Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus , 126. lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi"

Transkriptio

1 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus , 126. lukuvuosi

2 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala ja Paula Järvelin Roy Viitanen Kalle Paakkari / Kehite Oy 2008 Oulu 2 Vuosikertomus

3 huomisenkin suunta Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus , 126. lukuvuosi 1. Rehtorin katsaus Hallinto ja henkilöstö Perusopetus Aikuiskoulutus ja yrityspalvelut Kehittäminen Kansainvälinen toiminta Kirjasto ja museo Oppilasyhdistyksen toiminta Stipendit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 3

4 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Tulevaisuus tuo muutoksia 1. REHTORIN KATSAUS Anja Pir ttijär ven ja Tapani Piiralan vahdinvaihto. Lai van va rus ta ja vel jes ten Jo han ja Balt zar Fell ma nin lah joi tuksel män kuin mitä vuodessa valmistuu. Monet muutkin alat huutavat osaa la käyn nis tet tiin vuon na vaa työvoimaa, mutta sitä ei ole tarmän 1882 Suo men en sim mäi nen o pis to ta sois ta kou lu tus ta anta va kaup pa op pi lai tos Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lu. jolla. Myös lukuisille uusille yrityksille on tilaa. Yhteiskunta tarvitsee nuoria ammattilaisia, mutta myös koke neita osaajia. Sekä nuorten että Lah joi tus a si a kir ja mää rit te li aikuisten koulutukselle riittää työ sarkaa. op pi lai tok sen teh tä väk si se kä nuor ten et tä ai kuis ten kou lutus tar pei den täyt tä mi sen. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu tar jo aa lii ke ta lou den pe rus tut kinnon (merkonomi) ja tieto jen kä sitte Raahen Porvari- ja Kaup pakoulusta on val mis tu nut tu hansia am mat ti lai si a lii ke-elä män ja pal ve lu a lo jen tar pei siin tai it se näi sik si yrit tä jik si. lyn pe rus tut kin non (da ta no mi) kou lu tus ta se kä pe rus kou lun päättä neil le et tä y li op pi lail le. Ai kui sil le ja e lin kei no e lä män tar pei siin tar jotaan myös am mat ti- ja e ri kois ammat ti tut kin toi hin valmistavaa koulutusta Porvarikoulun perustarve on säilynyt ennallaan ja näihin liittyviä tutkinto tilaisuuksia. 126-vuotias oppilaitos, joka on toi mi nut Pohjois-Suomen Palvelu alat ja yrittäjyys ovat kasvussa. Yksistään kauppa ja palvelualat tarvitsevat vuosittain yli 4000 vas tavalmistunutta merkonomia, enem ja Raahen seutukunnan hyväksi jo seitsemän suku polven ajan, vastaa edelleen koulutuksen kasvavaan kysyntään. Raa hen Por va ri- ja Kauppakou lun it se näi syy den perus ta na on tii vis yh teis työ a lu een e lin kei no e lä män se kä mui den kou lu tus or ga ni saa ti oi den kans sa. Kes kei sim pä nä yh teis työver kos to na tu le vat toi mimaan Poh jois-suo men itse näi set op pi lai tok set, jotka pe rus ti vat Itse näis ten Op pi lai tos ten Val tuus kun nan. Tä mä verkos to se kä Raa hen seu tukun nan kun ti en va lit se ma am ma til li sen kou lu tuk sen jär jes tä jä verk ko muo dosta vat Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lun tär keimmät kou lu tus kump pa nit, pe rus tutkintojen, aikuisten lisäkoulutuk sen se kä oppisopi mus kou lu tuk sen jär jes tämi sessä. Raahen Porvari- ja Kauppakoululla on vahvat perinteet ja erinomaiset edellytykset jatkaa itsenäisenä oppilaitoksena. Kiitos yhteistyöstä Kiitos kuluneesta vuodesta pit käai kai sel le reh to ril le Anja Pirttijärvelle, jo ka jäi an sai tul le e läk keel le maa lis kuun a lus ta. Suur kii tok set o pis ke li joil lem me, op pi lai tok sen hen ki lö kun nal le ja lu kui sil le yh teistyö kump pa neil le te an nat te ko ko toi min nal le sen oi keu tuk sen. It se näi nen op pi lai tos voi kat soa luot ta vai se na tu le vai suu teen valppaa na ja jous ta va na tarttumaan asetettuihin haasteisiin. Tapani Piirala rehtori 4 Vuosikertomus

5 huomisenkin suunta 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Oppilaitoksen omistaja on Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastosäätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema johtokunta. Oppilaitoksen rehtori toimii säätiön taloudenhoitajana. Rehtori toimii myös esittelijänä johtokunnassa. Lisäksi johtokunnan työskentelyyn osallistuvat puhevaltaisina jäseninä opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoi den valitsemat edustajat. OPPILAITOKSEN VALTUUSKUNTA Miilukangas Anja, talousjohtaja, pj Koskela Esko, toimistonjohtaja, vpj Haapala Mikko, tavaratalojohtaja Honkala Virpi, johtava lääkäri Kemppainen Eero, toimitusjohtaja Pahkala Jussi, HTM-tilintarkastaja Pekuri Jorma, merkonomi, VTS Petäjäniemi Matti, pankinjohtaja OPPILAITOKSEN JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Miilukangas Jussi, yrittäjä, pj Salmela Marko, yritysneuvoja, vpj Hannuniemi Matti, liikkeenharjoittaja Kortessalo Heikki, myymäläpäällikkö Lumiaho Kauko, toimitusjohtaja Putaansuu Sirpa, apulaisjohtaja Varajäsenet Kemppainen Eero, toimitusjohtaja Sipola Veikko, ostaja Vesterbacka Anne, palveluneuvoja Piippo Esko, liikkeenharjoittaja Eskelinen Raija, kehittämispäällikkö Kotajärvi Jari, isännöitsijä Oppilaitoksen opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden edustajat: Varsinaiset jäsenet Sipilä Juhani, opettajien edustaja Piippo Seija, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja Saarenpää Saara-Maija, opiskelijoiden edustaja Hautamäki Kirsi, opiskelijoiden edustaja Varajäsenet Koivu-Junnila Marjatta Järvelin Paula TILINTARKASTAJAT Kastell Pauli, HTM-tilintarkastaja Vilminko Toivo, merkonomi varalla Lehtonen Riitta-Liisa, HTM-tilintarkastaja Kokkonen Kyösti, isännöitsijä HENKILÖSTÖ Johtotiimi Pirttijärvi Anja Piirala Tapani Myllyaho Markku Ahvenlampi Virpi Noponen Eveliina KTM, rehtori saakka HTM, rehtori alkaen LitK, lehtori, opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö alkaen tradenomi, koulutuspäällikkö alkaen tradenomi (ylempi amk), yhteyspäällikkö alkaen Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 5

6 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Markkinoinnin lehtori Hanna ja kaksi opiskelijaa 3. PERUSOPETUS Peruskoulupohjainen ja ylioppilaspohjainen koulutus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Merkonomi, 120 ov, 3 vuotta (yo, 2 vuotta) Koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin suorittanut mer konomi toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Hän osaa myydä ja markkinoida asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti ja palvella asiakkaita. Hän osaa suunnitella ja johtaa pienen ja keskisuuren yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. Hän osaa käyttää tehtävissään markkinointiviestintää, kuten mainontaa ja tiedottamista. TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO Datanomi, 120 ov, 3 vuotta (yo, 2 vuotta) Koulutusohjelma ja sen tavoitteet Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelman suorittanut datanomi osaa kouluttaa, avustaa ja neuvoa tietotekniikan käyttämisessä sekä ratkaista käytössä esiintyviä ongelmia. Tämän alan ammattilainen osaa asentaa, käyttää, myydä ja markkinoida sekä laitteita että ohjelmistoja. Hän osaa käyttää tietoverkkoja mm. viestintään, markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelman suorittanut merkonomi osaa tuottaa taloushallinnon raportteja, tulkita niitä sekä arvioida yrityksen taloudellista tilaa. Hän osaa hoitaa pienen yrityksen taloushallinnon tehtävät, joita ovat mm. kirjanpito, budjetointi, tilinpäätös, palkanlaskenta, ostot ja myynnit. 6 Vuosikertomus

7 huomisenkin suunta Opiskelijoiden työssäoppimispaikat/ammattiosaamisen näyttöpaikat Antonina Oy/Nicky & Nelly, Oulu Expert Kaken konepaja, Raahe Grillikahvila Huitsin Nevada, Siikajoki Halpa-Halli, Raahe Hans Lankari Co. Ltd., Thaimaa Hiiri Viikari, Raahe Kahvila-Konditoria Tiina-Elina, Raahe K-citymarket, Raahe Kenkä-Sivula, Raahe K-market Kreivintori, Raahe K-market, Pattijoki Kontiotuote Oy, Pudasjärvi Lassila & Tikanoja Oyj, Raahe Mandaatti tilitoimisto, Oulu Mikro-Pala Oy, Raahe Myllymäki-Trading Oy, Raahe N&M Kiinteistövälitys, Oulu Osuuskauppa Arina, Prisma Limingantulli PKC Electronics Oy, Raahe Pohjanmaan PPO Oy, Raahe Pohjolan Pariisi Oy, Raahe Prisma, Raahe Raahelainen, Raahe Raahen kaupunki - Keskuskoulu - Nuorisokahvila Cuppi - Kirjasto - Opetustoimi - Saloisten koulu Raahen Konttorikone Oy, Raahe Raahen Kulta-aika, Raahe Raahen Leipä- ja pullapuoti, Raahe Raahen Lämpöinssi Oy, Raahe Raahen Meriravintolat Oy, Raahe Raahen Musiikki Ky, Raahe Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe Raahen Pyöräkeskus Oy Kesport, Raahe Raahen Sport Cafe, Raahe Raahen Tili ja Atk-palvelu Ky, Raahe Raahen Ykköspalvelu Oy, Raahe Radio Pooki, Raahe Rakennus Fors Oy, Raahe Rantsila Kauppayhtiö, Rantsila Rantsilan kunta, Rantsila Rautakirja Oyj, Raahe Rauta-Maatalous Jaatinen Oy, Ruukki Rautaruukki Oyj, Raahe Reivosen huonekaluhalli Ky, Raahe R-kioski Kesäläntori, Raahe Sale, Ruukki Sale, Siikajoki Seppälä Oy, Raahe Shiva Place Restaurant, Goa Intia Sisustusliike Ihana Koti (Pentik), Raahe Siwa, Ruukki S-Market, Kalajoki S-Market, Pyhäjoki Smart Sales Oy, Raahe Suomalainen Kirjakauppa Oy, Raahe Suzu Auto Oy, Raahe Sähkö-Hänninen, Raahe Tiimari, Raahe Tokmanni Oy, Raahe Tradeka Oy Valintatalo, Raahe Töölön Tapetti ja Väri, Espoo Urheilu R. Rintamäki, Oulu Varaosaportti Oy, Raahe Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 7

8 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Verkostoon kuu lu vien a sian tun ti joiden ja yritysten avulla varmis tetaan se, että toteutettava koulutus on aina ajanmukaista ja työelämän vii mei sim mät käy tän nöt huo mi oon otta vaa. Aikuisopiskelijat Jaana Jaakola ja Saila Kultala kahvitauolla 4. AIKUISKOULUTUS JA YRITYSPALVELUT Aikuiskoulutusosasto toteut ti viiden nen yrit tä jäse minaarin oppilaitoksen B-auditoriossa. Vuoden 2007 teema oli Hyvällä jouk kueella onnistuu 10 as kel ta voit ta jak si. Tilai suu teen osallistui yli 100 yrittäjää pienistä tai kes ki suu ris ta y ri tyk sistä. Seminaari oli erittäin onnistunut ai em mis ta vuosis ta poik ke a vas ta a jan Katsaus lukuvuoden Lukuvuoden aikana saatiin pää tökseen koh das ta huo limat ta ja se poi ki lu toimintaan oppilaitoksen ensimmäiset kui si a yh tey den ot to ja yrityk si en näyt tö tut kin to pe rus teiset lii ke ta louden edustajilta jälkeenpäin. Ai kuis kou lu tus o sas to tar jo aa pe rus tut kin not. Jou lu kuus sa mo ni puo lis ta, jous ta vaa ke hittä 2007 päät tyi ta lous hal lin non kou lu Y rit tä jän aa mu kah vit jär jes tet mis tä lii ke toi min ta o saa mi sen tus oh jel maan val mis tava kou lu tus tiin op pi lai tok sen ruo ka las sa eri a lu eil la. Mer kit tä vä o sa o saston ja maa lis kuussa 2008 vuorostaan tee mal la Työ voi man kou lu tuk sis ta täh tää näyt päättyi asiakaspalvelun ja mark ki riit tä vyys. Kah vihetki houkutteli tö tut kin to jen suo rit ta mi seen. noinnin kou lu tus oh jel maan täh täävä paikalle seutukunnan yrittäjiä Näyt tö tut kin toi na voi suo rit taa lii ke ta lou den ja hal lin non a lan pe rus-, am mat ti- ja e ri kois ammat ti tut kin to ja se kä luon nontie tei den a lan tie to jen kä sit te lyn pe rus- ja am mat titut kin toja. Tutkin to jen li säk si ai kuis kou lu tus & y ri tys pal ve lut tar joaa myös ly hy em pi kes toi si a kou lu tus paket teja. Erityis vah vuutena on kou lutus. Aloitukset olivat mo lem missa koulutuksissa haas teel liset; oi kei ta toi min ta ta poja haettiin ja opeteltiin niin opetushenkilöstön kuin opis ke li joi den kes kuu des sa. Lop pu tu lok sena syntyi kuitenkin runsaasti kiitettäviä tut kin to suorituksia ja koulutuspalautteet olivat kokonaisuudessaan hyvät. reilut 30. Ajankohtainen teema synnytti vilkasta keskustelua ja painavia puheenvuoroja. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Raahen seudun yrityspalveluiden kanssa. Aikuiskoulutusosastolla oli myös oma osasto Tsäänssi koulutusja rekrytointimessuilla Raahessa työ elämä läh töi nen kou lu tusten A si an tun ti ja-, kou lut taja- ja yh teistyö räätälöinti opiskelijoiden ja yritysten tarpeisiin. ver kosto on olen nai nen osa ai kuis kou lu tus o sas ton toiminnassa. 8 Vuosikertomus

9 huomisenkin suunta Toteutunut aikuiskoulutus Perustutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset Yrittäjän erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Työvoimahallinnon tilaama koulutus Merkantista merkonomiksi Noste -seminaari Hyvällä joukkueella onnistuu! , Raahen Porvari- ja Kauppakoulun B-auditorio Nostetta Palvelualojen Yrittäjyyteen hankkeen ra hoituk sel la to teu tet tiin yrit tä jä se mi naa ri, jonka järjestäjinä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Raahen seutu kun ta/a lu e kes kus oh jel ma, Oulun Pal ve lu a lan O pisto, Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lu ja Nos tet ta Pal velu a lo jen Yrittäjyyteen -verkosto. Tilaisuuden esiintyjä oli yritysval men ta ja Juhani Tammi nen, joka luennoi teemasta 10 askelta voittajaksi. Seminaari keräsi auditorion täyteen tiimityöskentelystä kiinnostuneita osallistujia. Maksullinen palvelutoiminta Ammattitutkintojen näyttöjärjestelyt Tulosavain S01705: Affärssvenska ja Minustako yrittäjä -koulutukset Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Raahen Porvari- ja Kauppakoulu koko tutkinto osatutkinto Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 18 Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi 5 Sihteerin ammattitutkinto 11 Yrittäjän erikoisammattitutkinto 7 9 Yrittäjän ammattitutkinto 8 7 Näyttöjärjestelyt kesä syksy 2007 muille koulutusorganisaatioille koko tutkinto Myynnin ammattitutkinto, Haukipudas 14 Myynnin ammattitutkinto, Raahe 15 Myynnin ammattitutkinto, Kiiminki 16 Myynnin ammattitutkinto, Ylivieska 15 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 9

10 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Datanomiopiskelija Niko Pirkola 5. KEHITTÄMINEN Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näy töis sä opiske li ja pää see o soit ta maan am mat titai to aan ai dois sa käy tän nön työ tehtä vissä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisten o pin to jen o pin to ko ko nai suuk sista. Opiskelijalle am mat tio saa misen näyttö tuo opiskeluun tavoitteel li suut ta, yk si löl lis tää o pis kelua se kä hel pot taa työl lis ty mistä. Yrityksiä am mat tiosaa misen näytöt puo lestaan pal velevat varmistamalla alalle val mis tuvien työelämävalmiuksia sekä helpottamalla rekrytointia ja perehdyttämistä. Oppilaitoksemme liike ta lou den perus tut kin non opis ke li jat ovat ammat ti osaami sen näy töis sään e si merkiksi toimineet asiakaspalvelutehtävissä, tehneet liiketoimintasuunni telmia, taloushallinnon perustehtäviä, esillepanoja ja somistuksia sekä suunnitelleet mark ki noin nin kehit tämis tä. Tietojen kä sit te lyn perus tut kinnon o piskelijat ovat ammat tio saa mi sen näy töis sään e simer kik si toimineet asiakaspalvelutehtävissä, käyttäneet yrityksien tietojärjestelmiä sekä laa ti neet käytet tä viin tie to jär jes tel miin kehittämisehdotuksia. Oppilaitoksessa on lisäksi täydennetty näytön osia, joita ei voitu työpaikoilla toteuttaa. Opiskelija saa näytöistä erillisen näyttötodistuksen. Merko no min tai da ta no min tut kin to todistus koostuu päät tö to dis tuk ses ta ja näyt tötodistuksesta. L2YO-luokka suoritti mark ki nointiviestinnän ja markkinoinnin suunnittelun näytöt. L1YO-luokka aloitti näy töt lii ke talouden ja hallinnon sekä asi a kasmark ki noin nin näy töil lä. L2A-, L2B- ja L2C-luok ka lai set suorit ti vat lii ke ta lou den ja hal lin non näy tön. D2 luokan opiskelijat suo rittivat liiketoiminta sekä tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen näytöt. Am mat ti osaa misen näyttöjen toimi elimen toi min ta Ammat ti o saa mi sen näyt tö jen toi mi e lin on lu ku vuon na keskit ty nyt toi min nas saan am mat ti o saami sen näyt tö jen käy tän tö jen ke hittä mi seen oppilaitoksessamme. Toimi eli n on lu ku vuo den ai ka na myös 10 Vuosikertomus

11 huomisenkin suunta teh nyt pää tök set am mat ti o saa misen näyt tö jen ar vi oi jista, valvonut näyttötoimintaa se kä am mattiosaamisen näyttöjen pe ri aat teiden to teu tu mis ta oppilai tok sessamme. Opiskelijahuolto Oppilaitoksemme opis kelija huollon koor di naat to ri na on toi mi nut o pis ke li ja huol to ryh mä, jon ka puheen joh ta ja na on toi mi nut o pin tooh jaa ja Markku Myllyaho. Ryhmän jä se ni nä ovat olleet opettajista I- luok kien luokanvalvojat Riitta Turkka-Mällinen, Marjatta Koivu- Junnila, Satu Aho ja Roy Viitanen sekä projektityöntekijä Aila Oikarinen ja terveydenhoitaja Ritva Nauha. Opiskelijahuollon keskeinen tehtävä on ollut opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ongelmissa, mut ta myös tu en an ta mi nen muissa henkilökohtaisissa vaikeuksissa. Päämääränä on ollut kes keyttämisten eh käiseminen ja o pis ke li joiden val mis tu mi sen e dis tä mi nen sääde tys sä a jas sa. Toi min tamuotoina on ollut poissaolojen ja opiskelujen edistymisen sään nöl li nen seuran ta, yh tey den pi to huol tajiin ja opiskelijoiden ohjaaminen saa maan am mat ti a pua ti lan teen niin vaa ti essa. O pin to-oh jaa ja on ol lut ta vat tavis sa päi vit täin ja pro jek ti työ te ki jä/ nuo ri so työ tekijä se kä ter vey den hoita ja kah te na päi vä nä vii kos sa. O piske li joil le on jär jes tet ty myös pienryh mä toi min taa e dis tä mään o pis keluun ja op pi lai tok seen si tou tu mista. Myös tutor- toiminta on omalta osaltaan auttanut o pis ke li ja huol lon pää mää ri en saavuttamisessa. Taitaja-kilpailut Taitaja-kilpailut ovat joka vuosi järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kisat. Kisojen yhteydessä työelämän, koulujen ja opiskelijoiden edustajat kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Taitaja-kilpailuilla edistetään nuorten oppimista, kä den tai to ja ja käy tän nön o saa mis ta. Nuo ret huippu o saa jat kan nus ta va t myös mui ta - niin nuo ri a kuin van ho ja - jat kamaan am mat ti tai ton sa ke hit tä mis tä. Lop pu kil pai luun pää see y leen sä semi fi naa leis ta la jin kah dek san pa rasta ja he kilpailevat sitten lop pu kil pailuis sa o man la jin sa pa rem muudesta. Tä nä vuon na lop pu kil pai lut jär jestet tiin Es poos sa. Se mi fi naa le ja järjes tet tiin mm. Vaa sas sa, Ii sal mes sa, Espoossa jne. Vuoden 2009 Taitajaloppukilpailu järjestetään Vaasassa. Taitaja-kilpailujen tavoitteena on nostaa esiin nuoret kyvyt myös kansain vä li si ä kil pai lu ja var ten. Tai taja-kil pai lujen par hail la on mah dolli suus pääs tä val men nuk seen ja kilvoit te le maan e dus tus pai kas ta ammat ti tai don MM-kilpailuissa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulusta o sal lis tui 2008 val ta kun nal li siin Tai ta ja-ki so jen se mi fi naa lei hin nel jä o pis ke li jaa: D3 Juho Outila, Tie to ko neet ja verkot, D3 Teemu Jakkula, Tie to jen kä sit te ly, L3A Markus Myllymäki, A sia kaspalvelu ja myynti, L2A Irene Hurme, Asiakaspalvelu ja myynti. Yritysyhteistyö Työssäoppimisen ja näyttöjen infotilaisuus Näytöt ja työssäoppiminen Työtekijän oikeudet ja velvollisuudet Nuori työntekijä/työssäoppija Taloushallinnon tehtävät Rekrytointi, työpaikkailmoittelu, työnhakijan testaus ja haastattelumallit Miten onnistun asiakaspalvelutehtävissä erikoiskaupan työtehtävissä Työssäoppimassa ja näyttöjä suorittamassa Hanna Lakovaara ja Timo Vuoti Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paula Grekelä Raahen kaupunki/pirjo Alanen Ruukki/Reijo Härönoja Raahen Citykulma/Matti Hannuniemi Citymarket/Päivi Ahoketo Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 11

12 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 2. Somistus/Näyteikkunat Lukuvuoden aikana opiskelijat ovat somistaneet koulumme näyteikkunoita seuraavien yrityksien tuotteilla: Sisustus- ja huonekaluliikkeet Vaateliikkeet Marketit Muut Caacao Citykulma Citymarket Suomalainen Marimekko Jim&Jill Halpa-Halli Kirjakauppa Koti-Idea Muotimaailma Tokmanni Kenkä Sivula Pentik Lea-Stiina Prisma Intersport Reivosen Huonekaluhalli Station Clothing Vaateaitta Seppälä X-Globe 3. Muotinäytös Avoimien ovien päivien yhteydessä pidettiin jälleen suuren suosion saavuttanut muoti näytös. Vaatteet ja asusteet saimme seuraavista yrityksistä: Citymarket Jim & Jill Lea-Stiina Seppälä Citykulma X-Globe Muotimaailma Vaateaitta. 12 Vuosikertomus

13 huomisenkin suunta 4. Yritysesittelys/toimenkuvat B-auditoriossa seuraavien yritysten edustajat kertoivat toimenkuvistaan, urakehityksestään sekä esittelivät edustamansa yrityksen toimintaa: Lumene Oy Koti-Idea Raahen Seudun Osuuspankki Boehringer Ingelheim konsulentti Johanna Ollikainen myymäläpäällikkö Marcus Heinänen markkinointiassistentti Paula Vedenoja aluepäällikkö Kai Laatikainen. Aikuiskoulutuksen laatuhanke Koulutusten opetus sisäl löt, op pi mis- ja o pe tus me ne telmät se kä kou lu tus pro ses se ja tu ke vat työ ka lut tu lee ai na rää tä löi dä kou lu tus or ga ni saa ti olle so pi vak si, mut ta myös kul loi sen kin kohderyhmän tarpeisiin. Itse prosessien kulkuun tulee siis kiinnittää huomiota. Useimmat koulutukset onnistuvat tai kaatuvat siihen, miten prosessien ohjaamisessa onnistutaan, vaikka oppimis- ja opetusmenetelmät sekä -sisällöt olisivat kunnossa. Opetushallituksen rahoittaman Ai kuis kou lu tuk sen proses sit pal ve lu alo jen pk-y ri tys ten tu ek si hankkeen avulla tuetaan koulutuksen toimin nan ohjauksen tehokkaampaa hyö dyn tä mis tä, tie don ku lun ke hit tä mis tä eri kou lu tus proses si en vai heis sa sekä kou lu tus pro ses si en ke hit tämistä. Tavoitteena on erinomaisuus, joka saavutetaan koulutuksen sisällön ja prosessien laadun kautta. Hankkeessa ovat mu ka na Porvari koulun lisäksi Oulun Palvelualan Opisto, Raahen seudun yritys pal velut, Oulun seudun am mat ti kor keakoulu sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry. Tehtävämme on auttaa a si ak kai tam me näkemään, kuinka työelämän tar peis ta johdetut ammatilliset tut kin not anta vat pot ku a niin yk si kön kuin yrityksen osaamisen kehit tämiseen. Tuotekehitys on kes kit ty nyt Yritys joh tami sen, Pal ve lu y rit tä ji en ja Tuot tei den ke hit tä mis oh jelmi en laa dintaan. Muiden koulutustuotteiden osalta on suunnitelmallisesti lisätty koulutuspakettien (työkirjojen) käyt töä. Lukuvuoden aikana uusittiin u sei ta jär jes tä missopimuksia eri tutkinto toimikuntien kanssa. Uudistetut järjestämissopimukset ovat: tietojenkäsittelyn perustutkinto sih tee rin, myyn nin, tie to jen kä sit te lyn ja y rit tä jän ammat ti tut kinnot y ri tys joh ta mi sen ja tuo te ke hit tä jän e ri kois am mat ti tutkin not. Aikuis koulutus osasto jat koi si säis tä o saa mi sen ke hit tämis tään jär jes tä mäl lä lop pu ke vääs tä 2007 koko o pe tushen ki lö kun nal le Hen ki lö koh tais ta mi nen näyt tö tut kinnois sa kou lu tuk sen. Kou lut ta ja na toi mi y li o pet taja FT, KL Jarmo Salo Oulun seu dun ammattikorkeakoulun Amma til li ses ta opettajakorkeakoulusta. Tämän lisäksi tut kinto vas taa vat o vat o sal lis tu neet ak tii vi ses ti O pe tus hal li tuksen jär jes tä miin NASU-koulutusseminaareihin ja eri tutkinto toimikuntien alakohtaisiin in fo tilaisuuksiin. Aikuiskoulutuksen kehittämis ohjel mat ja tutkinnon järjestämisten uudistaminen Mennyt lukuvuosi oli aikuis koulutusosastolla vahvaa kehittämisen aikaa, jolloin panostettiin erityisesti tutkintoon johtavissa kou lutuksissa henkilökohtaistamisen määräyk sien toimen pa noon, uu si en ke hit tä mis oh jel mi en ja kou lu tus pa ket ti en ke hit tä mi seen se kä o mi en si säis ten prosessien hiomiseen. Verkkokoulutukset ovat tänä päi vänä osa oppilaitoksen normaalia ope tusta. Mahdollisuus opiskella tiettyjä opintoja joko kokonaan tai osaksi ver kos sa in ter netin kaut ta tar jotaan sekä päivä- että ilta opiskelijoille. Tarjolla on useita yh den ja kahden opintoviikon laa juisia verkkokoulutuksia. Lisäksi teh tyjä verkkokoulutuksia käytetään oppi laitoksen lähiopetuksen rinnalla oheismateriaalina ja etätehtävien anto paik ka na. Op pilai tok ses sa on käy tös sä Moodle oppimisympäristö. Vuonna 2007 oppilaitoksessa annettiin pelkkänä verkkoopetuksena opetusta 50 opiskelijalle ja verkkomateriaalia käytettiin lähiopetuksen rinnalla 240 opiskelijalle. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 13

14 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Ikkunat kohti maailmaa KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Pohjoismaisen mi nis te ri neu vos ton ra hoit ta man Nord Plus Junior vaih to-oh jel man puit teis sa tans ka lai sen Han dels sko len i Ran ders -op pi lai tok sen 1 o pet ta ja ja 6 o pis ke li jaa vie rai li Raa hes sa 2 viik ko a syk syl lä. Vie railun tee ma o li suo ma lai sen pa pe ri te ol li suu den tuot teiden mark ki noin ti Tans kas sa. Kou lum me 2 o pet ta jaa ja 9 o pis ke li jaa vie rai li Tans kas sa ke vääl lä kak si viik ko a. O pin to pro jek tis sa ver tail tiin kau pal li sen a lan o pis ke lijoi den y rit tä jyys in ten ti oi ta Raa hes sa ja Ran ders is sa. RPKK:n kool le kut su maan EU/Co me ni us oh jel man kou lu tuk sen ke hi tys pro jek ti a val mis te le vaan ko ko ukseen Mi la nos sa o sal lis tui yk si kou lum me o pet ta ja tammi kuus sa. Kak si kou lum me o pis ke li jaa suo rit ti työs sä op pi misjak son sa o ma toi mi ses ti Thai maas sa ja yk si o pis ke lija Goalla. Kou lun sää ti ö tu ki kaik ki a kan sain vä li seen toi min taan o sal lis tu nei ta o pis ke li joi ta kie lis ti pen dein. Vie rai lui hin o sal lis tu neet o pis ke li jat sai vat to dis tuk seksi o pin to suo ri tuk sis taan Eu ro pas sin. O pin to-oh jel man mu kai ses ti teh tä vä suo men- ja englan nin kie li nen -verk ko leh ti tu kee kou lun kan sain vä lis ty mis tä mo ni puo li ses ti. Leh te ä tehdään yh teis työs sä eri o sa puol ten kans sa. O pis ke li ja vaih to jen mää rä tyy dyt tää täl lä het kel lä kysyn nän, ja jos sa kin vai hees sa o pin to jaan jo kai nen halu kas o pis ke lija pää see o sal lis tu maan ly hyt ai kai seen vaih toon. 14 Vuosikertomus

15 huomisenkin suunta Kirjasto tarjoaa viihtyisät tilat opiskelemiseen 7. KIRJASTO JA MUSEO Kirjasto- ja informaatiopalvelut Harva Porvarikoululla tulee aja tel leeksi, mil laista o li si il man kir jas toa. Pait si et tä kir jas to on yh tä van ha kuin kou lu kin, sii tä on muo dos tu nut mo der nin op pi mis ym pä ris tön o len nai nen osa. Kir jas to vas taa tie to yh teis kun nan haas tei siin tar jo a mal la in for maa ti o pal ve lu ja ja tie don hankin nan oh jaus ta ainutlaatuisessa, merelle suuntau tu vas sa his to ri al li ses sa mil jöös sä. Leh ti sa li, lu ku pai kat, ryh mä työ tila ja 11 työ a se mal ta a vau tu vat In ter net-yh tey det se kä kat ta vat kir ja- ja lehti ko ko el mat tar jo a vat e rin o mai set re surs sit ja viih tyi sät puit teet o pis ke lul le ja it se näi sel le tie don han kin nal le. Vuo den 2007 lopus sa kir jas ton atk-luet te loi tu ko ko elma si säl si 8713 ni det tä. Lai no ja ja lai no jen uu si mi si a oli yh teen sä Ai kai sem pi en vuo si en ta paan kir jasto tar jo si käyt töön myös mak sul li si a tie to kan ta pal ve lu ja ja e lek tro ni si a ai neis to ja, jois ta uu te na suo sit tu MOTsa na kir jas to atk-sa na kir joi neen. Kir jas ton käyt tä ji ä tuet tiin tie don han kin nas sa muun mu as sa te ke mäl lä tie tokan nois ta kir jal li suus- ja ar tik ke li vii te ha ku ja - laa jim mat vuo ro vai kut tei ses ti op pi jan kans sa. Sääs tä väi nen o piske li ja saat toi lai na ta myös tar vit se man sa op pi kir jat kirjas tos ta. Reh to ri Anja Pirttijärvelle o mis tet tu kir jas ton ko koel man var hai sim pi a ai neis to ja e sit te le vä py sy vä kir janäyt te ly val mis tui jou lu kuus sa Näyt te ly vit rii neissä on e sil lä kuu si pie ni muo tois ta o tos ta kou lu kir jas ton ar vok kaas ta van ho jen kir jo jen ko ko el mas ta. Kus sa kin o tok ses sa on joi ta kin e si merk ki ai neis to ja ja ker ron nal linen tee ma. Kä vi jä voi tu tus tu a muun mu as sa lah joit taja Johan Fellmanin o pin to- ja me ri mies a jan kir ja va li koimaan. Teks teis tä on eng lan nin kie li set tii vis tel mät, jo ten näyt te ly te kee tun ne tuk si 1800-lu vul la pur je me ren ku lulla vau ras tu neen raa he lais por va ris ton kir jal li suut ta myös kou lun ul ko mai sil le vie rail le. Näyt te ly ä sy ven tä vä Raahe laista kirjakulttuuria jul kai su on ol lut saa ta vil la sekä pai net tu na et tä e lek tro ni se na ver si o na ne tis tä. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 15

16 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Tämäkin laite löytyy museosta Raahen Porvari- ja Kauppakoulumuseo Raahen Porvari- ja Kaup pa koulun 125-vuo tis juh li en yh tey dessä a vat tu kaup pa kou lu mu se o ker too ta ri noi ta ih mi sis tä, yhteis kun nas ta, ta lous e lä mäs tä ja e lä mäs tä y leen sä. Suu ri a tari noi ta ja pie ni ä ta ri noi ta. In nosta vi a ta ri noi ta ja ma sen ta vi a ta ri noi ta. Mu se on mie len kiin toi sin o sa on e päile mät tä 1800-lu vun lo pus ta ja lu vun a lus ta ker to va o sas to. Täl tä a jalta on säi ly nyt run saas ti e si neis tö ä, joka aut taa kä vi jää siir ty mään a jas sa runsaat 100 vuot ta taak se päin. Brahestads Borgare- och Handelssko la pe rus tet tiin Johan ja Baltzar Fellmanin tes tament taa mi en va ro jen tur vin. Kou lun toi min nan käyn nis ti tyh jäs tä Felix Heikel. Kou lu ra ken nuksen suun nit teli Sebastian Gripenberg. Kou lu muut tui suo men kie li sek si Raahen Por va ri- ja Kaup pa kou luk si vuonna 1909 Nes tor O ja lan joh dol la. Nämä o li vat ni mi ä suu res ta ta ri nas ta. Pie niä ta ri noi ta syn tyi tie tys ti op pi laista. He do ku men toi vat kou lun ja ul komaail man ta pah tu mi a op pi las kun nan jul kai se mas sa leh des sä. Ruot sin kie linen il mes tyi ni mel lä Gnis tan ja suomen kie li nen ni mel lä Sä ke ni ä. Näis tä leh dis tä on joi ta kin e sil lä. Joi den kin op pi lai den ta ri nat ke hit tyi vät kou lun jäl keen suu rik si, e si merk ki nä John Soke ri-jus si Grund ström, suo ma lai sen so ke ri te ol li suu den al ku voi ma. Ym pä röi vän yh teis kun nan mur rokset ja krii sit nä ky vät kou lun his to ri assa. Jo ta kin ker ro taan, jo ta kin on lu et tavis sa ri vi en vä leis tä. Vie rai lija voi kierrok sen lo pus sa miet ti ä, mi kä Johan Fellmanin a jat te lus sa 1800-lu vun puoli vä lis sä on sa maa kuin Suo men poliit tis ten päät tä ji en a jat te lus sa luvun lopussa. Museo on auki so pi muk sen mukaan. Tiedustelut puh. (08) Vuosikertomus

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY 2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY S I VARI & TOTAALI 2/98 Sivari & Totaali -lehti on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa julkaisema antimilitaristinen mielipidelehti. Tilaukset: 80 mk/vuosi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot