Hankintaohje. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintaohje. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1.3.2014"

Transkriptio

1 2014 Hankintaohje Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

2 Sisällys 1. Hankintaperiaatteet Hankintaperiaatteet Yhteistoiminta Esteellisyys hankinta-asioissa Julkisuus Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto Hankintojen ryhmäjako Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Alle eur hankinnat Yli euron hankinnat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintavaltuudet kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Muutoksenhaku Kynnysarvon alittavat hankinnat Kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintaoikaisu Valitus markkinaoikeuteen Kilpailuttaminen Hankinnoista ilmoittaminen Tarjousten pyytäminen Tarjouspyynnön sisältö Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano

3 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hankintaohjeen tavoitteena on ohjeistaa kuntayhtymän hankinnat toteutettavaksi taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Hankintaohje koskee kaikkia kuntayhtymä Kaksineuvoisen tavara- ja palveluhankintoja. Kuntayhtymän hankintoja ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Kuntaliiton yleiset hankintaohjeet, Kauhavakonsernin hankintaohje sekä tämä hankintaohje. Noudatettavia normeja ovat mm. - Laki julkisista hankinnoista (348/2007) - Kuntalaki (365/95) - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) - Kuntien yleiset hankintaohjeet (Kuntaliitto 2010) - Kuntayhtymä kaksineuvoisen hallintosääntö (yhtymähallitus ) - Kauhava-konsernin hankintaohje (kaupunginhallitus ) - Mahdolliset seutukunnalliset yhteishankintasopimukset kuten o Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas o Järvinet Oy:n hankintasopimukset Hankintalainsäädäntöä sovelletaan kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa noudatetaan kuntalakia, hallintosääntöä, tätä hankintaohjetta, Kauhava-konsernin hankintaohjetta sekä hyvän hallinnon periaatteita. Käytännön hankintatoiminnassa noudatetaan ja painotetaan julkisen sektorin hyvän hankintatavan periaatteita, jotka on määritelty kuntien yleisessä hankintaohjeessa. Hankinnan lähtökotina ovat kustannustehokkuus ja toiminnallisuuden tavoittelu. Kilpailutus valmistellaan kuntalain mukaisesti. Onnistuneen hankinnan edellytyksiä ovat: - hankinnat kilpailutetaan, ellei ole olemassa suorahankintaperustetta - kilpailutukseen valitaan oikea menettelyvaihtoehto ja toimintamalli - hankintaprosessiin varataan riittävästi aikaa - hankinnan eri vaiheissa varmistetaan tarvittava asiantuntemus - hankintailmoitus laaditaan huolella - hankinnan kohde kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi tarjouspyynnössä, jotta saatavat tarjoukset ovat vertailukelpoisia - tarjousten vertailu perustuu tarjouspyynnössä määriteltyihin perusteisiin - tarjouspyyntö lähetetään riittävälle määrälle tarjoajia - ei tingitä, ei neuvotella, ellei se ole sallittua valitussa hankintamenettelyssä - hankinnasta tehdään kirjallinen, perusteltu päätös - sopimus perustuu tarjouspyyntöön ja tarjoukseen - hankinnan seuranta on systemaattista - hankintaprosessin eri vaiheet dokumentoidaan 3

4 1. Hankintaperiaatteet 1.1 Hankintaperiaatteet Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintalakia ei sovelleta ns. in house -hankintoihin, eli hankintoihin, jotka tehdään kuntayhtymän sidosyksiköiden (kuntakonsernit, kuntayhtymän omistamat yhtiöt) välillä. Oman organisaation ja siihen kuuluvien yhteisöjen tekemää työtä tai kuntayhteistyötä ei tarvitse kilpailuttaa. Hankinnan arvo lasketaan tavaran tai palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta. Euroopan komissio ja Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistavat säännöllisesti päätöksillään kynnysarvot, joten ne on varmistettava osoitteesta Hankinnat jakautuvat hankintalaissa ja sitä koskevissa asetuksissa: Pienhankinnat: kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Myös näissä hankinnoissa on noudatettava hankintaohjetta ja -periaatteita. Kansalliset hankinnat: kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvot alittavat hankinnat. EU-hankinnat: EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hankinnoissa on käytettävä hyväksi kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Hankinnoissa on aina noudatettava avoimuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys, ympäristövaikutukset ja kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet hankinnan elinkaaren aikana. Hankinnoissa on otettava huomioon myös valtionosuus- ja työllisyyslainsäädännön edellyttämät ohjeet ja määräykset. Paikallisten yritysten ja yrittäjien mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun tulee huomioida kilpailutusta järjestettäessä. Hankinta voidaan jakaa sellaisiin osiin, että paikallisilla yrityksillä ja yrittäjillä on mahdollisuus tehdä tarjous. Hankinnan jakaminen osiin ei kuitenkaan saa nostaa hankinnan kokonaiskustannusta. Hankinnat tehdään ostajan (kuntayhtymä) aloitteesta ja todelliseen tarpeeseen perustuen. Hallinto- ja tukipalveluiden yksiköt (materiaalipalvelut/taloushallinto/atk) auttavat tarvittaessa hankkimalla tietoa sekä avustavat tarjouspyynnön laatimisessa. Tarjouspyynnöt kilpailutusmenettelyssä tehdään kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Nämä tarjouspyynnöt tehdään aina hankkivan yksikön ja taloushallinnon tiiviissä yhteistyössä. Taloushallinto vastaa kilpailutusprosessista ja hankkiva yksikkö vastaa hankittavan kohteen sisällöllisestä määrittelystä. Keskusvarasto hoitaa keskitetysti hankintarenkaan hankintaryhmiin kuuluvien tarvikkeiden hankinnat ja näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat hoidetaan hankintarenkaan päättämiltä 4

5 toimittajilta. Muu menettely ei ole sallittua. Hankintarenkaaseen kuulumattomat tavarahankinnat kilpailutetaan. Investointihyödykkeitä eri yksiköihin hankittaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteishankintaa ja yhteistä tarjouspyyntöä. Yksiköt voivat itse päättää omista hankinnoistaan määrärahojen ja hallintosäännön antamissa puitteissa. Yhteishankintoja tulee kuitenkin tehdä mahdollisuuksien mukaan ja käyttää mahdolliset määrä ym. -alennukset hyväksi hankintoja tehtäessä. Taloussuunnitelman mukaisista yhteishankinnoista annetaan ohjeistus tilikausittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. 1.2 Yhteistoiminta Kuntayhtymä on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaassa. Lisäksi hankintayhteistyötä tehdään mm. Kauhavan kaupungin ja Järvinet Oy:n kanssa. Myös KL- Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamiin hankintoihin on mahdollisuus osallistua. Kuntayhtymässä mm. seuraavat kokonaisuudet kilpailutetaan keskitetysti tai ollaan mukana hankintayhteisyössä em. organisaatioiden kanssa: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan hankintaryhmät, joissa kuntayhtymä on mukana, ovat: Anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet Avannetuotteet Elintarvikkeet perunoita lukuun ottamatta EKG-elektrodit ja tarvikkeet Haavahoito, sidonta ja lastoitustarvikkeet Perus- ja erikoissairaanhoidon sekalaiset tarvikkeet Dialyysi- ja urologian tarvikkeet Suojaus- ja peittelytarvikkeet Pesu- ja desinfiktioaineet Toimistotarvikkeet (sis. värikasetit) Kuitu- ja vanutuotteet, vaipat Muovituotteet ja riskijäteastiat Diabetestarvikkeet ja insuliinipumput Pehmopaperit Vieritestitutkimukset Sterilointitarvikkeet Ommelaineet Rintasyöpäseulontapalvelut Keskusvarasto hoitaa keskitetysti hankintarenkaan hankintaryhmiin kuuluvien tarvikkeiden hankinnat ja näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat hoidetaan hankintarenkaan päättämiltä toimittajilta. 5

6 Atk-hankinnat hoitaa keskitetysti atk-käyttöpäällikkö. Järvinet Oy kilpailuttaa kuntayhtymän puolesta atk-laitehankinnat. Ohjelmistohankinnoissa tehdään yhteistyötä Järvinet Oy:n sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kauhavan kaupunki kilpailuttaa kuntayhtymän puolesta sopimukseen perustuen sähköenergian hankinnan ja vakuutukset sekä perussäännön mukaan tilintarkastuspalvelut. 1.3 Esteellisyys hankinta-asioissa Esteellisyydestä on säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellinen ei saa osallistua hankinnan valmisteluun, esittelemiseen eikä päättämiseen, hankinnan valvontaan ja vastaanottoon eikä muutoinkaan hankintaan liittyvien asioiden käsittelyyn. Hankintaa valmistelevien ja esittelevien on huolehdittava oma-aloitteisesti siitä, ettei hankinnasta anneta ennen sen julkiseksi tuloa tietoja tai asiakirjoja sellaiselle luottamushenkilölle ja kuntayhtymän palveluksessa oleville henkilöille, jotka ilmeisesti ovat esteellisiä. 1.4 Julkisuus Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta toteaa, että viranomaiselle tulleet asiakirjat ovat julkisia, ellei niistä toisin säädetä. Viranomaiselle tullut julkinen asiakirja voidaan myös julistaa salaiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankinta-asiakirjoissa salassa pidettävä tieto on yleisimmin liike- tai ammattisalaisuutta koskevaa tietoa. Tarjouspyyntöön on sisällytettävä pyyntö tarjouksessa liike- ja ammattisalaisuudeksi katsottavista asioista. Hinta on kuitenkin aina julkinen tieto. Henkilötiedot puolestaan eivät ole julkisia. Asiakirjojen julkiseksi tulossa on ajallisia poikkeamia: - Tarjouspyyntö liiteasiakirjoineen on julkinen sillä hetkellä, kun se on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu. - Tarjous tulee julkiseksi sen jälkeen kun hankintasopimus on tehty. Poikkeuksena tästä ovat salassa pidettävät asiat. Hankintamenettelyssä asianosaisena olevalla voi kuitenkin olla oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista esimerkiksi muutoksenhakua varaten jo ennen näiden tuloa yleisesti julkiseksi. - Hankintapäätös mahdollisine liitteineen (esim. vertailuasiakirja) on kokonaisuudessaan julkinen asiakirja. - Hankintasopimus on julkinen allekirjoittamisen jälkeen. Mahdolliset valmistelumuistiot sekä sisäiset tiedotteet ovat yksikön sisäisiä asiakirjoja eivätkä ne ole julkisia, ellei niitä oteta osaksi päätöstä. 6

7 1.5 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto Kuntayhtymän palveluksessa oleva, luottamushenkilö tai toimeksiantotehtävää hoitava eivät saa paljastaa salassa pidettävää tietoa muille kuin niille, joiden tehtävä on ko. asioiden käsittely. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen, luottamustehtävän tai toimeksiantotehtävän päättymisen jälkeen. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi hyödyksi taikka toisen hyödyksi tai vahingoksi. 2. Hankintojen ryhmäjako 2.1 Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Voimassa olevat kynnysarvot alkaen (Hankintalaki 15 ): Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut eur Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat sekä koulutuspalvelujen yhteishankinta eur Rakennusurakat eur Alle eur hankinnat Alle euron (alv 0 %) hankinnat käsitellään ns. ostoina. Ostoja ei tarvitse erikseen kilpailuttaa eikä niiden suorittaminen edellytä erillistä päätöstä. Ostoissa on kuitenkin käytettävä harkintaa ja ne on tehtävä mahdollisimman edullisesti hyvää hankintatapaa noudattaen. Ostoja ei tehdä kiertäviltä edustajilta. Kustannusten kohtuullisuus varmistetaan hintatiedustelulla ja sen jälkeen tehdään dokumentoitu tilaus. Tarjouspyyntö voidaan tehdä esimerkiksi puhelimitse 3-5 palveluntuottajalle tai tavarantoimittajalle ja saadut tiedot sekä valintaperusteet dokumentoidaan siten, että ne voidaan tarvittaessa todentaa. Hankinnan valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Alle euron hankinnoissa hankkija toimii hallintosäännön ja talousarvion puitteissa käyttäen omaa harkintavaltaansa ja noudattaen hyvää hankintatapaa. Alle eur hankinnoista ei tehdä viranhaltijapäätöstä eikä siitä näin ollen ole muutoksenhakumahdollisuutta. 7

8 2.1.2 Yli euron hankinnat Hankinta, joka arvo on yli euroa, mutta alle hankintalain mukaisten kynnysarvojen (alv 0 %) on pääsääntöisesti kilpailutettava siten, että tarjoukset pyydetään vähintään kolmelta toimittajalta. Talouspyyntö laaditaan yhteistyössä hankkivan yksikön ja taloushallinnon kanssa. Tarjouspyyntö lähetetään vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle ja tarjouksen antamiseen varataan kohtuullinen aika, vähintään kaksi viikkoa. Valintaperusteena käytetään joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Valintaperuste ilmoitetaan tarjouspyynnössä ja päätöksessä. Hankkiva yksikkö tekee saatujen tarjousten perusteella vertailun ja hankintaesityksen hankintavaltuudet omaavalle päätöksentekijälle. Päätös hankinnasta tehdään hallintosäännön hankintavaltuuksien puitteissa (ks. kohta 3). Kuntayhtymän yli euron arvoisista hankinnoista on tehtävä hallintosäännön mukainen päätös perusteluineen ja hankintadokumentit arkistoidaan asiahallintajärjestelmä Dynastyyn. Päätös lähetetään tarjoajille tiedoksi oikaisuvaatimusohjeineen. 2.2 Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Vuonna 2013 voimassa olevien säädösten mukaan kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana käsitellään euron tavara- ja palveluhankinnat - yli euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut. Hankintalain liitteen B mukaisissa palveluhankinnoissa noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia menettelyjä riippumatta siitä, ylittääkö hankinnan arvo EU-kynnysarvon (jälki-ilmoitus tehtävä). B-palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut. Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on julkaistava ilmoitus HILMA-ilmoituskanavalla. Tarjouspyyntö voidaan julkistaa myös kuntayhtymän kotisivuilla ja se voidaan tarvittaessa lähettää myös halutuille toimijoille. Valintaperusteena käytetään joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Päätös hankinnasta tehdään hallintosäännön hankintavaltuuksien puitteissa (ks. kohta 3). Hankintamenettelyssä noudatetaan hankintalakia ja kuntaliiton yleisiä hankintaohjeista (2010). Tarkemmat ohjeet hankintamenettelystä löytyvät esimerkiksi kuntaliiton hankintaohjeesta, joka on saatavissa internetissä osoitteessa pdf Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankkiva yksikkö ja taloushallinto tekevät kilpailutuksen tiiviissä yhteistyössä. Koska kilpailutusprosessiin voi kulua aikaa noin 2-4 kuukautta riippuen valmisteluun käytettävästä ajasta ja yhtymähallituksen kokousaikataulusta, on 8

9 hankkivan yksikön käynnistettävä prosessi kilpailutuspyynnöllä talouspäällikölle hyvissä ajoin. Taloushallinto vastaa kilpailutusprosessista ja hankkivan yksikön asiantuntijat vastaavat hankinnan kohteen sisällöllisestä määrittelystä (hankinnan kuvaus ja arvokriteerien määrittely). Kilpailutusprosessin vaiheet ovat: - Tarjousprosessin valmistelu - Tarjouspyynnön julkaiseminen Hilmassa - Tarjousten vastaanotto ja avaaminen määräajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudesta on laadittava avauspöytäkirja. - Tarjoajien soveltuvuuden edellytysten tarkastaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen - Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella - Hankintapäätöksen valmistelu - Hankintapäätös ja sen tiedoksi antaminen muutoksenhakuohjeineen - Hankintasopimuksen tekeminen, kun päätös on lainvoimainen. Hankintasopimukset allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava viranhaltija. Hankintasopimuksista vastaa keskitetysti taloushallinto. Tilausmenettely tavarahankinnoissa sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. 2.3 EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvo on ajalla tavara- ja palveluhankinnoissa euroa. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Hankintalain B-liitteen mukaiset sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat (arvo yli eur) hankitaan arvosta riippumatta kansallisten menettelyjen mukaan jälki-ilmoittamisella täydennettynä. Kilpailutusprosessin kesto voi olla 5-8 kuukautta lainsäädännöstä tulevista määräajoista, valmistelusta ja yhtymähallituksen kokousaikatauluista johtuen. Voimassa olevassa hankintalaissa (348/2007) säädetään tarkasti menettelyt ja määräajat, joiden mukaan EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa. Hankintailmoitus julkaistaan Hilma-ilmoituskanavalla, josta se välittyy TED-tietokantaan ja sitä kautta EU:n laajuisesti tiedoksi. Yhtymähallitus päättää EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista. Sopimus hankinnasta voidaan solmia aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun asianosaisen on katsottu saaneen päätöksen tiedoksi valitusosoituksineen eli sovelletaan ns. odotusaikaa. Hankintamenettelyssä noudatetaan hankintalakia ja kuntaliiton yleisiä hankintaohjeita (2010). 9

10 3. Hankintavaltuudet kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus ) hankintavaltuudet ovat seuraavat: eur hankinnat eur hankinnat ja hankintasopimukset Erityispalvelujen johtaja Kuntayhtymän johtaja Varhaiskasvatusjohtaja Sosiaalipalvelujen johtaja Vanhustyön ohjaaja Vanhuspalvelujen johtaja Johtava hammaslääkäri Johtava ylilääkäri Johtava työterveyslääkäri Hoitotyön johtaja Kehittämispäällikkö Talouspäällikkö Yli eur Yhtymähallitus Atkhankinnat Kansalliseen kynnysarvoon saakka Kuntayhtymän johtaja Hankinnan arvo lasketaan tavaran tai palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta. 4. Muutoksenhaku Hankintapäätökseen tulee liittää valitusosoitus ja oikaisuohje. Malleja valitusosoituksesta on osoitteessa Viranhaltijapäätökseen valitusosoitus tulostetaan asiahallintajärjestelmä Dynastysta. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hankintalain mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. 4.1 Kynnysarvon alittavat hankinnat Alle kansallisen kynnysarvon jäävien hankintojen (pienhankinnat) hankintapäätöksistä ei ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen, mutta asianosainen voi tehdä niistä hankintaoikaisun. Hankintapäätöksentekijä voi käyttää hankintaoikaisua myös oma-aloitteisesti korjaamiskeinona, mikäli päätöksenteossa huomataan virhe. Pienhankinnoissa ovat hankintaoikaisun ohella käytettävissä kuntalain mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet (oikaisuvaatimus + kunnallisvalitus), jos hankintayksikkönä toimii jokin viranomainen. Muutoksenhakumenettelyssä voidaan arvioida ainoastaan hankinta- 10

11 menettelyn mahdollista lainvastaisuutta tai menettelyvirhettä (esim. esteellisyys, toimivallan ylitys). 4.2 Kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintaoikaisu Hankintaoikaisu on kaikkien hankintamenettelyn asianosaisten käytettävissä. Sitä voidaan käyttää kaikissa hankinnoissa, eli myös pienhankinnoissa, joihin hankintalakia ei muuten sovelleta. Hankintapäätöksentekijä voi käyttää hankintaoikaisua myös oma-aloitteisena korjaamiskeinona, mikäli hankintapäätöksen tai muun kilpailuttamiseen liittyvän toimenpiteen tekemisessä on sovellettu lakia virheellisesti. Korjaaminen on suoritettava 60 päivän kuluessa päätöksenteosta. Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä muutoksenhakuohjeineen Valitus markkinaoikeuteen Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi valitusosoituksineen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Muutoksenhakuohjeessa on ilmoitettava hankintayksikön yhteystiedot. 5. Kilpailuttaminen Hankintoja kilpailutettaessa tehtävän sopimuksen pituus on sidoksissa hankinnan luonteeseen ja siihen, mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää ja tarkoituksenmukaista. Yleensä hankinnat tulee kilpailuttaa 2 5 vuoden välein. Kilpailuttamisväli voi olla myös pidempi esimerkiksi investointeja sisältävissä hankinnoissa. 5.1 Hankinnoista ilmoittaminen EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tulee ilmoittaa EU:n laajuisesti. HILMAan, joka on julkisten hankintojen sähköinen markkinapaikka, pitää jättää ennakkoilmoitus, EU- 11

12 hankintailmoitus, jälki-ilmoitus sekä erityisalojen EU-hankinta-ilmoitus ja jälki-ilmoitus. HILMAsta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Myös kansalliset kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa HILMAssa ( Kansallisten kynnysarvon alle jääviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, joten näiden ns. pienhankintojen ilmoittaminen HILMA:ssa jää hankintayksikön harkintaan. Avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun aikaansaamiseksi hankinnat tulisi ilmoittaa mahdollisimman laajasti. Tämän vuoksi hankinnoista, joista järjestetään tarjouskilpailu, ilmoitetaan pääsääntöisesti kuntayhtymän kotisivuilla. Tarvittaessa hankinnasta ilmoitetaan myös paikallisessa ja/tai alueellisessa lehdessä, Julkiset hankinnat lehdessä ja HILMAssa ( 5.2 Tarjousten pyytäminen Tarjouspyynnöt kilpailutusmenettelyssä tehdään kansallisen kynnysarvon ja EUkynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Nämä tarjouspyynnöt tehdään aina hankkivan yksikön ja taloushallinnon tiiviissä yhteistyössä. Taloushallinto vastaa kilpailutusprosessista ja hankkiva yksikkö vastaa hankittavan kohteen sisällöllisestä määrittelystä. Hankintalain mukaisissa hankinnoissa on noudatettava lain mukaisia määräaikoja. Myös hankinnoissa, jotka ovat arvoltaan eur, tehdään tarjouspyyntö. Alle eur hankinnoissa voidaan käyttää joko tarjouspyyntöä tai dokumentoitua hintatiedustelua. Tarjouspyyntöpohja löytyy kuntayhtymän sisäisestä verkosta K-asemalta kansiosta lomakkeet/hankinnat. Tarjouspyynnöt tehdään yhteistyössä taloushallinnon kanssa. 5.3 Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asiakirja. Tarjouspyyntö laaditaan sisällöltään selkeäksi ja sen tulee olla niin täsmällisesti määritelty, että sen vertailukriteerien perusteella on mahdollista saattaa tarjoukset yhteismitalliseksi. Tarjouspyynnön kriittisin osa on laatuvaatimusten kuvaaminen. Vertailukriteerien pitää olla kyseiseen hankintaan sopivia ja objektiivisia. Kriteerit eivät saa suosia paikallisia tarjoajia tai antaa tilaajalle rajoittamatonta valtaa tarjoajien valintaan. Tarjouspyynnössä ja soveltuvin osin hankintailmoituksessa tulisi olla seuraavat asiat: - Hankintayksikön ja hankinnasta vastaavan yhteystiedot - Hankinnan kohteen määrittely (tekniset eritelmät) - Tarjouksen toimitusosoite - Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen - Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava - Sopimuksen kesto ja option varaaminen 12

13 - Osatarjousten ja vaihtoehtojen sallittavuus - Tarjouksiin liitettävät liitteet ja selvitykset (Hankintalaki ) - Tarjouksen valintaperusteet ja niiden painoarvot Kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu-/arviointikriteerit o laatuvaatimukset/arviointikriteerit/painoarvot o ympäristötekijät/arviointikriteerit/painoarvot - Kanta alihankkijoiden hyväksyttävyydestä - Tilaajavastuulain velvoitteet - Tarjousten jättöaika, kansallisissa hankinnoissa vähintään 14 päivää - Tarjousten voimassaoloaika - Tarjouksen kelpoisuusvaatimukset ja hylkäämisperusteet - Maininta asiakirjojen julkisuudesta ja liikesalaisuuksien sisällyttämisestä Tarjoukset on pyydettävä toimittajilta samanaikaisesti ja mahdolliset muutokset ja täydennykset tulee toimittaa kaikille, joilta tarjous on pyydetty. Kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava aina Hilmassa. 5.4 Tarjousten käsittely Tarjouksen vastaanottajan ovat kirjattava saapuneet tarjoukset ja merkittävä tarjoukseen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Saapuneet tarjoukset avataan määräajan jälkeen ja avaustilaisuudesta laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneet tarjoukset, jotka suljetaan pois kilpailusta, merkitään avauspöytäkirjaan (tarvittaessa pöytäkirjan liitteelle, mikäli tarjous tulee avauspöytäkirjan laadinnan jälkeen). Hankinnasta päättävällä yksiköllä on oikeus hylätä saadut tarjoukset hankintalain mukaisin perustein. Tarjous on hylättävä, jos se on tarjouspyynnön vastainen tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä/yksikköhintoja tarjouksentekijä on toiminut tarjousmenettelyssä vilpillisesti taikka muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä, jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää (edellyttää yksityiskohtaista selvitysmenettelyä (HankL 63 ) 13

14 Tarjouksen pyytäjä saa antaa tarjouksen tekijälle tilaisuuden korjata tarjouksessaan ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe, mikäli virheen olemassaolo on selvästi tarjousasiakirjoissa havaittavissa. Tarjoajat, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, suljetaan pois kilpailusta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään ja asia kirjataan päätökseen. Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarjousten vertailu suoritetaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella. Vertailun pisteytyksen tekee hankkiva yksikkö. Tarjoukset tulisi käsitellä niin hyvissä ajoin, että hyväksyminen voidaan saattaa tarjouksen tekijän tietoon tarjouksen voimassaoloaikana. Mikäli päätös viipyy, tarjouksen tekijöiltä on riittävän ajoissa tiedusteltava, ovatko he valmiita jatkamaan voimassaoloaikaa hankintayksikön ehdottamaan uuteen päivämäärään saakka. 6. Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano Hankintapäätös on tehtävä yli eur arvoisista hankinnoista hallintosäännön puitteissa. Viranhaltijapäätökset tehdään Dynastyyn. Hankintapäätösten täytäntöönpano toteutetaan lainsäädännön mukaisesti. Kaikille tarjoajille (tarjousvertailussa mukana olleille) lähetetään tiedoksi hankintapäätös, vertailutaulukot ja muutoksenhakuohjeet. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Hankintasopimukset allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava viranhaltija. Hankintasopimuksista vastaa keskitetysti taloushallinto. Tilausmenettely tavarahankinnoissa sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Pienhankinnoissa sopimus voidaan korvata kirjallisella tilausvahvistuksella. Julkisissa hankinnoissa on käytännössä syytä toimia niin, että hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella, koska sitovat hankintasopimukset voidaan tehdä vasta muutoksenhakuaikojen päätyttyä. Muutoksenhakuajat hankintapäätöksissä ovat: - pienhankinnoissa (kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat) voidaan tehdä hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. - Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa voidaan tehdä hankintaoikaisu hankintayksikölle tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista - Sen, joka tekee valituksen markkinaoikeudelle, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hankintayksikölle. Hankinta-asiakirjat dokumentoidaan ja säilytetään tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Hankintasopimuksen toteutumista tulee seurata. Mikäli hankitun palvelun tai tuotteen toimitusaika, sisältö, ominaisuus, laatutaso tai muu tekijä ei ole hankintasopimuksen mukainen, on hankintayksikön tarvittaessa reklamoitava puutteista kirjallisesti ja pyydettävä korjaamaan tilanne. Mikäli menettelyä ei korjata sovitun mukaiseksi kohtuullisessa ajassa, sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. 14

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan

JIK ky:n hankintaohje voimaan JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.3.2017 Johtokunta 24.2.2017 Johtoryhmä 1.2.2017 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.3.2017 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet 3 3. Hankintaorganisaatio

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hankintaohje KALAJOEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.2.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kalajoen kaupungin hankintaohje 1.2.2011 alkaen Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Keminmaa, PIENHANKINTAOHJEET

Keminmaa, PIENHANKINTAOHJEET Keminmaa, PIENHANKINTAOHJEET KH /09 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hankintavaltuudet ja -rajat 2 3. Soveltamisala 3 4. Pienhankinta ja sen perusperiaatteet 3 5. Pienhankintojen hankintamenettelyt

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Siikajoen kunta. Pienhankintaohjeet. Sisällysluettelo. 3. Soveltamisala.3

Siikajoen kunta. Pienhankintaohjeet. Sisällysluettelo. 3. Soveltamisala.3 1 Siikajoen kunta Pienhankintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hankintavaltuudet ja -rajat 2 3. Soveltamisala.3 4. Pienhankinta ja sen perusperiaatteet......3 sivu 5. Pienhankintojen hankintamenettelyt..5

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus Huittisten kaupungin Pienhankintaohje Kaupunginhallitus 18.9.2017 Pienhankintaohje Pienhankintaohje koskee kansalliset kynnysarvot alittavia pienhankintoja SISÄLTÖ: 1. Pienhankinnan määrittely, sääntely

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Hankintakeskus 33/2014 11.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Hankintakeskus 33/2014 11.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 33 Ompelukoneiden hankinta H015-14 HEL 2014-002966 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Erkin Sauma & Tikki Ky:n tarjouksen Husqvarna- ja Pfaff-ompelukoneista

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 1. PÄÄTÖSVALTA HANKINTA-ASIOISSA... 4 2. PIENHANKINTAOHJEEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Minna Halonen vs. hankintapäällikkö Tausta Jo ensimmäisen hankintalain voimaan tullessa 1994 Suomen Kuntaliitto uudisti aikaisemmat suositusohjeensa kunnan yleisiksi

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot