Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä"

Transkriptio

1 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo Osallistujat Marjo Jasu, Rauma Marita Päivärinne, Salo Teija Kortesalmi, Salo Kari Kankaanranta, Säkylä Sanna Vähä-Vahe, Säkylä Tiina Ilola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Kahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Riitta Nieminen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Maiju Salonen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Virpi Valiola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kristiina Puolakka, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Jaana Saarinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) MUISTIO 1/ Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Projektipäällikkö Jaana Saarinen avasi kokouksen. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. 2. Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula ohjeisti hankehallinnon asioita diaesitykseen pohjautuen, joka on liitteenä 1. Esityksestä nousi esille seuraavia mm. asioita: Osa-aikaisen hanketyöntekijän työtunnit tulee täsmätä kuukausittain hankkeen kirjanpitoon menevän palkkaosuuden kanssa. Esim. jos hanketyöntekijän palkkaa kirjautuu esim. toukokuussa 30 % kokonaispalkasta hankkeen kirjanpitoon, pitää toukokuun hanketyöntuntien osuus olla 30 % kokonaistyöajasta. Projektisihteerille toimitettava työaikaseuranta ja hankepäiväkirja eivät tarvitse olla allekirjoitettuja. Hanketyöntekijän esimiehen allekirjoittamat työaikaseuranta ja hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion hankeasiakirjamappiin. Koulutustilaisuuksia ei voida järjestää suoraan 3. sektorin edustajille, koska valtionavustuksella ei voida kehittää järjestöjen toimintaa.

2 2(5) Koulutusohjelmiin asiantuntijan kohdalle ei saa laittaa taustaorganisaation nimeä, jos asiantuntija luennoi koulutuksessa esim. omalla toiminimellä tai lisätyönä, eikä edusta kouluttajana omaa työnantajaansa 3. Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Salon kehittämisosion vastuuhenkilö Marita Päivärinne kertoi Salon kehittämisosioin ajankohtaisista asioista. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Kouluterveyskyselyn tulokset ovat pohjana kehittämistyön aloitukselle. Tulosten kartoittamista eli tulokset pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Tavoitteena on perustaa matalankynnyksen paikka nuorelle, jonne nuori voi saapua ilman lähetettä. Pohdinnassa millainen matalankynnyksen paikka on toimintoineen konkretiassa. Matalankynnyksen perustamiselle perustetaan työryhmä Nuorten osallistamisen keinot ovat pohdinnassa. Millä keinoin saadaan nuorten ääni kuuluviin? Tavoitteina ovat myös tukikummimallin kehittäminen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen. Hanketyöntekijä Teija Kortessalmi aloittaa työssään Säkylän kehittämisosion hanketyöntekijä Sanna Vähä-Vahe kertoi Säkylän kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on perheiden kokonaisvaltaisen auttamisen toimintamallin kehittäminen ja verkostoyhteystyön kehittäminen. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Hanketyöntekijä on tehnyt alkukartoitusta haastattelemalla henkilökuntaa. Kohderyhmä on ala-asteikäiset. Säkylässä on 2 ala-astetta. Alkukartoituksena toteutetaan kysely ala-asteikäisten vanhemmille. Tarkoitus on valita haastateltavaksi muutama perhe, joiden kanssa tehtäisiin hankkeessa tiiviimpää yhteistyötä. Säkylässä järjestetään syksyllä 2014 toiminnallinen vanhempainilta Selvä peli. Säkylässä on Huoli puheeksi -toimintamalli, joka on juurruttamatta. Miten koulu voi käyttää ennalta ehkäisevää perhetyötä. Tätä toimintamallia juurrutetaan. Suunnitteilla on tukimummu ja pappa toimintaa. Hanketyöntekijä tutustuu jo valmiisiin toimintamalleihin, joita voisi soveltaa Säkylän ala-asteikäisten perheisiin. Rauman kehittämisosion hanketyöntekijä Marjo Jasu kertoi Rauman kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Raumalla on tehty lähtötasokuvausta. Alkuarviointia varten on kerätty tilastoja mm. lastensuojeluilmoitusten määrät Raumalla, päihdeklinikan alaikäiset asiakkuudet ja huostaanottojen määrät, joissa syynä kannabis. Raumalla järjestetään lastensuojelun kanssa yhteistyössä asiakasraati nuorille, joilla on koulupoissaoloja. Tässä tehdään yhteistyötä Säkylän kehittämisosion kanssa. Raumalla järjestetään asiakasraati aikuisille, joiden lapsilla on koulupoissaoloja ja/tai päihdeongelmaa. Erityisestä edistävään mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 112 julkaisun sisältöä hyödynnetään Rauman kehittämisosiossa. Julkaisu sisältää case-tapauksia, joihin kannattaa tutustua. Rauman kehittämisosio tekee SATSHP:n hanketyöntekijän Tiina Ilolan kanssa yhteistyötä koulupoissaolojen ehkäisyyn liittyvässä kehittämisessä. Raumalla on perustettu tukiryhmä hanketyöntekijän tueksi.

3 3(5) Raumalla ollaan perustamassa virallista päihdetyöryhmää, joka tukee Rauman kehittämisosion tavoitteiden eteenpäin viemistä. Tukiryhmään kuuluu kokemusasiantuntija, joka on päihdenuoren äiti. Koulunpäätösjuhliin järjestetään partiointi viranomaisten (poliisi ja ensihoito) kanssa ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Keskustelu: Arvioinnissa on tärkeää kuvata alkutilanne, toiminnan kuvaaminen sekä tehdä prosessikuvaukset. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Verkostomainen yhteistyö hanketyöntekijät Tiina Ilola ja Riitta Nieminen kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Tavoitteena on ylihallintokuntien tapahtuva verkostojen kehittäminen. Tarkoitus on luoda verkostoyhteistyön toimintamalli päiväkotiin ja kouluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotien ja koulujen henkilökunta tietävät yhteistyötahot/- henkilöt, joihin voidaan ottaa yhteyttä huolen herätessä varhaisessa vaiheessa. Kehittämisosiota on esitelty kuntakierroksilla Porin yta-alueella, PoSassa, Raumalla ja Keski-Satakunnassa. Ylihallintokuntien tehtävässä työssä haasteena on hallintokuntien väliset muurit. Yhteisen kielen löytyminen eri yhteistyötahojen välillä on tärkeää. On löydettävä oikea tapa esitellä asioita eri tahoille. Kehittämisosion työnjakona Riitta Nieminen keskittyy alle 13 vuotiaisiin ja Tiina Ilola vuotiaisiin nuoriin. Osallisuus on tärkeä teema. Lapset, nuoret ja perheet ovat mukana verkostossa. Verkostoja voidaan lähteä kehittämään eri tavoin. Lähestymistapana voi olla yksittäinen tapaus, jonka ympärillä pohditan sopivaa verkostoa tai lähteä verkostoista ja pohtia niiden toimivuutta ja yhteistyötä. Näitä lähestymistapoja voidaan hyödyntää aina tilanteesta riippuen. Tavoitteena on luoda matalankynnyksen verkostot Satakunnan kuntiin, joiden toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Keskustelu: Projektipäällikkö muistutti, että verkostomaisen toimintamallin prosessin kuvaamisessa yhteyshenkilö tietyssä hallintokunnassa on tärkeää nimetä nimikkeen perusteella eikä kenenkään henkilön nimellä, koska henkilöt voivat vaihtua organisaatiossa. Keskusteltiin jo olemassa olevista verkostoista. Ensisijaisen tärkeää on, että verkoston toimijat osaava toimia keskenään ja osaavat hyödyntää toistensa asiantuntijuutta. Miten tätä yhteistyötä ja verkoston toimijuutta voisi tukea hankkeen tavoitteiden läpiviemisessä. Moniammatillisuus on parhaillaan sitä, että jokainen viranomainen antaa oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa lapsen, nuoren ja perheen käyttöön. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hanketyöntekijät Maiju Salonen ja Virpi Valiola kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Keskiössä on sairastavan vanhemman lapsi. Hankkeessa järjestetään Lapset puheeksi ja Toimiva lapsi koulutusta. Joissakin kunnissa tätä koulutusta on jo järjestetty aiemmin. Luodaan Tukikummi-toimintamalli. Kouluttajan ns. kevyt kilpailutus on meneillään sopivan asiantuntijaluennoitsijan löytämiseksi. Lapset puheeksi - toimintamallia pilotoidaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä onkologian ja aikuispsykiatrian osastoilla. Jokaiseen kuntaan ja Satakunnan sairaanhoitopiiriin koulutetaan kouluttajat, jotka edelleen kouluttavat henkilökuntaa järjestetään Porissa hankkeen aloitusseminaari

4 4(5) Kehittämisosion tukiryhmän kokoaminen on meneillään Lähtötilannekartoitukset ovat meneillään: Kuntiin ja osastoille lähetetään kyselyt menetelmän käytöstä Benchmarking käynti on suunnitteilla Huomioi lapset poliklinikalle Seinäjoelle. Luodaan Neuvonpito-toimintamalli Verkostojen ja toimintamallien sisällyttäminen kuntien strategioihin on tärkeää, jotta uudet toimintamallit saadaan juurtumaan kuntiin Projektipäällikkö tiedotti asioista diaesityksen perusteella, joka on liitteenä 2. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hankkeen läpileikkaava teema on osallisuus. Lapset, nuoret ja perheet tulee huomioida ja ottaa mukaan suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Hankkeella on vain yksi koko hankkeen ohjausryhmä, kehittämisosioissa puhutaan tuki-, projekti-, työ- ym. ryhmistä. Opinnäytetöitä on tarjolla ja pyritään ottamaan asiasisällöllisesti sopivia aiheita vastaan. Voisiko opinnäytetyöaiheita tiedustella myös opettajakoulutuslaitoksista? Kehittämisosioilta on pyydetty koulutussuunnitelmat 31.5 mennessä. Kehittämisosioiden omiin talousarvioihin varatuista koulutusrahoista maksetaan hanketyöntekijöiden omat koulutukset ja yleisen osuuden yhteisestä koulutusrahasta voidaan maksaa kehittämisosioiden tavoitteita tukevia koulutuksia. Projektipäällikkö hyväksyy yleisestä osuudesta maksettavat koulutukset. Hyväksyttävistä koulutusteemoista on laadittu ohjeet, jotka on toimitettu kehittämisosioihin. Keskustelu: Voidaan myös miettiä mitä osaamista löytyy kehittämisosioiden hanketyöntekijöillä eli voivatko he toimia kouluttajina joissakin teemoissa. Kehittämisosioiden Arviointisuunnitelma pyydetään 30.6 mennessä. Projektipäällikkö lähettää koko hankkeen arviointisuunnitelmaluonnoksen hanketyöntekijöille nähtäväksi ohjausryhmän kokouksen 24.6 jälkeen. Arvioinnista nousi esille seuraavaa: Lähtötilanteen alkukartoitus on tärkeä, sillä alkukartoitus on pohjana loppuarviointiin, jolloin kuvataan mikä on muuttunut hankkeen aikana. Hankepäiväkirja on osa arviointia eli sillä pystyy todentamaan onko tullut tehtyä oikeita asioita. Hankkeessa toteutetaan vertaisarviointi kehittämisosioiden välillä. Ulkoinen arviointi voisi olla esim. koko hankkeen prosessin arviointi. Ulkoista arviointia vielä suunnitellaan. Arviointikoulutus järjestetään Koulutuksen aiheita ovat arvioinnin perusteet ja vertaisarviointi. Osana arviointia on mahdollisuus käyttää hankekortteja. Hankekortti on liitteenä 3. Projektipäällikkö tekee koko hankkeen viestintäsuunnitelman, mutta kehittämisosiot toimittavat omat viestintäsuunnitelmat (A4) 30.6 mennessä. Tästä lähetetään tarkemmat ohjeet kehittämäisosioihin. Keskustelu: Keskusteltiin hankekortin käytöstä. Hankekorttia päivitetään hankkeen toiminnan aikana. Sovittiin, että hankekortit otetaan arvioinnissa käyttöön. Hankekorttien käyttöä ohjeistetaan myöhemmin. Projektisihteeri toimittaa hanketyöntekijöille Itä kohtaa Lännen Mielisuunnitelmaa toteuttamassa THL:n julkaisun 19/2013 postitse. Julkaisu on tehty LÄNSI 2013 ja Arjen mieli hankkeiden kanssa. Julkaisua on saatavilla vielä erä painettuna projektisihteeriltä eli ilmoittakaa mahdollisesta julkaisun lisäkappaleiden tarpeesta. Julkaisu löytyy sähköisenä THL:n sivuilta.

5 5(5) Ilmoittakaa projektipäällikölle hyvissä ajoin kehittämisosion tukiryhmien kokouspäivämäärät, jotta projektipäällikkö pääsisi osallistumaan kokouksiin. 4. Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen Projektisihteeri esitteli Innokylän toimintoja diaesitykseen pohjautuen (liite 4). Pois syrjästä hanke on Innokylässä toukokuun 2014 hanke. 5. Kehittämispäivät vuonna 2014 Seuraava hanketyöntekijöiden kehittämispäivä järjestetään 24.6 Raumalla. Seuraavassa kehittämispäivässä vierailee mm. Länsi-Suomen Kaste-ohjelman päällikkö Mikko Pakarinen. Sovittiin seuraavat kehittämispäivät pidettäviksi 26.8 Säkylässä, 22.9 Salossa, Porissa, Raumalla ja Säkylässä. Hanketyöntekijöita velvoitetaan osallistumaan kehittämispäiviin. Hanketyöntekijät voivat lähettää projektipäällikölle tai sihteerille toiveita kehittämispäivien sisältöön. LIITTEET Liite 1 Hankehallinnoin ohjeita -diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula Liite 2 Pois syrjästä hankkeen ajankohtaiset asiat -diaesitys, projektipäällikkö Jaana Saarinen Liite 3 Pois syrjästä hankkeen hankekortti Liite 4 Innokylä diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula

6 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Kehittämispäivä Projektisihteeri Kirsi Harjula Satakunnan sairaanhoitopiiri

7 Hankkeen toiminta-aika ja koko hankkeen talousarvio Toiminta-aika Hankkeen toiminta-aikana hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Kehittämisosiot varautuvat oman hanketoiminnan alasajoon syyskuussa mennessä. Kokonaiskustannukset euroa, josta valtionavustuksen osuus enintään 75% = euroa. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

8 Talousarvio: Yleinen osuus ja kehittämisosiot Hankehallinto: Yleisen osuuden talousarvio e Rauman kehittämisosion talousarvio Salon kehittämisosion talousarvio Säkylän kehittämisosion talousarvio eur eur eur Satakunnan sairaanhoitopiiri, Verkostomainen yhteistyö kehittämisosion talousarvio eur Satakunnan sairaanhoitopiiri Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen talousarvio eur

9 Koulutusten järjestäminen hankkeessa Yleisessä osuudessa on varattu hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin koulutusmäärärahaa Kehittämisosiot tekevät 30.5 mennessä koulutussuunnitelmat ja siihen pohjautuen anovat hallinnoijalta koulutukseen rahoitusta. Projektipäällikkö päättää ja hyväksyy mihin koulutuksiin yleisen osuuden koulutusmäärärahoja käytetään. Kehittämisosioille lähetetty ohjeet hyväksyttävistä koulutussisällöistä. Kehittämisosioiden yhteiset koulutustarpeet => yhteiset koulutukset Projektisihteeri järjestää kehittämisosioiden yhteiset koulutukset

10 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 1/2 Hallinnoija seuraa kehittämisosioiden kustannusten toteutumista hankeaikana 3-4 kk välein pyydetään kehittämisosioiden kirjanpidon raportit. Kirjanpidonraporteissa on oltava tulotilit näkyvissä! Hankkeen toiminta-ajalta tehdään 3 maksatushakemusta

11 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 2/2 Hallinnoija kokoaa maksatushakemuksen Maksatushakemuksen tekemistä koskevat ohjeet elokuussa 2014! Kehittämisosioiden taloudesta vastaaville tarvittaessa koulutus elo-syyskuussa Talousarvioon tulevista muutoksista neuvoteltava hallinnoijan kanssa!

12 KEHITTÄMISOSION KIRJANPITO JA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Kehittämisosiolle on määriteltävä OMA KUSTANNUSPAIKKA tai vastaava tunniste. Tositteiden sisältö: menon/tulon peruste kohdentuminen hankkeelle Käyttötarkoitus Tositteita täydennetään liitteillä (esim. koulutusohjelmat, muistiot, osallistujalistat) Muut menot/kulut/materiaali tileille ei kirjauksia! Pilotin kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, jos se on mahdollista, muutoin on pääkirjassa oltava selkeä merkintä siitä ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava, eikä ole sisältynyt maksatushakemukseen.

13 Hanketyöntekijat, työaikaseurannat ja hankepäiväkirjat 1/2 Hankehenkilöstön palkkaus tulee olla linjassa organisaation vastaaviin tehtäviin TYÖAIKASEURANTA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankkeelle tehtyä työaikaa seurataan työaikaseurannan avulla. (hanketyöntunnit ja muut työtunnit = kokonaistyöaika) Oman organisaation hyväksyy toteutuneet työtunnit allekirjoittamalla työaikauseurannan. Työaikaseuranta arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan tiedoksi sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Lisäksi työaikaseurannasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: hankkeen/kehittämisosion toteuttaja ja nimi, työntekijän nimi, nimike, ajanjakso ja työaika-%. HANKEPÄIVÄKIRJA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankepäiväkirjaan kirjataan tehdyn hanketyön pääasiallinen sisältö päivittäin. Oman organisaation esimies allekirjoittaa. Hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Projektipäällikkö tarkistaa ja pyytää tarvittaessa täydentämään!

14 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 1/2 Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuoden ajan avustuksen viimeisen valtionavustuserän maksamispäivämäärästä! Sosiaali- ja terveysministeriön tai valtiontalouden tarkastusviraston toimesta voidaan hankkeelle tehdä tarkastus avustuksen käytöstä 10 vuoden kuluessa siitä, kun avustuksen viimeinen erä on maksettu.

15 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 2/2 Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto (kts. Hallinnoijan ohje) laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat (myös hanketyöntekijän omien koulutusten ohjelmat) hanketyöntekijän työajanseurantalomake ja/tai hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) Hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä pilotissa laaditut raportit Sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet (Hallinnoijan ohje , sivu 10)

16 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 1/4 Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen Kotimaan matkakustannukset, jotka liittyvät hankkeen toteuttamiseen: Hankkeessa työskentelevien, eli myös kehittämisosioihin rekrytoitujen hanketyöntekijöiden matkakulut; Ohjausryhmän; Asiantuntijapalvelun tarjoajat Pääsääntönä on, että matkustaja työskentelee hankkeessa. Muiden osalta on haettava ennakkoon lupa STM:n yhteyshenkilöltä Hallinnoija tekee hakemuksen ministeriöön, josta ilmenee matkan tarkoitus, tilaisuuden ajankohta ja ohjelma, osallistujat, osallistumismaksu- ja matkakustannukset, sekä perustelut miten osallistujat edistävät hankkeen tavoitteiden mukaisten hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista

17 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 2/4 Matkalaskujen liitteeksi: matkaohjelma, kokousmuistio, osallistujalista, kuitit ja mahdollisesti matkaliput Matkakustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin kuin ne eivät ylitä sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavien matkakorvausten määrää

18 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 3/4 Henkilöstön koulutuskustannukset: Kouluttajan palkkio Koulutustilat (kohtuuhintaiset) Koulutustarjoilut (kohtuulliset) Hanketyöntekijöiden osallistumismaksut Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat: Hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus ja/tai oman taustaorganisaation kilpailutusohjeiden noudattaminen (mm. kunnassa kilpailutetut hankintapaikat) Laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä, poikkeuksena hanketyöntekijän käyttöön tulevat henkilöstkohtaiset työvälineet esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta. Teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan hyväksymiä

19 Valtion avustukseen oikeuttavia kustannuksia 4/4 Muita valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia: Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti => käytännössä tarkoittaa koko hankkeen ohjausryhmän kokouspalkkioita Todellisiin kustannuksiin perustuvat hallinnointikustannukset: Allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Perustuvat vyörytettyihin kustannuksiin Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Hankkeen toimintaan liittyvät Oltavat välttämättömiä hankkeen toteuttamisessa Esim. kirjallisuushankintojen osalta on käytettävä harkintaa ja ei markkinointisälää (esim. makeiset, avaimenperät, kynä)!

20 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 1/2 Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. lainsäädäntöön liittyvät muutoskoulutukset) Muiden kuin hankkeessa työskentelevien palkkamenot koulutukseen osallistumisen ajalta Omaisuuden poistokirjaukset Työnohjauskustannukset Tilojen varustamis-, korjaus- ja perusparannuskustannukset

21 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 2/2 Laskennalliset kustannukset = kustannukset, jotka eivät näy kirjanpidossa Ravintalolaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym) Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta (= Kunnan lakisääteiset tehtävät) Järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan kehittäminen Myytäväksi (kaupalliseen tarkoitukseen) suunniteltujen tuotteiden/toimintojen kehittäminen Huom! Hankkeet eivät saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eivätkä harjoittaa kaupallista myynninedistystoimintaa. (Esim. ei Kastelogoa yritysten esitteisiin)

22 ( Hallinnoijan ohje s. 7) Hankinnat ja kilpailutus 1/2 Kaste-hankkeissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankintalaki edellyttää kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo eur. Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä Ns. pienhankinnat kilpailutetaan kevyin menettelyin. (Esim. koulutuksissa käytettävät asiantuntijat kilpailutetaan kevyin menettelyin. Yksittäisen 0,5 2 h asiantuntijan käyttö koulutuksessa/kokouksessa voidaan hankkia suoraan, jos kohtuuhintainen) Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli 2000 eur ylittävien koulutus ja asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön!

23 Hankinnat ja kilpailutus 2/2 Ennakkokirjauksia kirjanpitoon ei voi tehdä hankinnoista ja toimenpiteistä, jotka tapahtuvat hankkeen hyväksytyn toteuttamisajan ulkopuolella Sopimukset tulee tehdä siten, että em. Periaatetta noudatetaan mm. hankinnan maksuajankohtia määriteltäessä. Kehittämishanke ei ole oikeustoimikelpoinen!

24 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 1/2 Kaste-logoa tulee käyttää kaikessa hankkeen toimintaan liittyvässä viestinnässä (huom! Yritysten esitteissä tai mainoksissa ei voida käyttää Kaste-logoa) Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivutuilla on hankkeen kotisivut, joka on pääasiallinen viestintäkanava sähköpostiviestinnän lisänä. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät huolehtivat kehittämisosioiden hankekuvaukset ja hyvien toimintamallien kuvaukset Innokylään. Hankkeelle avataan oma facebook-profiili

25 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 2/2 Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Koulutuksiin saa osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Koulutuksissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla Koulutuksista ja tapahtumista on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuíhin

26 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset hankeopas > Linkki hankeoppaaseen on tallennettu hankkeen kotisivuille Ajankohtaista kohtaan. Kotisivut > Kiitos huomiosta! Lähteet: STM:n ja aluehallintoviraston ohjeet ja aiemmat ohjaustilaisuudet. Mm. Aluehallintovirasto: Kaste-hankkeiden ohjaustilaisuus s sekä ohjaustilaisuus Pois syrjästä hankkeen hallinnoijan ohjeet

27 Pois syrjästä -hanke Hanketyöntekijöiden ja yhdyshenkilöiden kehittämispäivä

28 Päivän ohjelma Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Lounas Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Kahvit keskustelun lomassa Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen

29 Pois syrjästä hankkeessa mukana Satakunnan sairaanhoitopiirin osallistumisen kautta kaikki Satakunnan alueen kunnat osallistuvat hankkeeseen Rauma Salo Säkylä

30 Kehittämisosiot Hankkeen kehittämisosiot: Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

31 Hankkeen periaatteita Yksi Pois syrjästä hanke, eri kehittämisosiot ja osakokonaisuudet tukevat toisiaan Mallintaminen Hyviä jo olemassa olevia toimintamenetelmiä hyödynnetään, mikäli mahdollista Asiakkaat (lapset, nuoret, perheet) osallisena koko hankkeen ajan kehittämistyössä

32 Ajankohtaisia asioita Hanketyöntekijät aloittavat työnsä , projektipäällikkö aloitti , joten olemme vasta alkumetreillä Työskentelyperiaatteista sopiminen - Läpinäkyvyys - Avoimuus - Yhteistyö - Itsenäisyys - Johdonmukaisuus - Suunnitelmallisuus

33 Ajankohtaisia asioita Ohjausryhmä tukiryhmien kokoaminen Innokylässä mukana - kuukauden hanke! Mitä on jo tehty/ Mitä tiedämme jo aiempien hankkeiden kartoitus Lähtötilanteiden kartoitus Aloitus seminaari syksy; verkosto-osaaminen Opinnäytetöitä tarjolla Kirsi

34 Koulutussuunnitelma Kirsi toimittanut pohjan, joka tehdään mennessä Muuttuu varmasti jonkin verran hankkeen myötä Periaatteet kehittämisosioiden/ osakokonaisuuksiin varatut rahat/ yhteinen koulutusraha

35 Koulutussuunnitelma Yhteisestä koulutusrahasta voidaan hyväksyä seuraavien sisältöalueiden koulutuksia: 1. Verokostomainen työskentely/ Verkosto-osaaminen 2. Asiakkaan osallisuuden mahdollistavien menetelmien koulutus 3. Varhaisen tukemisen tai huolen puheeksi ottamisen koulutus 4. Lapset puheeksi koulutus 5. Omin jaloin malli tai muut vastaavat koulutukset, joilla vahvistetaan nuorta kieltäytymään päihteiden käytöstä 6. Motivoiva haastattelu ja muut motivointimenetelmät ja -taidot 7. Aihealueiden tiedolliseen lisäämiseen liittyvä koulutus (päihteet, nuorten mielenterveys) 8. Lapsen tukemiseksi kehitettävät/juurrutettavat toimintamallit esim. tukikummimalli

36 Arviointi Lähtötilanteen kartoitukset arvioinnin pohjana. Jatkuva arviointi koko hankkeen ajan Itsearviointi; hankepäiväkirjat, toteutettujen toimintojen arviointia Vertaisarviointi Yhteistyötoimijoiden arviointi Osallisuus; lapset, nuoret, perheet Ulkoinen arviointi

37 Arviointi Ulkoisen arvioinnin hankinta kilpailutetaan vuoden 2014 loppukeväällä. Ulkoisena arviointina toteutetaan verkostomaisen yhteistyön prosessin arviointi sekä hankkeen prosessin arviointi. Lisäksi ulkoisen arvioinnin tavoitteena on lisätä ja tukea hankehenkilöstön arviointiosaamista koulutuksen ja konsultaation avulla.

38 Viestintä Hankkeen viestintäsuunnitelma tulee sisältämään: 1) viestinnän tavoitteet 2) viestinnän kohderyhmät 3) viestintäkanavat 4) aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset 5) viestinnän tulosten arviointi

39 Viestintä Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat Jatkuva esillä olo Televisio, radio, some (facebook), lehdet, kohdennetut tilaisuudet, Innokylä, tempaukset, seminaarit

40 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiot Verkostomainen yhteistyö; rajat ylittävät palvelut Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Osaamisen ja yhteistyön lisääminen Verkostomaisen mallin hyödyntäminen psykiatrisessa avohoidossa Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Varhainen tunnistaminen; esim. Lapset puheeksi työmallia käyttäen Aikuispotilaiden lasten tukikummimallin juurruttaminen käytäntöön Etsitään lasten tukemiseen aiempaa monipuolisempia keinoja verkostotyön avulla

41 OSAKOKONAISUUDET JA KEHITTÄMISOSIOT ESITTÄYTYVÄT OLKAA HYVÄT!

42 HANKEKORTTI Päivämäärä Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja yhteys Pois syrjästä -suunnitelman tavoitteisiin. Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Kuvataan konkreettiset tavoitteet joihin hanketyöllä pyritään. Lisäksi mainitaan, mitä tavoitteita (1,2,3 ja/tai 5) prosessi implementoi. 1. Peruspalveluiden verkostomainen yhteistyö 2. Asiakkaiden osallisuus 3. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen avuntarpeen ja tuen tunnistaminen 4. Ylisukupolvisten ongelmien katkaisu 5. Vakavasti sairaan aikuisen lapsen tukeminen Toimenpiteet Kuvataan, millä keinoilla edellä kutakin tavoitetta toteutetaan, millä ajanjaksolla ja kuka on toteutuksen vastuuhenkilö. Vastuu kumppaneiden kesken Kuvataan lyhyesti mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu vastuunjako. Yhteistyö Kuvataan lyhyesti tehtävä yhteistyö muiden toimijoiden, hankkeiden tai osahankkeiden kanssa. Tuotokset Kuvataan lyhyesti syntyvät konkreettiset tuotokset. Tuotos vähintään soveltaen siirrettävissä oleva. (Esim. palvelu, seminaari, malli, koulutusohjelma, käsikirja, tv- tai radio-ohjelma jne.) Tulokset Kuvataan lyhyesti prosessista odotettavat tulokset. Tulos on hanketyön välittömänä seurauksena tapahtuva muutos toimintaympäristössä tai kohderyhmässä. Vaikutukset Kuvataan lyhyesti odotetut vaikutukset. Vaikutukset ovat esim. toimintaympäristössä tai kohderyhmässä yllä kuvatun tuloksen välillisenä vaikutuksena tapahtuneita muutoksia. Juurruttamissuunnitelma Kuvataan lyhyesti miten toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä ja kuka jatkuvuudesta vastaa. Huom! Erillinen juurrutuskortti. Merkittävät muutokset osahankkeen suunnitelmassa + lyhyt perustelu.

43 VÄLIARVIOINTI- JA JUURRUTUSKORTTI Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja hankkeen päätavoitteiden (1-5) toteuttaminen. Arviointikohde: tuotokset Arvioi tavoitteita vastaavia odotettuja tuotoksia: toteutuvatko ne suunnitellusti hankekaudella täysin, osittain vai ei ollenkaan? Perustele, miksi jokin tuotos ei tule toteutumaan suunnitellusti, ja kirjoita toimenpiteet (aikataulutus, työnjako yms.) joihin ryhdytään tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi. Jos tavoitetta tai tuotosta muutetaan tai siitä luovutaan, perustele päätös ja kirjaa päivitetty tavoite ja toiminta hankekorttiin. Arviointikohde: budjetti Arvioi saadaanko budjetti kokonaisuudessaan hyödynnettyä hankekaudella hankekortin mukaiseen toimintaan? Jos ei saada, minkä suuruinen valtionavustusmäärä voidaan siirtää toiselle osahankkeelle. Jos budjetti ei riitä hankkeen toteuttamiseen, mihin toimenpiteisiin ryhdytään? Osahankkeen onnistumiset ja 2 haasteet Raportoi tähän osahankkeen toteuttamisen kannalta 1. erityisen hyvin onnistuneita asioita (esim. päätöksiä, ratkaisuja, toimintatapoja, julkaisuja tms.) ja 2. asioita, jotka ovat selvästi haitanneet hankkeen etenemistä (yhteistyö, henkilöstö, kehittämismenetelmät, budjetti, johtaminen tms). Tuotosten juurruttamissuunnitelma Millä keinoin em. tuotosten käyttöönottoa ja niiden jatkumista tuetaan hankkeen aikana + aikataulu + toteutuksen vastuuhenkilö osahankkeesta. Millaista päätöksentekoa käyttöönotto ja jatkuminen vaatii: kohdeorganisaation/kunnan/järjestön/yhdistyk sen päättäjät. Kuka/mikä nimetty taho vastaa jatkumisesta/tulee sitouttaa toiminnan jatkumiseksi hankkeen päättymisen jälkeen?

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 HANKKEEN TAVOITTEET: Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden

Lisätiedot

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh Tiedote 19.8.2016 1(7) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU JA PROJEKTISIHTEERIN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.9.2014 tarkennettu 23.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

20.5.2014. Kehittämisosiot tarkentavat hankesuunnitelmansa kesän aikana. Hallinnoija lähettää tästä pyynnön kehittämisosioihin.

20.5.2014. Kehittämisosiot tarkentavat hankesuunnitelmansa kesän aikana. Hallinnoija lähettää tästä pyynnön kehittämisosioihin. 20.5.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: 14.5.2014 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 19.5.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden ohjauspäivät 7. 8.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Jaana Jaakkola 7.2.2017 1 Hankkeen käynnistäminen Sopimus hankkeen hallinnoinnista

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 16.2.2016 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 1/2016 Aika: 22.1.2016 klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

5.8.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

5.8.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(14) 5.8.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. Jäsenet

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen 1 19.9.2014 POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ARVIOINTISUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.09.2014 2(12) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 27.2.2009 STM/4810/2008 Hankkeen tunniste 031/HTO/KH/2009 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mariankatu 16-20 67200 Kokkola HAKEMUS Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET

TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET 1(5) PILOTIN NIMI: HUITTINEN TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI 2012 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET Ehkäisevän työn konkretisoiminen: Alkoholin riskikäytön

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 30.3.2011 Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 Rovaniemi HAKEMUS Kolpeneen palvelukeskuksen

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot