Yhtymähallitus , liite 87

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 87 1 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuoden 2012 toiminnasta. Karviaisen johto on laatinut muistion tarkastuslautakunnan kertomuksessaan esittämien eräiden asioiden osalta Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta laadittu muistio käsiteltiin Karviaisen yhtymähallituksessa Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luvun 4 kohdassa 7 mainittujen indeksien nimet on kirjoitettu väärin. Indeksit, joita Karviaisessa seurataan niiden ilmestyessä ovat: ikävakioitu sairastavuusindeksi ja terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioitu kustannusindeksi ja Yhteiset toiminnot ja hallinto toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakaspalautejärjestelmät Asiakastyytyväisyyskyselyiden ja muiden asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen systemaattiseksi kokonaisuudeksi on mahdollista nyt kun Karviaisen toiminta on saatu vakiinnutettua ja resurssia voidaan kohdentaa tähän tarkoitukseen. Ikäihmisten palvelulinjalla toteutetun vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on esitetty vuoden 2012 toimintakertomuksessa. Kyselyn tuloksia vuoden 2010 tuloksiin arvioitiin tulosten esittämisen yhteydessä. Tulokset esiteltiin keväällä 2013 ikäihmisten palvelulinjan linjapäivässä koko henkilökunnalle sekä osastonhoitajien kokouksessa ja johdon työkokouksessa. Vastausprosenttia ei voitu ilmoittaa, koska lähetettyjen ja jaettujen lomakkeiden määrästä ei ollut tarkkaa tietoa. Tulosten pohjalta laadittiin kehittämisen kohteet yksiköittäin. Henkilökunta ja esimiehet jokaisessa yksikössä ikäihmisten palvelulinjalla ottavat kehittämisen kohteet huomioon omassa toiminnassaan. Kyselyssä toivottiin, että toimipisteissä tilat, joissa voisi tavata omaisia, olisivat siihen tarkoitukseen sopivampia. Tämän toivomuksen toteuttamiseen Karviainen tarvitsee jäsenkuntien tilapalvelun apua.

2 2 Toiminnan kustannusten pitäminen oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen Arviointikertomuksessa (5/18) on kirjoitettu, että toiminnan kustannusten pitäminen oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen tavoitteen mittaamiseksi käytetään terveydenhuollon tarvevakioitua sairastavuusindeksiä. Tällaista indeksiä ei ole olemassa ja tarkastuslautakunta on arviointikertomuksensa tähän kohtaan ottanut ikävakioidun sairastavuusindeksin luvut, jotka on yhtymähallituksen toimintakertomuksessa raportoitu kohdassa terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä. Lisäksi arviointikertomuksessa on viitattu (6/18) vanhustyön tarvevakioituun sairastavuusindeksiin, jonka nimistä indeksiä ei myöskään ole olemassa. Tarkastuslautakunta on kertomuksensa tässä kohdassa raportoinut faktisesti terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidun kustannusindeksin pistemäärät vuosilta Yhtymähallituksen toimintakertomuksen teksti oli seuraava: Edellä mainitun tavoitteen välilliseksi mittaamiseksi on käytetty tarvevakioitujen terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusten indeksiä. Toimintakertomusta laadittaessa ko. indeksin viimeiset tiedot ovat vuodelta 2010, jotka tiedot on raportoitu edellisessä toimintakertomuksessa. Luvussa 9.1 on kuitenkin raportoitu eräistä menoista, joita on erilaisilla kehittämistoimenpiteillä saatu valtuustokauden aikana pienennettyä. Yhtymähallituksen vuoden 2012 toimintakertomuksen laatimisen jälkeen THL julkaisi tiedot vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioiduista menoista ja kustannusindekseistä Menot ja indeksipistemäärät ovat seuraavat: Terveydenhuollon ja vanhusten hoivan menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain nettomenot asukasta kohti ja nettomenoindeksi Nettomenot /asukas Nettomenot, indeksi koko maa = Karkkila Nummi-Pusula Vihti Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula HUS Lohjan sha L-U sha

3 Tarvekerroin, koko maa = 1,00 Tarvevakioidut menot, indeksi koko maa = Karkkila 1,07 1,05 1,04 1,05 1, Nummi-Pusula 1,03 1,03 1,02 1, Vihti 0,78 0,78 0,77 0,77 0, Kirkkonummi 0,7 0,7 0,7 0,71 0, Lohja 0,88 0,89 0,9 0,91 0, Nurmijärvi 0,74 0,75 0,74 0,74 0, Tuusula 0,75 0,75 0,76 0,76 0, HUS 0,84 0,84 0,84 0,84 0, Lohjan sha 0,88 0,88 0,88 0,88 0, L-U sha 1,04 1,03 1,03 1,02 1, Terveydenhuollon ja vanhusten hoivan kustannusindeksin tulkintaa ei tulisi suorittaa absoluuttisena vaan suhteellisena. Indeksit mittaavat kunnan asemaa suhteessa maan keskiarvoon. Kunnan väestön terveystila on saattanut absoluuttisesti nousta, mutta heikentyä suhteessa maan keskiarvoon tai väestön terveydentila on saattanut absoluuttisesti huonontua, mutta parantua suhteessa maan keskiarvoon. Edellä esitettyjen lukujen valossa tarvevakioidun kustannusindeksin kehitys on viime vuosina ollut myönteistä Karkkilan ollessa tarvevakioiduilta kustannuksiltaan hieman alle maan keskiarvon ja Vihdin hieman yli, Vihdin kuitenkin lähestyessä nopeasti maan keskiarvoa. Arviointikertomuksessa mainitaan talous- ja hallintopalvelujen voimakas nousu verrattuna vuoteen Menojen nousu on lähinnä budjettitekninen: varhaiseläkemenoperusteisten maksujen siirtyminen vuoden 2008 henkilöstösopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta Karviaiselle vuonna 2012 (lisäys 104 tuhatta euroa). Varhaiseläkemaksujen siirtymisestä jäsenkuntien budjetista Karviaisen budjettiin on mainittu toimintakertomuksessa luvussa 9.1. tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen. Talousja hallintopalvelujen tilinpäätöksen mukainen toteutuma oli hieman alle talousarvion vuonna Yhteiset toiminnot ja hallinto ym. Henkilöstöpäällikön viran tullessa avoimeksi helmikuussa 2011 yhtymähallitus päätti muuttaa ( ) ko. viran hallinto- ja talouspäällikön viraksi. Näin ollen hallinnon resursseja ei lisätty, mutta työn sisältöä suunnattiin uudestaan. Hallinto- ja talouspäällikön tehtäviksi määriteltiin: - talousarvio- ja vuosisopimusprosessin suunnittelu, kehittäminen, aikataulutus ja osallistuminen toteutukseen - toiminnan ja talouden ohjauksen järjestelmien kehittäminen ja ylläpito - vuosittaisen raportoinnin toteuttaminen - virka- ja työehtosopimukset ja niiden työnantajakohtainen tulkinta - palkkausjärjestelmiin liittyvät asiat ja paikalliset sopimukset - työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen - johdon työhön osallistuminen - kuntayhtymän toimiston lähiesimiestehtävät.

4 4 Hallinto- ja talouspäällikön toimenkuva on laaja sisältäen talous-, henkilöstö- ja tila-asioita. Eri tehtävien painopisteet vaihtelevat vuosittain ja painopistealueet sovitaan vuosittain kuntayhtymän johtajan kanssa. Lisäksi jokaisella johtajalla ja esimiehellä on vastuu yksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. Karviaisen johdon ja linjajohdon tehtävänä on sovittaa toiminnasta ja taloudesta mahdollisimman hyvä kokonaisuus toimintaolosuhteiden puitteissa. Toiminnan ja talouden ohjausta on kehitetty vuonna 2012 ottamalla käyttöön uusi kuukausiraportointi. Raportoinnilla seurataan kuukausittain kustannusten, suoritteiden ja valittujen avainlukujen kehitystä. Raportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkuntien hallituksille kuntien kirjaamon kautta, kuntajohtajille, Karviaisen johdolle ja talousarviosta vastuullisille. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa kiinnittänyt huomiota siihen, että ostoista omaksi -toimintalinjauksesta huolimatta ostopalveluiden suhteellinen osuus on kasvanut. Toimintojen siirtämistä omaksi toiminnaksi on toteutettu vähitellen sellaisilla osa-alueilla, joilla voidaan kohtalaisen pienillä panostuksilla ottaa toimintoja itse tuotettaviksi. Tällaisia ovat olleet esim. lastensuojelun jälkihuollon ostopalveluiden korvaaminen omalla jälkihuollon työntekijällä, lasten ja nuorten toimintaterapian ostojen korvaaminen omalla toimintaterapeutilla. Sen sijaan erilaisia laitos- tai asumispalveluita, jotka vaativat mittavia investointeja ja joista pääosa ostopalveluiden kustannuksista koostuu, ei ole lähdetty toistaiseksi siirtämään omaksi toiminnaksi. On mahdollista, että joitakin tällaisiakin toimintoja olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mutta niiden toteuttaminen vaatii erittäin huolellista valmistelua Lasten ja nuorten palvelulinja Toimintakertomukseen on jäänyt kirjaamatta seuraavien asiakastyytyväisyyskyselyiden ajankohta. Tarkoitus on, että kyselyt toteutetaan syksyllä 2013, koska edelliset kyselyt suoritettiin vuoden 2011 syksyllä. Asiakastyytyväisyyden mittaamismenetelmiä on ennen seuraavaa kertaa harkittava tarkoin, jotta tulokset ovat sekä laajuudeltaan että sisällöltään riittävän edustavia ja siten hyödynnettävissä toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunta on todennut, että kustannusten osittaiseen vähentymiseen on saattanut vaikuttaa se, ettei lastensuojelun osalta päästy lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin. Itse uskomme, että sillä ei ole ollut ainakaan suurta vaikutusta kustannuksiin, koska viive on pienentynyt tarkastusvuonna ja kiireellisiin tarpeisiin on aina vastattu nopeasti. Toisaalta puuttumisen pitkittyminen olisi saattanut aiheuttaa ongelmien vaikeutumista ja kustannusten kasvua. Lastensuojelussa tehtyjen kehittämistoimien seurauksena lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin on päästy vuoden 2013 huhtikuusta lähtien.

5 5 5.3 Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat Arviointikertomuksen mukaan työikäisten palvelulinjalla ei olisi tehty asiakastyytyväisyyskyselyä v. 2012, mutta yhtymähallituksen toimintakertomuksen sivulla 5 todetaan, että kysely on tehty mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaille v Kyselyn tuloksista raportoidaan myös toimintakertomuksessa. Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella on ilmennyt, että työikäisten palvelulinjan asiakastyytyväisyyttä on järkevää mitata kohdennetusti eri asiakasryhmillä. Työikäisten palvelulinjan asiakasryhmät poikkeavat merkittävästi toisistaan, joten aikaisempien vuosien yhteiskysely ei tuottanut juurikaan tuloksia toiminnan ohjauksen tueksi. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa asiakasryhmittäin kohdennetut kyselyt auttavat korjaamaan toimintaa paremmin kuin kaikille osoitetut yleisluontoiset kyselyt. Jatkossakin työikäisille tehdään asiakaskyselyt kohdentamalla kysely vuosittain eri asiakasryhmille. Vuonna 2013 toteutetaan kyselyt ja haastattelut aikuissosiaalityön asiakkaille. Asiakaspalautejärjestelmien tieto ja valitusten määrä raportoidaan jatkossa toimintakertomuksessa. Edellä mainitut talousarviotavoitteet asiakaskyselyistä koskivat koko Karviaista, ei ainoastaan työikäisten palvelulinjaa. Tavoitteena kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin Vuonna 2012 luotiin Karviaiseen uusi raportointikäytäntö kuukausiraporttimuodossa. Raportit käsitellään yhtymähallituksessa. Yhteenveto raporttien sisältämistä jonotiedoista ja hoitotakuun toteutumisesta voidaan jatkossa koota toimintakertomukseen. Arviointikertomuksessa mainittu toiminnan laatutaso, jossa mittarina on kutakin toimintaa ohjaavan lain minimitaso, perustuu vuosille hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Kuntien taloustilanne ja kuntien Karviaiselle vuokraamat tilat eivät ole mahdollistaneet juurikaan tason kohottamista vuodelle Työikäisten palvelulinja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Työikäisten palvelulinjan taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin budjetoituun nähden. Tarkastuslautakunnan mukaan ongelmallisia kohteita menojen hallinnan kannalta olivat vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut, joissa tapahtui rajua kustannusten kasvua. Vammaispalveluissa asiakkaiden subjektiivinen oikeus palveluihin on erittäin vahva. Palvelut on annettava määräajassa ja mikäli kriteerit täyttyvät, on palvelu myönnettävä. Palvelujen myöntämistä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö

6 ja eettinen vastuu yhteiskunnan heikossa asemassa olevista kansalaisista. Vaihtoehtoisia palveluja pohdittaessa otetaan aina lisäksi taloudellinen näkökulma huomioon. Vammaispalveluista ei ole järkevää karsia määrärahoja säästöjen vuoksi, sillä harkintavalta palvelujen antamisessa on erittäin rajallinen Työikäisten palvelulinja tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksessa on mainittu nuorten tulottomien olleen aikuissosiaalityön painopistealueena. Toimintakertomuksessa on myös mainittu, että resursseihin tarvittaisiin lisää toinen sosiaaliohjaaja, mutta tarkastuslautakunnalle on jäänyt epäselväksi, onko resurssilisäystä esitetty. Resurssilisäykset tuodaan aina talousarviokäsittelyyn, mutta kuntien tiukka taloustilanne ei mahdollista kaikkien resurssilisäysten toteutumista. Osa tarvittavista resurssilisäyksistä karsiutuu pois jo talousarvion valmisteluvaiheessa jäsenkuntien ilmoittamien raamien mukaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että työikäisten palvelulinjalla on toimintakertomustekstissä todettu ainoastaan lääkärien vakanssimäärän korjaaminen väestön määrää ja tarvetta vastaavaksi eikä koko hoitohenkilökunnan määrän korjaamista oikealle tasolle. On todettava, että talousarvioesityksissä on tuotu yhtymähallitukselle hoitohenkilökunnan määrän korjaaminen oikealle tasolle päätöksentekoon. Karkkilan terveysasemalla avohoidon hoitohenkilökunnan määrä on riittävä, Nummelan terveysasemalla se on riittämätön. Esitykset hoitajien lisäyksistä eivät kuitenkaan ole tulleet hyväksytyiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelmassa tavoitellaan mm. lääkäri- ja hammaslääkärivajeen pienentämistä perusterveydenhuollossa. Vaikkakaan näitä tavoitteita ei ole asetettu sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2012, on valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti edetty systemaattisesti koko valtuustokauden ajan. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus on Karviaisen neljänä ensimmäisenä toimintavuotena parantunut merkittävästi. Karviaisessa on tavoitteena saada jokaisella osa-alueella optimaalinen henkilöstöresurssi väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin, eri vuosina painopistealue henkilöstöresursseissa vaihtelee. 5.4 Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen peittävyyslukujen laskentaa on tarkennettu ja yhdenmukaistettu suhteessa valtakunnallisiin tietoihin. Näin ollen lukusarjat laskettiin toimintakertomukseen uudestaan koko päättyneen valtuustokauden ajalta. Tunnusluku on aina hieman eri laskentaajankohdasta riippuen. Vuosien luvut on otettu SOTKANetis-

7 tä, mikä on valtakunnallisesti ylläpidetty tietokanta. Vuoden 2012 luvut on laskettu vastaavasti kuin SOTKANetin luvut, mikä tarkoittaa seuraavaa laskentatapaa: 7 1. Säännöllisen kotihoidon peittävyys: yli 75-vuotiaisen asiakkaiden lukumäärä ajankohdasta % vastaavan ikäisestä väestöstä 2. Tehostetun asumispalvelun peittävyys: yli 75-vuotiaiden asiakkaiden lukumäärä ajankohdasta % vastaavan ikäisestä väestöstä 3. Omaishoidon tuen saajien peittävyys: 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavan ikäisestä väestöstä 4. Laitoshoidon peittävyys: 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden lukumäärä % vastaavan ikäisestä väestöstä 5. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä. Vaikka yhtymähallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012 on peittävyyttä koskevat tunnusluvut laskettu vastaavasti kuin THLn SOT- KANETISSÄ, voi vuoden 2012 tunnusluvuissa jatkossa edelleen olla eroja mm. syystä, että toimintakertomus laadittaessa on tiedossa yli 75- vuotiaiden määrä vuodelta 2011, mutta ei vielä vuodelta Kun tiedot kerätään valtakunnalliseen tilastoon vuodelta 2012, on tuolloin jo faktatieto yli 75 vuotiaiden määrästä vuonna 2012 tiedossa, jolloin vastaava ikäryhmää koskeva luku on eri (todennäköisesti suurempi), jolloin desimaali peittävyyslukujen osalta voi olla eri kuin vuoden 2011 väestömäärällä laskettuna Ikäihmisten palvelulinja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että nettomenojen kasvu ikäihmisten linjan osalta oli 7,8 %, joten taloudellinen tavoite ei toteutunut. Kun ikäihmisten linjan tilinpäätöksen mukaisia nettomenoja verrataan ko. talousarvioon, on poikkeama 0,9 %, joten talousarviossa oli vanhuspalvelujen tarpeen kasvuun pääsääntöisesti varauduttu. Vuodeosastojen ostopalvelujen ylitys on ollut vuona 2012 aikaisempaan suurempi. Tähän ovat johtaneet osaltaan vuodeosastotilojen eräät puutteet. Nummelan ja Karkkilan vuodeosastoilla ei ole tarkoituksenmukaisia eristystiloja. Kun potilas tarvitsee yksityishuoneen eristystilanteessa, hänelle ei ole voitu sitä järjestää omissa yksiköissä. Tässä tilanteessa on jouduttu ostamaan vuodeosastohoitoa. Sairaalainfektiot ovat lisääntyneet, joten myös eristyshuoneiden tarve kasvanut. Esim. norovirusepidemian aikana ei vuodeosastolta voida potilaita kotiuttaa eikä sinne voi ottaa uusia potilaita. Karviainen on ollut mukana Intoa Elämään hankkeessa, jossa ryhmätapaamisilla on pyritty edistämään sosiaalisia suhteita ja edistämään hyvinvointia. Virkistystoimintaa ja kuntoutusta on kehitetty. Nummelan vuodeosastolle vuonna 2012 lahjoitettiin ammatti ja harrastetaiteilijoiden toimesta 81 taideteosta. Taideteokset ovat osaston käytävillä ja ne ovat herättäneet potilaissa suurta ihastusta ja virkistystä. Nummelan vuodeosastolle lahjoitettiin myös 21 kappaletta 32 tuumaisia televisiota. Televisioita voi-

8 daan käyttää mm. kuntoutukseen muistitikun avulla. Kineettisellä pelillä voi harjoitella esim. pallon heittoa. Myös esim. omaiset voivat näyttää valokuviaan potilaalle Henkilöstö 6.1. Henkilöstö Henkilöstö toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että ikäihmisten linjalla on toteutettu niin esimiestason kuin muun henkilöstön koulutusta. Toimintakertomuksen sivulta 12 voidaan kuitenkin havaita, että koulutusta niin työntekijöille kuin esimiehille on toteutettu yleisesti koko Karviaisessa. Karviaisen tavoitteena oli koko henkilöstön osalta, että työt on tekemässä hyvinvoiva, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja että henkilöstöresurssi vastaa alueen tarpeita. Arviointikertomuksen mukaan henkilöstökyselyn ja kertomuksen perusteella ei voida arvioida, miten tavoitteet täyttyivät. Lisäksi henkilöstökyselyn vastausprosentti arvioidaan alhaiseksi, 44,4 %. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen koko henkilöstölle on tehty henkilöstökysely vuonna Edellinen kysely tehtiin vuonna 2009 Karviaisen ensimmäisenä toimintavuonna. Kyselyyn vastasi 284 työntekijää eli 44,4 % henkilöstöstä vuonna Vuoden 2009 kyselyyn vastasi 235 työntekijää eli vastausprosentti oli 38 %. Vuoden 2012 vastausprosentti siis parani. Tavoitteena on, että vastausprosentti olisi vähintään 60. Henkilöstökysely tehdään joka toinen vuosi ja tavoitteena on, että tulokset paranevat edelliseen kyselyyn verrattuna. Verrattaessa vuoden 2012 ja 2009 kyselyä voidaan todeta, että tulokset ovat parantuneet kaikissa kyselyn osioissa. Tyydyttävän arvion saaneissa asioissa on tapahtunut parannusta edelliseen kyselyyn verrattuna ja osassa on saavutettu vuonna 2012 hyvä taso. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 keskimäärin 11,5 pv/henkilö. Vuonna 2011 vastaava luku oli 12,3 päivää. Keskimääräinen sairauspoissaoloaika on pienentynyt edellisestä vuodesta. Varsinkin pitkät sairauslomat ( päivää) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntaalalla sairauspoissaolot vaihtelevat päivän välillä sosiaali- ja terveystoimessa. Johtopäätöksenä eri tunnusluvuista ja henkilöstökyselystä voidaan havaita, että työhyvinvointi on parantunut. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön suhteellinen osuus henkilöstöstä on parantunut. Henkilöstöresurssi ei vielä kaikilta osin vastaa alueen tarpeita johtuen rajallisista taloudellisista resursseista. Tarkastuslautakunta on tuonut esille kohdassa Muita huomioita, että henkilöstöhallinto on vakavien haasteiden edessä. On tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstön työtyytyväisyyden lisäämiseksi Karviaiselle on valmisteltu työhyvinvointiohjelma. Se on johtamisen väline, jolla keskitetysti seurataan ja pyritään parantamaan henkilöstön työhyvinvointia. Painopistealueet ja seurannassa käytettävät mittaristot tarkistetaan vuosittain.

9 Opiskelijayhteistyö on olennainen osa tulevaisuuden rekrytointia. Oppilaitosyhteistyötä tehdään tiiviisti ja työharjoittelumahdollisuudella oppilaat tutustuvat työhön ja työnantajaan. Vetovoimaan vaikuttaa, millaiseksi työnantajaksi Karviainen koetaan. Ennusteiden mukaan rekrytointi tulee olemaan suuri haaste koko valtakunnassa. Opiskelijamäärissä on vuosittaisia vaihteluja, joten ennusteita ei voida laatia kahden peräkkäisen vuoden lukujen perusteella. Tarkastuslautakunta on tuonut esille, että henkilöstökoulutusta oli vuonna 2012 vähemmän kuin aiemmin. Määrärahoja koulutukseen ei ole vähennetty ja osa muutoksesta luvuissa selittyy koulutuspäivien kirjaamiskäytännön muutoksena. Positiivisena havaintona todetaan arviointikertomuksessa, että vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt oman henkilökuntamäärän lisäännyttyä. Saavutettu tavoite vastaa strategista linjaa Yhteenveto Tarkastuslautakunta suosittelee, että Karviaisessa käytettäisiin tuloskortteja. Tähän voidaan todeta, että tuloskorttijärjestelmä (Balanced Scorecard eli BSC; Kaplan, R. & Norton, D.P.: The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, Jan./Feb., 1992.) on tulosjohtamisen paradigmaan kuuluva ns. tasapainotettujen tavoitteiden järjestelmä, jonka avulla tulostavoitteet asetetaan myös muutoin kuin taloudellisesti. Tavoitteet ja mittarit asetetaan 4 näkökulmasta: asiakasvaikuttavuuden, prosessien, henkilöstön (oppimis- ja kasvunäkökulma) ja talouden näkökulmasta. Karviaisessa on ollut tuloskorttijärjestelmä käytössä vuodesta Karviainen tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella n. 75 erilaista palvelua. Kun tavoitteet asetetaan koko Karviaista koskevaksi, siitä seuraa, että ne eivät voi olla yksityiskohtaisia vaan niiden abstraktiotaso on kohtalainen. Abstraktiotasosta huolimatta tavoitteet on pyritty pitämään integroidusti koko Karviaisen toimintaa ohjaavina. Tuloskortit laaditaan Karviaisessa keskustasolle asti. Karviaisen talousarviossa 2012 on esitetty 7 toimintaa ohjaavaa tavoitetta mittareineen. Tuloskorttijärjestelmään ne asettuvat seuraavasti: 1. Asiakasnäkökulma: tavoitteet 1-3; Tyytyväiset asiakkaat, terveysja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä, lapsiperheiden hyvinvointi paranee 2. Prosessinäkökulma: tavoitteet 4-5); Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen, ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 3. Henkilöstönäkökulma (oppiminen ja kasvu): tavoite 6; Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö 4. Talousnäkökulma: tavoite 7; Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin

10 Jatkossa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota mittareihin ja niiden seurantaan. 10

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Teija Mikkola, erityisasiantuntija VTT, FL, KTM Sosiaalialan ajankohtaisfoorumi 14.4.2016 Esityksen rakenne Taustasta Kustannusten alueellisessa

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 1(8) 1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kokeilukohteen määrittely Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus (tavoite, toimintamallin kuvaus ym.) Tavoitteena on,

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119

Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119 Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119 perusturvakuntayhtymä karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 2013 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Suomen Kuntaliitto Yhteenveto lain asettamien palvelujen tuottamisesta ja toimeenpanosta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen)

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) 1 S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) IKKU-hankkeeseen osallistui kaikkiaan 18 kuntaa tai kuntayhtymää eri puolilta Suomea. Hankevuosien 2009 2012

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus 22.10.2013 110 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot