Yhtymähallitus , liite 87

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 87 1 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuoden 2012 toiminnasta. Karviaisen johto on laatinut muistion tarkastuslautakunnan kertomuksessaan esittämien eräiden asioiden osalta Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta laadittu muistio käsiteltiin Karviaisen yhtymähallituksessa Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luvun 4 kohdassa 7 mainittujen indeksien nimet on kirjoitettu väärin. Indeksit, joita Karviaisessa seurataan niiden ilmestyessä ovat: ikävakioitu sairastavuusindeksi ja terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioitu kustannusindeksi ja Yhteiset toiminnot ja hallinto toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakaspalautejärjestelmät Asiakastyytyväisyyskyselyiden ja muiden asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen systemaattiseksi kokonaisuudeksi on mahdollista nyt kun Karviaisen toiminta on saatu vakiinnutettua ja resurssia voidaan kohdentaa tähän tarkoitukseen. Ikäihmisten palvelulinjalla toteutetun vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on esitetty vuoden 2012 toimintakertomuksessa. Kyselyn tuloksia vuoden 2010 tuloksiin arvioitiin tulosten esittämisen yhteydessä. Tulokset esiteltiin keväällä 2013 ikäihmisten palvelulinjan linjapäivässä koko henkilökunnalle sekä osastonhoitajien kokouksessa ja johdon työkokouksessa. Vastausprosenttia ei voitu ilmoittaa, koska lähetettyjen ja jaettujen lomakkeiden määrästä ei ollut tarkkaa tietoa. Tulosten pohjalta laadittiin kehittämisen kohteet yksiköittäin. Henkilökunta ja esimiehet jokaisessa yksikössä ikäihmisten palvelulinjalla ottavat kehittämisen kohteet huomioon omassa toiminnassaan. Kyselyssä toivottiin, että toimipisteissä tilat, joissa voisi tavata omaisia, olisivat siihen tarkoitukseen sopivampia. Tämän toivomuksen toteuttamiseen Karviainen tarvitsee jäsenkuntien tilapalvelun apua.

2 2 Toiminnan kustannusten pitäminen oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen Arviointikertomuksessa (5/18) on kirjoitettu, että toiminnan kustannusten pitäminen oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen tavoitteen mittaamiseksi käytetään terveydenhuollon tarvevakioitua sairastavuusindeksiä. Tällaista indeksiä ei ole olemassa ja tarkastuslautakunta on arviointikertomuksensa tähän kohtaan ottanut ikävakioidun sairastavuusindeksin luvut, jotka on yhtymähallituksen toimintakertomuksessa raportoitu kohdassa terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä. Lisäksi arviointikertomuksessa on viitattu (6/18) vanhustyön tarvevakioituun sairastavuusindeksiin, jonka nimistä indeksiä ei myöskään ole olemassa. Tarkastuslautakunta on kertomuksensa tässä kohdassa raportoinut faktisesti terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidun kustannusindeksin pistemäärät vuosilta Yhtymähallituksen toimintakertomuksen teksti oli seuraava: Edellä mainitun tavoitteen välilliseksi mittaamiseksi on käytetty tarvevakioitujen terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusten indeksiä. Toimintakertomusta laadittaessa ko. indeksin viimeiset tiedot ovat vuodelta 2010, jotka tiedot on raportoitu edellisessä toimintakertomuksessa. Luvussa 9.1 on kuitenkin raportoitu eräistä menoista, joita on erilaisilla kehittämistoimenpiteillä saatu valtuustokauden aikana pienennettyä. Yhtymähallituksen vuoden 2012 toimintakertomuksen laatimisen jälkeen THL julkaisi tiedot vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioiduista menoista ja kustannusindekseistä Menot ja indeksipistemäärät ovat seuraavat: Terveydenhuollon ja vanhusten hoivan menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain nettomenot asukasta kohti ja nettomenoindeksi Nettomenot /asukas Nettomenot, indeksi koko maa = Karkkila Nummi-Pusula Vihti Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula HUS Lohjan sha L-U sha

3 Tarvekerroin, koko maa = 1,00 Tarvevakioidut menot, indeksi koko maa = Karkkila 1,07 1,05 1,04 1,05 1, Nummi-Pusula 1,03 1,03 1,02 1, Vihti 0,78 0,78 0,77 0,77 0, Kirkkonummi 0,7 0,7 0,7 0,71 0, Lohja 0,88 0,89 0,9 0,91 0, Nurmijärvi 0,74 0,75 0,74 0,74 0, Tuusula 0,75 0,75 0,76 0,76 0, HUS 0,84 0,84 0,84 0,84 0, Lohjan sha 0,88 0,88 0,88 0,88 0, L-U sha 1,04 1,03 1,03 1,02 1, Terveydenhuollon ja vanhusten hoivan kustannusindeksin tulkintaa ei tulisi suorittaa absoluuttisena vaan suhteellisena. Indeksit mittaavat kunnan asemaa suhteessa maan keskiarvoon. Kunnan väestön terveystila on saattanut absoluuttisesti nousta, mutta heikentyä suhteessa maan keskiarvoon tai väestön terveydentila on saattanut absoluuttisesti huonontua, mutta parantua suhteessa maan keskiarvoon. Edellä esitettyjen lukujen valossa tarvevakioidun kustannusindeksin kehitys on viime vuosina ollut myönteistä Karkkilan ollessa tarvevakioiduilta kustannuksiltaan hieman alle maan keskiarvon ja Vihdin hieman yli, Vihdin kuitenkin lähestyessä nopeasti maan keskiarvoa. Arviointikertomuksessa mainitaan talous- ja hallintopalvelujen voimakas nousu verrattuna vuoteen Menojen nousu on lähinnä budjettitekninen: varhaiseläkemenoperusteisten maksujen siirtyminen vuoden 2008 henkilöstösopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta Karviaiselle vuonna 2012 (lisäys 104 tuhatta euroa). Varhaiseläkemaksujen siirtymisestä jäsenkuntien budjetista Karviaisen budjettiin on mainittu toimintakertomuksessa luvussa 9.1. tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen. Talousja hallintopalvelujen tilinpäätöksen mukainen toteutuma oli hieman alle talousarvion vuonna Yhteiset toiminnot ja hallinto ym. Henkilöstöpäällikön viran tullessa avoimeksi helmikuussa 2011 yhtymähallitus päätti muuttaa ( ) ko. viran hallinto- ja talouspäällikön viraksi. Näin ollen hallinnon resursseja ei lisätty, mutta työn sisältöä suunnattiin uudestaan. Hallinto- ja talouspäällikön tehtäviksi määriteltiin: - talousarvio- ja vuosisopimusprosessin suunnittelu, kehittäminen, aikataulutus ja osallistuminen toteutukseen - toiminnan ja talouden ohjauksen järjestelmien kehittäminen ja ylläpito - vuosittaisen raportoinnin toteuttaminen - virka- ja työehtosopimukset ja niiden työnantajakohtainen tulkinta - palkkausjärjestelmiin liittyvät asiat ja paikalliset sopimukset - työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen - johdon työhön osallistuminen - kuntayhtymän toimiston lähiesimiestehtävät.

4 4 Hallinto- ja talouspäällikön toimenkuva on laaja sisältäen talous-, henkilöstö- ja tila-asioita. Eri tehtävien painopisteet vaihtelevat vuosittain ja painopistealueet sovitaan vuosittain kuntayhtymän johtajan kanssa. Lisäksi jokaisella johtajalla ja esimiehellä on vastuu yksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. Karviaisen johdon ja linjajohdon tehtävänä on sovittaa toiminnasta ja taloudesta mahdollisimman hyvä kokonaisuus toimintaolosuhteiden puitteissa. Toiminnan ja talouden ohjausta on kehitetty vuonna 2012 ottamalla käyttöön uusi kuukausiraportointi. Raportoinnilla seurataan kuukausittain kustannusten, suoritteiden ja valittujen avainlukujen kehitystä. Raportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkuntien hallituksille kuntien kirjaamon kautta, kuntajohtajille, Karviaisen johdolle ja talousarviosta vastuullisille. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa kiinnittänyt huomiota siihen, että ostoista omaksi -toimintalinjauksesta huolimatta ostopalveluiden suhteellinen osuus on kasvanut. Toimintojen siirtämistä omaksi toiminnaksi on toteutettu vähitellen sellaisilla osa-alueilla, joilla voidaan kohtalaisen pienillä panostuksilla ottaa toimintoja itse tuotettaviksi. Tällaisia ovat olleet esim. lastensuojelun jälkihuollon ostopalveluiden korvaaminen omalla jälkihuollon työntekijällä, lasten ja nuorten toimintaterapian ostojen korvaaminen omalla toimintaterapeutilla. Sen sijaan erilaisia laitos- tai asumispalveluita, jotka vaativat mittavia investointeja ja joista pääosa ostopalveluiden kustannuksista koostuu, ei ole lähdetty toistaiseksi siirtämään omaksi toiminnaksi. On mahdollista, että joitakin tällaisiakin toimintoja olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mutta niiden toteuttaminen vaatii erittäin huolellista valmistelua Lasten ja nuorten palvelulinja Toimintakertomukseen on jäänyt kirjaamatta seuraavien asiakastyytyväisyyskyselyiden ajankohta. Tarkoitus on, että kyselyt toteutetaan syksyllä 2013, koska edelliset kyselyt suoritettiin vuoden 2011 syksyllä. Asiakastyytyväisyyden mittaamismenetelmiä on ennen seuraavaa kertaa harkittava tarkoin, jotta tulokset ovat sekä laajuudeltaan että sisällöltään riittävän edustavia ja siten hyödynnettävissä toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunta on todennut, että kustannusten osittaiseen vähentymiseen on saattanut vaikuttaa se, ettei lastensuojelun osalta päästy lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin. Itse uskomme, että sillä ei ole ollut ainakaan suurta vaikutusta kustannuksiin, koska viive on pienentynyt tarkastusvuonna ja kiireellisiin tarpeisiin on aina vastattu nopeasti. Toisaalta puuttumisen pitkittyminen olisi saattanut aiheuttaa ongelmien vaikeutumista ja kustannusten kasvua. Lastensuojelussa tehtyjen kehittämistoimien seurauksena lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin on päästy vuoden 2013 huhtikuusta lähtien.

5 5 5.3 Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat Arviointikertomuksen mukaan työikäisten palvelulinjalla ei olisi tehty asiakastyytyväisyyskyselyä v. 2012, mutta yhtymähallituksen toimintakertomuksen sivulla 5 todetaan, että kysely on tehty mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaille v Kyselyn tuloksista raportoidaan myös toimintakertomuksessa. Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella on ilmennyt, että työikäisten palvelulinjan asiakastyytyväisyyttä on järkevää mitata kohdennetusti eri asiakasryhmillä. Työikäisten palvelulinjan asiakasryhmät poikkeavat merkittävästi toisistaan, joten aikaisempien vuosien yhteiskysely ei tuottanut juurikaan tuloksia toiminnan ohjauksen tueksi. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa asiakasryhmittäin kohdennetut kyselyt auttavat korjaamaan toimintaa paremmin kuin kaikille osoitetut yleisluontoiset kyselyt. Jatkossakin työikäisille tehdään asiakaskyselyt kohdentamalla kysely vuosittain eri asiakasryhmille. Vuonna 2013 toteutetaan kyselyt ja haastattelut aikuissosiaalityön asiakkaille. Asiakaspalautejärjestelmien tieto ja valitusten määrä raportoidaan jatkossa toimintakertomuksessa. Edellä mainitut talousarviotavoitteet asiakaskyselyistä koskivat koko Karviaista, ei ainoastaan työikäisten palvelulinjaa. Tavoitteena kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin Vuonna 2012 luotiin Karviaiseen uusi raportointikäytäntö kuukausiraporttimuodossa. Raportit käsitellään yhtymähallituksessa. Yhteenveto raporttien sisältämistä jonotiedoista ja hoitotakuun toteutumisesta voidaan jatkossa koota toimintakertomukseen. Arviointikertomuksessa mainittu toiminnan laatutaso, jossa mittarina on kutakin toimintaa ohjaavan lain minimitaso, perustuu vuosille hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Kuntien taloustilanne ja kuntien Karviaiselle vuokraamat tilat eivät ole mahdollistaneet juurikaan tason kohottamista vuodelle Työikäisten palvelulinja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Työikäisten palvelulinjan taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin budjetoituun nähden. Tarkastuslautakunnan mukaan ongelmallisia kohteita menojen hallinnan kannalta olivat vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut, joissa tapahtui rajua kustannusten kasvua. Vammaispalveluissa asiakkaiden subjektiivinen oikeus palveluihin on erittäin vahva. Palvelut on annettava määräajassa ja mikäli kriteerit täyttyvät, on palvelu myönnettävä. Palvelujen myöntämistä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö

6 ja eettinen vastuu yhteiskunnan heikossa asemassa olevista kansalaisista. Vaihtoehtoisia palveluja pohdittaessa otetaan aina lisäksi taloudellinen näkökulma huomioon. Vammaispalveluista ei ole järkevää karsia määrärahoja säästöjen vuoksi, sillä harkintavalta palvelujen antamisessa on erittäin rajallinen Työikäisten palvelulinja tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksessa on mainittu nuorten tulottomien olleen aikuissosiaalityön painopistealueena. Toimintakertomuksessa on myös mainittu, että resursseihin tarvittaisiin lisää toinen sosiaaliohjaaja, mutta tarkastuslautakunnalle on jäänyt epäselväksi, onko resurssilisäystä esitetty. Resurssilisäykset tuodaan aina talousarviokäsittelyyn, mutta kuntien tiukka taloustilanne ei mahdollista kaikkien resurssilisäysten toteutumista. Osa tarvittavista resurssilisäyksistä karsiutuu pois jo talousarvion valmisteluvaiheessa jäsenkuntien ilmoittamien raamien mukaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että työikäisten palvelulinjalla on toimintakertomustekstissä todettu ainoastaan lääkärien vakanssimäärän korjaaminen väestön määrää ja tarvetta vastaavaksi eikä koko hoitohenkilökunnan määrän korjaamista oikealle tasolle. On todettava, että talousarvioesityksissä on tuotu yhtymähallitukselle hoitohenkilökunnan määrän korjaaminen oikealle tasolle päätöksentekoon. Karkkilan terveysasemalla avohoidon hoitohenkilökunnan määrä on riittävä, Nummelan terveysasemalla se on riittämätön. Esitykset hoitajien lisäyksistä eivät kuitenkaan ole tulleet hyväksytyiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelmassa tavoitellaan mm. lääkäri- ja hammaslääkärivajeen pienentämistä perusterveydenhuollossa. Vaikkakaan näitä tavoitteita ei ole asetettu sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2012, on valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti edetty systemaattisesti koko valtuustokauden ajan. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus on Karviaisen neljänä ensimmäisenä toimintavuotena parantunut merkittävästi. Karviaisessa on tavoitteena saada jokaisella osa-alueella optimaalinen henkilöstöresurssi väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin, eri vuosina painopistealue henkilöstöresursseissa vaihtelee. 5.4 Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen peittävyyslukujen laskentaa on tarkennettu ja yhdenmukaistettu suhteessa valtakunnallisiin tietoihin. Näin ollen lukusarjat laskettiin toimintakertomukseen uudestaan koko päättyneen valtuustokauden ajalta. Tunnusluku on aina hieman eri laskentaajankohdasta riippuen. Vuosien luvut on otettu SOTKANetis-

7 tä, mikä on valtakunnallisesti ylläpidetty tietokanta. Vuoden 2012 luvut on laskettu vastaavasti kuin SOTKANetin luvut, mikä tarkoittaa seuraavaa laskentatapaa: 7 1. Säännöllisen kotihoidon peittävyys: yli 75-vuotiaisen asiakkaiden lukumäärä ajankohdasta % vastaavan ikäisestä väestöstä 2. Tehostetun asumispalvelun peittävyys: yli 75-vuotiaiden asiakkaiden lukumäärä ajankohdasta % vastaavan ikäisestä väestöstä 3. Omaishoidon tuen saajien peittävyys: 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavan ikäisestä väestöstä 4. Laitoshoidon peittävyys: 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden lukumäärä % vastaavan ikäisestä väestöstä 5. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä. Vaikka yhtymähallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012 on peittävyyttä koskevat tunnusluvut laskettu vastaavasti kuin THLn SOT- KANETISSÄ, voi vuoden 2012 tunnusluvuissa jatkossa edelleen olla eroja mm. syystä, että toimintakertomus laadittaessa on tiedossa yli 75- vuotiaiden määrä vuodelta 2011, mutta ei vielä vuodelta Kun tiedot kerätään valtakunnalliseen tilastoon vuodelta 2012, on tuolloin jo faktatieto yli 75 vuotiaiden määrästä vuonna 2012 tiedossa, jolloin vastaava ikäryhmää koskeva luku on eri (todennäköisesti suurempi), jolloin desimaali peittävyyslukujen osalta voi olla eri kuin vuoden 2011 väestömäärällä laskettuna Ikäihmisten palvelulinja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että nettomenojen kasvu ikäihmisten linjan osalta oli 7,8 %, joten taloudellinen tavoite ei toteutunut. Kun ikäihmisten linjan tilinpäätöksen mukaisia nettomenoja verrataan ko. talousarvioon, on poikkeama 0,9 %, joten talousarviossa oli vanhuspalvelujen tarpeen kasvuun pääsääntöisesti varauduttu. Vuodeosastojen ostopalvelujen ylitys on ollut vuona 2012 aikaisempaan suurempi. Tähän ovat johtaneet osaltaan vuodeosastotilojen eräät puutteet. Nummelan ja Karkkilan vuodeosastoilla ei ole tarkoituksenmukaisia eristystiloja. Kun potilas tarvitsee yksityishuoneen eristystilanteessa, hänelle ei ole voitu sitä järjestää omissa yksiköissä. Tässä tilanteessa on jouduttu ostamaan vuodeosastohoitoa. Sairaalainfektiot ovat lisääntyneet, joten myös eristyshuoneiden tarve kasvanut. Esim. norovirusepidemian aikana ei vuodeosastolta voida potilaita kotiuttaa eikä sinne voi ottaa uusia potilaita. Karviainen on ollut mukana Intoa Elämään hankkeessa, jossa ryhmätapaamisilla on pyritty edistämään sosiaalisia suhteita ja edistämään hyvinvointia. Virkistystoimintaa ja kuntoutusta on kehitetty. Nummelan vuodeosastolle vuonna 2012 lahjoitettiin ammatti ja harrastetaiteilijoiden toimesta 81 taideteosta. Taideteokset ovat osaston käytävillä ja ne ovat herättäneet potilaissa suurta ihastusta ja virkistystä. Nummelan vuodeosastolle lahjoitettiin myös 21 kappaletta 32 tuumaisia televisiota. Televisioita voi-

8 daan käyttää mm. kuntoutukseen muistitikun avulla. Kineettisellä pelillä voi harjoitella esim. pallon heittoa. Myös esim. omaiset voivat näyttää valokuviaan potilaalle Henkilöstö 6.1. Henkilöstö Henkilöstö toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että ikäihmisten linjalla on toteutettu niin esimiestason kuin muun henkilöstön koulutusta. Toimintakertomuksen sivulta 12 voidaan kuitenkin havaita, että koulutusta niin työntekijöille kuin esimiehille on toteutettu yleisesti koko Karviaisessa. Karviaisen tavoitteena oli koko henkilöstön osalta, että työt on tekemässä hyvinvoiva, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja että henkilöstöresurssi vastaa alueen tarpeita. Arviointikertomuksen mukaan henkilöstökyselyn ja kertomuksen perusteella ei voida arvioida, miten tavoitteet täyttyivät. Lisäksi henkilöstökyselyn vastausprosentti arvioidaan alhaiseksi, 44,4 %. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen koko henkilöstölle on tehty henkilöstökysely vuonna Edellinen kysely tehtiin vuonna 2009 Karviaisen ensimmäisenä toimintavuonna. Kyselyyn vastasi 284 työntekijää eli 44,4 % henkilöstöstä vuonna Vuoden 2009 kyselyyn vastasi 235 työntekijää eli vastausprosentti oli 38 %. Vuoden 2012 vastausprosentti siis parani. Tavoitteena on, että vastausprosentti olisi vähintään 60. Henkilöstökysely tehdään joka toinen vuosi ja tavoitteena on, että tulokset paranevat edelliseen kyselyyn verrattuna. Verrattaessa vuoden 2012 ja 2009 kyselyä voidaan todeta, että tulokset ovat parantuneet kaikissa kyselyn osioissa. Tyydyttävän arvion saaneissa asioissa on tapahtunut parannusta edelliseen kyselyyn verrattuna ja osassa on saavutettu vuonna 2012 hyvä taso. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 keskimäärin 11,5 pv/henkilö. Vuonna 2011 vastaava luku oli 12,3 päivää. Keskimääräinen sairauspoissaoloaika on pienentynyt edellisestä vuodesta. Varsinkin pitkät sairauslomat ( päivää) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntaalalla sairauspoissaolot vaihtelevat päivän välillä sosiaali- ja terveystoimessa. Johtopäätöksenä eri tunnusluvuista ja henkilöstökyselystä voidaan havaita, että työhyvinvointi on parantunut. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön suhteellinen osuus henkilöstöstä on parantunut. Henkilöstöresurssi ei vielä kaikilta osin vastaa alueen tarpeita johtuen rajallisista taloudellisista resursseista. Tarkastuslautakunta on tuonut esille kohdassa Muita huomioita, että henkilöstöhallinto on vakavien haasteiden edessä. On tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstön työtyytyväisyyden lisäämiseksi Karviaiselle on valmisteltu työhyvinvointiohjelma. Se on johtamisen väline, jolla keskitetysti seurataan ja pyritään parantamaan henkilöstön työhyvinvointia. Painopistealueet ja seurannassa käytettävät mittaristot tarkistetaan vuosittain.

9 Opiskelijayhteistyö on olennainen osa tulevaisuuden rekrytointia. Oppilaitosyhteistyötä tehdään tiiviisti ja työharjoittelumahdollisuudella oppilaat tutustuvat työhön ja työnantajaan. Vetovoimaan vaikuttaa, millaiseksi työnantajaksi Karviainen koetaan. Ennusteiden mukaan rekrytointi tulee olemaan suuri haaste koko valtakunnassa. Opiskelijamäärissä on vuosittaisia vaihteluja, joten ennusteita ei voida laatia kahden peräkkäisen vuoden lukujen perusteella. Tarkastuslautakunta on tuonut esille, että henkilöstökoulutusta oli vuonna 2012 vähemmän kuin aiemmin. Määrärahoja koulutukseen ei ole vähennetty ja osa muutoksesta luvuissa selittyy koulutuspäivien kirjaamiskäytännön muutoksena. Positiivisena havaintona todetaan arviointikertomuksessa, että vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt oman henkilökuntamäärän lisäännyttyä. Saavutettu tavoite vastaa strategista linjaa Yhteenveto Tarkastuslautakunta suosittelee, että Karviaisessa käytettäisiin tuloskortteja. Tähän voidaan todeta, että tuloskorttijärjestelmä (Balanced Scorecard eli BSC; Kaplan, R. & Norton, D.P.: The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, Jan./Feb., 1992.) on tulosjohtamisen paradigmaan kuuluva ns. tasapainotettujen tavoitteiden järjestelmä, jonka avulla tulostavoitteet asetetaan myös muutoin kuin taloudellisesti. Tavoitteet ja mittarit asetetaan 4 näkökulmasta: asiakasvaikuttavuuden, prosessien, henkilöstön (oppimis- ja kasvunäkökulma) ja talouden näkökulmasta. Karviaisessa on ollut tuloskorttijärjestelmä käytössä vuodesta Karviainen tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella n. 75 erilaista palvelua. Kun tavoitteet asetetaan koko Karviaista koskevaksi, siitä seuraa, että ne eivät voi olla yksityiskohtaisia vaan niiden abstraktiotaso on kohtalainen. Abstraktiotasosta huolimatta tavoitteet on pyritty pitämään integroidusti koko Karviaisen toimintaa ohjaavina. Tuloskortit laaditaan Karviaisessa keskustasolle asti. Karviaisen talousarviossa 2012 on esitetty 7 toimintaa ohjaavaa tavoitetta mittareineen. Tuloskorttijärjestelmään ne asettuvat seuraavasti: 1. Asiakasnäkökulma: tavoitteet 1-3; Tyytyväiset asiakkaat, terveysja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä, lapsiperheiden hyvinvointi paranee 2. Prosessinäkökulma: tavoitteet 4-5); Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen, ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 3. Henkilöstönäkökulma (oppiminen ja kasvu): tavoite 6; Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö 4. Talousnäkökulma: tavoite 7; Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin

10 Jatkossa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota mittareihin ja niiden seurantaan. 10

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 30.6.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2012. Osavuosikatsaus on toiminnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33 Yhtymähallitus 33 22.03.2016 Tilinpäätös 2015 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 191 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 76 17.06.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 275/02.02.01/2013 Yhtymähallitus 26.3.2013 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Sisällys TOIMINTA-AJATUKSESTA TULOSKORTTIIN 2

Sisällys TOIMINTA-AJATUKSESTA TULOSKORTTIIN 2 1 Sisällys Kyh 22.11.2011 130 TOIMINTA-AJATUKSESTA TULOSKORTTIIN 2 1. Karviaisen toiminta-ajatus 3 2. Karviaisen tahtotila 3 3. Karviaisen toiminta perustuu yhteisille arvoille 3 4. Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 1 Kyh 25.1.2011 13 Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 2 Tiivistelmä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vaikutuksista Nummi-Pusulan osalta Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95 Yhtymähallitus 95 14.10.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 280 19.11.2012 Kaupunginhallitus 295 26.11.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 209/02.02/2011 Kyh 09.10.2012 122 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA

SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN ALUEELLISEN SOTE-MALLIN SUUNNITTELUN HANKE JÄRVENPÄÄ, HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, NURMIJÄRVI, PORNAINEN JA TUUSULA FAKTAT Keski-Uudenmaan sote valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 252 23.11.2015 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 195/02.02/2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 81 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Teija Mikkola, erityisasiantuntija VTT, FL, KTM Sosiaalialan ajankohtaisfoorumi 14.4.2016 Esityksen rakenne Taustasta Kustannusten alueellisessa

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2013 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS KARVIAINEN Vuosi 2013 Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus 71 15.06.2010 Yhtymähallitus 82 24.08.2010 Yhtymähallitus 107 02.11.2010 Yhtymähallitus 13 25.01.2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2010-2012 32/00.01.02/2010 Kyh

Lisätiedot

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 1(8) 1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kokeilukohteen määrittely Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus (tavoite, toimintamallin kuvaus ym.) Tavoitteena on,

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Strategiaohjelman toteutumisen arviointi

Strategiaohjelman toteutumisen arviointi Strategiaohjelman toteutumisen arviointi Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Valtuustoseminaari 2.2.2017 Va apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen Kaupunginkanslia 2.2.2017 Strategiaohjelman toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot