Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346"

Transkriptio

1 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Kiemunki Unto, pj (kesk) Tervo Jari (kesk) toimii puheenjohtajana) Pesonen Eila, vpj (sit) Hietala Eija (sit) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Nyman Pekka (sit) Vaara Paavo (sit) Oikarinen Hannu (vas) Oikarinen Pasi (vas) Pelkonen Sirpa (sit) Tolppanen Inkeri (sit) Pyhäjärvi Maire (kesk) Lakso Eliisa (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Talvensaari Juhani (kesk) MUUT SAAPUVILLA Kulpakko Aino kvalt:n pj. (sit) OLLEET Harju Leo kvalt:n I vpj. (kesk) Honkanen Heikki kvalt:n II vpj. (kesk) Laurila Pauli kunnanjohtaja Marjo Mustonen hallintosihteeri Markku Kankaanranta pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Mustonen 197 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Pekka Nyman Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 191, 192 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 191 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että koko- toimitetaan viimeistään kolme (3) päivää ennen uskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jä- esittelijänä toimii Marjo Mustonen ja sihteerinä senistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Kokouksessa Markku Kankaanranta. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 192 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen koko- pöytäkirjanpitäjä. uksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpi- valittua täjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänten- laskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsitel- täväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päät- tämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Nymanin ja Pirkko Hyötylän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUKSESTA NATURA 2000 VERKOSTON TÄYDENTÄMISEKSI Khall 193 Lapin ympäristökeskus pyytää kirjeellään mm. Pelkosenniemen kunnan lausuntoa ehdotuksesta Natura verkoston täydentämiseksi. Kirje ja ehdotuksen sisältöasiakirja liitteenä nro 1. Yksityiskohtaisemmat asiakirjat ja asiakirjoihin liitetty kartat ovat nähtävänä kunnanvirastolla. Lausuntopyyntö perustuu liitteenä olevassa kirjeessä mainittuihin luonnonsuojelulain ja asetuksen pykäliin. Nähtävillä oleva ympäristöministeriön esitys käsittää ehdotuksen luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä (92/43/ETY, jäljempänä luontodirektiivi) tarkoitetun, yhteisön tärkeinä pitämiä alueita (jäljempänä SCI-alueet) koskevan verkostoehdotuksen täydentämisestä. Lisäksi esitys käsittää ehdotuksen luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin (79/409/ETY, jäljempänä lintudirektiivi) 4 artiklassa tarkoitettujen erityissuojelualueiden (jäljempänä SPA-alueet) luetteloa koskevan ilmoituksen täydentämisestä. Esitetyt, aikaisemmin määriteltyjen alueiden SCI ja SPA tarkistukset ilmenevät liite asiakirjoista. Uusien SPA ja SCI alueiden aluevaraukset ilmenevät ehdotuksen liitteistä numerot 3 ja 4. Pelkosenniemen kunnan alueella sijaitseva uusi SPA-alue käsittää Pyhä-Luosto kansallispuiston ja siihen esitetyn laajennusalueen ja SCI-alue käsittää Luiron suot nimisen alueen laajennuksen, pintaalaltaan noin 245 ha.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 Pyhä-Luosto kansallispuiston ulkopuolelle on rajattu ametistikaivoksen alue, joka tässäkin esityksessä jää esitetyn SPA-alueen ulkopuolelle. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Yksittäisen kunnan asiantuntemus ja henkilöresurssit ovat riittämättömät arvioimaan eri aluetyyppien soveltuvuutta esityksessä mainittuun suojelutarkoitukseen. 2. Tähänastisen kokemuksen ja käytännön perusteella on selvästi nähtävissä, että kunnan lausunnolla ei ole merkitystä ympäristöhallinnon tai valioneuvoston päätöksiin. 3. Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan tekemällään päätöksellä vastustanut Kilpiaavan ja ns. Kemihaaran suot nimisen alueen sisällyttämistä Natura-2000 verkostoon sekä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti päättänyt valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valioneuvoston tekemästä päätöksestä liittää em. alueet Natura 2000-verkostoon. Päätökset liitteenä nro 2. Pekka Nyman teki seuraavan vastaesityksen. Vastaesitys liitteenä nro 2a. Hannu Oikarinen kannatti Pekka Nymanin esitystä. Tapio Uusitalo esitti, että asia jätetään pöydälle. Unto Kiemunki kannatti Uusitalon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys pöydällepanosta. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä. Ne, jotka kannattavat pöydälle panoa sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista sanovat EI.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 193 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Kiemunki, Pesonen, Hyötylä, Pelkonen, Uusitalo) ja 2 EI ääntä ( Nyman, Oikarinen) Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 194 LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 194 Lausunto on pyydetty mennessä, mutta lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa. Kunnanjohtaja on pyytänyt terveyskeskukselta asiasta lausunnon. Lausunto liitteenä nro 3. Alustavasti on sovittu, että kuntayhtymän hallitus käsittelee lausunnon kokouksessaan ja lähettää sen sairaanhoitopiirille sekä peruskunnille. Vastaisuudessa lienee paikallaan, että Pelkosenniemen kunta ilmoittaa Lapin sairaanhoitopiirille, että kuntayhtymän hallitus antaa lausunnon Pelkosenniemen kunnan puolesta ja että lausuntopyynnön voi osoittaa suoraan Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukselle. Kuntayhtymän hallitus lähettää antamansa lausunnon Pelkosenniemen kunnalle. Edellä olevaa menettelyä koskeva päätös tehdään koko valtuustokaudeksi tammi-helmikuussa Näin menetellen vältetään turhaa työtä ja kuitenkin kunnanhallitus voi muuttaa lausuntoa saadessaan sen tiedoksi. Liitteenä oleva lausunto hyväksytään.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 195 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 195 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa ja kehittämisehdotuksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lausunto tulee toimittaa yhtymähallitukselle mennessä. Liitteenä nro 4 toimintatiedot tammi-kesäkuu Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota palvelutasoon. Palvelua on pyrittävä järjestämään tarpeellisessa määrin, kuitenkin samalla muistaen peruskuntien taloudellisen tilanteen. Investoinneista tulee mahdollisuuksien mukaan pidättäytyä ja ostopalveluiden käyttöä ja tasoa on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa ostopalveluihin on puututtava. Eritystä huomiota tulee kiinnittää erityssairaanhoidon ostopalvelujen käyttöön ja seurantaan. Talouden hoidossa tulee harkita tarkoin ne tavat ja kohteet, joilla pitkällä aikajaksolla tarjotaan kuntalaisille hyvää laatutasoa olevia terveydenhuollon palveluita tukipalveluineen. Palveluiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huomioida taloudellisuus, tehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Kunnanhallitus toteaa, että se on asettanut vuoden 2005 talousarvion kehykseksi perusterveyden huollolle (Khall ). Samalla kunnanhallitus totesi, että lautakuntien tulee huolellisesti perustella mahdolliset poikkeamiset määrätyistä kehyksistä. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa Pelkosenniemen kunnan edustajia kuntayhtymän hallituksessa toimimaan kunnanhallituksen antamien ohjeitten mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 196 KAIRALAN KYLÄYHDISTYS RY:N KANNANOTTO KOKKOSNIVAN VOIMALAITOKSEN LOPPUTARKASTUKSESSA Khall 196 Kairalan Kyläyhdistys ry on laatinut kirjelmän haitoista, vahingoista ja ongelmista, joita on aiheutunut Kokkosnivan voimalaitoksen rakentamisesta voimalaitoksen alapuolisessa jokiuomassa. Kirje ja kopio pöytäkirjasta liitteenä nro 5. Kirjeen mukaan sekä kesäaikaiset että talviaikaiset vahingot ja haitat aiheutuvat pääosin huomattavasta Kitisenjoen vedenpinnan vaihtelusta vuorokauden aikana. Kokkosnivan voimalaitoksen rakentamisen lopputarkastuksen loppukokous pidetään marraskuussa. Kairalan Kyläyhdistys ry ja Pelkosenniemen kunta voivat esittää aisanosaisina vaatimuksia lopputarkastuksen yhteydessä. Kunnanhallitus toteaa, että Kairalan Kyläyhdistys ry:n kirjeen mukaiset vaatimukset ovat perusteltuja ja että ne tulisi ottaa huomioon Kokkosnivan voimalaitoksen lopputarkastuksessa vesilainsäädännön edellyttämällä tavalla ns. ennalta arvaamattomina haittoina ja vahinkoina.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKALLE Khall 197 Valtiokonttori on varannut Kiinteistö Oy Huttu-Akalle vuoden 2004 avustusmäärärahasta taloudellisen tilanteen helpottamiseen euroa. Liitteenä nro 6 Valtionkonttorin päätös. Avustuksen saamisen ehtona on, että omistajan osuutena talouden tervehdyttämiseen tulee yhtiöön sijoittaa euroa, joka voi olla osakepääoman korotusta, avustusta tai pääomalainaa. Lisäehtona on, että pääomalainaa ei saa lyhentää valtion asuntolainan laina-aikana eikä sille saa periä korkoa vuosina Pääomalaina on laina: - jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella - jolle korkoa maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon - jota lyhennetään tai se maksetaan takaisin vain, mikäli yhtiön sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille varoille jää maksun jälkeen täysi kate. Pyhätunturi Oy omistaa yhtiöstä 40 %, minkä perusteella omistajien sijoitukset jakaantuvat seuraavasti: Pelkosenniemen kunta euroa ja Pyhätunturi Oy euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Huttu-Akalle euron pääomalainan. Lainan ehtoihin lisätään, että vuokratalon omistajat eivät saa periä omille varoilleen korkoa Omilla varoilla tarkoitetaan kaikkia omia varoja: osakepääomaa, rakennusrahastoa, ns. tertiäärilainaa sekä mahdollisia avustuksia.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 Markku Kankaanranta jääväsi itsensä kokouksessa, sihteerinä tämän pykälän aikana toimii Marjo Mustonen. Tapio Uusitalo ja Hannu Oikarinen jääväsivät itsensä. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen sen, että määräraha lisätään antolainaukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 198 TILAN HUTTU-AKKA RN:O 1:118 OSTOTARJOUS Khall 198 Liitteenä nro 7 Ostotarjous, karttaote ja kirje vuokrasaatavista. Rakennusliike Insinöörirakentajat Oy:n konkurssipesä on tehnyt myyntitarjouksen tilasta Huttu-Akka R:no 1:118., tila käsittää Pyhäjärven ranta-asemakaavan korttelin 327 tontin nro 1 (AR I- kortteli), pinta-alaltaan n m2. Tontille rakennettu kunnan 60 % omistaman Kiinteistö Oy Huttuakan asuintalo. Näin ollen konkurssipesän ja kiinteistö Oy Huttuakan välinen vuokrasopimus siirtyisi kunnalle. Vuokran määrä on tällä hetkellä 263,37 /vuosi. Kiinteistön myyntitarjous on euroa. Konkurssipesällä on maanvuokrasaatavia Kiinteistö Oy Huttuakalta 3.522,55 euroa, ja tämä summa siirtyisi kunnan saataviksi, mikäli tontti ostetaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kiinteistön Huttuakka R:no 1:118 ostoa edellä mainituin periaattein eurolla. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen sen, että määräraha lisätään maa-alueisiin.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 199 PELKOSENNIEMEN YRITTÄJÄT RY:N KIRJE Khall 199 Pelkosenniemen Yrittäjä ry:n ja Pyhän Ryhti ry:n yhteinen kokous päätti esittää kunnanvaltuustolle ja valtuutetuille päivätyllä kirjeellä, että Pelkosenniemen kunnanvaltuusto tiedottaisi valtuustossa hyväksytyn Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan välillä täytäntöönpannun elinkeinotoimen yhteistyösopimuksen sisällöstä ja että Pelkosenniemen kunta nykyisistä paremmin pitäisi yhteyttä yrittäjäyhdistyksiin ja yrittäjiin. Erityisen huolestuneita kirjeen mukaan ollaan Pelkosenniemen Kirkonkylän yrittäjien näkyvyydestä. Kirje liitteenä nro 8. Asiassa on edetty siten, että sopimuksen mukainen elinkeinojohtoryhmä on päättänyt järjestää Pelkosenniemen kunnan yrittäjille yhteisen tiedotustilaisuuden HolySuitesin kokoustiloissa , alkaen kello Elinkeinojohtoryhmän kokousmuistio liitteenä nro 9. Tilaisuudesta tiedotetaan henkilökohtaisesti kaikille yrittäjille. Tämän lisäksi Jari Luoma-aho ja Pia Sorvali Kemijärven työvoimatoimistosta ovat olleet kuultavana järjestetyssä Pelkosenniemen Yrittäjät ry:n ja Pyhän Ryhti ry:n johtokuntien yhteisessä tilaisuudessa. Kunnanhallitus hyväksyy asiassa suoritetut toimenpiteet ja järjestelyt.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 200 OSALLISTUMINEN ITÄ-LAPIN MATKAILUN KEHITTÄMINEN / ALUEKOORDINAATTORI-HANKKEESEEN Khall 131 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin TE-keskuksen työvoimaosastolle Itä-Lapin matkailun kehittäminen/ aluekoordinaattori-hankkeesta. Lapin Markkinointi Oy:n on tarkoitus olla kiinteästi mukana hankkeessa, jossa hyödynnetään sen laajaa markkinointi- ja jakelutieosaamista sekä sidosryhmäsuhteita mm. matkanjärjestäjiin, matkailuorganisaatioihin ja kuljetusyhtiöihin. Hankkeen päätavoitteena on nostaa koko Itä-Lapin alueen matkailuyritysten osaamista, tuotteiden ja palvelujen tasalaatuisuutta sekä oppia yhteinen tapa tehdä työtä. Hanke edistää Lapin matkailustrategian ja Pyhä-Luosto strategian 2008 toteutumista. Hankkeen osatavoitteina on mm: - luoda Itä-Lapin matkailustrategia, joka on mm. osa Lapin matkailustrategiaa ja Pyhä-Luosto strategiaa edistää alueen yritysten verkostoitumista, yhteistä tuotekehitystä ja yhteistyötä - välittää tietotaitoa ja osaamista mm. aluekoordinaattorin yrityskohtaisen neuvonnan ja koulutuksen avulla - koota parhaista alueen tuotteista ja palveluista valittujen potentiaalisten asiakasryhmien tarpeisiin soveltuvia ja tasalaatuisia tuotekokonaisuuksia, joille haetaan oikeat jakelukanavat. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa, josta kuntien rahoitusosuus olisi yhteensä euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Esityslistan liitteenä nro 19 projektihakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavansisältöisen päätöksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 200 Pekka Nyman esitti, että hyväksymisen ehtona on matkailukoordinaattorin sijoittuminen Pelkosenniemen kunnanvirastoon. Nymanin esitys kannattamattoman raukesi. * * * Khall 200 Hankkeeseen ei myönnetty rahoitusta. Hankkeen tavoitteet toteutetaan muiden hankkeiden kautta. Merkitään tiedoksi.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 OSALLISTUMINEN PYHÄ-LUOSTO MATKAILUALUEEN LAADUN KEHITTÄMINEN- HANKKEESEEN Khall 132 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin TE-keskuksen työvoimaosastolle Pyhä-Luosto matkailualueen laadun kehittäminen-hankkeesta. Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n on tarkoitus koordinoida laatuhankkeen toteutusta Pyhä-Luosto alueella. Pyhä-Luosto alueen avainyritysten on tarkoitus osallistua hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on määrittää Pyhä-Luosto alueen yhteiset laatutekijät, toimintakonsepti, asiakastyytyväisyysmittausmalli, kanta-asiakkuusjärjestelmät ja henkilöstön ajokorttijärjestelmä. Tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luoston kehittymistä Lapin matkailukeskusten laatujohtajaksi vuonna 2008, alueen strategian mukaisesti. Hankkeen arvioidaan mm. lisäävän yhteistyökumppanien määrää, alueen liikevaihtoa, tuovan alueelle laatukirjan ja mahdollistavan jatkossakin pääsyn MEKin kautta kansainvälisille markkinoille. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusosuuksia. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Esityslistan liitteenä nro 20 projektihakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavasisältöisen päätöksen. * * * Khall 201 Lapin TE-keskus teki hankkeesta (kokonaisbudjetti ) myönteisen projektipäätöksen ajalle

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja myönteisen rahoituspäätöksen ajalle Rahoittaja tekee rahoituksen jatkopäätöksen väliraportin jälkeen vuosille Budjetin nousu johtuu rahoittajan vaatimien muutamien ns. ei-laskennallisten kulujen lisäyksestä budjettiin. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusosuuksia. Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeessa on Markku Kankaanranta ja varalla Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 OSALLISTUMINEN PYHÄ-LUOSTO MATKAILUYHDISTYS RY:N TOIMINTAEDELLYTYSTEN TEHOSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEESEEN Khall 133 Kemijärven kaupunki on tehnyt hakemuksen Lapin liitolle Pyhä- Luosto Matkailuyhdistys ry:n toimintaedellytysten tehostamis- ja kehittämishankkeesta. Hankkeen tavoitteena on edistää vahvan alueorganisaation kehittymistä omavaraiseksi dynaamiseksi toimijaksi. Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n toimintaa pyritään tehostamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: - organisaation kasvattaminen yhdellä henkilöllä - sisäisen tiedottamisen tehostaminen - internetin kehittäminen myynnin ja markkinoinnin keskeiseksi välineeksi - kansainvälisen markkinoinnin perustoimenpiteiden kehittäminen - organisaation toimintaedellytysten kehittäminen. Rahoitushakemuksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa, josta kuntarahoituksen osuus (Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi) olisi yhteensä euroa eli 5 % koko hankeaikana (v ). Kuntarahoitus jakaantuu siten, että Pelkosenniemen kunta maksaa 50 %, Sodankylän kunta 25 % ja Kemijärven kaupunki 25 %. Esityslistan liitteenä nro 21 rahoitushakemus. Kjoht: Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen. Rahoitusneuvottelujen ja mahdollisen rahoituspäätöksen jälkeen asia tuodaan tarkennettuna hallituksen päätettäväksi. Todetaan, että Kemijärven kaupunki on tehnyt vastaavasisältöisen päätöksen. Kunnanjohtaja lisäksi päätösesitykseensä, että kuntarahoituksen osuuden jakautumisesta kuntien kesken neuvotellaan erikseen. Hyväksyttiin kunnanjohtajan lisäyksellä. * * *

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 Khall 202 Lapin liitto myönsi hankkeelle, jonka lopullinen kustannusarvio on , rahoitusta 70 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään Budjettiin lisättiin rahoitusneuvotteluissa arvonlisäverot. Kuntien rahoitusosuus vuosille on yhteensä (eli 5 %), joka jakautuu seuraavasti: Pelkosenniemi 40 %, Kemijärvi 40 % ja Sodankylä 20 %. Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeessa on Markku Kankaanranta ja varalla Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen em. rahoitusosuuden mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 203 LAPIN YRITTÄJYYSHANKKEEN JATKOHANKE Khall 203 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt osallistua Lapin yrittäjyyshankkeeseen vuosina Hanketta on päätetty jatkaa vuosille Liitteenä nro 10 tiedot ja kokouksen muistio. Hankkeen yksityiskohdat ilmenevät liiteasiakirjoista. Pelkosenniemen kunnan rahoitusosuus yhteensä vuosina on 317. Rahoitusosuus on mahdollista kattaa tilavuokrina tms. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen vuosina

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 204 ELINKEINOASIAMIEHEN EDUSTUKSET VUODEN 2004 LOPPUUN SAAKKA Khall 204 Elinkeinotoimen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on käynyt ajankohtaiseksi määritellä elinkeinoasiamiehen edustukset uudelleen loppuvuoden 2004 osalta. Kunnanhallitus valitsee alkuvuodesta 2005 toimikaudekseen edustajat tammi-helmikuussa. Liitteenä nro 11 luettelo elinkeinoasiamiehen nykyisistä edustuksista. Asiaa on valmisteltu neuvottelussa , johon osallistuivat Marjo Mustonen, Jari Luoma-aho, Markku Kankaanranta ja kunnanjohtaja. Kemijärven seudun osaamiskeskusprojekti loppuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Peto II-projekti on päättynyt ja Sallan rajayhteistyökeskusprojekti on päättynyt. Liitteessä oleviin hankkeisiin, yhdistyksiin ja yhtiöihin valitaan kuluvan vuoden loppuun seuraavat henkilöt: Pohjoisimman Lapin Leader ry:n yhdistyksen yleisen kokouksen edustajaksi Markku Kankaanranta. Markku Kujala on aikaisemmin valittu ko. tehtävään, mutta hän ei ole osallistuntu kokouksiin. Leader ry:n hallitukseen ehdotetaan Markku Kankaanranta. Reeta Hyttinen on valittu em. hallitukseen kyläyhdistysten edustajana. Pelkosenniemen kunnan joukkoliikennevastaavaksi nimetään Tarmo Törmänen elinkeinosopimuksen mukaisesti. Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotyöryhmään ja ns. Ennakointityöryhmään nimetään Jari Luoma-aho.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 204 Revontulireittityöryhmään ei nimetä varajäsentä. Varsinaiseksi jäseneksi nimetään Markku Kankaanranta. Lapin tavoite 1-ohjelman toimintaryhmien ohjelmasopimusten seurantaryhmään jäseneksi nimetään Markku Kankaanranta, varajäsentä ei nimetä. Savukosken kunnan kärkihankkeen ohjausryhmään nimetään Markku Heikkilä ja varalle Jari Luoma-aho (Luonnontuotehanke). Pyhä-Luosto ry:n yleisen kokouksen varaedustajaksi nimetään kunnanjohtaja (Markku Kankaanranta varsinainen edustaja). Kakkosasukkaaksi ja ykkösasukkaaksi maalle -mökkiprojektin kunnan yhteyshenkilöksi nimetään Markku Kankaanranta. Varaedustajaa ei valita. Kunnanhallituksen johtosäännön, hallintosäännön ja muiden sääntöjen muutokset elinkeinosopimuksen johdosta päätetään myöhemmin vuoden 2005 alussa.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 205 LAPIN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN Khall 205 Lapin kyläasiain neuvottelukunta on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa se pyytää kunnanhallitusta nimeämään Lapin kyläasiain neuvottelukuntaan kunnan kylätoimikuntien yhteisen jäsenen kaudeksi Neuvottelukunnassa on kymmenen kunnan edustajat, joista erovuorossa on viisi neljän vuoden välein. Muun muassa Pelkosenniemeltä valitaan nyt uusi jäsen. Neuvottelukunnan sääntöjen mukaan jäsenen kotikunta maksaa jäsenen kokous- ja matkakulut. Kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa. Kylätoimikunnat ovat esittäneet yhteiseksi jäsenekseen Lapin kyläasiain neuvottelukuntaan Kari Tallavaaraa. Kunnanhallitus nimeää Lapin kyläasiain neuvottelukunnan jäseneksi Kari Tallavaaran. Kunnanhallituksen menoista maksetaan jäsenen kokousten matkakulut edellyttäen, että käytetään mahdollisimman paljon yhteiskyytejä. Majoituskorvauksia ei makseta. Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen, että varalle valitaan Reeta Hyttinen. Eila Pesonen esitti, että kunta maksaa myös majoituskustannukset. Pekka Nyman kannatti Eila Pesosen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty hallintosihteerin esityksestä poikkeava esitys, asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä, hallintosihteerin esitys JAA ja Eila Pesosen esitys EI.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 205 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA ääni (Oikarinen) ja 6 EI ääntä (Kiemunki, Pesonen, Hyötylä, Nyman, Pelkonen, Uusitalo ) Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Eila Pesosen esitys.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 206 ELINKEINO- JA TALOUSSEMINAARI PYHÄTUNTURILLA Khall 206 Itä-lapin kuntayhtymä järjestää elinkeino- ja talousseminaarin Pyhätunturilla perjantaina alkaen kello HolySuitesin kokoustiloissa. Tilaisuuden alustava kutsu ja ohjelma liitteenä nro 12. Itä-Lapin kuntayhtymän työvaliokunta käsittelee liiteasiakirjat kokouksessaan Kutsuluonnoksessa mainitut henkilöt Suomen kuntaliitosta ja sisäasiainministeriöstä ovat lupautuneet osallistumaan tilaisuuteen. Ministeri Mannisen mukanaolo selviää myöhemmin. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen puheenjohtajat osallistumaan tilaisuuteen. Viranhaltijoista tilaisuuteen osallistuvat Marjo Mustonen, Markku Kankaanranta ja Pauli Laurila. Pelkosenniemen kunnan puheenvuoron käyttää kunnanjohtaja.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 207 VAPAUTUS TERVEYSKESKUKSEN PALVELUMAKSUISTA Khall 207 Pelkosenniemen Sotaveteraaniyhdistyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää Pelkosenniemen kunnanhallitukselle, että kunta vapauttaisi Terveyskeskuksen palvelumaksuista ne pelkosenniemeläiset sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Samalla Sotaveteraaniyhdistys esittää, että asialle olisi eduksi, jos joukkoon lisättäisiin myös sotaveteraanien lesket. Lapin lääninhallituksen Veteraaniasiain neuvottelukunta on esittänyt, että terveyskeskusmaksun perimisestä luovutaan niissä Lapin läänin kunnissa joissa sitä vielä peritään. Läänihallituksen vuonna 2001 tekemän kyselyn perusteella terveyskeskusmaksu (vuosimaksu tai käyntimaksu) peritään edelleen Kolarissa, Pellossa, Posiolla, Sallassa, Torniossa, Utsjoella ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä. Kunnanhallitus päättää vapauttaa terveyskeskuksen palvelumaksuista vuoden 2005 alusta lähtien ne pelkosenniemeläiset sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Samalla kunnanhallitus esittää Savukosken kunnalle, että se myös vapauttaisi savukoskelaiset sotaveteraanit terveyskeskuksen palvelumaksuista. Hyväksyttiin yksimielisesti

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 208 PASI OIKARISEN ANOMUS Khall 208 Pasi Oikarinen Härkäjoelta pyytää kirjeellään , että kunta avustaisi sähköagrekaatin hankinnassa. Kirje liitteenä nro 13. Agrekaatin hinta on noin 1000 ja Oikarinen toivoo hankintaan 90 % avustusta kunnalta. Kunnanhallitus on kokouksessaan avustanut Oikarisen hankkimaan aurinkopaneelijärjestelmää 841 :n suuruisella avustuksella eli 50 % hankintahinnasta. Huomioiden sen, että kunta on jo aikaisemmin avustanut ko. henkilöä, kunnanhallitus päättää myöntää agrekaatin hankintaan 200 :n suuruisen avustuksen. Ennen avustuksen maksamista Oikarisen tulee antaa rakennustarkastajalle näyttö agrekaatin hankinnasta. Hannu Oikarinen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.

27 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 209 SOVINTORATKAISUESITYS RIITA-ASIASSA ELMA TIEVA/PELKOSENNIEMEN KUNTA JA KIRJALLINEN LAUSUMA KUNNAN VASTINEESTA Khall 138 Elma Tievan ja Pelkosenniemen kunnan välisessä riita-asiassa on kunnanhallituksen päätöksen jälkeen Elma Tievan asianajaja antanut lausunnon kunnan vastauksen johdosta. Lausuma liitteenä nro 27. Lausumassa todetaan mm. että Pelkosenniemen kunta ei ole suorittanut Elma Tievalle kunnanhallituksen päätöksen mukaista ja hyväksyttyä korvaussummaa 1.096,59 (6520 mk). Asianajotoimiston edustaja Pertti Mäkinen on ollut puhelimitse yhteydessä kunnanjohtajaan ja tuolloin esittänyt sovintoneuvotteluja riita-asiassa. Pertti Mäkinen on päivätyllä kirjeellä esittänyt sovintoratkaisua asiassa ja samalla ilmoittanut että Kemijärven käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt Kaisa Maria Tievan äitinsä Elma Tievan edunvalvojaksi. Mäkisen päivätty sopimusehdotus merkitsee noin :n korvaussummaa. Viivästyskorko on ko. ajanjaksoina vaihdellut 9,5 %-11 %. Tällä hetkellä viivästyskorko on 9,5 %. Käräjäoikeudelle esitetty korvausvaatimus on korkoineen noin ilman oikeudenkäyntikuluja. Kunnalla on huomattavat saatavat Elma Tievalta sosiaalipalveluista. Saatavat esitellään kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus päättää, että

28 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus aikaisemmin päätettyä korvausta marjapensaista (1.096,53) ei suoriteta, vaan se kuitataan Elma Tievan saatavista käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. 2. Pelkosenniemen kunta ei suostu Pertti Mäkisen päivätyssä asiakirjassa esitettyyn sovintoratkaisuun, vaan jättää asian käräjäoikeuden päätettäväksi. 3. Pelkosenniemen kunta ei jatka sovintoneuvotteluja Elma Tievan asiassa. Päätös annetaan tiedoksi asianajotoimistolle ja Kemijärven käräjäoikeudelle. Khall 209 * * * Asianajaja Pertti Mäkinen on päivätyllä kirjeellä esittänyt uutta sovintoratkaisua asiassa. Liitteenä nro 14 Pertti Mäkisen kirje ja sopimusluonnos. Kunnanhallitus pitäytyy aikaisemmassa päätöksessä. Käräjäoikeudessa kuntaa edustaa Pauli Laurila avustajanaan Markku Kankaanranta.

29 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 210 MALMINETSIJÖIDEN PALKITSEMINEN V Khall 210 Lapin liitto on kirjeellään esittänyt, että mm. Pelkosenniemen kunta palkitsisi vuonna 2003 kunnan alueelta löydetyt malminäytteet seuraavasti: Eero Hyötylä 100 Pelkosenniemi Kuparia sisältävät lohkareet Luiron Kaijanpalosta ja Kairalan Järvenpalosta. Oiva Lukkarila 100 Petäjäinen Kuparia ja hiukan nikkeliä sisältävä lohkare Sokanaavalta. Kunnanhallitus päättää palkita edellä esitetyt henkilöt merkittävien kansannäytteiden löydön johdosta yhteensä 200 :n summalla. Palkitseminen tapahtuu kunnanvaltuuston kokouksessa Hallintosihteeri lisäsi päätösesitykseen, että vastaisuudessa kunnanvaltuusto tekee erikseen päätöksen kaivostoimintaan johtavasta löydöstä. Määräraha poistetaan vuoden 2005 talousarviosta.

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 11.01.2008 kello 13.38-16.22 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 29. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 29. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 29 2/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.02.2004 kello 15.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 39 No 3/2007 KOKOUSAIKA Torstaina 26.04.2007 kello 15.00-15.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.06.2005 kello 15.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 92, 93, 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 92 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.08.2006 kello 15.00-17.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.10.2015 kello 18.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli(kesk) Poikela Marko(kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli(kesk) Poikela Marko(kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2007 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.03.2007 kello 14.00-15.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Keskiviikko 22.12.2010 kello 17.00 18:00 Kunnanvirasto Markkola Juha-Matti Keskinen Irja Aho Pirjo Hellgren Jussi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 57 3/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 7.5.2009 kello 16.00 16.19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Hietala

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.02.2013 klo 17.00 18.38 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 1 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta 28.11.2014 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 27.09.2010 klo 18.30 18 / 2010 Nro Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 112 No 5/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 28.09.2006 kello 15.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot