KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75"

Transkriptio

1 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

2 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia 3 2. Kajaani-konsernin määrittely 3 3. Konserniohjauksen tavoitteet 3 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 5. Konserniohjauksen sitovuus 4 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa 4 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Yhtiön hallitus ja tehtävät Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät Liikelaitoksen johtajan tehtävät 7 8. Palkkiot ja palkitseminen 8 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut Asiakirjojen säilyttäminen Hankintatoimi Henkilöstöpolitiikka Riskienhallinta Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Yhteydenpito, raportointi ja viestintä Yhteydenpito Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Raportointi Viestintä konsernia koskevissa asioissa 10 Liitteet 1. Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio 2. Kajaani-konsernin rakenne 2

3 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksymissään omistajapoliittisissa linjauksissa ilmaissut tahtotilansa ja toimintastrategiansa eri omistuseriensä suhteen. 2. Kajaani-konsernin määrittely Kuntalaissa (kuntalaki 16 a ) kuntakonserni määritellään kirjanpitolain (1 luku 5 ) konsernimääritelmän mukaisesti; Kunta on kuntakonsernin emoyhtiö ja tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Kunnan tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräämisvalta. Kajaani-konserni muodostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: 1. kaupunki emona 2. liikelaitokset 3. tytäryhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta tai joiden omaisuus niiden purkautuessa siirtyy kaupungille 4. kuntayhtymät, joissa kaupungilla on määräysvaltaa/jäsenyys 5. yhteisyritykset, joissa kaupunki omistaa 50 % 6. omistusyhteisyhteisöt eli ne yhteisöt, joissa kaupungilla on %:n omistusosuus ja äänivalta Osat 1-2 muodostavat sisäisen konsernin, osat 1-3 juridisen konsernin ja osat 1-6 koko konsernirakenteen. Kajaani-konserniin kuuluvat yhteisöt on kuvattu liitteessä Konserniohjauksen tavoitteet Kajaanin kaupungin konserniohjauksella varmistetaan, että juridiseen konserniin kuuluvien kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnalla tuetaan ja toteutetaan valtuuston hyväksymää kaupungin strategiaa ja omistajapoliittisia linjauksia. Kajaanin kaupunginvaltuusto päättää juridisen kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen ja hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteista. Lisäksi ohjauksen avulla pyritään juridiseen konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kaupungin edustajien tulee toimia konserniyhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Kaupungin osakkuusyhtiöissä ja kuntayhtymissä kaupungin edustajat noudattavat ohjausta soveltuvin osin. Omistajaohjauksella määritellään, miten kaupungin päätösvaltaa käytetään liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä ja miten ohjeiden antaminen tapahtuu kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lisäksi ohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin 3

4 määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Ohje tulee käsitellä myös liikelaitosten johtokunnissa. 5. Konserniohjauksen sitovuus Hyväksyttyä konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta noudatetaan juridiseen konserniin kuuluvissa liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu. Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin yhtiötä/liikelaitosta koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ja muiden ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehdyt sopimukset. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhtiön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhtiön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai yhtiön toisen omistajan kustannuksella. Konserniohjaukseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhtiötä/liikelaitosta koskevien säännösten, kuten kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhtiön/liikelaitoksen johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kaupunginlakimiehelle. Konserniohjaus ei muuta liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa Kuntalain muutoksen ( /519) jälkeen kunnallinen luottamushenkilö ei ole enää esteellinen päättämään liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien asioista kunnan päätöselimissä, vaikka hän toimiikin samanaikaisesti näiden yhteisöjen hallinnossa. Em. henkilöt ovat kuitenkin esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon asioissa, joissa kunnan ja yhteisön tai liikelaitoksen edut ovat ristiriidassa keskenään tai mikäli asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei ao. henkilö osallistu asian käsittelyyn. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 ja 19 :n mukaan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa. 7.1 Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista hyväksyy konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen 4

5 ylin toimeenpaneva elin, joka ohjaa kaupunkikonsernia nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole kaupungin johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle kuulee liikelaitoksien ja tytäryhtiöiden edustajia ennen päätöstä, joka vaikuttaa niiden toimintaan suorasti tai epäsuorasti ja joka aiheuttaa liikelaitokselle tai tytäryhtiölle merkittävää taloudellista tai toiminnallista rasitetta järjestää vuosittain liikelaitosten johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille sekä hallitusten puheenjohtajille 1-2 suunnittelu- ja neuvottelutilaisuutta yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittelemiseksi seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista johtokunnille ja yhtiöiden hallituksille valvoo liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan järjestämistä ja antaa tiedon tilintarkastajien antaman selvityksen perusteella sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä konsernitilinpäätöksessä sekä antaa valtuustolle selvityksen kaupungin, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä laatii ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, rahoituslaskelman ja konsernitaseen liitetietoineen Lautakunnat Asianomaiset lautakunnat huolehtivat erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seuraamisesta ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoivat tarvittaessa kaupunginhallitukselle Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kaupunkikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan annettu huolehtia kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä tarkoittaa kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä koskien muun muassa tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa vastaa konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajalle kuuluvista tehtävistä käy vuosittain tavoite- ja talousarviokeskustelut liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johdon kanssa seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle 5

6 seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle on läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa Toimialajohtaja vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle/kaupunginjohtajalle 7.2 Yhtiön hallitus ja tehtävät Jäsenten valinta, lukumäärä ja toimikausi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kaupunginhallitus antaa jäsenten valintaa koskevan ohjeen yhtiökokousedustajille, vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen ohjaus kaupunginhallituksen toimikautta yksi jäsenistä nimetään henkilökunnan esityksestä kaupunginhallitus ottaa yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan vähintään kolme jäsentä yhtiön hallituksen jäsen voidaan kesken toimikauden erottaa tai hän voi erota; erottaminen edellyttää kaupunginhallituksen ohjausta; suositus: hallituksen kokoonpanoksi suositellaan 5-7 henkilöä ja riittävän vaihtuvuuden takaamiseksi suositellaan kuuden vuoden enimmäisaikaa saman yhtiön hallituksessa toimimisessa Jäsenten pätevyys jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen jäsenellä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa eri taustoja ja näkökulmia sekä noudattaa tasa-arvolakia, mikäli kaupungilla on enemmistö yhtiössä jäsenten tulee huolehtia jatkuvasti tiedollisesta ja taidollisesta kehittymisestään ja osallistua järjestettäviin koulutus- ja /tai valmennustilaisuuksiin kaupunkikonsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen edustus harkitaan tapauskohtaisesti ulkopuolisten asiantuntijajäsenten nimittämistä liiketoiminnallisesti merkittävään yhtiöön Tehtävät hyväksyy yhtiön strategian siihen liitettyine mittaristoineen ja valvoo sen toteutumista säännöllisellä raportoinnilla huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 6

7 ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, jollei säännössä toisin määrätä hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja huolehtii valvonnan toimivuudesta kehittää riskienhallintaa ja määrittää riskienhallinnan periaatteet (mm. liike-, toiminta- ja omaisuusriskit) hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnillä ja rikkomalla kuntalakia, osakeyhtiölakia, muita lakeja tai yhtiöjärjestystä 7.3 Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Nimittäminen yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisen; valinnassa on kuultava konsernijohtoa Toimitusjohtajasopimus toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määriteltävä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka yhtiön hallitus hyväksyy Tehtävät hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä nimeää avukseen johtoryhmän tukemaan operatiivista johtamista ja kehittämistä, määrittelee kirjallisesti johtoryhmän kokoonpanon, tehtävät ja jäsenten vastuualueet; yksi jäsenistä tulee nimetä myös henkilöstöjärjestöjen esityksestä 7.4 Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta hyväksyy liikelaitoksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja -suunnitelman päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista, mikäli liikelaitoksen johtosäännössä ei toisin mainita muista tehtävistä määrätään johtosäännöllä 7.5 Liikelaitoksen johtajan tehtävät johtajan tehtävät määritellään kunkin liikelaitoksen johtosäännössä johtajan tukena toimii johtajan nimeämä johtoryhmä määriteltyine vastuualueineen ja siihen nimetään myös henkilökunnan edustus, mikäli liikelaitoksen organisaatiossa ei muutoin ole henkilökunnan edustusta huomioitu 7

8 8. Palkkiot ja palkitseminen Liikelaitoksen johtokunnan ja tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kokous- ja vuosipalkkiota siten kuin Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätään suoritettavaksi lauta- ja johtokunnille. Tytäryhtiöllä voi olla yhtiön hallituksen hyväksymä koko henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä yhdessä hyväksyttyine perusteineen. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajalle ja henkilöstölle maksettujen tulospalkkojen tai -palkkioiden määrä sekä palkitsemisen perusteet toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksessä on ilmoitettava erikseen toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä. Liikelaitosten osalta voi myös olla vastaavat järjestelmät ja toimintatavat. 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut 9.1 Asiakirjojen säilyttäminen Kajaanin tytäryhtiöiden hallitusten/toimitusjohtajien on tehtävä päätös, että pysyvästi säilytettävien asiakirjojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan kaupungin arkistotoimen ohjeita ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat sijoitetaan kaupungin keskusarkistoon. Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. perustamis- ja omistusasiakirjat yhtiökokousten ja hallitusten pöytäkirjat liitteineen tilinpäätösasiakirjat liitteineen henkilöstörekisteri ja työehtosopimukset sopimusasiakirjat oikeudenkäynti- ja reklamaatioasiakirjat pysyväismääräykset organisointiasiakirjat 9.2 Hankintatoimi Kajaanin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden on noudatettava julkisista hankinnoista annettuja lakeja ja kaupungin hankintaohjeita. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi yhteishankintojen kilpailuttamismahdollisuuksia (mm. Kainuun hankintarengas). 9.3 Henkilöstöpolitiikka Liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstöhankinnassa tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. 9.4 Riskienhallinta Kajaanin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden riskienhallinta järjestetään noudattaen riskienhallintapolitiikkaa ja kaupunginhallituksen mahdollisesti antamia ohjeita. Toimijoiden tulee olla tietoisia niiden toimintaan liittyvistä riskeistä, raportoida niistä ja niiden hallinnan menettelyistä konsernijohdolle. Riskienhallinta ja siihen liittyvä vakuuttamisvastuu on liikelaitoksilla ja tytäryhtiöillä. Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ilmoittavat 8

9 vakuutustarpeensa kaupungin hankinta-asiamiehelle ja vakuutusten hankintamenettelyt hoidetaan keskitetysti keskushallinnon toimesta. 9.5 Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Palveluja hankittaessa (hallinto-, laki-, tieto-, talous-, henkilöstöhallinto-, toimitila- ja kiinteistö-, ateria- ja puhtaanapito-, arkistointi-, monistus- ja painatuspalvelut) on selvitettävä Kajaanin eri konserniyhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Taloudellisista ja tarkoituksenmukaisista syistä hyödynnetään konsernissa edellä mainittuja tukipalveluja hankinta- ja volyymietujen aikaansaamiseksi sekä ammatti- ja erityisosaaminen huomioon ottaen. 10. Yhteydenpito, raportointi ja viestintä 10.1 Yhteydenpito Konsernivalvonnasta ja -seurannasta vastaava konsernijohto käy vuosittain liikelaitosten johtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa kehityskeskustelut työnjaon mukaisesti. Lisäksi ylläpidetään tiivistä yhteydenpitoa virkamiesjohdon, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen johtajien välillä, jotta ennaltaehkäistään ja vältytään ristiriidoilta. Mikäli kuitenkin ristiriitatilanne syntyy, niin konsernijohto toimivaltuuksiensa mukaisesti toimii asian ratkaisemiseksi. Konsernijohto järjestää tarpeen mukaan liikelaitoksien johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille yhteisiä johtajatapaamisia koulutustilaisuuksia seminaareja (mm. osallistuminen kaupunginhallituksen ja -valtuuston strategia- ja talousarvioseminaareihin keväällä ja syksyllä) Konsernivalvonnan ja seurannan kohdealueena on mm. tarkastella omistuksia ja niiden asemaa kokonaisuuden ja tarpeellisuuden kannalta sekä konserniyhteisön toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Konserniyhteisöjen valvonnan työnjako on liitteessä Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat velvolliset pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään operatiivisen konsernijohdon tai näiden katsoessa tarpeelliseksi kaupunginhallituksen evästyksen ennen päätöksen tekemistä, mikäli toimintaa säätelevästä erityislainsäädännöstä ei muuta johdu. Yhtiön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupunginhallituksen ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhtiön perustaminen liike-/toiminta-ajatuksen muuttaminen hallintoelinten miehitys rahoitushuollon järjestäminen suuret investoinnit 10.3 Raportointi Kaupungin toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. 9

10 Konserniin kuuluvat toimijat raportoivat toiminnastaan kaupunginhallitukselle , , ja välisiltä jaksoilta kaupungin keskushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Raportti annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja keskushallintoon talouspalveluille. Lisäksi kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta voivat kutsua johdon edustajan raportoimaan kokoukseensa sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Konsernitilinpäätöksen laatimista varten pyydetään seuraavat asiakirjat: Liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tulos-, rahoitus- ja taselaskelman toteutumavertailut kokonaistalouden tunnuslukuvertailu kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellinen velkaantuneisuus tarvittavat tiedot, jotta kaupunginhallitus pystyy antamaan selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä Muille yhteisyrityksille ja omistusyhteisyhteisöille voidaan antaa erikseen raportointia koskevia ohjeita Viestintä konsernia koskevissa asioissa Kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin viestintästrategiaa, yleisiä tiedotusperiaatteita sekä julkisuus- ja salassapitosäädöksiä. Kuntalakia noudattaen kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt tiedottavat kaupunkilaisille toiminnastaan, suunnitelmistaan, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista, koska lähtökohtana on oltava asukkaiden mahdollisimman laaja oikeus saada tietoja kaupunkiyhteisön asioista. Viestintästrategian mukaisesti ne laativat vuosittaisen viestintäsuunnitelman, joka sisältää tavoitteet, sisällöt, ajoituksen, kanavat, kohderyhmät ja vastuut. Yhtiöitä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhtiön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja, liikelaitosta koskevasta tiedotuksesta vastaa liikelaitoksen johtokunta ja johtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Yhtiön tiedottamisen on tuettava kaupungin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhtiöitä koskevissa asioissa tulee ottaa huomioon kaupungin viestintästrategiassa määritellyt asiat. Tytäryhteisöjen erilainen oikeudellinen asema, toiminnan luonne ja kilpailutilanne markkinoilla vaikuttavat tiedottamisen laajuuteen ja ajoitukseen. Tiedon kulun parantamiseksi tytäryhtiö toimittaa kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitettuna yhtiön hallituksen esityslistan ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Voimaantulo Konserniohje tulee voimaan ja sillä kumotaan hyväksytty konserniohje. 10

11 Liite 1 Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio Toimijataho ja koordinoija Tytäryhtiöt Liikelaitokset Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja/talousjohtaja Kohde Maaomaisuus Rakennukset ja toimitilat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Liikelaitokset: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri Kajaanin Mamselli Kuntayhtymät: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Yksittäiset toimitilat Elinkeinopoliittiset yhtiöt: Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Elokuvakeskus Oy Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kainuun Etu Oy Energiayhtiöt: Kainuun Energia Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun Voima Oy Sijoitustoiminta: Kiinteistöt Kiinteistö Oy Kauppakulma Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy Ulkopuoliset tahot: erilaisia yhteisöjä Kainuun pääomarahasto Oy Kuntarahoitus Oyj Teknoventure Oy Osakesijoituksia Takauksia

12 KAJAANI-KONSERNIN RAKENNE alkaen Liite 2 Sisäinen konserni KAUPUNKI Keskus- sivistys- ympäristötekninen hallinto toimiala toimiala LIIKELAITOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin Mamselli Kajaanin vesi Vilake KUNTAYHTYMÄT Kainuun maakunta -kuntayhtymä 49,1 % Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi 43,8 % YHTEISYRITYKSET TYTÄRYHTIÖT Juridinen konserni Kajaanin Teknologiakeskus Oy 99,84% Kajaanin teknokiinteistö oy 100% Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus 74,8% Kajaanin Elokuvakeskus Oy 100 % Vuolijoen teollisuuskylä Oy 92,7 % Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 100 % Kainuun Voima Oy 50 % Kajaanin Linjaautoasemakiinteistö Oy 50 % Kainuun Opiskelijaasunnot Oy 99,9 % Kajaanin Lämpö Oy 50 % Kiinteistö Oy Kajaanin Elias 98 % OMISTUSYHTEISYHTEISÖT Kainuun Etu Oy 43 % Kainuun Energia Oy 37,5 % Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot 100 % Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie 41,4% Kiinteistö Oy Kauppakulma 22,6% Kajaanin palvelutalosäätiö

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 24.6.2009/ 55 Voimaan: 1.8.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginvaltuusto 16.11.2009 81 Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Konserniohjeen tarkoitus.. 3 2. Soveltamisala. 3 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2007 81 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Konserniyhteisön määrittely... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Soveltamisala...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto 23.6.2008 46 Voimaan 1.8.2008 2 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Konserniohjeen soveltamisala Näillä konserniohjeilla varmistetaan

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Konserniohje 2010 Taipalsaaren kunta

Konserniohje 2010 Taipalsaaren kunta Kunnan konserniohjeessa luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen,

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Kurikan kaupungin konserniohjeet

Kurikan kaupungin konserniohjeet 1 (7) Kurikan kaupungin konserniohjeet 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Soveltamisala Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA OUTOKUMMUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaissut Outokummun kaupunginkanslia 2009 KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 71 hyväksymä. Voimaantulo 1.1.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje RAAHEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 12.1.2015 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kh 6.10.2008 245 Kv 10.11.2008 93 2 KÄRSÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 2. Soveltamisala 3 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET

PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kunnanhallitus 30.11.2009 Valtuusto 16.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. MÄÄRITELMÄT...1 1.1. KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ...1 1.2. KONSERNIOHJAUS...1 1.3. SIDOSYKSIKKÖ

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE

YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE Kh 1.1.2011 295 Kv 14.11.2011 50 KONSERNIOHJE 1/11 Sisällysluettelo: 1. YLITORNION KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA... 3 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan konserniohje. kh kv

Hankasalmen kunnan konserniohje. kh kv Hankasalmen kunnan konserniohje kh 1.3.2010 kv 22.3.2010 9 Sisältö 1. Konserniohjeen tavoite ja tarkoitus... 1 2. Konsernin määrittely ja soveltamisala... 1 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 2015 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 1 Konserniohjeen tarkoitus Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin tytäryhtiöiden kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE LIITE KH 4.12.2012 210 LIITE KV 17.12.2012 48 HYVÄKSYTTY KV 17.12.2012 48 VOIMAAN 1.2.2013 1 KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA MUUT KONSERNIIN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET Kuntakonserni

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen soveltamisala 3 1.4 Konserniohjeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance)

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Sein äjo en kau pun kikonss ernissa (Corporatt e Go vernance) Hyvä hallinto- ja johtamistapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 1. Johdanto... 2 1.1. Seinäjoen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 2 (9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 104 ja tulee voimaan 1.1.2013. Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2010 62 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki

Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki Kuntakonserni Uudenkaarlepyyn kaupunki KONSERNIOHJEET Yhtiö jossa kaupungilla on määräysvalta on kunnan tytäryhtiö. Kunta sekä tytäryhtiö muodostavat kuntakonsernin. Myös säätiö, jossa kunnalla on määräysvalta

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA TAMPERE KONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Tampereen kaupunki Omistajaohjaus

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA TAMPERE KONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Tampereen kaupunki Omistajaohjaus HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA TAMPERE KONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Tampereen kaupunki Omistajaohjaus 2 1 JOHDANTO...4 1.1 Miksi tarvitaan...4 1.2 Noudatettavat arvot...4 2 YHTIÖKOKOUS...4 3 HALLINTONEUVOSTO...5

Lisätiedot

Konserniohje. 1. Määritelmät. 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä. 1.2. Konserniohjaus KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus 19.11.

Konserniohje. 1. Määritelmät. 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä. 1.2. Konserniohjaus KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus 19.11. Konserniohje KALAJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 19.11.2007 Valtuusto 27.11.2007 SISÄLLYS 1. Määritelmät 1.1. Kaupunkikonsernin määritelmä 1.2. Konserniohjaus 1.3. Sidosyksikkö (hankintalaki)

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET

Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET Sonkajärven kunnan KONSERNIOHJEET Kunnanvaltuusto 12.11.2012 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kvalt 12.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE

LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 (10) LAIHIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Kunnan omistajapolitiikka Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikka määrittelee millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä tehtävissä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 18.6.2007 48 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Mynämäen kuntaa kehitetään

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa Yleistä Porin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan Porin kaupunginvaltuuston hyväksymiä Porin kaupungin

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet.

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet. Joroisten kunta KONSERNIOHJE Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Kukin konserniyhteisö käsittelee ohjeet hallituksessaan ja yhtiökokouksessaan tai vastaavassa. Ohjeiden

Lisätiedot

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 68 13.06.2014 81 22.08.2014 95 19.09.2014 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Sa a p. 19-09- 2014 Anl. DNo ö / 0a,0 Y'ö1/201 KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

Lisätiedot

KONSERNIOHJE. 1 Johdanto

KONSERNIOHJE. 1 Johdanto KONSERNIOHJE 1 Johdanto Tähän konserniohjeeseen on yhdistetty aiemmin erillisenä olleet konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kuopio-konsernissa ohje. Kuopion kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto 1.12.2008 45 LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty 1.12. 2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä.

Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä. Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje / Liite nro 1 1 (7) KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS (Soveltuvin osin noudatettavaksi) Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - -

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - - Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV 5.9.2011 15 Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

1.1 Konsernijohtamisen yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

1.1 Konsernijohtamisen yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnanhallitus Konsernihallinto 18.2.2005 KONSERNIOHJE Kunnanvaltuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä 1.1.2004 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS Kirkkonummen kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 (15)

Sisällysluettelo 2 (15) Hyväksytty valtuustossa 29.9.2014 65 Voimaantulo 1.12.2014 2 (15) Sisällysluettelo 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Kuntakonsernin määritelmä... 3 3. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 4 4. Soveltamisala...

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot