Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2"

Transkriptio

1 Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden eri LED-järjestelmän elinkaarikustannuksia perinteiseen loisteputkeen nykyarvomenetelmällä ja tehdään säästötarkastelu käyttöjakson ajalle. Valaistusjärjestelmä asennetaan 1000 m 2 suuruiseen halliin, johon pitää joka tapauksessa hankkia lamput. Laskelman lähtötiedot sekä järjestelmiin liittyvät hinnat on arvioitu suuruusluokaltaan todellisuutta vastaaviksi, mutta kuitenkin korostaen siten, että laskelmasta tulee havainnollinen. Tarkoituksena ei ole kuvata tarkasti minkään yksittäistoteutuksen vaihtoehtoja tai onnistumista, vaan esittää elinkaarikustannuslaskennan mahdollisuuksia yleisellä tasolla. Rakennuksessa tehtäväksi tulevan seuraavan mittavamman peruskorjauksen on ajateltu olevan ajankohtainen vuoden kuluttua. Valitun järjestelmän on tarkoitus kestää käytössä hyvälaatuisena tähän peruskorjaukseen saakka. Laskentatavan valinta Laskennan pohjana on käytetty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Energia- ja Elinkaariryhmän tuottamaa työkalua Yksinkertainen elinkaarilaskuri (Heljo 08), joka on saatavana vapaasti osoitteesta Laskurissa elinkaarikustannusten laskentaan käytetään nykyarvomenetelmää ja sisäisen koron menetelmää. Tässä esimerkkilaskelmassa hyödynnetään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi vain nykyarvomenetelmää. Nykyarvomenetelmässä kaikki käytön aikaiset vuosittaiset tuotot ja kustannukset diskontataan nykyarvoon valitulla laskentakorkokannalla ja lisätään niihin hankintakustannus. Jos investoinnin nykyarvo on valitulla korkokannalla positiivinen, se on kannattava. Korkokanta valitaan omien investoinnille asetettujen tuottovaatimusten mukaisesti. Vastaavasti voidaan laskea pelkkiä kustannuksia, jolloin pienimmän kustannusten nykyarvon tuottava vaihtoehto on edullisin. TTY:n laskuri on suunniteltu laskemaan suoraan kahden eri järjestelmän välistä kustannusten erotusta, joka pitää ensin laskea erikseen ja sitten syöttää laskuriin omille kustannuspaikoilleen ja vuosilleen. Investoinnin perusratkaisua korkeammat kustannukset syötetään laskuriin negatiivisina ja säästöt positiivisina. Laskurin tulokset kuvaavat tehdyn investoinnin kannattavuutta. Lisäksi laskuri piirtää kuvaajat vuosittaisille kassavirroille ja kumulatiiviselle kassavirralle koko tarkastelujaksolla. Kuvaajista on helppo tarkastella käyttöjakson aikaisia tapahtumia.

2 Maatilan energiahuolto -hanke 2 (18) /energiahuolto Jos laskurilla halutaan laskea jonkin yksittäisen järjestelmän pelkät elinkaarikustannukset, tulee kaikki kustannukset syöttää laskuriin samalla etumerkillä. Tällöin sisäisen koron solu ei anna tulosta, koska korkoa ei voi laskea pelkille kustannuksille. Nykyarvotarkastelu toimii tässä normaalisti. Yksinkertainen elinkaarilaskuri (Heljo 08). Yksinkertainen elinkaarilaskuri, vuosittaisten kassavirtojen kuvaaja (Heljo 08).

3 Maatilan energiahuolto -hanke 3 (18) /energiahuolto Yksinkertainen elinkaarilaskuri, kumulatiivisen kassavirran kuvaaja (Heljo 08). Esimerkkilaskenta Laskennan yleiset periaatteet Laskennassa vertaillaan järjestelmiä niiden elinkaarikustannusten nykyarvojen perusteella ja tehdään säästötarkastelu LED-järjestelmien välillä. TTY:n laskurista poiketen ja tämän laskelman havainnollistamiseksi kaikkien järjestelmien kustannukset on esitetty ensin eriteltyinä omissa taulukoissaan. Taulukoita yhdistämällä on seuraavaksi tehty TTY:n laskuria vastaava säästötarkastelu. Tuloksista on myös tehty pylväskaaviot ja kahden LED-järjestelmän säästöt on piirretty samaan kuvaajaan, jotta vertailu ja tulosten esittäminen on helpompaa. TTY:n laskuri sopii kuitenkin vastaavien vertailujen tekemiseen ja vastaavien numeeristen tulosten tuottamiseen sellaisenaan. Laskennan suorittaminen ja tulosten tulkinta Esimerkkilaskelma on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmiä vertaillaan vain suorien kustannusten perusteella, joita ovat hankintahinta, energiakustannus ja kunnossapitokustannus (loisteputkien vaihto valaisimiin). Toisessa vaiheessa tehdään entä jos -tyyppinen herkkyystarkastelu, jossa mukaan otetaan järjestelmille arvioidut vikaantumisasteet. Vikaantumisasteet perustuvat tässä tapauksessa arvaukseen, mutta ne on pyritty valitsemaan järkevään suuruusluokkaan eri järjestelmien kohdalla.

4 Maatilan energiahuolto -hanke 4 (18) /energiahuolto Tehtäessä vertailuja todellisissa kohteissa, voidaan vikaantumisasteiden sijaan ensisijaisesti haarukoida hyväksyttäviä äärirajoja vikaantumisille siten että laskelma on vielä kannattava. Järjestelmätoimittajan kanssa voidaan sitten laskelman kautta keskustella skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksistä, takuuehdoista, takuuajoista ja muista sopimusteknisistä asioista. Jos käytettävissä on kokemuksia toteutuneista kohteista, tutkimustietoa tai valmistajan ilmoittamia vaihteluvälejä käyttöiän toteutumiselle, voidaan näitä luonnollisesti hyödyntää. Laskelmien molemmissa vaiheissa tehdään sekä käytön aikaisten kustannusten nykyarvoon että säästöihin perustuva tarkastelu. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa elinkaarilaskennan tulosten erilaisia esitystapoja mahdollisuuksineen ja rajoituksineen sekä toisaalta herkkyystarkastelujen tärkeyttä laskennassa. Herkkyystarkastelua voitaisiin yhtä hyvin tehdä myös suoraan järjestelmien lähtöarvoille ottamatta mukaan ylimääräisiä tekijöitä kuten vikaantumisaste. Tässä esimerkissä on kuitenkin pyritty kärjistetysti esittämään vikaantumisten vaikutukset käyttöjakson aikana. Valinta perustuu markkinoilla olevien LED-järjestelmien laadun suureen vaihteluun ja niiden välisten vertailujen riskeihin. Laskennan yleiset lähtötiedot - Nykyarvon laskentakorko 5 % - Energian hinta 0,12 / kwh - Energian hinnan vuosimuutos 2 % - Valaisinpisteiden lukumäärä 40 kpl - Valovirta / valaisin 6500 lm - Valaistuksen keskimääräinen käyttöaika päivässä 14 h - Valaisinrunkojen teoreettinen käyttöikä min. 18 v Perustelut lähtötiedoille - Laskennan yleiset lähtötiedot ovat samat kaikille järjestelmävaihtoehdoille. - Nykyarvojen laskentaan on valittu maataloudessa tavallisesti käytetty 5 % korkokanta. - Energian hinta vastaa nykytasoa, tai on arvioitu hieman yläkanttiin ennakoiden tulevia muutoksia ja jotta laskelmista saatavat erot ovat helpommin luettavissa. - Energianhinnan vuosimuutos vastaa tämän hetken todellista pitkäaikaista kehitystä. - Valaisinten valovirta ja lukumäärä on arvioitu karkeasti, ja se ei välttämättä suoraan vastaa minkään tietyn tuotantosuunnan olosuhteita. - Valaisinten päivittäinen käyttöaika on arvioitu eläintiloissa tarvittavan valaistuksen mukaisesti. - Tarkastelujakson pituus on valittu tulevan suunnitellun peruskorjauksen ajankohdan mukaisesti ja toisaalta LED:eille luvatun käyttöiän perusteella.

5 Maatilan energiahuolto -hanke 5 (18) /energiahuolto Järjestelmävaihtoehtojen kuvaus Loisteputki: - Tavanomainen perusratkaisu, joka joudutaan toteuttamaan joka tapauksessa, ellei haluta investoida parempaan vaihtoehtoiseen järjestelmään. - Loisteputkien valotehokkuus 60 lm / W - Loisteputkien käyttöikä 000 h - Putket ajatellaan vaihdettavan kerralla aina teoreettisen käyttöjakson lopussa - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 1,5 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 4 % - Loisteputkien vaihdon hinta valaisimeen, kun koko sarja vaihdetaan samalla kerralla 15 /kpl - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 1 / kpl - Kerroin yksittäisen vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2 LED 1 -vaihtoehto: - Laadukkaaksi ja huoltovapaaksi mainostettu valaisin, jossa LED-paneelit integroituna valaisimeen. Keskimääräistä korkeampi hinta. - Ledien valotehokkuus 1 lm / W - Ledien käyttöikä h - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 1,5 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 6 % - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 250 / kpl - Kerroin vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2 LED 2 -vaihtoehto: - Huoltovapaaksi mainostettu valaisin, jossa LED-paneelit integroituna valaisimeen. Hankintahinnaltaan halvempi. - Ledien valotehokkuus 95 lm / W - Ledien käyttöikä h - Arvio valaisinrunkojen vuosittaisesta keskimääräisestä vikaantumisasteesta 3 % - Arvio vikaantumisen nopeutumisesta vuosittain käyttöiän loppua kohti 10 % - Valaisinkokonaisuuden hankintahinta, asennettuna tyhjässä hallissa 175 / kpl - Kerroin vikaantuneen valaisimen vaihtamisen hinnalle käyttöjakson aikana: 2

6 Maatilan energiahuolto -hanke 6 (18) /energiahuolto Käyttöjakson aikaisten suorien kustannusten nykyarvotarkastelu Ensimmäisen vaiheen laskennan lähtötiedot on sijoitettu oheiseen excel-taulukkoon. Taulukon avulla on laskettu valaisinten käyttöaika vuodessa, keskimääräinen tehontarve valaisinpistettä kohti, valonlähteiden käyttöikä vuosina, keskimääräinen vikaantumisten lukumäärä vuosittain pyöristettynä, keskimääräinen vikaantumisten lukumäärä vuosittain pyöristettynä käyttöjakson lopussa, vikaantumisesta johtuva valaisimien uusimisen hinta, energiankulutus vuodessa, energiakustannus vuodessa, sekä valonlähteiden ja valaisinten kokonaishankintahinta asennettuina. Vikaantumisasteet ovat tässä asetettu nolliksi. Case: Halli 1000 m2 Laskennan lähtötiedot 0,00 % 0 0 5,00 % yks. Laskentakorko 5,00 % 5,00 % 5,00 % Energian hinta 0,12 0,12 0,12 Energiahinnan vuosimuutos 2,00 % 2,00 % 2,00 % Käyttöaika päivässä 14 14,00 14,00 h Käyttöaika vuodessa h Valaisimet Loisteputki LED 1 LED 2 Laskentakorko Lisätietoja (Perusratkaisu) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2, tai herkkyystarkastelu vaihtoehto 1:lle Tavanomainen "Huoltovapaa" Halvempi "huoltovapaa" Valotehokkuus valaisin 60,0 1,0 95,0 lm/w Tarvittava valovirta / valaisin 6500,0 6500,0 6500,0 lm Valaisimen teho W Valaisinrungon käyttöikä (Tavoitteellinen arvo, valitaan tarkastelujakson mukaan) v Valonlähteen ilmoitettu käyttöikä h Valonlähteen vaihtoväli vuosina v Arvaus: Vikaantumisista johtuvia uusimisia vuosittain 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vikaantumisia vuodessa keskimäärin (pyörist.) 0,0 0,0 0,0 kpl Arvaus: Vikaantumisten lisääntyminen käyttöiän myötä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vikaantumisia vuodessa käyttöjakson lopussa (pyörist.) 0,0 0,0 0,0 kpl Kerroin vikaantumisesta johtuvalle valaisimen uusimisen hinnalle (Huomioidaan tuotannon häiriö ja oma työ) Vikaantumisesta johtuva valaisimen uusimisen hinta 240,0 500,0 350,0 Valaisimia / valaisinpisteitä kpl Energiankulutus vuodessa kwh Energiakustannus vuodessa Hinta polttimon / putkien / paneelien vaihdolle (tuotannon häiriöt ja oma työ huomioitu) /kpl Koko valolähdesarjan vaihto / kerta Valaisimen hinta töineen /kpl Koko valaisinsarjan hankintahinta Laskennan lähtötiedot, ei vikaantumista.

7 Maatilan energiahuolto -hanke 7 (18) /energiahuolto Lähtötietotaulukosta tarvittavat arvot on joko linkitetty tai siirretty manuaalisesti oheisiin järjestelmäkohtaisiin vuositason taulukoihin, joissa jokaisella kustannuslajilla on oma kustannuspaikka. Energiakustannuksen vuosimuutokselle ja uusimiskustannuksen nousulle vuosittain on näissä taulukoissa rakennettu kaavat. Kunnossapitokustannus on siirretty manuaalisesti loisteputkien vaihtovälin mukaisille vuosille. Loisteputken kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit o Uusimiskustann Kassavirta yhteensä us Kassavirtojen nykyarvot Kumulatiivinen kassavirta LED 1 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Uusimiskustann Kumulatiivinen Kassavirta yhteensä huoltokustannus okustannus us kassavirta Kassavirtojen nykyarvot LED 2 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Uusimiskustann Kumulatiivinen Kassavirta yhteensä huoltokustannus okustannus us kassavirta Kassavirtojen nykyarvot Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla, ei vikaantumista.

8 Maatilan energiahuolto -hanke 8 (18) /energiahuolto Taulukko laskee eri kustannuspaikkojen ja yhteenlaskettujen kustannusten nykyarvot koko tarkastelujaksolle sekä vuosittaiset ja kumulatiiviset kassavirrat yhteenlasketuille kustannuksille. Laskennan tuottamat nykyarvot on luettavissa taulukon ylimmältä numeroriviltä, vuosittaiset kokonaiskassavirrat ja kumulatiivinen kassavirta taulukon oikeasta reunasta. Järjestelmien vertailu elinkaarikustannuksiin perustuen on mahdollista tämän taulukon avulla. Pienimmän kokonaiskustannusten nykyarvon tuottava järjestelmä on edullisin. Taulukosta voi myös lukea eri kustannusten osuuden kokonaiskustannuksesta ja tehdä vertailua niiden perusteella. Loisteputki Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: 4800 Energia: Kunnossapito: 1509 Uusiminen: 0 Yhteensä: LED 1 Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 0 Yhteensä: LED 2 Kustannusten nykyarvot: Hankintahinta: 7000 Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 0 Yhteensä: Vertailun perusteella LED 1 -järjestelmä on paras vaihtoehto ollen noin kolmanneksen loisteputkea edullisempi. LED 2 -järjestelmän kustannukset ovat vain hieman suuremmat kuin LED 1 -järjestelmän, mutta sen energiakustannuksen suhde hankintahintaan on korkeampi. Hankintahinnaltaan edullisempana se olisi kuitenkin todennäköisesti tämän tarkastelun perusteella vaihtoehto, joka päädyttäisiin toteuttamaan. Ohessa on esitetty kustannuksista piirretty pylväskaavio, josta on helpompi hahmottaa käyttöjakson aikaisten kustannusten suhteet.

9 Maatilan energiahuolto -hanke 9 (18) /energiahuolto Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla pylväskaaviona, ei vikaantumista. Käyttöjakson aikaisiin suoriin kustannuksiin perustuva säästötarkastelu Säästötarkastelu on toteutettu vertaamalla molempien LED-järjestelmien kustannuksia perusratkaisuna toimivaan loisteputkeen. Oheisiin taulukoihin on asetettu järjestelmien kustannusten erotukset. Aluksi ledeihin joudutaan investoimaan loisteputkea enemmän, mutta käytön aikana ne maksavat itsensä takaisin ja alkavat kerryttää säästöjä.

10 Maatilan energiahuolto -hanke 10 (18) /energiahuolto LED 1 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Käyttö-, hoito- ja Kunnossapit Energiakustannukse Uusimiskustann Kumulatiivinen huoltokustannukse okustannuks Kassavirta yhteensä n muutos uksen muutos kassavirta n muutos en muutos Kassavirtojen nykyarvot LED 2 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Käyttö-, hoito- ja Energiakustannukse huoltokustannusm n muutos uutos Kunnossapit okustannus muutos Uusimiskustann Kassavirta yhteensä uksen muutos Kassavirtojen nykyarvot Kumulatiivinen kassavirta Loisteputki- ja LED-järjestelmien käyttöjakson aikaisten kustannusten erotukset, ei vikaantumista. LED 1 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -50 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: 0 Koko investoinnin nykyarvo: LED 2 vs. Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -20 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: 0 Koko investoinnin nykyarvo:

11 Maatilan energiahuolto -hanke 11 (18) /energiahuolto Säästötarkastelu ei muuta tilannetta suhteessa nykyarvotarkasteluun, mutta havainnollistaa paremmin säästöjä, joita paremmalla investoinnilla tavoitellaan. Pylväskaaviossa vastaava säästö näkyy kustannusten nykyarvojen erotuksena. Säästötarkastelusta piirretty kuvaaja havainnollistaa hyvin käyttöjakson aikaisia kassatapahtumia. Kuvaajasta nähdään molempien järjestelmien takaisinmaksuaika sekä tässä tapauksessa ajankohta, jolloin investoinnit ovat tuottaneet yhtä paljon säästöjä. Vuosittaiset kassavirrat ovat nimellisarvoja. Kuvaajasta näkyy täten myös kumulatiivisen kassavirran nimelliskertymän ja nykyarvon suhde valitulla laskentakorolla. Käyttöjakson aikaisten suorien kustannusten kassavirrat ja investointien nykyarvot. Kuvaajasta nähdään LED 2 -järjestelmän takaisinmaksuajan olevan vain 2 vuotta ja LED 1 -järjestelmällä noin 3,5 vuotta. Tämänkin tarkastelun perusteella LED 2 järjestelmä saattaa vaikuttaa kannattavammalta

12 Maatilan energiahuolto -hanke 12 (18) /energiahuolto pienemmän alkupääoman tarpeensa ja lyhyemmän takaisinmaksuaikansa vuoksi. Kalliimpi järjestelmä ottaa halvemman kiinni säästöissä vasta 8 vuoden kuluttua. Käyttöjakson ajalle arvioitujen kokonaiskustannusten nykyarvotarkastelu Laskennan toisessa vaiheessa tehdään herkkyystarkastelu ensimmäiselle vaihtoehdolle ottamalla mukaan arvioidut vikaantumisasteet. Lähtötiedot ovat vastaavassa taulukossa, johon on asetettu arvioidut vikaantumisasteet vuositasolla ja vikaantumisen nopeutuminen käyttöiän loppua kohti. Case: Halli 1000 m2 Laskennan lähtötiedot 0,00 % 0 0 5,00 % yks. Laskentakorko 5,00 % 5,00 % 5,00 % Energian hinta 0,12 0,12 0,12 Energiahinnan vuosimuutos 2,00 % 2,00 % 2,00 % Käyttöaika päivässä 14 14,00 14,00 h Käyttöaika vuodessa h Valaisimet Loisteputki LED 1 LED 2 Laskentakorko Lisätietoja (Perusratkaisu) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2, tai herkkyystarkastelu vaihtoehto 1:lle Tavanomainen "Huoltovapaa" Halvempi "huoltovapaa" Valotehokkuus valaisin 60,0 1,0 95,0 lm/w Tarvittava valovirta / valaisin 6500,0 6500,0 6500,0 lm Valaisimen teho W Valaisinrungon käyttöikä (Tavoitteellinen arvo, valitaan tarkastelujakson mukaan) v Valonlähteen ilmoitettu käyttöikä h Valonlähteen vaihtoväli vuosina v Arvaus: Vikaantumisista johtuvia uusimisia vuosittain 1,5 % 1,5 % 3,0 % Vikaantumisia vuodessa keskimäärin (pyörist.) 0,6 0,6 1,2 kpl Arvaus: Vikaantumisten lisääntyminen käyttöiän myötä 4,0 % 6,0 % 10,0 % Vikaantumisia vuodessa käyttöjakson lopussa (pyörist.) 1,0 1,0 6,0 kpl Kerroin vikaantumisesta johtuvalle valaisimen uusimisen hinnalle (Huomioidaan tuotannon häiriö ja oma työ) Vikaantumisesta johtuva valaisimen uusimisen hinta 240,0 500,0 350,0 Valaisimia / valaisinpisteitä kpl Energiankulutus vuodessa kwh Energiakustannus vuodessa Hinta polttimon / putkien / paneelien vaihdolle (tuotannon häiriöt ja oma työ huomioitu) /kpl Koko valolähdesarjan vaihto / kerta Valaisimen hinta töineen /kpl Koko valaisinsarjan hankintahinta Laskennan lähtötiedot arvioiduilla vikaantumisasteilla.

13 Maatilan energiahuolto -hanke 13 (18) /energiahuolto Laskenta suoritetaan täysin vastaavasti kuin ensimmäisessä vaiheessa, mutta taulukosta nähdään uusimiskustannusten eksponentiaalisesti nousevan käyttöiän loppua kohti vikaantumisten myötä. Loisteputken kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit o Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt LED 1 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit okustannus Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a LED 2 kustannukset Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energia Käyttö-, hoito- ja huoltokustannus Kunnossapit okustannus Uusimiskustann Kassavirta us yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Järjestelmäkohtaiset kustannukset käyttöjakson ajalla, kun huomioidaan vikaantuminen. Kumulatii vinen kassavirt a

14 Maatilan energiahuolto -hanke 14 (18) /energiahuolto Herkkyystarkasteluna tehdyn nykyarvovertailun tulokset ovat seuraavat: Loisteputki Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: 4800 Energia: Kunnossapito: 1509 Uusiminen: 409 Yhteensä: LED 1 Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 2182 Yhteensä: LED 2 Kustannusten nykyarvot Hankintahinta: 7000 Energia: Kunnossapito: 0 Uusiminen: 8764 Yhteensä: Jo pelkkään nykyarvomenetelmään perustuen herkkyystarkastelu kääntyy selvästi LED 1 -järjestelmän eduksi. Vertailun perusteella nähdään hankintahinnaltaan kalleimman järjestelmän (LED 1) olevan kuitenkin elinkaarikustannuksiltaan edullisin. Hankintahinnaltaan halvemman LED 2 -järjestelmän arvioitu suuri vikaantumisaste nostaa sen kustannuksia selkeästi. Pylväskaaviona esitettynä nähdään jälleen selkeämmin kustannusten suhteet. Vikaantumisesta johtuva LED 2 - järjestelmän kustannus on jopa selvästi hankintahintaa suurempi.

15 Maatilan energiahuolto -hanke 15 (18) /energiahuolto Käyttöjakson ajalle arvioituihin kokonaiskustannuksiin perustuva säästötarkastelu Säästötarkastelu on toteutettu myös vastaavasti taulukoimalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. LED 1 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energiakustannukse n muutos Käyttö-, hoito- ja huoltokustannukse n muutos Kunnossapit okustannuks en muutos Uusimiskustann Kassavirta uksen muutos yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a LED 2 vs. Loisteputki säästö Vuosi Hankinta Jäännösarvo Energiakustannukse n muutos Käyttö-, hoito- ja huoltokustannusm uutos Kunnossapit okustannus muutos Uusimiskustann Kassavirta uksen muutos yhteensä Kassavirtojen nykyarvot Kumulatii vinen kassavirt a Loisteputki- ja LED -järjestelmien kustannusten erotus kun huomioidaan vikaantuminen.

16 Maatilan energiahuolto -hanke 16 (18) /energiahuolto LED 1 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -50 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: Koko investoinnin nykyarvo: LED 2 vs Loisteputki Tuottojen ja kustannusten erotuksien nykyarvot: Investointi: -20 Energiansäästö: Kunnossapitosäästö: Uusiminen: Koko investoinnin nykyarvo: Vertailussa tilanne muuttuu selkeästi siten, että halvempi LED -järjestelmä alkaa menettää kannattavuuttaan käyttöiän loppua kohden. Käyttöjakson aikainen erotus LED 1 -järjestelmään nykyarvona on noin Myös LED 1 -järjestelmän kustannukset nousevat hieman suhteessa loisteputkeen, mutta edelleen se on noin 30 % loisteputkea edullisempi. Säästötarkastelusta piirretty kuvaaja havainnollistaa jälleen tilannetta.

17 Maatilan energiahuolto -hanke 17 (18) /energiahuolto LED 2 -järjestelmän säästöt kääntyvät laskuun pian takaisinmaksun jälkeen ja nyt kalliimpi järjestelmä ottaa sen kiinni jo 4 vuoden kuluttua. Käyttöiän lopulla vuosittaiset kassavirrat ovat jopa negatiivisia verrattuna loisteputkivaihtoehtoon. Tämän tarkastelun perusteella hankintahinnaltaan kalliimpi, mutta käytön aikaisilta kustannuksiltaan edullisempi LED 1 -järjestelmä on huomattavasti toista vaihtoehtoaan kannattavampi. Tulos kuvaa hyvin sitä, miten paljon pienet erot järjestelmien ominaisuuksissa saattavat vaikuttaa valaistushankinnan onnistumiseen pitkällä tähtäimellä. Yhteenveto Laskennan taustat, suoritus ja tulokset on pyritty tässä kuvaamaan hyvin seikkaperäisesti, jotta lukija ymmärtäisi, mihin kaikkeen tarkasteluja tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota. Kokonaisuuden hahmottamiseksi tärkeimpiä osia ovat laskentataulukot ja kuvaajat, joissa näkyvät suoraan kaikki tarvittavat lähtötiedot ja tulokset. Yhteenvetona voidaan myös todeta, että useista eri tekijöistä koostuvan kokonaisuuden laskennallinen hallinta saattaa tuntua aluksi vaikealta, mutta tarkkoja laskennallisia tuloksia tärkeämpää on aluksi hahmottaa, mistä osista järjestelmien elinkaarikustannukset koostuvat ja miten niihin voi investointivaiheen valintoja tehtäessä mahdollisesti vaikuttaa. Tarkkojen kustannusten arviointi vuosia eteenpäin voi olla vaikeaa, mutta se ei poista tarkastelujen hyötyjä, jos laskennan perusoletukset pidetään samoina kaikille järjestelmille. Laskentaa voi hyödyntää jo valaistushankintojen esisuunnitteluvaiheessa käyttämällä tässäkin laskelmassa sovellettuja karkeita oletuksia järjestelmien ominaisuuksille. Eri lähteissä tarjottujen teknisten lähtötietojen tarkka hyödyntäminen on kuitenkin järkevää, jotta epävarmuutta saadaan minimoitua. Laskentakorko, energian hinta ja päivittäiset käyttöajat kannattaa aina valita mahdollisimman lähelle toteutuvaksi ajateltuja arvoja. Hedelmällisintä elinkaarikustannusten laskenta on kuitenkin saatujen tarjouspyyntöjen perusteella, jolloin voidaan käsitellä todellisiin kohteisiin suunniteltuja todellisia järjestelmiä ominaisuuksineen. Tällöin pitää kuitenkin tarjouspyyntöjä tehtäessä pyrkiä varmistumaan siitä, että kaikki järjestelmätoimittajat esittävät tarjouksissaan laskentaan vaaditut lähtötiedot vertailukelpoisina. Asiaa tulee vaatia tarjouspyynnössä ja selvittää, mihin tarkoitukseen lähtötietoja käytetään. Yleensä jo tässä vaiheessa voidaan seuloa vertailuista pois sellaiset järjestelmätoimittajat, jotka eivät ole halukkaita tietoja luovuttamaan. Yleensä tällaisten järjestelmien tiedetään jo lähtökohtaisesti olevan heikoilla vertailuissa, eikä tarjouksia välttämättä edes saada. Menestykseen tähtäävät yritykset ovat selvillä omien järjestelmiensä eduista ja haitoista ja tarjoavat mielellään lähtötietoja vertailujen pohjaksi. Uusissa asennuskohteissa tehtävien vertailujen kautta järjestelmätoimittajat saavat myös arvokasta uutta tietoa omien järjestelmiensä kehittämiseen, ja vaikka juuri tässä kohteessa ei

18 Maatilan energiahuolto -hanke 18 (18) /energiahuolto kauppoja syntyisikään, voidaan järjestelmien ominaisuuksia vertailujen jälkeen kehittää siten, että jatkossa voidaan tarjota kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja.

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Vaihtamalla säästöjä

Vaihtamalla säästöjä Ulko- ja teollisuusvalaistus MASTERColour CDM MW eco Vaihtamalla säästöjä Uudet MASTERColour CDM MW eco -lamput voi vaihtaa kätevästi suoraan HPL- tai HPS-liitäntälaitetta käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta 154 108 Investoinnin sisäinen korkokanta Investoinnin sisäinen korkokanta on se laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla Investointi on tuottava (kannattava), jos sen sisäinen korkokanta

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Paula Horne ja Jyri Hietala Pellervon taloustutkimus PTT Metsäpäivät 2015 5.11.2015 Metsänomistajien tyytyväisyys hakkuu- ja hoitotapoihin Uudessa metsälaissa

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet Juhani Heljo Rakennustuotanto ja -talous Rakennusten energiataloudellisten valintojen pääperiaatteet Lämmitysjärjestelmä (lämmön

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus

Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Jalasjärven ulkovalaistuksen saneeraus Investointituki Elohopealamput poistuvat myynnistä EU-alueella vuonna 2015. ELY-keskukselta on mahdollisuus hakea tukea Investointitukea haettavissa max. 25 % hankkeesta.

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op)

Talousmatematiikka (3 op) Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Talousmatematiikka 2011 Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje. Motiva Oy

VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje. Motiva Oy VALTTI- elinkaarikustannuslaskurin käyttöohje Motiva Oy Sisältö 1. Valaistuksen elinkaarikustannuslaskentatyökalun tarkoitus 2. Laskentaperiaate 3. Laskentatyökalun eri toimintatilat 4. Laskentatyökalun

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Kertausta Talousmatematiikan perusteista

Kertausta Talousmatematiikan perusteista Kertausta Talousmatematiikan perusteista Ensimmäinen välikoe luokittelu 1. asteen yhtälö 1. asteen epäyhtälö 2. asteen yhtälö 2. asteen epäyhtälö Prosentti Määritelmä "b on p a a:sta." b = p 100 a p% =

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA HANHIKOSKI Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi 16.10.2013 1 TAUSTAA Hanhikosken saneerauksen esiselvitys, raportti 9.8.2010 esitelty Kunnanhallitukselle 9.8.2010 Kunnanvaltuustolle

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille 15.4.2016 Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiakustannus ja % tuottajahinnasta, esimerkkejä (ei keskiarvoja)

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan hieman peliteoriaan. Keskeisiä asioita ovat Nash-tasapaino ja sekastrategia. Cournot n duopolimalli vuodelta 1838 toimii oivallisena havainnollistuksena

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä.

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL RY Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. Julkisten hankintojen tarjousten valintakriteerinä

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Valtavalo Oy Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen

Valtavalo Oy Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen Valtavalo Oy Missio Tarjoamme asiakkaillemme elinkaarikustannuksiltaan markkinoiden kustannustehokkaimmat valaistusratkaisut Valtavalo Oy Valtavalo Oy on suomalainen yritys, joka suunnittelee, valmistaa

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Tasaerälaina ja osamaksukauppa

Tasaerälaina ja osamaksukauppa Tasaerälaina ja osamaksukauppa Merkintöjä Yleensä laskussa lähdetään todellisesta vuosikorosta. Merkitään todellista vuosikorkokantaa kirjaimella i a, jolloin vuosikorkotekijä on (1 + i a ). Merkintöjä

Lisätiedot

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Olli Kannas, Sami Grönberg Muistio 16.5.2016 Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Tarkasteltavat reformit: Laskelmassa tarkastellaan

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Frami 19.5.2015 Marianne Muotio Hyrrän kautta haettavat tuet Maatilojen investointituet Nuorten viljelijöiden aloitustuet Maaseudun kehittämistuet

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Kausihuonelaskelma

Kausihuonelaskelma Kausihuonelaskelma 16.12.2014 Markku Kajalo, Oulun yliopisto/kajaanin yliopistokeskus, Sotkamo Taustatietoja kausihuoneinvestoinnin laskelmalle Esimerkkinä tuoreena myyty vadelma. Kausihuoneen tarvikekustannus

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä.

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot