POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS"

Transkriptio

1 S I S A A SI AI NMI! IST ERI _ OIKEUSYKSIKKÖ POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS TARKASTUSKERTOMUS 2011

2 SISÄASIANMINISTERIÖ 2 1. Tausta 2. Tarkastusteemat Sisäasiainministeriön oikeusyksikön tulossopimuksenja tarkastussuunnitelman vuodelle 2011 mukaan oikeusyksikön tehtävänä oli tehdä valvontakäynti Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueella. Käynti tehtiin yhteistoiminnassa sisäasiainministe riön poliisiosastonja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa. Tilaisuuteen osallistui oikeusyksiköstä lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen, neuvotteleva virkamies Kimmo Kiiski, ylitarkastaja Tiina Manterejaproj ektikoordinaattori Pauliina Juntunen (sihteeri), ministeriön poliisiosastolta poliisijohtaja Pentti Saira ja poliisiylitarkastaja Stefan Gerkm an ja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköstä neuvotteleva virkamies Jyrki Pennanen. Poliisihallituksen esikunnan laillisuusvalvonnan vastuualuetta tilaisuudessa edustivat poliisiylitarkastaja Pe rtti Sihvonen, poliisiylitarkastaja Mika Heinilä ja poliisitarkastaja Juha Henttala. Erillisten tarkastusteemojen käsittelyssä olivat lisäksi läsnä ministeriön poliisiosastolta neuvotteleva virkamies Johanna Kari sekä Poliisihallituksen rikostorjuntayksiköstä Arto Hankilanoja, tekniikan yksiköstä rekisterinpitopäällikkö Jari Råman, lupahallintoyksiköstä apulaispoliisipäällikkö Heidi Nuoritalo j a poliisiylij ohtajantukiyksiköstä kehitysj ohtaj a Tomi Vuori. Tarkastus toteutettiin etukäteen määriteltyjen aihepiirien ja esityslistan pohjalta (liite 1). Tarkastuksen yhteydessä poliisihallitukselle annettiin annettuja laillisuusvalvontaratkaisuja koskeva taulukko (liite 2). Poliisihallituksen tulee raportoida ratkaisujen aiheuttamista toimenpiteistä sisäasiainministeriön oikeusyksikölle seuraavassa laillisuusvalvontatarkastuksessa, ellei ratkaisuissa ole edellytetty toimenpiteitä tehtäväksi tai raportoitavaksi jo aiemmin. 2.1 Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan ajankohtaiset asiat Yleistä Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen päällikön poliisiylitarkastaja Pertti Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden asenne laillisuusvalvontaan on yhdenmukaistunutja parantunut. Poliisissa on tiedostettu paremmin laillisuusvalvonnan olevan osa yksiköiden jokapäiväistä johtamista, ja tarkastushavaintoj aj a kanteluratkaisuja käsitellään nykyisin poliisiyksiköidenjohtoryhmissä, linjajohdoissa ja muissa johtamisjärjestelmissä. Sihvosen mukaan on ymmärretty, että laillisuusvalvonta on osa poliisin johtamisjärjestelmää, poliisin toiminnan kehittämistä ja sen laadunvalvontaa- ei vain virheiden etsimistä. Katse on myös tulevaisuudessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä. Parannettavaakin on vielä runsaasti. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan v astuualueen tärkeimpiä tarkastusteemoj a vuonna 2011 ovat olleet SALPAjärjestelmä, takavarikot, yli 540 päivää esitutkinnassa olleet jutut sekä valeosto- j a peitetoiminta. Vuonna 20111aillisuustarkastuskäynneillä tarkastettiin lisäksi tietolähdetoimintaa.

3 SISÄASIANMINISTERIÖ 3 Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden oma tarkastustoiminta on kehittynyt. Sen voidaan sanoa olevanjärjestelmällisempää ja ammatillisempaa. Poliisihallituksen näkemys on, että isommissa yksiköissä valvontatoiminta on ammatillisemmin toteutettu kuin pienemmissä yksiköissä. Sihvosen mukaan Poliisihallituksen vuonna 2010 antamat toimenpidesuositukset on pääosin toteutettu. Puutteita todettiin kuitenkin erityisesti henkilöön kohdistuvissa pakkokeinoj en kirjauksissa. Vuoden 2011 toteutuneissa Poliisihallituksen tarkastuksissa annettuj en toimenpidesuositusten määrä on vähentynyt. Laillisuusvalvonnan vastuualueen omaksuman käytännön mukaan suositukset ja huomautukset kohdistetaan yksiköiden päälliköihin, ei komisarioihin tai muihin toimijoihin. Hallinnon sisäisen ohjauksen vaikuttavuuden kannalta onkin parempi, että ohjaustoimet kohdistuvat tahoihin, jotka vastaavat resursseista, päättävät niiden kohdentamisesta ja vastaavat yksiköidensä johtamisesta. Tarkastusten ja kantelujen perusteella on todettavissa, että esitutkinnan päätökset perustellaan aikaisempaa paremmin. Myös laillisuustarkastuspöytäkirjat ovat olleet informatiivisempia. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta pyrkii antamaan kirjaamisesta välittömän palautteen tarkastusten yhteydessä. Poliisiylitarkastaj a Sihvosen mukaan takavarikkoasioiden hallinnointi poliisiyksiköissä ei ole kaikilta osin asianmukaista. Pakkokeinojen kirjaamisessa on haasteita. Poliisihallitus on kerännyt poliisiyksiköistä takavarikoita koskevia tietoja vuosituhannen vaihteesta lähtien ja listat on toimitettu arvioitavaksi yksiköihin. Poliisihallituksen edellyttämät korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Laillisuusvalvonnan vastuualue palaa aihepiiriin tulevissa tarkastuksissa. Takavarikkoasioiden hallinnoinnissa ongelmia aiheuttaa myös syyttäjiltä, tuomioistuimilta ja Oikeusrekisterikeskukselta tulevan palautteen puute ja viiveet. Poliisihallitus on antanut kaikille poliisiyksiköille määräyksen takavarikkoasioiden kuntoon laittamiseksi välisenä aikana. Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan vakuustakavarikot ja hukkaamiskiellot valikoituivat tarkastuskohteiksi ilmenneiden yksittäisten ongelmien vuoksi, mutta tarkastusten perusteella ei ole havaittu mitään erityisiä yleisempiä ongelmia. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuksissa on myös käsitelty rekistereiden lainmukaista ja oikeaa käyttöä käytännön esimerkkien avulla. Poliisihallitus on tarkastuksissa korostanut muitakin ihmis-ja perusoikeusrajoituksiaja niihin liitettyjä oikeusturvatakeita. Poliisissa avoinna olevien rikosjuttujen määrä on Sihvosen mukaan vähentynyt vuoden 2010 lukemista. Tarkkoja lukumääriä Sihvonen ei tilaisuudessa voinut ilmoittaa, mutta hän totesi, että juttumäärät vaihtelevat edelleen suuresti laitoksen koosta riippuen. Suurissa yksiköissä on avoimia juttuja selvästi enemmän kuin pienissä yksiköissä. Talousrikosasioissa ongelmana on edelleen pitkät aloitusviiveetja esitutkinnan kesto. Sihvosen mukaan yksittäisiä poliisiyksiköitä on määrätty antamaan selvityksiä vanhentuneistajutuista. Poliisihallitus toimittaa ylimpien laillisuusvalvojien kanteluratkaisut laajalti poliisiyksiköille tiedoksi. Myös laillisuustarkastuskäynneillä on käsitelty yksittäisiä kanteluratkaisuja. Poliisihallituksen toimenpiteitä edellyttävät ratkaisut on vastuutettu Poliisihallituksen eri yksiköille toimenpiteitä varten.

4 SISÄASIANMINISTERIÖ 4 Esityksensä lopuksi poliisiylitarkastaja Sihvonen totesi, että kokonaisuudessaan poliisin laillisuusvalvonta on viime aikoina kehittynyt. Nyt vaikuttavuutta kyetään paremmin arvioimaan. Kaikissa poliisiyksiköissä on valvontajärjestelmä. Poliisissa on nyt parempi asenne laillisuusvalvontaa kohtaan. Tärkeää on ollut myös hyvien käytäntöjen välittäminen yksiköiden välillä. Nykyisin laadukkaampien yksiköiden tarkastuspöytäkirjojen avulla saadaan parempi käsitys valvonnan sisällöstä ja tehdyistä havainnoista. Suoritteet Poliisihallituksessa on mennessä tullut vireille kanteluasiaa (edellyttänyt toimenpidettä) j a kansalaiskirjettä. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualue on antanut kanteluratkaisua. Laillisuusvalvonnan vastuualue o n - antanut 421 valtioasiamiehenlausuntoa ja - myöntänyt 12 erityistä poliisivaltuutta. Näiden lisäksi vastuualue on - antanut 76 lausuntoa j a - käsitellyt 17 vahingonkorvausvaatimusta ja 8 oikeudenkäyntiä. Vastuualue on tehnyt - 21 tarkastusta. Poliisihallitus on siirtänyt asian alaisen poliisiyksikön käsiteltäväksi - noin 200 kertaa. Resurssitilanne Laillisuusvalvonnan vastuualueella on tällä hetkellä vireillä noin 50 asiaa esittelij ää kohden. Asioiden lukumäärä on laskenut jonkin verran vuodesta 2010, mutta lukumäärää voidaan pitää edelleen suurena. Laillisuusvalvonnan vastuualue on selvästi ylityöllistetty ja säännönmukainen työaika ei riitä kaikkiin tehtäviin. Aikaa menee kirj allisten töiden lisäksi muun muassa puhelinneuvontaan. Poliisihallitukseen kohdistuva oma valvonta Poliisihallituksessa ei ole vuoden 2011 aikana tullut vireille Poliisihallituksen omiin virkamiehiin kohdistuneita kanteluita. Ylimmillä laillisuusvalvojilla tai sisäasiainministeriössä vireillä olevien asioiden lukumäärää ei ole Poliisihallituksen tiedossa. Poliisihallitus käsittelee itse poliisiylitarkastajaa alempiin virkamiehiin kohdistuvat kantelutja vastaavat asiat. Poliisiylitarkastajiaja heitä ylempien virkamiesten kanteluasiat siirretään sisäasiainministeriön käsiteltäväksi. Poliisipäälliköistä tai muista yksiköiden päälliköistä tehdyt kantelut käsitellään Poliisihallituksessa. Sisäasiainministeriössä ei ole vuoden 2011 aikana ollut vireillä Poliisihallituksesta siirrettyjä laillisuusvalvonta-asioita.

5 SISÄASIANMINISTERIÖ 5 Oikeusyksikk ö 2.2 Salaisten pakkokeinojen ja salaisen tiedonhankinnan valvonta Käsiteltäviä asioita olivat salaisia pakkokeinoja koskevat valvontakäynnit, SALPAj ärj estelmän valvoj amerkinnät j a SALPA-järjestelmän tilanne, salaisen tiedonhankinnan seurantaryhmän toiminta sekä salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisut sekä niistä seuranneet (jatko)toimenpiteet. Poliisihallituksesta teeman käsittelyyn osallistui myös poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonta (SALPA-valvonta) on osa Poliisihallituksen reaaliaikaista ja jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Salaisissa pakkokeinoissa on kyse poliisin toimenpiteistä ja toimivaltuuksien käyttämisestä, jotka eivät tule ainakaan välittömästi kohdehenkilöiden tietoon. Niiden käyttöön ja valvontaan liittyy myös voimakas perus- ja ihmisoikeusnäkökulma. Vuonna 2010 Poliisihallitus tarkasti 1-5 asiaa laillisuustarkastuskäyntien yhteydessä. Niiden lisäksi tarkastettiin SALPA- järjestelmän yhteenvetonäkymää. SALPA-asioiden valvontaa suoritetaan säännönmukaisesti sekä Poliisihallituksessa että kaikissa näitä toimivaltuuksia käyttävissä yksiköissä. Poliisihallitus on kiinnittänyt huomiota poliisin yksiköiden omaan laillisuustarkastusjärjestelmään. Poliisihallituksen mukaan vuosina 2010 j a 2011 poliisin ylij ohdon suorittamaan SALPA-valvontaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen mukaan SALPAjärjestelmäntoimivuudessa on ollut haasteita. Asiasta ja SALPA järjestelmään liittyvistä ongelmista on keskusteltu sisäasiainministeriön oikeusyksikön kanssa jo vuonna On tiedossa, että salaisten pakkokeinojen asianhallinta tullaan kytkemään osaksi poliisin uutta VITJAjärjestelmää. Uudessa järjestelmässä otetaan valvontatoiminta aikaisempaa paremmin huomioon. Tässä tilanteessa SALPAjärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista kehittää enää itsenäisenä järjestelmänä. Poliisihallituksen vuoden 20101aillisuustarkastuksissa todettiin, että j oissakin yksiköissä on nimetty valvoja, mutta hänellä ei välttämättä ole oikeuksia SALPA järjestelmään. Vuonna 2011 ei vastaavaa enää todettu. Hyvin toimivia poliisilaitoksia ovat esimerkiksi Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen poliisilaitokset, joissa kaikki SALPAjärjestelmässä olevat asiat on tarkastettu. Myös Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin tilanne valvonnan osalta on hyvä. Keskusrikospoliisi on toivonut ulkopuolista valvontaa. Virasto on pyytänyt myös Poliisihallituksen ohjausta j a toimenpidesuosituksia. Poliisihallituksen mukaan ohj aus ei ole tällä hetkellä kuitenkaan laajassa mittakaavassa mahdollista. Poliisihallitus ja Keskusrikospoliisi ovat kuitenkin käyneet joitakin keskusteluja "systeemivirheistä", ja keskusteluissa asioihin on löytynyt ratkaisu.

6 SISÄASIANMINISTERIÖ 6 Poliisin tiedonha.nkinnanjärjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (174/2008) 18 :n mukaisesti poliisin tiedonhankintaa valvoo osaltaan seurantaryhmä, jonka jäseninä on poliisiylijohdon, Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen lisäksi edustaja myös tuomioistuinlaitoksesta, syyttäjälaitoksesta, tullilaitoksesta ja rajavartiolaitoksesta. Poliisiylitarkastaja Hankilanojan mukaan tällainen laaja kokoonpano seurantaryhmässä estää yksittäisten asioiden avoimen käsittelyn. Asioita j oudutaan käsittelemään yleisemmällä tasolla eikä yksityiskohtainen ohjaus ole ryhmän puitteissa mahdollista. Lisäksi ensisijainen vastuu ohjauksesta ja tulkintaratkaisuista on toimijoiden esimiestahoilla. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan asiassa on erotettava yksittäisistä pakkokeinoja koskeva päätöksenteko ja siihen kuuluva virkamiesten vastuu yleisemmästä toimintatapoja tai tyyppitapauksia koskevasta toiminnan linjaamisesta. Tällainen rooli kuuluu esimiesten lisäksi selkeästi myös Poliisihallitukselle, etenkin kun sitä on erikseen pyydetty. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2010 (sivu 127) painotetaan poliisin ylij ohdon velvollisuutta linj ata toimintaa j a tarvittaessa ottaa kantaa tulkintoihin. Poliisihallituksen on järjestettävä edellä kuvattu salaisia pakkokeinoja koskeva ohjaus joko olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa tai jollakin muulla tavalla. Laillisuusvalvonnan vastuualue on vuoden 2011 tarkastuksissa valvonut yksittäisten salaisten pakkokeinojen käyttöä. Oma-aloitteisesti laillisuustarkastusten ulkopuolella on katsottu noin 50 toimenpidettä diaaritietojen perusteella. Valeosto- j a peitetoimintamenettelyn sekä poliisin omalla päätöksellä tehtyj en toimenpiteiden valvontaa on lisätty entisestään. Poliisilaitokset ovat kokeneet valvonnan positiivisena asiana j a valvonnassa on tehty havaintoja hyvistä käytännöistä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan poliisihallituksen on käytännössä mahdotonta valvoa kaikkia salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa, joten kysymys on pistokoetarkastuksista tms. ja valvontajärjestelmän toimivuuden varmistamisesta. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan valvonnan painopisteeksi tulisi ottaa erityisesti sellaiset päätökset, joissa tuomioistuimella ei ole roolia. Näitä ovat mm. poliisimiehen kiireellisessä tilanteessa tehdyt päätökset. Valeosto- ja peitetoiminnan valvonnan lisäksi myös tietolähteiden käyttöä tulee edelleen valvonnan haasteellisuudesta huolimatta valvoa. Lisäksi tällä hetkellä ei ole riittävästi erillistä valvojakoulutusta, jonka kehittämistä ja järjestämistä tulisi harkita. Lisäksi voitaisiin harkita sitäkin vaihtoehtoa, että valvonta keskitettäisiin vain j oihinkin poliisiyksiköihin, mikä voisi helpottaa valvoj ien ammattitaidon ja oikeanlaisen rutiinin ylläpitämistä. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, ja keskittäminen myös lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Edelleen Poliisihallituksen tulisi valvonnassaan varmistaa, että salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat vaatimukset ja päätökset perustellaan SALPAjärjestelmässä asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinenkin tarkkailija voi pelkästään SALPA Järj estelmän kirj austen perusteella tehdä arvionsa keinon käytön edellytyksistä. Esimerkkiä perusteluvelvollisuuden laaj uudesta voidaan jo nyt hakea voimaantulevista salaisia pakkokeinoj a j a salaista tiedonhankintaa koskevista päätöksentekopykälistä. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussakin KKO 2007 :7 todetaan, että tuomioistuimen tulee selvittää ne tosiasiatiedot, joihin rikosepäilyn väitetään perustuvan. Pelkkää vaatimuksen esittävän virkamiehen viittausta tutkinnassa saatuihin tietoihin tai

7 SISÄASIANMINISTERIÖ Kielelliset oikeudet hänen niiden perusteella tekemäänsä johtopäätöstä ei voida pitää riittävänä selvityksenä pakkokeinoj en edellytysten täyttymisestä. Vaatimuksen tueksi tulee esittää konkreettisia seikkoja, joiden perusteella tuomioistuimen on mahdollista tehdä yksittäistapauksessa oma arvionsa edellytysten täyttymisestä. Hyvänä asiantilana todettiin Valtakunnansyyttäjänvirastonja Poliisihallituksen käynnistysvaiheessa oleva uutta esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakia koskeva yhteishanke, jossa yhtenä osa-alueena ovat salaiset pakkokeinot. Käsiteltäviä asioita olivat eduskunnan oikeusasiamiehen kielellisiä oikeuksia koskevat ratkaisut j a niiden vaikutukset, kielilainsäädännön soveltamista koskevien puutteiden korjaamistilanne poliisin hallinnonalalla- kielilain toteutumisen seurantamenetelmienkehittämistoimet sekä erityisesti saamenkielisten poliisipalvelujen tilanne. Poliisihallituksen kehittämisjohtaja Tomi Vuori osallistui kielellisten oikeuksien käsi ttelyyn. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota siihen, että kielelliset oikeudet on kirj attu sisäasiainministeriön j a Poliisihallituksen väliseen tulossopimukseen. Sisäasiainministeriö huomautti Poliisihallitusta siitä, ettei välituloskeskustelussa esitetty asiasta minkäänlaista raporttia tai tietoa. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota myös siihen, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo aiemmin antanut sisäasiainministeriölle huomautuksen kielellisten oikeuksien sivuuttamisesta automaattisessa liikenteenvalvonnassa. Parhaillaan on vireillä uusi samaa aihetta koskeva asia. Poliisihallitukselta tiedusteltiin kielellisiä oikeuksia koskevia toimenpiteitä, ja sitä, onko asiaan kuuluvia tehtäviä j a velvoitteita tarkasteltu toimialoilla. Asiaan (tulossopimuksessa sovittu kielellisten oikeuksien seurantamenetelmä j a kielelliset oikeudet automaattivalvonnassa) ei saatu tarkastuskäynnillä yksiselitteistä vastausta. Liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jäädään odottamaan asianomaisten virkamiesten vastauksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien täytäntöönpanoa koskevat vastuut on määriteltävä tarkemmin tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa, koska koordinaatiosta vastaava kehittämisjohtaja Tomi Vuoren mukaan hänellä ei ole toimivaltaa asiassa. Automaattista liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jouduttaneen pahimmassa tapauksessa arvioimaan, onko automaattivalvonnan j atkaminen lainkaan mahdollista, mikäli kielellisiä oikeuksia ei voida toteuttaa. Asiaan palataan kokonaisuudessaan, kun selitykset ja lausunnot asiasta on saatu. Todettiin, ettei myöskään saamenkielisten oikeuksien tilanne ole muuttunut paremmaksi viime vuosina. Muun muassa käännöspalveluiden saaminen on ollut ongelmallista. Kehittämisjohtaja Vuori ilmoitti ottavansa kielellisiin oikeuksiin liittyvät ongelmat esille seuraavassa päällikkökokouksessa.

8 SISÄASIANMINISTERIÖ 8 Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien turvaaminen poliisihallinnossa vaikuttaisi olevan j okseenkin huolestuttavassa tilassa. Asiaan on palattava pikaisesti ja viimeistään seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 2.4 Poliisin ampuma-aselupakäytännö t Käsiteltäviä asioita olivat väliaikaisten haltuunottojen prosessit, aselupien peruttamispäätösten perustelut ja kielteisten päätösten perusteleminen. Apulaispäällikkö Heidi Nuoritalo osallistui Poliisihallituksesta asian käsittelyyn. Vuoden 20101aillisuusvalvontakertomuksessa Poliisihallitus nosti esille kolme keskeistä aselupakäytännössä havaittua ongelmallista asiaryhmää : 1) hallintolain mukainen valituskelpoinen päätös, 2) asianosaisen kuuleminen ja 3) salassapitomerkinnät. Poliisiylitarkastaj a Heinilän mukaan mainitut lupahallintoa koskevat ongelmat ovat vuonna 2011 tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella monilta osin poistuneet. Poliisiyksiköt ovat järjestäneet henkilöstölle tarvittavaa koulutusta ja ohjeistusta. Poliisin hallintomenettely on parantunut ja erityisesti muutoksenhakumenettelyyn on kiinnitetty huomiota. Esimerkkinä voidaan mainita asianosaisen kuuleminen. Myös päätösten perustelut ovat nyt laadukkaampia. Havainnot on tehty valtionasiamiehen tehtävässä läpi käydyn aineiston osalta. Hallintomenettelyn laatua j a ennen kaikkea vaikuttavuutta on saatu parannettua siten, että valtionasiamies informoi havaitun epäkohdan tai virheellisen menettelyn välittömästi päätöksen tehneelle virkamiehelle. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota salassapitomerkintöihin, joiden osalta käytännöt ovat parantuneet. Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että tietojärjestelmistä ei saa asiakirjoihin salassapitomerkintään, vaan se pitää pääsääntöisesti tehdä käsin. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuskohteena ovat vuonna 2011 olleet ajooikeusasiat. Valtionasiamies antaa lausunnon noin 500 ampuma-asevalitukseen. Tätä kautta ampuma-aseasiat ovat tarkastelun kohteena vuonna Kohteeksi on otettava myös ulkomaalaisasiat, mitä valintaa sisäasiainministeriö piti perusteltuna. Tarkastajat tiedustelivat Poliisihallitukselta poliisiyksiköille annettavan ohjauksen laatua ja määrää. Valtionasiamiesinstituution olemassaolosta huolimatta ihmiset ottavat yhteyttä runsaasti ministeriöön. Tiedustelut koskevat usein käytännön menettelytapoja. Poliisihallituksen mukaan saatuja viestejä on välitetty poliisilaitoksille ja lupahallinnon henkilöstön koulutus nähtiin myös tärkeänä. Poliisihallituksessa ohjauksen vähentymistä on aiheuttanut kolmen keskeisen virkamiehen eläkkeelle siirtyminen. Keskustelussa todettiin virkamieskunnan kehittämistarve hallintolain tuntemuksen osalta. Ongelmana on ollut myös kielteisiä päätöksiä koskevan lomakkeen puuttuminen. Poliisihallituksen lupahallintoyksikön mukaan käytäntönä on lähteä selvittämään asiaa väliaikaisen haltuunoton kautta. Asian käsittelylle asetettu aikaraj a on koettu ongelmallisena. Poliisihallitus on havainnut, että yksittäistapauksissa on esiintynyt ampuma-aseiden osalta ns. sopimismenettelyä, jossa ampuma-aseet ovat ikään kuin sopimusperusteisesti poliisin hallussa. Poliisihallitus kertoi ottavansa sopimusmenettelyä koskevan asian käsiteltäväksi, kun on saatu tietoa käytännön yleisyydestä.

9 SISÄASIANMINISTERIÖ 9 Tarkastajat toivat esille, että ministeriöön on tullut j oitakin yhteydenottoja aseiden palauttamisen osalta. Yhteydenottoj en mukaan poliisi ei ole palauttanut aseita takaisin, vaikka hallinto-oikeus on kumonnut poliisin haltuunottopäätöksen. Poliisihallituksen mukaan asia on tiedostettu ja oikeaa menettelytapaa (aseiden nopea palauttaminen) on välitetty hallintoon mm. tarkastuskäyntien yhteydessä. Todettiin, että poliisin uusi aserekisteri otetaan käyttöön vuonna myös ruotsinkielisenä versiona. Rekisteri tulee parantamaan asehallintomenettelyn laatua poliisissa. Sisäasiainministeriön mukaan aselupakäytäntöjenhallintola.inmukaisuuteentulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota sekä koulutuksessa että ohjeistuksessa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. (vrt. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän loppuraportti, Poliisihallituksen julkaisu 2/2010). 2.5 Henkilötietojen valvonta Käsiteltäviä asioita olivat henkilötietojen valvonnan käytännöt, havainnot ja toimenpiteet. Rekisterinpitopäällikkö Jari Råman Poliisihallituksen tekniikan yksiköstä osallistui asian käsittelyyn. Poliisihallituksen mukaan kaikki lokitietoj en tarkastuspyynnöt käsitellään Poliisihallituksen rekisterinpidosta vastaavassa tekniikan yksikössä. Pyyntöj en määrä on ollut kasvussa. Rekisterinpidon vastuualue on tehnyt myös jonkin verran omaa valvontaa ja tarve tällaiselle toiminnalle olisi ehdottomasti suurempi. Rekisterinpitopäällikkö Råman kertoi, kuinka lokitietojen tarkastus poliisihallinnossa käytännössä tapahtuu. Sisäasiainministeriö sai sen käsityksen, että lokitarkastusten tekeminen vaatii paljon tarkkuutta, asiantuntemusta ja aikaa, eikä nykyisiä tekniikan yksikön voimavaroja voida pitää riittävänä. Poliisihallitus on antanut määräyksen rekisterinpidosta poliisissa (POHA 2020/2011/1423). Määräyksen mukaisesti poliisiyksiköt ovat nimenneet uudet tietosuojavastaavat, jotka toimivat osana poliisin rekisterihallintoa. Lokivalvonta on keskeinen laillisuusvalvonnan osa-alue Poliisihallituksessa. Uusille tietosuojavastaaville on annettu muun muassa neuvontatehtävä ja heidän avullaan lokitarkastukset tulevat jalkautumaan päivittäistoimintaan. Poliisihallitus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Poliisihallitus kertoi hiihtäjä Mika Myllylän kuolintapauksen yhteydessä tehdystä lokitarkastuksesta, jonka seurauksena tehtiin ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle (syyttäjä tai esitutkintaviranomainen) noin 350 kertaa tapahtuneesta poliisi- ja muun virkamiehen epäillystä asiattomasta henkilörekisterin käytöstä. Todettiin, ettei enää voi olla kysymys siitä, etteivät poliisihallinnon virkamiehet tietäisi, kuka ja mihin tarkoitukseen poliisin rekistereitä saa käyttää. Poliisihallituksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ovat olleet myös oikeudenkäyntien kohteena. Tietosuojalainsäädännön noudattamisen merkitys näkyy siinäkin, että valtio on eräässä tapauksessa tuomittu maksamaan vahingonkorvausta n euroa.

10 SISÄASIANMINISTERIÖ 10 Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö on ratkaissut mm. poliisin menettelyä henkilötunnuksen käsittelyssä koskevan kanteluasian, johon liittyi myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen aikaisempi kannanotto. Tiedusteltaessa asian vaihetta henkilötunnuksen osalta, Poliisihallituksen puolesta ilmoitettiin, että PATJA järjestelmään on tehty muutos, joka mahdollistaa henkilötunnuksen tunnusosan poistamisen rikosilmoitusjäljennöksistä. Poliisihallitus pitää järjestelmän muutosta iässä vaiheessa riittävänä. Sisäasiainministeriö kiitti Poliisihallitusta ja tästä yhteydessä erityisesti tekniikan yksikköä yhteistyöstä SM :n ja sen hallinnonalan laillisuusvalvontaohjeen valmistelussa. 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1 Johtopäätökset Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen henkilöstö on ammattitaitoista j a motivoitunutta sekä toiminta suunnitelmallista. Laillisuusvalvonnassa on edelleen tapahtunut myönteistä kehitystä. Laillisuusvalvonnan vastuualueen työmäärä vaikuttaisi olevan mittava. Käsiteltävänä on sekä määrällisesti paljon asioita että laadullisesti haastavia asiakokonaisuuksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan vastuualueen voimavaroja ei tulisi ainakaan vähentää nykyisestä. Poliisihallinnon laillisuusvalvonta-asioiden määrän ja laadun johdosta sisäasiainministeriön on perusteltua jatkossa ainakin toistaiseksi painottaa tarkastustoiminnassaan poliisihallintoa. Jatkossa on myös perusteltua tehdä vuosittain kaksi laillisuusvalvontatarkastusta poliisihallitukseen. Kielellisten oikeuksien toteutumiseen on j atkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Aselupa-asioiden käsittelyä on niin ikään vielä seurattava. Tarkastuksella ei vielä saatu riittävästi tietoa aselupa-asioiden käsittelystä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan työnjako Poliisihallituksessa laillisuusvalvonnan vastuualueenja ohjaavien yksiköiden välillä vaikuttaisi olevan jossain määrin epäselvä, j a toimivaltuuskysymyksiin liittyvät ongelmat tulivat toistuvasti keskustelussa esille. (Laillisuusvalvonnan käsityksen mukaan sen tehtävänä on valvoa säädösten ja määräysten noudattamista poliisissa. Säädösten, ohjeiden ja määräysten anto sekä ohjaus kuuluvat substanssiyksiköille. Noudattamisen valvonta kuuluu laillisuusvalvonnalle.) Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan toimenpidesuosi tusten.ja havaintojen toimeenpano ja seuranta kuuluisivat luontevammin eri toimialojen ohjaukselle. Toimialat voisivat puolestaan raportoida suoritetuista toimenpiteistä laillisuusvalvonnan vastuualueelle, jonka tehtävänä olisi ylläpitää kokonaiskuvaa. 3.2 Toimenpidesuositukset 1. Poliisihallitus j ärjestää poliisihallintoa koskevien laillisuusvalvontaratkaisuj enj aniissä esitettyjen toimenpiteiden seurannan sekä laillisuusvalvontahavaintojen hyödyntämisen systemaattisesti poliisitoiminnan kehittämisessä. Laillisuusvalvontaratkaisuissa annettujen oikeusohjeiden toimeenpanossa tulisi huomioida myös Poliisiammattikorkeakoulun rooli.

11 SISÄASIANMINISTERIÖ Poliisihallitus raportoi sisäasiainministeriölle liitteenä 2 olevassa taulukossa mainittujen ratkaisujen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 3. Poliisihallitus määrittelee kielellisten oikeuksien toimenpanoon tarvittavat virkamiesten vastuut selkeästi - tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa. 4. Poliisihallitus turvaa riittävät laillisuusvalvonnan voimavarat Poliisihallituksessa. 5. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet tiivistää yhteistyötä laillisuusvalvonnan, sisäisen tarkastuksen, toimialaohjauksen ja tietohallinnon välillä. 6. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan osalta Poliisihallituksen onjärjestettävä alaisen hallinnon ohjaus joko nykyisen salaisten pakkokeinojen seurantaryhmän puitteissa tai jollakin muulla tehokkaalla tavalla. 7. Poliisihallitus varmistaa, että kaikilla SALPA-valvojilla on valvontatehtävän edellyttämien oikeuksien ja tietojärjestelmiin pääsyn lisäksi myös muut edellytykset, kuten asianmukainen osaaminen tehtävän suorittamiseksi. 8. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet järjestää SALPA-valvojille suunnattu valvontatehtävää tukeva koulutus. 9. Poliisihallitus arvioi edellytykset ja mahdollisuudet keskittää SALPA-valvontaa osaamisenja riittävän rutiinin ylläpitämiseksi. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus-ja ihmisoikeuksien kannalta, lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 10. Poliisihallituksen salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonnan painopisteiksi ehdotetaankeinoja, jotka ovat tuomioistuinkontro llin ulkopuolella (päätöksenteko poliisimiehellä) sekä erityisesti peitetoimintaa, valeostoa ja tietolähteiden käyttöä. Valvonnassa tulisi varmistaa vaatimusten ja päätösten riittävä perusteleminen ja kirjaaminen SALPAjärjestelmässä. Kielellisten oikeuksien ja aselupa-asioiden tilannetta käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä tapaamisissa j a laillisuusvalvontatarkastuksilla pysyvänä asiakohtana toistaiseksi. Poliisihallituksen tulee raportoida toimenpide-ehdotusten j ohdosta suoritetuista toimenpiteistä seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. Laillisuusvalvontaraportti käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä väli- tai tuloskeskusteluissa.

12 SISÄASIANMINISTERIÖ 12 Oikeusyksikk ö Kertomuksen vakuudeksi, Helsingissä Lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen Ylitarkastaj a Tiina Mantere Jakelu Tiedoksi Poliisihallitus Sisäasiainministeri Päivi Räsänen Valtiosihteeri Marjo Anttoora Ministerin erityisavustaja Niklas Andersson Ministerin erityisavustaja Marjo Loponen Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa SM Poliisiosasto SM Sisäisen tarkastuksen yksikkö Poliisiammattikorkeakoulu Eduskunnan oikeusasiamies Valtioneuvoston oikeuskansleri

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 :n sekä ulkomaalaislain 181 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA?

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES MITÄ OIKEUSASIAMIES TEKEE? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta

Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta Juha Haapamäki Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta Viranomaisten toiminta ja niiden asiakirjat ovat yleensä julkisia kaikille tai ainakin asianosaisille. Tästä julkisuudesta on kuitenkin eriasteisia

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisin liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen 1 Tervetuloa seminaariin Liikenneturvallisuustilanne Muutokset toimintaympäristössä ja liikenteen valvonnassa

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 29.5.2012 Eduskunnan oikeusasiamies ylin laillisuusvalvoja eduskunnan valitsema toimivallasta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016 1 (4) Työsuojelupäällikkö Anne Roine Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors Djurskydssförening HESY Ry Yhdyskunnantie 11 00680 HELSINKI Viite Kuuleminen dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014, 4.3.2014

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

POLIISILLA OLEVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN VUOKRANANTAJALLE TAI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLLE

POLIISILLA OLEVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN VUOKRANANTAJALLE TAI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLLE 30.9.2011 Dnro 1354/2/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita POLIISILLA OLEVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN VUOKRANANTAJALLE TAI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLLE

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot