Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa

2 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva Mertaniemi apunaan työryhmä, johon kuului Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Sosiaalijohtaja Alice Backström Osastopäällikkö Jan Ehrström Koulutoimenjohtaja Maj-Len Swanljung Mustasaaressa kesäkuussa 2011

3 Sisältö Johdanto Keskeisiä käsitteitä Suomen kotouttamispolitiikka Tuki maahanmuuttajille Mustasaaressa Mustasaaren kotouttamisohjelman tavoite Vastaanottaminen ja ohjauspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Asuminen Terveydenhuollon palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus Opetustoimi Nuoriso- ja liikuntatoiminta Kulttuuritoiminta Aikuiskoulutus, työllisyys ja muut palvelut Kotoutumissuunnitelma Aikuiskoulutus ja kielikurssit Kotouttamismalli Maahanmuuttajan tehokkaan kotouttamisen kolme polkua Osallisena Suomessa -malli maahanmuuton alkuvaiheen ohjauksessa Lopuksi Suunnitelma kotoutumisen edistämisestä Mustasaaren kunnassa Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 1

4 2

5 Johdanto Kotouttamisohjelma on kunnan maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan keskeinen työkalu. Ohjelma sisältää suunnitelman kotoutumista tukevista ja edistävistä toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuusta. Kotoutumisen edistäminen tulee ottaa huomioon kunnan yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Lisäksi kotoutumisen edistäminen tulee ottaa huomioon kunnassa laadittavissa strategiaasiakirjoissa. Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti jatkuvasta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Kunta vastaanotti 1990-luvun lopulla lähes 200 kiintiöpakolaista, joista suurin osa oli Iranin kurdeja. Pakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinoimisesta vastasi pakolaiskoordinaattori yhteistyössä kunnan muiden viranhaltijoiden kanssa. Vuosien kuluessa pakolaiset ovat muuttaneet pois Mustasaaresta. Kunta ei ole vastaanottanut kiintiöpakolaisia 2000-luvulla eikä kunnassa ole tällä hetkellä maahanmuuttaja-asioiden koordinoinnista vastaavaa työntekijää vaan Mustasaaressa asuvat ulkomaalaiset käyttävät kunnan peruspalveluja lakiin perustuvien oikeuksiensa ja oleskelulupansa mukaisesti. Mustasaaressa asui noin 260 ulkomaalaistaustaista asukasta (noin 1,4 % kunnan asukkaista). Suurin osa heistä on muuttanut kuntaan avioliiton tai työn vuoksi. Kolmannes ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on kotoisin Ruotsista. Muut isommat ryhmät ovat Venäjältä, Yhdysvalloista, Thaimaasta, Virosta ja Isosta-Britanniasta. Puolet kunnan ulkomaalaistaustaisista henkilöistä asuu Sepänkylän alueella. Loput ovat levittäytyneet asumaan muualle kuntaan, esimerkiksi Koivulahteen, Hankmoon, Singsbyhyn, Veikkaalaan ja Sulvalle. Lisäksi Mustasaaren yrityksissä työskentelee naapurikunnissa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Mustasaaren kunnan ensimmäinen kotouttamisohjelma laadittiin vuonna 1997, ja sitä päivitettiin vuonna Kotouttamisohjelma kattoi kolmivuotiskauden , ja se täydensi vuonna 1997 laadittua integraatiosuunnitelmaa Mustasaaren maahanmuuttajia varten. Kotouttamisohjelmaa ei ole päivitetty 2000-luvulla. Asia on tullut ajankohtaiseksi Vaasan kaupungin kanssa toteutettavan yhteistyöhankkeen (WorkPlace-hanke) yhteydessä, ja päivitys on tehty vuonna Valtioneuvosto on hyväksynyt etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa katsotaan, että tällainen työ toteutuu parhaiten alueellisella tasolla, koska ihmiset kohtaavat juuri kunnan arjessa. Maahanmuuttopolitiikan onnistuminen edellyttää maahanmuuttajien kotouttamista yhteiskuntaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kotouttamisohjelmaan merkittyjen toimenpiteiden, maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja laaja-alaisen yhteistyön avulla voidaan luoda edellytykset etnisesti tasa-arvoiselle, suvaitsevaiselle ja monikulttuuriselle, kaikkia kuntalaisia palvelevalle kunnalle. Tasa-arvolain tavoite on yhdenvertaisuuden toteutumisen edistäminen ja turvaaminen. Kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)) mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään joka neljäs vuosi. Ohjelma otetaan huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 3

6 Keskeisiä käsitteitä Seuraavassa määritellään maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät keskeiset käsitteet. Maahanmuuttaja: Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Ulkomaalainen: Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Siirtolainen: Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Maastamuuttaja tai maahanmuuttaja. Pakolainen: Ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa olevan pakolainen. Suomessa kutsutaan pakolaiseksi myös henkilöä, joka on saanut jäädä maahan suojan tarpeen takia tai humanitäärisistä syistä. Turvapaikan hakija: Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Kiintiöpakolainen: Henkilö, jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty maahantulolupa budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. Paluumuuttaja: Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, jotka ovat syntyperältään suomalaisia. Muita ryhmiä ovat paluumuuttajat esimerkiksi Ruotsista. Ulkosuomalainen: Ulkomailla asuva entinen tai nykyinen Suomen kansalainen ja näiden jälkeläinen, joka pitää itseään suomalaisena. Kotouttamisprosessi: Prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät kieltään, kulttuuriaan ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pitämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää sopeutumista sekä vähemmistöltä että kantaväestöltä. Kotouttaminen: Viranomaisten järjestämät toimenpiteet, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamisohjelma: Kunnan laatima suunnitelma, johon kirjataan maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet. Kotoutumissuunnitelma: Yksilöllinen suunnitelma, joka laaditaan maahanmuuttajille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita tai toimeentulotuen tarpeessa. 4 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

7 Suomen kotouttamispolitiikka Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumista edistävät toimenpiteet toteutetaan Suomessa kolmella tasolla: Valtakunnallinen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka ja sen linjaukset Kunnan kotouttamisohjelma Yksilö- ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat Kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lisäksi kotouttamislaissa esitetään erityisesti alueellisten ja paikallisten viranomaisten työnjakoa kotouttamisen edistämisessä. Lain mukaan kunnan kotoutumisen edistämisen tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Sisäasiainministeriö vastaa maahanmuutosta, maahanmuuttajien kotouttamisesta, etnisen tasaarvon edistämisestä sekä rasistisen ja etnisen syrjinnän estämisestä. Sisäasiainministeriö johtaa Maahanmuuttovirastoa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, joilla on alueellinen vastuu maahanmuutto- ja kotouttamiskysymyksistä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävänä on vastata alueellisesti maahanmuuttajien vastaanoton suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta yhteiskuntaan ja siirtymisestä työelämään. Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa työvoimapoliittisista toimenpiteistä ja työvoimapalveluiden järjestämisestä. Kunnalla on yleinen vastuu kotouttamispolitiikan koordinoimisesta, kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta sekä velvoite laatia kotouttamisohjelma yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Kunnan tehtävä on huolehtia maahanmuuttajien asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista kunnallisista palveluista kuten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lisäksi kunta vastaa maahanmuuttajien perusopetuksesta Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 5

8 Tuki maahanmuuttajille Mustasaaressa Vaikka Mustasaaren kunta ei ole moneen vuoteen vastaanottanut kiintiöpakolaisia, kunnalla on 260 ulkomaalaistaustaista asukasta. Syy Mustasaareen muuttamiseen on joko avioliitto tai työ. Osalla maahanmuuttajista on mukanaan perheensä. Mustasaaren tulee huolehtia uusien kuntalaisten tarpeista tasapuolisesti näiden etnisestä taustasta riippumatta. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelman tavoitteet Kotouttamisohjelman tavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Mustasaareen joustavalla tavalla niin että maahanmuuttaja pääsee osallistumaan yhteiskuntaelämään. Kotouttamisohjelma ja sen sisältämät paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet tukevat kotouttamislain ja hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteita. Kotouttamisohjelma on Mustasaaren monikulttuurisuutta edistävä työkalu. Tässä ohjelmassa keskitytään erityisesti niihin yleisiin palveluihin, jotka uusilla kuntalaisilla on käytettävissään. Erityistä huomiota kiinnitetään myös lapsille ja nuorille tarkoitettuihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Kotouttamisohjelma vaatii tarkentamista, jos kunta päättää uudelleen ottaa vastaan pakolaisia tai kiintiöpakolaisia. Tuolloin vaaditaan myös lisäresursseja vastaanottamiseen. Vastaanottaminen ja ohjauspalvelut Maahanmuuttajat voivat kääntyä virastotalon aulassa toimivan yleisen infopisteen puoleen. Infopiste tarjoaa yleistä tietoa kunnasta ja sen palveluista. Infopisteestä on myös saatavissa erilaisia lomakkeita, ja sieltä ohjataan tarpeen mukaan oikeaan paikkaan. Kunnan verkkosivuilla on tietoa peruspalveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi kuntaan muuttaville on oma sivu, johon on koottu tietoa keskeisistä palveluista sekä yhteystietoja. Kunnan verkkosivuilta on linkki Suomessa asuville ulkomaalaisille tarkoitettuun kansalliseen tietoportaaliin josta saa erikielistä perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ohjauspalvelut ovat tärkeitä sekä kuntaan asettumisen kannalta että siksi, että uudet kuntalaiset löytäisivät kunnan tarjoamat palvelut. Muun muassa WorkPlace-selvityksessä annetut suositukset puhuvat alueellisen yhteistyön puolesta kehitettäessä ohjauspalveluita kaikille maahanmuuttajille tulosyystä riippumatta. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti tähän kehittämistyöhön. Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut antavat tasavertaiset mahdollisuudet viranomaisasiointiin maahanmuuttajille, jotka eivät osaa ruotsia tai suomea. Tulkkauspalvelu takaa sekä asiakkaan että viranhaltijan oikeusturvan ja on lisäksi edellytys kotouttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielipalvelujen järjestämisestä säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa, hallintomenettely- ja hallintolainkäyttölaissa sekä potilaslaissa. Viranomaisen velvollisuus tulkkauksen 6 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

9 järjestämiseen ja sen kustantamiseen on rajattu asioihin, jotka voivat tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Pohjanmaan tulkkikeskus Vaasassa tarjoaa kunnille tulkkauspalveluja. Tulkkaus voi tapahtua joko suoraan tai puhelimitse. Kunta korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon tulkkauskulut yleisen taksan mukaan. Kunnan tulee varata riittävästi resursseja tätä tarkoitusta varten. Asuminen Kunnan kiinteistötoimi hallinnoi kunnan omistamia asuntoja. Maahanmuuttajat voivat hakea asuntoja Fastighets Ab Korsholms Bostäderiltä sekä kunnan vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta. Tällä hetkellä kunnan asunnoilla on kysyntää. Terveydenhuollon palvelut Terveyskeskukset tarjoavat kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalle ensimmäisen terveystarkastuksen perustuslain mukaisesti. Kotikuntalain nojalla Mustasaaren kunta tarjoaa terveydenhuollon palveluita samassa määrin etnisestä taustasta riippumatta kaikille, joilla on kotikuntaoikeus. Mustasaaren terveyskeskus palvelee kuntalaisia kahdeksassa toimipisteessä eri puolilla kuntaa. Ensiapuvastaanotto on arkipäivisin päiväsaikaan Sepänkylän terveyskeskuksessa. Iltaisin päivystää Vaasan pääterveysasema ja öisin Vaasan keskussairaala. Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalikeskus vastaa sosiaalilautakunnan johdolla lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyvää ja tarkoituksenmukaista ihmiskeskeistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalitoimen toimintakenttä on jaettu neljään eri tehtäväalueeseen: hallintoon, vanhustenhuoltoon ja kotipalveluun, lasten päivähoitoon sekä perhe- ja yksilöhuoltoon. Kunnan perhe- ja sosiaalipalveluista on saatavilla tietoa englanniksi kunnan verkkosivuilla. Maahanmuuttajilla, joilla on kotikuntaoikeus Mustasaaressa, on oikeus lainmukaiseen sosiaalipalveluun, ja heitä palvellaan peruspalveluissa. Varhaiskasvatus Mustasaaressa lasten päivähoitoa ohjaavat valtakunnalliset linjaukset ja Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset, joihin on koottu toiminnan keskeiset periaatteet ja kehityslinjat. Mustasaaren kunnassa lasten päivähoitoa tarjoavat päiväkodit ja kylien perhepäivähoitajat. Maahanmuuttajataustaiset lapset sijoitetaan päiväkotien tai perhepäivähoitajien ryhmiin. Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on oikeus saada kotikielen opetusta edellyttäen, että samaan kieliryhmään kuuluvia lapsia on vähintään neljä. Kunta järjestää kotikielen opetusta yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 7

10 Opetustoimi Perusopetus Kunnassa asuvalla henkilöllä on oikeus osallistua perusopetukseen. Opetusta tarjoaa oppilaalle määrätty lähikoulu. Jos lapsella ei ole kielellisiä tai taidollisia edellytyksiä osallistua opetukseen, oppilaalla on oikeus saada maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta. Mustasaaren kunta ei järjestä omia valmistavan opetuksen ryhmiä vaan se ostaa palvelun Vaasan kaupungilta. Tavoitteena on, että oppilas voidaan valmistavan opetuksen jälkeen sijoittaa normaaliin opetukseen omassa lähikoulussa. Perusopetuksen oppilailla on oikeus kotikielen opetukseen, jos opetusryhmässä on vähintään neljä samaan kieliryhmään kuuluvaa oppilasta. Ryhmässä voi olla myös peruskoulussa esiopetuksessa olevia. Kotikielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Maahanmuuttajaoppilaille tarjotaan peruskoulussa lisäksi tukiopetusta, johon saadaan erityistä valtionavustusta korkeintaan yhtä viikoittaista opetustuntia varten koulua kohti sekä korkeintaan 0,5 viikoittaista opetustuntia varten tukiopetukseen oikeutettua oppilasta kohti. Vastaavanlaiset määräykset koskevat myös lukion oppilaita. Toisen asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus Oppilaat hakevat ammatilliseen koulutukseen tai lukioon yhteishaun kautta. Tarpeen mukaan voidaan ulkomaalaistaustaisille oppilaille järjestää valmistavaa opetusta ammattikoulua varten. Ammattiin valmistavaa opetusta järjestävät muun muassa Vaasan ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten. Korkean asteen koulutuksen koulutusohjelmat muun muassa alueen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tarjoavat monia mahdollisuuksia ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Oppilaanohjaus ja ammatillinen ohjaus järjestetään peruskoulussa tavallisen oppilaanohjauksen puitteissa. Nuoriso- ja liikuntatoiminta Mustasaaren kunnan nuorisotyön tavoite on turvata nuorten kasvuehdot ja tukea heidän omaa aloitteellisuuttaan sekä vahvistaa nuorten minäkuvaa. Mustasaaren vapaa-aikaosasto tarjoaa monenlaista toimintaa nuorille joko kunnan omana toimintana tai yhdessä vapaaehtois- ja verkostotoimijoiden kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua muun muassa iltapäivä- ja iltakerhoihin, leireille ja nuorisotalotoimintaan sekä retkille kesä- ja talvilomalla. Nuorisotalotoimintaa järjestetään muun muassa nuorisotalo Zitissä Sepänkylässä. Nuorisotalo on auki kolmena iltana viikossa. Decibel.fi on Pohjanmaan alueen nuorisoportaali, joka tarjoaa nuorille tieto- ja neuvontapalveluita. Nuorisoportaalia ylläpitää 12 rannikkokuntaa, ja sen pääpaikka on Mustasaaressa. Liikuntatoiminnan tavoitteena on luoda kuntalaisille edellytyksiä liikunnan, urheilun ja muun vapaaaikatoiminnan harrastamiseen kunnon ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Mustasaaressa harrastetaan aktiivisesti urheilua, ja seuratoiminta on monipuolista. Seurat tarjoavat laajan valikoiman urheilutapahtumia ja liikuntaryhmiä omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa. Vapaa-aikaosasto järjestää liikunnallista toimintaa kuten lystiä liikkumista esikoululaisille, luokkalaisten koululiikuntaa, aikuisten kuntosarjoja sekä turnauksia ja kilpailuja. Vapaa-aikaosasto tiedottaa jatkuvasti retkeily-, liikunta- ja urheilumahdollisuuksista. Erityisryhmille järjestetään satunnaisia liikuntatapahtumia. 8 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

11 Nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestäviä seuroja tuetaan toimitilojen muodossa sekä osittain avustuksin, neuvoin ja antamalla ohjausta. Mustasaaren nuoriso- ja liikuntatoiminta on suunnattu kaikille kunnassa asuville nuorille. Kulttuuritoiminta Kulttuuritoimella on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisprosessin tukemisessa. Maahanmuuttajien käytettävissä on samat kulttuuripalvelut kuin muillakin kuntalaisilla. Mustasaaressa on monipuolinen ja laaja kulttuuritarjonta. Kunnassa toimii useita kuoroja, vapaita musiikkikouluja, Mustasaaren musiikkiopisto, lasten kuvataidekoulu ja useita harrastajateattereita. Stundarsin käsityöläiskylä ja Merenkurkun maailmanperintöalue tarjoavat hyvät mahdollisuudet virkistykseen ja kulttuurielämyksiin. Lisäksi lähiseudun kulttuuritarjontaan kuuluu muun muassa konsertteja, museoita ja näyttelyitä. Sepänkylässä sijaitsee kunnan pääkirjasto, jolla on kiertävä kirjastoauto sekä sivukirjastoja kunnan kylissä. Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa monipuolista vapaa-ajan luento- ja kurssitoimintaa. Kaikki Mustasaaren aikuisopiston kurssit ovat avoimia kaikille ulkomaalaisille, joilla on riittävät ruotsin tai suomen kielen taito. Mustasaaren kunnan kirjastot ovat avoinna kuntalaisille, ja kokoelmiin kuuluu ruotsinkielistä, suomenkielistä ja vieraskielistä kirjallisuutta. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 9

12 Aikuiskoulutus, työllistyminen ja muut palvelut Yksi Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston tavoitteista on parantaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymismahdollisuuksia lisäämällä heidän työmarkkinavalmiuttaan erilaisilla toimenpiteillä: kielenopetus (suomi tai ruotsi), ammatillinen koulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja työllistyminen palkkatuella. Vaasan työ- ja elinkeinotoimistossa on maahanmuuttajaosasto, jonka asiakkaita ovat kotoutujat ja kotouttamisjakson päätyttyä vielä kielitaidottomat maahanmuuttajat. Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttopalvelut palvelee vastamuuttaneita henkilöitä heidän kotouttamisjaksonsa aikana. Niitä maahanmuuttajia, jotka eivät ole oikeutettuja kotouttamislain mukaisiin palveluihin, palvelee työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijapalvelut. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää yhdessä ELY-keskusten kanssa maahanmuuttajien kotoutumista edistävää koulutusta, muun muassa luku- ja kirjoitustaidon opetusta, perusopetusta suomen tai ruotsin kielessä ja antaa yleistietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto on hoitanut ammattiopintoihin valmistavien kurssien opiskelijarekrytointia. Kurssit rahoittaa Opetushallitus ja järjestää Vaasan ammattiopisto tai Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Koulutuksen alussa laaditaan yksilöllinen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa opiskelijan luku- ja kirjoitustaito, aiempi koulutus, ammatillinen kokemus, kielitaito ja yleistiedot. Kotouttamiskoulutuksen tavoitteena on antaa aikuisille maahanmuuttajille sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja elämäntilanteeseen sopivat valmiudet, että hän selviää niiden avulla arkipäivän tilanteista uudessa ympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on luoda sellaiset taidot ja valmiudet, että maahanmuuttajat voivat työllistyä, löytää työtä, hakeutua jatko-opintoihin, toimia työelämässä ja olla suomalaisen yhteiskunnan aktiivisia, täysivaltaisia ja tasa-arvoisia jäseniä. Kotoutumissuunnitelma Kotoutumislain piiriin kuuluvalle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan joko kunnan sosiaalitoimessa tai mikäli henkilö on työtön työnhakija, yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin kun asiakkaan työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta. Suunnitelman tavoitteena on ohjata maahanmuuttajia kotoutumista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin kuukauden kuluessa kotoutumissuunnitelman laatimisesta. Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan ne toimenpiteet ja palvelut, jotka edistävät maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään. Suunnitelman runkona on maahanmuuttajan kielitaidon arviointi, suunnitelma kielitaidon karttumiseksi, koulutustietojen ja työhistorian selvittäminen, mahdollisuus hyödyntää etnistä taustaa tai kulttuuriin liittyvää erityisosaamista työllistymistä edistävästi, harrastuksiin liittyvä osaaminen ja tietotekniset taidot sekä muu erikoisosaaminen. Kotoutumissuunnitelmassa osapuolet sopivat kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Nämä voivat olla myös kunnan tai maahanmuuttajan omatoimisesti järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, 10 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

13 jotka voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteisiin. Kun yksilöllinen kotoutumissuunnitelma on allekirjoitettu, maahanmuuttaja voi kotouttamisjakson aikana saada työmarkkinatukea kotoutumistukena. Kotouttamisjakson pituus on kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäisen kotikunnan merkitsemisestä väestörekisterijärjestelmään. Oikeutta kotoutumissuunnitelmaan voidaan jatkaa harkinnanvaraisesti korkeintaan kahdella vuodella. Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia suomen tai ruotsin kielen opiskelusta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, omaehtoisesta koulutuksesta, ammatinvalinnanohjauksesta, kuntoutuksesta, työharjoittelusta sekä rinnastettavaksi katsottavien toimenpiteiden järjestämisestä. Kotoutumissuunnitelma tarkistetaan noin kaksi kertaa vuodessa haastattelun ja kouluttajalta ja työnantajalta (koulutukseen liittyvä työharjoittelujakso) saadun palautteen perusteella sekä jos maahanmuuttaja itse haluaa tarkistuttaa suunnitelmansa. Pidennetyn suunnitelmakauden aikana myönnetään myös työmarkkinatukea kotoutumistukena ja/tai toimeentulotukea. Ulkomailla hankitun koulutuksen rinnastusta suomalaiseen vastaavaan tutkintoon haetaan Opetushallitukselta. Rinnastamispäätöstä voidaan hakea EU/ETA-maiden ulkopuolisista korkeakoulututkinnoista tai ammatillisista tutkinnoista. Asiantuntijalausunto ei anna kelpoisuutta viran hakemiseen. Työnantajat arvostavat usein myös Suomessa suoritettua tai ainakin suomalaiseen tutkintoon rinnastettua tutkintoa, joten tutkinnon rinnastaminen on hyödyllistä muutenkin kuin virkakelpoisuuden saavuttamiseksi. Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja tietopalvelusta saa hakulomakkeita ja neuvoja. Aikuiskoulutus ja kielikurssit Kielenopetus Aikuiselle maahanmuuttajalle yksi tärkeimmistä kotoutumista edistävistä tekijöistä on riittävä kielitaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään. Maahanmuuttajat, jotka ovat oikeutettuja työvoimaviranomaisten tai kunnan sosiaalityöntekijän laatimaan henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan, voivat osallistua kotoutumista edistävään koulutukseen, joka järjestetään työ- ja elinkeinotoimiston ja ELY-keskusten välisenä yhteistyönä. Pääosa koulutuksesta koostuu kieli- ja yhteiskunnallisesta opetuksesta. Kotoutumista edistävää opetusta järjestävät muun muassa Yrkesakademin i Österbotten ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK). Opinnoissa painotetaan käytännön kielitaitoa ja valmiuksia, jotka helpottavat yhteiskuntaan kotoutumista. Työ- ja elinkeinotoimistolla on myös mahdollisuus rinnastaa omaehtoinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus. Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa englanninkielistä opetusta suomen ja ruotsin kielessä (Swedish/ Finnish for Beginners). Kurssit ovat kaikille avoimia. Aikuisopisto tarjoaa opetusta englannin kielellä myös muissa aineissa. Vaasassa sekä Vasa Arbis että Vaasa-opisto järjestävät etenkin ulkomaalaisille suunnattuja suomen ja ruotsin kursseja. Evangeliska folkhögskolan i Österbotten järjestää monipuolisia kielikursseja ulkomaalaisille sekä iltaopintoina että päätoimisina opintoina. Vaasanseudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas ylläpitää listaa alueella järjestettävistä kielikursseista. Suoraan työelämään siirtyvällä henkilöllä ei ole tämänhetkisen kotoutumislain mukaan oikeutta kotoutumista edistävään koulutukseen. On kuitenkin toivottavaa, että kaikkia maahanmuuttajia riippumatta siitä, ovatko he oikeutettuja kotoutumista edistävään koulutukseen vai eivät, rohkaistaan osallistumaan kielikursseille niin, että heidän mahdollisuutensa aktiivisena ja täysiarvoisena yhteiskunnan jäsenenä paranevat. Aikuisopisto tarjoaa uudelle kuntalaiselle mahdollisuuden osallistua maksutta yhdelle vapaavalintaiselle kurssille. Aikuisopisto maksaa kurssimaksun 60 euroon asti. Muu opetus Yrkesakademin i Österbotten ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK) järjestävät yleistä ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta aikuisille maahanmuuttajille. Kurssi on laajuudeltaan opintopistettä, ja se on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on perustaidot suomen kielessä mutta joiden kielelliset ja taidolliset valmiudet eivät ole riittävät ammatilliseen koulutukseen osallistumiseksi. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 11

14 Myös Yrkesakademin i Österbotten järjestää ammattiin valmistavia kursseja ja työvoimapoliittista koulutusta. Mustasaaren aikuisopiston, Vasa Arbiksen ja Vaasa-opiston kurssitarjonta on avoin kaikille, joilla on riittävä kielitaito opetuksen seuraamiseen ruotsiksi tai suomeksi. Alueen oppilaitokset järjestävät lyhyempiä kursseja tai kurssikokonaisuuksia, joihin myös maahanmuuttajat voivat hakea. Avoimen yliopiston ja Avoimen ammattikorkeakoulun kurssit ovat kaikkien ulottuvilla samoin ehdoin. Muut tukipalvelut Seurakunnat Seurakunnat pyrkivät kansainvälisessä toiminnassaan luomaan suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan ja tekemään vieraita kulttuureita tutuiksi. Seurakunnat toimivat myös yhdistävänä linkkinä kantaväestöön, ja siksi niillä on tärkeä rooli kotouttamisprosessissa. Vapaaehtoisjärjestöt Mustasaaren kunnassa toimii useita urheiluseuroja, nuorisoseuroja ja kotiseutuyhdistyksiä. Lisäksi kunnassa on poliittisia ja uskonnollisia yhdistyksiä sekä Folkhälsanin ja Punaisen ristin paikallisosastot. Tällä hetkellä Mustasaaressa ei ole maahanmuuttajayhdistystä, eikä mikään yhdistyksistä järjestä erityistä toimintaa maahanmuuttajille. Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan. Kansaneläkelaitos Tällä hetkellä Vaasan Kelan toimistossa ei ole erityistä asiakaspalvelua maahanmuuttajille. Toimisto hoitaa sosiaalitukien rekisteröinnit. Tavallisimpia hakulomakkeita on saatavilla eri kielillä, mutta ei vielä kattavasti kaikille kieliryhmille. On tärkeää, että maahanmuuttaja käy Kelan toimistossa mahdollisimman pian selvittääkseen sosiaaliturvansa ja oikeutensa. Oikeudet määräytyvät alkuperämaan, oleskelustatuksen ja kotikuntaoikeuden perusteella. Maahanmuuttajat saavat muutoin samaa palvelua kuin muutkin asiakkaat, eli he saavat tietoa hakemuksista ja siitä, miten jatkossa tulee toimia. Poliisi Poliisiviranomainen hoitaa asiat, jotka liittyvät eurooppalaisten maahanmuuttajien oleskelulupaan ja kaikkien oleskelulupien pidennykseen sekä työluvat, kansalaisuushakemukset, turvapaikkahakemukset sekä muut matka-asiakirjat, kuten passin. Poliisi toimii näissä asioissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poliisin toiminnasta löytyy tietoa eri kielillä poliisin verkkosivuilta. Maistraatti Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, joka huolehtii väestökirjanpidosta. Maistraatti antaa henkilötunnuksen ja rekisteröi väliaikaisen tai pysyvän kotikunnan. Muuttoilmoituksen voi tehdä maistraatissa tai postin kautta. Verotoimisto Verotoimistosta maahanmuuttaja saa verokortin tai lähdeverokortin työn luonteesta riippuen. Verotoimistosta saa myös tietoa eri maiden verosopimuksista. 12 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Seurantaraportti 2014

Seurantaraportti 2014 1 Inhimillisyys, monikulttuurisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys, kohtuullisuus, turvallisuus Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelma 2010 2016 Seurantaraportti 2014 Tuija Väyrynen, maahanmuuttokoordinaattori

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Kunnanvaltuuston 20.9.2010 56 hyväksymä 1 Johdanto... 3 2 Kotouttamisohjelman laadinta ja maahanmuuttotyöryhmän toiminta... 4 3 Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty 30.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 3. Sosiaali- ja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot