Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä"

Transkriptio

1 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo Osallistujat Marjo Jasu, Rauma Marita Päivärinne, Salo Teija Kortesalmi, Salo Kari Kankaanranta, Säkylä Sanna Vähä-Vahe, Säkylä Tiina Ilola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Kahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Riitta Nieminen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Maiju Salonen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Virpi Valiola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kristiina Puolakka, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Jaana Saarinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) MUISTIO 1/ Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Projektipäällikkö Jaana Saarinen avasi kokouksen. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. 2. Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula ohjeisti hankehallinnon asioita diaesitykseen pohjautuen, joka on liitteenä 1. Esityksestä nousi esille seuraavia mm. asioita: Osa-aikaisen hanketyöntekijän työtunnit tulee täsmätä kuukausittain hankkeen kirjanpitoon menevän palkkaosuuden kanssa. Esim. jos hanketyöntekijän palkkaa kirjautuu esim. toukokuussa 30 % kokonaispalkasta hankkeen kirjanpitoon, pitää toukokuun hanketyöntuntien osuus olla 30 % kokonaistyöajasta. Projektisihteerille toimitettava työaikaseuranta ja hankepäiväkirja eivät tarvitse olla allekirjoitettuja. Hanketyöntekijän esimiehen allekirjoittamat työaikaseuranta ja hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion hankeasiakirjamappiin. Koulutustilaisuuksia ei voida järjestää suoraan 3. sektorin edustajille, koska valtionavustuksella ei voida kehittää järjestöjen toimintaa.

2 2(5) Koulutusohjelmiin asiantuntijan kohdalle ei saa laittaa taustaorganisaation nimeä, jos asiantuntija luennoi koulutuksessa esim. omalla toiminimellä tai lisätyönä, eikä edusta kouluttajana omaa työnantajaansa 3. Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Salon kehittämisosion vastuuhenkilö Marita Päivärinne kertoi Salon kehittämisosioin ajankohtaisista asioista. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Kouluterveyskyselyn tulokset ovat pohjana kehittämistyön aloitukselle. Tulosten kartoittamista eli tulokset pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Tavoitteena on perustaa matalankynnyksen paikka nuorelle, jonne nuori voi saapua ilman lähetettä. Pohdinnassa millainen matalankynnyksen paikka on toimintoineen konkretiassa. Matalankynnyksen perustamiselle perustetaan työryhmä Nuorten osallistamisen keinot ovat pohdinnassa. Millä keinoin saadaan nuorten ääni kuuluviin? Tavoitteina ovat myös tukikummimallin kehittäminen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen. Hanketyöntekijä Teija Kortessalmi aloittaa työssään Säkylän kehittämisosion hanketyöntekijä Sanna Vähä-Vahe kertoi Säkylän kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on perheiden kokonaisvaltaisen auttamisen toimintamallin kehittäminen ja verkostoyhteystyön kehittäminen. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Hanketyöntekijä on tehnyt alkukartoitusta haastattelemalla henkilökuntaa. Kohderyhmä on ala-asteikäiset. Säkylässä on 2 ala-astetta. Alkukartoituksena toteutetaan kysely ala-asteikäisten vanhemmille. Tarkoitus on valita haastateltavaksi muutama perhe, joiden kanssa tehtäisiin hankkeessa tiiviimpää yhteistyötä. Säkylässä järjestetään syksyllä 2014 toiminnallinen vanhempainilta Selvä peli. Säkylässä on Huoli puheeksi -toimintamalli, joka on juurruttamatta. Miten koulu voi käyttää ennalta ehkäisevää perhetyötä. Tätä toimintamallia juurrutetaan. Suunnitteilla on tukimummu ja pappa toimintaa. Hanketyöntekijä tutustuu jo valmiisiin toimintamalleihin, joita voisi soveltaa Säkylän ala-asteikäisten perheisiin. Rauman kehittämisosion hanketyöntekijä Marjo Jasu kertoi Rauman kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Raumalla on tehty lähtötasokuvausta. Alkuarviointia varten on kerätty tilastoja mm. lastensuojeluilmoitusten määrät Raumalla, päihdeklinikan alaikäiset asiakkuudet ja huostaanottojen määrät, joissa syynä kannabis. Raumalla järjestetään lastensuojelun kanssa yhteistyössä asiakasraati nuorille, joilla on koulupoissaoloja. Tässä tehdään yhteistyötä Säkylän kehittämisosion kanssa. Raumalla järjestetään asiakasraati aikuisille, joiden lapsilla on koulupoissaoloja ja/tai päihdeongelmaa. Erityisestä edistävään mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 112 julkaisun sisältöä hyödynnetään Rauman kehittämisosiossa. Julkaisu sisältää case-tapauksia, joihin kannattaa tutustua. Rauman kehittämisosio tekee SATSHP:n hanketyöntekijän Tiina Ilolan kanssa yhteistyötä koulupoissaolojen ehkäisyyn liittyvässä kehittämisessä. Raumalla on perustettu tukiryhmä hanketyöntekijän tueksi.

3 3(5) Raumalla ollaan perustamassa virallista päihdetyöryhmää, joka tukee Rauman kehittämisosion tavoitteiden eteenpäin viemistä. Tukiryhmään kuuluu kokemusasiantuntija, joka on päihdenuoren äiti. Koulunpäätösjuhliin järjestetään partiointi viranomaisten (poliisi ja ensihoito) kanssa ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Keskustelu: Arvioinnissa on tärkeää kuvata alkutilanne, toiminnan kuvaaminen sekä tehdä prosessikuvaukset. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Verkostomainen yhteistyö hanketyöntekijät Tiina Ilola ja Riitta Nieminen kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Tavoitteena on ylihallintokuntien tapahtuva verkostojen kehittäminen. Tarkoitus on luoda verkostoyhteistyön toimintamalli päiväkotiin ja kouluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotien ja koulujen henkilökunta tietävät yhteistyötahot/- henkilöt, joihin voidaan ottaa yhteyttä huolen herätessä varhaisessa vaiheessa. Kehittämisosiota on esitelty kuntakierroksilla Porin yta-alueella, PoSassa, Raumalla ja Keski-Satakunnassa. Ylihallintokuntien tehtävässä työssä haasteena on hallintokuntien väliset muurit. Yhteisen kielen löytyminen eri yhteistyötahojen välillä on tärkeää. On löydettävä oikea tapa esitellä asioita eri tahoille. Kehittämisosion työnjakona Riitta Nieminen keskittyy alle 13 vuotiaisiin ja Tiina Ilola vuotiaisiin nuoriin. Osallisuus on tärkeä teema. Lapset, nuoret ja perheet ovat mukana verkostossa. Verkostoja voidaan lähteä kehittämään eri tavoin. Lähestymistapana voi olla yksittäinen tapaus, jonka ympärillä pohditan sopivaa verkostoa tai lähteä verkostoista ja pohtia niiden toimivuutta ja yhteistyötä. Näitä lähestymistapoja voidaan hyödyntää aina tilanteesta riippuen. Tavoitteena on luoda matalankynnyksen verkostot Satakunnan kuntiin, joiden toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Keskustelu: Projektipäällikkö muistutti, että verkostomaisen toimintamallin prosessin kuvaamisessa yhteyshenkilö tietyssä hallintokunnassa on tärkeää nimetä nimikkeen perusteella eikä kenenkään henkilön nimellä, koska henkilöt voivat vaihtua organisaatiossa. Keskusteltiin jo olemassa olevista verkostoista. Ensisijaisen tärkeää on, että verkoston toimijat osaava toimia keskenään ja osaavat hyödyntää toistensa asiantuntijuutta. Miten tätä yhteistyötä ja verkoston toimijuutta voisi tukea hankkeen tavoitteiden läpiviemisessä. Moniammatillisuus on parhaillaan sitä, että jokainen viranomainen antaa oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa lapsen, nuoren ja perheen käyttöön. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hanketyöntekijät Maiju Salonen ja Virpi Valiola kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Keskiössä on sairastavan vanhemman lapsi. Hankkeessa järjestetään Lapset puheeksi ja Toimiva lapsi koulutusta. Joissakin kunnissa tätä koulutusta on jo järjestetty aiemmin. Luodaan Tukikummi-toimintamalli. Kouluttajan ns. kevyt kilpailutus on meneillään sopivan asiantuntijaluennoitsijan löytämiseksi. Lapset puheeksi - toimintamallia pilotoidaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä onkologian ja aikuispsykiatrian osastoilla. Jokaiseen kuntaan ja Satakunnan sairaanhoitopiiriin koulutetaan kouluttajat, jotka edelleen kouluttavat henkilökuntaa järjestetään Porissa hankkeen aloitusseminaari

4 4(5) Kehittämisosion tukiryhmän kokoaminen on meneillään Lähtötilannekartoitukset ovat meneillään: Kuntiin ja osastoille lähetetään kyselyt menetelmän käytöstä Benchmarking käynti on suunnitteilla Huomioi lapset poliklinikalle Seinäjoelle. Luodaan Neuvonpito-toimintamalli Verkostojen ja toimintamallien sisällyttäminen kuntien strategioihin on tärkeää, jotta uudet toimintamallit saadaan juurtumaan kuntiin Projektipäällikkö tiedotti asioista diaesityksen perusteella, joka on liitteenä 2. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hankkeen läpileikkaava teema on osallisuus. Lapset, nuoret ja perheet tulee huomioida ja ottaa mukaan suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Hankkeella on vain yksi koko hankkeen ohjausryhmä, kehittämisosioissa puhutaan tuki-, projekti-, työ- ym. ryhmistä. Opinnäytetöitä on tarjolla ja pyritään ottamaan asiasisällöllisesti sopivia aiheita vastaan. Voisiko opinnäytetyöaiheita tiedustella myös opettajakoulutuslaitoksista? Kehittämisosioilta on pyydetty koulutussuunnitelmat 31.5 mennessä. Kehittämisosioiden omiin talousarvioihin varatuista koulutusrahoista maksetaan hanketyöntekijöiden omat koulutukset ja yleisen osuuden yhteisestä koulutusrahasta voidaan maksaa kehittämisosioiden tavoitteita tukevia koulutuksia. Projektipäällikkö hyväksyy yleisestä osuudesta maksettavat koulutukset. Hyväksyttävistä koulutusteemoista on laadittu ohjeet, jotka on toimitettu kehittämisosioihin. Keskustelu: Voidaan myös miettiä mitä osaamista löytyy kehittämisosioiden hanketyöntekijöillä eli voivatko he toimia kouluttajina joissakin teemoissa. Kehittämisosioiden Arviointisuunnitelma pyydetään 30.6 mennessä. Projektipäällikkö lähettää koko hankkeen arviointisuunnitelmaluonnoksen hanketyöntekijöille nähtäväksi ohjausryhmän kokouksen 24.6 jälkeen. Arvioinnista nousi esille seuraavaa: Lähtötilanteen alkukartoitus on tärkeä, sillä alkukartoitus on pohjana loppuarviointiin, jolloin kuvataan mikä on muuttunut hankkeen aikana. Hankepäiväkirja on osa arviointia eli sillä pystyy todentamaan onko tullut tehtyä oikeita asioita. Hankkeessa toteutetaan vertaisarviointi kehittämisosioiden välillä. Ulkoinen arviointi voisi olla esim. koko hankkeen prosessin arviointi. Ulkoista arviointia vielä suunnitellaan. Arviointikoulutus järjestetään Koulutuksen aiheita ovat arvioinnin perusteet ja vertaisarviointi. Osana arviointia on mahdollisuus käyttää hankekortteja. Hankekortti on liitteenä 3. Projektipäällikkö tekee koko hankkeen viestintäsuunnitelman, mutta kehittämisosiot toimittavat omat viestintäsuunnitelmat (A4) 30.6 mennessä. Tästä lähetetään tarkemmat ohjeet kehittämäisosioihin. Keskustelu: Keskusteltiin hankekortin käytöstä. Hankekorttia päivitetään hankkeen toiminnan aikana. Sovittiin, että hankekortit otetaan arvioinnissa käyttöön. Hankekorttien käyttöä ohjeistetaan myöhemmin. Projektisihteeri toimittaa hanketyöntekijöille Itä kohtaa Lännen Mielisuunnitelmaa toteuttamassa THL:n julkaisun 19/2013 postitse. Julkaisu on tehty LÄNSI 2013 ja Arjen mieli hankkeiden kanssa. Julkaisua on saatavilla vielä erä painettuna projektisihteeriltä eli ilmoittakaa mahdollisesta julkaisun lisäkappaleiden tarpeesta. Julkaisu löytyy sähköisenä THL:n sivuilta.

5 5(5) Ilmoittakaa projektipäällikölle hyvissä ajoin kehittämisosion tukiryhmien kokouspäivämäärät, jotta projektipäällikkö pääsisi osallistumaan kokouksiin. 4. Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen Projektisihteeri esitteli Innokylän toimintoja diaesitykseen pohjautuen (liite 4). Pois syrjästä hanke on Innokylässä toukokuun 2014 hanke. 5. Kehittämispäivät vuonna 2014 Seuraava hanketyöntekijöiden kehittämispäivä järjestetään 24.6 Raumalla. Seuraavassa kehittämispäivässä vierailee mm. Länsi-Suomen Kaste-ohjelman päällikkö Mikko Pakarinen. Sovittiin seuraavat kehittämispäivät pidettäviksi 26.8 Säkylässä, 22.9 Salossa, Porissa, Raumalla ja Säkylässä. Hanketyöntekijöita velvoitetaan osallistumaan kehittämispäiviin. Hanketyöntekijät voivat lähettää projektipäällikölle tai sihteerille toiveita kehittämispäivien sisältöön. LIITTEET Liite 1 Hankehallinnoin ohjeita -diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula Liite 2 Pois syrjästä hankkeen ajankohtaiset asiat -diaesitys, projektipäällikkö Jaana Saarinen Liite 3 Pois syrjästä hankkeen hankekortti Liite 4 Innokylä diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula

6 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Kehittämispäivä Projektisihteeri Kirsi Harjula Satakunnan sairaanhoitopiiri

7 Hankkeen toiminta-aika ja koko hankkeen talousarvio Toiminta-aika Hankkeen toiminta-aikana hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Kehittämisosiot varautuvat oman hanketoiminnan alasajoon syyskuussa mennessä. Kokonaiskustannukset euroa, josta valtionavustuksen osuus enintään 75% = euroa. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

8 Talousarvio: Yleinen osuus ja kehittämisosiot Hankehallinto: Yleisen osuuden talousarvio e Rauman kehittämisosion talousarvio Salon kehittämisosion talousarvio Säkylän kehittämisosion talousarvio eur eur eur Satakunnan sairaanhoitopiiri, Verkostomainen yhteistyö kehittämisosion talousarvio eur Satakunnan sairaanhoitopiiri Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen talousarvio eur

9 Koulutusten järjestäminen hankkeessa Yleisessä osuudessa on varattu hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin koulutusmäärärahaa Kehittämisosiot tekevät 30.5 mennessä koulutussuunnitelmat ja siihen pohjautuen anovat hallinnoijalta koulutukseen rahoitusta. Projektipäällikkö päättää ja hyväksyy mihin koulutuksiin yleisen osuuden koulutusmäärärahoja käytetään. Kehittämisosioille lähetetty ohjeet hyväksyttävistä koulutussisällöistä. Kehittämisosioiden yhteiset koulutustarpeet => yhteiset koulutukset Projektisihteeri järjestää kehittämisosioiden yhteiset koulutukset

10 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 1/2 Hallinnoija seuraa kehittämisosioiden kustannusten toteutumista hankeaikana 3-4 kk välein pyydetään kehittämisosioiden kirjanpidon raportit. Kirjanpidonraporteissa on oltava tulotilit näkyvissä! Hankkeen toiminta-ajalta tehdään 3 maksatushakemusta

11 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 2/2 Hallinnoija kokoaa maksatushakemuksen Maksatushakemuksen tekemistä koskevat ohjeet elokuussa 2014! Kehittämisosioiden taloudesta vastaaville tarvittaessa koulutus elo-syyskuussa Talousarvioon tulevista muutoksista neuvoteltava hallinnoijan kanssa!

12 KEHITTÄMISOSION KIRJANPITO JA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Kehittämisosiolle on määriteltävä OMA KUSTANNUSPAIKKA tai vastaava tunniste. Tositteiden sisältö: menon/tulon peruste kohdentuminen hankkeelle Käyttötarkoitus Tositteita täydennetään liitteillä (esim. koulutusohjelmat, muistiot, osallistujalistat) Muut menot/kulut/materiaali tileille ei kirjauksia! Pilotin kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, jos se on mahdollista, muutoin on pääkirjassa oltava selkeä merkintä siitä ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava, eikä ole sisältynyt maksatushakemukseen.

13 Hanketyöntekijat, työaikaseurannat ja hankepäiväkirjat 1/2 Hankehenkilöstön palkkaus tulee olla linjassa organisaation vastaaviin tehtäviin TYÖAIKASEURANTA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankkeelle tehtyä työaikaa seurataan työaikaseurannan avulla. (hanketyöntunnit ja muut työtunnit = kokonaistyöaika) Oman organisaation hyväksyy toteutuneet työtunnit allekirjoittamalla työaikauseurannan. Työaikaseuranta arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan tiedoksi sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Lisäksi työaikaseurannasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: hankkeen/kehittämisosion toteuttaja ja nimi, työntekijän nimi, nimike, ajanjakso ja työaika-%. HANKEPÄIVÄKIRJA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankepäiväkirjaan kirjataan tehdyn hanketyön pääasiallinen sisältö päivittäin. Oman organisaation esimies allekirjoittaa. Hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Projektipäällikkö tarkistaa ja pyytää tarvittaessa täydentämään!

14 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 1/2 Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuoden ajan avustuksen viimeisen valtionavustuserän maksamispäivämäärästä! Sosiaali- ja terveysministeriön tai valtiontalouden tarkastusviraston toimesta voidaan hankkeelle tehdä tarkastus avustuksen käytöstä 10 vuoden kuluessa siitä, kun avustuksen viimeinen erä on maksettu.

15 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 2/2 Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto (kts. Hallinnoijan ohje) laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat (myös hanketyöntekijän omien koulutusten ohjelmat) hanketyöntekijän työajanseurantalomake ja/tai hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) Hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä pilotissa laaditut raportit Sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet (Hallinnoijan ohje , sivu 10)

16 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 1/4 Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen Kotimaan matkakustannukset, jotka liittyvät hankkeen toteuttamiseen: Hankkeessa työskentelevien, eli myös kehittämisosioihin rekrytoitujen hanketyöntekijöiden matkakulut; Ohjausryhmän; Asiantuntijapalvelun tarjoajat Pääsääntönä on, että matkustaja työskentelee hankkeessa. Muiden osalta on haettava ennakkoon lupa STM:n yhteyshenkilöltä Hallinnoija tekee hakemuksen ministeriöön, josta ilmenee matkan tarkoitus, tilaisuuden ajankohta ja ohjelma, osallistujat, osallistumismaksu- ja matkakustannukset, sekä perustelut miten osallistujat edistävät hankkeen tavoitteiden mukaisten hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista

17 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 2/4 Matkalaskujen liitteeksi: matkaohjelma, kokousmuistio, osallistujalista, kuitit ja mahdollisesti matkaliput Matkakustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin kuin ne eivät ylitä sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavien matkakorvausten määrää

18 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 3/4 Henkilöstön koulutuskustannukset: Kouluttajan palkkio Koulutustilat (kohtuuhintaiset) Koulutustarjoilut (kohtuulliset) Hanketyöntekijöiden osallistumismaksut Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat: Hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus ja/tai oman taustaorganisaation kilpailutusohjeiden noudattaminen (mm. kunnassa kilpailutetut hankintapaikat) Laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä, poikkeuksena hanketyöntekijän käyttöön tulevat henkilöstkohtaiset työvälineet esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta. Teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan hyväksymiä

19 Valtion avustukseen oikeuttavia kustannuksia 4/4 Muita valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia: Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti => käytännössä tarkoittaa koko hankkeen ohjausryhmän kokouspalkkioita Todellisiin kustannuksiin perustuvat hallinnointikustannukset: Allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Perustuvat vyörytettyihin kustannuksiin Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Hankkeen toimintaan liittyvät Oltavat välttämättömiä hankkeen toteuttamisessa Esim. kirjallisuushankintojen osalta on käytettävä harkintaa ja ei markkinointisälää (esim. makeiset, avaimenperät, kynä)!

20 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 1/2 Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. lainsäädäntöön liittyvät muutoskoulutukset) Muiden kuin hankkeessa työskentelevien palkkamenot koulutukseen osallistumisen ajalta Omaisuuden poistokirjaukset Työnohjauskustannukset Tilojen varustamis-, korjaus- ja perusparannuskustannukset

21 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 2/2 Laskennalliset kustannukset = kustannukset, jotka eivät näy kirjanpidossa Ravintalolaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym) Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta (= Kunnan lakisääteiset tehtävät) Järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan kehittäminen Myytäväksi (kaupalliseen tarkoitukseen) suunniteltujen tuotteiden/toimintojen kehittäminen Huom! Hankkeet eivät saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eivätkä harjoittaa kaupallista myynninedistystoimintaa. (Esim. ei Kastelogoa yritysten esitteisiin)

22 ( Hallinnoijan ohje s. 7) Hankinnat ja kilpailutus 1/2 Kaste-hankkeissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankintalaki edellyttää kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo eur. Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä Ns. pienhankinnat kilpailutetaan kevyin menettelyin. (Esim. koulutuksissa käytettävät asiantuntijat kilpailutetaan kevyin menettelyin. Yksittäisen 0,5 2 h asiantuntijan käyttö koulutuksessa/kokouksessa voidaan hankkia suoraan, jos kohtuuhintainen) Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli 2000 eur ylittävien koulutus ja asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön!

23 Hankinnat ja kilpailutus 2/2 Ennakkokirjauksia kirjanpitoon ei voi tehdä hankinnoista ja toimenpiteistä, jotka tapahtuvat hankkeen hyväksytyn toteuttamisajan ulkopuolella Sopimukset tulee tehdä siten, että em. Periaatetta noudatetaan mm. hankinnan maksuajankohtia määriteltäessä. Kehittämishanke ei ole oikeustoimikelpoinen!

24 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 1/2 Kaste-logoa tulee käyttää kaikessa hankkeen toimintaan liittyvässä viestinnässä (huom! Yritysten esitteissä tai mainoksissa ei voida käyttää Kaste-logoa) Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivutuilla on hankkeen kotisivut, joka on pääasiallinen viestintäkanava sähköpostiviestinnän lisänä. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät huolehtivat kehittämisosioiden hankekuvaukset ja hyvien toimintamallien kuvaukset Innokylään. Hankkeelle avataan oma facebook-profiili

25 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 2/2 Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Koulutuksiin saa osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Koulutuksissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla Koulutuksista ja tapahtumista on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuíhin

26 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset hankeopas > Linkki hankeoppaaseen on tallennettu hankkeen kotisivuille Ajankohtaista kohtaan. Kotisivut > Kiitos huomiosta! Lähteet: STM:n ja aluehallintoviraston ohjeet ja aiemmat ohjaustilaisuudet. Mm. Aluehallintovirasto: Kaste-hankkeiden ohjaustilaisuus s sekä ohjaustilaisuus Pois syrjästä hankkeen hallinnoijan ohjeet

27 Pois syrjästä -hanke Hanketyöntekijöiden ja yhdyshenkilöiden kehittämispäivä

28 Päivän ohjelma Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Lounas Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Kahvit keskustelun lomassa Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen

29 Pois syrjästä hankkeessa mukana Satakunnan sairaanhoitopiirin osallistumisen kautta kaikki Satakunnan alueen kunnat osallistuvat hankkeeseen Rauma Salo Säkylä

30 Kehittämisosiot Hankkeen kehittämisosiot: Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

31 Hankkeen periaatteita Yksi Pois syrjästä hanke, eri kehittämisosiot ja osakokonaisuudet tukevat toisiaan Mallintaminen Hyviä jo olemassa olevia toimintamenetelmiä hyödynnetään, mikäli mahdollista Asiakkaat (lapset, nuoret, perheet) osallisena koko hankkeen ajan kehittämistyössä

32 Ajankohtaisia asioita Hanketyöntekijät aloittavat työnsä , projektipäällikkö aloitti , joten olemme vasta alkumetreillä Työskentelyperiaatteista sopiminen - Läpinäkyvyys - Avoimuus - Yhteistyö - Itsenäisyys - Johdonmukaisuus - Suunnitelmallisuus

33 Ajankohtaisia asioita Ohjausryhmä tukiryhmien kokoaminen Innokylässä mukana - kuukauden hanke! Mitä on jo tehty/ Mitä tiedämme jo aiempien hankkeiden kartoitus Lähtötilanteiden kartoitus Aloitus seminaari syksy; verkosto-osaaminen Opinnäytetöitä tarjolla Kirsi

34 Koulutussuunnitelma Kirsi toimittanut pohjan, joka tehdään mennessä Muuttuu varmasti jonkin verran hankkeen myötä Periaatteet kehittämisosioiden/ osakokonaisuuksiin varatut rahat/ yhteinen koulutusraha

35 Koulutussuunnitelma Yhteisestä koulutusrahasta voidaan hyväksyä seuraavien sisältöalueiden koulutuksia: 1. Verokostomainen työskentely/ Verkosto-osaaminen 2. Asiakkaan osallisuuden mahdollistavien menetelmien koulutus 3. Varhaisen tukemisen tai huolen puheeksi ottamisen koulutus 4. Lapset puheeksi koulutus 5. Omin jaloin malli tai muut vastaavat koulutukset, joilla vahvistetaan nuorta kieltäytymään päihteiden käytöstä 6. Motivoiva haastattelu ja muut motivointimenetelmät ja -taidot 7. Aihealueiden tiedolliseen lisäämiseen liittyvä koulutus (päihteet, nuorten mielenterveys) 8. Lapsen tukemiseksi kehitettävät/juurrutettavat toimintamallit esim. tukikummimalli

36 Arviointi Lähtötilanteen kartoitukset arvioinnin pohjana. Jatkuva arviointi koko hankkeen ajan Itsearviointi; hankepäiväkirjat, toteutettujen toimintojen arviointia Vertaisarviointi Yhteistyötoimijoiden arviointi Osallisuus; lapset, nuoret, perheet Ulkoinen arviointi

37 Arviointi Ulkoisen arvioinnin hankinta kilpailutetaan vuoden 2014 loppukeväällä. Ulkoisena arviointina toteutetaan verkostomaisen yhteistyön prosessin arviointi sekä hankkeen prosessin arviointi. Lisäksi ulkoisen arvioinnin tavoitteena on lisätä ja tukea hankehenkilöstön arviointiosaamista koulutuksen ja konsultaation avulla.

38 Viestintä Hankkeen viestintäsuunnitelma tulee sisältämään: 1) viestinnän tavoitteet 2) viestinnän kohderyhmät 3) viestintäkanavat 4) aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset 5) viestinnän tulosten arviointi

39 Viestintä Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat Jatkuva esillä olo Televisio, radio, some (facebook), lehdet, kohdennetut tilaisuudet, Innokylä, tempaukset, seminaarit

40 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiot Verkostomainen yhteistyö; rajat ylittävät palvelut Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Osaamisen ja yhteistyön lisääminen Verkostomaisen mallin hyödyntäminen psykiatrisessa avohoidossa Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Varhainen tunnistaminen; esim. Lapset puheeksi työmallia käyttäen Aikuispotilaiden lasten tukikummimallin juurruttaminen käytäntöön Etsitään lasten tukemiseen aiempaa monipuolisempia keinoja verkostotyön avulla

41 OSAKOKONAISUUDET JA KEHITTÄMISOSIOT ESITTÄYTYVÄT OLKAA HYVÄT!

42 HANKEKORTTI Päivämäärä Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja yhteys Pois syrjästä -suunnitelman tavoitteisiin. Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Kuvataan konkreettiset tavoitteet joihin hanketyöllä pyritään. Lisäksi mainitaan, mitä tavoitteita (1,2,3 ja/tai 5) prosessi implementoi. 1. Peruspalveluiden verkostomainen yhteistyö 2. Asiakkaiden osallisuus 3. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen avuntarpeen ja tuen tunnistaminen 4. Ylisukupolvisten ongelmien katkaisu 5. Vakavasti sairaan aikuisen lapsen tukeminen Toimenpiteet Kuvataan, millä keinoilla edellä kutakin tavoitetta toteutetaan, millä ajanjaksolla ja kuka on toteutuksen vastuuhenkilö. Vastuu kumppaneiden kesken Kuvataan lyhyesti mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu vastuunjako. Yhteistyö Kuvataan lyhyesti tehtävä yhteistyö muiden toimijoiden, hankkeiden tai osahankkeiden kanssa. Tuotokset Kuvataan lyhyesti syntyvät konkreettiset tuotokset. Tuotos vähintään soveltaen siirrettävissä oleva. (Esim. palvelu, seminaari, malli, koulutusohjelma, käsikirja, tv- tai radio-ohjelma jne.) Tulokset Kuvataan lyhyesti prosessista odotettavat tulokset. Tulos on hanketyön välittömänä seurauksena tapahtuva muutos toimintaympäristössä tai kohderyhmässä. Vaikutukset Kuvataan lyhyesti odotetut vaikutukset. Vaikutukset ovat esim. toimintaympäristössä tai kohderyhmässä yllä kuvatun tuloksen välillisenä vaikutuksena tapahtuneita muutoksia. Juurruttamissuunnitelma Kuvataan lyhyesti miten toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä ja kuka jatkuvuudesta vastaa. Huom! Erillinen juurrutuskortti. Merkittävät muutokset osahankkeen suunnitelmassa + lyhyt perustelu.

43 VÄLIARVIOINTI- JA JUURRUTUSKORTTI Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja hankkeen päätavoitteiden (1-5) toteuttaminen. Arviointikohde: tuotokset Arvioi tavoitteita vastaavia odotettuja tuotoksia: toteutuvatko ne suunnitellusti hankekaudella täysin, osittain vai ei ollenkaan? Perustele, miksi jokin tuotos ei tule toteutumaan suunnitellusti, ja kirjoita toimenpiteet (aikataulutus, työnjako yms.) joihin ryhdytään tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi. Jos tavoitetta tai tuotosta muutetaan tai siitä luovutaan, perustele päätös ja kirjaa päivitetty tavoite ja toiminta hankekorttiin. Arviointikohde: budjetti Arvioi saadaanko budjetti kokonaisuudessaan hyödynnettyä hankekaudella hankekortin mukaiseen toimintaan? Jos ei saada, minkä suuruinen valtionavustusmäärä voidaan siirtää toiselle osahankkeelle. Jos budjetti ei riitä hankkeen toteuttamiseen, mihin toimenpiteisiin ryhdytään? Osahankkeen onnistumiset ja 2 haasteet Raportoi tähän osahankkeen toteuttamisen kannalta 1. erityisen hyvin onnistuneita asioita (esim. päätöksiä, ratkaisuja, toimintatapoja, julkaisuja tms.) ja 2. asioita, jotka ovat selvästi haitanneet hankkeen etenemistä (yhteistyö, henkilöstö, kehittämismenetelmät, budjetti, johtaminen tms). Tuotosten juurruttamissuunnitelma Millä keinoin em. tuotosten käyttöönottoa ja niiden jatkumista tuetaan hankkeen aikana + aikataulu + toteutuksen vastuuhenkilö osahankkeesta. Millaista päätöksentekoa käyttöönotto ja jatkuminen vaatii: kohdeorganisaation/kunnan/järjestön/yhdistyk sen päättäjät. Kuka/mikä nimetty taho vastaa jatkumisesta/tulee sitouttaa toiminnan jatkumiseksi hankkeen päättymisen jälkeen?

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Tekemisen tyyli - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Sisällys Käsikirjan käyttäjälle....................................................................................................

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot