MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

2

3 Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 B:12

4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL Kainuu Kannen kuva: Futureimagebank ISBN ISSN Kajaani 2008

5 Sisällys Esipuhe 1 Yhteenveto 3 Краткие итоги 9 Summary 14 1 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Kainuu asuin- ja työskentelyalueena Suomessa ja Kainuussa asuvat ulkomaalaiset Maahanmuuttajien kotouttaminen Kainuuseen Kainuun MEB-hanke 28 2 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus ja aineistot Tutkimuskysymykset ja niiden teoreettinen tausta Tutkimuksen toteutus Kainuu ulkomaalaisväestön asuinpaikkana Ulkomaalaisten näkemykset Kainuusta Asuminen Suomessa ja Kainuussa Ulkomaalaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Kainuussa Ulkomaalaisten sosiaaliset kontaktit Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 43 5 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kainuussa Maahanmuuttajien työmarkkina-asema ja koulutustausta Maahanmuuttajien työllisyystilanne Ulkomaalaisten osaamistaso ja sen vahvistaminen Mahdollisuudet ja keinot työllistymiseen.. 62 Lähteet 70 Kainuun maakunnan julkaisuluettelo 83

6

7 Esipuhe Esipuhe Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyteen ja koulutukseen liittyvien kysymysten lisäksi, sitä millaisia syrjäytymisen ja ennakkoluulojen kokemuksia ja ongelmia maahanmuuttajilla on sekä sitä, mitkä ovat syrjäytymisen ja ennakkoluulojen syitä ja seurauksia. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Lönnrot-instituutin esimies, erikoistutkija Jouni Ponnikas sekä tutkijat Verna Mustonen, Sirpa Korhonen ja Nikolai Veresov sekä projektipäällikkö Andra Aldea-Partanen. Tutkimuksen tekoon osallistui myös tutkimusapulainen Sari Pöllänen. Kiitämme MEB-hankkeen projektipäällikköä Jyri Kokkosta ja aluesuunnittelija Jorma Teittistä hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Kajaanissa, joulukuussa 2007 Tekijät

8

9 Yhteenveto Yhteenveto Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti vuonna 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Kainuussa asuvat vuotiaat henkilöt, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai saame tai jotka eivät olleet suomenruotsalaisia. Kohdejoukon koko oli yhteensä 840 henkilöä. Tutkimuksessa tehtiin yksi koko kohdejoukolle kohdistettu kysely, johon vastasi 339 henkilöä. Lisäksi tehtiin maahanmuuttajien ryhmähaastattelu sekä joitakin asiantuntija haastatteluja. Tutkimuksen kohdejoukkoa kutsutaan tässä raportissa sekä Kainuun maahanmuuttajiksi että ulkomaalaisiksi. Maahanmuuttajien asemaa Kainuussa tarkasteltiin sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus kohdennettiin kolmeen tutkimusteemaan, joita selviteltiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Kainuu asuinpaikkana: Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? 2. Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa: Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? 3. Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa: Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Tutkimuksessa analysoidaan maahanmuttajien nykyisten työtehtävien ja heidän koulutuksensa ja osaamisensa välistä kohtaantoa, kiinnostusta yrittäjyyteen sekä uusiin työtehtäviin. Lisäksi analysoidaan maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä koulutustarpeita.

10 Yhteenveto Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna ulkomaalaisten määrä Suomessa on kuitenkin edelleen hyvin pieni. Vuoden 2006 lopussa ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä oli 2,3 %. Kainuun maakunnassa ulkomaalaisten osuus oli 1,3 % eli yhteensä henkilöä. Kainuussa asuvista ulko-maalaista lähes puolet on kotoisin Venäjältä. Afrikasta, Aasiasta ja EU-maista kotoisin olevia ulkomaalaisia asuu Kainuussa lähes yhtä paljon. Kotouttamisella pyritään edesauttamaan ulkomaalaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnat laativat kotoutumisohjelman ja vastaavat ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotoutumissuunnitelma puolestaan on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma hänen tarvitsemistaan toimenpiteistä ja palveluista. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen tärkeimpinä edellytyksinä ovat suomen kielen oppiminen sekä pääsy työelämään. Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin kolme neljäsosaa kuuluu työikäiseen väestöön kun taas työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin kuuluu noin 43 %. Maahanmuuttajien työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin koko väestöllä. Työministeriön arvion mukaan huhtikuussa 2007 Suomessaasuvista ulkomaalaisista noin 20 % oli työttömänä. Ulkomaalaisten työttömyys on siis suunnilleen kaksinkertainen verrattuna valtaväestöön. Myös Kainuussa ulkomaalaisten työttömyys on tässä tutkimuksessa kerättyjen aineistojen mukaan selvästi muuta väestöä korkeampi: maahanmuuttajista on työttömänä yli 30 % kun koko Kainuun työttömyysprosentti on 15. Monet työttömistä maahanmuuttajista ovat toki aktiivisesti mukana toimenpiteissä, kuten harjoittelussa tai koulutuksessa. Vain vähemmistö on pelkästään työttöminä työnhakijoina. Seuraavassa esitellään lyhyesti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Maahanmuuttajien näkemykset perustuvat heille tehtyyn kyselyyn sekä haastatteluihin. Tutkimuskysymys 1. Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Johtopäätökset Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista olivat asuneet Suomessa ja Kainuussa jo useita vuosia. Enemmistö oli muuttanut Kainuuseen löydettyään suomalaisen puolison ja monet olivat muuttaneet yhdessä puolison tai perheen kanssa. Selvästi vähemmässä määrin ulkomaalaiset ovat tulleet Kainuuseen työn vuoksi tai pakolaisena. Kainuussa asuvat ulkomaalaiset pitivät Kainuun luontoa kauniina ja aluetta turvallisena asua, mutta useimmat eivät kokeneet maakuntaa mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä pidettiin tärkeänä sitä, että heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa otettaisiin huomioon. Toivomuksena vastaajilla oli, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä olisi enemmän, ja että koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä lasten kanssa työskentelevien sopeutumista autettaisiin viranomaisten toimesta. Tärkeimpinä tekijöinä omallekainuussa asumiselleen vastaajat pitivät puolison asumista Kainuussa, alueen turvallisuutta ja luonnon kauneutta, omaa ja puolison työpaikkaa sekä tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia. Myös itärajan läheisyyttä pidettiin tärkeänä.

11 Yhteenveto Kainuussa asumiseen oltiin pääosin varsin tyytyväisiä. Vain harvat kertoivat viihtyvänsä Kainuussa melko vähän tai ei lainkaan. Useimmat maahanmuuttajat myös aikovat pysyä Kainuussa tulevaisuudessa. Muuttoa harkitsevilla yleisin perustelu suunnitelmille lähteä oli työn puute tai muuttaminen opiskelun vuoksi. Toimenpide-esitykset Kainuu saa maahanmuuttajilta varsin positiivista palautetta. Valtaosa heistä aikoo pysyä Kainuussa. Maahanmuuttajat ovat kohtalaisen aktiivisia ja haluavat integroitua kainuulaiseen yhteiskuntaan. Kainuun valtaväestön, viranomaisten ja työnantajien tulisi selvemmin ymmärtää Kainuun monikulttuurinen rikkaus ja tehdä entistä aktiivisempaa sopeuttamistoimintaa maahanmuuttajille. Lisäksi tulisi tiedottaa Kainuun tarjoamista palveluista, kuten koulutuksista, sekä yleensä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kanssakäymisessä pitää kuitenkin huomioida molempien osapuolten tarpeet ja sopeuttamistoimissa kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumiseen maahanmuuttajapolitiikassa. Tutkimuskysymys 2. Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Johtopäätökset Useilla maahanmuuttajilla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä, joihin on tutustuttu töissä, suomen kielen kursseilla, sukulaisten kautta tai koulutuksissa. Työllistyminen on merkittävä väylä sosiaalisiin kontakteihin, integroitumiseen. Vapaa-aikana maahanmuuttajia kiinnostavat eniten ajanvietto perheen ja ystävien kanssa, liikunta ja urheileminen sekä monet luontoon liittyvät harrastukset. Uusien ihmisten tapaamista ja ajanviettoa omaa kansallisuutta edustavien tai samanlaisia muutto-kokemuksia omaavien ihmisten kanssa pidetään vähemmän kiinnostavina. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista oli tuntenut itsensä muutamia kertoja syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi. Osaa oli syrjitty useita kertoja ja muutama henkilö kertoi tuntevansa itsensä syrjityksi koko ajan. Vain noin neljä kymmenestä maahanmuuttajasta kertoi, ettei ollut tuntenut itseään lainkaan syrjityksi. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat ajattelivat kansallisuutensa vaikuttavan useimmin silloin, kun he etsivät töitä. Vähemmässä määrin kansallisuuden nähtiin vaikuttavan silloin, kun he ottavat osaa paikalliseen päätöksentekoon tai kun heidän lapsensa menevät kouluun. Vastaajia oli heidän mielestään yleensä kohdeltu eri tilanteissa pääasiassa samoin kuin suomalaisia. Suomalaisia huonommin vastaajia oli kohdeltu lähinnä kadulla tai julkisilla paikoilla. Usein kainuulaiset näyttäytyvät maahanmuuttajille varautuneina, torjuvina ja vaikeina lähestyä. Toisaalta ongelmana on yksityisyyden puute. Maahanmuuttajat saattavat joutua selittelemään täällä oloaan ja omaa tilannettaan. Tutkimusaineistosta välittyy kuva, että usein maahanmuuttajat kokevat olevansa paikallisille ikään kuin selityksen velkaa siitä, miksi he ovat täällä. Julkisista palveluista maahanmuuttajat käyttävät erityisesti KELA:n ja työvoimatoimiston palveluja. Lisäksi merkittävinä palveluina maahanmuuttajat nostivat esille oman asuinkuntansa suomen kielen kurssit, kunnan sosiaalipalvelut, Kajaanin monikulttuurisen keskuksen Monikan palvelut, muualla kuin omassa asuinkunnassa järjestetyt suomen kielen kurssit sekä uuteen ammattiin valmentavat koulutukset.

12 Yhteenveto Toimenpide-esitykset Yleinen syy ennakkoluulojen taustalla on tietämättömyys, jota taas voidaan poistaa kanssakäymisellä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumalla. Viranomaisten tulisi järjestää lisää tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat voisivat tutustua toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. Luontevaa kanssakäymistä tapahtuu esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kun suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta kohtaan syntyvät usein jo lapsuudessa. Ei ole yllätys, että suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kokenut syrjintää. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ala-asteella on tärkeää. Koulujen ja viranomaisten tulisi tukea perheitä suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa. Opettajien ja kasvattajien koulutuksessa, esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa, tulisi entistä enemmän parantaa heidän valmiuksiaan kohdata monikulttuurisuuden haasteet työssään. Maahanmuuttajien Kainuuseen sopeutumista sekä suomalaisten suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan lisääviä erilaisia täydentäviä kulttuurisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä voisivat olla mm. yhteiset kaksikieliset tilaisuudet, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat tapaavat toisiaan. Hyvä esimerkki tästä on kansainvälinen viikko eri ala- ja yläasteen kouluissa, joissa eri maista tulevat oppilaat voivat esitellä lähtömaataan haluamallaan tavalla. Tiedon lisääntyminen eri maista, kuten laajentuneesta EU:sta sekä Venäjästä, lisäisi suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä kulttuurista erilaisuutta kohtaan. Näin vahvistettaisiin Kainuun maakunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tutkimuskysymys 3. Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Johtopäätökset Tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista suurin osa oli mukana työelämässä. Palveluala sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliala olivat tyypillisimpiä työpaikkojen toimialoja. Myös tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla sekä kaupallisessa tai teollisessa työssä työskenteli useita. Työttömiä oli noin kolmannes kaikista vastaajista. Lisäksi mukana oli opiskelijoita, äitiyslomalla olevia henkilöitä sekä eläkeläisiä. Suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kouluttautunut muualla kuin Suomessa. Eniten Kainuussa on Venäjällä koulutuksensa saaneita maahanamuuttajia. Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista olivat suorittaneet vähintään toisen asteen koulutuksen eli olivat käyneet ammattikoulun, yliopiston tai ammattikorkeakoulun. Sen sijaan vähemmistöllä oli lukiokoulutus, pelkkä peruskoulutus tai ei lainkaan koulutusta. Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajilla on monipuolista osaamista ja pääosin hyvä koulutus. Tälle osaamiselle on käyttöä ja työllistymisen esteiden purkaminen olisi tärkeää. Vain alle puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kokee, että heidän koulutustaan arvostetaan Suomessa. Käytännössä koulutuksen arvostus, niillä jotka sitä kokevat saavansa, näkyy siinä, että he ovat saaneet koulutuksestaan tai toiminnastaan positiivista palautetta tai löytäneet koulutustaan vastaavan työpaikan. Yli puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista taas kokee, ettei heidän saamaansa koulutusta arvosteta. Arvostuksen puutetta osoittavat maahanmuuttajien mukaan maahanmuuttajien korkea työttömyys, ennakkoluulot heitä

13 Yhteenveto kohtaan sekä se, ettei heidän ulkomailla saamaansa koulutusta suoraan hyväksytä Suomessa. Vaikka monet maahanmuuttajat kokevat oman koulutuksensa arvostuksen alhaiseksi, yli puolet kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kuitenkin katsoo, että heidän nykyinen työpaikkansa vastaa heidän saamaansa koulutusta. Maahanmuuttajien työllistyminen Kainuussa vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Tästä kertoo se, että useimmin tutkimuksessa mukana olleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet itsenäisesti oman toiminnan tuloksena, esimerkiksi vierailemalla mahdollisissa työpaikoissa ja lähettämällä ansio luetteloita. Myös työvoimatoimisto on auttanut työpaikan löytämisessä. Niin ikään verkostot Suomessa, tuttavat tai ammatilliset kontaktit ovat auttaneet työllistymisessä. Työttömät maahanmuuttajat arvioivat merkittävimmiksi työllistymisensä esteiksi puutteet ammatillisessa koulutuksessa, ulkomaalaisille tarjolla olevien töiden vähäisyyden sekä heikon suomen kielen taidon. Työttömyyteen vaikuttaa myös ammattia vastaavan työn puute. Osa maahanmuuttajista myös koki, ettei heidän pätevyyttään ja taitojaan ole tunnistettu ja siksi he ovat työtä vailla. Muina merkittävinä työttömyyteen vaikuttaneina syinä maahanmuuttajat mainitsivat ennakkoluulot ja ulkomaalaisia syrjivän asenteen, ulkomailla saadun koulutuksen vähäisen arvostuksen sekä alueen korkean työttömyyden. Työnantajat kokivat maahanmuuttajien työllistymisen kannalta ongelmiksi sen, että maahanmuuttajien koulutusta ei voida täysin rinnastaa Suomessa saatuun koulutukseen ja sitä kautta heidän osaamisestaan ei olla varmoja. Työnantajien mielestä puutteellinen suomen kielen taito on myös merkittävä este työllistymiselle. Useimmissa työpaikoissa tietyn suomen kielen sanaston hallitseminen on välttämätöntä. Asiakasta pitää ymmärtää ja asiakkaan on ymmärrettävä työntekijää. Pelkkä englannin osaaminen ei monissa tehtävissä riitä. Suurin osa tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista osaa oman arvionsa mukaan vähintään jonkin verran suomen kieltä. Venäjää Kainuun maahanmuuttajista suurin osa osaa taustansa vuoksi. Sen sijaan englannin kielen taidossa maahanmuuttajilla on parantamisen varaa. Työllistyäkseen maahanmuuttajat arvioivat tarvitsevansa ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta ja suomen kielen koulutusta. Suurin osa vastaajista oli osallistunut suomen kielen kursseille. Myös tietokonekursseilla oli käyty runsaasti. Useat vastaajat olivat osallistuneet lisäksi ammatilliseen, muuhun koulutukseen tai korkeakouluopintoihin. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajien halu ryhtyä yrittäjäksi ei ole erityisen korkea. Vain joka kymmenes tutkimukseen osallistunut maahanmuuttaja suunnitteli perustavansa yrityksen. Kauppa sekä palvelut, kuten ravitsemus- ja matkailuala, kiinnostivat yrityksen perustamista suunnittelevia. Eri ammattialoista vastaajat halusivat mieluiten työskennellä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla. Ensiksi mainitussa kiinnostavimpia olivat mm. lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, lääkärin ja lähihoitajan ammatit, jälkimmäisessä taas opetukseen, kääntämiseen ja tulkkaukseen, kirjastoalaan sekä taiteeseen liittyvät ammatit. Myös palvelutyö, hallinto-, toimisto- ja IT-alan työ, kaupallinen työ sekä teollinen työ olivat niitä ammattialoja, joilla vastaajat haluaisivat mieluiten työskennellä. Vastaajat kertoivat useita ehdotuksia siitä, millaista koulutusta, harjoittelua tai kursseja he tarvitsisivat työllistyäkseen. Eri alojen ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta kaipasivat useat vastaajat. Suomen kielen kurssien puolestaan toivottiin olevan entistä pidempikestoisia ja niitä toivottiin järjestettävän lähellä opiskelijoita. Myös työssä oleville toivottiin mahdollisuutta osallistua samanlaisille kielikursseille kuin mitä työttömille on tarjolla.

14 Yhteenveto Ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen kurssien kehittämisen lisäksi toivotaan, että paikallisen väestön asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi ulkomaalaisia kohtaan, ja että ulkomaalaisia työllistettäisiin rohkeammin. Toimenpide-esitykset Maahanmuuttajien muuhun väestöön verrattuna korkea työttömyys osoittaa, että maahanmuuttajien työllistyminen on edelleen hankalaa. Työllistymisen helpottamiseksi maahanmuuttajat tarvitsevatkin tukihenkilöitä, jotka toimivat välittäjänä ulkomaalaisen työnhakijan ja työpaikan välillä ja luovat maahanmuuttajille henkilökohtaisia polkuja työhön tai koulutukseen. Tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että maahanmuuttajat kokevat, ettei heidän ammatillista osaamistaan ja koulutustaan havaita tai arvosteta. Työantajien maahanmuuttajia koskevaa tietämystä tulisikin lisätä esimerkiksi niin, että maahanmuuttajat tulisivat työharjoittelijoina yritykseen töihin. Tämä lisäisi koulutusta vastaavien työpaikkojen löytymistä ja parantaisi työttöminä olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajien venäjän kielen osaaminen on merkittävä voimavara, joka kannattaa entistä tehokkaammin hyödyntää kainuulaisilla työmarkkinoilla harjoitettaessa Venäjä-yhteistyötä. Syntyperäiset suomalaiset koululaiset eivät juuri valitse venäjää vieraaksi kielekseen. Ennen työllistymistä tai työelämään siirtymisen jälkeen henkilön kielitaitoa ja valmiuksista toimia työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi pyrkiä vahvistamaan. Erityisesti kielikoulutusta tulisi olla saatavilla nykyistä laajamittaisemmin myös työssä oleville eri puolilla Kainuuta. Suomen kielen opettamisessa tulisi panostaa lisäksi jatkuvaan kirjoittamisen opettamiseen. Pelkkä puhuminen ei aina työelämässä riitä, sillä henkilön pitää pystyä myös ymmärrettävään kirjalliseen ilmaisuun. Kielikoulutuksen onnistumisen edellytyksiä ovat riittävä määrä päteviä kielten opettajia sekä kunnollinen opiskelumateriaali, jota tulisi olla saatavilla maahanmuuttajien äidinkielellä. Hyvä materiaali mahdollistaa opiskelun myös kotona itsenäisesti. Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisessä tulee fokusoitua erityisesti työllistämisen helpottamiseen. Työllistymistä ei tulisi tehdä liian vaikeaksi. Ei ole viisasta edellyttää maahanmuuttajalta esimerkiksi täydellistä suomen kielen taitoa työllistämisen ehtona, sillä kielitaitoa voi parantaa myös työnteon yhteydessä. Jos asetetaan työllistämisen rima liian korkealla ja jätetään ihmisiä työttömiksi, on vaarana, että heidän ammattitaitonsa vanhenee ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta, työelämästä ja koulutuksesta. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu ja pitkä työttömyys taas lisää syrjäytymisen riskiä. Työllistyminen on yksittäisenä asiana ehkä merkittävimmin yhteiskuntaan integroitumiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen vaikuttava asia, joka palvelee tietysti myös kainuulaisia työmarkkinoita.

15 Краткие Краткие итоги Исследование по проекту МЕВ (Межкультурное образование на границе) проводилось Институтом Леннрота Университетского Центра Каяни по заказу объединенной Администрации Кайнуу. Целью исследования было изучение образовательной и профессиональной ситуаций и потребностей иммигрантов, живущих в Кайнуу. Целевой группой в данном проекте были люди, проживающие в Кайнуу, в возрасте от 18 до 60 лет, чьим родным языком не является финский и саамский, и которые не являются финскими шведами по национальности. Анкеты были разосланы 840 адресатам. Было получено и обработано 339 анкет. Кроме того, исследование включало несколько групповых интервью с участниками опроса, а также интервью с экспертами. Положение иммигрантов, живущих в Кайнуу, изучалось с точки зрения перспективы устойчивого культурного и социального развития региона. Исследование было направлено на выяснение трех основных вопросов. 1. Кайнуу как место для жизни. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? 2. Иммигранты как часть общества. В какой степени иммигранты интегрированы в общество в регионе Кайнуу? 3. Образование и занятость иммигрантов в Кайнуу: Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Ниже мы кратко представляем результаты исследования этих основных вопросов. Вся представленная информация получена исключительно в результате обработки анкет и интервью.

16 Краткие Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? Выводы Большинство иностранцев, ответивших на вопросы анкеты, живут в Кайнуу и в Финляндии несколько лет. Многие из них переехали в Кайнуу по причине того. Что нашли здесь супруга/супругу или переехали жить вместе с супругом/супругой или с семьей. Гораздо меньшее число иностранцев приехали в Кайнуу потому, что нашли здесь работу или в качестве беженцев. Почти все опрошенные отмечают прекрасную природу Кайнуу и относительную безопасность жизни в регионе, однако в целом не считают Кайнуу районом, где имеется достаточно возможностей для самореализации. Иммигранты считают важным, чтобы в работе с ними в большей степени, чем сейчас, учитывались их культурные особенности, уровень образования и профессиональный опыт. Они желали бы, чтобы власти были более активны в помощи иммигрантам в интеграции в общество. Среди наиболее важных положительных факторов, влияющих на жизнь иммигрантов в Кайнуу назывались: наличие супруга/супруги, живущего или жившего ранее в Кайнуу, спокойствие и красота природы в регионе, наличие работы у самого опрашиваемого или у супруга, и возможности для разнообразных занятий в свободное время. Близость восточной границы с Россией также отмечалось как важный положительный фактор. В основном иммигранты вполне удовлетворены своей жизнью в Кайнуу. Лишь несколько участников опроса высказались в том смысле, что они совсем не довольны (или не очень довольны) своей жизнью в Кайнуу. Большинство иммигрантов планируют в дальнейшем остаться в Кайнуу. Те, кто планирует уехать, главными причинами называют отсутствие работы и желание получить (продолжить) образование. Предложения Иммигранты в целом позитивно относятся к Кайнуу. Большинство из них собираются остаться в Кайнуу. Они активно стремятся интегрироваться в общественно-социальные структуры региона. Однако, коренные жители и власти Кайнуу должны более ясно понимать и ценить много-культурное и многонациональное богатство региона и делать гораздо больше для активной интеграции иммигрантов. Кроме того, следует больше информировать иммигрантов о социальных программах и возможностях региона, в том числе о возможностях для обучения, а так же о правах и обязанностях личности. Вместе с тем, в социальных отношениях, потребности обеих сторон должны быть учтены и что особенно важно, культурные различия должны уважаться в ходе интеграционного процесса. Реализация этих двух принципов может повлиять положительным образом на достижение цели устойчивого социального и культурного развития региона в иммиграционной политике. 2. Как иммигранты интегрированы в общественную жизнь Кайнуу? Выводы Большинство иммигрантов имеют как финских, так и иностранных друзей и знакомых. Большинство из них познакомились на рабочем месте, на курсах финского языка, через родственников или в процессе профессиональной учебы. Свободное время иммигранты предпочитают проводить в семье, встречаясь с друзьями, занимаясь спортом или хобби.

17 11 Краткие Почти половина опрошенных указывали на проявления дискриминации по отношению к ним, как к иностранцам. Несколько опрошенных говорили о неоднократных случаях дискриминации по отношению к ним, и лишь четверо из десяти опрошенных указали, что никогда не чувствовали дискриминацию по отношению к себе, как к иностранцу. По мнению иммигрантов, их национальная принадлежность оказывает влияние в ситуациях поиска работы (работодатели предпочитают брать на работу представителей коренной национальности). В меньшей степени, по их мнению, национальная принадлежность влияет на их участии в принятии решений на региональном уровне, и на отношение к детям в школе. Исследование показало, что довольно часто к иммигрантам относятся не так, как к коренным финнам. Многие иммигранты чувствуют, что на бытовом уровне к ним относятся хуже, чем к финнам. Очень часто местные жители производят на иммигрантов впечатление замкнутых, неконтактных и недоступных. С другой стороны, проблема во многом заключается в защищенности частной жизни. Возможно, самим иммигрантам следует больше объяснять, почему они находятся здесь и более открыто делиться проблемами. Материалы данного исследования показывают, что иммигранты часто чувствуют себя обязанными объяснять местным жителям, почему они приехали сюда. Предложения Основная причина предубеждений и предрассудков кроется в незнании друг друга, и может быть устранена через организацию совместной деятельности и более близкое знакомство с культурой друг друга. Властям региона следует организовывать больше таких мероприятий, где местные жители и иммигранты могли бы знакомиться друг с другом и делать что-то вместе. Естественное сотрудничество происходит, например, во время профессионального обучения, когда финские и иностранные студенты учатся вместе в одной группе. Предубеждения по отношению к различиям коренятся в детстве. Неудивительно, что большинство иммигрантов в Кайнуу испытывают дискриминацию. Следовательно, очень важно чтобы обучение толерантности и многокультурности начиналось бы ещё в раннем детстве и в начальных классах школы. Власти региона и администрации школ должны больше помогать семьям в воспитании толерантности у детей. В подготовке учителей (например, на отделении подготовки учителей университета Оулу в Каяни) должна быть усилена направленность на поликультурные аспекты и толерантность. Настоятельно необходимы, в связи с этим, специальные мероприятия, направленные на повышение интегрированности иммигрантов с одной стороны, и повышение уровня толерантности местного населения, с другой. Совместные культурные акции, в которых иммигранты и коренные жители могли бы участвовать вместе (например, двуязычные мероприятия), могли бы быть включены в пакет программ социальной помощи. Хорошим примером здесь может служить практика проведения «интернациональных недель» в начальной и средней школах, когда ученики из разных стран проводят своеобразные презентации своих стран, их обычаев и культурных особенностей. Более полное знакомство не только с северными странами, но и с новыми странами Европейского Союза и Россией могло бы способствовать повышению толерантности и лучшему пониманию культурных различий и культурного разнообразия. А это, в свою очередь, окажет влияние на устойчивое социальное и культурное развитие региона Кайнуу.

18 Краткие Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Выводы Большинство иммигрантов, принявших участие в опросе, имеют работу. Сферы обслуживания и здравоохранения являются главными сферами занятости. Работа в научной, технической и художественной областях, так же как и в торговле и промышленности, является весьма распространенной. Кроме того, среди иммигрантов, принявших участие в опросе, есть женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, а также учащиеся, пенсионеры и безработные. Уровень безработицы среди иммигрантов значительно превышает уровень безработицы среди финнов: более 30 процентов иммигрантов не имеют работы, тогда как общий уровень безработицы в Каяни составляет 15 процентов. Большая часть среди безработных иммигрантов, тем не менее, вовлечены: они учатся или проходят профессиональную подготовку. Меньшинство, то есть около трети от общего числа являются полностью безработными. Большинство из иммигрантов в Кайнуу получили образование за пределами Финляндии. Образование у большей части получено в России. Из числа ответивших на анкету, абсолютное большинство имеет, по крайней мере, среднее специальное и высшее образование. Вместе с тем. Есть и те, кто имеет только среднее или даже начальное образование или не имеет образования вообще (главным образом, из числа беженцев). Как показывают материалы исследования, иммигранты имеют разносторонние профессиональные умения и хорошее образование. Их профессиональные умения должны быть использованы в большей степени, и устранение трудностей при приеме на работу являются чрезвычайно важными. Данное исследование полностью подтвердило факт, что иммигранты чувствуют, что их образование и профессиональные умения не ценятся и не принимаются во внимание. Работодателям следует больше знать об образовании и профессиональных навыках иммигрантов, с тем, чтобы взаимная подозрительность уменьшилась. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на процесс поиска работы, которая соответствует образовательному уровню иммигрантов, что, в свою очередь, повысит уровень занятости среди иммигрантов. Менее половины иммигрантов считают, что их образование ценится в Финляндии. Большинство опрошенных считает, что их образование ценится недостаточно: однако более половины опрошенных считают, что их нынешняя работа соответствует их образованию. Поиск работы требует активности и инициативы со стороны самих иммигрантов. Многие из иммигрантов нашли работу самостоятельно, например, посещая потенциальные рабочие места и рассылая портфолио. Кроме этого, некоторые иммигранты получили помощь в поиске работы от бюро по трудоустройству, от различных иммигрантских сообществ Финляндии, а так же от друзей и в результате профессиональных контактов. Главным препятствием в поиске работы безработные иммигранты считают отсутствие у них соответствующих профессиональных навыков, отсутствие работы для иностранцев и свое слабое знание финского языка. Среди причин называются также отсутствие работы по специальности в соответствии с полученным образованием. Часть иммигрантов указывают на то, что, по их мнению, их квалификация и трудовые умения недостаточно признаются работодателями. Слабое признание образования, полученного за границей и сравнительно высокий общий уровень безработицы в Кайнуу, делает поиск работы ещё более сложным для иммигрантов.

19 13 Краткие Работодатели считают, что главная проблема при приеме на работу иммигрантов состоит в том, что образование, полученное за рубежом, не всегда может быть сравнимо с финским образованием. Поэтому, работодатель не всегда может быть уверен, что трудовые навыки, умения и знания кандидата на рабочее место, соответствуют тому, что требуется для данной работы. Работодатели также считают недостаточное владение финским языком существенным препятствием для приема на работу иностранцев. На большинстве рабочих мест, владение финским языком является необходимым. Клиент должен понимать работника и наоборот. Знания английского во многих случаях не достаточно для выполнения работы. Для успешного нахождения работы, по мнению иммигрантов, они нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке, в специальных практических курсах подготовки к рабочей жизни и в курсах изучения финского языка. В соответствии с полученными данными, желание иммигрантов открыть свое дело (свой бизнес) в Финляндии невелико. Только около 10 процентов опрошенных планируют в будущем открыть свой бизнес. Сферы торговли и обслуживания (такие как ресторанный бизнес и туризм) являются в этом смысле наиболее привлекательными для иммигрантов. Предложения Высокий уровень безработицы среди иммигрантов в сравнении с общим уровнем безработицы среди финнов свидетельствует о том, что найти работу по-прежнему очень трудно. Для того, чтобы облегчить процесс поиска работы, иммигранты нуждаются в помощи специальных сотрудников, которые могли бы стать своеобразными посредниками между теми, кто ищет работу, и работодателями. Эти специальные сотрудники могли бы также помогать иммигрантам в выборе индивидуального пути поиска работы или повышения квалификации. Для развития службы социальной поддержки иммигрантов исключительно важно предусмотреть специальные программы помощи в поиске работы. Поиск и получение работы не должны быть излишне трудными. Неразумно требовать от всех иммигрантов хорошего знания финского языка, как предварительного условия приема на работу. Знание языка может быть улучшено и в процессе самой трудовой деятельности на рабочем месте. Если предварительные требования к кандидатам будут оставаться слишком высокими, это затруднит вовлечение иммигрантов в трудовую жизнь, они останутся безработными и постепенно утратят имеющиеся у них профессиональные навыки, что, безусловно, негативно скажется на возможностях их участия в социальной и производственной жизни и в образовательном процессе. Чем дольше продолжается период незанятости, тем сложнее найти работу, а долговременное отсутствие работы затрудняет интеграцию, повышается риск выпадения из общественных связей. Специальные программы по изучению финского языка (особенно финского письменного) непосредственно на рабочем месте, должны быть включены в пакет социальных и образовательных услуг, предлагаемых иммигрантам. Владение иммигрантами русским языком является значительным ресурсом, который должен быть использован более эффективно на рынке труда в Кайнуу в сфере сотрудничества с Россией. Школьники и студенты в Кайнуу не выбирают русский язык как иностранный. Во время поиска работы и после её нахождения, кроме владения финским языком, должно поддерживаться также желание и готовность человека участвовать в производственной и общественной жизни Финляндии. Поучение работы это, возможно, один из самых главных аспектов успешной интеграции в общество. А это, в свою очередь, является важным фактором обеспечения устойчивого социального и культурного развития региона Кайнуу в целом, и рынка труда и услуг, в частности.

20 Summary 14 Summary Lönnrot Institute of Kajaani University Consortium carried out a study for the MEB (Multicultural Education on Borders). MEB has been a project of the Joint Authorities of Kainuu Region in 2007 about the educational and professional situation, as well as about the needs of the immigrants living in Kainuu. The target group of the study consisted of persons aged 18 to 60 years old, living in Kainuu, whose original mother tongue was not Finnish or Saamish and who were not Finnish Swede. The size of the subject group was 840 persons. The study was carried out by making a questionnaire survey to the target group, complemented by qualitative interviews. Overall, 339 persons answered the questionnaire survey. The qualitative part of the study has included both group interviews with immigrants, and one-to-oneinterviews with experts, conducted by phone or face-to-face. The situation of the immigrants living in Kainuu has been studied from the angle of sociologically and culturally sustainable development. The study focused to three themes of research which were examined through the corresponding research questions: 1. Kainuu as a living place: What kind of and how pleasant living place is Kainuu experienced by the immigrants? 2. The immigrants as part of the society: How the immigrants have been integrated in Kainuu? 3. The education and employment of immigrants in Kainuu: What kind of educational and professional background the foreigners living in Kainuu have? What kind of educational needs the immigrants have? How the immigrants living in Kainuu have been integrated into working life? The replies to the research questions are presented briefly in the following. The views of the immigrants are collected from the answers to the questionnaire and the interviews.

21 15 Summary 1. What kind of and how pleasant living place is Kainuu experienced by the immigrants? Conclusions Most of the studied immigrants had lived in Finland and in Kainuu several years. Many of them had moved to Kainuu because of their family ties: they had found a Finnish spouse or they had moved together with their spouse or family. To a lesser extent the in-comers had come to Kainuu for a job or as a refugee. The immigrants living in Kainuu considered that the nature is beautiful and the area is safe to live in but that the region lacks opportunities. They expect that their experience and cultural background is taken into consideration in the activities for immigrants. The in-comers also wished that there would be more activities assisting with all the migrants integration issues. The most important factors for the immigrants own life in Kainuu were the spouse who was living in Kainuu, the safety and the beautiful nature of the area, immigrant s own and their spouse s job and the possibilities for free time activities. Also the closeness of the eastern border was considered important by a large number of them. The immigrants were mostly satisfied with their life in Kainuu. Only few told they enjoy their life in Kainuu rather little or not at all. Most of the immigrants also planned on staying in Kainuu. For those who were thinking of moving away the main reasons were the lack of work and the desired education possibilities. Proposals Kainuu region gets quite positive feedback from the immigrants. The majority is going to stay in Kainuu. The immigrants are fairly active integrating in Kainuu. However, the local people as well as the authorities and employers should understand more clearly the multicultural richness of Kainuu and to provide more integration activities to the immigrants. In addition, the immigrants should be more informed about the services available in Kainuu, e.g. the training possibilities, as well as the rights and responsibilities of a person. However in the social relations both parties needs should be noticed and the cultural diversity should be respected in the integration processes. The realization of these principles affects the realization of the culturally sustainable development in the immigration policy. 2. How the immigrants have been integrated in Kainuu? Conclusions Most of the immigrants have both Finnish and foreign friends whom they have met at work, in Finnish language courses, through relatives or in training. As free time activities, the immigrants were mainly interested in spending time with family and friends, as well as in sports and the hobbies concerning nature. Almost half of the surveyed immigrants had felt themselves discriminated as a foreigner few times. Some have been discriminated several times and just a few immigrants told they feel discriminated all the time. About four immigrants out of ten (40% from the questioned persons) told they have never felt discriminated. The immigrants thought their nationality affects mostly their search for a job. In a lesser extent they saw their nationality relevant when they take part in the local decision making or when their children go to school. According to the answers to the questionnaire the immigrants have usually been treated in different situation same as Finns. The immigrants felt that on the street they have been sometimes treated worse than Finns.

22 Summary 16 Often the local people seem reserved, unresponsive and hard to approach for the immigrants. On the other hand a problem is the lack of privacy. The immigrants may have to explain again and again why are they being here and what is their own situation. The materials of this study give the impression that immigrants often feel they somehow owe an explanation to the locals for why they are here. Proposals A common reason behind the prejudice is ignorance that can be reduced by cooperating together and by getting to know different cultures. The authorities should organize more such events where local people and the immigrants could get acquainted with each other and do something together. Genuine cooperation occurs for instance in professional trainings where Finnish and foreign students study together in same groups. The prejudiced attitudes towards difference date often back to the childhood. It is no surprise that most of the immigrants in Kainuu have experienced discrimination. Therefore it is important that the education of multiculturalism and tolerance would start already at the early childhood education and at the junior grades of the comprehensive school. The schools and the authorities should support the families in teaching the tolerance. The teacher education, for example in Kajaani Department of Teacher Education, should improve their readiness to meet the challenges of multiculturalism. However, complementary cultural and educational measures increasing integration in Kainuu, as well as tolerance of Finns towards the immigrants should be considered. Joint cultural actions where Finns and immigrants are invited together, for instance bi-lingual events could be included in the package. A good example of early education measure is international week in different primary (grades 1-6) and secondary (6-9) schools where pupils from different countries may present their origin location in the manner they feel like doing. Getting to know details about countries from enlarged EU and Russia, not only about the Nordic countries, could increase the tolerance to and understanding of cultural differences. This will improve social and cultural sustainability of Kainuu region. 3. What kind of educational and professional background the foreigners living in Kainuu have? What kind of educational needs the immigrants have? How the immigrants living in Kainuu have been integrated into working life? Conclusions Most of the questioned in-comers were in working life. The service sector and the health care sector were the most typical fields of employment for them. Also the jobs in scientific, technical and artistic fields as well as in commercial or industrial fields were common among the immigrants. In addition there were also students, people in maternity leave, pensioners and unemployed people among the immigrants. The unemployment rate of the foreigners living in Kainuu is noticeably higher than the rate of Finns: unemployment rate among the immigrants is over 30 % while the one for Kainuu region is 15 %. Many of the unemployed immigrants are however actively involved in improving their skills, for instance by involvement in training or education. Only a minority, less than one third of immigrants, consists of unemployed jobseekers. Majority of the immigrants in Kainuu has got their education somewhere else than in Finland. Most of the in-comers have been educated in Russia. The greater part of the immigrants who answered to the questionnaire had graduated at least from the vocational school or from the university or college level. On the other hand, the minority had graduated only high school, elementary school and some had

23 17 Summary no education at all (mainly refugees). According to the research materials the immigrants have versatile know-how and good education. Immigrants` know-how should be used better and the dissolution of the obstacles for employment is important. This study gives clear implications of the fact that the immigrants feel that their professional skills and education are not appreciated or taken into account. The knowledge of employers considering immigrants should be increased and the suspicions between the immigrants and the employers should be diminished. This would increase the discovery of the jobs that correspond to the education and would improve the immigrants employment. Under half of the immigrants feel that their education is appreciated in Finland. Although many of the immigrants feel their education is poorly appreciated, over half of the immigrants admit their current job corresponds to their education. Finding a job requires an active approach and initiative from the immigrant. Most of the immigrants have found their jobs searching on their own for example visiting potential working places and sending CVs. Also the employment office has offered help to find a job as well as the immigrant s networks in Finland, the friends or the professional contacts. Unemployed immigrants thought the most important obstacles in finding a job have been their lack of professional skills, the lack of jobs for foreigners and their poor language skills of Finnish. One of the reasons for unemployment has also been the lack of jobs corresponding person s education. A part of the immigrants feel that their qualifications and skills are not recognized. Also the faint appreciation of the foreign education and the relatively high unemployment rate in Kainuu make it difficult for an immigrant to find a job. The employers considered that the problem employing immigrants is that the foreign education can not always be compared with the Finnish education. Therefore the employers can not be certain of the job applicant s skills and knowledge. The employers also think that the lack of Finnish language skills is a notable obstacle for employment. In most of the working places certain knowledge of Finnish is necessary. The customer has to be understood by the worker and vice versa. The knowledge of English in many cases is not enough. For finding a job the immigrants estimated they need more professional education, practical training and Finnish language education. According to this study the immigrants willingness to start their own business is not very high. Only one immigrant out of ten in this study was planning on starting an own business. Trading and services like restaurants and tourism were the fields that the immigrants were interested in. Proposals The immigrants high unemployment rate in relation to the Finns indicates that finding a job for an mmigrant is still difficult. To make the job seeking easier, the immigrants need support persons who act as intermediate link between the immigrant jobseekers and the possible employers, and who creates for the in-comers personalised paths to the work or education. In developing services for immigrants, the focus should be especially on facilitating the job search. Finding a job should not be made too difficult. It is not wise to presume immigrants to have perfect skills of Finnish as a precondition for employment. The language skills can be improved also during employment. If the preconditions are set too high for the immigrants and people are left unemployed there is a threat that the in-comers professional skills get outdated and they are passed over by the society, working life and education. When the unemployment prolongs

24 Summary 18 finding a job gets more difficult and the long-term unemployment increases the risk of passing by. In-job improvement of Finnish language skills, especially written Finnish skills should be included in the package of the services offered to the immigrants, in connection to other trainings and employment services. The immigrants know-how in Russian language is a significant resource and it should be utilized more efficiently in the labour markets of Kainuu in Russian co-operation. The native Finnish pupils and students do not really choose Russian as a foreign language. Before and after finding a job, the person s language skills and the readiness to act in working life and in Finnish society should be strengthened. Getting a job is possibly one of the most important things in integration to the society. It also affects the social and cultural sustainability and serves the labour markets in Kainuu.

25 19 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 1 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Tässä luvussa käsitellään Kainuuta asuin- ja työskentelyalueena sekä ulkomaalaisten määrän kehittymistä Suomessa ja Kainuussa viime vuosina. Lisäksi tarkastellaan ulkomaalaisten kotoutumista ja työllistymistä sekä ulkomaalaisille tarjolla olevia palveluita Kainuussa. Luvunlopussa esitellään Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hanketta. 1.1 Kainuu asuin- ja työskentelyalueena Kainuun maakunta koostuu yhdeksästä kunnasta ja maakunnan aluekeskuksena toimii Kajaanin kaupunki (kuva 1). Kainuussa asuu yhteensä noin asukasta. Vaikka maakunnan pinta-ala on 7,2 % Suomen pinta-alasta, koko maan väestöstä ainoastaan 1,6 % asuu Kainuussa. Harvaan asutun maakunnan haasteita ovat työttömyys, väestön väheneminen, tiedossa oleva väestörakenteen muutos ja maakunnan talouden kehitys. (Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2007b, Tilastokeskus 2007) Kuva 1. Kainuun maakunta.

26 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 20 Taulukossa 1 on Kainuun ja koko maan työllisten osuudet toimialoittain vuonna Eri toimialoista yhteiskunnalliset palvelut on Kainuussa merkittävin työllistäjä. Muita tärkeitä toimialoja Kainuussa ovat teollisuus; kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelut. Maa- ja metsätalous työllistää Kainuussa kaksi kertaa enemmän koko maan keskiarvoon verrattuna. Taulukko 1. Kainuun työlliset toimialoittain vuonna 2004 (Tilastokeskus 2007) Kainuu Koko maa Toimiala henkilöä % % (A-B) Maa- ja metsätalous ,4 4,2 (C) Kaivostoiminta ja louhinta 210 0,7 0,2 (D) Teollisuus ,6 18,2 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 181 0,6 0,7 (F) Rakentaminen ,9 6,1 (G-H) Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta ,6 15,3 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,3 7,5 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palvelut ,1 13,8 (L-Q) Yhteiskunnalliset palvelut ,3 32,4 (X) Toimiala tuntematon 724 2,4 1,7 Yhteensä ,0 100,0 Tilastokeskuksen (2007) ennusteen mukaan Kainuun väkiluku tulee vuoteen 2040 mennessä laskemaan noin asukkaaseen nykyisestä noin asukkaasta. Kaikista Kainuun kunnista ainoastaan Sotkamossa väkiluvun ennustetaan pysyvän jokseenkin nykyisellä tasolla tai jopa hieman kasvavan. Väkiluvun vähetessä ja väestön vanhetessa myös työvoimaan (työlliset ja työttömät) kuuluvan väestön määrä pienenee. Vuoden 2005 ennakkotiedon mukaan huoltosuhde eli työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä yhtä työllistä kohti oli Kainuussa 1,77 ja koko maassa 1,30. Tulevaisuudessa huoltosuhteen ennustetaan kasvavan. Väestörakenteessa tapahtuvat muutokset aiheuttavat haasteita mm. alueen elinvoimaisuudelle sekä riittävän työvoiman ja palveluiden saatavuudelle. Vähenevän kotimaisen työvoiman korvaamisessa yksi mahdollisuus onkin työperusteisen maahanmuuton lisääminen. 1.2 Suomessa ja Kainuussa asuvat ulkomaalaiset Maahanmuuttajien määrä Suomessa on muihin Euroopan maihin verrattuna alhainen. Viime vuosikymmeninä ulkomaan kansalaisten osuus on kuitenkin kasvanut maassamme vähitellen. Kuvassa 2 on esitetty ulkomaalaisten osuuden kehitys suhteessa koko väestöön Kainuussa ja koko maassa vuosien välillä. Ulkomaan kansalaisten osuus on ollut kasvava sekä Kainuussa että koko Suomessa. Vuodesta 1990 lähtien ulkomaalaisten määrä on lisääntynyt tasaisesti, koko maassa kuitenkin hieman nopeammin kuin Kainuun maakunnassa. Kainuussa ulkomaalaisten määrä on kasvanut voimakkaimmin vuosina Vuosien aikana ulkomaalaisten määrässä on Kainuussa kuitenkin ollut havaittavissa jopa hienoista laskua kun taas koko maassa ulkomaan kansalaisten määrä on jatkanut kasvuaan. Kuvassa 3 on verrattu ulkomaan kansalaisten osuutta Suomen maakuntien väestössä vuosina 1990 ja Kyseisenä ajanjaksona ulkomaalaisväestön määrä on kasvanut sekä koko maassa että kaikissa maakunnissa. Kun vuonna 1990 Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön osuus oli 0,5 % koko maan väestöstä eli henkilöä, vuonna 2006 ulkomaalaisten osuus oli 2,3 % eli yhteensä henkilöä. Vuonna 2006

27 21 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö eniten ulkomaan kansalaisia suhteessa maakunnan väkilukuun asui Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Kainuussa ulkomaan kansalaisten osuus maakunnan väkiluvusta on selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin.vuonna 2006 ulkomaalaisten osuus oli Kainuussa ainoastaan 1,3 % maakunnan väestöstä. Kuva 2. Ulkomaalaisten osuus väestöstä koko maassa ja Kainuussa (%) (Tilastokeskus 2007) Kuva 3. Ulkomaan kansalaisten osuus maakuntien väestöstä vuosina 1990 ja 2006 (%) (Tilastokeskus 2007) Ulkomaan kansalaisten määrä Kainuun eri kunnissa vuosina on esitetty taulukossa 2. Tilas-tokeskuksen tilastoissa ulkomaan kansalainen tilastoidaan Suomen väestöön, jos hän aikoo asua tai on asunut maassa vähintään yhden vuoden.

28 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 22 Turvapaikanhakija tilastoidaan väestöön vasta, kun Ulkomaalaisvirasto on myöntänyt hänelle pysyvän oleskeluluvan. Taulukko 2. Ulkomaan kansalaisten määrä Kainuun kunnissa (Kunnat aluejaon mukaan; Vuolijoki on mukana Kajaanin luvuissa) (Tilastokeskus 2007) Kunta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuu Kainuun kunnista Kajaanissa asuu eniten ulkomaan kansalaisia sekä absoluuttisesti että suhteessa kunnan väkilukuun (kuva 4). Vuonna 2006 Kainuussa asuvista ulkomaalaisista yli puolet, lähes 600 henkilöä, asui Kajaanissa. Suomussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa asui yli sata ulkomaan kansalaista. Muissa Kainuun kunnissa ulkomaalaisten määrä oli muutamia kymmeniä kutakin kuntaa kohden. Vuonna 2006 kaikissa Kainuun kunnissa asui selvästi enemmän ulkomaan kansalaisia kuin vuonna Vuoden 2006 lopussa ulkomaan kansalaisten määrä Kainuussa oli yhteensä henkilöä. Kuva 4. Kainuun kuntien asukasluvut sekä ulkomaalaisväestön lukumäärä ja osuus kuntien asukasluvusta (Tilastokeskus 2007)

29 23 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Helsingin Sanomien ( ) tekemän vertailun mukaan useiden kaupunkien väestönkasvu on maahanmuuttajien varassa. Monissa Suomen kaupungeissa maahanmuutto on selvästi tärkeämpi väestönkasvun ylläpitäjä kuin maassamuutto. Erittäin suuri merkitys maahanmuutolla on vanhoissa teollisuuskaupungeissa ja maakuntakaupungeissa, jotka ovat kärsineet muuttotappiosta, ja joista osassa syntyvyys on kääntynyt negatiiviseksi. Muun muassa Kajaani kuuluu näiden kaupunkien joukkoon. Artikkelissa haastateltujen tutkijoiden mukaan maahanmuutto ei kuitenkaan pysäyttäne väestökatoa alhaisen syntyvyyden ja voimakkaan muuttotappion alueilla, vaan ainoastaan lieventää sitä. Kainuussa asuvista ulkomaalaisista suurin osa (73 %) on työikäistä väestöä ( vuotiaita). Lapsia on maahanmuuttajissa myös varsin paljon (kuva 5). Yli 60-vuotiaita ulkomaalaisia on selvästi vähemmän. Suurimman 5-vuotisikäryhmän maahanmuuttajissa muodostavat vuotiaat. Kainuussa asuvista ulkomaalaisesta oli naisia 613 henkilöä (58 %) ja miehiä 444 henkilöä (42 %) vuoden 2006 lopussa. Tarkasteltaessa Kainuussa asuvia ulkomaalaisia 5-vuotisikäryhmittäin miehiä on enemmän ainoastaan kolmessa ikäryhmässä: 0 4-, 5 9- ja vuotiaissa. Kaikissa muissa ikäryhmissä naiset ovat enemmistönä ulkomaan kansalaisissa. Naisten suurempaa osuutta aikuisväestössä selittänee osaltaan ainakin se, että he ovat avioituneet ulkomaalaisia miehiä useammin suomalaisen kanssa. Kuva 5. Kainuussa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä iän ja sukupuolen mukaan vuonna (Tilastokeskus 2007) Kainuussa asuvista ulkomaan kansalaisista selvä enemmistö (52,7 %) on lähtöisin EU:n ulkopuolisesta Euroopasta (taulukko 3). Venäläisiä on kaikista ulkomaalaisista ylivoimaisesti eniten, yhteensä 483 henkilöä eli 45,7 % kaikista ulkomaalaisista. Prosentuaalisesti Kainuussa asuu huomattavasti enemmän venäläisiä kuin koko maassa. Venäjältä lähtöisin olevista kainuulaisista maahanmuuttajista yli 70 % on naisia. Toiseksi suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä Kainuussa on Afrikasta lähtöisin olevat maahanmuuttajat. Afrikkalaisten osuus Kainuun ulkomaalaisista on 16,5 %. Merkittävin lähtömaa on ollut Sudan. Koko Suomessa afrikkalaisista maahanmuuttajista selvästi suurin ryhmä on kuitenkin somalialaiset, joita asuu maassamme yli henkilöä.

30 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 24 Aasiasta ja Oseaniasta Kainuuseen muuttaneita ulkomaalaisia on yhteensä 159 henkilöä eli 15,0 % kaikista ulkomaalaisista. He ovat kolmanneksi suurin ulkomaalaisten ryhmä Kainuussa. Aasialaiset maahanmuuttajat ovat lähtöisin pääasiassa Iranista, Irakista, Afganistanista sekä Thaimaasta. Koko Suomessa aasialaisista maahanmuuttajista kuitenkin kiinalaiset ovat suurin ryhmä lähes henkilöllä. EU-maista lähtöisin olevien ulkomaalaisten osuus Kainuun kaikista ulkomaalaisista on 14,6 %. Suurimpia tulomaita ovat Ruotsi, Viro ja Saksa. Koko Suomen tasolla EU-maista tulleet maahanmuuttajat ovat suurin ulkomaalaisten ryhmä. Pohjois- ja Etelä-Amerikasta lähtöisin olevien ulkomaalaisten määrä Kainuussa on vain muutamia henkilöitä. Taulukko 3. Kainuussa ja Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset vuonna (Mukana erikseen maat, joista Kainuussa asuu vähintään 10 maahanmuuttajaa) (Tilastokeskus 2007) Kainuu Kainuu yhteensä Koko maa yhteensä Lähtöalue tai -maa Miehet Naiset henkilöä % henkilöä % EU-maat , ,9 Ruotsi , ,8 Viro , ,5 Saksa , ,4 Muut EU-maat , ,2 Muu Eurooppa , ,8 Venäjä , ,8 Bosnia ja Hertsegovina , ,3 Turkki , ,4 Kroatia , ,2 Muut EU:n ulkopuoliset Euroopan maat , ,1 Afrikka , ,4 Sudan , ,8 Eritrea ,5 73 0,1 Muut Afrikan maat , ,5 Aasia ja Oseania , ,9 Iran , ,1 Irak , ,5 Afganistan , ,7 Thaimaa , ,5 Muut Aasian ja Oseanian maat , ,2 Pohjois-Amerikka , ,3 Etelä-Amerikka , ,5 Tuntematon , ,1 Väestöstä ulkomailta yhteensä , ,3

31 25 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 1.3 Maahanmuuttajien kotouttaminen Kainuuseen Kotouttaminen Kotouttamislaissa (laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan otosta annetun lain muuttamisesta 1215/2005) kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä, voimavaroja ja palveluja sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamista muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä. Kotouttamista tukevien ja edistävien toimenpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ovat vastuussa työministeriö, TE-keskukset, lääninhallitukset, työvoimatoimistot sekä kunnat. Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunnat järjestävät kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttajille. Kunta tekee työvoimatoimiston kanssa yhteistyötä kotouttamisessa sekä antaa maahanmuuttajalle tietoja työvoimatoimiston ja muiden palvelujen tuottajien tarjoamista palveluista. Työvoimatoimisto ja kunta voivat järjestää kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina: 1) ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista; 2) perehdyttämistä yhteiskuntaan ja sen toimintaan; 3) suomen tai ruotsin kielen opetusta; 4) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työmarkkinatoimenpiteisiin rinnastettavia toimenpiteitä; 5) luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä perusopetusta täydentävää opetusta; 6) tulkkausta; 7) tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ja palveluja; 8) alaikäisten maahanmuuttajien erityistarpeiden vaatimia toimenpiteitä ja palveluja; 9) erityistä tukea tarvitseville ryhmille järjestettäviä toimenpiteitä ja palveluja; 10) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka kannustavat maahanmuuttajaa omatoimisesti hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi laaditaan kotouttamisohjelma. Ohjelma sisältää suunnitelman kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä. Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, jotka edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito ja muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan toimintaan. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 1215/2005) Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen tärkein edellytys. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskursseina suomen kielen koulutusta työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena, riippumatta siitä, onko Suomeen tulon syynä pakolaisuus, avioliitto tai jokin muu syy. (Infopankki 2007)

32 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 26 Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla kotoutumisen tavoitteena on pääsy työelämään ja saada heidän osaamisensa ja koulutuksensa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Työllistymisessä haasteena on riittävä kielitaito, ammatillinen pätevyys ja sopeutuminen työyhteisöön. Kainuun TE-keskuksen työvoimaosasto hankkii ja järjestää työvoimapoliittista koulutusta yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetään kotouttamiskoulutusta, koulutukseen ja työelämään ohjaavaa koulutusta, suomen kielen koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta. Lisäksi työvoimaosasto järjestää maahanmuuttajille työvoimapoliittisia toimenpiteitä kuten työharjoittelua, työelämävalmennusta, työkokeilua ja tukityöllistämistä. Työikäisten kotouttaminen painottuu työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin, kuten ohjaamiseen avoimiin työpaikkoihin, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja muihin ammatillisen kehittymisen palveluihin, omaehtoisena koulutuksena järjestettävään työvoimakoulutukseen rinnastettavaan koulutukseen sekä työmarkkinatoimenpiteisiin. (Kajaanin kaupunki 2007) Pakolaiset Kainuussa Pakolaisten vastaanottokeskuksia toimii Suomessa yhteensä 13, joista valtion keskuksia on kolme, kunnallisia keskuksia kahdeksan ja SPR:n keskuksia kaksi. Kajaanissa toimiva kunnallinen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus aloitti toimintansa vuonna Kajaanin yksikkö toimii osana Kajaanin maahanmuuttajapalveluita. Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toiminnan perustana on Kajaanin kaupungin ja Kainuun TE-keskuksen vuonna 2002 solmittu, toistaiseksi voimassa oleva sopimus sadan pakolaisen vuosittaisesta vastaanottamisesta. Yksikön asiakkaita ovat pakolais- ja paluumuuttajastatuksella kunnassa asuvat henkilöt. Statuksesta riippuen keskitetyt palvelut kestävät kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen, jonka jälkeen asiakkaat siirtyvän normaalipalvelujen piiriin. Vastaanottokeskuksessa on yhteensä 150 paikkaa. (Kajaanin kaupunki 2007) Kainuuseen vastaanotettujen pakolaisten määrä on vaihdellut varsin paljon eri vuosina. (kuva 6) Sadan vastaanotetun pakolaisen määrään on päästy ainoastaan kolmena Kajaanin vastaanotto keskuksen toimintavuotena. Muina vuosina määrä on jäänyt selvästi alhaisemmaksi. Vuoden 2007 ensimmäisellä kolmanneksella Kainuuseen vastaanotettujen pakolaisten määrä oli yhteensä 18 henkilöä. Kuva 6. Kainuuseen vastaanotetut pakolaiset vuosina (Työministeriö 2007)

33 27 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Maahanmuuttajapalveluita tarjoavat tahot Kainuussa Viranomaiset toimivat maahanmuuttaja-asioihin liittyen jatkuvassa yhteistyössä useiden eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutuksen alalla yhteistyötahoina ovat mm. Kainuun ammattiopisto, Kainuun opisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun kesäyliopisto sekä yksityiset koulutuspalveluja tarjoavat yritykset. Osa Kainuun kuntien kansalaisopistoista järjestää suomenkielen kursseja maahanmuuttajille. Suomen kielen kursseja on tarjolla mm. Kajaanissa, Kuhmossa, Suomussalmella, Sotkamossa ja Vaalassa sekä etäkursseina Internetissä. Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus (MONIKA) -hanke edistää maahanmuuttajien kotoutumista kainuulaiseen yhteiskuntaan ja auttaa heitä pääsemään työmarkkinoille ja ammatillisiin opintoihin. Hanke palvelee maahanmuuttajien lisäksi kainuulaisia yrityksiä ja viranomaisia. Hankkeessa pyritään lisäämään positiivia asenteita maahanmuuttajia kohtaan järjestämällä työpaikoille ja oppilaitoksiin monikulttuurisuusvalmennusta. Toimintakeskus Monika palvelee kävijöitä antamalla tietoa ja neuvontaa sekä järjestämällä maahanmuuttajille mm. erilaisia työnhaku-, suomen kielen ja ATK-kursseja. Monika tarjoaa Kajaanissa työttömille maahanmuuttajille eritasoisia suomenkielen kursseja ja muita lyhytkursseja suomeksi. Kaikki Monikan kurssit ovat ilmaisia. Hanketta hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ja osarahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto vuosille Kuntarahoitus tulee Kajaanin kaupungilta. Lisäksi monia muita maahanmuuttaja-asioiden parissa työskenteleviä toimijoita ovat mm. useat erilaiset uskonnolliset sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöt, kyläyhdistykset sekä vapaaehtoisorganisaatiot. (Kajaani kaupunki 2007) Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin kolme neljäsosaa kuuluu työikäiseen väestöön (15 74-vuotiaat). Työvoimaan (työlliset ja työttömät) kuuluvia on ulkomaalaisista noin 43 %, kun koko väestöstä työvoimaan kuuluu noin puolet. Maahanmuuttajien työttömyysaste on koko väestön työttömyysastetta korkeampi. (Työministeriö 2007a) Kuvassa 7 on esitetty Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön työttömyysaste sekä koko maan ja Kainuun työttömyysasteet vuosina Kuva 7. Suomen ulkomaalaisväestön, koko maan ja Kainuun työttömyysasteet (Ulkomaalaisten työttömyysasteet vuosina 2006 ja 2007 ovat Työministeriön arvioita) (Tilastokeskus 2007 & Työministeriö 2007b)

34 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö 28 Viime vuosina koko maan työttömyysaste on pysynyt 8 %:n tuntumassa. Kainuun työttömyysaste puolestaan on Suomen kaikista maakunnista korkein, lähes 15 %. Maakunnan työttömyysaste on ollut kuitenkin hienoisessa laskussa. Ulkomaalaisten työttömyys puolestaan on selvästi koko maan työttömyysastetta korkeampi. Ulkomaalaisten työttömyysaste on kuitenkin laskenut huomattavasti 1990-luvun alkuvuosista. Vuonna 1994 ulkomaalaisten työttömyysaste Suomessa oli yli 50 %, kun se huhtikuussa 2007 oli Työministeriön (2007b) arvion mukaan noin 20 %. Vuoden 2006 lopussa Kainuussa asuneista maahanmuuttajasta yhteensä 453 henkilöä oli työnhakijoina. Heistä työttömänä oli 183 henkilöä. Vuonna 2006 Kainuussa asuvien ulkomaalaisten työnhakijoiden koulutustaso oli seuraava: perusaste 37 %, keskiaste 34 %, alin korkea-aste 8 %, alempi kandidaatti 8 %, ylempi kandidaatti tai tutkijakoulutus 6 % sekä tuntematon 7 %. (Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2007a) Etelä-Savon TE-keskuksen tekemässä selvityksessä, Itä-Suomi aktiivisen maahanmuutto politiikan pilottialueeksi (2006), on tarkasteltu Itä-Suomen alueella asuvien ulkomaalaisten työllisyystilannetta. Itä-Suomen alueella työttömien ulkomaalaisten osuus alueella asuvien työikäisten ulkomaalaisten määrästä on suurin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Molemmissa maakunnissa työikäisistä ulkomaalaisista jopa 33 % on työttömänä. Kainuussa asuvien ulkomaalaisten työttömyys on siis korkeampi kuin koko maan ulkomaalaisväestön työttömyys keskimäärin. Etelä-Savon TE-keskuksen tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös, minkä alan töitä Itä-Suomen alueen ulkomaiset työnhakijat etsivät. Kainuussa ulkomaiset työnhakijat hakivat eniten tieteellisen, teknisen ja taiteellisen alan töitä. Toiseksi eniten hakijoita oli teollisen työn alalta. Muita merkittäviä aloja, joilta työtä haettiin, olivat hallinto-, atk- ja toimistotyö; palvelutyö sekä kaupallinen työ. Kainuun TE-keskuksen Työllisyyskatsauksen (toukokuu 2007) mukaan uusia avoimia työpaikkoja Kainuussa tuli toukokuun aikana eniten palvelutyöhön, rakennus- ja kaivosalalle, terveydenhuoltoja sosiaalialalle sekä tieteelliseen, tekniseen ja taiteelliseen työhön. Niille aloille, joilta ulkomaalaiset työnhakijat Etelä-Savon TE-keskuksen (2006) tekemän selvityksen mukaan useimmin hakivat töitä, syntyi palvelutyötä lukuun ottamatta selvästi vähemmän uusia työpaikkoja. Selvästikään alueen työvoiman kysyntä ja ulkomaalaisen työvoiman tarjonta eivät siis kovin hyvin vastaa toisiaan ainakaan Kainuussa. 1.4 Kainuun MEB-hanke Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti vuonna 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Seuraavassa esitellään lyhyesti MEB-hanketta. Kainuun MEB-hankkeessa pohjustetaan vuonna 2007 alkavaa Itä-Suomen makrohanketta, jonka tavoitteena on työperusteisen maahanmuuton edistäminen Itä-Suomessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työperusteisesti Itä-Suomeen muuttavat venäläiset perheet, joita houkutellaan alueelle markkinoimalla mm. Itä-Suomen luontaisia vahvuuksia, mielenkiintoisia työpaikkoja ja työsuhteeseen liittyviä etuja sekä kehittämällä yhdessä mm. kuntien kanssa erilaisia palveluja työperusteisesti muuttaville ja heidän perheilleen. Myös Baltian maat, Puola ja Unkari näyttäytyvät työperäisen maahanmuuton mahdollisina lähtömaina. MEB-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on monikulttuurisen suvaitsevaisuuden lisääminen EU:ssa. Siirtolaisuuden ja päivittäisen rajayhteistyön lisääntyminen nostaa vieraiden kulttuurien

35 29 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö näkyvyyttä erityisesti EU:n ulkorajoilla. Erilaisen kulttuuritaustan omaavien henkilöiden määrän lisääntyessä EU:ssa on tuettava monikulttuurisuuden ymmärrystä ja suvaitsevaisuuskasvatusta kantaväestön keskuudessa. Suuri merkitys kulttuurien rinnakkaiselolle on sillä, että erilaiset etniset taustat kohtaavat jokapäiväisissä arkielämän tilanteissa ja että maahanmuuttajat voivat sopeutua uuteen kotimaahansa sen täysivaltaisina kansalaisina. Työelämän ja koulutuksen rooli on tässä keskeinen. Itä-Suomen alueella on vahvaa Venäjä-osaamista ja itäraja on lähellä. Venäläiset muodostavat jo nyt ylivertaisesti suurimman maahanmuuttajaryhmän Itä-Suomessa. Itärajan läheisyys on alueen vahvuus myös työperusteisen maahanmuuton näkökulmasta. Aktiivisen työperusteisen maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta lähialueet kuitenkin priorisoituvat. Työvoiman rekrytointiin liittyvä aihepiiri on poliittisesti herkkä, koska myös lähtömaassa saattaa tulla pulaa osaavimmasta työvoimasta.

36 Tutkimuskysymykset 30 2 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus ja aineistot Luvussa tarkastellaan tutkimuskysymyksiä ja niiden teoreettista taustaa, tutkimuksen toteutusta sekä maahanmuuttajille suunnattuun kyselyyn vastanneiden taustaa. 2.1 Tutkimuskysymykset ja niiden teoreettinen tausta Maahanmuuttajien integroiminen yhteiskuntaan voidaan ymmärtää osana kestävän kehityksen turvaamista. Kestävä kehitys on taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten ulottuvuuksien välinen kompromissi (esim. Ponnikas 2003). Eri väestöryhmien tarpeiden tasa-arvoinen huomioiminen ja tasapainoinen yhteiskunnallinen kehitys ja niihin liittyvät maahanmuuttaja-asiat ovat osa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Sosiaalisen kestävyyden eli ihmisten elämänhallintaa ja yhteisöllistä identiteettiä vahvistavan kehityksen ideoiden mukaista on, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin ja että kehityksen tulokset jaetaan oikeudenmukaisesti (Baker ym. 1997, 20 21; Dobson 1998, 65 66; Rannikko 1999, ; Ponnikas 2003, 51 53). Kulttuurinen kestävyys toteutuu epätyydyttävästi, jos kehitys on ristiriidassa siihen osallistuvien ihmisten arvojen kanssa. Kuitenkin kehitys on todennäköisesti aina joidenkin kansalaisryhmien arvojen vastaista. Kestävään kehitykseen pyrkiminen on arvosidonnainen prosessi, jolloin kehitys näyttäytyy hyvin eritavalla eri kansalaisille (esim. Allardt 1991, 12; Ponnikas 2003, 51 53). Kulttuurisen kestävyyden kannalta on olennaista pohtia, kuka määrittelee käsitykset oikeudenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Maahanmuuttajapolitiikan yhteydessä olennaista on tietysti saada maahanmuuttajien omat äänet kuuluviin, kun heitä koskevia ratkaisuja suunnitellaan ja päätöksiä tehdään. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoittelussa kansalaisjärjestöillä, esim. maahanmuuttajajärjestöillä, voi olla merkittävä rooli. Ne saavat ihmisiä mukaan toimintaansa ja vahvistavat kansalaisosallistumista ja kansalaisyhteiskuntaa. (Kousis 1997; Young 1997, 217) Kulttuurisen kestävyyteen kuuluu kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen (esim. Ponnikas 2003), mikä on suuri haaste myös maahanmuuttajapolitiikalle sekä yhteiskunnille ylipäätään. Esimerkiksi erilaisen kulttuuritaustan omaavien henkilöiden määrän lisääntyessä Euroopassa on EU:ssa

37 31 Tutkimuskysymykset tuettava monikulttuurisuuden ymmärrystä ja suvaitsevaisuuskasvatusta kantaväestön keskuudessa. Suuri kulttuuriselle kestävyydelle on sillä, että erilaiset etniset taustat kohtaavat jokapäiväisissä arkielämän tilanteissa ja että maahanmuuttajat voivat sopeutua uuteen kotimaahansa sen täysivaltaisina kansalaisina (ks. myös kulttuuriseen kestävyyteen läheisesti liittyvä kansalaisosallisuuden käsite, esim. Ponnikas 2003, 59 61) Olennaista sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta on esimerkiksi se, miten ihmiset integroituvat yhteiskuntaan, työelämään tai koulutukseen. Työelämässä mukana oleminen tukee sosiaalista kestävyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Työttömyys taas helposti aiheuttaa ongelmia sosiaaliselle kestävyydelle. Työ vahvistaa yksilön juurtumista yhteiskuntaan. Suomessa maahanmuuttajien työttömyys on korkeampi kuin väestöllä keskimäärin. Tämä on ongelma kestävän kehityksen kannalta, mutta samalla se on mahdollisuuksien ja resurssien tuhlausta. Maahanmuuttajien osaamiselle ja työvoimalle olisi varmasti käyttöä työmarkkinoilla. Heidän osaamistaan saadaan käyttöön, jos työllistymisen esteitä onnistutaan purkamaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli yhtäältä analysoida sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista maahanmuuttajien näkökulmasta Kainuussa sekä analysoida näihin käsitteisiin keskeisesti liittyvää maahanmuuttajien integroitumista työelämään. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää maahanmuuttajien työllistämisen edistämisessä sekä työperusteisen maahanmuuton suunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteisiin pyrittiin kohdentamalla tutkimus kolmeen teemaan, joita selvitettiin seuraavassa kunkin teeman alla mainittujen tutkimuskysymysten kautta: 1. Kainuu asuinpaikkana: - Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? 2. Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa: - Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? 3. Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa: - Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? - Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? - Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Tutkimuksessa analysoidaan maahanmuttajien nykyisten työtehtävien ja heidän koulutuksensa ja osaamisensa välistä kohtaantoa, kiinnostusta yrittäjyyteen sekä uusiin työtehtäviin. Lisäksi analysoidaan maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä koulutustarpeita. 2.2 Tutkimuksen toteutus Kysely Tutkimuksen pääaineistona käytettiin Kainuussa asuville ulkomaalaisille suunnattua kyselyä. Aineistoa täydennettiin ulkomaalais- ja viranomaishaastatteluilla sekä muilla aineistoilla. Muita tutkimuksessa käytettyjä aineistoja olivat mm. maahanmuuttaja-aihetta käsittelevät lehtiartikkelit, selvitykset ja tutkimukset. Lisäksi hyödynnettiin erilaisia tilastoaineistoja sekä Internet-lähteitä. Tutkimuksessa tehtiin postikysely, joka suunnattiin kaikille Kainuussa asuville vuotiaille ulkomaalaisille. Yhteystiedot saatiin Kainuun maistraatin väestötietojärjestelmästä, josta aineistopoiminta tehtiin kielen perusteella huhtikuussa Mukaan poimintaan (Dnro /As3) otettiin kaikki Kainuussa asuvat henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai saame. Kohdejoukoksi muodostui näin yhteensä 866 henkilöä. Koska kohdejoukkoon sisältyivät myös

38 Tutkimuskysymykset 32 ruotsinkieliset henkilöt, mukana oli suomenruotsalaisia, jotka poistettiin kokonaismäärästä. Lisäksi kokonaismäärästä poistettiin yhdeksän postin palauttamaa kyselyä ja henkilöt, jotka ilmoittivat muuttaneensa pois Kainuusta. Lopulliseksi otoskooksi muodostui siten 840 ulkomaalaista henkilöä, jotka kuuluivat tutkimuksen varsinaiseen kohdejoukkoon. Kyselylomake (liite 1) laadittiin sekä suomeksi, englanniksi että venäjäksi, jotta kyselyyn vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Äidinkieleltään venäjää puhuville ulkomaalaisille lähetettiin venäjänkielinen kyselylomake, kaikille muille lähetettiin sekä suomen- että englanninkielinen lomake. Jokaiselle vastaajalle annettiin kuitenkin mahdollisuus vastata kyselyyn millä tahansa lomakkeissa käytössä olleilla kielillä heidän niin halutessaan. Postitse lähetetyn lomakkeen lisäksi vastaaminen oli mahdollista suomeksi ja englanniksi myös Internetissä. Venäjänkielistä Internet-lomaketta ei teknisten ongelmien vuoksi voitu laittaa vaihtoehdoksi. Kysely suoritettiin huhti-toukokuun 2007 aikana. Kyselyä lähetettiin yhteensä 840 kappaletta, joista 527 oli naisille (63 %) ja 313 miehille (37 %). Ensimmäisen kierroksen vastausajan päättymisen jälkeen vastauksia karhuttiin niiltä henkilöiltä, jotka eivät vastausajan päättymiseen mennessä olleet vastanneet kyselyyn. Vastauksia palautettiin yhteensä 340 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 40,5. Yhteensä 216 vastausta (64 %) tuli venäjän kielellä, 89 vastausta (26 %) suomen kielellä ja 35 vastausta (10 %) englannin kielellä. Haastattelut Elokuussa 2007 toteutettiin ryhmähaastattelu, johon osallistui yhteensä kolme maahanmuuttajaa. Haastatteluun valitut henkilöt olivat osallistuneet keväällä lähetettyyn kyselyyn. Haastateltavien joukkoon valittiin Kajaanissa asuvia henkilöitä. Mukana oli yksi venäläinen, yksi EU-maan kansalainen ja yksi Lähi-idästä kotoisin oleva henkilö. Maahanmuuttajien ryhmähaastattelun lisäksi haastateltiin puhelimitse ja henkilökohtaisina haastatteluina sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin työnantajaa, joilla oli tällä hetkellä tai oli ollut aiemmin palveluksessaan ulkomaalaisia työntekijöitä. Haastattelut tehtiin myös työvoimatoimiston, TE-keskuksen sekä Kainuun ammattiopiston edustajille. Kyselyyn vastanneiden tausta Maahanmuuttajille kohdistettuun kyselyyn vastanneista henkilöistä 71 % oli naisia ja 29 % miehiä (kuva 8). Miesten vastausaktiivisuus oli jonkin verran vähäisempää kuin naisten vastausaktiivisuus verrattaessa miehiltä saatujen vastausten määrää koko otoksessa olevaan miesten määrään. Naiset puolestaan vastasivat suhteessa koko otoksen naisten määrään useammin. Kuva 8. Vastaajien sukupuoli (N 339) Kysely lähetettiin kaikille Kainuussa asuville vuotiaille ulkomaalaisille. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma 5-vuotisikäryhmittäin on esitetty kuvassa 9. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma vastaa varsin hyvin Kainuussa asuvien maahanmuuttajien ikäjakaumaa. Eniten vastauksia saatiin vuotiailta henkilöiltä. Vastaajien joukossa oli runsaasti myös nuoria alle 25-vuotiaita henkilöitä.

39 33 Tutkimuskysymykset Kuva 9. Vastaajien ikärakenne (N 339) Vastaajat saivat määritellä lomakkeelle itse, mitä kansallisuutta he edustavat. Valmiiksi vaihtoehdoiksi annettiin ainoastaan venäläinen, suomalainen tai jokin muu. Kyselyyn vastanneista henkilöistä noin puolet oli kansallisuudeltaan venäläisiä (kuva 10). Venäläisistä maahanmuuttajista hieman yli puolet oli kotoisin eri puolilta Karjalan tasavaltaa tai muilta Suomen lähialueilta kuten Pietarista, Murmanskista tai Arkangelista. Venäläisiä maahanmuuttajia oli vastaajien joukossa yksittäisistä kansallisuusryhmistä ylivoimaisesti eniten. Ulkomaalaisia, jotka olivat joko EU-maista lukuun ottamatta Suomea ja Viroa, EU:n ulkopuolisesta Euroopasta, afrikkalaisia, suomalaisia tai aasialaisia, oli vastaajien joukossa kutakin lähes yhtä paljon. Kansallisuudeltaan karjalaisia ilmoitti olevansa vastaajista 19 henkilöä ja virolaisia 16 henkilöä. Kaksoiskansalaisuuden omaavia vastaajia oli yhteensä 10 henkilöä. Muutama vastaaja oli kotoisin Etelä- tai Väli-Amerikasta. Kuva 10. Vastaajien kansallisuus (N 338) Kyselyyn vastanneista suurin osa (48 %) ilmoitti olevansa uskonnoltaan ortodoksi. Luterilaisia oli lähes joka viides vastaaja (18 %), samoin kuin uskontokuntaan kuulumattomia (17 %). Muita suuria vastaajien edustamia uskonnollisia ryhmiä olivat muslimit, katoliset sekä buddhalaiset. Johonkin muuhun uskontokuntaan kuin edellä mainittuihin kuului vastaajista 18 henkilöä. Heidän joukossaan oli mm. jehovantodistajia, helluntailaisia ja muita yksittäisiä pieniä uskontokuntia.

40 Tutkimuskysymykset 34 Suurin osa vastaajista (72 %) oli naimisissa. Selvästi pienempi osa vastaajista oli joko naimaton (9 %), avoliitossa (9 %) tai eronnut (8 %). Leskiä vastaajien joukossa oli muutamia. Vastaajista 70 %:lla puoliso oli kansallisuudeltaan suomalainen. Venäläinen puoliso oli 13 %:lla vastaajista. Muita kansallisuuksia oli vastaajien puolisoiden joukossa joitakin kymmeniä. Jos vastaajan puoliso ei ollut suomalainen, useimmiten puoliso oli samaa kansallisuutta kuin vastaaja itse. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta heillä on. Vastaajista 40 % ilmoitti, ettei heillä ollut lainkaan alle 18-vuotiaita lapsia. Joka kolmannella vastaajalla oli yksi lapsi, noin joka viidennellä kaksi lasta ja noin joka kymmenennellä oli kolme lasta tai enemmän. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden asuinkunta on esitetty kuvassa 11. Lähes puolet vastaajista asui Kajaanissa. Seuraavaksi eniten vastauksia saatiin Suomussalmelta, Sotkamosta ja Kuhmosta. Vastauksia saatiin myös Kainuun pienemmistä kunnista, joten aineiston alueellinen kattavuus on hyvä. Eri Kainuun kunnista aktiivisimmin kyselyyn vastattiin Paltamossa ja Vaalassa, joissa vastausprosentti oli 60. Vähintään puolet kyselyn saaneista vastasi myös Suomussalmella, Sotkamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Heikoimmin kyselyyn vastattiin Ristijärvellä, Kajaanissa ja Kuhmossa. Kuva 11. Vastaajien asuinkunta (N 339) Kyselyyn vastanneista lähes kaksi kolmasosaa (62 %) asui kunnan keskustassa. Keskustan ulkopuolella esim. maaseudulla tai kylässä asui vastaajista 38 %.

41 35 Kainuu asuinpaikkana 3 Kainuu ulkomaalaisväestön asuinpaikkana Tässä luvussa käsitellään tutkimusteemaa 1) Kainuu asuinpaikkana. Teemaa selviteltiin vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Luvun alussa tarkastellaan sitä, mitä mieltä ulkomaalaiset ovat Kainuusta, ja mitkä tekijät ovat tärkeitä heidän asumiselleen Kainuussa. Lisäksi tarkastellaan, mitä ovat ne syyt, joiden vuoksi ulkomaalaiset ovat muuttaneet Kainuuseen, kuinka hyvin he viihtyvät ja suunnittelevatko he mahdollisesti muuttavansa lähitulevaisuudessa pois Kainuusta. 3.1 Ulkomaalaisten näkemykset Kainuusta Kyselylomakkeen alussa vastaajat saivat arvioida Kainuuta asuinpaikkana yleisellä tasolla. Vastaajat arvioivat erilaisia esitettyjä väittämiä viisiportaisella asteikolla vaihtoehtojen täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä välillä, jossa keskimmäinen vaihtoehto oli neutraali. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä Kainuun luonnon kauneudesta. (kuva 12) Vastaajista jopa 68 % oli asiasta täysin samaa mieltä. Kainuuta pidettiin myös turvallisena paikkana asua. Kainuun ei kuitenkaan nähty olevan täynnä mahdollisuuksia. Tämän väittämän kohdalla vastaajien mielipiteet jakautuivat kaikkein voimakkaimmin. Asian kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä oli 38 % vastaajista, mutta joka kolmas vastaaja kuitenkin oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, että Kainuu on täynnä mahdollisuuksia. 29 % vastaajista ei ollut asiassa samaa eikä eri mieltä. Suurin osa vastaajista katsoi, että maahanmuuttajiin kohdistuvien toimenpiteiden tulisi ottaa huomioon heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa. Lähes puolet vastaajista oli asiassa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä olevia oli 41 % vastaajista. Useimmat vastaajat katsoivat, että koululaisten sopeutumista Kainuuseen tulisi auttaa viranomaisten toimesta. Vastaajista puolet oli ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että koululaisten sopeutumista on jo autettu, mutta 40 % vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa. Vastaajat katsoivat myös, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä tulisi olla nykyistä enemmän. Vaikka vastaajista 43 %:n mielestä maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä on ollut tarpeeksi, lähes joka neljäs vastaaja arvioi, ettei toimenpiteitä ole ollut riittävästi. Lisäksi vastaajat olivat samaa mieltä siitä,

42 Kainuu asuinpaikkana 36 että lasten kanssa työskentelevien kuten sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden sopeutumista Kainuuseen tulisi auttaa. Koululais-ten vanhempien sopeutumista Kainuuseen on vastaajien mukaan autettu viranomaisten toimesta. Monet vastaajista myös näkivät, että koululaisten vanhempien sopeutumista tulisi auttaa, vaikka 39 % vastaajista ei ottanut asiaan kantaa ja 18 % oli ainakin jokseenkin eri mieltä asiasta. Kuva 12. Mitä mieltä olet seuraavista Kainuuseen liittyvistä asioista? Tärkeimmäksi seikaksi vastaajien asumiselle Kainuussa nousi se, että heidän puolisonsa asuu Kainuussa (kuva 13). Erittäin tärkeänä asiaa piti 63 % ja melko tärkeänä 20 % vastaajista. Tärkeinä asioina Kainuussa asumiselle pidettiin myös alueen turvallisuutta sekä kaunista luontoa. Melko tai erittäin tärkeänä syynä piti yli puolet vastaajista omaa ja puolisonsa työpaikkaa sekä sitä, että Kainuussa voi harrastaa vapaa-aikana. Kainuun tarjoamia hyviä koulutusmahdollisuuksia lapsille piti tärkeänä noin puolet vastaajista, mutta omia koulutusmahdollisuuksia ei pidetty yhtä tärkeinä. Lähes kolmannes ei kuitenkaan osannut sanoa, miten tärkeinä asioina he näitä pitävät. Osa vastaajista arvioi tärkeäksi sen, että Kainuu on täynnä mahdollisuuksia, vaikkakin 30 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Verrattaessa kuvia 12 ja 13, voidaan kuitenkin huomata, että vaikka useammat vastaajat yleisellä tasolla eivät näe Kainuun olevan täynnä mahdollisuuksia, heidän oman Kainuussa asumisensa kannalta Kainuun tarjoamia mahdollisuuksia pidetään ainakin jonkin verran tärkeinä.

43 37 Kainuu asuinpaikkana Kuva 13. Miksi asut Kainuussa? Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat Sinun asumisellesi Kainuussa? Useat vastaajat kertoivat vielä tarkemmin Kainuussa asumiseensa vaikuttavia, tärkeinä pitämiään seikkoja. Perhesyyt kuten puoliso ja lapset, oma asunto sekä Kainuussa asuvat tuttavat mainittiin useassa vastauksessa. Monen vastaajan mies oli kotoisin Kainuusta eikä hän halunnut muuttaa muualle. Lapset saattoivat käydä vielä koulua ja Kainuun nähtiin tarjoavan heille hyvät koulutus mahdollisuudet. Kainuussa asui osalla vastaajista myös sukulaisia kuten esimerkiksi vanhemmat tai sisaruksia. Niille vastaajille, joilla oli työpaikka, työ oli tärkeä asia Kainuussa asumiselle: Voin rakentaa omaa ammatillista mainetta itselleni, tekemällä sitä, mitä olen jo oppinut täällä. Joillekin vastaajille se oli jopa ainoa: Mikään tai kukaan muu ei ole Kainuussa asumiselleni tärkeää, kuin se, että minulla on työ ja hyvä palkka. Osa vastaajista osallistui erilaisille kursseille tai opiskeli: Minä ja mieheni osallistumme kursseille. Itse osallistun suomen kielen kurssille, mieheni osallistuu kaivinkoneenkäyttökurssille. Kieli- ja ammatillisille kursseille osallistumisen nähtiin edesauttavan työllistymistä tulevaisuudessa. Kainuun olosuhteita hyvänä asumisympäristönä kiitteli moni vastaaja. Turvallisuuden ja kauniin luonnon lisäksi vastaajat mainitsivat mm. hiljaisuuden, elämän rauhallisuuden sekä ihmisten vähyyden: Pidän koko rauhallisesta elämäntyylistä, yksinkertaisista elinoloista, puhtaasta lumesta talvella, ihmisten vähyydestä. Myös asumisen edullisuutta muihin suurempiin kaupunkeihin arvostettiin. Kajaanissa kaiken nähtiin olevan lähellä eikä esimerkiksi lapsista tarvinnut olla huolissaan ja viedä heitä kouluun. Muuksi tärkeäksi tekijäksi asumiselleen Kainuussa vastaajat nostivat Kainuun sijainnin Venäjän rajan lähellä. Yhteensä 17 henkilöä mainitsi asian vastauksissaan. Monilla vastaajilla oli sukulaisia ja tuttavia Venäjällä, joten vierailu heidän luonaan Kainuusta käsin koettiin helpoksi. Muutama vastaaja kertoi, että he haluaisivat itse asiassa muuttaa pois Kainuusta, mutta heillä ei ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Kainuuta kohtaan esitettiin myös kritiikkiä asuinpaikkana: Jos minulla olisi mahdollisuus, minä varmasti lähtisin Kainuusta. Hyvin huono asenne ulkomaalaisia kohtaan. Jos ei tiedä oikeuksiaan, kukaan ei selitä ja auta sinua niissä. Muualle muuttamisessa nähtiin kuitenkin olevan haittana mm. sopeutumisen vaikeus uuteen paikkaan.

44 Kainuu asuinpaikkana Asuminen Suomessa ja Kainuussa Kyselyyn vastanneista suurin osa oli asunut Suomessa jo useita vuosia. Vastaajista 35 % oli asunut Suomessa 1-3 vuotta (kuva 14). Suomessa 4-10 vuotta asuneita oli vastaajista noin kolmannes ja kauemmin kuin kymmenen vuotta Suomessa asuneita 27 %. Vastaajista ainoastaan 6 % oli asunut Suomessa vähemmän kuin vuoden. Vastaajien asumisvuosien määrä Kainuussa oli saman suuntainen Suomessa asuttujen vuosien kanssa, vaikkakin useita vuosia Kainuussa asuneita oli keskimäärin hieman vähemmän. Alle vuoden oli asunut Kainuussa 9 % ja 1-3 vuotta 39 % vastaajista. Kainuussa 4-10 vuotta asuneita oli vastaajista hieman alle kolmannes ja kauemmin kuin kymmenen vuotta asuneita noin joka viides. Kuva 14. Kuinka kauan olet asunut Suomessa ja Kainuussa? (N 339) Vastaajista suurin osa oli muuttanut Kainuuseen siksi, että oli löytänyt suomalaisen puolison (kuva 15). Yli 90 % heistä oli naisia. Lähes joka neljäs maahanmuuttaja oli tullut Kainuuseen puolisonsa tai perheensä kanssa. Tässä joukossa oli myös nuoria maahanmuuttajia, jotka olivat muuttaneet vanhempiensa kanssa Kainuuseen. Joka kymmenes ulkomaalainen oli muuttanut siksi, että oli saanut töitä Kainuusta, mutta vain harva oli muuttanut Kainuuseen opiskelemaan. Vastaajista 31 henkilöä oli saapunut Kainuuseen pakolaisena. Kuva 15. Miksi muutit Kainuuseen? (N 329) Kainuun maahanmuuttajien muuttosyyt ovat suhteellisesti varsin lähellä työministeriön (2005) koko maata koskevia maahanmuuton syitä. Suomessa luvuilla maahanmuuton taustalla on ollut useimmiten perheside (60 65 %), pakolaisuus (n. 15 %) tai paluumuutto entisen Neuvostoliiton alueelta (n. 10 %) ja vain harvoin työperusteinen muutto (5 10 %). Niinpä Suomessa, toisin kuin monessa muussa teollisuusmaassa, muut kuin työvoimapoliittisista syistä muuttaneet henkilöt ovat muodostaneet suuremman ryhmän maahanmuuttajista (Forsander 2001, 29). Muina syinä Kainuuseen muuttamiselle 9 kyselyn vastaajaa mainitsi sen, että heillä on suomalaiset juuret, sillä vanhemmat tai isovanhemmat ovat alun perin kotoisin Suomesta. Osalla vastaajista Kainuuseen muutto liittyi perheeseen (7 mainintaa). Heillä asui sukulaisia Kainuussa, he olivat löytäneet ei-suomalaisen puolison tai lapsi opiskeli Kainuussa.

45 39 Kainuu asuinpaikkana Kolme mainintaa Kainuuseen muuton syiksi saivat asumisolosuhteet kuten turvallisuus, kaunis luonto ja rauhallisuus. Lisäksi yksittäisiä mainintoja muuton syistä saivat mm. Kainuun sijainti lähellä entistä asuinpaikkaa sekä urheiluvalmentautuminen. Suurin osa maahanmuuttajista piti Kainuussa asumisesta. (kuva 16) Kuva 16. Kuinka paljon pidät Kainuussa asumisesta? (N 338) Joka viides vastaaja ilmoitti, että pitää Kainuussa asumisesta erittäin paljon ja yli puolet vastaajista kertoi pitävänsä asumisesta melko paljon. Melko vähän Kainuussa asumisesta piti vastaajista joka kymmenes. Vastaajissa oli myös jonkin verran niitä, jotka pitivät Kainuussa asumisesta erittäin vähän tai eivät lainkaan. Useimmat vastaajista eivät suunnitelleet muuttavansa Kainuusta pois seuraavien viiden vuoden aikana. Jopa 70 % vastaajista kertoi, etteivät he ole aikeissa muuttaa muualle Kainuusta (kuva 17). Venäläisperäiset vastaajat olivat muita vastaajia haluttomampia muuttamaan pois Kainuusta. Kaikista vastaajista 30 % kuitenkin ilmoitti, että suunnittelee muuttavansa pois Kainuusta lähitulevaisuudessa. Lähes joka neljäs vastaaja arveli muuttavansa toiseen kaupunkiin tai kuntaan Suomessa. Alkuperäiseen kotimaahansa suunnitteli muuttoa ainoastaan 5 % vastaajista ja johonkin toiseen maahan vain muutama henkilö. Kuva 17. Suunnitteletko muuttavasi pois Kainuusta seuraavien 5 vuoden aikana? (N 330) Poismuuttamista suunnittelevilta vastaajilta kysyttiin syitä heidän muuttosuunnitelmiinsa. Osa vastaajista esitti useita eri perusteita halukkuudelleen muuttaa. Pääasiallinen syy muuttosuunnitelmille oli työ. Yhteensä 66 vastaajaa kertoi muuttosuunnitelmiensa syyksi tai osasyyksi työn. Työn maininneista vastaajista useimmat kertoivat muuton syyksi nimenomaan työn puutteen: Jos olisin muuttamassa, syy liittyisi varmaankin työhön eli työn puutteeseen tai parempiin työmahdollisuuksiin muualla. tai Koska Kainuussa ei anneta maahanmuuttajille työtä. Osalle tärkein syy muuton harkitsemiseen oli kuitenkin koulutusta vastaavan työn löytäminen muualta, sillä Kainuusta he eivät olleet sitä löytäneet. Muutamat vastaajat mainitsivat myös mahdollisia kaupunkeja, joihin he aikovat muuttaa työn perässä, mm. Oulu, Tampere ja Helsinki keräsivät mainintoja mahdollisina muuttokohteina.

46 Kainuu asuinpaikkana 40 Toinen suurempi yksittäinen muuttohaluja selittävä tekijä oli vastaajan halu opiskella ja hankkia koulutusta. Yhteensä 29 vastaajaa mainitsi koulutuksen mahdollisen muuton syyksi. Useissa vastauksissa mainittiin muutto yliopistokoulutusta Kajaania laajemmin tarjoaviin kaupunkeihin. Yliopistokaupungit kuten Helsinki, Tampere ja Oulu keräsivät mainintoja vastaajilta: Menen opiskelemaan Tampereelle. Suomen eteläosassa on enemmän mahdollisuuksia löytää töitä. Työn ja opiskelumahdollisuuksien lisäksi muutamat Kainuussa asuvat ulkomaalaiset mainitsivat mahdollisen muuttonsa syyksi paluun lähtömaahansa. Yhteensä kuusi vastaajaa mainitsi suoraan paluumuuton entiseen kotimaahan mahdolliseksi syyksi. Vastausten joukossa oli lisäksi runsaasti erilaisia yksittäisiä syitä, joiden vuoksi maahanmuuttajat suunnittelevat muuttavansa pois Kainuusta. Muiden syiden joukossa mainittiin mm. Kajaanin syrjäisyys, sopeutumisongelmat Kainuuseen, sosiaalisten suhteiden vähäisyys Kainuussa, lääkäripalveluiden heikko taso Kainuussa, muutto lähemmäs muita perheenjäseniä sekä kaipuu suureen kaupunkiin. Johtopäätökset ja toimenpide-esitykset Tutkimuskysymys 1. Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Johtopäätökset Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista olivat asuneet Suomessa ja Kainuussa jo useita vuosia. Enemmistö oli muuttanut Kainuuseen löydettyään suomalaisen puolison ja monet olivat muuttaneet yhdessä puolison tai perheen kanssa. Selvästi vähemmässä määrin ulkomaalaiset ovat tulleet Kainuuseen työn vuoksi tai pakolaisena. Kainuussa asuvat ulkomaalaiset pitivät Kainuun luontoa kauniina ja aluetta turvallisena asua, mutta useimmat eivät kokeneet maakuntaa mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä pidettiin tärkeänä sitä, että heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa otettaisiin huomioon. Toivomuksena vastaajilla oli, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä olisi enemmän, ja että koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä lasten kanssa työskentelevien sopeutumista autettaisiin viranomaisten toimesta. Tärkeimpinä tekijöinä omalle Kainuussa asumiselleen vastaajat pitivät puolison asumista Kainuussa, alueen turvallisuutta ja luonnon kauneutta, omaa ja puolison työpaikkaa sekä tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia. Myös itärajan läheisyyttä pidettiin tärkeänä. Kainuussa asumiseen oltiin pääosin varsin tyytyväisiä. Vain harvat kertoivat viihtyvänsä Kainuussa melko vähän tai ei lainkaan. Useimmat maahanmuuttajat myös aikovat pysyä Kainuussa tulevaisuudessa. Muuttoa harkitsevilla yleisin perustelu suunnitelmille lähteä oli työn puute tai muuttaminen opiskelun vuoksi. Toimenpide-esitykset Kainuu saa maahanmuuttajilta varsin positiivista palautetta. Valtaosa heistä aikoo pysyä Kainuussa. Maahanmuuttajat ovat kohtalaisen aktiivisia ja haluavat integroitua kainuulaiseen yhteiskuntaan. Kainuun valtaväestön, viranomaisten ja työnantajien tulisi selvemmin ymmärtää Kainuun monikulttuurinen rikkaus ja tehdä entistä aktiivisempaa sopeuttamistoimintaa maahanmuuttajille. Lisäksi tulisi tiedottaa Kainuun tarjoamista palveluista, kuten koulutuksista, sekä yleensä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kanssakäymisessä pitää kuitenkin huomioida molempien osapuolten tarpeet ja sopeuttamistoimissa kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumiseen maahanmuuttajapolitiikassa.

47 41 Ulkomaalaisten sopeutuminen 4 Ulkomaalaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Kainuussa Tässä luvussa käsitellään tutkimusteemaa 2) Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa. Teemaa tarkasteltiin seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Luvun aluksi tarkastellaan maahanmuuttajien sosiaalisia kontakteja. Lisäksi käsitellään maahanmuuttajien saamaa kohtelua ja suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin. Lopuksi tarkastellaan, miten tietoisia maahanmuuttajat ovat heille tarjolla olevista palveluista ja mitä eri palveluja maahanmuuttajat ovat käyttäneet. 4.1 Ulkomaalaisten sosiaaliset kontaktit Kyselyssä vastaajat saivat kertoa, onko heillä suomalaisia tuttavia, ystäviä, työtovereita tai sukulaisia. Useimmilla Kainuussa asuvilla ulkomaalaisilla on suomalaisia tuttavia sekä ystäviä. (kuva 18) Kuva 18. Vastaajien suomalaiset sosiaaliset kontaktit. (Mainintoja 662) Suomalaisia tuttavia on vastaajista yhteensä 214 henkilöllä ja ystäviä hieman harvemmalla eli yhteensä 178 vastaajalla. Varsinkin venäläisvastaajien joukossa suomalaisia tuttavia oli vastaajilla selvästi enemmän kuin suomalaisia ystäviä. Työtovereina suomalaisia on ulkomaalaisilla jonkin verran vähemmän kuin tuttavia ja ystäviä. Vastaajista alle puolet ilmoitti, että heillä on suomalaisia työtovereita.

48 Ulkomaalaisten sopeutuminen 42 Monet vastaajista olivatkin tällä hetkellä työttömänä. Suomalaisia sukulaisia on vastaajilla vähiten, heitä on reilulla kolmanneksella vastaajista. Vastaajat saivat lisäksi arvioida, minkä verran heillä on tuttavia ja ystäviä Kainuussa. Erittäin paljon ystäviä oli 6 %:lla vastaajista ja paljon 28 %:lla vastaajista. Pääasiassa vastaajat ilmoittivat, että heillä on jonkin verran tuttavia ja ystäviä Kainuussa. Tätä mieltä oli noin puolet vastaajista. Vastaajia, joilla oli erittäin vähän tai ei lainkaan ystäviä Kainuussa, oli yhteensä 14 % ulkomaalaisista. Useimmin maahanmuuttajat olivat tavanneet tuttavansa ja ystävänsä työelämässä (kuva 19). Puolet vastaajista ilmoitti saaneensa ystäviä töissä tai työpaikalla. Suomen kielen kurssilta oli myös löydetty usein ystäviä. Kolmanneksi tärkeimmäksi kanavaksi tuttavien ja ystävien tapaamiselle nousivat sukulaisten kautta saadut kontaktit. Kuva 19. Missä olet tavannut tuttavasi / ystäväsi Kainuussa? (Mainintoja 730) Koulussa tai ammatillisessa koulutuksessa tuttaviin ja ystäviin oli tutustunut vastaajista vajaa kolmannes. Osa maahanmuuttajista oli tuntenut Kainuussa olevat tuttavansa ja ystävänsä jo ennen muuttoaan Kainuuseen. Jonkin verran ystäviä oli tavattu lisäksi kirkoissa. Vähemmässä määrin tuttavia ja ystäviä oli saatu ulkomaalaisille järjestetyissä tapahtumissa sekä baarissa tai ravintolassa. Vastaajista 15 henkilöä ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan ystäviä tai tuttavia Kainuussa. Avovastauksista saatujen lisäkommenttien mukaan monet vastaajat ovat tutustuneet tuttaviinsa tai ystäviinsä Kainuussa myös joko vastaajan omien tai lasten harrastusten kautta (17 mainintaa). Myös aviopuolison, useimmiten aviomiesten, kautta oli solmittu runsaasti ystävyyssuhteita. (10 mainintaa) Monet maahanmuuttajat olivat ystävystyneet naapureidensa kanssa (9 mainintaa). Vastaajista suurin osa (57 %) ilmoitti, että pääasiassa heidän tuttavansa ja ystävänsä ovat kotoisin sekä Suomesta että ulkomailta. Noin joka viidennen vastaajan ystävät olivat pääasiassa heidän omasta kotimaastaan lähtöisin. Samoin pääasiassa vain Suomesta kotoisin olevia ystäviä oli joka viidennellä vastaajalla. Pääasiassa muista maista kuin vastaajan kotimaasta tai Suomesta olevia ystäviä oli vain muutamalla vastaajalla. Selvästi tärkeimmäksi vapaa-ajan harrastukseksi vastaajat ilmoittivat ajanvieton perheen kanssa, joka mainittiin vastauksissa useimmin (kuva 20). Tärkeänä pidettiin myös ajanviettoa tuttavien ja ystävien kanssa. Kolmanneksi kiinnostavimmaksi vapaa-ajan harrastukseksi vastauksissa nousi liikunta ja urheileminen.

49 43 Ulkomaalaisten sopeutuminen Kuva 20. Millaisista vapaa-ajan harrastuksista olet kiinnostunut Kainuussa? (Mainintoja 927) Muista harrastusmahdollisuuksista vastaajat olivat kiinnostuneet vähemmän. Keskenään lähes yhtä kiinnostavina pidettiin uusien ihmisten sekä uusien tuttavien ja ystävien tapaamista, ajanviettoa vastaajan omaa kansallisuutta tai samanlaisia muuttokokemuksia omaavien ihmisten kanssa sekä kulttuuriin liittyviä harrastuksia. Uskontoon liittyvistä tapahtumista oli kiinnostunut noin joka kuudes vastaaja. Politiikka harrastuksena kiinnosti vain muutamaa vastaajaa. Useimmissa kommenteissa mainittiin lisäksi luontoon liittyviä harrasteita kuten kalastus ja marjastus sekä kotiin keskittyvistä harrastuksista mm. lukeminen, käsityöt ja ruoanlaitto. Muutamissa kommenteissa kiinnostaviksi harrastuksiksi mainittiin opiskelu ja erilaiset kurssit mm. kansalaisopistossa. Lisäksi yksittäisiä mainintoja keräsivät mm. matkustelu, Internet, vapaaehtoistoiminta ja autokoulu. 4.2 Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin Vastaajat saivat arvioida, kuinka paljon heidän mielestään heidän kansallisuutensa vaikuttaa eri tilanteissa. Yli puolet vastaajista arvioi heidän kansallisuutensa vaikuttavan joko melko paljon tai erittäin paljon silloin, kun he etsivät töitä (kuva 21). Vastaajista joka neljäs oli sitä mieltä, että heidän kansallisuutensa vaikuttaa työtä haettaessa melko vähän tai ei lainkaan. Vastaajista viidennes ei osannut ottaa asiassa kantaa. Kuva 21. Minkä verran kansallisuutesi vaikuttaa mielestäsi seuraavissa tilanteissa?

50 Ulkomaalaisten sopeutuminen 44 Vähemmässä määrin vastaajat arvelivat kansallisuutensa vaikuttavan silloin, kun he pyrkivät ottamaan osaa paikalliseen päätöksentekoon. Melko paljon tai erittäin paljon kansallisuudella arveli olevan asiassa merkitystä hieman alle kolmannes vastaajista. Suuri joukko vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa, onko heidän kansallisuudellaan vaikutusta paikallisessa päätöksenteossa vai ei. Vähiten vastaajat arvioivat kansallisuutensa vaikuttavan silloin, kun heidän lapsensa menevät kouluun. Joka neljännen vastaajan mielestä lasten mennessä kouluun kansallisuudella on vaikutusta vain erittäin vähän tai ei lainkaan ja joka viidennenkin mielestä vain melko vähän. Vastaajista 30 % ei väittämän kohdalla osannut sanoa, mitä mieltä he ovat asiasta. Kansallisuuden ajatteli vaikuttavan lasten mennessä kouluun melko paljon tai erittäin paljon kuitenkin jopa 25 % vastaajista. Venäläisperäiset vastaajat ajattelivat useammin kansallisuutensa vaikuttavan mainituissa tilanteissa joko melko tai erittäin paljon verrattuna muuta kansallisuutta oleviin vastaajiin. Vastaajista 39 % ei ollut lainkaan tuntenut itseään syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi (kuva 22). Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut syrjimistä ulkomaalaisuutensa vuoksi. Muutamia kertoja syrjintää oli kokenut 43 % vastaajista. Jotkut vastaajat kuitenkin mainitsivat, että ovat kokeneet syrjintää ennemminkin muualla maassa kuin Kainuussa tai omalla asuinpaikallaan. Useita kertoja oli itsensä tuntenut syrjityksi 13 % vastaajista. Vastaajien joukosta 4 % tunsi itseään syrjittävän ulkomaalaisuutensa vuoksi koko ajan. Kuva 22. Oletko koskaan tuntenut itseäsi syrjityksi ulkomaalaistaustasi vuoksi? (N 325) Vastaajat saivat arvioida, kuinka heitä on omasta mielestään kohdeltu eri tilanteissa verrattuna suomalaisiin. Kuvassa 23 on esitetty vastaajien arviot kokemastaan kohtelusta eri tilanteissa. Useimmiten vastaajat näkivät tulleensa kohdelluiksi eri tilanteissa samoin kuin suomalaiset. Pieniä eroja tapausten välillä kuitenkin löytyi. Töissä sekä kursseilla tai koulutuksessa vastaajia oli useassa tapauksessa kohdeltu jopa paremmin kuin suomalaisia.

51 45 Ulkomaalaisten sopeutuminen Kuva 23. Verrattuna suomalaisiin, kuinka Sinua on mielestäsi kohdeltu seuraavissa tilanteissa? Tilanne, jossa ulkomaalaiset olivat kokeneet tulleensa kohdelluiksi suomalaisia huonommin, oli kohtelu kadulla ja julkisissa paikoissa. Vastaajista lähes joka viides ilmoitti, että heitä kohdellaan julkisissa paikoissa huonommin kuin suomalaisia. Lisäksi esille nousivat kokemukset suomalaisia huonommasta kohtelusta työvoimatoimistossa sekä koulussa. Useilla vastaajilla ei kuitenkaan ollut kokemuksia kaikista mainituista tilanteista, joten he eivät voineet ottaa kantaa siihen, miten heitä oli kohdeltu eri paikoissa. Vähiten vastaajilla oli kokemuksia koulusta, poliisiasemalta ja kursseilta tai koulutuksista. Vastaajien Suomessa käyttämistä palveluista selvästi eniten mainintoja saivat KELA:n palvelut kuva 24). Lähes kaikki vastaajat olivat käyttäneet niitä hyväkseen. Työvoimatoimiston palveluja oli vastaajista käyttänyt yli kaksi kolmasosaa. Kolmanneksi eniten mainintoja maahanmuuttajien käyttämistä palveluista saivat kyselyssä suomen kielen kurssit, joita oli pidetty vastaajan asuinkunnassa. Vastaajat olivat myös käyneet suomen kielen kursseilla, joita oli pidetty muualla kuin vastaajan asuinkunnassa. Kunnan sosiaalipalvelut mainitsi vastaajista hieman useampi kuin joka kolmas. Kajaanissa sijaitsevan Monikulttuurisen keskuksen Monikan palveluja oli käytetty myös usein. Kajaanissa asuvista maahanmuuttajista lähes puolet ilmoitti käyttäneensä Monikan palveluja. Hyrynsalmelaisista Monikan palveluja oli käyttänyt lähes joka kolmas vastaaja ja Sotkamossa, Suomussalmella sekä Paltamossa asuvista maahanmuuttajista noin joka viides. Muissa kunnissa asuvat olivat käyttäneet Monikan palveluja vähemmän. Uuteen ammattiin valmentavissa koulutuksissa oli käynyt suunnilleen joka neljäs vastaaja. Vähemmässä määrin vastaajat olivat käyttäneet hyväkseen TE-keskuksen palveluja yrittäjille tai maahanmuuttoon liittyvien kehittämisprojektien palveluja.

52 Ulkomaalaisten sopeutuminen 46 Kuva 24. Mitä seuraavista palveluista olet käyttänyt? (Mainintoja 1165) Muina käyttäminään palveluina vastaajat mainitsivat lisäksi koulutuspalvelujen käytön (11 mainintaa) sekä terveyspalvelut (2 mainintaa). Yksittäisinä mainintoina tulivat esiin käännöspalvelujen käyttö asiakirjojen kääntämisessä, oikeusaputoimiston palvelut sekä Etnika Kainuun palvelut. Eräs vastaaja mainitsi olevansa kiinnostunut maahanmuuttoon liittyvien kehittämisprojektien palveluista, mutta niitä ei ole tarjolla hänen asuinkunnassaan Suomussalmella. Johtopäätökset ja toimenpide-esitykset Tutkimuskysymys 2. Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Johtopäätökset Useilla maahanmuuttajilla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä, joihin on tutustuttu töissä, suomen kielen kursseilla, sukulaisten kautta tai koulutuksissa. Työllistyminen on merkittävä väylä sosiaalisiin kontakteihin, integroitumiseen. Vapaa-aikana maahanmuuttajia kiinnostavat eniten ajanvietto perheen ja ystävien kanssa, liikunta ja urheileminen sekä monet luontoon liittyvät harrastukset. Uusien ihmisten tapaamista ja ajanviettoa omaa kansallisuutta edustavien tai samanlaisia muuttokokemuksia omaavien ihmisten kanssa pidetään vähemmän kiinnostavina. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista oli tuntenut itsensä muutamia kertoja syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi. Osaa oli syrjitty useita kertoja ja muutama henkilö kertoi tuntevansa itsensä syrjityksi koko ajan. Vain noin neljä kymmenestä maahanmuuttajasta kertoi, ettei ollut tuntenut itseään lainkaan syrjityksi. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat ajattelivat kansallisuutensa vaikuttavan useimmin silloin, kun he etsivät töitä. Vähemmässä määrin kansallisuuden nähtiin vaikuttavan silloin, kun he ottavat osaa paikalliseen päätöksentekoon tai kun heidän lapsensa menevät kouluun. Vastaajia oli heidän mielestään yleensä kohdeltu eri tilanteissa pääasiassa samoin kuin suomalaisia. Suomalaisia huonommin vastaajia oli kohdeltu lähinnä kadulla tai julkisillapaikoilla. Usein kainuulaiset näyttäytyvät maahanmuuttajille varautuneina, torjuvina ja vaikeina lähestyä. Toisaalta ongelmana on yksityisyyden puute. Maahanmuuttajat saattavat joutua selittelemään täällä oloaan ja omaa tilannettaan. Tutkimusaineistosta välittyy kuva, että usein

53 47 Ulkomaalaisten sopeutuminen maahanmuuttajat kokevat olevansa paikallisille ikään kuin selityksen velkaa siitä, miksi he ovat täällä. Julkisista palveluista maahanmuuttajat käyttävät erityisesti KELA:n ja työvoima-toimiston palveluja. Lisäksi merkittävinä palveluina maahanmuuttajat nostivat esille oman asuinkuntansa suomen kielen kurssit, kunnan sosiaalipalvelut, Kajaanin monikulttuurisen keskuksen Monikan palvelut, muualla kuin omassa asuinkunnassa järjestetyt suomen kielen kurssit sekä uuteen ammattiin valmentavat koulutukset. Toimenpide-esitykset Yleinen syy ennakkoluulojen taustalla on tietämättömyys, jota taas voidaan poistaa kanssakäymisellä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumalla. Viranomaisten tulisi järjestää lisää tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat voisivat tutustua toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. Luontevaa kanssakäymistä tapahtuu esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kun suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta kohtaan syntyvät usein jo lapsuudessa. Ei ole yllätys, että suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kokenut syrjintää. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ala-asteella on tärkeää. Koulujen ja viranomaisten tulisi tukea perheitä suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa. Opettajien ja kasvattajien koulutuksessa, esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa, tulisi entistä enemmän parantaa heidän valmiuksiaan kohdata monikulttuurisuuden haasteet työssään. Maahanmuuttajien Kainuuseen sopeutumista sekä suomalaisten suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan lisääviä erilaisia täydentäviä kulttuurisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä voisivat olla mm. yhteiset kaksikieliset tilaisuudet, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat tapaavat toisiaan. Hyvä esimerkki tästä on kansainvälinen viikko eri ala- ja yläasteen kouluissa, joissa eri maista tulevat oppilaat voivat esitellä lähtömaataan haluamallaan tavalla. Tiedon lisääntyminen eri maista, kuten laajentuneesta EU:sta sekä Venäjästä, lisäisi suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä kulttuurista erilaisuutta kohtaan. Näin lisättäisiin myös koko Kainuun maakunnan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

54 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 48 5 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kainuussa Tässä luvussa käsitellään tutkimusteemaa 3) Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa. Teemaa tarkasteltiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Luvun aluksi tarkastellaan ulkomaalaisväestön koulutustaustaa ja ammatteja. Tämän jälkeen analysoidaan, mitä kautta maahanmuuttajat ovat löytäneet töitä, ja vastaako heidän nykyinen työpaikkansa heidän saamaansa koulutusta. Lisäksi käsitellään maahanmuuttajien osaamistasoa kuten kielitaitoa, atk-taitoja sekä käytyjä kursseja. Tarkasteltavana ovat myös maahanmuuttajien kiinnostus yrittäjyyteen sekä se, millä aloilla maahanmuuttajat haluaisivat työskennellä. Lopussa pohditaan, mitä kursseja, koulutuksia ja muita toimenpiteitä maahanmuuttajat omasta mielestään tarvitsisivat työllistyäkseen. 5.1 Maahanmuuttajien työmarkkina-asema ja koulutustausta Vastaajat saivat kyselyssä määritellä, mikä on heidän tämänhetkinen työllisyystilanteensa. Kuvassa 25 on esitetty vastaajilta saatujen mainintojen määrät. Huomionarvoista on, että useat vastaajat saattoivat samanaikaisesti olla esimerkiksi sekä töissä että opiskelijoita. Kuva 25. Vastaajat pääasiallisen toiminnan mukaan. (Mainintoja 352)

55 49 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista suuri osa ilmoitti olevansa töissä. Kansallisuuden mukaan tarkasteltuna venäläisistä vastaajista 38 % oli töissä, kun taas muuta kansallisuutta edustavista vastaajista töissä oli puolet. Työttömänä olevat olivat työssä olevien jälkeen seuraavaksi suurin ryhmä. Monet työttömät ilmoittivat kuitenkin osallistuvansa suomen kielen tai muulle kurssille tai olevansa työharjoittelussa. Verrattaessa asumisaikaa Kainuussa ja vastaajien työllisyystilannetta kävi ilmi, että Kainuussa vähintään neljä vuotta asuneista ulkomaalaisista enemmistö (58 %) on töissä. Alle neljä vuotta Kainuussa asuneista työttömänä ilmoitti olevansa lähes 40 % vastaajista. Opiskelijoita oli vastaajista vajaa viidesosa. Osa vastaajista oli kotona esimerkiksi äitiyslomalla tai sairaana. Muutama henkilö ilmoitti olevansa eläkkeellä. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi jotkut vastaajat kertoivat olevansa mm. työelämävalmennuksessa, uravalmennuskurssilla, oppisopimuskoulutuksessa tai harjoittelevansa suomen kieltä, kertomatta välttämättä tarkemmin, ovatko esimerkiksi työttömänä vai työssä. Työvoimatoimiston edustajalle tehdyn haastattelun mukaan maahanmuuttajatyönhakijoiden määrä on Länsi-Kainuun työvoimatoimistossa pysytellyt hieman yli 200 henkilössä. Maahanmuuttaja-asiakkaiden vaihtuvuus on kuitenkin työvoimatoimistossa suurta, sillä Kainuusta toisaalta muutetaan paljon pois, toisaalta osa työllistyy ja osa menee koulutukseen. Työvoimatoimistossa työnhakijaksi ilmoittautuneille 17 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tehdään kotoutumissuunnitelma, jossa selvitetään asiakkaan lähtötilanne kuten kielitaito ja saatu koulutus. Ensimmäisenä toimenpiteenä on yleensä kotoutumissuunnitelman laatimisen jälkeen maahanmuuttajan ohjaaminen suomen kielen kurssille. Vastaajista useimmat olivat saaneet koulutuksensa entisessä kotimaassaan. Puolet vastaajista oli saanut koulutuksensa Venäjällä (kuva 26). Suomessa tai muualla Euroopassa koulutuksensa saaneita oli seuraavaksi eniten. Euroopan ulkopuolella, pääasiassa Afrikassa ja Aasiassa, koulutuksensa saaneita oli vastaajista 10 %. Osa vastaajista oli saanut koulutusta sekä Suomessa että jossain toisessa maassa. Kuva 26. Missä olet saanut koulutuksesi? (N 316) Kyselyssä vastaajia pyydettiin määrittelemään, mikä on heidän ylin koulutuksensa (kuva 27). Huomionarvoista kuitenkin on, ettei ulkomailla saatu koulutus välttämättä aina täysin vastaa Suomen vaatimustasoa. Esimerkiksi ulkomailla saatu yliopistokoulutus tietyllä alalla, saattaa Suomessa vastata ammatillisen tason tutkintoa. Kuvassa oleva jaottelu onkin tehty sen perusteella, minkä koulutuksen vastaajat ovat itse ilmoittaneet. Luokittelussa ei siis ole otettu huomioon tutkintojen vastaavuuksia Suomessa ja ulkomailla.

56 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 50 Kuva 27. Kyselyyn vastanneiden ulkomaalaisten ylin koulutustaso. (Koulutustason määrittely perustuu vastaajien omaan ilmoitukseen, N 313) Kolmasosalla vastaajista oli joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulutason tutkinto. Vastaajat saivat myös kertoa, minkä alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutus heillä oli. Vastaajista 28 henkilöä ei tarkemmin kertonut korkeakoulutuksensa alaa, vaan kertoi ainoastaan sen, missä yliopistossa oli opiskellut. Muutamalla vastaajalla oli sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopintoja. Yleisin koulutusala oli kasvatustieteelliset opinnot. Opettajaopinnot oli suorittanut yhteensä 19 vastaajaa. Lääketieteelliset tai muut sosiaali- ja terveysalan opinnot oli 15 vastaajalla. Myös yhteiskunta- tai taloustieteellisen alan opinnot oli suorittanut 15 vastaajaa. Teknilliseltä alalta valmistuneita oli vastaajissa 13 henkilöä. Heidän joukossaan oli mm. eri alojen insinöörejä. Taidealan opintoja, erityisesti musiikin alalta, oli 7 vastaajalla ja humanistiset opinnot 6 vastaajalla. Ylimpänä koulutustasona ammattikoulu tai vastaava ammatillinen pohjakoulutus oli vastaajista 36 %:lla. Lukio-opinnot oli käynyt joka viides vastaaja ja pelkkä peruskoulutus oli 9 %:lla vastaajista. Vastaajien joukossa oli myös 8 henkilöä, joilla ei ollut lainkaan koulutusta. Tilastokeskus kerää säännöllisesti tietoa suomalaisten koulutustasosta, mutta ulkomaalaisväestön koulutustasoa ei tilastoida erikseen. Tilastoista saatavaa Kainuun väestön koulutustasoa ei ole tässä rinnastettu tutkimuksessa saatuun ulkomaalaisväestön koulutustasoon, koska nämä luvut eivät ole yhteismitallisia. Ulkomaalaisväestön koulutustason määrittely perustuu heidän omaan ilmoitukseensa. Tutkimusten mukaan Suomeen muuttaneiden, eri maista tulleiden henkilöiden koulutustasoissa on suuria eroja. Mm. venäläisten ja virolaisten maahanmuuttajien koulutustaso on keskimäärin suomalaisten koulutustasoa korkeampi. (esim. Pohjanpää et al. 2003) Vastaajista 40 %:n mielestä heidän saamaansa koulutusta arvostetaan tarpeeksi Suomessa, 60 %:n mielestä taas ei arvosteta (kuva 28). Vastaajien kansallisuuden mukaan tarkasteltuna koulutuksen arvostus nähtiin eri tavalla. Venäläisistä vastaajista jopa hieman yli kaksi kolmannesta katsoi, että heidän saamaansa koulutusta ei arvosteta Suomessa. Muita kansallisuuksia edustavista vastaajista tätä mieltä oli vajaa puolet. Vastaajan työssäkäynti tai työttömyys vaikutti selvästi siihen, miten he kokivat koulutuksensa arvostamisen. Työssä olevista hieman yli puolet katsoi, että heidän saamaansa koulutusta arvostetaan Suomessa. Työttömistä tätä mieltä oli vähemmän kuin joka neljäs vastaaja.

57 51 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kuva 28. Arvostetaanko saamaasi koulutusta mielestäsi tarpeeksi Suomessa? (N 277) Ne vastaajat, jotka katsoivat, että heidän saamaansa koulutusta arvostetaan Suomessa, perustelivat mielipiteitään seuraavasti. Saamansa koulutuksen laadun ja korkean tason mainitsi usea vastaaja. Esimerkiksi Venäjällä saatua koulutusta moni vastaaja katsoi arvostettavan suuresti Suomessa: Hyvän koulutuksen kautta on helpompaa saada töitä. Mielestäni venäläistä koulutusta arvostetaan ja tunnustetaan Suomessa kuten muissa maissakin. Osa vastaajista mainitsi, että oli saanut koulutuksensa Suomessa tai jossain EU-maassa, joten koulutus vastaa Suomen vaatimuksia. Tärkeänä tekijänä vastaajat pitivät myös saadun koulutuksen tarpeellisuutta työmarkkinoilla: Ammattini on sairaanhoitaja. Suomessa opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi. Mielestäni tämä ammatti on tarpeellinen. tai Muutin, koska oli puute ihmisistä, joilla on minun loppututkinto. Hyvä kielitaito oli korkean koulutuksen ohella koulutuksen arvostuksessa vastaajien mielestä tärkeää. Suomen kielen taidon nähtiin olevan ratkaisevassa asemassa, sillä jos ei osannut riittävästi suomea, saatua koulutusta ja osaamista ei välttämättä osattu arvostaa riittävästi. Toisaalta mainittiin, että nykyään mm. venäjän kielen osaajia tarvitaan paljon palvelualoilla, joten muidenkin kielten kuin suomen osaaminen on vahvuus. Positiivista palautetta työnantajalta vastaajat pitivät merkkinä siitä, että heidän saamaansa koulutusta arvostetaan Suomessa: Arvostetaan selvästi palautteen ja ammatillisen etenemisen perusteella. Saadun työkokemuksen ja vastaajien kilpailukykyisten taitojen nähtiin nostavan heidän koulutuksensa arvostamista. Vastauksissa mainittiin mm. sisustusalan ammattilaisten arvostuksen nousu yleensä sekä kiinnostus etniseen ruokakulttuuriin Suomessa. Osa vastaajista kuitenkin arveli, että arvostus vaihtelee eri työnantajien välillä, koska osa arvostaa enemmän todistusta kun taas osa henkilökohtaisia ominaisuuksia. Töiden löytyminen omalta alalta oli monelle vastaajalle kuitenkin osoitus heidän koulutuksensa arvostamisesta: Työ vastaa minun ammattiani!. Vastaajat myös itse pitivät tekemäänsä työtä arvokkaana ja tarpeellisena: Tuon hyötyä yritykselle, missä työskentelen ja Pidän itseäni hyvin hyödyllisenä ihmisenä Suomelle. Vastaajat, joiden mukaan heidän saamaansa koulutusta ei arvosteta Suomessa, nostivat merkittävimmäksi syyksi puutteellisen koulutuksen ja sen, ettei heidän saamansa koulutus vastaa Suomessa olevia vaatimuksia. Koulutustasoa pidettiin eri maissa erilaisina. Useat vastaajat kertoivat, että heidän täytyy vahvistaa ulkomailla saamansa koulutus, jotta se hyväksyttäisiin ja sitä arvostettaisiin Suomessa: Venäläinen koulutustodistus pitäisi vahvistaa. On vaikeaa löytää työtä venäläisellä todistuksella. Täytyy uudelleen kouluttautua tai hankkia suomalainen koulutus. Osa vastaajista katsoi, ettei ulkomailla saatua koulutusta ylipäätään arvosteta Suomessa, vaikka osaamisen taso henkilöllä olisikin korkea: Suomessa opaskoulutus on muutaman viikon kurssi, kun taas Turkissa olen opiskellut ammattiini usean vuoden ajan. Joillakin vastaajilla työkokemusta oli hyvin vähän tai ei lainkaan, joten se vaikeutti työhön pääsemistä. Osa vastaajista taas myönsi, ettei heidän saamansa koulutus vastaa nykyajan työmarkkinoiden vaatimuksia: Koulutus kotimaassani ei ole ollut ajan tasalla. Monet vastaajat kertoivat, että koska työolosuhteet ovat Suomessa erilaiset, tarvitaan uudelleenkouluttautumista, lisäkoulutusta ja tietojen päivittämistä.

58 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 52 Kielitaidon puute nousi vastauksissa toiseksi tärkeimmäksi syyksi sille, ettei vastaajien koulutusta arvosteta Suomessa. Jos henkilöllä on suomen kielen kanssa ongelmia, hän ei pysty kommunikoimaan muiden kanssa riittävän hyvin eikä voi käyttää ammattitaitoaan täysipainoisesti: Olen työskennellyt ammatissani 20 vuotta Venäjällä, mutta täällä olen ollut työharjoittelussa. Ymmärrän, etten osaa suomenkieltä tarpeeksi. Haluaisin saada työtä, missä suomen kielen taito ei ole niin tärkeä. Ennakkoluulot ja eri kansallisuus nousi vastaajien mielestä heikon kielitaidon ohella tärkeäksi syyksi koulutuksen arvostuksen puutteelle. Suomalaisten nähtiin vierastavan ulkomailla saatua koulutusta ja ulkomaalaisten palkkaamista: Suomalaiset työnantajat eivät luota venäläiseen koulutukseen. tai Työnantajat pelkäävät ottaa ulkomaalaisia töihin. Monet vastaajat katsoivat, että heidän kansallisuutensa on nimenomaan syy sille, ettei heidän koulutustaan arvosteta Suomessa: He aina sanovat sinä et ole suomalainen, eivät katso koulutusta vaan kansalaisuutta. Ennakkoluulojen nähtiin vastauksissa usein olevan kuitenkin syvemmällä suomalaisessa ajattelussa eikä olevan niinkään tiettyyn yksittäiseen henkilöön kohdistuvaa: Luulen, että suomalaiset eivät pidä venäläisistä ja eivät luota heihin. En tiedä miksi, kysyn tätä itseltäni usein. tai Koska olen ulkomaalainen. Ihmiset vierastavat sitä, mistä eivät tiedä mitään!!!. Yksittäisestä henkilöstä riippumattomat yhteiskunnan rakenteissa olevat tekijät olivat myös vastaajien mielestä syynä koulutuksen arvostuksen puuttumiselle. Moni vastaaja mainitsi Kainuussa vallitsevan korkean työttömyyden olevan syynä sille, etteivät he ole onnistuneet löytämään töitä, vaan ovat jatkuvasti työttömänä. Usean henkilön työttömyyteen vaikutti se, ettei koulutusta vastaavaa työtä yksinkertaisesti ollut lainkaan tarjolla Kainuussa. Jos maahanmuuttajille kuitenkin tarjottiin töitä, ne saattoivat monesti olla huonompia ja likaisempia kuin suomalaisille tarjottavat työt tai työvoimatoimisto määräsi minne mennä sen enempää välittämättä henkilön koulutuksesta. Vastaajat kokivat, että heidän koulutuksensa menee hukkaan, koska he eivät onnistu löytämään koulutustaan vastaavaa työtä: Koulutustasoani ei arvosteta enkä halua työskennellä omaa alaani ja koulutustani vastaavalla alalla. Haluan saada ammatillista koulutusta ja työtä Suomessa. Maahanmuuttajia työllistäville tahoille tehtyjen haastattelujen mukaan henkilön palkkaamisessa työntekijäksi olennaista on henkilön osaaminen ja hänen saamansa koulutus. Vaatimuksena on yleensä, kuten kenen tahansa työnhakijan kohdalla, että henkilö on opiskellut kyseistä alaa tai hänellä on siitä aiempaa työkokemusta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla joidenkin ulkomaalaisten on ollut vaikeaa ymmärtää, että jopa vain sijaiseksi terveydenhuollon alalle pyrittäessä, henkilöllä täytyy olla ammattitutkinto. Ulkomailla saatu koulutus ja suoritettu tutkinto kannattaa pääsääntöisesti rinnastaa Suomen vaatimuksia vastaavaksi. Helpoiten tutkintojen rinnastaminen on onnistunut EU-maista ja Venäjältä muuttaneiden maahanmuuttajien kanssa, muista maista tulleille tämä on ollut vaikeampaa. Ammatillisen osaamisen lisäksi haastatellut maahanmuuttajia työllistävät tahot pitivät työntekijälle tärkeänä ainakin jonkinasteisen suomen kielen taidon hallitsemista, sillä ilman sitä työskentely on useimmiten mahdotonta. Kielitaito on varsinkin palvelualoilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin tärkeää, koska asiakasta on ymmärrettävä ja asiakkaan on ymmärrettävä työntekijää. Monilla aloilla myös käytetään sellaista erikoissanastoa, jonka hallitseminen on työnteossa välttämätöntä. Vastaajien ilmoittamat ammatit luokiteltiin Työministeriön käyttämän ammattiala-luokituksen mukaan (taulukko 4). Luokittelussa on otettu ensisijaisesti huomioon vastaajan koulutuksesta kertova ammatti. Esimerkiksi jos henkilö on ammatiltaan insinööri, mutta työskentelee tällä hetkellä kuitenkin palvelualalla, kuuluu hän tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn ammattialaan. Kukin vastaaja on luokiteltu ainoastaan yhteen ammattikuntaan kuuluvaksi. Tässä tarkastelussa eivät ole mukana ne vastaajat, jotka kertoivat olevansa työmarkkinoiden ulkopuolella esimerkiksi opiskelijoita, vailla varsinaista ammattia tai eivät ilmoittaneet lainkaan ammattiaan.

59 53 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden ulkomaalaisten ammatti toimialoittain. Toimiala Henkilöä %-osuus Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ 80 30,9 Teollinen työ 43 16,6 Terveydenhuolto ja sosiaaliala 38 14,7 Kaupallinen työ 35 13,5 Palvelutyö 28 10,8 Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ 22 8,5 Rakennus- ja kaivosala 5 1,9 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 4 1,5 Kuljetus ja liikenne 4 1,5 Yhteensä ,0 Ylivoimaisesti suurin joukko vastaajista kuului ammatiltaan tieteellisen, teknisen ja taiteellisen ammattiryhmään. Heistä noin puolet ilmoitti ammatikseen opetukseen ja koulutukseen liittyvät erilaiset tehtävät. Joukossa oli kymmenkunta opettajaa, kahdeksan liikunnanopettajaa ja useita lastentarhanopettajia. Maahanmuuttajat tuovat mukanaan myös hieman harvinaisempaa osaamista Kainuuseen, tästä kertovat mm. baletin sekä erilaisten soitinten opettajan ammatit. Kulttuuriosaamista löytyy laajemminkin Kainuun maahanmuuttajien joukosta, neljä vastaajaa ilmoitti ammatikseen taiteilijan ja yksi taidekriitikon. Myös korkean tason erityisosaamista vastaajilta löytyy varsin monipuolisesti: joukossa oli mm. useita eri alojen insinöörejä tai diplomi-insinöörejä, muutamia tohtoreita, psykologi ja arkkitehti. Toiseksi eniten vastaajien joukossa oli teollisen työn ammattilaisia. Teollisen työn vastaajilta löytyi monipuolinen valikoima ammattiosaamista: joukossa oli sähkömiehiä, puuseppiä, ompelijoita, putkimiehiä ja monien muiden ammattien osaajia. Kolmanneksi yleisin maahanmuuttajien ammattien toimiala oli terveydenhuolto- ja sosiaaliala. Vastaajien joukossa oli 12 lääkäriä ja 2 eläinlääkäriä. Sairaanhoitajia vastanneissa maahanmuuttajissa oli yhdeksän ja muissa terveydenhoidon ammateissa toimivia useita henkilöitä. Kaupallisen työn alalla toimivien maahanmuuttajien joukko oli varsin heterogeeninen, suurimman joukon muodostivat kuitenkin erilaiset myyjät. Vastanneista noin joka kymmenennellä oli palvelutyöhön kuuluva ammatti. Joukkoon kuului mm. useita kokkeja sekä parturi-kampaajia. Hallinto- ja toimistotyön sekä IT-alan työn ammateista vastaajina oli esimerkiksi useita sihteereitä sekä kirjanpitäjiä. Jäljelle jäävät kolme ammattiryhmää, maa- ja metsätalous; kuljetus ja liikenne sekä rakennus- ja kaivosteollisuus eivät olleet yleisiä ammattiryhmiä kainuulaisten maahanmuuttajien joukossa, ainoastaan muutamat vastaajat kuuluvat ammattinsa perusteella näihin ryhmiin. 5.2 Maahanmuuttajien työllisyystilanne Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, millä alalla he työskentelevät, mikäli heillä on työpaikka. Avovastausten perusteella yhteensä 173 vastaajaa on tavalla tai toisella työelämässä mukana. Osa vastaajista on erilaisissa yhteiskunnan tukemissa töissä tai osa-aikaisessa työsuhteessa, jotka liittyvät esimerkiksi opiskeluun. Yhteiskunnan tukemiin töihin kuuluvat tässä yhteydessä mm. työharjoittelu, työhön valmistava työ ja oppisopimustyö. Osa-aikaisesti työskentelevien vastaajien työpaikat ovat esimerkiksi opettajien sijaisuuksia. On myös mahdollista, että osa vastaajien

60 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 54 ilmoittamista työpaikoista on yhteiskunnan tukemia työelämään tutustumisia tai harjoittelujaksoja, vaikka sitä ei ole erikseen tuotu esiin. Vastaajien työpaikat sijaitsevat hyvin monipuolisesti eri toimialoilla. Niistä vastaajista, jotka kertovat työstään tarkemmin noin 100 henkilöä työskentelee yksityisellä sektorilla ja lähes 50 henkilöä julkisella sektorilla. Julkisen sektorin yleisimpiä työpaikkoja ovat terveydenhoidon eri työt, opetustyö sekä lastentarhanopettajan työ tai muu työ lasten kanssa. Yksityisen sektorin työpaikat jakautuvat monipuolisesti eri toimialoille. Joukossa on runsaasti myyjiä sekä erilaisissa palveluammateissa toimivia henkilöitä. Taulukossa 5 on esitetty tällä hetkellä töissä olevien vastaajien työpaikkojen toimialat. Palvelutyön alalla on töissä eniten vastaajia, lähes neljäsosa kaikista työssä olevista. Joukossa voi kuitenkin olla esimerkiksi kaupan myyjiä, jotka kuuluisivat kaupallisen työn toimialaan. Jos lasketaan yhteen palvelutyötä ja kaupallista työtä tekevät henkilöt, heidän osuutensa kaikista töissä olevista ulkomaalaisista on yli kolmannes. Lähes kaikki kaupallisella alalla työskentelevät vastaajat olivat kaupan myyjiä. Palvelutyötä tekevissä oli useita kahvila- ja ravintola-alan työntekijöitä, siivoojia sekä kiinteistönhoitajia. Taulukko 5. Tällä hetkellä töissä olevien ulkomaalaisten työpaikan toimiala. Toimiala Henkilöä %-osuus Palvelutyö 40 24,1 Terveydenhuolto ja sosiaaliala 39 23,5 Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ 32 19,3 Kaupallinen työ 19 11,4 Teollinen työ 16 9,6 Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ 14 8,4 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 4 2,4 Kuljetus ja liikenne 1 0,6 Rakennus- ja kaivosala 1 0,6 Yhteensä ,0 Terveydenhuolto- ja sosiaalialalla työskenteleviä oli vastaajien joukossa myös runsaasti. Ammateista yleisimpiä olivat lääkäri, sairaanhoitaja sekä muut hoitoalaan ja lastenhoitoon liittyvät työt. Lisäksi joukossa oli useita urheiluvalmentajia. Tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla työskenteli lähes joka viides töissä ollut vastaaja. Enemmistö heistä oli eri alojen opettajia, mutta mukana oli myös taiteilijoita, kielenkääntäjiä, tutkijoita ja muita erilaisia asiantuntijatöitä tekeviä henkilöitä. Teollista työtä tekevien joukossa oli runsaasti eri ammattialoja edustavia henkilöitä, mm. ompelijoita, autoasentajia ja muita pienteollisuudessa työskenteleviä. Hallinto- ja toimistotyön sekä IT-alan työpaikat olivat pääasiassa matkailualalta. Muilla kuin edellä mainituilla ammattialoilla työskenteli vain muutamia henkilöitä. Vastaajat saivat kyselyssä kertoa, mitä kautta he ovat löytäneet töitä. Vaikka useat vastaajat ilmoittivatkin, ettei heillä ole ollut töitä Suomessa, eri työllistymiskanavia oli työtä löytäneillä ollut useita. Useimmin vastaajat mainitsevat työpaikan löytyneen siten, että he olivat etsineet sopivaa työpaikkaa itse (kuva 29). Itsenäinen työn etsiminen oli sisältänyt mm. vierailuja mahdollisissa työpaikoissa tai ansioluetteloiden lähettämistä. Työssä olevista vastaajista tätä kautta oli työtä löytänyt useampi kuin joka kolmas. Kansallisuuksittain tarkasteltuna venäläiset olivat muihin verrattuna löytäneet työtä useimmin nimenomaan etsimällä itse.

61 55 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kuva 29. Mitä kautta olet löytänyt töitä? (Mainintoja 370) Työvoimatoimisto nousi vastauksissa toiseksi tärkeimmäksi kanavaksi työn löytymiselle. Työssä olleista vastaajista tätä kautta oli löytänyt töitä joka neljäs. Muut kuin venäläiset vastaajat olivat löytäneet työvoimatoimiston kautta useimmin töitä. Kolmanneksi tärkeimmäksi kanavaksi työn löytymisessä vastaajat ilmoittivat suomalaiset tuttavat. Suomalaisten tuttavien kautta löytynyt työpaikka oli sitä tavallisempi, mitä kauemmin henkilö oli asunut Kainuussa. Ammatillisten kontaktien kautta löydetty työ oli myös tyypillisempi silloin kun henkilö oli asunut Kainuussa jo useita vuosia. Vähemmässä määrin merkittäviä kanavia työn löytymiselle olivat olleet Internet, ulkomaalaiset tuttavat sekä sanomalehden työpaikkailmoitukset. Lisäksi vastaajat saivat kertoa, mitä muuta kautta he olivat löytäneet töitä. Kymmenen vastaajaa mainitsi, että oli saanut töitä koulutukseen liittyvän työharjoittelun kautta. Kahdeksan henkilöä kertoi, että oli työllistynyt joko perustamalla oman yrityksen tai työllistynyt puolison yritykseen. Töitä oli löydetty myös kaverin, koulun ja opettajan, miehen tai jonkin projektin kautta. Muutamiin henkilöihin työnantaja oli puolestaan ottanut yhteyttä ja tarjonnut töitä. Työvoimahallinnon haastattelun mukaan maahanmuuttajat työllistyvät erityisesti kurssien ja työharjoittelun kautta mutta myös suoraan. Maahanmuuttajat mm. kysyvät työnantajilta työpaikkoja ja osallistuvat aktiivisesti, jopa selvästi aktiivisemmin kuin kantaväestö, eri toimenpiteisiin kuten kursseille. Työvoimatoimiston kautta maahanmuuttajia markkinoidaan työnantajille samoin kuin muitakin työnhakijoita. Työllistymiseen tähtäävät toimenpiteet ja yhteydenpito yrityksiin ovat tärkeitä samoin kuin asenteisiin vaikuttaminen maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. Työllistäjähaastattelujen mukaan useimmiten ulkomaalaiset ovat tulleet työntekijöiksi yritykseen tai organisaatioon ottamalla itse yhteyttä joko soittamalla työnantajalle tai kysymällä työpaikkaa käymällä yrityksessä paikanpäällä. Usein ulkomaalaisella työnhakijalla on ollut myös joku yrityksessä tunnettu kontaktihenkilö kuten suomalainen puoliso tai jo yrityksessä töissä oleva suomalainen tai ulkomaalainen työntekijä, joka suosittelee työnhakijaa. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, vastaako heidän nykyinen työtehtävänsä heidän saamaansa koulutusta, mikäli he ovat töissä. Kysymykseen vastanneista lähes 40 % ilmoitti, ettei ole tällä hetkellä töissä (kuva 30). Heidän joukossaan oli mm. työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja äitiyslomalla olevia henkilöitä. Noin 60 % vastaajista puolestaan ilmoitti olevansa töissä. Tosin myös heidän joukossaan oli henkilöitä, jotka olivat myös opiskelijoita tai äitiyslomalla olevia. Töissä olevista vastaajista lähes kahdella kolmesta nykyinen työpaikka vastasi heidän saamaansa koulutusta.

62 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 56 Kuva 30. Jos Sinulla on työpaikka, vastaako nykyinen työtehtäväsi saamasi koulutusta? Vastaajat saivat perustella sitä, miksi heidän nykyinen työpaikkansa joko vastasi tai ei vastannut heidän saamaansa koulutusta. Henkilöt, joiden työ vastasi heidän saamaansa koulutusta kertoivat, että he olivat onnistuneet löytämään koulutustaan vastaavaa työtä. Osa oli opiskellut ulkomailla ja löytänyt töitä omalta alaltaan: Venäjällä sairaanhoitajan työ on melko samanlaista, osa oli kouluttautunut uudelleen Suomessa ja päässyt sen alan töihin: olen opiskellut toisen ammatin Suomessa ollessani. Joukossa oli myös henkilöitä, jotka työskentelivät, mutta samanaikaisesti opiskelivat ja kasvattivat siten ammatillista osaamistaan. Vastaajan kielitaito oli myös ollut vahvuutena koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä: päiväkoti on kiinnostunut kaksikielisestä työntekijästä (voi auttaa venäläisten perheiden lapsia sopeutumaan paremmin suomalaiseen elämään). Monet vastaajat olivat koulutustaan vastaavasta työpaikasta onnellisia ja tyytyväisiä: Koska se on minun synnyin asti unelmani ja haaveini ammattini. ja Rakastan alaani - palveluala on minun ilmapiirini. Henkilöt, jotka eivät olleet tällä hetkellä töissä, perustelivat tilannettaan erityisesti sillä, että heillä oli heikko suomen kielen taito. Osaamista ja työkokemusta oli useilla henkilöillä, mutta koska kielitaito oli puutteellinen, työtä ei ollut vielä löytynyt. Kielitaidon puute haittasi aktiivista työnhakua. Kielitaito saattoi olla esteenä myös koulutukseen pääsemiselle: Haluaisin mennä sairaanhoitajan ammattikurssille (vaikka minulla on todistus!), mutta en ole onnistunut (he sanovat -kielitaito ei ole riittävän hyvä). Ennakkoluulot ja koulutuksen vastaavuus nähtiin ongelmiksi: Jos on korkeasti koulutettu, on vaikea löytää töitä. Epäluottamus, on mielipiteitä, että jos ei puhu hyvää suomen kieltä, ei tiedä omaa erikoisalaansa, on huono ammattilainen. ja Huono suomen kielen tuntemus. Sillä ei ole mitään väliä, kuinka kauan on työskennellyt Venäjällä - täytyy parantaa koulutusta, koska normit ovat erilaiset. Kaikille ei ollut myöskään ollut tarjolla omaa alaa vastaavaa työtä: Minulla ei ole työtä, koska en ole koskaan työskennellyt palvelun alalla. Ulkomaalaisille ei ole muuta työtä - vain työtä kaupoissa, iäkkäiden ihmisten hoidossa jne. Eräs pienemmällä paikkakunnalla asuva henkilö puolestaan totesi, ettei hänen asuinpaikassaan ole töitä naisille. Vastaajat, joiden nykyinen työpaikka ei vastannut heidän saamaansa koulutusta, perustelivat tilannettaan hyvin samantyyppisesti niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät olleet tällä hetkellä töissä. Muutama vastaaja kertoi, että huono suomen kielen taito oli esteenä koulutusta vastaavaan työpaikkaan pääsemiselle. Useat vastaajat vasta opiskelivat johonkin ammattiin, mutta työskentelivät samanaikaisesti jollain toisella alalla. Joillakin vastaajilla ei ollut vaadittavaa työkokemusta, heidän koulutustaan vastaavaa työtä ei ollut tarjolla Kainuussa tai heidän täytyi työllistyäkseen ensin vahvistaa ulkomaalainen todistuksensa Suomessa. Korkea työttömyys ja sopivien työpaikkojen vähyys oli perusteluna useammalla vastaajalla: Työskentelen tällä alalla, koska en löydä muita vaihtoehtoja tällä hetkellä ja Täytyy työskennellä siellä mistä löytää töitä. Ei vaihtoehtoja. Täytyy olla onnellinen, jos on töitä. Eräs vastaaja oli luonut itselleen uuden työpaikan: En opiskellut kääntäjäksi, mutta se on ainoa keino työllistyä, jonka olen löytänyt. Sain potkut v ja asia kehittyi sitten siitä eteenpäin. Joku vastaaja ei ollut edes etsinyt koulutustaan vastaavaa työtä, osa taas oli onnellinen uudesta ammatti-alasta ja piti siitä, vaikka se ei

63 57 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys vastannutkaan koulutusta: Löysin matkailusta oman unelma-ammatin. tai Kajaanissa sairaanhoitajakursseja järjestetään maahanmuuttajille hyvin harvoin. Tällä hetkellä olen lähihoitaja ja se sopii minulle. Vastaajien työsuhteiden kesto jakautui varsin tasaisesti (kuva 31). Nykyinen työsuhde oli kestänyt alle neljä vuotta kahdella kolmesta vastaajasta. Neljä vuotta tai kauemmin nykyinen työsuhde oli kestänyt joka kolmannella vastaajalla. Saadut vastaukset eivät kuitenkaan kuvaa täysin todenmukaisesti maahanmuuttajien nykyisten työsuhteiden kestoa. Joukossa oli useita vastauksia, joissa henkilö ilmoitti, ettei ole tällä hetkellä töissä, mutta oli silti merkinnyt nykyisen työsuhteensa kestoksi alle vuoden tai jopa kauemmin. Lisäksi vastaajien joukossa oli monia sellaisia henkilöitä, jotka ilmoittivat viimeisimmän työsuhteensa keston, esimerkiksi Venäjällä, olleen neljä vuotta tai kauemmin, mutta tällä hetkellä he eivät olleet töissä. Kuva 31. Kuinka kauan Sinulla on ollut nykyinen työpaikkasi? Verrattaessa vastaajien asumisaikaa Kainuussa ja heidän nykyisen työsuhteensa kestoa saattoi havaita, että mitä kauemmin henkilö oli asunut Kainuussa, sitä todennäköisemmin hänen nykyinen työsuhteensa oli kestänyt useampia vuosia. Mikäli vastaaja oli tällä hetkellä tai aiemmin ollut työttömänä, he saivat arvioida, kuinka paljon eri tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet heidän työttömyyteensä. Eniten työttömyyteen oli vaikuttanut se, että vastaajat tarvitsivat lisää ammatillista koulutusta töiden saamiseksi (kuva 32). Melko tai erittäin paljon asia oli vaikuttanut työttömyyteen vastaajista 69 %:n mielestä. Venäläiset olivat tätä mieltä asiasta vieläkin useammin. Kuva 32. Aikaisemmin ja tällä hetkellä työttömänä olevat: Miksi olet ollut työttömänä? Minkä verran seuraavat tekijät vaikuttivat työttömyyteesi? Noin puolet vastaajista katsoi, että työttömyyteen on vaikuttanut melko tai erittäin paljon se, ettei heidän ammattiaan vastaavaa työtä ole ollut tarjolla. Lähes joka neljäs ei kuitenkaan osannut sanoa, kuinka paljon asia on vaikuttanut heidän työttömyyteensä. Muiden kuin venäläisiä kansallisuudeltaan

64 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 58 olevien mielestä ammattia vastaavan työn puute oli vaikuttanut työttömyyteen erittäin paljon lähes joka kolmannen vastaajan mielestä, venäläisistä alle joka viidennen. Vastaajista 44 % katsoi, että melko tai erittäin paljon heidän työttömyyteensä on vaikuttanut se, ettei heidän pätevyyttään ja taitojaan ole tunnustettu. Toisaalta 29 % vastaajista ei osannut sanoa kuinka paljon asia on vaikuttanut. Vähemmässä määrin vastaajat katsoivat työttömyyteensä vaikuttaneen sen, että he halusivat olla kotona hoitamassa lapsia tai huolehtimassa kodista. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että nämä tekijät ovat vaikuttaneet työttömyyteen erittäin vähän tai ei lainkaan. Kaikkein vähiten vastaajien mielestä heidän työttömyyteensä oli vaikuttanut se, että he olisivat tunteneet olonsa epämukavaksi suomalaisten kanssa työskennellessään. Vain muutama vastaaja katsoi, että asialla on ollut heidän työttömyyteensä jotain vaikutusta. Muina syinä työttömyyteen mainittiin suomalaisten ulkomaalaisia syrjivä asenne sekä ennakkoluulot eri kansallisuuksia olevia kohtaan: Työrasismi. Jos on useita ehdokkaita työpaikkaan (1 ulkomaalainen ja muut suomalaisia), suomalainen valitaan (riippumatta koulutustasosta). Vastaajat arvelivat myös, ettei heidän saamaansa koulutusta arvosteta tarpeeksi: Suomalaiset työnantajat eivät luota ulkomaalaiseen koulutukseen, erityisesti venäläiseen koulutukseen. He eivät pidä venäläisiä vastuullisina ja ahkerina työntekijöinä. Korkean työttömyyden ja yleensä työpaikkojen vähyyden nähtiin vaikuttaneen työttömyyteen: Jopa suomalaisten on vaikeaa löytää töitä Puolangalla. Paljon vaikeampaa ulkomaalaiselle. tai Ei ole paljon työpaikkoja. Työpaikat sijaitsevat kaukana asuinpaikastamme. Ei ole paljon hoitopaikkoja, vanhemmat joutuvat jäämään kotiin lasten kanssa. Olisi oltava oma kuljetus ajoneuvo ja se on hyvin kallista. Omalla alalla ei välttämättä ollut vapaita työpaikkoja mihin hakea tai koulutuksen nähtiin olevan liian korkea. Osa oli joutunut työttömäksi yrityksen vähentäessä työntekijöitä. Muutama vastaaja taas kertoi työttömyytensä johtuneen huonosta terveydestä tai korkeasta iästä. 5.3 Ulkomaalaisten osaamistaso ja sen vahvistaminen Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, mitä eri kursseja he olivat käyneet Suomessa. Suomen kielen kurssille osallistuminen oli selvästi yleisintä vastaajien keskuudessa (kuva 33). Yli kaksi kolmasosaa vastaajista oli käynyt suomen kielen kurssilla. Venäläiset vastaajat olivat osallistuneet kursseille muita kansallisuuksia aktiivisemmin. Eri kursseista suomalaiseen kulttuuriin liittyvällä kurssilla oli kaikista vastaajista käynyt vain pieni osa. Kuva 33. Mitä kursseja olet käynyt Suomessa? (Mainintoja 535) Suomen kielen kurssien jälkeen toiseksi yleisin kurssi, jolle vastaajat olivat osallistuneet, oli tietokonekurssi. Myös tässä venäläiset vastaajat olivat olleet muita aktiivisempia. Kieli- ja atk-opintojen lisäksi useat vastaajat olivat käyneet muilla kursseilla. Vastaajat olivat osallistuneet erityisesti erilaisiin ammatillisiin kursseihin ja koulutuksiin. Yleisimpiä aloja ammatillisesta koulutuksesta olivat terveydenhuolto ja sosiaalialaan, matkailualaan sekä asiakaspalveluun ja kaupalliseen työhön

65 59 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys liittyvät kurssit ja koulutukset. Vastaajien joukossa oli myös henkilöitä, jotka olivat osallistuneet Suomessa mm. rakennusalan ja erilaisiin teollisen työn alan kursseihin. Lisäksi mukana oli muutama yrittäjyyskurssille osallistunut. Talouskoulu sekä muut taloudenhoitoon, siivoukseen ja ruoan valmistamiseen liittyvät kurssit olivat yleisiä vastaajien käymiä kursseja. Muita mainittuja Suomessa käytyjä kursseja olivat eri kielikurssit kuten englanti sekä erilaiset harrastekurssit kuten tanssi. Lisäksi muutamia mainintoja saivat työnhakukurssit sekä perusopetus. Kainuulaisilta maahanmuuttajilta kysyttiin, mikä on viimeisin kurssi tai ammatillinen koulutus, johon he ovat osallistuneet Suomessa. Kysymykseen saatiin yhteensä 209 vastausta, joista tosin seitsemässä vain todettiin että koulutukseen ei ole osallistuttu tässä maassa (taulukko 6). Maahanmuuttajien viimeisin koulutus Kainuussa oli yleisimmin jokin kurssi. Vastaajista 44 henkilöä oli viimeisimpänä koulutuksenaan hankkinut kielitaitoa suomen kielen kurssilla. 14 vastaajaa ilmoitti ATK-kurssin ja peräti 56 jonkin muun tai tarkemmin määrittelemättömän kurssin viimeisimmäksi koulutuksekseen Suomessa. Koulutuksen järjestäjätahoja ei erikseen tiedusteltu, mutta Edukain sekä Kaukametsän järjestämät kurssit mainittiin useita kertoja nimeltä ja monet vastaajat mainitsivat viimeisimmästä koulutuksesta kysyttäessä ainoastaan toisen edellä mainituista koulutuksen järjestäjistä nimenä. Taulukko 6. Maahanmuuttajien käymä viimeisin kurssi tai ammatillinen koulutus Suomessa. Kurssi tai koulutus Henkilöä %-osuus Ammattikorkeakoulu / yliopisto 23 11,0 Ammatillinen koulutus 51 24,4 Peruskoulu / lukio 4 1,9 Suomen kielen kurssi 44 21,1 ATK-kurssi 14 6,7 Muu koulutus / kurssi 56 26,8 Luokittelemattomat vastaukset 17 8,1 Yhteensä ,0 Suuri joukko kainuulaisia maahanmuuttajia on tutustunut suomalaiseen koulutusjärjestelmään hieman syvemmin ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulujärjestelmän kautta. On syytä huomioida, että vastaajilta kysyttiin nimenomaan heidän viimeisintä koulutustaan Suomessa, esimerkiksi ammattikorkeakoulussa opiskellut vastaaja oli saattanut aloittaa kielikurssilla Kainuuseen muutettuaan. Kolme vastaajaa oli suorittanut lukion ja yksi peruskoulun viimeisimpänä koulutuksenaan. Noin viisikymmentä vastaajaa (24 %) oli osallistunut ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen sisällä löytyi monipuolisesti erilaisia ammatteja: yksi henkilö oli osallistunut matkailualan koulutukseen ja toinen opiskellut palomieheksi. Noin joka kymmenennellä vastaajalla tuorein koulutuskokemus oli ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Ammattikorkeakouluista mainittiin Kajaanin ja Turun amk:t ja yliopistoista Oulun, Tampereen, Turun, Lapin, Jyväskylän ja Joensuun yliopistot. Myös korkeakoulutuksessa maahanmuuttajat olivat hankkineet koulutusta monipuolisesti mm. lääketieteen, pedagogiikan ja liiketalouden aloilta. Haastattelujen mukaan työvoimatoimisto on se taho, joka kartoittaa työnhakijoina olevien maahanmuuttajien koulutustarpeita. Ehdotukset työvoimapoliittisesta koulutuksesta toimitetaan TE-keskukseen, joka hankkii koulutukset. Koulutettavien valinta tehdään työvoimatoimistoissa sen mukaan, kenelle hakijoista koulutus on tarpeellisin. Ammatilliseen koulutukseen maahanmuuttajien on ollut jokseenkin vaikeaa päästä Kainuussa, sillä usein koulutuksiin vaadittava kielitaitotaso ei ole henkilöllä ollut riittävä. Syksyllä 2007 on kuitenkin alkanut uutena Kainuun ammattiopistossa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus nuorille maahanmuuttajille, joilla kielitaito ei riitä varsinaiseen ammatilliseen opiskeluun.

66 Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys 60 Vastaajat saivat arvioida omaa kielitaitoaan eri kielissä (kuva 34). Sujuva kielitaito kielessä tarkoitti sitä, että henkilö osaa sekä lukea, kirjoittaa että puhua kieltä sujuvasti tai se on hänen äidinkielensä. Tyydyttävä kielitaito puolestaan tarkoitti sitä, että henkilö osaa lukea, kirjoittaa ja puhua kyseisellä kielellä ymmärrettävästi. Venäjän kielen ilmoitti sujuvaksi 71 % vastaajista. Suuri osa heistä oli luonnollisesti venäläisiä, joilla venäjä on äidinkielenä. Kuitenkin myös muista kansallisuuksista enemmän kuin joka kolmas ilmoitti venäjän kielen taidokseen sujuvan. He olivat erityisesti karjalaisia, virolaisia, ukrainalaisia ja muita entiseen Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden kansalaisia. Kuva 34. Millainen kielitaito Sinulla on seuraavissa kielissä? Suunnilleen puolet vastaajista ilmoitti, että heidän suomen kielen taitonsa on joko tyydyttävä tai sujuva. Sujuva suomen kielen taito oli vain muutamalla venäläisellä, mutta joka viidennellä muuta kansallisuutta edustavalla vastaajalla. Heidän joukossaan oli mm. karjalaisia ja virolaisia, mutta myös lukuisa määrä muita kansallisuuksia. Kainuussa yli neljä vuotta asuneista ulkomaalaisista sujuva tai tyydyttävä suomen kielen taito oli vastaajista lähes kahdella kolmasosalla, kun taas 1-3 vuotta Kainuussa asuneilla ainoastaan joka kolmannella. Alle vuoden Kainuussa asuneista kukaan ei osannut suomea sujuvasti, tyydyttävästi kieltä osasi 18 %. Suomen kielellä osasi puhua ja keskustella joka viides vastaaja, kun taas lukea ja kirjoittaa, mutta ei keskustella osasi 13 % vastaajista. Suomen kielen perusteet oli hallussa 15 %:lla vastaajista. Heidän joukossaan oli erityisesti Kainuussa vain vähän aikaa asuneita, mutta myös sellaisia henkilöitä, jotka olivat asuneet täällä jo useita vuosia. Töissä olevista vastaajista tyydyttävä tai sujuva suomen kielen taito oli kahdella kolmasosalla. Ainoastaan perusteet suomesta osaavia oli töissä olevista 13 %. Työttömillä vastaajilla oli useimmiten joko tyydyttävä tai keskustelutason suomen kielen taito, sujuva ainoastaan muutamalla. Työttömistä 14 % hallitsi ainoastaan perusteet suomen kielestä. Englannin kielen taito oli vastaajien keskuudessa venäjän ja suomen jälkeen seuraavaksi yleisin, vaikkakin vastaajista 22 % ei osannut kieltä lainkaan ja 24 % osasi vain perusteet. Yhteensä 28 %:lla vastaajista oli englannin kielessä sujuva tai tyydyttävä osaamistaso. Joka neljännellä vastaajalla osaaminen oli heikompaa ja he osasivat vain joko keskustella tai lukea ja kirjoittaa englanniksi. Venäläisten vastaajien englannin kielen taito oli keskimäärin muita kansallisuuksia olevia vastaajia heikompaa. Töissä olevista vastaajista englantia osasi tyydyttävästi tai sujuvasti noin joka kolmas, työttömistä alle joka neljäs. Saksaa, ruotsia ja ranskaa vastaajat osasivat selvästi venäjää, suomea ja englantia vähemmän. Edellä mainittujen kielten lisäksi vastaajat saivat kertoa, mitä muita kieliä he osaavat. Useampia mainintoja saivat seuraavat, annetun listan ulkopuoliset kielet: arabia (16 mainintaa), viro (16), espanja (7), italia (6), thai (6), kiina (5), karjala (4), ukraina (4). Yksittäisiä, harvinaisempia kieliä osasivat useat vastaajat.

Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Esipuhe Esipuhe

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Kansainvälinen Joensuun seutu esittäytyy. Moderni median monitoimitalo sivu 24. В Kарельской горнице Стр 20

Kansainvälinen Joensuun seutu esittäytyy. Moderni median monitoimitalo sivu 24. В Kарельской горнице Стр 20 BUSINESS AND TECHNOLOGY TEEMANA VENÄJÄOSAAMINEN THEME: KNOWHOW ON RUSSIA ТЕМА НОМЕРА: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ Osaaminen maakunnan metsäsektorin menestystekijäksi s. 12 Relations Are Right between

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Case Infopankki.fi Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestinnän suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 28.4.2008 Helena

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa 1 Anna Martin Riia Metsälä Otto Suojanen Arttu Vainio Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla

Lisätiedot

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 221 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 221 SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 ASENTEIDEN JA NÄKEMYSTEN MUUTOKSET YHDEN

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi JENNI HEINONEN Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen liiketoiminta Kokemuksia,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot