LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008 Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset Helsinki, 2008

2 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä Juha Honkatukia (toim.) Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan liikennettä kansantalouden kannalta ja pyritään arvioimaan liikennejärjestelmän ja sen kehittämisen merkitystä kansantaloudelle. Julkaisussa valaistaan liikenteen ja logistiikan merkittävää osuutta niin yrityselämälle kuin yksityisille kuluttajillekin ja pohditaan liikenneinvestointien merkitystä kansantaloudessa. Julkaisussa käsitellään liikenteen, logistiikan ja yritysten toimintojen välisiä syy-seuraussuhteita. Tarkastelu viedään logististen vaikutusmekanismien tasolle, joka mahdollistaa liikenteen ja logistiikan kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnin. Julkaisussa esitellään uusia laskentamenetelmiä tie- ja ratainfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Laskelmissa käytetään hyväksi tiestön ja rataverkon korjauskustannustietoja ja arvioidaan Suomen tieinfrastruktuurin arvoksi 37 mrd. euroa vuonna Rautatievarallisuuden arvoksi vuonna 2005 saadaan noin 7 mrd. euroa. Infrastruktuurin arvon perusteella voidaan arvioida tieinfrastruktuurin merkitystä Suomen teollisuudelle. Julkaisussa raportoitujen ekonometristen tulosten perusteella tieinfrastruktuurilla on ollut merkittävä vaikutus yksityisen sektorin tuottavuuteen tarkastelujaksolla ja infrastruktuuripääoman tuottavuus on ollut huomattavan paljon suurempi kuin yksityisen pääoman tuottavuus vuosina Julkaisussa tarkastellaan myös niitä keinoja, joilla väylähallinto voi pyrkiä toteuttamaan tieliikenteen tehostamistavoitteita. Infrastruktuurin kehittämistä tarkastellaan toisaalta tulosohjauksen, toisaalta uusien toimintamuotojen kannalta. Julkaisussa argumentoidaan, että tulosohjausta voitaisiin parantaa siirtymällä pääomien hallintaa tukevaan budjetointiin pääomabudjetoinnin avulla. Tällöin tulosohjauksen pitkäjänteisyyttä voidaan parantaa institutionaalisten ratkaisujen kautta, kuten Isossa-Britanniassa on tehty. Uusista toimintamuodoista voidaan todeta, että yksityisen rahoituksen avulla toteutettavat julkiset investointien mahdollistamat kustannusedut välittyvät veronmaksajille vain rajoitettujen oletusten vallitessa. Tehokkuutta voitaisiin parantaa myös kehittämällä julkisia hankintamuotoja ilman yksityistä rahoitustakin. Tiehankkeiden osalta näyttää siltä, että selvää tehostumista onkin tapahtunut. Avainsanat (asiasanat) Liikennejärjestelmä, logistiikka, kansantalous, infrastruktuuri, hankintamuodot Muut tiedot Yhteyshenkilö/LVM: Tuomo Suvanto Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2008 ISSN (painotuote) (verkkojulkaisu) ISBN (painotuote) (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä (painotuote) 310 Kieli suomi Jakaja Liikenne- ja viestintäministeriö Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare Juha Honkatukia (red.) Typ av publikation Rapport Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation Trafikens och transportens samhällsekonomiska verkningar Referat Denna bok är slutrapporten till et treårig forskningsprogram i infrastrukturs och logistiks roll i Finlands ekonomi. Boken består av flera uppsatser som studerar själva trafiksektor och logistik samt väginfrastrukturens kontribution till tillväxt. Två av rapporter har också granskat erfarenheter från nya metoder att öka effektiviteten av väginvesteringar. Den första uppsatsen studerar trafiksektorns, logistikens och företagsektorns sammanhang. Logistiken har en viktig roll i att den möjliggör produktionen av tjänster och varor. De två följande uppsatserna tar upp frågan hur man ska värdera vägnätet. Genom att systematisk handla data om underhållningsinvesteringar visas det vara möjligt att värdera nätet. Uppsatser ger en estimat om värdet på vägnätet kring 37 miljarder euro år 2003, medan spårnätet värderas runt 7 miljarder år När värdet på det regionala vägnätet är känt, är det också möjligt att räkna hur infrastrukturen har bifogat till den allmänna ekonomiska utvecklingen. I bokens femte uppsats visar ekonometriska metoder, att väginfrastrukturen har ökat tillväxttakten av regional produktivitet under åren 1975 till 2003 signifikant och att investeringar till infrastruktur har varit lönsammare än privat investeringar i genomsnitt. Rapportens två sista uppsatser granskar de metoder offentliga myndigheter har att öka effektiviteten av investeringar i och underhållning av infrastruktur. Gällande resultatstyrning verkar det att en separat investeringsbudjett har hjälpt till exempel Storbritannien att öka den offentliga sektorns effektivitet. Nya, marknadsbaserade finansinstrument kan i princip också öka verkningsgraden i infrastrukturprojekt men bara när många specifika förutsättningar finns. Bättre planering kan leda till samma, positiva resultat även i offentliga projekt, som empiriska exempel från finländska vägprojekt visar. Nyckelord Trafiksystem, logistik, samhällsekonomi, infrastruktur, upphandlingsformer Övriga uppgifter Kontaktperson vid ministeriet är Tuomo Suvanto. Seriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 25/2008 Sidoantal (trycksak) Språk 310 finska Distribution Kommunikationsministeriet ISSN (trycksak) (nätpublikation) Pris Förlag Kommunikationsministeriet ISBN (trycksak) (nätpublikation) Sekretessgrad offentlig

4 DESCRIPTION Date of publication 26 May 2008 Author Juha Honkatukia (ed.) Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Effects of transport on the national economy Abstract This book is the final report of a three-year research programme on transport infrastructure and logistics in the Finnish economy. The report collects separate studies assessing the roles of the transport sector and logistics in the economy, as well as the contribution of transport infrastructure on economic growth. Two of the studies also attend the question of infrastructure service provision both from the point of view of governance and budgeting as well as life-cycle planning and market incentives. The report covers the interdependencies of transport, logistics and business activities. The role of logistics is seen as an enabling one. In assessing the contribution to economic growth of transport infrastructures, the report develops new methods for estimating the value of road and rail infrastructures. Based on the concepts of serviceability and maintenance, it is estimated that the value of public Finnish road network in 2003 was 37 billion euro and that of the rail network in billion euro. The contribution of the road network to productivity growth in the private sector has according to the study been significant and the rates of return on these investments been above average private sector returns in the period The report assesses means available to authorities to increase efficiency in maintenance and construction of the transport infrastructure. It is argued that result-oriented management would benefit from the introduction of capital budgeting much in the vein of the recent UK reforms. Market-based solutions, such as public-private partnerships can also be used to raise efficiency in infrastructure service provision. These, however, only work under fairly stringent conditions, and much of their potential has been realised by the introduction of better budgetary discipline and life-cycle planning. Keywords Transport system, logistics, national economy, infrastructure, forms of procurement Miscellaneous Contact person at the Ministry: Mr Tuomo Suvanto Serial name and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 25/2008 Pages, total (printed version) 310 Language Finnish ISSN (printed version) (electronic version) Price Distributed and published by Ministry of Transport and Communications ISBN (printed version) (electronic version) Confidence status Public

5 ESIPUHE Tässä julkaisussa tarkastellaan liikennettä kansantalouden kannalta ja pyritään arvioimaan sen liikennejärjestelmän ja sen kehittämisen merkitystä kansantaloudelle. Julkaisu kokoaa liikenne- ja viestintäministeriön rahoittaman Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset -tutkimusohjelman tuloksia. Hankkeeseen ovat osallistuneet Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat Juha Honkatukia, Ville Mälkönen, Erkki Siivonen ja Sakari Uimonen sekä Strafica Oy:n tutkijat Paavo Moilanen, Heikki Metsäranta, Heta Toivola ja Inna Berg. Liikenne- ja viestintäministeriön osalla hankkeen yhteyshenkilöinä ovat toimineet Tuomo Suvanto, Petri Jalasto ja Mikko Ojajärvi. Helsingissä Tuomo Suvanto neuvotteleva virkamies

6 Johdanto Liikenteellä on Suomen kansantaloudessa keskeinen rooli. Suomi on suhteellisen laaja maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä, ja lisäksi se sijaitsee kaukana keskeisistä markkinaalueistaan. Niinpä liikenteen ja logistiikan osuus kustannuksista on Suomessa korkea. Liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito vaativat myös suhteellisen suuria investointeja. Väylien rakentamisen, ylläpidon ja niiden tuottamien palvelujen tehokkuuden parantaminen on siksi suuri haaste väylänpidolle. Tähän haasteeseen tarttumalla voidaan lisätä sekä yhteiskunnallista hyvinvointia että kansantalouden kilpailukykyä. Julkaisun ensimmäisessä luvussa kuvaillaan liikenteen merkitystä Suomen kansantaloudessa eri näkökulmista. Luvussa valaistaan liikenteen ja logistiikan merkittävää osuutta niin yritys elämälle kuin yksityisille kuluttajille ja pohditaan liikenneinvestointien merkitystä kansantaloudessa. Luku myös johdattelee julkaisun muissa luvuissa käsiteltäviin teemoihin. Paavo Moilasen kirjoittamassa toisessa luvussa käsitellään liikenteen, logistiikan ja yritysten toimintojen välisiä syy seuraussuhteita. Tarkastelussa pyritään viemään logististen vaikutusmekanismien ymmärrys tasolle, joka mahdollistaa liikenteen ja logistiikan kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnin osalta. Kolmannessa ja neljännessä luvussa Sakari Uimonen esittelee uusia laskentamenetelmiä tie- ja ratainfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Laskelmissa käytetään hyväksi tiestön ja rataverkon korjauskustannustietoja ja arvioidaan Suomen tieinfrastruktuurin arvoksi vuonna mrd. euroa. Rautatievarallisuuden arvoksi vuonna 2005 saadaan noin 7 mrd. euroa. Sakari Uimosen kirjoittamassa viidennessä luvussa arvioidaan tieinfrastruktuurin merkitystä Suomen teollisuudelle vuosina Luvussa raportoitujen ekonometristen tulosten perusteella tieinfrastruktuurilla on ollut merkittävä vaikutus yksityisen sektorin tuottavuuteen tarkastelujaksolla, ja että infrastruktuuripääoman tuottavuus on ollut huomattavan paljon suurempi kuin yksityisen pääoman tuottavuus. Luvuissa kuusi ja seitsemän tarkastellaan niitä keinoja, joilla väylähallinto voi pyrkiä toteuttamaan tieliikenteen tehostamistavoitteita. Tällaisia keinoja ovat mm. erilaiset tuottavuuden kehittämishankkeet, tulosohjauksen terävöittäminen ja tehostaminen, uudelleenorganisoinnit, joita on jo paljon toteutettukin sekä julkisen, uusien toimintamuotojen kehittäminen ja yksityisen sektorin kanssa toteutettavat partnership-hankkeet (PPP-hankkeet). Periaatteessa näihin keinoihin kuuluu myös palvelujen hinnoittelu. Erkki Siivosen ja Paavo Moilasen kirjoittamassa kuudennessa luvussa tarkastellaan julkiseen infrastruktuuriin liittyviä tuloksellisuustietoja budjetti-instituutioiden ja tulosohjauksen näkökulmista. Luvussa argumentoidaan, että tulosohjausta voitaisiin parantaa siirtymällä pääomien hallintaa tukevaan budjetointiin pääomabudjetoinnin avulla. Tällöin tulosohjauksen pitkäjänteisyyttä voidaan parantaa institutionaalisten ratkaisujen kautta. Vertailuaineistona on käytetty hyväksi Iso-Britannian kokemuksia.

7 Ville Mälkösen kirjoittamassa seitsemännessä luvussa jäsennellään julkisia investointeja koskevaa keskustelua sekä näkemyksiä siitä, miten uusia yksityiseen rahoitukseen perustuvia hankintamalleja pitäisi vertailla budjettirahoitteisien hankintamallien kanssa. Luvussa näytetään, että yksityisen rahoituksen avulla toteutettavat julkiset investointien mahdollistamat kustannusedut välittyvät veronmaksajille vain rajoitettujen oletusten vallitessa. Vaikka yksityisen rahoituksen rooli etenkin suurissa julkisissa hankinnoissa mahdollistaa julkista sektoria mahdollisesti vaivaavien kannustinongelmien ratkaisun, useat näistä ratkaisuista voidaan saavuttaa myös kehittämällä julkisia hankintamuotoja ilman yksityistä rahoitustakin, kun julkisen sektorin toimijoiden vastuu toiminnan vaikuttavuudesta korostuu. Luvun empiirisessä osuudessa tarkastellaan Suomessa toteutuneiden tiehankkeiden kustannusylityksiä ja havaitaan kustannusylitysten pienentyneen viime vuosina ja olevan selkeästi suurempia pitkäkestoisissa hankkeissa.

8 Sisällysluettelo 1 LIIKENTEEN KANSANTALOUDELLINEN MERKITYS JA LIIKENNEINFRASTRUKTUURI TOIMINTOJEN YHDISTÄJÄNÄ Juha Honkatukia 1.1 Johdanto Liikenteen erityispiirteet Liikenne Suomen kansantaloudessa Liikenteen makrotaloudelliset tuottavuus- ja kasvuvaikutukset Johtopäätökset 23 2 LOGISTIIKAN TOIMINALLINEN ROOLI JA MERKITYS KANSANTALOUDELLE Paavo Moilanen Heikki Metsäranta Heta Toivola Inna Berg 2.1 Johdanto Logistiikka osana kansantaloutta Logistiikkajärjestelmän kuvaus Järjestelmässä syntyvät tarpeet ja vaikutussuhteet Toimialakohtainen analyysi Johtopäätökset 69 3 SUOMEN TIEPÄÄOMA Sakari Uimonen 3.1 Johdanto Pääoman käsite Tiepääoma Aineiston rakentaminen Tulokset Yhteenveto 113 Liitteet I-V 118

9 4 SUOMEN RAUTATIEPÄÄOMA Sakari Uimonen 4.1 Johdanto Pääoman käsite Rautatiepääoma Aineiston rakentaminen Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 164 Liitteet I-II 168 Kuvat TIEINFRASTRUKRUURIN VAIKUTUKSET TEOLLISUUDEN TUOTTAVUUTEEN SUOMESSA Sakari Uimonen Tarja Tuovinen 5.1 Johdanto Malli Aineisto Aineiston rakentaminen Tulokset 190 Taulukot Liite I: data 203 Liite II: Suomen alueelliset vuosikertapääomat PITKÄJÄNTEISYYS INFRASTRUKTUURIN HALLINNASSA Erkki Siivonen Paavo Moilanen 6.1 Johdanto Suunnittelun pitkäjänteistäminen hallinnon rakenteiden kautta Suomen budjettijärjestelmä Iso-Britannian budjettiuudistus Pitkäjänteistämiseen ehdotettuja keinoja Johtopäätökset 272

10 7 ERI HANKINTAMALLIT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen 7.1 Johdanto Taloudellinen tehokkuus ja eri hankintamallit Kokemuksia suomalaisista tiehankkeista Lopuksi 294

11 1 1 LIIKENTEEN KANSANTALOUDELLINEN MERKITYS JA LIIKENNEINFRASTRUKTUURI TOIMINTOJEN YHDISTÄJÄNÄ 1.1 Johdanto Juha Honkatukia Liikenne muodostuu ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta paikasta toiseen. Liikenne on näin ollen yksi elämän välttämättömistä perustoiminnoista. Liikenne jakaantuu eri muotoihin sekä liikenteen väylien että liikennevälineiden perusteella. Eri liikennemuotoja ovat tie-, rautatie-, vesi- ja lentoliikenne. Myös tietoliikenne luetaan liikenteen käsitteeseen. Vaikka tietoliikennettä ei käsitelläkään seuraavassa tarkemmin, on kuitenkin syytä huomauttaa, että tietoliikenteellä on monia liittymäkohtia muuhun liikenteeseen ja että tietoliikenteen nopea kehitys vaikuttaa myös muiden liikennemuotojen kehitykseen esimerkiksi liikenteen telemaattisten ohjausjärjestelmien antamien tavara- ja henkilöliikenteen tehostamismahdollisuuksien kautta. Kansantaloudessa tuotetaan hyödykkeitä ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Hyödykkeet jaetaan tavaroihin ja palveluksiin. Liikenne luokitellaan kansantalouden koko toimintaa kuvaavassa kansantalouden tilinpidossa palveluelinkeinoihin. Liikennepalvelut voidaan jakaa henkilöautoliikenteeseen, julkiseen liikenteeseen, tavaraliikenteeseen sekä kevyen liikenteen palveluihin. Liikenteen palvelut voidaan myös jakaa toisaalta muuta tuotantoa palveleviin välituotesuoritteisiin ja toisaalta suoraan kuluttajaa hyödyttäviin loppukulutussuoritteisiin. Tuotantoa palvelevat liikennesuoritteet (tavaroiden kuljettaminen valmistuspaikasta käyttöpaikkaan) ovat välituotteita, joiden arvo sisältyy lopputuotteiden (kulutus- ja investointitavaroiden sekä viennin) arvoon. Kuljetussuoritteisiin perustuvat kuljetuskustannukset muodostavat näin osan tuotteiden kokonaishinnasta. Kansantalouden tilinpidossa kotitalouksien liikennekulutukseen lasketaan mukaan autojen ja muiden kulkuvälineiden hankinta, kulkuneuvojen käyttömenot, kuten huolto- ja korjauskustannukset, kulkuneuvojen varaosat, poltto- ja voiteluaineet sekä ajoneuvoihin liittyvät vakuutukset. Tämän lisäksi kotitaloudet ostavat erilaisia kuljetuspalveluksia, jolloin matkalippujen ja taksimatkojen kustannukset tulevat myös lasketuiksi kotitalouksien liikennemenoihin. Liikenne siis koostuu varsin heterogeenisista palvelusuoritteista. Tavallisesti kuitenkin eri liikennemuodot vaativat erilaisia liikenneverkkoja. Joillekin tieliikennemuodoille voidaan myös rakentaa erityisiä tieverkkoja (esimerkiksi pyörätiet, metsäautotiet, jne.). Ihmisten liikkumisen kytkentä kansantalouteen käy yleisellä tasolla ilmi kuvasta 2: Väyläpalvelut koostuvat liikenneinfrastruktuurista eli väylistä ja terminaaleista rakenteineen ja laitteineen sekä niiden yhteydessä tarjottavista palveluista, kuten informaatiopalvelut. Liikennepalveluiden tuottaminen edellyttää väyläpalveluita. Liikennepalveluita tuottavat liikennöitsijät. Palveluita välittäviä operaattoreita ovat esimerkiksi matkatoimistot ja matkojenyhdistelykeskukset.

12 2 Kotitaloudet ostavat liikennepalveluita ja käyttävät väyläpalveluita liikkumistarpeidensa tyydyttämiseen. Liikkuminen mahdollistaa työssäkäynnin, asioinnin ja vapaaajan toiminnot. Elinkeinoelämälle kotitalouksien arjen liikkuminen on eri tavoin merkityksellistä. Ensinnäkin liikkumismahdollisuudet vaikuttavat siihen, millainen on työvoiman saatavuus tietyllä alueella ja miten toimipaikat ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Työaikana tehtävillä matkoilla liikkumisen sujuvuus vaikuttaa suoraan työn laatuun ja kustannuksiin. Liikkumisen kustannukset kotitalouksille taas puolestaan vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka paljon kotitaloudet voivat käyttää rahaa muuhun kulutukseen. Kansantaloudessa elinkeinoelämän tuottavuus sekä kotitalouksien hyvinvointi, aktiivisuus ja varallisuus ovat kasvun tekijöitä. Kansantalouden kasvu puolestaan on edellytyksenä esimerkiksi sille, että liikennejärjestelmää voidaan ylläpitää ja kehittää liikkujien tarpeita edellyttämällä tavalla. KANSANTALOUS Mahdollistaa kasvun ELINKEINOELÄMÄ Mahdollistaa ylläpidon ja kehittämisen Mahdollistaa kulutuksen ja työvoiman saatavuuden KOTITALOUDET Mahdollistaa arjen liikkumisen LIIKENNEPALVELUT Mahdollistaa tarjonnan VÄYLÄPALVELUT Kuva 1. Periaatekuva liikennejärjestelmän, ihmisten liikkumisen ja kansantalouden kytkennästä. Periaatteessa liikenteen kokonaistuotos syntyy liikenteen eri palvelusuoritteiden painotettuna summana. Kun sitä verrataan liikennepalvelujen tuottamiseen käytettyihin resursseihin tai kustannuksiin saadaan mittareita tuottavuudelle ja tehokkuudelle. Tässä kirjassa keskitytään ennen kaikkea väyläpalveluihin ja niiden vaikutukseen kansantalouden eri osiin.

13 3 1.2 Liikenteen erityispiirteet Liikenne julkishyödykkeenä Liikennepalveluilla on ominaisuuksia, jotka poikkeavat monista muista palveluista ja hyödykkeistä. Yhteiskunnallisessa tehokkuusarvioinnissa nämä erityispiirteet on syytä ottaa huomioon. Liikenneväylät ovat ns. julkisia hyödykkeitä sillä niitä voi samanaikaisesti käyttää useampi käyttäjä. Esimerkiksi tiet ovat Suomessa pääsääntöisesti vapaasti kaikkien käytettävissä, mikä täyttää tältä osin julkishyödykkeen määritelmän. Periaatteessa tien käyttöä voitaisiin yksityishyödykkeen tavoin rajoittaa tienkäyttömaksuilla, mutta tällaisia ei Suomessa ole otettu käyttöön. 1 Julkishyödykeluonteesta johtuen tie on rahoituksen, rakentamisen ja käytön kannalta myös erityislaatuinen hyödyke. Tien voi rakentaa esimerkiksi yksityinen tienhoitokunta, mutta yleensä se ei voi rajoittaa tien käyttöä. Rakentajajoukko voi siis olla toinen kuin tien käyttäjäjoukko. Tämä herättää kysymyksen siitä, kenen tulee vastata tien rakentamiskustannuksista ja miten ne jyvitetään esimerkiksi yksityisteiden tapauksessa tiekunnan eri osakkaiden kesken. Paikallisesti koettu intressi voi aiheuttaa esimerkiksi kunnan mukaantulon hankkeeseen. Tiestä hyötyjät voivat siis olla paikallisia, valtakunnallisia, kuin myös kansainvälisiä henkilöitä ja yrityksiä. Rakentajat, rahoittajat ja tiestä hyötyjät ovat yleensä eri ryhmiä. Hyötyjä maksaa -periaatteen soveltaminen ei näin ole käytännössä kovinkaan helposti toteutettavissa. Tästä johtuen ainakin keskeinen tieverkosto on valtion rahoittamis- ja rakentamisvastuulla. Teiden käyttö on yleensä maksutonta. Tie, kuten muukaan liikenneväylä ei kuitenkaan ole rajattomasti vapaasti käytettävissä. Kun liikenteen määrä riittävästi kasvaa, alkaa väylän kapasiteettiraja tulla jossakin vaiheessa vastaan ja väylä ruuhkaantuu. Niin kauan kuin ruuhkaa ei ole, yksi tienkäyttäjä ei vaikuta muiden mahdollisuuksiin käyttää tietä. Liikenteen lisääntyessä yksi lisäautoilija vaikuttaa kaikkien muiden tiellä liikkuvien kustannuksiin. Ruuhkautumien hidastaa kaikkien liikkumista ja aiheuttaa välillisiä kustannuksia mm. aikaviiveinä. Myös turvallisuustaso muuttuu. Ruuhkautumisen säätelemiseksi onkin esitetty ruuhkamaksujen käyttöä, millä ajatellaan väylän käytön tehostuvan, koska käyttö perustuisi maksuhalukkuuteen. Joissakin maissa onkin lähdetty ottamaan ruuhkamaksuja käyttöön. 1 Julkishyödyke on taloustieteellinen käsite. Julkishyödykkeestä voidaan puhua, jos jonkun käyttäjän käyttö ei vähennä toisen käyttäjän mahdollisuutta käyttää hyödykettä. Toisaalta julkishyödykkeen käsitteeseen kuuluu myös mahdottomuus sulkea joitakin käyttäjiä pois hyödykkeen tuomasta hyödystä. Jos nämä ominaisuudet ovat yhtä aikaa voimassa, puhutaan puhtaasta julkishyödykkeestä. Käytännössä sellainen on lähinnä maanpuolustus. Tavallisesti hyödykkeillä voi olla julkishyödykeominaisuuksia, mutta nämä ominaisuudet eivät esiinny puhtaina. Tie on esimerkki tällaisesta epäpuhtaasta julkishyödykkeestä.

14 4 Maksuilla voidaan periaatteessa rajoittaa tien käyttöä ja lieventää ruuhkautumista. Tällöin voidaan puhua siitä, että tien käytön ulkoisvaikutuksista peritään maksu. Periaatteessa myös tiekustannuksia voidaan kattaa tiemaksuilla. Tällaisen maksun rooli on kuitenkin toinen kuin ruuhkamaksun. Käytännössä meillä ei esiinny tiemaksuja. Tämä johtuu mm. siitä, että maksujen kerääminen saattaa olla kallista tai hallinnollisesti hankalaa niiden tuottoon nähden. Sen sijaan rata-, vesi- ja ilmaliikenteessä on käytössä erilaisia maksuja, joilla joko säädellään liikennevolyymiä tai katetaan verkkojen kustannuksia. Väylien julkishyödykeominaisuudet poikkeavat käytännössä aina jonkin verran toisistaan Liikenneväylien muita erityispiirteitä Julkishyödykeominaisuuden lisäksi liikenneväylillä on muitakin erityisominaisuuksia, jotka on syytä ottaa huomioon analysoitaessa verkkojen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen. Infrastruktuurilaitteet ovat usein luonnollisia monopoleja, mikä tarkoittaa sitä, että niillä on tietty kiinteä kapasiteetti, jolla tuotannon yksikkökustannukset alenevat tuotantomäärän lisääntymisen seurauksena. Esimerkiksi lentoasema on kiinteä rakenne, jossa lisäliikenteen aiheuttamat yksikkökustannukset alenevat siihen saakka kun aseman kapasiteetti on kokonaan tullut käytetyksi. Liikenteen rakenteet ja verkot ovat myös yleensä pitkään kestäviä, jolloin niihin liittyy merkittäviä uponneita kustannuksia, vaikka niiden käytössä tapahtuisi niiden elinaikana suuriakin muutoksia. Liikenneinfrastruktuuriin kuuluvia rakenteita on usein vaikea jakaa pieniin osiin ja niinpä investoinnit ovat yleensä jakamattomia ja kooltaan suuria ja myös kapasiteetin lisärakentaminen on yleensä kallista. Liikenneverkot tuottavat usein myös sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia ulkoisvaikutuksia sijaintinsa tai tuottamiensa palvelujen vuoksi. Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan taloustieteissä jonkun taloudenpitäjän (yrityksen tai kotitalouden) taloudellisen toiminnan toiselle taloudenpitäjälle (yritykselle tai kotitaloudelle) aiheuttamia hyöty- tai haittavaikutuksia, jotka välittyvät muutoin kuin hintojen muutosten kautta. Esimerkkinä mainitaan usein liikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt ja melu. Esimerkiksi autoliikenne aiheuttaa päästöjä, jotka vaikuttavat suoraan päästöjen kohteeksi joutuvien henkilöiden hyvinvointiin. Sen sijaan, jos autojen kysynnän lisäys nostaa autojen hintoja, kysymys ei ole taloudellisesta ulkoisvaikutuksesta, vaan talousjärjestelmän hintamekanismin kautta tapahtuvasta, talousjärjestelmän sisäisestä vaikutuksesta Liikennejärjestelmät verkostona Kaikille liikennejärjestelmille on ominaista verkostoluonne. Tästä johtuva ns. verkostovaikutus vaikeuttaa liikenneverkoston (esim. tieverkoston) tehokkuuden arviointia. Jos jotakin verkoston osaa parannetaan tai sen liikennöintiominaisuudet heikkenevät, tämä voi vaikuttaa koko verkoston eikä vain tarkastelun kohteena olevan verkoston osan tehokkuuteen. Maaliikenneverkostot ovat alueellisesti hajautettuja toimintoja yhdistävien jakelujärjestelmien kiinteää pääomaa. Tähän pääomaan tehtyjen lisäinvestointien kasvuvaikutukset riippuvat investoinnin luonteesta, sen suhteellisesta koosta ja yhteiskunnallisesta tehokkuudesta. Niinpä esimerkiksi yksittäinen tie- tai rautatiehanke ei vaikuta ainoastaan päätepisteidensä väliseen liikenteeseen. Verkoston osana koko liikenneverkon suorituskyky

15 5 muuttuu. Tie- tai rautatieinvestoinnin verkostovaikutus riippuu mm. siitä, mihin osaan verkostoa investointi sijoittuu. Jos yhdistetään kaksi osaverkostoa, vaikutus liikennevirtoihin ja matkustusaikoihin voi olla aivan erilainen, kuin jos samansuuruinen investointi tehtäisiin jompaankumpaan osaverkostoon. Esimerkiksi Lahden oikoradan rakentaminen lyhentää pelkästään Helsinki-Lahti matkustusaikaa noin puoleen entisestä, mutta samalla radan vaikutus heijastuu kuitenkin koko itäisen Suomen rataverkoston matkustusaikoihin. Verkostovaikutuksesta johtuen esimerkiksi tieinvestointien investointien taloudellisen kokonaisvaikutuksen laskenta voi olla hyvinkin monimutkaista. Vieläkin laajempi arviointiongelma syntyy eri liikennemuotojen (maa-, vesi- ja ilmaliikenteen) käyttämien verkostojen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Nämä vaikutukset voivat olla toisiaan korvaavia (substituutteja) tai toisiaan täydentäviä (komplementaarisia). Maaliikenneverkoston tehostuminen vaikuttaa myös maa-, ilma- ja vesiliikennemuotojen keskinäiseen kilpailuasetelmaan. Viime kädessä joudutaan punnitsemaan koko verkostolla tehtävien investointien kansantaloudellisia kokonaisvaikutuksia. Tätä asiaa tarkastellaan lähemmin puhuttaessa infrastruktuuri-investointien kasvuvaikutuksista. 1.3 Liikenne Suomen kansantaloudessa Liikenteen rooli Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Ensimmäinen seikka aiheuttaa tarpeen kansantaloudellisesti suhteellisen suuriin investointeihin ja kustannuksiin. Toisella seikalla on erityinen merkitys yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Tästä seuraa, että infrastruktuurilla ja liikenteen toimivuudella on suuri merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta. Toki liikenneinfrastruktuurin toimivuus on tärkeää myös välittömien kulutushyötyjen eli vapalaajan liikkumisen kannalta. Kun Suomi on harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maa, niin kuljetuskustannusten merkitys tuotteiden loppuhinnassa pyrkii olemaan kansainvälisesti suhteellisen suuri. Näin ollen koko kuljetusjärjestelmän toimivuudella on moniin muihin maihin verrattuna Suomessa suhteellisesti suurempi merkitys tuotteiden kansainvälisen hintakilpailukyvyn näkökulmasta. Suomen infrastruktuuriverkoston vahvuuksia ja heikkouksia on arvioitu mm. valtiovarainministeriön johdolla vuonna 2003 tehdyssä Suomen kilpailukykyhankkeessa. Sen mukaan Suomen vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien vähäisyys, joukkoliikennejärjestelmän toimivuus ja talviolosuhteissa tapahtuvan liikkumisen hyvä hallinta. Lähellä kansainvälistä tasoa arvioidaan olevan Suomen materiaali- ja logistiikkajärjestelmän toimivuus. Järjestelmän haasteita ja kehittämiskohteita ovat erityisesti liikenneverkon ylläpidon ja käytön kalleus sekä kansainvälisten ja globaalien toimitusketjujen ja verkostojen hallinta. Logistiikkajärjestelmää tarkastellaan lähemmin kirjan toisessa luvussa.

16 Liikenneverkot Yleisen tieverkoston pituus on Suomessa noin km. Katuja on noin km ja yksityisiä teitä noin km, joista kuntien ylläpitämiä runsaat km. Teitä ja katuja on siten yhteensä km. Tämän lisäksi metsäautoteitä löytyy Suomesta km. Yleisiä teitä on siis noin kaksi kertaa maapallon ympärysmitan verran. Kaikki tiet ja kadut mukaan lukien päästäisiin jo kahdeksan kertaa maapallon ympäri! Tämän tieverkon ylläpito on vaativa tehtävä tien pitäjille, joista tiehallinto on luonnollisesti merkittävin. Rautateiden ratapituus oli km ja raiteita oli km vuonna Vuonna 1980 ratoja oli noin 300 km enemmän mutta vuodesta 1990 lähtien ratojen kokonaismäärä on ollut kutakuinkin muuttumaton. Vesiväyliä oli vuonna 2005 rannikkoväylinä km ja sisävesiväylinä km. Lentoasemia oli samana vuonna 29, joista 25 Finavian hallinnassa ja 4 yksityistä. Tehokkuutta osoittaa se, että vähälukuinen väestömme kykenee ylläpitämään näinkin laajan liikenneverkoston kohtuullisessa kunnossa Liikenteen bruttokansantuoteosuus ja työllisyys Liikenteen ja taloudellisen kasvun välillä on voimakas positiivinen korrelaatio. Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit ovat tärkeä edellytys taloudelliselle kasvulle. Toisaalta taloudellisen kasvun mukana lisääntyvä tulotaso lisää myös liikennepalvelujen ja liikenneinvestointien kysyntää. Taloudellisen kasvun ja liikenneinvestointien välinen suhde ei siis ole yksiselitteinen ja lineaarinen. Puutteellinen liikenneinfrastruktuuri voi hidastaa taloudellista kehitystä ja kasvua; toisaalta suurillakaan liikenneinvestoinneilla ei välttämättä saada aikaan pysyvää taloudellista kasvua, jos muut kasvun edellytykset puuttuvat. Liikenteen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa vaihdellut 9 11 %:n välillä, mikä näkyy oheisesta taulukosta.

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi 02 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten

Lisätiedot

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2007 Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.5.2007 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne. Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne. Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.1.2005 Tekijät

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

Joukkoliikenne nousuun!

Joukkoliikenne nousuun! LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2004 Liikenne Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2004 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Julkaisuja 27/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 63/2007. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja käytön lisääminen eri liikkujaryhmissä kaupunkiseuduilla

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 63/2007. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja käytön lisääminen eri liikkujaryhmissä kaupunkiseuduilla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 63/2007 Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja käytön lisääminen eri liikkujaryhmissä kaupunkiseuduilla Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 20.11.2007

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009. Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009. Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009 Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa Helsinki, 2009 2 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.8.2009 Tekijät Nordic Adviser Group Mikko Laitinen, Pekka

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007. Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007. Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007 Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.6.2007 Tekijät Nordic Adviser

Lisätiedot

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Leni Järvenpää Kansantaloustiede Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007 Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne. Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne. Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.9.2005 Tekijät

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Matkaviestinnän hinnoittelu- ja yhteenliittämisjärjestelmien vertailu

Matkaviestinnän hinnoittelu- ja yhteenliittämisjärjestelmien vertailu LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2004 Viestintä Matkaviestinnän hinnoittelu- ja yhteenliittämisjärjestelmien vertailu Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA

ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 9/2005 LINTU-tutkimusohjelma

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot