TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: Kaupunginhallitus: Ehdotus nähtävillä: Kaupunkikehityslautakunta: , Luonnos nähtävillä: OAS nähtävillä Kaupunginhallitus Vireilletulo

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus II SISÄLLYSLUETTELO Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... III Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.. IV 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet, satama-alue P-, T-, LS- ja LV-alueiden rakentamistapaa koskevat yleiset määräykset Katualueet, pysäköinti Erityisalueet, yhdyskuntatekninen huolto, energiahuolto Muut alueet Kunnallistekniikan järjestäminen alueelle Pilaantuneet maat Muut ympäristöhäiriöt KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten yhteenveto Ihmisen elinolot ja elinympäristö Maa- ja kallioperä, luonnonvarat Vesi, ilmanlaatu ja pienilmasto... 25

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus III Ilmasto Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus Alue- ja yhdyskuntarakenne Yhdyskunta- ja energiatalous Liikenne ja liikkuminen Kaupunkikuva ja maisema Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö Rakentamisaikaiset vaikutukset Asemakaavan antamat edellytykset ilmastonmuutoksen aiheuttamien poikkeustilanteiden hallintaan Taustaa Kaavoituksen rooli Riskiarviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Suunnittelualueen mitoitustietoja Kunnallistekniset verkostot Ote muutettavasta asemakaavasta Pienennös asemakaavasta Havainnekuva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Selvitykset pilaantuneista maa-alueista (liitekartta) Tavoitteellinen vesihuoltoverkosto Luonnosvaiheesta saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Luonnosvaiheesta saatujen mielipiteiden tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Tonttijakoyhdistelmä Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet Ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen tiivistelmä ja kaavanlaatijan vastineet

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus IV Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group Oy, 2012 n maankäytön yleissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy, 2010 Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamiseen Golder Associates Oy, Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti Henrik Wager Kantavien rakenteiden korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Lisätutkimusraportti: Tolkkisten vanha sellutehdas, Golder Associates Oy, Luontoselvitys /Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi Golder Associates Oy, tekeillä Tutkimusraportti: Tolkkinen, ympäristövastuut Ramboll, Tutkimusselostus: Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas Vahanen Oy, Tutkimusraportti: Tolkkisten entinen sellutehdas Golder Associates Oy, Tutkimusseloste (TT86): Tolkkisten sulfiittisellutehdas Laboratoriotutkimukset Vahanen Oy, Vanhan selluloosatehtaan uudelleenkäyttö, konseptisuunnitelma Vahanen Oy Vierastalojen korjattavuusselvitys Vahanen Oy, Ympäristölupapäätös, Tolkkisten biovoimalaitos (ESA- VI/622/04.08/2010) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 1 (30) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 638 PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: Tolkkisten asemakaavan korttelia 1220 sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan laajennus koskee tiloja: ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu: Korttelit 3800 ja 3801, erityisaluetta, katualuetta, liikennealuetta ja vesialuetta kaupunginosassa 35. Suunnitteluorganisaatio n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa. Kaavoitustyötä ohjasi Porvoon kaupungin edustajana Hilkka Jokela. FCG Kaavoitus: ATK-toteutus: Liikenne: Anssi Savisalo, arkkitehti SAFA YKS-299 (vastaava kaavan laatija) Sampo Perttula, arkkitehti Emma Kaitaa, arkkitehti SAFA Jan Tvrdý, ympäristöinsinööri Aila Harmaajärvi, suunnitteluavustaja Eeva Rapola, maisema-arkkitehti MARK Mika Tuominen, tekn. kand. 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee n aluetta Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Kaavan nimi on. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Suunnittelun tavoite on sovittaa yhteen alueelle jo asettuneiden toimijoiden toiminnat sekä varautua uusiin toimijoihin siten, että asemakaavalla luodaan tarkoituksenmukainen korttelirakenne, katuverkosto, kevyen liikenteen yhteydet ja toimintaa palveleva kunnallistekninen verkosto. Asemakaavalla varmistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyminen sovittamal-

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 2 (30) 1.4 Kaavaprosessin vaiheet la täydennysrakentaminen yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Samalla luodaan alueelle omaleimainen identiteetti. Myös Porvoon Energia uudistaa toimintaansa alueella uuden kaukolämpövoimalaitoksen rakentamisen myötä. Ympäristölupa kaukolämpövoimalaitokselle on myönnetty ja rakennuslupa Voimala-alueelle on suunniteltu myös kaukolämpöä palvelevia aurinkokeräimiä. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnitteluprosessissa on ollut seuraavia vaiheita: Asemakaavatyöstä ilmoitettiin Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa Kaupunginhallitus päätti kaavatyön käynnistämisestä Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointi asetettiin nähtäville Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto (luonnos) oli nähtävillä välisenä aikana. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. 1.5 Asemakaava Työn tarkoituksena on laatia asemakaava n alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta merellistä sijaintiaan hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. n maankäytön yleissuunnitelma sekä vanhan sellutehtaan kehittämissuunnitelma ovat lähtökohtana alueen suunnittelulle. Porvoon Energia on rakentanut alueelle uuden pääasiassa puuhaketta hyödyntävän kaukolämpövoimalaitoksen, jonka yhteyteen tutkitaan myös aurinkokeräimien sijoittamista. Asemakaavatyön yhteydessä suunnitellaan myös alueen kunnallistekniikka. Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan sen sijainti Tolkkisten kylätaajamassa lähellä asutusta.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 3 (30) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan n alueelle Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsevat Stora Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon Energian voimalaitosalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Alue on sen teollisuushistorian vuoksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Myös kyläasutus lahden toisella puolella Sillvikissä on lähellä. Kuva 1. Ilmakuva alueesta vuodelta 1997.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 4 (30) Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on ihmisen muokkaamaa teollisuus- ja satamatoimintojen aluetta. Alue on osittain vanhaa täytettyä merenpohjaa ja paikoitellen korkeustasoltaan hyvinkin matalaa. Alueelta on todettu aikaisemman toiminnan jäänteenä pilaantuneita maita. Maisemakuva Suunnittelualue sijaitsee Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueen lähiympäristö on kulttuurivaikutteista. Suunnittelualue sijoittuu Tolkkisten kylätaajamaan, jonka asutusta ulottuu aivan alueen itäpuolelle. Tolkkinen on alkujaan tehtaan ympärille syntynyt työläiskylä. Myös naapurusto lahden toisella puolella Silvikissä on lähellä. Lähialueet koostuvat pääasiassa omakotitalorakentamisesta ja niiden pihapiireistä sekä Sillvikin loma-asutuksesta. Alueen eteläpuolella on luonnontilaisia metsäalueita, joita halkovat kunnallistekniset verkostot. Suunnittelualueen länsiosan vesialueet ovat osa Sillvikin lahtea, joka liittyy laajemmin Svartbäckfjärdenin kautta Suomenlahteen. Vesistöt ja vesitalous Asemakaava-alueeseen kuuluu noin 22 ha Sillvikin vesialuetta Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Porvoon kaupungissa on noin asukasta (lähde: Väestörekisterikeskus, tilanne ). Väkiluku on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana (vuonna 2000 asukasluku oli n ja vuonna 2005 n asukasta). Porvoon seudulla suurimmat ikäluokat sijoittuvat tasaisesti työikäisiin ikävälille Myös vuotiaita on suhteellisen paljon (Lähde: Uudenmaanliiton tietopalvelu, tilanne , ). Tilastokeskus ennustaa Porvoon seudun väestömäärän kasvavan edelleen tasaisesti. Kielisuhteiltaan kaupunki on kaksikielinen, suomenkielisten osuus väestöstä on 65 %, ruotsinkielisten osuus on 31,5 % ja muunkielisiä on 3,5 % (lähde: Porvoon kaupungin internet-sivut, ). Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee noin 9 km Porvoon keskustasta lounaaseen Tolkkisissa, Emäsaloon johtavan tien varrella. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita. Suunnittelualueelle sijoittuu myös Porvoon Energian kaukolämpövoimalaitos. Taajamakuva, asuminen ja palvelut Suunnittelualueella ei ole asumista, vaan se on pääosin teollisuuden käytössä. Kaksi koulua: Tolkis skola ja Tolkkisten koulu, monitoimitalo ja palovarikko sijaitsevat suunnittelualueen pohjoispuolella ja Tolkkisten päiväkoti alueen itäpuolella. Porvoon ydinkeskustan monipuoliset palvelut sijaitsevat noin 9 kilometrin päässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue on pääosin teollisuuden työpaikka-aluetta. Alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä satamalaitteita ja kaukolämpövoimalaitos.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 5 (30) Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysalueita. Liikenne Suunnittelualuetta sivuaa Porvoosta Emäsaloon johtava Tolkkistentie, yhdystie Vesialueella on vesiliikennettä ja vesialueella sijaitsee Itämerelle johtava Tolkkisten syväväylä, jonka kulkusyvyys on 7,2 m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen rakennuskanta koostuu pääosin teollisuus- ja varastotilasta sekä satama-alueesta laitteineen. Alueella sijaitsee August Eklöf Oy:n vanha sellutehdas, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokasta tehdasmiljöötä. Tolkkisten teollisuusympäristö lukeutuu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (Uudenmaan Kulttuuriympäristöt 2012). Alueen rakennuskannasta on laadittu rakennushistorialliset selvitykset vuonna 2007 ( Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, inventointiraportti , Henrik Wager) ja vuonna 2012 (Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta, FCG Finnish Consulting Group, Jari Heiskanen, ). Tekninen huolto Suunnittelualueen itäosassa kulkee 110 kv avojohto sekä 20 kv:n ilmajohtoja. Muutoin keskijänniteverkko on toteutettu pääosin maakaapelina. Kaukolämmön runkolinja kulkee alueen itäreunassa. Saha-alueen rakennukset eivät ole kaukolämmön piirissä. Vesi- ja viemärijohdot tulevat suunnittelualueelle Tolkkistentien itäpuolella sijaitsevalta Koddervikin pumppaamolta. Alueella on sahan toiminnan ajoilta oma sisäinen sähkö- ja vesijohtojen verkosto. Liite 2 Kunnallistekniset verkostot Erityistoiminnat Alueen itälaidalla sijaitsee pohjois-etelä-suuntainen suurjännitelinja (110kV). Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Stora Enson Tolkkisten makeaveden allas (kiinteistötunnus ), joka kattaa noin 29 ha pinta-alan. Allas on perustettu rakentamalla Maavallintie erottamaan Silvikin ja makeaveden altaan. Allasta ylläpidetään altaan koilliskulmassa sijaitsevalla pumpulla. Luoteiskulmassa sijaitseva pumppu ei ole toimintakunnossa. Porvoon Energia käyttää altaan vettä jäähdytys- ja sprinklerivedeksi. Porvoon Energian alustavissa suunnitelmissa on siirtyä tulevaisuudessa hyödyntämään merivettä jäähdytys- ja sprinklerivetenä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella on pilaantuneita maita. Tolkkisten sulfiittiselluloosatehtaassa on (Vahanen) tehdyn selvityksen mukaan mm. asbestia. Sellutehtaan osalta on laadittu useita tutkimuksia vuosien 2009 ja 2011 välillä: - Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi (Golder Associates Oy, 2011) - Tutkimusselostus, Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas (Vahanen Oy, ) - Raportti, Tolkkisten vanha sulfiittiselluloosatehdas, Rakennetutkimuksia (Vahanen Oy, ) - Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamisen (Golder Associates Oy, )

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 6 (30) - Lisätutkimusraportti, Tolkkisten vanha sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkisten entinen sellutehdas (Golder Associates Oy, ) - Tutkimusraportti, Tolkkinen, ympäristövastuut (Ramboll, ) Porvoon Energian alueelta on ollut käytettävissä seuraavat tutkimukset: - Ympärisötekninen perusselvitys, Tolkkisten voimalaitos, Augustinranta, Tolkkinen, Porvoo (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy, ) (Tästä otettu pisteitä liitteeseenkin) - Porvoon Tolkkisten tehdasalue, Maaperätutkimus merivesipumppaamon rakennusalueella (Ramboll, ) Lisäksi alueelta on laadittu Enso Oy:n rakennuskannan inventointi (1997) sekä selvitys Tolkkisten tehtaan vierastalon korjattavuudesta (2010). Tolkkisten saha-alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella alueen maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei ole välitöntä kunnostamistarvetta alueen pysyessä teollisessa käytössä. Mikäli kiinteistön alueella maankäyttö muuttuu herkemmäksi, on todetuista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia riskejä arvioitava uudestaan ja alueen kunnostustarve tulee määrittää tarkennetun riskinarvion perusteella. Tällaisia maankäytön muutoksia ovat esimerkiksi uusien asuinrakennusten rakentaminen tai nykyisten rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön. Liite 7 Yhteenvetokartta alueelta laadituista selvityksistä Maanomistus Sosiaalinen ympäristö Asemakaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungin Tolkkisissa. Alueen läheisyydessä on pientalovaltaista asutusta, jonka sosiaalinen ympäristö muodostuu alueen asukkaista. Suunnittelualue on pääosin teollisuuden käytössä, jolloin sen sosiaalinen ympäristö perustuu asiakkuuksiin ja työpaikkaympäristöihin. Suunnittelualue on Stora Enso Oyj:n, Porvoon Energia yhtiöiden, Port of Tolkkinen Oy:n, Kiinteistö Oy Tolkkistentie 773:n (Porvoon Telakka Oy), Metallverkstad Tom Nyberg Ky:n, Kiinteistö Oy Mustijoki keskusta 10 ja yksityisten omistuksessa. Kaupunki omistaa August Eklöfintien ja Tolkkistentien liittymäalueen.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 7 (30) 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja satama-alueeksi (LS). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma/v), joka on valtakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus uudelle yhdys- tai sivuradalle sekä voimajohdolle. Suunnittelu-alueen lounaiskulma jää Kilpilahden teollisuusalueen konsultointivyöhykkeen (sev1) sisään. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Suunnittelualueelle ei kohdistune vaihemaakuntakaavassa muutospaineita. Kuva 2. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 8 (30) Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T), satama-alueeksi (LS) ja energiahuollon alueeksi (EN). Tolkkistentiehen rajoittuu pieni lähipalvelujen alue (PL). Vanha sellutehdas ympäristöineen on osoitettu alueeksi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Suunnittelualueelle johtaa laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus rautatieyhteydelle (yhdysrata/sivurata/kaupunkirata) ja voimajohdolle sekä melualueen merkintä. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta (ei mittakaavassa)

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 9 (30) Asemakaava Osassa suunnittelualuetta on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu rakennuskaavana ja Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV), vesialueeksi (Ve 1), joka on säilytettävä vesialueena ja jolla sallitaan puun varastointi ja puunkäsittelylaitteistojen sekä satama-toimintojen kannalta tarpeellisten laitteistojen rakentaminen sekä vesialueeksi (Ve 2), joka on säilytettävä vesialueena ja jonne saa rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä laituri- ym. rakennuksia ja rakenteita. Kuva 4. Ote muutettavasta asemakaavasta (ei mittakaavassa) Korttelin tehokkuusluku on e=0.25 ja rakennusten enimmäiskerroslukumäärä kolme (III). Tehdasrakennusten enimmäiskerroslukumääräksi on erikseen merkitty viisi (V). Korttelialueen itäreunassa sijaitseva voimansiirtoalue (VS) liittyy ohjeelliseen muuntamoalueeseen (VM). Lisäksi asemakaavassa on annettu määräykset mm. alueelle rakennettavien rakennusten korkeudesta, puuistutuksista, luonnonvaraisena säilytettävän

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 10 (30) tontin osan pinta-alasta (20 %) ja alueelle sijoitettavien laitosten ympäristöhaitoista. Suunnittelualue rajautuu etelässä katualueeseen (Merilinja) sekä Porvoon kaupungin omistuksessa olevaan satama-alueeksi (LS) asemakaavoitettuun alueeseen. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys tuli voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset.

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 11 (30) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Augustinrannan asemakaavan muutos käsittää vahvistetun rakennuskaavan korttelin Alue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV) ja vesialuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten jatkuminen sekä alueen kehittäminen. Asemakaavan laajennus käsittää tilat ja sekä osaa tilasta ja yleisen tien aluetta Tolkkisten Sahan toiminnan loputtua Enso Oyj on hakenut alueelle ja sen mittavalle rakennuskannalle uutta käyttöä. Alueen tulevan käytön pohjaksi on laadittu yleissuunnitelma yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa, jossa Augustinrannan yrityspuistoksi nimettyä aluetta kehitetään monipuoliseksi yritysalueeksi, johon liittyy satama- ja telakkatoimintoja. Asemakaavatyöllä pyritään säilyttämään alueen keskellä sijaitseva vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusmiljöö. Lisäksi kehitetään satamaa ja siihen liittyviä toimintoja. Täydennysrakentaminen on tarkoitus sovittaa yhteen alueen vanhan miljöön kanssa. Asemakaavan avulla edistetään työpaikkojen syntymistä ja alueen aikaisempaa aktiivisempaa käyttämistä. Erilaisten toimintojen sijoittelussa huomioidaan myös kyläasutuksen läheisyys. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus on ( 394) päättänyt käynnistää asemakaavan muuttamisen Tolkkisten sahan ja siihen liittyvillä alueilla. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaavoituksen käynnistymiseen liittyy erillinen käynnistämissopimus, jossa sovitaan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu ja kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten jakautuminen. Samalla päätettiin myös, että laadittavaan asemakaavamuutokseen liitetään tarvittaessa maankäyttösopimukset, joissa sovitaan asemakaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta. Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta on päätetty Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa ( 6). 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevat tahot. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavatyöstä on ilmoitettu Porvoon kaupungin kaavoituskatsauksessa

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 12 (30) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Kaavaluonnoksesta pidetään yleisötilaisuus nähtävilläoloajan alussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely (MRL 63 ). Siinä on lisäksi kuvattu mm. suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen viranomaisneuvottelu käytiin Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi mm. suunnittelun lähtötiedot, suunnittelutilanne, alustavat tavoitteet sekä hankkeen aikataulu. Valmisteluvaiheen jälkeen pidettiin viranomaisten työneuvottelu , jossa käytiin läpi kaavaehdotuksen valmistelutilanne. Asemakaavaluonnoksesta on käyty keskusteluja alueen maanomistajien kanssa suunnitteluprosessin kuluessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti nähtäville (MRL 62 ja MRA 30 ) väliseksi ajaksi. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestettiin osallisille kaavoittajan vastaanotto Lisäksi luonnoksen nähtävilläolon aikana pidettiin työkokous alueen maanomistajien ja kaupungin välillä. Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin 12 lausuntoa ja kuusi osallisen mielipidettä. Lausunto saatiin seuraavilta tahoilta: Viranomaistahot (Uudenmaan liitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Liikennevirasto, Itä- Uudenmaan pelastuslaitos, Porvoon vesi Porvoon kaupungin yksiköt: Kuntatekniikka, Kaupunkimittausyksikkö, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Terveydensuojelu. Palautteessa korostuivat seuraavat näkökulmat: tonttien rakennusoikeudet, liikennejärjestelyt ja kunnallistekninen verkosto, hulevesien hallinta, ympäristöhaittojen minimointi ja rakennetun kulttuuriympäristön käsittely. Ehdotusvaiheen kuuleminen Asemakaavaluonnoksesta työstettiin saadun palautteen perusteella kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n (MRA 27 ) mukaisesti Osallisilla oli mahdollista esittää muistutuksia ja kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten ja kunnan hallintokuntien lausunnot. Ehdotusta on tarkistettu seuraavasti:

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 13 (30) - Tolkkisten satamatien linjausta on muutettu voimalaitoksen tilavaraustarpeiden mukaisesti; - korttelialueiden rakentamiskorkeudet on sovitettu olevaan tilanteeseen. Korttelin 3800 tonttien 2 ja 3 kerrosluku on osoitettu vanhan asemakaavan mukaisesti kolmena; - venesatama-alueelle on lisätty kahvilarakennuksen rakennusala; - T/s/saa ja EN/saa korttelialueiden, rakennusalojen, johtorasitteiden ja ajoyhteyksien tarkkaa sijaintia on muokattu ; - Tolkkistentien LT merkintä on muutettu katualueeksi. Tehdyt muutokset kaava-aineistoon ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Tarkistettu kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn. Lopullisen asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Tolkkisten sahan toiminnan loputtua kaupunki päätti asemakaavan muutoksen tekemisestä alueen kehittämiseksi. Kaupungin tavoitteena on ollut alusta lähtien, että alue säilyisi työpaikka-alueena, ja että sahan myötä menetetyille työpaikoille luodaan korvaavia työpaikkoja. Kaupungin näkemys on, että rannikolla olevat alueet, joille on olemassa syvä meritie ja yhteys merelle ovat satamatoimintojen aluetta, ja alueen muukin toiminta on lähtökohtaisesti sellaista, joka pystyy hyödyntämään satamaa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa: asemakaavassa otetaan huomioon syväväylä, oleva teollisuusalue, kyläasutus Tolkkisissa ja Sillvikissä (melu). Yleiskaavassa on myös teollisuusraidevaraus alueelle. Kilpilahden suojavyöhyke sev-1 viistää suunnittelualueen etelänurkkaa. Asemakaavatyössä tulee ottaa huomioon myös huomioon Kilpilahden suojavyöhykkeen ja Gasumin kaasusatamahankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on tarkoituksenmukainen korttelirakenne, toimiva katuverkko, terveellinen ja turvallinen ympäristö ja lähellä olevaan kyläasutukseen sopivat toiminnot. Rakennetun ympäristön kannalta tavoitteena on, että vanhan sellutehtaan historiallinen ympäristö säilyy ja tuo koko alueelle historiallista syvyyttä.

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 14 (30) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet ja asemakaavan laadulliset tavoitteet Maanomistajien tavoitteita on tarkennettu kaavatyön aikana pidettyjen työneuvotteluiden perusteella. Muut tavoitteet Pelastuslaitos esitti aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa, että alueen kehittämisessä on luotava alueelle selkeä katuverkosto ja osoitteisto, jotta tarvittaessa perille on helppo löytää. Alueella tarvitaan paloposteja. 3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Suunnittelutyön alussa alueelle laadittiin kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta, jotka pohjautuvat nykyiseen asemakaavaan ja esille tulleisiin kaupungin ja maanomistajien tavoitteisiin. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat lähinnä alueen sisäisessä katuverkossa sekä korttelialueiden muotoiluissa. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota alueen katuverkon jäsentämisen ohella mm. eteläisen uuden T-korttelialueen laajuuteen ja vesialuetta koskevaan kaavamääräykseen. Vaihtoehdoista käytiin keskusteluja Porvoon kaupungin ja maanomistajien välillä ja niiden avulla tarkennettiin maanomistajien tavoitteita.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 15 (30) Kuvat 5 ja 6. Työn alussa laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa, joiden pohjalta alueen maankäytön tavoitteita tarkennettiin.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Selostus 16 (30) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne n asemakaava mahdollistaa alueen teollisuus- ja varastotoimintojen, satama- ja telakkatoimintojen sekä energianhuollon toimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä uusien nykyiseen toimintaan kytkeytyvien toimintojen sijoittumisen. Kaavaratkaisu jäsentyy kolmeksi satama-alueen (LS, LV), teollisuus- ja varastoalueen (T) sekä energianhuollon alueen (EN) muodostamaksi vyöhykkeeksi. Alueen eteläosaan on osoitettu laaja suojaviheralue (EV) satama- ja teollisuustoimintojen ja itäpuolisen asuinalueen väliselle alueelle. Suojaviheralueen pohjoispuolella on palvelurakennusten alue (P). Katuverkon osalta kaava perustuu alueelle vakiintuneeseen liikenneverkkoon, jota on tarvittavilta osin täydennetty. Uutena katuna on osoitettu Tolkkisten Satamatie. Liite 4 Pienennös asemakaavasta Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 77 ha, josta maa-aluetta on noin 55 ha ja vesialuetta 22 ha. Liitteessä 1 on esitetty eri osa-alueiden pinta-alat ja rakennusoikeuden määrä. Liite 1 Mitoitustietoja 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungissa Tolkkisten alueella. Kaava-alueen ympäristö on pääosin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Rakentamistapaa ja ympäristön käsittelyä ohjataan mm. kulttuuriarvoja ja pihojen käsittelyä koskevin kaavamääräyksin. Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa esitetty raideyhteys on säilytetty asemakaavassa korttelialueiden sisällä rasitealueena, jottei mahdollisen yhteyden toteutumiselle ole tulevaisuudessa esteitä.

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI)

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) L O V I I S A 4.1.2012 KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TEKNIIKKATIE, TESJOKI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot