Yhteistyössä oppimisen puolesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyössä oppimisen puolesta"

Transkriptio

1

2 Yhteistyössä oppimisen puolesta Oppisopimuskoulutus on yksilöllistä opiskelua työtä tekemällä sen me tiedämme. Toimijoina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. Tässä esitteessä keskitymme oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen väliseen yhteistyöhön. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen ja oppilaitosten yhteinen tavoite on saada työelämään osaavia ammattilaisia. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omien oppilaitosten Edupolin ja Amiston kanssa sekä kilpailutusperiaatteella useiden eri oppilaitosten kanssa. Koulutustarkastajien työnjako perustuu toimialoihin, puhumme klustereista. Pääsääntöisesti koulutustarkastaja tekee samalle alalle, samaan yritykseen kaikki tarvittavat tutkinnot. Koulutustarkastajat ja oppilaitosten vastuuhenkilöt (Edupolissa useimmiten tiimipäällikkö) muodostavat työparin. Työpari koordinoi meneillään olevia koulutuksia ja suunnittelee myös uusia koulutuksia asiakaskontaktien perusteella saatujen tietojen ja toiveiden perusteella Toimintamalli Oppisopimustoiminnan perustana on asiakaslähtöisyys. Oppilaitoksia ja oppisopimuskeskusta yhdistävät yhteiset asiakkaat, joita ovat opiskelijat ja työnantajat. Oppisopimuskeskus tarjoaa yhdessä oppilaitosten kanssa opiskelijoille ja työnantajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa koulutuksista sekä oppisopimuksesta koulutusmuotona. Oikea ja riittävä tieto auttaa asiakasta koulutuspäätöksessä. Tutkintojen suorittamista ja keskeyttämisiä tarkasteltaessa on tullut esille, että asiakkaiden realistiset odotukset auttavat heitä onnistuneeseen tutkinnon suorittamiseen. Oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen yhteisenä tavoitteena on luoda edellytykset koulutusten sujuvaan aloitukseen sekä läpiviemiseen. Oppisopimuskoulutus toteutetaan verkostoyhteistyönä, jossa ovat mukana oppilaitos, oppisopimuskeskus, työnantaja/työpaikkakouluttaja ja opiskelija. Toimivan oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on verkoston osapuolten tietoisuus omista vastuistaan oppisopimuksen aikana. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen tärkeimmät tehtävät opiskelijan ja työnantajan näkökulmasta ovat neuvonta ja tiedottaminen sekä oppisopimuskoulutuksen hallinnointi. Oppilaitosyhteistyössä korostuu erityisesti suunnittelu- ja kehittämistyö sekä oppisopimuskoulutuksen etenemisen seuranta ja jatkuva kehittäminen Kilpailutus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus kilpailuttaa kaikki oman kuntayhtymän ulkopuoliset hankinnat, joiden hankintahinta ylittää tavara- ja palveluhankinnalle kuntayhtymässä asetetun euron kynnysarvon. Avoimena hankintamenettelynä toteutettu kilpailutusprosessi etenee seuraavasti: A. Koulutustarkastaja kokoaa koulutukseen kohdistuvat toiveet ja muut hankintakriteerit. B. Tarjouspyyntö julkaistaan HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) C. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään sähköpostitse kiinnostuneille. D. Tarjouspyynnössä merkittyyn päivämäärään mennessä tulleet kysymykset kootaan yhteen, niihin laaditaan vastaukset ja lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille yhteisesti. E. Tarjousajan päätyttyä pidetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten avauskokous. HUOM! Puutteelliset tarjoukset joudumme jättämään tarjousvertailun ulkopuolelle. F. Järjestetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten vertailukokous. G. Tarjouskilpailun tuloksesta ilmoitetaan kaikille osallistuneille. H. Tiedon lähettämisestä 21 vuorokauden kuluttua voidaan aikaisintaan kirjoittaa hankintasopimus valitun teoriakouluttajan kanssa Etukäteistyön merkitys Oppisopimuskeskuksen toiminnan pääpaino on ennen sopimuksia tehtävässä etukäteistyössä. Oppisopimuskeskuksessa ollaan valmiita suunnittelemaan koulutuksia yhdessä opettajien ja työnantajien kanssa. Tavoitteena on koulutusten tuotteistaminen verkoston yhteistyönä. Tuotteistamisella rakennetaan asiakkaille etukäteen suunniteltuja koulutusratkaisuja. Koulutuksia muokataan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi yhdessä asiakkaiden ja oppilaitosten kanssa. Ennen oppisopimuksen solmimista asiakkaiden kanssa suunnitellaan koulutuksen toteutustapa, sisältö ja kesto. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat tietävät mitä opiskelu edellyttää ja miten koulutus etenee. Mahdollisilta yllätyksiltä vältytään, koska tuotteistamisella voidaan ennakoida joitakin koulutuksen ongelmakohtia Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö ennen sopimusta Ennen sopimuksen solmimista oppisopimuskeskus pyytää tarvittaessa opettajan arvion opiskelijan valmiuksista tutkinnon suorittamiseen. Joissakin tapauksissa työpaikan soveltuvuus ja sopimusaika varmistetaan opettajalta. Oppisopimus voidaan solmia aikaisintaan puoli vuotta ennen tietopuolisen koulutuksen alkua, jolloin koulutus alkaa työssä oppimisella. Oppisopimuksen solmimistilanteessa koulutustarkastaja käy läpi opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa työtehtäväkartoituksen. Suositeltavaa on, että kunkin alan kartoitukset suunnitellaan opettajan ja koulutustarkastajan yhteistyönä sellaisiksi, että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia: asiakkaita,

3 oppisopimustoimistoa ja opettajaa. Näin tuksen vastuukouluttaja ja alasta vastaa- sopinut useimpien oppilaitosten kanssa, asiakasta ei kuormiteta monella eri lo- va koulutustarkastaja. Ohjausryhmässä että opiskelijalla on mahdollisuus suorit- makkeella. osapuolet pääsevät hyvin vaikuttamaan taa tutkinto puolen vuoden kuluessa so- koulutuksen toteutukseen ja suunnitte- pimuksen päättymispäivästä. luun. Eräissä koulutuksissa järjestetään 1.4. Oppisopimuskoulu tuksen koordinointi D. yhteydenotto asiakkaaseen sopi- säännöllisiä työpaikkakouluttajien tapaa- muksen päättyessä. Tällöin varmistetaan misia. Näitä organisoi niin oppilaitos kuin Oppisopimuksen solmimisen jälkeen alkaa kuinka opiskelija on edennyt opinnois- oppisopimustoimistokin. koulutuksen koordinointi, johon kuuluu mm. saan. Oppisopimuskeskus selvittää va- on koettu kaikkien osapuolten kesken A. yhteydenotto työpaikkaan koulu- linnaiset opintokokonaisuudet ja pyytää tehokkaiksi niin tiedonjaon kuin ongel- työnantajan loppuarviointia. Jos koulutus matilanteidenkin selvittämisen kannalta. tuksen alkuvaiheessa. Tapaamiset B. kolmesti vuodessa lähetettävä on vielä kesken, oppisopimustoimisto Työpaikkakouluttajien tapaamiset vahvis- koulutuskertomus. Sen tarkoituksena on pyytää opiskelijaa keskustelemaan työn- tavat kouluttajan omaa ohjausroolia. käynnistää ja ylläpitää työpaikkakoulutta- antajan ja opettajan kanssa opintojensa Syksyisin oppisopimuskeskus lähet- jan ja opiskelijan välillä työssä oppimisen loppuun saattamisesta. Sopimusta ei tää asiakkailleen kyselyn. Asiakaspalaut- ohjauskeskustelua. Samalla työnantaja jatketa automaattisesti, vaan asiasta tu- teet kerätään ryhmiltä alkavat, meneil- hakee koulutuskorvausta. lee keskustella oppisopimuskeskuksen lään olevat ja päättyvät/päättyneet. C. ohjausryhmätyöskentely, johon kanssa. Jos koulutuksesta puuttuu vain Palautteen perusteella oppisopimuskes- ryhmien kohdalla osallistuu opiskelijoiden yksittäisiä tutkintotilaisuuksia, ei oppiso- kus kehittää omaa toimintaansa. ja työpaikkakouluttajien edustaja, koulu- pimusta jatketa. Oppisopimuskeskus on

4 1.5. Oppisopimuskeskuksen järjestämät työpaikkakouluttajien koulutukset Työpaikkakouluttajan rooli on oppisopimuskoulutuksessa tärkeä. Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on tukea työpaikkakouluttajia työssään. Koulutuksen kulkuun liittyvän yhteydenpidon lisäksi tarjoamme työpaikkakouluttajille koulutusta tehtäväänsä. Oppilaitoksilla on usein myös omia työpaikkakouluttajakoulutuksia. Yhteisen keskustelun perusteella tarjoamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuspaketin oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen tarjontaa yhdistäen Työpaikkakouluttajan perehdytyskoulutus Oppisopimuskeskus järjestää työpaikkakouluttajien perehdyttämiskoulutuksia ryhmämuotoisten koulutusten yhteydessä tyypillisesti yrityksen tiloissa. Koulutus räätälöidään yhdessä työnantajan kanssa. Kolmasti vuodessa järjestetään avoin, päivän mittainen koulutus Porvoossa. Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa työpaikkakouluttaja oppisopimuksen periaatteisiin ja antaa tietoa ohjaamisesta ja arvioinnista. TPK Koulutuksen sisältö on seuraava: oppisopimus koulutusmuotona ammatinhallinnan osa-alueet, ohjaaminen ja eri oppijatyypit tutkinnon perusteet, tutkinnon sisällön mukaiset työtehtävät arviointi Ratkaisukeskeinen työyhteisö Perehdyttämiskoulutuksen suorittaneille työpaikkakouluttajille tarjotaan myös Ben Furmanin ja Tapani Aholan kehittämä, kahden päivän mittainen Ratkaisukeskeinen työyhteisö koulutus. Koulutusohjelman tarkoituksena on perehdyttää asiakkaitamme kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä hyvän ja innostavan ilmapiirin aikaansaamiseksi. Kaksipäiväinen koulutus sisältää seuraavat osiot: Osio 1: Onnistumisen ilo Osio 2: Motivaatio ja coaching Osio 3: Ongelmien ratkaiseminen Osio 4: Kritiikin antaminen Osio 5: Kritiikin vastaanottaminen Osio 6: Loukkausten sopiminen Koulutuksen aikatauluista tiedotetaan oppisopimuskeskuksen internetsivuilla opso.fi. Koulutus ja siihen liittyvät materiaalit ovat osallistujille maksuttomia, samoin lounas ja taukokahvit Työpaikkakouluttajan jatkokoulutus Jatkokoulutuksessa keskitytään oppisopimuksen toteutus- ja päättövaiheen ohjauksen ja arvioinnin kysymyksiin. Koulutus toteutetaan joko avoimena ryhmänä Porvoossa tai yrityksen tiloissa.

5 Opettajana/kouluttajana oppisopimuskoulutuksessa Omalla työpaikalla oppiminen on oppisopimusopiskelun lähtökohta. Työ on oppisopimusopiskelijalle ensisijaisen tärkeä ja motivoi myös opiskelemaan tietopuolisia opintoja. Kouluttaja suunnittelee työssä oppimista ja tietopuolisia opintoja kokonaisuudeksi. Myös opetushallituksen määrittelemät tutkintojen ammattitaitovaatimukset asettavat haasteen koulutuksen suunnitteluun. Tietopuoliset opinnot tukevat työssä oppimista ja oppilaitoksessa opittua tulisi soveltaa työpaikalla. Tavoitteena on työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen vuoropuhelu. Oppisopimuskeskus pyrkii turvaamaan työssä oppimisen edellytykset. Oppisopimus on paitsi koulutusmuoto, myös työsopimus, jota säätelee työlainsäädäntö. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ovat oppisopimuskeskuksen arkea, joten ne kouluttaja voi ohjata hoidettavaksemme Kouluttajan ja työpaikan yhteistyö Kouluttajan perehtyminen työpaikkaan on tärkeää. Hänen tulisi tietää, mitä työtehtäviä opiskelija saa työssään tehdä. Näin mahdollistuu tietopuolisten opintojen sisältöjen parempi kohdentaminen. Tavoitteena on arvioida, mikä voidaan oppia työtä tehden ja mihin vaaditaan oppilaitospäiviä. Tarkoituksenmukaiset ja työtehtäviin liittyvät opintotehtävät ovat tärkeä työssä oppimisen tuki. Teoriakouluttajan, työpaikkakouluttajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan yhteistyöllä etsitään työpaikalle keinoja monipuoliseen työssä oppimiseen. Työelämäyhteydet ovat ammatilliselle koulutukselle erityisen tärkeitä Opiskelija tietopuolisissa opinnoissa Oppisopimusopiskelijan orientoituminen opintoihin on oleellista. Liian moni kokee jäävänsä yksin opintojensa kanssa ja kaipaa tukiverkostoa. Moni opiskelee omassa tahdissaan ilman vertaisryhmän tukea. Opiskelijapalaute kertoo, että opettajan/ kouluttajan yhteys opiskelijaan selkeästi motivoi sekä vahvistaa opiskelijan roolia. Henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä konkretisoi opiskelijalle sen mitä koulutuksen aikana tapahtuu. Oppisopimusopiskelijoilla korostuvat käytännön järjestelyt. Hyvin aikataulutetut ja sisällöllisesti suunnitellut oppilaitospäivät mahdollistavat tehokkaamman työssä opitun ja tietopuolisten opintojen yhteensovittamisen. Oppilaitospäivien sisältörungoista opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat tärkeää tietoa koulutusteemoista ja teoriaopintojen etenemisestä. Työnantaja tarvitsee mahdollisimman paljon tietoa ennalta. Esimerkiksi hyvissä ajoin saaduin lukujärjestyksin työvuorojärjestelyt voidaan hoitaa ongelmitta. OPPISOPIMUS Tällä sopimuksella on tänään sovittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nro 630/1998 ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nro 631/1998 mukaisesta oppisopimuskoulutuksesta. Tätä sopimusta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille ja yksi koulutuksen järjestäjälle. Sopijapuolet Opiskelijan nimi Opiskelijan henkilötunnus Työnantaja Työnantajan Y-tunnus Työnantajan tilinumero xxxxxx xxxxx Oppija Olli xxxxxx xxxx Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Työpaikkakouluttajan nimi Koulutuksen tavoite Koulutuslaji Tutkintotyyppi Näyttötutkinnon perusteella/ OPS-perusteiden mukaan Näyttötutkinnon tai opetussuunnitelman peruste Osaamisala Kouluttaja Kaarina Tutkinto Lisäkoulutus Erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon perusteella Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinto- ja/tai ammattinimike Sovittu oppiaika Koeaika Palkkauksen perusteet Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Oppiaikaan ei sisälly koeaikaa. KVTES Palkkaus tietopuolisen opetuksen ajalta Verkkosopimus x Kyllä Ei Sitoudumme hoitamaan oppisopimuksen koulutuskertomukseen/ -korvaushakemukseen liittyvät asiat internetissä toimivan verkkopalvelun välityksellä. Tunnistaminen tapahtuu työnantajalle ja opiskelijalle annettavien henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Allekirjoittaneina sitoudumme käyttämään saamiamme tunnuksia hyvien verkkoasiointikäytäntöjen mukaisesti. Kyllä Ei Paikka ja aika Porvoossa Työnantajan allekirjoitus Koulutuksen järjestäjän merkintöjä Oppisopimus on hyväksytty/hylätty pvm Opiskelijan allekirjoitus Oppisopimuksen rekisterinumero Päätöksen numero Koulutuksen järjestäjän allekirjoitus Yhteystiedot Oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Perämiehentie 6, PORVOO, Puh LIITTEET: Henkilökohtainen opiskeluohjelma Päätös opintososiaalisista eduista

6 Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö 3.1. Yhteistyötapaamiset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän sisäisen yhteistyön merkeissä tapaamme kerran tai kahdesti vuodessa suuremmalla joukolla. Tapaamiseen osallistuvat oppisopimuskeskuksen henkilökunta sekä oppilaitoksissa oppisopimuskoulutuksista vastaavat opettajat ja esimiehet. Tavoitteena on luoda katsaus tulevaan, oppia menneestä kaudesta ja samalla levittää eri alojen hyviä oppisopimuskäytäntöjä. Tämän lisäksi yhteistyöhön kuuluvat alakohtaiset tapaamiset, joissa koulutustarkastajat tapaavat opettajia/kouluttajia. Silloin käydään läpi mm. käynnissä olevien koulutusten etenemistä, oppisopimustoimiston sopimustilannetta, uusien koulutusten suunnittelua, mahdollisiin työnantajakontakteihin reagoimista sekä opiskelijoiden ja työnantajien palautteita. Tapaamisissa sovitaan myös koulutusten vastuuhenkilöt, aikataulut ja toteutustavat Työtehtäväkartoitus Tärkeä vaihe oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä on työpaikan työtehtäväkartoitus, jossa työtehtäviä käydään läpi tutkinnon perusteisiin peilaten. Työtehtäväkartoituksella kuvataan työssä oppimisen työtehtäviä ja selvitetään, mitä niistä työpaikka voi tarjota opiskelijalle. Koulutustarkastaja käyttää sitä apuvälineenä tutkinnon soveltuvuuden ja toteutumisen arviointiin työpaikoilla. Työtehtäväkartoitukseen osallistuvat yleensä opiskelija, koulutustarkastaja ja työpaikkakouluttaja Yhteinen koulutusten suunnittelu ja toteutus Yhteiset käytännöt tekevät palvelusta asiakaslähtöistä. Yhteistyömuotoja ovat mm. koulutusten suunnittelu ja tiedottaminen: työnantajakontaktit, aikataulutus, koulutusten siirtymiset ja peruuntumiset oppisopimusmuotoisen koulutuksen kehittäminen; henkilökohtaistamisen menetelmien yhteensovittaminen, uusien työssä oppimista tukevien toimintatapojen ja opetusmuotojen kokeilu, oppisopimusopiskelijoille erityisesti luotujen järjestelyjen testaus yhteiset infotilaisuudet ja ryhmien aloitukset, opiskelijoiden tapaamiset oppilaitoksessa opintojen etenemisen ongelmien käsittely mm. niistä ilmoittaminen oppisopimuskeskukselle. Nopea poissaoloihin reagointi ja syyn selvittäminen ehkäisee oppisopimusten purkua. työelämäyhteistyö: yhteiset työpaikkakäynnit, työpaikkakouluttajatapaamiset ja ohjausryhmät yhteinen koulutusten arviointi (opiskelijan ja työnantajan palautteet oppisopimustoimistolle, opiskelijan palautteet oppilaitokselle) Liite osallistumistodistukseen oppisopimuskoulutuksesta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ARVIOINTI TYÖPAIKALLA TAPAHTUNEESTA KOULUTUKSESTA Opiskelija Olli Oppija, A Työnantaja/ Kouluttava yritys Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Oppiaika Tutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon osat Arvosana Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä 2 Toiminnan johtaminen Kiitettävä 3 Olli Oppija A on osallistunut Johtamisen erikoisammattitutkinto valmistavaan oppisopimuskoulutukseen ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: TUTKINNON OSAT Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus OSALLISTUMISTODISTUS Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus ARVIOINTI Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä Toiminnan johtaminen Kiitettävä Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen Porvoossa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja Arvosanat Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Liitteet Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi

7 yhteinen markkinointi: esitteet ja mainonta. Oppisopimustoimisto markkinoi koulutusmuotoa ja oppilaitos koulutuksia. hankintasopimukset 3.4. Todistusasiat Sopimusajan päätyttyä oppilaitos toimittaa opiskelijan opintokortin oppisopimuskeskukselle. Opetushallitus on antanut määräyksen näyttötutkintoihin valmis- tavan koulutuksen todistuksista ja niihin kirjoitettavista tiedoista. Koulutuksen päätyttyä oppisopimuskeskus kokoaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppilaitoksen ja työnantajan arvioinneista. Oppilaitos toimittaa oppisopimuskeskukseen kopion opiskelijan tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tai opintokortista. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkinnon suorittaneiden määrällä arvioidaan koko verkoston toimivuutta. Oppisopimuskeskus raportoi koulutuksen järjestäjänä tutkinnon suorittaneiden määrän opetushallintoon. Tutkintojen suorittaminen on osa tulosrahoitusjärjestelmää.

8 Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen lomakkeita 4.1. Koulutushakemus ryhmille Työnantaja hakee oppisopimuskeskuksesta koulutuspaikkoja silloin, kun samasta organisaatiosta lähtee kouluttautumaan yli viisi henkilöä kerralla. Hakemuksen perusteella varataan koulutuspaikat ko. työnantajalle ja teoriakoulutuksen hankinta sekä oppisopimusten solmiminen voi käynnistyä Koulutuskertomus Työnantaja sitoutuu tarjoamaan tutkintoon liittyviä työtehtäviä ja riittävät resurssit työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta työpaikalla: rekrytoivassa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/ kk rekrytoivassa ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 100 euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/kk ei tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tapauskohtaisesti Koulutuskorvaukset maksetaan oppisopimuskeskukseen toimitettua koulutuskertomusta vastaan. Koulutuskertomuksen laatiminen edellyttää, että työpaikkakouluttaja ja opiskelija keskustelevat työssä oppimisen edistymisestä. Tällöin käydään läpi opiskelijan työtehtäviä ja ammattitaidon vahvuuksia sekä pohditaan jatkosuunnitelmia koulutuksen etenemiseksi. Opettajan/kouluttajan on hyvä korostaa ohjauskeskustelujen merkitystä molemmille osapuolille. Koulutuskertomus laaditaan kolmasti vuodessa touko-, syys- ja tammikuussa. Koulutuskertomus voidaan täyttää asiakkaan valinnan mukaan joko paperisena tai sähköisesti osoitteessa https:// sopimusweb.opso.fi/. Käyttäjätunnukset ja kirjautumisohjeet toimitetaan opiskelijalle ja työpaikkakouluttajalle oppisopimuskeskuksesta koulutuksen alussa. Unohtuneet tunnukset saa tilatuksi helpoiten em. kirjautumissivulta kohdasta Unohtuiko salasana?. Kirjautumissivulta löytyvät myös kirjautumisohjeet tarvittaessa Opintososiaaliset edut Jos opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen ajalta, oppisopimuskeskus maksaa verottomia opintososiaalisia etuja: päivärahaa 15 euroa opiskelupäivältä ja perheavustusta 17 euroa opiskelupäivältä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia matkakorvausta, jos yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa tai työpaikalta oppilaitokseen on yli 10 km. majoituskorvausta 8 euroa/vrk, jos oppilaitos on muualla kuin opiskelijan kotipaikkakunnalla. Tutkintotilaisuudet ja verkko-opintojen intensiivipäivät rinnastetaan tietopuolisiin koulutuspäiviin, jolloin opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuja. Etuja maksetaan vain oppisopimusajalta. Opiskelijan tulee pyytää oppilaitoksesta allekirjoitus opintososiaaliset edut lomakkeeseen vahvistukseksi läsnäolosta. Ilman oppilaitoksen allekirjoitusta hakemusta ei hyväksytä. Jos opiskelija on sairaana teoriapäivänä niin hän saa opintososiaalisia etuja lääkärintodistusta vastaan Muutoslomake Yleisimpiä oppisopimuksen muutoksia ovat oppisopimusajan muutos, työpaikkakouluttajan vaihtuminen ja sopimuksen purkaminen. Muutoksista neuvotellaan yhdessä koulutustarkastajan, opiskelijan ja työnantajan kesken. Sopimusajan muutos Oppisopimusaikaa voidaan jatkaa ja lyhentää perustelluista syistä. Sopimusaikaa lyhennetään useimmiten silloin, jos tutkinto on suoritettu arvioitua aiemmin. Sopimusaikaa voidaan jatkaa, jos valmistava koulutus viivästyy tai sopimus on ollut keskeytettynä. Sopimuksen keskeytys Oppisopimuksen voi keskeyttää yli kuukauden sairausloma, äitiys- ja vanhempainloma sekä armeija. Toisinaan myös työtilanteen ennakoimattomat muutokset voivat aiheuttaa keskeytyksen. Keskeytys ei ole lomautus. Keskeytyksen aikana oppisopimuskeskus ei maksa koulutuskorvauksia, opintososiaalisia etuuksia eikä tietopuolista koulutusta. Opiskelija ei saa osallistua tietopuoliseen koulutukseen keskeytyksen aikana. Sopimuksen purku Oppisopimus voidaan purkaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta /630, 3. luku 18 ): neljän kuukauden koeaikana, ellei työehtosopimuksessa ilmoiteta muuta koeaikaa opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, joutuessa konkurssiin tai kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain 8. luvun 1 ja 3 perustein.

9 KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Hakemus oppisopimuksen lisäkoulutuspaikoista ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, ei tutkintoon tähtäävä lisäkoulutus Vastaanottajan nimi ja osoite: Lähetetään koulutuksen järjestäjälle Hakijaorganisaation tiedot Organisaation nimi Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Internet-sivut Haettava koulutus Koulutuksen toivottu kesto ja ajankohta kk / 20 - / 20 Työnantaja Opiskelija Oppisopimuksen rekisterinumero Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Kouluttaja Kaarina PERÄMIEHENTIE PORVOO Työnantaja: Oppisopimuksen muutokset 1 (1) Opiskelija: Vastuullinen työpaikkakouluttaja: Koulutuksen tavoite: Sovittu oppiaika: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Oppija Olli Kouluttaja Kaarina Johtamisen erikoisammattitutkinto (18 kk) VÄLIARVIOINTI Rek.nro: Erityistoivomukset tai vaatimukset koulutuksen sisällölle Opiskelijoiden lukumäärä opiskelijaa Perustelut koulutustarpeelle Yhteystietojen muutokset Opiskelijan Työnantajan Uusi puhelinnumero Uusi sähköposti Uusi postiosoite Muu muutos Ammattitaidon arviointi = oppimisen seuranta opiskeluaikana Täyttöohje: opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä lomakkeen käydyn arviointikeskustelun pohjalta. Tarkemmat arviointikriteerit oppisopimuskansiossa. Tekniset ja taloudelliset taidot Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Toimii suunnitelmallisesti, soveltavasti, Hallitsee tekniikan, toimii Käyttää harjaantumattomasti luotettavasti ja teknisesti laadukkaasti. laadukkaasti ja työmenetelmiä, -tekniikoita ja Toiminta asiakaskeskeistä sekä laatuja kustannustietoista. tarvitsee lisää kokemusta. asiakaskeskeisesti, vaikka -välineitä. Tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Selvitys yrityksen/yritysten kyvystä tarjota toivotun tutkinnon mukaisia työtehtäviä Muuta Oppisopimuskeskuksen yhteyshenkilö nimi (mikäli alustavia neuvotteluja jo käyty) Päiväys ja hakijan allekirjoitus Oppisopimuskeskus täyttää ssa / 20 Allekirjoitus Hakemus saapunut / 20 Ennakkopäätös / 20 Päätös vahvistettu / 20 Vastuunalaisen kouluttajan vaihtuminen Uusi kouluttaja Puhelinnumero Työtehtävä Sähköposti Koulutus Työpaikan osoite Työkokemus alalta vuosina Oppiajan muutos Alkuperäisessä oppisopimuksessa sovittu oppiaika Uusi päättymispäivä on / 20 / 20 - / 20 Esitämme oppisopimusajan lyhentämistä jatkamista Perustelu: Uusi päättymispäivä (jos tiedossa) on Oppisopimuksen keskeytyminen / 20 Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä / 20 - / 20 ajalle Perustelu: Suunnitteluja kehittämistaidot Työelämän sosiaaliset taidot Toimii itsenäisesti jäsentäen työn tekemisensä osaksi kokonaisuutta. Haluaa ja kykenee kehittämään vastuullisesti itseään, työtään ja työyhteisöään. Hallitsee erilaiset työtilanteet sekä ihmissuhteet vastuullisesti ja työyhteisön yhteistyötä edistävästi. Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden nimi (opiskeluohjelmasta): Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Ottaa vastuuta, pystyy On harjaantumassa itsensä ja järjestelmällisyyteen, tilanteiden tekojensa arviointiin. Organisointitaito muotoutumassa ja aloitekyky arviointeihin ja palautteen vastaanottoon. kehittymässä. Kykenee toimimaan yhteistyössä Harjoittelee sosiaalisessa sekä ottamaan vastuuta itsestä ja työympäristössä toimimista. On työyhteisön jäsenistä. kasvamassa vastuuseen itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Ammattitaidon arviointi 1-3: taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Toiminnan johtaminen taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden arvosana 1-3: Oppisopimuksen purku Koeaikana Opiskelijan aloitteesta Yksimielisesti Työnantajan aloitteesta Perustelu: Purkupäivämäärä / 20 Allekirjoitukset Työnantaja Opiskelija Lasku opiskelijan opintososiaalisista eduista Lähettäjä rekno. Osoite Pvm. Vastaanottaja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Perämiehentie Porvoo Opintososiaaliset etuudet tietopuolisen koulutuksen ajalta Tietopuolisen koulutuksen päivämäärät: Oppilaitoksen edustajan vahvistus läsnäolopäivistä Oppilaitos Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus/ nimenselvennys Ansionmenetyksen korvaus Päiväraha 15 euroa x päivää =, euroa Perheavustus 17 euroa x päivää =, euroa Matka- ja majoituskorvaus Ansionmenetyskorvaus yhteensä, euroa Majoitus 8 euroa x päivää =, euroa Matkat opiskelupaikkakunnalle ja takaisin Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Matka- ja majoituskorvaus yhteensä, Opintososiaalisen etuudet yhteensä, euroa Opiskelijalle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen aikana ei tule Opiskelijan pankkiyhteys Opiskelijan allekirjoitus Tila varattu oppisopimuskeskuksen kirjanpitomerkinnöille: Vastaanotettu / Tarkastettu / Hyväksytty / Vientiselite TILI Kust.paikk Toim Ala Proj TL1 Veloitus Hyvitys

10 Usein kysyttyjä kysymyksiä ja annettuja vastauksia Opiskelijalta: Mitä voin opiskella oppisopimuksella? Mitä tahansa toisen asteen (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) tutkintoa. Joissakin erityistapauksissa rahoitamme myös tutkintoon johtamatonta, ammatillista täydennyskoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on nelisen sataa. Lisätietoa tutkintojen sisällöistä löydät vaikkapa opetushallituksen sivuilta tai osaamisen testaamiseen kehitetyiltä sivuilta www. osaan.fi. Pitääkö olla työpaikka? Kyllä pitää. Oppisopimus rakennetaan aina työ- tai virkasuhteen rinnalle tai vaihtoehtoisesti päätoimiselle yrittäjälle. Milloin oppisopimuksen voi aloittaa? Milloin tahansa. Oppisopimuksen aloituspäivä ei ole sidottu teoriakoulutuksen aloituspäivään, teoriakoulutus pitää kuitenkin aloittaa puolen vuoden kuluessa oppisopimusajan alkamisesta. Oman alasi koulutustarkastajalla on hyvä käsitys alan koulutustarjonnasta ja aloituspäivistä. Kuka päättää mistäkin? Opiskelija päättää haluaako opiskella, työnantaja päättää haluaako ko. opiskelijan työllistää ja kouluttaa ammattiin, koulutustarkastaja päättää riittävätkö työtehtävät ja työpaikalla annettava ohjaus halutun tutkinnon suorittamiseen. Voiko tavallisessa koulussa aloitetun tutkinnon suorittaa loppuun oppisopimuksella? Kyllä voi. Jos esimerkiksi työllistyt kesken ammattiopintojen, on erittäin viisasta suorittaa tutkinto loppuun lyhyen oppisopimuksen avulla. Voiko aikuinen opiskella oppisopimuksella? Pääsääntöisesti oppisopimusopiskelijat ovat aikuisia. Opiskelijoiden keski-ikä on yli 40 vuotta. Miten nuorena oppisopimuksen voi aloittaa? Pitää olla oppivelvollisuus suoritettu Miten oppisopimuskoulutus aloitetaan? Etsitään koulutukseen soveltuva työpaikka. Jos olet jo työsuhteessa tai yrittäjä, ota suoraan yhteyttä oman alasi koulutustarkastajaan. Löydät alat ja yhteystiedot osoitteesta Mistä löydän työpaikan? Oppisopimuskeskus ei valitettavasti välitä työpaikkoja. Ota ensisijaisesti yhteyttä työvoimatoimistoon ja ole suoraan yhteydessä työnantajiin. Onko osa-aikaisen mahdollista opiskella oppisopimuksella? Kyllä, jos työtä+teoriaopintoja kertyy yhteensä vähintään 25 tuntia viikossa. Kuinka kauan oppisopimus kestää? Riippuu täysin tutkinnosta ja opiskelijan aiemmasta osaamisesta/koulutuksesta. Oppisopimuksen minimipituus on 4 kuukautta ja tyypillinen kesto 1½ - 2½ vuotta. Kenellä on päävastuu kouluttamisesta? Päävastuu on työnantajalla ja työpaikkakouluttajalla. Missä ja miten teoriakoulutus järjestetään? Teoriakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa kautta Suomen. Tarvittaessa osaamista voidaan etsiä muualtakin EU:n alueelta. Oppisopimuskeskus kilpailuttaa teoriakouluttajat ja ostaa sinulle koulutuksen. Opiskelut rytmittyvät tapauskohtaisesti mutta tyypillisesti teoriapäiviä on 1-3 päivää kuukaudessa pois lukien tärkeimmät lomakaudet. Pitääkö olla työtön, jotta pääsee oppisopimukseen? Ei pidä. Työttömyys on ehto ainoastaan silloin, kun työnantajasi haluaa saada palkkaamisesi tueksi te-toimiston palkkatukea. Kuka päättää palkkatuesta? Työnantajan hakemuksesta työllistämistuesta päättää paikallinen te-toimisto. Oppisopimuskeskus lähettää te-toimistoon lausunnon päätöksen tueksi. Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden? Kyllä antaa. Perustutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja ammattitutkinnolla vastaavalle koulutusalalle jatko-opintokelpoisuuden. Saako oppisopimusopiskelija palkkaa? Kyllä saa. Palkkauksen on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen. Saanko palkkaa myös teoriapäivien ajalta? Työnantaja päättää tästä. Jos sinulle koituu teoriaopinnoista ansionmenetystä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelupäivältä 15 euron suuruisen päivärahan ja lisäksi 17 euron suuruisen perheavustuksen jos olet lapsen huoltaja. Saako oppisopimusopiskelijalomaa? Kyllä, lomat kertyvät vuosilomalain mukaisesti. Saanko matkakorvausta? Saat matkakorvausta tietopuolisen koulutuksen jaksolta meno-paluun halvimman matkustustaksan mukaisesti (linja-auto tai juna). Saako oppisopimusopiskelij opiskelija-alennukset? Ei saa koska on työsuhteessa. Mitä kuluja opiskelu minulle aiheuttaa? Joudut maksamaan opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun, jonka suuruus on 50,50 euroa. Oppimateriaaleista saattaa myös koitua kustannuksia.

11 Työnantajalta: Mitä taloudellista tukea saan oppisopimusopiskelijan kouluttamiseen? Oppisopimuskeskus maksaa koko oppisopimusajalta koulutuskorvausta, jonka suuruus lasketaan sopimuskohtaisesti. Keskimääriin perustutkintojen koulutuskorvaus on noin euroa/kk, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen noin euroa/kk. Työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen voi lisäksi hakea paikalliselta te-toimistolta palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2009 perustuen suuruus on 25,63 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Teoriakoulutuksen ja tutkintotilaisuuksien ostosta ja niihin liittyvistä kuluista vastaa oppisopimuskeskus. Miksi koulutuskorvausten määrät vaihtelevat? Määrät vaihtelevat koska teoriakoulutusten hinnat vaihtelevat alakohtaisesti hyvinkin paljon. Siksi jokaiselle oppisopimukselle lasketaan oma budjetti. Miten sitova oppisopimus on? Oppisopimus sitoo sekä opiskelijaa että työnantajaa määräaikaisen työsopimuksen ehdoin. Voiko samalla työnantajalla olla useampia oppisopimusopiskelijoita? Kyllä voi. Määrät vaihtelevat yhdestä opiskelijasta likemmäs sadan henkilön koulutushankkeisiin. Milloin oppisopimusrahoitusta voi saada henkilöstökoulutukseen? Silloin kun koulutus johtaa opetushallituksen hyväksymiin toisen asteen tutkintoihin. Muutaman päivän mittaisia lyhytkursseja oppisopimuskeskus ei rahoita. Voiko nykyistä henkilökuntaa kouluttaa oppisopimuksella? Kyllä, työsuhteessa olevien oppisopimuskoulutus on itse asiassa yleisempää kuin rekrytoiva koulutus. Voiko työnantaja itse kouluttautua oppisopimuksella? Kyllä voi. Johtamis- ja esimieskoulutukset ovat suosittuja. Saanko päättää mistä oppilaitoksesta työntekijöiden koulutus hankitaan? Valitettavasti oppisopimuskeskukset ovat julkisina toimijoina velvollisia kilpailuttamaan koulutuspalvelut. Koulutukseen liittyvistä toiveista ja painotuksista kannattaa silti neuvotella oppisopimuskeskuksen kanssa. Oman kuntayhtymän puitteissa eli Edupolin ja Amiston kanssa toimiessaan Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus voi kuitenkin hankkia teorian suoraan ilman kilpailutusta. Onko oppisopimusopiskelija pakko työllistää oppisopimusajan päätyttyä? Ei ole. Yli 80% opiskelijoista työllistyy samaan yritykseen koska tuntee talon tavat ja ammattitaito on hioutunut juuri opiskelutyöpaikkaan sopivaksi mutta pakollista työllistäminen ei ole. Minkälaista palkkaa oppisopimusopiskelijalle maksetaan? Kunkin alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Joissakin työehtosopimuksissa on määritelty oppisopimusopiskelijan palkka erikseen. Voiko korkea-asteen tutkintoja opiskella oppisopimuksella? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat täydennyskoulutuksena oppimuskoulutuksen tyyppistä koulutusta. Ota yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena ole.

12 Yhteistyössä: Bjarne Grönholm koulutustarkastaja kiinteistöpalvelut, rakennusala ja talotekniikka, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka, luonnonvara-alat Annu Jokela-Ylipiha oppisopimusjohtaja IT-ala, tekstiili- ja vaatetusala, turvallisuusala Hilkka Lipasti oppisopimussihteeri asiakaspalvelu Heikki Raitavuo koulutustarkastaja johtamiskoulutukset,elintarvikeala, hyvinvointialat, kasvatusala, prosessi-, kemianja materiaalitekniikka, logistiikka, sosiaalija terveysala, majoitus- ja ravitsemusala Leena Sihvonen koulutustarkastaja kaupan ala, kulttuuriala, matkailuala, luonnonvara-alat Petri Simander koulutustarkastaja yrittäjäkoulutukset, ajoneuvotekniikka, graafinen ala. kone- ja metalliala, sähkö ja automaatioala Anja Sivonen hrd-assistentti asiakaspalvelu Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Puh ,

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja tieto-

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen. 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto

PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen. 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto Sivu 2 / 8 Helsingin oppisopimustoimiston itsearviointi Arviointialue: Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA OMISTAUTUNUT SINULLE Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Oppisopimus on yhteistyötä,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 Kansion sisältö oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 3 Mitä oppisopimuskoulutus on?... 3 Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät... 4 Työsuhteeseen liittyvät asiat...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Rastor Oy www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen!

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Miia Salonen toteuttaa unelmaansa ja opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Opiskelun ja työn yhdistäminen on mukavaa

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot