2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0"

Transkriptio

1 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki Kotoutuminen ja kotouttaminen Infopaketti, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki Infopaketti Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma Kotoutumistuki 8 2 VALTION KORVAUKSET PAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA Yhteistyö ELY -keskusten kanssa Sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta Pakolaisten vastaanotto Pakolaisten sosiaaliohjaus Pakolaisten asuttaminen kuntaan Pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastukset 11 3 MAAHANMUUTTAJAT LEMPÄÄLÄSSÄ Erilaiset oleskeluluvat Työperustaiset maahanmuuttajat Turvapaikanhakijat Kiintiöpakolaiset Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet Opiskelijat 13

3 4 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Neuvolat Päivähoito Perhetuvat Opetuspalvelut Esiopetus Peruskoulu ja lukio Valmistava opetus Aamu- ja iltapäivätoiminta Koulujen yhteistyöverkosto Nuorisotoimi 17 5 AIKUISTEN PALVELUT Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus Ikäihmisten palvelut 18 6 KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISIÄ PALVELUJA Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Muut palvelut Asuminen Seurakunta Kulttuuripalvelut Kirjasto Tulkki- ja käännöspalvelut 21

4 7 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ LEMPÄÄLÄSSÄ Maahanmuuttotyöryhmä Maahanmuuttajakoordinaattorin rooli kotoutumisessa ja kotouttamisessa 22 LIITTEET 23 Liite 1. Linkkejä maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyen 23 Liite 2. Kotoutumissuunnitelma (sosiaalitoimi) 24 Liite 3. Terveystarkastuslomake 25 Liite 4. Tulkkitilaus 27

5 JOHDANTO Lempäälän kuntaan saapui edellisen kerran kiintiöpakolaisia vuosina Viimeisin kunnan kotouttamisohjelma on vuodelta Se perustuu vanhaan lakiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (laki 493/1999). Uusi päivitetty laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Tämä Lempäälän kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma on päivitetty ohjelma, joka huomioi uuden lain tavoitteet, toimenpiteet ja lain hengen kotoutumisen ja kotouttamisen organisoinnissa kunnassa. Tämän kotouttamisohjelman on koonnut maahanmuuttajakoordinaattori Heidi Posti ja se päivitetään ja vahvistetaan valtuustokausittain kunnanvaltuustossa. Tässä kotouttamisohjelmassa käydään läpi kaikille kuntaan rekisteröityneille maahanmuuttajille tarjottavat palvelut. Maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä, jolle sopii vain yhdenlainen palveluverkosto; tämän ohjelman tavoitteena on kattavasti huomioida maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet ja luoda jokaiselle oma, henkilökohtainen kotoutumisen polku. Sosiaalitoimen vastatessa kotouttamisohjelman päivityksestä, pääpaino on kiintiöpakolaisissa ja turvapaikkakäsittelyn kautta oleskeluluvan saaneissa henkilöissä unohtamatta kuitenkaan opiskelijoita, työperusteisia ja perhesiteen perusteella muuttaneita maahanmuuttajia. Kotouttamisen ja kotoutumisen tärkein haaste Lempäälän kunnan kannalta on toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kotouttamisohjelman toivotaan lisäävän moniammatillista yhteistyötä ja tuovan selkeyttä työnjakoon ja vastuukysymyksiin. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kuntaa luomaan toimivan yhteistyöverkoston eri viranomaisten, maahanmuuttajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kesken. Yli hallintorajojen ulottuva yhteistyö tähtää maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja osallistumisen lisäämiseen. Lisäksi tavoitteena on kahdensuuntainen kotoutuminen eli muutosvastuu kohdistuu myös kantasuomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Uudessa laissa nähdään rikkautena erilaisten kielten ja kulttuurien kirjo suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotouttamisohjelma nojaa ydinarvoihin, joita ovat eettisyys, vastuullisuus sekä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Eettisyydellä tarkoitetaan ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja loukkaamattomuuden kunnioittamista. Vastuullisuudella pyritään asiakkaiden hyvän palvelun ja hoidon sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus tähtäävät kaikkien kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun. Kotouttamisohjelma on osa Lempäälän kunnan strategiaa. Kotoutumisohjelman ja kunnan strategian mukaisesti luodaan luova, joustavia palveluja ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta myös maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat nähdään Lempäälässä rikkautena, heidän kotoutumistaan tuetaan ja heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan vahvistetaan kunnan strategisten visioiden mukaisesti. 4

6 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki Uusi laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotoutumisprosessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajan omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Tämän lisäksi kotouttamisohjelman laadintaa ohjaa yhdenvertaisuuslaki (laki 21/2004), jonka mukaan: "Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumisen." "Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella." 1.2 Kotoutuminen ja kotouttaminen Tässä ohjelmassa puhutaan sekä kotouttamisesta että kotoutumisesta. Uuden lain mukaan näillä määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa: Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla Lisäksi on tärkeää määritellä, mitä maahanmuuttajalla, sosiaalisella vahvistamisella ja monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan, koska ne ovat oleellisia osia tämän kotoutumisohjelman sisältöä. 5

7 Lain mukaan: maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä hänen elämäntaitojensa parantamiseksi ja syrjäytymisensä ehkäisemiseksi monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri toimialojen, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. 1.3 Infopaketti, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki Uuden lain painopiste on maahanmuuttajan alkuvaiheen palveluissa. Pyritään mahdollisimman tehokkaasti jo alkuvaiheessa kartoittamaan maahanmuuttajan palvelutarpeet ja räätälöimään palveluverkosto asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Näin pyritään kustannustehokkaaseen ja asiakasystävälliseen toimintaan ja tehostetaan kotoutumista Infopaketti Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä ja erilaisista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Laissa puhutaan perustietoaineistosta, joka annetaan kaikille Suomeen muuttaville. Tässä kotouttamisohjelmassa perustietoaineistoa kutsutaan infopaketiksi, joka annetaan Lempäälän kuntaan rekisteröityvälle maahanmuuttajalle maistraatin, poliisin, Kelan, TE- toimiston tai kunnan sosiaalitoimiston toimesta. Infopaketissa on selkeästi kerrottu perustietoa Suomesta, kansalaisten vastuista ja velvollisuuksista sekä erilaisista kunnan palveluista. Lisäksi infopaketissa on paikallisosio, johon kootaan perustiedot Lempäälästä ja lempääläläisten kuntalaisten palveluista. Kukin tätä lakia soveltava viranomainen vastaa osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Sisäasiainministeriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jakelusta. Paikallisosioon kootaan myös tieto maahanmuuttajien erityispalveluista Lem- 6

8 päälässä ja Tampereen seudulla. Infopaketissa on myös kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin yhteystiedot Alkukartoitus Uudessa laissa uutena palveluna maahanmuuttajille on alkukartoitus. Laissa sitä kuvataan näin: Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Alkukartoitus on kokonaisvaltainen arvio asiakkaan historiasta, nykytilanteesta ja palvelutarpeista. Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) säädetyllä tavalla. Kunnan sosiaalitoimi käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea. Alkukartoitus tulee tehdä myös muille kuin edellä mainituille maahanmuuttajille, mikäli he sitä pyytävät ja ovat sen tarpeessa. Maahanmuuttajakoordinaattori toteuttaa alkukartoitukset yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Alkukartoituksen kulut voidaan laskuttaa valtiolta, mikäli asiakas rekisteröidään kunnan sosiaalitoimen tietojärjestelmään. Tarvittaessa alkukartoituksen osana voidaan käyttää ostopalveluna hankittuja palveluita esim. koulutuskeskuksista oppimiskykyarvioita tai terveydentarkastusta asiakkaan tilanteen mukaan. Alkukartoituksessa tehdään asiakkaan palvelutarvearvio ja sen mukaiset jatkosuunnitelmat Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma tehdään vain niille asiakkaille, joiden alkukartoituksessa todetaan, että he tarvitsevat laajempaa kotoutumissuunnitelmaa. Kotoutumissuunnitelmaa jatketaan alkukartoituksen pohjalta ja se tehdään yhteistyössä TE-toimiston ja kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin toimesta niille asiakkaille, jotka ovat työttömiä ja ovat rekisteröityneet työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisesti. Muille asiakkaille kotoutumissuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, maahanmuuttajakoordinaattorin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja tai- 7

9 toja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon myös maahanmuuttajan perheen kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut. Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan kolme vuotta. Tämä kolme vuotta lasketaan siitä eteenpäin, kun maahanmuuttaja saa ensimmäisen kotikuntarekisterimerkinnän väestötietojärjestelmään. Aikaa voidaan erityistapauksissa, esimerkiksi sairauden tai äitiysloman vuoksi, pidentää kahdella vuodella Kotoutumistuki Kotoutumistuki on kotoutumissuunnitelman ajaksi tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka avulla pyritään parantamaan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä. Kotoutumistuki muodostuu KELA:n myöntämästä työmarkkinatuesta ja/tai sosiaalitoimiston myöntämästä toimeentulotuesta. Maahanmuuttajilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana muutoin kuin kotoutumistukena. 2 VALTION KORVAUKSET PAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA Valtioneuvoston päätöksen mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) maksaa pakolaisten vastaanotosta sopimuksen tehneelle kunnalle korvauksia pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvattavien kustannusten tulee olla kohtuullisia ja välttämättömiä. Kunnan kotouttamisohjelma on edellytys valtion maksamille korvauksille. Kunnan tulee myös erikseen määräajassa hakea valtiolta näitä kustannuksia. Vuonna 2012 laskennalliset korvaukset yli 7-vuotiaasta henkilöstä on euroa vuodessa ja enintään 7-vuotiaasta henkilöstä euroa vuodessa. Korvaus maksetaan neljältä vuodelta. Kunta maksaa pakolaisille toimeentulotukea samoin perustein kuin muullekin väestölle. Korvaus toimeentulotuesta sekä paluumuuttoavustuksesta maksetaan enintään kolmen vuoden ajalta. Valtio maksaa kunnille lisäksi korvauksia erityiskustannuksista. Niitä ovat mm. tulkkipalvelujen kustannukset ilman aikarajaa. Tulkki- ja käännöspalvelujen tarve painottuu luonnollisesti kotoutumisen alkuaikaan. Suomen kansalaisuuden saaneesta henkilöstä tulkkipalveluja ei kuitenkaan korvata. 8

10 Lisäksi korvataan alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneen henkilön sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset 18 ikävuoteen saakka. Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset maksetaan enintään 10 vuodelta, mikäli vamma, sairaus tai hoidon tarve on syntynyt ennen Suomeen tuloa. Muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneista kustannuksista voidaan sopia ELY-keskuksen kanssa erikseen. Näitä voivat olla esim. asuntojen vuokrakulut pakolaisten odotusajalta. 2.1 Yhteistyö ELY -keskusten kanssa Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus sekä seuranta kuuluvat sisäasiainministeriön toimialaan. Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) muuttuivat vuoden 2010 alusta lukien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi (ELY-keskus), jotka toimivat useiden ministeriöiden alaisuudessa. ELY-keskuksen keskeinen tehtävä maahanmuuttajien kotouttamisessa on kotoutumislain toimeenpano ja sen toteutumisen seuranta alueellisesti sekä kotouttamistoimenpiteiden alueellinen yhteensovittaminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Lempäälän kunta otti vastaan 22 kiintiöpakolaista Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna Vastaanottoon kuuluu asumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden sekä toimeentuloturvan järjestäminen. ELY-keskus toimii myös eri organisaatioiden informaation välittäjänä ja järjestää maahanmuuttajaasioissa koulutusta ja muita tapahtumia. ELY-keskuksen kanssa käydään keskusteluja kustannusvastuista ja keskus ohjeistaa kustannusten laskutusasioissa. Lisäksi ELY- keskus neuvoo mm. perheenyhdistymiseen liittyvissä asioissa. 2.2 Sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta Tämä kotouttamisohjelma hyväksytään sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja valtuustokausittain kunnanvaltuustossa. Kotouttamisohjelmassa tulee olla esillä suunnitelma kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Lempäälä on vastaanottanut kiintiöpakolaisia Irakista kolmessa erässä. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että Lempäälän kunnan maahanmuuttajaväestön moninaisuus kasvaa ja ihmisiä tulisi Lempäälään eri maanosista. On tärkeää, että monikulttuurisuutta esiintyy myös kiintiöpakolaisten keskuudessa. Kiintiöpakolaisten vastaanotosta päättää kunnanvaltuusto. Päätöksessä on hyvä huomioida aiemmat kokemukset pakolaisten vastaanotosta. On järkevää vastaanottaa muutamia ihmisiä/perheitä kerrallaan useamman vuoden ajan ja eri maista, jotta vastaanotto olisi tasaista ja hallittua. Näin kiintiöpakolaisten palvelut pystytään järjestämään räätälöidymmin ja uusien maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea paremmin. 9

11 2.3 Pakolaisten vastaanotto Maahanmuuttajakoordinaattori valmistelee kiintiöpakolaisten vastaanottamisen Lempäälän kuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja valtuuston tekemien linjausten mukaisesti. Maahanmuuttajakoordinaattori organisoi pakolaisten kotoutumisprosessista ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pakolaisten kotouttamiseksi Pakolaisten sosiaaliohjaus Kaikissa tilanteissa asiakas on itse mukana ja häntä ohjataan itse hoitamaan asioitaan jatkossa. Pakolaisten kanssa maahanmuuttajakoordinaattori käy keskusteluja säännöllisin väliajoin, jolloin puhutaan heitä askarruttavista asioista. Maahanmuuttajakoordinaattori antaa palveluohjausta ja kertoo suomalaisen yhteiskunnan tavoista ja kulttuurista. Asuttuaan kolme vuotta Suomessa pakolaiset siirtyvät sosiaalitoimessa pakolaishuollosta normaaliin asiakasjakoon eli heidän sosiaalityöntekijänsä määräytyy asuinpaikan mukaan, mikäli he eivät tule vielä omilla tuloillaan toimeen. Tässä ns. nivelvaiheessa työntekijät tekevät yhteistyötä keskenään ja asiakkaille selvitetään uusi käytäntö. Tarvittaessa maahanmuuttajakoordinaattori jatkaa ohjaus- ja neuvontatyötä maahanmuuttajien kanssa, mikäli heidän kielitaitonsa on edelleen puutteellinen tai he tarvitsevat erityisohjausta suomalaisessa yhteiskunnassa Pakolaisten asuttaminen kuntaan Lempäälän kunnassa Sirkkavuori Oy vastaa kunnan vuokra-asunnoista. Tarvittavia asuntoja voidaan myös vuokrata yksityisiltä markkinoilta. Maahanmuuttajakoordinaattori tekee kiintiöpakolaisten asuntohakemuksen ja ottaa vuokranantajiin yhteyttä. Vuokranantajat pyrkivät järjestämään asunnon mahdollisimman pian. Pakolaiset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan ympäri kuntaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Sosiaalisen isännöitsijän kanssa maahanmuuttajakoordinaattori sopii tapaaminen asunnolle pakolaisten saapumisen jälkeen. Talon säännöt ja tavat käydään yhdessä läpi. Pesutupaan, saunaan, jätteiden lajitteluun jne. tutustutaan konkreettisesti. Asukkaille annetaan järjestyssäännöt ja vuokranantajien yhteystiedot heidän omalla kielellään. Maahanmuuttaja-asiakkaita ohjataan asumiseen liittyvissä asioissa olemaan yhteydessä suoraan vuokranantajaan tai sosiaaliseen isännöitsijään. Vuokranantaja lähettää asumiseen liittyvät tiedotteet normaalisti pakolaisten kotiin, vaikka tiedotteet ovatkin suomen kielellä. Maahanmuuttajakoordinaattori käy heidän kanssaan postit läpi. Vuokranantajat voivat olla epäselvissä asioissa yhteydessä kunnan maahanmuuttajakoordinaattoriin. 10

12 2.3.3 Pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastukset Maahanmuuttajakoordinaattori ilmoittaa terveyskeskukseen pakolaisten saapumisesta; henkilötiedot, perherakenne, äidinkieli ja huomiot terveydentilasta. Lempäälän kunnassa pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastuksista huolehtivat väestöpiirijaon mukaisesti omalääkäri ja omahoitaja (sairaanhoitaja). Näin pakolaiset tutustuvat heti alussa omalääkäriinsä ja omahoitajaansa. Jos asiakkaat tulevat vastaanottokeskuksesta, on heille yleensä tehty alkuvaiheen terveystarkastukset ja tiedot näistä tarkastuksista menevät suoraan Lempäälän terveyskeskukseen. Päivähoitoa, koulua tai kielikurssia ei voida aloittaa ennen kuin terveystarkastus on tehty. Terveystarkastuksissa käytetään tulkkia. Pakolaisasiakkailta pyydetään lupa terveystietojen luovuttamiseen esim. sosiaalitoimelle. Alkutarkastuksessa mukana ollut sairaanhoitaja toimittaa lasten terveystiedot neuvolaan ja neuvolat varaavat asiakkailleen aikoja. Samoin koululaisten terveystiedot siirtyvät kouluterveydenhoitajille. Lempäälän terveyskeskus lähettää varatut ajat pakolaisille suoraan kotiin. Maahanmuuttajaasiakkaille pyritään varaamaan pidempi vastaanottoaika, koska tulkin käyttö hidastaa toimintaa. Kontrolliajat annetaan yleensä käynnin aikana suoraan asiakkaalle. Lempäälän terveyskeskuksessa pyritään toteuttamaan pakolaisten toivetta lääkärin sukupuolesta mahdollisuuksien mukaan. Ulkopuolelta palvelua ei osteta vain lääkärin sukupuolen takia. 3 MAAHANMUUTTAJAT LEMPÄÄLÄSSÄ Lempäälä haluaa toivottaa tervetulleeksi kaikki ulkomaalaiset asukkaat. Lempäälässä monikulttuurisuutta arvostetaan ja kunnalle on tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutuvat hyvin Suomeen ja kokevat olevansa tasavertaisia kuntalaisia kaikkien muiden kuntalaisten kanssa. Väestörekisteritietojen mukaan helmikuussa 2012 Lempäälän kunnassa asui 248 ulkomaalaista asukasta. He edustavat kaikkia maanosia: Eurooppa (127 henkilöä), Aasia (101 henkilöä), Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä- Amerikka) (10 henkilöä), Afrikka (4 henkilöä), Australia & Oseania (2 henkilöä) ja 4 tuntematonta kansalaisuutta. 3.1 Erilaiset oleskeluluvat Tämä kotouttamisohjelma koskee kaikkia Lempäälässä asuvia ulkomaalaisia. Maahanmuuttajan oleskeluluvan mukaan määräytyy, minkälaisiin palveluihin henkilöllä on oikeus. Ohessa on lyhyt erittely erilaisista ulkomaalaisten oleskeluluvista. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta 11

13 3.1.1 Työperustaiset maahanmuuttajat Työperustaisella maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tullut Suomeen työn vuoksi. Euroopan Unionin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse erillistä työlupaa vain rekisteröinti poliisille riittää, vastaavasti EU:n ulkopuoliset kansalaiset tarvitsevat työntekijän/elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Neljän vuoden jälkeen (jatkuva A) voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa (kirjaintunnus P) Turvapaikanhakijat Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee turvapaikkaa Suomesta vainon, suojelutarpeen yms. syyn vuoksi. Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun kolme kuukautta on kulunut turvapaikkahakemuksen jättämisestä, jos hänellä on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Jos turvapaikanhakijalla ei ole kyseistä asiakirjaa, niin turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta. Turvapaikanhakijat eivät voi saada kotikuntamerkintää, joten he eivät ole tämän kotoutumisohjelman kohderyhmää. Saatuaan oleskeluluvan he saavat kotikuntamerkinnän ja näin ollen pääsevät kunnan palvelujen piiriin Kiintiöpakolaiset Suomi ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia, jotka valikoidaan suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleireiltä. Viime vuosina pakolaiskiintiö on ollut 750. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta tuleville kiintiöpakolaisille myönnetään Suomessa pakolaisstatus. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa. Pakolaisstatus on pysyvä. Pakolaisilla ja kiintiöpakolaisilla on oikeus kaikkiin kunnan palveluihin ja heille tulee tehdä alkukartoitus ja mahdollinen kotoutumissuunnitelma. 12

14 3.1.4 Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet Pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Lähiomaiseksi katsotaan puoliso ja alaikäiset lapset. Muiden kuin pakolaisstatuksen tai muun suojeluperusteisen oleskeluluvan perusteella saaneiden maahanmuuttajien tulee osoittaa voivansa elättää perheensä, jotta voivat saada perheensä Suomeen. Myös suomen kansalaisen perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Neljän vuoden jälkeen (jatkuva A) voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa (kirjaintunnus P) Opiskelijat Ulkomaalaisen opiskelijan, joka ei ole EU-kansalainen tai heihin rinnastettava, on hankittava oleskelulupa, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta. Opiskelijalle myönnettävä oleskelulupa on luonteeltaan tilapäinen. Jos opinnot kestävät yli vuoden, oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Lupatarrassa tilapäinen oleskelulupa merkitään kirjaintunnuksella B. Suomen valtio ei yleensä kustanna ulkomaalaisen opiskelijan oleskelua Suomessa. Sen vuoksi hakijan on osoitettava, että hänen toimeentulonsa on turvattu joko stipendillä, apurahalla tai muilla varoilla. Hakijalla tulee olla käytössään vähintään 500 euroa kuukaudessa tai euroa vuodessa. Tilapäisellä oleskeluluvalla oleva opiskelija ei ole oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, joten kunnan palvelut eivät koske opiskelijamaahanmuuttajaa. Kuitenkin opiskelijalla on oikeus alkukartoitukseen, koska kotoutumislain mukaan alkukartoitusta voivat pyytää kaikki Suomessa asuvat maahanmuuttajat. 4 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 4.1 Neuvolat Lempäälän lasten- ja äitiysneuvolassa maahanmuuttajaperheisiin sovelletaan normaalia tarkastuksista saatua ohjeistoa perheen kulttuuriset taustat kuitenkin huomioiden. Ensimmäisellä käyntikerralla tarkistetaan, että pakolaisille on tehty maahantuloterveystarkastus. Neuvolassa käytetään tulkkia, jos kumpikaan vanhemmista ei puhu riittävän hyvin kieltä, jota neuvolassa ymmärretään. On taattava, että perhe voi kommunikoida ymmärtämällään kielellä. Tulkkia varatessa tarkistetaan toiveet tulkin sukupuolesta. Yleensä tulkkaus tapahtuu paikan päällä, mutta puhelintulkkauskin on hätätilanteissa mahdollinen. Lasta ei koskaan käytetä tulkkina. 13

15 Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentely vie keskimääräistä enemmän aikaa, vastaanoton valmistelu on haastavaa. Tulkin, lääkärin ja terveydenhoitajan ajanvaraukset tulee tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Maahanmuuttajalapsille tehdään tarpeen mukainen rokotusohjelma sekä täydellinen terveydentilan kartoitus ja potilassuunnitelma. Ravintoneuvonnassa huomioidaan perheen kulttuuriset ravintotottumukset yleisiä ravintosuosituksia unohtamatta. 4.2 Päivähoito Maahanmuuttajalapsille hankitaan päivähoitopaikka tarpeen mukaan. Vanhempien toiveita lapsenhoitopaikasta ja hoitomuodosta pyritään kunnioittamaan. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, johon on maahanmuuttajalapsille laadittu omat tavoitteet. Päiväkodit tekevät maahanmuuttajalasten asioissa yhteistyötä maahanmuuttajakoordinaattorin, neuvolan sekä tulkkien kanssa. Yhteistyö painottuu päivähoidon alkuvaiheeseen. Päiväkotia tiedotetaan maahanmuuttajalapsesta ja mahdollisista erityistarpeista ennen päivähoidon aloittamista. Nivelvaiheeseen, jolloin lapsi siirtyy päivähoidosta esikouluun, panostetaan erityisen huolellisesti. Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää. Päivähoidon henkilöstö kohtaa arjessaan perheen, joka on vasta tutustumassa suomalaiseen lukuisten ohjeiden ja sääntöjen yhteiskuntaan. Joustoa tarvitaan puolin ja toisin. 4.3 Perhetuvat Lempäälässä toimii 4 perhetupaa, joihin vanhemmat voivat mennä yhdessä lastensa kanssa. Toimintaa on sekä aamupäivisin että iltaisin ja lapset ovat vanhempien vastuulla ja valvonnassa tuvilla. Lisäksi on ns. parkkipäiviä, jolloin lapset voi jättää tuvalle hoitoon. Maahanmuuttajia ohjataan aktiivisesti osallistumaan tupien toimintaan, jotta lapsen/lasten kanssa kotona oleva vanhempi saa lisää kontakteja toisten kotiäitien ja isien kanssa ja lapsetkin saavat leikkitovereita toisista lapsista. Lisätietoa toiminnasta löytyy Lempäälän kunnan nettisivuilta: 4.4 Opetuspalvelut Esiopetus Kunta järjestää yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on oikeus esiopetukseen viisivuotiaina. Ilmaista esikoulua käydään viitenä päivänä viikossa, 20 h/viikko. Maahanmuuttajalapset menevät oman asuinalueensa esikouluun. 14

16 4.4.2 Peruskoulu ja lukio Maahanmuuttajalapset menevät valmistavan luokan jälkeen oman lähialueensa kouluun kuten muutkin suomalaislapset. Maahanmuuttajalapsille tehdään yhteistyössä koulun ja lapsen vanhempien kanssa kotoutumissuunnitelma, jota päivitetään vähintään kerran vuodessa. Suunnitelmanteossa käytetään tulkkia, jos kumpikaan vanhemmista ei puhu riittävän hyvin kieltä, jota koulun edustaja ymmärtää. Maahanmuuttajaoppilaille tarjotaan tukiopetusta sekä S2 opetusta (suomi toisena kielenä). Alle neljä vuotta Suomessa olleilla lapsilla on oikeus tukiopetukseen tunti viikossa. Äidinkielen opettaja arvioi, onko lapsen suomen kielen taso äidinkielen vai S2:n tasolla ja lapsi suorittaa jommankumman näistä oppimääristä. Ruotsin kielestä maahanmuuttajaoppilaalle voidaan antaa vapautus. Nuorille, jotka tulevat yläkouluiässä Suomeen, suositellaan yläkoulun suorittamista seitsemänneltä luokalta lähtien, vaikka ikänsä puolesta voisivatkin siirtyä suomalaiseen kouluun ylemmille luokille. Yläkoulun suorittaminen suomeksi vahvistaa heidän kielitaitoa ja yleistietoa jatko-opintoja ajatellen. Lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin maahanmuuttajaoppilaat hakevat joustavassa valinnassa tai normaalin yhteishaun kautta. Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Maahanmuuttajalapset osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, jos oman uskonnon opetuksen ryhmää ei muodostu tai lapsi (yhdessä vanhempien kanssa) päättää, että ei halua opiskella uskontoa. Oman äidinkielen opetusta voi myös saada, jos ryhmään tulee vähintään neljä oppilasta. Oman äidinkielen opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Opettaja tapaa maahanmuuttajalapsen vanhemmat tulkin kanssa ainakin kerran lukuvuoden aikana. Tulkkeja pitää tarpeen mukaan varata myös vanhempainiltoihin. Opettaja voi tilata tulkin koululle esimerkiksi yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Kirjallisten viestien ymmärtäminen on usein vanhemmille vaikeaa, siksi pyritään henkilökohtaiseen viestintään aina kun mahdollista. Kontaktit suomalaisten lasten/nuorten kanssa on tärkeää maahanmuuttajalapsen ja nuoren kotoutumisessa. Lasta ja nuorta kannustetaan harrastuksiin ja erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Koulun on puututtava kaikkiin rasismin muotoihin, esim. maahanmuuttajalapsen/-nuoren kiusaamiseen, syrjintään, ryhmästä poissulkemiseen, haukkumiseen ja nimittelyyn. Koulu pitää esillä monikulttuurisuutta ja edistää kansainvälisyyttä mm. kansainvälisyyskasvatuksella, rasismin vastaisen viikon tempauksilla jne. 15

17 4.4.3 Valmistava opetus Kaikki peruskouluikäiset oppilaat (7 17 -vuotiaat), joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, ovat oikeutettuja valmistavaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Opetusta annetaan pienryhmissä, yleensä alle 10 oppilaan luokissa. Suomen kielen taidon karttuessa oppilas voi osallistua perusopetuksen oppitunneille ns. integraatiotunneilla. Oppitunteja on viikossa oppilaan iästä riippuen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste. Valmistava luokka kestää yleensä vuoden, mutta ajassa joustetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetuksen puolelle yleensä lomien jälkeen tai lukuvuoden vaihtuessa. Yläkouluikäisille järjestetään muutaman viikon tutustumisjakso ennen uuteen kouluun siirtymistä. Valmistavan opetuksen jälkeen alakouluikäiset siirtyvät joko omaa ikätasoaan vastaavalle luokalle tai enintään yhtä vuotta alemmalle luokalle. Yläkouluikäisten kanssa tehdään hyvin yksilöllisiä ratkaisuja oppilaan taitojen mukaan ottaen huomioon oppilaiden tulevaisuuden suunnitelmat. Vuonna 2012 Lempäälän maahanmuuttajaoppilaat käyvät valmistavassa opetuksessa Tampereella. Valmistavan luokan opetus ostetaan ostopalveluna Tampereen kaupungilta. Sivistystoimi järjestää tarkoituksenmukaisen kuljetuksen oppilaille. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät Lempäälän oman asuinalueensa kouluun ja integroituvat suomalaisoppilaiden ryhmiin. Valmistavan luokan opettaja järjestää tutustumiskäynnin oppilaan tulevaan kouluun. Tähän tapaamiseen osallistuu oppilaan, valmistavan opetuksen opettajan sekä lähikoulun opettajan lisäksi myös oppilaan vanhemmat ja tarvittaessa tulkki sekä maahanmuuttajakoordinaattori. Tampereella valmistavan opetuksen aikana oppilaalle laadittu henkilökohtainen oppimissuunnitelma siirtyy oppilaan mukana perusopetukseen. Valmistavan luokan opettaja tiedottaa lempääläläistä koulua hyvissä ajoin uudesta oppilaasta Aamu- ja iltapäivätoiminta Lempäälän kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Se on osallistujille vapaaehtoista, mutta maksullista. Maksuun on mahdollista saada alennusta pienten tulojen perusteella. Toiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa, jos vanhemmat ovat töissä ja lapsen koulupäivä on lyhyt. 16

18 Maahanmuuttajalapset ovat mukana iltapäivätoiminnassa muiden suomalaislasten tapaan. Iltapäivätoiminnan aloituspalaverissa on mukana lasten vanhemmat, opettaja ja/tai maahanmuuttajakoordinaattori, iltapäivätoiminnan työntekijä ja tulkki. Alkupalaverissa sovitaan toiminnan pelisäännöt: poissa -oloista ilmoittaminen, lapsen haku ja kaikki muut käytännön asiat. Ongelmatilanteissa iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat suoraan yhteydessä lapsen vanhempiin Koulujen yhteistyöverkosto Lempäälän kunnan koulut luovat uuden yhteistyöverkoston maahanmuuttaja-oppilaiden asioissa. Tähän maahanmuuttaja-yhteistyöverkostoon osallistuvat jokaisesta koulusta, jossa on maahanmuuttaja-oppilaita, maahanmuuttaja-yhteysopettaja ja kunnan maahanmuuttajakoordinaattori. Tämä yhteistyöverkosto kokoontuu säännöllisesti ja he keskustelevat koulujen arjessa esiin nousseista kysymyksistä ja tilanteista. Yhteistyöverkosto luo uusia toimintamalleja, ehdotuksia ja jalkauttaa ne koulujen arkeen. Maahanmuuttajakoordinaattori yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa räätälöi tarvittavat koulutukset opettajille maahanmuuttaja-oppilaiden opettamiseen ja kohtaamiseen. 4.5 Nuorisotoimi Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle Lempäälässä. Nuorisotoimi järjestää mm. omaa toimintaa, tukee nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämää toimintaa ja tiedottaa nuoriin liittyvistä asioista. Painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy sekä järjestötoiminnan tukeminen ja aktivointi. Kansainvälisyyden edistäminen on tärkeä periaate toiminnassa. Maahanmuuttajanuoret osallistuvat normaaliin toimintaan kiinnostuksensa ja innostuksensa mukaisesti. Nuorisotoimessa kehitetään toimintoja esim. kansainvälinen jalkapalloturnaus, rasismin vastaisen viikon tempaukset jne., jotka erityisesti houkuttelevat maahanmuuttajanuoria toimintaan mukaan. 5 AIKUISTEN PALVELUT 5.1 Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus Lempäälän kunnan maahanmuuttajakoordinaattori ohjaa työkykyiset ja ikäiset ( vuotiaat) maahanmuuttajat ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon. Ilmoittautumiskerralla varataan aika alkukartoituksen (ja kotoutumissuunnitelman) tekoa varten. Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laadintaan osallistuu asiakas itse, työvoimaneuvoja, kunnan maahan- 17

19 muuttajakoordinaattori sekä tarvittaessa tulkki. Mikäli asiakas ilmoittautuu suoraan TE- toimiston asiakkaaksi, työvoimaneuvoja tiedottaa sosiaalitoimen maahanmuuttajakoordinaattoria uudesta asiakkaasta. Alkukartoituksen jälkeen tehdään kotoutumissuunnitelma, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Suunnitelmassa käydään läpi alkukartoituksessa esiin tulleet asiat ja syvennytään asiakkaan palvelutarpeisiin erityisesti työllistymisen ja kielikoulutuksen osalta. Lisäksi asiakkaan perhetilanne otetaan huomioon. Kotoutumissuunnitelmassa tehdään suunnitelma kielikoulutukseen hakemisesta. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) käytännöistä eli työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä annetaan näistä kirjallisia tiedotevihkosia, joita löytyy useilla eri kielillä. Pakolaisten osalta työ- ja elinkeinotoimisto voi käännättää tulkkikeskuksessa asiakkaan todistukset suomeksi, jos todistuksista on hyötyä asiakkaan jatkosuunnitelmia varten. Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään vähintään vuoden välein, jolloin mahdollisista tulkkauskustannuksista vastaa työ- ja elinkeinotoimisto. Suunnitelmaa tarkistetaan aina kurssin tai harjoittelujakson päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa. Tarkistuspalaveriin kutsutaan kunnan maahanmuuttajakoordinaattori ja tarvittaessa tilataan myös tulkki. Lempäälän maahanmuuttajat käyvät kielikoulutuksissa Tampereella. Vaihtoehtoina on työvoimapoliittinen koulutus tai omaehtoinen koulutus. Kielikoulutuksen lisäksi TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajia harjoitteluun, työelämävalmennukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan kielitaidon kartuttua. TE-toimisto ohjeistaa kotimaasta hankitun tutkinnon hyväksyttämisestä Suomessa ja erilaisista ammatillisista jatkokoulutuksista. Nuoret ( vuotiaat) maahanmuuttajat ohjataan nuorten ohjaavaan koulutukseen (TAO) tai muihin nuorille soveltuviin koulutuksiin. Lempäälän TE-toimistossa on tällä hetkellä yksi työvoimaneuvoja, joka vastaa maahanmuuttajien palveluista kolmen vuoden ajan kotikuntamerkinnästä. Lempäälän kunnan maahanmuuttajakoordinaattori toimii yhteistyössä tämän henkilön kanssa TE-toimiston asioissa. Kolmen vuoden (tai erillisen päätöksen mukaisesti maksimissaan viiden vuoden) jälkeen henkilö siirtyy normaalien palvelujen pariin. Yhteistyössä työvoimaneuvoja ja maahanmuuttajakoordinaattori järjestävät maahanmuuttaja-asiakkaille työnhakuklubeja ja muuta työnhakukoulutusta tarvittaessa. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään maahanmuuttajan työnhakutaitoja ja suomen kielen asiointitaitoja. 5.2 Ikäihmisten palvelut Kaikki Lempäälän ikäihmisille tarkoitetut palvelut ovat avoimia myös maahanmuuttajille. Ikääntyvien maahanmuuttajien perheet ja sukulaiset osallistuvat yleensä paljon läheistensä hoitoon. Perheiden hoitoon osallistumista on tuettava kertomalla palveluista ja ottamalla läheiset mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin ikääntyvän maahanmuuttajan kulttuurin ominaispiirteet tulevat huomioiduksi. Maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa yhteistyössä vanhuspalvelun sosiaalityöntekijä tekee iäkkäille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon 18

20 erityisesti asiakkaan terveystilanne, suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja kolmannen sektorin palvelumahdollisuudet. 6 KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISIÄ PALVELUJA Lempäälän kunnassa sosiaalitoimen maahanmuuttajakoordinaattori on henkilö, joka koordinoi maahanmuuttajien palveluohjausta, neuvontaa ja erityiskysymyksiä ensimmäisen kolmen vuoden ajan, erityisesti työ painottuu pakolaisiin ja heidän kotouttamiseen. Kotoutumisajan umpeuduttua maahanmuuttajat siirtyvät ns. normaalien palvelujen pariin. Mikäli kuitenkin tarvetta ilmenee, maahanmuuttajakoordinaattori jatkaa työskentelyä sellaisten maahanmuuttajien kanssa, jotka tarvitsevat erityistukea tai joiden kielitaito ei ole riittävä kolmen vuoden jälkeen. 6.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalitoimen palvelut ovat yleisesti maahanmuuttajien käytettävissä samalla tavalla kuin suomalaisillekin. Alle 3 vuotta maassa olleet maahanmuuttajat ovat ensisijaisesti yhteydessä maahanmuuttajakoordinaattoriin, jonka kanssa tarkastetaan palvelujen tarve. Maahanmuuttajakoordinaattori ohjaa asiakkaat esim. perheneuvolaan, sosiaalityöntekijälle jne. Yli 3 vuotta maassa olleet ottavat suoraan yhteyttä asuinalueensa sosiaalitoimen virkailijoihin. Mikäli pitkään maassa olleet kokevat tarvitsevansa erityistä tukea ja/tai sosiaalitoimen työntekijä katsoo asiakkaan hyötyvän yhteistyöstä maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa, tehdään moniammatillista yhteistyötä. Maahanmuuttajakoordinaattori pitää yhdessä seurakunnan lähetyssihteerin kanssa monikulttuurista kahvilaa (moku-kahvila) Perheverstaan tiloissa. Moku-kahvila on auki kerran viikossa ja kahvilassa saa sosiaaliohjausta ja palveluneuvontaa eri kielillä (thai, selkosuomi, englanti, ranska ja arabia). Kahvila on matalan kynnyksen paikka, johon maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset voivat tulla istumaan, lukemaan lehtiä, juomaan kupin kahvia ja yhdessä olemaan. 6.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajat asioivat terveysasioissa väestövastuupiirijaon mukaisesti omalääkärillä ja omahoitajalla kuten muutkin lempääläläiset. Mikäli on tarvetta erikoissairaanhoitoon, omalääkärin lähetteellä pääsee jatkotutkimuksiin. Sairaalahoito annetaan Valkeakosken aluesairaalassa ja tarvittaessa Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa. 19

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävistä maahanmuuttoasioissa 1. Alueellinen maahanmuuttopolitiikka;

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki 30.3.2015 Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4 1. Yleiset säännökset

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 1. LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA... 2 2. MAAHANMUUTTAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta Toivakan kunnan kotouttamisohjelma Perusturvalautakunta 16.11.2016 Sisällys JOHDANTO...3 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT...4 2. LAINSÄÄDÄNTÖ...4 3. KÄSITTEET...4 4. MAAHANMUUTTAJAT TOIVAKASSA...5 5.

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Kotouttaminen. Syyskuu 2014 / Merja Heino-Kukkurainen Palveluesimies / Maahanmuuttopalvelut

Kotouttaminen. Syyskuu 2014 / Merja Heino-Kukkurainen Palveluesimies / Maahanmuuttopalvelut Kotouttaminen Syyskuu 2014 / Merja Heino-Kukkurainen Palveluesimies / Maahanmuuttopalvelut Yleistä Etelä-Karjalaan muutetaan eri syistä: pakolaiset (kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat)

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

Kotoutumislain mahdollisuudet. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010

Kotoutumislain mahdollisuudet. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010 Kotoutumislain mahdollisuudet Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010 11/11/2010 HE laiksi kotoutumisen edistämisestä yleistä Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot