POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS"

Transkriptio

1 S I S A A SI AI NMI! IST ERI _ OIKEUSYKSIKKÖ POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS TARKASTUSKERTOMUS 2011

2 SISÄASIANMINISTERIÖ 2 1. Tausta 2. Tarkastusteemat Sisäasiainministeriön oikeusyksikön tulossopimuksenja tarkastussuunnitelman vuodelle 2011 mukaan oikeusyksikön tehtävänä oli tehdä valvontakäynti Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueella. Käynti tehtiin yhteistoiminnassa sisäasiainministe riön poliisiosastonja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa. Tilaisuuteen osallistui oikeusyksiköstä lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen, neuvotteleva virkamies Kimmo Kiiski, ylitarkastaja Tiina Manterejaproj ektikoordinaattori Pauliina Juntunen (sihteeri), ministeriön poliisiosastolta poliisijohtaja Pentti Saira ja poliisiylitarkastaja Stefan Gerkm an ja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköstä neuvotteleva virkamies Jyrki Pennanen. Poliisihallituksen esikunnan laillisuusvalvonnan vastuualuetta tilaisuudessa edustivat poliisiylitarkastaja Pe rtti Sihvonen, poliisiylitarkastaja Mika Heinilä ja poliisitarkastaja Juha Henttala. Erillisten tarkastusteemojen käsittelyssä olivat lisäksi läsnä ministeriön poliisiosastolta neuvotteleva virkamies Johanna Kari sekä Poliisihallituksen rikostorjuntayksiköstä Arto Hankilanoja, tekniikan yksiköstä rekisterinpitopäällikkö Jari Råman, lupahallintoyksiköstä apulaispoliisipäällikkö Heidi Nuoritalo j a poliisiylij ohtajantukiyksiköstä kehitysj ohtaj a Tomi Vuori. Tarkastus toteutettiin etukäteen määriteltyjen aihepiirien ja esityslistan pohjalta (liite 1). Tarkastuksen yhteydessä poliisihallitukselle annettiin annettuja laillisuusvalvontaratkaisuja koskeva taulukko (liite 2). Poliisihallituksen tulee raportoida ratkaisujen aiheuttamista toimenpiteistä sisäasiainministeriön oikeusyksikölle seuraavassa laillisuusvalvontatarkastuksessa, ellei ratkaisuissa ole edellytetty toimenpiteitä tehtäväksi tai raportoitavaksi jo aiemmin. 2.1 Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan ajankohtaiset asiat Yleistä Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen päällikön poliisiylitarkastaja Pertti Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden asenne laillisuusvalvontaan on yhdenmukaistunutja parantunut. Poliisissa on tiedostettu paremmin laillisuusvalvonnan olevan osa yksiköiden jokapäiväistä johtamista, ja tarkastushavaintoj aj a kanteluratkaisuja käsitellään nykyisin poliisiyksiköidenjohtoryhmissä, linjajohdoissa ja muissa johtamisjärjestelmissä. Sihvosen mukaan on ymmärretty, että laillisuusvalvonta on osa poliisin johtamisjärjestelmää, poliisin toiminnan kehittämistä ja sen laadunvalvontaa- ei vain virheiden etsimistä. Katse on myös tulevaisuudessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä. Parannettavaakin on vielä runsaasti. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan v astuualueen tärkeimpiä tarkastusteemoj a vuonna 2011 ovat olleet SALPAjärjestelmä, takavarikot, yli 540 päivää esitutkinnassa olleet jutut sekä valeosto- j a peitetoiminta. Vuonna 20111aillisuustarkastuskäynneillä tarkastettiin lisäksi tietolähdetoimintaa.

3 SISÄASIANMINISTERIÖ 3 Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden oma tarkastustoiminta on kehittynyt. Sen voidaan sanoa olevanjärjestelmällisempää ja ammatillisempaa. Poliisihallituksen näkemys on, että isommissa yksiköissä valvontatoiminta on ammatillisemmin toteutettu kuin pienemmissä yksiköissä. Sihvosen mukaan Poliisihallituksen vuonna 2010 antamat toimenpidesuositukset on pääosin toteutettu. Puutteita todettiin kuitenkin erityisesti henkilöön kohdistuvissa pakkokeinoj en kirjauksissa. Vuoden 2011 toteutuneissa Poliisihallituksen tarkastuksissa annettuj en toimenpidesuositusten määrä on vähentynyt. Laillisuusvalvonnan vastuualueen omaksuman käytännön mukaan suositukset ja huomautukset kohdistetaan yksiköiden päälliköihin, ei komisarioihin tai muihin toimijoihin. Hallinnon sisäisen ohjauksen vaikuttavuuden kannalta onkin parempi, että ohjaustoimet kohdistuvat tahoihin, jotka vastaavat resursseista, päättävät niiden kohdentamisesta ja vastaavat yksiköidensä johtamisesta. Tarkastusten ja kantelujen perusteella on todettavissa, että esitutkinnan päätökset perustellaan aikaisempaa paremmin. Myös laillisuustarkastuspöytäkirjat ovat olleet informatiivisempia. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta pyrkii antamaan kirjaamisesta välittömän palautteen tarkastusten yhteydessä. Poliisiylitarkastaj a Sihvosen mukaan takavarikkoasioiden hallinnointi poliisiyksiköissä ei ole kaikilta osin asianmukaista. Pakkokeinojen kirjaamisessa on haasteita. Poliisihallitus on kerännyt poliisiyksiköistä takavarikoita koskevia tietoja vuosituhannen vaihteesta lähtien ja listat on toimitettu arvioitavaksi yksiköihin. Poliisihallituksen edellyttämät korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Laillisuusvalvonnan vastuualue palaa aihepiiriin tulevissa tarkastuksissa. Takavarikkoasioiden hallinnoinnissa ongelmia aiheuttaa myös syyttäjiltä, tuomioistuimilta ja Oikeusrekisterikeskukselta tulevan palautteen puute ja viiveet. Poliisihallitus on antanut kaikille poliisiyksiköille määräyksen takavarikkoasioiden kuntoon laittamiseksi välisenä aikana. Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan vakuustakavarikot ja hukkaamiskiellot valikoituivat tarkastuskohteiksi ilmenneiden yksittäisten ongelmien vuoksi, mutta tarkastusten perusteella ei ole havaittu mitään erityisiä yleisempiä ongelmia. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuksissa on myös käsitelty rekistereiden lainmukaista ja oikeaa käyttöä käytännön esimerkkien avulla. Poliisihallitus on tarkastuksissa korostanut muitakin ihmis-ja perusoikeusrajoituksiaja niihin liitettyjä oikeusturvatakeita. Poliisissa avoinna olevien rikosjuttujen määrä on Sihvosen mukaan vähentynyt vuoden 2010 lukemista. Tarkkoja lukumääriä Sihvonen ei tilaisuudessa voinut ilmoittaa, mutta hän totesi, että juttumäärät vaihtelevat edelleen suuresti laitoksen koosta riippuen. Suurissa yksiköissä on avoimia juttuja selvästi enemmän kuin pienissä yksiköissä. Talousrikosasioissa ongelmana on edelleen pitkät aloitusviiveetja esitutkinnan kesto. Sihvosen mukaan yksittäisiä poliisiyksiköitä on määrätty antamaan selvityksiä vanhentuneistajutuista. Poliisihallitus toimittaa ylimpien laillisuusvalvojien kanteluratkaisut laajalti poliisiyksiköille tiedoksi. Myös laillisuustarkastuskäynneillä on käsitelty yksittäisiä kanteluratkaisuja. Poliisihallituksen toimenpiteitä edellyttävät ratkaisut on vastuutettu Poliisihallituksen eri yksiköille toimenpiteitä varten.

4 SISÄASIANMINISTERIÖ 4 Esityksensä lopuksi poliisiylitarkastaja Sihvonen totesi, että kokonaisuudessaan poliisin laillisuusvalvonta on viime aikoina kehittynyt. Nyt vaikuttavuutta kyetään paremmin arvioimaan. Kaikissa poliisiyksiköissä on valvontajärjestelmä. Poliisissa on nyt parempi asenne laillisuusvalvontaa kohtaan. Tärkeää on ollut myös hyvien käytäntöjen välittäminen yksiköiden välillä. Nykyisin laadukkaampien yksiköiden tarkastuspöytäkirjojen avulla saadaan parempi käsitys valvonnan sisällöstä ja tehdyistä havainnoista. Suoritteet Poliisihallituksessa on mennessä tullut vireille kanteluasiaa (edellyttänyt toimenpidettä) j a kansalaiskirjettä. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualue on antanut kanteluratkaisua. Laillisuusvalvonnan vastuualue o n - antanut 421 valtioasiamiehenlausuntoa ja - myöntänyt 12 erityistä poliisivaltuutta. Näiden lisäksi vastuualue on - antanut 76 lausuntoa j a - käsitellyt 17 vahingonkorvausvaatimusta ja 8 oikeudenkäyntiä. Vastuualue on tehnyt - 21 tarkastusta. Poliisihallitus on siirtänyt asian alaisen poliisiyksikön käsiteltäväksi - noin 200 kertaa. Resurssitilanne Laillisuusvalvonnan vastuualueella on tällä hetkellä vireillä noin 50 asiaa esittelij ää kohden. Asioiden lukumäärä on laskenut jonkin verran vuodesta 2010, mutta lukumäärää voidaan pitää edelleen suurena. Laillisuusvalvonnan vastuualue on selvästi ylityöllistetty ja säännönmukainen työaika ei riitä kaikkiin tehtäviin. Aikaa menee kirj allisten töiden lisäksi muun muassa puhelinneuvontaan. Poliisihallitukseen kohdistuva oma valvonta Poliisihallituksessa ei ole vuoden 2011 aikana tullut vireille Poliisihallituksen omiin virkamiehiin kohdistuneita kanteluita. Ylimmillä laillisuusvalvojilla tai sisäasiainministeriössä vireillä olevien asioiden lukumäärää ei ole Poliisihallituksen tiedossa. Poliisihallitus käsittelee itse poliisiylitarkastajaa alempiin virkamiehiin kohdistuvat kantelutja vastaavat asiat. Poliisiylitarkastajiaja heitä ylempien virkamiesten kanteluasiat siirretään sisäasiainministeriön käsiteltäväksi. Poliisipäälliköistä tai muista yksiköiden päälliköistä tehdyt kantelut käsitellään Poliisihallituksessa. Sisäasiainministeriössä ei ole vuoden 2011 aikana ollut vireillä Poliisihallituksesta siirrettyjä laillisuusvalvonta-asioita.

5 SISÄASIANMINISTERIÖ 5 Oikeusyksikk ö 2.2 Salaisten pakkokeinojen ja salaisen tiedonhankinnan valvonta Käsiteltäviä asioita olivat salaisia pakkokeinoja koskevat valvontakäynnit, SALPAj ärj estelmän valvoj amerkinnät j a SALPA-järjestelmän tilanne, salaisen tiedonhankinnan seurantaryhmän toiminta sekä salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisut sekä niistä seuranneet (jatko)toimenpiteet. Poliisihallituksesta teeman käsittelyyn osallistui myös poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonta (SALPA-valvonta) on osa Poliisihallituksen reaaliaikaista ja jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Salaisissa pakkokeinoissa on kyse poliisin toimenpiteistä ja toimivaltuuksien käyttämisestä, jotka eivät tule ainakaan välittömästi kohdehenkilöiden tietoon. Niiden käyttöön ja valvontaan liittyy myös voimakas perus- ja ihmisoikeusnäkökulma. Vuonna 2010 Poliisihallitus tarkasti 1-5 asiaa laillisuustarkastuskäyntien yhteydessä. Niiden lisäksi tarkastettiin SALPA- järjestelmän yhteenvetonäkymää. SALPA-asioiden valvontaa suoritetaan säännönmukaisesti sekä Poliisihallituksessa että kaikissa näitä toimivaltuuksia käyttävissä yksiköissä. Poliisihallitus on kiinnittänyt huomiota poliisin yksiköiden omaan laillisuustarkastusjärjestelmään. Poliisihallituksen mukaan vuosina 2010 j a 2011 poliisin ylij ohdon suorittamaan SALPA-valvontaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen mukaan SALPAjärjestelmäntoimivuudessa on ollut haasteita. Asiasta ja SALPA järjestelmään liittyvistä ongelmista on keskusteltu sisäasiainministeriön oikeusyksikön kanssa jo vuonna On tiedossa, että salaisten pakkokeinojen asianhallinta tullaan kytkemään osaksi poliisin uutta VITJAjärjestelmää. Uudessa järjestelmässä otetaan valvontatoiminta aikaisempaa paremmin huomioon. Tässä tilanteessa SALPAjärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista kehittää enää itsenäisenä järjestelmänä. Poliisihallituksen vuoden 20101aillisuustarkastuksissa todettiin, että j oissakin yksiköissä on nimetty valvoja, mutta hänellä ei välttämättä ole oikeuksia SALPA järjestelmään. Vuonna 2011 ei vastaavaa enää todettu. Hyvin toimivia poliisilaitoksia ovat esimerkiksi Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen poliisilaitokset, joissa kaikki SALPAjärjestelmässä olevat asiat on tarkastettu. Myös Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin tilanne valvonnan osalta on hyvä. Keskusrikospoliisi on toivonut ulkopuolista valvontaa. Virasto on pyytänyt myös Poliisihallituksen ohjausta j a toimenpidesuosituksia. Poliisihallituksen mukaan ohj aus ei ole tällä hetkellä kuitenkaan laajassa mittakaavassa mahdollista. Poliisihallitus ja Keskusrikospoliisi ovat kuitenkin käyneet joitakin keskusteluja "systeemivirheistä", ja keskusteluissa asioihin on löytynyt ratkaisu.

6 SISÄASIANMINISTERIÖ 6 Poliisin tiedonha.nkinnanjärjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (174/2008) 18 :n mukaisesti poliisin tiedonhankintaa valvoo osaltaan seurantaryhmä, jonka jäseninä on poliisiylijohdon, Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen lisäksi edustaja myös tuomioistuinlaitoksesta, syyttäjälaitoksesta, tullilaitoksesta ja rajavartiolaitoksesta. Poliisiylitarkastaja Hankilanojan mukaan tällainen laaja kokoonpano seurantaryhmässä estää yksittäisten asioiden avoimen käsittelyn. Asioita j oudutaan käsittelemään yleisemmällä tasolla eikä yksityiskohtainen ohjaus ole ryhmän puitteissa mahdollista. Lisäksi ensisijainen vastuu ohjauksesta ja tulkintaratkaisuista on toimijoiden esimiestahoilla. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan asiassa on erotettava yksittäisistä pakkokeinoja koskeva päätöksenteko ja siihen kuuluva virkamiesten vastuu yleisemmästä toimintatapoja tai tyyppitapauksia koskevasta toiminnan linjaamisesta. Tällainen rooli kuuluu esimiesten lisäksi selkeästi myös Poliisihallitukselle, etenkin kun sitä on erikseen pyydetty. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2010 (sivu 127) painotetaan poliisin ylij ohdon velvollisuutta linj ata toimintaa j a tarvittaessa ottaa kantaa tulkintoihin. Poliisihallituksen on järjestettävä edellä kuvattu salaisia pakkokeinoja koskeva ohjaus joko olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa tai jollakin muulla tavalla. Laillisuusvalvonnan vastuualue on vuoden 2011 tarkastuksissa valvonut yksittäisten salaisten pakkokeinojen käyttöä. Oma-aloitteisesti laillisuustarkastusten ulkopuolella on katsottu noin 50 toimenpidettä diaaritietojen perusteella. Valeosto- j a peitetoimintamenettelyn sekä poliisin omalla päätöksellä tehtyj en toimenpiteiden valvontaa on lisätty entisestään. Poliisilaitokset ovat kokeneet valvonnan positiivisena asiana j a valvonnassa on tehty havaintoja hyvistä käytännöistä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan poliisihallituksen on käytännössä mahdotonta valvoa kaikkia salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa, joten kysymys on pistokoetarkastuksista tms. ja valvontajärjestelmän toimivuuden varmistamisesta. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan valvonnan painopisteeksi tulisi ottaa erityisesti sellaiset päätökset, joissa tuomioistuimella ei ole roolia. Näitä ovat mm. poliisimiehen kiireellisessä tilanteessa tehdyt päätökset. Valeosto- ja peitetoiminnan valvonnan lisäksi myös tietolähteiden käyttöä tulee edelleen valvonnan haasteellisuudesta huolimatta valvoa. Lisäksi tällä hetkellä ei ole riittävästi erillistä valvojakoulutusta, jonka kehittämistä ja järjestämistä tulisi harkita. Lisäksi voitaisiin harkita sitäkin vaihtoehtoa, että valvonta keskitettäisiin vain j oihinkin poliisiyksiköihin, mikä voisi helpottaa valvoj ien ammattitaidon ja oikeanlaisen rutiinin ylläpitämistä. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, ja keskittäminen myös lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Edelleen Poliisihallituksen tulisi valvonnassaan varmistaa, että salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat vaatimukset ja päätökset perustellaan SALPAjärjestelmässä asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinenkin tarkkailija voi pelkästään SALPA Järj estelmän kirj austen perusteella tehdä arvionsa keinon käytön edellytyksistä. Esimerkkiä perusteluvelvollisuuden laaj uudesta voidaan jo nyt hakea voimaantulevista salaisia pakkokeinoj a j a salaista tiedonhankintaa koskevista päätöksentekopykälistä. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussakin KKO 2007 :7 todetaan, että tuomioistuimen tulee selvittää ne tosiasiatiedot, joihin rikosepäilyn väitetään perustuvan. Pelkkää vaatimuksen esittävän virkamiehen viittausta tutkinnassa saatuihin tietoihin tai

7 SISÄASIANMINISTERIÖ Kielelliset oikeudet hänen niiden perusteella tekemäänsä johtopäätöstä ei voida pitää riittävänä selvityksenä pakkokeinoj en edellytysten täyttymisestä. Vaatimuksen tueksi tulee esittää konkreettisia seikkoja, joiden perusteella tuomioistuimen on mahdollista tehdä yksittäistapauksessa oma arvionsa edellytysten täyttymisestä. Hyvänä asiantilana todettiin Valtakunnansyyttäjänvirastonja Poliisihallituksen käynnistysvaiheessa oleva uutta esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakia koskeva yhteishanke, jossa yhtenä osa-alueena ovat salaiset pakkokeinot. Käsiteltäviä asioita olivat eduskunnan oikeusasiamiehen kielellisiä oikeuksia koskevat ratkaisut j a niiden vaikutukset, kielilainsäädännön soveltamista koskevien puutteiden korjaamistilanne poliisin hallinnonalalla- kielilain toteutumisen seurantamenetelmienkehittämistoimet sekä erityisesti saamenkielisten poliisipalvelujen tilanne. Poliisihallituksen kehittämisjohtaja Tomi Vuori osallistui kielellisten oikeuksien käsi ttelyyn. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota siihen, että kielelliset oikeudet on kirj attu sisäasiainministeriön j a Poliisihallituksen väliseen tulossopimukseen. Sisäasiainministeriö huomautti Poliisihallitusta siitä, ettei välituloskeskustelussa esitetty asiasta minkäänlaista raporttia tai tietoa. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota myös siihen, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo aiemmin antanut sisäasiainministeriölle huomautuksen kielellisten oikeuksien sivuuttamisesta automaattisessa liikenteenvalvonnassa. Parhaillaan on vireillä uusi samaa aihetta koskeva asia. Poliisihallitukselta tiedusteltiin kielellisiä oikeuksia koskevia toimenpiteitä, ja sitä, onko asiaan kuuluvia tehtäviä j a velvoitteita tarkasteltu toimialoilla. Asiaan (tulossopimuksessa sovittu kielellisten oikeuksien seurantamenetelmä j a kielelliset oikeudet automaattivalvonnassa) ei saatu tarkastuskäynnillä yksiselitteistä vastausta. Liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jäädään odottamaan asianomaisten virkamiesten vastauksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien täytäntöönpanoa koskevat vastuut on määriteltävä tarkemmin tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa, koska koordinaatiosta vastaava kehittämisjohtaja Tomi Vuoren mukaan hänellä ei ole toimivaltaa asiassa. Automaattista liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jouduttaneen pahimmassa tapauksessa arvioimaan, onko automaattivalvonnan j atkaminen lainkaan mahdollista, mikäli kielellisiä oikeuksia ei voida toteuttaa. Asiaan palataan kokonaisuudessaan, kun selitykset ja lausunnot asiasta on saatu. Todettiin, ettei myöskään saamenkielisten oikeuksien tilanne ole muuttunut paremmaksi viime vuosina. Muun muassa käännöspalveluiden saaminen on ollut ongelmallista. Kehittämisjohtaja Vuori ilmoitti ottavansa kielellisiin oikeuksiin liittyvät ongelmat esille seuraavassa päällikkökokouksessa.

8 SISÄASIANMINISTERIÖ 8 Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien turvaaminen poliisihallinnossa vaikuttaisi olevan j okseenkin huolestuttavassa tilassa. Asiaan on palattava pikaisesti ja viimeistään seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 2.4 Poliisin ampuma-aselupakäytännö t Käsiteltäviä asioita olivat väliaikaisten haltuunottojen prosessit, aselupien peruttamispäätösten perustelut ja kielteisten päätösten perusteleminen. Apulaispäällikkö Heidi Nuoritalo osallistui Poliisihallituksesta asian käsittelyyn. Vuoden 20101aillisuusvalvontakertomuksessa Poliisihallitus nosti esille kolme keskeistä aselupakäytännössä havaittua ongelmallista asiaryhmää : 1) hallintolain mukainen valituskelpoinen päätös, 2) asianosaisen kuuleminen ja 3) salassapitomerkinnät. Poliisiylitarkastaj a Heinilän mukaan mainitut lupahallintoa koskevat ongelmat ovat vuonna 2011 tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella monilta osin poistuneet. Poliisiyksiköt ovat järjestäneet henkilöstölle tarvittavaa koulutusta ja ohjeistusta. Poliisin hallintomenettely on parantunut ja erityisesti muutoksenhakumenettelyyn on kiinnitetty huomiota. Esimerkkinä voidaan mainita asianosaisen kuuleminen. Myös päätösten perustelut ovat nyt laadukkaampia. Havainnot on tehty valtionasiamiehen tehtävässä läpi käydyn aineiston osalta. Hallintomenettelyn laatua j a ennen kaikkea vaikuttavuutta on saatu parannettua siten, että valtionasiamies informoi havaitun epäkohdan tai virheellisen menettelyn välittömästi päätöksen tehneelle virkamiehelle. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota salassapitomerkintöihin, joiden osalta käytännöt ovat parantuneet. Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että tietojärjestelmistä ei saa asiakirjoihin salassapitomerkintään, vaan se pitää pääsääntöisesti tehdä käsin. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuskohteena ovat vuonna 2011 olleet ajooikeusasiat. Valtionasiamies antaa lausunnon noin 500 ampuma-asevalitukseen. Tätä kautta ampuma-aseasiat ovat tarkastelun kohteena vuonna Kohteeksi on otettava myös ulkomaalaisasiat, mitä valintaa sisäasiainministeriö piti perusteltuna. Tarkastajat tiedustelivat Poliisihallitukselta poliisiyksiköille annettavan ohjauksen laatua ja määrää. Valtionasiamiesinstituution olemassaolosta huolimatta ihmiset ottavat yhteyttä runsaasti ministeriöön. Tiedustelut koskevat usein käytännön menettelytapoja. Poliisihallituksen mukaan saatuja viestejä on välitetty poliisilaitoksille ja lupahallinnon henkilöstön koulutus nähtiin myös tärkeänä. Poliisihallituksessa ohjauksen vähentymistä on aiheuttanut kolmen keskeisen virkamiehen eläkkeelle siirtyminen. Keskustelussa todettiin virkamieskunnan kehittämistarve hallintolain tuntemuksen osalta. Ongelmana on ollut myös kielteisiä päätöksiä koskevan lomakkeen puuttuminen. Poliisihallituksen lupahallintoyksikön mukaan käytäntönä on lähteä selvittämään asiaa väliaikaisen haltuunoton kautta. Asian käsittelylle asetettu aikaraj a on koettu ongelmallisena. Poliisihallitus on havainnut, että yksittäistapauksissa on esiintynyt ampuma-aseiden osalta ns. sopimismenettelyä, jossa ampuma-aseet ovat ikään kuin sopimusperusteisesti poliisin hallussa. Poliisihallitus kertoi ottavansa sopimusmenettelyä koskevan asian käsiteltäväksi, kun on saatu tietoa käytännön yleisyydestä.

9 SISÄASIANMINISTERIÖ 9 Tarkastajat toivat esille, että ministeriöön on tullut j oitakin yhteydenottoja aseiden palauttamisen osalta. Yhteydenottoj en mukaan poliisi ei ole palauttanut aseita takaisin, vaikka hallinto-oikeus on kumonnut poliisin haltuunottopäätöksen. Poliisihallituksen mukaan asia on tiedostettu ja oikeaa menettelytapaa (aseiden nopea palauttaminen) on välitetty hallintoon mm. tarkastuskäyntien yhteydessä. Todettiin, että poliisin uusi aserekisteri otetaan käyttöön vuonna myös ruotsinkielisenä versiona. Rekisteri tulee parantamaan asehallintomenettelyn laatua poliisissa. Sisäasiainministeriön mukaan aselupakäytäntöjenhallintola.inmukaisuuteentulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota sekä koulutuksessa että ohjeistuksessa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. (vrt. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän loppuraportti, Poliisihallituksen julkaisu 2/2010). 2.5 Henkilötietojen valvonta Käsiteltäviä asioita olivat henkilötietojen valvonnan käytännöt, havainnot ja toimenpiteet. Rekisterinpitopäällikkö Jari Råman Poliisihallituksen tekniikan yksiköstä osallistui asian käsittelyyn. Poliisihallituksen mukaan kaikki lokitietoj en tarkastuspyynnöt käsitellään Poliisihallituksen rekisterinpidosta vastaavassa tekniikan yksikössä. Pyyntöj en määrä on ollut kasvussa. Rekisterinpidon vastuualue on tehnyt myös jonkin verran omaa valvontaa ja tarve tällaiselle toiminnalle olisi ehdottomasti suurempi. Rekisterinpitopäällikkö Råman kertoi, kuinka lokitietojen tarkastus poliisihallinnossa käytännössä tapahtuu. Sisäasiainministeriö sai sen käsityksen, että lokitarkastusten tekeminen vaatii paljon tarkkuutta, asiantuntemusta ja aikaa, eikä nykyisiä tekniikan yksikön voimavaroja voida pitää riittävänä. Poliisihallitus on antanut määräyksen rekisterinpidosta poliisissa (POHA 2020/2011/1423). Määräyksen mukaisesti poliisiyksiköt ovat nimenneet uudet tietosuojavastaavat, jotka toimivat osana poliisin rekisterihallintoa. Lokivalvonta on keskeinen laillisuusvalvonnan osa-alue Poliisihallituksessa. Uusille tietosuojavastaaville on annettu muun muassa neuvontatehtävä ja heidän avullaan lokitarkastukset tulevat jalkautumaan päivittäistoimintaan. Poliisihallitus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Poliisihallitus kertoi hiihtäjä Mika Myllylän kuolintapauksen yhteydessä tehdystä lokitarkastuksesta, jonka seurauksena tehtiin ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle (syyttäjä tai esitutkintaviranomainen) noin 350 kertaa tapahtuneesta poliisi- ja muun virkamiehen epäillystä asiattomasta henkilörekisterin käytöstä. Todettiin, ettei enää voi olla kysymys siitä, etteivät poliisihallinnon virkamiehet tietäisi, kuka ja mihin tarkoitukseen poliisin rekistereitä saa käyttää. Poliisihallituksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ovat olleet myös oikeudenkäyntien kohteena. Tietosuojalainsäädännön noudattamisen merkitys näkyy siinäkin, että valtio on eräässä tapauksessa tuomittu maksamaan vahingonkorvausta n euroa.

10 SISÄASIANMINISTERIÖ 10 Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö on ratkaissut mm. poliisin menettelyä henkilötunnuksen käsittelyssä koskevan kanteluasian, johon liittyi myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen aikaisempi kannanotto. Tiedusteltaessa asian vaihetta henkilötunnuksen osalta, Poliisihallituksen puolesta ilmoitettiin, että PATJA järjestelmään on tehty muutos, joka mahdollistaa henkilötunnuksen tunnusosan poistamisen rikosilmoitusjäljennöksistä. Poliisihallitus pitää järjestelmän muutosta iässä vaiheessa riittävänä. Sisäasiainministeriö kiitti Poliisihallitusta ja tästä yhteydessä erityisesti tekniikan yksikköä yhteistyöstä SM :n ja sen hallinnonalan laillisuusvalvontaohjeen valmistelussa. 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1 Johtopäätökset Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen henkilöstö on ammattitaitoista j a motivoitunutta sekä toiminta suunnitelmallista. Laillisuusvalvonnassa on edelleen tapahtunut myönteistä kehitystä. Laillisuusvalvonnan vastuualueen työmäärä vaikuttaisi olevan mittava. Käsiteltävänä on sekä määrällisesti paljon asioita että laadullisesti haastavia asiakokonaisuuksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan vastuualueen voimavaroja ei tulisi ainakaan vähentää nykyisestä. Poliisihallinnon laillisuusvalvonta-asioiden määrän ja laadun johdosta sisäasiainministeriön on perusteltua jatkossa ainakin toistaiseksi painottaa tarkastustoiminnassaan poliisihallintoa. Jatkossa on myös perusteltua tehdä vuosittain kaksi laillisuusvalvontatarkastusta poliisihallitukseen. Kielellisten oikeuksien toteutumiseen on j atkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Aselupa-asioiden käsittelyä on niin ikään vielä seurattava. Tarkastuksella ei vielä saatu riittävästi tietoa aselupa-asioiden käsittelystä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan työnjako Poliisihallituksessa laillisuusvalvonnan vastuualueenja ohjaavien yksiköiden välillä vaikuttaisi olevan jossain määrin epäselvä, j a toimivaltuuskysymyksiin liittyvät ongelmat tulivat toistuvasti keskustelussa esille. (Laillisuusvalvonnan käsityksen mukaan sen tehtävänä on valvoa säädösten ja määräysten noudattamista poliisissa. Säädösten, ohjeiden ja määräysten anto sekä ohjaus kuuluvat substanssiyksiköille. Noudattamisen valvonta kuuluu laillisuusvalvonnalle.) Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan toimenpidesuosi tusten.ja havaintojen toimeenpano ja seuranta kuuluisivat luontevammin eri toimialojen ohjaukselle. Toimialat voisivat puolestaan raportoida suoritetuista toimenpiteistä laillisuusvalvonnan vastuualueelle, jonka tehtävänä olisi ylläpitää kokonaiskuvaa. 3.2 Toimenpidesuositukset 1. Poliisihallitus j ärjestää poliisihallintoa koskevien laillisuusvalvontaratkaisuj enj aniissä esitettyjen toimenpiteiden seurannan sekä laillisuusvalvontahavaintojen hyödyntämisen systemaattisesti poliisitoiminnan kehittämisessä. Laillisuusvalvontaratkaisuissa annettujen oikeusohjeiden toimeenpanossa tulisi huomioida myös Poliisiammattikorkeakoulun rooli.

11 SISÄASIANMINISTERIÖ Poliisihallitus raportoi sisäasiainministeriölle liitteenä 2 olevassa taulukossa mainittujen ratkaisujen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 3. Poliisihallitus määrittelee kielellisten oikeuksien toimenpanoon tarvittavat virkamiesten vastuut selkeästi - tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa. 4. Poliisihallitus turvaa riittävät laillisuusvalvonnan voimavarat Poliisihallituksessa. 5. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet tiivistää yhteistyötä laillisuusvalvonnan, sisäisen tarkastuksen, toimialaohjauksen ja tietohallinnon välillä. 6. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan osalta Poliisihallituksen onjärjestettävä alaisen hallinnon ohjaus joko nykyisen salaisten pakkokeinojen seurantaryhmän puitteissa tai jollakin muulla tehokkaalla tavalla. 7. Poliisihallitus varmistaa, että kaikilla SALPA-valvojilla on valvontatehtävän edellyttämien oikeuksien ja tietojärjestelmiin pääsyn lisäksi myös muut edellytykset, kuten asianmukainen osaaminen tehtävän suorittamiseksi. 8. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet järjestää SALPA-valvojille suunnattu valvontatehtävää tukeva koulutus. 9. Poliisihallitus arvioi edellytykset ja mahdollisuudet keskittää SALPA-valvontaa osaamisenja riittävän rutiinin ylläpitämiseksi. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus-ja ihmisoikeuksien kannalta, lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 10. Poliisihallituksen salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonnan painopisteiksi ehdotetaankeinoja, jotka ovat tuomioistuinkontro llin ulkopuolella (päätöksenteko poliisimiehellä) sekä erityisesti peitetoimintaa, valeostoa ja tietolähteiden käyttöä. Valvonnassa tulisi varmistaa vaatimusten ja päätösten riittävä perusteleminen ja kirjaaminen SALPAjärjestelmässä. Kielellisten oikeuksien ja aselupa-asioiden tilannetta käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä tapaamisissa j a laillisuusvalvontatarkastuksilla pysyvänä asiakohtana toistaiseksi. Poliisihallituksen tulee raportoida toimenpide-ehdotusten j ohdosta suoritetuista toimenpiteistä seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. Laillisuusvalvontaraportti käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä väli- tai tuloskeskusteluissa.

12 SISÄASIANMINISTERIÖ 12 Oikeusyksikk ö Kertomuksen vakuudeksi, Helsingissä Lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen Ylitarkastaj a Tiina Mantere Jakelu Tiedoksi Poliisihallitus Sisäasiainministeri Päivi Räsänen Valtiosihteeri Marjo Anttoora Ministerin erityisavustaja Niklas Andersson Ministerin erityisavustaja Marjo Loponen Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa SM Poliisiosasto SM Sisäisen tarkastuksen yksikkö Poliisiammattikorkeakoulu Eduskunnan oikeusasiamies Valtioneuvoston oikeuskansleri

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS 1 (7) MÄÄRÄYSKOKOELMA POLIISISSA SUORITETTAVA LAILLISUUSVALVONTA. 1. Tarkoitus ja soveltamisala

SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS 1 (7) MÄÄRÄYSKOKOELMA POLIISISSA SUORITETTAVA LAILLISUUSVALVONTA. 1. Tarkoitus ja soveltamisala SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS 1 (7) Annettu Nro 17.5.2006 SM-2006-01324/Tu-42 Voimassaoloaika 1.6.2006 31.5.2011 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 2 mom. Kumoaa SM-2003-03730/Tu-42,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ASIA KANTELU SELVITYS

ASIA KANTELU SELVITYS ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.01.2015 Dnro OKV/4/1/2014 1/5 ASIA Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Oulun poliisilaitoksen menettely Oulujärven

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 :n sekä ulkomaalaislain 181 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia.

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES 1.6.2011 Helsinki EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES Mitä oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES ISBN 978-951-53-3233-2 (sid.) ISBN 978-951-53-3234-9 (PDF) Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010 Ulkoasu: Matti Sipiläinen /Meizo Taitto: Matti Sipiläinen ja Päivi Ahola

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta PÄÄTÖS 04.06.2013 Dnro OKV/19/50/2010 Poliisihallitus Poliisiylijohtaja PL 302 00101 Helsinki 1/6 ASIA Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta ASIAN VIREILLETULO Suomen Tallinnan suurlähetystöön

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista 1(10) Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2016 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

UUdistUva poliisi 2014

UUdistUva poliisi 2014 Uudistuva poliisi 2014 Sisällys Tausta ja tavoitteet Organisaatio Paikallispoliisi Poliisitoiminta Sisäasiainministeriön julkaisu Graafinen suunnittelu: Abstract Design Oy Paino: Kopijyvä Oy Lokakuu 2012

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

Poliisiasetus 8.9.1995/1112

Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/95) 6, 33 ja 54 :n sekä poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

7 TILASTOT. Tehtävät ja toimenpiteet. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

7 TILASTOT. Tehtävät ja toimenpiteet. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta

Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta Juha Haapamäki Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta Viranomaisten toiminta ja niiden asiakirjat ovat yleensä julkisia kaikille tai ainakin asianosaisille. Tästä julkisuudesta on kuitenkin eriasteisia

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2015 Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yleistä Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2015 hyväksynyt sisäministeriön esittämät

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. Pankkivaltuuston tehtävänä on 1) valvoa

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Ohje ID (8)

Ohje ID (8) Ohje ID-1566448255 1 (8) 13.01.2017 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.2.2017-31.1.2022 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta,

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto Helsinki 29.3.2017 29.3.2017 1 Varhaiskasvatus Suomessa Lapset ja huoltajat Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA?

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES MITÄ OIKEUSASIAMIES TEKEE? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Kertomus id9232466 1 (1) Poliisiosasto 03.06.01.01 SMDno/2013/534 7.3.2013

Sisäasiainministeriö Kertomus id9232466 1 (1) Poliisiosasto 03.06.01.01 SMDno/2013/534 7.3.2013 Sisäasiainministeriö Kertomus id9232466 1 (1) Poliisiosasto 03.06.01.01 SMDno/2013/534 7.3.2013 Eduskunnan oikeusasiamies Sisäasiainministeriön kertomus poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuodelta

Lisätiedot

Suojelupoliisi Päällikkö Antti Pelttari PL 151 00121 HELSINKI. Tietojen antaminen oikeuskanslerille/ Suojelupoliisin menettely ASIAN VIREILLETULO

Suojelupoliisi Päällikkö Antti Pelttari PL 151 00121 HELSINKI. Tietojen antaminen oikeuskanslerille/ Suojelupoliisin menettely ASIAN VIREILLETULO PÄÄTÖS 20.08.2013 Dnro OKV/5/50/2013 Suojelupoliisi Päällikkö Antti Pelttari PL 151 00121 HELSINKI 1/5 ASIA Tietojen antaminen oikeuskanslerille/ Suojelupoliisin menettely ASIAN VIREILLETULO Tutkin vuosina

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Kertomus id6508228 1 (2) Poliisiosasto

Sisäasiainministeriö Kertomus id6508228 1 (2) Poliisiosasto Sisäasiainministeriö Kertomus id6508228 1 (2) Poliisiosasto 03.06.02 SMDno/2011/613 18.3.2011 Eduskunnan oikeusasiamiehelle Sisäasiainministeriön kertomus poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuodelta

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet SM39:00/2010 PUITESOPIMUS MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISIA SUORITTEITA KOSKEVISTA HALLINNONALOJEN VÄLISISTÄ MENETTELYISTÄ 1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet Tällä puitesopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Tarkastushavaintojen käsittely

Tarkastushavaintojen käsittely Tarkastushavaintojen käsittely Koulutus välittäville toimielimille 27.3.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueosasto /RARA Ylitarkastaja Henri Mattila Tarkastusraporttien käsittelyohjeistus HVO-ohje 18.3.2010

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Tehtävät ja toimenpiteet

Tehtävät ja toimenpiteet 7 Tilastot Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 29.5.2012 Eduskunnan oikeusasiamies ylin laillisuusvalvoja eduskunnan valitsema toimivallasta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 15.9.2016 Jere Lumme EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULLIN RIKOSTORJUNNAN SALAISISTA PAKKOKEINOISTA JA SALAISISTA TIEDONHANKINTAKEINOISTA

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokomaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 11.11.2015 Jenna Uusitalo,

Lisätiedot