Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346"

Transkriptio

1 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Kiemunki Unto, pj (kesk) Tervo Jari (kesk) toimii puheenjohtajana) Pesonen Eila, vpj (sit) Hietala Eija (sit) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Nyman Pekka (sit) Vaara Paavo (sit) Oikarinen Hannu (vas) Oikarinen Pasi (vas) Pelkonen Sirpa (sit) Tolppanen Inkeri (sit) Pyhäjärvi Maire (kesk) Lakso Eliisa (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Talvensaari Juhani (kesk) MUUT SAAPUVILLA Kulpakko Aino kvalt:n pj. (sit) OLLEET Harju Leo kvalt:n I vpj. (kesk) Honkanen Heikki kvalt:n II vpj. (kesk) Laurila Pauli kunnanjohtaja Marjo Mustonen hallintosihteeri Markku Kankaanranta pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Mustonen 197 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Pekka Nyman Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 191, 192 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 191 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että koko- toimitetaan viimeistään kolme (3) päivää ennen uskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jä- esittelijänä toimii Marjo Mustonen ja sihteerinä senistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Kokouksessa Markku Kankaanranta. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 192 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen koko- pöytäkirjanpitäjä. uksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpi- valittua täjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänten- laskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsitel- täväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päät- tämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Nymanin ja Pirkko Hyötylän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUKSESTA NATURA 2000 VERKOSTON TÄYDENTÄMISEKSI Khall 193 Lapin ympäristökeskus pyytää kirjeellään mm. Pelkosenniemen kunnan lausuntoa ehdotuksesta Natura verkoston täydentämiseksi. Kirje ja ehdotuksen sisältöasiakirja liitteenä nro 1. Yksityiskohtaisemmat asiakirjat ja asiakirjoihin liitetty kartat ovat nähtävänä kunnanvirastolla. Lausuntopyyntö perustuu liitteenä olevassa kirjeessä mainittuihin luonnonsuojelulain ja asetuksen pykäliin. Nähtävillä oleva ympäristöministeriön esitys käsittää ehdotuksen luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä (92/43/ETY, jäljempänä luontodirektiivi) tarkoitetun, yhteisön tärkeinä pitämiä alueita (jäljempänä SCI-alueet) koskevan verkostoehdotuksen täydentämisestä. Lisäksi esitys käsittää ehdotuksen luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin (79/409/ETY, jäljempänä lintudirektiivi) 4 artiklassa tarkoitettujen erityissuojelualueiden (jäljempänä SPA-alueet) luetteloa koskevan ilmoituksen täydentämisestä. Esitetyt, aikaisemmin määriteltyjen alueiden SCI ja SPA tarkistukset ilmenevät liite asiakirjoista. Uusien SPA ja SCI alueiden aluevaraukset ilmenevät ehdotuksen liitteistä numerot 3 ja 4. Pelkosenniemen kunnan alueella sijaitseva uusi SPA-alue käsittää Pyhä-Luosto kansallispuiston ja siihen esitetyn laajennusalueen ja SCI-alue käsittää Luiron suot nimisen alueen laajennuksen, pintaalaltaan noin 245 ha.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 Pyhä-Luosto kansallispuiston ulkopuolelle on rajattu ametistikaivoksen alue, joka tässäkin esityksessä jää esitetyn SPA-alueen ulkopuolelle. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Yksittäisen kunnan asiantuntemus ja henkilöresurssit ovat riittämättömät arvioimaan eri aluetyyppien soveltuvuutta esityksessä mainittuun suojelutarkoitukseen. 2. Tähänastisen kokemuksen ja käytännön perusteella on selvästi nähtävissä, että kunnan lausunnolla ei ole merkitystä ympäristöhallinnon tai valioneuvoston päätöksiin. 3. Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan tekemällään päätöksellä vastustanut Kilpiaavan ja ns. Kemihaaran suot nimisen alueen sisällyttämistä Natura-2000 verkostoon sekä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti päättänyt valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valioneuvoston tekemästä päätöksestä liittää em. alueet Natura 2000-verkostoon. Päätökset liitteenä nro 2. Pekka Nyman teki seuraavan vastaesityksen. Vastaesitys liitteenä nro 2a. Hannu Oikarinen kannatti Pekka Nymanin esitystä. Tapio Uusitalo esitti, että asia jätetään pöydälle. Unto Kiemunki kannatti Uusitalon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys pöydällepanosta. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä. Ne, jotka kannattavat pöydälle panoa sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista sanovat EI.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Kiemunki, Pesonen, Hyötylä, Pelkonen, Uusitalo) ja 2 EI ääntä ( Nyman, Oikarinen) Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 194 LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 194 Lausunto on pyydetty mennessä, mutta lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa. Kunnanjohtaja on pyytänyt terveyskeskukselta asiasta lausunnon. Lausunto liitteenä nro 3. Alustavasti on sovittu, että kuntayhtymän hallitus käsittelee lausunnon kokouksessaan ja lähettää sen sairaanhoitopiirille sekä peruskunnille. Vastaisuudessa lienee paikallaan, että Pelkosenniemen kunta ilmoittaa Lapin sairaanhoitopiirille, että kuntayhtymän hallitus antaa lausunnon Pelkosenniemen kunnan puolesta ja että lausuntopyynnön voi osoittaa suoraan Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukselle. Kuntayhtymän hallitus lähettää antamansa lausunnon Pelkosenniemen kunnalle. Edellä olevaa menettelyä koskeva päätös tehdään koko valtuustokaudeksi tammi-helmikuussa Näin menetellen vältetään turhaa työtä ja kuitenkin kunnanhallitus voi muuttaa lausuntoa saadessaan sen tiedoksi. Liitteenä oleva lausunto hyväksytään.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 195 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa ja kehittämisehdotuksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lausunto tulee toimittaa yhtymähallitukselle mennessä. Liitteenä nro 4 toimintatiedot tammi-kesäkuu Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota palvelutasoon. Palvelua on pyrittävä järjestämään tarpeellisessa määrin, kuitenkin samalla muistaen peruskuntien taloudellisen tilanteen. Investoinneista tulee mahdollisuuksien mukaan pidättäytyä ja ostopalveluiden käyttöä ja tasoa on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa ostopalveluihin on puututtava. Eritystä huomiota tulee kiinnittää erityssairaanhoidon ostopalvelujen käyttöön ja seurantaan. Talouden hoidossa tulee harkita tarkoin ne tavat ja kohteet, joilla pitkällä aikajaksolla tarjotaan kuntalaisille hyvää laatutasoa olevia terveydenhuollon palveluita tukipalveluineen. Palveluiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huomioida taloudellisuus, tehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Kunnanhallitus toteaa, että se on asettanut vuoden 2005 talousarvion kehykseksi perusterveyden huollolle (Khall ). Samalla kunnanhallitus totesi, että lautakuntien tulee huolellisesti perustella mahdolliset poikkeamiset määrätyistä kehyksistä. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa Pelkosenniemen kunnan edustajia kuntayhtymän hallituksessa toimimaan kunnanhallituksen antamien ohjeitten mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 196 KAIRALAN KYLÄYHDISTYS RY:N KANNANOTTO KOKKOSNIVAN VOIMALAITOKSEN LOPPUTARKASTUKSESSA Khall 196 Kairalan Kyläyhdistys ry on laatinut kirjelmän haitoista, vahingoista ja ongelmista, joita on aiheutunut Kokkosnivan voimalaitoksen rakentamisesta voimalaitoksen alapuolisessa jokiuomassa. Kirje ja kopio pöytäkirjasta liitteenä nro 5. Kirjeen mukaan sekä kesäaikaiset että talviaikaiset vahingot ja haitat aiheutuvat pääosin huomattavasta Kitisenjoen vedenpinnan vaihtelusta vuorokauden aikana. Kokkosnivan voimalaitoksen rakentamisen lopputarkastuksen loppukokous pidetään marraskuussa. Kairalan Kyläyhdistys ry ja Pelkosenniemen kunta voivat esittää aisanosaisina vaatimuksia lopputarkastuksen yhteydessä. Kunnanhallitus toteaa, että Kairalan Kyläyhdistys ry:n kirjeen mukaiset vaatimukset ovat perusteltuja ja että ne tulisi ottaa huomioon Kokkosnivan voimalaitoksen lopputarkastuksessa vesilainsäädännön edellyttämällä tavalla ns. ennalta arvaamattomina haittoina ja vahinkoina.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKALLE Khall 197 Valtiokonttori on varannut Kiinteistö Oy Huttu-Akalle vuoden 2004 avustusmäärärahasta taloudellisen tilanteen helpottamiseen euroa. Liitteenä nro 6 Valtionkonttorin päätös. Avustuksen saamisen ehtona on, että omistajan osuutena talouden tervehdyttämiseen tulee yhtiöön sijoittaa euroa, joka voi olla osakepääoman korotusta, avustusta tai pääomalainaa. Lisäehtona on, että pääomalainaa ei saa lyhentää valtion asuntolainan laina-aikana eikä sille saa periä korkoa vuosina Pääomalaina on laina: - jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella - jolle korkoa maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon - jota lyhennetään tai se maksetaan takaisin vain, mikäli yhtiön sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille varoille jää maksun jälkeen täysi kate. Pyhätunturi Oy omistaa yhtiöstä 40 %, minkä perusteella omistajien sijoitukset jakaantuvat seuraavasti: Pelkosenniemen kunta euroa ja Pyhätunturi Oy euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Huttu-Akalle euron pääomalainan. Lainan ehtoihin lisätään, että vuokratalon omistajat eivät saa periä omille varoilleen korkoa Omilla varoilla tarkoitetaan kaikkia omia varoja: osakepääomaa, rakennusrahastoa, ns. tertiäärilainaa sekä mahdollisia avustuksia.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 Markku Kankaanranta jääväsi itsensä kokouksessa, sihteerinä tämän pykälän aikana toimii Marjo Mustonen. Tapio Uusitalo ja Hannu Oikarinen jääväsivät itsensä. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen sen, että määräraha lisätään antolainaukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 198 TILAN HUTTU-AKKA RN:O 1:118 OSTOTARJOUS Khall 198 Liitteenä nro 7 Ostotarjous, karttaote ja kirje vuokrasaatavista. Rakennusliike Insinöörirakentajat Oy:n konkurssipesä on tehnyt myyntitarjouksen tilasta Huttu-Akka R:no 1:118., tila käsittää Pyhäjärven ranta-asemakaavan korttelin 327 tontin nro 1 (AR I- kortteli), pinta-alaltaan n m2. Tontille rakennettu kunnan 60 % omistaman Kiinteistö Oy Huttuakan asuintalo. Näin ollen konkurssipesän ja kiinteistö Oy Huttuakan välinen vuokrasopimus siirtyisi kunnalle. Vuokran määrä on tällä hetkellä 263,37 /vuosi. Kiinteistön myyntitarjous on euroa. Konkurssipesällä on maanvuokrasaatavia Kiinteistö Oy Huttuakalta 3.522,55 euroa, ja tämä summa siirtyisi kunnan saataviksi, mikäli tontti ostetaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kiinteistön Huttuakka R:no 1:118 ostoa edellä mainituin periaattein eurolla. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen sen, että määräraha lisätään maa-alueisiin.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 199 PELKOSENNIEMEN YRITTÄJÄT RY:N KIRJE Khall 199 Pelkosenniemen Yrittäjä ry:n ja Pyhän Ryhti ry:n yhteinen kokous päätti esittää kunnanvaltuustolle ja valtuutetuille päivätyllä kirjeellä, että Pelkosenniemen kunnanvaltuusto tiedottaisi valtuustossa hyväksytyn Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan välillä täytäntöönpannun elinkeinotoimen yhteistyösopimuksen sisällöstä ja että Pelkosenniemen kunta nykyisistä paremmin pitäisi yhteyttä yrittäjäyhdistyksiin ja yrittäjiin. Erityisen huolestuneita kirjeen mukaan ollaan Pelkosenniemen Kirkonkylän yrittäjien näkyvyydestä. Kirje liitteenä nro 8. Asiassa on edetty siten, että sopimuksen mukainen elinkeinojohtoryhmä on päättänyt järjestää Pelkosenniemen kunnan yrittäjille yhteisen tiedotustilaisuuden HolySuitesin kokoustiloissa , alkaen kello Elinkeinojohtoryhmän kokousmuistio liitteenä nro 9. Tilaisuudesta tiedotetaan henkilökohtaisesti kaikille yrittäjille. Tämän lisäksi Jari Luoma-aho ja Pia Sorvali Kemijärven työvoimatoimistosta ovat olleet kuultavana järjestetyssä Pelkosenniemen Yrittäjät ry:n ja Pyhän Ryhti ry:n johtokuntien yhteisessä tilaisuudessa. Kunnanhallitus hyväksyy asiassa suoritetut toimenpiteet ja järjestelyt.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 200 OSALLISTUMINEN ITÄ-LAPIN MATKAILUN KEHITTÄMINEN / ALUEKOORDINAATTORI-HANKKEESEEN Khall 131 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin TE-keskuksen työvoimaosastolle Itä-Lapin matkailun kehittäminen/ aluekoordinaattori-hankkeesta. Lapin Markkinointi Oy:n on tarkoitus olla kiinteästi mukana hankkeessa, jossa hyödynnetään sen laajaa markkinointi- ja jakelutieosaamista sekä sidosryhmäsuhteita mm. matkanjärjestäjiin, matkailuorganisaatioihin ja kuljetusyhtiöihin. Hankkeen päätavoitteena on nostaa koko Itä-Lapin alueen matkailuyritysten osaamista, tuotteiden ja palvelujen tasalaatuisuutta sekä oppia yhteinen tapa tehdä työtä. Hanke edistää Lapin matkailustrategian ja Pyhä-Luosto strategian 2008 toteutumista. Hankkeen osatavoitteina on mm: - luoda Itä-Lapin matkailustrategia, joka on mm. osa Lapin matkailustrategiaa ja Pyhä-Luosto strategiaa edistää alueen yritysten verkostoitumista, yhteistä tuotekehitystä ja yhteistyötä - välittää tietotaitoa ja osaamista mm. aluekoordinaattorin yrityskohtaisen neuvonnan ja koulutuksen avulla - koota parhaista alueen tuotteista ja palveluista valittujen potentiaalisten asiakasryhmien tarpeisiin soveltuvia ja tasalaatuisia tuotekokonaisuuksia, joille haetaan oikeat jakelukanavat. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa, josta kuntien rahoitusosuus olisi yhteensä euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Esityslistan liitteenä nro 19 projektihakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavansisältöisen päätöksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 200 Pekka Nyman esitti, että hyväksymisen ehtona on matkailukoordinaattorin sijoittuminen Pelkosenniemen kunnanvirastoon. Nymanin esitys kannattamattoman raukesi. * * * Khall 200 Hankkeeseen ei myönnetty rahoitusta. Hankkeen tavoitteet toteutetaan muiden hankkeiden kautta. Merkitään tiedoksi.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 OSALLISTUMINEN PYHÄ-LUOSTO MATKAILUALUEEN LAADUN KEHITTÄMINEN- HANKKEESEEN Khall 132 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin TE-keskuksen työvoimaosastolle Pyhä-Luosto matkailualueen laadun kehittäminen-hankkeesta. Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n on tarkoitus koordinoida laatuhankkeen toteutusta Pyhä-Luosto alueella. Pyhä-Luosto alueen avainyritysten on tarkoitus osallistua hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on määrittää Pyhä-Luosto alueen yhteiset laatutekijät, toimintakonsepti, asiakastyytyväisyysmittausmalli, kanta-asiakkuusjärjestelmät ja henkilöstön ajokorttijärjestelmä. Tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luoston kehittymistä Lapin matkailukeskusten laatujohtajaksi vuonna 2008, alueen strategian mukaisesti. Hankkeen arvioidaan mm. lisäävän yhteistyökumppanien määrää, alueen liikevaihtoa, tuovan alueelle laatukirjan ja mahdollistavan jatkossakin pääsyn MEKin kautta kansainvälisille markkinoille. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusosuuksia. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Esityslistan liitteenä nro 20 projektihakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavasisältöisen päätöksen. * * * Khall 201 Lapin TE-keskus teki hankkeesta (kokonaisbudjetti ) myönteisen projektipäätöksen ajalle

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja myönteisen rahoituspäätöksen ajalle Rahoittaja tekee rahoituksen jatkopäätöksen väliraportin jälkeen vuosille Budjetin nousu johtuu rahoittajan vaatimien muutamien ns. ei-laskennallisten kulujen lisäyksestä budjettiin. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusosuuksia. Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeessa on Markku Kankaanranta ja varalla Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 OSALLISTUMINEN PYHÄ-LUOSTO MATKAILUYHDISTYS RY:N TOIMINTAEDELLYTYSTEN TEHOSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEESEEN Khall 133 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin liitolle Pyhä- Luosto Matkailuyhdistys ry:n toimintaedellytysten tehostamis- ja kehittämishankkeesta. Hankkeen tavoitteena on edistää vahvan alueorganisaation kehittymistä omavaraiseksi dynaamiseksi toimijaksi. Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n toimintaa pyritään tehostamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: - organisaation kasvattaminen yhdellä henkilöllä - sisäisen tiedottamisen tehostaminen - internetin kehittäminen myynnin ja markkinoinnin keskeiseksi välineeksi - kansainvälisen markkinoinnin perustoimenpiteiden kehittäminen - organisaation toimintaedellytysten kehittäminen. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa, josta kuntarahoituksen osuus (Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi) olisi yhteensä euroa eli 5 % koko hankeaikana (v ). Kuntarahoitus jakaantuu siten, että Pelkosenniemen kunta maksaa 50 %, Sodankylän kunta 25 % ja Kemijärven kaupunki 25 %. Esityslistan liitteenä nro 21 rahoitushakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavasisältöisen päätöksen. Kunnanjohtaja lisäksi päätösesitykseensä, että kuntarahoituksen osuuden jakautumisesta kuntien kesken neuvotellaan erikseen. Hyväksyttiin kunnanjohtajan lisäyksellä. * * *

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 Khall 202 Lapin liitto myönsi hankkeelle, jonka lopullinen kustannusarvio on , rahoitusta 70 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään Budjettiin lisättiin rahoitusneuvotteluissa arvonlisäverot. Kuntien rahoitusosuus vuosille on yhteensä (eli 5 %), joka jakautuu seuraavasti: Pelkosenniemi 40 %, Kemijärvi 40 % ja Sodankylä 20 %. Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeessa on Markku Kankaanranta ja varalla Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen em. rahoitusosuuden mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 203 LAPIN YRITTÄJYYSHANKKEEN JATKOHANKE Khall 203 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt osallistua Lapin yrittäjyyshankkeeseen vuosina Hanketta on päätetty jatkaa vuosille Liitteenä nro 10 tiedot ja kokouksen muistio. Hankkeen yksityiskohdat ilmenevät liiteasiakirjoista. Pelkosenniemen kunnan rahoitusosuus yhteensä vuosina on 317. Rahoitusosuus on mahdollista kattaa tilavuokrina tms. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen vuosina

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 204 ELINKEINOASIAMIEHEN EDUSTUKSET VUODEN 2004 LOPPUUN SAAKKA Khall 204 Elinkeinotoimen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on käynyt ajankohtaiseksi määritellä elinkeinoasiamiehen edustukset uudelleen loppuvuoden 2004 osalta. Kunnanhallitus valitsee alkuvuodesta 2005 toimikaudekseen edustajat tammi-helmikuussa. Liitteenä nro 11 luettelo elinkeinoasiamiehen nykyisistä edustuksista. Asiaa on valmisteltu neuvottelussa , johon osallistuivat Marjo Mustonen, Jari Luoma-aho, Markku Kankaanranta ja kunnanjohtaja. Kemijärven seudun osaamiskeskusprojekti loppuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Peto II-projekti on päättynyt ja Sallan rajayhteistyökeskusprojekti on päättynyt. Liitteessä oleviin hankkeisiin, yhdistyksiin ja yhtiöihin valitaan kuluvan vuoden loppuun seuraavat henkilöt: Pohjoisimman Lapin Leader ry:n yhdistyksen yleisen kokouksen edustajaksi Markku Kankaanranta. Markku Kujala on aikaisemmin valittu ko. tehtävään, mutta hän ei ole osallistuntu kokouksiin. Leader ry:n hallitukseen ehdotetaan Markku Kankaanranta. Reeta Hyttinen on valittu em. hallitukseen kyläyhdistysten edustajana. Pelkosenniemen kunnan joukkoliikennevastaavaksi nimetään Tarmo Törmänen elinkeinosopimuksen mukaisesti. Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotyöryhmään ja ns. Ennakointityöryhmään nimetään Jari Luoma-aho.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 204 Revontulireittityöryhmään ei nimetä varajäsentä. Varsinaiseksi jäseneksi nimetään Markku Kankaanranta. Lapin tavoite 1-ohjelman toimintaryhmien ohjelmasopimusten seurantaryhmään jäseneksi nimetään Markku Kankaanranta, varajäsentä ei nimetä. Savukosken kunnan kärkihankkeen ohjausryhmään nimetään Markku Heikkilä ja varalle Jari Luoma-aho (Luonnontuotehanke). Pyhä-Luosto ry:n yleisen kokouksen varaedustajaksi nimetään kunnanjohtaja (Markku Kankaanranta varsinainen edustaja). Kakkosasukkaaksi ja ykkösasukkaaksi maalle -mökkiprojektin kunnan yhteyshenkilöksi nimetään Markku Kankaanranta. Varaedustajaa ei valita. Kunnanhallituksen johtosäännön, hallintosäännön ja muiden sääntöjen muutokset elinkeinosopimuksen johdosta päätetään myöhemmin vuoden 2005 alussa.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 205 LAPIN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN Khall 205 Lapin kyläasiain neuvottelukunta on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa se pyytää kunnanhallitusta nimeämään Lapin kyläasiain neuvottelukuntaan kunnan kylätoimikuntien yhteisen jäsenen kaudeksi Neuvottelukunnassa on kymmenen kunnan edustajat, joista erovuorossa on viisi neljän vuoden välein. Muun muassa Pelkosenniemeltä valitaan nyt uusi jäsen. Neuvottelukunnan sääntöjen mukaan jäsenen kotikunta maksaa jäsenen kokous- ja matkakulut. Kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa. Kylätoimikunnat ovat esittäneet yhteiseksi jäsenekseen Lapin kyläasiain neuvottelukuntaan Kari Tallavaaraa. Kunnanhallitus nimeää Lapin kyläasiain neuvottelukunnan jäseneksi Kari Tallavaaran. Kunnanhallituksen menoista maksetaan jäsenen kokousten matkakulut edellyttäen, että käytetään mahdollisimman paljon yhteiskyytejä. Majoituskorvauksia ei makseta. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen, että varalle valitaan Reeta Hyttinen. Eila Pesonen esitti, että kunta maksaa myös majoituskustannukset. Pekka Nyman kannatti Eila Pesosen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty hallintosihteerin esityksestä poikkeava esitys, asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä, hallintosihteerin esitys JAA ja Eila Pesosen esitys EI.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 205 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA ääni (Oikarinen) ja 6 EI ääntä (Kiemunki, Pesonen, Hyötylä, Nyman, Pelkonen, Uusitalo ) Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Eila Pesosen esitys.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 206 ELINKEINO- JA TALOUSSEMINAARI PYHÄTUNTURILLA Khall 206 Itä-lapin kuntayhtymä järjestää elinkeino- ja talousseminaarin Pyhätunturilla perjantaina alkaen kello HolySuitesin kokoustiloissa. Tilaisuuden alustava kutsu ja ohjelma liitteenä nro 12. Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunta käsittelee liiteasiakirjat kokouksessaan Kutsuluonnoksessa mainitut henkilöt Suomen kuntaliitosta ja sisäasiainministeriöstä ovat lupautuneet osallistumaan tilaisuuteen. Ministeri Mannisen mukanaolo selviää myöhemmin. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen puheenjohtajat osallistumaan tilaisuuteen. Viranhaltijoista tilaisuuteen osallistuvat Marjo Mustonen, Markku Kankaanranta ja Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunnan puheenvuoron käyttää kunnanjohtaja.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 207 VAPAUTUS TERVEYSKESKUKSEN PALVELUMAKSUISTA Khall 207 Pelkosenniemen Sotaveteraaniyhdistyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää Pelkosenniemen kunnanhallitukselle, että kunta vapauttaisi Terveyskeskuksen palvelumaksuista ne pelkosenniemeläiset sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Samalla Sotaveteraaniyhdistys esittää, että asialle olisi eduksi, jos joukkoon lisättäisiin myös sotaveteraanien lesket. Lapin lääninhallituksen Veteraaniasiain neuvottelukunta on esittänyt, että terveyskeskusmaksun perimisestä luovutaan niissä Lapin läänin kunnissa joissa sitä vielä peritään. Läänihallituksen vuonna 2001 tekemän kyselyn perusteella terveyskeskusmaksu (vuosimaksu tai käyntimaksu) peritään edelleen Kolarissa, Pellossa, Posiolla, Sallassa, Torniossa, Utsjoella ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä. Kunnanhallitus päättää vapauttaa terveyskeskuksen palvelumaksuista vuoden 2005 alusta lähtien ne pelkosenniemeläiset sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Samalla kunnanhallitus esittää Savukosken kunnalle, että se myös vapauttaisi savukoskelaiset sotaveteraanit terveyskeskuksen palvelumaksuista. Hyväksyttiin yksimielisesti

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 208 PASI OIKARISEN ANOMUS Khall 208 Pasi Oikarinen Härkäjoelta pyytää kirjeellään , että kunta avustaisi sähköagrekaatin hankinnassa. Kirje liitteenä nro 13. Agrekaatin hinta on noin 1000 ja Oikarinen toivoo hankintaan 90 % avustusta kunnalta. Kunnanhallitus on kokouksessaan avustanut Oikarisen hankkimaan aurinkopaneelijärjestelmää 841 :n suuruisella avustuksella eli 50 % hankintahinnasta. Huomioiden sen, että kunta on jo aikaisemmin avustanut ko. henkilöä, kunnanhallitus päättää myöntää agrekaatin hankintaan 200 :n suuruisen avustuksen. Ennen avustuksen maksamista Oikarisen tulee antaa rakennustarkastajalle näyttö agrekaatin hankinnasta. Hannu Oikarinen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.

27 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 209 SOVINTORATKAISUESITYS RIITA-ASIASSA ELMA TIEVA/PELKOSENNIEMEN KUNTA JA KIRJALLINEN LAUSUMA KUNNAN VASTINEESTA Khall 138 Elma Tievan ja Pelkosenniemen kunnan välisessä riita-asiassa on kunnanhallituksen päätöksen jälkeen Elma Tievan asianajaja antanut lausunnon kunnan vastauksen johdosta. Lausuma liitteenä nro 27. Lausumassa todetaan mm. että Pelkosenniemen kunta ei ole suorittanut Elma Tievalle kunnanhallituksen päätöksen mukaista ja hyväksyttyä korvaussummaa 1.096,59 (6520 mk). Asianajotoimiston edustaja Pertti Mäkinen on ollut puhelimitse yhteydessä kunnanjohtajaan ja tuolloin esittänyt sovintoneuvotteluja riita-asiassa. Pertti Mäkinen on päivätyllä kirjeellä esittänyt sovintoratkaisua asiassa ja samalla ilmoittanut että Kemijärven käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt Kaisa Maria Tievan äitinsä Elma Tievan edunvalvojaksi. Mäkisen päivätty sopimusehdotus merkitsee noin :n korvaussummaa. Viivästyskorko on ko. ajanjaksoina vaihdellut 9,5 %-11 %. Tällä hetkellä viivästyskorko on 9,5 %. Käräjäoikeudelle esitetty korvausvaatimus on korkoineen noin ilman oikeudenkäyntikuluja. Kunnalla on huomattavat saatavat Elma Tievalta sosiaalipalveluista. Saatavat esitellään kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus päättää, että

28 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus aikaisemmin päätettyä korvausta marjapensaista (1.096,53) ei suoriteta, vaan se kuitataan Elma Tievan saatavista käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. 2. Pelkosenniemen kunta ei suostu Pertti Mäkisen päivätyssä asiakirjassa esitettyyn sovintoratkaisuun, vaan jättää asian käräjäoikeuden päätettäväksi. 3. Pelkosenniemen kunta ei jatka sovintoneuvotteluja Elma Tievan asiassa. Päätös annetaan tiedoksi asianajotoimistolle ja Kemijärven käräjäoikeudelle. Khall 209 * * * Asianajaja Pertti Mäkinen on päivätyllä kirjeellä esittänyt uutta sovintoratkaisua asiassa. Liitteenä nro 14 Pertti Mäkisen kirje ja sopimusluonnos. Kunnanhallitus pitäytyy aikaisemmassa päätöksessä. Käräjäoikeudessa kuntaa edustaa Pauli Laurila avustajanaan Markku Kankaanranta.

29 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 210 MALMINETSIJÖIDEN PALKITSEMINEN V Khall 210 Lapin liitto on kirjeellään esittänyt, että mm. Pelkosenniemen kunta palkitsisi vuonna 2003 kunnan alueelta löydetyt malminäytteet seuraavasti: Eero Hyötylä 100 Pelkosenniemi Kuparia sisältävät lohkareet Luiron Kaijanpalosta ja Kairalan Järvenpalosta. Oiva Lukkarila 100 Petäjäinen Kuparia ja hiukan nikkeliä sisältävä lohkare Sokanaavalta. Kunnanhallitus päättää palkita edellä esitetyt henkilöt merkittävien kansannäytteiden löydön johdosta yhteensä 200 :n summalla. Palkitseminen tapahtuu kunnanvaltuuston kokouksessa Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen, että vastaisuudessa kunnanvaltuusto tekee erikseen päätöksen kaivostoimintaan johtavasta löydöstä. Määräraha poistetaan vuoden 2005 talousarviosta.

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot