Luettelo?VL:n mapeista alajaoitteluineen Kussakin mapissa sekä lähtevät että saapuvat asiakirjat. VI mappi. Postitorvi. VII mappi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luettelo?VL:n mapeista alajaoitteluineen Kussakin mapissa sekä lähtevät että saapuvat asiakirjat. VI mappi. Postitorvi. VII mappi."

Transkriptio

1 Lh 1 Luettelo?VL:n mapeista alajaoitteluineen Kussakin mapissa sekä lähtevät että saapuvat asiakirjat I mappi V mappi Palkkausasiat a. Virkamiesten yleiset palkkausasiat h. Postivirkamiesten palkkausasiat II mappi Sosiaaliset asiat a. Virkamiesten yleiset sosiaaliset asiat b. Postivirkamiesten sosiaaliset asiat c. Lomanviettotoiminta Reimarissa d. Virkamiesten Lomaliitto r.y. teli mappi Tärjestotoiminta. Virkamiesten yleinen / järjestötoiminta / Jäsenten hankinta /. PVL:n kurssit ja retket i. Osastojen toimihenkilöt, j jäsenet, vuosikokouspöytä- / kirjat, toimintakertomukset jfe. Liittokokousta koskevat asiat f. Ulkomaiset järjestöt g. Muut IV mappi Taloudelliset asiat a. PVLroa koskevat asiat h. Postitorvea koskevat asiat c. Heimaria koskevat asiat VI mappi Postitorvi a. Lehdelle saapuneet kirjoitukset b. Muut VII mappi Muut_asiat VIII inappi Pöytäkirjat a. Hallituksen kokoukset b. Työvaliokunnan kokoukset p.. f M h i (c. Heimarm/h.sannistöri kokoukset,) d. Toimitusneuvoston kokoukset (e. Liittokokous) IX mappi asiapaperit X mappi geimarin_kukkasrahastoyhdistys a. PVL:n yleiskirjeet b. Muut tiedoitustoimintaa koskevat kirjelmät \ / \

2 m» ' H i m m i i i N * n a * (m H t n N ( m p i i r o (i (I # m «f» w p r p s f ö t H i T O W ö i i m ö t * $ S «S f f m 9 $ M Ê * Q (9 9 ^ x n m n G ^ e w 0 Q (p n w w r r w f t * * * m r v m m x n f.,.- «m m n i m (* * m t * m «fis **tk C«* w f c * v w i * w M * m w w T<Wtea H ' V B S f m i M M t. «03. píi^iaí% oá: (% f S W i T H S T % * n n x C» W H T f #? W t t # ô f ÎÏÏ P * K " Ï Ï Ï T t {» W Ä T f f? # * f ê t f f & i & f ë l *» f # p P «U * o *» 0 {q w m r & X l ( (<l % m? * U (» jm.«*».. m...*mm*m,..sm mm,.mrn:..m)k...im..m> 0WR *nk(p X* S f «Í R ^ ^ n i 3 1 * 8 8 * 1 tes B31X 196t*T *1 *ee*n*o m % m» w m % m v tp g m m & *u» tt?nx *1>o«f*t««t u «T O M f t g ^ i

3 J.ucttelo IVL:n m a p e i s t a a l a j a o i t t e l u i n e e n. K 11:;:s,t] ;in ia.ip.i s s a sekä lähtevät että saapuvat asiakirjat.. Vesimassa alkaen. '.JltllliiL Jju Ikk uus- ja p a i k k a u k s e n luonteiset u::j dl. a) Yicsi.se t palkkaus- ja palkkauksen luonteiset asiat (varsinaisten palkkausasioiden lisäksi mm. yötyökorvaus, sunnuntai L y ök ör va us, syrjäseutulisä, työaikalisä) b) J o s t i v i r k a m i e s t e n palkkausluokkatarkistukset, virkasiirrot, uudet viirat ja toimet, vakinaistamiset ja ylimäärä!stämiset < ) )osti virkamiesten yli- ja ruuhkatyökorvauskysymykset, viransijaisia ikka asiat, toimipaikkojen luokitus, työaikakysymykset,kassaereh (iysraha, matka- ja päivärahat 1.1 mappi Ijo s 1 a a li se t as i at a) Vi rkamiesten y l eiset sosiaaliset asiat L>) i o s t i v i r k a m i e s t e n sosiaaliset asiat (mm.v irkapukuasia, toimistonhoitajien asuntokysymys, lauantai- ja aattosulkemiset, vuosilomat, post i.autcajen vapaaliput) 111 mappi uil.eudo.il ri.se J t cls 1 clt a) Yleiset >) 1ostivirkamies t en IV mappi l ärjostöto.i.minta i) VI, ja V i r k a miesten Lomal i i t t o >) TVK ja muut järjestöt ) l.iittokokems I) Karmia jäsenet, standaarit, ansiomerkit ) o s a s t o j e n jäsenet, toimihenkilöt, toiminta- ja t i l i k e r t o m u k s e t yms ) nsasi:ojen v u o s i k o k o u k s e t ja k u u k a u s i k o k o u k s e t j) iv ii:n, Vian, TVK: n ym. järjestöjen k u rssit :i) U1k. i»iiiii. i.sc.rt järjestöt i ) Muni. j,'ir 1 es tä toiminta-asiat,.....ssimf osvääsä»v-.»s' -fi i-fli

4 IgjI"" $*) VL:n, TVK:n yxn. järjestöjen tiedotustoiminta -$p) PVL:n tiedotustoiminta (mm. toimihenkilöpäivät, PVL: asiamiestoiminta) fe >c) Osastojen tiedotustoiminta (mm. asiamiestilaisuudet, J i) PVL: n yleiskirjeet n kesäkokous, kesäkokoukset P mappi i) Yleinen >) Postivirkamies liitto M :) Heimari 1) Postitorvi ' p Osastot (mm. avu s t u s a n o m uk s e t ja stipendihakemukset) t i y VT jfrll mappi f fp 22i:it2i:Y;'-»VIII mappi 'Heimari IX mappi i4uut_asiat * t c mappi &.) Liittohallitus %) Työvaliokunta v Toimitusneuvosto Tiedotustoimikunta Liittokokous Muut kokoukset mappi

5 I MAPPI Palkkaus-_ja_palkkauksenluontoisBt_asiat I a) Yleiset palkkaus- ja palkkauksen luontoiset asiat (varsinaiset palkkausasiat, yötyökorvaus, sunnuntaityökorvaus, syrjäseutulisä, työaikalisä, luottamusmiesasia b) Postivirkamiesten palkkausluokkatarkistukset, virkasiirrot, uudet virat ja toimet, vakinaistaminen ja ylimääräistäminen, kuopat, satunn.apu laisten palkkiot >* c) Postivirkamiesten yli- ja ruuhkatyökorvauskysymykset, viransijaispalkka-asia, toimipaikkojen luokitus, työaikakysymykset, kassaerehdysraha, matka- ja päivärahat, lajittelupalkkiot, 5-pv. työviikko, vapaapaivakorvaukset, II MAPPI osiaaliset_asiat a) Virkamiesten y M s e t sosiaaliset asiat (eläkkeet, b) Postivirkamiesten sosiaaliset asiat (mm. virkapukuasia, toimistonhoitajien asuntokysymys, lauantai- ja aattosulkemiset, vuosilomat, postiautojen vapaaliput) III MAPPI Oikeudelliset_asiat a) Yleiset b) Postivirkamiesten (perhe-eläkkeet, virantoimitusohjesääntö) IV MAPPI 31rj tqtqiminta_ a) yl ja Virkamiesten Lomaliitto b) TVK ja muut järjestöt c) Liittokokous d) Kunniajäsenet, standaarit, ansiomerkit e) Osastojen jäsenet, toimihenkilöt, toiminta- ja tilikertomukset, osastojen rajat f) Osastojen kokoukset ja muu järjestötoiminta g) PVL:n, V L :n, TVK:n ym. järjestöjen kurssit h) Ulkomaiset järjestöt i) Muut järjestötoiminta-asiat

6 V MAPPI /f?/ Tiedotustoiminta a) VL:n, TVK.:n tiedotustoiminta b) PVL:n tiedotustoiminta (mm. toimi henkilöpäivat, PVL:ni kesäkokous, asiamiestoiminta) c) Osastojen tieck,otustoiminta (mm. asiamiestilaisuudet, kesäkokoukset) d) PVL:n yleiskirjeet (= PVL tiedottaa) VI, MAPPI Taloustoiminta a) Yleinen b) Postivirkamiesliitto (mm. jäsenmaksut, arpajaiset) c) Heimari d) Postitorvi (mm. ilm.pyynnöt) e) Osastot (mm. avustusanomukset, stipendit) VII MAPPI Postitorvi (kirjoitukset) VIII MAPPI Reimari_ IX MAPPI \ Muut asi_a_t (mm. vapaa jäsenet, organisaatiomuutos, ttr-maksut) pll:n eri toimikunnat X MAPPI Pöy täkirjat,_esitys listat_j _kgkouskutsut a) Liittohallitus b) Työvaliokunta c) Toimitusneuvosto d) Tiedotustoiminta e) Liittokokous f) Muut kokoukset 1

7 1 9 1 Z - / W I. PALKKAUSASIAT a) yirkaehtosogimuksiin_liittyy t palkkausasiat - yleiset palkkausasiat - palkkausluokkatarkistukset - virkasiirrot - matkakustannusten korvaus ja päivärahat - palk_anlisät ja lisäpalkkiot (mm. kalliinpaikanlisä ja sygäse ut ulis b) 0yut_galkkaus-_ja_galkkauksenluontoiset_asiat - uudet virat ja toimet - toimien vakinaistaminen ja ylimääräistäminen - postiliikenneoppilaiden ja satunnaisten apulaisten palkkiot - viransijaisten palkkaus - toimipaikkojen luokitus - kassaerehdysraha x - PSP-palkkiot II. TYÖAIKA-ASIAT a) Yir!5!2i9 9Ei yk iin _ liittyvät _ työ ai ka- as iät - työaikalain 5 ja 6 $:ien soveltaminen - tasoituskausien soveltaminen - työaika ja sen laskeminen - säännöllisen työajan ylittäminen - lepoajat - ylityö-, iltatyö-, yötyö- ja sunnuntaityökorvaukset - virantekotaulukot - työaikakirjanpito - työhönsidonnaisuus fr) (pyyt_i 9 l!$ ia iafr - toimipaikkojen aukiolokysymykset - jouluylityökorvaus III. VUOSILOMA-ASIAT

8 IV, SOSIAALISET ASIAT a) eläkeasiat b) virkapukuasiat c) työturvallisuusasiat d) terveydenhoito e) muut sosiaaliset asiat (virka-asunnot, vapaaliput y ms.) plu* / f? 4 V. LUOTTAPIUSMIESASIAT VI. JÄRJESTÖTOIMINNALLISET ASIAT \ a) PVL:n, VL:n ja TVK:n ym. järjestöjen kurssit ja toimihenkilöpäivät b) osastojen kokoukset, kurssit ym. tilaisuudet c) Virkamiesliiton asiat (liittokokous ja -valtuusto yms.) d) TVK e) PVL-tiedottaa F) VL-tiedottaa g) kansainvälinen toiminta 'h) PVL :n liittokokoukset i) PVL:n ansiomerkit 'j ) osastojen toimihenkilöt, toiminta- ja tilikertomukset k) muut järjestötoiminnalliset asiat VII. TALOUSTOIMINTA a) Postivirkamiesliitto (pääkassa) b) Työtaistelurahasto / VIII. POSTITORVI IX. HEIMARI.... X. PÖYTÄKIRJAT, ESITYSLISTAT JA KOKOUSKUTSUT aj työvaliokunta b) liittohallitus c) Postitorven toimitusneuvosto d) muut kokoukset (liittokokous VI h.-ssä) XI. MUUT ASIAT t uusien toimipaikkojen perustaminen - postivirkamiesten koulutus - p ii:n ohjesääntöäsi at -. muistiot ja esitelmät M

9 A i (/>,.; *A?, _>ASIAT 3) 1irkaehtosogimuksiin_liittyyät_galkkausasiat * yleiset palkkausasiat - palkkausluokkatarkistukset - virkasiirrot - matkakustannusten korvaus ja päivärahat - palkanlisät ja lisäpalkkiot (mm. ka 1 li i npa i«ar,.is'i ja sy0ise**/i4. '* /*»A A r-j* u PC/ muut palkkaus-_ja Bflb^fybffOlrySGtoiset asiat Uudet virat ja toimet toimien vakinaistaminen ja y1imääräistäminen us t i1 i i kenneopp i 1 ai den ja satunnaisten apulaisten p a / viransijaisten palkkaus toimipaikkojen luokitus kassaerehdysraha f.p-palkki ot ö ^!Y '"'AiK m ASIAT v irk anh toiiog imuks il n _ liittyvä t^työaika^asiat työaika Li in '5 ja 6 S ;ien soveltaminen tasoituskausien soveltaminen työaika ja.sen laskeminen säännöllisen työajan ylittäminen lepoajat - ylityö-, iltatyö-, yötyö- ia sunnuntaityökorvaukset vrrantrekot.auiu^ot - työaikakirjanpito - työhönsidunnftisuus (Tty ut _ t y ö a i ka - as>i e t toimipaikkojen auki o 1okysymykset - jonluy1ityökorvaus r ^'"^ "ytpnprprpf

10 " J f K IV h A ^ T r.t a) eläkeasiat b) virkapukuas at c) työturvallisuusasiat / d) terveydenhoito e) muut sosiaaliset asiat (virka-asunnot, vapaaliput yms.) K»*.*/*» " V V. LUOTTAMUSMIESASIAT VI DÄRJESTÖTOIMINNALLISET ASIAT ^t ÖJ f f* a) E VL-t n-, \rb - n ja TVK; n ym, järjostöj-en kurssj_t/ja toimihenki löpäi vät b) osastojen kokoukset, kurssit ym. tilaisuudet c) virkamiesliiton asiat (liittokokous ja -valtuusto yms....,v ^ d) TVK. J y k -I.U b * e) PVL-tiedottaa F) VL-tiedottaa g) kans ai n vä 1 i n-en- toimi nt a h) PVL:n liittokokoukset i ) PVL:n.ansiomerkit j) osastojen toimihenkilöt, toiminta- ja tilikertomukset / k) muut järjestötoiminnat 1iset asiat jv I. TALUUSTUIMHiTA 1 a) Postivirkamiesliitto (pääkassa)! b) Työtaiste 1urahasto VIII. POSTITORVI ] i ix. HEIMARI. \ i X. PÖYTÄKIRJAT, ESITYSLISTAT 3A KOKOUSKUTSUT a) työvaliokunta b) liittohallitus c) Postitorven toimitusneuvosto d) muut kokoukset Jt o kio^ous VI h :s s ä ) XI. MUUT ASIAT a) P1 1:n organisaatiouudistus k b) postivirkamiesten koulutus c) virastodemokratia d) VVOe) 3TH A!» '+ f a * f r * *>'** f) sekalaiset, ^ k^-b4e> mm A

11 Sl'i i / ARKISTOINTIKAAVA I f! % 1 [ M* * SI I PALKKAUSASIAT 't H) VES:IIN LIITTYVÄT JA TES - yleiset palkkausasiat - palkkausluokkatarkistukset - virkasiirrot - matkakustannusten korvaus ja päivärahat - palkanlisät ja lisäpalkkiot (kalliinpaikanlisä, syrjäseutulisä) - määrävuosikorotukset j& MUUT PALKKAUSASIAT ' - uudet virat ja toimet - vakinalitaminen ja yhmiäräistäminen - pl.oppilaiden ja sat.apulaisten palkkiot - virtnaijaiittn palkkaus \ - kaehnerehdyorfchä ~:.JL. ^......; II TYÖA1KA-ASIAT 1 - m VES siin LIITTYVÄT JA TES - työaikalain 5 ja 6 i m soveltaminen - työaika ja nen laskuminen - säännöllinen työajan ylittäminen - lepoajat yli-, ilta-, yö- ja sunnuntaityökorvaukset - vlrantekotaulukko - työilkiklrjanpito - työhön iidonntlbuu» M MUUT TYÖAIKA-ASIAT - toimipaikkojen aukiolo - joulu- ja vaillylityökorvaukiet - vtronpftuutuskorvaua - liukuva työaika " t ~ m VUOSILOMA-ASIAT IV SOSJAAtiSif AIJAT a) eläkkeet b) virkapuku, «o) työsuojelu (myö* ko, kurssit) d) terveydenhoito, äitiysloma, päihdeongelmat e) «oiiaauait lomat (laitos ja liitot) f) muut (iäfimftot, vapaaliput, työpaikkaruokailu, liikunta, lälten päivähoito ja aalnus, opintovapaa, autovuokraus) V ""l UOTTäMUIMIISASIAT (myö* ko. kurssit) /

12 VI JÄRJESTÖTOIMINTA a) liittojen kurssit yms. b) osastojen kurssit ja kokoukset, yms. c) V L (liittokokous, valtuusto) d) Valtion virkamiesten työttömyyskassa e) TVK, TVK-V, TVK-lehti (postitus). - ; f) PVL tiedottaa g) VL tiedottaa h) k a n s a invälinen toi m i n t a ( Pohjoismaat ja PTTI) i) PVL:n ansiomerkit j) osastojen toimihenkilöt, toiminta- ja tilikertomukset k) muu järjestötoiminta VII TALOUS a) PVL ja TVK-talo b) TTR VIII POSTITORVI IX HEIMARI X XI M PÖYTÄKIRJAT J A KOK O U S K U T S U T a) liittovaltuusto b) hallitus c) puhemiehistö d) liittokokous e) valiokunnat MUUT ASIAT a) b) c) d) e) f) g) Talousvaliokunta Yleisvaliokunta Virka- ja työsuhdevaliokunta Postitorven toimitusneuvosto uh ftsknf', f* A A 4 > PLL:n organisaatio, postisääntö laitoksen antama koulutus, keskiasteen virastodemokratia, HEPO,4 koulutus i0 P b REMI (mitoitus, palautetilaisuudet, uudet t e h t ä v ä t,luokitus työmenetelmät, toimenkuvaukset, a u t o m a t isointi) W 0 JTH ja Diak.laitos sekalaiset /?il / un/]

13 d - F y A R K I S T O I N T I K A A V A 1983 I PALKKAUSASIAT ^ ' a) VES:IIN LIITTYVÄT JA. TES - yleiset palkkausasiat,, * ; : - palkkausluokkatarkistukset ^ ' - virkasiirrot ' ; - matkakustannukset, päivärahat r - palk^nlisät ja_ lisäpalkkiot.., - määrävuosikorotuks.etf a, j ^ ^ H i b) MUUT..... " - - uudet virat ja toimet - vakinaistaminen ja y^imääräistäminen - pl.oppilaat ja satunnaiset apulaiset - - viransijaisten palkkaus - kassaerehdysraha JyS**} a it * /t r * T f')/... c) KESKUSNEUVOTTELUPYYKNÖT JA -PÄÄTÖKSET' ' d j t iu * ^ c n, VjL'. n ) i T t YÖAIKA-ASIAT ~ ~ a) VESIIN LIITTYVÄT JA TES ^, - työaikalain soveltaminen ': - työaika ja sen laskeminen s - - lepoajat - yli-, ixta-, yö- ja sunnuntaityökorvaukset - virantekotaulukko - työaikakirjanpito.'rv.; ' r., - työhönsidonnaisuus S * : b) MUUT toimipaikkojen aukiolo 1. ' - joulu- ja vaaliylityökorvaukset - veronpalautuskorvaus - liukuva työaika m vuosilor T. *,( IV SOSIAALISET ASIAT ' '* M ( ' 1 a) eläkkeet b) virkapuku e) työsuojelu d) terveydenhöito, äitiysloma, päihdeongelmat e) sosiaaliset lomat (laitos ja liitot) $ f) W 0. * g) muut (virka-asunto, vapaaliput, työpaikkaruokailu, liikunta, lasten päivähoito ja sairaus, opintovapaa, autovuokraus) - V -.^agttamygmlesaaiat

14 I a) kurssit ja kokoukset b) kurssi-ilmoitukset PTH: lie, c) VL, VL-tiedotteen postitus -...va-r...^r -x... d) Työttömyyskassa..,... e) TVK TVK-V, TVK-lehden postitus /.... f) PVL-tiedottaa g) VL- tiedottaa - '. h ) kansainvälinen toiminta i ) PVL:n ansiomerkit.^ ' j) osastojen toimihenkilöt, toimintä-/ ja tilikertdmukset, - k) muu järjestötoiminta VII TALOUS... a) PVL ja TVK-tal-o i : : b) TTR VIII POSTITORVI +. '.. il:.' " I X HEIMARI. X PÖYTÄKIRJAT, KOKOUSKUTSUT. «., -.. XI a) b) c) d) e) f) M. valtuusto e- f hallitus r. p u h e m i e h i s t ö... edustajakokous.. a :r i; a : ci. valiokunnat _ Talousvaliokunta 2 Yleisvaliokunta 3 Virka- ja työsuhdevaliokunta M Postitorven toimitusneuvosto PVL-PL yhteistyöptk:t. >. ^ u- lj d ie? ~y W Mu-/^ v -o - MUUT ASIAT a) P T L :n organisaatio, TOPO,?<>/7?n b ) laitoksen koulutus, keskiasteen koulutus c) virastodemokratia, HEPO, yhteistoiminta»: ;,1:' I d ) - R E M I... (mitoitus, uudet tehtävät, luokitus^ työmenetelmät, toimenkuvaukset, automatisointi) e) JTH, T V K t y ö n a n t.v a ltuuskunta... f) sekalaiset T ;

15 POSTIVIRKAMIESLIITTO PVL r.y. A R K I S T O I N T I K A A V A I PALKKAUSASIAT a b c rt V E S:IIN JA TES:IIN LIITTYVÄT - palkkausasiat - palkkausluokkatarkistukset - virkasiirrot - matkakustannukset, päivärahat - p alkanlisät ja lisäpalkkiot - määrävuosikorotukset MUUT - uudet virat ja toimet - vakinaistaminen ja ylimääräistäminen - pl.oppilaat ja s a t.apulaiset - viransijaisten palkkaus - työrajoitteiset, osa-aikatyö KESKUSNEUVOTTELUPYYNNÖT JA -PÄÄTÖKSET TYÖTAISTELU II TYÖAIKA-ASIAT a b VES:IIN JA TES:IIN LIITTYVÄT - työaikalain soveltaminen - työaika ja sen laskeminen - lepoajat - yli-, ilta-, yö- ja sunnnuntaityökorvaukset - virantekotaulukko - työaik a k i r j an p i t o - työhönsidonnaisuus MUUT - toimipaikkojen aukiolo - joulu- ja v a a l i y l i t yökorvaukset - veronpalautuskorvaus - liukuva työaika III VUOSILOMA IV SOSIAALISET ASIAT a eläkkeet b virkapuku e työsuojelu d terveydenhoito, äitiysloma, p ä i h d e o n g e l m a t t sosiaaliset lomat (laitos ja liitot), TVK-järj. L o m a y hdistys f VVO g muut ( virka-asunnot, vapaaliput, työpaikkaruokailu, liikunta, lasten päivähoito ja sairaus, opintovapaa,autonvuokraus)

16 V LUOTTAMUSMIESASIAT VI JÄRJESTÖTOIMINTA a kurssit ja kokoukset b k u r s si-ilmoitukset PTHtlle c VL, fth - tiedot teen posti tusosoitteet d Työttömyyskassa. \ e TVK, TVK-V, TVK-lehden postitusosoitteet \ f VL tiedottaa J g kansainvälinen toiminta h PVL:n ansiomerkit i osastojen toimihenkilöt, toiminta- ja tilikertomukset, jäsenmäärät j muu järjestötoiminta (PVL-PSP y h t.t y ö t m k :t, muiden työtaist.) >C* < ^ ' V\ i?w *) fccm * * V? ' VII TALOUS a PVL ja TVK-talot b TTR VIII POSTITORVI JA TIEDOTUS a Postitorvi b PVL tiedottaa -moniste c muu tiedotus IX HEIMARI X PÖYTÄKIRJAT, KOKOUSKUTSUT a valtuusto b hallitus c puhemiehistö d edustajakokous e valiokunnat 1 talousvaliokunta 2 yleisvaliokunta 3 virka- ja työsuhdevaliokunta 4 Postitorven toimitusneuvosto f toimikunnat g PVL-PL yhteistyöpöytäkirjät h Postitoimen yhteistyöryhmän kokouspöytäkirjat XI MUUT ASIAT v a PTL:n organisaatio, TOPO, POPPA fe/rofi, h b laitoksen koulutus, keskiasteen koulutus c VD, HEPO, YT, laatupiirit d REMI (mitoitus, uudet tehtävät, luokitus, työmenetelmät, toimenkuvaukset, automatisointi) h e PTL:n talous- ja toimintasuunnittelu ja -seuranta, henkilöstösuunnittelu, kirjanpitojärjestelmä f J T H, TVK:n työnant.vait.kunta g sekalaiset. -V., / i U p o p

17 POSTIVIRKAMIESLIITTO PVL r.y. A R K I S T O I N T I K A A V A I PALKKAUS a b TES:IIN JA VES:IIN LIITTYVÄT MUUT PALKKAUSASIAT - palkkausluokittelu - kassavajaus - henkilöstön vähentäminen C KESKUSNEUVOTTELUT / d TYÖTAISTELU II TYÖAIKA ( a u k i o l o ^ III VUOSILOMA IV SOSIAALISET ASIAT a eläkkeet, *7! \ n f r *> b c työsuojelu d terveydenhoito e sosiaaliset lomat f g W O m u u t (työsuhdeasunnot, ruokailu, liikunta, opintovapaa, tasa-arvo, virkapuku, asuntolainat, Yhteisapu) V LUOTTAMUSMIESASIÄT VI JÄRJESTÖTOIMINTA a ay-koulutus b c d Työttömyyskassa e STTK, STTK-J f sttkj-n ja STTK-J;n t i c d o -fet-e-et- et g kansainvälinen toiminta h PVL:n ansiomerkit i jäsenyhdistysten jäsenmäärät, toimintakertomukset y fotenr-tkibi j muu järjestötoiminta

18 VII TALOUSASIAT a yleiset b vakuutukset a is i ^ C k o c h u j-» / i X / / u tfyvct,? * T A t ^ f iu J t J Ä. SL^ f i i + l e i / \ SL g VIII TIEDOTUS O ' ^ a P ostitorvi * b PVL tiedottaa -moniste c muu tiedotus (100-v.juhla) IX HEIMARI X PÖYTÄKIRJAT, KOKOUSKUTSUT a valtuusto b hallitus d e f g h '^^^S&cokous (myös muu aineisto) valiokunnat, toimikunnat puhemiehistö P V L - P L yhteistyö m u u t pöytäkirjat (posti, Ptl) XI MUUT ASIAT a PT:n ja Telehallintokeskuksen organisaatiot ja niitä koskeva lainsäädäntö b postin koulutus c YT, HEPO, laatupiirit, aloitetoiminta d Mitoitus, ASU, tuotantolaskelmat, työmenetelmät e PT:n talous- ja toimintasuunnittelu ja -seuranta henkilöstösuunnittelu f JAMI, järjestötyönantaja, Diakonissalaitos g sekalaiset /

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

HINNASTO. työkaluluetteloon N:o 7. N:o 20130 seinäteline 20150» 20210 * 20230» 25130» 2850: 25150» 1250: 195: 105: 380: 1050: 1450:

HINNASTO. työkaluluetteloon N:o 7. N:o 20130 seinäteline 20150» 20210 * 20230» 25130» 2850: 25150» 1250: 195: 105: 380: 1050: 1450: 2 AUTOLA Oy HINNASTO työkaluluetteloon N:o 7 AUTOLA Oy., HELSINKI, HEIKINKATU 9 Sivu S 1W Junior porakone 12 V/' Standard 19 N:o 14657 hiomatelinc 195: 10070 porateline 10 12792 poraistukka 380: Sivu 6

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

J. Suominen: Johdatus digitaaliseen kulttuuriin, l4

J. Suominen: Johdatus digitaaliseen kulttuuriin, l4 ! "#! $ %&&' ()" " "!" *+"", " )-! $. # "! / ". " " 0 - ". ".. " - " # 1# " $ 324 $ 5 6 $ $! 6 " 7 "" -8# 9$. : ;

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokouksen kello ' '

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ '  avasi kokouksen kello ' ' Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry - vuosikokous 20.3.2014 Sivu 1 Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry: vuosikokous 20.3.2013 pöytäkirja 1. Kokoukse avaus U^H* 4wfc i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokoukse

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

1 Avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1 Avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. RAUTATIEVIRKAMIESLIITTO r.y. Tiedotus jaosto Pöytäkirja 1/79 Aika: 11.1.1979 klo 11.30-12.30 Paikka: Liiton kokoushuone Läsnä: K Rantala, puheenjohtaja R Ilmanen P Koskenranta E Välimäki K Matikainen H

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut MS-C34 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt, IV/26 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / t Alkuviikon tuntitehtävä Hahmottele matriisia A ( 2 6 3 vastaava vektorikenttä Matriisia A

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALIITON SÄÄNNÖT

KEHITYSVAMMALIITON SÄÄNNÖT KEHITYSVAMMALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kehitysvammaliitto ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton nimen epävirallinen lyhenne on KVL. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja,

Hakkuri-indeksi 2011. Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, Hakkuri-indeksi 2011 Koneyrittäjien Energiapäivät Tampere 4.-5.2.2011 Simo Jaakkola varatoimitusjohtaja, 1 Hakkuri-indeksi 2011 Kustannusindeksit ovat Tilastokeskuksen ylläpitämä, konetyöalojen ja autokuljetuksen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

Sisulisä-cup I 19.5.2015 P-7 1000m kuula 1. Sebastian Rosling 1,50

Sisulisä-cup I 19.5.2015 P-7 1000m kuula 1. Sebastian Rosling 1,50 Sisulisä-Cup 2015 tulokset : Sisulisä-cup I 19.5.2015 P-7 1000m kuula 1. Sebastian Rosling 1,50 P-9 1000m kuula 1. Renè-Peter Vuorio 4.30,0 1. Henri Aava 5,35 2. Valtteri Sankala 5.03,0 2. Renè-Peter Vuorio

Lisätiedot

Kzlnndllinen liiketoiminta

Kzlnndllinen liiketoiminta Kzlnndllinen liiketoiminta VUODELTA 1920 JA SEN JÄLKEISELTÄ AJALTA OLEVIEN ASIAKIRJOJEN VÄ H I M MÄISSÄ I LY TY s AJ AT YLEIS-. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAIAAT ILMENEVÄT TAMÄN

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2011 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2011 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2012 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2011 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2012 Tiedekunnan kanslia Porthania, Yliopistonkatu 3, 3. krs (PL 4), 00014 Helsingin ylipisto Yleinen toimisto, puh. 191 22477.

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin 90-140011 0 S A.N A KEHITTÄMISTÄ

SELOSTE Puhelin 90-140011 0 S A.N A KEHITTÄMISTÄ IDSATIHI Opastiosilta 8 B 52 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 9-1411 13/1975 PER E H D Y TT Ä M I NE N HE NKI L ÖS T ÖN S A.N A KEHITTÄMISTÄ Yhteenveto koulutushenkilöiden päivien 1975-9-2... 3 alustuksista

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot