NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS"

Transkriptio

1 PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS RAPORTTI

2 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Finland Oy NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS i

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta ja lähtökohdat Suunnittelutyön tausta Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Sijainti kaupunkirakenteessa Suunnittelun lähtötiedot Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet Yleiset tavoitteet Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnitteluprosessin et Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Rakennussuunnitelmat Suunnitteluratkaisu Hautakorttelit ja hautapaikat Maastonmuotoilu Pintamateriaalit Rakenteet Kasvillisuus Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Valaistus ja energiahuolto Kalusteet ja varusteet Opasteet Liikennejärjestelyt Rakennukset Kameravalvonta Toteuttamisaikataulu Vaiheistus Kustannusarvio Jatkotoimenpiteet Lähteet NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS ii

4 1 Tausta ja lähtökohdat 1.1 Suunnittelutyön tausta Porvoon Näsinmäen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan hautausmaa-alueen laajennuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2009 ja valmistui keväällä Suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja laajennusalueelle sekä hyödyntää lähialueen hautausmaakelpoisia maamassoja. Suunnittelutyön tavoitteita on kuvattu luvussa 2. Laajennusalue on tarkoitus toteuttaa ittain. Ensimmäisen rakennusen työmaa käynnistyi vuonna 2010 ja valmistui vuonna 2011, ja toteutus etenee toiseen rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön asteittain arviolta 2020-luvun aikana. Porvoon kaupungissa oli vuoden 2012 alussa asukasta, ja väkiluvun on arvioitu kehittyvän nousujohteisesti. Arvioitaessa hautapaikkatarvetta vuoteen 2030 asti on oletettu, että Näsinmäen hautausmaalle haudataan vuosittain henkilöä. Hautapaikkatarpeen arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä; tärkeimmät tekijät ovat tuhkausten osuuden kehitys sekä uudelleen kiertoon palaavien hautojen lukumäärä sellaisten hautojen osalta, joiden hallinta-aika päättyy tarkastelukauden aikana (Sahlberg 2007).Yksittäiset nykyiset hautapaikat ovat alueella kuitenkin loppumassa, joten laajennuksen suunnittelulla ja ensimmäisten iden toteuttamisella on ollut kiireinen aikataulu. Hautausmaan omistaa Porvoon seurakuntayhtymä. Laajennusalueen laajuus on noin 3,8 hehtaaria, koko hautausmaan laajuus on noin 16 hehtaaria. 1.2 Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Suunnittelutyötä on valvonut Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston valitsema ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Risto Luosma (puheenjohtaja), Boris Björkendahl, Rainer Busk, Heikki Hakamies, Mats Lindgård, Sari Mankinen, Jan Sahlberg ja Dan Tallberg. Hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg on lisäksi toiminut käytännön suunnittelutyön ohjaajana. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana 17 kertaa. Suunnittelusta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy, projektipäällikkönään Matti Ventola. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Pöyryllä Monica Elander-Heino, Tommi Hakola, Heikki Hirvonen, Hans- Peter Huuhtanen, Elina Kataja, Kalevi Kirmanen, Tarja Kojo, Inka Kytö, David Lehnort, Sirpa Mäkilä, Hannele Pitkänen, Juha Saario, Jarmo Salo, Kari Tarkiainen, Tuomas Valtonen, Timo Vatanen ja Tapani Virkkala. 1.3 Sijainti kaupunkirakenteessa Näsinmäen hautausmaa sijaitsee Porvoon kaupungin keskustan tuntumassa keskustan länsipuolella, Porvoonjoen länsirannalla. Hautausmaan eteläpuolta sivuaa kaupungin läntinen sisääntulotie. Alue on saanut nimensä joen länsirannalla sijaitsevasta Näsin kartanosta, jonka rakennus on 1700-luvun lopulta. Kartanon pohjoispuolella on kuuluisa näköalapaikka, Näsinkivi. Näsinmäen hautausmaa laajennusalueineen kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon, joka perustettiin Näsinmäen hautausmaa on perustettu vuonna 1789 ja lienee Suomen toiseksi vanhin hautausmaa, joka on rakennettu kirkkorakennuksesta erilleen. Hautausmaalla on useita rakennustaiteellisesti arvokkaita aateliskappeleita sekä vuonna 1907 käyttöön vihitty siunauskappeli. Hautausmaan vanhimmat osat ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, historiallisista merkkihenkilöistä Näsinmäelle on haudattu muun muassa J.L.Runeberg, Ville Wallgren ja Eugen Schauman. (Sahlberg, Pollari 2006) Näsinmäen hautausmaan laajennusalue sijoittuu Läntisen Mannerheiminväylän ja nykyisen hautausmaa-alueen väliin, entiselle peltoalueelle, jonka itäosan rinteessä kasvaa kohtalaisen tiheää männikköä. Laajennusalueen maaperä on pääosin savea. Kuva 1 Näsinmäen sijainti Porvoon kaupunkirakenteessa (Pollari, E. 2006: Mullasta maan. Diplomityö) 1.4 Suunnittelun lähtötiedot NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS Suunnittelun lähtötietoina ovat toimineet alueen kartat, tiedot alueen maaperästä ja alueelle eri aikoina laaditut alustavat suunnitelmat ja selvitykset. Esimerkkejä alueelle aiemmin laadituista suunnitelmista ja selvityksistä ovat mm. hautapaikkatarpeen selvitys , alustava yleissuunnitelma (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen 2002), diplomityö Mullasta maan (Emilia Pollari 2006) sekä yleissuunnitelma pohjatutkimus- ja rakennettavuustietoineen (Viatek 1996). Suunnittelualue on Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitettu hautausmaa-alueeksi ja pieneltä osin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Aluetta koskee lisäksi merkintä ympäristön arvojen säilyttämisestä. Porvoon kaupunki on samanaikaisesti laatinut asemakaavaa alueelle sekä tutkinut alueen eteläpuolella sijaitsevan Läntisen Mannerheiminväylän Mannerheiminkadun katualueen rajausta ja korkeusasemaa erityisesti suhteessa Mannerheiminkadun sillan madaltamiseen. Tällä on ollut vaikutusta suunnittelutyön lähtökohtiin ja aikatauluun. Porvoon kaupunginvaltuusto teki vuoden 2010 lokakuussa päätöksen sillan korkeusaseman säilyttämisestä ennallaan. Sillan parannustyöt ovat valmistuneet helmikuussa Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen hautausmaan laajentamisesta. Päätös on vahvistettu Kirkkohallituksessa Suunnittelusopimus Pöyryn ja Porvoon seurakuntayhtymän välillä allekirjoitettiin Laajennusaluetta koskevan hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja vahvistettiin Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa Hautausmaakaava on laadittu Näsinmäen laajennuksen alueelle kahdessa osassa. Hautausmaakaavan sisältöä on kuvattu luvussa 3.1 sekä kaavan liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa. Laajennusalueen suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä yhteinen kirkkoneuvosto. iii

5 Kuva 4 Lähtötietona laajennussuunnittelussa toiminut suunnittelualueen rajaus Kuva 2 Näkymiä laajennusalueelle etelästä kuvattuna Kuva 3 Näkymä vanhalle hautausmaa-alueelle Kuva 5 Näkymä laajennusalueen mäntyrinteeseen. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 4

6 2 Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet 2.1 Yleiset tavoitteet Suunnittelutyön yleisenä tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta helppohoitoinen, käytännöllinen, tehokas, rauhallinen ja puhutteleva hautausmaa, joka tukeutuu kulttuurihistorialliseen hautausmaaympäristöön ja muodostuu kävijöiden arvostamaksi osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on ollut vaalia koko hautausmaa-alueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista luonnetta sekä ottaa huomioon ympäröivä rakennettu kaupunkiympäristö ja liikenneväylät. Alueen toiminnallisessa suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja sekä laatia toteutusta varten riittävän laajojen alueiden suunnitelmallinen kokonaisuus. Uusille hauta-alueille on ollut tarpeen sijoittaa alueita arkkuhautausta, tuhkahautausta, tuhkalehtoa ja kolumbaariota varten. Sijoittelun suunnittelussa on huomioitu maastomuodot, aluetta rajaava vanha hautausmaa sekä liikennealueet. Teknisenä ja taloudellisena tavoitteena on ollut hyödyntää suunnittelualuetta sivuavat kastelu- ja kuivatusjärjestelmien sekä sähköjärjestelmien runkoverkot mahdollisimman pitkälti nykyisellään. Suunnittelualueen edellyttämät täyttö- ja massanvaihtotyöt on pyritty minimoimaan tasaus- ja maisemasuunnittelun keinoin. Tavoitteena on ollut suunnitella hautausmaan laajennusalueen toteutus ittain riittävän laajoina kokonaisuuksina. Tällöin rakentamisesta aiheutuvia häiriötekijöitä voidaan parhaiten lieventää. Lisäksi on ollut tarpeen käyttää hyödyksi alueella olevia maamassoja. 2.2 Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta ympäröivään maastoon ja kaupunkirakenteeseen sekä historiallisesti arvokkaaseen vanhaan hautausmaa-alueeseen soveltuva kokonaisuus. Yksittäisenä tärkeänä tavoitteena on ollut suojella alueen nykyisiä kookkaita mäntyjä, jotka luovat alueelle identiteettiä. Vanha hautausmaa on arvokas puistomainen virkistys-, rauhoittumis- ja muistelupaikka porvoolaisille. Vanhaa hautausmaa-aluetta on suunniteltu ja rakennettu eri aikakausina 1700-luvun lopulta aina 1900-luvulle. Merkittävimpiä historiallisia ita ovat olleet puutarha-arkkitehti M. G. Steniuksen suunnitelma säännönmukaisista hautakortteleista ympäröivine puu- ja pensasryhmineen 1880-luvulla, Skogslundin puuistutusten sommitelma vuodelta 1893 sekä arkkitehti Haakon Lindénin suunnittelema laajennus alueen luoteisosassa vuodelta Myös useita uudempia laajennuksia on alueella suunniteltu ja toteutettu. Eri aikoina suunnitellut ja rakennetut osa-alueet ovat kuitenkin pääosin säilyttäneet oman selkeän luonteensa. (Pollari 2006) Suunnittelun maisemallisina lähtökohtina tarkasteltiin vanhan hautausmaan ja ympäröivän muun kaupunkirakenteen aksiaalisia suuntia ja maastonmuotoja. Suunnittelussa pyrittiin korostamaan vanhan hautausmaan arvoa, sovittamaan uusi alue hienovaraisesti tunnistettavaksi osaksi vanhaa aluetta sekä säilyttämään tärkeä näkymä uudelta portilta rinnettä ylöspäin kohti vanhaa hautausmaata. Uuden portin sijainti oli jo alueelle laadittujen aiempien suunnitelmien (mm. Pollari 2006) yhteydessä osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteykseen. Suunnitelmassa hautakorttelit ja kulkureitit perustuvat hahmoltaan pelkistettyyn geometriseen sommitelmaan. Laaksotilan ja rinteen maastoa ja hautakortteleita jäsentävät sisäkkäiset geometriset kehät ja säteittäiset kulkureitit, joiden kautta noustaan uudelta alueelta ylös rinnettä kohti vanhaa hautausmaa-aluetta. Pitkittäisen kulkureitin päätteenä on merkittävä mäntykukkula alueen itäosassa. Laajennusalue on säilytetty pääosin avoimena, mukaillen alkuperäistä laaksotilaa. Kasvillisuudella korostetaan sommitelmaa eri tavoin: matala kasvillisuus myötäilee sommitelmaa, akseleita ja kehiä, puusto sen sijaan luo alueelle oman sattumanvaraisen, luonnonmukaisesti rytmitetyn sommitelman, muodostaen varjostavia ja vehreitä oleskelu- ja pysähtymispaikkoja reittien varsille. Uudelta portilta avautuu näkymä rinnettä ylös kohti mäntyjä kasvavaa rinnettä sekä vanhaa siunauskappelia. Näkymä on pääosin avoin, ja muutamat vapaamuotoiset puuryhmät reunustavat näkymäakselia. Hautausmaan laajennusalueen pohjoisrinteeseen, vanhojen kookkaiden mäntyjen tuntumaan on sijoitettu muistolehto ja sirottelualue. Laajennusalue on kytketty nykyiseen hautausmaa-alueeseen istutuksien, kulkureittien ja muurien avulla. Kuva 6 Yleissuunnitelmaa alettiin laatia oheisen luonnosvaihtoehdon pohjalta. Kuva 7 Yleissuunnitelmaa havainnollistettiin luonnospiirroksin mm. muurien, kiveysten ja kasvillisuuden käsittelyn osalta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 5

7 3 Suunnitteluprosessin et 3.1 Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Alueen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 alussa lähtötietojen kokoamisella ja täydentämisellä, maastomittausten ja pohjatutkimusten ohjelmoinnilla sekä alustavien vaihtoehtoisten suunnitelmaluonnosten laadinnalla. Suunnitelmaluonnoksia täydennettiin luonnosmaisilla periaate- ja detaljikuvilla, leikkauksilla ja referenssikuvilla. Ohjausryhmä kommentoi alustavia vaihtoehtoluonnoksia, joita kehiteltiin eteenpäin kommenttien ja täydennettyjen lähtötietojen perusteella. Kevään ja syksyn 2009 aikana laadittiin alustava yleissuunnitelma ja sen pohjalta hautausmaakaava liiteasiakirjoineen. Hautausmaan laajennusalueen toimintojen sijoittelu on esitetty hautausmaakaavakartassa. Kaavassa on esitetty hautakortteleiden ja hautojen sijoittelu ja hautatyyppi, olemassa oleva kasvillisuus, uudet istutusalueet sekä alueiden pinnoitteet. Hautausmaakaava on laadittu kahdessa osassa. Ensimmäiseen osaan sisältyi valtaosa laajennusaluetta (korttelit sekä osa korttelista 46); laajennusalueen sisääntuloportti ympäröivine kortteleineen jätettiin ensimmäisen osan kaava-alueen ulkopuolelle. Tähän syynä oli Porvoon kaupungin päätöksenteko liittyen Mannerheiminkadun sillan korkeusasemaan, joka olisi osaltaan vaikuttanut Näsinmäen laajennusalueen rajalle suunnitellun muurin sijaintiin sekä sisääntuloportin ratkaisuihin. Toinen osa hautausmaakaavasta käsittää korttelit 46-52, laajennusalueen muurin sekä varauksen krematoriolle uuden sisääntuloportin pohjoispuolella. Kuva 8 Hautausmaakaava. Kuvassa näkyy punaisella rajauksella iden 1 ja 2 kaava-alueet. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 6

8 3.2 Rakennussuunnitelmat Hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin vuoden 2009 lopulla, jonka jälkeen käynnistettiin toteutukseen tähtäävä rakennussuunnittelu. Hautakortteleiden, käytävien, polkujen ym. alueiden, valaisinten, kastelujärjestelmän, kuivatusjärjestelmän sekä varusteiden ja istutettavan kasvillisuuden tyyppi ja sijoittelu on määritelty yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun aikana. Eri osatekijöiden suunnitteluratkaisuja on kuvattu luvussa 4. Rakennussuunnitelmaessa on käsitelty erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. muurille, aidoille ja porteille, kolumbaariolle, yleisö- WC:lle, kastelujärjestelmille, pysäköintialueille sekä toteutuksen istukselle. Työ on edennyt ohjausryhmän päätösten ja suunnittelukokousten perusteella. Ensimmäisen toteutusen suunnitelmien perusteella on rakennettu korttelit 33 ja 34 sekä niihin liittyvät muurit. Kuva 9 Rakennussuunnittelun aikana päädyttiin sijoittamaan yleisö-wc- ja varastotilat uuden rakennuksen sijaan alueella olemassa olevaan rakennukseen, jota kunnostetaan. Kuva 10 Rakennussuunnittelun yhteydessä suunniteltiin laajennusalueelle kolumbaario kuva luonnosesta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 7

9 4 Suunnitteluratkaisu 4.1 Hautakorttelit ja hautapaikat Hautakortteleiden ja hautarivien sijoittelu noudattaa aiemmin toteutetuilla alueilla vallitsevien arkku- ja tuhkahautaussuunnitelmien periaatteita. Hautakorttelit ja hautapaikat on numeroitu. Hautakorttelien numerointi etenee lännestä itään ja pohjoisesta etelään nykyisten hautaalueiden tapaan, laajennusalueen suunnittelu koskee hautakortteleita Hautapaikat on numeroitu kortteleittain juoksevalla numerolla, joka etenee riveittäin. Hautarivien numerot on osoitettu päätypaaluissa. Laadittujen suunnitelmien pohjalta on tulostettu numeerisessa muodossa alueen tekniset verkostot sisältävä hautakartta, joka on yhteensopiva Porvoon seurakuntayhtymän käyttämän hautakarttaohjelman kanssa. Arkkuhautaus Hautaus on tarkoitettu toteutettavaksi arkkuhauta-alueilla (hautakorttelit 36-40, ja 47-49) ja arkkulehdossa (kortteli 43) kahteen kerrokseen, eli kullakin arkkuhautapaikalla on kaksi hautasijaa. Arkkuhautapaikan koko on 1200x2500 mm. Arkkuhautauksessa käytetään kahta syvyyttä, jolloin hautaamissyvyys on 2,10 metriä. Lisäksi tekniset verkot vaativat syvyyttä n. 50 cm. Porvoon kaupunki on maanvaihtosopimuksen mukaan luvannut huolehtia täytöistä alueilla, joilla täyttömäärä ylittää em. teknisen syvyyden (2,60 m). Tuhkahautaus Tuhkahautaus toteutetaan kahteen kerrokseen. Tuhkahauta-alueilla (hautakorttelit 33, 46 ja 50) hautapaikan koko on 900x900 mm ja yhden hautasijan koko on 300x300 mm. Tuhkalehdoissa (hautakorttelit 34, 41, 42 ja 52) hautapaikan koko on 300x300 mm. Hautakortteli 35 toimii tuhkan sirottelualueena sekä alueena, jossa tuhka voidaan sijoittaa turpeen alle. Tuhkalehdoista hautakortteli 42 voisi tarvittaessa toimia poikkeusolojen varahauta-alueena, jos alueen täyttöön käytetään hautaukseen soveltuvia maa-aineksia 2,60 m:n sydelle. Kolumbaario Hautakortteli 51 toimii kolumbaariona. Kolumbaario käsittää 19 kolumbaariokaappia, joihin sijoittuu vaihtoehtoisesti 24 tai 32 kolumbaariopaikkaa. Kolumbaariopaikat sijaitsevat kolumbaariokaapeissa kahdessa kerroksessa. Yhteensä kolumbaariossa on 568 kolumbaariopaikkaa. Hautapaikkojen lukumäärä Hautausmaakaavojen kattamalle alueelle on sijoitettu yhteensä 2277 arkkuhautaa joista 326 arkkulehdossa (hautakortteli 43), 1239 tuhkahautaa, tuhkalehtopaikkaa ja 564 kolumbaariohautaa 4.2 Maastonmuotoilu Käytävät ja tiet on linjattu ja tasattu yleissuunnitelman mukaisesti. Maasto on suunniteltu laskemaan loivasti vanhalta alueelta etelään uudelle pääportille. Maastonmuotoilua on korostettu matalilla, hautakortteleita erottavilla luonnonkivi tukimuureilla. Alue rakennetaan pääosiltaan täyttömaalle. Alueella risteilevät ojat korvataan hulevesiputkilla. Arkkuhautaus alueilla nykyistä maapintaa leikataan 0-2 m riittävän hautaussyvyyden varmistamiseksi. Uurnaalueilla tehdään vastaavasti pengertäyttöjä. Pohjamaan tasauksessa kaivua tarvitaan m3, josta täyttöihin voidaan sijoittaa m3. (kuva 11) Alueelle tuleva kokonaistäyttö on noin m3, josta hautausmaaainesta on noin m3 ja rakennekerroksia ja pengertäyttöjä noin m3. Osa hautausmaa-aineksesta, noin m3, saadaan viereisen Näsinmäen rinteestä maa-ainesten ottosuunnitelman mukaisesti Käytävien suunnitelmat (linjat, leikkaukset, pinnan ja pohjan tasaus jne.) on esitetty rakennussuunnitelmissa / käytäväsuunnitelmakuvissa Maa-ainesten ottoalueet on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Pohjarakentaminen Suunnittelualueen pohjaolosuhteet on selvitettu Pohjatutkimuslausunnossa Rev.A Geosuunnitelmat (pohjatutkimuskartta, leikkaukset, pohjanvahvistus, istus) on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Laajennusalue on pääosin savikolla, joten pengertäyttöalueella tarvitaan noin 4 14 vuoden esikuormitusaika painumien vuoksi ennen alueen ittaista käyttöönottoa. Vesihuoltolinjat ja muistolaatta-muurit perustetaan täyttöalueella syvästabiloinnin varaan. Hautausmaan eteläreunan kivimuuri perustetaan pehmeikköosuudella paaluilla. 4.3 Pintamateriaalit Käytävien pintarakenteet on suunniteltu noudattaen hautausmaalle sopivia rakennus-, materiaali- ja ladontatapoja. Pääosa alueen käytävistä on kivituhkapintaisia. Sisääntuloportin ympäristöä sekä aukioita on korostettu luonnonkivipinnoitteella. Neliön muotoisissa aukioissa käytetään mittatarkkaa graniittinupukiveä, jonka väri on musta. Istutusalueita on paikoin rajattu nupukiviraidoin ja - reunuksin. Kasvillisuusalueille on paikoin osoitettu astinkiviä, jotka toteutetaan liuskekivistä. Käytettävät luonnonkivi- ja betonikivipinnoitteet on määritelty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C, ja 35. Kuva 11 Laajennusalueen maamassojen kaivu- ja täyttömassat, yleissuunnitelma NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 8

10 4.4 Rakenteet Reunatuet Käytettävät reunatuet ovat luonnonkivirakenteisia. Reunatukien sijainti on esitetty maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa sekä käytävälinjojen suunnitelmissa. Muurit ja tukimuurit Laajennusalueen eteläosaa rajaa graniittiharkkokivimuuri, joka toimii myös melua vaimentavana rakenteena. Muuria on rytmitetty teräksisillä köynnössäleiköillä. Muuri liittyy laajennusalueen itäosan rinteessä metallisäleaitaan. Laajennusaluetta rajaavan muurin sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Hautakortteleiden rajoilla on matalia kivirakenteisia muureja ja tukimuureja. Muurit rakennetaan graniittiharkkokivestä, väri on Ylämaan ruskeaa graniittia. Matala, 40 cm korkea muuri soveltuu myös istuskeluja levähdyspaikaksi. Korttelien 33 ja 40 väliselle alueelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muuri. Muurin yläpinta on poltettua ja sivut lohkottua Korpi Black -graniittia. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Korttelin 34 ja korttelien 41 ja 42 eteläpuolelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muistolaattamuuri, jonka edessä on vesiallas. Muurin yläpinta ja julkisivu ovat poltettua ja takasivu lohkottua Korpi Black -graniittia. Muurin julkisivuun voidaan kiinnittää muistolaattoja. Julkisivua rytmittää ristinmuotoinen kiviaihe, jossa graniitin pinta on lohkottu. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Matalien muurien ja tukimuurien sijainti ja suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa C, 7, 8, 14A ja 41. Kuva 13 Käytävien ja muurien detaljipiirroksia Kuva 12 Muistolaattamuuri korttelin 34 eteläpuolella, kuva työmaaesta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 9

11 Aidat ja portit Hautausmaan laajennusalueen aitana toimii kivimuuri, jota on kuvattu edellä. Muuri on laajennusosan eteläreunaa rajaava itsenäinen rakenne. Laajennusalueen portit (pääportti, sivu- ja huoltoportit) ovat teräsrakenteisia. Pääportin hautausmaan puoleisessa julkisivussa on kuparilevyyn juotettu kuparisia ristinmuotoisia koristeita. Kadunpuoleisissa julkisivuissa on mustaksi käsitellyt teräksiset pystypinnat, joita rytmittää sama ristikuvio. Laajennusaluetta rajaavan muurin ja aidan sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kolumbaario Laajennusalueen eteläosaan on esitetty geometrisesti jäsennelty kolumbaarioalue, jota rytmittävät kukkivat puut ja kolumbaariokaappeja seuraileva grafiitinharmaa graniittilaatoitus ympäröivine nurmipintoineen. Kolumbaariot ovat betonirakenteisia kaappeja, joita on korostettu kuparinauhoin ja kuparisin upotuskoristein. Kolumbaariokaappien nimilaatat ovat samoin kuparia. Betoni on hiottua mosaiikkibetonia, jonka kiviaines on mustaa graniittia, mustaa pigmenttiä ja vihreää gabroa. Kolumbaariota ympäröivä maanpinta on vihreää pestyä ja seulottua murskesoraa. Kolumbaarioalueen yksittäispuina on pilvikirsikka. Alueen ympäri kulkee kivituhkakäytävä, jonka rajalla on pensas-, perenna- ja maanpeitekasvi-istutuksia. Kolumbaarion suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kuva 15 Kolumbaario, yksityiskohta 4.5 Kasvillisuus Hautausmaan laajennusalueen kasvillisuus koostuu nauhamaisista kasvillisuusalueista, jotka reunustavat pääkäytäviä, ja kortteleiden sisäisistä suorakaiteen muotoisista kasvillisuusalueista, jotka jakavat ja rytmittävät osastoja. Nauhamaisilla käytävän suuntaisilla kasvillisuusalueilla on tarkoitus luoda käytävien muodostamille pitkille näkymille yhtenäinen ja rauhallinen ilme. Kortteleiden sisäisillä istutusalueilla kasvillisuus on vaihtelevampaa ja monikerroksista, mikä on omiaan helpottamaan myös osastojen tunnistettavuutta. Pääsisäänkäynnin ja pysäköintialueen pääpuulajina on suomenpihlaja. Läntiseltä Mannerheiminväylältä vanhalle siunauskappelille suuntautuvan pääkäytävän varren pääpuulajina on lehmus. Poikittaiskäytävien puulajeina on vastaavasti erilaisia pihlajia kuten tuurenpihlajaa ja keltamarjapihlajaa. Hautaosastoilla puulajit vaihtelevat pienemmistä kukkivista kirsikka- ja tuomilajeista kookkaampiin lehtipuihin. Muu kasvillisuus koostuu pensaista, perennoista ja sipulikasveista. Perennoja ja sipulikasveja on käytetty runsaasti. Yleisimpiä perennoja ovat erilaiset kurjenpolvet, kuunliljat ja kukkivat maanpeiteperennat. Pensailla on pyritty luomaan istutusalueisiin kerroksellisuutta. Korkeista pensaista esimerkkinä mainittakoon syreenit ja tuomipihlajat, keskikokoisista pensaista erilaiset angervot, ruusut, hortensiat ja havupensaat. Matalia maanpeitepensaita edustavat lamohietakirsikka ja pikkuherukka. Kasvillisuusvalinnoilla on pyritty huomioimaan eri vuodenajat. Runsas sipulikasvien ja kukkivien puiden määrä takaa kukkaloiston jo varhaisesta keväästä. Keskikesän kukkaloistosta vastaavat eri aikoihin ajoittuvien pensaiden ja perennojen kukinnat. Syysvärityksestä vastaavat puolestaan monet puut kuten vaahterat ja kirsikat sekä monet eri pensaat. Havupensaat luovat puolestaan vihreän yleisilmeen talviaikana. Kasvillisuusvalinnoissa on näyttävyyden ja vuodenaikojen vaihtelun lisäksi huomioitu kasvien kestävyys ja hoidon asettamat vaatimukset. Kasvillisuuden sijoittelu selkeästi rajattuihin istutuskokonaisuuksiin on sekä näyttävää että hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Kasvillisuus on esitetty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C sekä Hoitoluokitus on esitetty suunnitelmakuvassa Kuva 14 Luonnoskuvia laajennusalueen aidasta ja portista sekä muuria rytmittävistä köynnössäleiköistä Kuva 16 Kolumbaarioalueen jäsentely ja kasvillisuus, yksityiskohta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 10

12 4.6 Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Suunnittelutyön alkuessa laadittiin periaatetarkastelu laajennusalueen vesihuollon ratkaisuista. Koko hautausmaan vedet purkautuvat laajennusalueen kautta Porvoon kaupungin sadevesi- ja jätevesiviemäreihin. Vesihuoltosuunnitelmat on laadittu toteutettavaksi ittain: 1. essa on rakennettu laajennuksen ensimmäisen en hule- ja jätevesilinjat sekä kastelu kortteleille 33 ja essa rakennetaan avo-ojat korvaavat syvät hulevesilinjat ja jätevesilinjat pohjanvahvistuksineen ennen koko alueen perustäyttöjä. 3. essa kunnostetaan ja täydennetään hautausmaan vanhan osan hulevesijärjestelmä. Uuden alueen hulevesien käsittely, salaojitukset ja kastelujärjestelmät toteutetaan kunkin korttelin rakentamisen yhteydessä. Alueen eteläreunaan on suunniteltu jätevesipumppaamo madollista myöhempää tarvetta varten. Jokivettä ottavan kasteluvesipumppaamon kunnostus on suunniteltu vastaamaan lisääntyvää kasteluveden tarvetta. Kasteluvesipumppaamon suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa , 6000-R ja 6001-R sekä kasteluvesipumppaamon sähkötyöselostuksessa. 4.7 Valaistus ja energiahuolto Valaisimien ja uusien sähköpisteiden sijainnit on osoitettu suunnitelmissa. Valaistussuunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa SAH_1000C, SAH_2201A-2203 sekä SAH_4000A. 4.8 Kalusteet ja varusteet Alueelle on suunnitelmassa osoitettu huoltopisteitä, joissa on roskasäiliöt ja kastelukannutelineet. Alueelle on suunnitelmassa sijoitettu penkkejä oleskeluaukioille ja tärkeiden reittien varrelle. 4.9 Opasteet Suunnittelutyön yhteydessä on alueen porteilla olevat opastaulut päivitetty ja uusille porteille on laadittu uudet opastaulut vanhan tyylin mukaisesti. Siunauskappelille ja yleisökäymälöille on laadittu opasteet alueen sisälle keskeisten käytävien risteyksiin. Kuva 17 Esimerkki alueelle laaditusta opasteesta 4.10 Liikennejärjestelyt Pysäköinti Suunnittelun eri issa on tutkittu useita eri vaihtoehtoja pysäköinnin sijoittamiseen. Suunnittelualueen eteläreunaan on sijoitettu alue pysäköintiä varten. Yhteensä alue käsittää 78 autopaikkaa. Pysäköintialuetta on jäsennetty kasvillisuuden avulla, jotta alueen ilme soveltuisi hautausmaaympäristöön. Pysäköintialue palvelee pääsääntöisesti hautausmaalla kävijöitä. Puolet suunnitellusta pysäköintialueesta sijoittuu kaupungin alueelle. Kaupungilla on myös paineita osoittaa pysäköintialuetta liityntäliikenteen käyttöön hautausmaan läheisyydessä Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen tontille Näsinmäentien varteen on suunniteltu uusi pysäköintialue 28 autolle. Kolme paikoita on varattu INVA-pysäköintiin ja 9 paikkaa henkilökunnalle arkisin klo Muuten pysäköintiaikaa rajoitetaan kiekolla 4:ään tuntiin. Alueen läntisen portin tuntumassa olevaa pysäköintialuetta on suunnitelmissa laajennettu 102:lle autolle, joista INVA-paikkoja on 6. Ajoneuvoliikenne Suunnittelussa tutkittiin useita eri vaihtoehtoja alueen sisäänkäynnin liikennejärjestelyille. Laajennusalueen portin sijainti oli jos aiemmissa suunnitteluissa osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteyksen tuntumaan. Uusi pääportin liittymä edellyttää kaupungilta uutta kaava. Samasta liittymästä on suunniteltu myös uusi katuyhteys Näsinmäentille ja mahdollisesti kaavoitettavalle uudelle rakennusalueelle. Huoltoliikenne Koko hautausmaa-alueen huoltoliikenne keskitetään pääkäytäville. Hautausmaan huoltopisteiden kautta on laadittu kaksi huoltolenkkiä, joiden pituudet ovat yhteensä noin 4 km. Ulkopuolisia huoltoajoja (kiviurakoitsijat yms) varten alue on jaettu osiin eri porteista tapahtuvalle liikenteelle. Portit varustetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti ajoneuvoilla ajo kielletty merkillä ja lisäkilvellä Huoltoajo sallittu Porvoon seurakuntayhtymän luvalla. Kevyen liikenteen raiteilta tulevilla porteilla ei huoltoajoa sallita. Jalankulku Jalankulku tapahtuu alueella osoitettuja reittejä pitkin. Alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä, lukuun ottamatta huoltoliikennettä. Hautausmaan nykyiset sisäänkäynnit säilyvät käytössä, lisäksi rakennetaan uusi pääportti laajennusalueelle Läntiseltä Mannerheiminväylältä ja uudelta pysäköintialueelta Rakennukset Suunnittelun eri issa on tarkasteltu mahdollisen krematorion ja siunauskappelin sijaintia ja liittymistä muuhun ympäristöön, erityisesti laajennusalueen sisääntuloportin ja kolumbaarioalueen luonteeseen ja maisemakuvaan. Suunnittelualueelle on sijoitettu varaus krematoriolle sisääntuloportin pohjoispuolelle Läntisen Mannerheiminväylän suuntaisesti. Krematorion suunnittelu ei ole sisältynyt työhön. Yleisö-WC on suunnitelmissa osoitettu vanhaan ruumiskellarirakennukseen. Rakennus toimii edelleen myös ruumiskellarina ja varastotiloina. Uusi WC ei täytä rakennuksen ympäristön ja sisäänkäynnin korkeuserojen takia INVA-WC:n vaatimuksia. Sisätilat on kuitenkin suunniteltu INVA-mitoituksella. INVA-WC opastetaan toimistorakennuksen yleisö- WC:lle Kameravalvonta Hautausmaan alueelle on laadittu yleisperiaatteet kameravalvonnan järjestämistä. Kaikilla porteille sijoitetaan tallentavat kamerat (11 kpl). Erityiskohteisiin (rakennukset, J.L. Runebergin hauta, sankarihaudat) sijoitettaan tallentavat kamerat (7 kohdetta). Lisäksi tiettyihin pääkäytävien solmukohteisiin sijoitetaan laajakulmakamerat tai kameraryhmät (5 kohdetta). NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 11

13 Kuva 18 Ote suunnittelualueelle laaditusta virtuaalimallista NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 12

14 5 Toteuttamisaikataulu 5.1 Vaiheistus Näsinmäen hautausmaan laajennusalueen hautakorttelit rakennetaan ja otetaan käyttöön ittain. Hautakortteleiden käyttöön otossa on tarkoitus noudattaa seuraavaa järjestystä: 1. : korttelit 33 ja : pohjatyöt, esirakentaminen 3. : vanhan hautausmaan hulevesijärjestelmä 4. : korttelit 40, 46, 47 ja : korttelit 38, 39, 45 ja : korttelit 36, 37, 41, 42, 43, 44 ja : korttelit 51 ja 52, muuri sekä kappeli/krematorion alue (ei sisällä kappeli/krematoriorakennusta) 8. : pysäköintialue 9. : sisääntuloaukio ja uusi tie 1. rakennus on toteutettu vuosien aikana. Toteutus etenee 2. rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön arviolta 2020-luvun aikana. Urakkaet ja työmaaliikenteen syöttö on esitetty rakennussuunnitelmassa suunnitelmakuvassa A. Kuva 19 Suunnitelmien toteuttamisen istus NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 13

15 6 Kustannusarvio Näsinmäen hautausmaan laajennusalueelle on laadittu kustannusarviot suunnittelutyön aikana ittain. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa (alv 0%), ja noin 6,08 miljoonaa euroa alv 23%.. Kustannusarvio jakaantuu eri isiin seuraavasti: 1. : eur (alv 0), sisältää korttelit 33 ja 34 sekä graniittimuurit 1 ja : eur (alv 0), sisältää pohjatyöt ja esirakentamisen 3. : eur (alv 0), sisältää vanhan hautausmaa-alueen hulevesijärjestelmien rakentamisen : eur (alv 0), sisältää korttelit 40, 46, 47 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 38, 39, 45 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 36, 37, ja : eur (alv 0), sisältää aidan ja portit sekä korttelit 51 ja : eur (alv 0), sisältää pysäköintialueet 9. : eur (alv 0), sisältää uuden katuyhteyden NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 14

16 7 Jatkotoimenpiteet Rakentamisaikataulu ( js) 1. (tuhkahauta-alue ja muistolehto) on toteutunut ja 2. (esirakentaminen ja teknisten pääverkkojen rakentaminen) on käynnistynyt Muilta osin laajennusalueen jatkorakentamisaikataulu on paljolti kiinni Porvoon kaupungin aluetta koskevasta päätöksenteosta. Huoltorakennuksen P-alueen rakentaminen toteutettaneen kuitenkin v.2012 ja 3. (vanhan alueen hulevesiviemäri) toteutunee Laajennusaluetta etelään rajaava aita ja muuri tulisi toteuttaa seuraavaksi, jolloin hautausmaa-alue saadaan rajatuksi omaksi alueeksi. Tämä kuitenkin edellyttänee asemakaavaa tai Porvoon kaupungin taholta muuta ratkaisua, jossa muurin lisäksi toteutuisivat uusi tieliittymä siihen liittyvine yhdysteinen ja paikoitusalueineen. Laajennusalueen sisäisiä töitä voidaan ryhtyä toteuttamaan sitä mukaan kuin alueen pohjan painuminen loppuu. Seuraavan 10 vuoden aikana tulisi laajennusalueelle toteutua: uusi liittymä ja yhdystie, paikoitusalueineen muuri/aita ja uusi pääsisäänkäynti alueen kuivatusrakenteet käyttövalmiiksi akselin pääportti-kortteli 33:n itäpuoleiset alueet (hautakorttelit 40, 46, 47 ja 50) ja länsipuolen lähialueet (korttelit 38, 39, 45, 49 ja 51) ja siihen liittyen 2-3 kolumbaariokaappia. koko alueen isoiksi kasvavien puiden istutus ja sisäinen päätieverkosto. lopulliseen muotoonsa rakentamatta jäävien alueiden nurmetus. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 15

17 8 Lähteet Lähtöaineisto Hautapaikkatarpeen selvitys Tekninen kartta Yleissuunnitelma 1989, Viatek Yleissuunnitelma 2002, Byman-Ruokonen Mullasta maan, diplomityö 2006, Emilia Pollari Porvoon kaupungin lausunto doc dgn, dwg pdf pdf pdf pdf Näsinmäen hautausmaan laajennus: rakennettavuuskartta (kaakkoinen alue) GEO, 1:500 paperikopio Yleissuunnitelmaen pohjatutkimusraportti, Viatek Oy paperikopio Näsinmäen hautausmaan pohjatutkimuskartta 1:1000 GEO 4059-T1 paperikopio Näsinmäen hautausmaa: saven ja täytön alapinta, korkeuskäyräkartta 1:2000, GEO 4059-T2 paperikopio Maaperäkartta 1:2000, GEO 4059-T3 Leikkaukset 1-1, 2-2, 1:500-1:200, GEO 4059-T5 Leikkaukset 3-3, 4-4, 1:500-1:200, GEO 4059-T6 Leikkaukset , 1:500-1:200, GEO 4059-T7 Leikkaus 8, 1:500-1:200, GEO 4059-T8 paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio Tiedonannot: Porvoon kaupunki, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh Porvoon seurakuntayhtymä, hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 16

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Arja Hartikainen puh. 044 794 3285, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0914 MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot