Yhteistyössä oppimisen puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyössä oppimisen puolesta"

Transkriptio

1

2 Yhteistyössä oppimisen puolesta Oppisopimuskoulutus on yksilöllistä opiskelua työtä tekemällä sen me tiedämme. Toimijoina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. Tässä esitteessä keskitymme oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen väliseen yhteistyöhön. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen ja oppilaitosten yhteinen tavoite on saada työelämään osaavia ammattilaisia. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omien oppilaitosten Edupolin ja Amiston kanssa sekä kilpailutusperiaatteella useiden eri oppilaitosten kanssa. Koulutustarkastajien työnjako perustuu toimialoihin, puhumme klustereista. Pääsääntöisesti koulutustarkastaja tekee samalle alalle, samaan yritykseen kaikki tarvittavat tutkinnot. Koulutustarkastajat ja oppilaitosten vastuuhenkilöt (Edupolissa useimmiten tiimipäällikkö) muodostavat työparin. Työpari koordinoi meneillään olevia koulutuksia ja suunnittelee myös uusia koulutuksia asiakaskontaktien perusteella saatujen tietojen ja toiveiden perusteella Toimintamalli Oppisopimustoiminnan perustana on asiakaslähtöisyys. Oppilaitoksia ja oppisopimuskeskusta yhdistävät yhteiset asiakkaat, joita ovat opiskelijat ja työnantajat. Oppisopimuskeskus tarjoaa yhdessä oppilaitosten kanssa opiskelijoille ja työnantajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa koulutuksista sekä oppisopimuksesta koulutusmuotona. Oikea ja riittävä tieto auttaa asiakasta koulutuspäätöksessä. Tutkintojen suorittamista ja keskeyttämisiä tarkasteltaessa on tullut esille, että asiakkaiden realistiset odotukset auttavat heitä onnistuneeseen tutkinnon suorittamiseen. Oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen yhteisenä tavoitteena on luoda edellytykset koulutusten sujuvaan aloitukseen sekä läpiviemiseen. Oppisopimuskoulutus toteutetaan verkostoyhteistyönä, jossa ovat mukana oppilaitos, oppisopimuskeskus, työnantaja/työpaikkakouluttaja ja opiskelija. Toimivan oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on verkoston osapuolten tietoisuus omista vastuistaan oppisopimuksen aikana. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen tärkeimmät tehtävät opiskelijan ja työnantajan näkökulmasta ovat neuvonta ja tiedottaminen sekä oppisopimuskoulutuksen hallinnointi. Oppilaitosyhteistyössä korostuu erityisesti suunnittelu- ja kehittämistyö sekä oppisopimuskoulutuksen etenemisen seuranta ja jatkuva kehittäminen Kilpailutus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus kilpailuttaa kaikki oman kuntayhtymän ulkopuoliset hankinnat, joiden hankintahinta ylittää tavara- ja palveluhankinnalle kuntayhtymässä asetetun euron kynnysarvon. Avoimena hankintamenettelynä toteutettu kilpailutusprosessi etenee seuraavasti: A. Koulutustarkastaja kokoaa koulutukseen kohdistuvat toiveet ja muut hankintakriteerit. B. Tarjouspyyntö julkaistaan HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) C. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään sähköpostitse kiinnostuneille. D. Tarjouspyynnössä merkittyyn päivämäärään mennessä tulleet kysymykset kootaan yhteen, niihin laaditaan vastaukset ja lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille yhteisesti. E. Tarjousajan päätyttyä pidetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten avauskokous. HUOM! Puutteelliset tarjoukset joudumme jättämään tarjousvertailun ulkopuolelle. F. Järjestetään sisäinen, dokumentoitu tarjousten vertailukokous. G. Tarjouskilpailun tuloksesta ilmoitetaan kaikille osallistuneille. H. Tiedon lähettämisestä 21 vuorokauden kuluttua voidaan aikaisintaan kirjoittaa hankintasopimus valitun teoriakouluttajan kanssa Etukäteistyön merkitys Oppisopimuskeskuksen toiminnan pääpaino on ennen sopimuksia tehtävässä etukäteistyössä. Oppisopimuskeskuksessa ollaan valmiita suunnittelemaan koulutuksia yhdessä opettajien ja työnantajien kanssa. Tavoitteena on koulutusten tuotteistaminen verkoston yhteistyönä. Tuotteistamisella rakennetaan asiakkaille etukäteen suunniteltuja koulutusratkaisuja. Koulutuksia muokataan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi yhdessä asiakkaiden ja oppilaitosten kanssa. Ennen oppisopimuksen solmimista asiakkaiden kanssa suunnitellaan koulutuksen toteutustapa, sisältö ja kesto. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat tietävät mitä opiskelu edellyttää ja miten koulutus etenee. Mahdollisilta yllätyksiltä vältytään, koska tuotteistamisella voidaan ennakoida joitakin koulutuksen ongelmakohtia Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö ennen sopimusta Ennen sopimuksen solmimista oppisopimuskeskus pyytää tarvittaessa opettajan arvion opiskelijan valmiuksista tutkinnon suorittamiseen. Joissakin tapauksissa työpaikan soveltuvuus ja sopimusaika varmistetaan opettajalta. Oppisopimus voidaan solmia aikaisintaan puoli vuotta ennen tietopuolisen koulutuksen alkua, jolloin koulutus alkaa työssä oppimisella. Oppisopimuksen solmimistilanteessa koulutustarkastaja käy läpi opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa työtehtäväkartoituksen. Suositeltavaa on, että kunkin alan kartoitukset suunnitellaan opettajan ja koulutustarkastajan yhteistyönä sellaisiksi, että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia: asiakkaita,

3 oppisopimustoimistoa ja opettajaa. Näin tuksen vastuukouluttaja ja alasta vastaa- sopinut useimpien oppilaitosten kanssa, asiakasta ei kuormiteta monella eri lo- va koulutustarkastaja. Ohjausryhmässä että opiskelijalla on mahdollisuus suorit- makkeella. osapuolet pääsevät hyvin vaikuttamaan taa tutkinto puolen vuoden kuluessa so- koulutuksen toteutukseen ja suunnitte- pimuksen päättymispäivästä. luun. Eräissä koulutuksissa järjestetään 1.4. Oppisopimuskoulu tuksen koordinointi D. yhteydenotto asiakkaaseen sopi- säännöllisiä työpaikkakouluttajien tapaa- muksen päättyessä. Tällöin varmistetaan misia. Näitä organisoi niin oppilaitos kuin Oppisopimuksen solmimisen jälkeen alkaa kuinka opiskelija on edennyt opinnois- oppisopimustoimistokin. koulutuksen koordinointi, johon kuuluu mm. saan. Oppisopimuskeskus selvittää va- on koettu kaikkien osapuolten kesken A. yhteydenotto työpaikkaan koulu- linnaiset opintokokonaisuudet ja pyytää tehokkaiksi niin tiedonjaon kuin ongel- työnantajan loppuarviointia. Jos koulutus matilanteidenkin selvittämisen kannalta. tuksen alkuvaiheessa. Tapaamiset B. kolmesti vuodessa lähetettävä on vielä kesken, oppisopimustoimisto Työpaikkakouluttajien tapaamiset vahvis- koulutuskertomus. Sen tarkoituksena on pyytää opiskelijaa keskustelemaan työn- tavat kouluttajan omaa ohjausroolia. käynnistää ja ylläpitää työpaikkakoulutta- antajan ja opettajan kanssa opintojensa Syksyisin oppisopimuskeskus lähet- jan ja opiskelijan välillä työssä oppimisen loppuun saattamisesta. Sopimusta ei tää asiakkailleen kyselyn. Asiakaspalaut- ohjauskeskustelua. Samalla työnantaja jatketa automaattisesti, vaan asiasta tu- teet kerätään ryhmiltä alkavat, meneil- hakee koulutuskorvausta. lee keskustella oppisopimuskeskuksen lään olevat ja päättyvät/päättyneet. C. ohjausryhmätyöskentely, johon kanssa. Jos koulutuksesta puuttuu vain Palautteen perusteella oppisopimuskes- ryhmien kohdalla osallistuu opiskelijoiden yksittäisiä tutkintotilaisuuksia, ei oppiso- kus kehittää omaa toimintaansa. ja työpaikkakouluttajien edustaja, koulu- pimusta jatketa. Oppisopimuskeskus on

4 1.5. Oppisopimuskeskuksen järjestämät työpaikkakouluttajien koulutukset Työpaikkakouluttajan rooli on oppisopimuskoulutuksessa tärkeä. Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on tukea työpaikkakouluttajia työssään. Koulutuksen kulkuun liittyvän yhteydenpidon lisäksi tarjoamme työpaikkakouluttajille koulutusta tehtäväänsä. Oppilaitoksilla on usein myös omia työpaikkakouluttajakoulutuksia. Yhteisen keskustelun perusteella tarjoamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuspaketin oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen tarjontaa yhdistäen Työpaikkakouluttajan perehdytyskoulutus Oppisopimuskeskus järjestää työpaikkakouluttajien perehdyttämiskoulutuksia ryhmämuotoisten koulutusten yhteydessä tyypillisesti yrityksen tiloissa. Koulutus räätälöidään yhdessä työnantajan kanssa. Kolmasti vuodessa järjestetään avoin, päivän mittainen koulutus Porvoossa. Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa työpaikkakouluttaja oppisopimuksen periaatteisiin ja antaa tietoa ohjaamisesta ja arvioinnista. TPK Koulutuksen sisältö on seuraava: oppisopimus koulutusmuotona ammatinhallinnan osa-alueet, ohjaaminen ja eri oppijatyypit tutkinnon perusteet, tutkinnon sisällön mukaiset työtehtävät arviointi Ratkaisukeskeinen työyhteisö Perehdyttämiskoulutuksen suorittaneille työpaikkakouluttajille tarjotaan myös Ben Furmanin ja Tapani Aholan kehittämä, kahden päivän mittainen Ratkaisukeskeinen työyhteisö koulutus. Koulutusohjelman tarkoituksena on perehdyttää asiakkaitamme kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä hyvän ja innostavan ilmapiirin aikaansaamiseksi. Kaksipäiväinen koulutus sisältää seuraavat osiot: Osio 1: Onnistumisen ilo Osio 2: Motivaatio ja coaching Osio 3: Ongelmien ratkaiseminen Osio 4: Kritiikin antaminen Osio 5: Kritiikin vastaanottaminen Osio 6: Loukkausten sopiminen Koulutuksen aikatauluista tiedotetaan oppisopimuskeskuksen internetsivuilla opso.fi. Koulutus ja siihen liittyvät materiaalit ovat osallistujille maksuttomia, samoin lounas ja taukokahvit Työpaikkakouluttajan jatkokoulutus Jatkokoulutuksessa keskitytään oppisopimuksen toteutus- ja päättövaiheen ohjauksen ja arvioinnin kysymyksiin. Koulutus toteutetaan joko avoimena ryhmänä Porvoossa tai yrityksen tiloissa.

5 Opettajana/kouluttajana oppisopimuskoulutuksessa Omalla työpaikalla oppiminen on oppisopimusopiskelun lähtökohta. Työ on oppisopimusopiskelijalle ensisijaisen tärkeä ja motivoi myös opiskelemaan tietopuolisia opintoja. Kouluttaja suunnittelee työssä oppimista ja tietopuolisia opintoja kokonaisuudeksi. Myös opetushallituksen määrittelemät tutkintojen ammattitaitovaatimukset asettavat haasteen koulutuksen suunnitteluun. Tietopuoliset opinnot tukevat työssä oppimista ja oppilaitoksessa opittua tulisi soveltaa työpaikalla. Tavoitteena on työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen vuoropuhelu. Oppisopimuskeskus pyrkii turvaamaan työssä oppimisen edellytykset. Oppisopimus on paitsi koulutusmuoto, myös työsopimus, jota säätelee työlainsäädäntö. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ovat oppisopimuskeskuksen arkea, joten ne kouluttaja voi ohjata hoidettavaksemme Kouluttajan ja työpaikan yhteistyö Kouluttajan perehtyminen työpaikkaan on tärkeää. Hänen tulisi tietää, mitä työtehtäviä opiskelija saa työssään tehdä. Näin mahdollistuu tietopuolisten opintojen sisältöjen parempi kohdentaminen. Tavoitteena on arvioida, mikä voidaan oppia työtä tehden ja mihin vaaditaan oppilaitospäiviä. Tarkoituksenmukaiset ja työtehtäviin liittyvät opintotehtävät ovat tärkeä työssä oppimisen tuki. Teoriakouluttajan, työpaikkakouluttajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan yhteistyöllä etsitään työpaikalle keinoja monipuoliseen työssä oppimiseen. Työelämäyhteydet ovat ammatilliselle koulutukselle erityisen tärkeitä Opiskelija tietopuolisissa opinnoissa Oppisopimusopiskelijan orientoituminen opintoihin on oleellista. Liian moni kokee jäävänsä yksin opintojensa kanssa ja kaipaa tukiverkostoa. Moni opiskelee omassa tahdissaan ilman vertaisryhmän tukea. Opiskelijapalaute kertoo, että opettajan/ kouluttajan yhteys opiskelijaan selkeästi motivoi sekä vahvistaa opiskelijan roolia. Henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä konkretisoi opiskelijalle sen mitä koulutuksen aikana tapahtuu. Oppisopimusopiskelijoilla korostuvat käytännön järjestelyt. Hyvin aikataulutetut ja sisällöllisesti suunnitellut oppilaitospäivät mahdollistavat tehokkaamman työssä opitun ja tietopuolisten opintojen yhteensovittamisen. Oppilaitospäivien sisältörungoista opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat tärkeää tietoa koulutusteemoista ja teoriaopintojen etenemisestä. Työnantaja tarvitsee mahdollisimman paljon tietoa ennalta. Esimerkiksi hyvissä ajoin saaduin lukujärjestyksin työvuorojärjestelyt voidaan hoitaa ongelmitta. OPPISOPIMUS Tällä sopimuksella on tänään sovittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nro 630/1998 ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nro 631/1998 mukaisesta oppisopimuskoulutuksesta. Tätä sopimusta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille ja yksi koulutuksen järjestäjälle. Sopijapuolet Opiskelijan nimi Opiskelijan henkilötunnus Työnantaja Työnantajan Y-tunnus Työnantajan tilinumero xxxxxx xxxxx Oppija Olli xxxxxx xxxx Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Työpaikkakouluttajan nimi Koulutuksen tavoite Koulutuslaji Tutkintotyyppi Näyttötutkinnon perusteella/ OPS-perusteiden mukaan Näyttötutkinnon tai opetussuunnitelman peruste Osaamisala Kouluttaja Kaarina Tutkinto Lisäkoulutus Erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon perusteella Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinto- ja/tai ammattinimike Sovittu oppiaika Koeaika Palkkauksen perusteet Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Oppiaikaan ei sisälly koeaikaa. KVTES Palkkaus tietopuolisen opetuksen ajalta Verkkosopimus x Kyllä Ei Sitoudumme hoitamaan oppisopimuksen koulutuskertomukseen/ -korvaushakemukseen liittyvät asiat internetissä toimivan verkkopalvelun välityksellä. Tunnistaminen tapahtuu työnantajalle ja opiskelijalle annettavien henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Allekirjoittaneina sitoudumme käyttämään saamiamme tunnuksia hyvien verkkoasiointikäytäntöjen mukaisesti. Kyllä Ei Paikka ja aika Porvoossa Työnantajan allekirjoitus Koulutuksen järjestäjän merkintöjä Oppisopimus on hyväksytty/hylätty pvm Opiskelijan allekirjoitus Oppisopimuksen rekisterinumero Päätöksen numero Koulutuksen järjestäjän allekirjoitus Yhteystiedot Oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Perämiehentie 6, PORVOO, Puh LIITTEET: Henkilökohtainen opiskeluohjelma Päätös opintososiaalisista eduista

6 Opettajan/kouluttajan ja koulutustarkastajan yhteistyö 3.1. Yhteistyötapaamiset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän sisäisen yhteistyön merkeissä tapaamme kerran tai kahdesti vuodessa suuremmalla joukolla. Tapaamiseen osallistuvat oppisopimuskeskuksen henkilökunta sekä oppilaitoksissa oppisopimuskoulutuksista vastaavat opettajat ja esimiehet. Tavoitteena on luoda katsaus tulevaan, oppia menneestä kaudesta ja samalla levittää eri alojen hyviä oppisopimuskäytäntöjä. Tämän lisäksi yhteistyöhön kuuluvat alakohtaiset tapaamiset, joissa koulutustarkastajat tapaavat opettajia/kouluttajia. Silloin käydään läpi mm. käynnissä olevien koulutusten etenemistä, oppisopimustoimiston sopimustilannetta, uusien koulutusten suunnittelua, mahdollisiin työnantajakontakteihin reagoimista sekä opiskelijoiden ja työnantajien palautteita. Tapaamisissa sovitaan myös koulutusten vastuuhenkilöt, aikataulut ja toteutustavat Työtehtäväkartoitus Tärkeä vaihe oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä on työpaikan työtehtäväkartoitus, jossa työtehtäviä käydään läpi tutkinnon perusteisiin peilaten. Työtehtäväkartoituksella kuvataan työssä oppimisen työtehtäviä ja selvitetään, mitä niistä työpaikka voi tarjota opiskelijalle. Koulutustarkastaja käyttää sitä apuvälineenä tutkinnon soveltuvuuden ja toteutumisen arviointiin työpaikoilla. Työtehtäväkartoitukseen osallistuvat yleensä opiskelija, koulutustarkastaja ja työpaikkakouluttaja Yhteinen koulutusten suunnittelu ja toteutus Yhteiset käytännöt tekevät palvelusta asiakaslähtöistä. Yhteistyömuotoja ovat mm. koulutusten suunnittelu ja tiedottaminen: työnantajakontaktit, aikataulutus, koulutusten siirtymiset ja peruuntumiset oppisopimusmuotoisen koulutuksen kehittäminen; henkilökohtaistamisen menetelmien yhteensovittaminen, uusien työssä oppimista tukevien toimintatapojen ja opetusmuotojen kokeilu, oppisopimusopiskelijoille erityisesti luotujen järjestelyjen testaus yhteiset infotilaisuudet ja ryhmien aloitukset, opiskelijoiden tapaamiset oppilaitoksessa opintojen etenemisen ongelmien käsittely mm. niistä ilmoittaminen oppisopimuskeskukselle. Nopea poissaoloihin reagointi ja syyn selvittäminen ehkäisee oppisopimusten purkua. työelämäyhteistyö: yhteiset työpaikkakäynnit, työpaikkakouluttajatapaamiset ja ohjausryhmät yhteinen koulutusten arviointi (opiskelijan ja työnantajan palautteet oppisopimustoimistolle, opiskelijan palautteet oppilaitokselle) Liite osallistumistodistukseen oppisopimuskoulutuksesta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ARVIOINTI TYÖPAIKALLA TAPAHTUNEESTA KOULUTUKSESTA Opiskelija Olli Oppija, A Työnantaja/ Kouluttava yritys Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Oppiaika Tutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon osat Arvosana Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä 2 Toiminnan johtaminen Kiitettävä 3 Olli Oppija A on osallistunut Johtamisen erikoisammattitutkinto valmistavaan oppisopimuskoulutukseen ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: TUTKINNON OSAT Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus OSALLISTUMISTODISTUS Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus ARVIOINTI Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Hyvä Toiminnan johtaminen Kiitettävä Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen Porvoossa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Annu Jokela-Ylipiha Oppisopimusjohtaja Arvosanat Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Liitteet Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi

7 yhteinen markkinointi: esitteet ja mainonta. Oppisopimustoimisto markkinoi koulutusmuotoa ja oppilaitos koulutuksia. hankintasopimukset 3.4. Todistusasiat Sopimusajan päätyttyä oppilaitos toimittaa opiskelijan opintokortin oppisopimuskeskukselle. Opetushallitus on antanut määräyksen näyttötutkintoihin valmis- tavan koulutuksen todistuksista ja niihin kirjoitettavista tiedoista. Koulutuksen päätyttyä oppisopimuskeskus kokoaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppilaitoksen ja työnantajan arvioinneista. Oppilaitos toimittaa oppisopimuskeskukseen kopion opiskelijan tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tai opintokortista. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkinnon suorittaneiden määrällä arvioidaan koko verkoston toimivuutta. Oppisopimuskeskus raportoi koulutuksen järjestäjänä tutkinnon suorittaneiden määrän opetushallintoon. Tutkintojen suorittaminen on osa tulosrahoitusjärjestelmää.

8 Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen lomakkeita 4.1. Koulutushakemus ryhmille Työnantaja hakee oppisopimuskeskuksesta koulutuspaikkoja silloin, kun samasta organisaatiosta lähtee kouluttautumaan yli viisi henkilöä kerralla. Hakemuksen perusteella varataan koulutuspaikat ko. työnantajalle ja teoriakoulutuksen hankinta sekä oppisopimusten solmiminen voi käynnistyä Koulutuskertomus Työnantaja sitoutuu tarjoamaan tutkintoon liittyviä työtehtäviä ja riittävät resurssit työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta työpaikalla: rekrytoivassa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/ kk rekrytoivassa ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 100 euroa/kk, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa euroa/kk ei tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tapauskohtaisesti Koulutuskorvaukset maksetaan oppisopimuskeskukseen toimitettua koulutuskertomusta vastaan. Koulutuskertomuksen laatiminen edellyttää, että työpaikkakouluttaja ja opiskelija keskustelevat työssä oppimisen edistymisestä. Tällöin käydään läpi opiskelijan työtehtäviä ja ammattitaidon vahvuuksia sekä pohditaan jatkosuunnitelmia koulutuksen etenemiseksi. Opettajan/kouluttajan on hyvä korostaa ohjauskeskustelujen merkitystä molemmille osapuolille. Koulutuskertomus laaditaan kolmasti vuodessa touko-, syys- ja tammikuussa. Koulutuskertomus voidaan täyttää asiakkaan valinnan mukaan joko paperisena tai sähköisesti osoitteessa https:// sopimusweb.opso.fi/. Käyttäjätunnukset ja kirjautumisohjeet toimitetaan opiskelijalle ja työpaikkakouluttajalle oppisopimuskeskuksesta koulutuksen alussa. Unohtuneet tunnukset saa tilatuksi helpoiten em. kirjautumissivulta kohdasta Unohtuiko salasana?. Kirjautumissivulta löytyvät myös kirjautumisohjeet tarvittaessa Opintososiaaliset edut Jos opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen ajalta, oppisopimuskeskus maksaa verottomia opintososiaalisia etuja: päivärahaa 15 euroa opiskelupäivältä ja perheavustusta 17 euroa opiskelupäivältä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia matkakorvausta, jos yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa tai työpaikalta oppilaitokseen on yli 10 km. majoituskorvausta 8 euroa/vrk, jos oppilaitos on muualla kuin opiskelijan kotipaikkakunnalla. Tutkintotilaisuudet ja verkko-opintojen intensiivipäivät rinnastetaan tietopuolisiin koulutuspäiviin, jolloin opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuja. Etuja maksetaan vain oppisopimusajalta. Opiskelijan tulee pyytää oppilaitoksesta allekirjoitus opintososiaaliset edut lomakkeeseen vahvistukseksi läsnäolosta. Ilman oppilaitoksen allekirjoitusta hakemusta ei hyväksytä. Jos opiskelija on sairaana teoriapäivänä niin hän saa opintososiaalisia etuja lääkärintodistusta vastaan Muutoslomake Yleisimpiä oppisopimuksen muutoksia ovat oppisopimusajan muutos, työpaikkakouluttajan vaihtuminen ja sopimuksen purkaminen. Muutoksista neuvotellaan yhdessä koulutustarkastajan, opiskelijan ja työnantajan kesken. Sopimusajan muutos Oppisopimusaikaa voidaan jatkaa ja lyhentää perustelluista syistä. Sopimusaikaa lyhennetään useimmiten silloin, jos tutkinto on suoritettu arvioitua aiemmin. Sopimusaikaa voidaan jatkaa, jos valmistava koulutus viivästyy tai sopimus on ollut keskeytettynä. Sopimuksen keskeytys Oppisopimuksen voi keskeyttää yli kuukauden sairausloma, äitiys- ja vanhempainloma sekä armeija. Toisinaan myös työtilanteen ennakoimattomat muutokset voivat aiheuttaa keskeytyksen. Keskeytys ei ole lomautus. Keskeytyksen aikana oppisopimuskeskus ei maksa koulutuskorvauksia, opintososiaalisia etuuksia eikä tietopuolista koulutusta. Opiskelija ei saa osallistua tietopuoliseen koulutukseen keskeytyksen aikana. Sopimuksen purku Oppisopimus voidaan purkaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta /630, 3. luku 18 ): neljän kuukauden koeaikana, ellei työehtosopimuksessa ilmoiteta muuta koeaikaa opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, joutuessa konkurssiin tai kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain 8. luvun 1 ja 3 perustein.

9 KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Hakemus oppisopimuksen lisäkoulutuspaikoista ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, ei tutkintoon tähtäävä lisäkoulutus Vastaanottajan nimi ja osoite: Lähetetään koulutuksen järjestäjälle Hakijaorganisaation tiedot Organisaation nimi Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Internet-sivut Haettava koulutus Koulutuksen toivottu kesto ja ajankohta kk / 20 - / 20 Työnantaja Opiskelija Oppisopimuksen rekisterinumero Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Kouluttaja Kaarina PERÄMIEHENTIE PORVOO Työnantaja: Oppisopimuksen muutokset 1 (1) Opiskelija: Vastuullinen työpaikkakouluttaja: Koulutuksen tavoite: Sovittu oppiaika: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä OPPISOPIMUSKESKUS Oppija Olli Kouluttaja Kaarina Johtamisen erikoisammattitutkinto (18 kk) VÄLIARVIOINTI Rek.nro: Erityistoivomukset tai vaatimukset koulutuksen sisällölle Opiskelijoiden lukumäärä opiskelijaa Perustelut koulutustarpeelle Yhteystietojen muutokset Opiskelijan Työnantajan Uusi puhelinnumero Uusi sähköposti Uusi postiosoite Muu muutos Ammattitaidon arviointi = oppimisen seuranta opiskeluaikana Täyttöohje: opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä lomakkeen käydyn arviointikeskustelun pohjalta. Tarkemmat arviointikriteerit oppisopimuskansiossa. Tekniset ja taloudelliset taidot Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Toimii suunnitelmallisesti, soveltavasti, Hallitsee tekniikan, toimii Käyttää harjaantumattomasti luotettavasti ja teknisesti laadukkaasti. laadukkaasti ja työmenetelmiä, -tekniikoita ja Toiminta asiakaskeskeistä sekä laatuja kustannustietoista. tarvitsee lisää kokemusta. asiakaskeskeisesti, vaikka -välineitä. Tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Selvitys yrityksen/yritysten kyvystä tarjota toivotun tutkinnon mukaisia työtehtäviä Muuta Oppisopimuskeskuksen yhteyshenkilö nimi (mikäli alustavia neuvotteluja jo käyty) Päiväys ja hakijan allekirjoitus Oppisopimuskeskus täyttää ssa / 20 Allekirjoitus Hakemus saapunut / 20 Ennakkopäätös / 20 Päätös vahvistettu / 20 Vastuunalaisen kouluttajan vaihtuminen Uusi kouluttaja Puhelinnumero Työtehtävä Sähköposti Koulutus Työpaikan osoite Työkokemus alalta vuosina Oppiajan muutos Alkuperäisessä oppisopimuksessa sovittu oppiaika Uusi päättymispäivä on / 20 / 20 - / 20 Esitämme oppisopimusajan lyhentämistä jatkamista Perustelu: Uusi päättymispäivä (jos tiedossa) on Oppisopimuksen keskeytyminen / 20 Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä / 20 - / 20 ajalle Perustelu: Suunnitteluja kehittämistaidot Työelämän sosiaaliset taidot Toimii itsenäisesti jäsentäen työn tekemisensä osaksi kokonaisuutta. Haluaa ja kykenee kehittämään vastuullisesti itseään, työtään ja työyhteisöään. Hallitsee erilaiset työtilanteet sekä ihmissuhteet vastuullisesti ja työyhteisön yhteistyötä edistävästi. Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden nimi (opiskeluohjelmasta): Organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu Ottaa vastuuta, pystyy On harjaantumassa itsensä ja järjestelmällisyyteen, tilanteiden tekojensa arviointiin. Organisointitaito muotoutumassa ja aloitekyky arviointeihin ja palautteen vastaanottoon. kehittymässä. Kykenee toimimaan yhteistyössä Harjoittelee sosiaalisessa sekä ottamaan vastuuta itsestä ja työympäristössä toimimista. On työyhteisön jäsenistä. kasvamassa vastuuseen itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Ammattitaidon arviointi 1-3: taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Toiminnan johtaminen taloudelliset taidot 1-3 Suunnittelu- ja kehittämistaidot 1-3 Työelämän sosiaaliset taidot 1-3 Sanallinen arviointi: Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden arvosana 1-3: Oppisopimuksen purku Koeaikana Opiskelijan aloitteesta Yksimielisesti Työnantajan aloitteesta Perustelu: Purkupäivämäärä / 20 Allekirjoitukset Työnantaja Opiskelija Lasku opiskelijan opintososiaalisista eduista Lähettäjä rekno. Osoite Pvm. Vastaanottaja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Perämiehentie Porvoo Opintososiaaliset etuudet tietopuolisen koulutuksen ajalta Tietopuolisen koulutuksen päivämäärät: Oppilaitoksen edustajan vahvistus läsnäolopäivistä Oppilaitos Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus/ nimenselvennys Ansionmenetyksen korvaus Päiväraha 15 euroa x päivää =, euroa Perheavustus 17 euroa x päivää =, euroa Matka- ja majoituskorvaus Ansionmenetyskorvaus yhteensä, euroa Majoitus 8 euroa x päivää =, euroa Matkat opiskelupaikkakunnalle ja takaisin Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Mistä Mihin euroa Matka- ja majoituskorvaus yhteensä, Opintososiaalisen etuudet yhteensä, euroa Opiskelijalle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen aikana ei tule Opiskelijan pankkiyhteys Opiskelijan allekirjoitus Tila varattu oppisopimuskeskuksen kirjanpitomerkinnöille: Vastaanotettu / Tarkastettu / Hyväksytty / Vientiselite TILI Kust.paikk Toim Ala Proj TL1 Veloitus Hyvitys

10 Usein kysyttyjä kysymyksiä ja annettuja vastauksia Opiskelijalta: Mitä voin opiskella oppisopimuksella? Mitä tahansa toisen asteen (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) tutkintoa. Joissakin erityistapauksissa rahoitamme myös tutkintoon johtamatonta, ammatillista täydennyskoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on nelisen sataa. Lisätietoa tutkintojen sisällöistä löydät vaikkapa opetushallituksen sivuilta tai osaamisen testaamiseen kehitetyiltä sivuilta www. osaan.fi. Pitääkö olla työpaikka? Kyllä pitää. Oppisopimus rakennetaan aina työ- tai virkasuhteen rinnalle tai vaihtoehtoisesti päätoimiselle yrittäjälle. Milloin oppisopimuksen voi aloittaa? Milloin tahansa. Oppisopimuksen aloituspäivä ei ole sidottu teoriakoulutuksen aloituspäivään, teoriakoulutus pitää kuitenkin aloittaa puolen vuoden kuluessa oppisopimusajan alkamisesta. Oman alasi koulutustarkastajalla on hyvä käsitys alan koulutustarjonnasta ja aloituspäivistä. Kuka päättää mistäkin? Opiskelija päättää haluaako opiskella, työnantaja päättää haluaako ko. opiskelijan työllistää ja kouluttaa ammattiin, koulutustarkastaja päättää riittävätkö työtehtävät ja työpaikalla annettava ohjaus halutun tutkinnon suorittamiseen. Voiko tavallisessa koulussa aloitetun tutkinnon suorittaa loppuun oppisopimuksella? Kyllä voi. Jos esimerkiksi työllistyt kesken ammattiopintojen, on erittäin viisasta suorittaa tutkinto loppuun lyhyen oppisopimuksen avulla. Voiko aikuinen opiskella oppisopimuksella? Pääsääntöisesti oppisopimusopiskelijat ovat aikuisia. Opiskelijoiden keski-ikä on yli 40 vuotta. Miten nuorena oppisopimuksen voi aloittaa? Pitää olla oppivelvollisuus suoritettu Miten oppisopimuskoulutus aloitetaan? Etsitään koulutukseen soveltuva työpaikka. Jos olet jo työsuhteessa tai yrittäjä, ota suoraan yhteyttä oman alasi koulutustarkastajaan. Löydät alat ja yhteystiedot osoitteesta Mistä löydän työpaikan? Oppisopimuskeskus ei valitettavasti välitä työpaikkoja. Ota ensisijaisesti yhteyttä työvoimatoimistoon ja ole suoraan yhteydessä työnantajiin. Onko osa-aikaisen mahdollista opiskella oppisopimuksella? Kyllä, jos työtä+teoriaopintoja kertyy yhteensä vähintään 25 tuntia viikossa. Kuinka kauan oppisopimus kestää? Riippuu täysin tutkinnosta ja opiskelijan aiemmasta osaamisesta/koulutuksesta. Oppisopimuksen minimipituus on 4 kuukautta ja tyypillinen kesto 1½ - 2½ vuotta. Kenellä on päävastuu kouluttamisesta? Päävastuu on työnantajalla ja työpaikkakouluttajalla. Missä ja miten teoriakoulutus järjestetään? Teoriakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa kautta Suomen. Tarvittaessa osaamista voidaan etsiä muualtakin EU:n alueelta. Oppisopimuskeskus kilpailuttaa teoriakouluttajat ja ostaa sinulle koulutuksen. Opiskelut rytmittyvät tapauskohtaisesti mutta tyypillisesti teoriapäiviä on 1-3 päivää kuukaudessa pois lukien tärkeimmät lomakaudet. Pitääkö olla työtön, jotta pääsee oppisopimukseen? Ei pidä. Työttömyys on ehto ainoastaan silloin, kun työnantajasi haluaa saada palkkaamisesi tueksi te-toimiston palkkatukea. Kuka päättää palkkatuesta? Työnantajan hakemuksesta työllistämistuesta päättää paikallinen te-toimisto. Oppisopimuskeskus lähettää te-toimistoon lausunnon päätöksen tueksi. Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden? Kyllä antaa. Perustutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja ammattitutkinnolla vastaavalle koulutusalalle jatko-opintokelpoisuuden. Saako oppisopimusopiskelija palkkaa? Kyllä saa. Palkkauksen on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen. Saanko palkkaa myös teoriapäivien ajalta? Työnantaja päättää tästä. Jos sinulle koituu teoriaopinnoista ansionmenetystä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelupäivältä 15 euron suuruisen päivärahan ja lisäksi 17 euron suuruisen perheavustuksen jos olet lapsen huoltaja. Saako oppisopimusopiskelijalomaa? Kyllä, lomat kertyvät vuosilomalain mukaisesti. Saanko matkakorvausta? Saat matkakorvausta tietopuolisen koulutuksen jaksolta meno-paluun halvimman matkustustaksan mukaisesti (linja-auto tai juna). Saako oppisopimusopiskelij opiskelija-alennukset? Ei saa koska on työsuhteessa. Mitä kuluja opiskelu minulle aiheuttaa? Joudut maksamaan opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun, jonka suuruus on 50,50 euroa. Oppimateriaaleista saattaa myös koitua kustannuksia.

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015

Opiskelijan opas 2015 Opiskelijan opas 2015 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy... 4 2. Toimipaikat ja koulutusalat... 4 3. Koulutusmuodot... 5 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa... 5 5. Näyttötutkinto...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot