KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75"

Transkriptio

1 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

2 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia 3 2. Kajaani-konsernin määrittely 3 3. Konserniohjauksen tavoitteet 3 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 5. Konserniohjauksen sitovuus 4 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa 4 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Yhtiön hallitus ja tehtävät Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät Liikelaitoksen johtajan tehtävät 7 8. Palkkiot ja palkitseminen 8 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut Asiakirjojen säilyttäminen Hankintatoimi Henkilöstöpolitiikka Riskienhallinta Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Yhteydenpito, raportointi ja viestintä Yhteydenpito Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Raportointi Viestintä konsernia koskevissa asioissa 10 Liitteet 1. Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio 2. Kajaani-konsernin rakenne 2

3 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksymissään omistajapoliittisissa linjauksissa ilmaissut tahtotilansa ja toimintastrategiansa eri omistuseriensä suhteen. 2. Kajaani-konsernin määrittely Kuntalaissa (kuntalaki 16 a ) kuntakonserni määritellään kirjanpitolain (1 luku 5 ) konsernimääritelmän mukaisesti; Kunta on kuntakonsernin emoyhtiö ja tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Kunnan tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräämisvalta. Kajaani-konserni muodostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: 1. kaupunki emona 2. liikelaitokset 3. tytäryhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta tai joiden omaisuus niiden purkautuessa siirtyy kaupungille 4. kuntayhtymät, joissa kaupungilla on määräysvaltaa/jäsenyys 5. yhteisyritykset, joissa kaupunki omistaa 50 % 6. omistusyhteisyhteisöt eli ne yhteisöt, joissa kaupungilla on %:n omistusosuus ja äänivalta Osat 1-2 muodostavat sisäisen konsernin, osat 1-3 juridisen konsernin ja osat 1-6 koko konsernirakenteen. Kajaani-konserniin kuuluvat yhteisöt on kuvattu liitteessä Konserniohjauksen tavoitteet Kajaanin kaupungin konserniohjauksella varmistetaan, että juridiseen konserniin kuuluvien kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnalla tuetaan ja toteutetaan valtuuston hyväksymää kaupungin strategiaa ja omistajapoliittisia linjauksia. Kajaanin kaupunginvaltuusto päättää juridisen kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen ja hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteista. Lisäksi ohjauksen avulla pyritään juridiseen konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kaupungin edustajien tulee toimia konserniyhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Kaupungin osakkuusyhtiöissä ja kuntayhtymissä kaupungin edustajat noudattavat ohjausta soveltuvin osin. Omistajaohjauksella määritellään, miten kaupungin päätösvaltaa käytetään liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä ja miten ohjeiden antaminen tapahtuu kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lisäksi ohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin 3

4 määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Ohje tulee käsitellä myös liikelaitosten johtokunnissa. 5. Konserniohjauksen sitovuus Hyväksyttyä konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta noudatetaan juridiseen konserniin kuuluvissa liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu. Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin yhtiötä/liikelaitosta koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ja muiden ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehdyt sopimukset. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhtiön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhtiön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai yhtiön toisen omistajan kustannuksella. Konserniohjaukseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhtiötä/liikelaitosta koskevien säännösten, kuten kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhtiön/liikelaitoksen johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kaupunginlakimiehelle. Konserniohjaus ei muuta liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa Kuntalain muutoksen ( /519) jälkeen kunnallinen luottamushenkilö ei ole enää esteellinen päättämään liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien asioista kunnan päätöselimissä, vaikka hän toimiikin samanaikaisesti näiden yhteisöjen hallinnossa. Em. henkilöt ovat kuitenkin esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon asioissa, joissa kunnan ja yhteisön tai liikelaitoksen edut ovat ristiriidassa keskenään tai mikäli asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei ao. henkilö osallistu asian käsittelyyn. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 ja 19 :n mukaan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa. 7.1 Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista hyväksyy konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen 4

5 ylin toimeenpaneva elin, joka ohjaa kaupunkikonsernia nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole kaupungin johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle kuulee liikelaitoksien ja tytäryhtiöiden edustajia ennen päätöstä, joka vaikuttaa niiden toimintaan suorasti tai epäsuorasti ja joka aiheuttaa liikelaitokselle tai tytäryhtiölle merkittävää taloudellista tai toiminnallista rasitetta järjestää vuosittain liikelaitosten johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille sekä hallitusten puheenjohtajille 1-2 suunnittelu- ja neuvottelutilaisuutta yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittelemiseksi seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista johtokunnille ja yhtiöiden hallituksille valvoo liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan järjestämistä ja antaa tiedon tilintarkastajien antaman selvityksen perusteella sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä konsernitilinpäätöksessä sekä antaa valtuustolle selvityksen kaupungin, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä laatii ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, rahoituslaskelman ja konsernitaseen liitetietoineen Lautakunnat Asianomaiset lautakunnat huolehtivat erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seuraamisesta ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoivat tarvittaessa kaupunginhallitukselle Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kaupunkikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan annettu huolehtia kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä tarkoittaa kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä koskien muun muassa tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa vastaa konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajalle kuuluvista tehtävistä käy vuosittain tavoite- ja talousarviokeskustelut liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johdon kanssa seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle 5

6 seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle on läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa Toimialajohtaja vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle/kaupunginjohtajalle 7.2 Yhtiön hallitus ja tehtävät Jäsenten valinta, lukumäärä ja toimikausi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kaupunginhallitus antaa jäsenten valintaa koskevan ohjeen yhtiökokousedustajille, vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen ohjaus kaupunginhallituksen toimikautta yksi jäsenistä nimetään henkilökunnan esityksestä kaupunginhallitus ottaa yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan vähintään kolme jäsentä yhtiön hallituksen jäsen voidaan kesken toimikauden erottaa tai hän voi erota; erottaminen edellyttää kaupunginhallituksen ohjausta; suositus: hallituksen kokoonpanoksi suositellaan 5-7 henkilöä ja riittävän vaihtuvuuden takaamiseksi suositellaan kuuden vuoden enimmäisaikaa saman yhtiön hallituksessa toimimisessa Jäsenten pätevyys jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen jäsenellä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa eri taustoja ja näkökulmia sekä noudattaa tasa-arvolakia, mikäli kaupungilla on enemmistö yhtiössä jäsenten tulee huolehtia jatkuvasti tiedollisesta ja taidollisesta kehittymisestään ja osallistua järjestettäviin koulutus- ja /tai valmennustilaisuuksiin kaupunkikonsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen edustus harkitaan tapauskohtaisesti ulkopuolisten asiantuntijajäsenten nimittämistä liiketoiminnallisesti merkittävään yhtiöön Tehtävät hyväksyy yhtiön strategian siihen liitettyine mittaristoineen ja valvoo sen toteutumista säännöllisellä raportoinnilla huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 6

7 ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, jollei säännössä toisin määrätä hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja huolehtii valvonnan toimivuudesta kehittää riskienhallintaa ja määrittää riskienhallinnan periaatteet (mm. liike-, toiminta- ja omaisuusriskit) hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnillä ja rikkomalla kuntalakia, osakeyhtiölakia, muita lakeja tai yhtiöjärjestystä 7.3 Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Nimittäminen yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisen; valinnassa on kuultava konsernijohtoa Toimitusjohtajasopimus toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määriteltävä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka yhtiön hallitus hyväksyy Tehtävät hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä nimeää avukseen johtoryhmän tukemaan operatiivista johtamista ja kehittämistä, määrittelee kirjallisesti johtoryhmän kokoonpanon, tehtävät ja jäsenten vastuualueet; yksi jäsenistä tulee nimetä myös henkilöstöjärjestöjen esityksestä 7.4 Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta hyväksyy liikelaitoksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja -suunnitelman päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista, mikäli liikelaitoksen johtosäännössä ei toisin mainita muista tehtävistä määrätään johtosäännöllä 7.5 Liikelaitoksen johtajan tehtävät johtajan tehtävät määritellään kunkin liikelaitoksen johtosäännössä johtajan tukena toimii johtajan nimeämä johtoryhmä määriteltyine vastuualueineen ja siihen nimetään myös henkilökunnan edustus, mikäli liikelaitoksen organisaatiossa ei muutoin ole henkilökunnan edustusta huomioitu 7

8 8. Palkkiot ja palkitseminen Liikelaitoksen johtokunnan ja tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kokous- ja vuosipalkkiota siten kuin Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätään suoritettavaksi lauta- ja johtokunnille. Tytäryhtiöllä voi olla yhtiön hallituksen hyväksymä koko henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä yhdessä hyväksyttyine perusteineen. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajalle ja henkilöstölle maksettujen tulospalkkojen tai -palkkioiden määrä sekä palkitsemisen perusteet toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksessä on ilmoitettava erikseen toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä. Liikelaitosten osalta voi myös olla vastaavat järjestelmät ja toimintatavat. 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut 9.1 Asiakirjojen säilyttäminen Kajaanin tytäryhtiöiden hallitusten/toimitusjohtajien on tehtävä päätös, että pysyvästi säilytettävien asiakirjojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan kaupungin arkistotoimen ohjeita ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat sijoitetaan kaupungin keskusarkistoon. Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. perustamis- ja omistusasiakirjat yhtiökokousten ja hallitusten pöytäkirjat liitteineen tilinpäätösasiakirjat liitteineen henkilöstörekisteri ja työehtosopimukset sopimusasiakirjat oikeudenkäynti- ja reklamaatioasiakirjat pysyväismääräykset organisointiasiakirjat 9.2 Hankintatoimi Kajaanin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden on noudatettava julkisista hankinnoista annettuja lakeja ja kaupungin hankintaohjeita. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi yhteishankintojen kilpailuttamismahdollisuuksia (mm. Kainuun hankintarengas). 9.3 Henkilöstöpolitiikka Liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstöhankinnassa tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. 9.4 Riskienhallinta Kajaanin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden riskienhallinta järjestetään noudattaen riskienhallintapolitiikkaa ja kaupunginhallituksen mahdollisesti antamia ohjeita. Toimijoiden tulee olla tietoisia niiden toimintaan liittyvistä riskeistä, raportoida niistä ja niiden hallinnan menettelyistä konsernijohdolle. Riskienhallinta ja siihen liittyvä vakuuttamisvastuu on liikelaitoksilla ja tytäryhtiöillä. Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ilmoittavat 8

9 vakuutustarpeensa kaupungin hankinta-asiamiehelle ja vakuutusten hankintamenettelyt hoidetaan keskitetysti keskushallinnon toimesta. 9.5 Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Palveluja hankittaessa (hallinto-, laki-, tieto-, talous-, henkilöstöhallinto-, toimitila- ja kiinteistö-, ateria- ja puhtaanapito-, arkistointi-, monistus- ja painatuspalvelut) on selvitettävä Kajaanin eri konserniyhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Taloudellisista ja tarkoituksenmukaisista syistä hyödynnetään konsernissa edellä mainittuja tukipalveluja hankinta- ja volyymietujen aikaansaamiseksi sekä ammatti- ja erityisosaaminen huomioon ottaen. 10. Yhteydenpito, raportointi ja viestintä 10.1 Yhteydenpito Konsernivalvonnasta ja -seurannasta vastaava konsernijohto käy vuosittain liikelaitosten johtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa kehityskeskustelut työnjaon mukaisesti. Lisäksi ylläpidetään tiivistä yhteydenpitoa virkamiesjohdon, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen johtajien välillä, jotta ennaltaehkäistään ja vältytään ristiriidoilta. Mikäli kuitenkin ristiriitatilanne syntyy, niin konsernijohto toimivaltuuksiensa mukaisesti toimii asian ratkaisemiseksi. Konsernijohto järjestää tarpeen mukaan liikelaitoksien johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille yhteisiä johtajatapaamisia koulutustilaisuuksia seminaareja (mm. osallistuminen kaupunginhallituksen ja -valtuuston strategia- ja talousarvioseminaareihin keväällä ja syksyllä) Konsernivalvonnan ja seurannan kohdealueena on mm. tarkastella omistuksia ja niiden asemaa kokonaisuuden ja tarpeellisuuden kannalta sekä konserniyhteisön toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Konserniyhteisöjen valvonnan työnjako on liitteessä Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat velvolliset pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään operatiivisen konsernijohdon tai näiden katsoessa tarpeelliseksi kaupunginhallituksen evästyksen ennen päätöksen tekemistä, mikäli toimintaa säätelevästä erityislainsäädännöstä ei muuta johdu. Yhtiön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupunginhallituksen ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhtiön perustaminen liike-/toiminta-ajatuksen muuttaminen hallintoelinten miehitys rahoitushuollon järjestäminen suuret investoinnit 10.3 Raportointi Kaupungin toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. 9

10 Konserniin kuuluvat toimijat raportoivat toiminnastaan kaupunginhallitukselle , , ja välisiltä jaksoilta kaupungin keskushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Raportti annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja keskushallintoon talouspalveluille. Lisäksi kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta voivat kutsua johdon edustajan raportoimaan kokoukseensa sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Konsernitilinpäätöksen laatimista varten pyydetään seuraavat asiakirjat: Liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tulos-, rahoitus- ja taselaskelman toteutumavertailut kokonaistalouden tunnuslukuvertailu kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellinen velkaantuneisuus tarvittavat tiedot, jotta kaupunginhallitus pystyy antamaan selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä Muille yhteisyrityksille ja omistusyhteisyhteisöille voidaan antaa erikseen raportointia koskevia ohjeita Viestintä konsernia koskevissa asioissa Kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin viestintästrategiaa, yleisiä tiedotusperiaatteita sekä julkisuus- ja salassapitosäädöksiä. Kuntalakia noudattaen kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt tiedottavat kaupunkilaisille toiminnastaan, suunnitelmistaan, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista, koska lähtökohtana on oltava asukkaiden mahdollisimman laaja oikeus saada tietoja kaupunkiyhteisön asioista. Viestintästrategian mukaisesti ne laativat vuosittaisen viestintäsuunnitelman, joka sisältää tavoitteet, sisällöt, ajoituksen, kanavat, kohderyhmät ja vastuut. Yhtiöitä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhtiön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja, liikelaitosta koskevasta tiedotuksesta vastaa liikelaitoksen johtokunta ja johtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Yhtiön tiedottamisen on tuettava kaupungin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhtiöitä koskevissa asioissa tulee ottaa huomioon kaupungin viestintästrategiassa määritellyt asiat. Tytäryhteisöjen erilainen oikeudellinen asema, toiminnan luonne ja kilpailutilanne markkinoilla vaikuttavat tiedottamisen laajuuteen ja ajoitukseen. Tiedon kulun parantamiseksi tytäryhtiö toimittaa kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitettuna yhtiön hallituksen esityslistan ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Voimaantulo Konserniohje tulee voimaan ja sillä kumotaan hyväksytty konserniohje. 10

11 Liite 1 Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio Toimijataho ja koordinoija Tytäryhtiöt Liikelaitokset Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja/talousjohtaja Kohde Maaomaisuus Rakennukset ja toimitilat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Liikelaitokset: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri Kajaanin Mamselli Kuntayhtymät: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Yksittäiset toimitilat Elinkeinopoliittiset yhtiöt: Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Elokuvakeskus Oy Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kainuun Etu Oy Energiayhtiöt: Kainuun Energia Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun Voima Oy Sijoitustoiminta: Kiinteistöt Kiinteistö Oy Kauppakulma Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy Ulkopuoliset tahot: erilaisia yhteisöjä Kainuun pääomarahasto Oy Kuntarahoitus Oyj Teknoventure Oy Osakesijoituksia Takauksia

12 KAJAANI-KONSERNIN RAKENNE alkaen Liite 2 Sisäinen konserni KAUPUNKI Keskus- sivistys- ympäristötekninen hallinto toimiala toimiala LIIKELAITOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin Mamselli Kajaanin vesi Vilake KUNTAYHTYMÄT Kainuun maakunta -kuntayhtymä 49,1 % Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi 43,8 % YHTEISYRITYKSET TYTÄRYHTIÖT Juridinen konserni Kajaanin Teknologiakeskus Oy 99,84% Kajaanin teknokiinteistö oy 100% Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus 74,8% Kajaanin Elokuvakeskus Oy 100 % Vuolijoen teollisuuskylä Oy 92,7 % Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 100 % Kainuun Voima Oy 50 % Kajaanin Linjaautoasemakiinteistö Oy 50 % Kainuun Opiskelijaasunnot Oy 99,9 % Kajaanin Lämpö Oy 50 % Kiinteistö Oy Kajaanin Elias 98 % OMISTUSYHTEISYHTEISÖT Kainuun Etu Oy 43 % Kainuun Energia Oy 37,5 % Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot 100 % Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie 41,4% Kiinteistö Oy Kauppakulma 22,6% Kajaanin palvelutalosäätiö

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Konserniohje 1 (6) LUONNOS 10.10.2016, tarkennettu kohtaa 22 Hankintatoimi Yhtymähallitus 31.10.2016 190 Yhtymäkokous 31.10.2016 26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA OUTOKUMMUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaissut Outokummun kaupunginkanslia 2009 KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 71 hyväksymä. Voimaantulo 1.1.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kh 6.10.2008 245 Kv 10.11.2008 93 2 KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 2. Soveltamisala 3 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 2015 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 1 Konserniohjeen tarkoitus Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin tytäryhtiöiden kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan konserniohje. kh kv

Hankasalmen kunnan konserniohje. kh kv Hankasalmen kunnan konserniohje kh 1.3.2010 kv 22.3.2010 9 Sisältö 1. Konserniohjeen tavoite ja tarkoitus... 1 2. Konsernin määrittely ja soveltamisala... 1 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen soveltamisala 3 1.4 Konserniohjeen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

Konserniohje. 1. Määritelmät. 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä. 1.2. Konserniohjaus KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus 19.11.

Konserniohje. 1. Määritelmät. 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä. 1.2. Konserniohjaus KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus 19.11. Konserniohje KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 19.11.2007 Valtuusto 27.11.2007 SISÄLLYS 1. Määritelmät 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä 1.2. Konserniohjaus 1.3. Sidosyksikkö (hankintalaki)

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET

Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET Kunnanvaltuusto 12.11.2012 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kvalt 12.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE

LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 (10) LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Kunnan omistajapolitiikka Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikka määrittelee millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä tehtävissä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin konserniohje

Iisalmen kaupungin konserniohje 1 (12) Iisalmen kaupungin konserniohje KH 17.8.2015 181 KH 16.11.2015 265 KH 8.2.2016 29 KV 15.2.2016 8 2 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. j u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. j u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA j u l k a i s s u t 2009 Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymä 1. KONSERNIOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

KONSERNIOHJE. 1 Johdanto

KONSERNIOHJE. 1 Johdanto KONSERNIOHJE 1 Johdanto Tähän konserniohjeeseen on yhdistetty aiemmin erillisenä olleet konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kuopio-konsernissa ohje. Kuopion kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto 1.12.2008 45 LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty 1.12. 2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PIHTIPUTAAN KUNTAKONSERNISSA. Voimaan:

PIHTIPUTAAN KUNTA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PIHTIPUTAAN KUNTAKONSERNISSA. Voimaan: PIHTIPUTAAN KUNTA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PIHTIPUTAAN KUNTAKONSERNISSA Kunnanhallitus 21.11.2016 214 Kunnanvaltuusto 28.11.2016 83 Voimaan: Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Soveltamisala ja oikeudellinen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO

OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO 1.10.2016 päätöspäivä Konsernijaosto 7.6.2016 51 Kaupunginhallitus 20.6.2016 198 Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 66 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKAN

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58 Voimaantulo 1.8.2010 Sisällysluettelo 2 3 KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 5 3.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 (15)

Sisällysluettelo 2 (15) Hyväksytty valtuustossa 29.9.2014 65 Voimaantulo 1.12.2014 2 (15) Sisällysluettelo 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Kuntakonsernin määritelmä... 3 3. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 4 4. Soveltamisala...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA OULUN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖISSÄ VOIMAANTULO 1.11.2013. päätöspäivä Kaupunginhallitus 7.10.2013 502

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA OULUN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖISSÄ VOIMAANTULO 1.11.2013. päätöspäivä Kaupunginhallitus 7.10.2013 502 HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA OULUN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖISSÄ VOIMAANTULO 1.11.2013 päätöspäivä Kaupunginhallitus 7.10.2013 502 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Suosituksen soveltamisala 3 3. Yhtiökokous

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjaus

Kaskisten kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjaus Kaskisten kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjaus Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.6.2014, 22 Omistajapolitiikka Konserniohje Hyvä hallinto- ja johtamistapa Esipuhe/Johdanto Kaskisten kaupungin yhtiöiden

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Valmistelija: Marja-Leena Martikainen,

Kaupunginhallitus Valmistelija: Marja-Leena Martikainen, Iisalmen kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta 1 Asianro: IIS/563/0002/2015 265 Iisalmen kaupungin konserniohje Kaupunginhallitus 17.8.2015 181 Valmistelija: Marja-Leena Martikainen, 040-1547 622

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Lahden kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. Lahti-konsernin konserniohje. Muutettu kv

Lahden kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. Lahti-konsernin konserniohje. Muutettu kv Lahden kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Koodi 1 N:o2011/11 Lahti-konsernin konserniohje Muutettu kv 30.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIOHJEEN NOUDATTAMISEN PERUSTE 1.1 Konserniohjauksen ja konsernivalvonnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot