Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2"

Transkriptio

1 Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden eri LED-järjestelmän elinkaarikustannuksia perinteiseen loisteputkeen nykyarvomenetelmällä ja tehdään säästötarkastelu käyttöjakson ajalle. Valaistusjärjestelmä asennetaan 1000 m 2 suuruiseen halliin, johon pitää joka tapauksessa hankkia lamput. Laskelman lähtötiedot sekä järjestelmiin liittyvät hinnat on arvioitu suuruusluokaltaan todellisuutta vastaaviksi, mutta kuitenkin korostaen siten, että laskelmasta tulee havainnollinen. Tarkoituksena ei ole kuvata tarkasti minkään yksittäistoteutuksen vaihtoehtoja tai onnistumista, vaan esittää elinkaarikustannuslaskennan mahdollisuuksia yleisellä tasolla. Rakennuksessa tehtäväksi tulevan seuraavan mittavamman peruskorjauksen on ajateltu olevan ajankohtainen vuoden kuluttua. Valitun järjestelmän on tarkoitus kestää käytössä hyvälaatuisena tähän peruskorjaukseen saakka. Laskentatavan valinta Laskennan pohjana on käytetty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Energia- ja Elinkaariryhmän tuottamaa työkalua Yksinkertainen elinkaarilaskuri (Heljo 08), joka on saatavana vapaasti osoitteesta Laskurissa elinkaarikustannusten laskentaan käytetään nykyarvomenetelmää ja sisäisen koron menetelmää. Tässä esimerkkilaskelmassa hyödynnetään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi vain nykyarvomenetelmää. Nykyarvomenetelmässä kaikki käytön aikaiset vuosittaiset tuotot ja kustannukset diskontataan nykyarvoon valitulla laskentakorkokannalla ja lisätään niihin hankintakustannus. Jos investoinnin nykyarvo on valitulla korkokannalla positiivinen, se on kannattava. Korkokanta valitaan omien investoinnille asetettujen tuottovaatimusten mukaisesti. Vastaavasti voidaan laskea pelkkiä kustannuksia, jolloin pienimmän kustannusten nykyarvon tuottava vaihtoehto on edullisin. TTY:n laskuri on suunniteltu laskemaan suoraan kahden eri järjestelmän välistä kustannusten erotusta, joka pitää ensin laskea erikseen ja sitten syöttää laskuriin omille kustannuspaikoilleen ja vuosilleen. Investoinnin perusratkaisua korkeammat kustannukset syötetään laskuriin negatiivisina ja säästöt positiivisina. Laskurin tulokset kuvaavat tehdyn investoinnin kannattavuutta. Lisäksi laskuri piirtää kuvaajat vuosittaisille kassavirroille ja kumulatiiviselle kassavirralle koko tarkastelujaksolla. Kuvaajista on helppo tarkastella käyttöjakson aikaisia tapahtumia.

2 Maatilan energiahuolto -hanke 2 (18) /energiahuolto Jos laskurilla halutaan laskea jonkin yksittäisen järjestelmän pelkät elinkaarikustannukset, tulee kaikki kustannukset syöttää laskuriin samalla etumerkillä. Tällöin sisäisen koron solu ei anna tulosta, koska korkoa ei voi laskea pelkille kustannuksille. Nykyarvotarkastelu toimii tässä normaalisti. Yksinkertainen elinkaarilaskuri (Heljo 08). Yksinkertainen elinkaarilaskuri, vuosittaisten kassavirtojen kuvaaja (Heljo 08).

3 Maatilan energiahuolto -hanke 3 (18) /energiahuolto Yksinkertainen elinkaarilaskuri, kumulatiivisen kassavirran kuvaaja (Heljo 08). Esimerkkilaskenta Laskennan yleiset periaatteet Laskennassa vertaillaan järjestelmiä niiden elinkaarikustannusten nykyarvojen perusteella ja tehdään säästötarkastelu LED-järjestelmien välillä. TTY:n laskurista poiketen ja tämän laskelman havainnollistamiseksi kaikkien järjestelmien kustannukset on esitetty ensin eriteltyinä omissa taulukoissaan. Taulukoita yhdistämällä on seuraavaksi tehty TTY:n laskuria vastaava säästötarkastelu. Tuloksista on myös tehty pylväskaaviot ja kahden LED-järjestelmän säästöt on piirretty samaan kuvaajaan, jotta vertailu ja tulosten esittäminen on helpompaa. TTY:n laskuri sopii kuitenkin vastaavien vertailujen tekemiseen ja vastaavien numeeristen tulosten tuottamiseen sellaisenaan. Laskennan suorittaminen ja tulosten tulkinta Esimerkkilaskelma on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmiä vertaillaan vain suorien kustannusten perusteella, joita ovat hankintahinta, energiakustannus ja kunnossapitokustannus (loisteputkien vaihto valaisimiin). Toisessa vaiheessa tehdään entä jos -tyyppinen herkkyystarkastelu, jossa mukaan otetaan järjestelmille arvioidut vikaantumisasteet. Vikaantumisasteet perustuvat tässä tapauksessa arvaukseen, mutta ne on pyritty valitsemaan järkevään suuruusluokkaan eri järjestelmien kohdalla.

4 Maatilan energiahuolto -hanke 4 (18) /energiahuolto Tehtäessä vertailuja todellisissa kohteissa, voidaan vikaantumisasteiden sijaan ensisijaisesti haarukoida hyväksyttäviä äärirajoja vikaantumisille siten että laskelma on vielä kannattava. Järjestelmätoimittajan kanssa voidaan sitten laskelman kautta keskustella skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksistä, takuuehdoista, takuuajoista ja muista sopimusteknisistä asioista. Jos käytettävissä on kokemuksia toteutuneista kohteista, tutkimustietoa tai valmistajan ilmoittamia vaihteluvälejä käyttöiän toteutumiselle, voidaan näitä luonnollisesti hyödyntää. Laskelmien molemmissa vaiheissa tehdään sekä käytön aikaisten kustannusten nykyarvoon että säästöihin perustuva tarkastelu. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa elinkaarilaskennan tulosten erilaisia esitystapoja mahdollisuuksineen ja rajoituksineen sekä toisaalta herkkyystarkastelujen tärkeyttä laskennassa. Herkkyystarkastelua voitaisiin yhtä hyvin tehdä myös suoraan järjestelmien lähtöarvoille ottamatta mukaan ylimääräisiä tekijöitä kuten vikaantumisaste. Tässä esimerkissä on kuitenkin pyritty kärjistetysti esittämään vikaantumisten vaikutukset käyttöjakson aikana. Valinta perustuu markkinoilla olevien LED-järjestelmien laadun suureen vaihteluun ja niiden välisten vertailujen riskeihin. Laskennan yleiset lähtötiedot - Nykyarvon laskentakorko 5 % - Energian hinta 0,12 / kwh - Energian hinnan vuosimuutos 2 % - Valaisinpisteiden lukumäärä 40 kpl - Valovirta / valaisin 6500 lm - Valaistuksen keskimääräinen käyttöaika päivässä 14 h - Valaisinrunkojen teoreettinen käyttöikä min. 18 v Perustelut lähtötiedoille - Laskennan yleiset lähtötiedot ovat samat kaikille järjestelmävaihtoehdoille. - Nykyarvojen laskentaan on valittu maataloudessa tavallisesti käytetty 5 % korkokanta. - Energian hinta vastaa nykytasoa, tai on arvioitu hieman yläkanttiin ennakoiden tulevia muutoksia ja jotta laskelmista saatavat erot ovat helpommin luettavissa. - Energianhinnan vuosimuutos vastaa tämän hetken todellista pitkäaikaista kehitystä. - Valaisinten valovirta ja lukumäärä on arvioitu karkeasti, ja se ei välttämättä suoraan vastaa minkään tietyn tuotantosuunnan olosuhteita. - Valaisinten päivittäinen käyttöaika on arvioitu eläintiloissa tarvittavan valaistuksen mukaisesti. - Tarkastelujakson pituus on valittu tulevan suunnitellun peruskorjauksen ajankohdan mukaisesti ja toisaalta LED:eille luvatun käyttöiän perusteella.

5 Maatilan energiahuolto -hanke 5 (18) /energiahuolto Järjestelmävaihtoehtojen kuvaus Loisteputki: - Tavanomainen perusratkaisu, joka joudutaan toteuttamaan joka tapauksessa, ellei haluta investoida parempaan vaihtoehtoiseen järjestelmään. - Loisteputkien valotehokkuus 60 lm / W - Loisteputkien käyttöikä 000 h - Putket ajatellaan vaihdettavan kerralla aina teoreettisen käyttöjakson lopussa - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 1,5 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 4 % - Loisteputkien vaihdon hinta valaisimeen, kun koko sarja vaihdetaan samalla kerralla 15 /kpl - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 1 / kpl - Kerroin yksittäisen vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2 LED 1 -vaihtoehto: - Laadukkaaksi ja huoltovapaaksi mainostettu valaisin, jossa LED-paneelit integroituna valaisimeen. Keskimääräistä korkeampi hinta. - Ledien valotehokkuus 1 lm / W - Ledien käyttöikä h - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 1,5 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 6 % - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 250 / kpl - Kerroin vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2 LED 2 -vaihtoehto: - Huoltovapaaksi mainostettu valaisin, jossa LED-paneelit integroituna valaisimeen. Hankintahinnaltaan halvempi. - Ledien valotehokkuus 95 lm / W - Ledien käyttöikä h - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 3 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 10 % - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 175 / kpl - Kerroin vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2

6 Maatilan energiahuolto -hanke 6 (18) /energiahuolto Käyttöjakson aikaisten suorien kustannusten nykyarvotarkastelu Ensimmäisen vaiheen laskennan lähtötiedot on sijoitettu oheiseen excel-taulukkoon. Taulukon avulla on laskettu valaisinten käyttöaika vuodessa, keskimääräinen tehontarve valaisinpistettä kohti, valonlähteiden käyttöikä vuosina, keskimääräinen vikaantumisten lukumäärä vuosittain pyöristettynä, keskimääräinen vikaantumisten lukumäärä vuosittain pyöristettynä käyttöjakson lopussa, vikaantumisesta johtuva valaisimien uusimisen hinta, energiankulutus vuodessa, energiakustannus vuodessa, sekä valonlähteiden ja valaisinten kokonaishankintahinta asennettuina. Vikaantumisasteet ovat tässä asetettu nolliksi. Case: Halli 1000 m2 Laskennan lähtötiedot 0,00 % 0 0 5,00 % yks. Laskentakorko 5,00 % 5,00 % 5,00 % Energian hinta 0,12 0,12 0,12 Energiahinnan vuosimuutos 2,00 % 2,00 % 2,00 % Käyttöaika päivässä 14 14,00 14,00 h Käyttöaika vuodessa h Valaisimet Loisteputki LED 1 LED 2 Laskentakorko Lisätietoja (Perusratkaisu) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2, tai herkkyystarkastelu vaihtoehto 1:lle Tavanomainen "Huoltovapaa" Halvempi "huoltovapaa" Valotehokkuus valaisin 60,0 1,0 95,0 lm/w Tarvittava valovirta / valaisin 6500,0 6500,0 6500,0 lm Valaisimen teho W Valaisinrungon käyttöikä (Tavoitteellinen arvo, valitaan tarkastelujakson mukaan) v Valonlähteen ilmoitettu käyttöikä h Valonlähteen vaihtoväli vuosina v Arvaus: Vikaantumisista johtuvia uusimisia vuosittain 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vikaantumisia vuodessa keskimäärin (pyörist.) 0,0 0,0 0,0 kpl Arvaus: Vikaantumisten lisääntyminen käyttöiän myötä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vikaantumisia vuodessa käyttöjakson lopussa (pyörist.) 0,0 0,0 0,0 kpl Kerroin vikaantumisesta johtuvalle valaisimen uusimisen hinnalle (Huomioidaan tuotannon häiriö ja oma työ) Vikaantumisesta johtuva valaisimen uusimisen hinta 240,0 500,0 350,0 Valaisimia / valaisinpisteitä kpl Energiankulutus vuodessa kwh Energiakustannus vuodessa Hinta polttimon / putkien / paneelien vaihdolle (tuotannon häiriöt ja oma työ huomioitu) /kpl Koko valolähdesarjan vaihto / kerta Valaisimen hinta töineen /kpl Koko valaisinsarjan hankintahinta Laskennan lähtötiedot, ei vikaantumista.

7 Maatilan energiahuolto -hanke 7 (18) /energiahuolto Lähtötietotaulukosta tarvittavat arvot on joko linkitetty tai siirretty manuaalisesti oheisiin järjestelmäkohtaisiin vuositason taulukoihin, joissa jokaisella kustannuslajilla on oma kustannuspaikka. Energiakustannuksen vuosimuutokselle ja uusimiskustannuksen nousulle vuosittain on näissä taulukoissa rakennettu kaavat. Kunnossapitokustannus on siirretty manuaalisesti loisteputkien vaihtovälin mukaisille vuosille. Loisteputken kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit o Uusimiskustann Kassavirta yhteensä us Kassavirtojen nykyarvot Kumulatiivinen kassavirta LED 1 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Uusimiskustann Kumulatiivinen Kassavirta yhteensä huoltokustannus okustannus us kassavirta Kassavirtojen nykyarvot LED 2 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Uusimiskustann Kumulatiivinen Kassavirta yhteensä huoltokustannus okustannus us kassavirta Kassavirtojen nykyarvot Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla, ei vikaantumista.

8 Maatilan energiahuolto -hanke 8 (18) /energiahuolto Taulukko laskee eri kustannuspaikkojen ja yhteenlaskettujen kustannusten nykyarvot koko tarkastelujaksolle sekä vuosittaiset ja kumulatiiviset kassavirrat yhteenlasketuille kustannuksille. Laskennan tuottamat nykyarvot on luettavissa taulukon ylimmältä numeroriviltä, vuosittaiset kokonaiskassavirrat ja kumulatiivinen kassavirta taulukon oikeasta reunasta. Järjestelmien vertailu elinkaarikustannuksiin perustuen on mahdollista tämän taulukon avulla. Pienimmän kokonaiskustannusten nykyarvon tuottava järjestelmä on edullisin. Taulukosta voi myös lukea eri kustannusten osuuden kokonaiskustannuksesta ja tehdä vertailua niiden perusteella. Loisteputki Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: 4800 Energia: Kunnossapito: 1509 Uusiminen: 0 Yhteensä: LED 1 Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 0 Yhteensä: LED 2 Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: 7000 Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 0 Yhteensä: Vertailun perusteella LED 1 -järjestelmä on paras vaihtoehto ollen noin kolmanneksen loisteputkea edullisempi. LED 2 -järjestelmän kustannukset ovat vain hieman suuremmat kuin LED 1 -järjestelmän, mutta sen energiakustannuksen suhde hankintahintaan on korkeampi. Hankintahinnaltaan edullisempana se olisi kuitenkin todennäköisesti tämän tarkastelun perusteella vaihtoehto, joka päädyttäisiin toteuttamaan. Ohessa on esitetty kustannuksista piirretty pylväskaavio, josta on helpompi hahmottaa käyttöjakson aikaisten kustannusten suhteet.

9 Maatilan energiahuolto -hanke 9 (18) /energiahuolto Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla pylväskaaviona, ei vikaantumista. Käyttöjakson aikaisiin suoriin kustannuksiin perustuva säästötarkastelu Säästötarkastelu on toteutettu vertaamalla molempien LED-järjestelmien kustannuksia perusratkaisuna toimivaan loisteputkeen. Oheisiin taulukoihin on asetettu järjestelmien kustannusten erotukset. Aluksi ledeihin joudutaan investoimaan loisteputkea enemmän, mutta käytön aikana ne maksavat itsensä takaisin ja alkavat kerryttää säästöjä.

10 Maatilan energiahuolto -hanke 10 (18) /energiahuolto LED 1 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Energiakustannukse Uusimiskustann Kumulatiivinen huoltokustannukse okustannuks Kassavirta yhteensä n muutos uksen muutos kassavirta n muutos en muutos Kassavirtojen nykyarvot LED 2 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Käyttö-, hoito- ja Energiakustannukse huoltokustannusm n muutos uutos Kunnossapit okustannus muutos Uusimiskustann Kassavirta yhteensä uksen muutos Kassavirtojen nykyarvot Kumulatiivinen kassavirta Loisteputki- ja LED-järjestelmien käyttöjakson aikaisten kustannusten erotukset, ei vikaantumista. LED 1 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -50 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: 0 Koko investoinnin nykyarvo: LED 2 vs. Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -20 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: 0 Koko investoinnin nykyarvo:

11 Maatilan energiahuolto -hanke 11 (18) /energiahuolto Säästötarkastelu ei muuta tilannetta suhteessa nykyarvotarkasteluun, mutta havainnollistaa paremmin säästöjä, joita paremmalla investoinnilla tavoitellaan. Pylväskaaviossa vastaava säästö näkyy kustannusten nykyarvojen erotuksena. Säästötarkastelusta piirretty kuvaaja havainnollistaa hyvin käyttöjakson aikaisia kassatapahtumia. Kuvaajasta nähdään molempien järjestelmien takaisinmaksuaika sekä tässä tapauksessa ajankohta, jolloin investoinnit ovat tuottaneet yhtä paljon säästöjä. Vuosittaiset kassavirrat ovat nimellisarvoja. Kuvaajasta näkyy täten myös kumulatiivisen kassavirran nimelliskertymän ja nykyarvon suhde valitulla laskentakorolla. Käyttöjakson aikaisten suorien kustannusten kassavirrat ja investointien nykyarvot. Kuvaajasta nähdään LED 2 -järjestelmän takaisinmaksuajan olevan vain 2 vuotta ja LED 1 -järjestelmällä noin 3,5 vuotta. Tämänkin tarkastelun perusteella LED 2 järjestelmä saattaa vaikuttaa kannattavammalta

12 Maatilan energiahuolto -hanke 12 (18) /energiahuolto pienemmän alkupääoman tarpeensa ja lyhyemmän takaisinmaksuaikansa vuoksi. Kalliimpi järjestelmä ottaa halvemman kiinni säästöissä vasta 8 vuoden kuluttua. Käyttöjakson ajalle arvioitujen kokonaiskustannusten nykyarvotarkastelu Laskennan toisessa vaiheessa tehdään herkkyystarkastelu ensimmäiselle vaihtoehdolle ottamalla mukaan arvioidut vikaantumisasteet. Lähtötiedot ovat vastaavassa taulukossa, johon on asetettu arvioidut vikaantumisasteet vuositasolla ja vikaantumisen nopeutuminen käyttöiän loppua kohti. Case: Halli 1000 m2 Laskennan lähtötiedot 0,00 % 0 0 5,00 % yks. Laskentakorko 5,00 % 5,00 % 5,00 % Energian hinta 0,12 0,12 0,12 Energiahinnan vuosimuutos 2,00 % 2,00 % 2,00 % Käyttöaika päivässä 14 14,00 14,00 h Käyttöaika vuodessa h Valaisimet Loisteputki LED 1 LED 2 Laskentakorko Lisätietoja (Perusratkaisu) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2, tai herkkyystarkastelu vaihtoehto 1:lle Tavanomainen "Huoltovapaa" Halvempi "huoltovapaa" Valotehokkuus valaisin 60,0 1,0 95,0 lm/w Tarvittava valovirta / valaisin 6500,0 6500,0 6500,0 lm Valaisimen teho W Valaisinrungon käyttöikä (Tavoitteellinen arvo, valitaan tarkastelujakson mukaan) v Valonlähteen ilmoitettu käyttöikä h Valonlähteen vaihtoväli vuosina v Arvaus: Vikaantumisista johtuvia uusimisia vuosittain 1,5 % 1,5 % 3,0 % Vikaantumisia vuodessa keskimäärin (pyörist.) 0,6 0,6 1,2 kpl Arvaus: Vikaantumisten lisääntyminen käyttöiän myötä 4,0 % 6,0 % 10,0 % Vikaantumisia vuodessa käyttöjakson lopussa (pyörist.) 1,0 1,0 6,0 kpl Kerroin vikaantumisesta johtuvalle valaisimen uusimisen hinnalle (Huomioidaan tuotannon häiriö ja oma työ) Vikaantumisesta johtuva valaisimen uusimisen hinta 240,0 500,0 350,0 Valaisimia / valaisinpisteitä kpl Energiankulutus vuodessa kwh Energiakustannus vuodessa Hinta polttimon / putkien / paneelien vaihdolle (tuotannon häiriöt ja oma työ huomioitu) /kpl Koko valolähdesarjan vaihto / kerta Valaisimen hinta töineen /kpl Koko valaisinsarjan hankintahinta Laskennan lähtötiedot arvioiduilla vikaantumisasteilla.

13 Maatilan energiahuolto -hanke 13 (18) /energiahuolto Laskenta suoritetaan täysin vastaavasti kuin ensimmäisessä vaiheessa, mutta taulukosta nähdään uusimiskustannusten eksponentiaalisesti nousevan käyttöiän loppua kohti vikaantumisten myötä. Loisteputken kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit o Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt LED 1 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit okustannus Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a LED 2 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit okustannus Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla, kun huomioidaan vikaantuminen. Kumulatii vinen kassavirt a

14 Maatilan energiahuolto -hanke 14 (18) /energiahuolto Herkkyystarkasteluna tehdyn nykyarvovertailun tulokset ovat seuraavat: Loisteputki Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: 4800 Energia: Kunnossapito: 1509 Uusiminen: 409 Yhteensä: LED 1 Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 2182 Yhteensä: LED 2 Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: 7000 Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 8764 Yhteensä: Jo pelkkään nykyarvomenetelmään perustuen herkkyystarkastelu kääntyy selvästi LED 1 -järjestelmän eduksi. Vertailun perusteella nähdään hankintahinnaltaan kalleimman järjestelmän (LED 1) olevan kuitenkin elinkaarikustannuksiltaan edullisin. Hankintahinnaltaan halvemman LED 2 -järjestelmän arvioitu suuri vikaantumisaste nostaa sen kustannuksia selkeästi. Pylväskaaviona esitettynä nähdään jälleen selkeämmin kustannusten suhteet. Vikaantumisesta johtuva LED 2 - järjestelmän kustannus on jopa selvästi hankintahintaa suurempi.

15 Maatilan energiahuolto -hanke 15 (18) /energiahuolto Käyttöjakson ajalle arvioituihin kokonaiskustannuksiin perustuva säästötarkastelu Säästötarkastelu on toteutettu myös vastaavasti taulukoimalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. LED 1 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energiakustannukse n muutos Käyttö-, hoito- ja huoltokustannukse n muutos Kunnossapit okustannuks en muutos Uusimiskustann Kassavirta uksen muutos yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a LED 2 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energiakustannukse n muutos Käyttö-, hoito- ja huoltokustannusm uutos Kunnossapit okustannus muutos Uusimiskustann Kassavirta uksen muutos yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a Loisteputki- ja LED -järjestelmien kustannusten erotus kun huomioidaan vikaantuminen.

16 Maatilan energiahuolto -hanke 16 (18) /energiahuolto LED 1 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -50 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: Koko investoinnin nykyarvo: LED 2 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -20 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: Koko investoinnin nykyarvo: Vertailussa tilanne muuttuu selkeästi siten, että halvempi LED -järjestelmä alkaa menettää kannattavuuttaan käyttöiän loppua kohden. Käyttöjakson aikainen erotus LED 1 -järjestelmään nykyarvona on noin Myös LED 1 -järjestelmän kustannukset nousevat hieman suhteessa loisteputkeen, mutta edelleen se on noin 30 % loisteputkea edullisempi. Säästötarkastelusta piirretty kuvaaja havainnollistaa jälleen tilannetta.

17 Maatilan energiahuolto -hanke 17 (18) /energiahuolto LED 2 -järjestelmän säästöt kääntyvät laskuun pian takaisinmaksun jälkeen ja nyt kalliimpi järjestelmä ottaa sen kiinni jo 4 vuoden kuluttua. Käyttöiän lopulla vuosittaiset kassavirrat ovat jopa negatiivisia verrattuna loisteputkivaihtoehtoon. Tämän tarkastelun perusteella hankintahinnaltaan kalliimpi, mutta käytön aikaisilta kustannuksiltaan edullisempi LED 1 -järjestelmä on huomattavasti toista vaihtoehtoaan kannattavampi. Tulos kuvaa hyvin sitä, miten paljon pienet erot järjestelmien ominaisuuksissa saattavat vaikuttaa valaistushankinnan onnistumiseen pitkällä tähtäimellä. Yhteenveto Laskennan taustat, suoritus ja tulokset on pyritty tässä kuvaamaan hyvin seikkaperäisesti, jotta lukija ymmärtäisi, mihin kaikkeen tarkasteluja tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota. Kokonaisuuden hahmottamiseksi tärkeimpiä osia ovat laskentataulukot ja kuvaajat, joissa näkyvät suoraan kaikki tarvittavat lähtötiedot ja tulokset. Yhteenvetona voidaan myös todeta, että useista eri tekijöistä koostuvan kokonaisuuden laskennallinen hallinta saattaa tuntua aluksi vaikealta, mutta tarkkoja laskennallisia tuloksia tärkeämpää on aluksi hahmottaa, mistä osista järjestelmien elinkaarikustannukset koostuvat ja miten niihin voi investointivaiheen valintoja tehtäessä mahdollisesti vaikuttaa. Tarkkojen kustannusten arviointi vuosia eteenpäin voi olla vaikeaa, mutta se ei poista tarkastelujen hyötyjä, jos laskennan perusoletukset pidetään samoina kaikille järjestelmille. Laskentaa voi hyödyntää jo valaistushankintojen esisuunnitteluvaiheessa käyttämällä tässäkin laskelmassa sovellettuja karkeita oletuksia järjestelmien ominaisuuksille. Eri lähteissä tarjottujen teknisten lähtötietojen tarkka hyödyntäminen on kuitenkin järkevää, jotta epävarmuutta saadaan minimoitua. Laskentakorko, energian hinta ja päivittäiset käyttöajat kannattaa aina valita mahdollisimman lähelle toteutuvaksi ajateltuja arvoja. Hedelmällisintä elinkaarikustannusten laskenta on kuitenkin saatujen tarjouspyyntöjen perusteella, jolloin voidaan käsitellä todellisiin kohteisiin suunniteltuja todellisia järjestelmiä ominaisuuksineen. Tällöin pitää kuitenkin tarjouspyyntöjä tehtäessä pyrkiä varmistumaan siitä, että kaikki järjestelmätoimittajat esittävät tarjouksissaan laskentaan vaaditut lähtötiedot vertailukelpoisina. Asiaa tulee vaatia tarjouspyynnössä ja selvittää, mihin tarkoitukseen lähtötietoja käytetään. Yleensä jo tässä vaiheessa voidaan seuloa vertailuista pois sellaiset järjestelmätoimittajat, jotka eivät ole halukkaita tietoja luovuttamaan. Yleensä tällaisten järjestelmien tiedetään jo lähtökohtaisesti olevan heikoilla vertailuissa, eikä tarjouksia välttämättä edes saada. Menestykseen tähtäävät yritykset ovat selvillä omien järjestelmiensä eduista ja haitoista ja tarjoavat mielellään lähtötietoja vertailujen pohjaksi. Uusissa asennuskohteissa tehtävien vertailujen kautta järjestelmätoimittajat saavat myös arvokasta uutta tietoa omien järjestelmiensä kehittämiseen, ja vaikka juuri tässä kohteessa ei

18 Maatilan energiahuolto -hanke 18 (18) /energiahuolto kauppoja syntyisikään, voidaan järjestelmien ominaisuuksia vertailujen jälkeen kehittää siten, että jatkossa voidaan tarjota kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja.

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Investoinnin takaisinmaksuaika

Investoinnin takaisinmaksuaika Investoinnin takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika on aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin eli nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran Investointi voidaan tehdä, jos takaisinmaksuaika

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva

Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva Ulkovalaistuksen elinkaarikustannukset Tampere 6.5.2015 Mika Saari ja Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Valaistuksen taloudellisuustarkastelut Ohjeistettu Maantie-

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Investointilaskentamenetelmiä

Investointilaskentamenetelmiä Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaustoiminnan energiataloudellisten valintojen vertailu

Kerrostalojen korjaustoiminnan energiataloudellisten valintojen vertailu Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvottelupäivät 5. Kerrostalojen korjaustoiminnan energiataloudellisten valintojen vertailu Antti Kurvinen Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L14

Nykyarvo ja investoinnit, L14 Nykyarvo ja investoinnit, L14 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n netto 0 1 2 3 4 5 6...

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta 154 108 Investoinnin sisäinen korkokanta Investoinnin sisäinen korkokanta on se laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla Investointi on tuottava (kannattava), jos sen sisäinen korkokanta

Lisätiedot

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10 Sisäinen ja investoinnin, L10 1 Määritelmä: i sis on se laskentakorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Jos projekti on normaali siinä mielessä, että alun negatiivisia nettoeriä seuraa lopun positiiviset

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen YRITYSTIETOJA Parlok Oy, autoteollisuudelle muoviosia valmistava tehdas 25 henkilöä tuotannossa

Lisätiedot

Elinkaarilaskentaohjeistus

Elinkaarilaskentaohjeistus Elinkaarilaskentaohjeistus Versio 2011 22.12.2011 / Rapal Oy 2 1 Elinkaariohjeistus... 3 2 Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tekijät... 3 2.1 Investointikustannukset...3 2.2 Ylläpitokustannukset...3 2.3

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Talouslaskelmat Jarmo Partanen Taloudellisuuslaskelmat Jakeluverkon kustannuksista osa on luonteeltaan kiinteitä ja kertaluonteisia ja osa puolestaan jaksollisia ja mahdollisesti

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, huhtikuu 2004 Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Tarkoitettu liitettäväksi

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Valitse sopiva lampputyyppi pendel med skærm. Valitse valaisimeesi sopiva lamppukanta E14. R7s GU5.3 GU4 GY6.35

Valitse sopiva lampputyyppi pendel med skærm. Valitse valaisimeesi sopiva lamppukanta E14. R7s GU5.3 GU4 GY6.35 Näin valitset lampun Valitse sopiva tyyppi pendel med skærm Yleisvalaistus STEP udendørslampe Ulkovalaistus Energian- säästö LED 1 spots på skinne Kohdevalaistus LED-kohde + Himmennettävät valaisimet Halogeeni-

Lisätiedot

VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN.

VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN. VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN. TAUREO MUUTOS JOKA KANNATTAA. Kun tulee aika kunnostaa tuotantohallien, logistiikarakennusten ja varastojen valaistusjärjestelmät, TAUREO LED valaistusjärjestelmä

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

Diskonttaus. Diskonttaus. Ratkaistaan yhtälöstä (2) K 0,jolloin Virallinen diskonttauskaava. = K t. 1 + it. (3) missä

Diskonttaus. Diskonttaus. Ratkaistaan yhtälöstä (2) K 0,jolloin Virallinen diskonttauskaava. = K t. 1 + it. (3) missä Diskonttaus Ratkaistaan yhtälöstä (2) K 0,jolloin Virallinen diskonttauskaava K t 1 + it. (3) missä pääoman K t diskontattu arvo, eli nykyarvo(t = 0) i = korkokanta jaksosta kulunut aika t = korkojakson

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ KORKEALAATUISET LED 180 SULJETUT CORN LAMPUT LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ Sanpek-LED korkealaatuiset 180 CORN LED- lamput on kehitetty korvaamaan elohopea- ja natriumlamput myös ahtaissa lusikka valaisimissa.

Lisätiedot

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Paula Horne ja Jyri Hietala Pellervon taloustutkimus PTT Metsäpäivät 2015 5.11.2015 Metsänomistajien tyytyväisyys hakkuu- ja hoitotapoihin Uudessa metsälaissa

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet Juhani Heljo Rakennustuotanto ja -talous Rakennusten energiataloudellisten valintojen pääperiaatteet Lämmitysjärjestelmä (lämmön

Lisätiedot

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana.

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana. PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 klo 15:00-16:05 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

L E D I F A K T A. Ledit lämpenevät

L E D I F A K T A. Ledit lämpenevät Ledit lämpenevät Ledin tehosta 75...80% muuttuu lämmöksi. oisin kuin perinteiset valonlähteet, ledi ei säteile tuottamaansa lämpöä pois, vaan lämpö on johdettava esimerkiksi valaisimen runkoon ja siitä

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Invest for Excel 3.5 uudet ominaisuudet

Invest for Excel 3.5 uudet ominaisuudet Invest for Excel 3.5 uudet ominaisuudet Excel 2007 -valikkorivi...2 Venäjän kieli...3 Lisää rivejä tunnuslukutaulukkoon...3 Suhteellisen nykyarvon määritelmä muuttunut...3 Kannattavuuslaskelma, joka perustuu

Lisätiedot

T E O L L I S U U S V A L A I S T U S

T E O L L I S U U S V A L A I S T U S TEOLLISUUSVALAISTUS Tästä esitteestä löytyvät tuotteet on suunniteltu vastaamaan erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Winled-valaisimet ovat paitsi energiaa säästävä ratkaisu, myös mekaanisesti erittäin

Lisätiedot

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön

Lisätiedot

VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje. Motiva Oy

VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje. Motiva Oy VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje Motiva Oy Sisältö 1. Valaistuksen elinkaarikustannuslaskentatyökalun tarkoitus 2. Laskentaperiaate 3. Laskentatyökalun eri toimintatilat 4. Laskentatyökalun

Lisätiedot

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Investointituki Elohopealamput poistuvat myynnistä EU-alueella vuonna 2015. ELY-keskukselta on mahdollisuus hakea tukea Investointitukea haettavissa max. 25 % hankkeesta.

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin

Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin TEKIJÄ / ESITYKSEN NIMI 12.6.2015 1 Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin Toimistopäällikkö Olli Markkanen Helsingin kaupungin rakennusvirasto Ulkovalaistustoimisto olli.markkanen@hel.fi

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Vuokatti. Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Vuokatti. Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi Valaistus Ulkovalaisimet Case study Vuokatti Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi MileWide 2 LED Taustaa Kainuun Vuokatissa sijaitseva Holiday Club Katinkulta on kylpylähotelli,

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Solnet on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset

Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset -yhteenveto Etelä-Kymenlaakson Uusiutuvan energian kuntakatselmus - projekti 12/2014 Koonneet: Hannu Sarvelainen Erja Tuliniemi Johdanto Selvitystyöt lämmitystapamuutoksista

Lisätiedot

MASTER Eco ja Xtra/Xtreme. Luotettavat ja kustannustehokkaat valonlähteet

MASTER Eco ja Xtra/Xtreme. Luotettavat ja kustannustehokkaat valonlähteet MASTER Eco ja Xtra/Xtreme Luotettavat ja kustannustehokkaat valonlähteet MASTER Eco -lamput luotettavat energiansäästäjät Loistevalaistus on markkinoiden käytetyin teknologia, joten se tarjoaa erinomaiset

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Lamppu päivät. Tule & Tutustu. Tervetuloa Asta Koti messuilla osastollemme A907! Syysvalaisimet saapuneet

Lamppu päivät. Tule & Tutustu. Tervetuloa Asta Koti messuilla osastollemme A907! Syysvalaisimet saapuneet Riippuvalaisin Leveys cm, kork., m,- Samsö-valaisinsarja Teräsrunko, opalilasi 0W E. Kruunu halkaisija, cm,-. Ikkunavalaisin Halkaisija, cm,, m liitosjohto välikytkimellä,-. Pöytävalaisin Korkeus, cm,-

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Case: Suhmuran maamiesseuran viljankuivaamo. Juha Kilpeläinen Karelia AMK Oy

Case: Suhmuran maamiesseuran viljankuivaamo. Juha Kilpeläinen Karelia AMK Oy Case: Suhmuran maamiesseuran viljankuivaamo Juha Kilpeläinen Karelia AMK Oy Esimerkkikuivuri - Yhteisomistuksessa oleva kuivuri, osakkaita noin 10 - Vuosittainen kuivattava viljamäärä n. 500 tn - Antti-alipainekuivurikoneisto,

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

POWERSET LED -VALAISTUSJÄRJESTELMÄ VUODEN UUTUUS 2013 -KILPAILUN VOITTAJA

POWERSET LED -VALAISTUSJÄRJESTELMÄ VUODEN UUTUUS 2013 -KILPAILUN VOITTAJA POWERSET LED -VALAISTUSJÄRJESTELMÄ VUODEN UUTUUS 2013 -KILPAILUN VOITTAJA BRING NATURAL LIGHT INDOORS LOISTAVA Valaistusjä rjestelmä, joka mullistaa LED-tekniikan maailman TAATTUA SUOMALAISTA LAATUA Suomessa

Lisätiedot

GE Lighting. GE LED-lamput 2014

GE Lighting. GE LED-lamput 2014 GE Lighting GE LED-lamput 2014 Pituus/halkaisija (mm) Vastaavuus (W) Energialuokka Väri-lämpötila (K) Pituus/halkaisija (mm) Vastaavuus (W) Energialuokka Värilämpötila (K) Pakkauskoko Hehkulampun korvaavat

Lisätiedot

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus)

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2008

Metsä sijoituskohteena 1983 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 38/29 Metsä sijoituskohteena 198328 1.1.29 Esa Uotila Antrei Lausti Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna

Lisätiedot

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö Aluksi Matematiikan käsite suora on tarkalleen sama asia kuin arkikielen suoran käsite. Vai oliko se toisinpäin? Matematiikan luonteesta johtuu, että sen soveltaja ei tyydy pelkkään suoran nimeen eikä

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ULKOVALAISTUS - hanke Tavoite: säästää 40 % kaupungin ulkovalaistuksen käyttämästä energiasta, parantaa valaistusta ja säästää huoltokustannuksissa.

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op)

Talousmatematiikka (3 op) Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Talousmatematiikka 2011 Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Kurssin kotisivu

Lisätiedot