KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Henkilöstöraportti Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus, pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta Talouden tasapainottamistoimenpiteet Uilon kehittämisyhdistyksen avustushakemus pilkekoneen uusimiseksi ja hydraulihalkojan sekä mönkijän lanan ja kärryn hankkimiseksi Alma ja Lauri Leppäsen testamenttivaroista 135 Kontiolahden kunnan osallistuminen Karelia-soutuun kuntaveneessä pe Savuton Kontiolahti -projektin toteuttamistyöryhmän nimeäminen Kontiolahden kunnan edustajan nimeäminen sote-hankkeen ohjausryhmään ja hankesuunnitelmaa valmistelevaan koordinaatioryhmään Jaamankankaan ranta-asemakaava Juko ry:n luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö toimikaudella Paikallisneuvottelu OVTES-sopimusalan TVA-osuuksista ja yleiskorotuksista Koulutussuunnitelma Sähköisen palkkalaskelman käyttöönotto Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanhallituksen edustajien terveiset lautakunnista 43

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Saapuvilla olleet jäse net Haukka Pertti Puumalainen Jukka Sihvonen Aulikki Toppi Seppo Arveli Eila Hiltunen Mika Paalanen Saara Sivonen Miitri Möntti Pirkko puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kuusela Mika kv:n puheenjohtaja Nyyssönen Leena kv:n 1. vpj. poissa 140 klo 20:10-20:11 Tikkanen Mauri kv:n 2. vpj. Penttilä Jere kunnanjoht., esitt. Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Paasu Milla henkilöstöpääll., as.tunt. paikalla :30-18:20 Pölönen Eero tekninen joht., as.tunt. paikalla 131 klo 18:21-19:20 Partanen Pirjo ruokapalvelupääll., as.tunt. paikalla 131 klo 18:21-19:05 Pietikäinen Pauliina talousjoht., as.tunt. paikalla klo 17:30-19:53 Allekirjoitukset Pertti Haukka puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mika Hiltunen Seppo Toppi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 128 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Kunnanhallitus 129 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hiltunen ja Seppo Toppi.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöraportti / /2014 Yhteistyötoimikunta Vuoden 2013 henkilöstöraportti tarkastelee kunnan henkilöstöstrategian ja toi min nan toteutumista osasto- ja tehtävätasolla. Sosiaali- ja ter veys toi men hen ki lös tön siirtyminen liikkeen luovutuksen kautta Joensuun kau pun gin pal ve luk seen näkyy kauttaaltaan toiminnan toteutumisessa ja hen ki lös töä kos ke vis sa tunnusluvuissa. Vuoden 2013 aikana kunnan henkilöstömäärä laski 660 henkilöön. Hen kilö työ vuo si na tarkasteltuna henkilöstön työpanos oli raportointivuonna 577 hen ki lö työ vuot ta. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko hen kilös tö mää räs tä laski edelliseen vuoteen verrattuna ollen 72 %. Naisten osuus ko ko henkilöstömäärästä laski vuoden 2011 tasolle ollen 81 %.. Vakituisen henkilöstön keski-ikä säilyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen näh den ollen 46,8 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä nousi vuodel la 36,4 vuoteen. Vuonna 2013 eläkkeelle siirtyi yhteensä 23 työn te ki jää, joiden keski-ikä oli 59,5 vuotta. Poissaolojen määrä putosi kalenteripäivään vieden n. 20 % hen kilös tön vuosittaisesta teoreettisesta työajasta. Sairauspoissaolojen määrä las ki 35 % ollen yhteensä 7438 päivää. Sairauspoissaolojen määrä hen kilöä kohti oli 11,3 päivää ja henkilötyövuosiin suhteutettuna 12,9 päivää. Se kä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin että mielenterveyssyihin perustuvat poissa olot säilyivät pääasiallisina poissaolosyinä. Hen gi tys elin pe rus tei set sairaus lo mat lisääntyivät 4 prosentilla. Raportointivuoden aikana tiivistettiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa pitkittyvien työkykyongelmien tunnistamiseksi. Vuonna 2013 kunnan henkilöstökulut olivat laskien 24 % edel li seen vuoteen nähden. Henkilöstösivukulujen osalta on jatkossa tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa varhaiseläkemenoperusteisiin mak sui hin, joihin työnantaja voi vaikuttaa työkykyä tukevilla toimenpiteillä. Palkkausta ja palkitsemista, henkilöstön koulutusta ja työ hy vin vointitoimintaa ylläpidettiin ja kehitettiin taloudellisten re surs sien puitteissa. Raportointivuoden myönteiseltä näyttävästä kehityksestä ja tunnusluvuista huolimatta taloudessa ja toimintaympäristössä vallitseva tilanne haastaa entisestään toiminnan ja työn kehittämiseen ja tehostamiseen. Vuoden aikana virittynyt osallistava ja avoin toimintakulttuuri luo hyvät edellytykset työn toteuttamiselle ja samalla henkilöstön jaksamisen, työhyvinvoinnin ja motivaation ylläpitämiselle ja edistämiselle edelleen. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta saattaa hyväksyen tietoonsa henkilöstöraportin vuodel ta 2013 ja esittää sen hyväksyttäväksi henkilöstöasiaintyöryhmän ja kun nan hal li tuk sen kautta kunnanvaltuustolle.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus 130 Puheenjohtajan ehdotus: Henkilöstöasiaintyöryhmä saattaa hyväksyen tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle. Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Milla Paasu, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää henkilöstöraportin vuodelta 2013 hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Liitteet Henkilöstöraportti 2013

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus, pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen 259/ /2013 Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö: Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen pääpiirustukset ovat val mis tuneet ja ne päivätään päivämäärälle Pääsuunnittelija (ark ki tehti suun nit te li ja) on Pauli Nuutinen Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky:stä. Keittiötiloja laajennetaan rakennuksen sisällä siten, että tilojen käyt tö tarkoi tuk sia muutetaan ja ainut lisärakentaminen tehdään vesikatolla laa jenta mal la siellä ilmastointikonehuonetta. Keittiötilojen laajennuksen vuoksi mm. henkilökunnan pukeutumistilat (90 hengelle) tehdään entiseen, vä hällä käytöllä olleeseen varastotilaan ja ruokailutila siirretään entiseen toi misto ti laan. Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus/laajennus on aiemmin teh dyn keittiöselvityksen mukainen. Rakennuksen ulkopuolisina töinä lisätään autolämmityspaikkoja ja ul ko valais tus ta, selkeytetään huoltoliikennettä ja parannetaan vuodeosastolle me ne vän liikenteen turvallisuutta. Peruskorjaustyö tehdään n. 800m² alueella rakennuksen poh ja ker rok sessa. Työ ajoittuu kahdelle vuodelle ja hankkeen kustannusarvio on euroa (veroton). Suunnitelmat ja kustannusarvio esitellään tarkemmin teknisen lautakunnan ko kouk ses sa. Lisätietoja: tekninen johtaja Eero Pölönen, puh. (013) ja kiin teistö pääl lik kö Ari Markkanen, puh. (013) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset ja kustannusarvion ja esittää ne edelleen kun nan hal li tuk sel le hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus 131 Terveyskeskuksen keittiön peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Oheismateriaalina terveystarkastajan lausunto Kontiolahden terveyskeskuksen keittiön elintarvikehygieenisestä kunnosta Kunnanjohtajan ehdotus:

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Keskustelun aikana Mika Hiltunen ehdotti, että terveyskeskuksen keittiön peruskorjausta lykätään vuodella sekä selvitetään mahdollisuutta rakentaa keittiö Kontiorantaan. Puheenjohtaja totesi Mika Hiltusen tekemän ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Mika Hiltunen jätti asiasta eriävän mielipiteen kirjallisine perusteluineen. Liitteet Eriävä mielipide Mika Hiltunen

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tilinpäätös vuodelta / /2013 Kunnanhallitus Kontiolahden kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 on valmistunut. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilinpäätös tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätös on saatettava kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntakonsernista on laadittu konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen lisäksi konsernin tulos- ja rahoituslaskelmat. Kontiolahden kunnan toiminta jatkui vuonna 2013 kehittyvänä. Asukasmäärä kasvoi jälleen kohtuullisesti. Investoinnit jatkuivat, taso oli hieman edellisvuotta alhaisempi. Asukasluku kasvoi kertomusvuoden aikana 174 hengellä, suhteellisesti kasvu oli 1,2 prosenttia. Keskeisimmät väkiluvun kasvuun vaikuttaneet tekijä olivat luonnollinen väestönkasvu ja kuntien välinen muuttoliike. Vuoden 2013 tulos oli hieman ennakoitua parempi. Vuoden 2013 tulos oli noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun se oli ennakoitu noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikutti verotulojen arvion ylittyminen ja toimintakulujen arvion alittuminen. Alijäämäinen tulos vähensi taseen omaa pääomaa. Kumulatiivinen ylijäämä aleni noin 12,3 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 investoinnit olivat edelleen korkeahkolla tasolla, mutta kuitenkin edellisvuotta maltillisemmat. Investointeihin käytettiin noin 6 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksien ja käyttöomaisuuden myyntitulojen myötä nettoinvestointien arvoksi muodostui noin 4,5 miljoonaa euroa. Kunnan tulorahoitus riitti kattamaan investoinneista lähes yhdeksän kymmenesosaa. Pitkäaikaista lainaa tarvittiin siis valtaosin aiempien lainojen lyhennysten kattamiseen. Lisäksi vuodenvaihteessa tarvittiin lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden varmistamiseksi. Vuonna 2013 kunnan lainamäärä kasvoi ja oli vuodenvaihteessa noin 49 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainaa oli vuoden lopussa euroa. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset oheismateriaalina. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, puh. (013) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen ,12 euroa käsittelyä siten, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,69 euroa. Tilikauden alijäämä ,43 euroa siirretään taseen ali-/ylijäämätilille. Tilinpäätöshetken mukainen kumulatiivinen ylijäämä on siten ,20 euroa. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 132 Tilintarkastuksen yhteydessä on havaittu yksi tekninen korjaus, joka on tarpeen tehdä ennen kunnanvaltuuston käsittelyä. Tiedot korjauksesta ja korjattu sivu liitteenä. Korjattu sivu tulee olemaan kunnanvaltuuston kokouksen liitteessä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteessä esitetyt korjaukset. Muilta osin esitys kunnanvaltuustolle ennallaan. Liitteet Tilinpäätös vuodelta 2013 korjaukst KH

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Talouden tasapainottamistoimenpiteet 211/02.00/2014 Yhteistyötoimikunta Kontiolahden kunnan kuluva vuoden talousarvio on huomattavan alijäämäinen. Tästä johtuen lähdettiin heti alkuvuodesta pohtimaan keinoja, joiden avulla saataisiin tasapainotettua taloutta vuoden 2014 aikana. Mahdollisista henkilöstöä koskevista säästötoimenpiteistä pidettiin ensimmäinen palaveri henkilöstön edustajien kanssa Palaverissa sovittiin, että työyhteisöt otetaan mukaan ideoimaan säästökohteita. Kunnan esimiehille järjestettiin yhteinen koulutusiltapäivä , jossa yhtenä aiheena oli talouden tasapainottaminen. Ennen esimieskoulutusta oli työyhteisöille annettu tehtäväksi ideoida mahdollisia keinoja säästöjen aikaansaamiseksi. Esimiesten koulutuspäivän aikana jatko työstettiin työyhteisöistä tulleita ideoita talouden tasapainottamiseksi ryhmätöin. Ryhmätöiden yhteenvedon pohjalta listattiin toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Henkilöstön edustajien kanssa pidettiin toinen yhteistyöpalaveri henkilöstöä koskevista säästötoimenpiteistä Palaverin lopuksi todettiin, että järjestöt hyväksyvät palaverissa esitellyt henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet. Henkilöstösäästöissä korostetaan, että Kontiolahden kunta asettaa henkilöstön lomauttamisen sijasta muut keinot etusijalle henkilöstömenojen säästämiseksi vuonna Säästöihin pyritään vapaaehtoisin työjohdollisin ja kannustavin keinoin. Kunnanhallitus käsitteli iltakoulussaan toimenpiteitä henkilöstömenojen säästämiseksi ja muokkasi tehtyä listausta muiden menojen säästämiseksi ja tulojen lisäämiseksi vuoden 2014 aikana ja talousarvion 2015 laadintaa varten. Kunnanhallitus asettaa kokouksessaan lautakuntakohtaiset säästötavoitteet vuodelle Säästötavoitteeseen pääsemiseksi keinoina voi käyttää tässä pykälässä hyväksyttäväksi esitettävää liitettä. Oheismateriaalina muistio yhteistyöpalaverista ja Jyty Kontiolahti ry:n kannanotto. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy ja esittää liitteen mukaiset säästötoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi hyväksyttäväksi henkilöstöasiaintyöryhmän kautta kunnanhallitukselle.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus 133 Puheenjohtajan ehdotus: Henkilöstöasiaintyöryhmä hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaiset säästötoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset säästötoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Liitteet Talouden tasapainottamistoimenpiteet

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Uilon kehittämisyhdistyksen avustushakemus pilkekoneen uusimiseksi ja hydraulihalkojan sekä mönkijän lanan ja kärryn hankkimiseksi Alma ja Lauri Leppäsen testamenttivaroista 194/ /2013 Kunnanhallitus 134 Uilon kehittämistyhdistys hakee päivätyllä kirjeellään avustusta Alma ja Lauri Leppäsen testamenttivaroista pilkekoneen uusimiseksi ja hydraulihalkojan hankkimiseksi sekä päivätyllä kirjeellään mönkijän lanan ja kärryn hankkimiseksi varusteineen. Pilkokoneen uusinnan yhteydessä Uilon kehittämisyhditys antaa vaihdossa nykyisen pilkekoneen. Pilkekoneen uusinnan lisäksi kehittämisyhdistys esittää hydraulihalkojan hankkimista, koska sillä voidaan käsitellä myös yli 25 cm paksuisia puita. Uilo-Jakokoski -elämyspolun varrella olevan laavun puunhuolto tehdään koneiden avulla. Molemmat koneet ovat polttokäyttöisiä ja soveltuvat kaikkien kyläläisten käytettäväksi. Uilon kehittämistyhdistys hakee avustusta pilkekoneen uusimiseksi ja hydraulihalkojan hankkimiseksi. Hankinnan kustannusarvio muodostuu seuraavasti (alv 24 %): Pilkekone Palax Compi Kuljetuskone pilkekoneelle Hydraulihalkoja Palax Logsplit Rahti Käytetyn koneen ostohyvitys Mönkijän lanan ja kärryn hankkimista Uilon kehittämisyhdistys perustelee elämyspolun sekä urheilu- ja harrastuskentän kunnossapidolla. Kyläläisillä on käytössä omia mönkijöitä, joilla kyseisiä välineitä voidaan käyttää talkooperiaatteella. Uilon kehittämisyhdistys hakee avustusta (+toimituskulut) mönkijän lanan ja kärryn hankintaan varusteineen. Hankinnan kustannusarvio muodostuu seuraavasti (alv 24 %): Timber Pro tukkikärry Terrain maansiirtolavavarustus teräinen tiehöylä Alma ja Lauri Leppäsen testamentin mukaan varoja on jaettava stipendein vuosittain Uilon seudun opiskelijoille kunnan harkinnan mukaan. Varoja on oikeus käyttää myös muuhun tarkoitukseen, joka on perusteltua Uilon alueen kehitykseen. Oheismateriaalina avustushakemukset. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Uilon kehittämisyhdistys ry:lle avustusta

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Alma ja Lauri Leppäsen testamenttirahastosta enintään euroa (alv 24 %) pilkekoneen uusimiseksi ja hydraulihalkojan hankkimiseksi sekä enintään (alv 24 %) + toimituskulut mönkijän lanan ja kärryn hankintaan varusteineen. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kontiolahden kunnan osallistuminen Karelia-soutuun kuntaveneessä pe / /2014 Kunnanhallitus 135 Karelia - Soutu ry on jäsentiedotteellaan ilmoittanut, että se on järjestänyt jäsenkunnille perinteisen mahdollisuuden osallistua Karelia Soutuun kuntaveneessä vuonna Jäsenkunnille järjestetään perinteisesti mahdollisuus osallistua Karelia-soutuun kuntaveneellä. Kuntaveneenä on hyväkulkuinen, liikkuvilla penkeillä varustettu kirkkovene, johon mahtuu 14 soutajaa ja perämies. Kontiolahden kuntaveneen soutuosuutena Karelia-soudussa 2014 on Jakokoski - Joensuu (39 km) pe Vuosikokouksessa on päätetty säilyttää kuntajäsenmaksuna Oheismateriaalina kuntakirje Karelia-soudusta. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kontiolahden kunta osallistuu perinteiseen tapaan joukkueellaan 14 soutajaa ja perämies Karelia - Soutuun 2014 ja soutaa Kontiolahden kunnan soutuosuuden Soutuun osallistujat kootaan ensisijaisesti valtuuston jäsenistä / varajäsenistä. Jos osallistujia ei saada riittävästi, täydennetään soutajia viranhaltijoilla / työntekijöillä. Karelia-soudun järjestelyistä vastaa aikaisempien vuosien tapaan Vapaa-aikapalvelut. Kuntajäsenmaksu sekä Karelia-soudusta aiheutuneet kustannukset maksetaan kunnanvaltuuston 1001 menokohdalta.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Savuton Kontiolahti -projektin toteuttamistyöryhmän nimeäminen 247/ /2014 Kunnanhallitus 136 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Kontiolahden kunta julistautuu savuttomaksi kunnaksi Savuton Kontiolahti -työryhmän esityksen mukaisesti syksystä Samassa päätöksessä on sovittu, että kunnanhallitus perustaa valtuuston päätöksen jälkeen kunnan johtoryhmän esityksestä savuttoman toimintakulttuurin jalkautumisen ja kriteerien toteutumisen kokonaisseurantaa varten erillisen työryhmän. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kunnanhallitukselle perustettavaksi Savuton Kontiolahti -projektin toteuttamistyöryhmän vuosille Jäseniksi työryhmään ehdotetaan nimettäväksi henkilöstöpäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Lisäksi Sotea, yläkoulua, lukiota, teknistä toimea, vapaa-aikatoimea ja henkilöstöä on pyydetty nimeämään edustajansa työryhmään. Henkilöstöpäällikkö toimii työryhmän puheenjohtajana ja työryhmä nimeää keskuudestaan sihteerin. Lisäksi johtoryhmä esittää kunnanhallitukselle, että Kontiolahden kunta julistautuu savuttomaksi kunnaksi alkaen. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa johtoryhmän ehdotuksen mukaisesti Savuton Kontiolahti -projektin toteuttamistyöryhmän vuosille Työryhmän tehtävänä on savuttoman toimintakulttuurin jalkauttaminen ja kriteerien toteutumisen kokonaisseuranta. Kunnanhallitus nimeää kokouksessa edustajansa sekä seuraavat jäsenet työryhmään: henkilöstöpäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, Soten edustajana Johanna Ahvalo, yläkoulun edustajana Anna Renko, lukion edustajana Petteri Kuittinen, teknisen toimen edustajana saakka Simo Hyttinen ja alkaen Hannu Lehikoinen, vapaa-aikatoimen edustajana Jani Loponen ja henkilöstön edustajana Taina Wärn. Työryhmän puheenjohtajaksi määrätään henkilöstöpäällikkö. Työryhmä nimeää keskuudestaan sihteerin. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Kontiolahden kunta julistautuu savuttomaksi kunnaksi alkaen. Kunnanhallitus päättää nimetä edustajakseen työryhmään Eila Arvelin.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kontiolahden kunnan edustajan nimeäminen sote-hankkeen ohjausryhmään ja hankesuunnitelmaa valmistelevaan koordinaatioryhmään 247/ /2014 Kunnanhallitus 137 Huhmarissa kokoontunut Pohjois-Karjalan kuntaseminaari on esittänyt maakunnallisen sote-tuotantomallin selvittämistä, ja sitä varten perustettavaksi hanketta, jota hallinnoisi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja hyväksynyt periaatepäätöksenä jäsenkuntien alueellisen sote-hankkeen perustamisen kuntayhtymän hallinnoimana. Samalla hallitus on pyytänyt jäsenkuntia nimeämään mennessä luottamushenkilöedustajansa hankkeen ohjaustyhmään siten, että Joensuun kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä ja muut kunnat yhden (1) jäsenen. Hankesuunnitelmaa valmistelevaan koordinaatioryhmään on nimetty jäseniksi Kari Karjalainen (pj.), Pekka Kuosmanen, Markku Lappalainen, Esko Lehto, Hannele Mikkanen, Anu Niemi, Olli Riikonen, Asko Saatsi, Soile Syrjäläinen ja Antti Turunen. Heinäveden kuntaa on pyydetty nimeämään ohjausryhmään ja koordinaatioryhmään edustajat. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva uudistus tulee esitetyn periaatepäätöksen perusteella olemaan merkittävin kuntia ja niiden tehtäviä koskeva uudistus. On välttämätöntä, että kaikkien kuntien kunnanjohtajat ovat mukana hankeen koordinoinnissa. Oheismateriaalina yhtymähallituksen pöytäkirjaote Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä luottamushenkilöedustajansa sote-hankkeen ohjausryhmään kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitukselle, että hankesuunnitelmaa valmistelevaan koordinaatiotyöryhmään nimetään jäseneksi Jere Penttilä. Kunnanhallitus päättää nimetä luottamushenkilöedustajaksi ohjausryhmään Aulikki Sihvosen.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Jaamankankaan ranta-asemakaava 533/ /2012 Ympäristölautakunta UPM-Kymmene Oyj on käynnistänyt ranta-asemakaavan laadinnan Höytiäisen etelärannalle Jaamankankaan alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 56 ha ja alue sisältää 3,7 km Höytiäisen rantaa. Ranta-asemakaava on niin sanottu maanomistajan kaava eli maanomistaja voi käynnistää omille maille rantarakentamista koskevan kaavoituksen. Kaavoitus tehdään kuitenkin ELY -keskuksen ja kunnan ohjauksessa. Lopullisen kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto ja hallinnollinen menettely on samanlainen, kuin kunnan omissa kaavahankkeissa. Ranta-asemakaavassa UPM:n konsulttina toimii FCG Kuopiosta. Ensimmäinen ns. aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Tämän neuvottelun jälkeen on työstetty kaavaluonnos, joka on nyt tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Kaavoitusjohtaja on sopinut, että UPM maksaa kunnalle aiheutuneet kulut. Ranta-asemakaava koskee Kontiolahden kunnan Lehmon kylän tiloja ja Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-6, lähivirkistys-, uimaranta-, katu-, pysäköinti- sekä maa- ja metsätalousalueet. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa MRL 62 ja MRA 30 :n mukaisesti Jaamankankaan päivätyt ranta-asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY -keskuksilta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä. Lisäksi ympäristölautakunta edellyttää, että osa M- alueista (maa- ja metsätalousalue) muutetaan MU-alueiksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Ympäristölautakunta Jaamankankaan ranta-asemakaavan päivätyt luonnosasiakirjat olivat MRL 62 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot pyydettiin kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta sekä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Lausunnot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Alla on tiivistelmä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunnosta. Ranta-asemakaavaluonnos ei ole voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Maakuntakaavassa kaavoitettu alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), tärkeänä tai veden hankintaan soveltuvana pohjavesialueena (pv) sekä arvokkaana harju- tai moreenialueena (ge-1). Alue on myös osa rantojenkäytön kehittämisen kohdealuetta (rk). Ranta-asemakaavan laatimista tulee jatkaa vasta sen jälkeen, kun aluetta on ensin tarkasteltu osana kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen yhteydessä. AO-rakennuspaikat voidaan muuttaa lomarakennuspaikoiksi. Ranta-asemakaavalla ei nykyisessäkään muodossa osoiteta taajatoimintoja. Kaava ei muutoinkaan estä tulevaisuudessa alueen kehittämistä potentiaalisena kasvualueena. Kaavaluonnoksessa on jätetty 63 % ranta-alueesta rakentamisen ulkopuolelle. Alueeseen kohdistuva yleinen virkistyspaine on huomioitu uimarantavarauksella sekä rakennuspaikkojen sijoittelulla. Yhtiö on aikaisemmin myynyt kunnalle venevalkama-alueen samalta ranta-alueelta. M-alueet voidaan muuttaa MU-alueiksi. Lisäksi yhtiöllä on kaava-alueen ulkopuolella laajat metsäalueet, joita voidaan käyttää virkistystoimintaan. Hirvirannan tilan kokonaispinta-ala on noin ha. Osoitetut rakennuspaikat ovat vain 0,8 % tilan kokonaispinta-alasta. Kaavaluonnos ei ole maakuntakaavan vastainen, koska ulkoilutarve on kaavassa huomioitu ja kaavassa jää 63 % rantaviivasta edelleen rakentamisen ulkopuolelle. Maakuntakaavan MU-alue ei estä rantarakentamista. Alueella ei ole myöskään MRL:n 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavan mukaan alue kestää normaalin määrän rantarakentamista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Alla on tiivistelmä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnosta. 1. Kaavan mitoitusta ei voi arvioida, koska emätilan mitoituslaskelma puuttuu. Alustavan tarkastelun perusteella myös kaava-alueen ulkopuolella on emätilaan kuuluvia tiloja, jotka on huomioitava mitoituksessa. Kaavaselostuksesta ei selviä, onko ilmoitettu rantaviivan pituus luonnollisen vai muunnetun rantaviivan pituus. Mitoitukseen ei ole laskettu korttelin 6 kolmea toisen vyöhykkeen rakennuspaikkaa. 2. Kaava vähentää oleellisesti Jaamankankaan muodostuman merkitystä

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Pohjois-Karjalan tärkeimpänä pohjavesireservinä. 3. Alueen geologisten ja luonnonmaiseman arvojen sekä sietokyvyn suojelua ei ole kaavassa huomioitu. 4. Kaava on sekä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan että Joensuun seudun yleiskaava 2020:n vastainen. Aluetta on tarkoitus käsitellä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheessa. Kaavahankkeen tulisi odottaa maakuntakaavoitusta tai järjestää työneuvottelu, johon kutsutaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin edustajat. 1. Kaava-asiakirjoja on täydennetty rakennusoikeuden emätilakohtaisella (1959) mitoituslaskelmalla. Emätilalla on rantaviivaa 4575 m (muunnettu ja todellinen käytännössä sama) ja siitä on erotettu tilat 46:4, 46:10, 46:12, 46:23 ja 46:24 sekä LV-alue 46:13 (myyty kunnalle). Kaavassa osoitetut 21 rakennuspaikan lisäksi käytettyä on yhteensä 5 kpl. Emätilan mitoitukseksi tulee siten 5,68 rakennuspaikka / mitoitusrantaviiva. Alueelle on osoitettu 21 omarantaista rakennuspaikkaa. Alueella on rantaviivaa n. 3,7 km Alueen mitoitus on 5,7 rakennuspaikkaa / mitoitusrantakilometri. 2. Rakennuspaikat tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkostoon. Samalla olemassa olevat kiinteistöt voidaan liittää verkostoon, jolloin pohjaveden pilaantumisriski tulee pienenemään tai poistumaan kokonaan. 3. Rakentaminen tapahtuu vanhalle vesijättöalueelle, jolloin harjualue ja vesistöön näkyvä rinteen lakialue jää täysin koskemattomaksi. Olevaa tiestöä voidaan hyödyntää täysimääräisesti, joten tiestön kehittämisen aiheuttamat muutokset ovat aivan olemattomat. Vanhan seutukaavan s-alueet eivät sijoitu rakentamisen osoitetuille alueille. Voimassa olevassa maakuntakaavassa suojelualueita ei enää ole merkitty. Korttelin 1 ja 2 rakennuspaikat sijoittuvat rannassa olevan tien ja rannan väliin ja s-alueet kohdistuvat tien toiselle puolelle vanhaan rantapenkkaan. Yhtiö on valmis osoittamaan s-alueet suojelualueiksi, jos yhteiskunta on valmis niiden suojeluun. Pohjois-Savon ELY-keskus: Alla on tiivistelmä Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnosta. Ranta-asemakaava-alueella ei sijaitse palveluita. Pohjois-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti ympärivuotisen asumisen osoittamiseen erilleen taajamasta, sillä se lisää liikennettä jo ennestään vaaralliseksi mielletyllä Puntarikoskentiellä. Vaikka koululaisille järjestettäisiin koulukyydit, on otettava huomioon myös lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkuminen. Puntarikosken ja Jaamankankaan aluetta koskevia liikenneturvallisuusaloitteita ja palautteita on ELY-keskukselle toimitettu lukuisia. Koska Kontiolahden kunta on järjestelmällisesti osoittanut asumista Puntarikoskentien varteen, on kunnalla vastuu kevyen liikenteen olosuhteiden parantamisesta.

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot