Kirjaamismenettelyn käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaamismenettelyn käsikirja"

Transkriptio

1 Kirjaamismenettelyn käsikirja

2 Kirjaamismenettelyn käsikirja I (XIV) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet Kirjaamisviranomainen Kirjaamisasian käsittelijä Käsittelijän kompetenssi Käsittelijän esteellisyys Kirjaamishakemus Yleistä Kirjaamishakemuksen sisältö Liiteasiakirjat Hakemuksen allekirjoittaminen Hakemuksen tai muun asiakirjan toimittaminen Toimittamistavat Erityisesti sähköisestä asioinnista kirjaamisasioissa Hakemuksen vireille tuleminen Asian vireilletulo ja rekisterimerkintä Milloin hakemus tai ilmoitus katsotaan saapuneeksi? Samana päivänä saapuneet samaa kiinteistöä koskevat asiat Puutteellisen hakemuksen vireille tuleminen ja rekisteriin merkitseminen Kirjaamishakemuksesta vireille tulon yhteydessä rekisteriin merkittävät tiedot Asiamies ja valtakirja Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Hakemuksen täydentäminen, kuuleminen ja hakemuksen siirtäminen oikeudenkäyntiin Hakemuksen täydentäminen Vapaamuotoiset täydennyspyynnöt ja viralliset täydennyskehotukset Täydennyskehotus vai hylkääminen Täydennyskehotuksen tiedoksianto Sähköinen täydennyskehotus ja sen tiedoksi antaminen Täydennysten toimittaminen kirjaamisviranomaiselle Hakijan tai muun henkilön kuuleminen Milloin kolmannen tai muun asiaan osallisen kuuleminen on tarpeen? Kirjaamisviranomaisen suorittama kuuleminen vai selvitys hakijan toimesta Kuulemisen suorittamista koskeva menettely Kuulemistavan valinta Lausumapyynnön tai kutsun tiedoksi antaminen muulle kuin hakijalle Lausumapyynnön tai kutsun tiedoksi antaminen hakijalle tai tämän asiamiehelle Lausumapyynnön sisältö, määräaika lausuman toimittamiselle ja seuraus lausuman toimittamatta jättämisestä Lausuman toimittaminen kirjaamisviranomaiselle Kutsu suullisesti kuultavaksi, kutsun laiminlyönnin seuraukset ja käsittely suullisessa kuulemistilaisuudessa Kuulemisen kustannukset Kirjaamisasiassa esitettävä väite ja asian siirtäminen oikeudenkäyntiin Milloin väite johtaa osoituksen antamiseen? Esimerkkejä oikeusväitteistä ja tosiasiaväitteistä... 31

3 Kirjaamismenettelyn käsikirja II (XIV) Yhteenveto väitteen perusteella kysymykseen tulevista ratkaisuvaihtoehdoista Menettely osoituspäätöstä annettaessa Hakemuksen jättäminen lepäämään Yleistä Lepäämään jätetyn hakemuksen käsittely Kirjaamisasian ratkaiseminen ja päätöksen tiedoksianto Yleistä Myönteinen ratkaisu ja sen tiedoksianto Myönteinen ratkaisu muun asiaan osallisen vastustaessa hakemusta Hakemuksen hylkääminen tai jättäminen tutkimatta Hakemuksen peruuttaminen Asiakirjavihko Asiakirjojen arkistointi ja julkisuus Arkistointi Julkisuus Rekisterin julkisuus Asiakirjojen julkisuus Henkilötietojen käsittely Tieto vireillä olevasta oikeudenkäynnistä Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittävät tiedot Rekisterimerkinnän julkisuusvaikutus Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus Saantotiedot Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen itseoikaisuna Asiavirheen korjaaminen Teknisen virheen korjaaminen Menettely virheen korjaamisessa Muutoksenhaku kirjaamisasioissa LAINHUUDATUS Yleinen lainhuudatusvelvollisuus Lainhuudatusvelvollisuus vanhojen saantojen osalta Kruununluontoiset tilat Lainhuutomerkintä viran puolesta Lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt Lainhuudatusaika Pääsääntö Perhe- ja perintöoikeudelliset saannot Viranomaisen päätökseen perustuvat saannot Myöhästynyt lainhuutohakemus Uhkasakko Lainhuudon oikeusvaikutukset Lainhuudolla on ns. julkinen luotettavuus Lainhuutopäätös ei saa oikeusvoimaa Omistusoikeus siirtyy sopimuksella... 61

4 Kirjaamismenettelyn käsikirja III (XIV) Muotovirheen korjaava vaikutus Lainhuuto antaa kirjaamislegitimaation Hakemus Asiamies ja valtuutus Saannon laillisuuden tutkiminen Yleistä Saantokirja Saantokirjan alkuperäisyysvaatimus Saantokirja ja muotovaatimukset Selvitys saantomiehen omistusoikeudesta Selvitys luovuttajan oikeudesta määrätä kiinteistöstä Selvitys luovutuksensaajan oikeudesta hankkia kiinteistö Virkatodistukset ja kaupparekisteriotteet Suomessa rekisteröidyt henkilöt tai yhtiöt Ulkomaille rekisteröidyt henkilöt tai yhtiöt Sukuselvitys Kiinteistöä koskevat tiedot Varainsiirtovero Saannon tutkiminen, kun siihen liittyy kansainvälisiä kytkentöjä Yleistä Lainvalinta ja selvitys vieraan lain sisällöstä Tyypilliset soveltamistilanteet Lainhuutohakemuksen jättäminen lepäämään Yleistä Perusteet lepäämään jättämiselle Ehdollisen saannon lepäämään jättäminen Ehdollinen luovutussaanto ja sen lepäämään jättäminen Ehdollinen muu saanto ja sen lepäämään jättäminen Oikeustoimi tai viranomaisen päätös ei lainvoimainen Etuostoaika ei ole kulunut Puuttuva suostumus tai päätös lepäämäänjättämisperusteena Kiinteistö hankittu perustettavan yhtiön lukuun Kiinteistöön kohdistuva ulosmittaus tai turvaamistoimi Osoitus kanteen nostamiseen lepäämäänjättämisperusteena Myönnetty kuulutus lepäämäänjättämisperusteena Omistusriidan vireillä olo Kuulutuslainhuuto Saantokirjan jäljennös kuulutusperusteena Kymmenen vuoden omistajanhallinta kuulutusperusteena Kuulutuksen myöntäminen, kun saantokirjassa on muotovirhe Menettely, kun kuulutus lainhuudon saamiseksi on päätetty myöntää Lainhuutohakemuksen hylkääminen Kiinteistön luovutussaannot ja ns. muut saannot Kauppaa, vaihtoa ja lahjaa sekä muuta luovutussaantoa koskeva muotovaatimus Vaatimus kaupanvahvistuksesta Vahvistettuun luovutuskirjaan sisällytettävät vähimmäisehdot... 89

5 Kirjaamismenettelyn käsikirja IV (XIV) Luovutustarkoitus Luovutettava kiinteistö Luovutuksen osapuolet Kauppahinta ja muu vastike Julkiset kaupanvahvistajat Muotovaatimukseen sovellettava lainvalintasääntö Luovutuskirjan muotovirheen vaikutukset Purkavat ja lykkäävät ehdot Pätemättömät ehdot Valtuutus luovutukseen Luovutuskirjan jälkikäteiset muutokset ja luovutuksen purkaminen sopimuksella Luovutuskirjan muuttaminen Luovutuksen purkaminen sopimuksella Yhteisomistuksesta aiheutuvia kysymyksiä Yhteisomistus on määräosaista yhteisomistusta Määräosasta ja yhteisesti omistetusta kiinteistöstä määrääminen Yhteisomistussuhteen purkaminen Ulosottokaaren mukaiset myyntitavat Määräala lainhuudatuksen kohteena Yleistä Virheellinen määräalatunnus Lisäalueen luovutukset Määräalojen ketjutus Määräala ja emäkiinteistö samalle omistajalle Huudattamaton määräala emäkiinteistön omistajalle Huudatettu määräala emäkiinteistön omistajalle, jolla tarkoitus jatkaa lohkomista Huudatettu määräala emäkiinteistön omistajalle, joka ei halua jatkaa lohkomista Määräala on rasituksista vapaa Määräalaan kohdistuu rasitteita Ehdollisen määräalaluovutuksen purkautuminen Omiin nimiin lohkominen Toiselle luovutettu määräalan määräosa Osaomistajalle ja ulkopuoliselle luovutettu määräala Osittainen jakosopimus Kaksoisluovutuksista määräalasaannoissa Yleistä Kaksoisluovutuksen tunnistaminen Kollision ratkaisusäännösten vaikutus kirjaamismenettelyyn eri tilanteissa Puolison taikka kuolleen puolison perillisen suostumus Sovellettava laki Luovutukset Aika jälkeen Suostumus avioliiton aikana Suostumuksen tarpeellisuuteen sovellettava lainvalintasääntö Suostumus ja avioero

6 Kirjaamismenettelyn käsikirja V (XIV) Suostumus toisen puolison kuoltua Aikaisempi lainsäädäntö Suostumus avioliiton aikana Suostumus ositusperusteen syntymisen jälkeen Suostumuksen muoto ja alkuperäisyysvaatimus Suostumuksen tarkastaminen Suostumuksen toimittaminen ja välitoimet Täydennyskehotus Hakemuksen jättäminen lepäämään Puolison kuuleminen Lainhuuto ilman puolison suostumusta Lainhuutohakemuksen hylkääminen ja virheellisesti myönnetyn lainhuudon vaikutukset Rekisteröity parisuhde Pesänselvittäjän ja -jakajan suorittamat kiinteistön myynnit Holhousoikeudelliset luvat Oikeustoimikelpoisuus, edunvalvonta ja edunvalvoja Edunvalvontavaltuutus Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun esteellisyys Edunvalvojan esteellisyys Edunvalvontavaltuutetun esteellisyys Päämiehen asemasta Lahjoituskielto Maistraatin lupa Luvan tarve edunvalvojan osalta Luvan tarve edunvalvontavaltuutetun osalta Menettely kirjaamisviranomaisessa Oikeustoimikelpoisuuden tutkimiseen liittyvä lainvalintasääntö Kunnan etuosto-oikeus Tilanteet, joissa kunnalla on etuosto-oikeus Tilanteet, joissa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta Etuostomenettely Etuostolain vaikutukset lainhuudon myöntämiseen Ulkomaalainen ja lainhuudatus Yleistä perintöoikeudesta ja lainhuudatuksesta Kuolinpesän osakkaat ja sen hallinto Lainhuudatus jakamattomassa kuolinpesässä Perinnöstä luopuminen Perittävän eläessä tapahtunut luopuminen Perittävän kuoltua tapahtunut luopuminen Perintöosuuden luovuttaminen Luovutuksen muoto Pesäosuudet yksiin käsiin Pesäosuudet useimmissa käsissä Lainhuuto perinnön ja perinnönjaon perusteella

7 Kirjaamismenettelyn käsikirja VI (XIV) Yleiset perusteet Vainajan ja pesän velkojien asemasta Perukirjan tarpeellisuudesta Lainhuudossa tarvittavat asiakirjat Perintösaantoja koskeva lainvalintasääntö Lainhuuto osituksen ja omaisuuden erottelun perusteella Ositukseen sovellettava lainvalintasääntö Testamentti ja lainhuudatus Terminologiasta Kelpoisuudesta tehdä testamentti Testamentin muodosta Lainhuuto testamentin perusteella Lakiosaperillisen suoja Lakiosavaatimus tehty Lakiosavaatimuksen tekemisestä ei ole tietoa Legaatin saajan suoja Kiinteistölegaatin lainhuudatus Avio-oikeuden huomioiminen testamenttisaantoa huudatettaessa Lainhuutoa haettaessa (ainakin) tarvittavat asiakirjat Testamenttisaantoihin liittyvät lainvalintasäännöt Yhteisösaantojen yleiset lähtökohdat Osakeyhtiö kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Päätös- eli toimivalta Yhtiön ulkoinen edustamisvalta eli kelpoisuus Lainhuudatuksessa vaadittava selvitys Asunto-osakeyhtiö kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Kiinteistön ostaminen perustettavan osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön lukuun Kiinteistön ostaminen muun perustettavan yhteisön lukuun Osakeyhtiön sulautuminen Osakeyhtiön jakautuminen Yhtiömuodon muutokset Apportti Osakeyhtiön purkaminen Osuuskunta kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö kiinteistön ostajana tai myyjänä Kansainväliset yhteisösaannot Yhdistys kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Kunta kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Kuntayhtymä kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana Valtion maan luovuttaminen Kirkon tai seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja hankkiminen Pankki kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana Takavarikon ja ulosmittauksen vaikutus lainhuudon myöntämiseen Yrityssaneeraus ja lainhuudatus Yksityishenkilön velkajärjestely ja lainhuudatus Konkurssi ja lainhuudatus Yhteiset alueet, yhteisalueosuudet ja yhteismetsäosuudet Yhteisen alueen luonne ja huudatuskelvottomuus Päätösvallan käyttäminen Järjestäytynyt / järjestäytymätön osakaskunta

8 Kirjaamismenettelyn käsikirja VII (XIV) Yhteisalueosuuden luovuttaminen Yhteismetsäosuuden luovutuksen erityispiirteet Luovutusrajoitus Etuosto-oikeus Kiinnitys ja erityisen oikeuden kirjaus yhteiseen alueeseen tai yhteisalueosuuteen Vesijätöistä Erilliset vesijätöt Yhteinen ja yksityinen vesijättö Tilusvaihdot VARAINSIIRTOVERO Varainsiirtoverolaki Luovutuksen veronalaisuus ja verovelvollinen Veron määrä Vastikkeen arvo Käypä arvo Vastikkeen jakautuminen kiinteän ja irtaimen omaisuuden kesken Sähköliittymä Kunnallistekniset korvaukset Kiinteistövero Tilatukioikeudet Vaihto Vastikkeettomat tai osittain vastikkeelliset saannot Perintö- ja testamenttisaannot Lakiosa Pesäosuuden luovutus Ositus Erottelu Lahja Yhteisomistussuhteen purkaminen Vuokra- ja käyttöoikeus Kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevat rakennukset ja rakennelmat Yhtiöoikeudelliset saannot sekä yksityisotto, muu varojen jako tai yhteisomistus-suhteen purkaminen Pääomansijoitus tai apportti Yksityisotto tai yhteisön purkautuminen Yhtiön perustamisoikeuden luovutus Yhteisömuodon muutos, fuusio ja jakautuminen Verosta vapaat Verosta vapaat yhteisöt Julkisyhteisöjen hankinnat Suomea sitovat kansainväliset sopimukset Eräät luvanvaraiset luovutukset Eräät kiinteistön vaihdot Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset Ensiasunnon verovapaus Verovapauden perusteet ensiasunnon ostajalla Käyttämään ryhtyminen

9 Kirjaamismenettelyn käsikirja VIII (XIV) Ikäraja Aikaisempi omistus Useita luovutuksensaajia Kiinteistö hankittu myös muuhun kuin asumiskäyttöön Pinta-alarajoitus Veroviraston lausunto ja hakijan vakuutus aikaisempaa omistusta koskien Veron suorittamisajankohta Lainhuudatus- tai kirjaamisen hakemisajan alkaminen Luovutuksen purkaminen sopimuksella Poikkeukset lainhuudatus- tai kirjauksen hakemisajassa Verohallinnon lausunto Veron määrääminen Täydennyskehotus Ennakkoratkaisu Minimivero Veron maksutapa Veron viivästyskorotus Viivästyskorotus lainhuudon tai kirjaamisen hakemisen laiminlyönnistä Viivästyskorotus, kun samalla luovutuskirjalla on ostettu useampia kiinteistöjä Vastuu aiemmista luovutuksista Veron vanhentuminen Abstraktinen/konkreettinen verovelka Leimaveron vanhentuminen Veron maksun lykkääminen ja maksuunpano Aiheettomasti suoritettu vero ja muutoksenhaku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset ERITYISEN OIKEUDEN KIRJAAMINEN Yleistä Kirjaamiskelvottomat erityiset oikeudet Kirjaamismenettely Hakija Asiakirja Hakemus Kirjauksen kohde Yleistä Määräosa Osaomistaja käyttöoikeuden haltijana Käyttöoikeus kohteena Kohdentaminen Kohteesta myyty määräala Suostumus Omistajan suostumus Uuden omistajan suostumus Voimassaoloaika Tyypilliset ajat Määräajan jälkeen jatkuva

10 Kirjaamismenettelyn käsikirja IX (XIV) Elinikäinen Voimassaoloaika alkaa vasta tulevaisuudessa Kirjattavat etuudet Vuokraoikeus ja muu käyttöoikeus Maanvuokra Huoneenvuokra Vastikkeettomat käyttöoikeudet Rajoitetut käyttöoikeudet Vuokra-alue Alueen määrittely Vuokra-alue useasta kiinteistöstä Tontinvuokra Muu asuntoalueen vuokra Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokra Muu maanvuokra Kirjaamisvelvollisuus Yleistä Laitostunnus Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Siirrettävyys Siirtokelvoton vuokra- tai käyttöoikeus Alivuokraus Rakentamisoikeus ja rakennuksen tai laitteen määrittely Vuokranantaja myy rakennukset vuokralaiselle Vuokralaisella vuokra-alueella rakennukset vanhastaan Rakennuksen osaomistus Maanalaisen tilan vuokraoikeuden kirjaaminen Käyttöoikeuteen liittyvistä toimivallan rajoituksista Yleistä Avioliitto Vajaavaltaisuus Kuolinpesä Yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssipesä Yhtiöt ja yhdistykset Valtio Seurakunta Eläkeoikeus Metsänhakkuuoikeus Irrottamisoikeus Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (MK 14:3) Yleistä Rakennuksen hallinnan jako Hallinnanjako ajan perusteella Hakija Hallinnanjakosopimuksen muodosta Sopimuksen kestoaika Kiinnitysten järjestely ja suostumukset Kirjaustapa

11 Kirjaamismenettelyn käsikirja X (XIV) Kirjauksen vaikutus kiinnityksen tai erityisen oikeuden kohteeseen Määräalan kauppa Vuokrasopimukseen otettu kielto tehdä hallinnanjakosopimus Hallinnanjakosopimuksen ehto osaomistajan etuosto-oikeudesta Useampi kiinteistö hallinnanjaon kohteena Useampi hallinnanjakosopimus samasta kohteesta Hallinnanjakosopimuksen muutoksen kirjaaminen ja kirjauksen poistaminen Rakennusliike/hallinnanjakosopimusten ketjutus Määräosien luovutukset hallinnanjaon osapuolten kesken Elinkeinotoiminnassa mahdolliset kirjaukset MK 14:4 ja 5:ssä Yleistä Rakennusta tai laitetta koskevan oikeuden kirjaus (MK 14:4) Rakentajan ja kone-/laitetoimittajan oikeuden kirjaus Esineen luovuttaminen käyttöoikeuteen kuuluvaksi Omistajan suostumus MK 14:4 kirjauksiin Ainesosan ja tarpeiston määritys Erityisen oikeuden kirjaamisen merkitys Kirjaamattoman oikeuden pysyvyys Erityisen oikeuden kirjaamisen oikeusvaikutukset (MK 14:7) Etusija (MK 14:8) Kirjaamishakemuksen jättäminen lepäämään (MK 14:11) Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustajalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustaminen on sopimuksen tai muun oikeustoimen mukaan ehdollinen taikka se ei ole tullut lainvoimaiseksi Lepäämään jättäminen, kun oikeuden perustamiseen tarvitaan muun henkilön, yhteisön toimivaltaisen elimen taikka tuomioistuimen tai muun viranomaisen suostumus tai päätös Lepäämään jättäminen, kun kiinteistön ulosmittauksesta tai siihen kohdistuvasta turvaamistoimesta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen oikeuden perustamista Lepäämään jättäminen, kun kirjaamisviranomainen on osoittanut erityistä oikeutta koskevan riidan käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä taikka vireillä on riita erityisen oikeuden pätevyydestä taikka kiinteistön omistusoikeudesta Kirjaamishakemuksen hylkääminen (MK 14:12) Kirjaamiskelvoton oikeus Asiakirjan puuttuminen tai puutteellisuus Oikeuden perustajan omistusoikeus kohdekiinteistöön/käyttöoikeuteen jäi selvittämättä Tarvittavan suostumuksen tai päätöksen puuttuminen Konkurssi MK 14:4 tai 5 hakemus Omistajan vaihdos Muu syy hylkäämiseen Oikeuden muuttamisen, siirron ja lakkaamisen kirjaaminen (MK 14:13-16) Yleistä Vuokra-/käyttöoikeuden siirto Esitettävä selvitys Siirtäjä pidättänyt rakennusten omistusoikeuden

12 Kirjaamismenettelyn käsikirja XI (XIV) Aikaisempia siirtoja ei ole kirjattu Käyttöoikeuden määräosan luovutus Alueellisen osan siirtäminen erikseen Käyttöoikeuden pidentäminen ja jatkaminen Käsitteet, selvityksen esittämisaika ja merkitys, laitostunnus Ehtojen muuttuminen Entinen oikeudenhaltija Jatkon kohde Sopimuksen muutoksen kirjaamisesta Kaavio Kaavio Kaavio Kaavio Erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen Käyttöoikeuden ja omistusoikeuden yhtyminen KIINNITYS Yleistä Kiinnitysmenettely Kiinnityksen hakeminen Pyyntö kiinnityksen vahvistamisesta Hakija ja hakijan tunnistetiedot Lainhuutoedellytys Saantotieto Menettelysuositus Ehdollinen saanto Perättäiset luovutukset ja hakemuksen peruuttaminen Määräosan omistaja Hakija käyttöoikeuskiinnityksessä Hakijan yhteystiedot Kiinnityksen kohde Huudattamis- ja kirjaamisedellytys Kohteen tunnuksen voimassaolo Haettavan kiinnityksen suuruus Pyyntö usean kiinnityksen keskinäisestä etusijasta Määräys panttikirjan toimittamisesta Suostumus kiinnittämiseen Kuolinpesä Edunvalvoja Menettelysuositus Aviopuolisot Osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiö Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Osuuskunta Yhdistys Yhteisesti määräosin omistettu kiinteistö Ehdollinen saanto

13 Kirjaamismenettelyn käsikirja XII (XIV) Perustettava yhteisö Kiinnityshakemuksen liitteet Kiinnitysratkaisu Kiinnityksen pysyvyys Kiinnityksen etusija Panttikirja Kiinnityshakemuksen lepäämäänjättäminen Kiinnityshakemuksen hylkääminen Kiinnityksen kohdetta koskevat edellytykset Kohteena koko kiinteistö Kohteena kiinteistön määräosa Hallinnanjakosopimus Kohteena kiinteistön määräala MK 19:1:ssä tarkoitettu käyttöoikeus kiinnityksen kohteena Laitoksen yksilöinti Rakennukset ja laitteet laitoskiinnityksessä Vuokra-aika Kiinnityskelpoisuudesta ja kiinnityksen esteistä Kiinnityskelvottomuus lainhuudatusmahdollisuuden puuttumisen vuoksi Koskitila Vaikka on lainhuudatusmahdollisuus tai -velvollisuus, kiinnitysmahdollisuutta ei ole, kun kohteena on Vesivoiman käyttöoikeus Yhteiskiinnitys Yhteiskiinnityksen käsitteestä Yhteiskiinnityksen edellytyksistä MK 16:2.1 edellytyksistä tarkemmin Kiinnityksen muuttaminen Etusijajärjestyksen muuttaminen (MK 18:1) Kiinnityksen laajentaminen (MK 18:2) Kiinnitysten yhdistäminen (MK 18:3) Kiinnityksen jakaminen (MK 18:4) Kiinnityksen kuolettaminen (MK 18:5) Yhteiskiinnityksen purkaminen (MK 18:6) Yhteiskiinnityksen purkaminen, sama omistaja Yhteiskiinnityksen purkaminen, eri omistaja Eri omistaja, ei realisointijärjestystä tai realisointijärjestyksessä ensimmäisenä oleva kiinteistö Yhteiskiinnityksen purkaminen lohkokiinteistön tai määräalan osalta, eri omistaja Menettely kiinnitystä muutettaessa (MK 18:7) Kiinnityksen muuttaminen viranomaisen ilmoituksen perusteella (Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 22 ) Kiinnityksen muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän ilmoituksesta Panttikirjan vaihtaminen ja kuolettaminen (MK 18:8) Rasitustodistus

14 Kirjaamismenettelyn käsikirja XIII (XIV) 6. MUISTUTUSTIEDOISTA Yleistä Ulosmittaus Ulosmittauksen säännöstausta Ulosmittausmerkinnän tekeminen Menettely kirjaamisviranomaisessa Ulosmitatun omaisuuden myyntitavat Määräämiskielto yhteisössä (UK 4:38) Pesäosuuden ulosmittaus ja määräämiskielto kuolinpesässä (UK 4:77 ja 78) Ainesosien ja tarpeiston myyminen (UK 5:13) Huutokauppa (UK 5:1) Ulosottomiehen toimittama vapaa myynti (UK 5:76) Muu vapaa myynti Ilmoitukset ja kiinnitykset huutokaupassa ja vapaassa myynnissä (UK 5:87) Tuomioistuin ulosmittauksen määrääjänä Velallinen muu kuin se, jolla lainhuuto Vuokraoikeuden ulosmittaus Kirjaamattomat erityiset oikeudet Määräalatunnusta vailla olevan määräalan ulosmittaus Ulosmittaus yksityishenkilön velkajärjestelyssä Turvaamistoimi Hukkaamiskielto rikoksen perusteella Konkurssi Ulosmittaus-, turvaamistoimenpide- ja konkurssimerkinnän merkitys Yrityksen saneeraus Vallintarajoitus (MK 12:5) Soveltamisala Merkinnän tekoaika Vallintarajoituksen kohdistuminen vuokra- tai käyttöoikeuteen Vallintarajoitus vai erityinen oikeus Lesken hallintaoikeus ja testamentinsaajan käyttöoikeus (PK 3:1a ja 12:6) MK 2:11.2:n ehto rakentamattomuudesta tai maksimihinnasta Muu testamenttiin perustuva vallinnanrajoitus kuin käyttöoikeus Vallintarajoitusmerkinnän poistaminen Lainojen aiheuttamat rajoitukset Etuosto-oikeuden käyttäminen Lunastuslupa Lakisääteinen panttioikeus Soveltamisala Kirjaamisen edellytykset Kirjauksen voimassaoloaika ja etusija Tarkastettavat seikat Kirjauksen poistaminen ja kohdentaminen Korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläolo Korjaamisasia Muutoksenhakuasian vireilläolo Omistusta tai kirjausta koskeva riita-asia Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja merkinnät lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistajasta ja hallinnoivasta viranomaisesta

15 Kirjaamismenettelyn käsikirja XIV (XIV) Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen Kiinteistövarallisuuden hankkiminen valtiolle Tutkiminen kirjaamismenettelyssä Haltijavirastomerkinnän merkitys selvityksenä oikeustoimiin Merkinnät lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistajasta sekä haltijavirastosta Haltijamerkintä luonnonsuojelualueiden osalta Muita merkintöjä Kehittämiskorvaus Uhkasakkomerkintä Hautaustoimilaki Kiinteistönmuodostuksista tehtävät merkinnät Yleistä Lohkominen Vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden kohdentaminen Kiinteistöjen yhdistäminen Ilmoittaminen tuomioistuimen päätöksestä kirjaamisviranomaiselle Kantakiinteistö Arkistoitavaksi siirtäminen (MK 7:6) Vastuunjakomerkinnät Merkinnät kiinteistötuomarin suostumuksista Vuokra-alueiden järjestelylait Lain mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta mukaiset rajoitukset Maankäyttölain mukaiset rajoitukset VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Maakaaren voimaantulosäännökset Uuden MK:n voimaantulo Vanhan lain mukaiset luovutukset Määräalan erottamisoikeuden pysyvyyden kirjaus ja pysyvyyskiinnitys Kantakiinteistön uuden omistajan suostumus Ylimuistoinen nautinta Kruununluonteinen maa, ehdollinen tontti, vakaa hallintaoikeus Kiinnitykset Viranomaisen lupa tai toisen suostumus Kirjaamisasioiden siirtoa koskevan lainsäädännön voimaantulosäännökset Yleistä Asiat, jotka vireillä Samalle omistajalle kuuluvien kiinteistöjen yhteiskiinnitys

16 Kirjaamismenettelyn käsikirja 1 (348) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ 1.1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan Kirjaamisasioilla tarkoitetaan MK 5:1,1:n mukaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista eli lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaaminen on yleisnimitys menettelylle, jossa kiinteistön omistajanvaihdos tai jokin kiinteistöön kohdistuva oikeus merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista kiinteistöön. Lainhuutoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös kiinteistön määräosan ja määräalan sekä kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yhteisalueosuuden saannon kirjaamiseen. Kiinnityksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön käyttäminen velan vakuutena. Kiinnityksestä annetaan todistukseksi panttikirja, jonka kiinteistön omistaja luovuttaa velkojalle pantatessaan kiinteistön. Panttioikeuden haltijalla on oikeus saada saatavalleen suoritus kiinteistön arvosta panttikirjan osoittamaan määrään asti. Kiinnityksen etusija vaikuttaa kiinteistöstä saadun kauppahinnan jakoon pakkorealisaatiossa. Erityisen oikeuden kirjaamisella turvataan oikeuden pysyvyys suhteessa kiinteistön myöhempiin omistajiin sekä määrätään etusija suhteessa toisiin erityisiin oikeuksiin ja kiinteistön omistajan velkojiin. Koska kiinteistöön ei saa enää kohdistua vanhan MK:n aikana syntyneitä salaisia panttioikeuksia, eri lakeihin perustuvat, kiinteistöön kohdistuvat etu- tai panttioikeudet on myös lakisääteisinä panttioikeuksina kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jotta ne olisivat sitovia. Kirjaamishakemuksista ja niiden perusteella tehtävistä ratkaisuista pidetään MK 5:1,2:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Lainhuutojen, erityisten oikeuksien ja kiinnitysten lisäksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintöjä myös muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista. Tällöin puhutaan ns. muistutusasioista Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet Kirjaamismenettely on lailla säänneltyä ratkaisutoimintaa. Menettelyssä voidaan erottaa käsittelyn muodollinen puoli (varsinaiset menettelysäännökset) ja kirjaamisratkaisun edellytyksiä koskeva aineellinen puoli. Oikeudellisesti säänneltynä toimintana ratkaisijaa ohjaa sekä menettelyn että kirjaamisratkaisun edellytysten osalta tavanomaiset oikeuslähteet ja niiden käyttöä koskevat periaatteet. Menettelysäännöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, miten kirjaamishakemus on laadittava, miten kirjaamisasia saatetaan vireille, kirjaamisasioissa noudatettavaa täydennys- ja kuulemismenettelyä, menettelyä, kun asiassa annetaan osoitus erilliseen oikeudenkäyntiin, lepäämäänjättämismenettelyä, kirjaamisratkaisun muotoa ja hylkäävän ratkaisun perusteluvelvollisuutta, muutoksenhakumenettelyä ja korjaamismenettelyä. Menettelysäännöksiin kuuluvat myös säännökset siitä, kenellä on oikeus käsitellä ja ratkaista kirjaamisasia ja mikä viranomainen on toimivaltainen kirjaamisasioissa.

17 Kirjaamismenettelyn käsikirja 2 (348) Varsinaiset kirjaamisen menettelysäännökset sisältyvät maakaareen (540/1995, MK). Siinä on mahdollisimman tyhjentävästi pyritty sääntelemään kirjaamismenettely ottaen huomioon sen erityispiirteet. Siltä osin kuin maakaaressa ei ole menettelystä toisin säädetty, noudatetaan menettelyssä mitä hallintolaissa (434/2003, HL) säädetään hallintomenettelystä. Kirjaamisratkaisun edellytyksiä koskevalla aineellisella puolella tarkoitetaan niitä perusteita, joilla lain mukaan saanto tai erityinen oikeus saadaan kirjata tai kiinnitys vahvistaa. Myös näiltä osin maakaari sisältää omat säännöksensä. Maakaaren lähtiessä siitä, että vain lailliset ja pätevät oikeudet saadaan kirjata, kirjaamisen edellytykset ratkeavat kuitenkin pitkälti aineellisen erityissääntelyn mukaan riippuen kulloinkin kirjattavana olevan oikeussuhteen laadusta. Suhteessa eri aikoina voimassa oleviin säännöksiin menettelysäännöt ja kirjaamisen edellytyksiä koskevat aineelliset säännöt eroavat toisistaan. Menettelysäännöksinä tulevat noudatettaviksi aina käsittelyhetkellä voimassa olevat säännöt. Sen sijaan kirjattavan oikeuden laillisuutta ja pätevyyttä arvioidaan aina niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa oikeuden synty- tai perustamishetkellä (esim. saannon tapahtumishetki määrää sen lain, jonka mukaan saannon laillisuutta arvioidaan). Kirjattavan oikeuden pätevyyttä saatetaan joutua arvioimaan myös jonkun muun maan kuin Suomen lain mukaan. Asioissa, joilla on ns. kansainvälinen liityntä, sovellettava laki määräytyy Suomessa voimassa olevien lainvalintasäännösten nojalla. Kirjaamisviranomaisen velvollisuutta soveltaa vieraan maan lakia sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvia lainvalintasääntöjä käsitellään tarkemmin jäljempänä mm. lainhuudatusta koskevassa jaksossa. Tällä kirjaamismenettelyn ohjekirjalla pyritään osaltaan edistämään kirjaamistoiminnan lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Ohjekirja ei kuitenkaan ole varsinainen oikeuslähde eikä sen menettely- ja tulkintasuositukset ole sitovia oikeusohjeita. Kirjaamisessa esiintyvien oikeudellisten tulkintakysymysten ratkaiseminen tapahtuu aina kirjaamisviranomaisen toimesta sen oman oikeudellisen harkinnan perusteella. Ohjekirjan tarkoituksena on tukea tätä toimintaa kuvaamalla systemaattisesti kirjaamisessa tyypillisesti esiintyviä ongelmia, kertomalla miten kirjaamiskäytännössä on eri kysymyksiin vakiintuneesti vastattu ja esittämällä myös näkemyksiä siitä, mikä on voimassa olevan oikeuden kanta käsillä olevissa tilanteissa Kirjaamisviranomainen Kirjaamisviranomaisena toimii MK 5:2:n ( /922) mukaan Maanmittauslaitos. Lainkohdan aiemman, asti voimassa olleen määräyksen mukaan kirjaamisviranomaisena toimi se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsi Kirjaamisasian käsittelijä Käsittelijän kompetenssi Yleistoimivalta kirjaamisasian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen on Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa olevalla kirjaamislakimiehellä (MK 5:2,2). Ratkaisu-

18 Kirjaamismenettelyn käsikirja 3 (348) toiminnan lisäksi hän huolehtii kirjaamistoiminnan lainmukaisuudesta ja ohjaa ja kouluttaa muita kirjaamisasioiden käsittelyyn osallistuvia henkilöitä. Kirjaamisasioita käsittelevät ja ratkaisevat myös sellaiset Maanmittauslaitoksen henkilökuntaan kuuluvat virkamiehet, jotka tuotantotoimintayksikön päällikkö on määrännyt näitä tehtäviä suorittamaan (kirjaamissihteerit). Määräyksen antamisen edellytyksenä on, että kyseisellä virkamiehellä on kirjaamistehtävien hoitamiseen riittävä taito (Laki maanmittauslaitoksesta 10,2 ). Käytännössä taito edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Kirjaamissihteeri ei saa ratkaista kirjaamisasiaa, jos se on laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista (MK 5:2,2). Tällainen asia on siirrettävä kirjaamislakimiehelle ratkaistavaksi. Kirjaamissihteerillä on oikeus ja velvollisuus siirtää tällainen asia kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi. Kirjaamislakimies voi myös oma-aloitteisesti päättää, että hän ottaa tietyn asian sen vaikeuden takia kirjaamissihteeriltä käsiteltäväkseen. Kirjaamislakimiehen on myös valvottava delegointisäännösten noudattamista, jolloin hänellä saattaa olla myös velvollisuus ottaa laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea asia kirjaamissihteeriltä itselleen. On olemassa tilanteita, jolloin kirjaamisasiaa on jo lähtökohtaisesti pidettävä sellaisena, että se tulisi siirtää kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi. Esimerkiksi jos kirjaamisasian päätös koskee hakemuksen hylkäämistä, hakemuksen hyväksymistä jonkun muun asiaan osallisen vastustuksesta huolimatta tai riitaiseksi tulleen asian osoittamista erilliseen oikeudenkäyntiin, asia olisi siirrettävä kirjaamislakimiehen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Myös kuulutuslainhuutoa koskevat asiat olisi pääsääntöisesti kirjaamislakimiesten ratkaistavia. Myös eri hakemusperusteiden osalta on osoitettavissa asioita, jotka ovat yleisesti vaikeita ja siten pääsääntöisesti kuuluisivat kirjaamislakimiesten ratkaistaviin. Jäljempänä tässä ohjekirjassa onkin tapauskohtaisesti otettu kantaa eri asiaryhmien kohdalla siihen, milloin on suositeltavaa siirtää asia kirjaamislakimiehen ratkaistavaksi Käsittelijän esteellisyys Kirjaamislakimiehen tai kirjaamissihteerin esteellisyyteen sovelletaan hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä (MK 6:14 ja HL :t). Esteellinen virkamies ei saa mitenkään osallistua asian käsittelyyn. Kielto ei koske pelkästään asian ratkaisemista vaan myös muuta käsittelyä, esim. neuvojen antamista. Virkamiehen on oma-aloitteisesti huomioitava mahdollinen esteellisyytensä. Esteellisyysperusteet on lueteltu hallintolain 28 :ssä. Niiden mukaan virkamies on esteellinen, 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

19 Kirjaamismenettelyn käsikirja 4 (348) 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolain 28 :n 2 momentin mukaan läheisellä tarkoitetaan: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä Kirjaamishakemus Yleistä Kirjaamista pyydetään hakemuksella. Kirjaamista on MK 6:1,2:n mukaan haettava pääsääntöisesti kirjallisella hakemuksella, joka on hakijan tai sen laatijan allekirjoitettava. Kirjallinen hakemus on välttämätön silloin, kun hakemus toimitetaan postitse tai lähetin välityksellä. Hakija tai hänen asiamiehensä voi kuitenkin esittää hakemuksensa suullisesti maanmittaustoimiston toimipisteessä, mikäli asia käy selvästi ilmi hakemuksen perusteena olevista asiakirjoista. Tietyissä, jäljempänä käsiteltävissä asiaryhmissä suullinen hakemus ei kuitenkaan koskaan kelpaa. Suullisenkin hakemuksen osalta hakijan on ilmoitettava tiedot, jotka MK 6:1,1:n mukaan on käytävä ilmi kirjaamishakemuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemuksen vastaanottajan on aina kirjoitettava ylös mm. hakijan nimi, kotipaikka, henkilötunnus tai

20 Kirjaamismenettelyn käsikirja 5 (348) yhteisötunnus sekä yhteystiedot. Epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että myös henkilökohtaisesti toimipisteessä asioivia hakijoita pyydetään aina täyttämään hakemuslomake. Kirjallinen hakemus vaaditaan aina seuraavissa tapauksissa: - kiinnitys (MK 16:4) - kiinnityksen muuttaminen (MK 18:7) - laitoskiinnitys (MK 19:3) - laitoskiinnityksen muuttamien (MK 19:3) Muissa asioissa kirjallinen hakemus on siis oltava, jos asiakirjoista ei ilman kirjallista hakemusta selvästi ilmene haettava toimenpide. Tarvittaessa kirjallinen hakemus on näin ollen oltava asioissa, jotka koskevat: - erityisen oikeuden kirjaamista - erityisen oikeuden muutoksen kirjaamista - erityisen oikeuden poistamista - lainhuutoa Hakemus voidaan toimittaa myös sähköisenä viestinä siten kuin jäljempänä tarkemmin esitetään Kirjaamishakemuksen sisältö MK 6:1,1:n mukaan kirjaamishakemuksesta on käytävä ilmi: - hakemuksen kohteena oleva kiinteistö tai muu kirjaamisen kohde - hakijan vaatimus tai hakijan pyytämä toimenpide - hakijan tunnistetiedot sekä - hakijan yhteystiedot Useissa kirjaamisasioissa hakemusta ei tarvitse nimenomaisesti perustella, koska asia käy riittävästi ilmi oheen liitetystä kirjaamisen perusteena olevasta asiakirjasta. Kirjaamisessa on suositeltavaa käyttää Maanmittauslaitoksen valmiiksi laatimia hakemuslomakkeita, mutta on korostettava, että hakemus voidaan laatia myös vapaamuotoisesti (ks. myös HE 120/1994 vp s. 71). Laajojen ja vaikeiden asioiden osalta käytännössä esiintyykin hyvin perusteellisia itse laadittuja hakemuksia. Kiinteistö yksilöidään merkitsemällä hakemukseen kiinteistötunnus tai kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä sijaintikunta ja -kylä (tonteissa kaupunki, kaupunginosa, kortteli ja tontti). Silloin kun pyydetty kirjaus kohdistuu kirjaamisvelvollisuuden alaiseen käyttöoikeuteen, joka on kirjattu, kohde tulisi yksilöidä ns. laitostunnuksen avulla. Hakijana oleva luonnollinen henkilö yksilöidään täydellisellä nimellä ja henkilötunnuksella. Oikeushenkilö yksilöidään yritys- ja yhteisötunnuksella. Kirjaamisasioissa käytetään kaupparekisterinumeron ja Ly-tunnuksen asemesta yritys- ja yhteisötunnusta. Yritys- ja yhteisötunnukseen sovelletaan yritys- ja yhteisötietolain 21 :n (Yr 115) mukaan, mitä muualla lainsäädännössä säädetään liike- ja yhteisötunnuksesta sekä kauppa- tai säätiörekisterinumerosta. Henkilö, jolla on suomalaisen henkilötunnuksen lisäksi ulkomainen henkilö- tai vastaava tunnus, yksilöidään kuitenkin suomalaisella tunnuksella.

Kirjaamismenettelyn käsikirja

Kirjaamismenettelyn käsikirja Kirjaamismenettelyn käsikirja 20.6.2014 Kirjaamismenettelyn käsikirja I (XIV) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ... 1 1.1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan... 1 1.2. Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet...

Lisätiedot

I YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ

I YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ Kirjaamismenettelyn käsikirja 1 (310) I YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ... 13 1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan... 13 2. Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet... 13 3. Toimivaltainen kirjaamisviranomainen...

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja 1 LUENNON AIHEET KIRJAAMISJÄRJESTELMÄ JA -ASIAT KIRJAAMISMENETTELY LAINHUUDATUS VELVOLLISUUS HAKEA LAINHUUDATUSTYYPIT

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2011 96/2011 Laki maakaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren

Lisätiedot

Kirjaamismenettelyn käsikirja

Kirjaamismenettelyn käsikirja Kirjaamismenettelyn käsikirja 08.12.2017 (XIV) Kirjaamismenettelyn käsikirja I 08.12.2017 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ... 1 1.1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan... 1 1.2. Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet...

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Kiinteistöasioiden digiloikka

Kiinteistöasioiden digiloikka Kiinteistöasioiden digiloikka Sähköinen kiinteistökauppa ja sähköiset panttikirjat Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistöasioiden digifoorumi 15.3.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Lainhuudot 2015

Lisätiedot

Kiinteistön omistussuhteiden merkitys. sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen. käsittelyssä

Kiinteistön omistussuhteiden merkitys. sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen. käsittelyssä Kiinteistön omistussuhteiden merkitys sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen käsittelyssä Kiinteistöasioiden Digipäivä Scandic Park Helsinki 2.11.2017 Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT MML / Oikeuspalvelut

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen Oikeudellinen näkökulma sähköiseen luovutukseen ja kiinnitykseen Kiinteistöasioiden Digi-päivä 15.4.2016, Helsinki Kari Niemi Johtava asiantuntija (OTK, VT) Maanmittauslaitos KVP:n eli Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Maakaari. Liite Rinnakkaistekstit

Maakaari. Liite Rinnakkaistekstit Liite Rinnakkaistekstit 1. Maakaari Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/1995) 4 luvun 4 :n 2 ja 3 momentti, II osan ja 5 luvun otsikko, 7 luvun 1,

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys 4.4.2014 Kouluttaja VT Anna Oksanen SKVL:n lakimies 2008 2010 2010-2011 Lakitoimisto Pappila Penkkala & Co Oy:n lakimies 2011 alkaen Asianajotoimisto

Lisätiedot

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi 31.3.2017 Satu Dahlqvist 2 Muutokset sähköiseen kiinnitysasiointiin 3 Kiinnityshakemus Valmistelu ennakkoon 4 Taustalla oleva tarve Pankit eivät ole voineet

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Visio Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistökauppa - tavoitetila

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa

Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa Kiinteistöasioiden Digipäivä Helsinki, Pasila 5.5.2017 Kari Niemi Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yleistä oikeudellisen ratkaisutoiminnan automatisoinnista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 01.02.2017 2 1 Tunnus 20-0038-16-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Merikari Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Asunto Oy Helsingin Meripihka Asunto Oy Helsingin Meriluoto Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu

Lisätiedot

Hanna Katariina Koivisto LAINHUUTO, KIINNITYS JA KIINTEISTÖN PANTTAUS

Hanna Katariina Koivisto LAINHUUTO, KIINNITYS JA KIINTEISTÖN PANTTAUS Hanna Katariina Koivisto LAINHUUTO, KIINNITYS JA KIINTEISTÖN PANTTAUS Liiketalous ja matkailu 2009 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 5 ABSTRACT... 6 1 JOHDANTO... 7 1.1 Taustaa... 7 1.2 Työn tarkoitus ja rajaus...

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelu. Maanmittauspäivät Tiina Lepistö Maanmittauslaitos

Kiinteistövaihdannan palvelu. Maanmittauspäivät Tiina Lepistö Maanmittauslaitos Kiinteistövaihdannan palvelu Maanmittauspäivät 31.5.2017 Tiina Lepistö Maanmittauslaitos 2 Tulevaisuuden kokonaispalvelu Vaihdanta ja kiinnitysasiointi 3 Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Kirjaamisratkaisujen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.09.2015 22 1 Tunnus 31-0032-15-RAS Hakija Asunto Oy Ekonomic Asunto Oy Helsingin Keula Asunto Oy Helsingin Nuoli Asunto Oy Helsingin Treffi Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus Asunto Oy

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta 10.10.2012 Hallintoasian käsittely Anni Tuomela Hallintoasian käsittely: miten päätös tulee tehdä? Asian vireillepano ja vireilletulo Määräajat Asiakirjan siirtäminen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Kiinteistöoikeuden lähtökohdat Saara Jämes Lakiasiaintoimisto Sjlaw www.sjlaw.fi Maakaaren säännökset ja muu sääntely Maakaari

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2017 9052/1 yms. KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) ROIDno-2017-122 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä koskien erillistä selvitystä Kaupunginlakimies 27.9.2017: Apulaisoikeuskansleri on 11.9.2017 antamallaan

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

KAU PPAKI RJA MYYJÄ. Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä OSTAJA

KAU PPAKI RJA MYYJÄ. Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä OSTAJA KAU PPAKI RJA MYYJÄ OSTAJA Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä Koy Punkaharjun Vuokratalot P118 58501 Punkaharju Ly-tunnus 0479835-5 jäljempänä ostaja.

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Biomedicum Esittelijäneuvos Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot