Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA"

Transkriptio

1 Tiina Nuto RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiivistelmä 1. Johdanto sivu 2 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi sivu 3 3. Tulokset ja johtopäätökset sivu 4 4. Kehittämiskohteita sivu 6 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset sivu 7 6. Jatkosuunnitelma sivu 8 LIITTEET 1. Kysymykset sidosryhmälle sivu 9 2. Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset sivu 9 kaupunkilaisille, Kaupunginosa, missä asut (2011) sivu Graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa kaupunginosista sivu Graafi: Oletko nähnyt sivua aiemmin sivu Graafi: Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi kaupunginosista s Graafi: Vastaajien ikä sivu Sidosryhmäkyselun graafi: Löysitkö hyödyllistä tietoa sivu 13 kaupunginosista 9. Toukokuun 2012 kyselyn tulokset ja graafit sivu Kopiot teema-aukeamasta ja sivu 19 1

2 TIIVISTELMÄ Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksen ( ) tulos on erittäin positiivinen. Siihen vastasi yli 250 ihmistä. Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista ja 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen kuvan esitellyistä kaupunginosista. Vastaajien mielestä teema-aukeamamme antaa kaupunginosista positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan. Monien mielestä oli kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu. Vastaajista 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Toki kehitettävääkin löytyi. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa. Parannusehdotukset sivun ulkoasuun otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, muun muassa tekstin määrää suhteessa kuviin on tarkoitus vähentää. Tuloksista käy ilmi, että vain harvat alle 30-vuotiaat lukevat teemasivua ja kaupunkilehteä ylipäätään. Tulevaisuudessa artikkeleita on tarkoitus julkaista nykyistä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Vastaajista 42 prosenttia oli nähnyt Lähiöprojektin teemasivun aiemmin. Siksi teemasivun kehittämisessä säilytetään sivun tunnistettavat piirteet. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa verkkosivulla. Asukkailta kysytään viestinnästä ja mielipiteitä ajankohtaisista aiheista. Kyselytutkimus on osa laajempaa viestinnän arviointia. Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestinnän arvioinnin itse omasta viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti ja kehittää sopiva menetelmä siihen. Viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi tehdään, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja jotta toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan. Teemasivuja on julkaistu kolmisen vuotta ja koska kyseisestä viestintätavasta on vain vähän kokemusta, haluttiin selvittää miten sivut otetaan vastaan. 1. Johdanto Tämä on raportti Lähiöprojektin viestinnän kyselytutkimuksesta. Se on osa laajempaa viestinnän arviointia, jonka Lähiöprojekti toteuttaa ensimmäistä kertaa viestintätoiminnastaan. Tarkoitus on seurata viestinnän tuloksia toistuvasti. Vasta kun arviointi on jatkuvaa ja osa viestintätoimintaamme, voidaan tarkkaan ottaen puhua viestinnän arvioinnista. Tässä vaiheessa kyse on enemmänkin siitä mitä arvoa viestintä tuottaa. Professori Elisa Juholin määrittelee viestinnän arvioinnin näin: Arviointi on organisaatiolähtöinen prosessi, joka tähtää toiminnan kehittämiseen. Se on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista, pohjautuen organisaation itselleen ja toiminnalleen asettamiin tavoitteisiin, yleisiin kriteereihin ja tilivelvollisuuden täyttämiseen (Elisa Juholin, 2010) Arviointi voidaan määritellä myös näin: Arviointi on tutkimusta, joka tuottaa viestintäkampanjan tai ohjelman tulokset eli muutokset kohdeyleisön tiedoissa, tietoisuudessa, ymmärryksessä, mielipiteissä ja käyttäytymisessä suhteessa annettuihin tavoitteisiin (Dictionary of Public Relations Measurement and Research 2007). 2

3 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi Teimme marraskuussa kyselytutkimuksen yhdestä projektin viestinnän tärkeästä osa-alueesta eli kaupallisessa kaupunkilehdessä julkaistusta teemasivusta. Projekti on julkaissut itse tuottamiaan ja toimittamiaan teemasivuja kolmisen vuotta, yhteensä 17 kertaa. Sivujen tavoitteena on markkinoida Lähiöprojektin yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämiä tilaisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Sivujen tarkoitus on näyttää hyviä kokemuksia ja esimerkkejä esikaupungeista kaupunginosina, joissa tapahtuu. Esitystapa ja näkökulma ovat yhteneväiset paikallisen sanomalehden esitystavan kanssa. Positiiviset ja kuitenkin paikkaansa pitävät journalistisesti toimitetut lehtiartikkelit voivat lisätä esikaupunkien ihmisten ylpeyttä omasta alueestaan ja toisaalta muiden arvostusta ja kiinnostusta esikaupungeista. Esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen on Lähiöprojektin perustehtäviä. Kyselyjä oli kaksi. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan kahta teemasivua. Näihin ryhmiin kuuluivat Lähiöprojektin johtoryhmän jäsenet, kumppanivirastojen päälliköt, yhteistyöhankkeiden ihmisiä, noin 100 ihmistä. Siihen saimme vain 12 vastausta. Heikon vastausprosentin vuoksi yleistettävyys on huono. Nuo tulokset esitellään raportissa isolle yleisölle suunnatun kyselyn tulosten jälkeen. (Liite 1: Sidosryhmille lähetetyn kyselyn kysymykset) Kaupunkilaisille suunnattu kysely julkaistiin teemasivulla kaupunkilehti Helsingin Uutisissa Lehden jakelu on noin ja lukijamäärä Kyselyyn vastattiin verkossa digiumilla tehdyllä sivustolla. Siihen sai vastata lähettämällä vastaukset myös postitse. Kyselystä tiedotettiin mm. Helkan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, useissa verkkosivustoissa, metropolian esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijoille ja kaupungin asiantuntijoille. Kysely oli kaikille avoin. Siihen saattoi jättää yhteistiedot ja tietonsa jättäneiden kesken arvottiin 12 elokuvalippua. Nimiä ja vastauksia ei voinut yhdistää toisiinsa. (Liite 2:Helsingin Uutisissa, verkossa ja sähköpostitse julkaistut kysymykset) Mitä arvioitiin ja miten? Seuraaviin pääkysymyksiin haluttiin saada vastauksia. A) Onko teemasivu saavuttanut tavoitteensa B) Tunnetaanko sivua, ts. onko vastaaja nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin C) Onko sivulla vaikutuksia mielikuviin ja jos, niin millaisia. Tutkimus tehtiin käyttämällä mittarina kyselytutkimusta. Miksi viestinnän vaikuttavuuden ja viestinnän tulosten arviointi? Viestintää arvioidaan, jotta voidaan tarkastella onko viestinnän tavoitteita saavutettu ja saatu panostuksille vastinetta. Lisäksi selvitetään miten viestintä palvelee organisaation tavoitteita. Kyseessä on kehittämisarviointi, joka tulosten selvittämisen lisäksi tähtää toiminnan kehittämiseen. Viestinnän tulosten mittaamista pidetään nykyään tarpeellisena niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja uusia mittareita on syntynyt 2000-luvulla. Arviointi ei ole julkisella sektorilla yhtä yleistä kuin 3

4 yksityisellä. Lähiöprojekti on kaupungin organisaatiossa ensimmäisten joukossa toteuttamassa viestinnän arviointia ja kehittämässä sitä projektin työhön parhaiten sopivaksi. 3. Tulokset ja johtopäätökset Vastaajamäärä, yli 250, oli positiivinen yllätys. Tutkimuksen näyte oli tarkalleen 257. Vastauksista 11 lähettiin postin välityksellä. Teema-aukeama ja Lähiöprojekti saivat kyselyssä erittäin hyvää palautetta. Vastaajat edustavat tasaisesti koko kaupunkia. Kysymykseen, missä kaupunginosassa asut, annettiin noin 85 eri vastausta. Osa on kirjoittanut kohtaan Helsinki tai koillinen. Kaksi kaupunginosan nimeä esiintyi yli 10 vastauksessa: Vuosaari ja Pitäjänmäki/Reimarla, muuten kustakin kaupunginosasta oli 1-6 vastaajaa. (Liite 3) Seuraavaksi esitellään neljä tärkeintä tulosta. 1) Vastausten perusteella teemasivut täyttävät niille asetettuja tavoitteita hyvin, sillä 84 prosenttia sai sivulta hyödyllistä tietoa esikaupungeista. (Liite 4) Tästä voi päätellä, että artikkeleita pidettiin informatiivisina ja kiinnostavina. Sisällön uskottavuutta tai todenmukaisuutta ei muutamaa kommenttia lukuun ottamatta kritisoitu. Vastaajilta kysyttiin myös mistä aiheista he toivoisivat lisää juttuja. Ihmisiä kiinnostavat asiat,jotka koskettavat itseä, muun muassa lähipalvelut, suunnitellut kaavamuutokset ja tapahtumat sekä muu toiminta johon voi itse osallistua. Myös ajankohtaiset asiat Helsingissä kiinnostavat. Tavoite on tehdä näistä aiheista juttuja vielä nykyistä enemmän. Vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä aukeaman jutuista. Noin puolet piti viittä juttua yhdeksästä kiinnostavana tai hyödyllisenä. Yli 60 prosenttia piti kiinnostavana pääkirjoitusta lähiverkostoista, Laura Rädyn haastattelua palveluista, Länsi-Helsingin aluetyöntekijän haastattelua ja designkadusta kertovaa juttua. 2) Sivut tunnettiin vastaajanäytteessä aika hyvin. 42 prosenttia oli nähnyt ne joskus. Näin ollen lähes puolet vastaajista tuntee Lähiöprojektin sivun. (Liite 5) 3) 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivut antoivat positiivisen, värikkään, monipuolisen ja aktiivisen kuvan kaupunginosista. Tulos saatiin avoimella kysymyksellä. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista. Siihen vastasi 149 ihmistä 257:stä. Vastaukset on jaoteltu kolmeen ryhmään. - negatiivinen, kritiikkiä sivun sisällöstä tai ulkoasusta tai kaupungin toiminnasta (22kpl) - positiivinen, uutta tietoa, uusi näkökulma, kehitystä tapahtuu (113 kpl) - vaikea sanoa, neutraali (3 kpl) 4

5 Alla on poimittu esimerkkejä vastauksista. Kaikkiaan 22 negatiivisesta vastauksesta on poimittu 9. Hieman sekava. Eriarvoistumisesta ei puhuttu vaikka tietty slummiutuminen on kasvanut hurjasti viiden viime vuoden aikana. Laimean. Hiukan aneemisen ja värittömän. Lähiö on ongelma jota yritetään peitellä. Ei kauhean hyvää. Esimerkiksi juttu asukastoiminnasta huvia ja hyötyä. Asuuko lähiöissä vain syrjäytyneitä ihmisiä, onko alueilla ollenkaan oma-aloitteista yhteisöllisyyttä vai miksi sosiaalitoimiston pitää järjestää päivätoimintaa. Hyvä että kaupunginosiin kiinnitetään huomiota.ehkä vähän turhan paljon asiaa oli pakattu yhteen aukeamaan. Ei yksi pääsky kesää tee, joten jos teemasta tulee pysyvä ja siellä alkaa olla itseäkin kiinnostavista aihe-alueista kertovia juttuja lähiöistä niin varmasti tulee luettua tarkemmin Rehellisesti sanottuna en oikein jaksanut lukea, koska aukeama on niin täyteen ahdettu tekstiä ja aika sekava. Tosin on ollut joskus ahtaampikin. Ehkä sellaisen, että on yritetty nostaa kaupunginosien imagoa, mutta ei se juuri tee alueita houkuttelevimmiksi koko Helsinki on ja pysyy ankean harmaana niin kauan kuin se on näin rumasti rakennettu ja liikenne on näin hirveä. Alla esimerkkejä positiivisista vastauksista. Mukaan on poimittu noin 10 prosenttia (12 kpl) 113 vastauksesta. Positiivisen. Monipuolisen ja elävän. Uutta näkökulmaa esikaupunkeihin. Luulee tietävänsä alueista jotain ikivanhan maineen perusteella, vaikkei tiedäkään, Hyvä, että lähiöissä on aktiivista toimintaa. Lähiöthän on oikeastaan kyliä tai pieniä kaupunkeja kaupungissa. On yhteisöpedagogeja, aluetyöntekijöitä kne. joista ei tiedä tarpeeksi, tulee turvallisempi olo kun näkee yhteystietoja ja huomaa että kaupunginosissa yritetään tehdä töitä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin eteen. Aika hyvän. Vanhemmilla asukkailla on erilainen näkemys kuin uusilla muuttavilla nuorilla perheillä. Ajat muuttuvat; Ihan kiva lukea mitä muissa kaupunginosissa tapahtuu, ja vähän huonomaineisemmatkin osat saatu kiinnostaviksi Kaupunginosia pyritään kehittämään miellyttävimmiksi. Todenmukaisen, ei sellaista, jollaisen asukasaktiivit haluaisivat antaa (valottaa vain tiettyä osaa asioista) eikä toisaalta myöskään masentavaa (tuodaan esiin vain ne muutamat kielteiset asiat, joiden perusteella muualla paikkaa arvioidaan ja arvotetaan). Todella erilaisia kaupunginosia, huono juttu, jos jotkut paikat slummiutuu. Monipuolinen asukasrakenne olisi hyvä ja sitä edistäisi ainakin kaupungin ohjailema asuntotuotanto. Värikkäämmän kuin oletin. 4) Vastaajista 31 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. (Liite 6) Nämä 74 vastaajaa tulivat melko tasaisesti eri puolilta kaupunkia. Kustakin kolmesta suurpiiristä, läntinen, itäinen ja keskinen, tuli runsas 10 vastaajaa. Pohjoisesta ja koillisesta suurpiiristä kummastakin oli vähän alle kymmenen vastaajaa, joiden mielikuva esikaupungeista oli muuttunut positiivisemmaksi. Eteläisestä ja kaakkoisesta suurpiiristä tuli kummastakin alle viisi, joiden mielikuva oli muuttunut positiivisemmaksi. Sana on vapaa kohtaan annettiin 64 vastausta ja lisäksi muutamia ilmoituksia siitä, ettei Helsingin Uutisia jaeta kotiin tai ettei teemasivu-pdf auennut omalla tietokoneella. Vastauksissa kerrottiin ehdotuksia aiheista ja ulkoasusta. Muutama esimerkki: 5

6 Esikaupunki on sanana keinotekoinen. Varsinkin kun projektin nimi on Lähiöprojekti. Olisi myös tärkeä pohtia keille uutta kuvaa lähiöistä halutaan rakentaa ja keille halutaan juttuja kirjoittaa - mihin tällä aukeamalla halutaan vaikuttaa. Hienoa, että lähiöistä tehdään juttuja! Nyt paljon tekstiä ympätty pieneen tilaan. Aukeamasta tulisi ilmavampi ja helpommin lähestyttävämpi vähemmällä tekstillä. Pitäisi luoda myös parempia mahdollisuuksia naapurien keskuksiin tutustumiseen. Pitskun vieressä sijaitsevat esim. Leppävaara ja Myyrmäki, mutta kuitenkin kuntarajan takana vaikeasti tavoitettavissa. Johtopäätöksenä näistä tuloksista sivujen julkaisemista on perustelua jatkaa. Sivulla on toivotun suuntainen vaikutus mielikuviin kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevista kaupunginosista. On erinomaista, jos Lähiöprojekti on kyselyllä tai sivun julkaisemisella voinut muuttaa 74 vastaajan (n. 30 %) mielikuvaa positiivisemmaksi. Sivut myös tunnetaan vähintään kohtalaisesti. Samoilla perusteilla sivujen julkaiseminen tukee projektin toimintaa, sillä yksi Lähiöprojektin perustehtäviä on esikaupunkien positiivisen imagon vahvistaminen. 4. Kehittämiskohteita Ulkoasu, valokuvat Nuorten tavoittaminen Ulkoasu, valokuvat Kyselyssä tuli selkeästi ilmi myös kehittämistarpeita. Vastaajista 14 prosenttia kritisoi sivun ulkoasua, sisältöä tai kaupungin ja asukkaiden toimintaa esikaupungeissa (avoin kysymys: Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista). Osan mielestä aukeamalla oli liikaa tekstiä ja muutama toivoi parempia valokuvia ja määrällisesti enemmän valokuvia. Kuvien määrää voi lisätä suhteessa tekstiin ja laatua parantaa esimerkiksi käyttämällä haastattelukeikoilla ammattivalokuvaajaa. Se tuo jonkun verran lisäkustannuksia nykyiseen käytäntöön, jossa haastattelu ja kuvaus tapahtuu 1-2 tunnissa niin että kuvaaja ja toimittajan ovat sama henkilö eli Lähiöprojektin tiedottaja. Osa jutuista tehdään lähdetietojen tai puhelinhaastattelun perusteella menemättä paikan päälle ja silloin käytetään arkisto- tai symbolikuvia tai kumppanihankkeiden kuvia. Jatkossa voidaan mahdollisesti käyttää asukkaiden kuvia, piirroksia tai sarjakuvia. Vertailun vuoksi todettakoon, että Helsingin Uutisten muilla aukeamilla julkaistaan keskimäärin 2-8 kuvaa ja mainoksia. Lähiöprojektin aukeamalla kuvia oli 9 ja yksi klassista esikaupungissa mainos, joten teema-aukeamalla on enemmän valokuvia kuin sanomalehdessä yleensä. Koska sivut tunnetaan kohtalaisen hyvin (42% oli nähnyt joskus), niiden ulkoasuun ei tule tehdä suuria muutoksia. Runsas puolet ( 58%) ei ollut nähnyt sivuja ennen tai ei muistanut nähneensä. Tämän luvun muuttamiseksi tulisi miettiä sivujen julkaisemista muissa julkaisuissa, kuten kotiin tilattavissa lehdissä. Ilmaisjakelulehtiä ei jaeta kaikkiin koteihin eivätkä kaikki lue niitä, joten ne eivät tavoita kaikkia kaupunkilaisia. Sivuja olisi myös mahdollista julkaista useammin. Silloin osa artikkeleista tulisi tilata free lancer toimittajilta. 6

7 Nuorten tavoittaminen Vastaajien iästä on tiedossa, että noin kolmannes heistä on vuotiaita. Vähän alle kolmannes vastaajista on vuotiaita. Alle 40-vuotiaita vastaajia on noin 23 %. Alle 30-vuotiaita vastaajia on vain alle 10 %. (Liite 7) Tuloksista voi päätellä, että nuoret eivät lue teemasivua. Helsingin Uutisten lukijaprofiilin mukaan lehden lukijoista vain 6 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Isoin lukijaikäluokka on vuotiaat. Painettu sanomalehti ei näytä houkuttelevan nuoria. Tämä tulos otetaan huomioon niin, että julkaistaan teema-aukeaman juttuja nuorten suosimilla verkkosivuilla ja facebook-sivuilla. Tätä on jo toteutettu kevään 2012 teemasivun julkaisussa. Lähiöprojektille on perustettu facebook-sivusto ja teemasivun aineistoa on julkaistu useilla suosituilla fb-sivuilla. 5. Sidosryhmäkyselyn tulokset Kuten johdannossa todettiin, sidosryhmäkyselyn vastausprosentti on niin heikko, ettei yleistyksiä ole perusteltua tehdä. Vastaajia oli 12. Kyselyn päätulokset esitellään tässä. Reilusti yli puolet (64%) piti aukeaman juttuja hyödyllisinä tai kiinnostavina, mikä on samankaltainen tulos kuin laajemmalle yleisölle tehdyssä kyselyssä. Erotuksena kaupunkilaisten kyselyyn, vastaajat olivat heitä kiinnostuneempia designkadun etenemisestä. Kaikki vastaajat löysivät aukeamalta hyödyllistä tietoa esitellyistä kaupunginosista. (Liite 8) Kysymykseen, millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista, vastasi 9. Heistä yli puolet oli sitä mieltä, että aukeaman antama kuva on positiivinen. Esimerkkejä vastauksista: Hyvin monipuolisesti kulttuuripainotteisen ja myönteisen. Lähiöissä on muutakin kuin ostari, pubi ja häiriköt. Lähiöissä on hyvä elää! Eläväisen Melko hyvän. Otsikot ehkä hieman yleisluonteisia, Esikaupungeissa tapahtuu tekstistä olisi voinut osasta tapahtumia tehdä erillisiä juttujakin. Olisi mielenkiintoista esim. tietää alueella toimivista käsityöläisistä, taiteilijoista jne. Monipuolista ja elävää meininkiä! Kahdessa vastauksessa kuvaa pidettiin negatiivisena. Vastaukset alla: Ei oikein minkäänlaista. Markkinointikanavana ei toimi, pitäisi olla enemmän kuvia, vähemmän tekstiä. Tiedotuskanavana ehkä, jos on kiinnostunut lähiöiden asioista. Pitää asua alueella, jotta olisi edes vähän kiinnostunut. Ulkoasu voisi olla räväkämpi, ei oikein erotu tai kiinnitä huomiota tarpeeksi, jotta pysähtyisi sivuille lukemaan. Ei riittävän syvällistä. Ensimmäisessä kritiikissä toivottiin esitystapaa, jollaista käytetään mainostamisessa ja esitteissä. Vastauksessa toivotaan lisää kuvia ja vähemmän tekstiä. Jälkimmäisessä kommentissa toivotaan vastakkaista asiaa eli syvällisyyttä ja perinpohjaisuutta lisää. Valokuvien ja tekstin määrää voi jonkun verran muuttaa, mutta aukeaman esitystapa ja ulkoasu on sidottu sanomalehden esitystapaan. Siitä ei ole haluttu uskottavuuden vuoksi poiketa liikaa, joten näihin muutostoiveisiin ei teema-aukeamalle ole mahdollista vastata. 7

8 6. Jatkosuunnitelma raportti avoin tiedotus ja viestintä tuloksista ja siitä miten kyselyn tulokset huomioidaan toiminnassa kehitetään viestinnän arviointimenetelmä, seurataan nyt mitattujen asioiden kehitystä, jatketaan kyselyjä kysytään asukkailta mielipiteitä myös ajankohtaisista teemoista Tärkeää on, että vastanneille ja ylipäänsä kaupunkilaisille kerrotaan mahdollisimman avoimesti tuloksista ja mitä ehdotuksista voidaan huomioida ja mitä ei. Viestinnälliset keinot ovat tietojen julkaisu nettiuutisina verkossa, tiedote, projektin teemasivut. Näillä kaikilla tavoilla on jo kerrottu marraskuun kyselystä. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa ja viestinnän arvioinnin sekä kehittämisen lisäksi luodaan mahdollisuuksia asukkaiden kuulemiselle. Heiltä on tarkoitus kysyä mielipiteitä ajankohtaisista teemoista. Liitteessä 9 ( kysely) kerrotaan tiivistetysti toisen kyselyn tulokset. Siihen vastasi lähes 250 kaupunkilaista. Kysely julkaistiin kaupunkilehdessä teema-aukeamalla ja verkossa sekä facebook-sivuilla. 8

9 LIITTEET 1/Liite 1: Kysymykset sidosryhmälle, Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 2. Mitä mieltä olet aukeaman artikkeleista? (linkkki pdf:ään) (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 1. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 2. Muutoksen ääni Sari Granö 3. Yhtä hyvät palvelut kaikille 4. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 5. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 6. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 7. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 8. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 9. Designkadun suunnittelu etenee 3. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 4. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? Kysymys aiemmin julkaistusta Lähiöprojektin teemasivusta Helsinki-infossa 5/2009 LINKKKI Silmäiletkö linkissä olevaa vuonna 2009 julkaistua teema-aukeamaa ja vastaatko näitä kahta aukeamaa koskevaan kysymykseen 5. Millaisen kuvan teema-aukeamat antavat Helsingin kaupunginosista? 6. Kommentteja 2/Liite 2: Teema-aukeamalla ja verkossa julkaistut kysymykset kaupunkilaisille 1. Ikä (alle 20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, yli 60) 2. Kaupunginosa, missä asut: 3. Luetko Helsingin Uutisia (en koskaan joskus usein) 4. Oletko nähnyt Lähiöprojektin teemasivua aikaisemmin (logo tähän ja Esikaupungeissa tapahtuu ) (en ole olen nähnyt joskus - en muista en kiinnittänyt huomiota) 5. Mitä mieltä olet sivun artikkeleista? (kiinnostava tai hyödyllinen ei kiinnosta minua en kiinnittänyt huomiota) 10. Lähiverkostot tärkeä osa esikaupunkielämää 11. Muutoksen ääni Sari Granö 12. Yhtä hyvät palvelut kaikille 9

10 13. Asukastoiminnasta huvia ja hyötyä 14. Sarjakuva valtasi Pihlajamäen 15. Kansainvälinen kilpailu luo elämyksiä Malmin asemalle 16. Klassinen musiikkituokio kauppakeskuksessa 17. Tiesitkö tätä metallismusiikista? 18. Designkadun suunnittelu etenee 6. Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? (kyllä jonkin verran - en) 7. Mistä aiheista toivoisit lisää juttuja? 8. Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? (ei juuri, mielikuvani on positiivinen jennestään - ei juuri, mielikuvani on negatiivinen jo ennestään muutti mielikuvaani positiivisemmaksi muutti mielikuvaani negatiivisemmaksi) 9. Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista? 10. Sana on vapaa 3/ Liite 3: Kaupunginosa, missä asut? Ala-Malmi, Alppiharju, Alppila, Arabia, Aurinkolahti, Etelä-Haaga, Haaga, HELSINKI, Hermanni, Hernesaari, Herttoniemenranta, Herttoniemi, Iivisniemi, Itä-Helsinki, Itäkeskus, Itä-Pakila, Jollas, Kallio, Kamppi, Kannelmäki, Katajanokka, Kivihaka, Kivikko, Koillinen, Konala, Kontula, Kruununhaka, Kulosaari, Kumpula, Käpylä, Laajasalo, Landbo, Lassila, Latokartano, Lauttasaari, Länsi-pakila, Länsi-Pasila Länsisatama, Malmi, Malminkartano, Marjaniemi, Maunula, Mellunkylä, Mellunmäki, Merihaka, Metsälä, Munkkiniemi, Munkkivuori, Myllypuro, Oulunkylä, Pajamäki, Pakila, Paloheinä, Pasila, Pihlajamäki, Pihlajisto, Pikku-Huopalahti, Pirkkola, Pitäjänmäki / Reimarla, Pohjois-Haaga, Puistola, Pukinmäki Punavuori, Puotila, Puotinharju, Roihuvuori, Ruskeasuo, Savela, Siltamäki/Suutarila, Sörnäinen, Taka-Töölö, Tali Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Toukola, Tuomarila, Töölö, Ullanlinna, Vallila, Vantaa, Vartiokylä, Vesala, Viikki, Viikki / Latokartano Vuosaari 10

11 4/ Liite 4 5/Liite 5 11

12 6/Liite 6 7.Liite 7 12

13 8/Liite 8: Sidosryhmäkysely/Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 12) N kyllä jonkin verran ei 0 13

14 9/Liite 9 : Toukokuun ( ) kyselyn tulokset Lähiöprojektin viestinnän toisessa kyselytutkimuksessa saatiin erittäin positiivista palautetta teema-aukeamasta ja sen antamasta kuvasta esitellyistä kaupunginosista. Kyselytutkimus julkaistiin Lähiöprojektin teemasivulla Helsingin Uutisissa ja kysymyksiin vastattiin projektin verkkosivulla. Kysely julkaistiin myös projektin facebook-sivulla, useilla suosituilla fb-sivuilla ja kaupunginosat.net verkkosivulla. Parin viikon ajan avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 247 kaupunkilaista, lähes saman verran kuin marraskuun kyselyyn. Vastaajat tulivat eri puolilta kaupunkia. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin yhteensä 12 elokuvalippua. Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi samoja kuin ensimmäisessä kyselyssä ja palkinnot olivat samat. Toista kyselyä ei markkinoitu projektin kumppaneille vaan kaupunkilehden, facebookin ja verkkosivujen käyttäjille. Tavoitteena oli tavoittaa lisää alle 40-vuotiaita kaupunkilaisia siten, että teema-aukeamaa ja kyselyä julkaistiin printtilehden lisäksi sosiaalisessa mediassa. Tavoite saavutettiin hyvin, sillä toiseen kyselyyn vastanneista 41 prosenttia oli alle 40-vuotiaita, kun sama prosenttiluku ensimmäisessä kyselyssä oli 23. Myös alle 30-vuotiaita tavoitettiin enemmän. Heitä oli 12 prosenttia, ensimmäisen kyselyn 8 prosentin sijasta. Toinen tavoite oli seurata löytävätkö niin sanotut tavalliset kaupunkilaiset sivun ja siinä olevan kyselyn. Tulos osoittaa, että tavoite toteutui hyvin. Elokuvaliput lisännevät motivaatiota osallistua kyselyyn, mutta moni myös selvästi halusi kertoa mielipiteensä, joten kysymykset ovat riittävän kiinnostavia. Sivuja ei tunnettu etukäteen yhtä hyvin toisessa kyselyssä. Se on luonnollista, sillä sivun julkaisu sosiaalisessa mediassa tavoitti selvästi uusia nuoria lukijoita. Toukokuun kyselyssä 41 prosenttia ei ollut aiemmin nähnyt Lähiöprojektin teemasivua, kun ensimmäisen kyselyn vastaava luku oli 27 prosenttia. Nuorten tavoittamisen ohella toinen kehittämiskohde oli aukeaman ulkoasu, muun muassa valokuvien lisääminen sivulle. Kuvia oli yksi enemmän ja jutut pyrittiin pitämään riittävän lyhyinä. Ensimmäisessä kyselyssä 14 prosenttia oli sitä mieltä, että sivu antaa negatiivisen kuvan kaupunginosista tai on visuaalisesti liian tekstipainotteinen. Toukokuun kyselyssä negatiivista palautetta tuli lähes puolet vähemmän. 125 avoimeen kysymykseen vastanneesta ulkonäköä piti sekavana ja ahtaana 10 vastaajaa, 104 antoi positiivista palautetta ja 8 vastasi neutraalisti tai ei ottanut kantaa. Lisäksi kolme vastausta piti sivuja hyvänä, mutta kritisoi sitä ettei vastaavaa julkaista Länsi-Helsingistä. Kaikkiaan sivut ja esikaupungit saivat siis vielä myönteisempää palautetta toukokuussa kuin marraskuussa: 83 suhtautui positiivisesti. Marraskuussa vastaava luku oli 75% (113/149:stä). Alla on esimerkkejä vastauksista kysymykseen Millaisen kuvan teema-aukeama antaa Helsingin kaupunginosista : värikäs, ihmisläheinen, positiivinen sivusto vaikuttaa hieman sekavalta Virkeitä, toimivia ja aktiivisia kaupunginosia on paljon. Parantaa monien hyljeksittyjen kaupunginosien imagoa mitäänsanomattoman värikkäitä ja viihtyisiä paikkoja 14

15 Kritiikkiin sivun sekavuudesta ja ahtaudesta voi vastata sillä, että taittoon lisätään tyhjää tilaa. Sitä vastoin kuvien lukumäärää tuskin voi kasvattaa, sillä teemasivulla on jo nyt valokuvia enemmän kuin sanomalehdessä yleensä. Juttuaiheiden lukumäärää karsimalla menetetään vastauksissa kiitelty monipuolisuus eikä juttujen pituutta tule kasvattaa, sillä niiden luettavuus sanomalehtiformaatissa kärsii siitä. Ensimmäisessä kyselyssä aukeamalle toivottiin juttuja mm. tapahtumista ja niistä kerrottiin neljässä jutussa. Kysymykseen, löysitkö sivulta hyödyllistä tietoa, saatiin lähes sama tulos molemmissa kyselytutkimuksissa. Uusia juttuaiheita ehdotti 87 vastaajaa. Seuraavia, mahdollisesti toteuttavia aiheita olivat: -lapsiperheiden toiminta -kaupunginosien esittely (erityispiirteet, historia) -tavalliset ihmiset, alueen julkkikset -uudet kehittämissuunnitelmat alueella -harrastus- ja liikuntamahdollisuudet kuten lenkkipolut -paikalliset ruokaravintolat -yhteisöllisyys, asukastoiminta -kirjaston ja työväenopiston toiminta -kaikille avoimet tilat. Ensimmäisessä kyselytutkimuksessa 30 prosenttia vastasi sivun muuttaneen mielikuvaa Helsingin kaupunginosista positiivisemmaksi. Nyt tulos oli vähän huonompi, 25 prosenttia. Tosin niitä, joiden mielikuva oli jo ennestään positiivinen oli enemmän: 72 % ja vastaava luku marraskuussa oli 65%. Vastaajilta kysyttiin ensimmäisen kerran ajankohtaisesta asiasta. Heiltä kysyttiin mikä on paras esikaupunkitapahtuma. Roihuvuoren kirsikankukkajuhla Hanami sai eniten ääniä, seuraavaksi eniten ääniä saivat Pihlajamäki goes Blues, Roihuvuoren kyläjuhla ja Kontufestari. 15

16 Vastaajien ikä Kaikki vastaajat (N = 235) N alle yli 60 Löysitkö tältä aukeamalta hyödyllistä tietoa näistä kaupunginosista? Kaikki vastaajat (N = 235) N kyllä jonkin verran en 16

17 Oletko nähnyt aikaisemmin Lähiöprojektin teemasivua Esikaupungeissa tapahtuu? N Kaikki vastaajat (N = 244) 17

18 Vaikuttiko teema-aukeama mielikuvaasi Helsingin kaupunginosista? N Kaikki vastaajat (N = 227) 18

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 28 43 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN 1796-721X LISÄTIETOJA Markku Lankinen, 3 36365 etunimi.sukunimi@hel.fi Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 13 Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 8.2.13 Esipuhe Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut vuodesta 19 tähän päivään

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste Herttoniemi Itäkeskus toimipiste alueena Alueellamme asuu n. 80.000

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 2016-2021 HSL Helsingin seudun liikenne 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Alueittainen palvelutaso... 4 1.1 Helsinki... 4 1.1.1 Eteläinen suurpiiri... 4 1.1.2 Läntinen

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

ESIKAUPUNKIEN RENESSANSSI YLEISSUUNNITELMAN LUONNOS PAINOPISTEALUEET

ESIKAUPUNKIEN RENESSANSSI YLEISSUUNNITELMAN LUONNOS PAINOPISTEALUEET SKUPUNKN RNSSNSS YLSSUUNNTLMN LUONNOS PNOPSTLUT sikaupunkien Renessanssi sikaupunkien Renessanssi on strategista maankäytön suunnittelua, jossa keskeisessä roolissa on edellytysten luominen täydennysrakentamiselle.

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot