NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS"

Transkriptio

1 PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS RAPORTTI

2 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Finland Oy NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS i

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta ja lähtökohdat Suunnittelutyön tausta Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Sijainti kaupunkirakenteessa Suunnittelun lähtötiedot Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet Yleiset tavoitteet Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnitteluprosessin et Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Rakennussuunnitelmat Suunnitteluratkaisu Hautakorttelit ja hautapaikat Maastonmuotoilu Pintamateriaalit Rakenteet Kasvillisuus Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Valaistus ja energiahuolto Kalusteet ja varusteet Opasteet Liikennejärjestelyt Rakennukset Kameravalvonta Toteuttamisaikataulu Vaiheistus Kustannusarvio Jatkotoimenpiteet Lähteet NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS ii

4 1 Tausta ja lähtökohdat 1.1 Suunnittelutyön tausta Porvoon Näsinmäen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan hautausmaa-alueen laajennuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2009 ja valmistui keväällä Suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja laajennusalueelle sekä hyödyntää lähialueen hautausmaakelpoisia maamassoja. Suunnittelutyön tavoitteita on kuvattu luvussa 2. Laajennusalue on tarkoitus toteuttaa ittain. Ensimmäisen rakennusen työmaa käynnistyi vuonna 2010 ja valmistui vuonna 2011, ja toteutus etenee toiseen rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön asteittain arviolta 2020-luvun aikana. Porvoon kaupungissa oli vuoden 2012 alussa asukasta, ja väkiluvun on arvioitu kehittyvän nousujohteisesti. Arvioitaessa hautapaikkatarvetta vuoteen 2030 asti on oletettu, että Näsinmäen hautausmaalle haudataan vuosittain henkilöä. Hautapaikkatarpeen arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä; tärkeimmät tekijät ovat tuhkausten osuuden kehitys sekä uudelleen kiertoon palaavien hautojen lukumäärä sellaisten hautojen osalta, joiden hallinta-aika päättyy tarkastelukauden aikana (Sahlberg 2007).Yksittäiset nykyiset hautapaikat ovat alueella kuitenkin loppumassa, joten laajennuksen suunnittelulla ja ensimmäisten iden toteuttamisella on ollut kiireinen aikataulu. Hautausmaan omistaa Porvoon seurakuntayhtymä. Laajennusalueen laajuus on noin 3,8 hehtaaria, koko hautausmaan laajuus on noin 16 hehtaaria. 1.2 Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmä Suunnittelutyötä on valvonut Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston valitsema ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Risto Luosma (puheenjohtaja), Boris Björkendahl, Rainer Busk, Heikki Hakamies, Mats Lindgård, Sari Mankinen, Jan Sahlberg ja Dan Tallberg. Hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg on lisäksi toiminut käytännön suunnittelutyön ohjaajana. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana 17 kertaa. Suunnittelusta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy, projektipäällikkönään Matti Ventola. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Pöyryllä Monica Elander-Heino, Tommi Hakola, Heikki Hirvonen, Hans- Peter Huuhtanen, Elina Kataja, Kalevi Kirmanen, Tarja Kojo, Inka Kytö, David Lehnort, Sirpa Mäkilä, Hannele Pitkänen, Juha Saario, Jarmo Salo, Kari Tarkiainen, Tuomas Valtonen, Timo Vatanen ja Tapani Virkkala. 1.3 Sijainti kaupunkirakenteessa Näsinmäen hautausmaa sijaitsee Porvoon kaupungin keskustan tuntumassa keskustan länsipuolella, Porvoonjoen länsirannalla. Hautausmaan eteläpuolta sivuaa kaupungin läntinen sisääntulotie. Alue on saanut nimensä joen länsirannalla sijaitsevasta Näsin kartanosta, jonka rakennus on 1700-luvun lopulta. Kartanon pohjoispuolella on kuuluisa näköalapaikka, Näsinkivi. Näsinmäen hautausmaa laajennusalueineen kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon, joka perustettiin Näsinmäen hautausmaa on perustettu vuonna 1789 ja lienee Suomen toiseksi vanhin hautausmaa, joka on rakennettu kirkkorakennuksesta erilleen. Hautausmaalla on useita rakennustaiteellisesti arvokkaita aateliskappeleita sekä vuonna 1907 käyttöön vihitty siunauskappeli. Hautausmaan vanhimmat osat ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, historiallisista merkkihenkilöistä Näsinmäelle on haudattu muun muassa J.L.Runeberg, Ville Wallgren ja Eugen Schauman. (Sahlberg, Pollari 2006) Näsinmäen hautausmaan laajennusalue sijoittuu Läntisen Mannerheiminväylän ja nykyisen hautausmaa-alueen väliin, entiselle peltoalueelle, jonka itäosan rinteessä kasvaa kohtalaisen tiheää männikköä. Laajennusalueen maaperä on pääosin savea. Kuva 1 Näsinmäen sijainti Porvoon kaupunkirakenteessa (Pollari, E. 2006: Mullasta maan. Diplomityö) 1.4 Suunnittelun lähtötiedot NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS Suunnittelun lähtötietoina ovat toimineet alueen kartat, tiedot alueen maaperästä ja alueelle eri aikoina laaditut alustavat suunnitelmat ja selvitykset. Esimerkkejä alueelle aiemmin laadituista suunnitelmista ja selvityksistä ovat mm. hautapaikkatarpeen selvitys , alustava yleissuunnitelma (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen 2002), diplomityö Mullasta maan (Emilia Pollari 2006) sekä yleissuunnitelma pohjatutkimus- ja rakennettavuustietoineen (Viatek 1996). Suunnittelualue on Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitettu hautausmaa-alueeksi ja pieneltä osin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Aluetta koskee lisäksi merkintä ympäristön arvojen säilyttämisestä. Porvoon kaupunki on samanaikaisesti laatinut asemakaavaa alueelle sekä tutkinut alueen eteläpuolella sijaitsevan Läntisen Mannerheiminväylän Mannerheiminkadun katualueen rajausta ja korkeusasemaa erityisesti suhteessa Mannerheiminkadun sillan madaltamiseen. Tällä on ollut vaikutusta suunnittelutyön lähtökohtiin ja aikatauluun. Porvoon kaupunginvaltuusto teki vuoden 2010 lokakuussa päätöksen sillan korkeusaseman säilyttämisestä ennallaan. Sillan parannustyöt ovat valmistuneet helmikuussa Laajennukseen liittyvät hallinnolliset päätökset Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen hautausmaan laajentamisesta. Päätös on vahvistettu Kirkkohallituksessa Suunnittelusopimus Pöyryn ja Porvoon seurakuntayhtymän välillä allekirjoitettiin Laajennusaluetta koskevan hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja vahvistettiin Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa Hautausmaakaava on laadittu Näsinmäen laajennuksen alueelle kahdessa osassa. Hautausmaakaavan sisältöä on kuvattu luvussa 3.1 sekä kaavan liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa. Laajennusalueen suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä yhteinen kirkkoneuvosto. iii

5 Kuva 4 Lähtötietona laajennussuunnittelussa toiminut suunnittelualueen rajaus Kuva 2 Näkymiä laajennusalueelle etelästä kuvattuna Kuva 3 Näkymä vanhalle hautausmaa-alueelle Kuva 5 Näkymä laajennusalueen mäntyrinteeseen. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 4

6 2 Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet 2.1 Yleiset tavoitteet Suunnittelutyön yleisenä tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta helppohoitoinen, käytännöllinen, tehokas, rauhallinen ja puhutteleva hautausmaa, joka tukeutuu kulttuurihistorialliseen hautausmaaympäristöön ja muodostuu kävijöiden arvostamaksi osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on ollut vaalia koko hautausmaa-alueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista luonnetta sekä ottaa huomioon ympäröivä rakennettu kaupunkiympäristö ja liikenneväylät. Alueen toiminnallisessa suunnittelussa on ollut tarpeen osoittaa riittävä määrä erilaisia hautapaikkoja sekä laatia toteutusta varten riittävän laajojen alueiden suunnitelmallinen kokonaisuus. Uusille hauta-alueille on ollut tarpeen sijoittaa alueita arkkuhautausta, tuhkahautausta, tuhkalehtoa ja kolumbaariota varten. Sijoittelun suunnittelussa on huomioitu maastomuodot, aluetta rajaava vanha hautausmaa sekä liikennealueet. Teknisenä ja taloudellisena tavoitteena on ollut hyödyntää suunnittelualuetta sivuavat kastelu- ja kuivatusjärjestelmien sekä sähköjärjestelmien runkoverkot mahdollisimman pitkälti nykyisellään. Suunnittelualueen edellyttämät täyttö- ja massanvaihtotyöt on pyritty minimoimaan tasaus- ja maisemasuunnittelun keinoin. Tavoitteena on ollut suunnitella hautausmaan laajennusalueen toteutus ittain riittävän laajoina kokonaisuuksina. Tällöin rakentamisesta aiheutuvia häiriötekijöitä voidaan parhaiten lieventää. Lisäksi on ollut tarpeen käyttää hyödyksi alueella olevia maamassoja. 2.2 Maisemalliset suunnitteluperiaatteet Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda laajennusalueesta ympäröivään maastoon ja kaupunkirakenteeseen sekä historiallisesti arvokkaaseen vanhaan hautausmaa-alueeseen soveltuva kokonaisuus. Yksittäisenä tärkeänä tavoitteena on ollut suojella alueen nykyisiä kookkaita mäntyjä, jotka luovat alueelle identiteettiä. Vanha hautausmaa on arvokas puistomainen virkistys-, rauhoittumis- ja muistelupaikka porvoolaisille. Vanhaa hautausmaa-aluetta on suunniteltu ja rakennettu eri aikakausina 1700-luvun lopulta aina 1900-luvulle. Merkittävimpiä historiallisia ita ovat olleet puutarha-arkkitehti M. G. Steniuksen suunnitelma säännönmukaisista hautakortteleista ympäröivine puu- ja pensasryhmineen 1880-luvulla, Skogslundin puuistutusten sommitelma vuodelta 1893 sekä arkkitehti Haakon Lindénin suunnittelema laajennus alueen luoteisosassa vuodelta Myös useita uudempia laajennuksia on alueella suunniteltu ja toteutettu. Eri aikoina suunnitellut ja rakennetut osa-alueet ovat kuitenkin pääosin säilyttäneet oman selkeän luonteensa. (Pollari 2006) Suunnittelun maisemallisina lähtökohtina tarkasteltiin vanhan hautausmaan ja ympäröivän muun kaupunkirakenteen aksiaalisia suuntia ja maastonmuotoja. Suunnittelussa pyrittiin korostamaan vanhan hautausmaan arvoa, sovittamaan uusi alue hienovaraisesti tunnistettavaksi osaksi vanhaa aluetta sekä säilyttämään tärkeä näkymä uudelta portilta rinnettä ylöspäin kohti vanhaa hautausmaata. Uuden portin sijainti oli jo alueelle laadittujen aiempien suunnitelmien (mm. Pollari 2006) yhteydessä osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteykseen. Suunnitelmassa hautakorttelit ja kulkureitit perustuvat hahmoltaan pelkistettyyn geometriseen sommitelmaan. Laaksotilan ja rinteen maastoa ja hautakortteleita jäsentävät sisäkkäiset geometriset kehät ja säteittäiset kulkureitit, joiden kautta noustaan uudelta alueelta ylös rinnettä kohti vanhaa hautausmaa-aluetta. Pitkittäisen kulkureitin päätteenä on merkittävä mäntykukkula alueen itäosassa. Laajennusalue on säilytetty pääosin avoimena, mukaillen alkuperäistä laaksotilaa. Kasvillisuudella korostetaan sommitelmaa eri tavoin: matala kasvillisuus myötäilee sommitelmaa, akseleita ja kehiä, puusto sen sijaan luo alueelle oman sattumanvaraisen, luonnonmukaisesti rytmitetyn sommitelman, muodostaen varjostavia ja vehreitä oleskelu- ja pysähtymispaikkoja reittien varsille. Uudelta portilta avautuu näkymä rinnettä ylös kohti mäntyjä kasvavaa rinnettä sekä vanhaa siunauskappelia. Näkymä on pääosin avoin, ja muutamat vapaamuotoiset puuryhmät reunustavat näkymäakselia. Hautausmaan laajennusalueen pohjoisrinteeseen, vanhojen kookkaiden mäntyjen tuntumaan on sijoitettu muistolehto ja sirottelualue. Laajennusalue on kytketty nykyiseen hautausmaa-alueeseen istutuksien, kulkureittien ja muurien avulla. Kuva 6 Yleissuunnitelmaa alettiin laatia oheisen luonnosvaihtoehdon pohjalta. Kuva 7 Yleissuunnitelmaa havainnollistettiin luonnospiirroksin mm. muurien, kiveysten ja kasvillisuuden käsittelyn osalta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 5

7 3 Suunnitteluprosessin et 3.1 Yleissuunnitelma ja hautausmaakaava Alueen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 alussa lähtötietojen kokoamisella ja täydentämisellä, maastomittausten ja pohjatutkimusten ohjelmoinnilla sekä alustavien vaihtoehtoisten suunnitelmaluonnosten laadinnalla. Suunnitelmaluonnoksia täydennettiin luonnosmaisilla periaate- ja detaljikuvilla, leikkauksilla ja referenssikuvilla. Ohjausryhmä kommentoi alustavia vaihtoehtoluonnoksia, joita kehiteltiin eteenpäin kommenttien ja täydennettyjen lähtötietojen perusteella. Kevään ja syksyn 2009 aikana laadittiin alustava yleissuunnitelma ja sen pohjalta hautausmaakaava liiteasiakirjoineen. Hautausmaan laajennusalueen toimintojen sijoittelu on esitetty hautausmaakaavakartassa. Kaavassa on esitetty hautakortteleiden ja hautojen sijoittelu ja hautatyyppi, olemassa oleva kasvillisuus, uudet istutusalueet sekä alueiden pinnoitteet. Hautausmaakaava on laadittu kahdessa osassa. Ensimmäiseen osaan sisältyi valtaosa laajennusaluetta (korttelit sekä osa korttelista 46); laajennusalueen sisääntuloportti ympäröivine kortteleineen jätettiin ensimmäisen osan kaava-alueen ulkopuolelle. Tähän syynä oli Porvoon kaupungin päätöksenteko liittyen Mannerheiminkadun sillan korkeusasemaan, joka olisi osaltaan vaikuttanut Näsinmäen laajennusalueen rajalle suunnitellun muurin sijaintiin sekä sisääntuloportin ratkaisuihin. Toinen osa hautausmaakaavasta käsittää korttelit 46-52, laajennusalueen muurin sekä varauksen krematoriolle uuden sisääntuloportin pohjoispuolella. Kuva 8 Hautausmaakaava. Kuvassa näkyy punaisella rajauksella iden 1 ja 2 kaava-alueet. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 6

8 3.2 Rakennussuunnitelmat Hautausmaakaavan ensimmäinen osa hyväksyttiin vuoden 2009 lopulla, jonka jälkeen käynnistettiin toteutukseen tähtäävä rakennussuunnittelu. Hautakortteleiden, käytävien, polkujen ym. alueiden, valaisinten, kastelujärjestelmän, kuivatusjärjestelmän sekä varusteiden ja istutettavan kasvillisuuden tyyppi ja sijoittelu on määritelty yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun aikana. Eri osatekijöiden suunnitteluratkaisuja on kuvattu luvussa 4. Rakennussuunnitelmaessa on käsitelty erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. muurille, aidoille ja porteille, kolumbaariolle, yleisö- WC:lle, kastelujärjestelmille, pysäköintialueille sekä toteutuksen istukselle. Työ on edennyt ohjausryhmän päätösten ja suunnittelukokousten perusteella. Ensimmäisen toteutusen suunnitelmien perusteella on rakennettu korttelit 33 ja 34 sekä niihin liittyvät muurit. Kuva 9 Rakennussuunnittelun aikana päädyttiin sijoittamaan yleisö-wc- ja varastotilat uuden rakennuksen sijaan alueella olemassa olevaan rakennukseen, jota kunnostetaan. Kuva 10 Rakennussuunnittelun yhteydessä suunniteltiin laajennusalueelle kolumbaario kuva luonnosesta. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 7

9 4 Suunnitteluratkaisu 4.1 Hautakorttelit ja hautapaikat Hautakortteleiden ja hautarivien sijoittelu noudattaa aiemmin toteutetuilla alueilla vallitsevien arkku- ja tuhkahautaussuunnitelmien periaatteita. Hautakorttelit ja hautapaikat on numeroitu. Hautakorttelien numerointi etenee lännestä itään ja pohjoisesta etelään nykyisten hautaalueiden tapaan, laajennusalueen suunnittelu koskee hautakortteleita Hautapaikat on numeroitu kortteleittain juoksevalla numerolla, joka etenee riveittäin. Hautarivien numerot on osoitettu päätypaaluissa. Laadittujen suunnitelmien pohjalta on tulostettu numeerisessa muodossa alueen tekniset verkostot sisältävä hautakartta, joka on yhteensopiva Porvoon seurakuntayhtymän käyttämän hautakarttaohjelman kanssa. Arkkuhautaus Hautaus on tarkoitettu toteutettavaksi arkkuhauta-alueilla (hautakorttelit 36-40, ja 47-49) ja arkkulehdossa (kortteli 43) kahteen kerrokseen, eli kullakin arkkuhautapaikalla on kaksi hautasijaa. Arkkuhautapaikan koko on 1200x2500 mm. Arkkuhautauksessa käytetään kahta syvyyttä, jolloin hautaamissyvyys on 2,10 metriä. Lisäksi tekniset verkot vaativat syvyyttä n. 50 cm. Porvoon kaupunki on maanvaihtosopimuksen mukaan luvannut huolehtia täytöistä alueilla, joilla täyttömäärä ylittää em. teknisen syvyyden (2,60 m). Tuhkahautaus Tuhkahautaus toteutetaan kahteen kerrokseen. Tuhkahauta-alueilla (hautakorttelit 33, 46 ja 50) hautapaikan koko on 900x900 mm ja yhden hautasijan koko on 300x300 mm. Tuhkalehdoissa (hautakorttelit 34, 41, 42 ja 52) hautapaikan koko on 300x300 mm. Hautakortteli 35 toimii tuhkan sirottelualueena sekä alueena, jossa tuhka voidaan sijoittaa turpeen alle. Tuhkalehdoista hautakortteli 42 voisi tarvittaessa toimia poikkeusolojen varahauta-alueena, jos alueen täyttöön käytetään hautaukseen soveltuvia maa-aineksia 2,60 m:n sydelle. Kolumbaario Hautakortteli 51 toimii kolumbaariona. Kolumbaario käsittää 19 kolumbaariokaappia, joihin sijoittuu vaihtoehtoisesti 24 tai 32 kolumbaariopaikkaa. Kolumbaariopaikat sijaitsevat kolumbaariokaapeissa kahdessa kerroksessa. Yhteensä kolumbaariossa on 568 kolumbaariopaikkaa. Hautapaikkojen lukumäärä Hautausmaakaavojen kattamalle alueelle on sijoitettu yhteensä 2277 arkkuhautaa joista 326 arkkulehdossa (hautakortteli 43), 1239 tuhkahautaa, tuhkalehtopaikkaa ja 564 kolumbaariohautaa 4.2 Maastonmuotoilu Käytävät ja tiet on linjattu ja tasattu yleissuunnitelman mukaisesti. Maasto on suunniteltu laskemaan loivasti vanhalta alueelta etelään uudelle pääportille. Maastonmuotoilua on korostettu matalilla, hautakortteleita erottavilla luonnonkivi tukimuureilla. Alue rakennetaan pääosiltaan täyttömaalle. Alueella risteilevät ojat korvataan hulevesiputkilla. Arkkuhautaus alueilla nykyistä maapintaa leikataan 0-2 m riittävän hautaussyvyyden varmistamiseksi. Uurnaalueilla tehdään vastaavasti pengertäyttöjä. Pohjamaan tasauksessa kaivua tarvitaan m3, josta täyttöihin voidaan sijoittaa m3. (kuva 11) Alueelle tuleva kokonaistäyttö on noin m3, josta hautausmaaainesta on noin m3 ja rakennekerroksia ja pengertäyttöjä noin m3. Osa hautausmaa-aineksesta, noin m3, saadaan viereisen Näsinmäen rinteestä maa-ainesten ottosuunnitelman mukaisesti Käytävien suunnitelmat (linjat, leikkaukset, pinnan ja pohjan tasaus jne.) on esitetty rakennussuunnitelmissa / käytäväsuunnitelmakuvissa Maa-ainesten ottoalueet on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Pohjarakentaminen Suunnittelualueen pohjaolosuhteet on selvitettu Pohjatutkimuslausunnossa Rev.A Geosuunnitelmat (pohjatutkimuskartta, leikkaukset, pohjanvahvistus, istus) on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Laajennusalue on pääosin savikolla, joten pengertäyttöalueella tarvitaan noin 4 14 vuoden esikuormitusaika painumien vuoksi ennen alueen ittaista käyttöönottoa. Vesihuoltolinjat ja muistolaatta-muurit perustetaan täyttöalueella syvästabiloinnin varaan. Hautausmaan eteläreunan kivimuuri perustetaan pehmeikköosuudella paaluilla. 4.3 Pintamateriaalit Käytävien pintarakenteet on suunniteltu noudattaen hautausmaalle sopivia rakennus-, materiaali- ja ladontatapoja. Pääosa alueen käytävistä on kivituhkapintaisia. Sisääntuloportin ympäristöä sekä aukioita on korostettu luonnonkivipinnoitteella. Neliön muotoisissa aukioissa käytetään mittatarkkaa graniittinupukiveä, jonka väri on musta. Istutusalueita on paikoin rajattu nupukiviraidoin ja - reunuksin. Kasvillisuusalueille on paikoin osoitettu astinkiviä, jotka toteutetaan liuskekivistä. Käytettävät luonnonkivi- ja betonikivipinnoitteet on määritelty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C, ja 35. Kuva 11 Laajennusalueen maamassojen kaivu- ja täyttömassat, yleissuunnitelma NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 8

10 4.4 Rakenteet Reunatuet Käytettävät reunatuet ovat luonnonkivirakenteisia. Reunatukien sijainti on esitetty maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa sekä käytävälinjojen suunnitelmissa. Muurit ja tukimuurit Laajennusalueen eteläosaa rajaa graniittiharkkokivimuuri, joka toimii myös melua vaimentavana rakenteena. Muuria on rytmitetty teräksisillä köynnössäleiköillä. Muuri liittyy laajennusalueen itäosan rinteessä metallisäleaitaan. Laajennusaluetta rajaavan muurin sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Hautakortteleiden rajoilla on matalia kivirakenteisia muureja ja tukimuureja. Muurit rakennetaan graniittiharkkokivestä, väri on Ylämaan ruskeaa graniittia. Matala, 40 cm korkea muuri soveltuu myös istuskeluja levähdyspaikaksi. Korttelien 33 ja 40 väliselle alueelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muuri. Muurin yläpinta on poltettua ja sivut lohkottua Korpi Black -graniittia. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Korttelin 34 ja korttelien 41 ja 42 eteläpuolelle on suunnitelmassa osoitettu matala kivirakenteinen muistolaattamuuri, jonka edessä on vesiallas. Muurin yläpinta ja julkisivu ovat poltettua ja takasivu lohkottua Korpi Black -graniittia. Muurin julkisivuun voidaan kiinnittää muistolaattoja. Julkisivua rytmittää ristinmuotoinen kiviaihe, jossa graniitin pinta on lohkottu. Muuri on perustettu teräsbetonianturan varaan routimattomalle täytölle. Matalien muurien ja tukimuurien sijainti ja suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa C, 7, 8, 14A ja 41. Kuva 13 Käytävien ja muurien detaljipiirroksia Kuva 12 Muistolaattamuuri korttelin 34 eteläpuolella, kuva työmaaesta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 9

11 Aidat ja portit Hautausmaan laajennusalueen aitana toimii kivimuuri, jota on kuvattu edellä. Muuri on laajennusosan eteläreunaa rajaava itsenäinen rakenne. Laajennusalueen portit (pääportti, sivu- ja huoltoportit) ovat teräsrakenteisia. Pääportin hautausmaan puoleisessa julkisivussa on kuparilevyyn juotettu kuparisia ristinmuotoisia koristeita. Kadunpuoleisissa julkisivuissa on mustaksi käsitellyt teräksiset pystypinnat, joita rytmittää sama ristikuvio. Laajennusaluetta rajaavan muurin ja aidan sijainti, perustukset ja muut suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kolumbaario Laajennusalueen eteläosaan on esitetty geometrisesti jäsennelty kolumbaarioalue, jota rytmittävät kukkivat puut ja kolumbaariokaappeja seuraileva grafiitinharmaa graniittilaatoitus ympäröivine nurmipintoineen. Kolumbaariot ovat betonirakenteisia kaappeja, joita on korostettu kuparinauhoin ja kuparisin upotuskoristein. Kolumbaariokaappien nimilaatat ovat samoin kuparia. Betoni on hiottua mosaiikkibetonia, jonka kiviaines on mustaa graniittia, mustaa pigmenttiä ja vihreää gabroa. Kolumbaariota ympäröivä maanpinta on vihreää pestyä ja seulottua murskesoraa. Kolumbaarioalueen yksittäispuina on pilvikirsikka. Alueen ympäri kulkee kivituhkakäytävä, jonka rajalla on pensas-, perenna- ja maanpeitekasvi-istutuksia. Kolumbaarion suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa Kuva 15 Kolumbaario, yksityiskohta 4.5 Kasvillisuus Hautausmaan laajennusalueen kasvillisuus koostuu nauhamaisista kasvillisuusalueista, jotka reunustavat pääkäytäviä, ja kortteleiden sisäisistä suorakaiteen muotoisista kasvillisuusalueista, jotka jakavat ja rytmittävät osastoja. Nauhamaisilla käytävän suuntaisilla kasvillisuusalueilla on tarkoitus luoda käytävien muodostamille pitkille näkymille yhtenäinen ja rauhallinen ilme. Kortteleiden sisäisillä istutusalueilla kasvillisuus on vaihtelevampaa ja monikerroksista, mikä on omiaan helpottamaan myös osastojen tunnistettavuutta. Pääsisäänkäynnin ja pysäköintialueen pääpuulajina on suomenpihlaja. Läntiseltä Mannerheiminväylältä vanhalle siunauskappelille suuntautuvan pääkäytävän varren pääpuulajina on lehmus. Poikittaiskäytävien puulajeina on vastaavasti erilaisia pihlajia kuten tuurenpihlajaa ja keltamarjapihlajaa. Hautaosastoilla puulajit vaihtelevat pienemmistä kukkivista kirsikka- ja tuomilajeista kookkaampiin lehtipuihin. Muu kasvillisuus koostuu pensaista, perennoista ja sipulikasveista. Perennoja ja sipulikasveja on käytetty runsaasti. Yleisimpiä perennoja ovat erilaiset kurjenpolvet, kuunliljat ja kukkivat maanpeiteperennat. Pensailla on pyritty luomaan istutusalueisiin kerroksellisuutta. Korkeista pensaista esimerkkinä mainittakoon syreenit ja tuomipihlajat, keskikokoisista pensaista erilaiset angervot, ruusut, hortensiat ja havupensaat. Matalia maanpeitepensaita edustavat lamohietakirsikka ja pikkuherukka. Kasvillisuusvalinnoilla on pyritty huomioimaan eri vuodenajat. Runsas sipulikasvien ja kukkivien puiden määrä takaa kukkaloiston jo varhaisesta keväästä. Keskikesän kukkaloistosta vastaavat eri aikoihin ajoittuvien pensaiden ja perennojen kukinnat. Syysvärityksestä vastaavat puolestaan monet puut kuten vaahterat ja kirsikat sekä monet eri pensaat. Havupensaat luovat puolestaan vihreän yleisilmeen talviaikana. Kasvillisuusvalinnoissa on näyttävyyden ja vuodenaikojen vaihtelun lisäksi huomioitu kasvien kestävyys ja hoidon asettamat vaatimukset. Kasvillisuuden sijoittelu selkeästi rajattuihin istutuskokonaisuuksiin on sekä näyttävää että hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Kasvillisuus on esitetty rakennussuunnitelmissa / maisema- ja vihersuunnitelmakuvissa C sekä Hoitoluokitus on esitetty suunnitelmakuvassa Kuva 14 Luonnoskuvia laajennusalueen aidasta ja portista sekä muuria rytmittävistä köynnössäleiköistä Kuva 16 Kolumbaarioalueen jäsentely ja kasvillisuus, yksityiskohta NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 10

12 4.6 Hule- ja jätevesien ohjaus ja kastelujärjestelmät Suunnittelutyön alkuessa laadittiin periaatetarkastelu laajennusalueen vesihuollon ratkaisuista. Koko hautausmaan vedet purkautuvat laajennusalueen kautta Porvoon kaupungin sadevesi- ja jätevesiviemäreihin. Vesihuoltosuunnitelmat on laadittu toteutettavaksi ittain: 1. essa on rakennettu laajennuksen ensimmäisen en hule- ja jätevesilinjat sekä kastelu kortteleille 33 ja essa rakennetaan avo-ojat korvaavat syvät hulevesilinjat ja jätevesilinjat pohjanvahvistuksineen ennen koko alueen perustäyttöjä. 3. essa kunnostetaan ja täydennetään hautausmaan vanhan osan hulevesijärjestelmä. Uuden alueen hulevesien käsittely, salaojitukset ja kastelujärjestelmät toteutetaan kunkin korttelin rakentamisen yhteydessä. Alueen eteläreunaan on suunniteltu jätevesipumppaamo madollista myöhempää tarvetta varten. Jokivettä ottavan kasteluvesipumppaamon kunnostus on suunniteltu vastaamaan lisääntyvää kasteluveden tarvetta. Kasteluvesipumppaamon suunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa , 6000-R ja 6001-R sekä kasteluvesipumppaamon sähkötyöselostuksessa. 4.7 Valaistus ja energiahuolto Valaisimien ja uusien sähköpisteiden sijainnit on osoitettu suunnitelmissa. Valaistussuunnitelmat on esitetty rakennussuunnitelmakuvissa SAH_1000C, SAH_2201A-2203 sekä SAH_4000A. 4.8 Kalusteet ja varusteet Alueelle on suunnitelmassa osoitettu huoltopisteitä, joissa on roskasäiliöt ja kastelukannutelineet. Alueelle on suunnitelmassa sijoitettu penkkejä oleskeluaukioille ja tärkeiden reittien varrelle. 4.9 Opasteet Suunnittelutyön yhteydessä on alueen porteilla olevat opastaulut päivitetty ja uusille porteille on laadittu uudet opastaulut vanhan tyylin mukaisesti. Siunauskappelille ja yleisökäymälöille on laadittu opasteet alueen sisälle keskeisten käytävien risteyksiin. Kuva 17 Esimerkki alueelle laaditusta opasteesta 4.10 Liikennejärjestelyt Pysäköinti Suunnittelun eri issa on tutkittu useita eri vaihtoehtoja pysäköinnin sijoittamiseen. Suunnittelualueen eteläreunaan on sijoitettu alue pysäköintiä varten. Yhteensä alue käsittää 78 autopaikkaa. Pysäköintialuetta on jäsennetty kasvillisuuden avulla, jotta alueen ilme soveltuisi hautausmaaympäristöön. Pysäköintialue palvelee pääsääntöisesti hautausmaalla kävijöitä. Puolet suunnitellusta pysäköintialueesta sijoittuu kaupungin alueelle. Kaupungilla on myös paineita osoittaa pysäköintialuetta liityntäliikenteen käyttöön hautausmaan läheisyydessä Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen tontille Näsinmäentien varteen on suunniteltu uusi pysäköintialue 28 autolle. Kolme paikoita on varattu INVA-pysäköintiin ja 9 paikkaa henkilökunnalle arkisin klo Muuten pysäköintiaikaa rajoitetaan kiekolla 4:ään tuntiin. Alueen läntisen portin tuntumassa olevaa pysäköintialuetta on suunnitelmissa laajennettu 102:lle autolle, joista INVA-paikkoja on 6. Ajoneuvoliikenne Suunnittelussa tutkittiin useita eri vaihtoehtoja alueen sisäänkäynnin liikennejärjestelyille. Laajennusalueen portin sijainti oli jos aiemmissa suunnitteluissa osoitettu Läntisen Mannerheiminväylän ja Maunu Eerikinpojan katujen risteyksen tuntumaan. Uusi pääportin liittymä edellyttää kaupungilta uutta kaava. Samasta liittymästä on suunniteltu myös uusi katuyhteys Näsinmäentille ja mahdollisesti kaavoitettavalle uudelle rakennusalueelle. Huoltoliikenne Koko hautausmaa-alueen huoltoliikenne keskitetään pääkäytäville. Hautausmaan huoltopisteiden kautta on laadittu kaksi huoltolenkkiä, joiden pituudet ovat yhteensä noin 4 km. Ulkopuolisia huoltoajoja (kiviurakoitsijat yms) varten alue on jaettu osiin eri porteista tapahtuvalle liikenteelle. Portit varustetaan liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti ajoneuvoilla ajo kielletty merkillä ja lisäkilvellä Huoltoajo sallittu Porvoon seurakuntayhtymän luvalla. Kevyen liikenteen raiteilta tulevilla porteilla ei huoltoajoa sallita. Jalankulku Jalankulku tapahtuu alueella osoitettuja reittejä pitkin. Alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä, lukuun ottamatta huoltoliikennettä. Hautausmaan nykyiset sisäänkäynnit säilyvät käytössä, lisäksi rakennetaan uusi pääportti laajennusalueelle Läntiseltä Mannerheiminväylältä ja uudelta pysäköintialueelta Rakennukset Suunnittelun eri issa on tarkasteltu mahdollisen krematorion ja siunauskappelin sijaintia ja liittymistä muuhun ympäristöön, erityisesti laajennusalueen sisääntuloportin ja kolumbaarioalueen luonteeseen ja maisemakuvaan. Suunnittelualueelle on sijoitettu varaus krematoriolle sisääntuloportin pohjoispuolelle Läntisen Mannerheiminväylän suuntaisesti. Krematorion suunnittelu ei ole sisältynyt työhön. Yleisö-WC on suunnitelmissa osoitettu vanhaan ruumiskellarirakennukseen. Rakennus toimii edelleen myös ruumiskellarina ja varastotiloina. Uusi WC ei täytä rakennuksen ympäristön ja sisäänkäynnin korkeuserojen takia INVA-WC:n vaatimuksia. Sisätilat on kuitenkin suunniteltu INVA-mitoituksella. INVA-WC opastetaan toimistorakennuksen yleisö- WC:lle Kameravalvonta Hautausmaan alueelle on laadittu yleisperiaatteet kameravalvonnan järjestämistä. Kaikilla porteille sijoitetaan tallentavat kamerat (11 kpl). Erityiskohteisiin (rakennukset, J.L. Runebergin hauta, sankarihaudat) sijoitettaan tallentavat kamerat (7 kohdetta). Lisäksi tiettyihin pääkäytävien solmukohteisiin sijoitetaan laajakulmakamerat tai kameraryhmät (5 kohdetta). NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 11

13 Kuva 18 Ote suunnittelualueelle laaditusta virtuaalimallista NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 12

14 5 Toteuttamisaikataulu 5.1 Vaiheistus Näsinmäen hautausmaan laajennusalueen hautakorttelit rakennetaan ja otetaan käyttöön ittain. Hautakortteleiden käyttöön otossa on tarkoitus noudattaa seuraavaa järjestystä: 1. : korttelit 33 ja : pohjatyöt, esirakentaminen 3. : vanhan hautausmaan hulevesijärjestelmä 4. : korttelit 40, 46, 47 ja : korttelit 38, 39, 45 ja : korttelit 36, 37, 41, 42, 43, 44 ja : korttelit 51 ja 52, muuri sekä kappeli/krematorion alue (ei sisällä kappeli/krematoriorakennusta) 8. : pysäköintialue 9. : sisääntuloaukio ja uusi tie 1. rakennus on toteutettu vuosien aikana. Toteutus etenee 2. rakennuseseen kun Porvoon kaupunki on myöntänyt hankkeelle tarvittavat luvat. Tavoitteena on saada koko laajennusalue käyttöön arviolta 2020-luvun aikana. Urakkaet ja työmaaliikenteen syöttö on esitetty rakennussuunnitelmassa suunnitelmakuvassa A. Kuva 19 Suunnitelmien toteuttamisen istus NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 13

15 6 Kustannusarvio Näsinmäen hautausmaan laajennusalueelle on laadittu kustannusarviot suunnittelutyön aikana ittain. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa (alv 0%), ja noin 6,08 miljoonaa euroa alv 23%.. Kustannusarvio jakaantuu eri isiin seuraavasti: 1. : eur (alv 0), sisältää korttelit 33 ja 34 sekä graniittimuurit 1 ja : eur (alv 0), sisältää pohjatyöt ja esirakentamisen 3. : eur (alv 0), sisältää vanhan hautausmaa-alueen hulevesijärjestelmien rakentamisen : eur (alv 0), sisältää korttelit 40, 46, 47 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 38, 39, 45 ja : eur (alv 0), sisältää korttelit 36, 37, ja : eur (alv 0), sisältää aidan ja portit sekä korttelit 51 ja : eur (alv 0), sisältää pysäköintialueet 9. : eur (alv 0), sisältää uuden katuyhteyden NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 14

16 7 Jatkotoimenpiteet Rakentamisaikataulu ( js) 1. (tuhkahauta-alue ja muistolehto) on toteutunut ja 2. (esirakentaminen ja teknisten pääverkkojen rakentaminen) on käynnistynyt Muilta osin laajennusalueen jatkorakentamisaikataulu on paljolti kiinni Porvoon kaupungin aluetta koskevasta päätöksenteosta. Huoltorakennuksen P-alueen rakentaminen toteutettaneen kuitenkin v.2012 ja 3. (vanhan alueen hulevesiviemäri) toteutunee Laajennusaluetta etelään rajaava aita ja muuri tulisi toteuttaa seuraavaksi, jolloin hautausmaa-alue saadaan rajatuksi omaksi alueeksi. Tämä kuitenkin edellyttänee asemakaavaa tai Porvoon kaupungin taholta muuta ratkaisua, jossa muurin lisäksi toteutuisivat uusi tieliittymä siihen liittyvine yhdysteinen ja paikoitusalueineen. Laajennusalueen sisäisiä töitä voidaan ryhtyä toteuttamaan sitä mukaan kuin alueen pohjan painuminen loppuu. Seuraavan 10 vuoden aikana tulisi laajennusalueelle toteutua: uusi liittymä ja yhdystie, paikoitusalueineen muuri/aita ja uusi pääsisäänkäynti alueen kuivatusrakenteet käyttövalmiiksi akselin pääportti-kortteli 33:n itäpuoleiset alueet (hautakorttelit 40, 46, 47 ja 50) ja länsipuolen lähialueet (korttelit 38, 39, 45, 49 ja 51) ja siihen liittyen 2-3 kolumbaariokaappia. koko alueen isoiksi kasvavien puiden istutus ja sisäinen päätieverkosto. lopulliseen muotoonsa rakentamatta jäävien alueiden nurmetus. NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 15

17 8 Lähteet Lähtöaineisto Hautapaikkatarpeen selvitys Tekninen kartta Yleissuunnitelma 1989, Viatek Yleissuunnitelma 2002, Byman-Ruokonen Mullasta maan, diplomityö 2006, Emilia Pollari Porvoon kaupungin lausunto doc dgn, dwg pdf pdf pdf pdf Näsinmäen hautausmaan laajennus: rakennettavuuskartta (kaakkoinen alue) GEO, 1:500 paperikopio Yleissuunnitelmaen pohjatutkimusraportti, Viatek Oy paperikopio Näsinmäen hautausmaan pohjatutkimuskartta 1:1000 GEO 4059-T1 paperikopio Näsinmäen hautausmaa: saven ja täytön alapinta, korkeuskäyräkartta 1:2000, GEO 4059-T2 paperikopio Maaperäkartta 1:2000, GEO 4059-T3 Leikkaukset 1-1, 2-2, 1:500-1:200, GEO 4059-T5 Leikkaukset 3-3, 4-4, 1:500-1:200, GEO 4059-T6 Leikkaukset , 1:500-1:200, GEO 4059-T7 Leikkaus 8, 1:500-1:200, GEO 4059-T8 paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio paperikopio Tiedonannot: Porvoon kaupunki, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh Porvoon seurakuntayhtymä, hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 16

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Sääntökokoelma E 9 IV Ykn Ykv Tkli TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA

Sääntökokoelma E 9 IV Ykn Ykv Tkli TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA Sääntökokoelma E 9 IV - 2005 Ykn 16.12.2002 Ykv 22.1.2003 Tkli 20.3.2003 TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1 Hautausmaan nimi ja perustaminen...

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala Ilmajoen seurakunta Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus Janne Haapala Sisällysluettelo Perustiedot... 1 Rakennukset... 1 Tekniikka ja kasvillisuus... 2 Kulkuyhteydet ja autojen paikoitusalueet... 2 Kasteluvesi...

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven seurakunta Kn. 13.5.2014 asia nro 7 62 Kv. 21.5.2014 asia nro 10 10 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 27.8.2014/nro 398 Pudasjärven seurakunta Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelma Pudasjärven seurakunnan Sarakylän

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI P U I S T O N Y L E I S S U U N N I T E L M A 2.9.2013 1946. 1995. 1960. 2005. 1986. 2011. Alatori - puiston yleissuunnitelma 2 Lähtökohdat

Lisätiedot

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET ÄÄNEKOSKI MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET Alue A Julkisivut tiili, rappaus tai lauta Alue B Julkisivut lauta Alue C Julkisivut höylähirsi tai lauta HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.2.2007 Äänekosken

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit Hautakorttelit: korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen

Lisätiedot

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Kaupunkirakenteelliset periaatteet Kaupunkirakenteelliset periaatteet 25.11.2016 - Kaupunkisuunnitteluvirasto - Täydennysrakentamisprojekti - Linda Wiksten Kaupunkirakenteelliset periaatteet Meri-Rastilan täydennysrakentaminen pyrkii tiivistämään

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637 Ojala I Rakentamistapaohje Luonnos 29.5.2017 Asemakaava nro 8637 TRE:2451/10.02.01/2016 2 1. YLEISET ALUEET 1.1 Mossin puistokatu Keskustakorttelien jaksolla puistokatu on ilmeeltään urbaani bulevardi

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Hautausmaan katselmus

Hautausmaan katselmus Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue. KEMINMAAN SEURAKUNTA HAUTATOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma

Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma Espoon seurakuntayhtymä E 8 sääntökokoelma VIII-98 Ykv 2.10.95 T kapituli 26.3.97 Mitätöi lehden IV-96 Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä ESPOON EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 27.04.2016. 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 27.04.2016. 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 149 2.9.2015 64 Asianro 6034/10.03.01.00/2015 Snellmaninpuiston puistosuunnitelman luonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten Päätöshistoria 2.9.2015 149 Va.

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSASTOT A-D. Akaan hautausmaa OSASTO A

OSASTOT A-D. Akaan hautausmaa OSASTO A Akaan hautausmaa OSASTOT A-D OSASTO A Osasto A sijaitsee Akaan hautausmaan pohjoissivulla. Osasto muodostaa yhdessä osaston B kanssa vuonna 1890 perustetun hautausmaan vanhimman osan ja hautausmaan alkuperäinen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet 1 (1) Asianumero 4737/10.02.03/2015 Aluenumero 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia 62028 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot