Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa"

Transkriptio

1 Olga Andreeva & Taija Heinonen Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Erikoistyö Taloustieteiden tiedekunta Markkinointi ja logistiikka Kesä 2012

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen metodologia Tutkimuksen rakenne Logistiikka Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Vienti kansainvälistymisen muotona Suomen ja Venäjän välinen kauppa lukuina Venäjälle viennin erikoispiirteet Vientitoiminnan logistiset haasteet Suomen ja Venäjän välinen logistiikka Kansainvälisen toimitusketjun hallinnan kehittämiskohteita Tiedon kulku- ja siirto toimitusketjussa Yhteenveto 14 3 Pk-yritysten vientitoiminnan kokemuksia sekä muutoksia Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Case Perunakauppa Luonnosta Oy Perunakauppa Luonnosta Oy:n Venäjän vienti Suomen ja Venäjän välinen logistiikka Luonnostan toiminnassa Luonnostan tilaus-toimitusprosessi Venäjän viennissä Tiedon kulku ja jakaminen Logistiikka-alan yrityksen kokemuksia Venäjä-kuljetuksista Venäjän tullitoiminnan uudistuksia Kuljetusala siirtymässä sähköiseen tiedonsiirtoon Tiedonkulku Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Johtopäätökset..30 LÄHTEET LIITTEET... 34

3 3 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle Venäjän markkinat ja läheisyys houkuttavat. Erot kulttuurissa, tavoissa, tuotteiden sertifioinnissa ja olosuhteissa tekevät vientikaupasta haasteellisen. Maiden pohjoisalueilla haasteita lisää kehno infrastruktuuri ja julkisten liikenneyhteyksien, varsinkin lentoliikenteen, puute. Venäjällä rajalle menevät tiet ovat aika huonossa kunnossa. Myös Suomella on logistisessa mielessä heikkouksia. Kuljetusmatka Keski-Euroopasta Suomen kautta Venäjälle on pitempi kuin väylät Baltian maiden kautta ja suorat maakuljetukset. Toisaalta Suomen asemaa kauttakulkumaana vahvistaa korkea logistiikkapalvelujen taso sekä mahdollisuus kuljetusvirtojen yhdistämiseen. Suomen kilpailukyky Venäjän ulkomaankaupan kuljetuskäytävänä perustuu maantieteelliseen läheisyyteen, kilpailukykyiseen infrastruktuuriin, kuljetusten nopeuteen, turvallisuuteen, lisäarvopalveluihin ja logistiseen osaamiseen sekä synergiaetuihin suomalaisen ulkomaankaupan kuljetusten kanssa. (Hernesniemi, Auvinen & Dudarev 2005.) Suomen ja Venäjän välisen kaupan suurin haaste on edelleen tullaus, joka kiusaa eniten suomalaisia teollisuusyrityksiä. Tämä käy ilmi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) tuoreesta barometrista. Toiseksi suurin harmin lähde on yleinen byrokratia, josta kärsii etenkin kaupan ala. Kolmanneksi suurimmaksi ongelmaksi nousee kuljetus- ja logistiikka, jonka piirissä ongelmia koki 13 prosenttia vastaajista. Kevään barometrista ilmenee, että sekä vienti Venäjälle että liiketoiminta siellä ovat kasvaneet kevään aikana maltillisesti taikka pysyneet ennallaan. Tulevaisuudessa odotetaan edelleen maltillista kasvua, joka perustuu Venäjän talouden ja venäläisten ostovoiman kasvuun. (SVKK 2012.) Kansainvälisissä toimitusketjuissa hyvin toimiva logistiikka on erittäin tärkeää ja aiheuttaa yrityksille paljon mietittävää. Huomioonotettavia asioita ovat kuljetusmuodon ja kuljetusliikkeen valinnat, varastonhallinnan menettelytavat, asiakaspalvelutasot ja tilaustenhallinnan käytännöt. (Leenders et al ) Kansainvälisissä toimitusketjuissa on enemmän epävarmuustekijöitä ja riskejä kuin

4 4 kotimaassa. Syinä ovat muiden muassa pitkät etäisyydet, erot toimintatavoissa, ajalliset viiveet ja rajanylitykset. Nämä vaikuttavat myös toimitusvarmuuteen ja läpinäkyvyyteen. Niiden osalta toimintaa ohjataan yhä useammin integroiduilla tietojärjestelmillä, jotka sisältävät tullauksen ja toimitusten seurannan. Tehokas ja tuottava raaka-aineiden ja tuotteiden siirtäminen perustuu informaatioon ja tietoon. Tieto auttaa tekemään parempia ennusteita ja koordinoimaan tuotantoa ja jakelua. Toimitusketjussa tiedonsiirron esteenä on kuitenkin vielä usein eri osapuolten käyttämien järjestelmien yhteensopimattomuus. (Ritvanen 2011, 86.) Toimitusketju sähköistyy Suomessa kokonaan vuoden 2013 alkuun mennessä. Ensimmäinen, jo tehty muutos alalla on kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi sähköistä tiedonsiirtoa varten. Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa sähköinen toimintatapa on ainoa hyväksytty toimintamalli, mikä omalta osaltaan pienentää näiden maiden logistiikkakustannuksia. Sen lisäksi, että sähköinen tiedonsiirto lisää toimitusvarmuutta, se minimoi manuaalisesti tehtävää työtä ja synnyttää säästöjä. (Aaltonen 2011.) 1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa toimivien yritysten logistisista haasteista. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Päätutkimuskysymys: Millaisia logistisia haasteita esiintyy pk-yritysten vientitoiminnassa Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa? Alatutkimuskysymykset: Miten pk-yritys voi varautua vientitoiminnan logistisiin haasteisiin? Ilmiötä pyritään lähestymään yritysjohdon näkökulmasta.

5 5 1.3 Tutkimuksen metodologia Tieteenfilosofinen lähestymistapa tähän tutkimukseen on subjektivistinen. Tutkimusasetelmana on induktiivinen, toiminta-analyyttinen tapaustutkimus, jonka kohdeyrityksinä ovat suomalaiset pk-yritykset. Toiminta-analyyttisessa tutkimusotteessa todellisuus on subjektiivista, tulkinnallista, joten tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutukselta ei voi välttyä. Empiirinen aineisto kerätään vain harvojen kohdeyksiköiden avulla, mutta tutkimusmenetelmät ovat monipuolisia. (Neilimo & Näsi 1980, 35.) Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jossa aineisto kerätään puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Haastateltavan tieto on subjektiivista, yksilöstä riippuvaista, ja tutkijan pyrkimyksenä on tulkita tätä tietoa. Menetelmä edellyttää, että haastateltavalla on ensisijaista tietämystä asiasta. Tutkimusmenetelmä on laadullinen, koska laadullisen tutkimuksen avulla voidaan kerätä runsas ja monipuolinen aineisto pienestä määrästä havaintoja. 1.4 Tutkimuksen rakenne Toisessa luvussa esitellään tutkimuksen teoria. Ensin perehdytään Venäjä-viennin lukuihin ja haasteisiin, jonka jälkeen tarkastellaan Suomen ja Venäjän välistä logistiikkaa ja sen haasteita, kansainvälisen toimitusketjun hallintaa, sekä tiedonsiirtoa toimitusketjussa. Kolmannessa luvussa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen empiirinen aineisto. Aineiston analysoinnin jälkeen teoreettiset ja empiiriset päätelmät yhdistetään ja esitetään analyysista yhteenveto johtopäätöksissä. Johtopäätöksissä esitetään myös suosituksia Venäjän vientiin suuntaaville yrityksille.

6 6 2 Logistiikka Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa 2.1. Vienti kansainvälistymisen muotona Vienti on yritysten tärkeä kansainvälistymisen muoto. Kansainvälistyminen voidaan määritellä prosessiksi, jonka kautta yritys siirtyy toimimaan kansainvälisille markkinoille yksinomaan kotimarkkinoilla toimimisen sijaan (Javalgi, Griffith & White 2003, 186). Tuotannon, hankintojen ja markkinoiden globalisoituessa myös toimitusketjut ja logistiset ratkaisut kansainvälistyvät. Logistinen kehitys pidentää toimitusketjuja ja kuljetusmatkoja, tihentää toimituskertoja, lisää lentokuljetusten osuutta, tehostaa merikuljetuksia ja yhdistettyjä kuljetusketjuja sekä keskittää pääkuljetusvirrat muutamiin suuriin kansainvälisiin solmukohtiin (suursatamat ja lentoterminaalit). Kuljetussuoritteiden oletetaan kasvavan ja kansainvälisten logistiikkapalveluyritysten roolin lisääntyvän. (Ritvanen ym. 2011, 177.) Suomen ja Venäjän välinen kauppa lukuina Venäjä on aina ollut Suomelle tärkeä kauppakumppani. Jo tsaarien Venäjän aikana Suomeen syntyi venäläisten partnereiden kanssa tehtävällä kaupalla rikastuneiden liikemiesten joukko. Venäjä oli sijaintinsa ja markkinoiden koon vuoksi Suomen merkittävin kauppakumppani. Venäjän murroksen tapahduttua 1990-luvun alussa ja maiden välisen clearing-järjestelyn purkauduttua suomalaiset yritykset olivat jälleen uudessa tilanteessa. Uusissa Venäjän orastavan markkinatalouden raameissa maiden yritysten välinen kauppa elpyi hyvinkin nopeasti. (Honkanen, 2011, 13). Vientimaana Venäjä on ollut 2000-luvulla kolmen suurimman kauppakumppanimaiden joukossa Saksan ja Ruotsin kanssa. Vuosina vienti yli nelinkertaistui. Vaikka kauttakuljetusvienti jätetään laskusta, on Venäjän vienti kasvanut nopeammin kuin vienti minkään muun Suomen kauppakumppanin kanssa. (Karhunen ym. 2008, 38.)

7 7 Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Vuoden 2009 alussa Suomen vienti Venäjälle on puolittunut vuodesta Vuonna 2009 volyymit olivat kääntyneet hienoiseen nousuun. Kriisin takia moottoriliikenteessä erityisesti ammattimainen liikenne on suuri kärsijä. Raskaan liikenteen suoritteet ovatkin voimakkaasti laskeneet. (Vehviläinen 2009.) Suomen vienti Venäjälle kasvoi vuonna 2011 yli 5,3 miljardiin euroon ja oli 13 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2012 tammi-maaliskuussa vienti kasvoi seitsemän prosenttia. Viime vuonna lähes kaikkien tärkeiden tavararyhmien vienti Venäjälle oli selvässä nousussa metalliteollisuuden tuotteita lukuun ottamatta. Niiden vienti laski 41 prosenttia. Eniten kasvoi eri toimialojen koneiden ja moottoreiden vienti. (Suomen tulli 2012.) (Kuvio ). Kuvio. Vienti Venäjälle vuonna 2011 (Telasuo & Heiniemi 2012.) Muualla kuin Suomessa valmistettujen, mutta Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden osuus Suomen viennistä Venäjälle oli ennen taantumaa suurimmillaan suunnilleen kolmannes. Taantuman aikana osuus putosi alle viidennekseen ja on sen jälkeen yhä laskenut. Vuonna 2010 jälleenviennin osuudeksi on arvioitu prosenttia, ja jäi vuonna 2011 tätäkin pienemmäksi, n prosenttiin. (Suomen tulli 2012.) Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennin arvo laski 13 prosenttia. Öljytuotteiden vienti oli puolestaan neljänneksen

8 8 kasvussa. Eri toimialojen koneiden ja moottoreiden sekä kuljetusvälineiden vienti kasvoi edelleen, noin viidenneksen. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti puolestaan kääntyi 13 prosentin nousuun. Paperin ja pahvin vienti pysyi lähes ennallaan, laskua kertyi kaksi prosenttia. (Telasuo & Heiniemi 2012.) Venäjälle viennin erikoispiirteet Lähes kaikki nyky-venäjän yhteiskunnan piirteet ja tulevaisuuden haasteet ovat peräisin Venäjän imperiumin ajalta ennen vuoden 1917 lokakuun vallankumousta sekä Venäjän neuvostoajalta (Honkanen, 2011, 24). Kulttuurierojen ymmärtämättömyys ja huomioita jättäminen on suuri riski, johon suomalainen voi syyllistyä. Suurimmat pettymykset syntyvät kun todetaan, että suomalainen kulttuuri ei toimi Venäjällä. Venäjällä on toimittava sen kulttuurin erityspiirteet huomioiden (SVKK, 2007, 141). Korruptio-indekseissä Venäjä on aivan häntäpäässä, samalla tasolla kuin esimerkiksi Tadzhikistan ja Kamerun. Vaikka maassa virallisesti yritetään kitkeä lahjontaa ja korruptiota, ei se tule onnistumaan ainakaan kovin nopeasti, mikä johtuu muun muassa vuosisataisista, jopa vuosituhansista perinteistä. Korruptio on muuttanut viime vuosina muotoaan Venäjällä ja se on yhä järjestelmällisempää, erityisesti viranomaisten päätöksenteossa. Usein väärinkäytöksiin liittyy myös asiakirjojen väärentäminen. Vaikka Venäjän federaation lainsäädännöstä löytyykin erilaisia keinoja ja työkaluja väärinkäytöksiin varautumiseen, niiden edistämiseen ja paljastamiseen, on muistettava, että esimerkiksi lahjusjärjestelyt ovat useimmiten lainsäädäntöä edellä (Honkanen 2011, 30). Joidenkin mielestä Venäjän tullin toiminta on mielenvaltaista, mutta todellisuudessa asiallisesti toimivat ja tullit maksavat yritykset ovat pitkällä aikavälillä päässeet parhaimpaan tulokseen. Monet suomalaiset antavat pienten (ja epämääräisten) venäläisten kuljetusyritysten hoitaa kuljetukset rajan yli ja sulkevat silmät siltä, miten tulli- ja muut maksut hoidetaan. Tänäkin päivänä (2011) osa Venäjän tuonnista tapahtuu jollakin tavalla muutettujen asiakirjojen perustella. Jossakin tapauksessa lähetysten painoa on pakko muuttaa. Näin on esimerkiksi Venäjälle vietävien kevyiden ja pienten laitteiden kohdalla, koska pakkausmateriaali ei saa Venäjän

9 9 federaation tullilainsäädännön mukaan painaa enempää kuin 20 prosenttia koko lähetyksen (laatikon, kollin) painosta (Honkanen 2011, 34). Ennen maailmanlaajuisen taantuman iskua Venäjän talous kasvoi vuositasolla nopeasti (vuonna 2008 BKT kasvoi 5,6%), minkä odotettiin lisäävän Suomen kautta kulkevia transito-kuljetuksia merkittävästi 2000-luvun jälkipuoliskolla. Talouden taantuma kuitenkin käänsi talouskasvun suunnan tilapäisesti myös Venäjällä, mutta Suomen Pankin mukaan loppuvuodesta 2009 alkoi jo näkyä merkkejä talouskasvusta ja viennin piristymisestä. (BOFIT Venäjä-tilastot 2010.) Talouskriisin pitkittyessä huoli talouden tilasta painaa Venäjä-kaupassa. Taloustutkimuksen mukaan nykyään talouden epävakaisuudesta on huolestunut kymmenen prosenttia yrityksistä, kun prosenttiluku oli viime keväänä kaksi. Talouskriisin syvimmässä vaiheessa keväällä 2009 prosenttiluku oli 30. Huoli on selvästi kasvanut keväästä. Silti vasta 13 prosenttia yrityksistä arvioi Venäjän talouden kehityksen supistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Myös muuttuva ja puutteellinen lainsäädäntö aiheuttavat huolta. Venäjälle vientiä harjoittavat suomalaiset yritykset kokevat edelleen liiketoiminnan suurimmiksi harmeiksi tulliasiat ja byrokratian. Suomalais-venäläisen kauppakamarin teettämän barometrin mukaan Venäjän markkinoilla toimivista ja sinne vievistä suomalaisyrityksistä 33 prosenttia kokee tullauksen ongelmaksi, byrokratia rasittaa 14:ää prosenttia yrityksistä. (Ritvanen 2011.) Talouskriisin aikana kilpailukyvyn parantaminen, lisäarvon tuottaminen ja logistiikkakustannusten alentaminen ovat nousseet tärkeiksi tekijöiksi useissa pkyrityksissä logistiikkaketjun hallinnan kehittämisessä. Logistiikan tavoitteena on yhdistää markkinat, jakeluverkko, valmistus ja hankinta niin, että asiakkaille on mahdollista tarjota korkealuokkaista palvelua ja yritys saa samanaikaisesti sekä kustannus- että arvoetua. Kansainvälinen logistiikka käsite kuvaa yritysten tarvetta saavuttaa kilpailuetua nopeasti muuttuvilla markkinoilla. (Ritvanen 2011.) 2.2 Vientitoiminnan logistiset haasteet Venäjällä on alue- ja asiakaskohtaisia eroja muiden muassa toimitustäsmällisyydessä ja kauppasopimusten maksuehdoissa. Liikenneinfrastruktuuri vaihtelee alueittain.

10 10 Kuljetusmäärät lisääntyvät, mutta suurkaupunkien ulkopuolella liikkuvat varsin ohuet tavaravirrat. Venäläiset yleensä arvostavat logistiikassa toimitustäsmällisyyttä ja nopeutta. Tullauksen on todettu usein olevan raskasta ja toisinaan siitä myös aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Suomen ja Venäjän välistä kauppaa harjoittaville tahoille on arkipäivää pysyä selvillä maiden välisestä rajaliikenteestä. Rajaliikennetilannetta seuraa muun muassa Liikennevirasto, joka päivittää tilanteen Internet-sivuillaan. (Ritvanen 2011, 177.) Suomen ja Venäjän välinen logistiikka Suomen logistiikkatoiminnot ovat verrattain halpoja. Siirtymätalousmaiden kustannustaso nousee ja lähenee Suomen hintatasoa. Toimintajärjestelmät ovat läpinäkyviä ja selkeitä. Aseman säilyttäminen vaatii kuitenkin koko ajan reitin osatekijöiden kehittämistä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat infrastruktuurin kehittäminen, rajan ylityksen nopeuttaminen ja kustannustason kurissa pitäminen. (Ruutikainen ym. 2006, 34.) Suomen logistinen sijainti EU:ssa on muuttunut jäsenmaiden määrän lisääntyessä ja markkinoiden pääpainon siirtyessä kohti Keski-Eurooppaa ja itää. Suomen suhteellisten kilpailuetujen nähdään liittyvän etenkin osaavaan työvoimaan, korkeatasoiseen infrastruktuuriin ja gateway-asemaan Itä-Euroopan, ja varsinkin Venäjän, suuntaan. (Silander ym ) Suurimmat kuljetusvirrat ja EU:n päämarkkinat sijaitsevat suhteellisen etäällä, mutta toisaalta myös Itämeren ympärillä on suuri markkinapotentiaali. Yhteistyö ja kaupankäynti EU:n ja Venäjän välillä tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan merkittävästi Venäjän talouskasvun myötä, mikä saattaa osoittautua tärkeäksi Suomen logistista sijaintia parantavaksi tekijäksi. (Rantanen 2006.) Suomesta Venäjälle tapahtuvassa kumipyöräkuljettamisessa suurin ongelma on rajan ylitys. Silloin kun myyty tavara on myyty asiakkaalle vapaasti varastossa ja kuljetustoiminnan hoitava yritys on venäläinen, ei rajanylitysprosessi ole ongelma suomalaisille huolitsijoille. Kuljetusten ruuhkautuminen rajalla ja pitkät odotusajat heikentävät Suomen reitin palvelunopeutta ja vahingoittavat siten kilpailukykyä. Yritykset kokevat byrokratian rajan ylityksessä ongelmana. Lomakkeiden kirjavuus

11 11 ja monimutkaisuus koettiin ongelmaksi erityisesti pienemmissä yrityksissä. Maantiekuljetuksissa Suomesta Venäjälle menevä rekka joutuu pysähtymään rajalla vähintään kahdeksan kertaa. Viranomaiset käsittelevät 19 erilaista asiakirjaa yhteensä 57 kertaa. Tavaran käsittelyyn liittyviä asiakirjoja on 33. Suomen puolella dokumentteja tarkastetaan viisi kertaa ja Venäjän puolella 52 kertaa. Nopeimmillaan rajan ylitys vie aikaa 1,5 tuntia ja hitaimmillaan 16 tuntia. Rajan ylitykseen vaikuttavat tarkastusten organisoinnin lisäksi liikennejärjestelyt. (Ruutikainen ym. 2006, 29.) Kun markkina-alue laajenee toiseen maahan, yrityksille on entistä tärkeämpää, että tuotteet ovat sovittuun aikaan ja sovitussa paikassa. Tämä merkitsee sitä, että yhteistyö eri maissa olevien organisaatioiden ja ihmisten välillä lisääntyy. Kansainvälisessä toimitusketjussa tuotteita ja palveluja pitää räätälöidä asiakastarpeiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tällöin toimitusketjun eri osapuolilta edellytetään nopea reagointia asiakastarpeiden muutoksiin. Kuitenkin kun yhteistyötä tehdään eri maissa sijaitsevien yritysten kanssa, on tietoverkkojen oltava hallinnassa. (Ritvanen 2011, 171.) Kansainvälisen toimitusketjun hallinnan kehittämiskohteita Kansainvälisen toimitusketjun hallinta on monin tavoin sama asia kuin kotimaisen toimitusketjun hallinta sillä poikkeuksella, että se on levinnyt laajemmalle alueelle. Laajat kansainväliset toimitusketjut luovat oikein hallittuina paljon uusia mahdollisuuksia, mutta pitävät sisällään myös riskejä ja piileviä vaaroja. (Simchi- Levi ym. 2008, Karjalainen ym ) Kansainvälisessä kaupassa toimitusketjun eri osapuolten välillä on pitkät etäisyydet, jolloin se merkitsee pitkiä läpimenoaikoja, tiedonkulun viivettä ja lisääntynyttä varastointitarvetta. Tämä puolestaan merkitsee pääoman sitoutumista, joka suoraan vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Pitkät toimitusajat edellyttävät ennakointia, jotta asiakastyytyväisyys pidetään korkealla tasolla. Kansainvälistymisen seurauksena yritysten kuljetusmatkat ovat aiempaa pitempiä ja toimitusketjut monimutkaisempia, mitä vaikuttaa logistiikkakustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavat myös muuttuvat valuuttakurssit, raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja öljyn

12 12 hinta. Logistiikkakustannusten alentaminen, tietojärjestelmien kehittäminen, toimitusvarmuuden ja toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen ovat tärkeimpiä kehittämiskohteita vientitoimintaa harjoittavassa yrityksessä. (Ritvanen 2011.) Toimitusketjun hallinnassa erityisen tärkeä on informaatiovirta. Informaatiovirta sisältää materiaali- ja pääomavirtojen käynnistämiseksi ja ohjaamiseksi tarvittavan tiedonkulun. Siksi se yleensäkin edeltää kaikkia muita logistiikan osavirtoja. Informaation merkitystä logistiikan rakennetekijänä voidaan pitää kaksiosaisena. Ilman tehokasta informaatiojärjestelmää yrityksen johto ei pysty tekemään oikeisiin ratkaisuihin johtavia päätöksiä, mikä korostaa tiedon strategista roolia. Lisäksi tarkkaa ja reaaliaikaista informaatiota tarvitaan kaikkien logistiikan toimintojen ohjaamiseen operatiivisella tasolla. ( Mäkelä & Mäntynen & Vanhatalo 2005, 12) Lähtö- ja vientilogistiikassa tulee yrityksen sisäisen tiedonsiirron lisäksi kyseeseen ulkopuolisiin kohdistuva informaatiovirta. Jakelu ja kuljetukset toimivat linkkinä tuotteiden asiakkaisiin päin, jolloin näiden toimintojen ohjaamiseen tarvitaan myös runsaasti tietoa markkinoilta. Vastaavasti yrityksen ulospäin asiakkaiden suuntaan kohdistama informaatiovirta on oleellinen osa asiakaspalvelua ja tuotteen arvonlisäystä. Myös kuljettajat, huolitsijat ja muut vastaavat lähtölogistiikan osapuolet tarvitsevat täsmällistä tietoa operaatioidensa suorittamista varten. ( Mäkelä & Mäntynen & Vanhatalo 2005, 13) Tiedon kulku- ja siirto toimitusketjussa Nopea ja mahdollisimman reaaliaikainen tieto on tehokkaan logistiikan ja verkostoitumisen edellytys. Toimitusketjussa kulkee tuotteiden lisäksi monenlaista eri toimintoihin liittyvää tietoa: laskuja, maksuja, kuljetus- ja varastotietoja. Koko toimitusketjun kilpailukyky riippuu sen kyvystä kerätä, järjestää, hallita ja analysoida tietoa ja välittää sitä ketjussa nopeasti ja kustannustehokkaasti. (Ritvanen & Koivisto 2007.) Apuvälineinä tietojen välittämisessä voivat olla posti, puhelin, faksi, vierailut, sähköposti, tietovarastona toimiva web-palvelin tai pääteyhteys toisen osapuolen tietojärjestelmään. Osittain yhteisten tietojärjestelmien kautta molemmat osapuolet voivat seurata muun muassa toistensa varastotilannetta ja ajoittaa

13 13 tuotantosuunnitelmansa tarpeen mukaan. Myös visuaalinen ohjaus on mahdollista, jos välimatka on riittävän lyhyt. (Sakki 2008, 203.) Sähköisessä muodossa voidaan tarjota kaikkia informaatiovirtaan liittyviä toimintoja, kuten tilaus, laskutus, laskun maksu ja reklamaatio. Myös jakelu voidaan suorittaa sähköisesti silloin, kun kyse on sähköisessä muodossa olevien tallenteiden, kuten tietokoneohjelmien, elokuvien, musiikin, kuvien, pelien tai kirjallisten aineistojen kaupasta. Lisäksi fyysisen materiaalitoimituksen etenemistä voidaan seurata sähköisesti koko toimitusketjun matkalla. Pahin ongelma sähköisesti toimitettavien tuotteiden jakelussa ovat olleet maksujärjestelmät ja tekijänoikeudet, joiden pelisäännöistä ollaan vasta pääsemässä sopimukseen. (Hokkanen ym. 2010, 240.) Tiedon hyvä hallinta edellyttää yhteensopivia informaatiojärjestelmiä osapuolten välillä. Hyvän yhteistyön ansiosta ketjusta poistuvat päällekkäiset ja virheelliset työvaiheet ja tuhlaus. Tehokas ja tuottava raaka-aineiden ja tuotteiden siirtäminen perustuu informaatioon ja tietoon. Tieto auttaa vähentämään toimitusketjussa ilmenevää vaihtelua, auttaa tekemään parempia ennusteita ja koordinoimaan tuotantoa ja jakelua. Tiedon avulla mahdollisiin ongelmiin päästään nopeasti käsiksi, ja näin asiakaspalvelu paranee. Myös tuotteen toimitusaika usein lyhenee paremman tiedonkulun ansiosta. Toimitusketjussa tiedonsiirron esteenä on kuitenkin vielä usein eri osapuolten käyttämien järjestelmien yhteensopimattomuus. (Ritvanen & Koivisto 2007, 86.) Monen yrityksen kautta kulkevan logistisen toimitusketjun ohjaaminen on tietojärjestelmille kova haaste. Vaikka yrityksen sisäinen kommunikointi ja toiminnan ohjaus sujuisikin nykyjärjestelmillä kohtuullisesti, puuttuu niistä tavallisesti yritysten väliseen yhteistyöhön tarvittavat ominaisuudet. Olemassa olevat tietojärjestelmät on yksinkertaisesti toteutettu yrityksen omien ja pohjimmiltaan taloushallinnon tarpeiden pohjalta. Sitä yritysten välistä kommunikointikykyä, jota toimitusketjun ohjaamisessa tarvitaan, niistä löytyy toistaiseksi varsin vähän. Sen lisääminen on kuitenkin tällä hetkellä järjestelmien kehittämisen keskeinen tavoite. (Sakki 2008.)

14 Yhteenveto Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2003 lähtien. Kasvun myötä Venäjä on noussut Suomen tärkeäksi kauppakumppaniksi. Talouskriisin seurauksena Suomen vienti Venäjälle on puolittunut vuodesta Mutta jo vuonna 2010 melkein kaikkien tärkeiden tavararyhmien vienti nousi selvästi. Viime vuonna (2011) tärkeiden tavararyhmien vienti Venäjälle oli selvässä nousussa. Tänäkin vuonna kasvu on jatkunut. Tullaus, byrokratia sekä kuljetus- ja logistiikka asettavat haasteita vientiyrityksille Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa. Pohjoisessa haasteita lisää julkisten liikenneyhteyksien puute. Toisaalta Suomen kehittynyt infrastruktuuri ja logistinen osaaminen vahvistavat pk-yritysten kilpailukykyä ulkomaan kaupassa. Vientitoiminnassa pitkät etäisyydet ja rajanylitykset lisäävät riskejä. Nykyään kansainvälisiä toimitusketjuja ohjataan erilaisten tietojärjestelmien avulla. Toimitusketjun integraation kannalta tiedon kulku on elintärkeää. Nykyteknologian erilaiset kommunikaatiokanavat mahdollistavat tiedon vaihdon niin yritysten välillä kuin yritysten sisälläkin. Tiedonvälitystekniikat kehittyvät jatkuvasti ja nykyään logistisiin toimintoihin yleensä aina sisältyy jonkin tasoista tiedonvälitystä. Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa logistiset haasteet usein liittyvät tiedon kulkuun ja siirtämiseen sekä tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja toimivuuteen. Yritykset käyttävät omia tietojärjestelmiä, jonka ympärille yrityksen eri osien työskentely rakentuu. Usein tietojärjestelmien jäykkyys häiritsee toiminnan kehittämistä. Jos järjestelmää ei nopeasti pystytä muuntamaan tarpeita vastaavaksi, silloin uusien tietosiirtomenetelmien käyttöönotto viivästyy. Toisaalta järjestelmät yleensä sisältävät paljon tietoa, jota yrityksessä ei tarvita tai ei käytetä hyödyksi. Venäjällä toimiessaan yritysten kannattaa huomioida maan kulttuurin erikoispiirteet sekä varautua liiketoimintaympäristön haasteisiin. Esimerkiksi korruptiota Venäjällä pidetään pitkänä perinteenä, johon lainsäädäntö usein ei pysty vaikuttamaan. Talouskriisin aikana huoli talouden tilasta painaa myös Venäjä-kaupassa. Huolta aiheuttaa myös yleinen byrokratia ja tulliasiat. Venäjän tullin nopeat ja arvaamattomat muutokset, kuljetusten ruuhkautuminen rajalla ja pitkät odotusajat laskevat palvelunopeutta sekä heikentävät yritysten kilpailukykyä.

15 15 Pk-yritysten maiden välinen logistiikka pyrkii yhdistämään markkinat, tuottamaan lisäarvoa asiakkaille ja alentamaan kustannuksia. Venäjän logistiikassa arvostetaan nopeutta ja toimitustäsmällisyyttä, mutta vientitoiminnassa tullaus ja rajan ylitys aiheuttavat usein ylimääräisiä kustannuksia. Maiden välisessä logistiikassa keskeisiä toimenpiteitä ovat infrastruktuurin parantaminen, rajan ylityksen nopeuttaminen sekä kustannustason kurissa pitäminen. Suomessa logistiset toimintajärjestelmät ovat läpinäkyviä ja selkeitä. Sen lisäksi osaava työvoima, hyvä infrastruktuuri ja gateway-asema Venäjän suuntaan vahvistavat suomalaisyritysten kilpailuetua. Venäjän talouskasvu ja kaupankäynti EU:n kanssa parantavat Suomen logistista sijaintia. Kansainvälisessä logistiikkaketjussa täsmällisyyden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä eri maiden olevien organisaatioiden ja ihmisten välillä. Asiakastarpeiden muutoksiin tulee reagoida nopeasti. Siihen tarvitaan molemmassa maassa toimivia tietoverkkoja. Vientitoiminta edellyttää ennakointia. Laajassa maiden välisessä toimitusketjussa tulee huomioida pitkiä läpimenoaikoja, tiedonkulun viivettä ja lisääntynyttä varastointitarvetta. Vientiyritykset pyrkivät tietojärjestelmien kehittämiseen ja logistiikkakustannusten alentamiseen. Toimitusketjun hallinnassa tiedon tehokas kulku sekä jakaminen ovat erityisen tärkeitä. Tuotteiden ja tiedon siirtämiseen tarvitaan yhteensopivia informaatiojärjestelmiä.

16 16 3 Pk-yritysten vientitoiminnan kokemuksia sekä muutoksia Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa 3.1 Case Perunakauppa Luonnosta Oy Perunakaupan Luonnosta Oy toiminta alkoi vuonna Luonnosta kuuluu Kantaperuna-yritysryhmään. Yrityksen omistajina ovat Pohjoisen Kantaperuna Oy sekä 18 viljelijä- ja pakkaamo-osakasta. Ryhmän yhtiöistä Pohjoisen Kantaperuna Oy, ruotsalainen HZPC Kantaperuna Oy ja Venäjällä toimiva HZPC Sadokas Oy toimivat siemenperunan lajike-edustajina. Lisäksi ryhmään kuuluu perunatuotteita jalostava vihantilainen Profood Oy. Perunakauppa Luonnosta Oy tuottaa ja markkinoi ruoka- ja ruokateollisuusperunaa. Luonnosta Oy:n välittämää perunaa tuotetaan Kalajoki-Himanka seudulla, Kristiinankaupungin alueella ja Tyrnävällä. Sopimusviljelijöitä näillä alueella on yhteensä 50. Toiminnan tarkoituksena on ohjata oikeanlainen peruna oikeaan paikkaan ja luoda arvoa perunalle. Tällä hetkellä yritys toimittaa perunaa asiakkailleen Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Norjassa Perunakauppa Luonnosta Oy:n Venäjän vienti Peruna on tärkeä tuote Venäjällä, sen osuus maataloustuotannosta on 3 %. Viljelymaiden pinta-alassa mitattuna se on 2,2 miljoona hehtaaria. Suurimmaksi osaksi (noin 84 %) on ihmisten omia palstoja ja loput ovat maatalousyhtiöt (10 %) ja yksityisyrittäjät (6 %). Suomalainen peruna tarkoittaa venäläisten mielestä hyvää perunan laatua, ulkonäköä, makua, pitkää säilyvyyttä, ekologisuutta ja puhtautta, sekä lajikkeiden monipuolisuutta luvun ajan kauppaa oli Luonnostan toimesta tehty aika epäsäännöllisesti (ts. markkinan niin salliessa). Perunan ylituotantovuotena 2006 Pohjoisen Kantaperunan ryhmään kuuluva yritys Sadokas vei noin 2000 tonnia ruokaperunaa Venäjälle. Luonnosta ei tällöin vielä ollut operaattorina. Sadokas osti ruokaperunaa, hoiti paperityöt ja kuljetuksen sekä tilitti viljelijöille.

17 17 Vuonna 2008 yksi markkina-alueesta, mihin Luonnosta halusi mennä, oli Venäjä. Vaikka yritys on tehnyt vientipäätöksen, että Venäjälle pitää suuntautua, suoraa vientisuunnitelmaa ei oltu tehty. Venäjän osalta, eikä markkinointistrategiaa ollut suunniteltu. Syynä oli se, että Pohjoismaisia markkinoita pidettiin tärkeämpänä Luonnosta kehityksen kannalta ja niihin panostettiin alussa paljon. Sitä huolimatta vuonna 2008 yritys alkoi passiivisella tavalla viedä perunaa Venäjälle, kun yksi murmanskilainen asiakas otti yhteyttä yritykseen ja alkoi ostaa pieniä määriä ruokaperunaa. Vuonna 2008 satotaso ja korkea hinta ei mahdollistanut kokonaisvaltaista vientiä. Yhteensä myyntiä oli 400 tonnia Murmanskiin ja suomalaisen väliyrityksen kautta Pietariin kaudelle toimintatavat oli suunniteltu ja kirjattu Luonnostan laatukäsikirjaan, tehtiin myös budjetointia ja tavoitteita Venäjän kaupan osalta. Mittauksena käytettiin toimitusmäärä (euro- ja kilomäärä) ja katetaso. Toimitusjohtajan Aki Aunolan mukaan, viennissä on edetty sellaisella puolisuunnitelmalla. Toimintaa on koko ajan pitänyt luoda puhtaalta pöydältä uusia markkinapaikkoja haistellen. Tietoa markkinasta ja sen toiminnasta oli todellakin liian vähän. Tiedon puutteesta ollaankin maksettu kovasti, mutta toisaalta ei oltaisi saavutettu nykyistä asemaa markkinassa, jossa myyntiä ei oltaisi rohkeasti ryhdytty tekemään. Jossain vaiheessa on vain aloitettava tekemään kauppaa ja hyväksyttävä se, että matkalla oppii koko ajan uutta. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että kunnollinen alkuselvittely sekä riskien kartoitus ja hallinta on aina paikallaan. Vuodesta 2008 alkaen kansainvälinen kasvu Venäjälle on ollut jatkuva. Asiakkaiden määrä on kasvanut, asiakassuhteet ovat kehittynyt ja asiakaskenttä vakiintunut. Tällä hetkellä (2012) yritysrekisterissä on noin 15 aktiivista asiakasta ja 25 asiakasta, jotka ostavat Luonnostan tuotteita silloin tällöin. Ruokaperuna toimitetaan Moskovaan, Pietariin, Petroskoihin, Kostamukseen ja Murmanskiin. Pietarin ja Murmanskin kaupanosuus on kaikista isoin. Vähittäiskauppatuotteet on saatu ympärivuotiseen toimitukseen Pietariin, minkä vuoksi ennustettavuus paranee. Jatkossa tämä tarkoittaa sitä, että markkinasuunnittelua ja budjetointia voi tehdä paremmin.

18 18 Venäjän markkinat ovat Luonnosta Oy:lle erittäin tärkeitä. Venäjän vienti on noin 60 prosenttia kokonaisviennistä. Aki Aunolan mukaan, yhtiön toimintaperiaate perustuu siihen, että autetaan myös suomalaista perunamarkkinaa esimerkiksi ylituotantotilanteissa. Venäjän markkina on niin iso ja Suomi on niin lähellä sitä, että Luonnostalla on valtava kaupallinen etu lähteä toimimaan siellä. Yrityksen tarkoituksena on kasvattaa markkinaa myös Venäjän muissa kaupungeissa. Haasteena on se, että hyvänä satokautena Venäjä pärjää omalla tuotannolla ja suomalaista perunaa käsitellään vain vaihtoehtona venäläisille. Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen on Venäjän vihannesmarkkinan kohdalla vaikeaa. Markkinahintojen heittely vaikuttaa suuresti mahdolliseen liikevaihtoon ja volyymiin. Tästä syystä tarkat ennusteet ovat enemmän tai vähemmän suuntaa antavia ja niiden saavuttaminen ja saavuttamatta jääminen tulee arvioida aina suhteessa kokonaismarkkinaan Suomen ja Venäjän välinen logistiikka Luonnostan toiminnassa Logistiikka on nykyään merkittävä kilpailutekijä Venäjän markkinoilla. Venäjälle voidaan toimittaa perunaa monella eri tavalla, mutta Luonnostan tapauksessa kaikista kuljetusmuodosta kuorma-autokuljetus on kaikin edullisin ja joustavin vaihtoehto. Autokuljetusten etuja ovat lastauksen ja purkauksen joustavuus ja nopeus. Toimituksen nopeus on ratkaiseva tekijä asiakkaalle, koska Venäjän vihannesmarkkina on nopeasti muuttuva. Pietariin, Petroskoihin ja Murmanskiin tavaraa toimitetaan viljelijältä asiakkaalle kahdessa päivässä, Kostamukseen päivässä. Toimitusaikaan kuuluu myös vientiselvitys. Maantienkuljetusten nopeuttamista rajalla auttaa TIR carnet järjestelmä. Silloin kun perunaa tullataan Kostamuksessa, rahtiyhtiöt eivät käytä TIR carnettia, koska tullaus tapahtuu rajan lähellä ja autoa ei tarvitse sinetöidä. Perunan kuljettamiseksi autokuljetuskalustona käytetään lämpötilasäädeltyä kaksiakselisija tai kolmiakselisia kuorma-autoja. Kuormaan lastataan yleensä kg riippuen kuorma-auton akselipainosta. Venäjän säädökset ovat tiukat.

19 19 Maantieinfrastruktuurin puutteiden, lähinnä heikkojen siltojen vuoksi, ajoneuvon kokonaismassa on rajoitettu 38 tonniin. Elintarvikelainsäädäntö asentaa eri tuotteelle sekä lämpötilaa että kalustoa koskevia vaatimuksia. Perunaa kuljetetaan jäähdytetyssä säilytystilassa, jossa lämpötilan on oltava C. Elintarvikelainsäädännön mukaan jäähdytetyssä säilytystilassa (0 +8 C) olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta laitteistovaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja lämpötilat on tallennettava riittävällä taajuudella. Väärä lämpötila voi aiheuttaa tuotteen pilaantumista. Ostajan kanssa sovittavalla toimitusehdolla yritys siirtää osan kuljetusriskeistä ostajan hoidettavaksi. Perunaa toimitetaan asiakkaille FCA:n tai CPT:n lausekkeiden mukaisesti (Incoterms 2010), riippuen siitä hakevatko asiakkaat tavaraa Luonnostan varastosta ja toimittaako Luonnosta perunaa asiakkaalle. Näiden toimitusehtojen mukaan riski tavarasta siirtyy asiakkaalle myyjän nimetyssä paikassa. Luonnosta vastaa kustannuksista, kunnes tavara on lastattu rekkaan Luonnostan viljelijän varastossa. Luonnosta ei käytä huolintapalveluita, vaan yrityksen logistiikka-assistentti suunnittelee itse kuljetusta ja tavaran lastausta, sekä seuraa tavaran kulkua toimitusketjua pitkin. Näin asiat hoituvat paljon nopeammin ja joustavammin. Silloin kun kysymys tavaran toimittamisesta asiakkaalle Luonnosta ostaa kuljetuspalveluita eli ulkoistaa sitä. Yritys käyttää kuljetusyrityksinään kahta suomalaista rahtiyhtiötä, jotka ovat erikoistuneet Venäjän kuljetuksiin ja joilla on pitkä kokemus perunan kuljettamisesta Venäjälle. Niiden rahtiyhtiöiden palvelutaso on korkea, he tuntevat tavaran luonnetta ja mahdolliset eritysominaisuudet: esim. miten perunaa pakataan. He tuovat osaamisetuja mm. ovat tietoisia asiakirjoista, tuntevat rajan ylittämissysteemin ja Venäjän tullin toimintatapoja. Kuljetusnopeus tehostuu kun autot ovat saatavissa ja tavara voidaan toimittaa asiakkaalle JIT periaatteella. Tiedon kulku asiakkaiden rahtiyhtiöiden, kuljettajien, Luonnostan ja viljelijän välillä on erittäin tärkeää. Suora yhteys toimitusketjun osallistuneiden henkilöiden kanssa auttaa ratkaista asioita välittömästi kun ketjussa ei ole väliportaita. Hyvällä

20 20 kuljetussuunnittelulla vältetään paljon ongelmia. Silloin kun otetaan haltuun koko toimitusketju, kuljetusriskit minimoituvat Luonnostan tilaus-toimitusprosessi Venäjän viennissä Suomi-Venäjä logistiikkaprosessi alkaa tilauksen saapumisesta yritykseen ja päättyy tavaran toimitukseen asiakkaalle. Sopimalla kaikki ehdot ja toimenpiteet asiakkaan kanssa jo ennen oman panoksen sitomista tai tavaran liikkeellelähtöä, saadaan tavaraa nopeasti pakattavaksi ja toimitus vaivattomasti ja ongelmitta perille. Tilaus-toimitus - ketjun läpi kulkee paljon informaatiota ja monet asiat on otettava huomioon. Luonnosta hoitaa vientiasiakirjat ja päästä päähän - kuljetuksessa tarvittava paperityö. Asiakkaat hoitavat tuontimuodollisuudet. Venäjälle lähtevän erän tarvittavat paperit ja toimenpiteet vaihtelevat hieman asiakkaiden sekä rahtiyhtiön mukaan. Silloin kun asiakkaana on venäläinen maahantuoja ja tukkuliike, tarvittavia dokumenteja ovat mm: Eviran sertifikaatti, lasku, CMR-rahtikirja, Safety declaration, alkuperätodistus (ei ole pakollinen), vienti-ilmoitus ja TIR Carnetin passitusilmoitus (tarvittaessa). Asiakirjojen tekemisessä pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta ongelmatilanteita tullissa ja reklamaatioita päästäisiin ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Vientiasiakirjat lähetetään asiakkaalle ja viljelijälle sähköpostin avulla. Vientiasiakirjojen kulku on seuraava: Luonnosta- asiakas- brokeri- asiakas- Luonnosta- viljelija- rahdinkuljettaja eli vasta silloin kun asiakas on tarkistanut vientipapereita, ne toimitetaan viljelijälle kuljettajalle annettavaksi tavaran lastauksen jälkeen. Lähettämällä asiakirjoja etukäteen asiakkaalle tarkistettavaksi yritys pyrkii minimoimaan virheitä ja siirtämään vastuuta asiakkaalle. Lastauksen jälkeen on tarkistettava, että kaikki asiakirjat on annettu kuljettajalle, koska asiakirjan puuttuminen voi aiheuttaa rekan ylimääräistä seisausaikaa tullissa. Erityisesti on huolehdittava Eviran sertifikaatista, koska ilman sitä rekkaa ei pääse Venäjän rajan yli. Elintarvikkeita voidaan kuljettaa vain niiden rajanylityspaikan kautta, joilla on eläinlääkäri. Murmanskilaiset asiakkaat joutuvat viemään perunaa joko Vartiuksen tai Borisoglebskin kautta. Sallan ja Raja-Joosepin tullissa ei edelleenkään ole

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky Aulanko 6.9.2013 Jaakko Kiander Pääkaupunkiseutu ja Suomen talous Suomen talouden perusta on edelleen raskaassa teollisuudessa mutta kasvun moottorit

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Luennoitsijan esittely ILP-Group-konsernin esittely Viejän toimitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yhdessä yritysten puolesta! Kuljetustuki ja dieselvero

Yhdessä yritysten puolesta! Kuljetustuki ja dieselvero Yhdessä yritysten puolesta! Kuljetustuki ja dieselvero Suomi on saari (pois lukien Venäjän vienti) -> 90 % Suomen viennistä kulkee satamien kautta Yritysten sijaintipaikkaan ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA OHJAUSRYHMÄ 24.10.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Asiakkaalle arvoa tuottava työ (LEAN) Päivän työn organisoinnista nousseita

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Apumiespalvelu Kirjeavisointi Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot