NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS"

Transkriptio

1 PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS RAPORTTI

2 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Finland Oy NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS i

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta ja lähtökohdat Suunnittelutyön tausta Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Sijainti kaupunkirakenteessa Suunnittelun lähtötiedot Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet Yleiset tavoitteet Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnitteluprosessin et Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Rakennussuunnitelmat Suunnitteluratkaisu Hautakorttelit ja hautapaikat Maastonmuotoilu Pintamateriaalit Rakenteet Kasvillisuus Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Valaistus ja energiahuolto Kalusteet ja varusteet Opasteet Liikennejärjestelyt Rakennukset Kameravalvonta Toteuttamisaikataulu Vaiheistus Kustannusarvio Jatkotoimenpiteet Lähteet NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS ii

4 1 Tausta ja lähtökohdat 1.1 Suunnittelutyön tausta Porvoon Näsinmäen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan hautausmaa-alueen laajennuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2009 ja valmistui keväällä Suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja laajennusalueelle sekä hyödyntää lähialueen hautausmaakelpoisia maamassoja. Suunnittelutyön tavoitteita on kuvattu luvussa 2. Laajennusalue on tarkoitus toteuttaa ittain. Ensimmäisen rakennusen työmaa käynnistyi vuonna 2010 ja valmistui vuonna 2011, ja toteutus etenee toiseen rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön asteittain arviolta 2020-luvun aikana. Porvoon kaupungissa oli vuoden 2012 alussa asukasta, ja väkiluvun on arvioitu kehittyvän nousujohteisesti. Arvioitaessa hautapaikkatarvetta vuoteen 2030 asti on oletettu, että Näsinmäen hautausmaalle haudataan vuosittain henkilöä. Hautapaikkatarpeen arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä; tärkeimmät tekijät ovat tuhkausten osuuden kehitys sekä uudelleen kiertoon palaavien hautojen lukumäärä sellaisten hautojen osalta, joiden hallinta-aika päättyy tarkastelukauden aikana (Sahlberg 2007).Yksittäiset nykyiset hautapaikat ovat alueella kuitenkin loppumassa, joten laajennuksen suunnittelulla ja ensimmäisten iden toteuttamisella on ollut kiireinen aikataulu. Hautausmaan omistaa Porvoon seurakuntayhtymä. Laajennusalueen laajuus on noin 3,8 hehtaaria, koko hautausmaan laajuus on noin 16 hehtaaria. 1.2 Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Suunnittelutyötä on valvonut Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston valitsema ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Risto Luosma (puheenjohtaja), Boris Björkendahl, Rainer Busk, Heikki Hakamies, Mats Lindgård, Sari Mankinen, Jan Sahlberg ja Dan Tallberg. Hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg on lisäksi toiminut käytännön suunnittelutyön ohjaajana. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana 17 kertaa. Suunnittelusta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy, projektipäällikkönään Matti Ventola. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Pöyryllä Monica Elander-Heino, Tommi Hakola, Heikki Hirvonen, Hans- Peter Huuhtanen, Elina Kataja, Kalevi Kirmanen, Tarja Kojo, Inka Kytö, David Lehnort, Sirpa Mäkilä, Hannele Pitkänen, Juha Saario, Jarmo Salo, Kari Tarkiainen, Tuomas Valtonen, Timo Vatanen ja Tapani Virkkala. 1.3 Sijainti kaupunkirakenteessa Näsinmäen hautausmaa sijaitsee Porvoon kaupungin keskustan tuntumassa keskustan länsipuolella, Porvoonjoen länsirannalla. Hautausmaan eteläpuolta sivuaa kaupungin läntinen sisääntulotie. Alue on saanut nimensä joen länsirannalla sijaitsevasta Näsin kartanosta, jonka rakennus on 1700-luvun lopulta. Kartanon pohjoispuolella on kuuluisa näköalapaikka, Näsinkivi. Näsinmäen hautausmaa laajennusalueineen kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon, joka perustettiin Näsinmäen hautausmaa on perustettu vuonna 1789 ja lienee Suomen toiseksi vanhin hautausmaa, joka on rakennettu kirkkorakennuksesta erilleen. Hautausmaalla on useita rakennustaiteellisesti arvokkaita aateliskappeleita sekä vuonna 1907 käyttöön vihitty siunauskappeli. Hautausmaan vanhimmat osat ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, historiallisista merkkihenkilöistä Näsinmäelle on haudattu muun muassa J.L.Runeberg, Ville Wallgren ja Eugen Schauman. (Sahlberg, Pollari 2006) Näsinmäen hautausmaan laajennusalue sijoittuu Läntisen Mannerheiminväylän ja nykyisen hautausmaa-alueen väliin, entiselle peltoalueelle, jonka itäosan rinteessä kasvaa kohtalaisen tiheää männikköä. Laajennusalueen maaperä on pääosin savea. Kuva 1 Näsinmäen sijainti Porvoon kaupunkirakenteessa (Pollari, E. 2006: Mullasta maan. Diplomityö) 1.4 Suunnittelun lähtötiedot NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS Suunnittelun lähtötietoina ovat toimineet alueen kartat, tiedot alueen maaperästä ja alueelle eri aikoina laaditut alustavat suunnitelmat ja selvitykset. Esimerkkejä alueelle aiemmin laadituista suunnitelmista ja selvityksistä ovat mm. hautapaikkatarpeen selvitys , alustava yleissuunnitelma (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen 2002), diplomityö Mullasta maan (Emilia Pollari 2006) sekä yleissuunnitelma pohjatutkimus- ja rakennettavuustietoineen (Viatek 1996). Suunnittelualue on Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitettu hautausmaa-alueeksi ja pieneltä osin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Aluetta koskee lisäksi merkintä ympäristön arvojen säilyttämisestä. Porvoon kaupunki on samanaikaisesti laatinut asemakaavaa alueelle sekä tutkinut alueen eteläpuolella sijaitsevan Läntisen Mannerheiminväylän Mannerheiminkadun katualueen rajausta ja korkeusasemaa erityisesti suhteessa Mannerheiminkadun sillan madaltamiseen. Tällä on ollut vaikutusta suunnittelutyön lähtökohtiin ja aikatauluun. Porvoon kaupunginvaltuusto teki vuoden 2010 lokakuussa päätöksen sillan korkeusaseman säilyttämisestä ennallaan. Sillan parannustyöt ovat valmistuneet helmikuussa Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen hautausmaan laajentamisesta. Päätös on vahvistettu Kirkkohallituksessa Suunnittelusopimus Pöyryn ja Porvoon seurakuntayhtymän välillä allekirjoitettiin Laajennusaluetta koskevan hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja vahvistettiin Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa Hautausmaakaava on laadittu Näsinmäen laajennuksen alueelle kahdessa osassa. Hautausmaakaavan sisältöä on kuvattu luvussa 3.1 sekä kaavan liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa. Laajennusalueen suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä yhteinen kirkkoneuvosto. iii

5 Kuva 4 Lähtötietona laajennussuunnittelussa toiminut suunnittelualueen rajaus Kuva 2 Näkymiä laajennusalueelle etelästä kuvattuna Kuva 3 Näkymä vanhalle hautausmaa-alueelle Kuva 5 Näkymä laajennusalueen mäntyrinteeseen. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 4

6 2 Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet 2.1 Yleiset tavoitteet Suunnittelutyön yleisenä tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta helppohoitoinen, käytännöllinen, tehokas, rauhallinen ja puhutteleva hautausmaa, joka tukeutuu kulttuurihistorialliseen hautausmaaympäristöön ja muodostuu kävijöiden arvostamaksi osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on ollut vaalia koko hautausmaa-alueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista luonnetta sekä ottaa huomioon ympäröivä rakennettu kaupunkiympäristö ja liikenneväylät. Alueen toiminnallisessa suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja sekä laatia toteutusta varten riittävän laajojen alueiden suunnitelmallinen kokonaisuus. Uusille hauta-alueille on ollut tarpeen sijoittaa alueita arkkuhautausta, tuhkahautausta, tuhkalehtoa ja kolumbaariota varten. Sijoittelun suunnittelussa on huomioitu maastomuodot, aluetta rajaava vanha hautausmaa sekä liikennealueet. Teknisenä ja taloudellisena tavoitteena on ollut hyödyntää suunnittelualuetta sivuavat kastelu- ja kuivatusjärjestelmien sekä sähköjärjestelmien runkoverkot mahdollisimman pitkälti nykyisellään. Suunnittelualueen edellyttämät täyttö- ja massanvaihtotyöt on pyritty minimoimaan tasaus- ja maisemasuunnittelun keinoin. Tavoitteena on ollut suunnitella hautausmaan laajennusalueen toteutus ittain riittävän laajoina kokonaisuuksina. Tällöin rakentamisesta aiheutuvia häiriötekijöitä voidaan parhaiten lieventää. Lisäksi on ollut tarpeen käyttää hyödyksi alueella olevia maamassoja. 2.2 Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta ympäröivään maastoon ja kaupunkirakenteeseen sekä historiallisesti arvokkaaseen vanhaan hautausmaa-alueeseen soveltuva kokonaisuus. Yksittäisenä tärkeänä tavoitteena on ollut suojella alueen nykyisiä kookkaita mäntyjä, jotka luovat alueelle identiteettiä. Vanha hautausmaa on arvokas puistomainen virkistys-, rauhoittumis- ja muistelupaikka porvoolaisille. Vanhaa hautausmaa-aluetta on suunniteltu ja rakennettu eri aikakausina 1700-luvun lopulta aina 1900-luvulle. Merkittävimpiä historiallisia ita ovat olleet puutarha-arkkitehti M. G. Steniuksen suunnitelma säännönmukaisista hautakortteleista ympäröivine puu- ja pensasryhmineen 1880-luvulla, Skogslundin puuistutusten sommitelma vuodelta 1893 sekä arkkitehti Haakon Lindénin suunnittelema laajennus alueen luoteisosassa vuodelta Myös useita uudempia laajennuksia on alueella suunniteltu ja toteutettu. Eri aikoina suunnitellut ja rakennetut osa-alueet ovat kuitenkin pääosin säilyttäneet oman selkeän luonteensa. (Pollari 2006) Suunnittelun maisemallisina lähtökohtina tarkasteltiin vanhan hautausmaan ja ympäröivän muun kaupunkirakenteen aksiaalisia suuntia ja maastonmuotoja. Suunnittelussa pyrittiin korostamaan vanhan hautausmaan arvoa, sovittamaan uusi alue hienovaraisesti tunnistettavaksi osaksi vanhaa aluetta sekä säilyttämään tärkeä näkymä uudelta portilta rinnettä ylöspäin kohti vanhaa hautausmaata. Uuden portin sijainti oli jo alueelle laadittujen aiempien suunnitelmien (mm. Pollari 2006) yhteydessä osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteykseen. Suunnitelmassa hautakorttelit ja kulkureitit perustuvat hahmoltaan pelkistettyyn geometriseen sommitelmaan. Laaksotilan ja rinteen maastoa ja hautakortteleita jäsentävät sisäkkäiset geometriset kehät ja säteittäiset kulkureitit, joiden kautta noustaan uudelta alueelta ylös rinnettä kohti vanhaa hautausmaa-aluetta. Pitkittäisen kulkureitin päätteenä on merkittävä mäntykukkula alueen itäosassa. Laajennusalue on säilytetty pääosin avoimena, mukaillen alkuperäistä laaksotilaa. Kasvillisuudella korostetaan sommitelmaa eri tavoin: matala kasvillisuus myötäilee sommitelmaa, akseleita ja kehiä, puusto sen sijaan luo alueelle oman sattumanvaraisen, luonnonmukaisesti rytmitetyn sommitelman, muodostaen varjostavia ja vehreitä oleskelu- ja pysähtymispaikkoja reittien varsille. Uudelta portilta avautuu näkymä rinnettä ylös kohti mäntyjä kasvavaa rinnettä sekä vanhaa siunauskappelia. Näkymä on pääosin avoin, ja muutamat vapaamuotoiset puuryhmät reunustavat näkymäakselia. Hautausmaan laajennusalueen pohjoisrinteeseen, vanhojen kookkaiden mäntyjen tuntumaan on sijoitettu muistolehto ja sirottelualue. Laajennusalue on kytketty nykyiseen hautausmaa-alueeseen istutuksien, kulkureittien ja muurien avulla. Kuva 6 Yleissuunnitelmaa alettiin laatia oheisen luonnosvaihtoehdon pohjalta. Kuva 7 Yleissuunnitelmaa havainnollistettiin luonnospiirroksin mm. muurien, kiveysten ja kasvillisuuden käsittelyn osalta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 5

7 3 Suunnitteluprosessin et 3.1 Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Alueen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 alussa lähtötietojen kokoamisella ja täydentämisellä, maastomittausten ja pohjatutkimusten ohjelmoinnilla sekä alustavien vaihtoehtoisten suunnitelmaluonnosten laadinnalla. Suunnitelmaluonnoksia täydennettiin luonnosmaisilla periaate- ja detaljikuvilla, leikkauksilla ja referenssikuvilla. Ohjausryhmä kommentoi alustavia vaihtoehtoluonnoksia, joita kehiteltiin eteenpäin kommenttien ja täydennettyjen lähtötietojen perusteella. Kevään ja syksyn 2009 aikana laadittiin alustava yleissuunnitelma ja sen pohjalta hautausmaakaava liiteasiakirjoineen. Hautausmaan laajennusalueen toimintojen sijoittelu on esitetty hautausmaakaavakartassa. Kaavassa on esitetty hautakortteleiden ja hautojen sijoittelu ja hautatyyppi, olemassa oleva kasvillisuus, uudet istutusalueet sekä alueiden pinnoitteet. Hautausmaakaava on laadittu kahdessa osassa. Ensimmäiseen osaan sisältyi valtaosa laajennusaluetta (korttelit sekä osa korttelista 46); laajennusalueen sisääntuloportti ympäröivine kortteleineen jätettiin ensimmäisen osan kaava-alueen ulkopuolelle. Tähän syynä oli Porvoon kaupungin päätöksenteko liittyen Mannerheiminkadun sillan korkeusasemaan, joka olisi osaltaan vaikuttanut Näsinmäen laajennusalueen rajalle suunnitellun muurin sijaintiin sekä sisääntuloportin ratkaisuihin. Toinen osa hautausmaakaavasta käsittää korttelit 46-52, laajennusalueen muurin sekä varauksen krematoriolle uuden sisääntuloportin pohjoispuolella. Kuva 8 Hautausmaakaava. Kuvassa näkyy punaisella rajauksella iden 1 ja 2 kaava-alueet. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 6

8 3.2 Rakennussuunnitelmat Hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin vuoden 2009 lopulla, jonka jälkeen käynnistettiin toteutukseen tähtäävä rakennussuunnittelu. Hautakortteleiden, käytävien, polkujen ym. alueiden, valaisinten, kastelujärjestelmän, kuivatusjärjestelmän sekä varusteiden ja istutettavan kasvillisuuden tyyppi ja sijoittelu on määritelty yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun aikana. Eri osatekijöiden suunnitteluratkaisuja on kuvattu luvussa 4. Rakennussuunnitelmaessa on käsitelty erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. muurille, aidoille ja porteille, kolumbaariolle, yleisö- WC:lle, kastelujärjestelmille, pysäköintialueille sekä toteutuksen istukselle. Työ on edennyt ohjausryhmän päätösten ja suunnittelukokousten perusteella. Ensimmäisen toteutusen suunnitelmien perusteella on rakennettu korttelit 33 ja 34 sekä niihin liittyvät muurit. Kuva 9 Rakennussuunnittelun aikana päädyttiin sijoittamaan yleisö-wc- ja varastotilat uuden rakennuksen sijaan alueella olemassa olevaan rakennukseen, jota kunnostetaan. Kuva 10 Rakennussuunnittelun yhteydessä suunniteltiin laajennusalueelle kolumbaario kuva luonnosesta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 7

9 4 Suunnitteluratkaisu 4.1 Hautakorttelit ja hautapaikat Hautakortteleiden ja hautarivien sijoittelu noudattaa aiemmin toteutetuilla alueilla vallitsevien arkku- ja tuhkahautaussuunnitelmien periaatteita. Hautakorttelit ja hautapaikat on numeroitu. Hautakorttelien numerointi etenee lännestä itään ja pohjoisesta etelään nykyisten hautaalueiden tapaan, laajennusalueen suunnittelu koskee hautakortteleita Hautapaikat on numeroitu kortteleittain juoksevalla numerolla, joka etenee riveittäin. Hautarivien numerot on osoitettu päätypaaluissa. Laadittujen suunnitelmien pohjalta on tulostettu numeerisessa muodossa alueen tekniset verkostot sisältävä hautakartta, joka on yhteensopiva Porvoon seurakuntayhtymän käyttämän hautakarttaohjelman kanssa. Arkkuhautaus Hautaus on tarkoitettu toteutettavaksi arkkuhauta-alueilla (hautakorttelit 36-40, ja 47-49) ja arkkulehdossa (kortteli 43) kahteen kerrokseen, eli kullakin arkkuhautapaikalla on kaksi hautasijaa. Arkkuhautapaikan koko on 1200x2500 mm. Arkkuhautauksessa käytetään kahta syvyyttä, jolloin hautaamissyvyys on 2,10 metriä. Lisäksi tekniset verkot vaativat syvyyttä n. 50 cm. Porvoon kaupunki on maanvaihtosopimuksen mukaan luvannut huolehtia täytöistä alueilla, joilla täyttömäärä ylittää em. teknisen syvyyden (2,60 m). Tuhkahautaus Tuhkahautaus toteutetaan kahteen kerrokseen. Tuhkahauta-alueilla (hautakorttelit 33, 46 ja 50) hautapaikan koko on 900x900 mm ja yhden hautasijan koko on 300x300 mm. Tuhkalehdoissa (hautakorttelit 34, 41, 42 ja 52) hautapaikan koko on 300x300 mm. Hautakortteli 35 toimii tuhkan sirottelualueena sekä alueena, jossa tuhka voidaan sijoittaa turpeen alle. Tuhkalehdoista hautakortteli 42 voisi tarvittaessa toimia poikkeusolojen varahauta-alueena, jos alueen täyttöön käytetään hautaukseen soveltuvia maa-aineksia 2,60 m:n sydelle. Kolumbaario Hautakortteli 51 toimii kolumbaariona. Kolumbaario käsittää 19 kolumbaariokaappia, joihin sijoittuu vaihtoehtoisesti 24 tai 32 kolumbaariopaikkaa. Kolumbaariopaikat sijaitsevat kolumbaariokaapeissa kahdessa kerroksessa. Yhteensä kolumbaariossa on 568 kolumbaariopaikkaa. Hautapaikkojen lukumäärä Hautausmaakaavojen kattamalle alueelle on sijoitettu yhteensä 2277 arkkuhautaa joista 326 arkkulehdossa (hautakortteli 43), 1239 tuhkahautaa, tuhkalehtopaikkaa ja 564 kolumbaariohautaa 4.2 Maastonmuotoilu Käytävät ja tiet on linjattu ja tasattu yleissuunnitelman mukaisesti. Maasto on suunniteltu laskemaan loivasti vanhalta alueelta etelään uudelle pääportille. Maastonmuotoilua on korostettu matalilla, hautakortteleita erottavilla luonnonkivi tukimuureilla. Alue rakennetaan pääosiltaan täyttömaalle. Alueella risteilevät ojat korvataan hulevesiputkilla. Arkkuhautaus alueilla nykyistä maapintaa leikataan 0-2 m riittävän hautaussyvyyden varmistamiseksi. Uurnaalueilla tehdään vastaavasti pengertäyttöjä. Pohjamaan tasauksessa kaivua tarvitaan m3, josta täyttöihin voidaan sijoittaa m3. (kuva 11) Alueelle tuleva kokonaistäyttö on noin m3, josta hautausmaaainesta on noin m3 ja rakennekerroksia ja pengertäyttöjä noin m3. Osa hautausmaa-aineksesta, noin m3, saadaan viereisen Näsinmäen rinteestä maa-ainesten ottosuunnitelman mukaisesti Käytävien suunnitelmat (linjat, leikkaukset, pinnan ja pohjan tasaus jne.) on esitetty rakennussuunnitelmissa / käytäväsuunnitelmakuvissa Maa-ainesten ottoalueet on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Pohjarakentaminen Suunnittelualueen pohjaolosuhteet on selvitettu Pohjatutkimuslausunnossa Rev.A Geosuunnitelmat (pohjatutkimuskartta, leikkaukset, pohjanvahvistus, istus) on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Laajennusalue on pääosin savikolla, joten pengertäyttöalueella tarvitaan noin 4 14 vuoden esikuormitusaika painumien vuoksi ennen alueen ittaista käyttöönottoa. Vesihuoltolinjat ja muistolaatta-muurit perustetaan täyttöalueella syvästabiloinnin varaan. Hautausmaan eteläreunan kivimuuri perustetaan pehmeikköosuudella paaluilla. 4.3 Pintamateriaalit Käytävien pintarakenteet on suunniteltu noudattaen hautausmaalle sopivia rakennus-, materiaali- ja ladontatapoja. Pääosa alueen käytävistä on kivituhkapintaisia. Sisääntuloportin ympäristöä sekä aukioita on korostettu luonnonkivipinnoitteella. Neliön muotoisissa aukioissa käytetään mittatarkkaa graniittinupukiveä, jonka väri on musta. Istutusalueita on paikoin rajattu nupukiviraidoin ja - reunuksin. Kasvillisuusalueille on paikoin osoitettu astinkiviä, jotka toteutetaan liuskekivistä. Käytettävät luonnonkivi- ja betonikivipinnoitteet on määritelty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C, ja 35. Kuva 11 Laajennusalueen maamassojen kaivu- ja täyttömassat, yleissuunnitelma NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 8

10 4.4 Rakenteet Reunatuet Käytettävät reunatuet ovat luonnonkivirakenteisia. Reunatukien sijainti on esitetty maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa sekä käytävälinjojen suunnitelmissa. Muurit ja tukimuurit Laajennusalueen eteläosaa rajaa graniittiharkkokivimuuri, joka toimii myös melua vaimentavana rakenteena. Muuria on rytmitetty teräksisillä köynnössäleiköillä. Muuri liittyy laajennusalueen itäosan rinteessä metallisäleaitaan. Laajennusaluetta rajaavan muurin sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Hautakortteleiden rajoilla on matalia kivirakenteisia muureja ja tukimuureja. Muurit rakennetaan graniittiharkkokivestä, väri on Ylämaan ruskeaa graniittia. Matala, 40 cm korkea muuri soveltuu myös istuskeluja levähdyspaikaksi. Korttelien 33 ja 40 väliselle alueelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muuri. Muurin yläpinta on poltettua ja sivut lohkottua Korpi Black -graniittia. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Korttelin 34 ja korttelien 41 ja 42 eteläpuolelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muistolaattamuuri, jonka edessä on vesiallas. Muurin yläpinta ja julkisivu ovat poltettua ja takasivu lohkottua Korpi Black -graniittia. Muurin julkisivuun voidaan kiinnittää muistolaattoja. Julkisivua rytmittää ristinmuotoinen kiviaihe, jossa graniitin pinta on lohkottu. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Matalien muurien ja tukimuurien sijainti ja suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa C, 7, 8, 14A ja 41. Kuva 13 Käytävien ja muurien detaljipiirroksia Kuva 12 Muistolaattamuuri korttelin 34 eteläpuolella, kuva työmaaesta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 9

11 Aidat ja portit Hautausmaan laajennusalueen aitana toimii kivimuuri, jota on kuvattu edellä. Muuri on laajennusosan eteläreunaa rajaava itsenäinen rakenne. Laajennusalueen portit (pääportti, sivu- ja huoltoportit) ovat teräsrakenteisia. Pääportin hautausmaan puoleisessa julkisivussa on kuparilevyyn juotettu kuparisia ristinmuotoisia koristeita. Kadunpuoleisissa julkisivuissa on mustaksi käsitellyt teräksiset pystypinnat, joita rytmittää sama ristikuvio. Laajennusaluetta rajaavan muurin ja aidan sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kolumbaario Laajennusalueen eteläosaan on esitetty geometrisesti jäsennelty kolumbaarioalue, jota rytmittävät kukkivat puut ja kolumbaariokaappeja seuraileva grafiitinharmaa graniittilaatoitus ympäröivine nurmipintoineen. Kolumbaariot ovat betonirakenteisia kaappeja, joita on korostettu kuparinauhoin ja kuparisin upotuskoristein. Kolumbaariokaappien nimilaatat ovat samoin kuparia. Betoni on hiottua mosaiikkibetonia, jonka kiviaines on mustaa graniittia, mustaa pigmenttiä ja vihreää gabroa. Kolumbaariota ympäröivä maanpinta on vihreää pestyä ja seulottua murskesoraa. Kolumbaarioalueen yksittäispuina on pilvikirsikka. Alueen ympäri kulkee kivituhkakäytävä, jonka rajalla on pensas-, perenna- ja maanpeitekasvi-istutuksia. Kolumbaarion suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kuva 15 Kolumbaario, yksityiskohta 4.5 Kasvillisuus Hautausmaan laajennusalueen kasvillisuus koostuu nauhamaisista kasvillisuusalueista, jotka reunustavat pääkäytäviä, ja kortteleiden sisäisistä suorakaiteen muotoisista kasvillisuusalueista, jotka jakavat ja rytmittävät osastoja. Nauhamaisilla käytävän suuntaisilla kasvillisuusalueilla on tarkoitus luoda käytävien muodostamille pitkille näkymille yhtenäinen ja rauhallinen ilme. Kortteleiden sisäisillä istutusalueilla kasvillisuus on vaihtelevampaa ja monikerroksista, mikä on omiaan helpottamaan myös osastojen tunnistettavuutta. Pääsisäänkäynnin ja pysäköintialueen pääpuulajina on suomenpihlaja. Läntiseltä Mannerheiminväylältä vanhalle siunauskappelille suuntautuvan pääkäytävän varren pääpuulajina on lehmus. Poikittaiskäytävien puulajeina on vastaavasti erilaisia pihlajia kuten tuurenpihlajaa ja keltamarjapihlajaa. Hautaosastoilla puulajit vaihtelevat pienemmistä kukkivista kirsikka- ja tuomilajeista kookkaampiin lehtipuihin. Muu kasvillisuus koostuu pensaista, perennoista ja sipulikasveista. Perennoja ja sipulikasveja on käytetty runsaasti. Yleisimpiä perennoja ovat erilaiset kurjenpolvet, kuunliljat ja kukkivat maanpeiteperennat. Pensailla on pyritty luomaan istutusalueisiin kerroksellisuutta. Korkeista pensaista esimerkkinä mainittakoon syreenit ja tuomipihlajat, keskikokoisista pensaista erilaiset angervot, ruusut, hortensiat ja havupensaat. Matalia maanpeitepensaita edustavat lamohietakirsikka ja pikkuherukka. Kasvillisuusvalinnoilla on pyritty huomioimaan eri vuodenajat. Runsas sipulikasvien ja kukkivien puiden määrä takaa kukkaloiston jo varhaisesta keväästä. Keskikesän kukkaloistosta vastaavat eri aikoihin ajoittuvien pensaiden ja perennojen kukinnat. Syysvärityksestä vastaavat puolestaan monet puut kuten vaahterat ja kirsikat sekä monet eri pensaat. Havupensaat luovat puolestaan vihreän yleisilmeen talviaikana. Kasvillisuusvalinnoissa on näyttävyyden ja vuodenaikojen vaihtelun lisäksi huomioitu kasvien kestävyys ja hoidon asettamat vaatimukset. Kasvillisuuden sijoittelu selkeästi rajattuihin istutuskokonaisuuksiin on sekä näyttävää että hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Kasvillisuus on esitetty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C sekä Hoitoluokitus on esitetty suunnitelmakuvassa Kuva 14 Luonnoskuvia laajennusalueen aidasta ja portista sekä muuria rytmittävistä köynnössäleiköistä Kuva 16 Kolumbaarioalueen jäsentely ja kasvillisuus, yksityiskohta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 10

12 4.6 Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Suunnittelutyön alkuessa laadittiin periaatetarkastelu laajennusalueen vesihuollon ratkaisuista. Koko hautausmaan vedet purkautuvat laajennusalueen kautta Porvoon kaupungin sadevesi- ja jätevesiviemäreihin. Vesihuoltosuunnitelmat on laadittu toteutettavaksi ittain: 1. essa on rakennettu laajennuksen ensimmäisen en hule- ja jätevesilinjat sekä kastelu kortteleille 33 ja essa rakennetaan avo-ojat korvaavat syvät hulevesilinjat ja jätevesilinjat pohjanvahvistuksineen ennen koko alueen perustäyttöjä. 3. essa kunnostetaan ja täydennetään hautausmaan vanhan osan hulevesijärjestelmä. Uuden alueen hulevesien käsittely, salaojitukset ja kastelujärjestelmät toteutetaan kunkin korttelin rakentamisen yhteydessä. Alueen eteläreunaan on suunniteltu jätevesipumppaamo madollista myöhempää tarvetta varten. Jokivettä ottavan kasteluvesipumppaamon kunnostus on suunniteltu vastaamaan lisääntyvää kasteluveden tarvetta. Kasteluvesipumppaamon suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa , 6000-R ja 6001-R sekä kasteluvesipumppaamon sähkötyöselostuksessa. 4.7 Valaistus ja energiahuolto Valaisimien ja uusien sähköpisteiden sijainnit on osoitettu suunnitelmissa. Valaistussuunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa SAH_1000C, SAH_2201A-2203 sekä SAH_4000A. 4.8 Kalusteet ja varusteet Alueelle on suunnitelmassa osoitettu huoltopisteitä, joissa on roskasäiliöt ja kastelukannutelineet. Alueelle on suunnitelmassa sijoitettu penkkejä oleskeluaukioille ja tärkeiden reittien varrelle. 4.9 Opasteet Suunnittelutyön yhteydessä on alueen porteilla olevat opastaulut päivitetty ja uusille porteille on laadittu uudet opastaulut vanhan tyylin mukaisesti. Siunauskappelille ja yleisökäymälöille on laadittu opasteet alueen sisälle keskeisten käytävien risteyksiin. Kuva 17 Esimerkki alueelle laaditusta opasteesta 4.10 Liikennejärjestelyt Pysäköinti Suunnittelun eri issa on tutkittu useita eri vaihtoehtoja pysäköinnin sijoittamiseen. Suunnittelualueen eteläreunaan on sijoitettu alue pysäköintiä varten. Yhteensä alue käsittää 78 autopaikkaa. Pysäköintialuetta on jäsennetty kasvillisuuden avulla, jotta alueen ilme soveltuisi hautausmaaympäristöön. Pysäköintialue palvelee pääsääntöisesti hautausmaalla kävijöitä. Puolet suunnitellusta pysäköintialueesta sijoittuu kaupungin alueelle. Kaupungilla on myös paineita osoittaa pysäköintialuetta liityntäliikenteen käyttöön hautausmaan läheisyydessä Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen tontille Näsinmäentien varteen on suunniteltu uusi pysäköintialue 28 autolle. Kolme paikoita on varattu INVA-pysäköintiin ja 9 paikkaa henkilökunnalle arkisin klo Muuten pysäköintiaikaa rajoitetaan kiekolla 4:ään tuntiin. Alueen läntisen portin tuntumassa olevaa pysäköintialuetta on suunnitelmissa laajennettu 102:lle autolle, joista INVA-paikkoja on 6. Ajoneuvoliikenne Suunnittelussa tutkittiin useita eri vaihtoehtoja alueen sisäänkäynnin liikennejärjestelyille. Laajennusalueen portin sijainti oli jos aiemmissa suunnitteluissa osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteyksen tuntumaan. Uusi pääportin liittymä edellyttää kaupungilta uutta kaava. Samasta liittymästä on suunniteltu myös uusi katuyhteys Näsinmäentille ja mahdollisesti kaavoitettavalle uudelle rakennusalueelle. Huoltoliikenne Koko hautausmaa-alueen huoltoliikenne keskitetään pääkäytäville. Hautausmaan huoltopisteiden kautta on laadittu kaksi huoltolenkkiä, joiden pituudet ovat yhteensä noin 4 km. Ulkopuolisia huoltoajoja (kiviurakoitsijat yms) varten alue on jaettu osiin eri porteista tapahtuvalle liikenteelle. Portit varustetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti ajoneuvoilla ajo kielletty merkillä ja lisäkilvellä Huoltoajo sallittu Porvoon seurakuntayhtymän luvalla. Kevyen liikenteen raiteilta tulevilla porteilla ei huoltoajoa sallita. Jalankulku Jalankulku tapahtuu alueella osoitettuja reittejä pitkin. Alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä, lukuun ottamatta huoltoliikennettä. Hautausmaan nykyiset sisäänkäynnit säilyvät käytössä, lisäksi rakennetaan uusi pääportti laajennusalueelle Läntiseltä Mannerheiminväylältä ja uudelta pysäköintialueelta Rakennukset Suunnittelun eri issa on tarkasteltu mahdollisen krematorion ja siunauskappelin sijaintia ja liittymistä muuhun ympäristöön, erityisesti laajennusalueen sisääntuloportin ja kolumbaarioalueen luonteeseen ja maisemakuvaan. Suunnittelualueelle on sijoitettu varaus krematoriolle sisääntuloportin pohjoispuolelle Läntisen Mannerheiminväylän suuntaisesti. Krematorion suunnittelu ei ole sisältynyt työhön. Yleisö-WC on suunnitelmissa osoitettu vanhaan ruumiskellarirakennukseen. Rakennus toimii edelleen myös ruumiskellarina ja varastotiloina. Uusi WC ei täytä rakennuksen ympäristön ja sisäänkäynnin korkeuserojen takia INVA-WC:n vaatimuksia. Sisätilat on kuitenkin suunniteltu INVA-mitoituksella. INVA-WC opastetaan toimistorakennuksen yleisö- WC:lle Kameravalvonta Hautausmaan alueelle on laadittu yleisperiaatteet kameravalvonnan järjestämistä. Kaikilla porteille sijoitetaan tallentavat kamerat (11 kpl). Erityiskohteisiin (rakennukset, J.L. Runebergin hauta, sankarihaudat) sijoitettaan tallentavat kamerat (7 kohdetta). Lisäksi tiettyihin pääkäytävien solmukohteisiin sijoitetaan laajakulmakamerat tai kameraryhmät (5 kohdetta). NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 11

13 Kuva 18 Ote suunnittelualueelle laaditusta virtuaalimallista NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 12

14 5 Toteuttamisaikataulu 5.1 Vaiheistus Näsinmäen hautausmaan laajennusalueen hautakorttelit rakennetaan ja otetaan käyttöön ittain. Hautakortteleiden käyttöön otossa on tarkoitus noudattaa seuraavaa järjestystä: 1. : korttelit 33 ja : pohjatyöt, esirakentaminen 3. : vanhan hautausmaan hulevesijärjestelmä 4. : korttelit 40, 46, 47 ja : korttelit 38, 39, 45 ja : korttelit 36, 37, 41, 42, 43, 44 ja : korttelit 51 ja 52, muuri sekä kappeli/krematorion alue (ei sisällä kappeli/krematoriorakennusta) 8. : pysäköintialue 9. : sisääntuloaukio ja uusi tie 1. rakennus on toteutettu vuosien aikana. Toteutus etenee 2. rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön arviolta 2020-luvun aikana. Urakkaet ja työmaaliikenteen syöttö on esitetty rakennussuunnitelmassa suunnitelmakuvassa A. Kuva 19 Suunnitelmien toteuttamisen istus NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 13

15 6 Kustannusarvio Näsinmäen hautausmaan laajennusalueelle on laadittu kustannusarviot suunnittelutyön aikana ittain. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa (alv 0%), ja noin 6,08 miljoonaa euroa alv 23%.. Kustannusarvio jakaantuu eri isiin seuraavasti: 1. : eur (alv 0), sisältää korttelit 33 ja 34 sekä graniittimuurit 1 ja : eur (alv 0), sisältää pohjatyöt ja esirakentamisen 3. : eur (alv 0), sisältää vanhan hautausmaa-alueen hulevesijärjestelmien rakentamisen : eur (alv 0), sisältää korttelit 40, 46, 47 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 38, 39, 45 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 36, 37, ja : eur (alv 0), sisältää aidan ja portit sekä korttelit 51 ja : eur (alv 0), sisältää pysäköintialueet 9. : eur (alv 0), sisältää uuden katuyhteyden NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 14

16 7 Jatkotoimenpiteet Rakentamisaikataulu ( js) 1. (tuhkahauta-alue ja muistolehto) on toteutunut ja 2. (esirakentaminen ja teknisten pääverkkojen rakentaminen) on käynnistynyt Muilta osin laajennusalueen jatkorakentamisaikataulu on paljolti kiinni Porvoon kaupungin aluetta koskevasta päätöksenteosta. Huoltorakennuksen P-alueen rakentaminen toteutettaneen kuitenkin v.2012 ja 3. (vanhan alueen hulevesiviemäri) toteutunee Laajennusaluetta etelään rajaava aita ja muuri tulisi toteuttaa seuraavaksi, jolloin hautausmaa-alue saadaan rajatuksi omaksi alueeksi. Tämä kuitenkin edellyttänee asemakaavaa tai Porvoon kaupungin taholta muuta ratkaisua, jossa muurin lisäksi toteutuisivat uusi tieliittymä siihen liittyvine yhdysteinen ja paikoitusalueineen. Laajennusalueen sisäisiä töitä voidaan ryhtyä toteuttamaan sitä mukaan kuin alueen pohjan painuminen loppuu. Seuraavan 10 vuoden aikana tulisi laajennusalueelle toteutua: uusi liittymä ja yhdystie, paikoitusalueineen muuri/aita ja uusi pääsisäänkäynti alueen kuivatusrakenteet käyttövalmiiksi akselin pääportti-kortteli 33:n itäpuoleiset alueet (hautakorttelit 40, 46, 47 ja 50) ja länsipuolen lähialueet (korttelit 38, 39, 45, 49 ja 51) ja siihen liittyen 2-3 kolumbaariokaappia. koko alueen isoiksi kasvavien puiden istutus ja sisäinen päätieverkosto. lopulliseen muotoonsa rakentamatta jäävien alueiden nurmetus. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 15

17 8 Lähteet Lähtöaineisto Hautapaikkatarpeen selvitys Tekninen kartta Yleissuunnitelma 1989, Viatek Yleissuunnitelma 2002, Byman-Ruokonen Mullasta maan, diplomityö 2006, Emilia Pollari Porvoon kaupungin lausunto doc dgn, dwg pdf pdf pdf pdf Näsinmäen hautausmaan laajennus: rakennettavuuskartta (kaakkoinen alue) GEO, 1:500 paperikopio Yleissuunnitelmaen pohjatutkimusraportti, Viatek Oy paperikopio Näsinmäen hautausmaan pohjatutkimuskartta 1:1000 GEO 4059-T1 paperikopio Näsinmäen hautausmaa: saven ja täytön alapinta, korkeuskäyräkartta 1:2000, GEO 4059-T2 paperikopio Maaperäkartta 1:2000, GEO 4059-T3 Leikkaukset 1-1, 2-2, 1:500-1:200, GEO 4059-T5 Leikkaukset 3-3, 4-4, 1:500-1:200, GEO 4059-T6 Leikkaukset , 1:500-1:200, GEO 4059-T7 Leikkaus 8, 1:500-1:200, GEO 4059-T8 paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio Tiedonannot: Porvoon kaupunki, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh Porvoon seurakuntayhtymä, hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 16

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala Ilmajoen seurakunta Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus Janne Haapala Sisällysluettelo Perustiedot... 1 Rakennukset... 1 Tekniikka ja kasvillisuus... 2 Kulkuyhteydet ja autojen paikoitusalueet... 2 Kasteluvesi...

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit Hautakorttelit: korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 27.04.2016. 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 27.04.2016. 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 149 2.9.2015 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015 Snellmaninpuiston puistosuunnitelman luonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten Päätöshistoria 2.9.2015 149 Va.

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue. KEMINMAAN SEURAKUNTA HAUTATOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9. Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.2004 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot