Yhteistyössä oppimisen puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyössä oppimisen puolesta"

Transkriptio

1

2 Yhteistyössä oppimisen puolesta Oppisopimuskoulutus on yksilöllistä opiskelua työtä tekemällä sen me tiedämme. Toimijoina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. Tässä esitteessä keskitymme oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen väliseen yhteistyöhön. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen ja oppilaitosten yhteinen tavoite on saada työelämään osaavia ammattilaisia. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omien oppilaitosten Edupolin ja Amiston kanssa sekä kilpailutusperiaatteella useiden eri oppilaitosten kanssa. Koulutustarkastajien työnjako perustuu toimialoihin, puhumme klustereista. Pääsääntöisesti koulutustarkastaja tekee samalle alalle, samaan yritykseen kaikki tarvittavat tutkinnot. Koulutustarkastajat ja oppilaitosten vastuuhenkilöt (Edupolissa useimmiten tiimipäällikkö) muodostavat työparin. Työpari koordinoi meneillään olevia koulutuksia ja suunnittelee myös uusia koulutuksia asiakaskontaktien perusteella saatujen tietojen ja toiveiden perusteella Toimintamalli Oppisopimustoiminnan perustana on asiakaslähtöisyys. Oppilaitoksia ja oppisopimuskeskusta yhdistävät yhteiset asiakkaat, joita ovat opiskelijat ja työnantajat. Oppisopimuskeskus tarjoaa yhdessä oppilaitosten kanssa opiskelijoille ja työnantajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa koulutuksista sekä oppisopimuksesta koulutusmuotona. Oikea ja riittävä tieto auttaa asiakasta koulutuspäätöksessä. Tutkintojen suorittamista ja keskeyttämisiä tarkasteltaessa on tullut esille, että asiakkaiden realistiset odotukset auttavat heitä onnistuneeseen tutkinnon suorittamiseen. Oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen yhteisenä tavoitteena on luoda edellytykset koulutusten sujuvaan aloitukseen sekä läpiviemiseen. Oppisopimuskoulutus toteutetaan verkostoyhteistyönä, jossa ovat mukana oppilaitos, oppisopimuskeskus, työnantaja/työpaikkakouluttaja ja opiskelija. Toimivan oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on verkoston osapuolten tietoisuus omista vastuistaan oppisopimuksen aikana. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen tärkeimmät tehtävät opiskelijan ja työnantajan näkökulmasta ovat neuvonta ja tiedottaminen sekä oppisopimuskoulutuksen hallinnointi. Oppilaitosyhteistyössä korostuu erityisesti suunnittelu- ja kehittämistyö sekä oppisopimuskoulutuksen etenemisen seuranta ja jatkuva kehittäminen Kilpailutus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus kilpailuttaa kaikki oman kuntayhtymän ulkopuoliset hankinnat, joiden hankintahinta ylittää tavara- ja palveluhankinnalle kuntayhtymässä asetetun euron kynnysarvon. Avoimena hankintamenettelynä toteutettu kilpailutusprosessi etenee seuraavasti: A. Koulutustarkastaja kokoaa koulutukseen kohdistuvat toiveet ja muut hankintakriteerit. B. Tarjouspyyntö julkaistaan HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) C. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään sähköpostitse kiinnostuneille. D. Tarjouspyynnössä merkittyyn päivämäärään mennessä tulleet kysymykset kootaan yhteen, niihin laaditaan vastaukset ja lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille yhteisesti. E. Tarjousajan päätyttyä pidetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten avauskokous. HUOM! Puutteelliset tarjoukset joudumme jättämään tarjousvertailun ulkopuolelle. F. Järjestetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten vertailukokous. G. Tarjouskilpailun tuloksesta ilmoitetaan kaikille osallistuneille. H. Tiedon lähettämisestä 21 vuorokauden kuluttua voidaan aikaisintaan kirjoittaa hankintasopimus valitun teoriakouluttajan kanssa Etukäteistyön merkitys Oppisopimuskeskuksen toiminnan pääpaino on ennen sopimuksia tehtävässä etukäteistyössä. Oppisopimuskeskuksessa ollaan valmiita suunnittelemaan koulutuksia yhdessä opettajien ja työnantajien kanssa. Tavoitteena on koulutusten tuotteistaminen verkoston yhteistyönä. Tuotteistamisella rakennetaan asiakkaille etukäteen suunniteltuja koulutusratkaisuja. Koulutuksia muokataan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi yhdessä asiakkaiden ja oppilaitosten kanssa. Ennen oppisopimuksen solmimista asiakkaiden kanssa suunnitellaan koulutuksen toteutustapa, sisältö ja kesto. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat tietävät mitä opiskelu edellyttää ja miten koulutus etenee. Mahdollisilta yllätyksiltä vältytään, koska tuotteistamisella voidaan ennakoida joitakin koulutuksen ongelmakohtia Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö ennen sopimusta Ennen sopimuksen solmimista oppisopimuskeskus pyytää tarvittaessa opettajan arvion opiskelijan valmiuksista tutkinnon suorittamiseen. Joissakin tapauksissa työpaikan soveltuvuus ja sopimusaika varmistetaan opettajalta. Oppisopimus voidaan solmia aikaisintaan puoli vuotta ennen tietopuolisen koulutuksen alkua, jolloin koulutus alkaa työssä oppimisella. Oppisopimuksen solmimistilanteessa koulutustarkastaja käy läpi opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa työtehtäväkartoituksen. Suositeltavaa on, että kunkin alan kartoitukset suunnitellaan opettajan ja koulutustarkastajan yhteistyönä sellaisiksi, että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia: asiakkaita,

3 oppisopimustoimistoa ja opettajaa. Näin tuksen vastuukouluttaja ja alasta vastaa- sopinut useimpien oppilaitosten kanssa, asiakasta ei kuormiteta monella eri lo- va koulutustarkastaja. Ohjausryhmässä että opiskelijalla on mahdollisuus suorit- makkeella. osapuolet pääsevät hyvin vaikuttamaan taa tutkinto puolen vuoden kuluessa so- koulutuksen toteutukseen ja suunnitte- pimuksen päättymispäivästä. luun. Eräissä koulutuksissa järjestetään 1.4. Oppisopimuskoulu tuksen koordinointi D. yhteydenotto asiakkaaseen sopi- säännöllisiä työpaikkakouluttajien tapaa- muksen päättyessä. Tällöin varmistetaan misia. Näitä organisoi niin oppilaitos kuin Oppisopimuksen solmimisen jälkeen alkaa kuinka opiskelija on edennyt opinnois- oppisopimustoimistokin. koulutuksen koordinointi, johon kuuluu mm. saan. Oppisopimuskeskus selvittää va- on koettu kaikkien osapuolten kesken A. yhteydenotto työpaikkaan koulu- linnaiset opintokokonaisuudet ja pyytää tehokkaiksi niin tiedonjaon kuin ongel- työnantajan loppuarviointia. Jos koulutus matilanteidenkin selvittämisen kannalta. tuksen alkuvaiheessa. Tapaamiset B. kolmesti vuodessa lähetettävä on vielä kesken, oppisopimustoimisto Työpaikkakouluttajien tapaamiset vahvis- koulutuskertomus. Sen tarkoituksena on pyytää opiskelijaa keskustelemaan työn- tavat kouluttajan omaa ohjausroolia. käynnistää ja ylläpitää työpaikkakoulutta- antajan ja opettajan kanssa opintojensa Syksyisin oppisopimuskeskus lähet- jan ja opiskelijan välillä työssä oppimisen loppuun saattamisesta. Sopimusta ei tää asiakkailleen kyselyn. Asiakaspalaut- ohjauskeskustelua. Samalla työnantaja jatketa automaattisesti, vaan asiasta tu- teet kerätään ryhmiltä alkavat, meneil- hakee koulutuskorvausta. lee keskustella oppisopimuskeskuksen lään olevat ja päättyvät/päättyneet. C. ohjausryhmätyöskentely, johon kanssa. Jos koulutuksesta puuttuu vain Palautteen perusteella oppisopimuskes- ryhmien kohdalla osallistuu opiskelijoiden yksittäisiä tutkintotilaisuuksia, ei oppiso- kus kehittää omaa toimintaansa. ja työpaikkakouluttajien edustaja, koulu- pimusta jatketa. Oppisopimuskeskus on

4 1.5. Oppisopimuskeskuksen järjestämät työpaikkakouluttajien koulutukset Työpaikkakouluttajan rooli on oppisopimuskoulutuksessa tärkeä. Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on tukea työpaikkakouluttajia työssään. Koulutuksen kulkuun liittyvän yhteydenpidon lisäksi tarjoamme työpaikkakouluttajille koulutusta tehtäväänsä. Oppilaitoksilla on usein myös omia työpaikkakouluttajakoulutuksia. Yhteisen keskustelun perusteella tarjoamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuspaketin oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen tarjontaa yhdistäen Työpaikkakouluttajan perehdytyskoulutus Oppisopimuskeskus järjestää työpaikkakouluttajien perehdyttämiskoulutuksia ryhmämuotoisten koulutusten yhteydessä tyypillisesti yrityksen tiloissa. Koulutus räätälöidään yhdessä työnantajan kanssa. Kolmasti vuodessa järjestetään avoin, päivän mittainen koulutus Porvoossa. Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa työpaikkakouluttaja oppisopimuksen periaatteisiin ja antaa tietoa ohjaamisesta ja arvioinnista. TPK Koulutuksen sisältö on seuraava: oppisopimus koulutusmuotona ammatinhallinnan osa-alueet, ohjaaminen ja eri oppijatyypit tutkinnon perusteet, tutkinnon sisällön mukaiset työtehtävät arviointi Ratkaisukeskeinen työyhteisö Perehdyttämiskoulutuksen suorittaneille työpaikkakouluttajille tarjotaan myös Ben Furmanin ja Tapani Aholan kehittämä, kahden päivän mittainen Ratkaisukeskeinen työyhteisö koulutus. Koulutusohjelman tarkoituksena on perehdyttää asiakkaitamme kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä hyvän ja innostavan ilmapiirin aikaansaamiseksi. Kaksipäiväinen koulutus sisältää seuraavat osiot: Osio 1: Onnistumisen ilo Osio 2: Motivaatio ja coaching Osio 3: Ongelmien ratkaiseminen Osio 4: Kritiikin antaminen Osio 5: Kritiikin vastaanottaminen Osio 6: Loukkausten sopiminen Koulutuksen aikatauluista tiedotetaan oppisopimuskeskuksen internetsivuilla opso.fi. Koulutus ja siihen liittyvät materiaalit ovat osallistujille maksuttomia, samoin lounas ja taukokahvit Työpaikkakouluttajan jatkokoulutus Jatkokoulutuksessa keskitytään oppisopimuksen toteutus- ja päättövaiheen ohjauksen ja arvioinnin kysymyksiin. Koulutus toteutetaan joko avoimena ryhmänä Porvoossa tai yrityksen tiloissa.

5 Opettajana/kouluttajana oppisopimuskoulutuksessa Omalla työpaikalla oppiminen on oppisopimusopiskelun lähtökohta. Työ on oppisopimusopiskelijalle ensisijaisen tärkeä ja motivoi myös opiskelemaan tietopuolisia opintoja. Kouluttaja suunnittelee työssä oppimista ja tietopuolisia opintoja kokonaisuudeksi. Myös opetushallituksen määrittelemät tutkintojen ammattitaitovaatimukset asettavat haasteen koulutuksen suunnitteluun. Tietopuoliset opinnot tukevat työssä oppimista ja oppilaitoksessa opittua tulisi soveltaa työpaikalla. Tavoitteena on työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen vuoropuhelu. Oppisopimuskeskus pyrkii turvaamaan työssä oppimisen edellytykset. Oppisopimus on paitsi koulutusmuoto, myös työsopimus, jota säätelee työlainsäädäntö. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ovat oppisopimuskeskuksen arkea, joten ne kouluttaja voi ohjata hoidettavaksemme Kouluttajan ja työpaikan yhteistyö Kouluttajan perehtyminen työpaikkaan on tärkeää. Hänen tulisi tietää, mitä työtehtäviä opiskelija saa työssään tehdä. Näin mahdollistuu tietopuolisten opintojen sisältöjen parempi kohdentaminen. Tavoitteena on arvioida, mikä voidaan oppia työtä tehden ja mihin vaaditaan oppilaitospäiviä. Tarkoituksenmukaiset ja työtehtäviin liittyvät opintotehtävät ovat tärkeä työssä oppimisen tuki. Teoriakouluttajan, työpaikkakouluttajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan yhteistyöllä etsitään työpaikalle keinoja monipuoliseen työssä oppimiseen. Työelämäyhteydet ovat ammatilliselle koulutukselle erityisen tärkeitä Opiskelija tietopuolisissa opinnoissa Oppisopimusopiskelijan orientoituminen opintoihin on oleellista. Liian moni kokee jäävänsä yksin opintojensa kanssa ja kaipaa tukiverkostoa. Moni opiskelee omassa tahdissaan ilman vertaisryhmän tukea. Opiskelijapalaute kertoo, että opettajan/ kouluttajan yhteys opiskelijaan selkeästi motivoi sekä vahvistaa opiskelijan roolia. Henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä konkretisoi opiskelijalle sen mitä koulutuksen aikana tapahtuu. Oppisopimusopiskelijoilla korostuvat käytännön järjestelyt. Hyvin aikataulutetut ja sisällöllisesti suunnitellut oppilaitospäivät mahdollistavat tehokkaamman työssä opitun ja tietopuolisten opintojen yhteensovittamisen. Oppilaitospäivien sisältörungoista opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat tärkeää tietoa koulutusteemoista ja teoriaopintojen etenemisestä. Työnantaja tarvitsee mahdollisimman paljon tietoa ennalta. Esimerkiksi hyvissä ajoin saaduin lukujärjestyksin työvuorojärjestelyt voidaan hoitaa ongelmitta. OPPISOPIMUS Tällä sopimuksella on tänään sovittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nro 630/1998 ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nro 631/1998 mukaisesta oppisopimuskoulutuksesta. Tätä sopimusta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille ja yksi koulutuksen järjestäjälle. Sopijapuolet Opiskelijan nimi Opiskelijan henkilötunnus Työnantaja Työnantajan Y-tunnus Työnantajan tilinumero xxxxxx xxxxx Oppija Olli xxxxxx xxxx Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Työpaikkakouluttajan nimi Koulutuksen tavoite Koulutuslaji Tutkintotyyppi Näyttötutkinnon perusteella/ OPS-perusteiden mukaan Näyttötutkinnon tai opetussuunnitelman peruste Osaamisala Kouluttaja Kaarina Tutkinto Lisäkoulutus Erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon perusteella Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinto- ja/tai ammattinimike Sovittu oppiaika Koeaika Palkkauksen perusteet Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Oppiaikaan ei sisälly koeaikaa. KVTES Palkkaus tietopuolisen opetuksen ajalta Verkkosopimus x Kyllä Ei Sitoudumme hoitamaan oppisopimuksen koulutuskertomukseen/ -korvaushakemukseen liittyvät asiat internetissä toimivan verkkopalvelun välityksellä. Tunnistaminen tapahtuu työnantajalle ja opiskelijalle annettavien henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Allekirjoittaneina sitoudumme käyttämään saamiamme tunnuksia hyvien verkkoasiointikäytäntöjen mukaisesti. Kyllä Ei Paikka ja aika Porvoossa Työnantajan allekirjoitus Koulutuksen järjestäjän merkintöjä Oppisopimus on hyväksytty/hylätty pvm Opiskelijan allekirjoitus Oppisopimuksen rekisterinumero Päätöksen numero Koulutuksen järjestäjän allekirjoitus Yhteystiedot Oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Perämiehentie 6, PORVOO, Puh LIITTEET: Henkilökohtainen opiskeluohjelma Päätös opintososiaalisista eduista

6 Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö 3.1. Yhteistyötapaamiset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän sisäisen yhteistyön merkeissä tapaamme kerran tai kahdesti vuodessa suuremmalla joukolla. Tapaamiseen osallistuvat oppisopimuskeskuksen henkilökunta sekä oppilaitoksissa oppisopimuskoulutuksista vastaavat opettajat ja esimiehet. Tavoitteena on luoda katsaus tulevaan, oppia menneestä kaudesta ja samalla levittää eri alojen hyviä oppisopimuskäytäntöjä. Tämän lisäksi yhteistyöhön kuuluvat alakohtaiset tapaamiset, joissa koulutustarkastajat tapaavat opettajia/kouluttajia. Silloin käydään läpi mm. käynnissä olevien koulutusten etenemistä, oppisopimustoimiston sopimustilannetta, uusien koulutusten suunnittelua, mahdollisiin työnantajakontakteihin reagoimista sekä opiskelijoiden ja työnantajien palautteita. Tapaamisissa sovitaan myös koulutusten vastuuhenkilöt, aikataulut ja toteutustavat Työtehtäväkartoitus Tärkeä vaihe oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä on työpaikan työtehtäväkartoitus, jossa työtehtäviä käydään läpi tutkinnon perusteisiin peilaten. Työtehtäväkartoituksella kuvataan työssä oppimisen työtehtäviä ja selvitetään, mitä niistä työpaikka voi tarjota opiskelijalle. Koulutustarkastaja käyttää sitä apuvälineenä tutkinnon soveltuvuuden ja toteutumisen arviointiin työpaikoilla. Työtehtäväkartoitukseen osallistuvat yleensä opiskelija, koulutustarkastaja ja työpaikkakouluttaja Yhteinen koulutusten suunnittelu ja toteutus Yhteiset käytännöt tekevät palvelusta asiakaslähtöistä. Yhteistyömuotoja ovat mm. koulutusten suunnittelu ja tiedottaminen: työnantajakontaktit, aikataulutus, koulutusten siirtymiset ja peruuntumiset oppisopimusmuotoisen koulutuksen kehittäminen; henkilökohtaistamisen menetelmien yhteensovittaminen, uusien työssä oppimista tukevien toimintatapojen ja opetusmuotojen kokeilu, oppisopimusopiskelijoille erityisesti luotujen järjestelyjen testaus yhteiset infotilaisuudet ja ryhmien aloitukset, opiskelijoiden tapaamiset oppilaitoksessa opintojen etenemisen ongelmien käsittely mm. niistä ilmoittaminen oppisopimuskeskukselle. Nopea poissaoloihin reagointi ja syyn selvittäminen ehkäisee oppisopimusten purkua. työelämäyhteistyö: yhteiset työpaikkakäynnit, työpaikkakouluttajatapaamiset ja ohjausryhmät yhteinen koulutusten arviointi (opiskelijan ja työnantajan palautteet oppisopimustoimistolle, opiskelijan palautteet oppilaitokselle) Liite osallistumistodistukseen oppisopimuskoulutuksesta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ARVIOINTI TYÖPAIKALLA TAPAHTUNEESTA KOULUTUKSESTA Opiskelija Olli Oppija, A Työnantaja/ Kouluttava yritys Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Oppiaika Tutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon osat Arvosana Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä 2 Toiminnan johtaminen Kiitettävä 3 Olli Oppija A on osallistunut Johtamisen erikoisammattitutkinto valmistavaan oppisopimuskoulutukseen ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: TUTKINNON OSAT Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus OSALLISTUMISTODISTUS Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus ARVIOINTI Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä Toiminnan johtaminen Kiitettävä Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen Porvoossa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja Arvosanat Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Liitteet Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi

7 yhteinen markkinointi: esitteet ja mainonta. Oppisopimustoimisto markkinoi koulutusmuotoa ja oppilaitos koulutuksia. hankintasopimukset 3.4. Todistusasiat Sopimusajan päätyttyä oppilaitos toimittaa opiskelijan opintokortin oppisopimuskeskukselle. Opetushallitus on antanut määräyksen näyttötutkintoihin valmis- tavan koulutuksen todistuksista ja niihin kirjoitettavista tiedoista. Koulutuksen päätyttyä oppisopimuskeskus kokoaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppilaitoksen ja työnantajan arvioinneista. Oppilaitos toimittaa oppisopimuskeskukseen kopion opiskelijan tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tai opintokortista. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkinnon suorittaneiden määrällä arvioidaan koko verkoston toimivuutta. Oppisopimuskeskus raportoi koulutuksen järjestäjänä tutkinnon suorittaneiden määrän opetushallintoon. Tutkintojen suorittaminen on osa tulosrahoitusjärjestelmää.

8 Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen lomakkeita 4.1. Koulutushakemus ryhmille Työnantaja hakee oppisopimuskeskuksesta koulutuspaikkoja silloin, kun samasta organisaatiosta lähtee kouluttautumaan yli viisi henkilöä kerralla. Hakemuksen perusteella varataan koulutuspaikat ko. työnantajalle ja teoriakoulutuksen hankinta sekä oppisopimusten solmiminen voi käynnistyä Koulutuskertomus Työnantaja sitoutuu tarjoamaan tutkintoon liittyviä työtehtäviä ja riittävät resurssit työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta työpaikalla: rekrytoivassa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/ kk rekrytoivassa ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 100 euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/kk ei tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tapauskohtaisesti Koulutuskorvaukset maksetaan oppisopimuskeskukseen toimitettua koulutuskertomusta vastaan. Koulutuskertomuksen laatiminen edellyttää, että työpaikkakouluttaja ja opiskelija keskustelevat työssä oppimisen edistymisestä. Tällöin käydään läpi opiskelijan työtehtäviä ja ammattitaidon vahvuuksia sekä pohditaan jatkosuunnitelmia koulutuksen etenemiseksi. Opettajan/kouluttajan on hyvä korostaa ohjauskeskustelujen merkitystä molemmille osapuolille. Koulutuskertomus laaditaan kolmasti vuodessa touko-, syys- ja tammikuussa. Koulutuskertomus voidaan täyttää asiakkaan valinnan mukaan joko paperisena tai sähköisesti osoitteessa https:// sopimusweb.opso.fi/. Käyttäjätunnukset ja kirjautumisohjeet toimitetaan opiskelijalle ja työpaikkakouluttajalle oppisopimuskeskuksesta koulutuksen alussa. Unohtuneet tunnukset saa tilatuksi helpoiten em. kirjautumissivulta kohdasta Unohtuiko salasana?. Kirjautumissivulta löytyvät myös kirjautumisohjeet tarvittaessa Opintososiaaliset edut Jos opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen ajalta, oppisopimuskeskus maksaa verottomia opintososiaalisia etuja: päivärahaa 15 euroa opiskelupäivältä ja perheavustusta 17 euroa opiskelupäivältä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia matkakorvausta, jos yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa tai työpaikalta oppilaitokseen on yli 10 km. majoituskorvausta 8 euroa/vrk, jos oppilaitos on muualla kuin opiskelijan kotipaikkakunnalla. Tutkintotilaisuudet ja verkko-opintojen intensiivipäivät rinnastetaan tietopuolisiin koulutuspäiviin, jolloin opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuja. Etuja maksetaan vain oppisopimusajalta. Opiskelijan tulee pyytää oppilaitoksesta allekirjoitus opintososiaaliset edut lomakkeeseen vahvistukseksi läsnäolosta. Ilman oppilaitoksen allekirjoitusta hakemusta ei hyväksytä. Jos opiskelija on sairaana teoriapäivänä niin hän saa opintososiaalisia etuja lääkärintodistusta vastaan Muutoslomake Yleisimpiä oppisopimuksen muutoksia ovat oppisopimusajan muutos, työpaikkakouluttajan vaihtuminen ja sopimuksen purkaminen. Muutoksista neuvotellaan yhdessä koulutustarkastajan, opiskelijan ja työnantajan kesken. Sopimusajan muutos Oppisopimusaikaa voidaan jatkaa ja lyhentää perustelluista syistä. Sopimusaikaa lyhennetään useimmiten silloin, jos tutkinto on suoritettu arvioitua aiemmin. Sopimusaikaa voidaan jatkaa, jos valmistava koulutus viivästyy tai sopimus on ollut keskeytettynä. Sopimuksen keskeytys Oppisopimuksen voi keskeyttää yli kuukauden sairausloma, äitiys- ja vanhempainloma sekä armeija. Toisinaan myös työtilanteen ennakoimattomat muutokset voivat aiheuttaa keskeytyksen. Keskeytys ei ole lomautus. Keskeytyksen aikana oppisopimuskeskus ei maksa koulutuskorvauksia, opintososiaalisia etuuksia eikä tietopuolista koulutusta. Opiskelija ei saa osallistua tietopuoliseen koulutukseen keskeytyksen aikana. Sopimuksen purku Oppisopimus voidaan purkaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta /630, 3. luku 18 ): neljän kuukauden koeaikana, ellei työehtosopimuksessa ilmoiteta muuta koeaikaa opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, joutuessa konkurssiin tai kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain 8. luvun 1 ja 3 perustein.

9 KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Hakemus oppisopimuksen lisäkoulutuspaikoista ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, ei tutkintoon tähtäävä lisäkoulutus Vastaanottajan nimi ja osoite: Lähetetään koulutuksen järjestäjälle Hakijaorganisaation tiedot Organisaation nimi Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Internet-sivut Haettava koulutus Koulutuksen toivottu kesto ja ajankohta kk / 20 - / 20 Työnantaja Opiskelija Oppisopimuksen rekisterinumero Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Kouluttaja Kaarina PERÄMIEHENTIE PORVOO Työnantaja: Oppisopimuksen muutokset 1 (1) Opiskelija: Vastuullinen työpaikkakouluttaja: Koulutuksen tavoite: Sovittu oppiaika: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Oppija Olli Kouluttaja Kaarina Johtamisen erikoisammattitutkinto (18 kk) VÄLIARVIOINTI Rek.nro: Erityistoivomukset tai vaatimukset koulutuksen sisällölle Opiskelijoiden lukumäärä opiskelijaa Perustelut koulutustarpeelle Yhteystietojen muutokset Opiskelijan Työnantajan Uusi puhelinnumero Uusi sähköposti Uusi postiosoite Muu muutos Ammattitaidon arviointi = oppimisen seuranta opiskeluaikana Täyttöohje: opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä lomakkeen käydyn arviointikeskustelun pohjalta. Tarkemmat arviointikriteerit oppisopimuskansiossa. Tekniset ja taloudelliset taidot Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Toimii suunnitelmallisesti, soveltavasti, Hallitsee tekniikan, toimii Käyttää harjaantumattomasti luotettavasti ja teknisesti laadukkaasti. laadukkaasti ja työmenetelmiä, -tekniikoita ja Toiminta asiakaskeskeistä sekä laatuja kustannustietoista. tarvitsee lisää kokemusta. asiakaskeskeisesti, vaikka -välineitä. Tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Selvitys yrityksen/yritysten kyvystä tarjota toivotun tutkinnon mukaisia työtehtäviä Muuta Oppisopimuskeskuksen yhteyshenkilö nimi (mikäli alustavia neuvotteluja jo käyty) Päiväys ja hakijan allekirjoitus Oppisopimuskeskus täyttää ssa / 20 Allekirjoitus Hakemus saapunut / 20 Ennakkopäätös / 20 Päätös vahvistettu / 20 Vastuunalaisen kouluttajan vaihtuminen Uusi kouluttaja Puhelinnumero Työtehtävä Sähköposti Koulutus Työpaikan osoite Työkokemus alalta vuosina Oppiajan muutos Alkuperäisessä oppisopimuksessa sovittu oppiaika Uusi päättymispäivä on / 20 / 20 - / 20 Esitämme oppisopimusajan lyhentämistä jatkamista Perustelu: Uusi päättymispäivä (jos tiedossa) on Oppisopimuksen keskeytyminen / 20 Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä / 20 - / 20 ajalle Perustelu: Suunnitteluja kehittämistaidot Työelämän sosiaaliset taidot Toimii itsenäisesti jäsentäen työn tekemisensä osaksi kokonaisuutta. Haluaa ja kykenee kehittämään vastuullisesti itseään, työtään ja työyhteisöään. Hallitsee erilaiset työtilanteet sekä ihmissuhteet vastuullisesti ja työyhteisön yhteistyötä edistävästi. Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden nimi (opiskeluohjelmasta): Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Ottaa vastuuta, pystyy On harjaantumassa itsensä ja järjestelmällisyyteen, tilanteiden tekojensa arviointiin. Organisointitaito muotoutumassa ja aloitekyky arviointeihin ja palautteen vastaanottoon. kehittymässä. Kykenee toimimaan yhteistyössä Harjoittelee sosiaalisessa sekä ottamaan vastuuta itsestä ja työympäristössä toimimista. On työyhteisön jäsenistä. kasvamassa vastuuseen itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Ammattitaidon arviointi 1-3: taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Toiminnan johtaminen taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden arvosana 1-3: Oppisopimuksen purku Koeaikana Opiskelijan aloitteesta Yksimielisesti Työnantajan aloitteesta Perustelu: Purkupäivämäärä / 20 Allekirjoitukset Työnantaja Opiskelija Lasku opiskelijan opintososiaalisista eduista Lähettäjä rekno. Osoite Pvm. Vastaanottaja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Perämiehentie Porvoo Opintososiaaliset etuudet tietopuolisen koulutuksen ajalta Tietopuolisen koulutuksen päivämäärät: Oppilaitoksen edustajan vahvistus läsnäolopäivistä Oppilaitos Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus/ nimenselvennys Ansionmenetyksen korvaus Päiväraha 15 euroa x päivää =, euroa Perheavustus 17 euroa x päivää =, euroa Matka- ja majoituskorvaus Ansionmenetyskorvaus yhteensä, euroa Majoitus 8 euroa x päivää =, euroa Matkat opiskelupaikkakunnalle ja takaisin Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Matka- ja majoituskorvaus yhteensä, Opintososiaalisen etuudet yhteensä, euroa Opiskelijalle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen aikana ei tule Opiskelijan pankkiyhteys Opiskelijan allekirjoitus Tila varattu oppisopimuskeskuksen kirjanpitomerkinnöille: Vastaanotettu / Tarkastettu / Hyväksytty / Vientiselite TILI Kust.paikk Toim Ala Proj TL1 Veloitus Hyvitys

10 Usein kysyttyjä kysymyksiä ja annettuja vastauksia Opiskelijalta: Mitä voin opiskella oppisopimuksella? Mitä tahansa toisen asteen (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) tutkintoa. Joissakin erityistapauksissa rahoitamme myös tutkintoon johtamatonta, ammatillista täydennyskoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on nelisen sataa. Lisätietoa tutkintojen sisällöistä löydät vaikkapa opetushallituksen sivuilta tai osaamisen testaamiseen kehitetyiltä sivuilta www. osaan.fi. Pitääkö olla työpaikka? Kyllä pitää. Oppisopimus rakennetaan aina työ- tai virkasuhteen rinnalle tai vaihtoehtoisesti päätoimiselle yrittäjälle. Milloin oppisopimuksen voi aloittaa? Milloin tahansa. Oppisopimuksen aloituspäivä ei ole sidottu teoriakoulutuksen aloituspäivään, teoriakoulutus pitää kuitenkin aloittaa puolen vuoden kuluessa oppisopimusajan alkamisesta. Oman alasi koulutustarkastajalla on hyvä käsitys alan koulutustarjonnasta ja aloituspäivistä. Kuka päättää mistäkin? Opiskelija päättää haluaako opiskella, työnantaja päättää haluaako ko. opiskelijan työllistää ja kouluttaa ammattiin, koulutustarkastaja päättää riittävätkö työtehtävät ja työpaikalla annettava ohjaus halutun tutkinnon suorittamiseen. Voiko tavallisessa koulussa aloitetun tutkinnon suorittaa loppuun oppisopimuksella? Kyllä voi. Jos esimerkiksi työllistyt kesken ammattiopintojen, on erittäin viisasta suorittaa tutkinto loppuun lyhyen oppisopimuksen avulla. Voiko aikuinen opiskella oppisopimuksella? Pääsääntöisesti oppisopimusopiskelijat ovat aikuisia. Opiskelijoiden keski-ikä on yli 40 vuotta. Miten nuorena oppisopimuksen voi aloittaa? Pitää olla oppivelvollisuus suoritettu Miten oppisopimuskoulutus aloitetaan? Etsitään koulutukseen soveltuva työpaikka. Jos olet jo työsuhteessa tai yrittäjä, ota suoraan yhteyttä oman alasi koulutustarkastajaan. Löydät alat ja yhteystiedot osoitteesta Mistä löydän työpaikan? Oppisopimuskeskus ei valitettavasti välitä työpaikkoja. Ota ensisijaisesti yhteyttä työvoimatoimistoon ja ole suoraan yhteydessä työnantajiin. Onko osa-aikaisen mahdollista opiskella oppisopimuksella? Kyllä, jos työtä+teoriaopintoja kertyy yhteensä vähintään 25 tuntia viikossa. Kuinka kauan oppisopimus kestää? Riippuu täysin tutkinnosta ja opiskelijan aiemmasta osaamisesta/koulutuksesta. Oppisopimuksen minimipituus on 4 kuukautta ja tyypillinen kesto 1½ - 2½ vuotta. Kenellä on päävastuu kouluttamisesta? Päävastuu on työnantajalla ja työpaikkakouluttajalla. Missä ja miten teoriakoulutus järjestetään? Teoriakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa kautta Suomen. Tarvittaessa osaamista voidaan etsiä muualtakin EU:n alueelta. Oppisopimuskeskus kilpailuttaa teoriakouluttajat ja ostaa sinulle koulutuksen. Opiskelut rytmittyvät tapauskohtaisesti mutta tyypillisesti teoriapäiviä on 1-3 päivää kuukaudessa pois lukien tärkeimmät lomakaudet. Pitääkö olla työtön, jotta pääsee oppisopimukseen? Ei pidä. Työttömyys on ehto ainoastaan silloin, kun työnantajasi haluaa saada palkkaamisesi tueksi te-toimiston palkkatukea. Kuka päättää palkkatuesta? Työnantajan hakemuksesta työllistämistuesta päättää paikallinen te-toimisto. Oppisopimuskeskus lähettää te-toimistoon lausunnon päätöksen tueksi. Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden? Kyllä antaa. Perustutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja ammattitutkinnolla vastaavalle koulutusalalle jatko-opintokelpoisuuden. Saako oppisopimusopiskelija palkkaa? Kyllä saa. Palkkauksen on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen. Saanko palkkaa myös teoriapäivien ajalta? Työnantaja päättää tästä. Jos sinulle koituu teoriaopinnoista ansionmenetystä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelupäivältä 15 euron suuruisen päivärahan ja lisäksi 17 euron suuruisen perheavustuksen jos olet lapsen huoltaja. Saako oppisopimusopiskelijalomaa? Kyllä, lomat kertyvät vuosilomalain mukaisesti. Saanko matkakorvausta? Saat matkakorvausta tietopuolisen koulutuksen jaksolta meno-paluun halvimman matkustustaksan mukaisesti (linja-auto tai juna). Saako oppisopimusopiskelij opiskelija-alennukset? Ei saa koska on työsuhteessa. Mitä kuluja opiskelu minulle aiheuttaa? Joudut maksamaan opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun, jonka suuruus on 50,50 euroa. Oppimateriaaleista saattaa myös koitua kustannuksia.

11 Työnantajalta: Mitä taloudellista tukea saan oppisopimusopiskelijan kouluttamiseen? Oppisopimuskeskus maksaa koko oppisopimusajalta koulutuskorvausta, jonka suuruus lasketaan sopimuskohtaisesti. Keskimääriin perustutkintojen koulutuskorvaus on noin euroa/kk, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen noin euroa/kk. Työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen voi lisäksi hakea paikalliselta te-toimistolta palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2009 perustuen suuruus on 25,63 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Teoriakoulutuksen ja tutkintotilaisuuksien ostosta ja niihin liittyvistä kuluista vastaa oppisopimuskeskus. Miksi koulutuskorvausten määrät vaihtelevat? Määrät vaihtelevat koska teoriakoulutusten hinnat vaihtelevat alakohtaisesti hyvinkin paljon. Siksi jokaiselle oppisopimukselle lasketaan oma budjetti. Miten sitova oppisopimus on? Oppisopimus sitoo sekä opiskelijaa että työnantajaa määräaikaisen työsopimuksen ehdoin. Voiko samalla työnantajalla olla useampia oppisopimusopiskelijoita? Kyllä voi. Määrät vaihtelevat yhdestä opiskelijasta likemmäs sadan henkilön koulutushankkeisiin. Milloin oppisopimusrahoitusta voi saada henkilöstökoulutukseen? Silloin kun koulutus johtaa opetushallituksen hyväksymiin toisen asteen tutkintoihin. Muutaman päivän mittaisia lyhytkursseja oppisopimuskeskus ei rahoita. Voiko nykyistä henkilökuntaa kouluttaa oppisopimuksella? Kyllä, työsuhteessa olevien oppisopimuskoulutus on itse asiassa yleisempää kuin rekrytoiva koulutus. Voiko työnantaja itse kouluttautua oppisopimuksella? Kyllä voi. Johtamis- ja esimieskoulutukset ovat suosittuja. Saanko päättää mistä oppilaitoksesta työntekijöiden koulutus hankitaan? Valitettavasti oppisopimuskeskukset ovat julkisina toimijoina velvollisia kilpailuttamaan koulutuspalvelut. Koulutukseen liittyvistä toiveista ja painotuksista kannattaa silti neuvotella oppisopimuskeskuksen kanssa. Oman kuntayhtymän puitteissa eli Edupolin ja Amiston kanssa toimiessaan Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus voi kuitenkin hankkia teorian suoraan ilman kilpailutusta. Onko oppisopimusopiskelija pakko työllistää oppisopimusajan päätyttyä? Ei ole. Yli 80% opiskelijoista työllistyy samaan yritykseen koska tuntee talon tavat ja ammattitaito on hioutunut juuri opiskelutyöpaikkaan sopivaksi mutta pakollista työllistäminen ei ole. Minkälaista palkkaa oppisopimusopiskelijalle maksetaan? Kunkin alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Joissakin työehtosopimuksissa on määritelty oppisopimusopiskelijan palkka erikseen. Voiko korkea-asteen tutkintoja opiskella oppisopimuksella? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat täydennyskoulutuksena oppimuskoulutuksen tyyppistä koulutusta. Ota yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena ole.

12 Yhteistyössä: Bjarne Grönholm koulutustarkastaja kiinteistöpalvelut, rakennusala ja talotekniikka, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka, luonnonvara-alat Annu Jokela-Ylipiha oppisopimusjohtaja IT-ala, tekstiili- ja vaatetusala, turvallisuusala Hilkka Lipasti oppisopimussihteeri asiakaspalvelu Heikki Raitavuo koulutustarkastaja johtamiskoulutukset,elintarvikeala, hyvinvointialat, kasvatusala, prosessi-, kemianja materiaalitekniikka, logistiikka, sosiaalija terveysala, majoitus- ja ravitsemusala Leena Sihvonen koulutustarkastaja kaupan ala, kulttuuriala, matkailuala, luonnonvara-alat Petri Simander koulutustarkastaja yrittäjäkoulutukset, ajoneuvotekniikka, graafinen ala. kone- ja metalliala, sähkö ja automaatioala Anja Sivonen hrd-assistentti asiakaspalvelu Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Puh ,

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT MITÄ ON OPPISOPIMUSKOULUTUS? oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Miia Salonen toteuttaa unelmaansa ja opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Opiskelun ja työn yhdistäminen on mukavaa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) 1. YLEISTÄ Satakunnan Oppisopimuskeskus on Porin kaupungin hallinnoima ja yhteistyössä muiden satakuntalaisten koulutusten järjestäjien kanssa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on oppisopimuskoulutus?... 3 2 Oppisopimuksen purkaminen... 4 3 Tietopuolisen koulutuksen toteuttaminen... 4 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot