2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0"

Transkriptio

1 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki Kotoutuminen ja kotouttaminen Infopaketti, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki Infopaketti Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma Kotoutumistuki 8 2 VALTION KORVAUKSET PAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA Yhteistyö ELY -keskusten kanssa Sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta Pakolaisten vastaanotto Pakolaisten sosiaaliohjaus Pakolaisten asuttaminen kuntaan Pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastukset 11 3 MAAHANMUUTTAJAT LEMPÄÄLÄSSÄ Erilaiset oleskeluluvat Työperustaiset maahanmuuttajat Turvapaikanhakijat Kiintiöpakolaiset Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet Opiskelijat 13

3 4 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Neuvolat Päivähoito Perhetuvat Opetuspalvelut Esiopetus Peruskoulu ja lukio Valmistava opetus Aamu- ja iltapäivätoiminta Koulujen yhteistyöverkosto Nuorisotoimi 17 5 AIKUISTEN PALVELUT Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus Ikäihmisten palvelut 18 6 KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISIÄ PALVELUJA Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Muut palvelut Asuminen Seurakunta Kulttuuripalvelut Kirjasto Tulkki- ja käännöspalvelut 21

4 7 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ LEMPÄÄLÄSSÄ Maahanmuuttotyöryhmä Maahanmuuttajakoordinaattorin rooli kotoutumisessa ja kotouttamisessa 22 LIITTEET 23 Liite 1. Linkkejä maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyen 23 Liite 2. Kotoutumissuunnitelma (sosiaalitoimi) 24 Liite 3. Terveystarkastuslomake 25 Liite 4. Tulkkitilaus 27

5 JOHDANTO Lempäälän kuntaan saapui edellisen kerran kiintiöpakolaisia vuosina Viimeisin kunnan kotouttamisohjelma on vuodelta Se perustuu vanhaan lakiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (laki 493/1999). Uusi päivitetty laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Tämä Lempäälän kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma on päivitetty ohjelma, joka huomioi uuden lain tavoitteet, toimenpiteet ja lain hengen kotoutumisen ja kotouttamisen organisoinnissa kunnassa. Tämän kotouttamisohjelman on koonnut maahanmuuttajakoordinaattori Heidi Posti ja se päivitetään ja vahvistetaan valtuustokausittain kunnanvaltuustossa. Tässä kotouttamisohjelmassa käydään läpi kaikille kuntaan rekisteröityneille maahanmuuttajille tarjottavat palvelut. Maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä, jolle sopii vain yhdenlainen palveluverkosto; tämän ohjelman tavoitteena on kattavasti huomioida maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet ja luoda jokaiselle oma, henkilökohtainen kotoutumisen polku. Sosiaalitoimen vastatessa kotouttamisohjelman päivityksestä, pääpaino on kiintiöpakolaisissa ja turvapaikkakäsittelyn kautta oleskeluluvan saaneissa henkilöissä unohtamatta kuitenkaan opiskelijoita, työperusteisia ja perhesiteen perusteella muuttaneita maahanmuuttajia. Kotouttamisen ja kotoutumisen tärkein haaste Lempäälän kunnan kannalta on toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kotouttamisohjelman toivotaan lisäävän moniammatillista yhteistyötä ja tuovan selkeyttä työnjakoon ja vastuukysymyksiin. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kuntaa luomaan toimivan yhteistyöverkoston eri viranomaisten, maahanmuuttajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kesken. Yli hallintorajojen ulottuva yhteistyö tähtää maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja osallistumisen lisäämiseen. Lisäksi tavoitteena on kahdensuuntainen kotoutuminen eli muutosvastuu kohdistuu myös kantasuomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Uudessa laissa nähdään rikkautena erilaisten kielten ja kulttuurien kirjo suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotouttamisohjelma nojaa ydinarvoihin, joita ovat eettisyys, vastuullisuus sekä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Eettisyydellä tarkoitetaan ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja loukkaamattomuuden kunnioittamista. Vastuullisuudella pyritään asiakkaiden hyvän palvelun ja hoidon sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus tähtäävät kaikkien kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun. Kotouttamisohjelma on osa Lempäälän kunnan strategiaa. Kotoutumisohjelman ja kunnan strategian mukaisesti luodaan luova, joustavia palveluja ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta myös maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat nähdään Lempäälässä rikkautena, heidän kotoutumistaan tuetaan ja heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan vahvistetaan kunnan strategisten visioiden mukaisesti. 4

6 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki Uusi laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotoutumisprosessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajan omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Tämän lisäksi kotouttamisohjelman laadintaa ohjaa yhdenvertaisuuslaki (laki 21/2004), jonka mukaan: "Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumisen." "Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella." 1.2 Kotoutuminen ja kotouttaminen Tässä ohjelmassa puhutaan sekä kotouttamisesta että kotoutumisesta. Uuden lain mukaan näillä määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa: Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla Lisäksi on tärkeää määritellä, mitä maahanmuuttajalla, sosiaalisella vahvistamisella ja monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan, koska ne ovat oleellisia osia tämän kotoutumisohjelman sisältöä. 5

7 Lain mukaan: maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä hänen elämäntaitojensa parantamiseksi ja syrjäytymisensä ehkäisemiseksi monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri toimialojen, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. 1.3 Infopaketti, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki Uuden lain painopiste on maahanmuuttajan alkuvaiheen palveluissa. Pyritään mahdollisimman tehokkaasti jo alkuvaiheessa kartoittamaan maahanmuuttajan palvelutarpeet ja räätälöimään palveluverkosto asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Näin pyritään kustannustehokkaaseen ja asiakasystävälliseen toimintaan ja tehostetaan kotoutumista Infopaketti Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä ja erilaisista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Laissa puhutaan perustietoaineistosta, joka annetaan kaikille Suomeen muuttaville. Tässä kotouttamisohjelmassa perustietoaineistoa kutsutaan infopaketiksi, joka annetaan Lempäälän kuntaan rekisteröityvälle maahanmuuttajalle maistraatin, poliisin, Kelan, TE- toimiston tai kunnan sosiaalitoimiston toimesta. Infopaketissa on selkeästi kerrottu perustietoa Suomesta, kansalaisten vastuista ja velvollisuuksista sekä erilaisista kunnan palveluista. Lisäksi infopaketissa on paikallisosio, johon kootaan perustiedot Lempäälästä ja lempääläläisten kuntalaisten palveluista. Kukin tätä lakia soveltava viranomainen vastaa osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Sisäasiainministeriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jakelusta. Paikallisosioon kootaan myös tieto maahanmuuttajien erityispalveluista Lem- 6

8 päälässä ja Tampereen seudulla. Infopaketissa on myös kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin yhteystiedot Alkukartoitus Uudessa laissa uutena palveluna maahanmuuttajille on alkukartoitus. Laissa sitä kuvataan näin: Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Alkukartoitus on kokonaisvaltainen arvio asiakkaan historiasta, nykytilanteesta ja palvelutarpeista. Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) säädetyllä tavalla. Kunnan sosiaalitoimi käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea. Alkukartoitus tulee tehdä myös muille kuin edellä mainituille maahanmuuttajille, mikäli he sitä pyytävät ja ovat sen tarpeessa. Maahanmuuttajakoordinaattori toteuttaa alkukartoitukset yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Alkukartoituksen kulut voidaan laskuttaa valtiolta, mikäli asiakas rekisteröidään kunnan sosiaalitoimen tietojärjestelmään. Tarvittaessa alkukartoituksen osana voidaan käyttää ostopalveluna hankittuja palveluita esim. koulutuskeskuksista oppimiskykyarvioita tai terveydentarkastusta asiakkaan tilanteen mukaan. Alkukartoituksessa tehdään asiakkaan palvelutarvearvio ja sen mukaiset jatkosuunnitelmat Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma tehdään vain niille asiakkaille, joiden alkukartoituksessa todetaan, että he tarvitsevat laajempaa kotoutumissuunnitelmaa. Kotoutumissuunnitelmaa jatketaan alkukartoituksen pohjalta ja se tehdään yhteistyössä TE-toimiston ja kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin toimesta niille asiakkaille, jotka ovat työttömiä ja ovat rekisteröityneet työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisesti. Muille asiakkaille kotoutumissuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, maahanmuuttajakoordinaattorin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja tai- 7

9 toja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon myös maahanmuuttajan perheen kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut. Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan kolme vuotta. Tämä kolme vuotta lasketaan siitä eteenpäin, kun maahanmuuttaja saa ensimmäisen kotikuntarekisterimerkinnän väestötietojärjestelmään. Aikaa voidaan erityistapauksissa, esimerkiksi sairauden tai äitiysloman vuoksi, pidentää kahdella vuodella Kotoutumistuki Kotoutumistuki on kotoutumissuunnitelman ajaksi tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka avulla pyritään parantamaan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä. Kotoutumistuki muodostuu KELA:n myöntämästä työmarkkinatuesta ja/tai sosiaalitoimiston myöntämästä toimeentulotuesta. Maahanmuuttajilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana muutoin kuin kotoutumistukena. 2 VALTION KORVAUKSET PAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA Valtioneuvoston päätöksen mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) maksaa pakolaisten vastaanotosta sopimuksen tehneelle kunnalle korvauksia pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvattavien kustannusten tulee olla kohtuullisia ja välttämättömiä. Kunnan kotouttamisohjelma on edellytys valtion maksamille korvauksille. Kunnan tulee myös erikseen määräajassa hakea valtiolta näitä kustannuksia. Vuonna 2012 laskennalliset korvaukset yli 7-vuotiaasta henkilöstä on euroa vuodessa ja enintään 7-vuotiaasta henkilöstä euroa vuodessa. Korvaus maksetaan neljältä vuodelta. Kunta maksaa pakolaisille toimeentulotukea samoin perustein kuin muullekin väestölle. Korvaus toimeentulotuesta sekä paluumuuttoavustuksesta maksetaan enintään kolmen vuoden ajalta. Valtio maksaa kunnille lisäksi korvauksia erityiskustannuksista. Niitä ovat mm. tulkkipalvelujen kustannukset ilman aikarajaa. Tulkki- ja käännöspalvelujen tarve painottuu luonnollisesti kotoutumisen alkuaikaan. Suomen kansalaisuuden saaneesta henkilöstä tulkkipalveluja ei kuitenkaan korvata. 8

10 Lisäksi korvataan alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneen henkilön sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset 18 ikävuoteen saakka. Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset maksetaan enintään 10 vuodelta, mikäli vamma, sairaus tai hoidon tarve on syntynyt ennen Suomeen tuloa. Muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneista kustannuksista voidaan sopia ELY-keskuksen kanssa erikseen. Näitä voivat olla esim. asuntojen vuokrakulut pakolaisten odotusajalta. 2.1 Yhteistyö ELY -keskusten kanssa Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus sekä seuranta kuuluvat sisäasiainministeriön toimialaan. Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) muuttuivat vuoden 2010 alusta lukien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi (ELY-keskus), jotka toimivat useiden ministeriöiden alaisuudessa. ELY-keskuksen keskeinen tehtävä maahanmuuttajien kotouttamisessa on kotoutumislain toimeenpano ja sen toteutumisen seuranta alueellisesti sekä kotouttamistoimenpiteiden alueellinen yhteensovittaminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Lempäälän kunta otti vastaan 22 kiintiöpakolaista Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna Vastaanottoon kuuluu asumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden sekä toimeentuloturvan järjestäminen. ELY-keskus toimii myös eri organisaatioiden informaation välittäjänä ja järjestää maahanmuuttajaasioissa koulutusta ja muita tapahtumia. ELY-keskuksen kanssa käydään keskusteluja kustannusvastuista ja keskus ohjeistaa kustannusten laskutusasioissa. Lisäksi ELY- keskus neuvoo mm. perheenyhdistymiseen liittyvissä asioissa. 2.2 Sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta Tämä kotouttamisohjelma hyväksytään sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja valtuustokausittain kunnanvaltuustossa. Kotouttamisohjelmassa tulee olla esillä suunnitelma kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Lempäälä on vastaanottanut kiintiöpakolaisia Irakista kolmessa erässä. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että Lempäälän kunnan maahanmuuttajaväestön moninaisuus kasvaa ja ihmisiä tulisi Lempäälään eri maanosista. On tärkeää, että monikulttuurisuutta esiintyy myös kiintiöpakolaisten keskuudessa. Kiintiöpakolaisten vastaanotosta päättää kunnanvaltuusto. Päätöksessä on hyvä huomioida aiemmat kokemukset pakolaisten vastaanotosta. On järkevää vastaanottaa muutamia ihmisiä/perheitä kerrallaan useamman vuoden ajan ja eri maista, jotta vastaanotto olisi tasaista ja hallittua. Näin kiintiöpakolaisten palvelut pystytään järjestämään räätälöidymmin ja uusien maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea paremmin. 9

11 2.3 Pakolaisten vastaanotto Maahanmuuttajakoordinaattori valmistelee kiintiöpakolaisten vastaanottamisen Lempäälän kuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja valtuuston tekemien linjausten mukaisesti. Maahanmuuttajakoordinaattori organisoi pakolaisten kotoutumisprosessista ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pakolaisten kotouttamiseksi Pakolaisten sosiaaliohjaus Kaikissa tilanteissa asiakas on itse mukana ja häntä ohjataan itse hoitamaan asioitaan jatkossa. Pakolaisten kanssa maahanmuuttajakoordinaattori käy keskusteluja säännöllisin väliajoin, jolloin puhutaan heitä askarruttavista asioista. Maahanmuuttajakoordinaattori antaa palveluohjausta ja kertoo suomalaisen yhteiskunnan tavoista ja kulttuurista. Asuttuaan kolme vuotta Suomessa pakolaiset siirtyvät sosiaalitoimessa pakolaishuollosta normaaliin asiakasjakoon eli heidän sosiaalityöntekijänsä määräytyy asuinpaikan mukaan, mikäli he eivät tule vielä omilla tuloillaan toimeen. Tässä ns. nivelvaiheessa työntekijät tekevät yhteistyötä keskenään ja asiakkaille selvitetään uusi käytäntö. Tarvittaessa maahanmuuttajakoordinaattori jatkaa ohjaus- ja neuvontatyötä maahanmuuttajien kanssa, mikäli heidän kielitaitonsa on edelleen puutteellinen tai he tarvitsevat erityisohjausta suomalaisessa yhteiskunnassa Pakolaisten asuttaminen kuntaan Lempäälän kunnassa Sirkkavuori Oy vastaa kunnan vuokra-asunnoista. Tarvittavia asuntoja voidaan myös vuokrata yksityisiltä markkinoilta. Maahanmuuttajakoordinaattori tekee kiintiöpakolaisten asuntohakemuksen ja ottaa vuokranantajiin yhteyttä. Vuokranantajat pyrkivät järjestämään asunnon mahdollisimman pian. Pakolaiset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan ympäri kuntaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Sosiaalisen isännöitsijän kanssa maahanmuuttajakoordinaattori sopii tapaaminen asunnolle pakolaisten saapumisen jälkeen. Talon säännöt ja tavat käydään yhdessä läpi. Pesutupaan, saunaan, jätteiden lajitteluun jne. tutustutaan konkreettisesti. Asukkaille annetaan järjestyssäännöt ja vuokranantajien yhteystiedot heidän omalla kielellään. Maahanmuuttaja-asiakkaita ohjataan asumiseen liittyvissä asioissa olemaan yhteydessä suoraan vuokranantajaan tai sosiaaliseen isännöitsijään. Vuokranantaja lähettää asumiseen liittyvät tiedotteet normaalisti pakolaisten kotiin, vaikka tiedotteet ovatkin suomen kielellä. Maahanmuuttajakoordinaattori käy heidän kanssaan postit läpi. Vuokranantajat voivat olla epäselvissä asioissa yhteydessä kunnan maahanmuuttajakoordinaattoriin. 10

12 2.3.3 Pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastukset Maahanmuuttajakoordinaattori ilmoittaa terveyskeskukseen pakolaisten saapumisesta; henkilötiedot, perherakenne, äidinkieli ja huomiot terveydentilasta. Lempäälän kunnassa pakolaisten alkuvaiheen terveystarkastuksista huolehtivat väestöpiirijaon mukaisesti omalääkäri ja omahoitaja (sairaanhoitaja). Näin pakolaiset tutustuvat heti alussa omalääkäriinsä ja omahoitajaansa. Jos asiakkaat tulevat vastaanottokeskuksesta, on heille yleensä tehty alkuvaiheen terveystarkastukset ja tiedot näistä tarkastuksista menevät suoraan Lempäälän terveyskeskukseen. Päivähoitoa, koulua tai kielikurssia ei voida aloittaa ennen kuin terveystarkastus on tehty. Terveystarkastuksissa käytetään tulkkia. Pakolaisasiakkailta pyydetään lupa terveystietojen luovuttamiseen esim. sosiaalitoimelle. Alkutarkastuksessa mukana ollut sairaanhoitaja toimittaa lasten terveystiedot neuvolaan ja neuvolat varaavat asiakkailleen aikoja. Samoin koululaisten terveystiedot siirtyvät kouluterveydenhoitajille. Lempäälän terveyskeskus lähettää varatut ajat pakolaisille suoraan kotiin. Maahanmuuttajaasiakkaille pyritään varaamaan pidempi vastaanottoaika, koska tulkin käyttö hidastaa toimintaa. Kontrolliajat annetaan yleensä käynnin aikana suoraan asiakkaalle. Lempäälän terveyskeskuksessa pyritään toteuttamaan pakolaisten toivetta lääkärin sukupuolesta mahdollisuuksien mukaan. Ulkopuolelta palvelua ei osteta vain lääkärin sukupuolen takia. 3 MAAHANMUUTTAJAT LEMPÄÄLÄSSÄ Lempäälä haluaa toivottaa tervetulleeksi kaikki ulkomaalaiset asukkaat. Lempäälässä monikulttuurisuutta arvostetaan ja kunnalle on tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutuvat hyvin Suomeen ja kokevat olevansa tasavertaisia kuntalaisia kaikkien muiden kuntalaisten kanssa. Väestörekisteritietojen mukaan helmikuussa 2012 Lempäälän kunnassa asui 248 ulkomaalaista asukasta. He edustavat kaikkia maanosia: Eurooppa (127 henkilöä), Aasia (101 henkilöä), Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä- Amerikka) (10 henkilöä), Afrikka (4 henkilöä), Australia & Oseania (2 henkilöä) ja 4 tuntematonta kansalaisuutta. 3.1 Erilaiset oleskeluluvat Tämä kotouttamisohjelma koskee kaikkia Lempäälässä asuvia ulkomaalaisia. Maahanmuuttajan oleskeluluvan mukaan määräytyy, minkälaisiin palveluihin henkilöllä on oikeus. Ohessa on lyhyt erittely erilaisista ulkomaalaisten oleskeluluvista. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta 11

13 3.1.1 Työperustaiset maahanmuuttajat Työperustaisella maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tullut Suomeen työn vuoksi. Euroopan Unionin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse erillistä työlupaa vain rekisteröinti poliisille riittää, vastaavasti EU:n ulkopuoliset kansalaiset tarvitsevat työntekijän/elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Neljän vuoden jälkeen (jatkuva A) voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa (kirjaintunnus P) Turvapaikanhakijat Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee turvapaikkaa Suomesta vainon, suojelutarpeen yms. syyn vuoksi. Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun kolme kuukautta on kulunut turvapaikkahakemuksen jättämisestä, jos hänellä on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Jos turvapaikanhakijalla ei ole kyseistä asiakirjaa, niin turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta. Turvapaikanhakijat eivät voi saada kotikuntamerkintää, joten he eivät ole tämän kotoutumisohjelman kohderyhmää. Saatuaan oleskeluluvan he saavat kotikuntamerkinnän ja näin ollen pääsevät kunnan palvelujen piiriin Kiintiöpakolaiset Suomi ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia, jotka valikoidaan suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleireiltä. Viime vuosina pakolaiskiintiö on ollut 750. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta tuleville kiintiöpakolaisille myönnetään Suomessa pakolaisstatus. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa. Pakolaisstatus on pysyvä. Pakolaisilla ja kiintiöpakolaisilla on oikeus kaikkiin kunnan palveluihin ja heille tulee tehdä alkukartoitus ja mahdollinen kotoutumissuunnitelma. 12

14 3.1.4 Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet Pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Lähiomaiseksi katsotaan puoliso ja alaikäiset lapset. Muiden kuin pakolaisstatuksen tai muun suojeluperusteisen oleskeluluvan perusteella saaneiden maahanmuuttajien tulee osoittaa voivansa elättää perheensä, jotta voivat saada perheensä Suomeen. Myös suomen kansalaisen perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Neljän vuoden jälkeen (jatkuva A) voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa (kirjaintunnus P) Opiskelijat Ulkomaalaisen opiskelijan, joka ei ole EU-kansalainen tai heihin rinnastettava, on hankittava oleskelulupa, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta. Opiskelijalle myönnettävä oleskelulupa on luonteeltaan tilapäinen. Jos opinnot kestävät yli vuoden, oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Lupatarrassa tilapäinen oleskelulupa merkitään kirjaintunnuksella B. Suomen valtio ei yleensä kustanna ulkomaalaisen opiskelijan oleskelua Suomessa. Sen vuoksi hakijan on osoitettava, että hänen toimeentulonsa on turvattu joko stipendillä, apurahalla tai muilla varoilla. Hakijalla tulee olla käytössään vähintään 500 euroa kuukaudessa tai euroa vuodessa. Tilapäisellä oleskeluluvalla oleva opiskelija ei ole oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, joten kunnan palvelut eivät koske opiskelijamaahanmuuttajaa. Kuitenkin opiskelijalla on oikeus alkukartoitukseen, koska kotoutumislain mukaan alkukartoitusta voivat pyytää kaikki Suomessa asuvat maahanmuuttajat. 4 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 4.1 Neuvolat Lempäälän lasten- ja äitiysneuvolassa maahanmuuttajaperheisiin sovelletaan normaalia tarkastuksista saatua ohjeistoa perheen kulttuuriset taustat kuitenkin huomioiden. Ensimmäisellä käyntikerralla tarkistetaan, että pakolaisille on tehty maahantuloterveystarkastus. Neuvolassa käytetään tulkkia, jos kumpikaan vanhemmista ei puhu riittävän hyvin kieltä, jota neuvolassa ymmärretään. On taattava, että perhe voi kommunikoida ymmärtämällään kielellä. Tulkkia varatessa tarkistetaan toiveet tulkin sukupuolesta. Yleensä tulkkaus tapahtuu paikan päällä, mutta puhelintulkkauskin on hätätilanteissa mahdollinen. Lasta ei koskaan käytetä tulkkina. 13

15 Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentely vie keskimääräistä enemmän aikaa, vastaanoton valmistelu on haastavaa. Tulkin, lääkärin ja terveydenhoitajan ajanvaraukset tulee tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Maahanmuuttajalapsille tehdään tarpeen mukainen rokotusohjelma sekä täydellinen terveydentilan kartoitus ja potilassuunnitelma. Ravintoneuvonnassa huomioidaan perheen kulttuuriset ravintotottumukset yleisiä ravintosuosituksia unohtamatta. 4.2 Päivähoito Maahanmuuttajalapsille hankitaan päivähoitopaikka tarpeen mukaan. Vanhempien toiveita lapsenhoitopaikasta ja hoitomuodosta pyritään kunnioittamaan. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, johon on maahanmuuttajalapsille laadittu omat tavoitteet. Päiväkodit tekevät maahanmuuttajalasten asioissa yhteistyötä maahanmuuttajakoordinaattorin, neuvolan sekä tulkkien kanssa. Yhteistyö painottuu päivähoidon alkuvaiheeseen. Päiväkotia tiedotetaan maahanmuuttajalapsesta ja mahdollisista erityistarpeista ennen päivähoidon aloittamista. Nivelvaiheeseen, jolloin lapsi siirtyy päivähoidosta esikouluun, panostetaan erityisen huolellisesti. Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää. Päivähoidon henkilöstö kohtaa arjessaan perheen, joka on vasta tutustumassa suomalaiseen lukuisten ohjeiden ja sääntöjen yhteiskuntaan. Joustoa tarvitaan puolin ja toisin. 4.3 Perhetuvat Lempäälässä toimii 4 perhetupaa, joihin vanhemmat voivat mennä yhdessä lastensa kanssa. Toimintaa on sekä aamupäivisin että iltaisin ja lapset ovat vanhempien vastuulla ja valvonnassa tuvilla. Lisäksi on ns. parkkipäiviä, jolloin lapset voi jättää tuvalle hoitoon. Maahanmuuttajia ohjataan aktiivisesti osallistumaan tupien toimintaan, jotta lapsen/lasten kanssa kotona oleva vanhempi saa lisää kontakteja toisten kotiäitien ja isien kanssa ja lapsetkin saavat leikkitovereita toisista lapsista. Lisätietoa toiminnasta löytyy Lempäälän kunnan nettisivuilta: 4.4 Opetuspalvelut Esiopetus Kunta järjestää yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on oikeus esiopetukseen viisivuotiaina. Ilmaista esikoulua käydään viitenä päivänä viikossa, 20 h/viikko. Maahanmuuttajalapset menevät oman asuinalueensa esikouluun. 14

16 4.4.2 Peruskoulu ja lukio Maahanmuuttajalapset menevät valmistavan luokan jälkeen oman lähialueensa kouluun kuten muutkin suomalaislapset. Maahanmuuttajalapsille tehdään yhteistyössä koulun ja lapsen vanhempien kanssa kotoutumissuunnitelma, jota päivitetään vähintään kerran vuodessa. Suunnitelmanteossa käytetään tulkkia, jos kumpikaan vanhemmista ei puhu riittävän hyvin kieltä, jota koulun edustaja ymmärtää. Maahanmuuttajaoppilaille tarjotaan tukiopetusta sekä S2 opetusta (suomi toisena kielenä). Alle neljä vuotta Suomessa olleilla lapsilla on oikeus tukiopetukseen tunti viikossa. Äidinkielen opettaja arvioi, onko lapsen suomen kielen taso äidinkielen vai S2:n tasolla ja lapsi suorittaa jommankumman näistä oppimääristä. Ruotsin kielestä maahanmuuttajaoppilaalle voidaan antaa vapautus. Nuorille, jotka tulevat yläkouluiässä Suomeen, suositellaan yläkoulun suorittamista seitsemänneltä luokalta lähtien, vaikka ikänsä puolesta voisivatkin siirtyä suomalaiseen kouluun ylemmille luokille. Yläkoulun suorittaminen suomeksi vahvistaa heidän kielitaitoa ja yleistietoa jatko-opintoja ajatellen. Lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin maahanmuuttajaoppilaat hakevat joustavassa valinnassa tai normaalin yhteishaun kautta. Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Maahanmuuttajalapset osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, jos oman uskonnon opetuksen ryhmää ei muodostu tai lapsi (yhdessä vanhempien kanssa) päättää, että ei halua opiskella uskontoa. Oman äidinkielen opetusta voi myös saada, jos ryhmään tulee vähintään neljä oppilasta. Oman äidinkielen opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Opettaja tapaa maahanmuuttajalapsen vanhemmat tulkin kanssa ainakin kerran lukuvuoden aikana. Tulkkeja pitää tarpeen mukaan varata myös vanhempainiltoihin. Opettaja voi tilata tulkin koululle esimerkiksi yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Kirjallisten viestien ymmärtäminen on usein vanhemmille vaikeaa, siksi pyritään henkilökohtaiseen viestintään aina kun mahdollista. Kontaktit suomalaisten lasten/nuorten kanssa on tärkeää maahanmuuttajalapsen ja nuoren kotoutumisessa. Lasta ja nuorta kannustetaan harrastuksiin ja erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Koulun on puututtava kaikkiin rasismin muotoihin, esim. maahanmuuttajalapsen/-nuoren kiusaamiseen, syrjintään, ryhmästä poissulkemiseen, haukkumiseen ja nimittelyyn. Koulu pitää esillä monikulttuurisuutta ja edistää kansainvälisyyttä mm. kansainvälisyyskasvatuksella, rasismin vastaisen viikon tempauksilla jne. 15

17 4.4.3 Valmistava opetus Kaikki peruskouluikäiset oppilaat (7 17 -vuotiaat), joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, ovat oikeutettuja valmistavaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Opetusta annetaan pienryhmissä, yleensä alle 10 oppilaan luokissa. Suomen kielen taidon karttuessa oppilas voi osallistua perusopetuksen oppitunneille ns. integraatiotunneilla. Oppitunteja on viikossa oppilaan iästä riippuen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste. Valmistava luokka kestää yleensä vuoden, mutta ajassa joustetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetuksen puolelle yleensä lomien jälkeen tai lukuvuoden vaihtuessa. Yläkouluikäisille järjestetään muutaman viikon tutustumisjakso ennen uuteen kouluun siirtymistä. Valmistavan opetuksen jälkeen alakouluikäiset siirtyvät joko omaa ikätasoaan vastaavalle luokalle tai enintään yhtä vuotta alemmalle luokalle. Yläkouluikäisten kanssa tehdään hyvin yksilöllisiä ratkaisuja oppilaan taitojen mukaan ottaen huomioon oppilaiden tulevaisuuden suunnitelmat. Vuonna 2012 Lempäälän maahanmuuttajaoppilaat käyvät valmistavassa opetuksessa Tampereella. Valmistavan luokan opetus ostetaan ostopalveluna Tampereen kaupungilta. Sivistystoimi järjestää tarkoituksenmukaisen kuljetuksen oppilaille. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät Lempäälän oman asuinalueensa kouluun ja integroituvat suomalaisoppilaiden ryhmiin. Valmistavan luokan opettaja järjestää tutustumiskäynnin oppilaan tulevaan kouluun. Tähän tapaamiseen osallistuu oppilaan, valmistavan opetuksen opettajan sekä lähikoulun opettajan lisäksi myös oppilaan vanhemmat ja tarvittaessa tulkki sekä maahanmuuttajakoordinaattori. Tampereella valmistavan opetuksen aikana oppilaalle laadittu henkilökohtainen oppimissuunnitelma siirtyy oppilaan mukana perusopetukseen. Valmistavan luokan opettaja tiedottaa lempääläläistä koulua hyvissä ajoin uudesta oppilaasta Aamu- ja iltapäivätoiminta Lempäälän kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Se on osallistujille vapaaehtoista, mutta maksullista. Maksuun on mahdollista saada alennusta pienten tulojen perusteella. Toiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa, jos vanhemmat ovat töissä ja lapsen koulupäivä on lyhyt. 16

18 Maahanmuuttajalapset ovat mukana iltapäivätoiminnassa muiden suomalaislasten tapaan. Iltapäivätoiminnan aloituspalaverissa on mukana lasten vanhemmat, opettaja ja/tai maahanmuuttajakoordinaattori, iltapäivätoiminnan työntekijä ja tulkki. Alkupalaverissa sovitaan toiminnan pelisäännöt: poissa -oloista ilmoittaminen, lapsen haku ja kaikki muut käytännön asiat. Ongelmatilanteissa iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat suoraan yhteydessä lapsen vanhempiin Koulujen yhteistyöverkosto Lempäälän kunnan koulut luovat uuden yhteistyöverkoston maahanmuuttaja-oppilaiden asioissa. Tähän maahanmuuttaja-yhteistyöverkostoon osallistuvat jokaisesta koulusta, jossa on maahanmuuttaja-oppilaita, maahanmuuttaja-yhteysopettaja ja kunnan maahanmuuttajakoordinaattori. Tämä yhteistyöverkosto kokoontuu säännöllisesti ja he keskustelevat koulujen arjessa esiin nousseista kysymyksistä ja tilanteista. Yhteistyöverkosto luo uusia toimintamalleja, ehdotuksia ja jalkauttaa ne koulujen arkeen. Maahanmuuttajakoordinaattori yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa räätälöi tarvittavat koulutukset opettajille maahanmuuttaja-oppilaiden opettamiseen ja kohtaamiseen. 4.5 Nuorisotoimi Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle Lempäälässä. Nuorisotoimi järjestää mm. omaa toimintaa, tukee nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämää toimintaa ja tiedottaa nuoriin liittyvistä asioista. Painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy sekä järjestötoiminnan tukeminen ja aktivointi. Kansainvälisyyden edistäminen on tärkeä periaate toiminnassa. Maahanmuuttajanuoret osallistuvat normaaliin toimintaan kiinnostuksensa ja innostuksensa mukaisesti. Nuorisotoimessa kehitetään toimintoja esim. kansainvälinen jalkapalloturnaus, rasismin vastaisen viikon tempaukset jne., jotka erityisesti houkuttelevat maahanmuuttajanuoria toimintaan mukaan. 5 AIKUISTEN PALVELUT 5.1 Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus Lempäälän kunnan maahanmuuttajakoordinaattori ohjaa työkykyiset ja ikäiset ( vuotiaat) maahanmuuttajat ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon. Ilmoittautumiskerralla varataan aika alkukartoituksen (ja kotoutumissuunnitelman) tekoa varten. Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laadintaan osallistuu asiakas itse, työvoimaneuvoja, kunnan maahan- 17

19 muuttajakoordinaattori sekä tarvittaessa tulkki. Mikäli asiakas ilmoittautuu suoraan TE- toimiston asiakkaaksi, työvoimaneuvoja tiedottaa sosiaalitoimen maahanmuuttajakoordinaattoria uudesta asiakkaasta. Alkukartoituksen jälkeen tehdään kotoutumissuunnitelma, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Suunnitelmassa käydään läpi alkukartoituksessa esiin tulleet asiat ja syvennytään asiakkaan palvelutarpeisiin erityisesti työllistymisen ja kielikoulutuksen osalta. Lisäksi asiakkaan perhetilanne otetaan huomioon. Kotoutumissuunnitelmassa tehdään suunnitelma kielikoulutukseen hakemisesta. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) käytännöistä eli työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä annetaan näistä kirjallisia tiedotevihkosia, joita löytyy useilla eri kielillä. Pakolaisten osalta työ- ja elinkeinotoimisto voi käännättää tulkkikeskuksessa asiakkaan todistukset suomeksi, jos todistuksista on hyötyä asiakkaan jatkosuunnitelmia varten. Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään vähintään vuoden välein, jolloin mahdollisista tulkkauskustannuksista vastaa työ- ja elinkeinotoimisto. Suunnitelmaa tarkistetaan aina kurssin tai harjoittelujakson päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa. Tarkistuspalaveriin kutsutaan kunnan maahanmuuttajakoordinaattori ja tarvittaessa tilataan myös tulkki. Lempäälän maahanmuuttajat käyvät kielikoulutuksissa Tampereella. Vaihtoehtoina on työvoimapoliittinen koulutus tai omaehtoinen koulutus. Kielikoulutuksen lisäksi TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajia harjoitteluun, työelämävalmennukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan kielitaidon kartuttua. TE-toimisto ohjeistaa kotimaasta hankitun tutkinnon hyväksyttämisestä Suomessa ja erilaisista ammatillisista jatkokoulutuksista. Nuoret ( vuotiaat) maahanmuuttajat ohjataan nuorten ohjaavaan koulutukseen (TAO) tai muihin nuorille soveltuviin koulutuksiin. Lempäälän TE-toimistossa on tällä hetkellä yksi työvoimaneuvoja, joka vastaa maahanmuuttajien palveluista kolmen vuoden ajan kotikuntamerkinnästä. Lempäälän kunnan maahanmuuttajakoordinaattori toimii yhteistyössä tämän henkilön kanssa TE-toimiston asioissa. Kolmen vuoden (tai erillisen päätöksen mukaisesti maksimissaan viiden vuoden) jälkeen henkilö siirtyy normaalien palvelujen pariin. Yhteistyössä työvoimaneuvoja ja maahanmuuttajakoordinaattori järjestävät maahanmuuttaja-asiakkaille työnhakuklubeja ja muuta työnhakukoulutusta tarvittaessa. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään maahanmuuttajan työnhakutaitoja ja suomen kielen asiointitaitoja. 5.2 Ikäihmisten palvelut Kaikki Lempäälän ikäihmisille tarkoitetut palvelut ovat avoimia myös maahanmuuttajille. Ikääntyvien maahanmuuttajien perheet ja sukulaiset osallistuvat yleensä paljon läheistensä hoitoon. Perheiden hoitoon osallistumista on tuettava kertomalla palveluista ja ottamalla läheiset mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin ikääntyvän maahanmuuttajan kulttuurin ominaispiirteet tulevat huomioiduksi. Maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa yhteistyössä vanhuspalvelun sosiaalityöntekijä tekee iäkkäille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon 18

20 erityisesti asiakkaan terveystilanne, suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja kolmannen sektorin palvelumahdollisuudet. 6 KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISIÄ PALVELUJA Lempäälän kunnassa sosiaalitoimen maahanmuuttajakoordinaattori on henkilö, joka koordinoi maahanmuuttajien palveluohjausta, neuvontaa ja erityiskysymyksiä ensimmäisen kolmen vuoden ajan, erityisesti työ painottuu pakolaisiin ja heidän kotouttamiseen. Kotoutumisajan umpeuduttua maahanmuuttajat siirtyvät ns. normaalien palvelujen pariin. Mikäli kuitenkin tarvetta ilmenee, maahanmuuttajakoordinaattori jatkaa työskentelyä sellaisten maahanmuuttajien kanssa, jotka tarvitsevat erityistukea tai joiden kielitaito ei ole riittävä kolmen vuoden jälkeen. 6.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalitoimen palvelut ovat yleisesti maahanmuuttajien käytettävissä samalla tavalla kuin suomalaisillekin. Alle 3 vuotta maassa olleet maahanmuuttajat ovat ensisijaisesti yhteydessä maahanmuuttajakoordinaattoriin, jonka kanssa tarkastetaan palvelujen tarve. Maahanmuuttajakoordinaattori ohjaa asiakkaat esim. perheneuvolaan, sosiaalityöntekijälle jne. Yli 3 vuotta maassa olleet ottavat suoraan yhteyttä asuinalueensa sosiaalitoimen virkailijoihin. Mikäli pitkään maassa olleet kokevat tarvitsevansa erityistä tukea ja/tai sosiaalitoimen työntekijä katsoo asiakkaan hyötyvän yhteistyöstä maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa, tehdään moniammatillista yhteistyötä. Maahanmuuttajakoordinaattori pitää yhdessä seurakunnan lähetyssihteerin kanssa monikulttuurista kahvilaa (moku-kahvila) Perheverstaan tiloissa. Moku-kahvila on auki kerran viikossa ja kahvilassa saa sosiaaliohjausta ja palveluneuvontaa eri kielillä (thai, selkosuomi, englanti, ranska ja arabia). Kahvila on matalan kynnyksen paikka, johon maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset voivat tulla istumaan, lukemaan lehtiä, juomaan kupin kahvia ja yhdessä olemaan. 6.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajat asioivat terveysasioissa väestövastuupiirijaon mukaisesti omalääkärillä ja omahoitajalla kuten muutkin lempääläläiset. Mikäli on tarvetta erikoissairaanhoitoon, omalääkärin lähetteellä pääsee jatkotutkimuksiin. Sairaalahoito annetaan Valkeakosken aluesairaalassa ja tarvittaessa Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa. 19

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Kunnanvaltuuston 20.9.2010 56 hyväksymä 1 Johdanto... 3 2 Kotouttamisohjelman laadinta ja maahanmuuttotyöryhmän toiminta... 4 3 Maahanmuuttajien

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty 30.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 3. Sosiaali- ja

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot