Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1

2 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka

3 S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio 2 Henkilöstöorganisaatio 3 Taloudellinen kehitys 4 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Ilmajoen kunnan toiminnan ja talouden kehitys 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 9 Ympäristötekijät 9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 9 Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 11 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 12 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 13 Tase ja sen tunnusluvut 14 Kunnan kokonaistulot ja menot 15 Konsernin toiminnan ohjaus sekä olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 16 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 17 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 19 Konsernitase ja sen tunnusluvut 20 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 21 Talousarvion toteutuminen 21 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 21 Keskusvaalilautakunta 21 Tarkastuslautakunta 22 Kunnanvaltuusto 22 Kunnanhallitus 23 Yleishallinto 24 Kunnanhallitus 23 Hallintotoimisto 24 Taloustoimisto 25 Henkilöstötoimisto 26

4 Isännöinti 27 Ruoka- ja puhtauspalvelu 29 Elinkeinotoiminta 32 Tekninen lautakunta 34 Tekninen hallinto 34 Kaavoitus- ja mittaustoimi 36 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet 39 Kiinteistötoimi 41 Tekniset palvelut 42 Palo- ja pelastustoimi 43 Vesihuolto 44 Ympäristölautakunta 47 Rakennusvalvonta 47 Ympäristönsuojelu 49 Lakeuden jätelautakunta 51 Perusturvalautakunta 54 Terveystoimi 54 Sosiaalitoimi 55 Sivistyslautakunta 57 Peruskoulutus 57 Päivähoito 58 Ilmajoen lukio 59 Kirjasto- ja kulttuuritoimi 61 Ilmajoki-opisto 62 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 64 Nuoriso- ja liikuntatoimi 64 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 67 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 72 Investointiosan toteutumisvertailu 74 Rahoitusosan toteutumisvertailu 81 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta 82 LIITTEET - Perustietoja kunnasta 86 - Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt 87 - Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 88 - Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2014 siirtyneet henkilöt 89

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Nykyinen valtuustokausi on edennyt puoliväliin. Tätä aikaa ovat leimanneet monet valtakunnalliset kunnallishallintoa ja palveluita koskevat muutoshankkeet sekä erityisesti kuntaamme kohdannut pakkoliitosselvitys, johon osallistumisen valtuusto yksimielisesti torjui. Näitä muutoshankkeita ovat olleet usealtakin eri pohjalta valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset, kuntarakenneuudistukset, kuntien valtionosuussäädösten uudistaminen sekä viime työnään vanhan eduskunnan hyväksymä uusi kuntalaki. Ilmajoen kunta on muiden kuntien tapaan antanut lausuntonsa uudistuksiin. Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2014 tilinpäätös on alijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 129 / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 143. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui , kun edellisen vuoden tulos oli Vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttivat erityisesti JIK ky:n ( ), sosiaalitoimen ( ) ja peruskoulutuksen ( ) toimintamenojen ylitykset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden 2014 tulosta heikensi osaltaan vesihuollon liittymien muuttaminen palautuskelpoisiksi, vaikutus heikensi vuoden 2014 tulosta Vuosikate jäi alijäämäiseksi huolimatta siitä, että verotulojen kasvu oli 2,0 %:a suurempi verrattuna talousarvioon. Valtionosuudet toteutuivat hiukan arvioitua suurempina. Eri hallintokuntien tulosyksiköiden toimintamenojen toteuma oli suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tulosyksiköiden tulot puolestaan olivat suuremmat kuin oli arvioitu. Näin ollen toimintakate heikkeni yhteensä arvioituun nähden. Alijäämäisen tuloksen 2014 jälkeen Ilmajoen kunnan taseessa on jäljellä 7,7 M ylijäämää menneiltä tilikausilta. Merkittävimmät investointikohteet olivat haja-asutusalueiden viemäröinnin jatkaminen: ja poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt Investointien bruttoarvo oli ja netto Lainamäärä asukasta kohden kasvoi vuoden 2014 aikana 324 ( 2013: 3398 /asukas ja 2014: 3722 /asukas ). Kunnan asukasluku oli vuoden 2014 alussa henkilöä ja vuoden 2014 lopussa henkilöä. Eli väestölisäys oli 86 henkilöä, kun se vuonna 2013 oli 83 henkilöä. Tonttimyyntikehityksen heikkeneminen vuoden 2014 oli tosiasia myös Ilmajoella. Voidaan asiaan liittyen myös todeta, että esimerkiksi omakotitalotonttien ja rivitalotonttien myynti säilyi kuitenkin kohtalaisena kuntamme alueella. Kiitän kunnan luottamushenkilöitä, kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä. Ilmajoella Mika Sillanpää vt. kunnanjohtaja 1

6 KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta Jaakko Ilkan koulun johtokunta Peruskoulujen johtokunnat Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuorisovaltuusto Lakeuden jätelautakunta Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. 2

7 Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle Puolue: Äänimäärä: Valtuutettujen määrä: Suomen Keskusta r.p Kansallinen Kokoomus r.p Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p Perussuomalaiset r.p Suomen Kristillisdemokraatit r.p Vasemmistoliitto 51 0 Yhteensä HENKILÖSTÖORGANISAATIO KUNNANJOHTAJA HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Hallinto- ja talousjohtaja SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaalijohtaja SIVISTYSOSASTO Sivistystoimenjohtaja TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 473 henkilöä. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstöraportista. 3

8 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan jääneen jokseenkin vuoden 2013 tasolle. Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä BKT:n arvioidaan laskeneen 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityinen kulutus ei arvioiden mukaan lisääntynyt lainkaan ja yksityisten investointien ennakoidaan alenevan. Nettoviennin ennakoitiin olevan sen sijaan positiivinen. Työmarkkinoiden tilanne heikkeni edelleen ja työttömyysasteen ennakoidaan nousseen 8,6 prosenttiin. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2014 esittämän taloudellisen katsauksen mukaan Suomen taloustilanne jatkuu synkkänä. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia ja vuonna 2016 BKT kasvaisi 1,3 prosenttia. Tämä heijastuu suoraan kuntien taloustilanteeseen ja verotulojen kehitykseen. Ennustetulla kasvuuralla taloustilanne ei tule paranemaan. Kuntatalouteen ei tuo helpotusta se, että rakennepoliittisen ohjelman mukainen kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen ei ole edennyt hallitusohjelmassa luvatulla tavalla. Kunta talouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti v niukasti kattamaan poistot mutta ei nettoinvestointeja. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi lähes 8 prosenttiin. Kuntatalouden tila ei kohene lähivuosina, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Myös valtionavut vähenevät vuosina mm. peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Kolmannes kunnista nostaa kunnallisveroprosenttiaan vuonna 2015, mikä lisää verotuottoa noin 100 milj. eurolla. Paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen lähivuosina on tuntuva. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna kuntatalouden alijäämä oli 0,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan heikkenevän -1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. 4

9 Tämä ns. kestävyysvaje on valtiovarainministeriön syyskuussa 2014 tehdyn arvion mukaan noin 4 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna noin 9 mrd. euroa vuoteen 2018 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. Myös edelleen heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. 5

10 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Toiminnan kehitys Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa kunnan toiminta-ajatukseen sisältyvät yleiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin: kokonaisuutena kunnan palvelut ovat laadukkaat ja palveluiden saatavuus on toteutunut hyvin viihtyisälle asuntotuotannolle on luotu hyvät edellytykset Kunnan viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa 2013 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä käsitellään vielä valtuuston kokouksessa keväällä Viime vuoden talouskehitys oli kunnan talouden osalta kaksijakoinen. Käyttötalouden menojen kasvu oli vain 0,9 %, kun se vuonna 2013 oli 5,5 %. Tulot kuitenkin ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 6,5 %, tulojen väheneminen johtuu pääosin kahdesta syystä: vesihuollon liittymismaksut muutettiin palautuskelpoisiksi ja kirjattiin taseen muihin velkoihin ( ) ja myyntivoitot vähenivät oleellisesti tonttikaupan hiljentymisen vuoksi, vuoden 2014 tonttien myyntivoitot ovat kun ne vuonna 2013 olivat Toimintakate huonontui 2,2 %, verotulot kasvoivat 2,0 % ja valtionosuudet 1,5 %. Vuosikate laski 1,6 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,7 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 6,1 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 7,0 milj. euroa. 6

11 Talouden kehitys Käyttötalous: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,06 Tulot ,44 Netto ,62 Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 3,373 milj. talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 0,536 milj. talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 2,837 milj. korkeammat kuin talousarviossa. Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - elinkeinot ja maaseutu tulosalue 0,087 milj. Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - sosiaalitoimen tulosalue 0,424 milj. - JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,511 milj. - peruskoulutuksen tulosalue 0,514 milj. Investoinnit: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,54 Tulot ,34 Netto ,20 Kunnan investointiohjelma oli varsin mittava vuonna Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt milj., terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorjaus 0,229 milj. ja muihin kunnallisteknisiin töihin ja vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä 1,948 milj. (netto). Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,276 milj. talousarviota pienemmät. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Toimintakate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vastaa käyttötalouden nettomenoja. Toimintakate vuonna 2014 oli -61,163 milj.. Toimintakate on 1,341 milj. huonompi kuin vuonna

12 Vuosikate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2014 vuosikate oli talousarviota huonompi. Talousarviossa vuosikate oli +3,606 milj. ja tilinpäätöksen mukaan se oli +1,577 milj.. Vuosikatteen huononeminen johtui sekä käyttötalousmenojen kasvusta että toimintatulojen pienenemisestä. Vesihuollon liittymismaksujen kirjauskäytäntö muuttui, koska liittymismaksut muutettiin palautuskelpoisiksi ja kirjataan vuodesta 2014 alkaen taseen muihin velkoihin. Tämä huononsi tilikauden 2014 tulosta yht Tonttimyynti on laskenut verrattuna edellisiin vuosiin ja tästä seurauksena ovat myyntivoitot pienentyneet. Lainat: Uusia lainoja otettiin ison investointiohjelman vuoksi 8,0 milj. vuonna Lainojen lyhennykset olivat 4,1 milj.. Kunnan lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli 45,363 milj. (v ,115 milj. ). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2014 lopussa on (vuonna 2013 lainamäärä oli /asukas). Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät: Verotulot olivat yhteensä 36,995 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,741 milj.. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittyivät 0,678 milj. :lla. Verotulolajit toteutuivat seuraavasti: - kunnan tulovero 33,862 milj.. (+0,407 milj. verrattuna tilinpäätös 2013 sekä +0,504 milj. verrattuna talousarvio 2014) - yhteisövero 1,263 milj. (+0,163 milj. verrattuna tilipäätös 2013 sekä 0,140 milj. verrattuna talousarvio 2014) Kiinteistöverojen kasvu oli 10,1 % (+0,171 milj. ) verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot ylittyivät 0,034 milj. talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet olivat yhteensä 26,256 milj.. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,036 milj. suurempi ja tilinpäätökseen 2013 verrattuna valtionosuudet olivat 0,393 milj. suuremmat. Korkotuotot olivat 0,081 milj., muut rahoitustulot olivat 0,091 milj.. Korkokulut 0,667 milj. ja muut rahoituskulut 0,016 milj.. Rahoitustuottojen ja menojen erotus oli -0,511 milj. 8

13 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHIT- TYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Rakentamisohjelmaan vuosille hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat n. 18,6 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v oli 3398 /asukas ja v /asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 21 % ja vaihtuvakorkoisia 79 %. Vakuutusten omavastuut ovat vastuuvakuutuksessa 1000 ja omaisuusriskivakuutuksessa YMPÄRISTÖTEKIJÄT Vuoden 2014 aikana ei ilmennyt merkittäviä ympäristökysymyksiä. Ympäristölupien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla, myös lausuntojen määrä muiden viranomaisten myöntämiin ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJES- TÄMISESTÄ Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu kunnanhallituksen hyväksymien ja muuttamien Ilmajoen kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa 2010 hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan Hallintosäännön :n 38 mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnassa on erillinen, hallintosääntöön nähden toissijainen ohje sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa on toteutettu kyseisen ohjeen pohjalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä on vastannut kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella on laadittu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka edelleen mer- 9

14 kitty tiedoksi kunnanhallituksessa. Kunkin toimialan taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain kunnanhallitukselle tehtävän seurantaraportin (talousarvion toteutuminen) muodossa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehdään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Riskienkartoitukseen ja omaisuuden hallintaan liittyen, kunnan vakuutusturva on tarkasteltu, arvioitu ja kilpailutettu vuoden 2011 aikana. 10

15 SELONTEKO KONSERNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Valtuusto on käyttänyt konsernin ylintä päätösvaltaa ja hyväksynyt konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja koko konsernia koskevat vuosittaiset tavoitteet talousarviossa. Kunnanhallitus vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita tytäryhteisöille, nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja ohjeistaa näitä hallituksiin valittavista henkilöistä. Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2014 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli ,27 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,73. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2014 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,65. Summassa on mukana erääntyneet lainojen lyhennykset ja korot. Erääntyneitä lyhennyksiä on vuoden aikana maksettu Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 88,9 % (v ,7%). Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli ,91 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti ,85 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 83,5 % ja Herralan kortteerissa 57,0 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 482. Yllä olevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 11

16 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,2 14,2 Vuosikate/Poistot,% 50,7 57,3 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 12

17 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 24,9 23,6 Lainanhoitokate 0,5 0,5 Kassan riittävyys, pv 0 3 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 13

18 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet IV Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot V Edell. tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet C PAKOLLISET VARAUKSET Rakennukset Muut pakolliset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut aineelliset hyödykkeet Valtion toimeksiannot Ennakkomaksut ja keskeneräi Lahjoitusrahastojen pääomat set hankinnat 3. Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset E VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet I Pitkäaikainen Muut lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutus- 4. Muut saamiset laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutus- C VAIHTUVAT VASTAAVAT laitoksilta I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Saadut ennakot Ostovelat II Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset 8. Siirtovelat Myyntisaamiset 0 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT 2. Lainasaamiset Omavaraisuusaste,% 42,3 44,9 3. Muut saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus,% 72,8 67,7 4. Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennkot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 14

19 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,37 Toimintakulut ,24 Verotulot ,39 - Valmistus omaan käyttöön ,17 Valtionosuudet ,22 Korkokulut ,81 Korkotuotot ,10 Muut rahoituskulut ,02 Muut rahoitustuotot ,11 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyodykkeiden luovutusvoitot ,53 Pakollisten varausten muutos Investoinnit - Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,11 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,70 luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset ,23 Investointimenot ,84 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,82 Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,48 Antolainojen lisäys ,19 Kokonaistulot yhteensä ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,07 Kokonaismenot yhteensä ,00 Täsmäytys: Kokonaistulot-Kokonaismenot= = Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos = =

20 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS SEKÄ OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli ,27 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,73. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2014 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,65. Summassa on mukana erääntyneet lainojen lyhennykset ja korot. Erääntyneitä lyhennyksiä on vuoden aikana maksettu Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 88,9 % (v ,7%). Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli ,91 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti ,85 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 83,5 % ja Herralan kortteerissa 57,0 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 482. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 16

21 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt 3 Yhtiöt Ilmajoen Vuokratalot Oy Palonkortteeri Oy Kiinteistö Oy Ilmajoen Virastotalo Kuntayhtymät 5 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä JIK-peruspalveluliikelitoskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt 8 As Oy Ilmajoen Ahonrati As Oy Ilmajoen Neloset As Oy Lukurati Ilmajoen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalo Koskenkorvan Pato Oy Lanssihalli Oy Yhteensä

22 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 17 9 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -3 8 Tilikauden ylijäämä/alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,6 52,1 Vuosikate/Poistot,% 77,3 80,7 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 18

23 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -157 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viidelta vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 47,6 41,8 Lainanhoitokate 0,8 0,8 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 19

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot