KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS TÄYDENNETTY

2 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 69. kaupunginosan liikennealuetta ja 71. kaupunginosan korttelin 131 tontteja 1-3. Asemakaavan muutoksella muodostuu 69. kaupunginosan liikennealuetta ja 71. kaupunginosan korttelin 131 tontti 5 sekä liikenne- ja erityisaluetta. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä Kaavan nimi Asemakaavan muutos 69.kaupunginosan liikennealueelle ja 71. kaupunginosan korttelin131 tonteille 1-3 (S-market Vaajakoski) Kaavan tunnus 71:011 Kaavan päiväys Kaavan laatija Pirjo Heinänen, suunnitteluarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan vireilletulo Sanomalehti Keskisuomalainen Hyväksymispäivämäärät Ltk xx.xx.201x Kh xx.xx.201x Kv xx.xx.201x Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Vaajakoskella Leppävedentien eteläpuolella rajoittuen idästä Asematiehen, lännestä VT4:n ja Leppävedentien kiertoliittymään ja etelästä rautatiehen Vaajakosken keskustassa. Alueelta on matkaa Jyväskylän keskustaan noin 8 km.. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on S-market Vaajakoski, koska kaavamuutoksella osoitetaan S-market Vaajalan uusi sijoituspaikka. Kaavamuutoshankkeeseen on ryhdytty Keskimaan hakemuksen perusteella. Tavoitteena on muuttaa melko uutta asemakaavaa siten, että se mahdollistaa Vaajakosken keskustan kehittämisen lähtökohdaksi otetun arkkitehtikilpailun voittajatyön keskeisten ideoiden toteuttamisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen tonteilla. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,5588 ha, kerrosalaa on k-m2.

3 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN MAHDOLLISET VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TAI ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu (mikäli niitä on) Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 21

4 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) seurantalomake 3) tiivistelmä luonnosvaiheen palautteesta ja vastineista 4) ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (erillinen liite, liitetään myöhemmin) 5) tonttijako 6) havainnekuva 7) asemakaavakartta, pienennös (pvm) Muu lähdeaineisto: 1. Maakuntakaavan selvitykset 2. Kaupallisten vaikutusten arviointi v (Tuomas Santasalo Ky), lisälausunto (Regionet Oy) 3. Keski-Suomen Museon selvitykset: - Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY), Vaajakosken teollisuusympäristö. - Vaajakosken margariini- ja makeistehdas inventointi ja suojelutavoitteet vuodelta Makeis- ja margariinitehtaan inventointi vuodelta Vaajakosken keskusta-alueen täydennysinventointi/margariini- ja makeistehtaan täydennysinventointi, joka vastaa tarpeeseen määrittää sisätilojen kulttuurihistorialliset arvot Alueelle on tehty maastokatselmus elokuussa 2007 ja sen perusteella valmistuneen lausunnon mukaan ei alueella esiinny uhanalaisia tai harvinaisia lajeja tai arvokkaita luontotyyppejä. Alueella ei myöskään ole erityistä virkistysarvoa. 5. Maantien 638 parantaminen välillä vt-4 Vaajatie;Tiesuunnitelma; Destia Destian syksyllä 2011 tekemät luonnossuunnitelmat vaihtoehdoista Leppävedentien kevyenliikenteen ylityksiin ja alituksiin sekä tasoylityksestä sekä vastaavasti radasta kohdalta 6. Hulevesiselvitys: Vaajakosken hulevedet, Mitoitus- ja tulvareittiselvitys; Ramboll; 2011 ja täydennys Fortum on teettänyt vanhan lämpölaitoksen alueelta pilaantuneista maista tutkimuksen, siinä ei nykyisen maanomistajan mukaan ole ilmennyt mitään ihmeellistä.

5 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Suunnittelualueelle sallitaan käyttötarkoituksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön että muiden tilojen mm. pienempien myymälätilojen rakentamista uudisrakennukseen yhteensä noin 6500 k-m2 sekä 100 k-m2 suuruisen autojen pesuhallin rakentaminen. Lisäksi sallitaan liike-, toimisto- ja varastotilan rakentamista noin 4660 k-m2 suojeltaviin rakennuksiin, josta enintään 500 k-m2 saa olla vähittäiskaupan suuryksikön kerrosalaa. Uudisrakennukseen sijoittuu ensimmäisessä vaiheessa S-market Vaajakosken liiketilat n k-m2 sekä pienempiä ns. etu myymälöitä ja muita tiloja yhteensä n k-m2. kaavaan sisältyy lisäksi laajennusvaraa n k-m2. Olemassa olevalle muuntamolle on esitetty rakennusoikeutta 80 m2. Tontin koilliskulmaan saa rakentaa enintään 30 m korkean mainostornin. Alueelle osoitettu liikerakentaminen tarvitsee runsaasti paikoitustilaa. Asemakaavassa on varauduttu kaksitasoisen pysäköintitilan rakentamiseen. Kaava-alueen koko on 4,5588 ha, josta korttelialuetta on ha, sekä liikennealuetta 0,9302 ha ja erityisaluetta 0,2759 ha. Alueen rakennusoikeus on yhteensä k-m2. Aluetehokkuudeksi muodostuu näin 0, KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistulla vireilletuloilmoituksella. Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Asemakaavahanketta käsiteltiin sisäisessä aloituskokouksessa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä xx.yy. - xx.yy.200x. Asemakaava oli käsiteltävänä viranomaisneuvottelussa xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.yy.200x.

6 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (6) 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan toteuttaminen on tarkoitus aloittaa poikkeusluvan turvin jo ennen asemakaavan muutoksen lainvoimaisuutta. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella sijaitsevat Vaajakosken makeis- ja margariinitehtaan vanhimmat osat, jotka ovat osa valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä Vaajakosken teollisuusympäristöä. Leppävedentien ja vt-4:n kulmauksessa on rakentamaton sekametsää kasvava osittain pusikoitunut alue. Maasto laskee jyrkästi kohti kaakkoa ja alueen läpi johdetaan avoojassa hulevesiä. Alue rajautuu pohjoisessa Leppävedentiehen, jonka pohjoispuolella on liike- ja asuinrakennuksia. Lounaassa on Vaajakoskentie, johon liittyy ruuhkainen kierto-liittymäalue. Suunnittelualueen itäpuolella on teollisuusrakentamista ja etelässä rautatie, jonka huoltotie sijoittuu tonttien eteläosaan. Vaajakosken alueella mukaan lukien Jyskä asuu noin henkeä. Vaajakosken vaikutusalueeksi on arvioitu kaupallisten palveluiden vaikutusarvioinnissa noin asukasta. Alueen liikerakentamisen vaikutukset olisivat sekä seudullisia että paikallisia Luonnonympäristö Aluetta koskien on aiempaa asemakaavaa varten laadittu luontoarvoista lausunto. Lausunnon mukaan alueella ei esiinny uhanalaisia tai harvinaisia lajeja tai arvokkaita luontotyyppejä. Lisäksi suunnittelualueella ei ole virkistysarvoja. Maisemarakenne, maisemakuva Alueella ei ole erityisiä muita kuin teollisuushistoriaan liittyviä maisemallisia arvoja. Alueen maamerkkinä on korkea piippu, joka on tärkeä osa Vaajakosken keskusta-alueen identiteettiä. Vesistöt ja vesitalous Alueen kautta on johdettu Vaajakosken keskusta-alueen hulevedet avo-ojassa edelleen radan ali johtavaa reittiä Päijänteeseen.

7 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (7) Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää Vaajakosken teollisuusympäristöä. Alueella sijaitsee Keskimaan omistukseen hiljattain siirtynyt teollisuuskiinteistö, joka on rakentunut eri-ikäisistä osista. Kiinteistön vanhin osa kertoo tehtaan pitkästä historiasta. Lisäksi rakennuksen sisäpihalla on vanha punatiilinen piippu ja teknistä tilaa sisältävä rakennus, jotka erottuvat ympäristöstä vanhoina osina. Rakennuskompleksilla on sen eriikäisten osien vuoksi kulttuurihistoriallista arvoa. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaava-alueella ei asu kukaan. Palvelut Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä muita palveluja kuin makeistehtaan tehtaan myymälä. Pääosa julkisista ja kaupallisista palveluista on lähellä Vaajakosken ydinkeskustassa Urheilutien ympäristössä suunnittelualueen pohjoispuolella. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella on tällä hetkellä muutamia työpaikkoja. Liikenne Suunnittelualue sijaitsee vilkasliikenteisen päätieverkon solmukohdassa. Alueen vieressä on kiertoliittymä, jonka kautta kulkee valtateiden E75, E63 4, 9, 13 ja 23 liikenne siihen saakka, kun moottoritietä jatketaan ohittamaan Vaajakosken keskusta-alue etelämpää. Ajoneuvoliikenne alueelle tapahtuu reittiä Leppävedentie-Asematie. Leppävedentien pohjoispuolella kulkee kevyenliikenteenreitti, joka yhtyy Vaajakoskentien varren kevyenliikenteen reitteihin ja se alittaa kiertoliittymän kohdalla ajoneuvoliikenteen väylät. Joukkoliikennereitti kulkee Leppävedentietä pitkin. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualue on osa vaalittavaksi määriteltyä valtakunnallisesti merkittävää Vaajakosken teollisuusympäristöä. Alueella sijaitsee Keskimaan omistukseen siirtynyt teollisuuskiinteistö, joka on rakentunut eri-ikäisistä osista. Kiinteistön vanhin osa kertoo tehtaan pitkästä historiasta. Lisäksi rakennuksen sisäpihalla on vanha punatiilinen piippu ja teknistä tilaa sisältävä rakennus, jotka erottuvat ympäristöstä vanhoina osina. Rakennuskompleksilla on sen eri-ikäisten osien vuoksi kulttuurihistoriallista arvoa. Keski-Suomen museon inventointitietoihin on kohteen arviointitietoihin kirjattu: Entinen makeis- ja margariinitehdasrakennus sijaitsee merkittävällä paikalla Vaajakosken keskustan ja Jyväskylä-Pieksämäki rautatien tuntumassa. Tehdasrakennuksella on merkittäviä taajamakuvallisia arvoja Vaajakosken keskustassa. Se on myös osa valtakunnallisesti merkittävää Vaajakosken teollisuusympäristöä.

8 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (8) Tehtaan historia liittyy SOK:n Vaajakosken tehtaiden vaiheisiin, kuvastaen SOK:n monialaista teollisuushistoriaa 1920-luvulta lähtien. Rakennuksella on merkitystä toisaalta SOK:n ja sittemmin Pandan yrityshistorian osana. SOK:n Vaajakosken tehtaat ovat olleet myös merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Eri-ikäisistä rakennusosista muodostuva tehdasrakennus kuvastaa toisaalta Vaajakosken teollisuuden kehitystä eri vuosikymmeninä. Toisaalta useat erilaiset laajennukset tekevät kokonaisuudesta sekavahkon. SOK käytti rakennuksen suunnittelussa pitkälti omia arkkitehtejään. Vanhimpien ja 1930-luvun osien suunnittelijana toimi Valde Aulanko, 1960-luvun laajennuksen suunnittelijana puolestaan Pauli Lehtinen, molemmat SOK:n rakennusosaston arkkitehtejä. Rakennuksen eri osat kuvastavat myös arkkitehtuurin eri vuosikymmenten tyylivirtauksia. Vanhimmat osat 1920-luvun korkea osa ja sen molemmin puolin sijoittuvat matalammat siivet edustavat 1920-luvulle ominaista klassismia. Vuoden 1938 laajennus puolestaan edustaa puhdaslinjaista ja ankaraakin 1930-luvun funktionalismia luvun siipi kuvastaa jo oman vuosikymmenensä modernia arkkitehtuuria luvun varastohallit, lähettämöt ja margariinitehtaan laajennus puolestaan ovat teollisuuden rationalistista, taloudellisuutta ja tehokkuutta tavoittelevaa rakentamista. Rakennuksen kaikki osat ovat laajennusosia lukuun ottamatta säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan luvun rakennusosassa korkean osan kuisti, radan puolen katokset ja kellarikerroksen kaari-ikkunat ovat hävinneet. Rakennuksen julkisivuihin on asennettu putkivetoja, jotka myös tukkivat joitakin ikkunoita luvun osasta on hävinnyt siinä alun perin ollut tasakattoinen korotus. Sisätilojen osalta erityisesti rakennuksen vanhimpiin osiin, ja 1930-luvun osiin, on kohdistunut paljon muutoksia. Alkuperäiset tilajaot ovat muuttuneet, joissakin osissa montakin kertaa. Tilojen käyttötarkoitusten vaihtuessa interiöörit materiaaleineen ja yksityiskohtineen ovat myös monin paikoin muuttuneet. Erityisen hyvin säilyneitä ja arkkitehtuuriltaan edustavia tiloja rakennuksessa ovat: - Korkean 1920-luvun osan pääportaikko luvun makeistehdassiiven (lounaissiipi) portaikko - Korkean 1920-luvun osan kolmannessa kerroksessa sijaitseva korkea tila ikkunariveineen ja parvineen luvun margariinitehtaan koillissiiven toisessa kerroksessa sijaitseva korkea halli. Lisäksi korkean osan neljäs ja viides kerros ovat jokseenkin alkuperäisessä asussaan, mutta arkkitehtuuriltaan ne eivät ole yhtä edustavia. Makeistehtaan puolella 1920-luvun siivessä on joitakin avoimia hallitiloja, mutta huonejaoltaan ja materiaaleiltaan ne eivät ole alkuperäisessä asussaan. Sisätilat pääasiassa erityisesti 1930-, 1960-, ja 1980-lukujen laajennusosissa ovat teollisuuskäytön mukaisesti arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan pelkistettyjä, jopa tavanomaisia ja varsin rationalistisia. Tekninen huolto Alue on kunnallisteknisten verkostojen ja kaukolämmön piirissä.

9 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (9) Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alue on liikennemelualuetta ja viereinen rata aiheuttaa myös tärinähaittaa. Pilaantuneista maista on Fortumin toimesta tehty vanhan lämpölaitoksen ympäristöstä tutkimus, siinä ei ole tullut esiin mitään ihmeellistä Maanomistus Alueen maanomistajat ovat Keskimaa Osk ja kaupunki sekä liikennevirasto. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualueella on keskustatoimintojen alakeskuksen kohdemerkki (ca). Karttaote maakuntakaavasta.

10 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (10) Yleiskaavat - Vaajakoski-Jyskä oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten (T) ja yleisten rakennusten (Y) aluetta. Karttaote yleiskaavasta. Voimassa olevat asemakaavat - Asemakaavassa (hyväksytty ) suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-1) sekä Liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Karttaote ajantasa-asemakaavasta.

11 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (11) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alueelle ei ole hyväksytty tonttijakoa. Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Rakennuskiellot Alue ei ole rakennuskiellossa. 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan muutoshakemus on käsitelty kaavoituksen sisäisessä palaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallistumisryhmiä ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakija Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Liikennevirasto Keski-Suomen museo Vattenfall / Kaukolämpö Suur-Savon Sähkö Jyväskylän Energia Oy / Vesi Sonera Oyj Keski-Suomen pelastuslaitos Laukaan, Toivakan ja Hankasalmen kunnat

12 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (12) Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Tonttituotanto Ympäristötoimi sekä muut tarvittavat tahot Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa Asiasta on tiedotettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutus hoidetaan oas:n mukaan Viranomaisyhteistyö Asemakaavan aloitusvaiheessa on asemakaavaa käsitelty viranomaisneuvottelussa Neuvottelussa todettiin alueen korkoerojen vaikeuttavan suunnittelua. Kaavassa on huomioitava liikennealueen rajaukseen tulevat muutokset. Liikennevirasto omistaa tiealueen ei ELY-keskuksen Liikennevastuualue, korjaus oas:n. Sisätilojen kulttuurihistoriallisten arvojen inventointiin ja edellisen inventoinnin muuhun täydentämiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Pandan vanha tehdas on keskeinen osa Vaajakosken RKY-aluetta, kiire ei saisi vaarantaa sen arvoja. Museolta tulee pyytää lausunto jo luonnosvaiheessa. Liikenneviraston kommentit ovat tulleet sähköpostilla: S-Market Vaajakosken asemakaavan muutoksen voi myös lähettää lausunnolle. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kaupalliset palvelut sijoittuvat taajaman keskusta-alueelle hyvien liikenneyhteyksien ja joukkoliikennereitin varrelle. Valtakunnallisten alueen käyttötavoitteiden mukaan tulee varautua lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Valtakunnalliset alueen käyttötavoitteet kiinnittävät huomiota yhdyskuntarakenteen kehittämiseen siten, että palvelut ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa ja asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueiden käytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Suunnittelussa on turvattava hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja että taajamien vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.

13 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (13) Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunki on asettanut Vaajakosken keskustan kehittämisen lähtökohdaksi otetun arkkitehtikilpailun voittajatyön keskeisten ideoiden toteuttamisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen tonteilla. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alueen toimintoja järjestetään uudelleen ja mahdollistetaan ns. Viillon rakentaminen ja visuaalisten ja toiminnallisten yhteyksien avaaminen Vaajakosken ydinkeskustasta virran rannalle ja piippujen suuntaan. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Valtakunnallisesti arvokkaat osat teollisuusrakennuksista on suojeltu jo asemakaavalla. Nyt selvitetään lisäksi sisätilojen suojelun tarve ja tarkennetaan tarvittaessa kaikkia suojelumääräyksiä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Muut tavoitteet Asemakaavaluonnoksen laadinnan aikaan keskeiseksi asiaksi nousi keskustasta alueen kautta virranrannalle rakennettavan kevyenliikenteen yhteyden pituuskaltevuuden saaminen kohtuulliseksi käytettävyyden kannalta. Todettiin tiesuunnitelmassa olevan Leppävedentien kevyenliikenteen alituksen olevan toteuttamiskelpoinen ja seututien edellyttämästä liikenneturvallisuustasosta johtuen hylättiin kevyenliikenteen tasoylitys. Uudisrakennusten sijoittaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen teollisuusympäristöön on haastava tehtävä kulttuuriympäristön arvoja heikentämättä. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN MAHDOLLISET VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TAI ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavina vaihtoehtoina tutkittiin lukuisa joukko vaihtoehtoja Urheilutien muuttamisesta kevyenliikenteen väyläksi ja siihen liittyen sekä Leppävedentien tasoylityksiä ja alituksia että radan ja alitus- ja ylitysvaihtoehtoja Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu (mikäli niitä on)

14 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (14) Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset Valittu ratkaisu perustuu mm. kevyenliikenteen väylien vaihtoehtoselvityksiin ja hulevesiselvityksen tuloksiin ja kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Kaavaluonnos oli nähtävillä Nähtävillä olosta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä osallisille lähetetyillä kirjeillä. Huomautuksen/lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Liikennevirasto, Toivakan ja Laukaan kunnat, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy, Jyväskylän Energia Oy vesiliiketoiminta, Ytek, Keski- Suomen museo sekä Keskimaa Osk. Vattenfall Verkko Oy:llä eikä Toivakan kunnalla ei ole huomautettavaa. Luonnosvaiheessa lausuntoa ei ole saatu seuraavilta tahoilta, joten heillä ei ilmeisesti ole ollut huomauttamista: 1. Panda 2. Suur-Savon Sähkö Oy 3. Elisa Oyj 4. Keski-Suomen pelastuslaitos 5. Hankasalmen kunta 6. Rakennusvalvonta 7. Tonttituotanto 8. Ympäristötoimi Yhteenveto saaduista luonnosvaiheen lausunnoista ja vastineista on liitteenä 3. Lausunnot (ja kaavoittajan vastineet) Mielipiteet (ja kaavoittajan vastineet) Lisätään myöhemmin Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

15 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (15) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Kaavalla muodostuu yksi liikerakennusten tontti nykyisten kolmen tontin tilalle sekä suojaviheraluetta. Kaavan rakenne muuttuu siten, että liikerakennus ja pysäköintialue vaihtavat paikkoja voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Liikenneratkaisu säilyy ennallaan Mitoitus Alueelle tulee kerrosalaa yhteensä k-m2, josta 4660 k.-m2 sijoittuu jo olemassa oleviin suojeltuihin rakennuksiin. Uudisrakentaminen sijoittuu yksikerroksisiin rakennuksiin paitsi autojen paikoitustila, joka voidaan tehdä kaksitasoisena alueen länsiosassa. Suojeltujen rakennusten kerrosluku säilyy nykyisellään. Vähittäiskaupan suuryksikön pinta-ala on rajattu 7000 k-m2, joka on yhteensä 1400 k-m2 suurempi kuin voimassaoleva kaava sallii alueelle. Siihen sisältyy kuitenkin n k-m2 on laajennusvaraa, jota ei toteuteta ensivaiheessa. Suojeltuihin rakennuksiin vähittäiskaupan suuryksikön tiloja saa sijoittaa enintään 500 k-m Palvelut Kaava-alueelle sijoittuu kaupallisia palveluja, muut palvelut sijaitsevat toisaalla Vaajakosken keskustassa. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Alueen keskeinen sijainti osana valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Vaajakosken keskustassa alla asettaa alueen toteuttamiselle korkeatasoiset vaatimukset. Kaavamääräyksiin on otettu näitä tavoitteita koskevia määräyksiä. Uudisrakentaminen tulee suunnitella ja toteuttaa kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Uudisrakentamisessa, laajennuksissa ja rakennelmissa tulee huomioida olemassa olevien suojeltavien rakennustenarkkitehtoniset päälinjat. Rakennusten väritykseen ja materiaaleihin on otettu kantaa siten, että ne sopeutuvat suojeltaviin rakennuksiin. 4.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Liike-rakennusten korttelialue KM-1 Liikerakennusten korttelialueelle on sallittua rakentaa vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka pinta-ala saa olla enintään 7000 k-m2. Suojeltaviin rakennuksiin saa sijoittaa enintään 500 k-m2 vähittäiskaupan suuryksikön tiloja ja lisäksi liike, toimisto. liikunta ja varastointitiloja. Uudisrakentamisen toteuttaminen edellyttää olemassa olevien rakennusten purkua niiltä osin, kun niitä ei ole asemakaavalla suojeltu. Purkutyöt on jo aloitettu. Suojeltaviksi on esitetty voimassa olevan asemakaavan mukaan vanhimmat osat teollisuusrakennuksista sekä piippu. Myös nykyinen muuntamorakennus säilyy. Uusi liikerakennus tulee kiinni suojel-

16 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (16) taviin rakennuksiin ja pääosa huoltoliikenteestä tapahtuu radan puolelta. Radan vierelle sijoittuu myös nykyisen radan huoltotien korvaava huoltotie idästä uudisrakennuksen ohi länteen, josta on edelleen yhteys pää osin nykyistä huoltotietä pitkin siltojen ali länteen päin. Huoltotie on varustettava radan puolelta tiekaiteella, joka on sähköratarakenteiden läheisyydessä maadoitettava. Ajoneuvoliittymät säilyvät Asematiellä. Alueelle saa rakentaa myös polttoaineen jakelupisteen ja autojen pesuhallin sekä mainostornin. Piha-alueista suurin osa on pysäköintialuetta. Vaajakosken keskustan kehittämisen pohjaksi valitun arkkitehtikilpailun keskeisten ideoiden toteuttamista varten on Urheilutien jatkeen kohdalle varattu avoimena säilytettävä ulkotila. Kaksi tasoisen pysäköintialueen eteläpuolelle on sijoitettu hulevesien viivytys- ja suodatusalue (hule) Muut alueet Liikennealueet Yleisen tien liikennealuetta LT on esitetty hiukan levennettäväksi, jotta uusi kevyenliikenteen väylä voitaisiin sijoittaa alemmalle tasolle. Kaavaan on LT aluetta otettu tarkoituksen mukainen alue noin tien keskilinjaan saakka. Erityisalueet Kaava-alueen länsiosassa on suojaviheraluetta (EV). Alueella on lisämääräys (hule-y), jonka alueelle on tarkoitus rakentaa altaat hulevesien viivytystä ja suodatusta varten. Altaiden tulva-aluevaraukset voivat mennä viemärilinjan suoja-alueen päälle, koska sillä alueella vettä vain poikkeustilanteissa. Viemärikaivot täytyy korottaa. Liikerakennusten kortteli alueelle on varattu rakennusala muuntamoa varten sekä mainostornille ja polttoaineenjakelupisteelle. 4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Voimassa olevaan asemakaavaan nähden kaavan vaikutukset säilyvät lähes ennallaan. Vähittäiskaupan suuryksikön koko ei merkittävästi kasva ja kokonaisrakennusoikeus alueella vähenee kaikkiaan 8840 k-m2. Liikennöinti alueelle ei muutu Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Alueen rakentaminen tukeutuu nykyiseen keskustaan ja eheyttää alueen taajamakuvaa. Alueelle siirtyy vähittäiskaupan suuryksikön lisäksi muitakin myymälöitä ja vaikutukset saattavat näkyä nykyisessä paikalliskeskuksessa tyhjinä tiloina. Toisaalla vapautuvat tilat antavat mahdollisuuden sijoittaa niihin muita palveluita. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat olemassa olevaan rakennuskantaan, josta puretaan n k.m2.

17 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (17) Palvelurakenteeseen ja kauppaan Vaikutukset kaupallisiin palveluihin ovat samat kuin voimassa olevan asemakaavankin. Hankeen koossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta ja laajennusvara 1000 k-m2 jää tulevaisuudessa toteutettavaksi. Kaupalliset palvelut monipuolistuvat ja kasvattavat alueen vetovoimaa sekä vahvistavat Vaajakosken ja itäpuolisen Jyväskylän kaupallista tarjontaa sekä lyhentävät asiointimatkoja, kun aina ei tarvitse lähteä Jyväskylän keskustaan. Vaikutukset voivat tuntua lähimpien kilpailijoiden myynnin kehityksessä ja toiminta edellytyksissä. Myynnin menetykset hajoavat kuitenkin monen myymälän kesken ja laajalle alueelle. Vähittäiskaupan suuryksiköllä ei katsota olevan kokonsa puolesta seudullista merkitystä. Kun tiesuunnitelman laadintavaiheessa oleva Vaajakosken moottoritie rakennetaan, jää tämä liikerakennus sivuun pääliikenneväylistä ja se ei enää ole naapurikuntien työ- tai asiointimatkan varrella Jyväskylään päin liikuttaessa kuin Leppävedentien suunnasta tuleville. Työpaikat, elinkeinotoiminta Liikekiinteistöön syntyy uusia työpaikkoja, joista valtaosa siirtyy nykyisestä keskustasta. Rakentamisaikana syntyy väliaikaisia työpaikkoja. Liikenteeseen Asemakaavan muutoksen vaikutukset liikenteeseen eivät juuri muutu nykyisestä kaavasta. Ajoneuvoliikenne alueelle tapahtuu samaa reittiä Leppävedentieltä Asematielle, joka on katualuetta ja siltä on kaksi liittymää tontille. Toinen joka palvelee pääasiassa asiakasliikennettä ja alempi, joka palvelee pääasiassa huoltoliikennettä. Tiesuunnitelmaehdotuksen mukaiset järjestelyt ovat vielä toteuttamatta, joten vaikutukset näkyvät ympäristössä vasta, kun uuden kaavan mukainen rakentaminen alkaa, jonka yhteydessä myös liikennejärjestelyt toteutetaan. Kiertoliittymä Leppävedentien ja Asematien risteykseen on edellytyksenä liikenteelliselle toimivuudelle ja samoin kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen Urheilutien läheisyyteen. Alikulusta on melko suora yhteys uudisrakennuksen pääsisäänkäynneille. Leppävedentien eteläpuolelle suunniteltua kevyenliikenteen väylää ei ole välttämätöntä toteuttaa ensi vaiheessa

18 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (18) Rakennettuun kulttuuriympäristöön Rakennetun kulttuuriympäristön arvot on otettava huomioon kaikessa rakentamisessa ja korjaamisessa. Tilanne kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisessa paranee monilta osin nykyiseen tilanteeseen nähden. Uusi liikerakennus tulee kiinni suojeltaviin rakennuksiin, joista tulee näkyviin purettavien rakennusten kohdalta piilossa olleita seiniä. Kaupunkikuvan kannalta hankkeella on positiivisia vaikutuksia, kun rakentamaton pusikoitunut alue teiden risteysalueella siistiytyy ja uusi liikerakennus muodostaa alisteisena harmonisen kokonaisuuden suojeltavien rakennusten kanssa. Erityisesti Laukaan suunnasta aluetta lähestyttäessä suojeltavien rakennusten näkyvyys maisemassa korostuu, kun punatiilinen laajennusosa ja lastauslaiturirakenteet puretaan, näin käy myös Hankasalmen suunnasta rautateitse alueelle tultaessa. Valtatie 4.n suunnasta katsottuna uudisrakennus peittää hiukan nykyistä tilannetta enemmän suojeltavien julkisivujen näkymistä. Ne ovat tosin nykyisin suurimman osan vuotta näkymättömissä lehtipuuston takana margariinitehtaan korkeinta osaa lukuun ottamatta ja purettavan siipirakennuksen takana. Kuva: Näkymä valtatie 4:n sillalta alueelle.

19 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (19) Kuva: Näkymä rautatien suunnasta. Edessä purettavat lastaussillat ja vasemmassa reunassa purettava siipirakennus. Kuva: Näkymä Asematieltä. Edessä purettava punatiilinen siipirakennus.

20 71:011 / S-MARKET VAAJAKOSKI / ASEMAKAAVAN SELOSTUS (20) Tekninen huolto Alueen rakentamisen yhteydessä uusitaan runkovesijohtolinja Leppävedentien läheisyydestä. Vanha vesijohto on uusimisen tarpeessa ja se on poistettava tontilta myös pihan korkeusaseman muutosten vuoksi ja samoin hulevesien johtaminen järjestetään uudelleen Leppävedentien varrella ja johdetaan edelleen hulevesialtaiden kautta alueen eteläkulmassa olevaan hulevesiputkeen, joka johtaa vedet edelleen radan ali. Olemassa oleva tontin kautta kulkeva viemärilinja korjataan. Kaukolämpölinja valtatien vierellä säilyy. Nykyiseen lämpökeskukseen johtava linja puretaan samassa yhteydessä lämpökeskuksen kanssa tonttiliittymää lukuun ottamatta. Sosiaaliset vaikutukset Työpaikkojen säilyminen ja ehkä hienoinen kasvukin alueella vaikuttaa positiivisesti. Ikääntyvän väestön ja liikuntarajoitteisten matka läheisiltä asuntoaluilta kasvaa jonkin verran ja mäkinen maasto hankaloittaa asiointimatkoja entuudestaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Alueella ei ole erityistä virkistyskäyttöarvoa. Maisemarakenteeseen, maisemakuvaan Maisemakuva muuttuu ja avautuu Viiillon kohdalta virran suuntaan. Maisemallisesti tärkeät vanhat teollisuusrakennukset säilyvät ja samoin piippu merkkinä alueen aikaisemmasta teollisesta käytöstä. Vesistöihin ja vesitalouteen Hulevesien käsittely muuttuu, kun nykyinen Vaajakosken keskustan hulevesiä alueen keskeltä johtava avo-oja poistuu käytöstä ja korvataan liikennealueelle sijoittuvalla ojalla ja putkella sekä imeytys- ja viivytysalueilla suojaviheralueella. Tontin hulevesiä on tarkoitus myös viivyttää ja suodattaa. Asematien varrelle sijoitetaan hulevesiputki, joka johtaa osa keskustan suunnasta tulevista vesistä alueen ohi Muut vaikutukset Alueen rakentamisen yhteydessä puretaan energiataloudellisessa mielessä huonoja teollisuusrakennuksia. Suojeltavien rakennusten korjausten yhteydessä myös niiden energiantalous paranee. Uudisrakentaminen toteutetaan ekotehokkaasti. Alueen rakentamisen vaikutukset ilmastoon ja hiilidioksidi päästöihin ovat siten positiivisia. Kaupungin talouteen alueen rakentamisella on vaikutuksia, joista sovitaan tarkemmin maankäyttösopimuksella. Kaavan toteutuminen merkitsee jossain määrin kiinteistöverojen sekä yhteisöverotuoton kasvua.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 71:011

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 71:011 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S luonnos 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEKKOLANTIE 11 KAAVATUNNUS 23:096 KAAVAN PÄIVÄYS 15.2.2013 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN SELOSTUS NUUTIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUU- TOS JA LAAJENNUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN SELOSTUS NUUTIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUU- TOS JA LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN SELOSTUS 44. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 126, 127, 128 JA 131 (OSA) SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NUUTIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUU- TOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N A S E M A K A A V A M U U T O K S E N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 22.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Leipomonkuja 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Leipomonkuja 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Leipomonkuja KAAVATUNNUS 19:094 KAAVAN PÄIVÄYS

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot