Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA"

Transkriptio

1 Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiivistelmä 1. Johdanto sivu 2 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi sivu 3 3. Tulokset ja johtopäätökset sivu 4 4. Kehittämiskohteita sivu 6 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset sivu 7 6. Jatkosuunnitelma sivu 8 LIITTEET 1. Kysymykset sidosryhmälle sivu 9 2. Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset sivu 9 kaupunkilaisille, Kaupunginosa, missä asut (2011) sivu Graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa kaupunginosista sivu Graafi: Oletko nähnyt sivua aiemmin sivu Graafi: Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi kaupunginosista s Graafi: Vastaajien ikä sivu Sidosryhmäkyselun graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa sivu 13 kaupunginosista 9. Toukokuun 2012 kyselyn tulokset ja graafit sivu Kopiot teema-aukeamasta ja sivu 19 1

2 TIIVISTELMÄ Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksen ( ) tulos on erittäin positiivinen. Siihen vastasi yli 250 ihmistä. Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista ja 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen kuvan esitellyistä kaupunginosista. Vastaajien mielestä teema-aukeamamme antaa kaupunginosista positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan. Monien mielestä oli kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu. Vastaajista 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Toki kehitettävääkin löytyi. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa. Parannusehdotukset sivun ulkoasuun otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, muun muassa tekstin määrää suhteessa kuviin on tarkoitus vähentää. Tuloksista käy ilmi, että vain harvat alle 30-vuotiaat lukevat teemasivua ja kaupunkilehteä ylipäätään. Tulevaisuudessa artikkeleita on tarkoitus julkaista nykyistä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Vastaajista 42 prosenttia oli nähnyt Lähiöprojektin teemasivun aiemmin. Siksi teemasivun kehittämisessä säilytetään sivun tunnistettavat piirteet. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa verkkosivulla. Asukkailta kysytään viestinnästä ja mielipiteitä ajankohtaisista aiheista. Kyselytutkimus on osa laajempaa viestinnän arviointia. Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestinnän arvioinnin itse omasta viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti ja kehittää sopiva menetelmä siihen. Viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi tehdään, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja jotta toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan. Teemasivuja on julkaistu kolmisen vuotta ja koska kyseisestä viestintätavasta on vain vähän kokemusta, haluttiin selvittää miten sivut otetaan vastaan. 1. Johdanto Tämä on raportti Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksesta. Se on osa laajempaa viestinnän arviointia, jonka Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti. Vasta kun arviointi on jatkuvaa ja osa viestintätoimintaamme, voidaan tarkkaan ottaen puhua viestinnän arvioinnista. Tässä vaiheessa kyse on enemmänkin siitä mitä arvoa viestintä tuottaa. Professori Elisa Juholin määrittelee viestinnän arvioinnin näin: Arviointi on organisaatiolähtöinen prosessi, joka tähtää toiminnan kehittämiseen. Se on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista, pohjautuen organisaation itselleen ja toiminnalleen asettamiin tavoitteisiin, yleisiin kriteereihin ja tilivelvollisuuden täyttämiseen (Elisa Juholin, 2010) Arviointi voidaan määritellä myös näin: Arviointi on tutkimusta, joka tuottaa viestintäkampanjan tai ohjelman tulokset eli muutokset kohdeyleisön tiedoissa, tietoisuudessa, ymmärryksessä, mielipiteissä ja käyttäytymisessä suhteessa annettuihin tavoitteisiin (Dictionary of Public Relations Measurement and Research 2007). 2

3 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi Teimme marraskuussa kyselytutkimuksen yhdestä projektin viestinnän tärkeästä osa-alueesta eli kaupallisessa kaupunkilehdessä julkaistusta teemasivusta. Projekti on julkaissut itse tuottamiaan ja toimittamiaan teemasivuja kolmisen vuotta, yhteensä 17 kertaa. Sivujen tavoitteena on markkinoida Lähiöprojektin yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämiä tilaisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Sivujen tarkoitus on näyttää hyviä kokemuksia ja esimerkkejä esikaupungeista kaupunginosina, joissa tapahtuu. Esitystapa ja näkökulma ovat yhteneväiset paikallisen sanomalehden esitystavan kanssa. Positiiviset ja kuitenkin paikkaansa pitävät journalistisesti toimitetut lehtiartikkelit voivat lisätä esikaupunkien ihmisten ylpeyttä omasta alueestaan ja toisaalta muiden arvostusta ja kiinnostusta esikaupungeista. Esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen on Lähiöprojektin perustehtäviä. Kyselyjä oli kaksi. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan kahta teemasivua. Näihin ryhmiin kuuluivat Lähiöprojektin johtoryhmän jäsenet, kumppanivirastojen päälliköt, yhteistyöhankkeiden ihmisiä, noin 100 ihmistä. Siihen saimme vain 12 vastausta. Heikon vastausprosentin vuoksi yleistettävyys on huono. Nuo tulokset esitellään raportissa isolle yleisölle suunnatun kyselyn tulosten jälkeen. (Liite 1: Sidosryhmille lähetetyn kyselyn kysymykset) Kaupunkilaisille suunnattu kysely julkaistiin teemasivulla kaupunkilehti Helsingin Uutisissa Lehden jakelu on noin ja lukijamäärä Kyselyyn vastattiin verkossa digiumilla tehdyllä sivustolla. Siihen sai vastata lähettämällä vastaukset myös postitse. Kyselystä tiedotettiin mm. Helkan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, useissa verkkosivustoissa, metropolian esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijoille ja kaupungin asiantuntijoille. Kysely oli kaikille avoin. Siihen saattoi jättää yhteistiedot ja tietonsa jättäneiden kesken arvottiin 12 elokuvalippua. Nimiä ja vastauksia ei voinut yhdistää toisiinsa. (Liite 2:Helsingin Uutisissa, verkossa ja sähköpostitse julkaistut kysymykset) Mitä arvioitiin ja miten? Seuraaviin pääkysymyksiin haluttiin saada vastauksia. A) Onko teemasivu saavuttanut tavoitteensa B) Tunnetaanko sivua, ts. onko vastaaja nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin C) Onko sivulla vaikutuksia mielikuviin ja jos, niin millaisia. Tutkimus tehtiin käyttämällä mittarina kyselytutkimusta. Miksi viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi? Viestintää arvioidaan, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja saatu panostuksille vastinetta. Lisäksi selvitetään miten viestintä palvelee organisaation tavoitteita. Kyseessä on kehittämisarviointi, joka tulosten selvittämisen lisäksi tähtää toiminnan kehittämiseen. Viestinnän tulosten mittaamista pidetään nykyään tarpeellisena niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja uusia mittareita on syntynyt 2000-luvulla. Arviointi ei ole julkisella sektorilla yhtä yleistä kuin 3

4 yksityisellä. Lähiöprojekti on kaupungin organisaatiossa ensimmäisten joukossa toteuttamassa viestinnän arviointia ja kehittämässä sitä projektin työhön parhaiten sopivaksi. 3. Tulokset ja johtopäätökset Vastaajamäärä, yli 250, oli positiivinen yllätys. Tutkimuksen näyte oli tarkalleen 257. Vastauksista 11 lähettiin postin välityksellä. Teema-aukeama ja Lähiöprojekti saivat kyselyssä erittäin hyvää palautetta. Vastaajat edustavat tasaisesti koko kaupunkia. Kysymykseen, missä kaupunginosassa asut, annettiin noin 85 eri vastausta. Osa on kirjoittanut kohtaan Helsinki tai koillinen. Kaksi kaupunginosan nimeä esiintyi yli 10 vastauksessa: Vuosaari ja Pitäjänmäki/Reimarla, muuten kustakin kaupunginosasta oli 1-6 vastaajaa. (Liite 3) Seuraavaksi esitellään neljä tärkeintä tulosta. 1) Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista. (Liite 4) Tästä voi päätellä, että artikkeleita pidettiin informatiivisina ja kiinnostavina. Sisällön uskottavuutta tai todenmukaisuutta ei muutamaa kommenttia lukuun ottamatta kritisoitu. Vastaajilta kysyttiin myös mistä aiheista he toivoisivat lisää juttuja. Ihmisiä kiinnostavat asiat,jotka koskettavat itseä, muun muassa lähipalvelut, suunnitellut kaavamuutokset ja tapahtumat sekä muu toiminta johon voi itse osallistua. Myös ajankohtaiset asiat Helsingissä kiinnostavat. Tavoite on tehdä näistä aiheista juttuja vielä nykyistä enemmän. Vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä aukeaman jutuista. Noin puolet piti viittä juttua yhdeksästä kiinnostavana tai hyödyllisenä. Yli 60 prosenttia piti kiinnostavana pääkirjoitusta lähiverkostoista, Laura Rädyn haastattelua palveluista, Länsi-Helsingin aluetyöntekijän haastattelua ja designkadusta kertovaa juttua. 2) Sivut tunnettiin vastaajanäytteessä aika hyvin. 42 prosenttia oli nähnyt ne joskus. Näin ollen lähes puolet vastaajista tuntee Lähiöprojektin sivun. (Liite 5) 3) 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan kaupunginosista. Tulos saatiin avoimella kysymyksellä. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista. Siihen vastasi 149 ihmistä 257:stä. Vastaukset on jaoteltu kolmeen ryhmään. - negatiivinen, kritiikkiä sivun sisällöstä tai ulkoasusta tai kaupungin toiminnasta (22kpl) - positiivinen, uutta tietoa, uusi näkökulma, kehitystä tapahtuu (113 kpl) - vaikea sanoa, neutraali (3 kpl) 4

5 Alla on poimittu esimerkkejä vastauksista. Kaikkiaan 22 negatiivisesta vastauksesta on poimittu 9. Hieman sekava. Eriarvoistumisesta ei puhuttu vaikka tietty slummiutuminen on kasvanut hurjasti viiden viime vuoden aikana. Laimean. Hiukan aneemisen ja värittömän. Lähiö on ongelma jota yritetään peitellä. Ei kauhean hyvää. Esimerkiksi juttu asukastoiminnasta huvia ja hyötyä. Asuuko lähiöissä vain syrjäytyneitä ihmisiä, onko alueilla ollenkaan oma-aloitteista yhteisöllisyyttä vai miksi sosiaalitoimiston pitää järjestää päivätoimintaa. Hyvä että kaupunginosiin kiinnitetään huomiota.ehkä vähän turhan paljon asiaa oli pakattu yhteen aukeamaan. Ei yksi pääsky kesää tee, joten jos teemasta tulee pysyvä ja siellä alkaa olla itseäkin kiinnostavista aihe-alueista kertovia juttuja lähiöistä niin varmasti tulee luettua tarkemmin Rehellisesti sanottuna en oikein jaksanut lukea, koska aukeama on niin täyteen ahdettu tekstiä ja aika sekava. Tosin on ollut joskus ahtaampikin. Ehkä sellaisen, että on yritetty nostaa kaupunginosien imagoa, mutta ei se juuri tee alueita houkuttelevimmiksi koko Helsinki on ja pysyy ankean harmaana niin kauan kuin se on näin rumasti rakennettu ja liikenne on näin hirveä. Alla esimerkkejä positiivisista vastauksista. Mukaan on poimittu noin 10 prosenttia (12 kpl) 113 vastauksesta. Positiivisen. Monipuolisen ja elävän. Uutta näkökulmaa esikaupunkeihin. Luulee tietävänsä alueista jotain ikivanhan maineen perusteella, vaikkei tiedäkään, Hyvä, että lähiöissä on aktiivista toimintaa. Lähiöthän on oikeastaan kyliä tai pieniä kaupunkeja kaupungissa. On yhteisöpedagogeja, aluetyöntekijöitä kne. joista ei tiedä tarpeeksi, tulee turvallisempi olo kun näkee yhteystietoja ja huomaa että kaupunginosissa yritetään tehdä töitä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin eteen. Aika hyvän. Vanhemmilla asukkailla on erilainen näkemys kuin uusilla muuttavilla nuorilla perheillä. Ajat muuttuvat; Ihan kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu, ja vähän huonomaineisemmatkin osat saatu kiinnostaviksi Kaupunginosia pyritään kehittämään miellyttävimmiksi. Todenmukaisen, ei sellaista, jollaisen asukasaktiivit haluaisivat antaa (valottaa vain tiettyä osaa asioista) eikä toisaalta myöskään masentavaa (tuodaan esiin vain ne muutamat kielteiset asiat, joiden perusteella muualla paikkaa arvioidaan ja arvotetaan). Todella erilaisia kaupunginosia, huono juttu, jos jotkut paikat slummiutuu. Monipuolinen asukasrakenne olisi hyvä ja sitä edistäisi ainakin kaupungin ohjailema asuntotuotanto. Värikkäämmän kuin oletin. 4) Vastaajista 31 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. (Liite 6) Nämä 74 vastaajaa tulivat melko tasaisesti eri puolilta kaupunkia. Kustakin kolmesta suurpiiristä, läntinen, itäinen ja keskinen, tuli runsas 10 vastaajaa. Pohjoisesta ja koillisesta suurpiiristä kummastakin oli vähän alle kymmenen vastaajaa, joiden mielikuva esikaupungeista oli muuttunut positiivisemmaksi. Eteläisestä ja kaakkoisesta suurpiiristä tuli kummastakin alle viisi, joiden mielikuva oli muuttunut positiivisemmaksi. Sana on vapaa kohtaan annettiin 64 vastausta ja lisäksi muutamia ilmoituksia siitä, ettei Helsingin Uutisia jaeta kotiin tai ettei teemasivu-pdf auennut omalla tietokoneella. Vastauksissa kerrottiin ehdotuksia aiheista ja ulkoasusta. Muutama esimerkki: 5

6 Esikaupunki on sanana keinotekoinen. Varsinkin kun projektin nimi on Lähiöprojekti. Olisi myös tärkeä pohtia keille uutta kuvaa lähiöistä halutaan rakentaa ja keille halutaan juttuja kirjoittaa - mihin tällä aukeamalla halutaan vaikuttaa. Hienoa, että lähiöistä tehdään juttuja! Nyt paljon tekstiä ympätty pieneen tilaan. Aukeamasta tulisi ilmavampi ja helpommin lähestyttävämpi vähemmällä tekstillä. Pitäisi luoda myös parempia mahdollisuuksia naapurien keskuksiin tutustumiseen. Pitskun vieressä sijaitsevat esim. Leppävaara ja Myyrmäki, mutta kuitenkin kuntarajan takana vaikeasti tavoitettavissa. Johtopäätöksenä näistä tuloksista sivujen julkaisemista on perustelua jatkaa. Sivulla on toivotun suuntainen vaikutus mielikuviin kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevista kaupunginosista. On erinomaista, jos Lähiöprojekti on kyselyllä tai sivun julkaisemisella voinut muuttaa 74 vastaajan (n. 30 %) mielikuvaa positiivisemmaksi. Sivut myös tunnetaan vähintään kohtalaisesti. Samoilla perusteilla sivujen julkaiseminen tukee projektin toimintaa, sillä yksi Lähiöprojektin perustehtäviä on esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen. 4. Kehittämiskohteita Ulkoasu, valokuvat Nuorten tavoittaminen Ulkoasu, valokuvat Kyselyssä tuli selkeästi ilmi myös kehittämistarpeita. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa (avoin kysymys: Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista). Osan mielestä aukeamalla oli liikaa tekstiä ja muutama toivoi parempia valokuvia ja määrällisesti enemmän valokuvia. Kuvien määrää voi lisätä suhteessa tekstiin ja laatua parantaa esimerkiksi käyttämällä haastattelukeikoilla ammattivalokuvaajaa. Se tuo jonkun verran lisäkustannuksia nykyiseen käytäntöön, jossa haastattelu ja kuvaus tapahtuu 1-2 tunnissa niin että kuvaaja ja toimittajan ovat sama henkilö eli Lähiöprojektin tiedottaja. Osa jutuista tehdään lähdetietojen tai puhelinhaastattelun perusteella menemättä paikan päälle ja silloin käytetään arkisto- tai symbolikuvia tai kumppanihankkeiden kuvia. Jatkossa voidaan mahdollisesti käyttää asukkaiden kuvia, piirroksia tai sarjakuvia. Vertailun vuoksi todettakoon, että Helsingin Uutisten muilla aukeamilla julkaistaan keskimäärin 2-8 kuvaa ja mainoksia. Lähiöprojektin aukeamalla kuvia oli 9 ja yksi klassista esikaupungissa mainos, joten teema-aukeamalla on enemmän valokuvia kuin sanomalehdessä yleensä. Koska sivut tunnetaan kohtalaisen hyvin (42% oli nähnyt joskus), niiden ulkoasuun ei tule tehdä suuria muutoksia. Runsas puolet ( 58%) ei ollut nähnyt sivuja ennen tai ei muistanut nähneensä. Tämän luvun muuttamiseksi tulisi miettiä sivujen julkaisemista muissa julkaisuissa, kuten kotiin tilattavissa lehdissä. Ilmaisjakelulehtiä ei jaeta kaikkiin koteihin eivätkä kaikki lue niitä, joten ne eivät tavoita kaikkia kaupunkilaisia. Sivuja olisi myös mahdollista julkaista useammin. Silloin osa artikkeleista tulisi tilata free lancer toimittajilta. 6

7 Nuorten tavoittaminen Vastaajien iästä on tiedossa, että noin kolmannes heistä on vuotiaita. Vähän alle kolmannes vastaajista on vuotiaita. Alle 40-vuotiaita vastaajia on noin 23 %. Alle 30-vuotiaita vastaajia on vain alle 10 %. (Liite 7) Tuloksista voi päätellä, että nuoret eivät lue teemasivua. Helsingin Uutisten lukijaprofiilin mukaan lehden lukijoista vain 6 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Isoin lukijaikäluokka on vuotiaat. Painettu sanomalehti ei näytä houkuttelevan nuoria. Tämä tulos otetaan huomioon niin, että julkaistaan teema-aukeaman juttuja nuorten suosimilla verkkosivuilla ja facebook-sivuilla. Tätä on jo toteutettu kevään 2012 teemasivun julkaisussa. Lähiöprojektille on perustettu facebook-sivusto ja teemasivun aineistoa on julkaistu useilla suosituilla fb-sivuilla. 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset Kuten johdannossa todettiin, sidosryhmäkyselyn vastausprosentti on niin heikko, ettei yleistyksiä ole perusteltua tehdä. Vastaajia oli 12. Kyselyn päätulokset esitellään tässä. Reilusti yli puolet (64%) piti aukeaman juttuja hyödyllisinä tai kiinnostavina, mikä on samankaltainen tulos kuin laajemmalle yleisölle tehdyssä kyselyssä. Erotuksena kaupunkilaisten kyselyyn, vastaajat olivat heitä kiinnostuneempia designkadun etenemisestä. Kaikki vastaajat löysivät aukeamalta hyödyllistä tietoa esitellyistä kaupunginosista. (Liite 8) Kysymykseen, millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista, vastasi 9. Heistä yli puolet oli sitä mieltä, että aukeaman antama kuva on positiivinen. Esimerkkejä vastauksista: Hyvin monipuolisesti kulttuuripainotteisen ja myönteisen. Lähiöissä on muutakin kuin ostari, pubi ja häiriköt. Lähiöissä on hyvä elää! Eläväisen Melko hyvän. Otsikot ehkä hieman yleisluonteisia, Esikaupungeissa tapahtuu tekstistä olisi voinut osasta tapahtumia tehdä erillisiä juttujakin. Olisi mielenkiintoista esim. tietää alueella toimivista käsityöläisistä, taiteilijoista jne. Monipuolista ja elävää meininkiä! Kahdessa vastauksessa kuvaa pidettiin negatiivisena. Vastaukset alla: Ei oikein minkäänlaista. Markkinointikanavana ei toimi, pitäisi olla enemmän kuvia, vähemmän tekstiä. Tiedotuskanavana ehkä, jos on kiinnostunut lähiöiden asioista. Pitää asua alueella, jotta olisi edes vähän kiinnostunut. Ulkoasu voisi olla räväkämpi, ei oikein erotu tai kiinnitä huomiota tarpeeksi, jotta pysähtyisi sivuille lukemaan. Ei riittävän syvällistä. Ensimmäisessä kritiikissä toivottiin esitystapaa, jollaista käytetään mainostamisessa ja esitteissä. Vastauksessa toivotaan lisää kuvia ja vähemmän tekstiä. Jälkimmäisessä kommentissa toivotaan vastakkaista asiaa eli syvällisyyttä ja perinpohjaisuutta lisää. Valokuvien ja tekstin määrää voi jonkun verran muuttaa, mutta aukeaman esitystapa ja ulkoasu on sidottu sanomalehden esitystapaan. Siitä ei ole haluttu uskottavuuden vuoksi poiketa liikaa, joten näihin muutostoiveisiin ei teema-aukeamalle ole mahdollista vastata. 7

8 6. Jatkosuunnitelma raportti avoin tiedotus ja viestintä tuloksista ja siitä miten kyselyn tulokset huomioidaan toiminnassa kehitetään viestinnän arviointimenetelmä, seurataan nyt mitattujen asioiden kehitystä, jatketaan kyselyjä kysytään asukkailta mielipiteitä myös ajankohtaisista teemoista Tärkeää on, että vastanneille ja ylipäänsä kaupunkilaisille kerrotaan mahdollisimman avoimesti tuloksista ja mitä ehdotuksista voidaan huomioida ja mitä ei. Viestinnälliset keinot ovat tietojen julkaisu nettiuutisina verkossa, tiedote, projektin teemasivut. Näillä kaikilla tavoilla on jo kerrottu marraskuun kyselystä. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa ja viestinnän arvioinnin sekä kehittämisen lisäksi luodaan mahdollisuuksia asukkaiden kuulemiselle. Heiltä on tarkoitus kysyä mielipiteitä ajankohtaisista teemoista. Liitteessä 9 ( kysely) kerrotaan tiivistetysti toisen kyselyn tulokset. Siihen vastasi lähes 250 kaupunkilaista. Kysely julkaistiin kaupunkilehdessä teema-aukeamalla ja verkossa sekä facebook-sivuilla. 8

9 LIITTEET 1/Liite 1: Kysymykset sidosryhmälle, Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 2. Mitä mieltä olet aukeaman artikkeleista? (linkkki pdf:ään) (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 1. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 2. Muutoksen ääni Sari Granö 3. Yhtä hyvät palvelut kaikille 4. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 5. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 6. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 7. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 8. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 9. Designkadun suunnittelu etenee 3. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 4. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? Kysymys aiemmin julkaistusta Lähiöprojektin teemasivusta Helsinki-infossa 5/2009 LINKKKI Silmäiletkö linkissä olevaa vuonna 2009 julkaistua teema-aukeamaa ja vastaatko näitä kahta aukeamaa koskevaan kysymykseen 5. Millaisen kuvan teema-aukeamat antavat Helsingin kaupunginosista? 6. Kommentteja 2/Liite 2: Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset kaupunkilaisille 1. Ikä (alle 20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, yli 60) 2. Kaupunginosa, missä asut: 3. Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 4. Oletko nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin (logo tähän ja Esikaupungeissa tapahtuu ) (en ole olen nähnyt joskus - en muista en kiinnittänyt huomiota) 5. Mitä mieltä olet sivun artikkeleista? (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 10. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 11. Muutoksen ääni Sari Granö 12. Yhtä hyvät palvelut kaikille 9

10 13. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 14. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 15. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 16. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 17. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 18. Designkadun suunnittelu etenee 6. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 7. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? 8. Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? (ei juuri, mielikuvani on positiivinen jennestään - ei juuri, mielikuvani on negatiivinen jo ennestään muutti mielikuvaani positiivisemmaksi muutti mielikuvaani negatiivisemmaksi) 9. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista? 10. Sana on vapaa 3/ Liite 3: Kaupunginosa, missä asut? Ala-Malmi, Alppiharju, Alppila, Arabia, Aurinkolahti, Etelä-Haaga, Haaga, HELSINKI, Hermanni, Hernesaari, Herttoniemenranta, Herttoniemi, Iivisniemi, Itä-Helsinki, Itäkeskus, Itä-Pakila, Jollas, Kallio, Kamppi, Kannelmäki, Katajanokka, Kivihaka, Kivikko, Koillinen, Konala, Kontula, Kruununhaka, Kulosaari, Kumpula, Käpylä, Laajasalo, Landbo, Lassila, Latokartano, Lauttasaari, Länsi-pakila, Länsi-Pasila Länsisatama, Malmi, Malminkartano, Marjaniemi, Maunula, Mellunkylä, Mellunmäki, Merihaka, Metsälä, Munkkiniemi, Munkkivuori, Myllypuro, Oulunkylä, Pajamäki, Pakila, Paloheinä, Pasila, Pihlajamäki, Pihlajisto, Pikku-Huopalahti, Pirkkola, Pitäjänmäki / Reimarla, Pohjois-Haaga, Puistola, Pukinmäki Punavuori, Puotila, Puotinharju, Roihuvuori, Ruskeasuo, Savela, Siltamäki/Suutarila, Sörnäinen, Taka-Töölö, Tali Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Toukola, Tuomarila, Töölö, Ullanlinna, Vallila, Vantaa, Vartiokylä, Vesala, Viikki, Viikki / Latokartano Vuosaari 10

11 4/ Liite 4 5/Liite 5 11

12 6/Liite 6 7.Liite 7 12

13 8/Liite 8: Sidosryhmäkysely/Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 12) N kyllä jonkin verran ei 0 13

14 9/Liite 9 : Toukokuun ( ) kyselyn tulokset Lähiöprojektin viestinnän toisessa kyselytutkimuksessa saatiin erittäin positiivista palautetta teema-aukeamasta ja sen antamasta kuvasta esitellyistä kaupunginosista. Kyselytutkimus julkaistiin Lähiöprojektin teemasivulla Helsingin Uutisissa ja kysymyksiin vastattiin projektin verkkosivulla. Kysely julkaistiin myös projektin facebook-sivulla, useilla suosituilla fb-sivuilla ja kaupunginosat.net verkkosivulla. Parin viikon ajan avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 247 kaupunkilaista, lähes saman verran kuin marraskuun kyselyyn. Vastaajat tulivat eri puolilta kaupunkia. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin yhteensä 12 elokuvalippua. Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi samoja kuin ensimmäisessä kyselyssä ja palkinnot olivat samat. Toista kyselyä ei markkinoitu projektin kumppaneille vaan kaupunkilehden, facebookin ja verkkosivujen käyttäjille. Tavoitteena oli tavoittaa lisää alle 40-vuotiaita kaupunkilaisia siten, että teema-aukeamaa ja kyselyä julkaistiin printtilehden lisäksi sosiaalisessa mediassa. Tavoite saavutettiin hyvin, sillä toiseen kyselyyn vastanneista 41 prosenttia oli alle 40-vuotiaita, kun sama prosenttiluku ensimmäisessä kyselyssä oli 23. Myös alle 30-vuotiaita tavoitettiin enemmän. Heitä oli 12 prosenttia, ensimmäisen kyselyn 8 prosentin sijasta. Toinen tavoite oli seurata löytävätkö niin sanotut tavalliset kaupunkilaiset sivun ja siinä olevan kyselyn. Tulos osoittaa, että tavoite toteutui hyvin. Elokuvaliput lisännevät motivaatiota osallistua kyselyyn, mutta moni myös selvästi halusi kertoa mielipiteensä, joten kysymykset ovat riittävän kiinnostavia. Sivuja ei tunnettu etukäteen yhtä hyvin toisessa kyselyssä. Se on luonnollista, sillä sivun julkaisu sosiaalisessa mediassa tavoitti selvästi uusia nuoria lukijoita. Toukokuun kyselyssä 41 prosenttia ei ollut aiemmin nähnyt Lähiöprojektin teemasivua, kun ensimmäisen kyselyn vastaava luku oli 27 prosenttia. Nuorten tavoittamisen ohella toinen kehittämiskohde oli aukeaman ulkoasu, muun muassa valokuvien lisääminen sivulle. Kuvia oli yksi enemmän ja jutut pyrittiin pitämään riittävän lyhyinä. Ensimmäisessä kyselyssä 14 prosenttia oli sitä mieltä, että sivu antaa negatiivisen kuvan kaupunginosista tai on visuaalisesti liian tekstipainotteinen. Toukokuun kyselyssä negatiivista palautetta tuli lähes puolet vähemmän. 125 avoimeen kysymykseen vastanneesta ulkonäköä piti sekavana ja ahtaana 10 vastaajaa, 104 antoi positiivista palautetta ja 8 vastasi neutraalisti tai ei ottanut kantaa. Lisäksi kolme vastausta piti sivuja hyvänä, mutta kritisoi sitä ettei vastaavaa julkaista Länsi-Helsingistä. Kaikkiaan sivut ja esikaupungit saivat siis vielä myönteisempää palautetta toukokuussa kuin marraskuussa: 83 suhtautui positiivisesti. Marraskuussa vastaava luku oli 75% (113/149:stä). Alla on esimerkkejä vastauksista kysymykseen Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista : värikäs, ihmisläheinen, positiivinen sivusto vaikuttaa hieman sekavalta Virkeitä, toimivia ja aktiivisia kaupunginosia on paljon. Parantaa monien hyljeksittyjen kaupunginosien imagoa mitäänsanomattoman värikkäitä ja viihtyisiä paikkoja 14

15 Kritiikkiin sivun sekavuudesta ja ahtaudesta voi vastata sillä, että taittoon lisätään tyhjää tilaa. Sitä vastoin kuvien lukumäärää tuskin voi kasvattaa, sillä teemasivulla on jo nyt valokuvia enemmän kuin sanomalehdessä yleensä. Juttuaiheiden lukumäärää karsimalla menetetään vastauksissa kiitelty monipuolisuus eikä juttujen pituutta tule kasvattaa, sillä niiden luettavuus sanomalehtiformaatissa kärsii siitä. Ensimmäisessä kyselyssä aukeamalle toivottiin juttuja mm. tapahtumista ja niistä kerrottiin neljässä jutussa. Kysymykseen, löysitkö sivulta hyödyllistä tietoa, saatiin lähes sama tulos molemmissa kyselytutkimuksissa. Uusia juttuaiheita ehdotti 87 vastaajaa. Seuraavia, mahdollisesti toteuttavia aiheita olivat: -lapsiperheiden toiminta -kaupunginosien esittely (erityispiirteet, historia) -tavalliset ihmiset, alueen julkkikset -uudet kehittämissuunnitelmat alueella -harrastus- ja liikuntamahdollisuudet kuten lenkkipolut -paikalliset ruokaravintolat -yhteisöllisyys, asukastoiminta -kirjaston ja työväenopiston toiminta -kaikille avoimet tilat. Ensimmäisessä kyselytutkimuksessa 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Nyt tulos oli vähän huonompi, 25 prosenttia. Tosin niitä, joiden mielikuva oli jo ennestään positiivinen oli enemmän: 72 % ja vastaava luku marraskuussa oli 65%. Vastaajilta kysyttiin ensimmäisen kerran ajankohtaisesta asiasta. Heiltä kysyttiin mikä on paras esikaupunkitapahtuma. Roihuvuoren kirsikankukkajuhla Hanami sai eniten ääniä, seuraavaksi eniten ääniä saivat Pihlajamäki goes Blues, Roihuvuoren kyläjuhla ja Kontufestari. 15

16 Vastaajien ikä Kaikki vastaajat (N = 235) N alle yli 60 Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 235) N kyllä jonkin verran en 16

17 Oletko nähnyt aikaisemmin Lähiöprojektin teemasivua Esikaupungeissa tapahtuu? N Kaikki vastaajat (N = 244) 17

18 Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? N Kaikki vastaajat (N = 227) 18

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Pertti Sillanpää PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Digisilta 23.9.2013 TIIVISTELMÄ Paikallislehdillä on tärkeä rooli paikallisen tiedon levittäjänä sekä yhteisöllisyyden ja identiteetin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot