Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa

2 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva Mertaniemi apunaan työryhmä, johon kuului Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Sosiaalijohtaja Alice Backström Osastopäällikkö Jan Ehrström Koulutoimenjohtaja Maj-Len Swanljung Mustasaaressa kesäkuussa 2011

3 Sisältö Johdanto Keskeisiä käsitteitä Suomen kotouttamispolitiikka Tuki maahanmuuttajille Mustasaaressa Mustasaaren kotouttamisohjelman tavoite Vastaanottaminen ja ohjauspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Asuminen Terveydenhuollon palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus Opetustoimi Nuoriso- ja liikuntatoiminta Kulttuuritoiminta Aikuiskoulutus, työllisyys ja muut palvelut Kotoutumissuunnitelma Aikuiskoulutus ja kielikurssit Kotouttamismalli Maahanmuuttajan tehokkaan kotouttamisen kolme polkua Osallisena Suomessa -malli maahanmuuton alkuvaiheen ohjauksessa Lopuksi Suunnitelma kotoutumisen edistämisestä Mustasaaren kunnassa Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 1

4 2

5 Johdanto Kotouttamisohjelma on kunnan maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan keskeinen työkalu. Ohjelma sisältää suunnitelman kotoutumista tukevista ja edistävistä toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuusta. Kotoutumisen edistäminen tulee ottaa huomioon kunnan yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Lisäksi kotoutumisen edistäminen tulee ottaa huomioon kunnassa laadittavissa strategiaasiakirjoissa. Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti jatkuvasta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Kunta vastaanotti 1990-luvun lopulla lähes 200 kiintiöpakolaista, joista suurin osa oli Iranin kurdeja. Pakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinoimisesta vastasi pakolaiskoordinaattori yhteistyössä kunnan muiden viranhaltijoiden kanssa. Vuosien kuluessa pakolaiset ovat muuttaneet pois Mustasaaresta. Kunta ei ole vastaanottanut kiintiöpakolaisia 2000-luvulla eikä kunnassa ole tällä hetkellä maahanmuuttaja-asioiden koordinoinnista vastaavaa työntekijää vaan Mustasaaressa asuvat ulkomaalaiset käyttävät kunnan peruspalveluja lakiin perustuvien oikeuksiensa ja oleskelulupansa mukaisesti. Mustasaaressa asui noin 260 ulkomaalaistaustaista asukasta (noin 1,4 % kunnan asukkaista). Suurin osa heistä on muuttanut kuntaan avioliiton tai työn vuoksi. Kolmannes ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on kotoisin Ruotsista. Muut isommat ryhmät ovat Venäjältä, Yhdysvalloista, Thaimaasta, Virosta ja Isosta-Britanniasta. Puolet kunnan ulkomaalaistaustaisista henkilöistä asuu Sepänkylän alueella. Loput ovat levittäytyneet asumaan muualle kuntaan, esimerkiksi Koivulahteen, Hankmoon, Singsbyhyn, Veikkaalaan ja Sulvalle. Lisäksi Mustasaaren yrityksissä työskentelee naapurikunnissa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Mustasaaren kunnan ensimmäinen kotouttamisohjelma laadittiin vuonna 1997, ja sitä päivitettiin vuonna Kotouttamisohjelma kattoi kolmivuotiskauden , ja se täydensi vuonna 1997 laadittua integraatiosuunnitelmaa Mustasaaren maahanmuuttajia varten. Kotouttamisohjelmaa ei ole päivitetty 2000-luvulla. Asia on tullut ajankohtaiseksi Vaasan kaupungin kanssa toteutettavan yhteistyöhankkeen (WorkPlace-hanke) yhteydessä, ja päivitys on tehty vuonna Valtioneuvosto on hyväksynyt etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa katsotaan, että tällainen työ toteutuu parhaiten alueellisella tasolla, koska ihmiset kohtaavat juuri kunnan arjessa. Maahanmuuttopolitiikan onnistuminen edellyttää maahanmuuttajien kotouttamista yhteiskuntaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kotouttamisohjelmaan merkittyjen toimenpiteiden, maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja laaja-alaisen yhteistyön avulla voidaan luoda edellytykset etnisesti tasa-arvoiselle, suvaitsevaiselle ja monikulttuuriselle, kaikkia kuntalaisia palvelevalle kunnalle. Tasa-arvolain tavoite on yhdenvertaisuuden toteutumisen edistäminen ja turvaaminen. Kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)) mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään joka neljäs vuosi. Ohjelma otetaan huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 3

6 Keskeisiä käsitteitä Seuraavassa määritellään maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät keskeiset käsitteet. Maahanmuuttaja: Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Ulkomaalainen: Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Siirtolainen: Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Maastamuuttaja tai maahanmuuttaja. Pakolainen: Ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa olevan pakolainen. Suomessa kutsutaan pakolaiseksi myös henkilöä, joka on saanut jäädä maahan suojan tarpeen takia tai humanitäärisistä syistä. Turvapaikan hakija: Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Kiintiöpakolainen: Henkilö, jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty maahantulolupa budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. Paluumuuttaja: Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, jotka ovat syntyperältään suomalaisia. Muita ryhmiä ovat paluumuuttajat esimerkiksi Ruotsista. Ulkosuomalainen: Ulkomailla asuva entinen tai nykyinen Suomen kansalainen ja näiden jälkeläinen, joka pitää itseään suomalaisena. Kotouttamisprosessi: Prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät kieltään, kulttuuriaan ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pitämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää sopeutumista sekä vähemmistöltä että kantaväestöltä. Kotouttaminen: Viranomaisten järjestämät toimenpiteet, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamisohjelma: Kunnan laatima suunnitelma, johon kirjataan maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet. Kotoutumissuunnitelma: Yksilöllinen suunnitelma, joka laaditaan maahanmuuttajille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita tai toimeentulotuen tarpeessa. 4 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

7 Suomen kotouttamispolitiikka Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumista edistävät toimenpiteet toteutetaan Suomessa kolmella tasolla: Valtakunnallinen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka ja sen linjaukset Kunnan kotouttamisohjelma Yksilö- ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat Kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lisäksi kotouttamislaissa esitetään erityisesti alueellisten ja paikallisten viranomaisten työnjakoa kotouttamisen edistämisessä. Lain mukaan kunnan kotoutumisen edistämisen tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Sisäasiainministeriö vastaa maahanmuutosta, maahanmuuttajien kotouttamisesta, etnisen tasaarvon edistämisestä sekä rasistisen ja etnisen syrjinnän estämisestä. Sisäasiainministeriö johtaa Maahanmuuttovirastoa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, joilla on alueellinen vastuu maahanmuutto- ja kotouttamiskysymyksistä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävänä on vastata alueellisesti maahanmuuttajien vastaanoton suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta yhteiskuntaan ja siirtymisestä työelämään. Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa työvoimapoliittisista toimenpiteistä ja työvoimapalveluiden järjestämisestä. Kunnalla on yleinen vastuu kotouttamispolitiikan koordinoimisesta, kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta sekä velvoite laatia kotouttamisohjelma yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Kunnan tehtävä on huolehtia maahanmuuttajien asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista kunnallisista palveluista kuten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lisäksi kunta vastaa maahanmuuttajien perusopetuksesta Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 5

8 Tuki maahanmuuttajille Mustasaaressa Vaikka Mustasaaren kunta ei ole moneen vuoteen vastaanottanut kiintiöpakolaisia, kunnalla on 260 ulkomaalaistaustaista asukasta. Syy Mustasaareen muuttamiseen on joko avioliitto tai työ. Osalla maahanmuuttajista on mukanaan perheensä. Mustasaaren tulee huolehtia uusien kuntalaisten tarpeista tasapuolisesti näiden etnisestä taustasta riippumatta. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelman tavoitteet Kotouttamisohjelman tavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Mustasaareen joustavalla tavalla niin että maahanmuuttaja pääsee osallistumaan yhteiskuntaelämään. Kotouttamisohjelma ja sen sisältämät paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet tukevat kotouttamislain ja hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteita. Kotouttamisohjelma on Mustasaaren monikulttuurisuutta edistävä työkalu. Tässä ohjelmassa keskitytään erityisesti niihin yleisiin palveluihin, jotka uusilla kuntalaisilla on käytettävissään. Erityistä huomiota kiinnitetään myös lapsille ja nuorille tarkoitettuihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Kotouttamisohjelma vaatii tarkentamista, jos kunta päättää uudelleen ottaa vastaan pakolaisia tai kiintiöpakolaisia. Tuolloin vaaditaan myös lisäresursseja vastaanottamiseen. Vastaanottaminen ja ohjauspalvelut Maahanmuuttajat voivat kääntyä virastotalon aulassa toimivan yleisen infopisteen puoleen. Infopiste tarjoaa yleistä tietoa kunnasta ja sen palveluista. Infopisteestä on myös saatavissa erilaisia lomakkeita, ja sieltä ohjataan tarpeen mukaan oikeaan paikkaan. Kunnan verkkosivuilla on tietoa peruspalveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi kuntaan muuttaville on oma sivu, johon on koottu tietoa keskeisistä palveluista sekä yhteystietoja. Kunnan verkkosivuilta on linkki Suomessa asuville ulkomaalaisille tarkoitettuun kansalliseen tietoportaaliin josta saa erikielistä perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ohjauspalvelut ovat tärkeitä sekä kuntaan asettumisen kannalta että siksi, että uudet kuntalaiset löytäisivät kunnan tarjoamat palvelut. Muun muassa WorkPlace-selvityksessä annetut suositukset puhuvat alueellisen yhteistyön puolesta kehitettäessä ohjauspalveluita kaikille maahanmuuttajille tulosyystä riippumatta. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti tähän kehittämistyöhön. Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut antavat tasavertaiset mahdollisuudet viranomaisasiointiin maahanmuuttajille, jotka eivät osaa ruotsia tai suomea. Tulkkauspalvelu takaa sekä asiakkaan että viranhaltijan oikeusturvan ja on lisäksi edellytys kotouttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielipalvelujen järjestämisestä säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa, hallintomenettely- ja hallintolainkäyttölaissa sekä potilaslaissa. Viranomaisen velvollisuus tulkkauksen 6 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

9 järjestämiseen ja sen kustantamiseen on rajattu asioihin, jotka voivat tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Pohjanmaan tulkkikeskus Vaasassa tarjoaa kunnille tulkkauspalveluja. Tulkkaus voi tapahtua joko suoraan tai puhelimitse. Kunta korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon tulkkauskulut yleisen taksan mukaan. Kunnan tulee varata riittävästi resursseja tätä tarkoitusta varten. Asuminen Kunnan kiinteistötoimi hallinnoi kunnan omistamia asuntoja. Maahanmuuttajat voivat hakea asuntoja Fastighets Ab Korsholms Bostäderiltä sekä kunnan vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta. Tällä hetkellä kunnan asunnoilla on kysyntää. Terveydenhuollon palvelut Terveyskeskukset tarjoavat kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalle ensimmäisen terveystarkastuksen perustuslain mukaisesti. Kotikuntalain nojalla Mustasaaren kunta tarjoaa terveydenhuollon palveluita samassa määrin etnisestä taustasta riippumatta kaikille, joilla on kotikuntaoikeus. Mustasaaren terveyskeskus palvelee kuntalaisia kahdeksassa toimipisteessä eri puolilla kuntaa. Ensiapuvastaanotto on arkipäivisin päiväsaikaan Sepänkylän terveyskeskuksessa. Iltaisin päivystää Vaasan pääterveysasema ja öisin Vaasan keskussairaala. Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalikeskus vastaa sosiaalilautakunnan johdolla lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyvää ja tarkoituksenmukaista ihmiskeskeistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalitoimen toimintakenttä on jaettu neljään eri tehtäväalueeseen: hallintoon, vanhustenhuoltoon ja kotipalveluun, lasten päivähoitoon sekä perhe- ja yksilöhuoltoon. Kunnan perhe- ja sosiaalipalveluista on saatavilla tietoa englanniksi kunnan verkkosivuilla. Maahanmuuttajilla, joilla on kotikuntaoikeus Mustasaaressa, on oikeus lainmukaiseen sosiaalipalveluun, ja heitä palvellaan peruspalveluissa. Varhaiskasvatus Mustasaaressa lasten päivähoitoa ohjaavat valtakunnalliset linjaukset ja Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset, joihin on koottu toiminnan keskeiset periaatteet ja kehityslinjat. Mustasaaren kunnassa lasten päivähoitoa tarjoavat päiväkodit ja kylien perhepäivähoitajat. Maahanmuuttajataustaiset lapset sijoitetaan päiväkotien tai perhepäivähoitajien ryhmiin. Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on oikeus saada kotikielen opetusta edellyttäen, että samaan kieliryhmään kuuluvia lapsia on vähintään neljä. Kunta järjestää kotikielen opetusta yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 7

10 Opetustoimi Perusopetus Kunnassa asuvalla henkilöllä on oikeus osallistua perusopetukseen. Opetusta tarjoaa oppilaalle määrätty lähikoulu. Jos lapsella ei ole kielellisiä tai taidollisia edellytyksiä osallistua opetukseen, oppilaalla on oikeus saada maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta. Mustasaaren kunta ei järjestä omia valmistavan opetuksen ryhmiä vaan se ostaa palvelun Vaasan kaupungilta. Tavoitteena on, että oppilas voidaan valmistavan opetuksen jälkeen sijoittaa normaaliin opetukseen omassa lähikoulussa. Perusopetuksen oppilailla on oikeus kotikielen opetukseen, jos opetusryhmässä on vähintään neljä samaan kieliryhmään kuuluvaa oppilasta. Ryhmässä voi olla myös peruskoulussa esiopetuksessa olevia. Kotikielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Maahanmuuttajaoppilaille tarjotaan peruskoulussa lisäksi tukiopetusta, johon saadaan erityistä valtionavustusta korkeintaan yhtä viikoittaista opetustuntia varten koulua kohti sekä korkeintaan 0,5 viikoittaista opetustuntia varten tukiopetukseen oikeutettua oppilasta kohti. Vastaavanlaiset määräykset koskevat myös lukion oppilaita. Toisen asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus Oppilaat hakevat ammatilliseen koulutukseen tai lukioon yhteishaun kautta. Tarpeen mukaan voidaan ulkomaalaistaustaisille oppilaille järjestää valmistavaa opetusta ammattikoulua varten. Ammattiin valmistavaa opetusta järjestävät muun muassa Vaasan ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten. Korkean asteen koulutuksen koulutusohjelmat muun muassa alueen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tarjoavat monia mahdollisuuksia ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Oppilaanohjaus ja ammatillinen ohjaus järjestetään peruskoulussa tavallisen oppilaanohjauksen puitteissa. Nuoriso- ja liikuntatoiminta Mustasaaren kunnan nuorisotyön tavoite on turvata nuorten kasvuehdot ja tukea heidän omaa aloitteellisuuttaan sekä vahvistaa nuorten minäkuvaa. Mustasaaren vapaa-aikaosasto tarjoaa monenlaista toimintaa nuorille joko kunnan omana toimintana tai yhdessä vapaaehtois- ja verkostotoimijoiden kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua muun muassa iltapäivä- ja iltakerhoihin, leireille ja nuorisotalotoimintaan sekä retkille kesä- ja talvilomalla. Nuorisotalotoimintaa järjestetään muun muassa nuorisotalo Zitissä Sepänkylässä. Nuorisotalo on auki kolmena iltana viikossa. Decibel.fi on Pohjanmaan alueen nuorisoportaali, joka tarjoaa nuorille tieto- ja neuvontapalveluita. Nuorisoportaalia ylläpitää 12 rannikkokuntaa, ja sen pääpaikka on Mustasaaressa. Liikuntatoiminnan tavoitteena on luoda kuntalaisille edellytyksiä liikunnan, urheilun ja muun vapaaaikatoiminnan harrastamiseen kunnon ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Mustasaaressa harrastetaan aktiivisesti urheilua, ja seuratoiminta on monipuolista. Seurat tarjoavat laajan valikoiman urheilutapahtumia ja liikuntaryhmiä omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa. Vapaa-aikaosasto järjestää liikunnallista toimintaa kuten lystiä liikkumista esikoululaisille, luokkalaisten koululiikuntaa, aikuisten kuntosarjoja sekä turnauksia ja kilpailuja. Vapaa-aikaosasto tiedottaa jatkuvasti retkeily-, liikunta- ja urheilumahdollisuuksista. Erityisryhmille järjestetään satunnaisia liikuntatapahtumia. 8 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

11 Nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestäviä seuroja tuetaan toimitilojen muodossa sekä osittain avustuksin, neuvoin ja antamalla ohjausta. Mustasaaren nuoriso- ja liikuntatoiminta on suunnattu kaikille kunnassa asuville nuorille. Kulttuuritoiminta Kulttuuritoimella on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisprosessin tukemisessa. Maahanmuuttajien käytettävissä on samat kulttuuripalvelut kuin muillakin kuntalaisilla. Mustasaaressa on monipuolinen ja laaja kulttuuritarjonta. Kunnassa toimii useita kuoroja, vapaita musiikkikouluja, Mustasaaren musiikkiopisto, lasten kuvataidekoulu ja useita harrastajateattereita. Stundarsin käsityöläiskylä ja Merenkurkun maailmanperintöalue tarjoavat hyvät mahdollisuudet virkistykseen ja kulttuurielämyksiin. Lisäksi lähiseudun kulttuuritarjontaan kuuluu muun muassa konsertteja, museoita ja näyttelyitä. Sepänkylässä sijaitsee kunnan pääkirjasto, jolla on kiertävä kirjastoauto sekä sivukirjastoja kunnan kylissä. Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa monipuolista vapaa-ajan luento- ja kurssitoimintaa. Kaikki Mustasaaren aikuisopiston kurssit ovat avoimia kaikille ulkomaalaisille, joilla on riittävät ruotsin tai suomen kielen taito. Mustasaaren kunnan kirjastot ovat avoinna kuntalaisille, ja kokoelmiin kuuluu ruotsinkielistä, suomenkielistä ja vieraskielistä kirjallisuutta. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 9

12 Aikuiskoulutus, työllistyminen ja muut palvelut Yksi Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston tavoitteista on parantaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymismahdollisuuksia lisäämällä heidän työmarkkinavalmiuttaan erilaisilla toimenpiteillä: kielenopetus (suomi tai ruotsi), ammatillinen koulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja työllistyminen palkkatuella. Vaasan työ- ja elinkeinotoimistossa on maahanmuuttajaosasto, jonka asiakkaita ovat kotoutujat ja kotouttamisjakson päätyttyä vielä kielitaidottomat maahanmuuttajat. Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttopalvelut palvelee vastamuuttaneita henkilöitä heidän kotouttamisjaksonsa aikana. Niitä maahanmuuttajia, jotka eivät ole oikeutettuja kotouttamislain mukaisiin palveluihin, palvelee työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijapalvelut. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää yhdessä ELY-keskusten kanssa maahanmuuttajien kotoutumista edistävää koulutusta, muun muassa luku- ja kirjoitustaidon opetusta, perusopetusta suomen tai ruotsin kielessä ja antaa yleistietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto on hoitanut ammattiopintoihin valmistavien kurssien opiskelijarekrytointia. Kurssit rahoittaa Opetushallitus ja järjestää Vaasan ammattiopisto tai Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Koulutuksen alussa laaditaan yksilöllinen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa opiskelijan luku- ja kirjoitustaito, aiempi koulutus, ammatillinen kokemus, kielitaito ja yleistiedot. Kotouttamiskoulutuksen tavoitteena on antaa aikuisille maahanmuuttajille sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja elämäntilanteeseen sopivat valmiudet, että hän selviää niiden avulla arkipäivän tilanteista uudessa ympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on luoda sellaiset taidot ja valmiudet, että maahanmuuttajat voivat työllistyä, löytää työtä, hakeutua jatko-opintoihin, toimia työelämässä ja olla suomalaisen yhteiskunnan aktiivisia, täysivaltaisia ja tasa-arvoisia jäseniä. Kotoutumissuunnitelma Kotoutumislain piiriin kuuluvalle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan joko kunnan sosiaalitoimessa tai mikäli henkilö on työtön työnhakija, yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin kun asiakkaan työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta. Suunnitelman tavoitteena on ohjata maahanmuuttajia kotoutumista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin kuukauden kuluessa kotoutumissuunnitelman laatimisesta. Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan ne toimenpiteet ja palvelut, jotka edistävät maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään. Suunnitelman runkona on maahanmuuttajan kielitaidon arviointi, suunnitelma kielitaidon karttumiseksi, koulutustietojen ja työhistorian selvittäminen, mahdollisuus hyödyntää etnistä taustaa tai kulttuuriin liittyvää erityisosaamista työllistymistä edistävästi, harrastuksiin liittyvä osaaminen ja tietotekniset taidot sekä muu erikoisosaaminen. Kotoutumissuunnitelmassa osapuolet sopivat kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Nämä voivat olla myös kunnan tai maahanmuuttajan omatoimisesti järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, 10 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

13 jotka voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteisiin. Kun yksilöllinen kotoutumissuunnitelma on allekirjoitettu, maahanmuuttaja voi kotouttamisjakson aikana saada työmarkkinatukea kotoutumistukena. Kotouttamisjakson pituus on kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäisen kotikunnan merkitsemisestä väestörekisterijärjestelmään. Oikeutta kotoutumissuunnitelmaan voidaan jatkaa harkinnanvaraisesti korkeintaan kahdella vuodella. Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia suomen tai ruotsin kielen opiskelusta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, omaehtoisesta koulutuksesta, ammatinvalinnanohjauksesta, kuntoutuksesta, työharjoittelusta sekä rinnastettavaksi katsottavien toimenpiteiden järjestämisestä. Kotoutumissuunnitelma tarkistetaan noin kaksi kertaa vuodessa haastattelun ja kouluttajalta ja työnantajalta (koulutukseen liittyvä työharjoittelujakso) saadun palautteen perusteella sekä jos maahanmuuttaja itse haluaa tarkistuttaa suunnitelmansa. Pidennetyn suunnitelmakauden aikana myönnetään myös työmarkkinatukea kotoutumistukena ja/tai toimeentulotukea. Ulkomailla hankitun koulutuksen rinnastusta suomalaiseen vastaavaan tutkintoon haetaan Opetushallitukselta. Rinnastamispäätöstä voidaan hakea EU/ETA-maiden ulkopuolisista korkeakoulututkinnoista tai ammatillisista tutkinnoista. Asiantuntijalausunto ei anna kelpoisuutta viran hakemiseen. Työnantajat arvostavat usein myös Suomessa suoritettua tai ainakin suomalaiseen tutkintoon rinnastettua tutkintoa, joten tutkinnon rinnastaminen on hyödyllistä muutenkin kuin virkakelpoisuuden saavuttamiseksi. Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja tietopalvelusta saa hakulomakkeita ja neuvoja. Aikuiskoulutus ja kielikurssit Kielenopetus Aikuiselle maahanmuuttajalle yksi tärkeimmistä kotoutumista edistävistä tekijöistä on riittävä kielitaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään. Maahanmuuttajat, jotka ovat oikeutettuja työvoimaviranomaisten tai kunnan sosiaalityöntekijän laatimaan henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan, voivat osallistua kotoutumista edistävään koulutukseen, joka järjestetään työ- ja elinkeinotoimiston ja ELY-keskusten välisenä yhteistyönä. Pääosa koulutuksesta koostuu kieli- ja yhteiskunnallisesta opetuksesta. Kotoutumista edistävää opetusta järjestävät muun muassa Yrkesakademin i Österbotten ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK). Opinnoissa painotetaan käytännön kielitaitoa ja valmiuksia, jotka helpottavat yhteiskuntaan kotoutumista. Työ- ja elinkeinotoimistolla on myös mahdollisuus rinnastaa omaehtoinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus. Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa englanninkielistä opetusta suomen ja ruotsin kielessä (Swedish/ Finnish for Beginners). Kurssit ovat kaikille avoimia. Aikuisopisto tarjoaa opetusta englannin kielellä myös muissa aineissa. Vaasassa sekä Vasa Arbis että Vaasa-opisto järjestävät etenkin ulkomaalaisille suunnattuja suomen ja ruotsin kursseja. Evangeliska folkhögskolan i Österbotten järjestää monipuolisia kielikursseja ulkomaalaisille sekä iltaopintoina että päätoimisina opintoina. Vaasanseudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas ylläpitää listaa alueella järjestettävistä kielikursseista. Suoraan työelämään siirtyvällä henkilöllä ei ole tämänhetkisen kotoutumislain mukaan oikeutta kotoutumista edistävään koulutukseen. On kuitenkin toivottavaa, että kaikkia maahanmuuttajia riippumatta siitä, ovatko he oikeutettuja kotoutumista edistävään koulutukseen vai eivät, rohkaistaan osallistumaan kielikursseille niin, että heidän mahdollisuutensa aktiivisena ja täysiarvoisena yhteiskunnan jäsenenä paranevat. Aikuisopisto tarjoaa uudelle kuntalaiselle mahdollisuuden osallistua maksutta yhdelle vapaavalintaiselle kurssille. Aikuisopisto maksaa kurssimaksun 60 euroon asti. Muu opetus Yrkesakademin i Österbotten ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK) järjestävät yleistä ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta aikuisille maahanmuuttajille. Kurssi on laajuudeltaan opintopistettä, ja se on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on perustaidot suomen kielessä mutta joiden kielelliset ja taidolliset valmiudet eivät ole riittävät ammatilliseen koulutukseen osallistumiseksi. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 11

14 Myös Yrkesakademin i Österbotten järjestää ammattiin valmistavia kursseja ja työvoimapoliittista koulutusta. Mustasaaren aikuisopiston, Vasa Arbiksen ja Vaasa-opiston kurssitarjonta on avoin kaikille, joilla on riittävä kielitaito opetuksen seuraamiseen ruotsiksi tai suomeksi. Alueen oppilaitokset järjestävät lyhyempiä kursseja tai kurssikokonaisuuksia, joihin myös maahanmuuttajat voivat hakea. Avoimen yliopiston ja Avoimen ammattikorkeakoulun kurssit ovat kaikkien ulottuvilla samoin ehdoin. Muut tukipalvelut Seurakunnat Seurakunnat pyrkivät kansainvälisessä toiminnassaan luomaan suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan ja tekemään vieraita kulttuureita tutuiksi. Seurakunnat toimivat myös yhdistävänä linkkinä kantaväestöön, ja siksi niillä on tärkeä rooli kotouttamisprosessissa. Vapaaehtoisjärjestöt Mustasaaren kunnassa toimii useita urheiluseuroja, nuorisoseuroja ja kotiseutuyhdistyksiä. Lisäksi kunnassa on poliittisia ja uskonnollisia yhdistyksiä sekä Folkhälsanin ja Punaisen ristin paikallisosastot. Tällä hetkellä Mustasaaressa ei ole maahanmuuttajayhdistystä, eikä mikään yhdistyksistä järjestä erityistä toimintaa maahanmuuttajille. Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan. Kansaneläkelaitos Tällä hetkellä Vaasan Kelan toimistossa ei ole erityistä asiakaspalvelua maahanmuuttajille. Toimisto hoitaa sosiaalitukien rekisteröinnit. Tavallisimpia hakulomakkeita on saatavilla eri kielillä, mutta ei vielä kattavasti kaikille kieliryhmille. On tärkeää, että maahanmuuttaja käy Kelan toimistossa mahdollisimman pian selvittääkseen sosiaaliturvansa ja oikeutensa. Oikeudet määräytyvät alkuperämaan, oleskelustatuksen ja kotikuntaoikeuden perusteella. Maahanmuuttajat saavat muutoin samaa palvelua kuin muutkin asiakkaat, eli he saavat tietoa hakemuksista ja siitä, miten jatkossa tulee toimia. Poliisi Poliisiviranomainen hoitaa asiat, jotka liittyvät eurooppalaisten maahanmuuttajien oleskelulupaan ja kaikkien oleskelulupien pidennykseen sekä työluvat, kansalaisuushakemukset, turvapaikkahakemukset sekä muut matka-asiakirjat, kuten passin. Poliisi toimii näissä asioissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poliisin toiminnasta löytyy tietoa eri kielillä poliisin verkkosivuilta. Maistraatti Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, joka huolehtii väestökirjanpidosta. Maistraatti antaa henkilötunnuksen ja rekisteröi väliaikaisen tai pysyvän kotikunnan. Muuttoilmoituksen voi tehdä maistraatissa tai postin kautta. Verotoimisto Verotoimistosta maahanmuuttaja saa verokortin tai lähdeverokortin työn luonteesta riippuen. Verotoimistosta saa myös tietoa eri maiden verosopimuksista. 12 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

15 Kotouttamismalli Maahanmuuttajan tehokkaan kotouttamisen kolme polkua Osallisena Suomessa -malli maahanmuuton alkuvaiheen ohjauksessa Sisäasiainministeriö asetti huhtikuussa 2009 hankkeen määräaikaisen kokeilulain laatimiseksi. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin uusien kotouttamismallien kehittäminen, maahanmuuttajien työllistymisen lisääminen sekä valtion ja kuntien yhteistyön tehostaminen tarvittaessa hallinnonalojen rajat ylittävin toimin. Ehdotuksessa esitetään maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen mallia, jolla kehitettäisiin alkuvaiheen kotouttamistoimenpiteitä ja kotouttamiskoulutusta. Keskeisin Osallisena Suomessa -ohjelman ehdotus on luoda kolme asiakaslähtöistä kotouttamisen polkua, joissa tavoitteet ja toimenpiteet vaihtelevat maahanmuuttajien erilaisten tarpeiden mukaan. Myös toimenpiteisiin pääsyn nopeuttaminen on oleellinen osa ohjelmaa. Aikuisille maahanmuuttajille suunnattuja polkuja on kaksi: työllistymistä nykyistä tehokkaammin tukeva työmarkkinoille suuntaavien maahanmuuttajien polku 1 sekä erityistukea tarvitsevien maahanmuuttajien polku 2. Polku 3 on suunnattu lasten ja nuorten kotouttamisen edistämiseen.aikuisten polut alkavat tarve- ja osaamiskartoituksella, jonka perusteella maahanmuuttaja ohjataan hänelle parhaiten sopiviin kunnan, työhallinnon tai kolmannen sektorin palveluihin. Lasten ja nuorten polussa tavoitteena on taata maahanmuuttajanuorille riittävä kielitaito ja samat jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytykset kuin kantaväestön nuorille. Kotouttamiskoulutuksen sisältöä ja rakenteita tehostetaan luomalla vuoden kestävä maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumiskoulutus, jonka sisältö ja tavoitteet vaihtelisivat kohderyhmittäin. Kotoutumiskoulutus painottuisi kieli- ja yhteiskuntaan perehdyttävään koulutukseen. Kannustinajattelu on tärkeä osa ohjelmaa: ohjelman suorittaneille annettaisiin todistus ohjelman suorittamisesta. Todistus osoittaisi työnantajille maahanmuuttajan suorittaneen ohjelman mukaisen kotoutumiskoulutuksen. Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan Sen mukaan myös työtä tekevillä maahanmuuttajilla tulisi olla oikeus kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin kieli- ja yhteiskuntaan perehdyttävän koulutuksen muodossa. Hanke toteutetaan pilottihankkeena 6 10 kunnassa, ja tulosten perusteella tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Vaasan kaupunki on ilmoittanut kiinnostuksestaan toimia pilottikuntana. Mustasaaren kunnalle tämän hankkeen tulokset ovat tärkeitä kaikille maahanmuuttajille järjestettävien kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Tästä syystä Mustasaaren kunta seuraa hanketta kiinnostuneena. Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 13

16 Kehityslinjoja Tämän kotouttamisohjelman päivittämiseen mennessä Mustasaaren kunnassa ei ole tehty päätöstä pakolaisten tai kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Tällainen päätös edellyttää vastaanottotoimintaa koskevia toimenpiteitä ja lisäresursseja, jotta kotouttamista voidaan edistää kunnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä on käynnissä sekä alueellisia että kansallisia kehittämishankkeita ja -ohjelmia, joiden tarkoituksena on kehittää uusia kotouttamismalleja ja yhteistyömalleja eri toimijoille, parantaa maahanmuuttajien ensimmäisen vaiheen ohjausta, lisätä maahanmuuttajien työllistymistä sekä kehittää monikulttuurista osaamista kuntien peruspalveluissa. Esimerkkejä näistä ovat ESR-hankkeen puitteissa toimintakaudella toteutettavat hankkeet, Osallisena Suomessa -hankkeen puitteissa toteutettava sisäasiainministeriön pilottihanke sekä Pohjanmaan perhekaste -hanke. WorkPlace Vaasa -hankkeen puitteissa selvitettiin työperäisen maahanmuuton tarvetta Vaasan alueella ja samalla myös, mitä tarpeita se asettaa palvelusektorille. Selvityksen perusteella ehdotetaan, että työvoimatoimiston yhteyteen kehitetään seudullinen infopiste, josta myös työperäiset maahanmuuttajat saisivat tietoa ja ohjausta palveluista. Ehdotus perustuu ideaan, jonka mukaan palveluja tarjotaan alueellisesti, ja lähikunnat voivat tehdä sopimuksia palveluiden ostamisesta infopisteestä. Kuntien seudullinen elinkeino- ja kehittämisyhtiö VASEK ja uusyrityskeskus Startia ovat myös panostaneet maahanmuuttajille suunnattuun yritystukineuvontaan. Mustasaaren kunta aikoo seurata niitä kehitysehdotuksia ja -malleja, joihin näissä hankkeissa päädytään. Kunnan toimintaa pyritään kehittämään näiden kehitysehdotusten ja -mallien mukaisesti, ja ne pyritään ottamaan käyttöön peruspalveluissa. Jatkotoimenpiteet Mustasaaressa Kunnan keskushallinto on viranomainen, joka vastaa siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan niin, että ne soveltuvat maahanmuuttajille. Asetetaan verkostoryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja asumisen edustajista. Tässä vaiheessa keskitytään Mustasaaressa tällä hetkellä asuvien ulkomaalaistaustaisten asukkaiden, erityisesti lasten, nuorten ja naisten, kotouttamiseen. Parannetaan täydennyskoulutuksella henkilökunnan edellytyksiä kohdata ulkomaalaistaustaiset asukkaat. Kehitetään infopistettä maahanmuuttajien palvelujen parantamiseksi. Päivitetään kunnan verkkosivuja maahanmuuttajille annettavan tiedon osalta. Kehitetään toimipiste aikuisopiston tiloihin, josta voisi tulla luonnollinen kohtauspaikka maahanmuuttajille. Kehitetään alueellista yhteistyötä maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa. Kunnan hyvinvointistrategian laadinnassa otetaan huomioon maahanmuuttajien asunnontarve. Kunnan kotouttamisohjelma päivitetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi. 14 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

17 15

18

19

20 Copyright Mustasaaren kunta, 2011

Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 5.10.2015

Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 5.10.2015 Käännös Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 5.10.2015 0 Sisältö Johdanto... 2 Keskeisiä käsitteitä... 4 Suomen kotouttamispolitiikka... 5 Maahanmuuttajien tuki Kemiönsaaren

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävistä maahanmuuttoasioissa 1. Alueellinen maahanmuuttopolitiikka;

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Lieksalaiset asukkaat Lieksassa asukkaita n. 12 200 henkilöä Ulkomaalaistaustaisia kuntalaisia yli 500henkilöä

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoki 12.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela 12.1.2017 1 Laki kotoutumisen edistämisestä NYKYTILA Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 Tarkoituksena on mm. tukea ja edistää

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU 9.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi. Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi. Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Pornaisten kunnan kotouttamisohjelma 2016 2019 1 1. JOHDANTO Syyskuussa 2011 astui voimaan laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot