Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus , 126. lukuvuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi"

Transkriptio

1 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus , 126. lukuvuosi

2 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala ja Paula Järvelin Roy Viitanen Kalle Paakkari / Kehite Oy 2008 Oulu 2 Vuosikertomus

3 huomisenkin suunta Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus , 126. lukuvuosi 1. Rehtorin katsaus Hallinto ja henkilöstö Perusopetus Aikuiskoulutus ja yrityspalvelut Kehittäminen Kansainvälinen toiminta Kirjasto ja museo Oppilasyhdistyksen toiminta Stipendit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 3

4 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Tulevaisuus tuo muutoksia 1. REHTORIN KATSAUS Anja Pir ttijär ven ja Tapani Piiralan vahdinvaihto. Lai van va rus ta ja vel jes ten Jo han ja Balt zar Fell ma nin lah joi tuksel män kuin mitä vuodessa valmistuu. Monet muutkin alat huutavat osaa la käyn nis tet tiin vuon na vaa työvoimaa, mutta sitä ei ole tarmän 1882 Suo men en sim mäi nen o pis to ta sois ta kou lu tus ta anta va kaup pa op pi lai tos Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lu. jolla. Myös lukuisille uusille yrityksille on tilaa. Yhteiskunta tarvitsee nuoria ammattilaisia, mutta myös koke neita osaajia. Sekä nuorten että Lah joi tus a si a kir ja mää rit te li aikuisten koulutukselle riittää työ sarkaa. op pi lai tok sen teh tä väk si se kä nuor ten et tä ai kuis ten kou lutus tar pei den täyt tä mi sen. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu tar jo aa lii ke ta lou den pe rus tut kinnon (merkonomi) ja tieto jen kä sitte Raahen Porvari- ja Kaup pakoulusta on val mis tu nut tu hansia am mat ti lai si a lii ke-elä män ja pal ve lu a lo jen tar pei siin tai it se näi sik si yrit tä jik si. lyn pe rus tut kin non (da ta no mi) kou lu tus ta se kä pe rus kou lun päättä neil le et tä y li op pi lail le. Ai kui sil le ja e lin kei no e lä män tar pei siin tar jotaan myös am mat ti- ja e ri kois ammat ti tut kin toi hin valmistavaa koulutusta Porvarikoulun perustarve on säilynyt ennallaan ja näihin liittyviä tutkinto tilaisuuksia. 126-vuotias oppilaitos, joka on toi mi nut Pohjois-Suomen Palvelu alat ja yrittäjyys ovat kasvussa. Yksistään kauppa ja palvelualat tarvitsevat vuosittain yli 4000 vas tavalmistunutta merkonomia, enem ja Raahen seutukunnan hyväksi jo seitsemän suku polven ajan, vastaa edelleen koulutuksen kasvavaan kysyntään. Raa hen Por va ri- ja Kauppakou lun it se näi syy den perus ta na on tii vis yh teis työ a lu een e lin kei no e lä män se kä mui den kou lu tus or ga ni saa ti oi den kans sa. Kes kei sim pä nä yh teis työver kos to na tu le vat toi mimaan Poh jois-suo men itse näi set op pi lai tok set, jotka pe rus ti vat Itse näis ten Op pi lai tos ten Val tuus kun nan. Tä mä verkos to se kä Raa hen seu tukun nan kun ti en va lit se ma am ma til li sen kou lu tuk sen jär jes tä jä verk ko muo dosta vat Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lun tär keimmät kou lu tus kump pa nit, pe rus tutkintojen, aikuisten lisäkoulutuk sen se kä oppisopi mus kou lu tuk sen jär jes tämi sessä. Raahen Porvari- ja Kauppakoululla on vahvat perinteet ja erinomaiset edellytykset jatkaa itsenäisenä oppilaitoksena. Kiitos yhteistyöstä Kiitos kuluneesta vuodesta pit käai kai sel le reh to ril le Anja Pirttijärvelle, jo ka jäi an sai tul le e läk keel le maa lis kuun a lus ta. Suur kii tok set o pis ke li joil lem me, op pi lai tok sen hen ki lö kun nal le ja lu kui sil le yh teistyö kump pa neil le te an nat te ko ko toi min nal le sen oi keu tuk sen. It se näi nen op pi lai tos voi kat soa luot ta vai se na tu le vai suu teen valppaa na ja jous ta va na tarttumaan asetettuihin haasteisiin. Tapani Piirala rehtori 4 Vuosikertomus

5 huomisenkin suunta 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Oppilaitoksen omistaja on Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastosäätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema johtokunta. Oppilaitoksen rehtori toimii säätiön taloudenhoitajana. Rehtori toimii myös esittelijänä johtokunnassa. Lisäksi johtokunnan työskentelyyn osallistuvat puhevaltaisina jäseninä opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoi den valitsemat edustajat. OPPILAITOKSEN VALTUUSKUNTA Miilukangas Anja, talousjohtaja, pj Koskela Esko, toimistonjohtaja, vpj Haapala Mikko, tavaratalojohtaja Honkala Virpi, johtava lääkäri Kemppainen Eero, toimitusjohtaja Pahkala Jussi, HTM-tilintarkastaja Pekuri Jorma, merkonomi, VTS Petäjäniemi Matti, pankinjohtaja OPPILAITOKSEN JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Miilukangas Jussi, yrittäjä, pj Salmela Marko, yritysneuvoja, vpj Hannuniemi Matti, liikkeenharjoittaja Kortessalo Heikki, myymäläpäällikkö Lumiaho Kauko, toimitusjohtaja Putaansuu Sirpa, apulaisjohtaja Varajäsenet Kemppainen Eero, toimitusjohtaja Sipola Veikko, ostaja Vesterbacka Anne, palveluneuvoja Piippo Esko, liikkeenharjoittaja Eskelinen Raija, kehittämispäällikkö Kotajärvi Jari, isännöitsijä Oppilaitoksen opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden edustajat: Varsinaiset jäsenet Sipilä Juhani, opettajien edustaja Piippo Seija, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja Saarenpää Saara-Maija, opiskelijoiden edustaja Hautamäki Kirsi, opiskelijoiden edustaja Varajäsenet Koivu-Junnila Marjatta Järvelin Paula TILINTARKASTAJAT Kastell Pauli, HTM-tilintarkastaja Vilminko Toivo, merkonomi varalla Lehtonen Riitta-Liisa, HTM-tilintarkastaja Kokkonen Kyösti, isännöitsijä HENKILÖSTÖ Johtotiimi Pirttijärvi Anja Piirala Tapani Myllyaho Markku Ahvenlampi Virpi Noponen Eveliina KTM, rehtori saakka HTM, rehtori alkaen LitK, lehtori, opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö alkaen tradenomi, koulutuspäällikkö alkaen tradenomi (ylempi amk), yhteyspäällikkö alkaen Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 5

6 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Markkinoinnin lehtori Hanna ja kaksi opiskelijaa 3. PERUSOPETUS Peruskoulupohjainen ja ylioppilaspohjainen koulutus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Merkonomi, 120 ov, 3 vuotta (yo, 2 vuotta) Koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin suorittanut mer konomi toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Hän osaa myydä ja markkinoida asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti ja palvella asiakkaita. Hän osaa suunnitella ja johtaa pienen ja keskisuuren yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. Hän osaa käyttää tehtävissään markkinointiviestintää, kuten mainontaa ja tiedottamista. TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO Datanomi, 120 ov, 3 vuotta (yo, 2 vuotta) Koulutusohjelma ja sen tavoitteet Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelman suorittanut datanomi osaa kouluttaa, avustaa ja neuvoa tietotekniikan käyttämisessä sekä ratkaista käytössä esiintyviä ongelmia. Tämän alan ammattilainen osaa asentaa, käyttää, myydä ja markkinoida sekä laitteita että ohjelmistoja. Hän osaa käyttää tietoverkkoja mm. viestintään, markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelman suorittanut merkonomi osaa tuottaa taloushallinnon raportteja, tulkita niitä sekä arvioida yrityksen taloudellista tilaa. Hän osaa hoitaa pienen yrityksen taloushallinnon tehtävät, joita ovat mm. kirjanpito, budjetointi, tilinpäätös, palkanlaskenta, ostot ja myynnit. 6 Vuosikertomus

7 huomisenkin suunta Opiskelijoiden työssäoppimispaikat/ammattiosaamisen näyttöpaikat Antonina Oy/Nicky & Nelly, Oulu Expert Kaken konepaja, Raahe Grillikahvila Huitsin Nevada, Siikajoki Halpa-Halli, Raahe Hans Lankari Co. Ltd., Thaimaa Hiiri Viikari, Raahe Kahvila-Konditoria Tiina-Elina, Raahe K-citymarket, Raahe Kenkä-Sivula, Raahe K-market Kreivintori, Raahe K-market, Pattijoki Kontiotuote Oy, Pudasjärvi Lassila & Tikanoja Oyj, Raahe Mandaatti tilitoimisto, Oulu Mikro-Pala Oy, Raahe Myllymäki-Trading Oy, Raahe N&M Kiinteistövälitys, Oulu Osuuskauppa Arina, Prisma Limingantulli PKC Electronics Oy, Raahe Pohjanmaan PPO Oy, Raahe Pohjolan Pariisi Oy, Raahe Prisma, Raahe Raahelainen, Raahe Raahen kaupunki - Keskuskoulu - Nuorisokahvila Cuppi - Kirjasto - Opetustoimi - Saloisten koulu Raahen Konttorikone Oy, Raahe Raahen Kulta-aika, Raahe Raahen Leipä- ja pullapuoti, Raahe Raahen Lämpöinssi Oy, Raahe Raahen Meriravintolat Oy, Raahe Raahen Musiikki Ky, Raahe Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe Raahen Pyöräkeskus Oy Kesport, Raahe Raahen Sport Cafe, Raahe Raahen Tili ja Atk-palvelu Ky, Raahe Raahen Ykköspalvelu Oy, Raahe Radio Pooki, Raahe Rakennus Fors Oy, Raahe Rantsila Kauppayhtiö, Rantsila Rantsilan kunta, Rantsila Rautakirja Oyj, Raahe Rauta-Maatalous Jaatinen Oy, Ruukki Rautaruukki Oyj, Raahe Reivosen huonekaluhalli Ky, Raahe R-kioski Kesäläntori, Raahe Sale, Ruukki Sale, Siikajoki Seppälä Oy, Raahe Shiva Place Restaurant, Goa Intia Sisustusliike Ihana Koti (Pentik), Raahe Siwa, Ruukki S-Market, Kalajoki S-Market, Pyhäjoki Smart Sales Oy, Raahe Suomalainen Kirjakauppa Oy, Raahe Suzu Auto Oy, Raahe Sähkö-Hänninen, Raahe Tiimari, Raahe Tokmanni Oy, Raahe Tradeka Oy Valintatalo, Raahe Töölön Tapetti ja Väri, Espoo Urheilu R. Rintamäki, Oulu Varaosaportti Oy, Raahe Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 7

8 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Verkostoon kuu lu vien a sian tun ti joiden ja yritysten avulla varmis tetaan se, että toteutettava koulutus on aina ajanmukaista ja työelämän vii mei sim mät käy tän nöt huo mi oon otta vaa. Aikuisopiskelijat Jaana Jaakola ja Saila Kultala kahvitauolla 4. AIKUISKOULUTUS JA YRITYSPALVELUT Aikuiskoulutusosasto toteut ti viiden nen yrit tä jäse minaarin oppilaitoksen B-auditoriossa. Vuoden 2007 teema oli Hyvällä jouk kueella onnistuu 10 as kel ta voit ta jak si. Tilai suu teen osallistui yli 100 yrittäjää pienistä tai kes ki suu ris ta y ri tyk sistä. Seminaari oli erittäin onnistunut ai em mis ta vuosis ta poik ke a vas ta a jan Katsaus lukuvuoden Lukuvuoden aikana saatiin pää tökseen koh das ta huo limat ta ja se poi ki lu toimintaan oppilaitoksen ensimmäiset kui si a yh tey den ot to ja yrityk si en näyt tö tut kin to pe rus teiset lii ke ta louden edustajilta jälkeenpäin. Ai kuis kou lu tus o sas to tar jo aa pe rus tut kin not. Jou lu kuus sa mo ni puo lis ta, jous ta vaa ke hittä 2007 päät tyi ta lous hal lin non kou lu Y rit tä jän aa mu kah vit jär jes tet mis tä lii ke toi min ta o saa mi sen tus oh jel maan val mis tava kou lu tus tiin op pi lai tok sen ruo ka las sa eri a lu eil la. Mer kit tä vä o sa o saston ja maa lis kuussa 2008 vuorostaan tee mal la Työ voi man kou lu tuk sis ta täh tää näyt päättyi asiakaspalvelun ja mark ki riit tä vyys. Kah vihetki houkutteli tö tut kin to jen suo rit ta mi seen. noinnin kou lu tus oh jel maan täh täävä paikalle seutukunnan yrittäjiä Näyt tö tut kin toi na voi suo rit taa lii ke ta lou den ja hal lin non a lan pe rus-, am mat ti- ja e ri kois ammat ti tut kin to ja se kä luon nontie tei den a lan tie to jen kä sit te lyn pe rus- ja am mat titut kin toja. Tutkin to jen li säk si ai kuis kou lu tus & y ri tys pal ve lut tar joaa myös ly hy em pi kes toi si a kou lu tus paket teja. Erityis vah vuutena on kou lutus. Aloitukset olivat mo lem missa koulutuksissa haas teel liset; oi kei ta toi min ta ta poja haettiin ja opeteltiin niin opetushenkilöstön kuin opis ke li joi den kes kuu des sa. Lop pu tu lok sena syntyi kuitenkin runsaasti kiitettäviä tut kin to suorituksia ja koulutuspalautteet olivat kokonaisuudessaan hyvät. reilut 30. Ajankohtainen teema synnytti vilkasta keskustelua ja painavia puheenvuoroja. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Raahen seudun yrityspalveluiden kanssa. Aikuiskoulutusosastolla oli myös oma osasto Tsäänssi koulutusja rekrytointimessuilla Raahessa työ elämä läh töi nen kou lu tusten A si an tun ti ja-, kou lut taja- ja yh teistyö räätälöinti opiskelijoiden ja yritysten tarpeisiin. ver kosto on olen nai nen osa ai kuis kou lu tus o sas ton toiminnassa. 8 Vuosikertomus

9 huomisenkin suunta Toteutunut aikuiskoulutus Perustutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset Yrittäjän erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Työvoimahallinnon tilaama koulutus Merkantista merkonomiksi Noste -seminaari Hyvällä joukkueella onnistuu! , Raahen Porvari- ja Kauppakoulun B-auditorio Nostetta Palvelualojen Yrittäjyyteen hankkeen ra hoituk sel la to teu tet tiin yrit tä jä se mi naa ri, jonka järjestäjinä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Raahen seutu kun ta/a lu e kes kus oh jel ma, Oulun Pal ve lu a lan O pisto, Raa hen Por va ri- ja Kaup pa kou lu ja Nos tet ta Pal velu a lo jen Yrittäjyyteen -verkosto. Tilaisuuden esiintyjä oli yritysval men ta ja Juhani Tammi nen, joka luennoi teemasta 10 askelta voittajaksi. Seminaari keräsi auditorion täyteen tiimityöskentelystä kiinnostuneita osallistujia. Maksullinen palvelutoiminta Ammattitutkintojen näyttöjärjestelyt Tulosavain S01705: Affärssvenska ja Minustako yrittäjä -koulutukset Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Raahen Porvari- ja Kauppakoulu koko tutkinto osatutkinto Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 18 Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi 5 Sihteerin ammattitutkinto 11 Yrittäjän erikoisammattitutkinto 7 9 Yrittäjän ammattitutkinto 8 7 Näyttöjärjestelyt kesä syksy 2007 muille koulutusorganisaatioille koko tutkinto Myynnin ammattitutkinto, Haukipudas 14 Myynnin ammattitutkinto, Raahe 15 Myynnin ammattitutkinto, Kiiminki 16 Myynnin ammattitutkinto, Ylivieska 15 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 9

10 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Datanomiopiskelija Niko Pirkola 5. KEHITTÄMINEN Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näy töis sä opiske li ja pää see o soit ta maan am mat titai to aan ai dois sa käy tän nön työ tehtä vissä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisten o pin to jen o pin to ko ko nai suuk sista. Opiskelijalle am mat tio saa misen näyttö tuo opiskeluun tavoitteel li suut ta, yk si löl lis tää o pis kelua se kä hel pot taa työl lis ty mistä. Yrityksiä am mat tiosaa misen näytöt puo lestaan pal velevat varmistamalla alalle val mis tuvien työelämävalmiuksia sekä helpottamalla rekrytointia ja perehdyttämistä. Oppilaitoksemme liike ta lou den perus tut kin non opis ke li jat ovat ammat ti osaami sen näy töis sään e si merkiksi toimineet asiakaspalvelutehtävissä, tehneet liiketoimintasuunni telmia, taloushallinnon perustehtäviä, esillepanoja ja somistuksia sekä suunnitelleet mark ki noin nin kehit tämis tä. Tietojen kä sit te lyn perus tut kinnon o piskelijat ovat ammat tio saa mi sen näy töis sään e simer kik si toimineet asiakaspalvelutehtävissä, käyttäneet yrityksien tietojärjestelmiä sekä laa ti neet käytet tä viin tie to jär jes tel miin kehittämisehdotuksia. Oppilaitoksessa on lisäksi täydennetty näytön osia, joita ei voitu työpaikoilla toteuttaa. Opiskelija saa näytöistä erillisen näyttötodistuksen. Merko no min tai da ta no min tut kin to todistus koostuu päät tö to dis tuk ses ta ja näyt tötodistuksesta. L2YO-luokka suoritti mark ki nointiviestinnän ja markkinoinnin suunnittelun näytöt. L1YO-luokka aloitti näy töt lii ke talouden ja hallinnon sekä asi a kasmark ki noin nin näy töil lä. L2A-, L2B- ja L2C-luok ka lai set suorit ti vat lii ke ta lou den ja hal lin non näy tön. D2 luokan opiskelijat suo rittivat liiketoiminta sekä tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen näytöt. Am mat ti osaa misen näyttöjen toimi elimen toi min ta Ammat ti o saa mi sen näyt tö jen toi mi e lin on lu ku vuon na keskit ty nyt toi min nas saan am mat ti o saami sen näyt tö jen käy tän tö jen ke hittä mi seen oppilaitoksessamme. Toimi eli n on lu ku vuo den ai ka na myös 10 Vuosikertomus

11 huomisenkin suunta teh nyt pää tök set am mat ti o saa misen näyt tö jen ar vi oi jista, valvonut näyttötoimintaa se kä am mattiosaamisen näyttöjen pe ri aat teiden to teu tu mis ta oppilai tok sessamme. Opiskelijahuolto Oppilaitoksemme opis kelija huollon koor di naat to ri na on toi mi nut o pis ke li ja huol to ryh mä, jon ka puheen joh ta ja na on toi mi nut o pin tooh jaa ja Markku Myllyaho. Ryhmän jä se ni nä ovat olleet opettajista I- luok kien luokanvalvojat Riitta Turkka-Mällinen, Marjatta Koivu- Junnila, Satu Aho ja Roy Viitanen sekä projektityöntekijä Aila Oikarinen ja terveydenhoitaja Ritva Nauha. Opiskelijahuollon keskeinen tehtävä on ollut opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ongelmissa, mut ta myös tu en an ta mi nen muissa henkilökohtaisissa vaikeuksissa. Päämääränä on ollut kes keyttämisten eh käiseminen ja o pis ke li joiden val mis tu mi sen e dis tä mi nen sääde tys sä a jas sa. Toi min tamuotoina on ollut poissaolojen ja opiskelujen edistymisen sään nöl li nen seuran ta, yh tey den pi to huol tajiin ja opiskelijoiden ohjaaminen saa maan am mat ti a pua ti lan teen niin vaa ti essa. O pin to-oh jaa ja on ol lut ta vat tavis sa päi vit täin ja pro jek ti työ te ki jä/ nuo ri so työ tekijä se kä ter vey den hoita ja kah te na päi vä nä vii kos sa. O piske li joil le on jär jes tet ty myös pienryh mä toi min taa e dis tä mään o pis keluun ja op pi lai tok seen si tou tu mista. Myös tutor- toiminta on omalta osaltaan auttanut o pis ke li ja huol lon pää mää ri en saavuttamisessa. Taitaja-kilpailut Taitaja-kilpailut ovat joka vuosi järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kisat. Kisojen yhteydessä työelämän, koulujen ja opiskelijoiden edustajat kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Taitaja-kilpailuilla edistetään nuorten oppimista, kä den tai to ja ja käy tän nön o saa mis ta. Nuo ret huippu o saa jat kan nus ta va t myös mui ta - niin nuo ri a kuin van ho ja - jat kamaan am mat ti tai ton sa ke hit tä mis tä. Lop pu kil pai luun pää see y leen sä semi fi naa leis ta la jin kah dek san pa rasta ja he kilpailevat sitten lop pu kil pailuis sa o man la jin sa pa rem muudesta. Tä nä vuon na lop pu kil pai lut jär jestet tiin Es poos sa. Se mi fi naa le ja järjes tet tiin mm. Vaa sas sa, Ii sal mes sa, Espoossa jne. Vuoden 2009 Taitajaloppukilpailu järjestetään Vaasassa. Taitaja-kilpailujen tavoitteena on nostaa esiin nuoret kyvyt myös kansain vä li si ä kil pai lu ja var ten. Tai taja-kil pai lujen par hail la on mah dolli suus pääs tä val men nuk seen ja kilvoit te le maan e dus tus pai kas ta ammat ti tai don MM-kilpailuissa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulusta o sal lis tui 2008 val ta kun nal li siin Tai ta ja-ki so jen se mi fi naa lei hin nel jä o pis ke li jaa: D3 Juho Outila, Tie to ko neet ja verkot, D3 Teemu Jakkula, Tie to jen kä sit te ly, L3A Markus Myllymäki, A sia kaspalvelu ja myynti, L2A Irene Hurme, Asiakaspalvelu ja myynti. Yritysyhteistyö Työssäoppimisen ja näyttöjen infotilaisuus Näytöt ja työssäoppiminen Työtekijän oikeudet ja velvollisuudet Nuori työntekijä/työssäoppija Taloushallinnon tehtävät Rekrytointi, työpaikkailmoittelu, työnhakijan testaus ja haastattelumallit Miten onnistun asiakaspalvelutehtävissä erikoiskaupan työtehtävissä Työssäoppimassa ja näyttöjä suorittamassa Hanna Lakovaara ja Timo Vuoti Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paula Grekelä Raahen kaupunki/pirjo Alanen Ruukki/Reijo Härönoja Raahen Citykulma/Matti Hannuniemi Citymarket/Päivi Ahoketo Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 11

12 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 2. Somistus/Näyteikkunat Lukuvuoden aikana opiskelijat ovat somistaneet koulumme näyteikkunoita seuraavien yrityksien tuotteilla: Sisustus- ja huonekaluliikkeet Vaateliikkeet Marketit Muut Caacao Citykulma Citymarket Suomalainen Marimekko Jim&Jill Halpa-Halli Kirjakauppa Koti-Idea Muotimaailma Tokmanni Kenkä Sivula Pentik Lea-Stiina Prisma Intersport Reivosen Huonekaluhalli Station Clothing Vaateaitta Seppälä X-Globe 3. Muotinäytös Avoimien ovien päivien yhteydessä pidettiin jälleen suuren suosion saavuttanut muoti näytös. Vaatteet ja asusteet saimme seuraavista yrityksistä: Citymarket Jim & Jill Lea-Stiina Seppälä Citykulma X-Globe Muotimaailma Vaateaitta. 12 Vuosikertomus

13 huomisenkin suunta 4. Yritysesittelys/toimenkuvat B-auditoriossa seuraavien yritysten edustajat kertoivat toimenkuvistaan, urakehityksestään sekä esittelivät edustamansa yrityksen toimintaa: Lumene Oy Koti-Idea Raahen Seudun Osuuspankki Boehringer Ingelheim konsulentti Johanna Ollikainen myymäläpäällikkö Marcus Heinänen markkinointiassistentti Paula Vedenoja aluepäällikkö Kai Laatikainen. Aikuiskoulutuksen laatuhanke Koulutusten opetus sisäl löt, op pi mis- ja o pe tus me ne telmät se kä kou lu tus pro ses se ja tu ke vat työ ka lut tu lee ai na rää tä löi dä kou lu tus or ga ni saa ti olle so pi vak si, mut ta myös kul loi sen kin kohderyhmän tarpeisiin. Itse prosessien kulkuun tulee siis kiinnittää huomiota. Useimmat koulutukset onnistuvat tai kaatuvat siihen, miten prosessien ohjaamisessa onnistutaan, vaikka oppimis- ja opetusmenetelmät sekä -sisällöt olisivat kunnossa. Opetushallituksen rahoittaman Ai kuis kou lu tuk sen proses sit pal ve lu alo jen pk-y ri tys ten tu ek si hankkeen avulla tuetaan koulutuksen toimin nan ohjauksen tehokkaampaa hyö dyn tä mis tä, tie don ku lun ke hit tä mis tä eri kou lu tus proses si en vai heis sa sekä kou lu tus pro ses si en ke hit tämistä. Tavoitteena on erinomaisuus, joka saavutetaan koulutuksen sisällön ja prosessien laadun kautta. Hankkeessa ovat mu ka na Porvari koulun lisäksi Oulun Palvelualan Opisto, Raahen seudun yritys pal velut, Oulun seudun am mat ti kor keakoulu sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry. Tehtävämme on auttaa a si ak kai tam me näkemään, kuinka työelämän tar peis ta johdetut ammatilliset tut kin not anta vat pot ku a niin yk si kön kuin yrityksen osaamisen kehit tämiseen. Tuotekehitys on kes kit ty nyt Yritys joh tami sen, Pal ve lu y rit tä ji en ja Tuot tei den ke hit tä mis oh jelmi en laa dintaan. Muiden koulutustuotteiden osalta on suunnitelmallisesti lisätty koulutuspakettien (työkirjojen) käyt töä. Lukuvuoden aikana uusittiin u sei ta jär jes tä missopimuksia eri tutkinto toimikuntien kanssa. Uudistetut järjestämissopimukset ovat: tietojenkäsittelyn perustutkinto sih tee rin, myyn nin, tie to jen kä sit te lyn ja y rit tä jän ammat ti tut kinnot y ri tys joh ta mi sen ja tuo te ke hit tä jän e ri kois am mat ti tutkin not. Aikuis koulutus osasto jat koi si säis tä o saa mi sen ke hit tämis tään jär jes tä mäl lä lop pu ke vääs tä 2007 koko o pe tushen ki lö kun nal le Hen ki lö koh tais ta mi nen näyt tö tut kinnois sa kou lu tuk sen. Kou lut ta ja na toi mi y li o pet taja FT, KL Jarmo Salo Oulun seu dun ammattikorkeakoulun Amma til li ses ta opettajakorkeakoulusta. Tämän lisäksi tut kinto vas taa vat o vat o sal lis tu neet ak tii vi ses ti O pe tus hal li tuksen jär jes tä miin NASU-koulutusseminaareihin ja eri tutkinto toimikuntien alakohtaisiin in fo tilaisuuksiin. Aikuiskoulutuksen kehittämis ohjel mat ja tutkinnon järjestämisten uudistaminen Mennyt lukuvuosi oli aikuis koulutusosastolla vahvaa kehittämisen aikaa, jolloin panostettiin erityisesti tutkintoon johtavissa kou lutuksissa henkilökohtaistamisen määräyk sien toimen pa noon, uu si en ke hit tä mis oh jel mi en ja kou lu tus pa ket ti en ke hit tä mi seen se kä o mi en si säis ten prosessien hiomiseen. Verkkokoulutukset ovat tänä päi vänä osa oppilaitoksen normaalia ope tusta. Mahdollisuus opiskella tiettyjä opintoja joko kokonaan tai osaksi ver kos sa in ter netin kaut ta tar jotaan sekä päivä- että ilta opiskelijoille. Tarjolla on useita yh den ja kahden opintoviikon laa juisia verkkokoulutuksia. Lisäksi teh tyjä verkkokoulutuksia käytetään oppi laitoksen lähiopetuksen rinnalla oheismateriaalina ja etätehtävien anto paik ka na. Op pilai tok ses sa on käy tös sä Moodle oppimisympäristö. Vuonna 2007 oppilaitoksessa annettiin pelkkänä verkkoopetuksena opetusta 50 opiskelijalle ja verkkomateriaalia käytettiin lähiopetuksen rinnalla 240 opiskelijalle. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 13

14 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Ikkunat kohti maailmaa KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Pohjoismaisen mi nis te ri neu vos ton ra hoit ta man Nord Plus Junior vaih to-oh jel man puit teis sa tans ka lai sen Han dels sko len i Ran ders -op pi lai tok sen 1 o pet ta ja ja 6 o pis ke li jaa vie rai li Raa hes sa 2 viik ko a syk syl lä. Vie railun tee ma o li suo ma lai sen pa pe ri te ol li suu den tuot teiden mark ki noin ti Tans kas sa. Kou lum me 2 o pet ta jaa ja 9 o pis ke li jaa vie rai li Tans kas sa ke vääl lä kak si viik ko a. O pin to pro jek tis sa ver tail tiin kau pal li sen a lan o pis ke lijoi den y rit tä jyys in ten ti oi ta Raa hes sa ja Ran ders is sa. RPKK:n kool le kut su maan EU/Co me ni us oh jel man kou lu tuk sen ke hi tys pro jek ti a val mis te le vaan ko ko ukseen Mi la nos sa o sal lis tui yk si kou lum me o pet ta ja tammi kuus sa. Kak si kou lum me o pis ke li jaa suo rit ti työs sä op pi misjak son sa o ma toi mi ses ti Thai maas sa ja yk si o pis ke lija Goalla. Kou lun sää ti ö tu ki kaik ki a kan sain vä li seen toi min taan o sal lis tu nei ta o pis ke li joi ta kie lis ti pen dein. Vie rai lui hin o sal lis tu neet o pis ke li jat sai vat to dis tuk seksi o pin to suo ri tuk sis taan Eu ro pas sin. O pin to-oh jel man mu kai ses ti teh tä vä suo men- ja englan nin kie li nen -verk ko leh ti tu kee kou lun kan sain vä lis ty mis tä mo ni puo li ses ti. Leh te ä tehdään yh teis työs sä eri o sa puol ten kans sa. O pis ke li ja vaih to jen mää rä tyy dyt tää täl lä het kel lä kysyn nän, ja jos sa kin vai hees sa o pin to jaan jo kai nen halu kas o pis ke lija pää see o sal lis tu maan ly hyt ai kai seen vaih toon. 14 Vuosikertomus

15 huomisenkin suunta Kirjasto tarjoaa viihtyisät tilat opiskelemiseen 7. KIRJASTO JA MUSEO Kirjasto- ja informaatiopalvelut Harva Porvarikoululla tulee aja tel leeksi, mil laista o li si il man kir jas toa. Pait si et tä kir jas to on yh tä van ha kuin kou lu kin, sii tä on muo dos tu nut mo der nin op pi mis ym pä ris tön o len nai nen osa. Kir jas to vas taa tie to yh teis kun nan haas tei siin tar jo a mal la in for maa ti o pal ve lu ja ja tie don hankin nan oh jaus ta ainutlaatuisessa, merelle suuntau tu vas sa his to ri al li ses sa mil jöös sä. Leh ti sa li, lu ku pai kat, ryh mä työ tila ja 11 työ a se mal ta a vau tu vat In ter net-yh tey det se kä kat ta vat kir ja- ja lehti ko ko el mat tar jo a vat e rin o mai set re surs sit ja viih tyi sät puit teet o pis ke lul le ja it se näi sel le tie don han kin nal le. Vuo den 2007 lopus sa kir jas ton atk-luet te loi tu ko ko elma si säl si 8713 ni det tä. Lai no ja ja lai no jen uu si mi si a oli yh teen sä Ai kai sem pi en vuo si en ta paan kir jasto tar jo si käyt töön myös mak sul li si a tie to kan ta pal ve lu ja ja e lek tro ni si a ai neis to ja, jois ta uu te na suo sit tu MOTsa na kir jas to atk-sa na kir joi neen. Kir jas ton käyt tä ji ä tuet tiin tie don han kin nas sa muun mu as sa te ke mäl lä tie tokan nois ta kir jal li suus- ja ar tik ke li vii te ha ku ja - laa jim mat vuo ro vai kut tei ses ti op pi jan kans sa. Sääs tä väi nen o piske li ja saat toi lai na ta myös tar vit se man sa op pi kir jat kirjas tos ta. Reh to ri Anja Pirttijärvelle o mis tet tu kir jas ton ko koel man var hai sim pi a ai neis to ja e sit te le vä py sy vä kir janäyt te ly val mis tui jou lu kuus sa Näyt te ly vit rii neissä on e sil lä kuu si pie ni muo tois ta o tos ta kou lu kir jas ton ar vok kaas ta van ho jen kir jo jen ko ko el mas ta. Kus sa kin o tok ses sa on joi ta kin e si merk ki ai neis to ja ja ker ron nal linen tee ma. Kä vi jä voi tu tus tu a muun mu as sa lah joit taja Johan Fellmanin o pin to- ja me ri mies a jan kir ja va li koimaan. Teks teis tä on eng lan nin kie li set tii vis tel mät, jo ten näyt te ly te kee tun ne tuk si 1800-lu vul la pur je me ren ku lulla vau ras tu neen raa he lais por va ris ton kir jal li suut ta myös kou lun ul ko mai sil le vie rail le. Näyt te ly ä sy ven tä vä Raahe laista kirjakulttuuria jul kai su on ol lut saa ta vil la sekä pai net tu na et tä e lek tro ni se na ver si o na ne tis tä. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 15

16 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Tämäkin laite löytyy museosta Raahen Porvari- ja Kauppakoulumuseo Raahen Porvari- ja Kaup pa koulun 125-vuo tis juh li en yh tey dessä a vat tu kaup pa kou lu mu se o ker too ta ri noi ta ih mi sis tä, yhteis kun nas ta, ta lous e lä mäs tä ja e lä mäs tä y leen sä. Suu ri a tari noi ta ja pie ni ä ta ri noi ta. In nosta vi a ta ri noi ta ja ma sen ta vi a ta ri noi ta. Mu se on mie len kiin toi sin o sa on e päile mät tä 1800-lu vun lo pus ta ja lu vun a lus ta ker to va o sas to. Täl tä a jalta on säi ly nyt run saas ti e si neis tö ä, joka aut taa kä vi jää siir ty mään a jas sa runsaat 100 vuot ta taak se päin. Brahestads Borgare- och Handelssko la pe rus tet tiin Johan ja Baltzar Fellmanin tes tament taa mi en va ro jen tur vin. Kou lun toi min nan käyn nis ti tyh jäs tä Felix Heikel. Kou lu ra ken nuksen suun nit teli Sebastian Gripenberg. Kou lu muut tui suo men kie li sek si Raahen Por va ri- ja Kaup pa kou luk si vuonna 1909 Nes tor O ja lan joh dol la. Nämä o li vat ni mi ä suu res ta ta ri nas ta. Pie niä ta ri noi ta syn tyi tie tys ti op pi laista. He do ku men toi vat kou lun ja ul komaail man ta pah tu mi a op pi las kun nan jul kai se mas sa leh des sä. Ruot sin kie linen il mes tyi ni mel lä Gnis tan ja suomen kie li nen ni mel lä Sä ke ni ä. Näis tä leh dis tä on joi ta kin e sil lä. Joi den kin op pi lai den ta ri nat ke hit tyi vät kou lun jäl keen suu rik si, e si merk ki nä John Soke ri-jus si Grund ström, suo ma lai sen so ke ri te ol li suu den al ku voi ma. Ym pä röi vän yh teis kun nan mur rokset ja krii sit nä ky vät kou lun his to ri assa. Jo ta kin ker ro taan, jo ta kin on lu et tavis sa ri vi en vä leis tä. Vie rai lija voi kierrok sen lo pus sa miet ti ä, mi kä Johan Fellmanin a jat te lus sa 1800-lu vun puoli vä lis sä on sa maa kuin Suo men poliit tis ten päät tä ji en a jat te lus sa luvun lopussa. Museo on auki so pi muk sen mukaan. Tiedustelut puh. (08) Vuosikertomus

17 huomisenkin suunta Aurinkoinen asiakaspalvelija Tiina Moilanen 8. OPPILASYHDISTYKSEN TOIMINTA Raahen Porvari- ja Kaup pakou lun Op pi las yh dis tys Ry on vuon na 1973 re kis te röi ty y leis hyö dyl li nen yh dis tys. Oppi las yh dis tyk sen toi min nal la on yli sa ta kak si kym men tä vuoti set pe rin teet, jot ka juon ta va al kun sa ai van Raa hen Por va rija Kaup pa kou lun pe rus ta mis a joil ta, vuo des ta Op pi las yh dis tyk sel lä on am mat titai toi sen hen ki lö kun nan ja ak tii visen seit sen hen ki sen hal li tuk sen lisäk si myös e ri lais ia toi mi kun tia, joiden puit teis sa jär jes te tään e ri lai si a ta pah tu mi a ja a jan viet to mah dol lisuuk si a. Op pi las yh dis tys a jaa o pis ke li joi den e tu ja mm. tie dot ta mal la o pis ke li joita kos ke vis ta a si ois ta, vai kut ta mal la o pin to jen si säl lön ja o pis ke luo lo suhtei den keh it tä mi seen, jär jes tä mäl lä o pis ke li joil le lii kun ta- ja vir kis tys mahdol li suuk sia se kä yl lä pi tä mäl lä ruo kala-kah vi o ta, kir ja kaup paa ja mo nis tustoi min taa. Tar koi tuk se nam me on tarjo ta o pis ke li joil le e dul li ses ti e ri lai si a pal ve lu ja o pin to jen tu ke mi sek si. Toi mi kun ti en puit teis sa jär jes tim me lu ku vuo den ai ka na muu ta mi a ta pahtu mi a o pis ke li joil lem me. Syk syl lä järjes tim me Hy vin voin ti päi vän kou lullam me. Yh teis työ kump pa nei nam me tuo na päi vä nä toi mi vat; po lii si lai tos, pa lo kun ta, työ voi ma toi mis to, tur vako ti, link ki työ e lä mään ja sai raala. Järjes tim me li säk si muu ta man sa li bandy ot te lun ja pa rit bi leet yh teis työs sä OAMK:n RATOL:n kans sa. Kou luku vauk sen jär jes tim me syys lu ku kaute na. Tu tor-toi min ta jat kui e del lis ten vuo si en ta paan. Toi sen as teen tu toreita oli 14 ja tu tor vas taa va. En simmäi si nä kou lu päi vi nä tu to rit o li vat nä ky väs ti e sil lä. He vie rai li vat luokis sa ker to mas sa ja o pas ta mas sa uu si a o pis ke li joi ta kai ki ssa kou lunkäyn tiin liit ty vis sä a si ois sa. Tu to rit o pas ta vat ja aut ta vat o pis ke li joi ta ko ko lu ku vuo den. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 17

18 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Oppilasyhdistyksen aktiivijäsenet Hallitus Hal li tus va li taan op pi las yh dis tyksen sään tö mää räi ses sä syys ko koukses sa vuo dek si ker ral laan. Hal li tukseen kuu luu pu heen joh ta ja, va ra puheen joh ta ja, sih tee ri, nel jä jä sen tä ja toi min nan joh ta ja. Hal li tuk sen tehtä vä nä on val vo a ja hoi taa yh dis tyksen a si oi ta, pan na täy tän töön yh distyk sen ko kouk sen pää tök set se kä val vo a yh dis tyk sen ra ha va ro jen ja o mai suu den hoi to a. Hal li tuk sen kokoon pa no ; Saara- Maija Saarenpää pj., Kirsi Hautamäki vpj., Liisa Keränen siht. ja jäseninä Juho Heikkilä, Jouni Korhonen, Teemu Jakkula, Tiina Moilanen ja Arja Piipponen asti. Ruokala-kahvila Merkantiini Op pi las yh dis tys Ry yl lä pi tää ruo kala-kah vio Mer kan tii ni a. Ruo ka la toimii o pis ke li ja ruo ka la na se kä hen kilö kun nan työ paik ka ruo ka la na. Luku vuon na päi vit täi nen o pis ke li ja ruo kai li ja mää rä py syi ennal leen ver rat ta es sa e del li seen vuoteen. Kes ki mää räi nen ruo kai li ja mää rä päi väs sä si joit tuu vä lil le Ruo kai li ja mää rä muu tok siin viikoit tain vai kut taa o pis ke li joi den työhar joit te lu jak sot, jot ka si joit tu vat pitkin vuot ta. Lu ku vuo den ai ka na op pi las yh dis tyk sellä on palve luk ses saan nel jä va ki tuis ta työnte ki jää: toi min nan joh ta jan teh tä vi ä hoi taa Tiina Moilanen, keit tä jä nä toi mii Marju Joensuu, keit ti ö a pu laise na ovat Irma Pis te maa ja Anna- Liisa Laitala. Kirjakauppa Mercur Op pi las yh dis tys yl lä pi tää kir ja kauppa Mer cu ri a, jo ka vä lit tää jä sen e tui na kaik ki o pis ke li joi den tar vit semat op pi kir jat, o pis ke lu ma te ri aa lin, val mis tu jais la kit, o pin näy te työt, uima hal li/kun to sa li lip pu ja ja mo nistus pal ve lui ta o pis ke li ja ys tä väl li seen hintaan. Lu ku vuo si ei juu ri tuonut muu tok si a e del li seen vuo teen, kir ja kau pan toi min ta jat kui sa mal la ta val la e del li siin vuo siin ver rat tu na. 18 Vuosikertomus

19 huomisenkin suunta 9. STIPENDIT Opiskelijan nimi Luokka Euroa Opiskelijan nimi Luokka Euroa Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendi-rahastosäätiön stipendit NordPlus Junior, Randers, Tanska Auranen Mikko D2C 200 Eronen Minna L2YO 200 Eskola Essi L2YO 200 Heikkilä Sami L3A 200 Laitala Markus L2YO 200 Pajala Henna L3A 200 Pitkänen Sirpa L2A 200 Savela Saila L2YO 200 Äijälä Niina L3A 200 Opiskelijavaihtoon, U.S.A. Hurme Irene L2A 1000 Keinänen Annakerttu L2A 1000 Työssäoppimiseen ulkomailla Kokko Ransa (Intia) D2C 700 Lehtosaari Tony (Thaimaa) D3C 700 Kauranen Joona (Thaimaa) D3C 700 Työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Mattila Petri D2C 200 Pohjola Liisa D2C 200 Takkunen Hanna L2YO 200 Tukala Marika L2YO 200 Opinnäytetyöt Nikki Sari L3A 100 Sundberg Margareeta L3A 100 Kaksoistutkinnon suorittamisesta Karjalainen Anu D3C 200 Myllymäki Markus L3A 200 Outila Juho D3C 200 Datanomiksi valmistuneille (AKO) Raitala Sanna Dat Räsänen Leena Dat Merkonomiksi valmistuneille (AKO) Hilakivi Anne Talh Suutari Antti Talh SISU-Stipendi Heikkinen Liudmila MM Taitaja-kisa 2008 osallistumisesta Hurme Irene L2A 200 Jakkula Teemu D3C 200 Myllymäki Markus L3A 200 Outila Juho D3C 200 Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön Kauppakamari rahaston stipendit Degfa Yemisrach Biru Raahen aol 100 Mihelson Mari-Liis Raahen aol 100 Henna Pirkola Oulaisten 200 Ammattiopisto Kuosku Jouni OAMK/Raahe 200 Ylikärppä Auli OAMK/Raahe 200 Friis Riku-Ville Haapaveden 100 ammattiopisto Viitala Timo Haapaveden 100 ammattiopisto Raahen seudun yrittäjät ry Juntunen Teija L3B 200 Kesko Oyj Pätsi Sanna L3A 120 Vihannin Lions Club Liukko Tuukka D3C 50 PKC Electronics Oy Paldanius Anne L3B 100 Ruukin yrittäjät ry Sundberg Margareeta L3B 100 Merkonomeiksi valmistuneille Marjomaa Jenni L3A 100 Poutiainen Juha L3B 200 Shalayeva Alexandra L3B 100 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 19

20 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16 19.02.2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 39 15.04.2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 37 26.04.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 68 21.09.2016 ESI- JA PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet Kasvatus- ja opetuslautakunta 72 19.08.2013 Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet KOLA 72 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot