KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75"

Transkriptio

1 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

2 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia 3 2. Kajaani-konsernin määrittely 3 3. Konserniohjauksen tavoitteet 3 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 5. Konserniohjauksen sitovuus 4 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa 4 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Yhtiön hallitus ja tehtävät Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät Liikelaitoksen johtajan tehtävät 7 8. Palkkiot ja palkitseminen 8 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut Asiakirjojen säilyttäminen Hankintatoimi Henkilöstöpolitiikka Riskienhallinta Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Yhteydenpito, raportointi ja viestintä Yhteydenpito Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Raportointi Viestintä konsernia koskevissa asioissa 10 Liitteet 1. Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio 2. Kajaani-konsernin rakenne 2

3 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksymissään omistajapoliittisissa linjauksissa ilmaissut tahtotilansa ja toimintastrategiansa eri omistuseriensä suhteen. 2. Kajaani-konsernin määrittely Kuntalaissa (kuntalaki 16 a ) kuntakonserni määritellään kirjanpitolain (1 luku 5 ) konsernimääritelmän mukaisesti; Kunta on kuntakonsernin emoyhtiö ja tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Kunnan tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräämisvalta. Kajaani-konserni muodostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: 1. kaupunki emona 2. liikelaitokset 3. tytäryhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta tai joiden omaisuus niiden purkautuessa siirtyy kaupungille 4. kuntayhtymät, joissa kaupungilla on määräysvaltaa/jäsenyys 5. yhteisyritykset, joissa kaupunki omistaa 50 % 6. omistusyhteisyhteisöt eli ne yhteisöt, joissa kaupungilla on %:n omistusosuus ja äänivalta Osat 1-2 muodostavat sisäisen konsernin, osat 1-3 juridisen konsernin ja osat 1-6 koko konsernirakenteen. Kajaani-konserniin kuuluvat yhteisöt on kuvattu liitteessä Konserniohjauksen tavoitteet Kajaanin kaupungin konserniohjauksella varmistetaan, että juridiseen konserniin kuuluvien kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnalla tuetaan ja toteutetaan valtuuston hyväksymää kaupungin strategiaa ja omistajapoliittisia linjauksia. Kajaanin kaupunginvaltuusto päättää juridisen kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen ja hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteista. Lisäksi ohjauksen avulla pyritään juridiseen konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kaupungin edustajien tulee toimia konserniyhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Kaupungin osakkuusyhtiöissä ja kuntayhtymissä kaupungin edustajat noudattavat ohjausta soveltuvin osin. Omistajaohjauksella määritellään, miten kaupungin päätösvaltaa käytetään liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä ja miten ohjeiden antaminen tapahtuu kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. 4. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen käsittely ja hyväksyminen Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa -ohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lisäksi ohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin 3

4 määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Ohje tulee käsitellä myös liikelaitosten johtokunnissa. 5. Konserniohjauksen sitovuus Hyväksyttyä konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta noudatetaan juridiseen konserniin kuuluvissa liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu. Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin yhtiötä/liikelaitosta koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ja muiden ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehdyt sopimukset. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhtiön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhtiön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai yhtiön toisen omistajan kustannuksella. Konserniohjaukseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhtiötä/liikelaitosta koskevien säännösten, kuten kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhtiön/liikelaitoksen johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kaupunginlakimiehelle. Konserniohjaus ei muuta liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 6. Esteellisyys kaupunkikonsernissa Kuntalain muutoksen ( /519) jälkeen kunnallinen luottamushenkilö ei ole enää esteellinen päättämään liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien asioista kunnan päätöselimissä, vaikka hän toimiikin samanaikaisesti näiden yhteisöjen hallinnossa. Em. henkilöt ovat kuitenkin esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon asioissa, joissa kunnan ja yhteisön tai liikelaitoksen edut ovat ristiriidassa keskenään tai mikäli asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei ao. henkilö osallistu asian käsittelyyn. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 ja 19 :n mukaan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. 7. Konsernin ohjaus, johtaminen ja hallinto Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa. 7.1 Kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon tehtävät Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista hyväksyy konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen 4

5 ylin toimeenpaneva elin, joka ohjaa kaupunkikonsernia nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole kaupungin johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle kuulee liikelaitoksien ja tytäryhtiöiden edustajia ennen päätöstä, joka vaikuttaa niiden toimintaan suorasti tai epäsuorasti ja joka aiheuttaa liikelaitokselle tai tytäryhtiölle merkittävää taloudellista tai toiminnallista rasitetta järjestää vuosittain liikelaitosten johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille sekä hallitusten puheenjohtajille 1-2 suunnittelu- ja neuvottelutilaisuutta yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittelemiseksi seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista johtokunnille ja yhtiöiden hallituksille valvoo liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan järjestämistä ja antaa tiedon tilintarkastajien antaman selvityksen perusteella sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä konsernitilinpäätöksessä sekä antaa valtuustolle selvityksen kaupungin, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä laatii ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, rahoituslaskelman ja konsernitaseen liitetietoineen Lautakunnat Asianomaiset lautakunnat huolehtivat erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seuraamisesta ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoivat tarvittaessa kaupunginhallitukselle Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kaupunkikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan annettu huolehtia kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä tarkoittaa kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä koskien muun muassa tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa vastaa konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajalle kuuluvista tehtävistä käy vuosittain tavoite- ja talousarviokeskustelut liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johdon kanssa seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle 5

6 seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle on läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa Toimialajohtaja vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle/kaupunginjohtajalle 7.2 Yhtiön hallitus ja tehtävät Jäsenten valinta, lukumäärä ja toimikausi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kaupunginhallitus antaa jäsenten valintaa koskevan ohjeen yhtiökokousedustajille, vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen ohjaus kaupunginhallituksen toimikautta yksi jäsenistä nimetään henkilökunnan esityksestä kaupunginhallitus ottaa yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan vähintään kolme jäsentä yhtiön hallituksen jäsen voidaan kesken toimikauden erottaa tai hän voi erota; erottaminen edellyttää kaupunginhallituksen ohjausta; suositus: hallituksen kokoonpanoksi suositellaan 5-7 henkilöä ja riittävän vaihtuvuuden takaamiseksi suositellaan kuuden vuoden enimmäisaikaa saman yhtiön hallituksessa toimimisessa Jäsenten pätevyys jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen jäsenellä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa eri taustoja ja näkökulmia sekä noudattaa tasa-arvolakia, mikäli kaupungilla on enemmistö yhtiössä jäsenten tulee huolehtia jatkuvasti tiedollisesta ja taidollisesta kehittymisestään ja osallistua järjestettäviin koulutus- ja /tai valmennustilaisuuksiin kaupunkikonsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen edustus harkitaan tapauskohtaisesti ulkopuolisten asiantuntijajäsenten nimittämistä liiketoiminnallisesti merkittävään yhtiöön Tehtävät hyväksyy yhtiön strategian siihen liitettyine mittaristoineen ja valvoo sen toteutumista säännöllisellä raportoinnilla huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 6

7 ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, jollei säännössä toisin määrätä hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja huolehtii valvonnan toimivuudesta kehittää riskienhallintaa ja määrittää riskienhallinnan periaatteet (mm. liike-, toiminta- ja omaisuusriskit) hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnillä ja rikkomalla kuntalakia, osakeyhtiölakia, muita lakeja tai yhtiöjärjestystä 7.3 Yhtiön toimitusjohtaja ja tehtävät Nimittäminen yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisen; valinnassa on kuultava konsernijohtoa Toimitusjohtajasopimus toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määriteltävä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka yhtiön hallitus hyväksyy Tehtävät hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä nimeää avukseen johtoryhmän tukemaan operatiivista johtamista ja kehittämistä, määrittelee kirjallisesti johtoryhmän kokoonpanon, tehtävät ja jäsenten vastuualueet; yksi jäsenistä tulee nimetä myös henkilöstöjärjestöjen esityksestä 7.4 Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta hyväksyy liikelaitoksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja -suunnitelman päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista, mikäli liikelaitoksen johtosäännössä ei toisin mainita muista tehtävistä määrätään johtosäännöllä 7.5 Liikelaitoksen johtajan tehtävät johtajan tehtävät määritellään kunkin liikelaitoksen johtosäännössä johtajan tukena toimii johtajan nimeämä johtoryhmä määriteltyine vastuualueineen ja siihen nimetään myös henkilökunnan edustus, mikäli liikelaitoksen organisaatiossa ei muutoin ole henkilökunnan edustusta huomioitu 7

8 8. Palkkiot ja palkitseminen Liikelaitoksen johtokunnan ja tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kokous- ja vuosipalkkiota siten kuin Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätään suoritettavaksi lauta- ja johtokunnille. Tytäryhtiöllä voi olla yhtiön hallituksen hyväksymä koko henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä yhdessä hyväksyttyine perusteineen. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajalle ja henkilöstölle maksettujen tulospalkkojen tai -palkkioiden määrä sekä palkitsemisen perusteet toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksessä on ilmoitettava erikseen toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä. Liikelaitosten osalta voi myös olla vastaavat järjestelmät ja toimintatavat. 9. Keskitetyt konsernitoiminnot ja palvelut 9.1 Asiakirjojen säilyttäminen Kajaanin tytäryhtiöiden hallitusten/toimitusjohtajien on tehtävä päätös, että pysyvästi säilytettävien asiakirjojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan kaupungin arkistotoimen ohjeita ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat sijoitetaan kaupungin keskusarkistoon. Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. perustamis- ja omistusasiakirjat yhtiökokousten ja hallitusten pöytäkirjat liitteineen tilinpäätösasiakirjat liitteineen henkilöstörekisteri ja työehtosopimukset sopimusasiakirjat oikeudenkäynti- ja reklamaatioasiakirjat pysyväismääräykset organisointiasiakirjat 9.2 Hankintatoimi Kajaanin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden on noudatettava julkisista hankinnoista annettuja lakeja ja kaupungin hankintaohjeita. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi yhteishankintojen kilpailuttamismahdollisuuksia (mm. Kainuun hankintarengas). 9.3 Henkilöstöpolitiikka Liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstöhankinnassa tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. 9.4 Riskienhallinta Kajaanin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden riskienhallinta järjestetään noudattaen riskienhallintapolitiikkaa ja kaupunginhallituksen mahdollisesti antamia ohjeita. Toimijoiden tulee olla tietoisia niiden toimintaan liittyvistä riskeistä, raportoida niistä ja niiden hallinnan menettelyistä konsernijohdolle. Riskienhallinta ja siihen liittyvä vakuuttamisvastuu on liikelaitoksilla ja tytäryhtiöillä. Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ilmoittavat 8

9 vakuutustarpeensa kaupungin hankinta-asiamiehelle ja vakuutusten hankintamenettelyt hoidetaan keskitetysti keskushallinnon toimesta. 9.5 Palvelujen hankinta konserniyhteisöiltä Palveluja hankittaessa (hallinto-, laki-, tieto-, talous-, henkilöstöhallinto-, toimitila- ja kiinteistö-, ateria- ja puhtaanapito-, arkistointi-, monistus- ja painatuspalvelut) on selvitettävä Kajaanin eri konserniyhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Taloudellisista ja tarkoituksenmukaisista syistä hyödynnetään konsernissa edellä mainittuja tukipalveluja hankinta- ja volyymietujen aikaansaamiseksi sekä ammatti- ja erityisosaaminen huomioon ottaen. 10. Yhteydenpito, raportointi ja viestintä 10.1 Yhteydenpito Konsernivalvonnasta ja -seurannasta vastaava konsernijohto käy vuosittain liikelaitosten johtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa kehityskeskustelut työnjaon mukaisesti. Lisäksi ylläpidetään tiivistä yhteydenpitoa virkamiesjohdon, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen johtajien välillä, jotta ennaltaehkäistään ja vältytään ristiriidoilta. Mikäli kuitenkin ristiriitatilanne syntyy, niin konsernijohto toimivaltuuksiensa mukaisesti toimii asian ratkaisemiseksi. Konsernijohto järjestää tarpeen mukaan liikelaitoksien johtajille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille yhteisiä johtajatapaamisia koulutustilaisuuksia seminaareja (mm. osallistuminen kaupunginhallituksen ja -valtuuston strategia- ja talousarvioseminaareihin keväällä ja syksyllä) Konsernivalvonnan ja seurannan kohdealueena on mm. tarkastella omistuksia ja niiden asemaa kokonaisuuden ja tarpeellisuuden kannalta sekä konserniyhteisön toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Konserniyhteisöjen valvonnan työnjako on liitteessä Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet Liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat velvolliset pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään operatiivisen konsernijohdon tai näiden katsoessa tarpeelliseksi kaupunginhallituksen evästyksen ennen päätöksen tekemistä, mikäli toimintaa säätelevästä erityislainsäädännöstä ei muuta johdu. Yhtiön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupunginhallituksen ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhtiön perustaminen liike-/toiminta-ajatuksen muuttaminen hallintoelinten miehitys rahoitushuollon järjestäminen suuret investoinnit 10.3 Raportointi Kaupungin toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. 9

10 Konserniin kuuluvat toimijat raportoivat toiminnastaan kaupunginhallitukselle , , ja välisiltä jaksoilta kaupungin keskushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Raportti annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja keskushallintoon talouspalveluille. Lisäksi kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta voivat kutsua johdon edustajan raportoimaan kokoukseensa sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Konsernitilinpäätöksen laatimista varten pyydetään seuraavat asiakirjat: Liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tulos-, rahoitus- ja taselaskelman toteutumavertailut kokonaistalouden tunnuslukuvertailu kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellinen velkaantuneisuus tarvittavat tiedot, jotta kaupunginhallitus pystyy antamaan selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä Muille yhteisyrityksille ja omistusyhteisyhteisöille voidaan antaa erikseen raportointia koskevia ohjeita Viestintä konsernia koskevissa asioissa Kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin viestintästrategiaa, yleisiä tiedotusperiaatteita sekä julkisuus- ja salassapitosäädöksiä. Kuntalakia noudattaen kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt tiedottavat kaupunkilaisille toiminnastaan, suunnitelmistaan, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista, koska lähtökohtana on oltava asukkaiden mahdollisimman laaja oikeus saada tietoja kaupunkiyhteisön asioista. Viestintästrategian mukaisesti ne laativat vuosittaisen viestintäsuunnitelman, joka sisältää tavoitteet, sisällöt, ajoituksen, kanavat, kohderyhmät ja vastuut. Yhtiöitä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhtiön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja, liikelaitosta koskevasta tiedotuksesta vastaa liikelaitoksen johtokunta ja johtaja sekä kaupungin puolella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Yhtiön tiedottamisen on tuettava kaupungin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhtiöitä koskevissa asioissa tulee ottaa huomioon kaupungin viestintästrategiassa määritellyt asiat. Tytäryhteisöjen erilainen oikeudellinen asema, toiminnan luonne ja kilpailutilanne markkinoilla vaikuttavat tiedottamisen laajuuteen ja ajoitukseen. Tiedon kulun parantamiseksi tytäryhtiö toimittaa kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitettuna yhtiön hallituksen esityslistan ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Voimaantulo Konserniohje tulee voimaan ja sillä kumotaan hyväksytty konserniohje. 10

11 Liite 1 Yhteydenpito- ja seurantavastuutahot ja koordinaatio Toimijataho ja koordinoija Tytäryhtiöt Liikelaitokset Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja/talousjohtaja Kohde Maaomaisuus Rakennukset ja toimitilat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Liikelaitokset: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri Kajaanin Mamselli Kuntayhtymät: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Yksittäiset toimitilat Elinkeinopoliittiset yhtiöt: Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Elokuvakeskus Oy Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kainuun Etu Oy Energiayhtiöt: Kainuun Energia Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun Voima Oy Sijoitustoiminta: Kiinteistöt Kiinteistö Oy Kauppakulma Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy Ulkopuoliset tahot: erilaisia yhteisöjä Kainuun pääomarahasto Oy Kuntarahoitus Oyj Teknoventure Oy Osakesijoituksia Takauksia

12 KAJAANI-KONSERNIN RAKENNE alkaen Liite 2 Sisäinen konserni KAUPUNKI Keskus- sivistys- ympäristötekninen hallinto toimiala toimiala LIIKELAITOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin Mamselli Kajaanin vesi Vilake KUNTAYHTYMÄT Kainuun maakunta -kuntayhtymä 49,1 % Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi 43,8 % YHTEISYRITYKSET TYTÄRYHTIÖT Juridinen konserni Kajaanin Teknologiakeskus Oy 99,84% Kajaanin teknokiinteistö oy 100% Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus 74,8% Kajaanin Elokuvakeskus Oy 100 % Vuolijoen teollisuuskylä Oy 92,7 % Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 100 % Kainuun Voima Oy 50 % Kajaanin Linjaautoasemakiinteistö Oy 50 % Kainuun Opiskelijaasunnot Oy 99,9 % Kajaanin Lämpö Oy 50 % Kiinteistö Oy Kajaanin Elias 98 % OMISTUSYHTEISYHTEISÖT Kainuun Etu Oy 43 % Kainuun Energia Oy 37,5 % Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot 100 % Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie 41,4% Kiinteistö Oy Kauppakulma 22,6% Kajaanin palvelutalosäätiö

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Sisältö Kunnallinen liikelaitos Yhtiöittämisvelvoite Oulu-konserni Omistajaohjaus Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot