Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 146, klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen, poissa , klo Ritva Vatjus, jäsen, poissa , klo sekä 146, klo Esko Vinkki, jäsen, poissa , klo Heino Vuorenmaa, jäsen, poissa , klo MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. OLLEET Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Seija Ristimaan ja Marjaana Laitila-Säilyn. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA Perjantai ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Isosalo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Ristimaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Marjaana Laitila-Säily Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu , 105 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle asemakaavavalituksen johdosta Asemakaavan osittainen voimaansaattaminen Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuokran tarkistus/incap Furniture Jokihelmen opiston sopimus v Kujansuu -tilan ostaminen Mieluskylän asuntolan myynti Kaavoitusohjelma vuosille Vakanssien täyttöluvat Osallistuminen kuntamarkkinoille , 111 Vastaus Esko Joentakasen oikaisuvaatimukseen kaupunginhallituksen päätöksestä Kirjelmät Muut asiat 280 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASEMAKAAVAVALITUKSEN JOHDOSTA (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Haapaveden keskustan asemakaavan muutoksen Kyseisestä päätöksestä on valitettu Oulun hallinto-oikeuteen ja Oulun hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Outi Huurre sekä Juha ja Auli Satokangas ovat valittaneet Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Haapaveden kaupunkia antamaan selityksen asiassa mennessä. Esityslistan liitteenä nro 104/2010 ovat valitukset. Maankäyttöinsinööri on laatinut selitysluonnokset, jotka ovat esityslistan liitteenä nro 105/2010. Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen nro 105/2010 mukaiset selitykset korkeimmalle hallinto-oikeudelle asemakaavavalitusten johdosta. Hyväksyttiin. Merk. Esko Vinkki, Viljo Saukko, Ritva Vatjus ja Heino Vuorenmaan poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

4 Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN OSITTAINEN VOIMAANSAATTAMINEN (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Haapaveden keskustan asemakaavan muutoksen Kyseisestä päätöksestä valitettiin Oulun hallinto-oikeuteen. Oulun hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa Haapaveden kaupunki päätti olla valittamatta Oulun hallintooikeuden päätöksestä Valitusaika Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä on kulunut ja asiassa on tehty kaksi valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusten voidaan katsoa koskevan pelkästään korttelia 20. Maankäyttö- ja rakennuslain 26 luvun 201 :n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Kaupunginhallitus määrää kaupunginvaltuuston päätöksen ja Oulun hallinto-oikeuden päätöksen nro 10/0221/2 mukaisesti Haapaveden keskustan asemakaavan tulemaan voimaan muilta osin kuin korttelin 20 osalta sekä ryhtyy kaavan toteuttamiseksi täytäntöönpanotoimiin muuten, paitsi korttelin 20 osalta. Hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaavakartta, kaupunginhallituksen päätös sekä hallinto-oikeuden päätös nro. 10/0221/2 toimitetaan hallituksen jäsenille välittömästi. Merk. Esko Vinkki, Viljo Saukko, Ritva Vatjus ja Heino Vuorenmaan poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

5 Kaupunginhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

6 Kaupunginhallitus Haapaveden kaupunki on hakenut harkinnanvaraista rahoitusavustusta aikaisempina vuosina. Kaupungille on viimeksi harkinnanvaraista rahoitusavustusta myönnetty vuonna Kirje on oheislukemistona. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus katsoo ettei Haapaveden kaupungilla ole edellytyksiä hakea harkinnanvaraista valtionosuutta. Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvän taloudenpidon vuoksi kohtuullinen. Samalla kaupunginhallitus esittääkin pontena että jatkossa harkinnanvaraista korotusta annettaisiin niille kunnille jotka ovat omalla toiminnallaan saaneet kuntataloutensa kuntoon. Tällöin harkinnanvaraiseen rahoitukseen saataisiin liitettyä kannustavuuselementti. Hyväksyttiin.

7 Kaupunginhallitus VUOKRAN TARKISTUS/INCAP FURNITURE Khall Incap Furniture Oy on ollut yrityssaneerauksessa lähtien ja yrityssaneeraus on edistynyt aikataulujen mukaisesti. Yhtenä yrityssaneerauksen toimenpiteenä Incap Furniture Oy esittää nykyiseen vuokraan alennusta. Selvitysmies Lauri Yli-Pukki saapuu kokoukseen kertomaan tarkemmin Incap Furniture Oy:n yrityssaneerauksen vaiheista, toimenpiteistä ja siihen liittyvistä aikatauluista. Kaupunginhallitus päättää alentaa Incap Furniture Oy:ltä perittävää vuokraa 50 % väliseksi ajaksi yrityssaneerauksen vuoksi. Hyväksyttiin. Merk. Yrityssaneerauksen selvittäjä Lauri Ylipukki ja elinkeinojohtaja Karl Filtness oli läsnä pykälän käsittelyn ajan klo Khall Haapakosken vanhan osan vuokrasopimus on tehty useassa osassa. Sopimus on nyt selkeyden vuoksi koottu yhteen ja samalla on täsmennetty joitakin sanamuotoja vastaamaan nykyistä tilannetta. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja Incap Furniture Oy:n välisen Haapakosken teollisuuskiinteistön vuokrasopimuksen liitteen nro 70/2009 mukaisesti. Hyväksyttiin. Khall Omistusneuvottelut Incap Furnituren osalta ovat käynnissä. Heinäkuun aikana henkilökunta on ollut kesälomalla ja elokuussa työt ovat alkaneet noin 25 henkilön voimin. Em. henkilökunnalle on Haapakosken tehtaalla luvassa töitä vuoden 2010 loppuun. Yritykseltä on tullut toivomus, että päättyneen vuokrasopimuksen ehdoilla jatkettaisiin vuoden 2010 loppuun.

8 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää jatkaa vuokrasopimusta Incap Furniture Oy:n kanssa hyväksytyillä ehdoilla vuoden 2010 loppuun saakka. Hyväksyttiin.

9 Kaupunginhallitus JOKIHELMEN OPISTON SOPIMUS V (Valm. kaupunginjohtaja) Jokihelmen opistossa (kansalaisopistossa) ovat mukana Haapaveden lisäksi Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Siikalatva kahden kylän osalta ja Pyhäntä. Siikalatvan kunta on kilpailuttanut osaltaan kansalaisopistotoiminnan jatkamisen ja on päätynyt laajentamaan Jokihelmen opiston toimintaa koko Siikalatvan kunnan alueelle vuoden 2011 alusta lukien. Tämän johdosta on jäsenkuntien kesken neuvoteltu Jokihelmen opiston sopimuksesta ja päädytty esittämään jäsenkunnille sen tarkistamista. Uudessa sopimuksessa toiminnan perusperiaatteet säilyvät nykyisellään. Esityslistan liitteenä nro 106/2010 on Jokihelmen opiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus. Kaupunginhallitus esittää oheisen sopimuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus KUJANSUU -TILAN OSTAMINEN (Valm maankäyttöinsinööri) Alli Marjatta Jussilan (k ) oikeudenomistajat ovat antaneet Op- Kiinteistökeskuksen Haapaveden toimistolle toimeksiannon tarjota julkiseen myyntiin Myyrinkujalla terveyskeskuksen vieressä sijaitsevaa Kujansuu -tilaa sillä olevine rakennuksineen. Haapaveden kaupunki on tarjonnut Kujansuu -tilasta euroa, jonka ostotarjouksen myyjien edustaja on ilmoittanut Op-Kiinteistökeskukselle tulleen heidän puoleltaan hyväksytyksi. Kujansuu -tila sijaitsee Myyrinkujan varressa asemakaavan korttelissa 72 YS II ja se on aivan terveyskeskuksen vuodeosasto-siiven vieressä. Tilan pinta-ala on 3251 m 2 ja siitä on Myyrinkujan katualuetta 486 m 2 ja 2765 m 2 YS II 2765 m 2. Liitteenä nro 107/2010 on kauppakirjaluonnos tilan ostamiseksi tehtävästä kaupasta. Kaupunginhallitus päättää ostaa edesmenneen Alli Marjatta Jussilan oikeudenomistajilta Kujansuu -tilan (tunnus ) sillä olevien rakennuksineen ja liittymineen euron kauppahinnalla ja muuten kauppakirjaluonnoksessa esitetyin ehdoin. Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus MIELUSKYLÄN ASUNTOLAN MYYNTI Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Op-Kiinteistökeskuksen Haapaveden toimisto on Haapaveden kaupungin toimeksiannosta markkinoinut Mieluskylän koulun asuinrakennuksen myyntiä. Asuntolarakennus on tiilirakenteinen ja se on valmistunut v Rakennuksessa on kaksi asuinkerrosta, kellari ja ullakko ja siinä on yhteensä kuusi asuinhuoneistoa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 746 kerros-m 2 ja sen tilavuus on 2120 m 3. Rakennukseen ei ole sen käytön aikana tehty perusteellista peruskorjausta. Asuntolasta on T:mi Jouni Eilola jättänyt euron suuruisen ostotarjouksen. Kauppaneuvotteluissa on soviteltu mm. kauppaan sisällytettävän tontin rajaamisesta, lämmitysjärjestelyistä, liittymistä ja tieyhteydestä: tieyhteys tontille tulee Sysirantaan kuljettavasta maantieliittymästä, kauppaan ei sisälly sähkö- eikä vesiliittymää eikä koulurakennuksesta nyt johdettavaa lämpöä, jätevedet ostaja saa johtaa koulun pienpuhdistamoon kulloinkin voimassa olevaa jätevesimaksua vastaan, ostaja saa oikeuden asentaa Mielushovitilalle (peltoalue asuntolasta joelle päin) maalämpöputkiston asuntolan lämmönlähteeksi yhdessä erikseen sovittavaan paikkaan. Kaupunginvaltuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään rakennettujen kiinteistöjen kauppahinnasta. Kauppakirjan tekeminen sisältyy kiinteistövälittäjän toimeksiantoon. Liitteenä nro 42/2010 on kauppakirjaluonnos ja karttakuva kiinteistöstä. Kaupunginhallitus päättää myydä T:mi Jouni Eilolalle Mieluskylän koulun asuntolarakennuksen ja sen tontiksi erotettavan noin 3340 m 2 :n suuruisen määräalan euron kauppahinnalla liitteenä nro 42/2010 olevassa kauppakirjaluonnoksessa esitetyillä ehdoilla. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan tarkennukset päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus antaa kaupunginjohtajalle oikeuden tarkentaa kauppakirjaa ja sen liitekarttaa erityisesti tien osalta koulun henkilökunnan ja ostajan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

12 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginhallituksen :n päätöksen mukaisesti asuntolarakennuksen kaupasta ja siihen sisällytettävän tontin muodostamisesta käytiin neuvottelut, joiden perusteella laadittiin ja allekirjoitettiin kauppakirja Kauppaneuvotteluissa ostaja halusi myös ostaa suoraan henkilönimilleen (Jouni ja Päivi Eilola) eikä toiminimelle, kuten alkuperäisessä ostotarjouksessa ilmoitti. Ostajan lainhuutohakemuksesta maanmittauslaitos on ilmoittanut ostajalle (Jouni ja Päivi Eilola), että lainhuutoa ei voida myöntää koska myyjän myyntipäätöksessä on eri ostaja kuin kauppakirjassa. Tästä syystä kaupunginhallituksen tulee vielä tarkentaa tekemänsä myyntipäätös lopullisen kauppakirjan mukaiseksi. Samalla tarkennetaan määräalat, joista myyty asuntolan tontti muodostuu. Lopullisen kauppakirjan mukainen ostaja on Jouni Eilola ja Päivi Eilola os. Vanhatie 57, Haapavesi ja asuntolarakennuksen mukana myytävä tontti muodostuu noin 560 m 2 :n suuruisesta määräalasta tilasta Siirtola/tunnus ) ja noin 3440 m 2 :n suuruisesta määräalasta tilasta Mielushovi (tunnus ) allekirjoitetun kauppakirjan liitekartan mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää muuttaa päätöstään seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää myydä Jouni ja Päivi Eilolalle Mieluskylän koulun asuntolarakennuksen ja sen tontiksi erotettavan noin 4000 m 2 :n suuruisen määräalan euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä nro 108/2010 olevan allekirjoitetun kauppakirjan mukaisilla ehdoilla. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että kaupungin tulee huolehtia, että vesi- ja sähköyhteydet hoidetaan kuntoon Sysirantaan.

13 Kaupunginhallitus KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE Maank tmk , 8 (Valm. maankäyttöinsinööri) Nykyisen kaavoitus ohjelman vuosille hyväksyi kaupunginvaltuusto Hyväksytty ohjelma on liitteenä nro 12/2010. Lähimpien vuosien kohteista Ryyppymäen kaavoitus on ajoitettu alkavaksi v ja Itä-Huiskan v Näiden osalta voisi harkita keskinäisen ajoituksen muuttamista, sillä Itä- Huiskassa on muutamia yksityisomisteisia alueita, joihin rakentamiselle ei voida lupahakemuksia käsitellä ennen kuin asemakaava on tehty ja toisaalta Ryyppymäen kaavoitus nykyisellä rakennuspaikkareservillä ei ole niin kiireellinen, etteikö sen aloittamista voisi siirtää vuodella. Ohjelma-aikana keskustan osayleiskaavan valmistuttua voitaisiin aloittaa uuden asemakaavan laatiminen Härkäojan luoteispuoliselle noin 30 ha:n alueelle. Kaavoitusohjelmaluonnos on liitteenä nro 13/2010. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavoitusohjelmaluonnoksen, tekee siihen tarpeellisiksi katsomansa muutokset sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Maankäyttötoimikunta päätti muuttaa ehdotettua kaavoitusohjelmaa siten, että Vatjusjärven osayleiskaavan tarkistamisen aloittaminen merkitään vuodelle 2011 ja päättyminen vuodelle 2012 sekä Ryyppymäen alueen uuden asemakaavan laatiminen aloitetaan v ja valmistuminen v Näin tarkistettuna maankäyttötoimikunta esittää kaavoitusohjelmaa vuosille kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Merk. Tämä asia käsiteltiin klo ennen 7:ää. Khall Esityslistan liitteenä nro 109/2010 on kaavoitusohjelmaluonnos. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteen nro 109/2010 mukaisen kaavoitusohjelman hyväksyttäväksi.

14 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin.

15 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. hallintojohtaja) Seuraaville vakansseille on anottu täyttölupaa: 1. Vanhustyöntekijän toimi (LAI KE T) Kestilän palvelukeskuksessa toistaiseksi 50 % työajalla. 2. Kotiavustajan toimi (ASU KE T) Ryhmäkoti Vilhelmiinassa Kestilässä. 3. Sairaanhoitajan toimen (KOT HA T) sijaisuus Haapaveden kotihoidossa ajalla Sairaanhoitajan toimen (KOT RA T) sijaisuus Rantsilan kotihoidossa ajalle Kirjanpitäjän/palkanlaskijan toimi alkaen toistaiseksi. 6. Farmaseutin toimi (FAR PU V) Pulkkilan lääkekeskuksessa toistaiseksi. 7. Lähihoitajan toimen (KOT HA T) perhevapaan sijaisuus ajalle Eläinlääkärin virka Ympäristöpalvelut Helmi/ Kestilän toimipiste toistaiseksi alkaen. Täyttölupa-anomukset ovat esityslistan oheislukemistona. Esitetyt täyttöluvat ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisia eivätkä niiden täyttäminen vaikeuta valmisteltavien toimenpiteiden toteuttamista. Kaupunginhallitus myöntää em. vakansseille täyttöluvat. Hyväksyttiin.

16 Kaupunginhallitus OSALLISTUMINEN KUNTAMARKKINOILLE (Valm. hallintojohtaja) Siika-Pyhäjokialueen liitto tarjoaa jäsenkunnilleen ilmaisen matkan Suomen Kuntaliiton järjestämille Kuntamarkkinoille, jotka pidetään Helsingissä Kuntatalolla. Kuntamarkkinoiden ohjelmassa on lukuisia erilaisia tietoiskuja sekä seminaareja ja tapahtuma kokoaa paikalle kattavasti kuntien ja valtion sekä yritysten ja järjestövaikuttajien edustajia. Kunnat vastaavat itse osallistujiensa majoitus- ja ruokakustannuksista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja kaupungin johtoryhmä voivat osallistua Kuntamarkkinoille. Hyväksyttiin.

17 Kaupunginhallitus VASTAUS ESKO JOENTAKASEN OIKAISUVAATIMUKSEEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ (Valm. hallintojohtaja) Esko Joentakanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä , joka oli kaupunginhallituksen vastaus kaupunginhallituksen jäsenen Martti Revon kyselyyn. Joentakasen oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä nro 110/2010. Kuten kaupunginhallituksen päätöksen esittelytekstissä kerrotaan, asia on jo ollut poliisin käsittelyssä ja kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on päättänyt jättää asiassa esitutkinnan toimittamatta. Asiassa ei ole ilmennyt mitään uutta Heiskarin päätöksen jälkeen. Esityslistan liitteenä nro 111/2010 on kihlakunnansyyttäjä Heiskarin päätös nro 10/737 esitutkinnan rajoittamisesta. Päätöksessä todetaan mm. että valtuutettujen tekoa on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. Kaupunginhallitus päättää, että Esko Joentakasen oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Käsittely: Viljo Saukko ehdotti Seija Ristimaan ja Martti Revon kannattamana, että kaupunginhallitus pyytää selityksen valtuuston kokouksesta poistuneilta kuntalain 40 :ään viitaten. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 5 ääntä (Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Esko Vinkki, Heino Vuorenmaa ja Erkki Rytky) ja Viljo Saukon ehdotus sai 3 ääntä (Martti Repo, Seija Ristimaa ja Viljo Saukko). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan päätös hyväksyttiin äänin 5-3. Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Merk. Heikki Halla-aho ja Ritva Vatjus poistuivat esteellisenä paikalta asian käsittelyn ajaksi klo Kokouksessa pidettiin tauko klo

18 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. hallintojohtaja) 1. Jokilaaksojen musiikkiopisto: Kuntayhtymän valtuuston kokouksen pöytäkirja. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: Esitys maistraatin Haapaveden yksikön siirtämiseksi Ylivieskaan. Saapunut Kuntaliitto: Hankepäätös asiassa Hakemus 09LISÄ/150310/B, Haapaveden kunta ja Bagamoyon kunta (Tansania). Saapunut Keskipiste-Leader ry.: LEADER-tuen maksatushakemus ja LEADERtuen kuntaosuuden suuruus. Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Yleiskirje 16/2010; Vuoden 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: hallituksen kokouksen pöytäkirja. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: kuntayhtymän valtuuston kokouksen pöytäkirja. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja. Saapunut Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Tiedoksi päätös oikaisuvaatimusasiassa. Saapunut Raahen kaupunki, kaupunginvaltuusto: Pöytäkirjan ote asiassa Uuden koulutuskuntayhtymän muodostaminen Oulun eteläpuoliselle alueelle. Saapunut Kuntaliitto: Yleiskirje 16/80/2010; Palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaisille. Saapunut Kuntaliitto: Yleiskirje 14/80/2010; Ennakkoilmoitus vuoden 2013 kuntapäivien ajankohdasta ja paikasta. Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Saapunut Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä. Saapunut Kuntatalous 2/10. Saapunut Haapaveden kaupunki, tekninen lautakunta: Päätös ; Hajaasutusalueiden viemäröinti. Saapunut Markkinaoikeus: Päätös nro. 344/2010 asiassa Suomen Terveystalo vastaan Haapaveden kaupunki; julkinen hankinta, raskaudenajan sikiöseulontojen ultraäänitutkimukset. Saapunut Valtionvarainministeriö: Päätös KELAn vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2010 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois- Pohjanmaan työllisyyskatsaus kesäkuu Saapunut

19 Kaupunginhallitus Jokilaaksojen poliisilaitos: Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja nro. 1/ pidetystä kokouksesta. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Valtionavustuspäätös koskien Haapaveden kaupungin joukkoliikenteen valtionavustushakemusta kuntaperusteisen asiointiyhteyden järjestämiseen reitille Haapavesi Ylivieska Haapavesi. Saapunut Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän hallitus: pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapunut Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Kysely kuljetuskustannuksista vuodelta 2009 ja kuntien ostamasta joukkoliikenteestä. Saapunut Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi: Työterveyspalvelusopimuksen irtisanomisilmoitus. Saapunut Kärsämäen kunta: Kunnanvaltuuston päätös Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhdistäminen. Saapunut Työ- ja elinkeinoministeriö: Suomen aluekehittämisstrategia Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Selvityspyyntö yhtymähallitukselle koskien välitöntä yhteydensaantia terveyskeskukseen. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Selvityspyyntö koskien hoidon järjestämistä kuuden kuukauden kuluessa suun terveydenhuollossa. Saapunut Keskipiste-Leader ry.: Tiedoksi LEADER-tuen kuntaosuuden maksatustilanne. Saapunut Tilitoimisto Rousu Oy: Kirjanpitomaksujen tarkistus. Saapunut Triplan Oy: Kutsu kuntamarkkinoille Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Ilmoitus turkistuottajien lomituspaleluiden lomituskustannusten ennakoiden ja hallintokustannusten määrästä ajalle Saapunut Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi. Hyväksyttiin.

20 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT 1. Marjaana Laitila-Säily: Aloite kaupungin vastaamien teiden kunnossapidosta, esimerkiksi Korvenkuja sekä Pappilantien pyörä-/kävelytie.

21 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 136, 140, 109, 143, 147, 148 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

22 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot