Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA"

Transkriptio

1 Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiivistelmä 1. Johdanto sivu 2 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi sivu 3 3. Tulokset ja johtopäätökset sivu 4 4. Kehittämiskohteita sivu 6 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset sivu 7 6. Jatkosuunnitelma sivu 8 LIITTEET 1. Kysymykset sidosryhmälle sivu 9 2. Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset sivu 9 kaupunkilaisille, Kaupunginosa, missä asut (2011) sivu Graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa kaupunginosista sivu Graafi: Oletko nähnyt sivua aiemmin sivu Graafi: Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi kaupunginosista s Graafi: Vastaajien ikä sivu Sidosryhmäkyselun graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa sivu 13 kaupunginosista 9. Toukokuun 2012 kyselyn tulokset ja graafit sivu Kopiot teema-aukeamasta ja sivu 19 1

2 TIIVISTELMÄ Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksen ( ) tulos on erittäin positiivinen. Siihen vastasi yli 250 ihmistä. Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista ja 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen kuvan esitellyistä kaupunginosista. Vastaajien mielestä teema-aukeamamme antaa kaupunginosista positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan. Monien mielestä oli kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu. Vastaajista 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Toki kehitettävääkin löytyi. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa. Parannusehdotukset sivun ulkoasuun otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, muun muassa tekstin määrää suhteessa kuviin on tarkoitus vähentää. Tuloksista käy ilmi, että vain harvat alle 30-vuotiaat lukevat teemasivua ja kaupunkilehteä ylipäätään. Tulevaisuudessa artikkeleita on tarkoitus julkaista nykyistä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Vastaajista 42 prosenttia oli nähnyt Lähiöprojektin teemasivun aiemmin. Siksi teemasivun kehittämisessä säilytetään sivun tunnistettavat piirteet. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa verkkosivulla. Asukkailta kysytään viestinnästä ja mielipiteitä ajankohtaisista aiheista. Kyselytutkimus on osa laajempaa viestinnän arviointia. Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestinnän arvioinnin itse omasta viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti ja kehittää sopiva menetelmä siihen. Viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi tehdään, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja jotta toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan. Teemasivuja on julkaistu kolmisen vuotta ja koska kyseisestä viestintätavasta on vain vähän kokemusta, haluttiin selvittää miten sivut otetaan vastaan. 1. Johdanto Tämä on raportti Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksesta. Se on osa laajempaa viestinnän arviointia, jonka Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti. Vasta kun arviointi on jatkuvaa ja osa viestintätoimintaamme, voidaan tarkkaan ottaen puhua viestinnän arvioinnista. Tässä vaiheessa kyse on enemmänkin siitä mitä arvoa viestintä tuottaa. Professori Elisa Juholin määrittelee viestinnän arvioinnin näin: Arviointi on organisaatiolähtöinen prosessi, joka tähtää toiminnan kehittämiseen. Se on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista, pohjautuen organisaation itselleen ja toiminnalleen asettamiin tavoitteisiin, yleisiin kriteereihin ja tilivelvollisuuden täyttämiseen (Elisa Juholin, 2010) Arviointi voidaan määritellä myös näin: Arviointi on tutkimusta, joka tuottaa viestintäkampanjan tai ohjelman tulokset eli muutokset kohdeyleisön tiedoissa, tietoisuudessa, ymmärryksessä, mielipiteissä ja käyttäytymisessä suhteessa annettuihin tavoitteisiin (Dictionary of Public Relations Measurement and Research 2007). 2

3 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi Teimme marraskuussa kyselytutkimuksen yhdestä projektin viestinnän tärkeästä osa-alueesta eli kaupallisessa kaupunkilehdessä julkaistusta teemasivusta. Projekti on julkaissut itse tuottamiaan ja toimittamiaan teemasivuja kolmisen vuotta, yhteensä 17 kertaa. Sivujen tavoitteena on markkinoida Lähiöprojektin yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämiä tilaisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Sivujen tarkoitus on näyttää hyviä kokemuksia ja esimerkkejä esikaupungeista kaupunginosina, joissa tapahtuu. Esitystapa ja näkökulma ovat yhteneväiset paikallisen sanomalehden esitystavan kanssa. Positiiviset ja kuitenkin paikkaansa pitävät journalistisesti toimitetut lehtiartikkelit voivat lisätä esikaupunkien ihmisten ylpeyttä omasta alueestaan ja toisaalta muiden arvostusta ja kiinnostusta esikaupungeista. Esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen on Lähiöprojektin perustehtäviä. Kyselyjä oli kaksi. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan kahta teemasivua. Näihin ryhmiin kuuluivat Lähiöprojektin johtoryhmän jäsenet, kumppanivirastojen päälliköt, yhteistyöhankkeiden ihmisiä, noin 100 ihmistä. Siihen saimme vain 12 vastausta. Heikon vastausprosentin vuoksi yleistettävyys on huono. Nuo tulokset esitellään raportissa isolle yleisölle suunnatun kyselyn tulosten jälkeen. (Liite 1: Sidosryhmille lähetetyn kyselyn kysymykset) Kaupunkilaisille suunnattu kysely julkaistiin teemasivulla kaupunkilehti Helsingin Uutisissa Lehden jakelu on noin ja lukijamäärä Kyselyyn vastattiin verkossa digiumilla tehdyllä sivustolla. Siihen sai vastata lähettämällä vastaukset myös postitse. Kyselystä tiedotettiin mm. Helkan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, useissa verkkosivustoissa, metropolian esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijoille ja kaupungin asiantuntijoille. Kysely oli kaikille avoin. Siihen saattoi jättää yhteistiedot ja tietonsa jättäneiden kesken arvottiin 12 elokuvalippua. Nimiä ja vastauksia ei voinut yhdistää toisiinsa. (Liite 2:Helsingin Uutisissa, verkossa ja sähköpostitse julkaistut kysymykset) Mitä arvioitiin ja miten? Seuraaviin pääkysymyksiin haluttiin saada vastauksia. A) Onko teemasivu saavuttanut tavoitteensa B) Tunnetaanko sivua, ts. onko vastaaja nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin C) Onko sivulla vaikutuksia mielikuviin ja jos, niin millaisia. Tutkimus tehtiin käyttämällä mittarina kyselytutkimusta. Miksi viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi? Viestintää arvioidaan, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja saatu panostuksille vastinetta. Lisäksi selvitetään miten viestintä palvelee organisaation tavoitteita. Kyseessä on kehittämisarviointi, joka tulosten selvittämisen lisäksi tähtää toiminnan kehittämiseen. Viestinnän tulosten mittaamista pidetään nykyään tarpeellisena niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja uusia mittareita on syntynyt 2000-luvulla. Arviointi ei ole julkisella sektorilla yhtä yleistä kuin 3

4 yksityisellä. Lähiöprojekti on kaupungin organisaatiossa ensimmäisten joukossa toteuttamassa viestinnän arviointia ja kehittämässä sitä projektin työhön parhaiten sopivaksi. 3. Tulokset ja johtopäätökset Vastaajamäärä, yli 250, oli positiivinen yllätys. Tutkimuksen näyte oli tarkalleen 257. Vastauksista 11 lähettiin postin välityksellä. Teema-aukeama ja Lähiöprojekti saivat kyselyssä erittäin hyvää palautetta. Vastaajat edustavat tasaisesti koko kaupunkia. Kysymykseen, missä kaupunginosassa asut, annettiin noin 85 eri vastausta. Osa on kirjoittanut kohtaan Helsinki tai koillinen. Kaksi kaupunginosan nimeä esiintyi yli 10 vastauksessa: Vuosaari ja Pitäjänmäki/Reimarla, muuten kustakin kaupunginosasta oli 1-6 vastaajaa. (Liite 3) Seuraavaksi esitellään neljä tärkeintä tulosta. 1) Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista. (Liite 4) Tästä voi päätellä, että artikkeleita pidettiin informatiivisina ja kiinnostavina. Sisällön uskottavuutta tai todenmukaisuutta ei muutamaa kommenttia lukuun ottamatta kritisoitu. Vastaajilta kysyttiin myös mistä aiheista he toivoisivat lisää juttuja. Ihmisiä kiinnostavat asiat,jotka koskettavat itseä, muun muassa lähipalvelut, suunnitellut kaavamuutokset ja tapahtumat sekä muu toiminta johon voi itse osallistua. Myös ajankohtaiset asiat Helsingissä kiinnostavat. Tavoite on tehdä näistä aiheista juttuja vielä nykyistä enemmän. Vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä aukeaman jutuista. Noin puolet piti viittä juttua yhdeksästä kiinnostavana tai hyödyllisenä. Yli 60 prosenttia piti kiinnostavana pääkirjoitusta lähiverkostoista, Laura Rädyn haastattelua palveluista, Länsi-Helsingin aluetyöntekijän haastattelua ja designkadusta kertovaa juttua. 2) Sivut tunnettiin vastaajanäytteessä aika hyvin. 42 prosenttia oli nähnyt ne joskus. Näin ollen lähes puolet vastaajista tuntee Lähiöprojektin sivun. (Liite 5) 3) 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan kaupunginosista. Tulos saatiin avoimella kysymyksellä. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista. Siihen vastasi 149 ihmistä 257:stä. Vastaukset on jaoteltu kolmeen ryhmään. - negatiivinen, kritiikkiä sivun sisällöstä tai ulkoasusta tai kaupungin toiminnasta (22kpl) - positiivinen, uutta tietoa, uusi näkökulma, kehitystä tapahtuu (113 kpl) - vaikea sanoa, neutraali (3 kpl) 4

5 Alla on poimittu esimerkkejä vastauksista. Kaikkiaan 22 negatiivisesta vastauksesta on poimittu 9. Hieman sekava. Eriarvoistumisesta ei puhuttu vaikka tietty slummiutuminen on kasvanut hurjasti viiden viime vuoden aikana. Laimean. Hiukan aneemisen ja värittömän. Lähiö on ongelma jota yritetään peitellä. Ei kauhean hyvää. Esimerkiksi juttu asukastoiminnasta huvia ja hyötyä. Asuuko lähiöissä vain syrjäytyneitä ihmisiä, onko alueilla ollenkaan oma-aloitteista yhteisöllisyyttä vai miksi sosiaalitoimiston pitää järjestää päivätoimintaa. Hyvä että kaupunginosiin kiinnitetään huomiota.ehkä vähän turhan paljon asiaa oli pakattu yhteen aukeamaan. Ei yksi pääsky kesää tee, joten jos teemasta tulee pysyvä ja siellä alkaa olla itseäkin kiinnostavista aihe-alueista kertovia juttuja lähiöistä niin varmasti tulee luettua tarkemmin Rehellisesti sanottuna en oikein jaksanut lukea, koska aukeama on niin täyteen ahdettu tekstiä ja aika sekava. Tosin on ollut joskus ahtaampikin. Ehkä sellaisen, että on yritetty nostaa kaupunginosien imagoa, mutta ei se juuri tee alueita houkuttelevimmiksi koko Helsinki on ja pysyy ankean harmaana niin kauan kuin se on näin rumasti rakennettu ja liikenne on näin hirveä. Alla esimerkkejä positiivisista vastauksista. Mukaan on poimittu noin 10 prosenttia (12 kpl) 113 vastauksesta. Positiivisen. Monipuolisen ja elävän. Uutta näkökulmaa esikaupunkeihin. Luulee tietävänsä alueista jotain ikivanhan maineen perusteella, vaikkei tiedäkään, Hyvä, että lähiöissä on aktiivista toimintaa. Lähiöthän on oikeastaan kyliä tai pieniä kaupunkeja kaupungissa. On yhteisöpedagogeja, aluetyöntekijöitä kne. joista ei tiedä tarpeeksi, tulee turvallisempi olo kun näkee yhteystietoja ja huomaa että kaupunginosissa yritetään tehdä töitä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin eteen. Aika hyvän. Vanhemmilla asukkailla on erilainen näkemys kuin uusilla muuttavilla nuorilla perheillä. Ajat muuttuvat; Ihan kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu, ja vähän huonomaineisemmatkin osat saatu kiinnostaviksi Kaupunginosia pyritään kehittämään miellyttävimmiksi. Todenmukaisen, ei sellaista, jollaisen asukasaktiivit haluaisivat antaa (valottaa vain tiettyä osaa asioista) eikä toisaalta myöskään masentavaa (tuodaan esiin vain ne muutamat kielteiset asiat, joiden perusteella muualla paikkaa arvioidaan ja arvotetaan). Todella erilaisia kaupunginosia, huono juttu, jos jotkut paikat slummiutuu. Monipuolinen asukasrakenne olisi hyvä ja sitä edistäisi ainakin kaupungin ohjailema asuntotuotanto. Värikkäämmän kuin oletin. 4) Vastaajista 31 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. (Liite 6) Nämä 74 vastaajaa tulivat melko tasaisesti eri puolilta kaupunkia. Kustakin kolmesta suurpiiristä, läntinen, itäinen ja keskinen, tuli runsas 10 vastaajaa. Pohjoisesta ja koillisesta suurpiiristä kummastakin oli vähän alle kymmenen vastaajaa, joiden mielikuva esikaupungeista oli muuttunut positiivisemmaksi. Eteläisestä ja kaakkoisesta suurpiiristä tuli kummastakin alle viisi, joiden mielikuva oli muuttunut positiivisemmaksi. Sana on vapaa kohtaan annettiin 64 vastausta ja lisäksi muutamia ilmoituksia siitä, ettei Helsingin Uutisia jaeta kotiin tai ettei teemasivu-pdf auennut omalla tietokoneella. Vastauksissa kerrottiin ehdotuksia aiheista ja ulkoasusta. Muutama esimerkki: 5

6 Esikaupunki on sanana keinotekoinen. Varsinkin kun projektin nimi on Lähiöprojekti. Olisi myös tärkeä pohtia keille uutta kuvaa lähiöistä halutaan rakentaa ja keille halutaan juttuja kirjoittaa - mihin tällä aukeamalla halutaan vaikuttaa. Hienoa, että lähiöistä tehdään juttuja! Nyt paljon tekstiä ympätty pieneen tilaan. Aukeamasta tulisi ilmavampi ja helpommin lähestyttävämpi vähemmällä tekstillä. Pitäisi luoda myös parempia mahdollisuuksia naapurien keskuksiin tutustumiseen. Pitskun vieressä sijaitsevat esim. Leppävaara ja Myyrmäki, mutta kuitenkin kuntarajan takana vaikeasti tavoitettavissa. Johtopäätöksenä näistä tuloksista sivujen julkaisemista on perustelua jatkaa. Sivulla on toivotun suuntainen vaikutus mielikuviin kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevista kaupunginosista. On erinomaista, jos Lähiöprojekti on kyselyllä tai sivun julkaisemisella voinut muuttaa 74 vastaajan (n. 30 %) mielikuvaa positiivisemmaksi. Sivut myös tunnetaan vähintään kohtalaisesti. Samoilla perusteilla sivujen julkaiseminen tukee projektin toimintaa, sillä yksi Lähiöprojektin perustehtäviä on esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen. 4. Kehittämiskohteita Ulkoasu, valokuvat Nuorten tavoittaminen Ulkoasu, valokuvat Kyselyssä tuli selkeästi ilmi myös kehittämistarpeita. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa (avoin kysymys: Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista). Osan mielestä aukeamalla oli liikaa tekstiä ja muutama toivoi parempia valokuvia ja määrällisesti enemmän valokuvia. Kuvien määrää voi lisätä suhteessa tekstiin ja laatua parantaa esimerkiksi käyttämällä haastattelukeikoilla ammattivalokuvaajaa. Se tuo jonkun verran lisäkustannuksia nykyiseen käytäntöön, jossa haastattelu ja kuvaus tapahtuu 1-2 tunnissa niin että kuvaaja ja toimittajan ovat sama henkilö eli Lähiöprojektin tiedottaja. Osa jutuista tehdään lähdetietojen tai puhelinhaastattelun perusteella menemättä paikan päälle ja silloin käytetään arkisto- tai symbolikuvia tai kumppanihankkeiden kuvia. Jatkossa voidaan mahdollisesti käyttää asukkaiden kuvia, piirroksia tai sarjakuvia. Vertailun vuoksi todettakoon, että Helsingin Uutisten muilla aukeamilla julkaistaan keskimäärin 2-8 kuvaa ja mainoksia. Lähiöprojektin aukeamalla kuvia oli 9 ja yksi klassista esikaupungissa mainos, joten teema-aukeamalla on enemmän valokuvia kuin sanomalehdessä yleensä. Koska sivut tunnetaan kohtalaisen hyvin (42% oli nähnyt joskus), niiden ulkoasuun ei tule tehdä suuria muutoksia. Runsas puolet ( 58%) ei ollut nähnyt sivuja ennen tai ei muistanut nähneensä. Tämän luvun muuttamiseksi tulisi miettiä sivujen julkaisemista muissa julkaisuissa, kuten kotiin tilattavissa lehdissä. Ilmaisjakelulehtiä ei jaeta kaikkiin koteihin eivätkä kaikki lue niitä, joten ne eivät tavoita kaikkia kaupunkilaisia. Sivuja olisi myös mahdollista julkaista useammin. Silloin osa artikkeleista tulisi tilata free lancer toimittajilta. 6

7 Nuorten tavoittaminen Vastaajien iästä on tiedossa, että noin kolmannes heistä on vuotiaita. Vähän alle kolmannes vastaajista on vuotiaita. Alle 40-vuotiaita vastaajia on noin 23 %. Alle 30-vuotiaita vastaajia on vain alle 10 %. (Liite 7) Tuloksista voi päätellä, että nuoret eivät lue teemasivua. Helsingin Uutisten lukijaprofiilin mukaan lehden lukijoista vain 6 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Isoin lukijaikäluokka on vuotiaat. Painettu sanomalehti ei näytä houkuttelevan nuoria. Tämä tulos otetaan huomioon niin, että julkaistaan teema-aukeaman juttuja nuorten suosimilla verkkosivuilla ja facebook-sivuilla. Tätä on jo toteutettu kevään 2012 teemasivun julkaisussa. Lähiöprojektille on perustettu facebook-sivusto ja teemasivun aineistoa on julkaistu useilla suosituilla fb-sivuilla. 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset Kuten johdannossa todettiin, sidosryhmäkyselyn vastausprosentti on niin heikko, ettei yleistyksiä ole perusteltua tehdä. Vastaajia oli 12. Kyselyn päätulokset esitellään tässä. Reilusti yli puolet (64%) piti aukeaman juttuja hyödyllisinä tai kiinnostavina, mikä on samankaltainen tulos kuin laajemmalle yleisölle tehdyssä kyselyssä. Erotuksena kaupunkilaisten kyselyyn, vastaajat olivat heitä kiinnostuneempia designkadun etenemisestä. Kaikki vastaajat löysivät aukeamalta hyödyllistä tietoa esitellyistä kaupunginosista. (Liite 8) Kysymykseen, millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista, vastasi 9. Heistä yli puolet oli sitä mieltä, että aukeaman antama kuva on positiivinen. Esimerkkejä vastauksista: Hyvin monipuolisesti kulttuuripainotteisen ja myönteisen. Lähiöissä on muutakin kuin ostari, pubi ja häiriköt. Lähiöissä on hyvä elää! Eläväisen Melko hyvän. Otsikot ehkä hieman yleisluonteisia, Esikaupungeissa tapahtuu tekstistä olisi voinut osasta tapahtumia tehdä erillisiä juttujakin. Olisi mielenkiintoista esim. tietää alueella toimivista käsityöläisistä, taiteilijoista jne. Monipuolista ja elävää meininkiä! Kahdessa vastauksessa kuvaa pidettiin negatiivisena. Vastaukset alla: Ei oikein minkäänlaista. Markkinointikanavana ei toimi, pitäisi olla enemmän kuvia, vähemmän tekstiä. Tiedotuskanavana ehkä, jos on kiinnostunut lähiöiden asioista. Pitää asua alueella, jotta olisi edes vähän kiinnostunut. Ulkoasu voisi olla räväkämpi, ei oikein erotu tai kiinnitä huomiota tarpeeksi, jotta pysähtyisi sivuille lukemaan. Ei riittävän syvällistä. Ensimmäisessä kritiikissä toivottiin esitystapaa, jollaista käytetään mainostamisessa ja esitteissä. Vastauksessa toivotaan lisää kuvia ja vähemmän tekstiä. Jälkimmäisessä kommentissa toivotaan vastakkaista asiaa eli syvällisyyttä ja perinpohjaisuutta lisää. Valokuvien ja tekstin määrää voi jonkun verran muuttaa, mutta aukeaman esitystapa ja ulkoasu on sidottu sanomalehden esitystapaan. Siitä ei ole haluttu uskottavuuden vuoksi poiketa liikaa, joten näihin muutostoiveisiin ei teema-aukeamalle ole mahdollista vastata. 7

8 6. Jatkosuunnitelma raportti avoin tiedotus ja viestintä tuloksista ja siitä miten kyselyn tulokset huomioidaan toiminnassa kehitetään viestinnän arviointimenetelmä, seurataan nyt mitattujen asioiden kehitystä, jatketaan kyselyjä kysytään asukkailta mielipiteitä myös ajankohtaisista teemoista Tärkeää on, että vastanneille ja ylipäänsä kaupunkilaisille kerrotaan mahdollisimman avoimesti tuloksista ja mitä ehdotuksista voidaan huomioida ja mitä ei. Viestinnälliset keinot ovat tietojen julkaisu nettiuutisina verkossa, tiedote, projektin teemasivut. Näillä kaikilla tavoilla on jo kerrottu marraskuun kyselystä. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa ja viestinnän arvioinnin sekä kehittämisen lisäksi luodaan mahdollisuuksia asukkaiden kuulemiselle. Heiltä on tarkoitus kysyä mielipiteitä ajankohtaisista teemoista. Liitteessä 9 ( kysely) kerrotaan tiivistetysti toisen kyselyn tulokset. Siihen vastasi lähes 250 kaupunkilaista. Kysely julkaistiin kaupunkilehdessä teema-aukeamalla ja verkossa sekä facebook-sivuilla. 8

9 LIITTEET 1/Liite 1: Kysymykset sidosryhmälle, Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 2. Mitä mieltä olet aukeaman artikkeleista? (linkkki pdf:ään) (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 1. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 2. Muutoksen ääni Sari Granö 3. Yhtä hyvät palvelut kaikille 4. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 5. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 6. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 7. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 8. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 9. Designkadun suunnittelu etenee 3. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 4. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? Kysymys aiemmin julkaistusta Lähiöprojektin teemasivusta Helsinki-infossa 5/2009 LINKKKI Silmäiletkö linkissä olevaa vuonna 2009 julkaistua teema-aukeamaa ja vastaatko näitä kahta aukeamaa koskevaan kysymykseen 5. Millaisen kuvan teema-aukeamat antavat Helsingin kaupunginosista? 6. Kommentteja 2/Liite 2: Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset kaupunkilaisille 1. Ikä (alle 20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, yli 60) 2. Kaupunginosa, missä asut: 3. Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 4. Oletko nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin (logo tähän ja Esikaupungeissa tapahtuu ) (en ole olen nähnyt joskus - en muista en kiinnittänyt huomiota) 5. Mitä mieltä olet sivun artikkeleista? (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 10. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 11. Muutoksen ääni Sari Granö 12. Yhtä hyvät palvelut kaikille 9

10 13. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 14. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 15. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 16. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 17. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 18. Designkadun suunnittelu etenee 6. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 7. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? 8. Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? (ei juuri, mielikuvani on positiivinen jennestään - ei juuri, mielikuvani on negatiivinen jo ennestään muutti mielikuvaani positiivisemmaksi muutti mielikuvaani negatiivisemmaksi) 9. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista? 10. Sana on vapaa 3/ Liite 3: Kaupunginosa, missä asut? Ala-Malmi, Alppiharju, Alppila, Arabia, Aurinkolahti, Etelä-Haaga, Haaga, HELSINKI, Hermanni, Hernesaari, Herttoniemenranta, Herttoniemi, Iivisniemi, Itä-Helsinki, Itäkeskus, Itä-Pakila, Jollas, Kallio, Kamppi, Kannelmäki, Katajanokka, Kivihaka, Kivikko, Koillinen, Konala, Kontula, Kruununhaka, Kulosaari, Kumpula, Käpylä, Laajasalo, Landbo, Lassila, Latokartano, Lauttasaari, Länsi-pakila, Länsi-Pasila Länsisatama, Malmi, Malminkartano, Marjaniemi, Maunula, Mellunkylä, Mellunmäki, Merihaka, Metsälä, Munkkiniemi, Munkkivuori, Myllypuro, Oulunkylä, Pajamäki, Pakila, Paloheinä, Pasila, Pihlajamäki, Pihlajisto, Pikku-Huopalahti, Pirkkola, Pitäjänmäki / Reimarla, Pohjois-Haaga, Puistola, Pukinmäki Punavuori, Puotila, Puotinharju, Roihuvuori, Ruskeasuo, Savela, Siltamäki/Suutarila, Sörnäinen, Taka-Töölö, Tali Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Toukola, Tuomarila, Töölö, Ullanlinna, Vallila, Vantaa, Vartiokylä, Vesala, Viikki, Viikki / Latokartano Vuosaari 10

11 4/ Liite 4 5/Liite 5 11

12 6/Liite 6 7.Liite 7 12

13 8/Liite 8: Sidosryhmäkysely/Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 12) N kyllä jonkin verran ei 0 13

14 9/Liite 9 : Toukokuun ( ) kyselyn tulokset Lähiöprojektin viestinnän toisessa kyselytutkimuksessa saatiin erittäin positiivista palautetta teema-aukeamasta ja sen antamasta kuvasta esitellyistä kaupunginosista. Kyselytutkimus julkaistiin Lähiöprojektin teemasivulla Helsingin Uutisissa ja kysymyksiin vastattiin projektin verkkosivulla. Kysely julkaistiin myös projektin facebook-sivulla, useilla suosituilla fb-sivuilla ja kaupunginosat.net verkkosivulla. Parin viikon ajan avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 247 kaupunkilaista, lähes saman verran kuin marraskuun kyselyyn. Vastaajat tulivat eri puolilta kaupunkia. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin yhteensä 12 elokuvalippua. Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi samoja kuin ensimmäisessä kyselyssä ja palkinnot olivat samat. Toista kyselyä ei markkinoitu projektin kumppaneille vaan kaupunkilehden, facebookin ja verkkosivujen käyttäjille. Tavoitteena oli tavoittaa lisää alle 40-vuotiaita kaupunkilaisia siten, että teema-aukeamaa ja kyselyä julkaistiin printtilehden lisäksi sosiaalisessa mediassa. Tavoite saavutettiin hyvin, sillä toiseen kyselyyn vastanneista 41 prosenttia oli alle 40-vuotiaita, kun sama prosenttiluku ensimmäisessä kyselyssä oli 23. Myös alle 30-vuotiaita tavoitettiin enemmän. Heitä oli 12 prosenttia, ensimmäisen kyselyn 8 prosentin sijasta. Toinen tavoite oli seurata löytävätkö niin sanotut tavalliset kaupunkilaiset sivun ja siinä olevan kyselyn. Tulos osoittaa, että tavoite toteutui hyvin. Elokuvaliput lisännevät motivaatiota osallistua kyselyyn, mutta moni myös selvästi halusi kertoa mielipiteensä, joten kysymykset ovat riittävän kiinnostavia. Sivuja ei tunnettu etukäteen yhtä hyvin toisessa kyselyssä. Se on luonnollista, sillä sivun julkaisu sosiaalisessa mediassa tavoitti selvästi uusia nuoria lukijoita. Toukokuun kyselyssä 41 prosenttia ei ollut aiemmin nähnyt Lähiöprojektin teemasivua, kun ensimmäisen kyselyn vastaava luku oli 27 prosenttia. Nuorten tavoittamisen ohella toinen kehittämiskohde oli aukeaman ulkoasu, muun muassa valokuvien lisääminen sivulle. Kuvia oli yksi enemmän ja jutut pyrittiin pitämään riittävän lyhyinä. Ensimmäisessä kyselyssä 14 prosenttia oli sitä mieltä, että sivu antaa negatiivisen kuvan kaupunginosista tai on visuaalisesti liian tekstipainotteinen. Toukokuun kyselyssä negatiivista palautetta tuli lähes puolet vähemmän. 125 avoimeen kysymykseen vastanneesta ulkonäköä piti sekavana ja ahtaana 10 vastaajaa, 104 antoi positiivista palautetta ja 8 vastasi neutraalisti tai ei ottanut kantaa. Lisäksi kolme vastausta piti sivuja hyvänä, mutta kritisoi sitä ettei vastaavaa julkaista Länsi-Helsingistä. Kaikkiaan sivut ja esikaupungit saivat siis vielä myönteisempää palautetta toukokuussa kuin marraskuussa: 83 suhtautui positiivisesti. Marraskuussa vastaava luku oli 75% (113/149:stä). Alla on esimerkkejä vastauksista kysymykseen Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista : värikäs, ihmisläheinen, positiivinen sivusto vaikuttaa hieman sekavalta Virkeitä, toimivia ja aktiivisia kaupunginosia on paljon. Parantaa monien hyljeksittyjen kaupunginosien imagoa mitäänsanomattoman värikkäitä ja viihtyisiä paikkoja 14

15 Kritiikkiin sivun sekavuudesta ja ahtaudesta voi vastata sillä, että taittoon lisätään tyhjää tilaa. Sitä vastoin kuvien lukumäärää tuskin voi kasvattaa, sillä teemasivulla on jo nyt valokuvia enemmän kuin sanomalehdessä yleensä. Juttuaiheiden lukumäärää karsimalla menetetään vastauksissa kiitelty monipuolisuus eikä juttujen pituutta tule kasvattaa, sillä niiden luettavuus sanomalehtiformaatissa kärsii siitä. Ensimmäisessä kyselyssä aukeamalle toivottiin juttuja mm. tapahtumista ja niistä kerrottiin neljässä jutussa. Kysymykseen, löysitkö sivulta hyödyllistä tietoa, saatiin lähes sama tulos molemmissa kyselytutkimuksissa. Uusia juttuaiheita ehdotti 87 vastaajaa. Seuraavia, mahdollisesti toteuttavia aiheita olivat: -lapsiperheiden toiminta -kaupunginosien esittely (erityispiirteet, historia) -tavalliset ihmiset, alueen julkkikset -uudet kehittämissuunnitelmat alueella -harrastus- ja liikuntamahdollisuudet kuten lenkkipolut -paikalliset ruokaravintolat -yhteisöllisyys, asukastoiminta -kirjaston ja työväenopiston toiminta -kaikille avoimet tilat. Ensimmäisessä kyselytutkimuksessa 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Nyt tulos oli vähän huonompi, 25 prosenttia. Tosin niitä, joiden mielikuva oli jo ennestään positiivinen oli enemmän: 72 % ja vastaava luku marraskuussa oli 65%. Vastaajilta kysyttiin ensimmäisen kerran ajankohtaisesta asiasta. Heiltä kysyttiin mikä on paras esikaupunkitapahtuma. Roihuvuoren kirsikankukkajuhla Hanami sai eniten ääniä, seuraavaksi eniten ääniä saivat Pihlajamäki goes Blues, Roihuvuoren kyläjuhla ja Kontufestari. 15

16 Vastaajien ikä Kaikki vastaajat (N = 235) N alle yli 60 Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 235) N kyllä jonkin verran en 16

17 Oletko nähnyt aikaisemmin Lähiöprojektin teemasivua Esikaupungeissa tapahtuu? N Kaikki vastaajat (N = 244) 17

18 Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? N Kaikki vastaajat (N = 227) 18

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 28 43 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN 1796-721X LISÄTIETOJA Markku Lankinen, 3 36365 etunimi.sukunimi@hel.fi Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

LÄHIÖIDEN MUUTOS JA BRÄNDÄYS. Eloisa brändi-seminaari 24.5.2013 Tero Santaoja

LÄHIÖIDEN MUUTOS JA BRÄNDÄYS. Eloisa brändi-seminaari 24.5.2013 Tero Santaoja LÄHIÖIDEN MUUTOS JA BRÄNDÄYS Eloisa brändi-seminaari 24.5.2013 Tero Santaoja ESIKAUPUNKIEN KEHITYS 1 OSANA VERKOSTOA esikaupungin asema muuttunut? 2 KOHTI URBAANISUUTTA julkisen kaupunkiympäristön laatu

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 13 Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 8.2.13 Esipuhe Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut vuodesta 19 tähän päivään

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Anna Partanen 22.12.2015 Haluamme tehdä lehteä, joka on odotettu ja luettu liiton jäsenten keskuudessa. Siksi kysymme nyt sinulta, mitä mieltä olet Elintakeesta ja miten

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste Herttoniemi Itäkeskus toimipiste alueena Alueellamme asuu n. 80.000

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 1 NYKYTILA 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 2 Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot