YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA"

Transkriptio

1 YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry ylläpitää Helsingissä toimivaa Snellman-korkeakoulua, joka toimii Ahtola-kulttuurisäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Snellman-korkeakoulu on vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen oppilaitos. Lähtökohtana on laaja-alainen käsitys sivistyksestä, johon kuuluu filosofisia, tieteellisiä, taiteellisia ja eettis-käytännöllisiä opintoja. Snellman-korkeakoulun ylläpitämisluvan mukaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden inhimillistä ja ammatillista kehitystä. Toiminnassa painottuu steinerpedagoginen ja fenomenologinen lähestymistapa, joka pyrkii ottamaan huomioon myös ihmisen ja maailman henkisen ulottuvuuden. Koulutuksen tueksi kehitetään siihen liittyvää tutkimusta ja pyritään laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan, varsinkin vuorovaikutukseen muiden opettajankoulutuslaitosten kanssa. Oppilaitoksen koulutustehtävä Opinnot Snellman-korkeakoulu on valtakunnallinen oppilaitos, jonka tehtävänä on steinerpedagogiselta pohjalta kehitettyjen yleissivistävien opintojen järjestäminen. Oppilaitoksen erityisenä koulutustehtävänä on antaa steinerpedagogista opettajakoulutusta. - Yleisopintojen opintosuunta - Steinerpedagoginen opintosuunta, luokanopettaja- ja varhaiskasvattajalinja - Goetheanistisen kuvataiteen opintosuunta - Puhe- ja draamataiteen opintosuunta Lisäksi tällä hetkellä toimii yhteistyösopimuksella sivutoimiyksikkönä Lauluvuosi. 1

2 HALLINTO JA TALOUS Hallinto Snellman-korkeakoulun hallinnosta vastaavat yhteistyöryhmä, opettajakollegio ja kannatusyhdistyksen hallitus. Korkeakoulun hallinnon toimielimiä ovat: - Yhteistyöryhmä, korkeakoulun johtokunta - Opettajakollegio, Snellman-korkeakoulun opettajat - Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistyksen hallitus - Muun henkilökunnan kokous - Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan (SKY) hallitus. Korkeakoulun yleistä hallintoa hoitaa sen johtokuntana yhteistyöryhmä, johon korkeakoulun opettajakollegio, ylioppilaskunnan hallitus ja kannatusyhdistyksen hallitus sekä muu henkilökunta valitsevat opintovuodeksi kerrallaan kukin yhden edustajan ja hänelle yhden varajäsenen. Yhteistyöryhmässä kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on aloite- ja puheoikeus, siten kuin yhteistyöryhmän työjärjestyksessä tarkemmin säädetään. Yhteistyöryhmän erityinen tehtävä on edistää korkeakoulun sisäistä tiedonkulkua ja yhteisymmärrystä sekä yhteistyötä viranomaisten ja julkisuuden edustajien kanssa. Opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan oikeusturvaa koskevat asiat ratkaisee yhteistyöryhmä, joka pyytää niistä tarpeelliset lausunnot. Korkeakoulun pedagogisena hallintoelimenä toimii opettajakollegio, joka hyväksyy opinto-ohjelmat ja uudet opettajat kannatusyhdistyksen tulo- ja menoarvion puitteissa. Korkeakoulun osastoilla ja opintosuunnilla on opettajakollegiot. Osastojen ja opintosuuntien opettajakollegiot hyväksyvät uudet opiskelijat. Snellman-korkeakoulun taloudellisena hallintoelimenä toimii Snellmankorkeakoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus, joka ohjaa ja valvoo korkeakoulun toimintaa ja edustaa korkeakoulua suhteessa viranomaisiin, talouteen ja taloushallintoon kuuluvissa asioissa. 2

3 Talous Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n tulot koostuvat omarahoituksesta, (opintomaksut, jäsenmaksut ja lahjoitukset) sekä julkisista avustuksista ja steinerpedagogisten yhteisöjen myöntämistä avustuksista. Näistä vapaan sivistystyön lakiin perustuva valtionosuus on 62 %, vuokratuki 10 %, opintomaksut 23 % sekä omatoiminen varainhankinta 5 %. Snellman-korkeakoulun valtiontuki perustuu valtionosuusjärjestelmään. Korkeakoulun rahoitusperusteena käytetään kansanopistojen tapaan opiskelijaviikkoa, jolla tarkoitetaan yhden opiskelijan viiden opiskelupäivän mittaista työviikkoa. Opiskelijaviikot kerrotaan Snellman-korkeakoululle määritetyllä yksikköhinnalla, josta tulosta valtionosuus on 57 %. Valtionosuuteen sisältyy korkeakoulun saama vuokratuki. Opintovuoden aikataulu ja tapahtumat Avajaiset , klo Taidetalossa Syysloma (viikko 42) Joulujuhla Kevätopintokauden aloitus Talviloma Pääsiäisloma Kevätjuhla keskiviikkona Haku Snellman-korkeakoulun jatko-opintoihin päättyy

4 YLEISOPINNOT Snellman-korkeakoulun yleisopinnot pohjaavat J.V. Snellmanin henkisen kasvun idealle sekä Rudolf Steinerin kehittämän hengentieteellisen lähestymistavan tarjoamille virikkeille. YLEISOPINTOJEN TAVOITTEET Yleisopintojen tarkoituksena on saattaa ihmisen persoonallisuus mahdollisimman laajasti oppimistapahtuman piiriin. Tavoitteena on yksilön omien kykyjen sekä fyysisten, psyykkisten että henkisten voimavarojen herättäminen ja keinojen tarjoaminen näiden kykyjen elinikäiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle. Yleisopinnot toimivat perustana jatko-opinnoille Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisella opintosuunnalla. Elinikäisen oppimisen periaatteelle rakennetut yleisopinnot on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä yleissivistävänä kokonaisuutena. Työelämästä vuorotteluvapaalla oleville ne soveltuvat erinomaisesti runsaasti taiteellista harjoittelua ja elämäntaidollisia opintoja sisältävänä koulutuksena. YLEISOPINTOJEN SISÄLTÖ (60 op) I Tiedolliset opinnot, 21 op Platonin akatemiasta Snellman-korkeakouluun Miten Platonin ihmiskäsitys, länsimainen korkeakouluperinne, Snellmanin yliopistofilosofia ja Steinerin koulutusajattelu luovat taustaa Snellmankorkeakoululle? Ihminen tutkimuskohteena Biologinen ihmistutkimus Ihmisen biologista kokonaisuutta tarkastellaan fenomenologisesti kolmen toiminnallisen järjestelmän aisti-hermojärjestelmän, rytmisen järjestelmän sekä raaja-aineenvaihdunta-järjestelmän näkökulmasta. Tavoitteena on esitellä yleissivistäviä perusteita ihmisen elämänprosessien ymmärtämiselle fenomenologisen tarkastelun pohjalta. 4

5 Psykologinen ihmistutkimus Ihmisen kokemusta ja käyttäytymistä sekä persoonallisuuden kehitystä tutkitaan elämänkaaripsykologian näkökulmasta. Opintojen tavoite on innostaa opiskelijaa kehittämään omaa itsetuntemustaan. Kirjallisuutta: Tony Dunderfelt: Elämänkaaripsykologia. Filosofinen ihmistutkimus, filosofinen antropologia Tarkastellaan eri puolilta mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä on ihminen? Mitä on luovuus? Mitä ovat arvot? Mitä on vapaus? Miten yksilö voi kehittyä? Kirjallisuutta: Erik Ahlman: Ihmisen probleemi; Sven Krohn: Ydinihminen; Reijo Wilenius: Mitä on ihminen?; Reijo Wilenius (toim.): Rudolf Steiner filosofina; Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Hengentieteellinen ihmistutkimus Mistä lähtökohdista Steiner kehitti oman tutkimussuuntansa? Mitä on henkisen tiedon tie? Hengentieteen tuloksia ja sovellutuksia, ihmis- ja kasvatuskäsitys. Vapaa suhde aatteisiin. Kirjallisuutta: Rudolf Steiner: Johdatus henkiseen tiedostamiseen; Reijo Wilenius: Tuntemattoman tutkija. Ihmiskäsitys ja kasvatus, johdantoa steinerpedagogiikkaan Tarkastellaan steinerpedagogiikan lähtökohtia ja sen filosofisia ja ihmiskuvallisia perusteita suhteessa klassisiin kasvatusfilosofioihin. Lapsen ja nuoren ikävaiheiden huomioon ottaminen kasvatuksessa steinerpäiväkodeissa ja steinerkouluissa. Steinerkoulun opetussuunnitelmasta. Opintojen tavoitteet: Antaa yleissivistävää tietoa eri kasvatusfilosofisista pyrkimyksistä ja perusteet steinerpedagogisesta kasvatuksesta. Kirjallisuutta: Wilenius: Miten käy lasten ja nuorten; Ahmavaara, Peltonen, Virkkunen: Perustietoa steinerkoulusta; Jarno Paalasmaa: Omassa rytmissä. Luonnontutkimus ja ihmisen ympäristö Tieteellinen toiminta filosofisena kysymyksenä Tarkastellaan ihmistieteiden ja luonnontieteiden taustalla vaikuttavia filosofisia kysymyksiä. Ajattelu ja aistiminen. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus. Goetheanistisen, fenomenologisen tutkimuksen perusteet ja 5

6 laadulliset tutkimusmenetelmät. Taiteellinen työskentely tutkimus- tai tiedostamismenetelmänä. Opintojen tavoitteet: Ymmärtää tieteelliseen toimintaan liittyviä filosofisia peruskysymyksiä ja herättää omaa itsenäistä filosofista ajattelua kyseisillä alueilla ja tutustuttaa fenomenologisen lähestymistavan mahdollisuuksiin. Saada perustaidot Snellman-korkeakoulussa käytettävästä goetheanistisen tutkimusmenetelmän käytöstä. Luonnontieteellisen ajattelun kehitys Tarkastellaan luonnontieteiden historiaa ja tieteellisen ajattelun kehitystä ihmiskunnan myyttisiltä ajoilta, antiikin Kreikan luonnonfilosofiasta keskiaikaan ja uuden ajan alun luonnontieteiden vallankumoukseen, modernin luonnontieteen kehityskysymyksiä ja kvalitatiivisen luonnontutkimuksen mahdollisuuksia. Opintojen tavoitteet: Yleissivistyksellinen ymmärrys luonnontieteiden historian ja tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjoista. Ravitsemus ja terveys Tarkastellaan ravitsemuksen peruskysymyksiä suhteessa ihmisen terveyteen sekä fyysistä terveyttä sielunelämän perustana. Biodynaaminen viljely ja maisemanhoito Tarkastellaan biodynaamisen viljelyn perusteita ja sen merkitystä terveellisen ravinnon kasvattamisessa ja terveen luonnonympäristön hoitamisessa. Luonnonhavainnointi Tutkitaan havainnoiden luonnon väri- ja muotoilmiöitä ja syvennetään havaintoja taiteellisten maalaus- ja hiilipiirustusharjoitusten avulla. Luonnonhavainnoinnin päämääränä on avoin ja aktiivinen kohteen luonteen kuvallinen ilmentäminen. Kulttuurin ja yhteiskunnan kehitys ja sosiaaliset kysymykset Suomen kulttuuriperintö ja johdatusta nykyajan aatevirtauksiin Aikamme taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä kehityssuuntia Tutustutaan antroposofisista virikkeistä syntyneisiin kulttuurivirikkeisiin ja käytännön hankkeisiin (osittain työharjoittelun muodossa) ja niihin liittyviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Myös projektiviikko ja opintomatka liittyvät yhteiskunnallisiin teemoihin. 6

7 Elinikäinen oppiminen ja sosiaaliset taidot Tutustutaan itsekasvatuksen periaatteisiin. Työskennellään sosiaalisen elämän peruskysymysten kanssa tiedollisesti ja käytännöllisesti pienryhmissä elämänkaari-työskentelyn muodossa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle keinoja itsetuntemukseen ja sosiaalisten kykyjensä elinikäiseen kehittämiseen. Uskonnoista, erityisesti kristinuskosta Eri ns. suurten uskontojen esittely ihmiskunnan tietoisuuden kehityksen näkökulmasta. Painopiste uskonnollisessa kokemuksessa ja eri uskontokuntien meditatiivisissa perinteissä. Tutustuminen erityisesti kristinuskon monimuotoisuuteen. Opintojen tavoitteet: Kokonaiskuvan tavoittaminen inhimillisen uskonnollisen kokemuksen kehityksestä vuosituhansien aikana. Tarkastella henkisen kehityksen mahdollista merkitystä nykypäivänä. Taidehistoria Tarkastellaan kuvataiteen historian keskeisiä ilmiöitä esihistoriasta nykyaikaan tavoitteena ymmärtää eri kulttuurikausien maailmankuvaa ja ihmisen tietoisuuden kehitysvaiheita. Taide kasvattajana ja esteettisen kasvatuksen menetelmänä Taiteellisen harjoittelun merkitystä aikuiskasvatuksessa tarkastellaan taideharjoitusten ja itsereflektion avulla. Tutustutaan taiteen merkitykseen Schillerin ja Goethen ajattelussa. Kirjallisuutta, Steiner: Goethe uuden estetiikan isänä. Goethen väriopin perusteet Luentojen, havaintojen ja demonstraatioiden avulla tutustutaan Goethen tapaan tarkastella väri-ilmiöitä. II Taiteelliset opintojaksot 21 op Taiteelliset opinnot ovat luonteeltaan harjoittelevia. Ne eivät edellytä ennakko-osaamista. Taiteellisella työskentelyllä tuetaan kokemuksellisia oppimisprosesseja. Tavoitteena on kehittää aktiivista aistivaa osallisuutta tutkimalla perusilmiöitä esim. värien, muotojen, äänen, äänteiden ja liikkeen 7

8 äärellä. Taide on tie subjektiivisen kokemuksen kautta objektimaailman laadullisuuksien tavoittamiseen; taiteellinen harjoittelu kehittää havainnoivaa arviointikykyä, yhteyden luomista todellisuuteen. Taiteelliset harjoitukset antavat perusteet Snellman-korkeakoulun taiteellisia jatko-opintoja varten. Syysopintokaudella tutustutaan taiteellisen harjoittelun peruselementteihin kolmen viikon johdantojaksoilla. Kevätkaudella on mahdollisuus valita kaksi syventävää taidejaksoa. Maalaus ja muovailu Maalausharjoitusten ja yhteisten tarkastelujen avulla tutustutaan värien perusilmiöihin eläytymällä värien laatuihin ja suhteisiin vesiväritekniikalla. Muovailussa tutustutaan muovailuharjoitusten avulla elävän muotokielen perusteisiin materiaalina luonnonsavi. Puhe- ja draamataide Eurytmia Sanalliseen ilmaisuun ihminen yltää minuutensa voimasta. Kokemus omasta persoonasta liittyy puheeseen. Yleisopinnoissa työskennellään tarinankerronnan, runouden ja äänteiden sekä draaman ja improvisaation peruselementtien kanssa. Kevätopintokaudella tehdään yleisopinnoissa näytelmäprojekti. Eurytmiassa tutustumme runouden ja musiikin voimiin ja laatuihin, joita pyrimme ilmaisemaan liikkeen avulla. Yleisopintojen aikana työskennellään peruselementtien mm. rytmien, äänteiden, sävelten ja melodian sekä oman instrumentin, kehon, herättämisen kanssa. Werbeck-laulu Lauluharjoitukset tähtäävät oman lauluäänen löytämiseen ja vapauttamiseen. Ne perustuvat ruotsalaisen laulajattaren Valborg Werbeck-Svärdströmin ja Rudolf Steinerin yhteistyön pohjalta syntyneeseen menetelmään. III Käytännölliset opintojaksot 11 op Käytännölliset opinnot koskevat persoonallisuuden toiminnallista puolta. Kädentyöt, pajatyöskentely Kädentyöt, mm. puutyöt, kirjansidonta, käsityöt, huovutus toteutetaan pienryhmissä kuuden viikon jaksoissa viikoittaisina pajatunteina. 8

9 Käsillä tekeminen ja käytännön taitojen harjoittelu lujittavat luottamusta omaan luomisvoimaan. Maiseman- ja ympäristönhoito ja muut käytännön työt Siivous ja ympäristön hoito ovat osa yleisopintojen sosiaalis-käytännöllisiä opintoja. Opiskelijat osallistuvat korkeakoulun sisätilojen hoitoon päivittäisten siivoustöiden muodossa. Vuodenaikajuhlat ja yhteisön muut tapahtumat. Työharjoittelu Kahden viikon mittainen työharjoittelu tapahtuu pääasiassa antroposofisista virikkeistä syntyneissä työyhteisöissä kuten steinerkouluissa tai päiväkodeissa, biodynaamisilla maatiloilla tai kehitysvammaisten hoitopedagogisissa yhteisöissä. Työharjoittelun tarkoituksena on tutustua ko. työyhteisöissä toteutettuihin käytännön ratkaisuihin, mm. organisaatioiden kehittämiseen ja työyhteisöjen sosiaalisen elämän muodostumiseen. 9

10 IV Kirjalliset ja muut itsenäiset työt, projektit 7 op Kirjalliset työt palautetaan sähköpostilla osoitteeseen Palautuspäivään mennessä jätetyt työt kirjataan suoritetuiksi. Vaadittavat itsenäiset tai ryhmätyönä suoritettavat kirjalliset ja muut työt: 1. J.V. Snellmanin kirjoituksesta Akateemisesta opiskelusta valmistetaan essee, omia ajatuksia ja kommentteja teemoihin: - mitä on sivistyminen - tradition ja oman ajattelun suhde - itsetietoisuus ja itsemääräämisen oikeus - vastuu ja vapaus Essee toimitetaan opinto-ohjaajille viimeistään torstaina Työt palautetaan opiskelijoille syyslukukauden aikana. 2. Tutkielma ihmiskäsityksestä Tarkoituksena on tarkastella ihmiskäsityksen, yleisopintojen kohdalla erityisesti antroposofisesti suuntautuneen henkisen ihmiskäsityksen merkitystä ja sen vaikutusta käsityksiimme todellisuudesta, tieteellisen, taiteellisen tai käytännön elämän näkökulmasta. Opiskelijat voivat vapaasti valita teeman tai alueen missä ihmiskäsitys ilmenee ja minkä suhteen sitä tarkastelevat (esim. kasvatus, taide, ravitsemus). Tutkielma voi olla esimerkiksi vertaileva tai ihmiskäsitystä kuvaileva. Laajuus: Kirjallinen osuus, 5 10 sivua (koko A4). Tutkielmien aiheet jätetään perjantaina ja valmiit työt luovutetaan tulostettuina ryhmän vetäjälle klo 9.00 mennessä. Suullinen esitys viikolla 48, esitysaika noin 30 min. Tarkemmat ohjeet jaetaan tutkimusryhmissä projektin alkaessa. 3. Kevätopintokaudella valmistetaan itsearviointiessee aiheesta: Mitä opinnot Snellman-korkeakoulussa minussa herättävät? Esseen laajuus 3-4 sivua. Jättöpäivä on maanantaina Itsearvioinnin tukena on opintovuoden aikana kirjoitettu henkilökohtainen opintopäiväkirja. 10

11 4. Päätöstyö Päätöstyö valmistetaan kevätkauden loppuun mennessä. Työ voi olla kirjallinen teoreettinen, taiteellinen tai käytännöllinen. Työn on tarkoitus liittyä opintovuoden sisältöihin ja muodostua opintojen aikana käydyn oppimisprosessin itsenäisesti työstetyksi hedelmäksi. Päätöstöiden aiheet jätetään kirjallisena viimeistään Valmiit työt jätetään tulostettuina opinto-ohjaajalle viimeistään maanantaina Kaikki työt esitellään suullisesti. Kirjallinen teoreettinen työ on laajuudeltaan sivua. Taiteelliseen työhön liittyy päiväkirjatyyppinen kuvaus prosessista (vähint. 3 sivua). Kuvauksen lähtökohtana on se kysymys, johon taiteen avulla on haettu vastauksia. Käytännölliseen työhön liittyy työkirja- tai portfolio-tyyppinen seloste materiaaleista, työmenetelmästä ja sen historiasta. Päätöstyön itsenäinen valmistelu on aloitetaan tammikuussa ja siihen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä korkeakoulun opettajien puoleen. 5. Jaksoselosteet a) määrätyistä ( tähdellä merkatut) tiedollisista jaksoista omaa pohdintaa keskeisistä sisällöistä. b) yhdestä taiteellisesta jaksosta syyslukukaudella sekä kevään ensimmäisestä syventävästä taidejaksosta. Taidejaksoselosteessa kuvataan taideharjoituksia ja luonnehditaan niiden herättämiä kokemuksia ja ajatuksia. Jaksoselosteet palautetaan jaksoa seuraavana torstaina sähköpostilla osoitteeseen OPINTO-OHJAUS; ORIENTAATIO JA INTEGRAATIO Vastaavat opettajat vastaavat opetusohjelman suunnittelusta ja kehittämisestä sekä käytännöllisten asioiden hoidosta. Kaikille opiskelijoille on varattu aikaa henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. Orientaatioviikon aikana tutustutaan yleisopintojen opiskelukäytäntöihin ja menetelmiin. Integraatiot ovat opintoja arvioivaa jälkitarkastelua opintojen kehittämiseksi. 11

12 YLEISOPINTOJEN HYVÄKSYTTÄVÄ SUORITTAMINEN Yleisopinnot katsotaan suoritetuksi kun opiskelija on osallistunut 85 %:iin koko opetuksesta, sekä valmistanut ja esittänyt kirjalliset ja muut itsenäisesti tai ryhmätyönä toteutettavat työt sekä suorittanut työharjoittelun. Opintojen luonne edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien harjoittelua myös opetuksen ulkopuolisella ajalla. Lääkärintodistusta vastaan voidaan 85 %:n rajan alittava läsnäolo suorittaa maksutta myöhemmin Snellman-korkeakoulussa järjestettävien yleisopintojen yhteydessä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa yleisopintojen alkamisesta. Lääkärintodistuksen puuttuessa peritään korvaavista tai täydentävistä opinnoista erillinen maksu. OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Opiskelua arvioidaan opintoihin osallistumisen aktiviteetin sekä kirjallisten, taiteellisten tai käytännöllisten töiden perusteella. Numeroarvostelua ei käytetä, vaan arvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle laadullisia viitteitä siitä miten hänen opiskelunsa etenevät yleisopintojen kannalta. Opintoihin osallistuminen Opiskelun tarkoituksena yleisopinnoissa on kokonaisvaltaisen opintoprosessin aktiivinen läpikäyminen. Opintoprosesseihin osallistumista arvioidaan ilmoittamalla opiskelijan osallistuminen yleisopintojen kokonaisopetukseen prosentteina. Kokonaisopetus muodostuu opetusyksiköistä. Opetusyksikkö on yhdessä oppiaineessa toteutettava opetuskokonaisuus opiskelupäivän sisällä (45 min tai 90 min). Opiskelijat merkitsevät osallistumisensa opetustilassa tai yleisopintojen ilmoitustaululla esillä olevaan osallistumislistaan. Opettaja tai opinto-ohjaaja kirjaa opetuksen jälkeen poissaolot. Osallistuminen opintoihin ilmoitetaan yleisopinnoista annettavassa todistuksessa. Erillisten kirjallisten, taiteellisten tai käytännöllisten sekä päätöstöiden arviointi Opiskelijan tekemistä itsenäisistä töistä tai ryhmätöistä annetaan joko suullinen tai kirjallinen arvio. Arvio on laadullinen ja pyrkii osoittamaan työn hyvät puolet ja mahdolliset puutteet. Opettajien ja opinto-ohjaajien esittämien arvioiden tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan itse oman opiskelunsa onnistumista (itsearviointi). Opiskelija kokoaa kirjalliset ja taiteelliset työt työnäytekansioon kevään palautekeskustelua ja jatko-opintoihin hakua varten. 12

13 Erilliset kirjalliset, taiteelliset tai käytännölliset työt ilmoitetaan yleisopinnoista annettavassa todistuksessa suoritetuksi. TODISTUKSET JA JATKO-OPINTOIHIN HAKU Yleisopinnoista annetaan opintonsa suorittaneelle opiskelijalle todistus. Todistuksessa käy ilmi: - opiskelijan nimi ja syntymäaika - oppilaitos - opintosuunta - opintojen keskeinen sisältö (opintoviikkoina) - opiskelijan suorittamat erilliset kirjalliset, taiteelliset ja käytännölliset työt, päätöstyö sekä työharjoittelu. - opiskelijan osallistuminen opintoihin prosentteina kokonaisopinnoista. - todistuksen päiväys ja oppilaitoksen kahden edustajan allekirjoitukset. Yleisopintovuoden todistukset lähetetään postitse opintonsa suorittaneille opiskelijoille kevätopintokauden päätyttyä (ilmoita kesäosoitteesi toimistoon). Läsnäolot lasketaan osallistumislistojen merkintöjen perusteella. Steinerpedagogiselle opintosuunnille hakemisen edellytyksenä on, että opiskelija on osallistunut yleisopintoihin vähintään 85 %:sti ja suorittanut kirjalliset ja muut tehtävät. Hakeminen jatko-opintoihin mennessä. Todistus yleisopinnoista voidaan kirjoittaa opiskelijalle, joka on opintojen keskeytymisen vuoksi täydentänyt opintojaan puuttuvilla opintosuorituksilla jollakin myöhemmällä yleisopintojen vuosikurssilla, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa alkuperäisten opintojen alkamisesta. Osallistumisesta myöhemmälle opintovuodelle ja korvaavuuksista sovitaan opinto-ohjaajien kanssa kussakin tapauksessa erikseen. Myöhemmin täydennettävistä opinnoista opiskelija maksaa normaalin lukukausimaksun tai mikäli opiskelija osallistuu osaan lukukaudesta, Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistyksen ko. opintoihin osallistumisesta määräämän maksun. Todistusjäljennöksistä peritään 25 euron suuruinen maksu + postituskulut. Alkuperäisen todistuksen korvaavan, uuden todistuksen kirjoittamisesta peritään 50 euron suuruinen maksu + postituskulut. Ollessaan kirjoilla korkeakoulun yleisopintojen opiskelijana, opiskelijalle kirjoitetaan pyydettäessä läsnäolotodistus. 13

14 OPINTOMAKSUT Opintoihin on mahdollista saada Kelan opintotukea. Opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin. Opintomaksut sisältävät opetuksen sekä materiaalit, kuitenkin siten, että pajoissa käytetystä ylimääräisestä materiaalista peritään maksu erikseen. Samoin opiskelun yhteydessä jaettavista monisteista peritään erillinen maksu. Yleisopinnot Opintomaksu on 1700 euroa, joka maksetaan 3 erässä: 1. erä, vahvistusmaksu, eräpäivä ,00 2. erä, syyskauden opintomaksun loppuosa, 750,00 eräpäivä erä, kevätkauden opintomaksu, eräpäivä 850, Opintomaksu on suoritettava mainittuun eräpäivään mennessä. Opintoihin kirjaudutaan esittämällä kuitti suoritetusta maksusta vastaaville opettajille kunkin opintokauden ensimmäisenä päivänä. Opintoihin osallistuminen edellyttää, että opintomaksu on suoritettu ennen kyseisen opintokauden alkua. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia. Mikäli opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, peruuttamisesta tulee ilmoittaa mennessä. Suoritettua vahvistusmaksua ei palauteta. Jos opinnot keskeytyvät tilapäisesti lääkärintodistuksella osoitettavien terveydellisten syiden vuoksi, maksettua opintomaksua ei palauteta, vaan opinto-oikeus siirtyy seuraavaan ajankohtaan, jolloin vastaavaa opetusta järjestetään. Jos opinnot keskeytyvät terveydellisistä syistä pysyvästi, voidaan ennakkoon suoritettua opintomaksua palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Hyvitys lasketaan opintopäivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä lähtien. Keskeyttäminen tulee ilmoittaa kirjallisesti (esim. sähköpostilla tai toimistossa Kelan valvontailmoituskaavakkeella) OPISKELIJATUNTI 14

15 Opiskelijatunti on varattu opiskelijoiden omien aloitteiden ja keskinäisten asioiden hoitoa, sekä opintoihin liittyvien kysymysten käsittelyä varten. RUOKAILU Korkeakoulu järjestää opiskelijoille päivittäin, mahdollisuuksien mukaan biodynaamisista tai luomutuotteista valmistetun lämpimän kasvisaterian. Ruokailu tapahtuu uudessa ruokalarakennuksessa, Salviassa, klo Lippuja ruokailuun myydään toimistossa 5 tai 10 kappaleen erissä (15/30 ). Ruokailupäivät ovat maanantaista perjantaihin. Perjantain ruokailuun on ilmoittauduttava torstaihin mennessä ruokailutilassa olevaan listaan. Erikoisruokavalioista voi neuvotella keittiöhenkilökunnan kanssa. Keittiöemäntänä toimii Leena Heinämäki. TAIDETALON KAHVIO Ylioppilaskunta huolehtii kahvion toiminnasta ja miehityksestä. Omien ruokien valmistaminen ja lämmittäminen kahviossa ei ole sallittua. SIIVOUS JA YMPÄRISTÖN HOITO Siivous ja ympäristön hoito on osa korkeakoulun sosiaalis-käytännöllisiä opintoja. Tavoitteena on yhteisvastuullisuus yhteisestä luonnonympäristöstä ja työtiloista. Opiskelijat, opettajat ja henkilökunta osallistuvat korkeakoulun sisätilojen päivittäiseen siivoukseen. TOIMISTO Korkeakoulun toimisto on avoinna opiskelijoille arkisin klo Toimistoasioissa auttavat Jaana Kylli, Sirpa Rasimus ja Hilja Rask. Puh:

16 PUHELIMEN KÄYTTÖ JA ATK-LAITTEET Toimiston puhelimet, tulostimet ja muut atk-laitteet eivät ole opiskelijoiden käytössä (kaikki kirjalliset työt jätettävä valmiiksi tulostettuina). Internet-yhteydet ja tekstinkäsittelymahdollisuus opiskelijoille SKY:n toimistossa. Kahviossa on WLAN-yhteys. KOPIOKONEEN KÄYTTÖ Kopiointi korkeakoulun toimiston kopiokoneella on maksullinen, 10 senttiä / arkki (A4). KIRJASTO Korkeakoulun kirjasto on vapaasti opiskelijoiden käytössä. Kirjojen laina-aika on 4 viikkoa. Lainaaja, lainauspäivämäärä sekä lainatun kirjan tekijä ja otsikko merkitään lainausvihkoon, samoin kuin palautuspäivämäärä. Lainaaja on velvollinen maksamaan kadonneen kirjan. Noudata laina-aikoja ja palauta lainaamasi kirjat. TILOJEN KÄYTTÖ Korkeakoulun tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä koulupäivinä opintoihin liittyvään harjoitteluun ja toimintaan klo 16 saakka. Päättymisajasta on pidettävä kiinni ja huolehdittava tilan siivouksesta. SNELLMAN-KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA RY:N (SKY) JÄSENEKSI LIITTYMINEN Jäseneksi voi liittyä jokainen Snellman-korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Snellman-korkeakoulun opiskelijoita ovat ne, jotka maksamalla opintomaksun ovat kirjautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton opiskelijakortin saaminen edellyttää, että opiskelija - on hyväksytty Snellman-korkeakoulun opiskelijaksi (päätoiminen opiskelu, työn ohella opiskelu, hops) - on maksanut opintomaksun - on kirjautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi - on maksanut SKY:n hallituksen vuosittain määrittelemän jäsenmaksun 16

17 Opiskelijakortilla saatavat etuudet SKY on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) jäsen. SKY:n jäsen on oikeutettu valtakunnalliseen opiskelijakorttiin, jolla saa alennuksia mm.vr:ltä, Matkahuollosta, Helsingin Seudun Liikenne (HSL)- yhtymältä, Temperasta sekä kaikista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaravintoloista (Unicafe). SKY:n jäsenet kuuluvat myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin ja ovat siten oikeutettuja lääkäri- ja terveydenhoitopalveluihin kaikissa yliopistokaupungeissa. 17

18 Puhelinnumeroita Snellman-korkeakoulu Taidetalo, toimisto Fax Opettajat Salvia, keittiö Ekoateljee Leipotupa Suomen antroposofinen liitto

SNELLMAN- KORKEAKOULU

SNELLMAN- KORKEAKOULU SNELLMAN KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella aidetalossa maanantaina 31.8.2015 klo 10.00. Avajaiset 31.8.2015, klo 10.00 aidetalossa Syysloma 12.16.10.2015 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

SNELLMAN-KORKEAKOULU

SNELLMAN-KORKEAKOULU SNELLMAN-KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella Taidetalossa maanantaina 5.9.2016 klo 10.00. Avajaiset 5.9.2016 klo 10.00 Taidetalossa Syysloma 17. - 21.10.2016 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Puh. 09-621 1060 info@snellman-korkeakoulu.fi www.snellman-korkeakoulu.fi

Puh. 09-621 1060 info@snellman-korkeakoulu.fi www.snellman-korkeakoulu.fi Yhteystiedot: Taidetalo Ekoateljee Salvia Leipotupa/Tallinvintti Kivinavetta Puuskakuja 14, 00850 Helsinki Puh. 09-621 1060 Sähköposti info@snellman-korkeakoulu.fi Kotisivut www.snellman-korkeakoulu.fi

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Steinerpedagogiikan yleisopintojen (60 op) 1. vuosi 25 op

Steinerpedagogiikan yleisopintojen (60 op) 1. vuosi 25 op Steinerpedagogiikan yleisopintojen (60 op) 1. vuosi 25 op Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan steinerkoulun ja Steinerpäiväkoti Pajulinnun kanssa Steinerpedagogiikan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO 3.- 7.11.2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki Koulutusviikko on tarkoitettu erityisesti steinerkouluissa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionrahoitukseen sovellettaisiin pääasiassa

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 36/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

OPETUS KEHITTÄÄ JA TUKEE OPPILAAN PERSOONALLISUUTTA

OPETUS KEHITTÄÄ JA TUKEE OPPILAAN PERSOONALLISUUTTA Ristola-yhteisö on kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu vaihtoehtoinen kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja ja yhteiselämää. Ristola-yhteisön toiminta perustuu Rudolf

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot