Kirjaamismenettelyn käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaamismenettelyn käsikirja"

Transkriptio

1 Kirjaamismenettelyn käsikirja

2 Kirjaamismenettelyn käsikirja I (XIV) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet Kirjaamisviranomainen Kirjaamisasian käsittelijä Käsittelijän kompetenssi Käsittelijän esteellisyys Kirjaamishakemus Yleistä Kirjaamishakemuksen sisältö Liiteasiakirjat Hakemuksen allekirjoittaminen Hakemuksen tai muun asiakirjan toimittaminen Toimittamistavat Erityisesti sähköisestä asioinnista kirjaamisasioissa Hakemuksen vireille tuleminen Asian vireilletulo ja rekisterimerkintä Milloin hakemus tai ilmoitus katsotaan saapuneeksi? Samana päivänä saapuneet samaa kiinteistöä koskevat asiat Puutteellisen hakemuksen vireille tuleminen ja rekisteriin merkitseminen Kirjaamishakemuksesta vireille tulon yhteydessä rekisteriin merkittävät tiedot Asiamies ja valtakirja Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Hakemuksen täydentäminen, kuuleminen ja hakemuksen siirtäminen oikeudenkäyntiin Hakemuksen täydentäminen Vapaamuotoiset täydennyspyynnöt ja viralliset täydennyskehotukset Täydennyskehotus vai hylkääminen Täydennyskehotuksen tiedoksianto Sähköinen täydennyskehotus ja sen tiedoksi antaminen Täydennysten toimittaminen kirjaamisviranomaiselle Hakijan tai muun henkilön kuuleminen Milloin kolmannen tai muun asiaan osallisen kuuleminen on tarpeen? Kirjaamisviranomaisen suorittama kuuleminen vai selvitys hakijan toimesta Kuulemisen suorittamista koskeva menettely Kuulemistavan valinta Lausumapyynnön tai kutsun tiedoksi antaminen muulle kuin hakijalle Lausumapyynnön tai kutsun tiedoksi antaminen hakijalle tai tämän asiamiehelle Lausumapyynnön sisältö, määräaika lausuman toimittamiselle ja seuraus lausuman toimittamatta jättämisestä Lausuman toimittaminen kirjaamisviranomaiselle Kutsu suullisesti kuultavaksi, kutsun laiminlyönnin seuraukset ja käsittely suullisessa kuulemistilaisuudessa Kuulemisen kustannukset Kirjaamisasiassa esitettävä väite ja asian siirtäminen oikeudenkäyntiin Milloin väite johtaa osoituksen antamiseen? Esimerkkejä oikeusväitteistä ja tosiasiaväitteistä... 31

3 Kirjaamismenettelyn käsikirja II (XIV) Yhteenveto väitteen perusteella kysymykseen tulevista ratkaisuvaihtoehdoista Menettely osoituspäätöstä annettaessa Hakemuksen jättäminen lepäämään Yleistä Lepäämään jätetyn hakemuksen käsittely Kirjaamisasian ratkaiseminen ja päätöksen tiedoksianto Yleistä Myönteinen ratkaisu ja sen tiedoksianto Myönteinen ratkaisu muun asiaan osallisen vastustaessa hakemusta Hakemuksen hylkääminen tai jättäminen tutkimatta Hakemuksen peruuttaminen Asiakirjavihko Asiakirjojen arkistointi ja julkisuus Arkistointi Julkisuus Rekisterin julkisuus Asiakirjojen julkisuus Henkilötietojen käsittely Tieto vireillä olevasta oikeudenkäynnistä Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittävät tiedot Rekisterimerkinnän julkisuusvaikutus Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus Saantotiedot Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen itseoikaisuna Asiavirheen korjaaminen Teknisen virheen korjaaminen Menettely virheen korjaamisessa Muutoksenhaku kirjaamisasioissa LAINHUUDATUS Yleinen lainhuudatusvelvollisuus Lainhuudatusvelvollisuus vanhojen saantojen osalta Kruununluontoiset tilat Lainhuutomerkintä viran puolesta Lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt Lainhuudatusaika Pääsääntö Perhe- ja perintöoikeudelliset saannot Viranomaisen päätökseen perustuvat saannot Myöhästynyt lainhuutohakemus Uhkasakko Lainhuudon oikeusvaikutukset Lainhuudolla on ns. julkinen luotettavuus Lainhuutopäätös ei saa oikeusvoimaa Omistusoikeus siirtyy sopimuksella... 61

4 Kirjaamismenettelyn käsikirja III (XIV) Muotovirheen korjaava vaikutus Lainhuuto antaa kirjaamislegitimaation Hakemus Asiamies ja valtuutus Saannon laillisuuden tutkiminen Yleistä Saantokirja Saantokirjan alkuperäisyysvaatimus Saantokirja ja muotovaatimukset Selvitys saantomiehen omistusoikeudesta Selvitys luovuttajan oikeudesta määrätä kiinteistöstä Selvitys luovutuksensaajan oikeudesta hankkia kiinteistö Virkatodistukset ja kaupparekisteriotteet Suomessa rekisteröidyt henkilöt tai yhtiöt Ulkomaille rekisteröidyt henkilöt tai yhtiöt Sukuselvitys Kiinteistöä koskevat tiedot Varainsiirtovero Saannon tutkiminen, kun siihen liittyy kansainvälisiä kytkentöjä Yleistä Lainvalinta ja selvitys vieraan lain sisällöstä Tyypilliset soveltamistilanteet Lainhuutohakemuksen jättäminen lepäämään Yleistä Perusteet lepäämään jättämiselle Ehdollisen saannon lepäämään jättäminen Ehdollinen luovutussaanto ja sen lepäämään jättäminen Ehdollinen muu saanto ja sen lepäämään jättäminen Oikeustoimi tai viranomaisen päätös ei lainvoimainen Etuostoaika ei ole kulunut Puuttuva suostumus tai päätös lepäämäänjättämisperusteena Kiinteistö hankittu perustettavan yhtiön lukuun Kiinteistöön kohdistuva ulosmittaus tai turvaamistoimi Osoitus kanteen nostamiseen lepäämäänjättämisperusteena Myönnetty kuulutus lepäämäänjättämisperusteena Omistusriidan vireillä olo Kuulutuslainhuuto Saantokirjan jäljennös kuulutusperusteena Kymmenen vuoden omistajanhallinta kuulutusperusteena Kuulutuksen myöntäminen, kun saantokirjassa on muotovirhe Menettely, kun kuulutus lainhuudon saamiseksi on päätetty myöntää Lainhuutohakemuksen hylkääminen Kiinteistön luovutussaannot ja ns. muut saannot Kauppaa, vaihtoa ja lahjaa sekä muuta luovutussaantoa koskeva muotovaatimus Vaatimus kaupanvahvistuksesta Vahvistettuun luovutuskirjaan sisällytettävät vähimmäisehdot... 89

5 Kirjaamismenettelyn käsikirja IV (XIV) Luovutustarkoitus Luovutettava kiinteistö Luovutuksen osapuolet Kauppahinta ja muu vastike Julkiset kaupanvahvistajat Muotovaatimukseen sovellettava lainvalintasääntö Luovutuskirjan muotovirheen vaikutukset Purkavat ja lykkäävät ehdot Pätemättömät ehdot Valtuutus luovutukseen Luovutuskirjan jälkikäteiset muutokset ja luovutuksen purkaminen sopimuksella Luovutuskirjan muuttaminen Luovutuksen purkaminen sopimuksella Yhteisomistuksesta aiheutuvia kysymyksiä Yhteisomistus on määräosaista yhteisomistusta Määräosasta ja yhteisesti omistetusta kiinteistöstä määrääminen Yhteisomistussuhteen purkaminen Ulosottokaaren mukaiset myyntitavat Määräala lainhuudatuksen kohteena Yleistä Virheellinen määräalatunnus Lisäalueen luovutukset Määräalojen ketjutus Määräala ja emäkiinteistö samalle omistajalle Huudattamaton määräala emäkiinteistön omistajalle Huudatettu määräala emäkiinteistön omistajalle, jolla tarkoitus jatkaa lohkomista Huudatettu määräala emäkiinteistön omistajalle, joka ei halua jatkaa lohkomista Määräala on rasituksista vapaa Määräalaan kohdistuu rasitteita Ehdollisen määräalaluovutuksen purkautuminen Omiin nimiin lohkominen Toiselle luovutettu määräalan määräosa Osaomistajalle ja ulkopuoliselle luovutettu määräala Osittainen jakosopimus Kaksoisluovutuksista määräalasaannoissa Yleistä Kaksoisluovutuksen tunnistaminen Kollision ratkaisusäännösten vaikutus kirjaamismenettelyyn eri tilanteissa Puolison taikka kuolleen puolison perillisen suostumus Sovellettava laki Luovutukset Aika jälkeen Suostumus avioliiton aikana Suostumuksen tarpeellisuuteen sovellettava lainvalintasääntö Suostumus ja avioero

6 Kirjaamismenettelyn käsikirja V (XIV) Suostumus toisen puolison kuoltua Aikaisempi lainsäädäntö Suostumus avioliiton aikana Suostumus ositusperusteen syntymisen jälkeen Suostumuksen muoto ja alkuperäisyysvaatimus Suostumuksen tarkastaminen Suostumuksen toimittaminen ja välitoimet Täydennyskehotus Hakemuksen jättäminen lepäämään Puolison kuuleminen Lainhuuto ilman puolison suostumusta Lainhuutohakemuksen hylkääminen ja virheellisesti myönnetyn lainhuudon vaikutukset Rekisteröity parisuhde Pesänselvittäjän ja -jakajan suorittamat kiinteistön myynnit Holhousoikeudelliset luvat Oikeustoimikelpoisuus, edunvalvonta ja edunvalvoja Edunvalvontavaltuutus Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun esteellisyys Edunvalvojan esteellisyys Edunvalvontavaltuutetun esteellisyys Päämiehen asemasta Lahjoituskielto Maistraatin lupa Luvan tarve edunvalvojan osalta Luvan tarve edunvalvontavaltuutetun osalta Menettely kirjaamisviranomaisessa Oikeustoimikelpoisuuden tutkimiseen liittyvä lainvalintasääntö Kunnan etuosto-oikeus Tilanteet, joissa kunnalla on etuosto-oikeus Tilanteet, joissa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta Etuostomenettely Etuostolain vaikutukset lainhuudon myöntämiseen Ulkomaalainen ja lainhuudatus Yleistä perintöoikeudesta ja lainhuudatuksesta Kuolinpesän osakkaat ja sen hallinto Lainhuudatus jakamattomassa kuolinpesässä Perinnöstä luopuminen Perittävän eläessä tapahtunut luopuminen Perittävän kuoltua tapahtunut luopuminen Perintöosuuden luovuttaminen Luovutuksen muoto Pesäosuudet yksiin käsiin Pesäosuudet useimmissa käsissä Lainhuuto perinnön ja perinnönjaon perusteella

7 Kirjaamismenettelyn käsikirja VI (XIV) Yleiset perusteet Vainajan ja pesän velkojien asemasta Perukirjan tarpeellisuudesta Lainhuudossa tarvittavat asiakirjat Perintösaantoja koskeva lainvalintasääntö Lainhuuto osituksen ja omaisuuden erottelun perusteella Ositukseen sovellettava lainvalintasääntö Testamentti ja lainhuudatus Terminologiasta Kelpoisuudesta tehdä testamentti Testamentin muodosta Lainhuuto testamentin perusteella Lakiosaperillisen suoja Lakiosavaatimus tehty Lakiosavaatimuksen tekemisestä ei ole tietoa Legaatin saajan suoja Kiinteistölegaatin lainhuudatus Avio-oikeuden huomioiminen testamenttisaantoa huudatettaessa Lainhuutoa haettaessa (ainakin) tarvittavat asiakirjat Testamenttisaantoihin liittyvät lainvalintasäännöt Yhteisösaantojen yleiset lähtökohdat Osakeyhtiö kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Päätös- eli toimivalta Yhtiön ulkoinen edustamisvalta eli kelpoisuus Lainhuudatuksessa vaadittava selvitys Asunto-osakeyhtiö kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Kiinteistön ostaminen perustettavan osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön lukuun Kiinteistön ostaminen muun perustettavan yhteisön lukuun Osakeyhtiön sulautuminen Osakeyhtiön jakautuminen Yhtiömuodon muutokset Apportti Osakeyhtiön purkaminen Osuuskunta kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö kiinteistön ostajana tai myyjänä Kansainväliset yhteisösaannot Yhdistys kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Kunta kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Kuntayhtymä kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Valtion maan luovuttaminen Kirkon tai seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja hankkiminen Pankki kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Takavarikon ja ulosmittauksen vaikutus lainhuudon myöntämiseen Yrityssaneeraus ja lainhuudatus Yksityishenkilön velkajärjestely ja lainhuudatus Konkurssi ja lainhuudatus Yhteiset alueet, yhteisalueosuudet ja yhteismetsäosuudet Yhteisen alueen luonne ja huudatuskelvottomuus Päätösvallan käyttäminen Järjestäytynyt / järjestäytymätön osakaskunta

8 Kirjaamismenettelyn käsikirja VII (XIV) Yhteisalueosuuden luovuttaminen Yhteismetsäosuuden luovutuksen erityispiirteet Luovutusrajoitus Etuosto-oikeus Kiinnitys ja erityisen oikeuden kirjaus yhteiseen alueeseen tai yhteisalueosuuteen Vesijätöistä Erilliset vesijätöt Yhteinen ja yksityinen vesijättö Tilusvaihdot VARAINSIIRTOVERO Varainsiirtoverolaki Luovutuksen veronalaisuus ja verovelvollinen Veron määrä Vastikkeen arvo Käypä arvo Vastikkeen jakautuminen kiinteän ja irtaimen omaisuuden kesken Sähköliittymä Kunnallistekniset korvaukset Kiinteistövero Tilatukioikeudet Vaihto Vastikkeettomat tai osittain vastikkeelliset saannot Perintö- ja testamenttisaannot Lakiosa Pesäosuuden luovutus Ositus Erottelu Lahja Yhteisomistussuhteen purkaminen Vuokra- ja käyttöoikeus Kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevat rakennukset ja rakennelmat Yhtiöoikeudelliset saannot sekä yksityisotto, muu varojen jako tai yhteisomistus-suhteen purkaminen Pääomansijoitus tai apportti Yksityisotto tai yhteisön purkautuminen Yhtiön perustamisoikeuden luovutus Yhteisömuodon muutos, fuusio ja jakautuminen Verosta vapaat Verosta vapaat yhteisöt Julkisyhteisöjen hankinnat Suomea sitovat kansainväliset sopimukset Eräät luvanvaraiset luovutukset Eräät kiinteistön vaihdot Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset Ensiasunnon verovapaus Verovapauden perusteet ensiasunnon ostajalla Käyttämään ryhtyminen

9 Kirjaamismenettelyn käsikirja VIII (XIV) Ikäraja Aikaisempi omistus Useita luovutuksensaajia Kiinteistö hankittu myös muuhun kuin asumiskäyttöön Pinta-alarajoitus Veroviraston lausunto ja hakijan vakuutus aikaisempaa omistusta koskien Veron suorittamisajankohta Lainhuudatus- tai kirjaamisen hakemisajan alkaminen Luovutuksen purkaminen sopimuksella Poikkeukset lainhuudatus- tai kirjauksen hakemisajassa Verohallinnon lausunto Veron määrääminen Täydennyskehotus Ennakkoratkaisu Minimivero Veron maksutapa Veron viivästyskorotus Viivästyskorotus lainhuudon tai kirjaamisen hakemisen laiminlyönnistä Viivästyskorotus, kun samalla luovutuskirjalla on ostettu useampia kiinteistöjä Vastuu aiemmista luovutuksista Veron vanhentuminen Abstraktinen/konkreettinen verovelka Leimaveron vanhentuminen Veron maksun lykkääminen ja maksuunpano Aiheettomasti suoritettu vero ja muutoksenhaku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset ERITYISEN OIKEUDEN KIRJAAMINEN Yleistä Kirjaamiskelvottomat erityiset oikeudet Kirjaamismenettely Hakija Asiakirja Hakemus Kirjauksen kohde Yleistä Määräosa Osaomistaja käyttöoikeuden haltijana Käyttöoikeus kohteena Kohdentaminen Kohteesta myyty määräala Suostumus Omistajan suostumus Uuden omistajan suostumus Voimassaoloaika Tyypilliset ajat Määräajan jälkeen jatkuva

10 Kirjaamismenettelyn käsikirja IX (XIV) Elinikäinen Voimassaoloaika alkaa vasta tulevaisuudessa Kirjattavat etuudet Vuokraoikeus ja muu käyttöoikeus Maanvuokra Huoneenvuokra Vastikkeettomat käyttöoikeudet Rajoitetut käyttöoikeudet Vuokra-alue Alueen määrittely Vuokra-alue useasta kiinteistöstä Tontinvuokra Muu asuntoalueen vuokra Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokra Muu maanvuokra Kirjaamisvelvollisuus Yleistä Laitostunnus Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Siirrettävyys Siirtokelvoton vuokra- tai käyttöoikeus Alivuokraus Rakentamisoikeus ja rakennuksen tai laitteen määrittely Vuokranantaja myy rakennukset vuokralaiselle Vuokralaisella vuokra-alueella rakennukset vanhastaan Rakennuksen osaomistus Maanalaisen tilan vuokraoikeuden kirjaaminen Käyttöoikeuteen liittyvistä toimivallan rajoituksista Yleistä Avioliitto Vajaavaltaisuus Kuolinpesä Yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssipesä Yhtiöt ja yhdistykset Valtio Seurakunta Eläkeoikeus Metsänhakkuuoikeus Irrottamisoikeus Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (MK 14:3) Yleistä Rakennuksen hallinnan jako Hallinnanjako ajan perusteella Hakija Hallinnanjakosopimuksen muodosta Sopimuksen kestoaika Kiinnitysten järjestely ja suostumukset Kirjaustapa

11 Kirjaamismenettelyn käsikirja X (XIV) Kirjauksen vaikutus kiinnityksen tai erityisen oikeuden kohteeseen Määräalan kauppa Vuokrasopimukseen otettu kielto tehdä hallinnanjakosopimus Hallinnanjakosopimuksen ehto osaomistajan etuosto-oikeudesta Useampi kiinteistö hallinnanjaon kohteena Useampi hallinnanjakosopimus samasta kohteesta Hallinnanjakosopimuksen muutoksen kirjaaminen ja kirjauksen poistaminen Rakennusliike/hallinnanjakosopimusten ketjutus Määräosien luovutukset hallinnanjaon osapuolten kesken Elinkeinotoiminnassa mahdolliset kirjaukset MK 14:4 ja 5:ssä Yleistä Rakennusta tai laitetta koskevan oikeuden kirjaus (MK 14:4) Rakentajan ja kone-/laitetoimittajan oikeuden kirjaus Esineen luovuttaminen käyttöoikeuteen kuuluvaksi Omistajan suostumus MK 14:4 kirjauksiin Ainesosan ja tarpeiston määritys Erityisen oikeuden kirjaamisen merkitys Kirjaamattoman oikeuden pysyvyys Erityisen oikeuden kirjaamisen oikeusvaikutukset (MK 14:7) Etusija (MK 14:8) Kirjaamishakemuksen jättäminen lepäämään (MK 14:11) Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustajalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustaminen on sopimuksen tai muun oikeustoimen mukaan ehdollinen taikka se ei ole tullut lainvoimaiseksi Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustamiseen tarvitaan muun henkilön, yhteisön toimivaltaisen elimen taikka tuomioistuimen tai muun viranomaisen suostumus tai päätös Lepäämään jättäminen, kun kiinteistön ulosmittauksesta tai siihen kohdistuvasta turvaamistoimesta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen oikeuden perustamista Lepäämään jättäminen, kun kirjaamisviranomainen on osoittanut erityistä oikeutta koskevan riidan käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä taikka vireillä on riita erityisen oikeuden pätevyydestä taikka kiinteistön omistusoikeudesta Kirjaamishakemuksen hylkääminen (MK 14:12) Kirjaamiskelvoton oikeus Asiakirjan puuttuminen tai puutteellisuus Oikeuden perustajan omistusoikeus kohdekiinteistöön/käyttöoikeuteen jäi selvittämättä Tarvittavan suostumuksen tai päätöksen puuttuminen Konkurssi MK 14:4 tai 5 hakemus Omistajan vaihdos Muu syy hylkäämiseen Oikeuden muuttamisen, siirron ja lakkaamisen kirjaaminen (MK 14:13-16) Yleistä Vuokra-/käyttöoikeuden siirto Esitettävä selvitys Siirtäjä pidättänyt rakennusten omistusoikeuden

12 Kirjaamismenettelyn käsikirja XI (XIV) Aikaisempia siirtoja ei ole kirjattu Käyttöoikeuden määräosan luovutus Alueellisen osan siirtäminen erikseen Käyttöoikeuden pidentäminen ja jatkaminen Käsitteet, selvityksen esittämisaika ja merkitys, laitostunnus Ehtojen muuttuminen Entinen oikeudenhaltija Jatkon kohde Sopimuksen muutoksen kirjaamisesta Kaavio Kaavio Kaavio Kaavio Erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen Käyttöoikeuden ja omistusoikeuden yhtyminen KIINNITYS Yleistä Kiinnitysmenettely Kiinnityksen hakeminen Pyyntö kiinnityksen vahvistamisesta Hakija ja hakijan tunnistetiedot Lainhuutoedellytys Saantotieto Menettelysuositus Ehdollinen saanto Perättäiset luovutukset ja hakemuksen peruuttaminen Määräosan omistaja Hakija käyttöoikeuskiinnityksessä Hakijan yhteystiedot Kiinnityksen kohde Huudattamis- ja kirjaamisedellytys Kohteen tunnuksen voimassaolo Haettavan kiinnityksen suuruus Pyyntö usean kiinnityksen keskinäisestä etusijasta Määräys panttikirjan toimittamisesta Suostumus kiinnittämiseen Kuolinpesä Edunvalvoja Menettelysuositus Aviopuolisot Osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiö Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Osuuskunta Yhdistys Yhteisesti määräosin omistettu kiinteistö Ehdollinen saanto

13 Kirjaamismenettelyn käsikirja XII (XIV) Perustettava yhteisö Kiinnityshakemuksen liitteet Kiinnitysratkaisu Kiinnityksen pysyvyys Kiinnityksen etusija Panttikirja Kiinnityshakemuksen lepäämäänjättäminen Kiinnityshakemuksen hylkääminen Kiinnityksen kohdetta koskevat edellytykset Kohteena koko kiinteistö Kohteena kiinteistön määräosa Hallinnanjakosopimus Kohteena kiinteistön määräala MK 19:1:ssä tarkoitettu käyttöoikeus kiinnityksen kohteena Laitoksen yksilöinti Rakennukset ja laitteet laitoskiinnityksessä Vuokra-aika Kiinnityskelpoisuudesta ja kiinnityksen esteistä Kiinnityskelvottomuus lainhuudatusmahdollisuuden puuttumisen vuoksi Koskitila Vaikka on lainhuudatusmahdollisuus tai -velvollisuus, kiinnitysmahdollisuutta ei ole, kun kohteena on Vesivoiman käyttöoikeus Yhteiskiinnitys Yhteiskiinnityksen käsitteestä Yhteiskiinnityksen edellytyksistä MK 16:2.1 edellytyksistä tarkemmin Kiinnityksen muuttaminen Etusijajärjestyksen muuttaminen (MK 18:1) Kiinnityksen laajentaminen (MK 18:2) Kiinnitysten yhdistäminen (MK 18:3) Kiinnityksen jakaminen (MK 18:4) Kiinnityksen kuolettaminen (MK 18:5) Yhteiskiinnityksen purkaminen (MK 18:6) Yhteiskiinnityksen purkaminen, sama omistaja Yhteiskiinnityksen purkaminen, eri omistaja Eri omistaja, ei realisointijärjestystä tai realisointijärjestyksessä ensimmäisenä oleva kiinteistö Yhteiskiinnityksen purkaminen lohkokiinteistön tai määräalan osalta, eri omistaja Menettely kiinnitystä muutettaessa (MK 18:7) Kiinnityksen muuttaminen viranomaisen ilmoituksen perusteella (Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 22 ) Kiinnityksen muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän ilmoituksesta Panttikirjan vaihtaminen ja kuolettaminen (MK 18:8) Rasitustodistus

14 Kirjaamismenettelyn käsikirja XIII (XIV) 6. MUISTUTUSTIEDOISTA Yleistä Ulosmittaus Ulosmittauksen säännöstausta Ulosmittausmerkinnän tekeminen Menettely kirjaamisviranomaisessa Ulosmitatun omaisuuden myyntitavat Määräämiskielto yhteisössä (UK 4:38) Pesäosuuden ulosmittaus ja määräämiskielto kuolinpesässä (UK 4:77 ja 78) Ainesosien ja tarpeiston myyminen (UK 5:13) Huutokauppa (UK 5:1) Ulosottomiehen toimittama vapaa myynti (UK 5:76) Muu vapaa myynti Ilmoitukset ja kiinnitykset huutokaupassa ja vapaassa myynnissä (UK 5:87) Tuomioistuin ulosmittauksen määrääjänä Velallinen muu kuin se, jolla lainhuuto Vuokraoikeuden ulosmittaus Kirjaamattomat erityiset oikeudet Määräalatunnusta vailla olevan määräalan ulosmittaus Ulosmittaus yksityishenkilön velkajärjestelyssä Turvaamistoimi Hukkaamiskielto rikoksen perusteella Konkurssi Ulosmittaus-, turvaamistoimenpide- ja konkurssimerkinnän merkitys Yrityksen saneeraus Vallintarajoitus (MK 12:5) Soveltamisala Merkinnän tekoaika Vallintarajoituksen kohdistuminen vuokra- tai käyttöoikeuteen Vallintarajoitus vai erityinen oikeus Lesken hallintaoikeus ja testamentinsaajan käyttöoikeus (PK 3:1a ja 12:6) MK 2:11.2:n ehto rakentamattomuudesta tai maksimihinnasta Muu testamenttiin perustuva vallinnanrajoitus kuin käyttöoikeus Vallintarajoitusmerkinnän poistaminen Lainojen aiheuttamat rajoitukset Etuosto-oikeuden käyttäminen Lunastuslupa Lakisääteinen panttioikeus Soveltamisala Kirjaamisen edellytykset Kirjauksen voimassaoloaika ja etusija Tarkastettavat seikat Kirjauksen poistaminen ja kohdentaminen Korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläolo Korjaamisasia Muutoksenhakuasian vireilläolo Omistusta tai kirjausta koskeva riita-asia Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja merkinnät lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistajasta ja hallinnoivasta viranomaisesta

15 Kirjaamismenettelyn käsikirja XIV (XIV) Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen Kiinteistövarallisuuden hankkiminen valtiolle Tutkiminen kirjaamismenettelyssä Haltijavirastomerkinnän merkitys selvityksenä oikeustoimiin Merkinnät lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistajasta sekä haltijavirastosta Haltijamerkintä luonnonsuojelualueiden osalta Muita merkintöjä Kehittämiskorvaus Uhkasakkomerkintä Hautaustoimilaki Kiinteistönmuodostuksista tehtävät merkinnät Yleistä Lohkominen Vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden kohdentaminen Kiinteistöjen yhdistäminen Ilmoittaminen tuomioistuimen päätöksestä kirjaamisviranomaiselle Kantakiinteistö Arkistoitavaksi siirtäminen (MK 7:6) Vastuunjakomerkinnät Merkinnät kiinteistötuomarin suostumuksista Vuokra-alueiden järjestelylait Lain mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta mukaiset rajoitukset Maankäyttölain mukaiset rajoitukset VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Maakaaren voimaantulosäännökset Uuden MK:n voimaantulo Vanhan lain mukaiset luovutukset Määräalan erottamisoikeuden pysyvyyden kirjaus ja pysyvyyskiinnitys Kantakiinteistön uuden omistajan suostumus Ylimuistoinen nautinta Kruununluonteinen maa, ehdollinen tontti, vakaa hallintaoikeus Kiinnitykset Viranomaisen lupa tai toisen suostumus Kirjaamisasioiden siirtoa koskevan lainsäädännön voimaantulosäännökset Yleistä Asiat, jotka vireillä Samalle omistajalle kuuluvien kiinteistöjen yhteiskiinnitys

16 Kirjaamismenettelyn käsikirja 1 (348) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ 1.1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan Kirjaamisasioilla tarkoitetaan MK 5:1,1:n mukaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista eli lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaaminen on yleisnimitys menettelylle, jossa kiinteistön omistajanvaihdos tai jokin kiinteistöön kohdistuva oikeus merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista kiinteistöön. Lainhuutoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös kiinteistön määräosan ja määräalan sekä kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yhteisalueosuuden saannon kirjaamiseen. Kiinnityksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön käyttäminen velan vakuutena. Kiinnityksestä annetaan todistukseksi panttikirja, jonka kiinteistön omistaja luovuttaa velkojalle pantatessaan kiinteistön. Panttioikeuden haltijalla on oikeus saada saatavalleen suoritus kiinteistön arvosta panttikirjan osoittamaan määrään asti. Kiinnityksen etusija vaikuttaa kiinteistöstä saadun kauppahinnan jakoon pakkorealisaatiossa. Erityisen oikeuden kirjaamisella turvataan oikeuden pysyvyys suhteessa kiinteistön myöhempiin omistajiin sekä määrätään etusija suhteessa toisiin erityisiin oikeuksiin ja kiinteistön omistajan velkojiin. Koska kiinteistöön ei saa enää kohdistua vanhan MK:n aikana syntyneitä salaisia panttioikeuksia, eri lakeihin perustuvat, kiinteistöön kohdistuvat etu- tai panttioikeudet on myös lakisääteisinä panttioikeuksina kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jotta ne olisivat sitovia. Kirjaamishakemuksista ja niiden perusteella tehtävistä ratkaisuista pidetään MK 5:1,2:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Lainhuutojen, erityisten oikeuksien ja kiinnitysten lisäksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintöjä myös muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista. Tällöin puhutaan ns. muistutusasioista Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet Kirjaamismenettely on lailla säänneltyä ratkaisutoimintaa. Menettelyssä voidaan erottaa käsittelyn muodollinen puoli (varsinaiset menettelysäännökset) ja kirjaamisratkaisun edellytyksiä koskeva aineellinen puoli. Oikeudellisesti säänneltynä toimintana ratkaisijaa ohjaa sekä menettelyn että kirjaamisratkaisun edellytysten osalta tavanomaiset oikeuslähteet ja niiden käyttöä koskevat periaatteet. Menettelysäännöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, miten kirjaamishakemus on laadittava, miten kirjaamisasia saatetaan vireille, kirjaamisasioissa noudatettavaa täydennys- ja kuulemismenettelyä, menettelyä, kun asiassa annetaan osoitus erilliseen oikeudenkäyntiin, lepäämäänjättämismenettelyä, kirjaamisratkaisun muotoa ja hylkäävän ratkaisun perusteluvelvollisuutta, muutoksenhakumenettelyä ja korjaamismenettelyä. Menettelysäännöksiin kuuluvat myös säännökset siitä, kenellä on oikeus käsitellä ja ratkaista kirjaamisasia ja mikä viranomainen on toimivaltainen kirjaamisasioissa.

17 Kirjaamismenettelyn käsikirja 2 (348) Varsinaiset kirjaamisen menettelysäännökset sisältyvät maakaareen (540/1995, MK). Siinä on mahdollisimman tyhjentävästi pyritty sääntelemään kirjaamismenettely ottaen huomioon sen erityispiirteet. Siltä osin kuin maakaaressa ei ole menettelystä toisin säädetty, noudatetaan menettelyssä mitä hallintolaissa (434/2003, HL) säädetään hallintomenettelystä. Kirjaamisratkaisun edellytyksiä koskevalla aineellisella puolella tarkoitetaan niitä perusteita, joilla lain mukaan saanto tai erityinen oikeus saadaan kirjata tai kiinnitys vahvistaa. Myös näiltä osin maakaari sisältää omat säännöksensä. Maakaaren lähtiessä siitä, että vain lailliset ja pätevät oikeudet saadaan kirjata, kirjaamisen edellytykset ratkeavat kuitenkin pitkälti aineellisen erityissääntelyn mukaan riippuen kulloinkin kirjattavana olevan oikeussuhteen laadusta. Suhteessa eri aikoina voimassa oleviin säännöksiin menettelysäännöt ja kirjaamisen edellytyksiä koskevat aineelliset säännöt eroavat toisistaan. Menettelysäännöksinä tulevat noudatettaviksi aina käsittelyhetkellä voimassa olevat säännöt. Sen sijaan kirjattavan oikeuden laillisuutta ja pätevyyttä arvioidaan aina niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa oikeuden synty- tai perustamishetkellä (esim. saannon tapahtumishetki määrää sen lain, jonka mukaan saannon laillisuutta arvioidaan). Kirjattavan oikeuden pätevyyttä saatetaan joutua arvioimaan myös jonkun muun maan kuin Suomen lain mukaan. Asioissa, joilla on ns. kansainvälinen liityntä, sovellettava laki määräytyy Suomessa voimassa olevien lainvalintasäännösten nojalla. Kirjaamisviranomaisen velvollisuutta soveltaa vieraan maan lakia sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvia lainvalintasääntöjä käsitellään tarkemmin jäljempänä mm. lainhuudatusta koskevassa jaksossa. Tällä kirjaamismenettelyn ohjekirjalla pyritään osaltaan edistämään kirjaamistoiminnan lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Ohjekirja ei kuitenkaan ole varsinainen oikeuslähde eikä sen menettely- ja tulkintasuositukset ole sitovia oikeusohjeita. Kirjaamisessa esiintyvien oikeudellisten tulkintakysymysten ratkaiseminen tapahtuu aina kirjaamisviranomaisen toimesta sen oman oikeudellisen harkinnan perusteella. Ohjekirjan tarkoituksena on tukea tätä toimintaa kuvaamalla systemaattisesti kirjaamisessa tyypillisesti esiintyviä ongelmia, kertomalla miten kirjaamiskäytännössä on eri kysymyksiin vakiintuneesti vastattu ja esittämällä myös näkemyksiä siitä, mikä on voimassa olevan oikeuden kanta käsillä olevissa tilanteissa Kirjaamisviranomainen Kirjaamisviranomaisena toimii MK 5:2:n ( /922) mukaan Maanmittauslaitos. Lainkohdan aiemman, asti voimassa olleen määräyksen mukaan kirjaamisviranomaisena toimi se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsi Kirjaamisasian käsittelijä Käsittelijän kompetenssi Yleistoimivalta kirjaamisasian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen on Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa olevalla kirjaamislakimiehellä (MK 5:2,2). Ratkaisu-

18 Kirjaamismenettelyn käsikirja 3 (348) toiminnan lisäksi hän huolehtii kirjaamistoiminnan lainmukaisuudesta ja ohjaa ja kouluttaa muita kirjaamisasioiden käsittelyyn osallistuvia henkilöitä. Kirjaamisasioita käsittelevät ja ratkaisevat myös sellaiset Maanmittauslaitoksen henkilökuntaan kuuluvat virkamiehet, jotka tuotantotoimintayksikön päällikkö on määrännyt näitä tehtäviä suorittamaan (kirjaamissihteerit). Määräyksen antamisen edellytyksenä on, että kyseisellä virkamiehellä on kirjaamistehtävien hoitamiseen riittävä taito (Laki maanmittauslaitoksesta 10,2 ). Käytännössä taito edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Kirjaamissihteeri ei saa ratkaista kirjaamisasiaa, jos se on laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista (MK 5:2,2). Tällainen asia on siirrettävä kirjaamislakimiehelle ratkaistavaksi. Kirjaamissihteerillä on oikeus ja velvollisuus siirtää tällainen asia kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi. Kirjaamislakimies voi myös oma-aloitteisesti päättää, että hän ottaa tietyn asian sen vaikeuden takia kirjaamissihteeriltä käsiteltäväkseen. Kirjaamislakimiehen on myös valvottava delegointisäännösten noudattamista, jolloin hänellä saattaa olla myös velvollisuus ottaa laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea asia kirjaamissihteeriltä itselleen. On olemassa tilanteita, jolloin kirjaamisasiaa on jo lähtökohtaisesti pidettävä sellaisena, että se tulisi siirtää kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi. Esimerkiksi jos kirjaamisasian päätös koskee hakemuksen hylkäämistä, hakemuksen hyväksymistä jonkun muun asiaan osallisen vastustuksesta huolimatta tai riitaiseksi tulleen asian osoittamista erilliseen oikeudenkäyntiin, asia olisi siirrettävä kirjaamislakimiehen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Myös kuulutuslainhuutoa koskevat asiat olisi pääsääntöisesti kirjaamislakimiesten ratkaistavia. Myös eri hakemusperusteiden osalta on osoitettavissa asioita, jotka ovat yleisesti vaikeita ja siten pääsääntöisesti kuuluisivat kirjaamislakimiesten ratkaistaviin. Jäljempänä tässä ohjekirjassa onkin tapauskohtaisesti otettu kantaa eri asiaryhmien kohdalla siihen, milloin on suositeltavaa siirtää asia kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi Käsittelijän esteellisyys Kirjaamislakimiehen tai kirjaamissihteerin esteellisyyteen sovelletaan hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä (MK 6:14 ja HL :t). Esteellinen virkamies ei saa mitenkään osallistua asian käsittelyyn. Kielto ei koske pelkästään asian ratkaisemista vaan myös muuta käsittelyä, esim. neuvojen antamista. Virkamiehen on oma-aloitteisesti huomioitava mahdollinen esteellisyytensä. Esteellisyysperusteet on lueteltu hallintolain 28 :ssä. Niiden mukaan virkamies on esteellinen, 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

19 Kirjaamismenettelyn käsikirja 4 (348) 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolain 28 :n 2 momentin mukaan läheisellä tarkoitetaan: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä Kirjaamishakemus Yleistä Kirjaamista pyydetään hakemuksella. Kirjaamista on MK 6:1,2:n mukaan haettava pääsääntöisesti kirjallisella hakemuksella, joka on hakijan tai sen laatijan allekirjoitettava. Kirjallinen hakemus on välttämätön silloin, kun hakemus toimitetaan postitse tai lähetin välityksellä. Hakija tai hänen asiamiehensä voi kuitenkin esittää hakemuksensa suullisesti maanmittaustoimiston toimipisteessä, mikäli asia käy selvästi ilmi hakemuksen perusteena olevista asiakirjoista. Tietyissä, jäljempänä käsiteltävissä asiaryhmissä suullinen hakemus ei kuitenkaan koskaan kelpaa. Suullisenkin hakemuksen osalta hakijan on ilmoitettava tiedot, jotka MK 6:1,1:n mukaan on käytävä ilmi kirjaamishakemuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemuksen vastaanottajan on aina kirjoitettava ylös mm. hakijan nimi, kotipaikka, henkilötunnus tai

20 Kirjaamismenettelyn käsikirja 5 (348) yhteisötunnus sekä yhteystiedot. Epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että myös henkilökohtaisesti toimipisteessä asioivia hakijoita pyydetään aina täyttämään hakemuslomake. Kirjallinen hakemus vaaditaan aina seuraavissa tapauksissa: - kiinnitys (MK 16:4) - kiinnityksen muuttaminen (MK 18:7) - laitoskiinnitys (MK 19:3) - laitoskiinnityksen muuttamien (MK 19:3) Muissa asioissa kirjallinen hakemus on siis oltava, jos asiakirjoista ei ilman kirjallista hakemusta selvästi ilmene haettava toimenpide. Tarvittaessa kirjallinen hakemus on näin ollen oltava asioissa, jotka koskevat: - erityisen oikeuden kirjaamista - erityisen oikeuden muutoksen kirjaamista - erityisen oikeuden poistamista - lainhuutoa Hakemus voidaan toimittaa myös sähköisenä viestinä siten kuin jäljempänä tarkemmin esitetään Kirjaamishakemuksen sisältö MK 6:1,1:n mukaan kirjaamishakemuksesta on käytävä ilmi: - hakemuksen kohteena oleva kiinteistö tai muu kirjaamisen kohde - hakijan vaatimus tai hakijan pyytämä toimenpide - hakijan tunnistetiedot sekä - hakijan yhteystiedot Useissa kirjaamisasioissa hakemusta ei tarvitse nimenomaisesti perustella, koska asia käy riittävästi ilmi oheen liitetystä kirjaamisen perusteena olevasta asiakirjasta. Kirjaamisessa on suositeltavaa käyttää Maanmittauslaitoksen valmiiksi laatimia hakemuslomakkeita, mutta on korostettava, että hakemus voidaan laatia myös vapaamuotoisesti (ks. myös HE 120/1994 vp s. 71). Laajojen ja vaikeiden asioiden osalta käytännössä esiintyykin hyvin perusteellisia itse laadittuja hakemuksia. Kiinteistö yksilöidään merkitsemällä hakemukseen kiinteistötunnus tai kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä sijaintikunta ja -kylä (tonteissa kaupunki, kaupunginosa, kortteli ja tontti). Silloin kun pyydetty kirjaus kohdistuu kirjaamisvelvollisuuden alaiseen käyttöoikeuteen, joka on kirjattu, kohde tulisi yksilöidä ns. laitostunnuksen avulla. Hakijana oleva luonnollinen henkilö yksilöidään täydellisellä nimellä ja henkilötunnuksella. Oikeushenkilö yksilöidään yritys- ja yhteisötunnuksella. Kirjaamisasioissa käytetään kaupparekisterinumeron ja Ly-tunnuksen asemesta yritys- ja yhteisötunnusta. Yritys- ja yhteisötunnukseen sovelletaan yritys- ja yhteisötietolain 21 :n (Yr 115) mukaan, mitä muualla lainsäädännössä säädetään liike- ja yhteisötunnuksesta sekä kauppa- tai säätiörekisterinumerosta. Henkilö, jolla on suomalaisen henkilötunnuksen lisäksi ulkomainen henkilö- tai vastaava tunnus, yksilöidään kuitenkin suomalaisella tunnuksella.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2006:1. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö

KOMITEANMIETINTÖ 2006:1. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö KOMITEANMIETINTÖ 2006:1 Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistuki 05.07.2012 Sisällysluettelo Eläkkeensaajan asumistuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Tukeen oikeuttavat eläkkeet - Ei oikeutta - Suhde muihin

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus Tarjouspyynnön liite 2 Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 SKV-järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 2 (13) Sisällys Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot