TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari"

Transkriptio

1 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

2 2

3 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS Pidennetty oppivelvollisuus Varhennettu esiopetus HAKEMUS PIDENNETYSTÄ OPPIVELVOLLISUUDESTA JA PÄÄTÖS ERITYISESTÄ TUESTA.. 20 HOPS HOPS liite B.2. Hojks varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevalle lapselle Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen SILTA VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN ESIOPETUS Lokikirja Kompassi A.1. Pedagoginen arvio ja A.2 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ANOMUS KOULUNKÄYNNIN ALOITTAMISESTA VUOTTA SÄÄDETTYÄ MYÖHEMMIN A.1. LAIVA - lapsen oppimissuunnitelma esiopetuksessa LAIVASUUNNITELMAN LIITE KOMPASSI - lomake PEDAGOGINEN ARVIO JA LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA B.1. PEDAGOGINEN SELVITYS ESIOPETUKSESSA OLEVALLE LAPSELLE B.2. Hojks varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevalle lapselle B.2. HOJKS - varhaiskasvatus ja esiopetus VUOSILUOKAT Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Toimintasuunnitelma tukea tarvitsevalle oppilaalle alakoulussa Toimintasuunnitelma tukea tarvitsevalle oppilaalle yläkoulussa Yleisen ja tehostetun tuen prosessi Vastuunjako yleisessä ja tehostetussa tuessa A.1. Pedagogisen arvioinnin tekeminen Huolen harmaa vyöhyke Askeleittain A.1. PEDAGOGINEN ARVIO HUOLIEN KARTOITUSLOMAKE OPPILAAN SOSIAALISET VALMIUDET KOKEILTUJA TUKITOIMENPITEITÄ OPPILAALLE, JOLLA ON KESKITTYMISVAIKEUKSIA A.1. PEDAGOGINEN ARVIO - malli A.2. Oppimissuunnitelman tekeminen A.2. OPPIMISSUUNNITELMA tehostettua tukea varten A.2. OPPIMISSUUNNITELMA tehostettua tukea varten - malli Ohjeet erityisen tuen päätöstä varten Erityisen tuen prosessi Vastuunjako erityisen tuen toteuttamisessa B.1. PEDAGOGINEN SELVITYS B.1. PEDAGOGINEN SELVITYS - malli

4 4 B.2. HOJKS B.2. HOJKS toiminta-alueittain HOJKS Liite 1 Lyhyen aikavälin tavoitteet HOJKS Liite 2 Oppiainekohtainen suunnitelma HOJKS toiminta-alueittain Liite 1 Yksillöllisiä tavoitteita B.3. HOJKSin vuositarkistus ja arviointi ENSIPÄIVÄLOMAKE KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ PERUSOPETUKSEN 6. LUOKAN OPPILAAN TUEN TARVE YHTEENVETO OPETUSJÄRJESTELYISTÄ TUEN TARPEISSA OLEVILLE OPPILAILLE Tuen tarpeessa olevaa lasta/oppilasta ympäröivä pedagoginen tiimi Kolmiportaisen tuen tukimuodot Esimerkkejä tukitoimenpiteistä tehostetun tuen piirissä Esimerkkejä tukitoimenpiteistä erityisen tuen piirissä Eriyttämisen työkalupakki Siirtyminen alakoulusta yläkouluun Nivelvaihe 9.luokalta 2.asteelle Erityisopettajan testit Oppilashuoltomerkintöjä sisältävien asiakirjojen arkistointi ja tallentaminen

5 JOHDANTO Pietarsaaren kaupunki sai vuonna 2008 rahaa Opetushallitukselta nk. KELPO - projektiin, jonka tarkoituksena oli kehittää erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusta esiopetuksessa ja perusopetuksessa. KELPO- sana tulee sanoista KEhitys ja Laatu PerusOpetuksessa ja se on osa nk. POP ohjelmaa (POP= perusopetus paremmaksi). Kelpo-kehittämistoiminnan tarkoituksena on ollut erityisopetusstrategian käytäntöön saattaminen. Erityisopetusstrategia hyväksyttiin Opetushallituksessa helmikuussa Laki perusopetuslain muuttamisesta annettiin ja se astui voimaan syksyllä Muutokset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin annettiin Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman täydennykset ja muutokset hyväksyttiin sivistyslautakunnan suomenkielisessä koulujaostossa 61/ ja otettiin käyttöön syksyllä Erityisopetuksen käsitteet muuttuvat. Käsitteistä erityisopetukseen ottaminen ja siirtäminen on luovuttu. Kaikki uudet käsitteet ja prosessit tulevat esille opetussuunnitelmassa, oppilashuollon käsikirjassa, joka hyväksyttiin suomen-kielisessä jaostossa sekä tässä, tuen ja oppimisen käsikirjassa. Helsingin yliopiston tekemä kaaviokuva (s.6) antaa hyvän kokonaiskäsityksen prosessista. Strategian tavoitteena on, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikeaan aikaan ts. varhainen puuttuminen. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta lähikoulussaan, mikäli se on oppilaan opetuksen kannalta paras vaihtoehto. Tärkeää on nk. moniammatillinen ja pedagoginen osaaminen ja yhteistyö. Koska yhtenä painopisteenä on varhainen puuttuminen, ohjausryhmä päätti, että kehittämistoiminnan tulee koskea myös päivähoidon varhaiskasvatusta. Kehittämistyö on tapahtunut kehittämistiimeissä ja työryhmissä, joissa on ollut opettajia ja kasvattajia päivähoidosta yläkouluun. Yhteensä noin 50 henkilöä on osallistunut työhön, pääosin opettajia eri asteilta. Projektin aikana on järjestetty koulutusta projektiin osallistuneille yhteistyössä Opetushallituksen, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa. Lähikuntien koordinaattorit ovat olleet tiiviissä yhteistyössä, vaihtaneet kokemuksia ja järjestäneet täydennyskoulutusta päivähoidon ja koulutusalan henkilökunnalle. Projekti on ollut käynnissä syksystä 2008 ja työn tuloksena on toimintamalleja ja lomakkeita, joiden tarkoituksena on selventää ja helpottaa erityistä tukea tarvitsevien lasten/oppilaiden kanssa tehtävää työtä. Tukikansioksi nimitetty käsikirja sisältää tarvittavat toimintamenetelmät ja lomakkeet koko varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tarpeisiin. Kaikki lomakkeet ja määräykset löytyvät myös Pietarsaaren kaupungin kotisivuilta. Myös oppilashuollon 5

6 käsikirja Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö löytyy kotisivuilta. Nyt on aika aloittaa käytännön työ päivähoidossa ja kouluissa. Ohjaava erityisopettaja Hanna Rautio ja erityisopettaja Mervi Soini ovat tarkastaneet kieliasun ja sisällön. Pietarsaari Catharina Lunabba-Domars, erityisopetuksen koordinaattori Tukikansio on hyväksytty Pietarsaaren sivistyslautakunnan suomenkielisessä koulujaostossa

7 Kolmiportainen tuki Moniammatillinen pedagoginen keskustelu ja havainnointi, testit: havaitaan Pedagoginen keskustelu ja havainnointi,oppiaineiden kokeet, erityisopettajan testit: havaitaan ERITYINEN TUKI, HOJKS määräaikainen erityisen tuen päätös pedagoginen selvitys, opettajat yhdessä, moniammatillinen konsultaatio: OHR, tarvittaessa psykologinen arvio, testit: tehostettu tuki ei riitä oppilaalle, vaikka suunniteltu hyvin ja riittävän pitkäkestoista TEHOSTETTU TUKI, oppimissuunnitelma päätetään aloittaa tehostettu tuki pedagoginen arvio, opettajat, erityisopettaja konsulttina, OHR: yleinen tuki ei riitä joillekin oppilaille Tehdään intensiivisesti toisin niin kauan kuin on tarve, joustavaa, yksilöllistä, tiivis (riittävän pitkäkestoinen) seuranta ja arvio: tehoaako ja mikä? Tehdään enemmän toisin: vielä joustavampaa, yksilöllisempää; tiivis seuranta ja arvio: tehoaako ja mikä? Kaikissa vaiheissa luokan-,aineen-, erityisopettajat yhdessä, painotus vaihtelee erikseen ja jakaen: joustavat järjestelyt Pedagoginen keskustelu oppilaiden ja opettajien kesken YLEINEN TUKI (oppimissuunnitelma) ja havainnointi, oppiaineiden kokeet, seulat : havaitaan pedagogiikan yleinen kehittämistarve eriyttämistarve Tehdään jotakin toisin: vähän joustavampaa, yksilöllisempää; tiivis seuranta ja arvio: tehoaako ja mikä? enemmistö tarvitsee muuta kuin saa / yksi tai useampi oppilas tarvitsee jotain lisää tai eri tavalla hyvin toimiva PERUSOPETUS avoin, yhteisöllinen, psyykkisiä perustarpeita tukeva varhaiskasvatus esiopetus perusopetus lisäopetus 10. toinen aste vanhemmat: kaikki toiminta yhteistyössä vanhempien kanssa oppilashuoltoryhmä: suunnittelu, organisaatio, seuranta Helsingin yliopiston arviointikeskus

8 Lakiteksti 8 Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 2010 Laki perusopetuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perusopetuslain (628/1998) 16 ja 17, 30 :n 1 momentti, 31 a :n 2 momentti, 32 :n 2 momentti, 39 ja 40, 42 :n 2 momentin 2 kohta sekä 48 b :n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 17 osaksi laeissa 1188/1998 ja 477/2003, 31 a :n 2 momentti ja 42 :n 2 momentin 2 kohta laissa 1444/2009 sekä 48 b :n 1 momentti laissa 1136/2003, sekä lisätään lakiin uusi 16 a ja 17 a sekä 31 a :ään, sellaisena kuin se on laissa 477/2003, uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 41 :ään uusi 4 momentti seuraavasti: 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osaaikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. 16 a Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, erityisesti 16, 31 ja 31 a :ssä tarkoitettuja tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 31 a :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa oppilashuoltotyössä. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. 17 Erityinen tuki Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetuksessa voidaan poiketa 11 :stä sen mukaan kuin 14 :n nojalla säädetään tai määrätään. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä on määrättävä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä,

9 mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31 :ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 :ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Edellä tarkoitetussa tilanteessa erityisen tuen päätöstä tarkistetaan siten kuin 2 momentissa säädetään. Jos muu opetuksen järjestäjä kuin kunta ei järjestä 1 momentissa tarkoitettua tukea, päätöksen oppilaalle järjestettävästä erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta. Niiden opetusryhmien muodostamisesta, joissa on yksi tai useampia erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 17 a Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. 30 Oikeus saada opetusta Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 31 a Oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan 9

10 huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. 32 Koulumatkat Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 39 Erityisopetuksen tukitehtävistä huolehtiminen Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että opetuksen järjestäjän on huolehdittava 17 :n 1 momentissa tarkoitetun erityisen tuen yhteydessä annettavasta kuntoutuksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. 40 Henkilötietojen salassapito ja käsittely Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. 41 Tietojensaantioikeus 10 Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta,

11 muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 42 Muutoksenhaku Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätökseen haetaan muutosta valittamalla aluehallintovirastolta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee: 2) 17 :ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä; 48 b Järjestäminen ja laajuus Kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 :n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sen 31 a, 40 ja 41 :n säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelman perusteet tämän lain mukaisiksi siten, että opetuksen järjestäjä voi ottaa niiden mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön 1 päivänä tammikuuta Opetuksen järjestäjän tulee ottaa tämän lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta Ennen tämän lain voimaantuloa tehty päätös, jolla oppilas on otettu tai siirretty erityisopetukseen, jää edelleen voimaan. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjä päätöksiä on arvioitava tämän lain voimaan tultua 17 :n 2 momentin mukaisesti määräajoin tai tarvittaessa. Tällöin on tehtävä päätös erityisen tuen antamisesta oppilaalle. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. HE 109/2009 SiVM 4/2010 EV 90/2010 Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin 11

12 VARHAISKASVATUS Tukitoimenpiteet varhaiskasvatuksessa oleville 0-5 vuotiaille lapsille Yleinen tuki Yleinen tuki on päivittäistä tukea, jota henkilökunta antaa lapselle tukeakseen lapsen kehitystä ja oppimista arjessa. Yleinen tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevää työtapaa varhaiskasvatuksessa. Lapsen kehitystä tuetaan yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) lapsen kehitykseen ja oppimiseen - tehdään kaikille lapsille yhteistyössä huoltajien kanssa. Lasten neuvoloiden terveydenhoitajat tekevät kaikille lapsille Lenekartoituksen. Erityinen tuki Jos kartoituksista selviää, että lapsi tarvitsee jatkuvaa tukea, tehdään hänelle suunnitelma lapsen kehityksen tukemiseksi: HOPS- henkilökohtainen suunnitelma lapsen kehitykseen ja oppimiseen, joka on tarkoitettu lapselle jolla on erityisen tuen tarve. Suunnitelman laatii varhaiskasvatushenkilökunta yhteistyössä erityislastentarhanopettajan ja huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen oppimisedellytykset ja erityisen tuen tarve sekä kuinka lapselle annettava tuki suunnitellaan. Tarvittaessa voidaan konsultoida muita asiantuntijoita. Tukea antaa varhaiskasvatuksessa oleva pedagoginen henkilökunta. Huoltajien kanssa sovitaan, miten yhdessä voidaan tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Kaikki annettu tuki ja sen vaikutus lapsen kehitykseen kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan mahdolliset asiantuntija konsultaatiot ja milloin ja missä suunnitelma arvioidaan seuraavan kerran. Henkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida erityislastentarhanopettajaa erityistä tukea koskevista asioista. Lapselle, jolle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus, tehdään päätös erityisestä tuesta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja päätös erityisestä tuesta tehdään samalla lomakkeella: Hakemus pidennetystä oppivelvollisuudesta ja päätös erityisestä tuesta. Näille lapsille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä varhaiskasvatushenkilökunnan ja huoltajien kanssa. Erityislastentarhanopettaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja arvioinnista. 12

13 Lapselle, jolla on huomattava tuen tarve (lääkärin tai psykologin lausunto) ei tarvitse tehdä pedagogista selvitystä ennen päätöstä erityisestä tuesta. Päätöksestä tulee selvitä: o Lapsen ensisijainen ryhmä o Lapsen tarvitsemat tulkkaus- ja avustajapalvelut o Henkilökohtaiset pedagogiset/tekniset järjestelyt (oppimisympäristö, opetusmenetelmät, materiaalit ja välineet) o mahdolliset henkilökohtaiset tavoitteet, jotka asetetaan lapselle Päätöksen erityisestä tuesta sekä päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistystoimenjohtaja virkamiespäätöksenä. Huoltajilla on oikeus valittaa päätöksistä ensisijaisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. 13

14 Pidennetty oppivelvollisuus Ketkä kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin? Koska päätöksiä pidennetystä oppivelvollisuudesta on tehty hyvin erilaisin perusteiden ja näiden oppilaiden suhteelliset määrät vaihtelevat eri kunnissa, on esija perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita muutettaessa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, määräys 51/011/2010 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010, määräys 50/011/2010) määritelty tarkemmin, ketä nämä oppilaat ovat. Määritelmä on otettu asiakirjasta Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997). Sen mukaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Kaikki näkö- tai kuulovammaiset, esimerkiksi kuulokojetta käyttävät eivät automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vaan päätöstä tulee harkita yllä olevan, opetussuunnitelman perusteiden mukaisen määritelmän pohjalta. Lievissä ja jopa keskivaikeissa kuulovammoissa, joissa koulunkäynti usein sujuu hyvin tukitoimien avulla tai joissakin tapauksissa lähes ilman tukitoimia ja oppilas tulee selviytymään perusopetuksen tavoitteista yhdeksässä vuodessa, ei päätös aina ole tarpeellinen. Pidennetystä oppivelvollisuudesta päättäminen Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Näin ollen hänelle on tehtävä hallintopäätös molemmista sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta että erityisen tuen antamisesta. Jos molemmista asioista päätetään samassa hallintopäätöksessä, tulee siinä eritellä lakipykälät, joihin päätökset perustuvat. Näiden oppilaiden kohdalla päätös erityisestä tuesta tehdään perusopetuslain 17 :n 4 momentin perusteella ja päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta perusopetuslain 25 :n 2 momentin perusteella. Päätös tulee tehdä pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua, jo 5-vuotiaana. Silloin oikeus oppivelvollisuutta edeltävään, maksuttomaan esiopetukseen voi toteutua sen vuoden syksystä, jolloin lapsi täyttää 5 vuotta eli vuotta ennen hänen oppivelvollisuutensa alkua. Yksittäistä oppilasta koskevat päätökset, kuten päätökset erityisestä tuesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta, tulee aina perustella. Oppilaan tilanne tulee arvioida hänen vahvuuksiensa ja yksilöllisen tuen tarpeensa pohjalta ja päätökset tehdään tämän pohjalta. 14

15 Kun päätös tehdään 5-vuotiaana, merkitään päätökseen, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Jos huoltaja päättää, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5- vuotiaana, annetaan hänelle heti erityistä tukea, ja hänelle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Muutoksenhaku erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksistä tapahtuu aluehallintovirastoon. Siltä osin kuin erityisen tuen päätöksessä päätetään perusopetuslain 31 :ssä säädetyistä asioista, kuten tulkitsemis- ja avustajapalveluista, osoitetaan muutoksenhakutahoksi hallinto-oikeus. Harkittaessa kuuluuko lapsi pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tulisi hänen tilannettaan verrata edellä mainittuun määritelmään. Pidennetyn oppivelvollisuuden ja samalla kertaa tehtävän erityisen tuen ensikertaisen päätöksen perusteluina tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Tässä tapauksessa ei tarvita pedagogista selvitystä. Se toimivaltainen viranomainen, joka tekee päätöksen, harkitsee päätöksen sisältöä virkavastuulla ottaen huomioon asiantuntijalausunnon, mutta asiantuntijalausunto ei sinällään voi sitoa päätöksentekijää. Lausuntojen kirjoittajat eivät aina tunne riittävästi esi- ja perusopetuksen normeja. Tästä syystä eri lausuntojen antajat saattavat toimia eri tavoilla. Paikallisesti tai alueellisesti olisi hyvä keskustella lausuntojen kirjoittajien kanssa ja pohtia erityistä tukea ja pidennettyä oppivelvollisuutta koskevia normeja, niiden tulkintaa ja yhteisiä linjauksia. Huoltajan kanssa tehtävää yhteistyötä helpottaa se, että päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on linjassa asiantuntijalausunnon kanssa. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jos päätös on jäänyt tekemättä tai oppilaan tilanne muuttuu esi- tai perusopetuksen aikana, voidaan päätös poikkeuksellisesti tehdä myöhemminkin. Tällöin oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin. Päätös vaikuttaa myös opetuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden erityisen tuen päätös tarkistetaan, kuten muillakin oppilailla ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Tarkistamista varten myös pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys. Päätöksen perustelujen tulee sisältyä oppilaalle tehtävään pedagogiseen selvitykseen. Selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä arviolla tai muulla asiantuntijalausunnolla. Tällä hetkellä on oppilaita, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, vaikka heillä ei ole siihen tarvetta, eivätkä he täytä pidennetystä oppivelvollisuudesta 15

16 annettua määritelmää. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Päätöksen tekee sama viranhaltija tai toimielin kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirin ottamisen. Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä voidaan tehdä, vaikka oppilas saisi sen jälkeen edelleen erityistä tukea. Päätös tehdään aina oppilaan edun ja tarpeiden perusteella, ei esimerkiksi sen vuoksi, että oppilasryhmät saadaan paremmin muodostettua. Jos erityisen tuen antamisen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä. Kolme tapaa järjestää pidennetty oppivelvollisuus Alla esitetyt pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamisen kolme tapaa on esitetty opetussuunnitelman perusteiden luvussa ja kunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa luvussa Eri hallintokuntien ja toimijoiden, kuten lausuntoja antavien tahojen välinen yhteistyö on tärkeää siksi, että tieto pidetyn oppivelvollisuuden tarpeesta tulisi riittävän ajoissa siitä päättävälle ja lapsi ohjautuisi tuen piiriin. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee määritellä yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa, muu yhteistyö sekä eri toimijoiden vastuut ja työnjako. Lisäksi korostetaan sitä, että lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista, koska huoltaja päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen aloittaminen ja kesto sekä perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen kokonaistilanteen, edistymisen ja tuen tarpeen perusteella. Jos lapsi aloittaa esiopetuksen suoraan oppivelvollisuutena 6-vuotiaana, ratkaisu siitä kestääkö esiopetus yhden vai kaksi vuotta, tehdään ensimmäisen esiopetusvuoden aikana vasta siinä vaiheessa, kun nähdään onko lapsi valmis siirtymään ensimmäiselle luokalle jo yhden esiopetusvuoden jälkeen vai tarvitseeko hän vielä toisen vuoden esiopetusta. Huoltajalle on tärkeää kertoa, että jos hän valitsee oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen 5-vuotiaana, lapsi aloittaa silloin perusopetuksen 7-vuotiaana. Kolmas esiopetusvuosi voi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisesti. Tällainen päätös voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, jos esiopetuksen toisen vuoden aikana tai sen loppupuolella havaitaan, ettei lapsi ole esiopetuksen aikana edistynyt tavoitteiden mukaisesti, mutta hänellä olisi potentiaalia selviytyä perusopetuksessa merkittävästi korkeampien tavoitteiden mukaisesti kuin silloin, jos hän aloittaisi perusopetuksen 7-16

17 vuotiaana. Tällainen harvinainen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että lapsi on esiopetuksen aikana ollut pitkiä aikoja sairaana. Aina, jos lapsi ei aloita perusopetusta 7-vuotiaana, tehdään hänelle perusopetuslain 27 :n mukainen päätös. Sen mukaan opetuksen järjestäjä voi psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Jokaisen lapsen/oppilaan kohdalla on aina tiedettävä, onko hän esiopetuksessa vai perusopetuksessa ja millä vuosiluokalla hän on. Tämä koskee myös vaikeimmin vammaisia toiminta-alueittain opiskelevia. Mitä pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa käytännössä Ymmärtämisen helpottamiseksi on erotettava toisistaan, että oppivelvollisuuden kesto on eri asia kuin se, kuinka kauan oppivelvollisuuden suorittamiseen kuluu aikaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppivelvollisuus alkaa 6- vuotiaana esiopetuksella. Muilla oppilailla se alkaa perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla 7-vuotiaana. Yleisen oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien oppilaiden oppivelvollisuus kestää 10 vuotta. Useimmat suorittavat perusopetuksen oppimäärän yhdeksässä vuodessa. Yksi ylimääräinen vuosi oppivelvollisuutta takaa sen, että oppilas on vielä oppivelvollinen, vaikka jäisi kerran luokalleen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilaskaan ei aina käytä oppivelvollisuuden suorittamiseen 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla 11 vuotta täyttyy vain siinä tapauksessa, että hän aloittaa oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen 6-vuotiaana ja käyttää lain antaman mahdollisuuden saada esiopetusta kaksi vuotta tai jää luokalleen. Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin, oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas aloittaa 6-vuotiaana oppivelvollisuuteen kuuluvalla esiopetuksella, käy esiopetusta yhden vuoden, koska hänen katsotaan olevan valmis aloittamaan perusopetus, hän suorittaa oppivelvollisuutensa yleensä kymmenessä vuodessa. Perusopetus käsittää aina vuosiluokat 1-9. Koulunkäynti ei voi jatkua pidempään, ellei oppilas jää luokalleen, mikä on erityistä tukea saavan oppilaan kohdalla hyvin poikkeuksellista. Perusopetuksen päättötodistuksen saatuaan oppilas voi osallistua lisäopetukseen, mikäli kunta sitä järjestää. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 5-vuotiaana aloitettu ns. oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus on samojen esiopetuksen normien alaista kuin ilman tätä päätöstä olevien oppilaiden vastaava 6-vuotiaana aloitettu esiopetus. Esiopetusta 17

18 voidaan antaa vain perusopetuslaissa ja päivähoitolaissa säädetyissä paikoissa. Kunta päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen esiopetuksen järjestämispaikasta. Esiopetus toteutetaan aina esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti riippumatta siitä, missä sitä annetaan. Lapsella on oikeus vähintään 700 tuntia lukuvuodessa kestävään esiopetukseen. Lapsen ollessa 5-vuotias huoltaja valitsee, osallistuuko lapsi esiopetukseen, 6-vuotiaana se on osa oppivelvollisuuden suorittamista. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia koskevat samat säädökset kuin muitakin, esimerkiksi valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001). Jos tästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, esimerkiksi oppilas vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta tai opetus poikkeaa jonkin oppiaineen kohdalla vuosiluokan tuntimääristä, tulee tästä päättää perusopetuslain 18 :n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toimintaalueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat. Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, päätetään siitäkin perusopetuslain 18 :n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Ellei poikkeaminen ole tilapäinen, esimerkiksi sairaudesta johtuen, tulee siitä aina tehdä päätös, jonka tarpeellisuus tarkistetaan perusopetuslain mukaisesti. Perusopetusasetuksessa on säädetty pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot. Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti. Jos esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään, 20 oppilaan enimmäisryhmäkokoa noudatetaan kaikilla oppitunneilla. Ryhmäkokosäännökset koskevat myös esiopetusta. Samanaikaisopetuksessa tilanteessa, jossa luokassa on kaksi opettajaa, lasketaan oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, näin ollen tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi. Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätösten tulee aina perustua tapauskohtaiseen harkintaan. Päätöstä pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä ei voi tehdä esimerkiksi sen vuoksi, että ryhmäkoko muuten ylittäisi säädetyn. Opetuksen järjestäjä ei voi kategorisesti päättää, että jonkin diagnoosin saaneiden oppilaiden, esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten, opetus järjestetään aina yksilöidyssä koulussa, luokassa tai tietyssä esiopetusryhmässä vaan päätös opetuspaikasta harkitaan yksilökohtaisesti erityisen tuen päätöksen yhteydessä. 18

19 Varhennettu esiopetus Pietarsaaren päivähoidossa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat sekä suomenettä ruotsinkieliset lapset pyritään ohjaamaan Kirkkorannan päiväkotiin viimeistään viisivuotiaina, eli varhennettuna esiopetusvuotenaan. Pietarsaaren kaupungissa paras valmius vastaanottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita, sekä suomenettä ruotsinkielisiä oppilaita on Kirkkorannan päiväkodissa. Vastaavasti koulun puolella paras valmius vastaanottaa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä tilojen että henkilökunnan koulutuksen puolesta on Länsinummen koulussa ja Kirkkoranta-Jungmannin koulussa. Varhennetun esiopetuksen aikana tehdään yhteistyötä vastaanottavan koulun kanssa. Syksyn aikana vastaanottavan koulun erityisopettaja/resurssiopettaja käy tapaamassa lasta päivähoidossa. Kevätlukukauden aikana lapsi käy yhdessä avustajansa kanssa tutustumassa tulevaan esiopetuspaikkaansa ja sen henkilökuntaan, myös erityisopettajan on tärkeää olla läsnä tässä tapaamisessa. Järjestelyn tarkoituksena on entisestään tehostaa ja keskittää lapsen ympärillä toimivaa tukiverkostoa, johon kuuluvat erityislastentarhanopettajat, erityispäivähoidonavustajat ja muut tukipalvelut. 19

20 HAKEMUS PIDENNETYSTÄ OPPIVELVOLLISUUDESTA JA PÄÄTÖS ERITYISESTÄ TUESTA Lapselle/oppilaalle Syntymäaika Lapsella/oppilaalla on nykyinen paikka seuraavassa ryhmässä Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti Hakemukseen liitetään: lääkärinlausunto psykologinlausunto kuntoutussuunnitelma HOPS muu lausunto Päätös erityisestä tuesta tehdään PoL:n 17 :n 4 momentin perusteella ja päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään PoL:n 25 :n 2 momentin perusteella. Suunnitelma erityisen tuen järjestämisestä: 1. Lapsen ensisijainen ryhmä 2. Lapsen tarvitsemat tulkkaus- ja avustajapalvelut 3. Henkilökohtaiset pedagogiset järjestelyt (oppimisympäristö, opetusmenetelmät, materiaalit ja välineet) Pietarsaari / 20 Erityislastentarhanopettaja/erityisopettaja Huoltaja Huoltaja Puhelinnumero ja sähköposti Puhelinnumero ja sähköposti 20

21 HOPS Henkilökohtainen hoito-, opetus-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle (jolle annetaan erityistä tukea) Salassa pidettävä Päivähoitopaikka: Ajalle: Henkilötiedot: Nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltaja/t: Sähköposti: Sähköposti: Suunnitelman laatimiseen osallistuneet: puh. puh. Perustiedot: (nykytilanne esim. ryhmän koko, perheenjäsenet, ) Lapsen oppimiseen ja kasvuun liittyvät erityistarpeet: Tehdyt toimenpiteet asiantuntijoiden konsultaatio Keskustelu huoltajien kanssa Keskustelu erityislastentarhanopettajan kanssa Avustaja Psykologin konsultointi Terapiat (mitkä, kuinka usein, kuka on antanut) Sosiaalityöntekijän konsultointi Muuta 21

22 Suunnitelma konkreettisesta toimenpiteestä: (minkälainen tuki, kuinka usein tuki annetaan, vastuuhenkilö) Sosiaaliset taidot: Päivittäistaidot: Motoriikka: Kielelliset taidot: Silmä /käsi: Tarkkavaisuus/ muisti: Tunteiden ilmaisu/ yhteistyökyky: Minäkuva: Työtavat: Leikki: Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia asiakirjoja (pvm ja vastuuhenkilö) Lapsen Lenekartoitus Aikaisemmat HOPS:it Mahdolliset muut asiakirjat Tavoitteet Lähitavoitteet (seuraavaan keskusteluun huoltajien kanssa) Pitkäaikaiset tavoitteet Yhteistyön toteuttaminen huoltajien kanssa 22

23 Arvionti: Suunnitelman seuraava arviointi: (pvm ja paikka) Muita kommentteja: Pietarsaari / 20 Varhaiskasvatuksen henkilö (nimi ja ammatti): Sallin tämän asiakirjan sisältämien, hoidon, opetuksen ja kuntoutuksen kannalta tarpeellisten tietojen käyttämisen, sekä niiden siirtämisen lapseni työtiimin kesken. Hyväksyn lapseni HOPS- suunnitelman ja sitoudun osaltani noudattamaan sitä. Huoltaja/t: Sosiaalihuoltolaki (1982/710) 57 määrittelee varhaiskasvatushenkilökunnan vaitiolovelvollisuuden seuraavasti: Kunnan palveluksessa olevat eivät saa ilman asianomaisen henkilön tai, milloin hänellä ei ole edellytyksiä arvostella annettavan suostumuksen merkitystä, hänen holhoojansa tahi muun huoltajan lupaa ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tahi tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää. Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asian ilmaisemista sille, jolla viran puolesta on oikeus saada asiasta tieto. Jakelu: Kokouksessa mukana olleille, sekä: Arviointikokous: / 20 Osallistujat (nimi ja ammatti) Arvio tuen sopivuudesta ja riittävyydestä Toimenpiteet jatkossa: 23

24 Allekirjoitukset: HOPS liite Lapsen nimi: Päivähoitopaikka: HOPS- tiimi ajalle: Nimi ja ammatti: Puhelin Sähköposti: 24

25 B.2. Hojks varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevalle lapselle Lapsella, jolla on pidennetty oppivelvollisuus, on oikeus saada erityistä tukea ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään samaa suunnitelmaa. Erityislastentarhanopettaja vastaa suunnitelman laatimisesta päivähoidossa. Esiopetuksessa vastuu on erityisopettajan. Suunnitelma tehdään aina yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaa arvioidaan ainakin kerran vuodessa. Lomake löytyy sivulta 39. Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lähikoulun kanssa. Koulu kutsuu huoltajat ja tulevat esioppilaat tutustumaan esiopetukseen sovittuna päivänä keväällä. Keväällä esiopettajat ja lastentarhanopettajat/muu varhaiskasvatuksen henkilökunta ja kiertävä erityislastentarhanopettaja tapaavat. Myös koulujen erityisopettajien on oltava mukana, jotta he voivat saada tietoa tuen tarpeessa olevista lapsista. Tällöin jokaisen lapsen kohdalla käydään läpi lomake Silta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Lastentarhanopettaja antaa kopiot lasten varhaiskasvatussuunnitelmista (lapsen Vasu) ja muut dokumentit esiopettajalle. Huoltajien suostumus on pyydettävä kirjallisena. Tuen tarpeessa olevat lapset ovat etusijalla tapaamisissa. Syksyllä kiertävä erityislastentarhanopettaja kutsuu koolle HOJKS -kokouksen esiopetukseen, koskien pidennetyn oppivelvollisuuden lapsia. Tässä vaiheessa HOJKSin tekeminen siirtyy erityisopettajalle. Erityislastentarhanopettaja vastaa tietojen siirtämisestä, HOPSeista, HOJKSeista ja muista dokumenteista erityisopettajille koskien niitä lapsia, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa varhaiskasvatuksessa. 25

26 SILTA VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN Päivämäärä: Lapsen nimi: Hoitopaikka: Syntymäaika: kyselee, odottaa vastausta vastaa kysymyksiin asiallisesti pystyy kuvailemaan asioita ja tapahtumia asiallisesti keskittyy kuuntelemaan keskustelee vastavuoroisesti odottaa omaa vuoroaan pysyy asiassa osaa pyytää apua ottaa toiset huomioon haluaa leikkiä ja toimia toisten lasten kanssa siirtyy sujuvasti tilanteesta toiseen ilmaisee omia tunteitaan ilmaisee myötätuntoa noudattaa ohjeita ja sääntöjä jaksaa keskittyä toimintaansa ymmärtää oikean ja väärän myöntää virheitä kestää häviötä 26

27 luottaa itseensä tuntuu olonsa turvalliseksi osaa käydä omatoimisesti vessassa pukee sujuvasti kävelee viivaa pitkin hyppää yhdellä jalalla heittää ja ottaa kiinni pallon haluaa toimia liikuntaleikeissä kätisyys on vakiintunut osaa käyttää haarukkaa ja veistä kynäote saksien käyttö oman nimen kirjoittaminen on kiinnostunut kirjaimista ja numeroista osaa painaa mieleensä asioita ja käyttää niitä myöhemmin havaitsee eroja ja samankaltaisuuksia Varhaiskasvatuksen henkilö: (nimi ja ammatti) Huoltaja/t: 27

28 ESIOPETUS Lokikirja Näin ohjaat laivaa (Laivasuunnitelman käyttöohjeet) Laiva on lapsen oppimissuunnitelma esiopetuksessa. Opetussuunnitelman mukaan jokaiselle lapselle pitää tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jonka perusteella suunnitellaan sekä toimintaa että mahdollisia tukitoimenpiteitä. Laivasuunnitelmasta kerrotaan syksyllä ensimmäisissä vanhempain-tapaamisissa. Laivasuunnitelma tuodaan täytettynä syyskuun aikana esiopettajalle. Lokakuussa esiopettaja käy kehityskeskustelun huoltajan kanssa. (Lapsi voi osallistua, jos niin päätetään). Keskusteluun varataan aikaa n. 30min. Ennen keskustelua Esiopettaja lukee lapsen dokumentit ja mahdolliset suunnitelmat päivähoidosta. Vanhemmat käyvät kotona yhdessä lapsensa kanssa läpi purjeiden sisällöt ja miettivät; onko taito jo saavutettu vai tarvitaanko vielä harjoitusta, sekä missä lapsi on jo taitava ja mitä hän haluaisi oppia esiopetuksessa. Saavutetut taidot väritetään samalla värillä ja muut jätetään värittämättä. Syksyllä ja keväällä käytetään eri värejä. Huoltaja kirjaa laivan ruumaan lapsen vahvuudet ja tavoitteet. Esiopettaja täyttää kompassi-lomakkeen keskustelun aikana tai keskustelun jälkeen jos huomataan, että lapsella on jonkinlainen tuen tarve. On tärkeää, että kaikki tehdyt tukitoimenpiteet dokumentoidaan (kuka on tukea antanut ja kuinka usein ja miten lapsi on hyötynyt niistä) mikäli myöhemmin halutaan tehdä hakemus erityisestä tuesta tai lisävuodesta esiopetuksessa. Keväällä käydään laivasuunnitelman arviointikeskustelu, ainakin niiden lapsien kanssa, joille on annettu tehostettua tukea. Lapsi värittää saavutetut taidot kevään värillä yhdessä aikuisen kanssa. Huoltaja, lapsi ja esiopettaja allekirjoittavat laivasuunnitelman. 28

29 Arviointikeskustelun jälkeen laiva ja kompassi laitetaan lapsen kansioon. Kansiota säilytetään esiopetusluokassa esiopetusvuoden ajan. Keväällä ennen koulun alkua esiopettaja antaa kansion suoraan tulevalle opettajalle (tai koulun rehtorille). Kompassi tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle Kompassia käytetään apuna keskustelussa sekä pedagogisessa tiimissä että huoltajien kanssa. Sitä käytetään tarkistuslistana, johon voidaan myös kirjata suunnitellut tukitoimenpiteet. Tukitoimenpiteet ja muut lausunnot kirjataan myös lomakkeeseen Pedagoginen arvio ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Tämä koskee vain niitä lapsia, joille annetaan tehostettua tukea. Kompassilomakkeen ei siis tarvitse seurata lasta kouluun, vaan riittää kun Laivasuunnitelma ja lomake Pedagoginen arvio ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ovat mukana. Kompassilomake voidaan hävittää, kun lapsi aloittaa koulun. A.1. Pedagoginen arvio ja A.2 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Keskusteltuaan lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta ja sovittuaan tukitoimista, esiopettaja kirjaa nämä asiat Pedagoginen arvio ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma- lomakkeeseen, jonka huoltaja tämän jälkeen allekirjoittaa. Toimintaa suunnitellaan oppimissuunnitelman mukaisesti. Lomaketta käytetään myös arvioitaessa tukitoimenpiteitä. Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Pedagogisen tiimin (esiopettaja, erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi) ja huoltajien on huolellisesti perusteltava, minkä takia lapsi tarvitsee koulun aloituksen vuotta säädettyä myöhemmin. Perusteluista tulee ilmetä miten lapsi hyötyy toisesta esiopetusvuodesta ja mitä tukitoimenpiteitä on jo tehty ja miten lapsi on hyötynyt niistä. On myös selvitettävä lapselle asetetut tavoitteet ja tukitoimenpiteet mahdollista lisävuotta varten. Perustelut kirjataan Pedagogisen arvion ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmalomakkeeseen. Sen lisäksi tarvitaan koulupsykologin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunnot liitetään huoltajien anomukseen (lomake Anomus koulunkäynnin 29

30 aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä myöhemmin), joka lähetetään Päivä- ja koulutusvirastoon toukokuun aikana. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto tekee päätöksen. Lapselle, jolle on myönnetty lisävuosi esiopetuksessa on annettava tehostettua tukea. Lapselle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, toimintamenetelmät ja vastuuhenkilöt. Huoltajat osallistuvat suunnitelman tekemiseen. Lomake löytyy myös Päivähoito- ja koulutusviraston kotisivulta tai kansliasta. 30

31 ANOMUS KOULUNKÄYNNIN ALOITTAMISESTA VUOTTA SÄÄDETTYÄ MYÖHEMMIN Anomme lapsellemme Henkilötunnus - PoL 27 mukaista oikeutta aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin, syksyllä Perustelut ja suunnitelma tukitoimenpiteistä: Nykyinen esiopetusryhmä Esiopettaja Liitteet: pedagoginen arvio* koulupsykologin lausunto* lääkärin lausunto muu lausunto * liitettävä mukaan Pietarsaari Huoltaja/t Puh. 31

32 A.1. LAIVA - lapsen oppimissuunnitelma esiopetuksessa 32

33 LAIVASUUNNITELMAN LIITE Lapsen nimi: Esiopetusryhmä: Esiopettaja: Näissä olen taitava: Päivämäärä: Haluan oppia: Näitä asioita harjoittelen: Tavoitteet tälle vuodelle: Kodin ja esiopetuksen yhteiset tavoitteet: 33

34 Salassa pidettävä KOMPASSI - lomake 34

35 35

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 27.4.2012 Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskevaan uudistukseen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki 5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta esiopetukseen paremmin sopivaa nimitystä kasvun ja

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto TOINEN KELPO-AALTO Aalto syntyy, kun tuuli tarttuu vesimolekyyleihin ja ne lähtevät pyörivään liikkeeseen. Rikkoutuneeseen vedenpintaan syntyy lisää kitkaa, jolloin tuuli tarttuu siihen paremmin- - (Wikipedia,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus

Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus Loviisa Opetus ja koulutus Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA 2014 Sisällysluettelo Hyvä opettaja...3 1. KOLMIPORTAINEN TUKI...4 2. OTE PERUSOPETUSLAIN SÄÄNNÖKSISTÄ

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa 1.8.2016 Kemiönsaaren kunta 2 Sisällysluettelo sivu 1. A OPPIMISEN JA KASVUN TUKI ESIKOULUSSA 4 1. B OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 24.3.2015 Jussi Pihkala Yhteisiä tavoitteita - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen Oppilaan oikeus saada perusopetusta - Varhainen tuki

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot