TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: Kaupunginhallitus: Ehdotus nähtävillä: Kaupunkikehityslautakunta: , Luonnos nähtävillä: OAS nähtävillä Kaupunginhallitus Vireilletulo

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus II SISÄLLYSLUETTELO Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... III Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.. IV 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet, satama-alue P-, T-, LS- ja LV-alueiden rakentamistapaa koskevat yleiset määräykset Katualueet, pysäköinti Erityisalueet, yhdyskuntatekninen huolto, energiahuolto Muut alueet Kunnallistekniikan järjestäminen alueelle Pilaantuneet maat Muut ympäristöhäiriöt KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten yhteenveto Ihmisen elinolot ja elinympäristö Maa- ja kallioperä, luonnonvarat Vesi, ilmanlaatu ja pienilmasto... 25

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus III Ilmasto Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus Alue- ja yhdyskuntarakenne Yhdyskunta- ja energiatalous Liikenne ja liikkuminen Kaupunkikuva ja maisema Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö Rakentamisaikaiset vaikutukset Asemakaavan antamat edellytykset ilmastonmuutoksen aiheuttamien poikkeustilanteiden hallintaan Taustaa Kaavoituksen rooli Riskiarviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Suunnittelualueen mitoitustietoja Kunnallistekniset verkostot Ote muutettavasta asemakaavasta Pienennös asemakaavasta Havainnekuva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Selvitykset pilaantuneista maa-alueista (liitekartta) Tavoitteellinen vesihuoltoverkosto Luonnosvaiheesta saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Luonnosvaiheesta saatujen mielipiteiden tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Tonttijakoyhdistelmä Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus IV Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group Oy, 2012 n maankäytön yleissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy, 2010 Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamiseen Golder Associates Oy, Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti Henrik Wager Kantavien rakenteiden korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Lisätutkimusraportti: Tolkkisten vanha sellutehdas, Golder Associates Oy, Luontoselvitys /Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi Golder Associates Oy, tekeillä Tutkimusraportti: Tolkkinen, ympäristövastuut Ramboll, Tutkimusselostus: Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas Vahanen Oy, Tutkimusraportti: Tolkkisten entinen sellutehdas Golder Associates Oy, Tutkimusseloste (TT86): Tolkkisten sulfiittisellutehdas Laboratoriotutkimukset Vahanen Oy, Vanhan selluloosatehtaan uudelleenkäyttö, konseptisuunnitelma Vahanen Oy Vierastalojen korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Ympäristölupapäätös, Tolkkisten biovoimalaitos (ESA- VI/622/04.08/2010) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 1 (30) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 638 PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: Tolkkisten asemakaavan korttelia 1220 sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan laajennus koskee tiloja: ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu: Korttelit 3800 ja 3801, erityisaluetta, katualuetta, liikennealuetta ja vesialuetta kaupunginosassa 35. Suunnitteluorganisaatio n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa. Kaavoitustyötä ohjasi Porvoon kaupungin edustajana Hilkka Jokela. FCG Kaavoitus: ATK-toteutus: Liikenne: Anssi Savisalo, arkkitehti SAFA YKS-299 (vastaava kaavan laatija) Sampo Perttula, arkkitehti Emma Kaitaa, arkkitehti SAFA Jan Tvrdý, ympäristöinsinööri Aila Harmaajärvi, suunnitteluavustaja Eeva Rapola, maisema-arkkitehti MARK Mika Tuominen, tekn. kand. 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee n aluetta Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Kaavan nimi on. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Suunnittelun tavoite on sovittaa yhteen alueelle jo asettuneiden toimijoiden toiminnat sekä varautua uusiin toimijoihin siten, että asemakaavalla luodaan tarkoituksenmukainen korttelirakenne, katuverkosto, kevyen liikenteen yhteydet ja toimintaa palveleva kunnallistekninen verkosto. Asemakaavalla varmistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyminen sovittamal-

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 2 (30) 1.4 Kaavaprosessin vaiheet la täydennysrakentaminen yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Samalla luodaan alueelle omaleimainen identiteetti. Myös Porvoon Energia uudistaa toimintaansa alueella uuden kaukolämpövoimalaitoksen rakentamisen myötä. Ympäristölupa kaukolämpövoimalaitokselle on myönnetty ja rakennuslupa Voimala-alueelle on suunniteltu myös kaukolämpöä palvelevia aurinkokeräimiä. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnitteluprosessissa on ollut seuraavia vaiheita: Asemakaavatyöstä ilmoitettiin Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa Kaupunginhallitus päätti kaavatyön käynnistämisestä Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointi asetettiin nähtäville Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto (luonnos) oli nähtävillä välisenä aikana. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. 1.5 Asemakaava Työn tarkoituksena on laatia asemakaava n alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. n maankäytön yleissuunnitelma sekä vanhan sellutehtaan kehittämissuunnitelma ovat lähtökohtana alueen suunnittelulle. Porvoon Energia on rakentanut alueelle uuden pääasiassa puuhaketta hyödyntävän kaukolämpövoimalaitoksen, jonka yhteyteen tutkitaan myös aurinkokeräimien sijoittamista. Asemakaavatyön yhteydessä suunnitellaan myös alueen kunnallistekniikka. Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan sen sijainti Tolkkisten kylätaajamassa lähellä asutusta.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 3 (30) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan n alueelle Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Alue on sen teollisuushistorian vuoksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Myös kyläasutus lahden toisella puolella Sillvikissä on lähellä. Kuva 1. Ilmakuva alueesta vuodelta 1997.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 4 (30) Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on ihmisen muokkaamaa teollisuus- ja satamatoimintojen aluetta. Alue on osittain vanhaa täytettyä merenpohjaa ja paikoitellen korkeustasoltaan hyvinkin matalaa. Alueelta on todettu aikaisemman toiminnan jäänteenä pilaantuneita maita. Maisemakuva Suunnittelualue sijaitsee Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueen lähiympäristö on kulttuurivaikutteista. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Tolkkinen on alkujaan tehtaan ympärille syntynyt työläiskylä. Myös naapurusto lahden toisella puolella Silvikissä on lähellä. Lähialueet koostuvat pääasiassa omakotitalorakentamisesta ja niiden pihapiireistä sekä Sillvikin loma-asutuksesta. Alueen eteläpuolella on luonnontilaisia metsäalueita, joita halkovat kunnallistekniset verkostot. Suunnittelualueen länsiosan vesialueet ovat osa Sillvikin lahtea, joka liittyy laajemmin Svartbäckfjärdenin kautta Suomenlahteen. Vesistöt ja vesitalous Asemakaava-alueeseen kuuluu noin 22 ha Sillvikin vesialuetta Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Porvoon kaupungissa on noin asukasta (lähde: Väestörekisterikeskus, tilanne ). Väkiluku on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana (vuonna 2000 asukasluku oli n ja vuonna 2005 n asukasta). Porvoon seudulla suurimmat ikäluokat sijoittuvat tasaisesti työikäisiin ikävälille Myös vuotiaita on suhteellisen paljon (Lähde: Uudenmaanliiton tietopalvelu, tilanne , ). Tilastokeskus ennustaa Porvoon seudun väestömäärän kasvavan edelleen tasaisesti. Kielisuhteiltaan kaupunki on kaksikielinen, suomenkielisten osuus väestöstä on 65 %, ruotsinkielisten osuus on 31,5 % ja muunkielisiä on 3,5 % (lähde: Porvoon kaupungin internet-sivut, ). Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Taajamakuva, asuminen ja palvelut Suunnittelualueella ei ole asumista, vaan se on pääosin teollisuuden käytössä. Kaksi koulua: Tolkis skola ja Tolkkisten koulu, monitoimitalo ja palovarikko sijaitsevat suunnittelualueen pohjoispuolella ja Tolkkisten päiväkoti alueen itäpuolella. Porvoon ydinkeskustan monipuoliset palvelut sijaitsevat noin 9 kilometrin päässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue on pääosin teollisuuden työpaikka-aluetta. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita ja kaukolämpövoimalaitos.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 5 (30) Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysalueita. Liikenne Suunnittelualuetta sivuaa Porvoosta Emäsaloon johtava Tolkkistentie, yhdystie Vesialueella on vesiliikennettä ja vesialueella sijaitsee Itämerelle johtava Tolkkisten syväväylä, jonka kulkusyvyys on 7,2 m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen rakennuskanta koostuu pääosin teollisuus- ja varastotilasta sekä satama-alueesta laitteineen. Alueella sijaitsee August Eklöf Oy:n vanha sellutehdas, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokasta tehdasmiljöötä. Tolkkisten teollisuusympäristö lukeutuu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (Uudenmaan Kulttuuriympäristöt 2012). Alueen rakennuskannasta on laadittu rakennushistorialliset selvitykset vuonna 2007 ( Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti , Henrik Wager) ja vuonna 2012 (Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group, Jari Heiskanen, ). Tekninen huolto Suunnittelualueen itäosassa kulkee 110 kv avojohto sekä 20 kv:n ilmajohtoja. Muutoin keskijänniteverkko on toteutettu pääosin maakaapelina. Kaukolämmön runkolinja kulkee alueen itäreunassa. Saha-alueen rakennukset eivät ole kaukolämmön piirissä. Vesi- ja viemärijohdot tulevat suunnittelualueelle Tolkkistentien itäpuolella sijaitsevalta Koddervikin pumppaamolta. Alueella on sahan toiminnan ajoilta oma sisäinen sähkö- ja vesijohtojen verkosto. Liite 2 Kunnallistekniset verkostot Erityistoiminnat Alueen itälaidalla sijaitsee pohjois-etelä-suuntainen suurjännitelinja (110kV). Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Stora Enson Tolkkisten makeaveden allas (kiinteistötunnus ), joka kattaa noin 29 ha pinta-alan. Allas on perustettu rakentamalla Maavallintie erottamaan Silvikin ja makeaveden altaan. Allasta ylläpidetään altaan koilliskulmassa sijaitsevalla pumpulla. Luoteiskulmassa sijaitseva pumppu ei ole toimintakunnossa. Porvoon Energia käyttää altaan vettä jäähdytys- ja sprinklerivedeksi. Porvoon Energian alustavissa suunnitelmissa on siirtyä tulevaisuudessa hyödyntämään merivettä jäähdytys- ja sprinklerivetenä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella on pilaantuneita maita. Tolkkisten sulfiittiselluloosatehtaassa on (Vahanen) tehdyn selvityksen mukaan mm. asbestia. Sellutehtaan osalta on laadittu useita tutkimuksia vuosien 2009 ja 2011 välillä: - Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi (Golder Associates Oy, 2011) - Tutkimusselostus, Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas (Vahanen Oy, ) - Raportti, Tolkkisten vanha sulfiittiselluloosatehdas, Rakennetutkimuksia (Vahanen Oy, ) - Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamisen (Golder Associates Oy, )

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 6 (30) - Lisätutkimusraportti, Tolkkisten vanha sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkisten entinen sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkinen, ympäristövastuut (Ramboll, ) Porvoon Energian alueelta on ollut käytettävissä seuraavat tutkimukset: - Ympärisötekninen perusselvitys, Tolkkisten voimalaitos, Augustinranta, Tolkkinen, Porvoo (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy, ) (Tästä otettu pisteitä liitteeseenkin) - Porvoon Tolkkisten tehdasalue, Maaperätutkimus merivesipumppaamon rakennusalueella (Ramboll, ) Lisäksi alueelta on laadittu Enso Oy:n rakennuskannan inventointi (1997) sekä selvitys Tolkkisten tehtaan vierastalon korjattavuudesta (2010). Tolkkisten saha-alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella alueen maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei ole välitöntä kunnostamistarvetta alueen pysyessä teollisessa käytössä. Mikäli kiinteistön alueella maankäyttö muuttuu herkemmäksi, on todetuista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia riskejä arvioitava uudestaan ja alueen kunnostustarve tulee määrittää tarkennetun riskinarvion perusteella. Tällaisia maankäytön muutoksia ovat esimerkiksi uusien asuinrakennusten rakentaminen tai nykyisten rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön. Liite 7 Yhteenvetokartta alueelta laadituista selvityksistä Maanomistus Sosiaalinen ympäristö Asemakaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungin Tolkkisissa. Alueen läheisyydessä on pientalovaltaista asutusta, jonka sosiaalinen ympäristö muodostuu alueen asukkaista. Suunnittelualue on pääosin teollisuuden käytössä, jolloin sen sosiaalinen ympäristö perustuu asiakkuuksiin ja työpaikkaympäristöihin. Suunnittelualue on Stora Enso Oyj:n, Porvoon Energia yhtiöiden, Port of Tolkkinen Oy:n, Kiinteistö Oy Tolkkistentie 773:n (Porvoon Telakka Oy), Metallverkstad Tom Nyberg Ky:n, Kiinteistö Oy Mustijoki keskusta 10 ja yksityisten omistuksessa. Kaupunki omistaa August Eklöfintien ja Tolkkistentien liittymäalueen.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 7 (30) 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja satama-alueeksi (LS). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma/v), joka on valtakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus uudelle yhdys- tai sivuradalle sekä voimajohdolle. Suunnittelu-alueen lounaiskulma jää Kilpilahden teollisuusalueen konsultointivyöhykkeen (sev1) sisään. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Suunnittelualueelle ei kohdistune vaihemaakuntakaavassa muutospaineita. Kuva 2. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 8 (30) Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T), satama-alueeksi (LS) ja energiahuollon alueeksi (EN). Tolkkistentiehen rajoittuu pieni lähipalvelujen alue (PL). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu alueeksi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus rautatieyhteydelle (yhdysrata/sivurata/kaupunkirata) ja voimajohdolle sekä melualueen merkintä. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta (ei mittakaavassa)

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 9 (30) Asemakaava Osassa suunnittelualuetta on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu rakennuskaavana ja Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV), vesialueeksi (Ve 1), joka on säilytettävä vesialueena ja jolla sallitaan puun varastointi ja puunkäsittelylaitteistojen sekä satama-toimintojen kannalta tarpeellisten laitteistojen rakentaminen sekä vesialueeksi (Ve 2), joka on säilytettävä vesialueena ja jonne saa rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä laituri- ym. rakennuksia ja rakenteita. Kuva 4. Ote muutettavasta asemakaavasta (ei mittakaavassa) Korttelin tehokkuusluku on e=0.25 ja rakennusten enimmäiskerroslukumäärä kolme (III). Tehdasrakennusten enimmäiskerroslukumääräksi on erikseen merkitty viisi (V). Korttelialueen itäreunassa sijaitseva voimansiirtoalue (VS) liittyy ohjeelliseen muuntamoalueeseen (VM). Lisäksi asemakaavassa on annettu määräykset mm. alueelle rakennettavien rakennusten korkeudesta, puuistutuksista, luonnonvaraisena säilytettävän

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 10 (30) tontin osan pinta-alasta (20 %) ja alueelle sijoitettavien laitosten ympäristöhaitoista. Suunnittelualue rajautuu etelässä katualueeseen (Merilinja) sekä Porvoon kaupungin omistuksessa olevaan satama-alueeksi (LS) asemakaavoitettuun alueeseen. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys tuli voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset.

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 11 (30) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Augustinrannan asemakaavan muutos käsittää vahvistetun rakennuskaavan korttelin Alue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV) ja vesialuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten jatkuminen sekä alueen kehittäminen. Asemakaavan laajennus käsittää tilat ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Tolkkisten Sahan toiminnan loputtua Enso Oyj on hakenut alueelle ja sen mittavalle rakennuskannalle uutta käyttöä. Alueen tulevan käytön pohjaksi on laadittu yleissuunnitelma yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa, jossa Augustinrannan yrityspuistoksi nimettyä aluetta kehitetään monipuoliseksi yritysalueeksi, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Asemakaavatyöllä pyritään säilyttämään alueen keskellä sijaitseva vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusmiljöö. Lisäksi kehitetään satamaa ja siihen liittyviä toimintoja. Täydennysrakentaminen on tarkoitus sovittaa yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Asemakaavan avulla edistetään työpaikkojen syntymistä ja alueen aikaisempaa aktiivisempaa käyttämistä. Erilaisten toimintojen sijoittelussa huomioidaan myös kyläasutuksen läheisyys. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus on ( 394) päättänyt käynnistää asemakaavan muuttamisen Tolkkisten sahan ja siihen liittyvillä alueilla. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaavoituksen käynnistymiseen liittyy erillinen käynnistämissopimus, jossa sovitaan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu ja kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten jakautuminen. Samalla päätettiin myös, että laadittavaan asemakaavamuutokseen liitetään tarvittaessa maankäyttösopimukset, joissa sovitaan asemakaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta. Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta on päätetty Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa ( 6). 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevat tahot. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavatyöstä on ilmoitettu Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 12 (30) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Kaavaluonnoksesta pidetään yleisötilaisuus nähtävilläoloajan alussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely (MRL 63 ). Siinä on lisäksi kuvattu mm. suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen viranomaisneuvottelu käytiin Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi mm. suunnittelun lähtötiedot, suunnittelutilanne, alustavat tavoitteet sekä hankkeen aikataulu. Valmisteluvaiheen jälkeen pidettiin viranomaisten työneuvottelu , jossa käytiin läpi kaavaehdotuksen valmistelutilanne. Asemakaavaluonnoksesta on käyty keskusteluja alueen maanomistajien kanssa suunnitteluprosessin kuluessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti nähtäville (MRL 62 ja MRA 30 ) väliseksi ajaksi. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestettiin osallisille kaavoittajan vastaanotto Lisäksi luonnoksen nähtävilläolon aikana pidettiin työkokous alueen maanomistajien ja kaupungin välillä. Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin 12 lausuntoa ja kuusi osallisen mielipidettä. Lausunto saatiin seuraavilta tahoilta: Viranomaistahot (Uudenmaan liitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Liikennevirasto, Itä- Uudenmaan pelastuslaitos, Porvoon vesi Porvoon kaupungin yksiköt: Kuntatekniikka, Kaupunkimittausyksikkö, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Terveydensuojelu. Palautteessa korostuivat seuraavat näkökulmat: tonttien rakennusoikeudet, liikennejärjestelyt ja kunnallistekninen verkosto, hulevesien hallinta, ympäristöhaittojen minimointi ja rakennetun kulttuuriympäristön käsittely. Ehdotusvaiheen kuuleminen Asemakaavaluonnoksesta työstettiin saadun palautteen perusteella kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n (MRA 27 ) mukaisesti Osallisilla oli mahdollista esittää muistutuksia ja kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten ja kunnan hallintokuntien lausunnot. Ehdotusta on tarkistettu seuraavasti:

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 13 (30) - Tolkkisten satamatien linjausta on muutettu voimalaitoksen tilavaraustarpeiden mukaisesti; - korttelialueiden rakentamiskorkeudet on sovitettu olevaan tilanteeseen. Korttelin 3800 tonttien 2 ja 3 kerrosluku on osoitettu vanhan asemakaavan mukaisesti kolmena; - venesatama-alueelle on lisätty kahvilarakennuksen rakennusala; - T/s/saa ja EN/saa korttelialueiden, rakennusalojen, johtorasitteiden ja ajoyhteyksien tarkkaa sijaintia on muokattu ; - Tolkkistentien LT merkintä on muutettu katualueeksi. Tehdyt muutokset kaava-aineistoon ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Tarkistettu kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn. Lopullisen asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Tolkkisten sahan toiminnan loputtua kaupunki päätti asemakaavan muutoksen tekemisestä alueen kehittämiseksi. Kaupungin tavoitteena on ollut alusta lähtien, että alue säilyisi työpaikka-alueena, ja että sahan myötä menetetyille työpaikoille luodaan korvaavia työpaikkoja. Kaupungin näkemys on, että rannikolla olevat alueet, joille on olemassa syvä meritie ja yhteys merelle ovat satamatoimintojen aluetta, ja alueen muukin toiminta on lähtökohtaisesti sellaista, joka pystyy hyödyntämään satamaa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa: asemakaavassa otetaan huomioon syväväylä, oleva teollisuusalue, kyläasutus Tolkkisissa ja Sillvikissä (melu). Yleiskaavassa on myös teollisuusraidevaraus alueelle. Kilpilahden suojavyöhyke sev-1 viistää suunnittelualueen etelänurkkaa. Asemakaavatyössä tulee ottaa huomioon myös huomioon Kilpilahden suojavyöhykkeen ja Gasumin kaasusatamahankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on tarkoituksenmukainen korttelirakenne, toimiva katuverkko, terveellinen ja turvallinen ympäristö ja lähellä olevaan kyläasutukseen sopivat toiminnot. Rakennetun ympäristön kannalta tavoitteena on, että vanhan sellutehtaan historiallinen ympäristö säilyy ja tuo koko alueelle historiallista syvyyttä.

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 14 (30) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet ja asemakaavan laadulliset tavoitteet Maanomistajien tavoitteita on tarkennettu kaavatyön aikana pidettyjen työneuvotteluiden perusteella. Muut tavoitteet Pelastuslaitos esitti aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa, että alueen kehittämisessä on luotava alueelle selkeä katuverkosto ja osoitteisto, jotta tarvittaessa perille on helppo löytää. Alueella tarvitaan paloposteja. 3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Suunnittelutyön alussa alueelle laadittiin kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta, jotka pohjautuvat nykyiseen asemakaavaan ja esille tulleisiin kaupungin ja maanomistajien tavoitteisiin. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat lähinnä alueen sisäisessä katuverkossa sekä korttelialueiden muotoiluissa. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota alueen katuverkon jäsentämisen ohella mm. eteläisen uuden T-korttelialueen laajuuteen ja vesialuetta koskevaan kaavamääräykseen. Vaihtoehdoista käytiin keskusteluja Porvoon kaupungin ja maanomistajien välillä ja niiden avulla tarkennettiin maanomistajien tavoitteita.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 15 (30) Kuvat 5 ja 6. Työn alussa laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa, joiden pohjalta alueen maankäytön tavoitteita tarkennettiin.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 16 (30) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne n asemakaava mahdollistaa alueen teollisuus- ja varastotoimintojen, satama- ja telakkatoimintojen sekä energianhuollon toimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä uusien nykyiseen toimintaan kytkeytyvien toimintojen sijoittumisen. Kaavaratkaisu jäsentyy kolmeksi satama-alueen (LS, LV), teollisuus- ja varastoalueen (T) sekä energianhuollon alueen (EN) muodostamaksi vyöhykkeeksi. Alueen eteläosaan on osoitettu laaja suojaviheralue (EV) satama- ja teollisuustoimintojen ja itäpuolisen asuinalueen väliselle alueelle. Suojaviheralueen pohjoispuolella on palvelurakennusten alue (P). Katuverkon osalta kaava perustuu alueelle vakiintuneeseen liikenneverkkoon, jota on tarvittavilta osin täydennetty. Uutena katuna on osoitettu Tolkkisten Satamatie. Liite 4 Pienennös asemakaavasta Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Liitteessä 1 on esitetty eri osa-alueiden pinta-alat ja rakennusoikeuden määrä. Liite 1 Mitoitustietoja 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungissa Tolkkisten alueella. Kaava-alueen ympäristö on pääosin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Rakentamistapaa ja ympäristön käsittelyä ohjataan mm. kulttuuriarvoja ja pihojen käsittelyä koskevin kaavamääräyksin. Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa esitetty raideyhteys on säilytetty asemakaavassa korttelialueiden sisällä rasitealueena, jottei mahdollisen yhteyden toteutumiselle ole tulevaisuudessa esteitä.

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit 1311-1313

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot