TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: Kaupunginhallitus: Ehdotus nähtävillä: Kaupunkikehityslautakunta: , Luonnos nähtävillä: OAS nähtävillä Kaupunginhallitus Vireilletulo

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus II SISÄLLYSLUETTELO Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... III Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.. IV 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet, satama-alue P-, T-, LS- ja LV-alueiden rakentamistapaa koskevat yleiset määräykset Katualueet, pysäköinti Erityisalueet, yhdyskuntatekninen huolto, energiahuolto Muut alueet Kunnallistekniikan järjestäminen alueelle Pilaantuneet maat Muut ympäristöhäiriöt KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten yhteenveto Ihmisen elinolot ja elinympäristö Maa- ja kallioperä, luonnonvarat Vesi, ilmanlaatu ja pienilmasto... 25

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus III Ilmasto Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus Alue- ja yhdyskuntarakenne Yhdyskunta- ja energiatalous Liikenne ja liikkuminen Kaupunkikuva ja maisema Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö Rakentamisaikaiset vaikutukset Asemakaavan antamat edellytykset ilmastonmuutoksen aiheuttamien poikkeustilanteiden hallintaan Taustaa Kaavoituksen rooli Riskiarviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Suunnittelualueen mitoitustietoja Kunnallistekniset verkostot Ote muutettavasta asemakaavasta Pienennös asemakaavasta Havainnekuva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Selvitykset pilaantuneista maa-alueista (liitekartta) Tavoitteellinen vesihuoltoverkosto Luonnosvaiheesta saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Luonnosvaiheesta saatujen mielipiteiden tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Tonttijakoyhdistelmä Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus IV Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group Oy, 2012 n maankäytön yleissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy, 2010 Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamiseen Golder Associates Oy, Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti Henrik Wager Kantavien rakenteiden korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Lisätutkimusraportti: Tolkkisten vanha sellutehdas, Golder Associates Oy, Luontoselvitys /Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi Golder Associates Oy, tekeillä Tutkimusraportti: Tolkkinen, ympäristövastuut Ramboll, Tutkimusselostus: Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas Vahanen Oy, Tutkimusraportti: Tolkkisten entinen sellutehdas Golder Associates Oy, Tutkimusseloste (TT86): Tolkkisten sulfiittisellutehdas Laboratoriotutkimukset Vahanen Oy, Vanhan selluloosatehtaan uudelleenkäyttö, konseptisuunnitelma Vahanen Oy Vierastalojen korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Ympäristölupapäätös, Tolkkisten biovoimalaitos (ESA- VI/622/04.08/2010) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 1 (30) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 638 PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: Tolkkisten asemakaavan korttelia 1220 sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan laajennus koskee tiloja: ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu: Korttelit 3800 ja 3801, erityisaluetta, katualuetta, liikennealuetta ja vesialuetta kaupunginosassa 35. Suunnitteluorganisaatio n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa. Kaavoitustyötä ohjasi Porvoon kaupungin edustajana Hilkka Jokela. FCG Kaavoitus: ATK-toteutus: Liikenne: Anssi Savisalo, arkkitehti SAFA YKS-299 (vastaava kaavan laatija) Sampo Perttula, arkkitehti Emma Kaitaa, arkkitehti SAFA Jan Tvrdý, ympäristöinsinööri Aila Harmaajärvi, suunnitteluavustaja Eeva Rapola, maisema-arkkitehti MARK Mika Tuominen, tekn. kand. 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee n aluetta Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Kaavan nimi on. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Suunnittelun tavoite on sovittaa yhteen alueelle jo asettuneiden toimijoiden toiminnat sekä varautua uusiin toimijoihin siten, että asemakaavalla luodaan tarkoituksenmukainen korttelirakenne, katuverkosto, kevyen liikenteen yhteydet ja toimintaa palveleva kunnallistekninen verkosto. Asemakaavalla varmistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyminen sovittamal-

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 2 (30) 1.4 Kaavaprosessin vaiheet la täydennysrakentaminen yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Samalla luodaan alueelle omaleimainen identiteetti. Myös Porvoon Energia uudistaa toimintaansa alueella uuden kaukolämpövoimalaitoksen rakentamisen myötä. Ympäristölupa kaukolämpövoimalaitokselle on myönnetty ja rakennuslupa Voimala-alueelle on suunniteltu myös kaukolämpöä palvelevia aurinkokeräimiä. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnitteluprosessissa on ollut seuraavia vaiheita: Asemakaavatyöstä ilmoitettiin Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa Kaupunginhallitus päätti kaavatyön käynnistämisestä Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointi asetettiin nähtäville Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto (luonnos) oli nähtävillä välisenä aikana. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. 1.5 Asemakaava Työn tarkoituksena on laatia asemakaava n alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. n maankäytön yleissuunnitelma sekä vanhan sellutehtaan kehittämissuunnitelma ovat lähtökohtana alueen suunnittelulle. Porvoon Energia on rakentanut alueelle uuden pääasiassa puuhaketta hyödyntävän kaukolämpövoimalaitoksen, jonka yhteyteen tutkitaan myös aurinkokeräimien sijoittamista. Asemakaavatyön yhteydessä suunnitellaan myös alueen kunnallistekniikka. Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan sen sijainti Tolkkisten kylätaajamassa lähellä asutusta.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 3 (30) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan n alueelle Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Alue on sen teollisuushistorian vuoksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Myös kyläasutus lahden toisella puolella Sillvikissä on lähellä. Kuva 1. Ilmakuva alueesta vuodelta 1997.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 4 (30) Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on ihmisen muokkaamaa teollisuus- ja satamatoimintojen aluetta. Alue on osittain vanhaa täytettyä merenpohjaa ja paikoitellen korkeustasoltaan hyvinkin matalaa. Alueelta on todettu aikaisemman toiminnan jäänteenä pilaantuneita maita. Maisemakuva Suunnittelualue sijaitsee Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueen lähiympäristö on kulttuurivaikutteista. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Tolkkinen on alkujaan tehtaan ympärille syntynyt työläiskylä. Myös naapurusto lahden toisella puolella Silvikissä on lähellä. Lähialueet koostuvat pääasiassa omakotitalorakentamisesta ja niiden pihapiireistä sekä Sillvikin loma-asutuksesta. Alueen eteläpuolella on luonnontilaisia metsäalueita, joita halkovat kunnallistekniset verkostot. Suunnittelualueen länsiosan vesialueet ovat osa Sillvikin lahtea, joka liittyy laajemmin Svartbäckfjärdenin kautta Suomenlahteen. Vesistöt ja vesitalous Asemakaava-alueeseen kuuluu noin 22 ha Sillvikin vesialuetta Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Porvoon kaupungissa on noin asukasta (lähde: Väestörekisterikeskus, tilanne ). Väkiluku on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana (vuonna 2000 asukasluku oli n ja vuonna 2005 n asukasta). Porvoon seudulla suurimmat ikäluokat sijoittuvat tasaisesti työikäisiin ikävälille Myös vuotiaita on suhteellisen paljon (Lähde: Uudenmaanliiton tietopalvelu, tilanne , ). Tilastokeskus ennustaa Porvoon seudun väestömäärän kasvavan edelleen tasaisesti. Kielisuhteiltaan kaupunki on kaksikielinen, suomenkielisten osuus väestöstä on 65 %, ruotsinkielisten osuus on 31,5 % ja muunkielisiä on 3,5 % (lähde: Porvoon kaupungin internet-sivut, ). Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Taajamakuva, asuminen ja palvelut Suunnittelualueella ei ole asumista, vaan se on pääosin teollisuuden käytössä. Kaksi koulua: Tolkis skola ja Tolkkisten koulu, monitoimitalo ja palovarikko sijaitsevat suunnittelualueen pohjoispuolella ja Tolkkisten päiväkoti alueen itäpuolella. Porvoon ydinkeskustan monipuoliset palvelut sijaitsevat noin 9 kilometrin päässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue on pääosin teollisuuden työpaikka-aluetta. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita ja kaukolämpövoimalaitos.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 5 (30) Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysalueita. Liikenne Suunnittelualuetta sivuaa Porvoosta Emäsaloon johtava Tolkkistentie, yhdystie Vesialueella on vesiliikennettä ja vesialueella sijaitsee Itämerelle johtava Tolkkisten syväväylä, jonka kulkusyvyys on 7,2 m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen rakennuskanta koostuu pääosin teollisuus- ja varastotilasta sekä satama-alueesta laitteineen. Alueella sijaitsee August Eklöf Oy:n vanha sellutehdas, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokasta tehdasmiljöötä. Tolkkisten teollisuusympäristö lukeutuu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (Uudenmaan Kulttuuriympäristöt 2012). Alueen rakennuskannasta on laadittu rakennushistorialliset selvitykset vuonna 2007 ( Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti , Henrik Wager) ja vuonna 2012 (Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group, Jari Heiskanen, ). Tekninen huolto Suunnittelualueen itäosassa kulkee 110 kv avojohto sekä 20 kv:n ilmajohtoja. Muutoin keskijänniteverkko on toteutettu pääosin maakaapelina. Kaukolämmön runkolinja kulkee alueen itäreunassa. Saha-alueen rakennukset eivät ole kaukolämmön piirissä. Vesi- ja viemärijohdot tulevat suunnittelualueelle Tolkkistentien itäpuolella sijaitsevalta Koddervikin pumppaamolta. Alueella on sahan toiminnan ajoilta oma sisäinen sähkö- ja vesijohtojen verkosto. Liite 2 Kunnallistekniset verkostot Erityistoiminnat Alueen itälaidalla sijaitsee pohjois-etelä-suuntainen suurjännitelinja (110kV). Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Stora Enson Tolkkisten makeaveden allas (kiinteistötunnus ), joka kattaa noin 29 ha pinta-alan. Allas on perustettu rakentamalla Maavallintie erottamaan Silvikin ja makeaveden altaan. Allasta ylläpidetään altaan koilliskulmassa sijaitsevalla pumpulla. Luoteiskulmassa sijaitseva pumppu ei ole toimintakunnossa. Porvoon Energia käyttää altaan vettä jäähdytys- ja sprinklerivedeksi. Porvoon Energian alustavissa suunnitelmissa on siirtyä tulevaisuudessa hyödyntämään merivettä jäähdytys- ja sprinklerivetenä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella on pilaantuneita maita. Tolkkisten sulfiittiselluloosatehtaassa on (Vahanen) tehdyn selvityksen mukaan mm. asbestia. Sellutehtaan osalta on laadittu useita tutkimuksia vuosien 2009 ja 2011 välillä: - Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi (Golder Associates Oy, 2011) - Tutkimusselostus, Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas (Vahanen Oy, ) - Raportti, Tolkkisten vanha sulfiittiselluloosatehdas, Rakennetutkimuksia (Vahanen Oy, ) - Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamisen (Golder Associates Oy, )

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 6 (30) - Lisätutkimusraportti, Tolkkisten vanha sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkisten entinen sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkinen, ympäristövastuut (Ramboll, ) Porvoon Energian alueelta on ollut käytettävissä seuraavat tutkimukset: - Ympärisötekninen perusselvitys, Tolkkisten voimalaitos, Augustinranta, Tolkkinen, Porvoo (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy, ) (Tästä otettu pisteitä liitteeseenkin) - Porvoon Tolkkisten tehdasalue, Maaperätutkimus merivesipumppaamon rakennusalueella (Ramboll, ) Lisäksi alueelta on laadittu Enso Oy:n rakennuskannan inventointi (1997) sekä selvitys Tolkkisten tehtaan vierastalon korjattavuudesta (2010). Tolkkisten saha-alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella alueen maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei ole välitöntä kunnostamistarvetta alueen pysyessä teollisessa käytössä. Mikäli kiinteistön alueella maankäyttö muuttuu herkemmäksi, on todetuista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia riskejä arvioitava uudestaan ja alueen kunnostustarve tulee määrittää tarkennetun riskinarvion perusteella. Tällaisia maankäytön muutoksia ovat esimerkiksi uusien asuinrakennusten rakentaminen tai nykyisten rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön. Liite 7 Yhteenvetokartta alueelta laadituista selvityksistä Maanomistus Sosiaalinen ympäristö Asemakaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungin Tolkkisissa. Alueen läheisyydessä on pientalovaltaista asutusta, jonka sosiaalinen ympäristö muodostuu alueen asukkaista. Suunnittelualue on pääosin teollisuuden käytössä, jolloin sen sosiaalinen ympäristö perustuu asiakkuuksiin ja työpaikkaympäristöihin. Suunnittelualue on Stora Enso Oyj:n, Porvoon Energia yhtiöiden, Port of Tolkkinen Oy:n, Kiinteistö Oy Tolkkistentie 773:n (Porvoon Telakka Oy), Metallverkstad Tom Nyberg Ky:n, Kiinteistö Oy Mustijoki keskusta 10 ja yksityisten omistuksessa. Kaupunki omistaa August Eklöfintien ja Tolkkistentien liittymäalueen.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 7 (30) 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja satama-alueeksi (LS). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma/v), joka on valtakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus uudelle yhdys- tai sivuradalle sekä voimajohdolle. Suunnittelu-alueen lounaiskulma jää Kilpilahden teollisuusalueen konsultointivyöhykkeen (sev1) sisään. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Suunnittelualueelle ei kohdistune vaihemaakuntakaavassa muutospaineita. Kuva 2. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 8 (30) Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T), satama-alueeksi (LS) ja energiahuollon alueeksi (EN). Tolkkistentiehen rajoittuu pieni lähipalvelujen alue (PL). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu alueeksi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus rautatieyhteydelle (yhdysrata/sivurata/kaupunkirata) ja voimajohdolle sekä melualueen merkintä. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta (ei mittakaavassa)

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 9 (30) Asemakaava Osassa suunnittelualuetta on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu rakennuskaavana ja Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV), vesialueeksi (Ve 1), joka on säilytettävä vesialueena ja jolla sallitaan puun varastointi ja puunkäsittelylaitteistojen sekä satama-toimintojen kannalta tarpeellisten laitteistojen rakentaminen sekä vesialueeksi (Ve 2), joka on säilytettävä vesialueena ja jonne saa rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä laituri- ym. rakennuksia ja rakenteita. Kuva 4. Ote muutettavasta asemakaavasta (ei mittakaavassa) Korttelin tehokkuusluku on e=0.25 ja rakennusten enimmäiskerroslukumäärä kolme (III). Tehdasrakennusten enimmäiskerroslukumääräksi on erikseen merkitty viisi (V). Korttelialueen itäreunassa sijaitseva voimansiirtoalue (VS) liittyy ohjeelliseen muuntamoalueeseen (VM). Lisäksi asemakaavassa on annettu määräykset mm. alueelle rakennettavien rakennusten korkeudesta, puuistutuksista, luonnonvaraisena säilytettävän

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 10 (30) tontin osan pinta-alasta (20 %) ja alueelle sijoitettavien laitosten ympäristöhaitoista. Suunnittelualue rajautuu etelässä katualueeseen (Merilinja) sekä Porvoon kaupungin omistuksessa olevaan satama-alueeksi (LS) asemakaavoitettuun alueeseen. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys tuli voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset.

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 11 (30) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Augustinrannan asemakaavan muutos käsittää vahvistetun rakennuskaavan korttelin Alue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV) ja vesialuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten jatkuminen sekä alueen kehittäminen. Asemakaavan laajennus käsittää tilat ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Tolkkisten Sahan toiminnan loputtua Enso Oyj on hakenut alueelle ja sen mittavalle rakennuskannalle uutta käyttöä. Alueen tulevan käytön pohjaksi on laadittu yleissuunnitelma yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa, jossa Augustinrannan yrityspuistoksi nimettyä aluetta kehitetään monipuoliseksi yritysalueeksi, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Asemakaavatyöllä pyritään säilyttämään alueen keskellä sijaitseva vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusmiljöö. Lisäksi kehitetään satamaa ja siihen liittyviä toimintoja. Täydennysrakentaminen on tarkoitus sovittaa yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Asemakaavan avulla edistetään työpaikkojen syntymistä ja alueen aikaisempaa aktiivisempaa käyttämistä. Erilaisten toimintojen sijoittelussa huomioidaan myös kyläasutuksen läheisyys. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus on ( 394) päättänyt käynnistää asemakaavan muuttamisen Tolkkisten sahan ja siihen liittyvillä alueilla. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaavoituksen käynnistymiseen liittyy erillinen käynnistämissopimus, jossa sovitaan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu ja kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten jakautuminen. Samalla päätettiin myös, että laadittavaan asemakaavamuutokseen liitetään tarvittaessa maankäyttösopimukset, joissa sovitaan asemakaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta. Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta on päätetty Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa ( 6). 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevat tahot. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavatyöstä on ilmoitettu Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 12 (30) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Kaavaluonnoksesta pidetään yleisötilaisuus nähtävilläoloajan alussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely (MRL 63 ). Siinä on lisäksi kuvattu mm. suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen viranomaisneuvottelu käytiin Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi mm. suunnittelun lähtötiedot, suunnittelutilanne, alustavat tavoitteet sekä hankkeen aikataulu. Valmisteluvaiheen jälkeen pidettiin viranomaisten työneuvottelu , jossa käytiin läpi kaavaehdotuksen valmistelutilanne. Asemakaavaluonnoksesta on käyty keskusteluja alueen maanomistajien kanssa suunnitteluprosessin kuluessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti nähtäville (MRL 62 ja MRA 30 ) väliseksi ajaksi. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestettiin osallisille kaavoittajan vastaanotto Lisäksi luonnoksen nähtävilläolon aikana pidettiin työkokous alueen maanomistajien ja kaupungin välillä. Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin 12 lausuntoa ja kuusi osallisen mielipidettä. Lausunto saatiin seuraavilta tahoilta: Viranomaistahot (Uudenmaan liitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Liikennevirasto, Itä- Uudenmaan pelastuslaitos, Porvoon vesi Porvoon kaupungin yksiköt: Kuntatekniikka, Kaupunkimittausyksikkö, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Terveydensuojelu. Palautteessa korostuivat seuraavat näkökulmat: tonttien rakennusoikeudet, liikennejärjestelyt ja kunnallistekninen verkosto, hulevesien hallinta, ympäristöhaittojen minimointi ja rakennetun kulttuuriympäristön käsittely. Ehdotusvaiheen kuuleminen Asemakaavaluonnoksesta työstettiin saadun palautteen perusteella kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n (MRA 27 ) mukaisesti Osallisilla oli mahdollista esittää muistutuksia ja kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten ja kunnan hallintokuntien lausunnot. Ehdotusta on tarkistettu seuraavasti:

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 13 (30) - Tolkkisten satamatien linjausta on muutettu voimalaitoksen tilavaraustarpeiden mukaisesti; - korttelialueiden rakentamiskorkeudet on sovitettu olevaan tilanteeseen. Korttelin 3800 tonttien 2 ja 3 kerrosluku on osoitettu vanhan asemakaavan mukaisesti kolmena; - venesatama-alueelle on lisätty kahvilarakennuksen rakennusala; - T/s/saa ja EN/saa korttelialueiden, rakennusalojen, johtorasitteiden ja ajoyhteyksien tarkkaa sijaintia on muokattu ; - Tolkkistentien LT merkintä on muutettu katualueeksi. Tehdyt muutokset kaava-aineistoon ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Tarkistettu kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn. Lopullisen asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Tolkkisten sahan toiminnan loputtua kaupunki päätti asemakaavan muutoksen tekemisestä alueen kehittämiseksi. Kaupungin tavoitteena on ollut alusta lähtien, että alue säilyisi työpaikka-alueena, ja että sahan myötä menetetyille työpaikoille luodaan korvaavia työpaikkoja. Kaupungin näkemys on, että rannikolla olevat alueet, joille on olemassa syvä meritie ja yhteys merelle ovat satamatoimintojen aluetta, ja alueen muukin toiminta on lähtökohtaisesti sellaista, joka pystyy hyödyntämään satamaa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa: asemakaavassa otetaan huomioon syväväylä, oleva teollisuusalue, kyläasutus Tolkkisissa ja Sillvikissä (melu). Yleiskaavassa on myös teollisuusraidevaraus alueelle. Kilpilahden suojavyöhyke sev-1 viistää suunnittelualueen etelänurkkaa. Asemakaavatyössä tulee ottaa huomioon myös huomioon Kilpilahden suojavyöhykkeen ja Gasumin kaasusatamahankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on tarkoituksenmukainen korttelirakenne, toimiva katuverkko, terveellinen ja turvallinen ympäristö ja lähellä olevaan kyläasutukseen sopivat toiminnot. Rakennetun ympäristön kannalta tavoitteena on, että vanhan sellutehtaan historiallinen ympäristö säilyy ja tuo koko alueelle historiallista syvyyttä.

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 14 (30) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet ja asemakaavan laadulliset tavoitteet Maanomistajien tavoitteita on tarkennettu kaavatyön aikana pidettyjen työneuvotteluiden perusteella. Muut tavoitteet Pelastuslaitos esitti aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa, että alueen kehittämisessä on luotava alueelle selkeä katuverkosto ja osoitteisto, jotta tarvittaessa perille on helppo löytää. Alueella tarvitaan paloposteja. 3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Suunnittelutyön alussa alueelle laadittiin kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta, jotka pohjautuvat nykyiseen asemakaavaan ja esille tulleisiin kaupungin ja maanomistajien tavoitteisiin. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat lähinnä alueen sisäisessä katuverkossa sekä korttelialueiden muotoiluissa. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota alueen katuverkon jäsentämisen ohella mm. eteläisen uuden T-korttelialueen laajuuteen ja vesialuetta koskevaan kaavamääräykseen. Vaihtoehdoista käytiin keskusteluja Porvoon kaupungin ja maanomistajien välillä ja niiden avulla tarkennettiin maanomistajien tavoitteita.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 15 (30) Kuvat 5 ja 6. Työn alussa laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa, joiden pohjalta alueen maankäytön tavoitteita tarkennettiin.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 16 (30) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne n asemakaava mahdollistaa alueen teollisuus- ja varastotoimintojen, satama- ja telakkatoimintojen sekä energianhuollon toimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä uusien nykyiseen toimintaan kytkeytyvien toimintojen sijoittumisen. Kaavaratkaisu jäsentyy kolmeksi satama-alueen (LS, LV), teollisuus- ja varastoalueen (T) sekä energianhuollon alueen (EN) muodostamaksi vyöhykkeeksi. Alueen eteläosaan on osoitettu laaja suojaviheralue (EV) satama- ja teollisuustoimintojen ja itäpuolisen asuinalueen väliselle alueelle. Suojaviheralueen pohjoispuolella on palvelurakennusten alue (P). Katuverkon osalta kaava perustuu alueelle vakiintuneeseen liikenneverkkoon, jota on tarvittavilta osin täydennetty. Uutena katuna on osoitettu Tolkkisten Satamatie. Liite 4 Pienennös asemakaavasta Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Liitteessä 1 on esitetty eri osa-alueiden pinta-alat ja rakennusoikeuden määrä. Liite 1 Mitoitustietoja 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungissa Tolkkisten alueella. Kaava-alueen ympäristö on pääosin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Rakentamistapaa ja ympäristön käsittelyä ohjataan mm. kulttuuriarvoja ja pihojen käsittelyä koskevin kaavamääräyksin. Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa esitetty raideyhteys on säilytetty asemakaavassa korttelialueiden sisällä rasitealueena, jottei mahdollisen yhteyden toteutumiselle ole tulevaisuudessa esteitä.

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS,

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KORTTELI 86 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.4.2017, tark. 20.4.2017 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Panelia 436 KORTTELI 86 TONTIT 1, 2, 3 VL-alueita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot