Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä"

Transkriptio

1 Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Euroopan Unionin tuella

2 Käsikirjan tekijät ITÄVALTA Itävallan Punainen Risti Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Puh UNKARI Budapestin Kulttuurikeskus Zsuzsanna Brenner, Peter Basel Puh Punaisen Ristin tutkimuslaitos Katharina Resch, Monika Höglinger Puh Itävallan aikuiskoulutusliittojen yhteisjärjestö Wolfgang Kellner Puh SUOMI Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Pirjo Halla, Elisa Tan Puh SAKSA ISIS Sosiaalisen infrastruktuurin instituutti Karin Stiehr Puh ITALIA LUNARIA Davide di Pietro, Sergio Crimi Puh ISO-BRITANNIA PRIAE Ikääntymisen ja etnisyyden toimintatutkimuslaitos Naina Patel, Ahsan Malik Puh Strathclyden yliopisto Maureen Marley, Val Bissland Puh. +44 (0) INTEVAL Ltd. Nicholas Walters Puh Julkaisu: Toimittajat: Val Bissland, Maureen Marley, Charlotte Strümpel Julkaisija: Itävallan Punainen Risti, Wiedner Hauptstraße 32, 1041 Wien, Itävalta Puh. : +43 (0) , ZVR-Zahl: Taitto: November Design & PR Painatus: gugler GmbH, Auf der Schön 2, A-3390 Melk Käännös: Merja Känä, Elisa Tan Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Kuvat: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Budapestin kulttuurikeskus, Lunaria, Ikääntymisen ja etnisyyden toimintatutkimuslaitos, Punaisen Ristin tutkimuslaitos, Strathclyden yliopisto 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset 4 2. Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 7 3. Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset Taitoprofiilin laatiminen Ensimmäisen päivän arviointi Aktiviteetteja työpajapäivien väliselle ajalle Vapaaehtoistyön ja oppimisen mahdollisuudet Toimintasuunnitelman laatiminen Jatkotyöskentely Arviointi ja työpajan päätös Seurantatapaaminen 31 3

4 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset Johdanto Miksi tämä työpajakäsikirja on tehty? Euroopan väestörakenne on tunnetusti muuttumassa ja vanhenevan väestön määrän suhteessa nuorempiin odotetaan lisääntyvän seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. Miten ikäihmiset viettävät elinvuotensa, on saamassa uutta yksilöllistä, sosiaalista ja poliittista merkitystä. Enää ei pidetä itsestään selvänä, että eläkkeelle jäädään tietyssä iässä, sillä osa ikäihmisistä jatkaa työntekoa yli virallisen eläkeiän. Osa puolestaan etsii uusia tapoja pysyä aktiivisena ja käyttää osaamistaan tai opiskelee uusia taitoja. Slic -työpajojen kehittäminen on osaltaan vastaus tähän muutokseen. Mikä SLIC -projekti on? SLIC (Sustainable Learning in the Community) oli kaksivuotinen projekti, jonka rahoitus tuli Euroopan komission GRUNDTVIG-ohjelman alaohjelmasta Elinikäinen Oppiminen. Projektia johti Itävallan Punainen Risti ja projektin osapuolina oli toimijoita Isosta-Britanniasta, Italiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta ja Unkarista. Tavoitteena oli kehittää uusia käytännön keinoja auttaa ikäihmisiä tarkastelemaan aikaisempia elämänkokemuksiaan ja henkilökohtaisia taitojaan sekä löytämään uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja yhteisölliseen osallistumiseen. Tämä tehtiin kehittämällä innovatiivinen työpajamalli, joka esitellään tässä käsikirjassa. Mitkä ovat SLIC -työpajan tavoitteet? Kaksipäiväisen työpajan (senioreiden ideapajan) tärkeimmät osat ovat Laatia henkilökohtainen taitoprofiili aikaisemmista kokemuksista ja oppimisesta. Laatia henkilökohtainen toimintasuunnitelma, joka perustuu uusien kiinnostuksen kohteiden tunnistamiselle ja priorisoimiselle. Työpajamalli perustuu runsaalle vuorovaikutukselle turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Pienryhmätyöskentely on todettu ihanteelliseksi keinoksi vastata osallistujien erilaisiin tarpeisiin. Kuka voi osallistua SLIC -työpajoihin? Työpajojen testaamiseen osallistui 103 aikuisopiskelijaa 6 maasta: malli toimi hyvin jo toimintansa vakiinnuttaneissa vapaaehtoisryhmissä ja ryhmissä, joissa oli aktiivisia ikäihmisiä ja mahdollisia vertaisohjaajia sekä ryhmissä, jotka muodostuivat etnisiin yhteisöihin kuuluvista ikäihmisistä. Työpaja voi sopia erityisen hyvin ikäihmisille tarkoitettujen koulutus- tai vapaaehtoistyöohjelmien osaksi. Ihanteellinen ryhmäkoko on osallistujaa. Miten tämä käsikirja auttaa ohjaajia? Tämän käsikirjan tarkoitus on rohkaista organisaatioita kehittämään ja tarjoamaan vastaavanlaisia työpajoja ja auttaa ohjaajia toteuttamaan niitä. Käsikirja on laadittu kokoamalla osapuolten käytännön kokemuksia, joita on kertynyt kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta aina seurantaan ja arviointiin asti. Mikä on paras tapa käyttää käsikirjaa? Sitä voidaan käyttää oppaana projekteissa, jotka liittyvät ikäihmisten elämän siirtymävaiheisiin nykyisessä muuttuvassa maailmassa. Työpajamateriaalia voidaan tarpeen vaatiessa muokata niin, että se soveltuu tietylle kohderyhmälle ja avaa uusia ajattelutapoja. Myös 4 Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset

5 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset työskentelytapojen on sovelluttava osallistujien kulttuurisiin vakaumuksiin, arvoihin ja olettamuksiin. SLIC -projektin verkkosivulla annetaan linkkejä, joista löytyy lisää työpajamateriaalia ja esimerkkejä toteutetuista työpajoista. Työpajan esimerkinomainen päiväohjelma löytyy sivulta 10. Tarkkaa ohjelmaa voidaan muokata joustavasti osallistujien tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan käyttämällä verkkosivun materiaalia. Kuka voi käyttää käsikirjaa? Elinikäisen oppimisen projekteissa mukana olevien erilaisten organisaatioiden ja ryhmien johto ja ohjaajat, henkilökunta sekä iäkkäämmät vapaaehtoiset tai vertaisohjaajat löytävät varmasti innostavia esimerkkejä tässä käsikirjassa tarkasti kuvatuista SLIC -pilottityöpajoista. Se on hyödyllinen myös aikuiskouluttajille, ikäihmisten järjestöille, vapaaehtois- ja sosiaalityön järjestöille ja verkostoille, paikallisviranomaisille ja alalla toimiville päättäjille. Työpajan tausta-ajatukset Tämä osio on lyhyt yleiskatsaus pilottityöpajoissa käytettyjen menetelmien taustalla olevista pääajatuksista. Se auttaa ymmärtämään paremmin SLIC -työpajojen työskentelyn periaatteet. Taitoprofiili SLIC -tiimi käytti ohjeena taidon (skills) ja osaamisen/kyvykkyyden (competence) määritelmiä, jotka on laatinut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP): taidot: jonkin tehtävän suorittamiseen tarvittava tieto ja kokemus kyvykkyys: kyky soveltaa tietoa, tietotaitoa sekä taitoja tavanomaisessa tai muuttuvassa tilanteessa Vaikka työelämässä oleville ansioluetteloiden tekeminen on tuttua, joillakin ikäihmisillä saattaa olla hyvin vähän henkilökohtaista kokemusta taitoprofiilin laatimisesta. SLIC -työpajat antavat mahdollisuuden tunnistaa ja arvostaa sellaista ammattitaitoa, osaamista ja kokemusta, joka on joko unohtunut tai jäänyt huomiotta. Tämä prosessi voi: lisätä myönteistä ajattelua ja parantaa itsetuntoa auttaa ymmärtämään paremmin henkilökohtaisia vahvuuksia rohkaista opiskelemaan lisää tuoda esiin, kuinka arvokasta on käyttää taitojaan vapaaehtoistoimintaan Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmien on hyvä olla tarkkoja, realistisia ja toteutettavissa olevia. Vaikka työpajojen pääaktiviteetit keskittyvät taitoprofiilin laatimiseen, on tärkeää, että ihmisillä on työpajasta lähtiessään jonkinlainen idea siitä, mikä on heidän seuraava askeleensa eteenpäin. Suhteiden luominen järjestävän organisaation ulkopuolisiin resursseihin, alueen järjestöihin ja paikallisiin toimijoihin on tärkeä osa suunnitelmaa. Osa projektin osapuolista tarjosi työpajatapahtumien puitteissa paikallisille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyötä tekeville ryhmille tilaisuuksia pitää lyhyitä esityksiä, mikä edesauttoi tätä jatkosuunnitteluprosessia. Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset 5

6 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset Voimaannuttaminen Osapuolet ottivat työpajan suunnittelussa käyttöön voimaannuttavan lähestymistavan. Voimaannuttaminen määritellään aktiiviseksi osallistumiseksi, jossa ikäihmisillä on todellinen mahdollisuus olla aktiivisesti mukana oppimisprosessissa, sen sijaan, että heille esitettäisiin valmiiksi lukkoon lyöty päiväohjelma. Yksilöiden voimaannuttaminen sisältää myös ajatuksen yhteisöllisestä ja kollektiivisesta toiminnasta. Yhteisön kehittämisen, vapaaehtoistyön ja elinikäisen oppimisen väliset yhteydet Yllä mainituista käsitteistä puhutaan usein toisistaan irrallisina. SLIC pyrkii lähestymään käsitteitä kokonaisvaltaisesti. Vapaaehtoistyö on tärkeä väylä antamaan oma panoksensa yhteisöissä ja samalla se rikastuttaa vapaaehtoistyöntekijän omaa elämää. SLIC -työpajan lähestymistapa liittää elinikäisen oppimisen elämän myöhempiin siirtymävaiheisiin, eikä pelkästään työelämään. Aktiivisuus ikääntyessä Ihmisten identiteetti liittyy usein vahvasti palkkatyöhön ja sosiaaliseen asemaan työympäristössä. Itsetunto voi laskea, kun palkkatyöstä on siirrytty eläkkeelle. SLIC -työpajan lähestymistapa auttaa lisäämään tietoisuutta siitä, miten ikäihmiset voivat käyttää omia resurssejaan ja osaamistaan tulevaisuudessa. Se on suunniteltu auttamaan ihmisiä priorisoimaan, tekemään valintoja ja harkitsemaan, ovatko lisäopinnot tarpeen tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseksi. Kaikki tämä edesauttaa ikääntyvän aktiivisuutta. Syrjäytymisen ehkäiseminen EU-politiikan tavoitteena on edistää yhteiskunnallista osallistumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Joidenkin ikäihmisten nähdään olevan vaarassa syrjäytyä, erityisesti niiden, joilla on vähemmän aikaisempaa koulutusta tai heikompi taloudellinen asema. SLIC -lähestymistavan tavoitteena on ottaa kaikki mukaan toimimaan ja houkutella myös sellaisia ihmisiä, joilla on vähemmän kokemusta muodollisesta koulutuksesta. Samalla halutaan lisätä vähemmän koulutettujen ihmisten tietoisuutta sellaisesta arkipäivän oppimisesta, jossa he ovat jo olleet osallisina. 6 Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset

7 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Työpajan suunnittelu Määrittele täsmälliset tavoitteet ja päämäärät Työpajojen yleistavoitteet määritellään sivulla 4. On tärkeää ottaa huomioon oman organisaation tai ryhmän strategiset tavoitteet. Halutaanko painottaa tiettyä sektoria, yhteisöä tai aluetta tai vain keskittyä lisäämään osanottajien tietoisuutta taidoistaan ja kehittää jatkoaktiviteetteja. Keskeiset tavoitteet tulee määritellä suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa ja keskustella niistä osapuolten kesken ottaen huomioon osallistujille, järjestäjille ja/tai yhteisölle koituvat hyödyt. Määrittele kohderyhmäsi On tärkeää, että kohderyhmä valitaan työpajalle asetettujen täsmällisten tavoitteiden pohjalta. Halutaanko työpaja kohdistaa ikääntyneille miehille vai naisille vai sekaryhmälle? Halutaanko kohdistaa työpaja etnisistä vähemmistöryhmistä tuleville ihmisille tai varmistaa, että ryhmä koostuu syntyperältään eritaustaisista osallistujista? Joissakin tapauksissa saatetaan osallistujiksi haluta nuorempia varttuneita ihmisiä, esimerkiksi pian eläkkeelle jääviä tai juuri eläkkeelle jääneitä. On tärkeää ottaa huomioon erilaisten kohderyhmien erilaiset odotukset, koska ne vaikuttavat sisältöihin, aikatauluun ja käytettäviin menetelmiin. Miten löytää osallistujat? Ota yhteyttä organisaatiossasi toimiviin aktiivisiin vapaaehtoistyöntekijöihin tai opiskelijoihin. Osoita arvostusta heidän aktiivisuudelleen, motivoi heitä jatkamaan ja rohkaise heitä ryhtymään vertaisohjaajiksi Värvää organisaatioonne jo yhteydessä olevia osallistujia julisteiden, sähköpostin, postin tai puhelimen avulla Värvää uusia osallistujia paikallislehden tai radiomainosten kautta tai organisaationne tavanomaisten viestimien kautta On tärkeää tuottaa hyvää mainos- ja tiedotusmateriaalia, josta ilmenee tarkasti, mitä työpaja tarjoaa. Näin mukaan saadaan kiinnostuneita ja työpajasta hyötyviä ihmisiä. Mainosmateriaalista tulisi käydä ilmi: että tavoitteena on opastaa ihmisiä kokoamaan pohdiskelun kautta oma taitoprofiili että tavoitteena on pohtia osallistujien tulevaisuudensuunnitelmia ja toimintaa ne hyödyt, jotka osanottaja saa osallistumalla epämuodollisiin ja lämminhenkisiin, erilaisia aktiviteetteja sisältäviin työpajoihin että osanottajien edellytetään olevan mukana molemmissa tapaamisissa järjestäjän yhteystiedot Millainen tila on sopiva työpajan järjestämiseen? Se on lähellä osallistujia ja/tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä. Se on riittävän tilava, jotta siellä on mahdollista liikkua ja työskennellä pienryhmissä pöytien ympärillä. Se on hyvin ilmastoitu ja asianmukaisesti lämmitetty. Tilassa tai sen läheisyydessä on mahdollisuus tarjota virvokkeita/lounasta. Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 7

8 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Millainen on hyvä aikataulu? Pilottityöpajojen yhteydessä testattiin ja todettiin toimivaksi järjestää kaksi yhden päivän mittaista tapaamista (klo ), joiden väliin jäi viikko aikaa asioiden pohdiskeluun. Tarkka aikaraami riippuu osallistujien lukumäärästä, ryhmän elämänkokemuksesta ja aikaisemmista oppimiskokemuksista sekä aktiviteettien luonteesta. Jos resursseja on käytettävissä, kolmas seurantatapaaminen on hyödyllinen, koska se tuo ihmiset yhteen keskustelemaan tapahtuneesta kehityksestä ja antaa mahdollisuudet verkostoitumiselle ja keskinäiselle tuelle. Mitä resursseja tarvitaan? Tarvitaan ainakin yksi (mielellään kaksi) kokenut kouluttaja, hallinnollista apua, sopiva tila, joitakin perusvälineitä ja jonkinlainen ateriointimahdollisuus. Kaksipäiväisen työpajan järjestämiselle tulee laatia budjetti. Samalla täytyy päättää, missä määrin oma organisaatio voi ottaa maksettavakseen kuluja, vai pitääkö löytää kumppaneita ja ulkopuolista rahoitusta paikallisista tai kansallisista lähteistä tai Euroopan yhteisön kautta. Miten taataan, että kouluttajat ovat oikeanlaisia? Ihannetapauksessa kouluttajalla on kokemusta ikäihmisten opettamisesta, jotta hän saa ryhmän toimimaan aktiivisesti ja kykenee käsittelemään heterogeenista ryhmää huomioiden kuitenkin yksilölliset tarpeet. Hyvä kouluttaja kykenee: johtamaan ryhmää olematta hallitseva rohkaisemaan jokaista osallistumaan ja ilmaisemaan itseään käsittelemään eriäviä mielipiteitä suhtautumaan hienovaraisesti erimielisyyksiin tai vaikeuksiin olemaan joustava, mukautuvainen ja positiivinen koko työpajan ajan Vanhemman kouluttajan on varmasti helpompi saada aikaan nopeasti se luottamus ja vuorovaikutus, jota pohdiskelevien harjoitusten tekeminen vaatii. Hyvin koulutettu ja kokenut nuorempi ihminen voi kuitenkin suoriutua tehtävästä aivan yhtä hyvin. On syytä huomata, että minkä tahansa ikäinen kokematon kouluttaja tällaisen ryhmän vetäjänä heikentää huomattavasti työpajan onnistumismahdollisuuksia. 8 Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen

9 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Työpajan toteuttaminen Todennäköiset haasteet: Henkilökohtaisten asioiden käsitteleminen On tärkeää tehdä selväksi, että jokainen päättää itse, minkä verran haluaa kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tiedoistaan ryhmälle. On myös täysin hyväksyttävää poistua, mikäli työpaja ei vastaa osallistujan odotuksia. Tältä pitäisi välttyä, jos mainos- ja tiedotusmateriaali on informatiivista ja tarkkaa. Jotkut ihmiset saattavat tuntea itsensä estyneiksi muiden edessä Kouluttajan tulee alusta alkaen tehdä selväksi ja sopia ryhmän kanssa, että työpajakeskustelut ovat luottamuksellisia. Kun ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa, pienryhmätyöskentely on osoittautunut hyvin vapauttavaksi. Keskustelu ajautuu pois asiasta Hyvä kouluttaja tuo ryhmän hienotunteisesti takaisin tehtävän alkuperäiseen tavoitteeseen. Työskentelyn tulee edetä sujuvasti Kouluttajan tulisi tähdätä siihen, että työskentely etenee ongelmitta ja kiireettömästi, tarjota yksilöllistä tukimateriaalia ja kirjallista opastusta tehtäviin sekä rohkaista toimimaan yhdessä, keskustelemaan ja auttamaan toinen toistaan. Kouluttajan pitäisi myös turvallisella ja innostavalla tavalla ohjata osallistujia ajattelemaan luovasti omista taidoistaan ja kyvyistään sekä myös uusista tulevista mahdollisuuksista. Hänen tulee olla valmis muokkaamaan toimintatapoja ja aikataulua, jos osallistujat alkavat väsyä. Vaikeudet kirjallisissa tehtävissä Kouluttajan tulisi ottaa huomioon, että joillakin saattaa olla vaikeuksia kirjallisten tehtävien tekemisessä. Ehdota ryhmätöiden jakamista niin, että jokainen voi halutessaan helposti jättäytyä syrjään tietystä harjoituksesta. Tauot Käytä tauot ylimääräisiin tai henkilökohtaisiin kysymyksiin. Osallistujia tulisi myös aktiivisesti kannustaa keskinäiseen verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen työpajan aikana ja sen jälkeen. Miten varmistetaan uusien työpajojen toteutuminen? Hiokaa onnistuneimpia menetelmiä arviointitekniikoita käyttämällä. Kertokaa kokemuksistanne ja työpajojen onnistumisista organisaationne viestimissä ja paikallislehdissä sekä netissä. Pitäkää yhteyttä eri tahoihin houkutellaksenne mukaan lisää samanmielisiä ihmisiä. Suunnitelkaa PR-toimintaa, johon ryhdytte välittömästi onnistuneiden työpajojen jälkeen. Jos resurssinne antavat myöten, valitkaa joku yhteyshenkilöksi tätä ja muita samankaltaisia projekteja varten. Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 9

10 3 Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta Tässä on yleisesimerkki työpajan mahdollisesta ohjelmasta. Ohjelma ja yksittäiset osiot on syytä muokata vastaamaan asetettuja tavoitteita, ryhmän kokoa ja luonnetta jne. Lisäharjoituksia ja esimerkkejä työpajan ohjelmista löytyy verkkosivulta Osioiden aikaraamit ovat arvioita ja riippuvat ryhmän koosta ja kokoonpanosta sekä kouluttajan toimintatavoista. Työpajan 1. päivä Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset (60 min.) Sivu 11 ja 12 Tauko (30 min.) Taitoprofiili: Vaihe 1 Valmistava harjoitus Sivu 13, 15, 17, 19 Lounas Taitoprofiili: Vaihe 2 Henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen Sivu 13, 14, 16, 18, 21 Tauko Kotitehtävien selittäminen ja niistä keskusteleminen Sivu 23 Ensimmäisen päivän huomiot ja arviointi Sivu 22 Työpajan välipäivinä osallistujat työstävät kotitehtäviä. Osallistujille on hyvä antaa yhteysnumero tai sähköpostiosoite, jotta he voivat tarvittaessa kysyä neuvoa kotitehtävistä. Työpajan 2. päivä Avaus: Tervetulotoivotus ja yhteenveto 1. päivän saavutuksista sekä 2. päivän tavoitteiden läpikäyminen (15 min.) Kotitehtävien käsittely ja palaute ja taitoprofiilin jatkotyöstäminen (15 min.) Sivu 24 Vapaaehtoistyö- ja opiskelumahdollisuuksien esittely Sivu 25 Tauko Toimintasuunnitelman esittely tai taitoprofiilin viimeistely Sivu 26 Lounas Toimintasuunnitelman laatiminen Sivu 26, 27 Tauko Arviointi ja työpajan päättäminen Sivu Luku 3 Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta

11 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset minuuttia Tavoitteet Esitellä työpajan tavoitteet ja työskentely- ja toimintatavat Esitellä pääpiirteittäin päivien ohjelma ja käytännön asiat Luoda rento ja ystävällinen ilmapiiri Edistää tiedonvaihtoa ja kommunikointia osallistujien välillä Koota osallistujien työpajalle asettamia odotuksia Toivota osallistujat tervetulleiksi ja esittele kouluttajat Jaa ensimmäisen päivän ohjelma ja käy läpi käytännön asioita Valitse yksi tai useampi ryhmälle sopiva lämmittelyharjoitus Selitä työpajan tavoitteet, työskentely- ja toimintatavat sekä käy läpi, mitä osallistujat voivat odottaa näiltä kahdelta päivältä. Kerro ryhmälle, että yhtenä tavoitteena on ystävällinen, vuorovaikutteinen ja rento ilmapiiri. Kokoa osallistujien omia, työpajalle asettamia odotuksia Harjoituksia lämmittelyyn ja odotusten keräämiseen (Katso lisää harjoituksia 5 minuuttia Lämmittelyharjoitus 1: Hei Kouluttaja pyytää osallistujia kiertelemään huoneessa hitaasti sanomatta mitään, vain nyökkäämään ja hymyilemään muille. Seuraavaksi osallistujat tervehtivät toisiaan kävellen hitaasti ja käyttäen erilaisia tervehdyksiä kuten; Hei, Hyvää huomenta tai Hauska tavata. Viimeisessä vaiheessa osallistujat kävelevät nopeammin ja tervehtivät jokaista huoneessa olijaa. 20 minuuttia Lämmittelyharjoitus 2: Tutustutaan Kaikille osallistujille jaetaan paperi, jossa on neljä kysymystä: nimi, lempiväri, suosikkilomapaikka sekä mahdollinen aiempi kokemus vapaaehtoistyöstä tai opiskelusta ja harrastuksista. Osallistujat työskentelevät pareittain ja esittävät vuorotellen toisilleen nämä kysymykset. Kukin osallistuja merkitsee muistiin parinsa vastaukset ja esittelee ne kaikille. Jos osallistujia on pariton määrä, he voivat työskennellä myös kolmen ryhmissä minuuttia Lämmittelyharjoitus 3: Mistä sinä olet kotoisin? Tarvitaan avoin tila. Kouluttaja piirtää lattialle maan tai kaupungin kuvitteellisen kartan osoittamalla missä on pohjoinen/etelä, itä/länsi, kotikaupunki tai kaupungin keskusta. Jokainen asettuu tälle kuvitteelliselle kartalle kouluttajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi siihen kohtaan, missä hän on syntynyt tai missä hän asuu tällä hetkellä. Tämä harjoitus saa ihmiset liikkeelle, toimimaan yhdessä ja tuntemaan ryhmään kuuluvuutta. Kun kukin on löytänyt paikkansa kartalla, voidaan osallistujille antaa hetki aikaa jutella keskenään. Sitten heitä pyydetään esittäytymään ja kertomaan itsestään / asuin- tai synnyinpaikastaan. Luku 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset 11

12 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset 20 minuuttia Huomioitavaa lämmittelyharjoituksissa 1 4 Lämmittelyharjoitus 4: Kootaan osallistujien odotuksia Osallistujia pyydetään pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmänä toimien kirjoittamaan ylös, mitä odotuksia heillä on tälle kaksipäiväiselle työpajalle. Pareille tai pienryhmille annetaan aikaa keskustella vastauksista. Sen jälkeen keskustellaan koko ryhmänä odotuksista ja ne kirjoitetaan fläppitaululle. Painotetaan, että koko työpajan aikana ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, ainoastaan henkilökohtaisia näkemyksiä. Lopuksi osallistujille selitetään, mitkä heidän odotuksistaan todennäköisesti täyttyvät työpajan aikana ja mitkä odotukset eivät ehkä ole realistisia. Voit yhdistää osallistujien esittelyn harjoitukseen, jossa kootaan heidän odotuksiaan, esimerkiksi lämmittelyharjoitukseen 3 tai 4 Kirjoita kootut odotukset fläppitaululle, jotta ne ovat selkeästi näkyvillä koko työpajan ajan ja tarkista säännöllisesti, että ne tulevat täytettyä Painota vielä kaikille, että kukin päättää itse, minkä verran haluaa kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan ja asioistaan työpajassa. Käytettävissä olevasta ajasta, työpajan tavoitteista ja ryhmän osallistujamäärästä sekä koostumuksesta riippuen on kenties myös hyödyllistä käsitellä ikääntymistä ja oppimista ja/tai käsitellä joitakin sivulla 5 ja 6 mainittuja avainajatuksia 10 minuuttia Tavoitteet Huomioitavaa lämmittelyharjoituksessa 5 Lämmittelyharjoitus 5: Aloitetaan jokainen päivä laululla, toivotuksella tai runolla Luodaan työpajan tunnelma avaamalla ja päättämällä jokainen päivä laululla, toivotuksella tai runolla ja muodostetaan näin sulkeutuva ympyrä Kysy, onko ryhmässä joku vapaaehtoinen, joka haluaisi aloittaa päivän valitsemallaan laululla, toivotuksella tai runolla. Muut osallistujat kuuntelevat ryhmänä esitystä. Päivän päätteeksi toteutetaan sama aktiviteetti ja näin ympyrä sulkeutuu. Esitystä ei ole tarkoitus kommentoida tai analysoida. Se on yksilöiden ja ryhmän ilmaus tuntemuksistaan ja toimii yhteenkuuluvuutta tuovana toivotuksena. Rohkaise ryhmää osallistumaan esitykseen. Mikäli ilmaantuu useampia vapaaehtoisia, esitykset kunkin päivän alussa ja lopussa voidaan jakaa tasaisesti vapaaehtoisten kesken. 12 Luku 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset

13 5 Taitoprofiilin laatiminen Yksi SLIC -työpajojen ydinaktiviteeteista on henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen. Tämä auttaa osallistujia ymmärtämään ne taidot ja kyvyt, joita he ovat elämänsä aikana hankkineet. Taitoprofiilin tekoprosessi käsittää valmistavan vaiheen ja varsinaisen toteuttamisvaiheen. Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä ihmisiä, joilla on erilaiset elämänkokemukset ja näin ollen taitoprofiilin tekemiseen on erilaisia lähestymistapoja. Tässä osiossa selostetaan yksityiskohtaisesti kolme menetelmää, jotka esittelevät muunnoksia aiheesta ja antavat esimerkkejä erilaisten työkalujen käyttämisestä. Valmistava harjoitus Tavoitteet Perehdyttää osallistujat taitojen käsitteeseen Auttaa osallistujia harjoittelemaan terminologian käyttöä Pohtia omia ja muiden taitoja Ymmärtää millaista elämänkokemusta ja työkokemusta osallistujat arvostavat Tarvittavat välineet Hyvin varustettu luokkahuone, jossa on projektori, valkokangas, fläppitauluja Tilaa liikkua Siirreltävät tuolit ja pöydät Henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen Tavoitteet Rohkaista ihmisiä katsomaan taaksepäin elämässään ja löytämään uudelleen taitonsa ja kykynsä Päättää, mitkä aiemmista kokemuksista ovat olleet tärkeitä ja opettavaisia Saada jokainen osallistuja tietoisemmaksi omista taidoistaan ja kyvyistään Auttaa osallistujia ymmärtämään, että he ovat elämänsä aikana oppineet paitsi muodollisten opintojen myös kokemuksen kautta Osoittaa, että elämän eri vaiheissa jotkut taidot ovat tärkeämpiä kuin toiset Laatia taitoprofiili tärkeänä askeleena kohti tulevaa toimintaa Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 13

14 5 Taitoprofiilin laatiminen Tarvittavat välineet Muistilista tai muistikartta, joka on räätälöity vastaamaan osallistujien odotuksia ja kokemuksia Määritelmiä, selityksiä ja esimerkkejä taidoista. Nämä auttavat osallistujia kokoamaan omaa luetteloaan. Mittari kuvaamaan tiettyjen taitojen tärkeyttä yksilölle (esim. käyttämällä asteikkoa 1 5) Huomioitavaa henkilökohtaisen taitoprofiilin laatimisessa Varaa riittävästi aikaa valmistaviin aktiviteetteihin, jotta osallistujat ovat motivoituneita ja ymmärtävät profiilin laatimisen perusperiaatteet Taitoprofiili on henkilökohtainen asiakirja. Painota, että ihmiset valitsevat heille itselleen tärkeitä taitoja, eivätkä laadi pitkiä merkityksettömiä listoja kouluttajan mieliksi Taitoprofiiliin käytettävä aika vaihtelee valituista työkaluista sekä ryhmän koosta ja koostumuksesta riippuen Määritelmät, selitykset ja esimerkit auttavat osallistujia kokoamaan omaa luetteloaan. Seuraavassa on tämän aktiviteetin toteuttamiseksi kolme esimerkkiä, joissa käytetään erilaisia menetelmiä: lyhyet PowerPoint esitykset, keskustelut, ennalta laaditut tehtäväpaperit/tehtäväkortit, ryhmä- ja yksilölliset harjoitukset, oppimiskahvila (café conversations), aivoriihi ja miellekartat (mind mapping). 14 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

15 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 1: Taitokortit ja muistilista taidoista 60 minuuttia Tarvittavat välineet Huomioitavaa taitokorttien käytössä Valmistava harjoitus: taitokortit Fläppitaulu Tusseja Pöytäryhmät Tyhjiä ja ennalta täytettyjä kortteja (15 kutakin 3 4 hengen ryhmää varten), joissa on nimetty äärimmäisiä taitoja (esim. benjihyppy), tärkeitä taitokokonaisuuksia (esim. järjestelytaidot) sekä yksinkertaisia aktiviteetteja ( epätaitoja esim. television katselu) Kouluttaja käy läpi taitokäsitteitä ja antaa esimerkkejä taidoista (esim. vieraan kielen puhuminen, ruoanlaitto, kommunikointi). Kukin osallistuja saa 5 tyhjää korttia, joihin hän kirjoittaa 5 itselleen tärkeää taitoa. Sitten osallistujia pyydetään kokoontumaan 3 4 hengen ryhmiin. Jokainen näistä ryhmistä saa vielä 15 ennalta täytettyä korttia omiensa lisäksi. Ryhmiä pyydetään yhdistämään samanlaiset ja poistamaan merkityksettömät/epäolennaiset kortit. Jäljelle jääneet kortit pannaan tärkeys- ja hyödyllisyysjärjestykseen. Kullakin ryhmällä pitäisi nyt olla tärkeää korttia. Nyt muodostetaan suuremmat ryhmät yhdistämällä aina kaksi ryhmää toisiinsa. Nämä suuremmat ryhmät menettelevät samalla tavoin kortilla ja ryhmän edustaja selittää heidän tuloksensa muille ryhmille. Kaikkien ryhmien työn perusteella saadut tärkeintä ja olennaisinta taitoa kirjataan fläppitaululle ja niistä keskustellaan. Auta osallistujia löytämään mahdollisimman laaja kirjo kotona, työpaikalla ja yhteisössä tarvittavista taidoista Pura arkisia toimintoja (esim. ruoanlaitto), jotka voivat sisältää valikoiman erilaisia taitoja Rohkaise osallistujia työskentelemään itselleen sopivalla tasolla, koska osalla ihmisiä tai ryhmiä on paljon kokemusta ja koulutusta, toisilla vähemmän Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 15

16 5 Taitoprofiilin laatiminen 75 minuuttia Tarvittavat välineet Taitoprofiilin laatiminen muistilistaa käyttämällä Vaihe 1: Esimerkki 1 Muistilista taidoista: (Liitteen sivu 32) Vaihe 2: Esimerkki 1 Taitoprofiili: (Liitteen sivu 32) 60 minuuttia Vaihe 1 Kouluttaja jakaa muistilistan taidoista jokaiselle osallistujalle ja selittää, miten se täydennetään kolmessa vaiheessa: Katso nimettyä taitoa ja sen selitystä ja päätä, onko sillä merkitystä sinulle. Jollei, rastita ruutu epäoleellinen Jos sillä on merkitystä, mieti konkreettista esimerkkiä elämästäsi ja kirjoita se ylös lyhyesti Arvioi merkityksellisen taidon hallintaasi asteikon mukaan Kouluttaja kiertelee osallistujien luona ja auttaa tarvittaessa 15 minuuttia Huomioitavaa taitomuistilistojen käytössä Vaihe 2 Kouluttaja pyytää osallistujia katsomaan uudelleen taitoprofiilia ja valitsemaan ne taidot, jotka ovat heille kaikkein tärkeimpiä ja siirtämään ne taitoprofiiliin (1). Ennen ensimmäisen työpajapäivän päättämistä osallistujille annetaan mahdollisuus huomioida päivän tulokset yhdessä: jokainen saa kertoa, mitä on saanut työpajapäivältä ja kuinka monta taitoa kirjasi yhteenvetoon sekä kuvailla oman kokemus- ja tietopohjansa laajuutta. Osallistujia rohkaistaan palautekierroksella kertomaan muille kolme tärkeintä taitoaan ja mistä he kuluneessa päivässä ovat eniten pitäneet. 16 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

17 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 2: Muistikartta ja taitoprofiili 20 minuuttia Tarvittavat välineet Huomioitavaa Power- Point esityksessä Valmistava harjoitus: PowerPoint esitys ja keskustelu Lyhyt PowerPoint esitys (katso nettisivu Projektori Tietokone Pidä lyhyt PowerPoint esitys, jossa kerrot yleisesti taidoista seuraavien kysymysten avulla: Minkälaisia taitoja on olemassa (formaaliset eli muodolliset, koulutuksen ja opiskelun avulla hankitut taidot ja informaaliset eli arkipäivän oppimisen kautta hankitut taidot) Millä elämän alueilla ihmiset voivat hankkia taitoja Mitä hyötyä ikäihmiselle on siitä, että hän tunnistaa tai kirjoittaa ylös omia taitojaan Esityksen jälkeen osallistujien kysymysten ja yhteisen keskustelun kautta pyri vielä selventämään, mitä taidoilla tarkoitetaan. Kouluttajan tulee hallita PowerPoint. Esitykseen tulee olla havainnollinen ja kielen arkikieltä esityksen muodollisen luonteen vastapainona. Jollei käytössäsi ole PowerPoint -ohjelmaa tai siihen tarvittavia laitteita, voit valmistella fläppitauluesityksen kysymysten käsittelemiseksi. Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 17

18 5 Taitoprofiilin laatiminen 2 tuntia Tarvittavat välineet Huomioitavaa muistikartan ja taitoprofiilin laatimisessa Muistikartan ja taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 2: Muistikartta (Liitteen sivu 33) Esimerkki 2: Yleiskatsaus taitoihin ja osaamiseen (Liitteen sivu 34) Työpajan tämän osan tavoitteena on saada ikäihmiset kokoamaan viralliset, epäviralliset ja arkipäivän oppimisen kautta hankitut taitonsa yhteen käyttämällä muistikarttaa. Muistikartan ideana on palata takaisin tärkeisiin elämänvaiheisiin ja muistella, mitkä taidot on hankittu missäkin vaiheessa elämää. Muistikartassa on kahdeksan ennalta määrättyä aluetta: työelämä, koulutus, kurssit ja opiskelu, perhe-elämä, vapaaehtoistoiminta, vapaa-aika, erityisalueet ja muut. Jos on tarpeen, näihin kahdeksaan määriteltyyn alueeseen voidaan lisätä yksi tai useampi. Esittele muistikartan idea jakamalla jokaiselle osallistujalle tyhjä muistikartta ja anna yksi esimerkki kultakin alueelta. (5 min.) Rohkaise osallistujia täyttämään oma karttansa itsekseen. Kiertele huoneessa vastaamassa kysymyksiin. (30 min.) Keskustelkaa tuloksista ryhmissä. Jokainen osallistuja esittelee muistonsa ja avaintaitonsa pienessä tai suuremmassa ryhmässä. Keskustelun kuluessa osallistujat valitsevat tärkeimmät taitonsa. Nämä ovat sellaisia taitoja, joista he pitävät ja jotka he hallitsevat hyvin ja joita he haluavat jatkossa käyttää. (60 min.) Taitoprofiilin laatiminen: Jaa taitoprofiili kullekin osallistujalle. Pyydä osallistujia valitsemaan kolme avaintaitoaan ja kirjoittamaan ne itsenäisesti taitoprofiiliin. Kaikki osallistujat täyttävät taitoprofiiliin kolme avaintaitoa, jotka he ovat hankkineet elämänsä aikana. (25 min.) Tämä aktiviteetti on kerronnallinen ja auttaa niin ollen saamaan osallistujilta henkilökohtaisia muistoja ja kokemuksia. Se toimii hyvin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät erityisesti pidä kirjallisten kyselylomakkeiden täyttämisestä. Vähemmän kokemusta jollakin alalla (esim. työelämässä tai vapaaehtoistyössä) omaavien osallistujien muistikartta voi näyttää osalla alueista melko tyhjältä. Heille tulee painottaa, että kaikki muistikartat näyttävät erilaisilta. Ihmiset pohtivat muistojaan tämän aktiviteetin aikana. Kielteiset kokemukset ovat osa elämää ja ihmiset haluavat ehkä kertoa näistä kokemuksista, kuten puolison kuolemasta tai hankalista ajoista työssä. Vaikka tähän tulisikin varata tarpeeksi aikaa, kouluttajien pitää myös tarkkailla ajankäyttöä. 18 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

19 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 3: Ohjatut keskusteluryhmät, joissa käytetään miellekarttoja (mind mapping) 2 tuntia Tässä esimerkissä taitoprofiilia valmistava harjoitus tehdään työpajan 1. päivänä ja osallistujat laativat taitoprofiilin kotona. Tuloksista keskustellaan työpajan 2. päivänä. Valmistava harjoitus 1. päivänä Tässä esimerkissä käytetään taitoprofiilin laatimiseen epäsuoraa lähestymistapaa: Avausharjoitus ohjaa osallistujia pohtimaan vapaaehtoistyöhön, opiskeluun tai muihin aktiviteetteihin liittyviä kysymyksiä käsittelemällä kolmea kysymystä, esim. Miksi ryhtyisin vapaaehtoistyöhön? Mitkä ovat hyödyllisiä taitoja vapaaehtoistyössä? Mitä epäilyksiä minulla on vapaaehtoistyön suhteen? Avain menetelmän onnistumiseen on huolehtia siitä, että jokainen osallistuja tuntee olevansa osallisena ja hänellä on puhevalta. Siksi on ehdottoman tärkeää järjestää osallistujat istumaan kodikkaasti pienissä ryhmissä pöytien ympärille. Tätä menetelmää kutsutaan joskus nimellä Oppimiskahvila (Learning Café, Café Conversation) (Katso Tarvittavat välineet). Tarvittavat välineet 3 4 pöytää, joiden ympärillä 4 5 ihmistä voi istua mukavasti Pöydille paperiset pöytäliinat, joihin voidaan kirjoittaa/piirtää väritusseilla Oppimiskahvila : Verkkosivu, jossa selitetään tätä menetelmää ja sen käyttötapoja. Miellekarttojen tekeminen Tässä 5 minuutin videoklipissä Tony Buzan, menetelmän keksijä, esittää kuinka miellekartta laaditaan. (Suomessa mm. Mari Aulanko on kirjoittanut miellekartoista kirjassaan Minä opin) Aloita lyhyellä värikkäällä PowerPoint esityksellä (katso nettisivu joka luo puitteet annetuista kysymyksistä keskustelemiselle. Esitys viitoittaa työpajan tavoitteet; tunnistaa opiskelun ja kokemuksen kautta hankitut henkilökohtaiset taidot sekä laatia henkilökohtainen taitoprofiili. On tärkeää, että keskustelun avulla häivytetään mahdolliset epäilyt, joita osallistujilla saattaa olla taitoprofiilin tarpeellisuudesta tai sen laatimisesta. Yllä mainitut kolme kysymystä voidaan näyttää valkokankaalla ja kirjoittaa paperisille pöytäliinoille miellekartan päähaaroina. (Katso nettisivu). Kerro, kuinka miellekartta on erinomainen tapa vangita ajatuksia visuaalisesti avainsanojen ja kuvien avulla. Kuuntelemalla muita ja laajentamalla miellekartan haaroja keskustelujen edetessä osallistujat tallentavat keskustelut visuaalisesti paperille. Vapaus on avainsana! Kouluttaja kiertelee varmistamassa, että kaikki ryhmät tallentavat ajatuksia puhumisen ohella minuutin jälkeen ryhmät siirtyvät seuraavaan pöytään ja tutkiskelevat, mitä ideoita edellinen ryhmä on koonnut kartaksi ja täydentävät haaroja tai luovat uusia. Kun siirrytään kolmannen kerran, tilanne on haastavampi, koska monet ideat on jo käsitelty. Tämä viimeinen tilanne voi olla lyhyempi. Sitten osallistujat kiertävät kaikki pöydät ja katsovat, miten muut ovat kehittäneet heidän aloittamiaan ideoita. Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 19

20 5 Taitoprofiilin laatiminen Huomioitavaa miellekarttoja käyttävissä keskusteluryhmissä Tämän vuorovaikutteisen, käytännöllisen ja hauskan aktiviteetin avulla osallistujat ovat saaneet selkeämmän näkemyksen esim. vapaaehtoistyöstä, ovat jakaneet omaa tietämystään ja saaneet itseluottamusta ja motivaatiota keskittyä omiin henkilökohtaisiin taitoihinsa. (Katso nettisivulta miellekartta tästä aktiviteetista syntyneistä ajatuksista). Tämän harjoituksen päätteeksi jaetaan muistilista taidoista ja kyvyistä (katso Liitteestä esimerkki sivulla 35). Tämä on tarkoitus täydentää ennen seuraavaa työpajapäivää. Tässä yhteydessä selitetään myös, miten tärkeää on täydentää tämä muistilista luotetun perheenjäsenen, ystävän tai toisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa, koska he ehkä kykenevät tunnistamaan taitoja, jotka henkilöltä itseltään ovat saattaneet jäädä huomaamatta. Kouluttaja kerää lopuksi pöytäliinat ja kokoaa ne myöhemmin yhteenvetokartaksi, joka kuvaa ryhmien tunnistamat avainteemat. Tässä vaiheessa on hyödyllistä valokuvata kartat, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Avainteemoista voidaan myös laatia yhteenvetodokumentti ja esittää se helpommin luettavassa kirjallisessa muodossa. Painota, miten tärkeää jokaisen on osallistua miellekartan laatimiseen Jos mahdollista, valitse jokaiseen pöytään isäntä, joka huolehtii kaikkien osallistumisesta ja auttaa pöytään saapuvaa ryhmää ymmärtämään nopeasti, mistä aikaisempi ryhmä on keskustellut Vaihtoehtoisesti kouluttaja voi kulkea pöydästä toiseen ja varmistaa, että kaikki ovat aktiivisesti mukana Ei haittaa, vaikka miellekartta poikkeaisi tavanomaisesta mallista yksi sana/yksi haara, kunhan ryhmät pystyvät lukemaan ja ymmärtämään kartat siirtyessään pöydästä toiseen Voit käyttää kolmea yllä mainittua kysymystä tai muokata kysymyksiä työpajan tavoitteisiin sopiviksi 20 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen

Vinkkejä valmennukseen Vinkkejä valmennukseen Seuraaville sivuille on koottu erilaisia valmennuksen vinkkejä, joita voi hyödyntää havainnointilomakkeita käytettäessä. Vinkkilista ei ole täydellinen, mutta toivomme, että sen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä edistämässä seminaari 26.10.2016 Opintopsykologi Taija Tuominen

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen Lisädiat esitykseen Jukka Lerkkanen Itsetuntemus Tietoa ominaisuuksistasi eli itsetuntemusta Jokaisella meillä on käsityksiä ominaisuuksistamme, luonteenpiirteistämme ja taidoistamme Lisäksi meille on

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot