POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS"

Transkriptio

1 S I S A A SI AI NMI! IST ERI _ OIKEUSYKSIKKÖ POLIISIHALLITUKSEN LAI LLISU U SVALVO NTATARKASTUS TARKASTUSKERTOMUS 2011

2 SISÄASIANMINISTERIÖ 2 1. Tausta 2. Tarkastusteemat Sisäasiainministeriön oikeusyksikön tulossopimuksenja tarkastussuunnitelman vuodelle 2011 mukaan oikeusyksikön tehtävänä oli tehdä valvontakäynti Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueella. Käynti tehtiin yhteistoiminnassa sisäasiainministe riön poliisiosastonja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa. Tilaisuuteen osallistui oikeusyksiköstä lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen, neuvotteleva virkamies Kimmo Kiiski, ylitarkastaja Tiina Manterejaproj ektikoordinaattori Pauliina Juntunen (sihteeri), ministeriön poliisiosastolta poliisijohtaja Pentti Saira ja poliisiylitarkastaja Stefan Gerkm an ja ministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköstä neuvotteleva virkamies Jyrki Pennanen. Poliisihallituksen esikunnan laillisuusvalvonnan vastuualuetta tilaisuudessa edustivat poliisiylitarkastaja Pe rtti Sihvonen, poliisiylitarkastaja Mika Heinilä ja poliisitarkastaja Juha Henttala. Erillisten tarkastusteemojen käsittelyssä olivat lisäksi läsnä ministeriön poliisiosastolta neuvotteleva virkamies Johanna Kari sekä Poliisihallituksen rikostorjuntayksiköstä Arto Hankilanoja, tekniikan yksiköstä rekisterinpitopäällikkö Jari Råman, lupahallintoyksiköstä apulaispoliisipäällikkö Heidi Nuoritalo j a poliisiylij ohtajantukiyksiköstä kehitysj ohtaj a Tomi Vuori. Tarkastus toteutettiin etukäteen määriteltyjen aihepiirien ja esityslistan pohjalta (liite 1). Tarkastuksen yhteydessä poliisihallitukselle annettiin annettuja laillisuusvalvontaratkaisuja koskeva taulukko (liite 2). Poliisihallituksen tulee raportoida ratkaisujen aiheuttamista toimenpiteistä sisäasiainministeriön oikeusyksikölle seuraavassa laillisuusvalvontatarkastuksessa, ellei ratkaisuissa ole edellytetty toimenpiteitä tehtäväksi tai raportoitavaksi jo aiemmin. 2.1 Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan ajankohtaiset asiat Yleistä Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen päällikön poliisiylitarkastaja Pertti Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden asenne laillisuusvalvontaan on yhdenmukaistunutja parantunut. Poliisissa on tiedostettu paremmin laillisuusvalvonnan olevan osa yksiköiden jokapäiväistä johtamista, ja tarkastushavaintoj aj a kanteluratkaisuja käsitellään nykyisin poliisiyksiköidenjohtoryhmissä, linjajohdoissa ja muissa johtamisjärjestelmissä. Sihvosen mukaan on ymmärretty, että laillisuusvalvonta on osa poliisin johtamisjärjestelmää, poliisin toiminnan kehittämistä ja sen laadunvalvontaa- ei vain virheiden etsimistä. Katse on myös tulevaisuudessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä. Parannettavaakin on vielä runsaasti. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan v astuualueen tärkeimpiä tarkastusteemoj a vuonna 2011 ovat olleet SALPAjärjestelmä, takavarikot, yli 540 päivää esitutkinnassa olleet jutut sekä valeosto- j a peitetoiminta. Vuonna 20111aillisuustarkastuskäynneillä tarkastettiin lisäksi tietolähdetoimintaa.

3 SISÄASIANMINISTERIÖ 3 Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan poliisiyksiköiden oma tarkastustoiminta on kehittynyt. Sen voidaan sanoa olevanjärjestelmällisempää ja ammatillisempaa. Poliisihallituksen näkemys on, että isommissa yksiköissä valvontatoiminta on ammatillisemmin toteutettu kuin pienemmissä yksiköissä. Sihvosen mukaan Poliisihallituksen vuonna 2010 antamat toimenpidesuositukset on pääosin toteutettu. Puutteita todettiin kuitenkin erityisesti henkilöön kohdistuvissa pakkokeinoj en kirjauksissa. Vuoden 2011 toteutuneissa Poliisihallituksen tarkastuksissa annettuj en toimenpidesuositusten määrä on vähentynyt. Laillisuusvalvonnan vastuualueen omaksuman käytännön mukaan suositukset ja huomautukset kohdistetaan yksiköiden päälliköihin, ei komisarioihin tai muihin toimijoihin. Hallinnon sisäisen ohjauksen vaikuttavuuden kannalta onkin parempi, että ohjaustoimet kohdistuvat tahoihin, jotka vastaavat resursseista, päättävät niiden kohdentamisesta ja vastaavat yksiköidensä johtamisesta. Tarkastusten ja kantelujen perusteella on todettavissa, että esitutkinnan päätökset perustellaan aikaisempaa paremmin. Myös laillisuustarkastuspöytäkirjat ovat olleet informatiivisempia. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta pyrkii antamaan kirjaamisesta välittömän palautteen tarkastusten yhteydessä. Poliisiylitarkastaj a Sihvosen mukaan takavarikkoasioiden hallinnointi poliisiyksiköissä ei ole kaikilta osin asianmukaista. Pakkokeinojen kirjaamisessa on haasteita. Poliisihallitus on kerännyt poliisiyksiköistä takavarikoita koskevia tietoja vuosituhannen vaihteesta lähtien ja listat on toimitettu arvioitavaksi yksiköihin. Poliisihallituksen edellyttämät korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Laillisuusvalvonnan vastuualue palaa aihepiiriin tulevissa tarkastuksissa. Takavarikkoasioiden hallinnoinnissa ongelmia aiheuttaa myös syyttäjiltä, tuomioistuimilta ja Oikeusrekisterikeskukselta tulevan palautteen puute ja viiveet. Poliisihallitus on antanut kaikille poliisiyksiköille määräyksen takavarikkoasioiden kuntoon laittamiseksi välisenä aikana. Poliisiylitarkastaja Sihvosen mukaan vakuustakavarikot ja hukkaamiskiellot valikoituivat tarkastuskohteiksi ilmenneiden yksittäisten ongelmien vuoksi, mutta tarkastusten perusteella ei ole havaittu mitään erityisiä yleisempiä ongelmia. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuksissa on myös käsitelty rekistereiden lainmukaista ja oikeaa käyttöä käytännön esimerkkien avulla. Poliisihallitus on tarkastuksissa korostanut muitakin ihmis-ja perusoikeusrajoituksiaja niihin liitettyjä oikeusturvatakeita. Poliisissa avoinna olevien rikosjuttujen määrä on Sihvosen mukaan vähentynyt vuoden 2010 lukemista. Tarkkoja lukumääriä Sihvonen ei tilaisuudessa voinut ilmoittaa, mutta hän totesi, että juttumäärät vaihtelevat edelleen suuresti laitoksen koosta riippuen. Suurissa yksiköissä on avoimia juttuja selvästi enemmän kuin pienissä yksiköissä. Talousrikosasioissa ongelmana on edelleen pitkät aloitusviiveetja esitutkinnan kesto. Sihvosen mukaan yksittäisiä poliisiyksiköitä on määrätty antamaan selvityksiä vanhentuneistajutuista. Poliisihallitus toimittaa ylimpien laillisuusvalvojien kanteluratkaisut laajalti poliisiyksiköille tiedoksi. Myös laillisuustarkastuskäynneillä on käsitelty yksittäisiä kanteluratkaisuja. Poliisihallituksen toimenpiteitä edellyttävät ratkaisut on vastuutettu Poliisihallituksen eri yksiköille toimenpiteitä varten.

4 SISÄASIANMINISTERIÖ 4 Esityksensä lopuksi poliisiylitarkastaja Sihvonen totesi, että kokonaisuudessaan poliisin laillisuusvalvonta on viime aikoina kehittynyt. Nyt vaikuttavuutta kyetään paremmin arvioimaan. Kaikissa poliisiyksiköissä on valvontajärjestelmä. Poliisissa on nyt parempi asenne laillisuusvalvontaa kohtaan. Tärkeää on ollut myös hyvien käytäntöjen välittäminen yksiköiden välillä. Nykyisin laadukkaampien yksiköiden tarkastuspöytäkirjojen avulla saadaan parempi käsitys valvonnan sisällöstä ja tehdyistä havainnoista. Suoritteet Poliisihallituksessa on mennessä tullut vireille kanteluasiaa (edellyttänyt toimenpidettä) j a kansalaiskirjettä. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualue on antanut kanteluratkaisua. Laillisuusvalvonnan vastuualue o n - antanut 421 valtioasiamiehenlausuntoa ja - myöntänyt 12 erityistä poliisivaltuutta. Näiden lisäksi vastuualue on - antanut 76 lausuntoa j a - käsitellyt 17 vahingonkorvausvaatimusta ja 8 oikeudenkäyntiä. Vastuualue on tehnyt - 21 tarkastusta. Poliisihallitus on siirtänyt asian alaisen poliisiyksikön käsiteltäväksi - noin 200 kertaa. Resurssitilanne Laillisuusvalvonnan vastuualueella on tällä hetkellä vireillä noin 50 asiaa esittelij ää kohden. Asioiden lukumäärä on laskenut jonkin verran vuodesta 2010, mutta lukumäärää voidaan pitää edelleen suurena. Laillisuusvalvonnan vastuualue on selvästi ylityöllistetty ja säännönmukainen työaika ei riitä kaikkiin tehtäviin. Aikaa menee kirj allisten töiden lisäksi muun muassa puhelinneuvontaan. Poliisihallitukseen kohdistuva oma valvonta Poliisihallituksessa ei ole vuoden 2011 aikana tullut vireille Poliisihallituksen omiin virkamiehiin kohdistuneita kanteluita. Ylimmillä laillisuusvalvojilla tai sisäasiainministeriössä vireillä olevien asioiden lukumäärää ei ole Poliisihallituksen tiedossa. Poliisihallitus käsittelee itse poliisiylitarkastajaa alempiin virkamiehiin kohdistuvat kantelutja vastaavat asiat. Poliisiylitarkastajiaja heitä ylempien virkamiesten kanteluasiat siirretään sisäasiainministeriön käsiteltäväksi. Poliisipäälliköistä tai muista yksiköiden päälliköistä tehdyt kantelut käsitellään Poliisihallituksessa. Sisäasiainministeriössä ei ole vuoden 2011 aikana ollut vireillä Poliisihallituksesta siirrettyjä laillisuusvalvonta-asioita.

5 SISÄASIANMINISTERIÖ 5 Oikeusyksikk ö 2.2 Salaisten pakkokeinojen ja salaisen tiedonhankinnan valvonta Käsiteltäviä asioita olivat salaisia pakkokeinoja koskevat valvontakäynnit, SALPAj ärj estelmän valvoj amerkinnät j a SALPA-järjestelmän tilanne, salaisen tiedonhankinnan seurantaryhmän toiminta sekä salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisut sekä niistä seuranneet (jatko)toimenpiteet. Poliisihallituksesta teeman käsittelyyn osallistui myös poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonta (SALPA-valvonta) on osa Poliisihallituksen reaaliaikaista ja jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Salaisissa pakkokeinoissa on kyse poliisin toimenpiteistä ja toimivaltuuksien käyttämisestä, jotka eivät tule ainakaan välittömästi kohdehenkilöiden tietoon. Niiden käyttöön ja valvontaan liittyy myös voimakas perus- ja ihmisoikeusnäkökulma. Vuonna 2010 Poliisihallitus tarkasti 1-5 asiaa laillisuustarkastuskäyntien yhteydessä. Niiden lisäksi tarkastettiin SALPA- järjestelmän yhteenvetonäkymää. SALPA-asioiden valvontaa suoritetaan säännönmukaisesti sekä Poliisihallituksessa että kaikissa näitä toimivaltuuksia käyttävissä yksiköissä. Poliisihallitus on kiinnittänyt huomiota poliisin yksiköiden omaan laillisuustarkastusjärjestelmään. Poliisihallituksen mukaan vuosina 2010 j a 2011 poliisin ylij ohdon suorittamaan SALPA-valvontaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen mukaan SALPAjärjestelmäntoimivuudessa on ollut haasteita. Asiasta ja SALPA järjestelmään liittyvistä ongelmista on keskusteltu sisäasiainministeriön oikeusyksikön kanssa jo vuonna On tiedossa, että salaisten pakkokeinojen asianhallinta tullaan kytkemään osaksi poliisin uutta VITJAjärjestelmää. Uudessa järjestelmässä otetaan valvontatoiminta aikaisempaa paremmin huomioon. Tässä tilanteessa SALPAjärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista kehittää enää itsenäisenä järjestelmänä. Poliisihallituksen vuoden 20101aillisuustarkastuksissa todettiin, että j oissakin yksiköissä on nimetty valvoja, mutta hänellä ei välttämättä ole oikeuksia SALPA järjestelmään. Vuonna 2011 ei vastaavaa enää todettu. Hyvin toimivia poliisilaitoksia ovat esimerkiksi Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen poliisilaitokset, joissa kaikki SALPAjärjestelmässä olevat asiat on tarkastettu. Myös Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin tilanne valvonnan osalta on hyvä. Keskusrikospoliisi on toivonut ulkopuolista valvontaa. Virasto on pyytänyt myös Poliisihallituksen ohjausta j a toimenpidesuosituksia. Poliisihallituksen mukaan ohj aus ei ole tällä hetkellä kuitenkaan laajassa mittakaavassa mahdollista. Poliisihallitus ja Keskusrikospoliisi ovat kuitenkin käyneet joitakin keskusteluja "systeemivirheistä", ja keskusteluissa asioihin on löytynyt ratkaisu.

6 SISÄASIANMINISTERIÖ 6 Poliisin tiedonha.nkinnanjärjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (174/2008) 18 :n mukaisesti poliisin tiedonhankintaa valvoo osaltaan seurantaryhmä, jonka jäseninä on poliisiylijohdon, Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen lisäksi edustaja myös tuomioistuinlaitoksesta, syyttäjälaitoksesta, tullilaitoksesta ja rajavartiolaitoksesta. Poliisiylitarkastaja Hankilanojan mukaan tällainen laaja kokoonpano seurantaryhmässä estää yksittäisten asioiden avoimen käsittelyn. Asioita j oudutaan käsittelemään yleisemmällä tasolla eikä yksityiskohtainen ohjaus ole ryhmän puitteissa mahdollista. Lisäksi ensisijainen vastuu ohjauksesta ja tulkintaratkaisuista on toimijoiden esimiestahoilla. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan asiassa on erotettava yksittäisistä pakkokeinoja koskeva päätöksenteko ja siihen kuuluva virkamiesten vastuu yleisemmästä toimintatapoja tai tyyppitapauksia koskevasta toiminnan linjaamisesta. Tällainen rooli kuuluu esimiesten lisäksi selkeästi myös Poliisihallitukselle, etenkin kun sitä on erikseen pyydetty. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2010 (sivu 127) painotetaan poliisin ylij ohdon velvollisuutta linj ata toimintaa j a tarvittaessa ottaa kantaa tulkintoihin. Poliisihallituksen on järjestettävä edellä kuvattu salaisia pakkokeinoja koskeva ohjaus joko olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa tai jollakin muulla tavalla. Laillisuusvalvonnan vastuualue on vuoden 2011 tarkastuksissa valvonut yksittäisten salaisten pakkokeinojen käyttöä. Oma-aloitteisesti laillisuustarkastusten ulkopuolella on katsottu noin 50 toimenpidettä diaaritietojen perusteella. Valeosto- j a peitetoimintamenettelyn sekä poliisin omalla päätöksellä tehtyj en toimenpiteiden valvontaa on lisätty entisestään. Poliisilaitokset ovat kokeneet valvonnan positiivisena asiana j a valvonnassa on tehty havaintoja hyvistä käytännöistä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan poliisihallituksen on käytännössä mahdotonta valvoa kaikkia salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa, joten kysymys on pistokoetarkastuksista tms. ja valvontajärjestelmän toimivuuden varmistamisesta. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan valvonnan painopisteeksi tulisi ottaa erityisesti sellaiset päätökset, joissa tuomioistuimella ei ole roolia. Näitä ovat mm. poliisimiehen kiireellisessä tilanteessa tehdyt päätökset. Valeosto- ja peitetoiminnan valvonnan lisäksi myös tietolähteiden käyttöä tulee edelleen valvonnan haasteellisuudesta huolimatta valvoa. Lisäksi tällä hetkellä ei ole riittävästi erillistä valvojakoulutusta, jonka kehittämistä ja järjestämistä tulisi harkita. Lisäksi voitaisiin harkita sitäkin vaihtoehtoa, että valvonta keskitettäisiin vain j oihinkin poliisiyksiköihin, mikä voisi helpottaa valvoj ien ammattitaidon ja oikeanlaisen rutiinin ylläpitämistä. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, ja keskittäminen myös lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Edelleen Poliisihallituksen tulisi valvonnassaan varmistaa, että salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat vaatimukset ja päätökset perustellaan SALPAjärjestelmässä asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinenkin tarkkailija voi pelkästään SALPA Järj estelmän kirj austen perusteella tehdä arvionsa keinon käytön edellytyksistä. Esimerkkiä perusteluvelvollisuuden laaj uudesta voidaan jo nyt hakea voimaantulevista salaisia pakkokeinoj a j a salaista tiedonhankintaa koskevista päätöksentekopykälistä. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussakin KKO 2007 :7 todetaan, että tuomioistuimen tulee selvittää ne tosiasiatiedot, joihin rikosepäilyn väitetään perustuvan. Pelkkää vaatimuksen esittävän virkamiehen viittausta tutkinnassa saatuihin tietoihin tai

7 SISÄASIANMINISTERIÖ Kielelliset oikeudet hänen niiden perusteella tekemäänsä johtopäätöstä ei voida pitää riittävänä selvityksenä pakkokeinoj en edellytysten täyttymisestä. Vaatimuksen tueksi tulee esittää konkreettisia seikkoja, joiden perusteella tuomioistuimen on mahdollista tehdä yksittäistapauksessa oma arvionsa edellytysten täyttymisestä. Hyvänä asiantilana todettiin Valtakunnansyyttäjänvirastonja Poliisihallituksen käynnistysvaiheessa oleva uutta esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakia koskeva yhteishanke, jossa yhtenä osa-alueena ovat salaiset pakkokeinot. Käsiteltäviä asioita olivat eduskunnan oikeusasiamiehen kielellisiä oikeuksia koskevat ratkaisut j a niiden vaikutukset, kielilainsäädännön soveltamista koskevien puutteiden korjaamistilanne poliisin hallinnonalalla- kielilain toteutumisen seurantamenetelmienkehittämistoimet sekä erityisesti saamenkielisten poliisipalvelujen tilanne. Poliisihallituksen kehittämisjohtaja Tomi Vuori osallistui kielellisten oikeuksien käsi ttelyyn. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota siihen, että kielelliset oikeudet on kirj attu sisäasiainministeriön j a Poliisihallituksen väliseen tulossopimukseen. Sisäasiainministeriö huomautti Poliisihallitusta siitä, ettei välituloskeskustelussa esitetty asiasta minkäänlaista raporttia tai tietoa. Sisäasiainministeriö kiinnitti Poliisihallituksen huomiota myös siihen, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo aiemmin antanut sisäasiainministeriölle huomautuksen kielellisten oikeuksien sivuuttamisesta automaattisessa liikenteenvalvonnassa. Parhaillaan on vireillä uusi samaa aihetta koskeva asia. Poliisihallitukselta tiedusteltiin kielellisiä oikeuksia koskevia toimenpiteitä, ja sitä, onko asiaan kuuluvia tehtäviä j a velvoitteita tarkasteltu toimialoilla. Asiaan (tulossopimuksessa sovittu kielellisten oikeuksien seurantamenetelmä j a kielelliset oikeudet automaattivalvonnassa) ei saatu tarkastuskäynnillä yksiselitteistä vastausta. Liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jäädään odottamaan asianomaisten virkamiesten vastauksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien täytäntöönpanoa koskevat vastuut on määriteltävä tarkemmin tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa, koska koordinaatiosta vastaava kehittämisjohtaja Tomi Vuoren mukaan hänellä ei ole toimivaltaa asiassa. Automaattista liikenteenvalvontaa koskevassa asiassa jouduttaneen pahimmassa tapauksessa arvioimaan, onko automaattivalvonnan j atkaminen lainkaan mahdollista, mikäli kielellisiä oikeuksia ei voida toteuttaa. Asiaan palataan kokonaisuudessaan, kun selitykset ja lausunnot asiasta on saatu. Todettiin, ettei myöskään saamenkielisten oikeuksien tilanne ole muuttunut paremmaksi viime vuosina. Muun muassa käännöspalveluiden saaminen on ollut ongelmallista. Kehittämisjohtaja Vuori ilmoitti ottavansa kielellisiin oikeuksiin liittyvät ongelmat esille seuraavassa päällikkökokouksessa.

8 SISÄASIANMINISTERIÖ 8 Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kielellisten oikeuksien turvaaminen poliisihallinnossa vaikuttaisi olevan j okseenkin huolestuttavassa tilassa. Asiaan on palattava pikaisesti ja viimeistään seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 2.4 Poliisin ampuma-aselupakäytännö t Käsiteltäviä asioita olivat väliaikaisten haltuunottojen prosessit, aselupien peruttamispäätösten perustelut ja kielteisten päätösten perusteleminen. Apulaispäällikkö Heidi Nuoritalo osallistui Poliisihallituksesta asian käsittelyyn. Vuoden 20101aillisuusvalvontakertomuksessa Poliisihallitus nosti esille kolme keskeistä aselupakäytännössä havaittua ongelmallista asiaryhmää : 1) hallintolain mukainen valituskelpoinen päätös, 2) asianosaisen kuuleminen ja 3) salassapitomerkinnät. Poliisiylitarkastaj a Heinilän mukaan mainitut lupahallintoa koskevat ongelmat ovat vuonna 2011 tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella monilta osin poistuneet. Poliisiyksiköt ovat järjestäneet henkilöstölle tarvittavaa koulutusta ja ohjeistusta. Poliisin hallintomenettely on parantunut ja erityisesti muutoksenhakumenettelyyn on kiinnitetty huomiota. Esimerkkinä voidaan mainita asianosaisen kuuleminen. Myös päätösten perustelut ovat nyt laadukkaampia. Havainnot on tehty valtionasiamiehen tehtävässä läpi käydyn aineiston osalta. Hallintomenettelyn laatua j a ennen kaikkea vaikuttavuutta on saatu parannettua siten, että valtionasiamies informoi havaitun epäkohdan tai virheellisen menettelyn välittömästi päätöksen tehneelle virkamiehelle. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota salassapitomerkintöihin, joiden osalta käytännöt ovat parantuneet. Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että tietojärjestelmistä ei saa asiakirjoihin salassapitomerkintään, vaan se pitää pääsääntöisesti tehdä käsin. Laillisuusvalvonnan vastuualueen tarkastuskohteena ovat vuonna 2011 olleet ajooikeusasiat. Valtionasiamies antaa lausunnon noin 500 ampuma-asevalitukseen. Tätä kautta ampuma-aseasiat ovat tarkastelun kohteena vuonna Kohteeksi on otettava myös ulkomaalaisasiat, mitä valintaa sisäasiainministeriö piti perusteltuna. Tarkastajat tiedustelivat Poliisihallitukselta poliisiyksiköille annettavan ohjauksen laatua ja määrää. Valtionasiamiesinstituution olemassaolosta huolimatta ihmiset ottavat yhteyttä runsaasti ministeriöön. Tiedustelut koskevat usein käytännön menettelytapoja. Poliisihallituksen mukaan saatuja viestejä on välitetty poliisilaitoksille ja lupahallinnon henkilöstön koulutus nähtiin myös tärkeänä. Poliisihallituksessa ohjauksen vähentymistä on aiheuttanut kolmen keskeisen virkamiehen eläkkeelle siirtyminen. Keskustelussa todettiin virkamieskunnan kehittämistarve hallintolain tuntemuksen osalta. Ongelmana on ollut myös kielteisiä päätöksiä koskevan lomakkeen puuttuminen. Poliisihallituksen lupahallintoyksikön mukaan käytäntönä on lähteä selvittämään asiaa väliaikaisen haltuunoton kautta. Asian käsittelylle asetettu aikaraj a on koettu ongelmallisena. Poliisihallitus on havainnut, että yksittäistapauksissa on esiintynyt ampuma-aseiden osalta ns. sopimismenettelyä, jossa ampuma-aseet ovat ikään kuin sopimusperusteisesti poliisin hallussa. Poliisihallitus kertoi ottavansa sopimusmenettelyä koskevan asian käsiteltäväksi, kun on saatu tietoa käytännön yleisyydestä.

9 SISÄASIANMINISTERIÖ 9 Tarkastajat toivat esille, että ministeriöön on tullut j oitakin yhteydenottoja aseiden palauttamisen osalta. Yhteydenottoj en mukaan poliisi ei ole palauttanut aseita takaisin, vaikka hallinto-oikeus on kumonnut poliisin haltuunottopäätöksen. Poliisihallituksen mukaan asia on tiedostettu ja oikeaa menettelytapaa (aseiden nopea palauttaminen) on välitetty hallintoon mm. tarkastuskäyntien yhteydessä. Todettiin, että poliisin uusi aserekisteri otetaan käyttöön vuonna myös ruotsinkielisenä versiona. Rekisteri tulee parantamaan asehallintomenettelyn laatua poliisissa. Sisäasiainministeriön mukaan aselupakäytäntöjenhallintola.inmukaisuuteentulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota sekä koulutuksessa että ohjeistuksessa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. (vrt. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän loppuraportti, Poliisihallituksen julkaisu 2/2010). 2.5 Henkilötietojen valvonta Käsiteltäviä asioita olivat henkilötietojen valvonnan käytännöt, havainnot ja toimenpiteet. Rekisterinpitopäällikkö Jari Råman Poliisihallituksen tekniikan yksiköstä osallistui asian käsittelyyn. Poliisihallituksen mukaan kaikki lokitietoj en tarkastuspyynnöt käsitellään Poliisihallituksen rekisterinpidosta vastaavassa tekniikan yksikössä. Pyyntöj en määrä on ollut kasvussa. Rekisterinpidon vastuualue on tehnyt myös jonkin verran omaa valvontaa ja tarve tällaiselle toiminnalle olisi ehdottomasti suurempi. Rekisterinpitopäällikkö Råman kertoi, kuinka lokitietojen tarkastus poliisihallinnossa käytännössä tapahtuu. Sisäasiainministeriö sai sen käsityksen, että lokitarkastusten tekeminen vaatii paljon tarkkuutta, asiantuntemusta ja aikaa, eikä nykyisiä tekniikan yksikön voimavaroja voida pitää riittävänä. Poliisihallitus on antanut määräyksen rekisterinpidosta poliisissa (POHA 2020/2011/1423). Määräyksen mukaisesti poliisiyksiköt ovat nimenneet uudet tietosuojavastaavat, jotka toimivat osana poliisin rekisterihallintoa. Lokivalvonta on keskeinen laillisuusvalvonnan osa-alue Poliisihallituksessa. Uusille tietosuojavastaaville on annettu muun muassa neuvontatehtävä ja heidän avullaan lokitarkastukset tulevat jalkautumaan päivittäistoimintaan. Poliisihallitus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Poliisihallitus kertoi hiihtäjä Mika Myllylän kuolintapauksen yhteydessä tehdystä lokitarkastuksesta, jonka seurauksena tehtiin ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle (syyttäjä tai esitutkintaviranomainen) noin 350 kertaa tapahtuneesta poliisi- ja muun virkamiehen epäillystä asiattomasta henkilörekisterin käytöstä. Todettiin, ettei enää voi olla kysymys siitä, etteivät poliisihallinnon virkamiehet tietäisi, kuka ja mihin tarkoitukseen poliisin rekistereitä saa käyttää. Poliisihallituksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ovat olleet myös oikeudenkäyntien kohteena. Tietosuojalainsäädännön noudattamisen merkitys näkyy siinäkin, että valtio on eräässä tapauksessa tuomittu maksamaan vahingonkorvausta n euroa.

10 SISÄASIANMINISTERIÖ 10 Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö on ratkaissut mm. poliisin menettelyä henkilötunnuksen käsittelyssä koskevan kanteluasian, johon liittyi myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen aikaisempi kannanotto. Tiedusteltaessa asian vaihetta henkilötunnuksen osalta, Poliisihallituksen puolesta ilmoitettiin, että PATJA järjestelmään on tehty muutos, joka mahdollistaa henkilötunnuksen tunnusosan poistamisen rikosilmoitusjäljennöksistä. Poliisihallitus pitää järjestelmän muutosta iässä vaiheessa riittävänä. Sisäasiainministeriö kiitti Poliisihallitusta ja tästä yhteydessä erityisesti tekniikan yksikköä yhteistyöstä SM :n ja sen hallinnonalan laillisuusvalvontaohjeen valmistelussa. 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1 Johtopäätökset Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan vastuualueen henkilöstö on ammattitaitoista j a motivoitunutta sekä toiminta suunnitelmallista. Laillisuusvalvonnassa on edelleen tapahtunut myönteistä kehitystä. Laillisuusvalvonnan vastuualueen työmäärä vaikuttaisi olevan mittava. Käsiteltävänä on sekä määrällisesti paljon asioita että laadullisesti haastavia asiakokonaisuuksia. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan vastuualueen voimavaroja ei tulisi ainakaan vähentää nykyisestä. Poliisihallinnon laillisuusvalvonta-asioiden määrän ja laadun johdosta sisäasiainministeriön on perusteltua jatkossa ainakin toistaiseksi painottaa tarkastustoiminnassaan poliisihallintoa. Jatkossa on myös perusteltua tehdä vuosittain kaksi laillisuusvalvontatarkastusta poliisihallitukseen. Kielellisten oikeuksien toteutumiseen on j atkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Aselupa-asioiden käsittelyä on niin ikään vielä seurattava. Tarkastuksella ei vielä saatu riittävästi tietoa aselupa-asioiden käsittelystä. Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan työnjako Poliisihallituksessa laillisuusvalvonnan vastuualueenja ohjaavien yksiköiden välillä vaikuttaisi olevan jossain määrin epäselvä, j a toimivaltuuskysymyksiin liittyvät ongelmat tulivat toistuvasti keskustelussa esille. (Laillisuusvalvonnan käsityksen mukaan sen tehtävänä on valvoa säädösten ja määräysten noudattamista poliisissa. Säädösten, ohjeiden ja määräysten anto sekä ohjaus kuuluvat substanssiyksiköille. Noudattamisen valvonta kuuluu laillisuusvalvonnalle.) Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan laillisuusvalvonnan toimenpidesuosi tusten.ja havaintojen toimeenpano ja seuranta kuuluisivat luontevammin eri toimialojen ohjaukselle. Toimialat voisivat puolestaan raportoida suoritetuista toimenpiteistä laillisuusvalvonnan vastuualueelle, jonka tehtävänä olisi ylläpitää kokonaiskuvaa. 3.2 Toimenpidesuositukset 1. Poliisihallitus j ärjestää poliisihallintoa koskevien laillisuusvalvontaratkaisuj enj aniissä esitettyjen toimenpiteiden seurannan sekä laillisuusvalvontahavaintojen hyödyntämisen systemaattisesti poliisitoiminnan kehittämisessä. Laillisuusvalvontaratkaisuissa annettujen oikeusohjeiden toimeenpanossa tulisi huomioida myös Poliisiammattikorkeakoulun rooli.

11 SISÄASIANMINISTERIÖ Poliisihallitus raportoi sisäasiainministeriölle liitteenä 2 olevassa taulukossa mainittujen ratkaisujen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. 3. Poliisihallitus määrittelee kielellisten oikeuksien toimenpanoon tarvittavat virkamiesten vastuut selkeästi - tarvittaessa työjärjestyksessä tms. asiakirjassa. 4. Poliisihallitus turvaa riittävät laillisuusvalvonnan voimavarat Poliisihallituksessa. 5. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet tiivistää yhteistyötä laillisuusvalvonnan, sisäisen tarkastuksen, toimialaohjauksen ja tietohallinnon välillä. 6. Salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan osalta Poliisihallituksen onjärjestettävä alaisen hallinnon ohjaus joko nykyisen salaisten pakkokeinojen seurantaryhmän puitteissa tai jollakin muulla tehokkaalla tavalla. 7. Poliisihallitus varmistaa, että kaikilla SALPA-valvojilla on valvontatehtävän edellyttämien oikeuksien ja tietojärjestelmiin pääsyn lisäksi myös muut edellytykset, kuten asianmukainen osaaminen tehtävän suorittamiseksi. 8. Poliisihallitus arvioi mahdollisuudet järjestää SALPA-valvojille suunnattu valvontatehtävää tukeva koulutus. 9. Poliisihallitus arvioi edellytykset ja mahdollisuudet keskittää SALPA-valvontaa osaamisenja riittävän rutiinin ylläpitämiseksi. Tällä olisi merkitystä kansalaisten perus-ja ihmisoikeuksien kannalta, lisäisi toimivaltuuksiin ja harkintaan liittyen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 10. Poliisihallituksen salaisten pakkokeinojenja salaisen tiedonhankinnan valvonnan painopisteiksi ehdotetaankeinoja, jotka ovat tuomioistuinkontro llin ulkopuolella (päätöksenteko poliisimiehellä) sekä erityisesti peitetoimintaa, valeostoa ja tietolähteiden käyttöä. Valvonnassa tulisi varmistaa vaatimusten ja päätösten riittävä perusteleminen ja kirjaaminen SALPAjärjestelmässä. Kielellisten oikeuksien ja aselupa-asioiden tilannetta käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä tapaamisissa j a laillisuusvalvontatarkastuksilla pysyvänä asiakohtana toistaiseksi. Poliisihallituksen tulee raportoida toimenpide-ehdotusten j ohdosta suoritetuista toimenpiteistä seuraavan laillisuusvalvontatarkastuksen yhteydessä. Laillisuusvalvontaraportti käsitellään sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen välisissä väli- tai tuloskeskusteluissa.

12 SISÄASIANMINISTERIÖ 12 Oikeusyksikk ö Kertomuksen vakuudeksi, Helsingissä Lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen Ylitarkastaj a Tiina Mantere Jakelu Tiedoksi Poliisihallitus Sisäasiainministeri Päivi Räsänen Valtiosihteeri Marjo Anttoora Ministerin erityisavustaja Niklas Andersson Ministerin erityisavustaja Marjo Loponen Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa SM Poliisiosasto SM Sisäisen tarkastuksen yksikkö Poliisiammattikorkeakoulu Eduskunnan oikeusasiamies Valtioneuvoston oikeuskansleri

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Vanginkuljetuksesta annettavassa laissa säädettäisiin vanginkuljetustehtävien jakautumisesta kuljetusviranomaisten eli vankeinhoitolaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot