1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Perttu Ervasti Anne Klemola.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola."

Transkriptio

1 Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Tuloverotuksen uudistukset Perttu Ervasti Anne Klemola Agenda 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotusta ja asumisen verotusta Slide 3 Korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan HE 146/2012 ja laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968) 18 a (käsittely kesken) Tarkoituson, että rajoituksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Rajoitus koskee konserniyhtiöiden välisiä korkosuorituksiaja sitä sovelletaan kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin yhtiöihin ja sekä kansallisiin että rajat ylittäviin korkosuorituksiin. Etuyhteystahojen määritelmä on sama kuin verotusmenettelystä annetun lain 31 :ssä. Rajoitusten piiriin kuuluvat osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitokset jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Rajoitukset koskevat vain EVL-tulolähteeseen kuuluvia korkosuorituksia. Velkojayrityksessäkorkotulot ovat uudesta sääntelystä huolimatta normaalisti veronalaista tuloa. Slide 4 Milloin rajoituksia ei sovelleta? Ulkopuolistenkorkojen vähennysoikeutta ei rajoiteta. Tästä poiketaan, jos etuyhteydessä olevan osapuolen ulkopuoliselta olevalla saatavalla on yhteys koron perusteena olevaan, ulkopuoliselta otettuun velkaan tai jos velan vakuutena on etuyhteysosapuolen saatava. Korkovähennysrajoituksiaei sovelleta myöskään kun verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku (ylin konserni). Rajoitukset eivät koske cash pool- tai konsernitilivelkoja. Tuloverolakiinei ole tarkoitus ottaa säännöksiä korkomenojen vähennyskelpoisuudenrajoittamisesta. Näin ollen rajoitukset eivät koske myöskään asunto-osakeyhtiöitäeikä keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitäeikä esim. kiinteistöjen vuokraustoimintaaharjoittavia yhtiöitä. Korkorajoituksen määritelmä Rajoitus koskee korkonettoa, kun se ylittää 30 % verotuksellisesta EBITDA:sta. Tämän ylittävä osa on verovuoden verotuksessa vähennyskelvotonta. Verotuksellinen EBITDA = yrityksen elinkeinotoiminnan tulos ennen korkoja, poistoja sekä muita rahoitusomaisuuden menetyksiä ja arvonalentumisia Myös konserniavustukset huomioidaan EBITDA:a laskettaessa. Enintään euron korkonetto on vähennyskelpoinen (ns. suojaosuus). Ulkopuolisen rahoituksen korot otetaan huomioon suojaosuutta laskettaessa. Jos korkonetto on yli euroa, suojaosuudella ei ole merkitystä eli koko korkonetto voi olla rajoituksen piirissä. Verovuonna vähennyskelvottomat korot saa vähentää tulevien vuosien tuloistarajoitukset huomioiden ilman määräaikaa tai omistajamuutosten vaikutusta. Slide 5 Slide 6 1

2 Esimerkki korkomenojen vähennyskelpoisuuden rajoittamisesta tiedot Tilanne A Tilanne B Korkotulot Korkomenot Nettokorkomenot Etuyhteysyritysten väliset korkotuotot Etuyhteysyritysten väliset korkomenot Etuyhteysyritysten väliset nettokorkomenot Verotuksellinen EBITDA Laskelma verotuksessa vähennyskelvottomista nettokorkomenoista Testi 1 ( euron raja) Nettokorkomeno , ,00 Nettokorkomenojen euromääräinen enimmäisraja , ,00 Nettokorkomenot > euroa Erotus , ,00 Testi 2 (30 %:n raja) Nettokorkomenot , ,00 Nettokorkomenot > 30 % :n raja 30 % verotuksellisesta EBITDA:sta , ,00 Erotus , ,00 Tuotannollisten investointien korotetut poistot Koskee vuosina hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä. Sovelletaan verovuosilta toimitettavissa verotuksissa. Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenosta saa tehdä enintään kahtena peräkkäisenä verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Koneet ja kalusto 50 % menojäännöksestä Rakennukset 14 % menojäännöksestä Testi 3 30 %:n rajan ylittävät nettokorkomenot , ,00 Etuyhteysyritysten nettokorkomenot , ,00 Erotus , ,00 Korkomenojen vähentäminen Nettokorkomenot Vähennyskelvottomat nettokorkomenot , ,00 siirtyvät vähennettäväksi tulevina vuosina Vähennyskelvottomat nettokorkomenot , ,00 Vähennyskelpoiset nettokorkomenot , ,00 Slide 7 Slide 8 T&K-verovähennys Esitettyynlisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat, jotka ovat yhteisöverovelvollisia Suomessa. Koskee myös rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön Suomessa olevaa sivuliikettä, joka muodostaa kiinteän toimipaikan Suomeen. Lakia sovelletaan verovuosilta toimitettavissa verotuksissa. Voitaisiin soveltaa vain lain voimaantulon jälkeen aloitettuun toimintaan. T&K-verovähennys Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja tuotekehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkkamenoista. Bruttopalkka, ei palkan sivukuluja laskentaperusteeseen Lisävähennyksen enimmäismäärä on verovuosittain euroa ja alaraja euroa. Ei palkkakustannuksista, jotka on huomioitu muussa valtiontuessa Lisävähennystä ei saa tehdä elinkeinotoiminnan tulosta, joka muodostuu konserniavustuksesta. Vähennyksen myötä yrityksen elinkeinotoiminnan tulos voi muuttua voitollisestatappiolliseksi tai tappio voi olla suurempi kuin EVL:n säännösten mukaan laskettu tappio. Näin syntyneen tappion saa vähentää tulevina verovuosina. Slide 9 Slide Yle-vero 2. Varainsiirtoverotus Yhteisöjen Yle-vero Peritään yhteisön (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) verotuksen yhteydessä vuodesta 2013 alkaen. Yle-veroa maksavat yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yhteisön Yle-veron määrä perustuu verotettavaan tuloon. Jos verotettava tulo on euroa, Yle-veron määrä on 140 euroa euron ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 % siten, että veron määrä on enintään euroa vuodessa. Raja täyttyy, kun yhteisön verotettava tulo on euroa. Yle-vero on yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Slide 11 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero nousee Varainsiirtoverotusta koskevista uudistuksista on annettu hallituksen esitys 125/2012. Tässä jäljempänä esitettävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan siten, että niitä sovelletaan tai sen jälkeen tehtyjen sopimusten perusteella tapahtuviin luovutuksiin. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiönsekä asunto-osuuskunnanosakkeiden tai osuuksien omistusoikeudenluovutuksestasuoritettavan varainsiirtoveron verokantaa korotetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Koskee myös osakeyhtiöitä, joiden toiminta on tosiasiallisesti em. osakkeiden ja/tai osuuksien omistamista ja hallintaa tai kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa. Ns. liikeosakkeiden osalta varainsiirtoveroa suoritetaan jatkossakin 1,6 %. Slide 12 2

3 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotus ja asumisen verotus Varainsiirtoveron laskentaperuste muuttuu Muutoskoskee kaikkia arvopapereita. Veropohjaan luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksenehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, jonka luovutuksensaaja on ottanut vastattavakseen ja joka tulee luovuttajan hyväksi. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiönosakkeiden sekä asunto-osuuskunnanosuuksien kohdalla veropohjaan luetaan myös osakkeisiin tai osuuksiin kohdistuva yhtiölainaosuus. Varainsiirtovero maksetaan jatkossa siis velattomassa hinnasta myyntihinnan sijaan. Slide 13 Ansiotulojen verotukseen muutoksia Inflaation ja ansiotason nousun verotusta kiristävän vaikutuksen kompensaatiosta luovutaan vuosien 2013 ja 2014 verotuksessa. Työtulovähennyksenja kunnallisverotuksenperusvähennyksen määrää korotetaan. Eläketulon verotusta kiristetään siten, että eläketulon lisäveroa suoritetaan 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä ylittää euroa. Solidaarisuusvero Vuosina tuloveroasteikkoonsisältyy uusi tuloluokkayli euroa ylittäville tuloille. Ylintä marginaaliveroa korotetaan 2 prosenttiyksiköllä. Uuden tuloluokan keskimääräinen palkansaaja maksaisi euron tuloista noin 415 euroa enemmän veroa. Slide Henkilöverotus ja asumisen verotus 3. Henkilöverotus ja asumisen verotus Verovapaat kilometrikorvaukset Verovapaan kilometrikorvauksenmäärä laskee 5 prosenttia VTML:n laskemasta määrästä. Vuonna 2013 verosta vapaa korvaus on 45 senttiä/km. Vuodesta 2014 alkaen verosta vapaan kilometrikorvauksenenimmäismäärä kilometriä ylittävälle osalle vahvistetaan erikseen. Esityksen mukaan verovapaa osuus on tältä osin 25 senttiä/km. Henkilön Yle-vero Yle-vero on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulon yhteismäärästä Yle-veron määrä on enintään 140 euroa. Alle 50 euron määrää ei peritä. Vero koskee henkilöitä, jotka viimeistään kalenterivuoden aikana ovat täyttäneet 18 vuotta. Vero on henkilökohtainen ja se maksetaan ensisijaisesti ennakkoperinnän yhteydessä. Yle-vero sisältyy vuodesta 2013 alkaen verokortissa ilmoitettuun ennakonpidätysprosenttiin. Slide 15 Slide Henkilöverotus ja asumisen verotus 3. Henkilöverotus Perintö- ja lahjaverotukseen uusi porras Sekä perintö- että lahjaveroa koskeviin veroasteikkoihin lisätään vuosiksi uusi porras yli miljoona euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. I veroluokassa veroprosentti on 19 %, II veroluokassa 35 %. Vakuutuksestaedunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun vakuutuskorvauksen lahjaverovapaudesta euron määrään asti luovutaan. Pitkäaikaissäästämisen veroetu heikkenee Muutoskoskee seuraavia maksuja: Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut Pitkäaikaissäästämissopimusten maksut Työntekijän itsensä maksamat kollektiivisen eläketurvan maksut Muutosei koske työnantajan maksamia kollektiivisen eläketurvan maksuja eikä ennen lain voimaantuloa tehtyjä sopimuksia. Maksujen vähennyskelpoisuus edellyttää, että suorituksiavoidaan alkaa maksaa aikaisintaan työntekijän eläkelain mukaisen lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan ikärajan jälkeen. Tällä hetkellä kyseinen ikäraja on 68 vuotta. Jatkossa eläkeiän ylärajan muutos vaikuttaa automaattisesti myös veroetuihin. Slide 17 Slide 18 3

4 3. Henkilöverotus 3. Henkilötuloverotus Kotitalousvähennyksen käyttöala laajenee Kotitalousvähennys myönnetään myös ETA-valtiossa myytyjen palveluiden osalta. Vähennystä voi hakea takautuvasti vuodesta 2007 alkaen. Vähennys myönnetään, jos voidaan osoittaa, että suorituksen saajalla ei ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- tai ilmoituslaiminlyöntejä. Kyseisen valtion veroviranomaisen todistus Asuntolainan korkovähennysoikeus laskee Vuonna 2013 asuntolainan korkojen vähennysoikeus laskee 80 prosenttiin korkomenojen määrästä. Vuonna 2014 ja siitä eteenpäin vähennyskelpoisia ovat 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. Slide 19 Sijoittajan verovähennys eli bisnesenkelivähennys Koskee kohdeyhtiöstäriippumattomien Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollistenhenkilöiden alkaviin yrityksiin vuosina tekemiä vähemmistösijoituksia. Sijoittajan oltava kohdeyhtiön uusi omistaja Omistus sijoituksen jälkeen alle 50 % kohdeyhtiön osakepääomasta; ei määräämisoikeutta muullakaan perusteella. Kohdeyhtiön on oltava elinkeinotoimintaa harjoittava, aidosti uusi, listaamaton pieni osakeyhtiö, jolla on tarve uudelle pääomalle. vähemmän kuin 50 työntekijää, liikevaihto enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa rekisteröinnistä enintään kuusi vuotta; ei perustettu jatkamaan toimintaa ei tietyt toimialat (esim. kiinteistöliiketoiminta, sijoitustoiminta) yhtiöstä ei ole viimeisen kolmen vuoden kuluessa jaettu osakkaille muita kuin osingonjakoon perustuvia varoja Slide Henkilötuloverotus Sijoittajan verovähennys eli bisnesenkelivähennys (jatkuu) Sijoitus on tehtävä rahana kohdeyhtiön osakepääomaan, ja sitä vastaan on saatava osakeannissa merkittäviä uusia osakkeita. Osakkeiden merkintä kaupparekisteriin merkitsevä hetki. Vähennyksen määrä on 50 prosenttia sijoituksen määrästä vähennys yhteen yhtiöön tehtävästä sijoituksesta euroa vuodessa vähennyksen yhteismäärä enintään euroa vuodessa / sijoittaja kohdeyhtiö voisi vastaanottaa sijoituksia yhteensä euroa vuoden aikana Vähennys tehdään sijoittajan pääomatuloista sijoitusvuonna Slide Henkilötuloverotus Sijoittajan verovähennys eli bisnesenkelivähennys (jatkuu) Tarkoituksena on, että vähennyksestä ei tule lopullista veroetua Sijoitushetkellä saatavan vähennyksen määrällä oikaistaan osakkeiden hankintamenoa, kun osakkeista luovutaan tai niiden arvo todetaan lopullisesti menetetyksi. Oikaisu tapahtuu siten, että luovutusvoittoa laskettaessa verotuksessa vähennetty määrä lisätään luovutusvoiton tai -tappion määrään. Vähennys luetaan tuloksi verotuksessa myös silloin, kun vähennyksen saanut luonnollinen henkilö muuttaa pois Suomesta. Vähennys luetaan tuloksi kun osakas lahjoittaa osakkeet Sijoittajan kuollessa ennen luovutusta vähennys luetaan sijoittajan kuolinvuoden pääomatuloksi Vähennys luetaan tuloksi myös silloin, kun yhtiö kolmen vuoden aikana sijoituksen tekemisen jälkeen jakaa varoja osakkailleen joko alentamalla osakepääomaansa tai muulla tavalla Tuloksi lukeminen ei koske tilanteista, joissa yhtiö jakaa voittovarojaan tavanomaisesti osinkona Lain voimaantulo vaatii komission hyväksynnän! Slide 22 Oikeuskäytäntöä tuloverotuksesta 2012 KHO 2012:21 Kotitalousvähennys - asunto-osakeyhtiö - kunnossapitovastuun jakautuminen Asunto-osakeyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli päätetty: kaikissa asunnoissa toteutettavasta vesijohtojen muutos- ja korjaustyöstä että jokainen osakas sitoutuu teettämään asennustyön samalla putkiasennusliikkeellä Putkiremontin tarvikkeista asunto-osakeyhtiö tuli yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan maksamaan euron suuruisen osan ja loppuosa työn kustannuksista tuli veloitettavaksi osakkailta osakemäärien mukaisessa suhteessa Yhtiön hallituksen edustajien tehtävänä oli suorittaa muutostyön vastaanottotarkastus ja takuuajan tarkastus. : Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiön osakkaalla ollut oikeutta kotitalousvähennykseen asunto-osakeyhtiön päättämän ja sen vastuulle kuuluvan putkiremontin kustannusten osalta. Slide 24 4

5 KHO:2012:69 TVL - optio - preemio - luovutustappio - hankintameno KHO:2012:69 (jatkuu) TVL - optio - preemio - luovutustappio - hankintameno Tuloverolain mukaan verotettava A oli maksanut osto-optioista preemioita ja kaupankäyntikuluja. A oli toteuttanut optiot lunastamalla niiden kohde-etuutena olleet osakkeet Verotusta toimitettaessa preemioista ja kaupankäyntikuluista oli vahvistettu luovutustappiot. Tosiseikkoja: Osto-optioiden preemiota kaupankäyntikuluineen ei tule vähentää optioiden käyttöhetkellä, vaan preemio kaupankäyntikuluineen on luettava osaksi niiden osakkeiden hankintamenoa, jotka optioiden perusteella hankitaan. Verohallituksen Henkilöverotuksen käsikirjaan sisältyneestä kannanotosta oli perustellusti luettavissa sellainen tulkintasuositus, että tuloverolain mukaisessa verotuksessa maksettu preemio ei ole osakkeiden hankintamenon osa. KHO:n ratkaisu: Optioista maksetun preemion ja kaupankäyntikulujen jaksottaminen oli ollut tulkinnanvarainen vuonna 2007, jolloin A oli toteuttanut optiot ostamalla niiden kohde-etuutena olleet osakkeet. A oli toiminut vilpittömässä mielessä Henkilöverotuksen käsikirjassa esitetyn ohjeen mukaisesti. Kun asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, joista muuta johtuisi, A:lle oli myönnettävä luottamuksensuojaa ja asia oli ratkaistava hänen edukseen. Slide 25 Slide 26 KHO:2012:90 TVL - työntekijän irtisanominen - yritystuki - palkkatulo Turun hallinto-oikeus /0274/3 Sukupolvenvaihdoshuojennus - maatila A:n työnantaja B Oy irtisanoi A:n yhtiön palveluksesta. B Oy:n emoyhtiö C Oy maksoi vapaaehtoisesti yritystukea tytäryhtiönsä B Oy:n taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomille työntekijöille. A teki yritystukihakemuksen perustamalleen toiminimelle ja hänelle myönnettiin tukea uudelle yritystoiminnalle euroa. Tuki maksettiin A:n yrityksen pankkitilille Tuesta ei toimitettu ennakonpidätystä A käytti tuen yrityksensä perustamis- ja muihin kustannuksiin, ja yrityksen kirjanpidossa tuki kirjattiin saatuihin avustuksiin ja tukiin : A:n saamaa yritystukea ei pidetty A:n perustaman yrityksen elinkeinotoiminnan tulona vaan työsuhteen perusteella saatuna palkkatulona tai siihen rinnastettavana tulona. A:n työnantajansa B Oy:n emoyhtiöltä C Oy:ltä saaman suorituksen verotukseen ei vaikuttanut se, mihin tarkoitukseen tulo käytettiin, tai se, oliko työnantaja muutoin asettanut etuuden maksamiselle joitakin ehtoja. Vanhemmilla on tarkoitus myydä omistamansa tilakokonaisuus pojalleen A:lle. Luovutus sisältäisi pelto- ja metsämaan lisäksi muun muassa tilan talouskeskuksen ja vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitettuja rantatontteja, joista yhdellä on vuokrattava lomamökki muiden neljän tontin ollessa rakentamattomia. A ilmoitti, että hän tulee jatkamaan tilan peltojen viljelemistä sekä mökkivuokrausta tarkoituksenaan myös laajentaa vuokraustoimintaa tällä hetkellä rakentamattomille tonteille. Verohallinto: Verohallinto piti ennakkoratkaisussa kauppaa lahjanluonteisena ja katsoi perintö- ja lahjaverolain 55 :n mukaisen huojennuksen soveltuvan kaikkeen luovutettavaan omaisuuteen lukuun ottamatta vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tontteja. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus katsoi A:n valituksesta, että mökkivuokraus on osa tilalla harjoitettavaa maataloutta ja että A on oikeutettu perintö- ja lahjaverolain mukaiseen huojennukseen myös rakentamattomien vapaa-ajan tonttien osalta. Slide 27 Slide 28 Rovaniemen hallinto-oikeus /0267/1 Myyntisaamisten muuttuminen rahoitusomaisuudeksi A Oy on ollut urakoitsijana B Ay:n rakennuttamassa kauppakeskuksessa. Myyntisaamiset urakasta olivat käyneet epävarmoiksi vuoden 2008 aikana. B Ay:lle oli annettu konkurssiuhkainen maksukehotus, minkä jälkeen yhtiön ja sen velkojien välillä oli tehty vapaaehtoinen velkajärjestelysopimus, jossa A Oy oli ollut osapuolena. Sopimuksen mukaan A Oy:llä B Ay:ltä olevista ,45 euron myyntisaamisistasovittiin maksettavaksi ,67 euron suuruinen osa B Ay vapautettiin maksamasta loppuosasta myyntisaamisia eli ,78 eurosta (arvonlisäverottomana ,95 euroa) sitä vastaan, että sen yhtiömiehet ottivat erikseen laadittavien velkakirjojen mukaan vastattavakseen myyntisaamisten jäljellä olevasta määrästä A Oy oli tilinpäätöksessä kirjannut luotto tappiona kuluksi yhtiömiesten vastattavaksi jääneen velan, joka oli arvonlisäverottomana ,95 euroa. Slide 29 Rovaniemen hallinto-oikeus /0267/1 Myyntisaamisten muuttuminen rahoitusomaisuudeksi (jatkuu) Verotuksen toimittaminen: Luottotappiokirjaus hyväksyttiin myös vuoden 2008 verotuksessa. Verotusta vuodelta 2009 toimitettaessa katsottiin, että vaikka arvonalennuskirjaukselle verovuodelta 2008 oli voinut olla perusteita, luottotappiona kirjattu määrä oli muuttunut edellä mainitun sopimuksen johdosta epävarmasta saamisesta lainasaamiseksi, joka voitiin kirjata luottotappioksi vasta kun se todetaan lopulliseksi. Yhtiön vuoden 2009 elinkeinotuloon oli palautettu ,95 euroa Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus totesi, että syynä arvonalennuksen palauttamiseen verovuoden 2009 elinkeinotuloon oli ollut se, että urakkasaamisten oli katsottu vuonna 2009 muuttuneen myyntisaamisista pitkäaikaiseksi velaksi eli muuksi rahoitusomaisuudeksi, jonka arvonalennus on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 :n 2 kohdan mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen vasta, kun se on lopullinen. Asiassa oli kuitenkin otettava huomioon, että kyseessä olevissa urakkasaamisissa oli toteutetun velkajärjestelyn jälkeenkin tosiasiassa kyse yhtiön varsinaiseen toimintaan liittyvistä suoritteista syntyneistä saamisista, jotka olivat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 :n 1 momentin nojalla tulleet yhtiössä jo aiemmin tuloutetuiksi. Tällä perusteella saamisten arvonalentuminen oli vähennyskelpoinen. Slide 30 5

6 KHO 2012:73 Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus KHO 2012:73 (jatkuu) Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus A Oy on ollut perustamassa B Oy:tä, minkä jälkeen A Oy myi liiketoimintansa B Oy:lle ja A Oy:stä tuli B Oy:n osakas 49 %:n osuudella. B Oy jatkoi A Oy:n liiketoimintaa, ja koska B Oy sai käyttöönsä A Oy:n tietotaidon ja asiakasrakenteen, osakkuussopimussisälsi mm. sopimuksen rojaltista. A Oy ei saanut liiketoiminnasta luopumisesta korvausta, vaan tuloodotus perustui pitkäaikaiseen rojaltituloon. B Oy oli toiminut tiloissa, jotka A Oy oli hankkinut ja remontoinut ja vuokrannut B Oy:lle. A Oy:n vanhat toimitilat on muutettu rivitaloasunnoiksi, joista osa on vuokrattu B Oy:n työntekijöille. B Oy oli aloittanut toimintansa osin A Oy:n koneilla ja kalustolla, jotka A Oy luovuttib Oy:n käyttöön veloituksettakolmen ensimmäisen vuoden ajaksi. A Oy oli myöntynyt B Oy:lle lainoja sekä taannut tämän lainoja. A Oy on hankkinut ja vuokrannut henkilöautoja B Oy:n käyttöön. A Oy:n ainoa osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen on toiminut B Oy:n tj:na sekä hallituksen jäsenenä B Oy:n perustamisesta sen myyntiin. : A Oy:tä pidettävä elinkeinotoimintaa harjoittavana ja B Oy:n osakkeita edellä esitetyn toiminnallisen ja hallinnollisen yhteyden perusteella A Oy:n käyttöomaisuutena Slide 31 Slide 32 KHO 2012:74 Käyttöomaisuusosake toiminnallinen yhteys - luottamuksensuoja A Oy oli myynyt omistamansa 12,6 %:n osuuden C Oy:n osakkeista. A Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas B oli toiminut C Oy:ssä konsulttina ja hallituksen jäsenenä. A Oy:n liikevaihto muodostui pörssiosakkeiden myynnistä kertyneistä noin euron tuloista ja C Oy:n maksamista euron konsulttitoiminnan palkkioista. A Oy:n ja C Oy:n välillä ei katsottu vallitsevan B Oy:n hallitus- ja konsulttityöskentelynperusteella sellaista toiminnallista yhteyttä, jonka perusteella A Oy:n myymät C Oy:n osakkeet olisivat olleet A Oy:n käyttöomaisuutta, vaan ne olivat A Oy:n liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta. KHO 2012:74 (jatkuu) Käyttöomaisuusosake toiminnallinen yhteys - luottamuksensuoja : Asiassa ei ollut ilmennyt, että veroviranomainen olisi antanut ohjetta siitä, että kysymyksessä olevat osakkeet olisivat A Oy:n käyttöomaisuutta tai että veroviranomainen olisi aikaisemmin tutkinut osakkeiden luonteen. A Oy oli verovuodelta 2006 antamassaan veroilmoituksessa siirtänyt C Oy:n osakkeet vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen eikä siihen ollut verotuksessa puututtu. Tämä seikka ei verotusmenettelystä annetun lain 26 :n 6 momentin mukaisen tutkimisvelvollisuuden laajuus huomioon ottaen yksinään muodostanut sellaista viranomaisen noudattamaa käytäntöä, jonka nojalla A Oy:lle olisi syntynyt saman pykälän 2 momentissa tarkoitettu luottamuksensuoja. Luottamuksensuojaedellyttää (VML 26.2 ), että verovelvollinen on toiminut joko viranomaisen omaksuman käytännön tai sen antamien ohjeiden mukaisesti Virheellisestitäytettyyn veroilmoitukseen puuttumattomuusei täytä tätä edellytystä! Slide 33 Slide 34 KVL 19/2012 Käyttöomaisuusosakkeiden määrittelyssä voidaan huomioida yrityskokonaisuus KVL 19/2012 (jatkuu) Käyttöomaisuusosakkeiden määrittelyssä voidaan huomioida yrityskokonaisuus Asia Päätöksenteko Vuokra B Oy Osakkuus/ tytäryhtiöt 30 % A Oy C Oy D Oy Viestintäalan konsernin emoyhtiönä toimivalla A Oy:llä oli neljä tytäryhtiöitä ja lisäksi se omisti osuudet viidestä osakkuusyhtiöstä. A Oy:n operatiivinen toiminta oli siirretty tytäryhtiö B Oy:öön, josta A Oy omisti suurimpana osakkeenomistajana 30 %. A Oy:ssä työskenteli kaksi työntekijää, toimitusjohtaja ja talouspäällikkö, jotka osallistuivat B Oy:n päätöksentekoon. A Oy omisti neljä kiinteistöä, joita se vuokrasi B Oy:lle. A Oy:n tytäryhtiöistä C Oy ja D Oy tuottivat ja myivät B Oy:lle palveluitaan. Miten yhtiön omistamien B Oy:n osakkeiden luovutus käsitellään verotuksessa ja katsotaanko kyseiset osakkeet verovapaasti luovutettaviksi käyttöomaisuusosakkeiksi? Tapauksen olosuhteissa B Oy:n osakkeet katsottiin A Oy:n pysyvässä käytössä oleviksi käyttöomaisuusosakkeiksi, joiden luovutus on laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä verovapaata tuloa. Perusteluissa huomioitiin A Oy:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden muodostaman viestintäalan yrityskokonaisuuden merkitys. on lainvoimainen. Slide 35 Slide 36 6

7 KVL 004/2012 Tappioiden vähentämisjärjestyksestä voidaan poiketa yhtiön saadessa konserniavustusta, jos yhtiöllä on tappioita ja poikkeusluvan kautta saatuja tappioita A Oy:n osakkeista oli yli puolet vaihtanut vuonna 2006 omistajaa. Verohallinto oli myöntänyt oikeuden vähentää verovuodelta 2006 vahvistettu tappio omistajanvaihdoksesta huolimatta. Yhtiölle oli vahvistettu tappioita myös myöhemmiltä vuosilta. A Oy:lle tulisi syntymään sille annettavaan konserniavustuksen johdosta verotettavaa tuloa. Laki: TVL 117 :n 2 momentin mukaan tappio vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet. TVL 122 :n 4 momentin mukaan poikkeusluvan nojalla vähennettävä tappio saadaan pääsääntöisesti vähentää vain siltä osin kuin yhtiön verovuoden tulo ennen tappion vähentämistä ylittää sen saaman konserniavustuksen määrän. Säännösten lähtökohtana on tappioiden vähentäminen sitä mukaa kuin syntyy sellaista tuloa, josta tappio on vähennettävissä. Slide 37 KVL 004/2012 (jatkuu) Tappioiden vähentämisjärjestyksestä voidaan poiketa yhtiön saadessa konserniavustusta, jos yhtiöllä on tappioita ja poikkeusluvan kautta saatuja tappioita Keskeistä siis on, että ns. poikkeuslupatappioita ei voida lain mukaan täydellisesti vähentää yhtiön saadessa konserniavustusta ja normaaleita tappioita voi. KVL:n ratkaisu: Lainkohdan sanamuodon ei katsottu olevan esteenä vuosilta vahvistettujen tappioiden vähentämiselle, kun aikaisempi, verovuodelta 2006 vahvistettu tappio ei saadun konserniavustuksen vuoksi olisi vähennettävissä. Vuosilta vahvistettujen tappioiden vähentäminen edellä tarkoitetulla tavalla ennen verovuodelta 2006 vahvistettua tappiota ei vaikuttanut yhtiön oikeuteen vähentää viimeksi mainittu tappio myöhempinä verovuosina. ei lainvoimainen. Slide 38 Vaasan HaO /0756/2 ja 12/0757/2 Perintö- ja lahjaverolain spv-huojennus Yksi huojennuksen saannin edellytys on yritystoiminnan jatkaminen Laissa ei määritellä mitä se tarkoittaa Osakeyhtiössäjatkamisvaatimuksen on katsottu täyttyvän kun on hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja Vaasan hallinto-oikeus: kun henkilö oli osakeyhtiön talouspäällikkönä ja johtoryhmän jäsen, niin jatkamisvaatimus ei täyty Päätös ei ole lainvoimainen KHO:2012:98 Veroilmoituksen antaminen ja veronkorotus A:n esitäytetylle veroilmoitukselle oli merkitty, että hän oli luovuttanut kolme kiinteistöä yhteensä euron kauppahinnasta. Kun A ei ollut antanut veroilmoitusta eikä myöskään vastannut verotoimiston luovutusvoiton verotusta koskeviin selvityspyyntöihin, kiinteistöjen luovutusvoitoksi vahvistettiin 20 prosentin hankintameno-olettamaa käyttäen yhteensä euroa. Verotusmenettelystä annetun lain 32 :n 3 momentin nojalla määrättiin veronkorotusta euroa. Verotuksen oikaisulautakunta ja hallinto-oikeus katsoivat, että veronkorotus oli voitu määrätä mainitun lainkohdan nojalla, mutta alensivat veronkorotuksen määrää. Kun A:n kiinteistöjen luovutukset ovat ilmenneet esitäytetyltä veroilmoitukselta ja ovat siten olleet verotoimiston tiedossa, luovutusvoiton verotus on voitu toimittaa 20 prosentin hankintameno-olettamaa käyttäen. Tähän nähden A:lle ei olisi tullut määrätä veronkorotusta verotusmenettelystä annetun lain 32 :n 3 momentin nojalla sillä perusteella, että hän oli jättänyt vastaamatta verotoimiston selvityspyyntöihin ja jättänyt esitäytetyn veroilmoituksen palauttamatta. Ottamatta asiaa enemmälti ratkaistavakseen korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja määrätyn veronkorotuksen sekä palautti asian Verohallinnolle veronkorotuksen määräämiseksi verotusmenettelystä annetun lain 32 :n 1 tai 2 momentin nojalla. Verovuosi Slide 39 Slide 40 KHO:2012:129 Verovapaan tulon hankkimismenojen vähennysoikeus Kiitos! A Oyj oli myynyt B Oy:n osakekannan yhden euron kauppahinnalla. Osakkeiden hankintameno oli ,37 euroa ja myyntiin liittyvät asiantuntija- ja tilintarkastuspalkkiot ,17 euroa Osakkeet olivat A Oyj:n käyttöomaisuutta, jonka luovutushinta oli verovapaata tuloa ja hankintameno vähennyskelvoton meno A Oyj:llä oli oikeus vähentää verotuksessaan osakkeiden myyntiin liittyvät asiantuntija- ja tilintarkastuspalkkiotverovapaan luovutushinnan ylittävältä osalta. Perttu Ervasti Slide 41 This publicationhas beenpreparedfor generalguidanceon matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publicationwithoutobtainingspecific professionaladvice. No representationor warranty (express or implied) is given as totheaccuracy or completenessof theinformation contained inthis publication,and,to theextent permittedby law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees andagentsdo notaccept or assumeany liability, responsibilityor dutyof carefor any consequencesof you or anyoneelse acting, or refrainingtoact, in relianceon the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rightsreserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy whichis a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of whichis a separate legalentity. 7

8 Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Välillisen verotuksen muutokset 2013 Arvonlisäverolain muutos (HE 89/2012 vp, L /706) - Arvonlisäverokantoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä alkaen Vakuutusmaksuverolainmuutos (HE 89/2012 vp, L /708) - Vakuutusmaksuveronverokantaa korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin vuodesta 2o13 alkaen Rakennusalan verovalvontaa tehostetaan (HE 92/2012 vp) - Työntekijä- ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus Verohallinnolle - Säännös voimaan Koskee rakentamispalvelun tilaajaa ja yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaa Yhteisellä työmaalla toimivan yrityksen annettava tiedot päätoteuttajalle 44 Välillisen verotuksen muutokset 2013 Välillisen verotuksen muutokset 2013 Polttoaineiden verotus (HE 91/2012 vp, L /611) - Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteen hiilidioksiditonninarvo nousi nykyisestä 30 eurosta 35 euroon - Energiasisältöveron osuutta laski 7,7 eurosta 6,65 euroon megawattitunnilta - Kaupallisen vesiliikenteen polttoaineen verottomuus laajennettiin koskemaan maakaasua ja kivihiiltä (L /612) Ajoneuvoveron muuttuminen (HE 56/2011 vp., L /1317 ) - Korotettua veroa sovelletaan siirtymäajan vuoksi veroon, joka kohdistuu vuoden 2013 alusta ja sen jälkeen kannettavaan veroon Jäteveron muuttuminen (HE 159/2010 vp., L / 1126) - Jäteveron korotus siten, että veroa on suoritettava 50 eurolla tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle tai sen jälkeen 45 Muutoksenhakumenettely (HE 76/2012 vp, L /877) - ArvonlisäveroasioissaVerohallinto käsittelee kaikki verovelvollisen tekemät valitukset oikaisuasioina Jos hyväksytään, valitus raukeaa Jos ei hyväksytä, siirretään valitusasiana hallinto-oikeuteen - Hallinto-oikeushoitaa kuulemisprosessiin - Voimaan alkaen Myöhästymismaksun lieventäminen (HE 76/2012, L /888) - Verotililain mukainen myöhästymismaksu lasketaan 15 prosentin vuotuisen korkokannan mukaisesti, ja sen enimmäismäärä verolajilta on 15 prosenttia myöhässä ilmoitetun veron määrästä, mutta korkeintaan euroa - Voimaan alkaen 46 Välillisen verotuksen muutokset 2013 Arvonlisäverokannat alkaen Maahantuonnista pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennetaan 10 eurosta 5 euroon (HE 311/2010, L /267) - Tavoitteena vähentää maahantuotujen tavaroiden ja Suomesta tai muista EU:n jäsenvaltioista ostettujen tavaroiden välisen kilpailun vääristymää Laskutussäännöksiäkoskeva arvonlisäverolain muutos (L /399) - Voimaan

9 Verokannat asti % 13 % Yleinen 24 % Elintarvikkeet ja rehut Ravintola- ja ateriapalvelut - ei alkoholi/tupakka 14 % Voimaantulo Uusia verokantoja sovelletaan, kun veronsuorittamisvelvollisuussyntyy lain tultua voimaan Toimitus- ja suoritusperiaate - kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu Tavara tai palvelu otettu omaan käyttöön Tavara siirretty varastointimenettelystä 9 % - henkilökuljetus - majoituspalvelut - kirjat, lehtien tilausmaksut (ei sähköiset) - lääkkeet - liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet -tekijän omistama taideteos - tekijänoikeusjärjestön perimät tekijänoikeudet 10 % 49 Veron perusteeseen luettava tuki tai avustus on saatu Ennakkomaksut vastike tai sen osa, joka kertynyt ennen sovelletaan vanhaa verokantaa. Uutta verokantaa sovelletaan, kun ennakkomaksu saadaan lain voimaantultua Maahantuodustatavarasta veron suorittamisvelvollisuus syntynyt Uutta verokantaa sovelletaan yhteisöhankintaan, joka on kohdistettava lain voimaan tulon jälkeiselle kuukaudelle 50 Muuttuvat verokannat Suomessa Toimitus ennen/jälkeen verokantamuutoksen ) Tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan Uusi verokanta (poikkeuksena ennakkomaksut, jotka saatu ennen ) 2) Tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan Muuttuvat verokannat Suomessa Jatkuvaluonteiset palvelut esim. vuokrat Jatkuvaluonteinen suoritus = myyntiä, jossa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella Jatkuvaluonteinen kiinteistöjen, autojen, koneiden yms. vuokraus kiinteähintaiset jatkuvat kirjanpito-, isännöinti-, huolto- yms. palvelut Ei jatkuvaluonteinen rakentamispalvelut sähkö, vesi, kaukolämpö toimitettuun määrään perustuvat huoltosopimukset Vanha verokanta (ei merkitystä laskutusajankohdalla) Jatkuvaluonteinen palvelu on toimitettu kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä Muuttuvat verokannat Suomessa Keskeneräinen rakennusurakka verokantamuutoksen aikaan Uusi verokanta, ennen verokantamuutoksen voimaantuloa saatuja ennakkomaksuja lukuun ottamatta Esimerkki: Yhtiö on tehnyt huhtikuussa 2012 sopimuksen rakentamispalvelusta. Urakkahinta on alv ja vastaanottotarkistus maaliskuussa Laskutus 3 erässä. sopimus erä , maksu % 1.1. vastaanottotarkistus erä , jos myyjä saanut maksun ennen %, muutoin 24 % erä , maksu alv 24 % Muuttuvat verokannat Suomessa Alennukset, luottotappiot ja muut oikaisuerät Veron perusteesta vähennetään - ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys yms. - verollista myyntiä koskeva luottotappio Verokanta määräytyy tavaran toimitusajankohdan tai palvelun suoritusajankohdan verokannan mukaan. - Koskee sekä luottotappiokirjausta että siitä mahdollisesti myöhemmin kertyvää maksua - VH:n ohjeen mukaan merkitystä ei sillä, että osa maksettu ennakkomaksuna, johon sovellettu vanhaa verokantaa

10 Verokantojen muutoksia maailmalla 2012 Ireland 21% to 23% in 2012 UK Switzerland 7.6% to 8% in % to 20 % in 2011 Czech Republic The reduced VAT rate increases from 10% to 14% in 2012 Expected unification of the standard and reduced VAT rates to 17,5% in 2013, Slovakia maybe even up to 18% or 20%. 19% to 20% in 2011 Poland 23% to 24% Latvia 22% to 21% in Norway intermediate VAT rate 14% to 15% in 2012 Italy 20% to 21% in 2011, % and 11 % Cyprus 15% to 17% in Bulgaria Hungary Proposed to decrease 25 % to 27 % in 2012 from 20 % to 19 % or 18 % in 2013 Greece Croatia 21% to 23% 23% to 25% in thereducedrateof 11 % to13 % and the super reduced rate from 5.5% to 6.5 % in 2011 Laskuvaatimukset alkaen Portugal 21% to 23% in 2011 Spain 18% to 21 % in 2012 China the pilot VAT reform program introduced in 2012 to merge the existing VAT and Business Tax (BT) systems in certain industries newadditionalvat rates 17 %, 11% and 6 % Madeira 16% to 22% the reduced VAT rate 9% to 12% the super reduced VAT rate 4% to 5% in 2012 Canada Sales Tax Harmonization BC HST to be 12% Quebecprovisional tax rate 8,5% to 9,5% in 2012 Netherlands 19% to 21% from October 2012 Swaziland VAT 14% Maldives GST 3,5% in 2011 India the VAT rate in Andhra Pradesh on specified goods 4% to 5% Japan JCT plan to increase 5 % to 8 % in 2014 and to 10 % in 2015 Lebanon 10 % to 12 % in 2012 Malaysia 2011 started GST implementation of 4 % to replace existing sales and service tax Iran increaseof 1 percentage point at the beginning of each Iranian calendar year from 4 % up to 8% Muutosten tausta ja tavoitteet Laskun merkitys arvonlisäverotuksessa Kuudennen arvonlisäverodirektiivin laskutussääntöjä koskeva muutos (direktiivi 2010/45/EU, ), voimaan Suomessa arvonlisäverolain muutos (L /399) Tavoitteena on yhdenmukaiset säännöt, joilla yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan yrityksiin sovellettavia laskutusvaatimuksia - Määräaika laskun antamiselle yhteisökaupassa - Paperisia laskuja ja sähköisiä laskuja on kohdeltava tasaveroisina - Tietyt pakolliset laskuviittaukset yhdenmukaistetaan - Valuutanmuuntosäätöjen yhdenmukaistaminen - Laskunantovelvollisuus - Arkistointi Myyjän annettava ostajalle Sisältää arvonlisäverokäsittelyyn liittyvät tiedot Arvonlisäverotuksessa ostajan vähennysoikeuden ja myös kuntapalautuksen osoittava asiakirja - Myyjän antama laskumerkintävaatimukset täyttävä lasku tai muu laskuna toimiva tosite Poikkeus AVL 209 e - Verohallinto voi hyväksyä tehdyn vähennyksen, vaikkei verovelvollisella ole lain vaatimusten mukaista laskua, selvitystä tai muuta todistetta, jos verovelvollinen kykenee muutoin osoittamaan oikeutettu vähennykseen Viranomaisvalvonnan väline Kenellä on laskunantovelvollisuus? Kuka laatii laskun Myyjän annettava lasku, jos ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö: Verollisesta tavaran ja palvelun myynnistä 1. Verottomasta ns. nollaverokannan alaisesta myynnistä 2. Ennakkolaskutuksesta ( ei tavaran yhteisömyynnistä) 3. Verottomasta vähennyskelvottomasta myynnistä, joka koskee - rajat ylittävää verotonta myyntiä, ei kuitenkaan rahoitus- ja vakuutuspalveluista sellaisesta myynnistä toisessa jäsenvaltiossa, joka olisi 4, 5, 27, 34, 36, 37, 39 ja 45 :n, 59 :n 1 3 ja 5 6 kohdan sekä 60 ja 61 :n nojalla veroton, jos se olisi tapahtunut Suomessa. Yleensä myyjä laatii - Kolmas osapuoli voi laatia myyjän puolesta - Myyjä vastaa toimittamisesta ja sisällöstä Ostaja voi tehdä laskun myyjän puolesta - Osapuolet sopivat ja on olemassa järjestely, jonka mukaan myyjä hyväksyy laskun - Merkintä Itselaskutus tai Selfbilling alkaen Jäsenvaltiot voivat edellyttää lisävaatimuksia ostajan toimesta tai EU:n ulkopuolella laadituille laskuille

11 Laskunantoajankohta ja toimitustapa Minkä valtion laskutussäännöksiä sovelletaan? Laskunantoajankohta AVL:ssa ei säännöstä lukien lasku laadittava - palvelujen yhteisömyynneistä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, ja tavaran yhteisömyynneistä verosaatavan syntyä seuraavan kuukauden 15. päivänä Jäsenvaltio voi rajoittaa kokoomalaskujen laskutuskauden kalenterikuukauteen - Suomessa ei rajoiteta Laskun toimitustapa Paperi- ja sähköiset laskut samanarvoisia Poistettu vaatimus kehittyneen sähköisen allekirjoituksen tai EDI:n käytöstä. Laskujen aitous ja sisällön eheys tulee aina taata 61 Lasku laaditaan sen EU-maan säännöksiä noudattaen, millä on verotusoikeus myyntiin Poikkeukset: - jos myyjä ei ole sijoittautunut verotusvaltioon ja ostaja on käännetyn verovelvollisuuden perusteella verovelvollinen: Lasku laaditaan myyjän sijoittautumisvaltion säännösten mukaisesti - jos myynti ei tapahdu EU:n alueella Lasku laaditaan myyjän sijoittautumisvaltion säännöksien perusteella 62 Pakolliset laskumerkinnät alkaen Laskua koskevat erityistilanteet alkaen Laskun antamispäivä ja juokseva tunniste Myyjän nimi ja osoite sekä alvtunniste Ostajan - nimi ja osoite sekä - alv-tunniste, jos kyse on yhteisömyynnistä tai myyntiin soveltuu ostajan käännetty verovelvollisuus (esim. rakentamispalvelu) Tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä Veron peruste verokannoittain Yksikköhinta ilman veroa Hyvitykset ja alennukset Verokanta Suoritettavan veron määrä verotusvaltion valuutassa Merkintä myynnin verottomuudesta 63 Kansainvälinen kauppa Merkintä myynnin verottomuudesta Ostajan verovelvollisuudesta merkintä käännetty verovelvollisuus tai Reverse charge Jos myydään uusi kuljetusväline toiseen EU-maahan, kuljetusvälineitä koskevat tiedot Ostajan laatima lasku Laskumerkinnät myyjän näkökulmasta Merkintä itselaskutus tai Selfbilling Marginaaliveromenettelyn soveltamistilanteet Käytetty tavara: merkintä voittomarginaalijärjestelmä käytetyt tavarat Taide-, keräily- tai antiikkiesine: merkintä voittomarginaalijärjestelmä taide-esineet tai voittomarginaalijärjestelmä keräily- ja antiikkiesineet Matkatoimistopalvelu : merkintä voittomarginaalijärjestelmä - matkatoimistot 64 Kevennetyt laskumerkinnät Muutosten vaikutukset yrityksille Kevennetyt laskumerkintävaatimukset Vähäisen laskun raja nostetaan 250 eurosta 400 euroon ( ) Vähittäiskauppa tai muu lähes yksinomaan yksityishenkilöille suuntautuva myyntitoiminta Tarjoilupalvelut ja henkilökuljetukset (ei edelleenmyytävät) Pysäköintimittarit ja vastaavien laitteiden tulostamat tositteet Seuraavat tiedot oltava aina laskulla: Laskun antamispäivä Myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) Myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelun luonne Suoritettavan veron määrä tai veron peruste verokannoittain Muuttuvien laskumerkintöjen päivittäminen laskupohjiin - Laskuilla käytettävään kieleen ei enää rajoituksia Laskutusprosessin ja -ohjeiden päivittäminen määräaikojen osalta Sovellettavien laskutussäännösten määrittäminen Sähköisen laskutuksen käyttö kauppakumppanien kanssa Kokoomalaskujen käyttö muissa EU-maissa (selvitys) Valuutan muunto

12 Viimeaikaista oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksesta Viimeaikaista oikeuskäytäntöä Korkein hallinto-oikeus 12/ /2012 KHO:n vuosikirjapäätökset KHO T 3498 Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Rahoituspalvelut - Sähköiset sanomanvälityspalvelut rahoituslaitoksille - Swift-palvelut - Unionin tuomioistuimen tuomio KHO Verovelvollisuus - Liiketoiminta - Viemäriverkoston rakentaminen - T 3584 Verkoston ylläpito- ja huoltotoiminta - Vähennettävä vero - Yleinen vähennysoikeus - Osuuskunta KHO Tekijänoikeutta lähellä oleva oikeus - Tuottajan oikeus - Äänitallenne - T 80 Masternauhan käyttöoikeuden luovutus KHO Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen - Kiinteistöön T 407 kohdistuvan käyttöoikeuden luovuttaminen - Pysäköintitoiminta - Pysäköintipaikan luovuttaminen - Osakeomistuksen tuottama pysäköintioikeus KHO T 3465 KHO T 3522 KHO T 3744 Tavaran yhteisöhankinta - Ilma-alus - Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu Verollinen myynti - Veron peruste - Matkatoimisto - Luotto- ja maksuaikakortti - Maksutapaan liittyvä lisämaksu Verollinenmyynti - Veronperuste - Vastike - Autoveron sisällyttäminen veron perusteeseen 68 Viimeaikaista oikeuskäytäntöä Korkein hallinto-oikeus 12/ /2012 KHO:n lyhyet ratkaisuselosteet KHO T 3684 Verollinen myynti - Majoitustoiminta - Verokanta - Matkatoimistopalvelu Elinkeinonharjoittajaltaostettu palvelu - Direktiivin vaikutus KHO Verollinen myynti - Tavaran oma käyttö - Vastikkeeton luovutus - T 3757 Puhelinliittymien myynti - Tavaroiden luovutus liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille - Kampanjatuote KHO Verollinen myynti - Liikuntapalvelu - Ohjattu tennisliikuntatoiminta - T 52 Verokanta - Direktiivin vaikutus KHO Verollinen myynti - Palvelun oma käyttö - Vastikkeeton luovutus - T1363 Tiedotus- ja ilmoitustilanluovutus - Sanomalehdenkustannustoiminta - Direktiivin vaikutus KHO Verollinen myynti - Vaihdon luonteinen suoritus - Vastike - T 1362 Yhteistyö- ja markkinointisopimus - Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden luovutus eri sidosryhmille KHO Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Kiinteistön käyttöoikeuden T 1440 luovuttaminen - Verovelvolliseksi hakeutuminen - Vähennysoikeus - Asunto-osakeyhtiö - Parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistyö Sähköiset sanomanvälityspalvelut rahoituslaitoksille KHO T 3498 AOyjon liikepankki, joka harjoittaavähittäis- ja yrityspankkitoimintaa, arvopaperikauppaa ja välistystäsekä muuta pankkitoimintaanliittyvää toimintaa A Oyj oli ostanut swift-palveluja belgialaiselta yhteisöltä, joka on pankkien yhdessä omistama osuuskunta - Yhteisön tehtävänä oli muun muassa rahoituslaitosten välisten maksuliikettä ja arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevien sanomien välittäminen ylläpitämässään tiedonsiirtoverkossa A Oyj vaati, että sille palautetaan sen swift-palveluista käännetyn verovelvollisuuden perusteella suorittamat arvonlisäverot Unionintuomioistuimenennakkoratkaisuunperustuen KHO hylkäsia Oyj:nvalituksen Arvonlisäverolain 41 säännös, jonka mukaan veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä, ei katakyseeessä olevankaltaisiasähköisiäsanomanvälityspalvelujarahoituslaitoksille A Oyj:n tulee maksaa palvelujen ostajana arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella Viemäriverkon rakentaminen - Osuuskunta KHO T 3584 Verollinen myynti Majoitustoiminta KHO T 3684 Viemäriverkoston rakentamista varten perustettu osuuskunta haja-asutusalueelle (jäseninä kiinteistön omistajat) Toimintanaviemäriverkoston rakennuttaminen sekä ylläpitoja huolto Rakennuskustannukset katettiin: - jäseniltäperittävillä palautus- ja siirtokelpoisillaliittymismaksuilla - julkisellatuella (=vesihuoltoavustus) Jäteveden puhdistamisen juoksevat kulut katettiin jäseniltä perittävillä palvelumaksuilla Osuuskunta ei myynyt jäteveden puhdistuspalvelua ulkopuolisille Toiminta ei näissä olosuhteissa liiketoimintaa ( yhteisiätarpeita varten ) Peritytmaksuteivät olleetvastiketta suoritetusta palvelusta Eivähennysoikeutta kustannuksista EUT C-267/08 SPÖ; taloudellisen toiminnan käsite 71 A Oy:n pääasiallinen toiminta oli mökkien ja huoneistojen vuokraustoiminta, mutta yhtiö katsottiin myös arvonlisäverolain 80 :ssä tarkoitetuksi matkanjärjestäjäksi (matkanjärjestäjä myy omissa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostamiaan palveluja/tavaroita) Yhtiö oli tehnyt majoitusmyynnissä olevien 300 lomakohteen kanssa myyntisopimukset, joiden perusteella se markkinoi ja laskutti kaikki kohteet omissa nimissään siten, ettei majoituspalvelun ostanut tiennyt, kenen omistamassa lomakohteessa hän yöpyi Silloin kun palvelu ostetaan muilta kuin elinkeinonharjoittajilta, matkatoimistopalvelua koskeva erityisjärjestelmä ei sovellu myyntiin voitiin soveltaa alennettua verokantaa Silloin kun palvelu ostetaan elinkeinonharjoittajilta, erityisjärjestelmä tulee sovellettavaksi 72 12

13 Matkapuhelinliittymän kylkiäinen KHO T 3757 Teleoperaattori myi matkapuhelinliittymiä Kylkiäisenä: rannetietokoneita, ministereoita ja mp3-soittimia Tuotteiden arvo ei ollut vähäinen Tuotteiden saaminen edellytti tietyn määrän laskutus ja että liittymä vielä voimassa Kampanjatuote luovutettiin asiakkaalle vasta myöhemmin Liittymämaksut olivat samansuuruisia, otti tuotteen tai ei Kampanjatuotteen luovutuksia ei pidetty vastikkeellisina Oman käytön alv - EUT C-48/97 Kuwait Petroleum Ltd Ohjattu liikuntapalvelu Alennettu verokanta KHO T 52 A Oy harjoitti ohjattua tennisliikuntatoimintaa ja tarjosi asiakkaalle palvelun, joka sisälsi paitsi ohjausta ja opetusta, myös mahdollisuuden tenniksen eli liikunnan harrastamiseen Palvelua ei ole mahdollista jakaa ohjaukseen, opetukseen ja liikuntapalveluun. Pääpaino ohjauksella ja opetuksella => verokanta 23 % Alennettu verokanta koskee vain urheilulaitosten käyttöoikeutta. Direktiivin sallimia poikkeuksia on tulkittava suppeasti Masternauhan käyttöoikeuden luovutus KHO T 80 Pysäköintitoiminta KHO T 407 Musiikkiyhtyeen jäsenet olivat luovuttaneet esitystensä tallennusoikeuden A Oy:lle, joka oli tuottanut yhtyeen esityksistä masternauhan. A Oy oli tehnyt levy-yhtiön kanssa sopimuksen, jolla se luovutti masternauhan käyttöoikeuden levy-yhtiöllelevynvalmistusprosessia varten Sopimukseensisältyimuun muassa oikeusvalmistaa tallenteestaäänilevyjä sekä myydä, jaella, mainostaa ja antaa niitä vuokralle Kysymys siitä, onko A Oy:n tuottajana luovuttamaa mastertallenteen käyttö- ja kopiointioikeutta pidettävä tekijänoikeuslain46 :ssä tarkoitettuna oikeutena, jota ei olla säädettyerikseen (AVL 45 ) verottomaksi Kun A Oy on tuottanut esityksistä masternauhan, yhtiölle on tallenteen tuottajana syntynyt oikeus määrätätallenteestatekijänoikeuslain46 :ssä säädetyllätavalla - Yhtiön tuottajana luovuttamaa mastertallenteen käyttö- ja kopiointioikeutta on pidettävä oikeutena, jota ei ole erikseensäädettyarvonlisäverolain45 :ssäverottomaksi KoskaA Oy:nmasternauhankäyttöoikeudenluovutuksen perusteella laskuttamia lisenssikorvauksia oli pidettävä verollisena palvelun myyntinä, yhtiöllä oli oikeus vähentää masternauhantuotanto-, masterointi- ja äänityskustannuksiinsisältyneetarvonlisäverot 75 A Oy rakennutti pysäköintitalon, jonka osakkeen ostamalla ja hoitovastikkeen maksamalla lähialueen asukkaat ja yritykset saivat pysäköintioikeuden kiinteistöstä A Oy:llä ei ollut vuokrattavia asuin- tai liikehuoneistoja kiinteistössä KHO:n ratkaisu Osakkeenomistajan osakkeisiin perustuvaa pysäköintioikeutta ei pysäköintitoimintaa Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista (verotonta) yhtiöllä ei ollut alv-vähennysoikeutta EUT 173/88 Henriksen, C-428/02 Marselisborg 76 Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden luovutus eri sidosryhmille KHO T 1362 A Oy harjoitti urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden valmistus- ja myyntitoimintaa A Oy luovutti erilaisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita eri sidosryhmille Luovutukset perustuivat näiden sidosryhmien kanssa tektyihin yhteistyö- ja merkkinointisopimuksiiin Suoritusten välillä oli suora ja välitön yhteys ja toisen sopijapuolen suorittaman palvelun arvo voitiin mitata rahassa Kyse vaihdon luonteisista suorituksista, jotka rinnastetaan arvonlisäverotuksessa verolliseen myyntiin A Oy:n oli suoritettava luovutuksista arvonlisäveroa Tiedotus- ja ilmoitustilan vastikkeeton luovutus KHO T 1363 Sanomalehden kustannustoimintaa harjoittava A Oy, joka myi lehdestä mainos- ja ilmoitustilaa vastiketta vastaan, oli luovuttanut tiedotus- ja ilmoitustilaa lehdessä myös vastikkeetta paikallisille ei-verovelvollisille yhteisöille. - Ilmoituksia oli julkaistu vain silloin, kun lehdessä oli ollut myymätöntä julkaisutilaa Vastikkeetta julkaistut ilmoitukset liittyivät niiden julkaisutarkoitus huomioon ottaen A Oy:n arvonlisäverolliseen kustannustoimintaan Niiden luovutukset tapahtuivat A Oy:n liiketoimintaan kuuluvassa tarkoituksessa. A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa palvelun ottamisesta omaan käyttöön

14 Parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistyö KHO T 1440 Asunto-osakeyhtiö: pinta-alasta 71 % koostui osakkeenomistajien asuinhuoneistoista ja loput 29 % liikehuoneistoista AsOy oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden osalta alvvelvolliseksi AsOy oli teettänyt parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöitä, joiden kustannuksista kaikki osakkeenomistajat olivat vastanneet Ottaen huomioon sen että 1) parvekkeet olivat osa julkisivua, ja 2) myös liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajat olivat vastanneet parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöistä aiheutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisella osuudella, asunto-osakeyhtiöllä oli arvonlisäverolain 102 ja 117 :n nojalla oikeus vähentää kustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin AsOy oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden osalta alv-velvolliseksi Ilma-alus KHO T 3465 Unionin tuomioistuin lausui korkeimman hallinto-oikeuden sille tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta antamassaan ennakkoratkaisussa, että kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388/ETY 15 artiklan 6 alakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyä vapautusta sovelletaan myös ilma-aluksen luovutukseen toimijalle, joka ei itse ole kyseisessä säännöksessä tarkoitettu "pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä vastiketta vastaan harjoittava lentoyhtiö", vaan joka hankkii mainitun ilma-aluksen yksinomaan tällaisen yhtiön käytettäväksi. Kun otettiin huomioon unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa lausuttu, korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n, joka ei itse harjoittanut pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä vastiketta vastaan, mutta joka luovutti ilma-aluksen edelleen käytettäväksi tällaisen toiminnan harjoittajalle B Oy:lle, suorittamia ilmaalusten hankintoja ei ollut pidettävä sellaisina tavaran yhteisöhankintoina, joista A Oy:n olisi tullut suorittaa arvonlisäveroa Maksutapaan liittyvä lisämaksu KHO T 3533 Matkatoimistoalalla toimiva A Oy oli solminut palveluntuottajan kanssa sopimuksen, jonka mukaan palveluntuottaja hyvitti A Oy:lle A Oy:n asiakkaiden tälle maksu- tai luottokortilla maksamien ostojen hinnat vähennettynä palveluntuottajan omalla, yleensä prosenttiperusteisella palkkiolla. A Oy aikoi veloittaa palveluntuottajan perimästä palkkiosta A Oy:lle aiheutuneen kustannuksen maksu- tai luottokortilla maksavilta asiakkailtaan erillisenä eränä maksupalvelulain 60 :ssä tarkoitetulla tavalla. Tätä lisämaksua ei veloitettu käteisellä maksavilta asiakkailta. Maksu- tai luottokorttia maksuvälineenä käyttäviltä asiakkailta veloitettava lisämaksu katsottiin arvonlisäverolain 73 :n nojalla osaksi A Oy:n myymän palvelun veron perustetta. Kysymys ei ollut arvonlisäverottomasta läpikulkuerästä eikä verottomasta rahoituspalvelun myynnistä tai välityksestä saadusta korvauksesta. Näin ollen A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa verolliseen myyntiin liittyvistä kortin käyttäjiltä veloitettavista maksuista. Autoveron sisällyttäminen veron perusteeseen KHO T 3744 A Oy oli vuosien 2005 ja 2006 aikana tuonut maahan henkilöautoja, joista se oli autoverolain mukaan ollut velvollinen suorittamaan autoveroa. A Oy oli sisällyttänyt autoveron ajoneuvojen myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi toisin kuin hallinto-oikeus, että autoveroa oli ennen voimaan tullutta lainmuutosta pidettävä ajoneuvojen myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen sisältyvänä verona. A Oy:lle ei näin ollen ollut palautettava sen suorittamia arvonlisäveroja siltä osin kuin ajoneuvojen myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen oli sisällytetty myös A Oy:n suorittama autovero. Arvonlisäveron palautushakemukset tilikausilta ja Viimeaikaista oikeuskäytäntöä Keskusverolautakunta 12/ /2012 Kiitos! KVL /59 Verokanta - Sanoma- ja aikakausilehti - Yleishyödyllinen yhteisö Jäsenlehden painos KVL /57 KVL /56 KVL /52 KVL /50 KVL /45 KVL /39 KVL /31 KVL /23 KVL /13 Rahoituspalvelu Kiinteistösijoitusrahasto Hallintopalvelu Verokanta Alennettu verokanta - Ryhmäliikuntapalvelu Työvoimapoliittinen koulutus - Yleishyödyllinen yhteisö- Elinkeinotulo Arvonlisävero - Jälleenvakuutussopimuskanta - Palvelun myyntimaa Liiketoiminta - Koulutuspalvelu Yliopisto Julkaisutoiminta Arvonlisäverovelvollisuus- Liiketoiminta Äänitallennusta koskeva oikeus - Tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö Kiinteistön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen Kiinteistöön kohdistuvan pysäköintioikeuden luovuttaminen Pysäköintitoiminta - Pysäköintipaikan luovuttaminen Hotelli- ja leirintäaluetoimintaanverrattava majoitustoiminta Anne Klemola arvonlisäveroasiantuntija, VT Puh This publicationhas beenpreparedfor generalguidanceon matters of interest only, and doesnot constituteprofessionaladvice. You shouldnotact upontheinformation containedin this publicationwithoutobtainingspecific professionaladvice. No representationor warranty (express or implied) is given as totheaccuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permittedby law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees andagentsdo notaccept or assumeany liability, responsibilityor dutyof care for any consequencesof you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rightsreserved. In this document, refers topricewaterhousecoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers InternationalLimited, each member firm of whichis a separate legalentity.. 14

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot