Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 106 Talouskatsaus Lyhytaikaisen rahoituksen järjestäminen / Kuntatodistusohjelma 108 Vuoden 2014 yhteisöavustukset Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Selvitystyön organisoiminen ja ohjausryhmän nimeäminen 110 Kuhmoisten kunnan ruokapalvelun ateriakuljetukset sekä optiot ajoille ja / Hankintapäätös 111 Luopioisten Linja Oy:n liikennesopimusten järjestelyt Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva palvelusopimus vuodelle Vanhusneuvoston esitys sydämen käynnistimen (defibrillaattorin) hankinnasta 114 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen / Lummeneen Erä ry Aloite kuulemis- ja keskustelutilaisuuksista / Esa Pohjola Laajakaista kaikille -hankkeen selvitystyöryhmän perustaminen 117 Kuhmoisten seurakunnan esitys maa-alueiden kaavoituksesta Pekka ja Ritva Pohjolan hakemus rantayleiskaavan laajentamiseksi 119 Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Vapo Oy:n ja Kuhmoisten kunnan välisen lämpölaitossopimuksen irtisanominen

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Vanhan torisäännön kumoutuminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 209

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen poistui klo Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2014 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 102 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 103 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 104 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 105 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Talouskatsaus Khall 106 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Taloussihteerin laatima talousarvion toteutuma on eril li senä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kun nan val tuus tolle, että se merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lyhytaikaisen rahoituksen järjestäminen / Kuntatodistusohjelma Khall 107 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :n 59 yhteydessä to den nut mm. seuraavaa: Rahalaitokset tarjoavat kunnille rahoitustarpeen kattamiseksi kun tato dis tus oh jel maa. Kuntatodistusohjelma tarjoaa kunnille välineen mak su val miu den parantamiseksi ja kassanhallinnan hel pot ta mi seksi. Samalla se on nopea tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta. Kunta solmii kuntarahoitusohjelman rahoituslaitoksen kanssa. Täl laisia rahalaitoksia ovat mm. Kuntarahoitus Oyj ja kotimaiset pank ki laitok set. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen las kemi ses ta. Sopimuksessa sovitaan toimintasäännöistä, asianosaisten vä li sis tä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitesopimuksesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia eikä sille vaadi ta vakuutta. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tar jouspyyn nös sä yksilöidään tarvittava euromäärä ja laina-aika ja sen perus teel la rahoittaja antaa tarjouksen, jonka kunta voi hyväksyä tai hy lä tä. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseenlaskija (kunta) lainaa rahaa markkinoilta ja se rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien vel ka si tou muk siin, yritysten yritystodistuksiin ja valtion vel ka si toumuk siin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi ja minimimäärä on Yksittäisen liikkeelle laskettavan kuntatodistuksen hinta määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakoron perusteella. Kuntatodistusohjelma (puitesopimus) on perusteltua tehdä useamman rahalaitoksen kanssa, jolloin mm. koron voi kilpailuttaa aina rahoi tus ta tarvittaessa." Kunnanvaltuusto päätti ( 59) seuraavaa: "1. Kuhmoisten kunta tekee kuntatodistusohjelman Kuntarahoitus Oyj:n, Nordean, Kuhmoisten Osuuspankin ja Pohjola Pankki Oyj:n kans sa sekä mahdollisten muiden rahoituslaitosten kanssa. Kun tato dis tus oh jel man kokonaislimiitti kaikkien rahalaitosten kanssa on yh teen sä Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja hänen estyneenä ol les saan hallintojohtajan tekemään päätökset yksittäisten kun ta todis tus ten liikkeellelaskusta. 3. Kuntatodistusohjelma on voimassa toistaiseksi."

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnan maksuvalmius on ollut viime vuosina erittäin heikko riittävän tu lo ra hoi tuk sen puuttumisen vuoksi. Erityisesti mittavat in ves toin tiura kat ovat toteutuessaan aiheuttaneet haasteita laskuista suo riu tumi seen. Vuonna 2013 kuntatodistusohjelmien kautta lyhtyaikasta lainaa nostettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Lainaa jouduttiin nos tamaan erääntyviin ostolaskuihin sekä lyhytaikaisen lainan ly hen tä miseen. Vuonna 2014 lainaa on nostettu yhteensä 3 miljoonaa euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että Kuhmoisten kunnan ja rahoituslaitosten välillä laa dit tujen kuntatodistusohjelmien kokonaislimiittiä korotetaan 2 miljoonaan eu roon.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 yhteisöavustukset Khall 108 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Yhteisöavustukset ovat olleet haettavina mennessä. Ha kuajan päättymisen jälkeen hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kun nan hal li tuk sen jäsenille kunnanvirastossa ja kunnanhallituksen ko kouk sis sa. Vuonna 2014 yhteisöavustukset jaetaan yleisavustuksina yhteisöjen toi min taa varten ja kohdeavustuksina mm. rakennusten kor jaus toimen pi tei tä ja kalustohankintoja varten. Talousarvioon 2014 on va rattu yleisavustusmääräraha euroa ja koh de avus tus mää rä ra ha euroa. Vuonna 2014 avustuksen myöntämisen perusteena olevat kriteerit ovat mm. seuraavat: - yleisavustuksena myönnetään 300 euroa, - kohdeavustusta haettaessa ei myönnetä samanaikaisesti yleisavustusta, - syrjäkylien rakennusten kunnostamisista tuetaan ja jos yhteisö on saa nut avustusta myös muualta, tämä aktiivisuus katsotaan yhteisöavustusta myönnettäessä yhteisön eduksi. Yhteenveto toimitetuista hakemuksista sekä esitys kullekin yhteisölle vuon na 2014 maksettavasta avustuksesta on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kun nan val tuus tolle, että se päättää myöntää vuoden 2014 yhteisöavustukset liitteen mu kai ses ti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti täydennetyn liitteen 1 a mu kai ses ti. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä tässä yhtey des sä. Seuraavat henkilöt totesivat itsensä yhteisöjääveiksi ja poistuivat kokouk ses ta kyseisen yhteisön avustushakemuksen käsittelyn ajaksi. Silmu Sarvala Veikko Mattila Henna Hellstén Kari Launonen Kimmo Malin Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Kuhmoisten Työväenyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Pataveden-Torvelan kyläyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Kuhmoisten Työväenyhdistys ry Kissakulman nuorisoseura Veikko Mattila toimi kokouksen pu heen johta ja na tämän kohdan käsittelyn osalta

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 1 Avustusyhteenveto Liite 1a Avustusyhteenveto

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Selvitystyön organisoiminen ja ohjaus ryh män nimeäminen Khall 109 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tuli ilmoittaa mi nis te riöl le viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kuhmoisten kunnan asukasmäärä, asukasta, ei täytä kun ta raken ne lain 4 c palveluiden edellyttämää väestöpohjavaatimusta asukkaasta. Kuhmoisten kunta on ilmoittanut tekevänsä lain edel lyt tä vän selvityksen Jämsän kaupungin, Kangasalan sekä Pälkä neen kuntien sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kanssa. Kuntarakenneselvityksen tulee täyttää kuntarakennelain 4 b mukai set selvitysvaatimukset. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suun ni tel ma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuot ta mi ses ta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asuk kai den osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lä hi demo kra tian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yh disty mi sen eduista ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten koti seu tu alu een kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kie lellis ten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuus tois sa. Selvitys ei ole päätös kuntien yhdistymisestä. Kuntarakenneselvityksen toteuttamisesta Kuhmoisten kunnan ja Jäm sän kaupungin kanssa on käyty neuvottelu ja kuntien valtuustot ko koon tui vat yhteiseen valtuustoseminaariin kun ta ra kenne sel vi tys työn tekemiseen liittyen. Kuntarakenneselvityksen sel vi tysmie hek si on kutsuttu emeritusprofessori Pentti Meklin. Sel vi tys miehen asiantuntemusta on tarkoitus hyödyntää prosessin asian tun ti jana ja mentorina. Kuhmoisten kunta hakee rahoitusta valtiovarainmisteriöltä kun ta raken ne lain mukaisen selvityksen tekemiseen syksyllä Selvitysmiehen ehdotus on, että Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kun nan kuntarakenneselvityksen tavoitteena on: 1. Visioida alueiden tulevaisuuden kehitystä väestön ja elin kei nojen näkökulmista. 2. Määrittää paras mahdollinen palvelurakenne ja palveluverkko tu le vai suu den kannalta. 3. Syventää, tiivistää ja parantaa kuntien välistä yhteistyötä. 4. Kuvata tulevaisuuden vaihtoehdot 20 vuoden päästä:

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus kun jatketaan nykytapaan - kun syvennetään yhteistyötä - kun yhdistytään. Työn toteuttaminen edellyttää selvitystyön organisoimista ja yhteisen oh jaus ryh män nimeämistä. Ohjausryhmään nimetään sel vi tys miehen ja kuntajohtajien lisäksi riittävä määrä luottamushenkilöitä Ohjausryhmä päättää selvitysmiehen esityksen pohjalta työn to teutta mi sek si perustettavien työryhmien kokoonpanosta, toi mek si annois ta ja yhteisistä pelisäännöistä. Selvitysmies on esittänyt selvitystyön organisoinnista seuraavaa: 1. Kuntajohtajat vastaavat oman kuntansa organisoinnista sel vitys työn tueksi. 2. Kunnat vastaavat tarvittavien tietojen tuottamisesta omalta osal taan. 3. Kunnat vastaavat selvityksen toteuttamiseen liittyvistä kutsu- ja tie do tus me net te lyis tä omalta osaltaan. 4. Molemmat kunnat vastaavat selvitystyön kustannuksista. Kustan nuk set jaetaan seuraavasti: Jämsä 2/3, Kuhmoinen1/3 kustan nuk sis ta. 5. Selvitystyön kustannukset laskutetaan Jämsän kaupungilta syn ty nei den nettokustannusten mukaisesti ja Jämsän kau punki laskuttaa Kuhmoisten kunnalta sen osuuden kustannuksista to teu tu nei den kokonaiskustannusten mukaisesti. 6. Kunnat vastaavat selvitykseen liittyvästä viestinnästä ja tie dotta mi ses ta omalta osaltaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mu kai ses ti. Pelisäännöistä sovitaan yhteisesti oh jaus ryh mässä. Työn toteuttamiseksi perustetaan tarpeen mukaan virkamiehistä koos tu via työryhmiä, jotka tuottavat kuntarakenneselvityksen edel lyttä mät tiedot seuraavista kokonaisuuksista: 1. Palvelut: - sosiaali- ja terveyspalvelut - sivistyspalvelut (ml. liikunta ja kulttuuri) - yhdyskuntapalvelut 2. Alue-, väestö- ja elinkeinoelämän kehityssuunnat 3. Hallinto- ja viestintäpalvelut 4. Talous- ja tukipalvelut sekä ulkoinen konserni 5. Henkilöstöpalvelut ja yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa Selvitystyön toteuttaminen voi edellyttää lisäasiantuntemuksen hank ki mis ta optimaalisen palvelurakenteen selvittämiseksi. Li säasian tun te muk sen hankkimisesta päätetään ohjausryhmässä kun tara ken ne sel vi tyk seen varatun rahoituksen puitteissa. Liitteenä 2 on toimeksiantosopimus Vantage Consulting Oy:n, Kuhmois ten kunnan ja Jämsän kaupungin välillä.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että se 1. nimeää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään riittävän mää rän luottamushenkilöitä, 2. hyväksyy selvitysmiehen kanssa laaditun toi mek si an to so pimuk sen Kuhmoisten kunnan osalta sekä 3. sitoutuu kattamaan oman osansa kuntarakenneselvityksen kun ta ra hoi tus osuu des ta, enintään euroa. Liitteet Liite 2 Toimeksiantosopimus

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan ruokapalvelun ateriakuljetukset sekä optiot ajoil le ja / Hankintapäätös Sivltk Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Ruokapalvelun ateriakuljetusten hankinta ajalle sekä optiot ajoille ja on toteutettu avoimena kansallisena hankintana. Tar jouspyyn tö julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kotivuilla, Kuhmoisten Sa no mis sa sekä HILMA-palvelussa. Tarjouspyyntö on erillisenä liittee nä. Tarjouksia tuli määräaikaan klo mennessä 3 kappa let ta. Tarjouksia jättivät T:mi Jouni Järvenpää, Itella Posti Oy sekä To tal Kiinteistöpalvelut Oy. Tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tarjouspyynnössä on mainittu tarjousten valintaperusteista ja va linnas ta, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraa vien arviointiperusteiden mukaan: - Hinta 80 % = 80 pistettä edullisin tarjous, muut pisteytetään suhtees sa edullisimpaan hintaan - Toimintavarmuus 10 % = käytössä oleva kuljetuskalusto so vel tuvuus käyttötarkoitukseen (5 pistettä) ja kuljetuskaluston va ra jär jestel mä (kuljettajan loma-aika, sairastuminen tai kuljetuskaluston rikkou tu mi nen) (5 pistettä) - Kuljetusten hygienia 10 % = kuljetuskalusto vain elin tar vi ke kul jetuk siin (5 pistettä) ja kuljettajalla hygieniapassi (5 pistettä) Tarjouksista on laadittu vertailutaulukko, joka on erillisenä liitteenä. Tarjousten hintataulukko: /päivä (alv 0 %) /vuosi (alv 0%) T:mi Jouni Järven pää Total Kiin teis töpal ve lut Oy Itella Posti Oy , Edullisimman ja toiseksi tulleen tarjouksen hinta ero vuositasolla on T:mi Jouni Järvenpään tarjous täytti kaikki tar jous pyyn nössä esitetyt ehdot (100 p). Total Kiinteistöpalvelut Oy:n tarjouksesta kävi ilmi, että kul je tus kalus toa ei ole tarjouksen jättöpäivään mennessä hyväksytty

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus elin tar vi ke kul je tuk siin. Kalustosta oli mainittu ainoastaan merk ki/malli (82 p). Itella Posti Oy:n tarjouksessa ei ole kalustokuvausta olemassa olevas ta tai hankittavasta kalustosta. Erillisellä liitteellä on lupaus, että ka lus to tulee olemaan tarjouspyynnön vaatimusten mukainen, jos so pi mus toteutuu. Sen kalustoa ei myöskään ole hyväksytty elin tarvi ke kul je tuk siin tarjouksen jättöpäivään mennessä, vaan hyväksyntä han ki taan ennen mahdollisen palvelun aloittamista. Kuljettajilla ei ole hy gie nia pas se ja tarjouksen jättöhetkellä, vaan erillisellä liitteellä on lu paus hygieniapassien hankkimisesta, jos sopimus toteutuu (65 p). Kaikilla tarjouksen jättäneillä on varajärjestelmät/va ra jär jes tel mäsuun ni tel mat valmiina. Myös verot ja vakuutukset ovat kaikilla kunnos sa. Osatarjouksia jätti vain Itella Posti Oy. Hallintosäännön 11 :n mukaan lautakunta päättää alaisensa toimin nan osalta hankinnoista, silloin kun kauppahinta on yli ja enintään Sen ylimenevistä hankinnoista päättää kunnan hal li tus. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le, että se hyväksyy Kuhmoisten kunnan ate ria kulje tuk sis ta ajalle sekä optioista ajalle ja jätetyistä tarjouksista T:mi Jouni Jär ven pään tarjouksen hintaan 205 (alv 0 %)/päivä eli (alv 0 %)/vuosi. Khall 110 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Juha Järvenpää totesi it sen sä intressijääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Jakelu Tarjouksen jättäneet Sivistyslautakunta

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Luopioisten Linja Oy:n liikennesopimusten järjestelyt Khall 111 Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö on toimittanut Kuhmois ten kunnalle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle esityksen Luopiois ten Linja Oy:n kanssa tehtävästä liikennöintisopimusten jär jeste lyis tä ajalle Esitys on toimitettu myös Kan gasalan kunnalle, joka on käsitellyt asiaa hallituksen kokouksessaan Tällä hetkellä Luopiosten Linja Oy:n hoitama Kuhmoinen - Kuh malah ti - Tampere liikennöinti perustuu siirtymäajansopimuksiin, jotka päät ty vät ja sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen os to lii ken ne so pi muk seen, joka päättyy Käsillä oleva muu tos on osa joukkoliikennelain muutoksista sekä viranomaisten toi mi val ta-aluei den muutosten tuomaa prosessia. Uuden sopimuksen tavoitteena on säilyttää lähes nykyisenkaltainen jouk ko lii ken teen palvelutaso Kuhmoisten ja Tampereen välillä. Tämä oli si mahdollista toteuttaa lyhentämällä Luopioisten linja Oy:n kanssa olevia siirtymäajan liikennöintisopimuksia sekä tekemällä Luopiois ten linja Oy:n kanssa käyttöoikeussopimus päättyvistä siir ty mäajan sopimuksista sekä ostoliikennesopimuksista. Käyt tö oi keus so pimus olisi voimassa ajalla Liikenne kil pai lu tet taisiin kokonaisuudessaan alkaen liitteenä olevan ai ka taulus ton vuorojen osalta. Kilpailutus tapahtuisi syksyllä Luopioisten Linja Oy:lle sopii tämänkaltainen järjestely ja ovat val miita tekemään käyttöoikeussopimuksen ko. lii ken teestä.vastaavanlainen järjestely on tehty mm. Ylöjärvellä ulottuen kesään 2016 saakka. Käyttöoikeussopimuksessa määriteltäisiin mm. ajettavat vuorot ja Luo piois ten Linja Oy:lle maksettavista korvauksista. Kustannukset aikatauluesityksessä olevista vihreällä merkityistä vuo rois ta olisi n /vuosi ja keltaisella merkityistä vuoroista n /vuosi. Kangasalan kunta on hallituksen kokouksessaan päättänyt osallistua vuorojen tukemiseen edellyttäen, että kun nal le myönnetään valtion avustusta (50 %) tähän tarkoitukseen. Kan gas alan kunta on myös ilmoittanut, että he odottavat Kuh moisten kunnan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen osallistuvan ra hoi tukseen osuudellaan. Kuhmoisten kunnan kannalta tämä joukkoliikenne yhteys Tam pereel le on erittäin tärkeä. Suurimpia syitä joukkoliikenteen vuorojen säi ly mi seen Kuhmoinen - Tampere välillä on Yhtenäiskoulun op pi laiden kuljetukset, opiskelijoiden, varusmiesten ym. kulkeminen Tampe reel le sekä Kuhmoisten kunnan kuuluminen Pirkanmaan sai raanhoi to pii riin, jolloin kuntalaisten pääsy myös joukkoliikenteen välineillä hoi toi hin Tampereelle on turvattava.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lakkautettaviksi merkityt Kuhmoista koskevat vuorot ovat sun nuntain kaksi ensimmäistä vuoroa. Tämän hetkisistä mat kus ta ja mää ristä on keskusteltu Luopioisten Linja Oy:n kanssa ja tultu siihen tu lokseen, että nämä vuorot eivät näyttele suurta osaa kokonaisuudessa. Sun nun tain vihreällä merkityt vuorot ovat merkitykseltään suu remmas sa osassa mm. varusmiesten ja opiskelijoiden kulkemisessa. Keski-Suomen ELY-keskus on toimittanut laskelman Kuhmoisten kun nal le missä Kuhmoisten kunnan / Keski-Suomen puolella olevat lii ken nöin ti ki lo met rit olisivat vihreällä merkityistä vuoroista 20 % eli ja keltaisella merkityistä vuoroista (joista vain toinen pal velee Kuhmoista) 13 % eli Yhteen laskettuna tämä tarkoittaa Kuh mois ten kunnalle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle osuut ta kustannuksista. Vuodelle 2014 kohdistuvia kustannuksia olisi ja vuodelle 2015 kohdistuvia kustannuksia olisi Kan gas alan kunta on ilmoittanut hyväksyvänsä laskelman. Keski-Suomen ELY-keskus ehdottaa, että Kuhmoisten kunta ja Keski-Suo men ELY-keskus jakaisivat kustannukset 50/50 suhteessa. Tä mä tekisi Kuhmoisten kunnan osuudeksi vuodelle 2014 ja vuodelle Tampereen joukkoliikenneyksikkö ja Keski-Suomen ELY-keskus pyy tää päätöstä myös siitä, sopiiko Kuhmoisten kunnalle, että ai katau lu eh do tuk ses sa vaaleanpunaisella merkityt vuorot lakkautetaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuhmoisten kun ta osallistuu liitteessä 3 vihreällä ja keltaisella merkittyjen vuo rojen rahoitukseen yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Kuh mois ten kunnan osuus vuonna 2014 on ja vuonna Kunnanhallitus varaa vuoden 2014 budjettiin jouk ko lii kentee seen. Kunnanhallitus päättää, että aikatauluehdotuksessa vaa lean pu naisel la merkityt vuorot voidaan lakkauttaa. Liitteet Liite 3 Vuorotaulukot Jakelu Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö Keski-Suomen ely Kangasalan kunta

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva pal ve lu so pimus vuodelle 2014 Khall 112 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ta lous ar vion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuo sil le Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto on hyväksynyt myös Jämsän kaupungilta ostettavien sosiaali- ja ter veys pal ve lui den tuot ta mi seen tarvittavat määrärahat ja toiminnalliset ta voit teet Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi laatii vuosittain Kuh moisten kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuen pal velu so pi muk sen, jossa sovitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tämi ses tä Kuhmoisten kunnalle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jestä mi ses tä vastaa Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Pal ve lu so pi muk sen toteutumista seurataan neljännesvuosiraporttien avul la sekä vuoden aikana järjestettävissä pal ve lu ti laus neu vot te luissa Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välillä. Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koske va palvelusopimus vuodelle 2014 on liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunta päättää hyväksyä liit teenä 4 olevan Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen jär jestä mis tä koskevan palvelusopimuksen vuodelle Liitteet Liite 4 Palvelusopimus Jakelu Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vanhusneuvoston esitys sydämen käynnistimen (defibrillaattorin) hankinnasta Khall 113 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Vanhusneuvoston sihteeri on toimittanut sosiaali- ja terveysjaokselle van hus neu vos ton kokouspöytäkirjan Siinä van hus neu vosto esittää, että kunta hankkisi sydämen käynnistimen sijoitettavaksi ylei seen tilaan Kuhmoisten kirkonkylälle. Sydämen käynnistimen hin ta on n euroa. Sosiaali- ja terveysjaos on ko kouk ses saan päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että kunta hank kii sy dä men käyn nis timen van hus neu vos ton esityksen mu kai ses ti ja että myös Kuh mois ten seu ra kun ta haastetaan hankkimaan ko. laite. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia sy dä men käyn nis ti men (defibrillaattorin), joka sijoitetaan Kuhmolaan. Lisäksi Kuh mois ten kunta haas taa Kuhmoisten seurakunnan hankkimaan sy dä men käyn nis timen seurakunnan tiloihin sijoitettavaksi. Jakelu Kuhmoisten seurakunta

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen / Lummeneen Erä ry Khall 114 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Lummeneen Erä ry:lle on vuokrattu metsästysoikeus Kuhmoisten kun nan Harmoisten kylässä sijaitsevalle Korkeela-nimiselle tilalle RN:o 20:85 (36,4 ha). Lummeneen Erä ry / Janne Rantala anoo met säs ty vuok ra so pi muk sen uusimista Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Lum meneen Erä ry:lle metsästysoikeuden tois tai sek si em. ti lal la ilman erillis tä vuokraa edellyttäen, että met säs tä jät ilmoittavat kun nan omis tamil la mailla olevista tuulenkaatopuista ja muista mah dol li ses ti tarpeel li sis ta metsänhoitotöitä kunnalle. Vuok ra so pi muk sen nou dat tamis ta tarkastellaan kun nan hal li tus kau sit tain. Jarkko Sumioinen totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui ko kouk sesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Jakelu Lummeneen Erä ry

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aloite kuulemis- ja keskustelutilaisuuksista / Esa Pohjola Khall 115 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuutettu Esa Pohjola jätti valtuuston kokouksessa seuraa van aloitteen: "Lukuisien kuntalaisten yhteydenottojen takia rohkenen esittää seuraa vaa: on pyydetty mahdollisuutta järjestää kuulemis- ja kes kus telu ti lai suuk sia eri lautakuntien ja kuntalaisten välillä. Tärkeimpänä ja kii reel li sem pä nä olisi teknillisen lautakunnan tilaisuus. On toivottu täl lais ta tilaisuutta järjestettäväksi jo tämän kevään kuluessa." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tie dokseen ja toteaa, että jokainen toimiala järjestää tarvittavan määrän kun ta lai sil le suunnattuja kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia oman har kin tan sa mukaisesti.

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Laajakaista kaikille -hankkeen selvitystyöryhmän perustaminen Khall 116 Valmistelija: kehittämisasiamies, Kuhmoisten kunta on tekemällä päätöksellä lähtenyt Keski-Suo men liiton ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa val mis tele maan Laajakaista kaikille -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on ol lut saada kiinteä laajakaistayhteys ennen kaikkea ha ja-asu tus alueel le, mutta myös taajamiin. Kuhmoisten kunta hyväksyi Verkko-osuuskunta Kuuskais tan tekemän tarjouksen laajakaistan toteuttamisesta Kuh moisten kunnan alueelle. Operaattorisopimus Kuhmoisten kunnan ja Verk ko-osuus kun ta Kuuskaistan välille hyväksyttiin Kuhmoisten kunta antoi ehdollisen päätöksen ja myönsi Verk ko-osuus kun ta Kuuskaistalle omavelkaisen takauksen ( ). Takauksen ehtona oli muun muassa Finnveran 50 %:n takaus. Finnvera ei myöntänyt Kuuskaistalle 50 %:n takausta, jo ten kunnan myöntämä ehdollinen takaus raukesi. Syyskuussa 2013 Verkko-osuuskunta Kuuskaista ajautui ta lou del lisiin vaikeuksiin ja sen johdosta he eivät kykene toteuttamaan Keski-Suo men Laajakaista kaikille -hanketta päätökseen. Marraskuussa 2013 perustettiin Keski-Suomen laajakaistahankkeen sel vi tys työ ryh mä, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisu laa ja kais tahank keen valmistumiseen. Helmikuussa selvitystyöryhmä teki esityk sen, että hankkeessa mukana olevat Keski-Suomen kunnat perus ta vat yhteisen Verkkoholding Oy:n, joka operoi hankkeen val miiksi. Kuhmoisten kunnanvaltuusto teki myönteisen pää töksen lähteä mukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sel vi tystyö ryh män esityksen mukaan. Koska kaikki hankkeessa olevat kunnat eivät tehneet selvitystyöryhmän mukaista päätöstä esitetty hanke kaatui. Keski-Suomen kunnat perustivat uuden selvitystyöryhmän, joka lähti val mis te le maan kahdentoista kunnan yhteistä Verkkoholding Oy:tä. Kuh mois ten kunnanvaltuusto teki kokouksessaan kiel teisen päätöksen eikä lähtenyt mukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön työryhmän tekemän esityksen mukaan. Kokouksessa kunnanvaltuusto päätti, että kunta ryhtyy pikaisesti toimen pi tei siin vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi laajakaistaverkon ra ken ta mi sek si Kuhmoisiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta on tarpeellista perustaa työryhmä kar toit ta maan erilaisia laajakaistan rakentamisvaihtoehtoja. Työ ryhmän tehtävänä on selvittää mahdolliset vaihtoehtoiset laajakaistan ra ken ta mis mah dol li suu det sekä jatkaa neuvotteluja

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot