Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus."

Transkriptio

1 RIKOSTAUSTAISTEN HENKILÖIDEN ASIAKKUUKSIEN MUODOSTUMINEN SEKÄ HEIDÄN KOKEMUKSENSA VERTAISTUESTA - Tapaustutkimus Kontaktipiste Rediksen päivätoiminnasta Liisa Kartovaara Opinnäytetyö, Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kartovaara, Liisa. Rikostaustaisten henkilöiden asiakkuuksien muodostuminen sekä heidän kokemuksensa vertaistuesta Tapaustutkimus Kontaktipiste Rediksen päivätoiminnasta. Helsinki, kevät 2006, 75 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kuvata rikostaustaisten henkilöiden asiakkuussuhteiden muodostumista sekä heidän kokemuksiaan vertaistuesta Kontaktipiste Rediksen päivätoiminnassa. Kontaktipiste Redis on Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) Vapautuvan tuki-ohjelman osaprojekti, jonka tavoitteena on tukea pääkaupunkiseudulle vankiloista vapautuvia heidän elämänmuutoksessaan. Rediksen päivätoiminnan osa-alueet ovat sosiaalinen yhteisö, palveluohjaus sekä harrastustoiminta. Palvelun lähtökohtana on vertaistuki. Vertaistuki tulee esiin sekä työntekijöiden oman taustan että Kontaktipisteen asiakkaista muodostuvan sosiaalisen yhteisön kautta. Tutkimuksen aineisto kerättiin neljältä Rediksen päivätoimintaan osallistuneelta asiakkaalta teemahaastattelun sekä asiakkaan rikostaustaa käsittelevän taustatietolomakkeen avulla. Tutkimushenkilöinä oli kolme miestä ja yksi nainen, jotka olivat iältään vuotiaita. Aineiston pohjalta tutkimushenkilöistä luotiin tapauskuvaukset, jotka käsittelevät elämäntilanteen ennen ensimmäisen kontaktin ottoa Redikseen, asiakkuuden muodostumisen, kokemuksen vertaistuesta sekä elämäntilanteen haastattelun toteuttamisajankohtana. Tutkimushenkilöiden kuvauksissa palveluohjauksella oli keskeinen merkitys Rediksen päivätoiminnassa. Kaikki neljä tutkimushenkilöä olivat saaneet neuvontaa sosiaalipalveluihin sekä elämänmuutokseen liittyvissä asioissa. Tutkimushenkilöt olivat tavanneet Kontaktipisteen toisia asiakkaita, mutta eivät kokeneet toisten tukemisen toteutuvan asiakkaiden kesken. Erottavana tekijänä oli mm. rikostaustojen erilaisuus. Tutkimushenkilöt korostivat työntekijöiden rikostaustan merkitystä. He ajattelivat, että työntekijä pystyy oman kokemuksen vuoksi ymmärtämään paremmin heidän ongelmiaan. Työntekijöille pystyi puhumaan asioista avoimemmin kuin tavalliselle viranomaiselle. Työntekijät toimivat myös esimerkkinä positiivisen muutoksen mahdollisuudesta ja tutkimushenkilöt saivat heidän kanssaan käytyjen keskusteluiden kautta uusia näkökulmia kokemuksiinsa. Tutkimushenkilöt eivät kokeneet että Rediksessä keskityttäisiin rikostaustaan. Tulokset osoittavat, että vertaistuen ja ammatillisen työskentelyn yhdistävä palvelu sopii hyvin rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Rediksen toimintaa tulisi kehittää vertaistuen luomiseksi asiakkaiden keskuuteen. Mahdollisuutena voi olla yhteisöllisyyden kehittäminen sekä kiinteiden toimintojen luominen, joihin asiakkaat voisivat kiinnittyä. Myös toiminnallisuutta voitaisiin kehittää. Vertaistukea kehitettäessä tulisi pohtia myös asiakkaiden välisiä salassapitoon liittyviä kysymyksiä. Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus.

3 ABSTRACT Kartovaara, Liisa. Forming of client-relationships and experiences of peer support in Contact point Redis. Helsinki, Spring 2006, 75 pages, 3 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki Unit, Degree programme in Social services. The aim of the study was to describe the forming of client-relationships and the clients experiences of peer support in daytime activities of Contact point Redis. Contact point Redis is a subproject of the Support for the decarcerated-project, which is organized by Probation Foundation Finland (Krits). Redis provides peer support for people with criminal backgrounds. The staff has their own criminaland substance abuse background as well as professional training in social work and peer support is encouraged between the clients as well. Daytime activities in Redis contain leisure activities, service-counseling and the social community of clients and staff. The thesis is a case-study. The material for the study was collected by interviewing four clients from Redis: three men and a woman, aged The clients also filled a form which contained questions on their criminal background. The study contains three cases; two cases from individual clients and one case with a couple. The cases depict the clients situations in life before coming to Redis, forming of the client-relationships, views on peer support and their situations in life at the time of the interview. The most essential part of the daytime activities was the service-counseling. All four clients had received service-counseling concerning the welfare system and their life-change. The clients had met other clients while visiting the Contact point but did not feel that they had received or given support to each other. The difference in criminal backgrounds was a distinctive factor. The clients viewed the fact that the staff had their own experiences with substance abuse and prison as a positive feature. The clients felt that communication with the staff was easier and more open than with regular social workers. They also felt the staff had more profound knowledge of their lives and problems. The staff also served as a positive example of a successful transformation from a life of drugs and crime into the legitimate society. The clients did not feel that the staff focused too much on their criminal backgrounds. Combining professional social work with peer support is well suited for work with people with criminal backgrounds. To enhance the development of peer support between clients, the service has to be further improved. An option could be the development of communalism and establishing fixed functions such as shared gatherings to which the clients can attach to. Another option could be advancing functional activities. In addition, questions of confidentiality between clients have to be assessed as well. Key words: peer support; criminal background; qualitative study; case-study.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO RIKOSTAUSTAINEN ASIAKAS Lainrikkojan syrjäytymisprosessi Laillisen yhteiskunnan jäseneksi siirtymisen haasteita KATSAUS RIKOSTAUSTAISTEN ASIAKKAIDEN...14 PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITYKSEEN Peruspalveluiden riittämättömyys Kriminaalihuoltolaitoksen vastuu Kriminaalihuollon tukisäätiö Kontaktipiste Redis Palvelun lähtökohdat ja sisältö Vertaistuen ja ammatillisen avun yhdistäminen VERTAISTUKI Miten vertaistuki vaikuttaa Vertaistoiminta osana palvelujärjestelmää TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoitteet ja tehtävä Tutkimuksen menetelmät Tapaustutkimus Teemahaastattelu Tutkimushenkilöiden valinta ja haastatteluiden toteutus Aineiston analysointi Aineiston kattavuus Luotettavuus Eettisyys TAPAUSKUVAUKSET Antti - Kai joku vois sanoo et aikuistuu Riku - Ku ei oo sitä sähellystä enää, eikä oo niin helvetin kiire Maria ja Tuomas - Meil on lapsi, tottakai ton taustan haluu hautaa....53

5 7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Asiakassuhteiden muodostuminen ja asiakkaiden palvelutarve Vertaistuki Rediksessä POHDINTA Asiakaslähtöistä palvelua rikostaustaisille asiakkaille Rediksen kehittäminen Kolmas sektori marginaaliryhmien palvelutuottajana...71 LÄHTEET...72 LIITTEET...76 Liite 1 Teemahaastattelun runko...76 Liite 2 Taustatietolomake...77 Liite 3 Suostumus tietojen luovuttamiseen...78

6 1 JOHDANTO Vuoden 2004 sosiaalibarometrissä todetaan vapautuneiden vankien olevan yksi yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä. Universaali palvelujärjestelmämme ei ongelman tiedostamisesta huolimatta ole pystynyt vastaamaan tämän ryhmän palvelutarpeisiin. Syitä voidaan etsiä niin resurssien, ammattitaidon kuin poliittisen tahdonkin puutteesta. (STKL 2004.) Vapautuvien vankien kanssa tehtävän työn sisältöjen, vastuutahojen määrittelyn sekä toiminnan organisoinnin suhteen eletäänkin tällä hetkellä murrosvaihetta (Järvelä 2002, 268). Rikollisuuteen liittyy usein elämäntavan kaoottisuus, jonka rauhoittamiseen tarvitaan niin taloudellista kuin psykososiaalistakin tukea. Vapautuvien vankien kanssa tehtävää työtä vaikeuttaa se, että he saattavat kokea paneutuvan työotteen lisärangaistuksena tai itsemääräämisoikeuden rajoittamisena. (Järvelä, Kääriäinen & Valokivi 2002, 43.) Tarja Kauppilan suomalaisten miesvankien selviytymistä tutkineessa väitöskirjassa todetaan neljän viidesosan vangeista kokeneen epäoikeudenmukaisuutta siviilissä virkamiesten taholta. Onkin todettu, että vangit ottavat mieluummin apua vastaan epävirallisilta tahoilta, kuin ammatti- tai virallisilta auttamistahoilta. (Kauppila 1999, ) Yksilön siirtyessä rikollisesta alakulttuurista takaisin yhteiskuntaan, on uuden elämäntavan aloittamisessa keskeistä mielekkään sosiaalisen verkoston löytäminen. Lainrikkojan voi kuitenkin olla vaikeaa solmia uusia ihmissuhteita alakulttuurin ulkopuolelle. Uuden sosiaalisen verkoston luominen voi mahdollistua vertaistukiverkoston kautta. Vertaiset voivat muodostua viiteryhmäksi, jossa rikostaustainen henkilö voi olla oma itsensä ja saada tukea muutokseen. Yksi rikostaustaisten asiakkaiden epävirallinen auttamistaho on Kontaktipiste Redis, joka yhdistää toiminnassaan ammatillisen avun ja vertaistuen. Kummallakin Kontaktipisteen työntekijöistä on ammatillisen koulutuksen lisäksi myös oma kokemus vankila- ja päihdekierteestä. Vertaistukea pyritään luomaan myös asiakkaiden kesken.

7 7 Kontaktipiste Redis on Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) Vapautuvan tukiohjelman osaprojekti ( ), jonka tavoitteena on tukea vankiloista pääkaupunkiseudulla vapautuvia. Kontaktipiste Rediksen toiminta koostuu tukihenkilötoiminnasta, päivätoiminnasta sekä vankiryhmistä. Tutkimus käsittelee Kontaktipisteen päivätoimintaa, jossa voidaan erottaa kolme osa-aluetta; palveluohjauksellinen työ, sosiaalinen yhteisö sekä harrastustoiminta. Opinnäytetyö on tutkimusstrategialtaan tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kuvata päivätoiminnan asiakkuussuhteiden muodostumista sekä siihen osallistuvien asiakkaiden kokemuksia saamastaan vertaistuesta. Ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi, kun olin syksyllä 2005 suorittamassa Työ, työyhteisöt ja johtaminen-opintokokonaisuuden harjoittelujaksoa Kontaktipiste Rediksessä. Kriminaalihuollon tukisäätiö toivoi apua projektin loppuraportin tekemiseen Kontaktipisteen päivätoiminnan kuvauksen osalta. Opinnäytetyö muodostaa osan projektin loppuraportista ja arvioinnista. Opinnäytetyön teoreettinen osio käsittelee rikostaustaista asiakasta; asiakasryhmän asemaa yhteiskunnassa, elämänmuutokseen liittyviä paineita pyrittäessä eroon rikollisesta elämästä sekä palvelujärjestelmän kykyä vastata tämän asiakasryhmän tarpeisiin. Tarkoituksena on luoda kuva niistä elämäntilanteista ja haasteista, joita tämän asiakasryhmän kanssa työskennellessä kohdataan, sillä asiakkaan tausta vaikuttaa asiakassuhteen luomiseen. Koska opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vertaistuen toteutumista Rediksessä, käsittelee teoriaosuus myös vertaistukea; mihin asioihin vertaistuki vaikuttaa ja mikä on vertaistoiminnan asema palvelujärjestelmässämme.

8 8 2 RIKOSTAUSTAINEN ASIAKAS Rikostaustaisten asiakkaiden asema yhteiskunnassamme on heikko (STM 2003, 48). Tämän asiakasryhmän kohdalla voidaan puhua sekä syrjäytymisestä että syrjäyttämisestä. Syrjäytynyt ihminen ei toimi yhteiskunnan keskeisillä areenoilla. Syrjäyttäminen tapahtuu silloin, kun muut sulkevat hänet sieltä pois. (Sipilä 1996, 163.) Toisten mahdollisuuksien saaminen on vaikeaa kasautuvien ja hallitsemattomien sosiaalisten ongelmien vuoksi. Monella vangilla on huumeongelma, joka on joissain tapauksissa vain pahentunut vankeustuomion aikana, sillä huumeita ja lääkkeitä on vankilassa saatavilla helposti. (Kyngäs 2000, 229, 240; Rikkilä 2002, 16.) Myös huono-osaisuus syvenee usein vankeustuomioiden myötä. Vankeustuomiosta muodostuu elinikäinen taakka, joka vaikeuttaa integroitumista yhteiskuntaan. Vankeustuomiosta tehty merkintä rikosrekisterissä voi vaikeuttaa mm. työllistymistä sekä opiskelupaikan saantia. (Kyngäs 2000, 229, 240.) Myös rikosten teosta aiheutuneet korvaukset ja suuret velat vaikeuttavat uuden elämäntavan aloittamista. Velkaantuneet siirtyvätkin usein harmaan talouden alueelle laittomiin tulonhankintamuotoihin, joka puolestaan vaikeuttaa lailliseen yhteiskuntaan kiinnittymistä. (Kyngäs 2000, 239.) Rikostaustainen henkilö kohtaa usein ennakkoluuloja yhteiskunnan taholta, aina viranomaisia myöten. Rikoksiin syyllistyneisiin suhtaudutaan sosiaalitoimessa pelokkaasti ja arastellen, ehkä joskus aiheellisestikin. (Rikkilä 2002, 16.) Ammattiauttajien ja rikostaustaisten asiakkaiden kohtaamisen vaikeus tuli esiin myös Tarja Kauppilan (1999, ) suomalaisten miesvankien selviytymistä kartoittaneessa tutkimuksessa. Tutkimuksen vangeista kolme neljäsosaa totesi, ettei saa lainkaan apua ammattiauttajilta ollessaan siviilissä. Siviilissä virkamiesten epäoikeudenmukaisuutta ilmaisi kokeneensa 80 % vangeista. Apua otettiinkin mieluummin vastaan epävirallisilta tahoilta.

9 9 Kriminaalihuoltojohtaja Lasse Rautniemi toteaa, että syrjäytyneiden ja kriminaalihuollon asiakkaiden välillä on lähinnä veteen piirretty viiva (Jokinen 2001, 21). Seuraavat alaluvut kuvaavat sitä syrjäytymisen prosessia, joka tyypillisesti liittyy lainrikkojan elämään sekä muutosprosessia joka liittyy uuden elämäntavan aloittamiseen ilman rikoksia. Rikostaustaisten asiakkaiden ongelmat alkavat usein jo nuoruudessa ja vankilatuomiot ja päihdeongelma syventävät marginaaliin joutumista edelleen. Koska syrjäytyminen on tässä asiakasryhmässä hyvin monitahoista, myös elämänmuutokseen liittyy monia haasteita. 2.1 Lainrikkojan syrjäytymisprosessi Yksilön syrjäytyminen on kokonaisvaltainen prosessi, jota leimaa ongelmien kasautuvuus. Se on tapahtumakulku, jossa ihmisen elämänhallinta-, ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat vähitellen tavanomaisista poikkeaviksi. Syrjäytymisessä ei ole kyse yksinomaan taloudellisten resurssien puutteesta, vaan yksilöllisiin muutoksiin kytkeytyy myös syrjäytyminen yhteiskunnan palveluista ja normaalitoiminnoista. Syrjäytyminen voidaan siis nähdä yksilön ja yhteiskunnan välisen siteen löystymisenä. (Järvelä 2002, 274; Raunio 2003, 223.) Ruotsalainen tutkija Svedberg (1995, 44 45) määrittelee marginaalin välitilaksi, josta ennemmin tai myöhemmin joko palataan keskukseen tai pudotaan ulos syrjäytyneisyyteen. Syrjäytymisestä, tai marginalisoitumisesta, voidaan puhua vasta silloin, kun elinoloissa esiintyvät ongelmat kasautuvat (Raunio 2003, 223). Vähätalon mukaan (1996, 28 29) syrjäytymisen äärimmäisessä vaiheessa vakavat ongelmat kasautuvat ja syntyy voimakasta pysyväisluonteista riippuvuutta sosiaalivaltion instituutioista. Tällöin voidaan puhua ekskluusiosta. Lainrikkojan syrjäytymisprosessin käynnistymisen taustalta löytyy usein joku elämän muutostilanne tai olosuhdetekijä. Tällaisia tekijöitä voivat olla läheisissä ihmissuhteissa tapahtuneet muutokset, lastensuojelun toimenpiteet tai vaikeat kasvuolot. Kun edellä mainituista tekijöistä aiheutuneet pulmat pitkittyvät, alkavat myös ongelmat kasaantua. Jos näihin ongelmiin ei löydy ratkaisua tai yksilö ei saa ratkaisuyrityksiinsä tarvittavaa tukea, alkaa ihminen vähitellen menettää

10 10 uskoaan oman elämänsä ohjaamisen mahdollisuuksiin. Kun ihminen ei tunne hallitsevansa omaa elämäänsä, hän ajautuu helposti konflikteihin koulussa, kotona, työpaikalla ja äärimmäisissä tilanteissa myös yhteiskunnan kanssa. (Järvelä 2002, 275.) On todettu, ettei nuorten miesten kohdalla siirtymässä lapsuudesta ensimmäiseen vankeustuomioon ole juurikaan eroa. Vaikka taustat lapsuuden perheestä ja sosiaalisesta ympäristöstä ovat erilaiset, ovat elämäntilanteet nuoruusikään tultaessa hyvin samankaltaisia. Nuorten elämä on ollut suunnatonta kuljeskelua kaveriporukoissa, joissa on käytetty paljon päihteitä ja tehty rikoksia. Vain harvalle vankila on ensimmäinen laitoskokemus. (Kyngäs 2000, 94, 229.) Alhainen koulutustaso sekä suuret työttömyysluvut kuvaavat rikollisuuteen johtavaa syrjäytymisen kierrettä sekä elämäntavasta ulospääsyn vaikeutta. Vankiloissa tuomiotaan suorittamaan saapuville tehtyjen riski- ja tarvearvioiden mukaan peruskoulutus puuttuu 7 %:lta arvioiduista. Ammatillista koulutusta oli vajaalla kolmasosalla. Osa oli käynyt lyhyitä ammattikursseja. Jonkinlaista työkokemusta oli lähes puolella arvioiduista. 15 %:lla ei ollut minkäänlaista työhistoriaa. Suurin osa olikin elänyt sosiaalisilla tulonsiirroilla ennen vankilaan tuloa. Yli neljänneksellä oli vaikea tai erittäin vaikea mielenterveyshistoria. Kahdella kolmasosalla oli vaikea tai erittäin vaikea päihdeongelma. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 51.) Riski- ja tarvearvioiden mukaan ennen vankilaa asui asuntolassa tai vailla vakinaista asuntoa 41 % vangeista (Rikosseuraamusvirasto 2003, 51). Erityisesti vailla asuntoa vapautuvien vankien elämässä huono-osaisuus on hyvin kasautunutta. Nämä ihmiset ovat usein työttömiä, elävät tulonsiirtojen varassa, ovat vaikeasti päihdeongelmaisia ja vankilakierteessä. (Granfelt 2003, 8 9.) Asunnottomuus voi olla yhtä lailla päihteiden käytön ja rikoskierteen jatkumisen syy kuin seurauskin. Ihminen käyttää päihteitä, koska asunnottomuutta ei kestä selvin päin. Päihteitä käyttäessä ei asunnon hankinnassa onnistuta ja kun asuntoa ei ole, ei ole myöskään mahdollisuutta suunnitella tulevaisuutta. (Kauppila 1999, 57).

11 11 Päihdeongelman rooli rikoskierteen olennaisena osana tuli esiin myös Kyngäksen (2000, 233) tutkimuksessa. Osa tutkimukseen osallistuneista ei pystynyt vapauduttuaan, yrityksistä huolimatta, kontrolloimaan päihteiden käyttöään. Päihdeongelma heijastui niin asumiseen, ihmissuhteisiin kuin työelämäänkin. Tämä ryhmä sai useita uusia tuomioita kömpelöistä rikoksista, joilla pyrittiin mahdollistamaan päihteiden käyttöä. Tämä ryhmä oli vankilasta vapautuessaan usein tyhjän päällä, eivätkä he olleet motivoituneita suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Myös kontaktit perheeseen olivat tällä ryhmällä erittäin vähäisiä. Vankeustuomioon liittyy aina laitostumisen ja passivoitumisen vaara. Kaikkia toimintoja ja ajankulua vankilassa rytmittää laitoksen päiväjärjestys, joka mukauttaa yksilön järjestelmän asettamiin ehtoihin. Tällöin toimintakyky taantuu ja selviytyminen laitosjakson päättyessä on entistäkin vaikeampaa. (Kauppila 1999, 59 60, 258.) Voidaan myös todeta, että mitä pitempään ihminen on laitoksessa, sitä vieraantuneempi hän on yhteiskunnan tavoista ja käytännöistä (Kyngäs 2000, 239). Rikoksettomaan elämänhallintaan toimikunnan (Oikeusministeriö 2001, 10) selvityksessä todetaan, että rangaistuksiin tuomituista erityisen yhteiskuntaan integroivan tuen tarpeessa on vuositasolla noin 7000 henkilöä. Helsingin kriminaalihuoltojohtaja Lasse Rautniemi toteaa, parasta kriminaalipoliittista työtä on syrjäytymisen ehkäiseminen. (Jokinen 2001, 21.) 2.2 Laillisen yhteiskunnan jäseneksi siirtymisen haasteita Monen asian on muututtava rikostaustaisen henkilön pyrkiessä pois rikollisesta alakulttuurista laillisen yhteiskunnan jäseneksi. Henkilön sosiaaliset sekä arjessa pärjäämisen taidot ovat muokkautuneet alakulttuurissa selviytymiseen. Näiden taitojen suora siirtäminen normaaliin yhteiskuntaan ei ole mahdollista. (Järvelä 2002, 274.) Rikostaustaisten asiakkaiden ajattelua leimaa usein mustavalkoisuus, joka vaikeuttaa uusien ratkaisujen löytämistä. Itsetuntemuksen sekä omien voimavarojen tunnistamisen puutteet estävät usein muutospyrkimystä. Ihminen tuntee itsensä vastoinkäymisten leimaamaksi häviäjäksi. Elämänmuutosta vaikeuttaa

12 12 myös se, että lainrikkoja on usein asettautunut henkisesti puolustuskannalle. Muutos koetaan enemminkin uhkana kuin mahdollisuutena. (Järvelä 2002, 274.) On vaikeaa lähteä muuttamaan elämää, kun ei oikein tiedä mitä tulisi tilalle, jos luopuisi nykyisestä elämäntavasta ja kaveripiiristä. On paradoksaalista, että usein turvattomasta rikollisen elämästä luopumiseen voi liittyä turvattomuutta, ainakin muutoksen alkuvaiheessa. (Kauppila 1999, 259.) Rikostaustaisten asiakkaiden keskeisimpiä ongelmia ovat elämänhallinnan, arjen taitojen, sosiaalisten suhteiden sekä elinympäristöön liittyvät puutteet. Nämä puutteet ilmenevät mm. kykenemättömyytenä omien asioiden hoitamiseen ja elämän suunnitteluun, itsetuntemuksen puutteena, omien tekojen ja niistä aiheutuneiden seurauksien yhteyden hahmottamisen vaikeutena, impulsiivisuutena, lyhytjänteisyytenä, sosiaalisten taitojen puutteena sekä ajankäyttöön liittyvinä pulmina. (Järvelä 2002, 273.) Lyhytjänteisyys vaikeuttaa myös elämänmuutokseen motivoitumista. Monella vangilla on tuomiota suorittaessa tulossa vielä lisää tuomioita. Elämää ei kannata muuttaa, kun on joka tapauksessa tulossa vanhoja tuomioita suoritettavaksi. (Kauppila 199, 260.) Monilla vankilaan joutuneilla ei ole edes kokemusta työtätekevien ihmisten arjesta, eivätkä osaa sitä siksi kaivatakaan. Elämä ennen vankilaan joutumista on ollut epäsäännöllistä ja aikatauluihin sitoutumatonta. Pelkkä työpaikan saaminen ei kuitenkaan riitä elämäntavan muutokseen. Työttömyys sinänsä ei aja rikoksiin, jos ihmisellä on muuten riittävästi mielekästä tekemistä. Mielekkään tekemisen lisäksi entisen vangin täytyy irtautua täysin rikosten teosta ja siihen liittyvästä elämäntavasta. (Rikkilä 2002, 16.) Vuokko Karsikkaan (2005, 64) tutkimuksessa haastateltujen Siltavalmennukseen osallistuneiden vankien huumeiden käyttö oli monella johtanut siviilissä kaveripiirin supistumiseen siten, että sosiaaliset kontaktit muodostuivat etupäässä toisista huumeidenkäyttäjistä. Muut sosiaaliset suhteet olivat tämän vuoksi kaventuneet. Haastateltujen elämäntapaan liittyi rikosten tekoon tarvittavia taitoja, mutta ei normaalin yhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Näiden taitojen tilalle oli tullut huumeiden käytön aiheuttama sosiaalinen osaamattomuus, sillä huumeidenkäyttäjien keskuudessa ystävyyssuhteet olivat olleet lyhytaikaisia ja

13 13 perustuneet epärehellisyyteen ja hyväksikäyttöön. Sosiaalisten suhteiden muodostaminen alakulttuurin ulkopuolelle on olennainen osa tarvittavaa elämänmuutosta. Se ei kuitenkaan aina ole helppoa. Kyngäksen tutkimien vankien mukaan rikoksiin syyllistymättömät ihmiset suhtautuvat entisiin vankeihin hyvin ennakkoluuloisesti, eikä heitä haluta omaan tuttavapiiriin. Kyngäs myös toteaa Sosiaaliturva-lehden haastattelussa, että vankeustuomion aikana saattavat sosiaalisesta verkostosta tippua pois kaikki rikollisen alakulttuurin ulkopuolella elävät ystävät sekä sukulaiset. (Rikkilä 2002, 16.) On myös tiedostettava, että viranomaiset voivat tehdä erittäin vähän sosiaalisten verkostojen kuntoon saattamisessa. Tavoite tulisi kuitenkin sisällyttää rikostaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Silta-Valmennuksessa olevia ja sieltä vankilaan palautettuja vankeja tutkimuksessaan haastatellut Karsikas (2005, 149) ehdottaakin, että viranomaisten tulisi kehittää yhteistyötä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen sekä yksittäisten tukihenkilöiden kanssa. Lainrikkojien kanssa tehtävän työn tavoitteena tulee olla pysyvien muutosten aikaansaaminen ajattelun, tunteiden, asenteiden ja arvojen saralla. Rikollisesta ja päihdekeskeisestä elämäntavasta irtautuminen on vuosia kestävä prosessi, jota on vaikeaa nopeuttaa. (Järvelä 2002, 282.) Ammatillisen muutostyön haasteena ovat rikostaustaisten henkilöiden asenteet viranomaistahoihin. Rikostaustainen henkilö kokee usein kontaktin viranomaiseen kontrollina sekä rangaistuksen jatkumisena vielä vapaudessakin. (Järvelä, Kääriäinen, Valokivi 2002, 43.) Keskeistä elämänmuutoksessa on halu oppia uusia asioita ja sitoutuminen muutospyrkimykseen. Tärkeintä elämäntavan muutokseen tähtäävässä työskentelyssä on se, että tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin nykyhetki ja että muutokseen saa tarvittavaa tukea. Usein on niin, että alakulttuurin sisäinen sosiaalinen kontrolli on estänyt ihmistä tunnistamasta omia henkilökohtaisia tarpeitaan ja yksilöllisiä piirteitään. Valtaosa lainrikkojista on kuitenkin kokenut elämässään jonkunlaisen kriisin, jonka seurauksena hän on pysähtynyt mietti-

14 14 mään suunnan muutoksen mahdollisuutta elämässään. (Järvelä 2002, , 284). Kyngäksen (2000, 229) tutkimukseen osallistuneilla vangeilla ensimmäinen vankeustuomio oli elämän selkeä käännekohta. Vankeustuomio pysäytti osan tutkittavista suunnittelemaan elämäänsä ja hankkimaan elämään sisäistä ja ulkoista kontrollia sekä katkaisemaan yhteydet rikollisiin kavereihin. Tämän ryhmän ominaispiirteenä oli heidän sosiaalisen verkostonsa tarjoama tuki. Vankeustuomion päätyttyä he eivät jääneet yksin. Samassa tutkimuksessa kuitenkin todetaan, ettei vankeusrangaistus tai esimerkiksi lapsen syntymä pysty aina pysäyttämään vankia miettimään elämänsä suuntaa. Vankeusaikana osa tutkituista tuli lähinnä laskelmallisemmaksi kannattavien rikosten suhteen, jottei tulisi ns. turhia tuomioita. Vankeusaikana he laajensivat sosiaalista verkostoaan vankilan sisällä. Vapauden koitettua he eivät pitäneet yhteyttä perheeseensä, paitsi lähinnä tarkoitushakuisesti. Vapaudessa he halusivat elää helppoa elämää tässä ja nyt ja kokivat arkisen elämän lähinnä tylsänä. (Kyngäs 2000, ) On tiedostettava, ettei kaikista rikoskierteeseen joutuneista kuntoudu raittiita, terveitä ja työkykyisiä yksilöitä. Joidenkin kohdalla elämän ankeat lähtökohdat ja kuluttava elämäntyyli ovat raihnaistaneet niin, että he kuuluisivat lähinnä eläkeja kuntoutusjärjestelmien piiriin. (Salo 2001, 23.) 3 KATSAUS RIKOSTAUSTAISTEN ASIAKKAIDEN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITYKSEEN Oikeusministeriön vuonna 1999 laatimassa kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa todetaan, että Suomi on yksi harvoista maista, joissa ei ole erillistä vapautuneiden vankien huollollista järjestelmää. Ohjelmassa todetaan myös, etteivät yleiset sosiaali- ja työllisyyspalvelut ole osoittautuneet riittäviksi vankien

15 15 muututtua entistä moniongelmaisemmiksi. Keskustelua käydään myös siitä, mikä on kuntien ja valtion rooli palveluiden järjestämisessä sekä kustannusten kattamisessa. (Järvelä 2002, 269, 288.) Lainrikkojille suunnattuja erityispalveluita on olemassa vain vähän. Kriminaalitaustaisten henkilöiden parissa toimivan Siltavalmennus ry:n toiminnanjohtaja Sampo Järvelä (2002, 288) arvelee tämän puutteen syyksi sen, että lainrikkojat ovat palvelujärjestelmän perspektiivistä hyvin marginaalinen ja moniongelmainen joukko, jonka voidaan ajatella aiheuttaneen ongelmansa itse. On otettava huomioon, että vapautuvien vankien lukumäärä on hyvin pieni suhteutettuna muuhun väestöön, joten palveluiden järjestäminen heille on vaikeaa. Jossakin kunnassa vapautuu yksi vanki vuodessa, toisessa ei sitäkään. Volyymi keskittyy lähinnä isoihin kaupunkikeskuksiin. (Jokinen 2001, 21.) 3.1 Peruspalveluiden riittämättömyys 1990-luvulla lainrikkojien kuntoutuksen ja jälkihuollon perusajatuksena oli usko siihen, että yhteiskunnan tarjoamat peruspalvelut pystyisivät vastaamaan lainrikkojien palvelutarpeeseen. Tällöin vastuuta siirrettiin kunnille ja toissijaisesti valtion viranomaisille. Tosiasiassa, 1990-luvun laman myötä sosiaali- ja työvoimapalveluiden tukkeutuessa ja erityisryhmien palveluita alas ajettaessa, lainrikkojien palveluiden saatavuus ja työmarkkina-asema huononi entisestään. Yhteiskunnallisten ongelmien rinnalla myös lainrikkojien yksilölliset ongelmat monimutkaistuivat mm. huumeongelmien myötä. Yhteyden löytäminen työelämään, koulutuksiin ja yhteiskunnan palveluihin vaikeutui siis edelleen. (Järvelä 2002, ) 2000-luvulla voidaan edelleen todeta, etteivät lainrikkojien palvelutarpeet ja tarjonta kohtaa, eivätkä vastaa toisiaan. Palveluiden saatavuutta vaikeuttavat niin rakenteelliset kuin asenteellisetkin tekijät. Tämä asiakasryhmä ei aina sovellu peruspalveluihin johtuen osin koulutus-, työllistymis- ja kuntoutuspalveluiden sisällöistä, toisaalta itse kohderyhmästä johtuvista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat mm. palvelujärjestelmän puutteellinen tuntemus sekä puutteellinen kyky toimia

16 16 järjestelmän ehdoilla. On myös tiedostettava palvelujärjestelmän rajoittunut kyky kohdata poikkeavasti käyttäytyviä asiakkaita. (Järvelä 2002, , 288.) Vapautuvien vankien kanssa tehtävän työn keskeinen kehittämiskohde on viime vuosina ollut katkeamattomien palveluketjujen luominen. Merkittävä muutos, ajatellen ammatillisen jälkihuollon toteutusta, on vankeuden täytäntöönpanolainsäädäntöä koskeva uudistus, joka tulee voimaan vuoden 2006 aikana. Uudistuksen tavoitteena on suunnitelmallisen kuntoutuksen ketjun rakentaminen vankilasta aina vapautumisen jälkeiseen aikaan asti. Ongelmana on ollut, että palveluketju katkeaa usein siinä vaiheessa, kun vastuu vangista siirtyy valtiolta kunnalle. Tähän mennessä vapautuva vanki on ollut usein tyhjän päällä. (Jokinen 2005, 14.) Uuden lain myötä jokaiselle vangille tehdään vankeusajan suunnitelma. Ennen vapautumista suunnitelmaa täydennetään vapautumisajan suunnitelmalla. Vapautumisajan suunnitelma laaditaan yhteistyössä vangin kotikunnan sosiaali-, terveys-, asunto- ja työvoimaviranomaisten kanssa. Vapautumisen suunnittelun tarve on ilmeinen. Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnanjohtaja Jukka Mäki toteaa Socius-lehden haastattelussa, että vuosittain vapautuu edelleen vankia, joiden jälkihuoltoa ei ole järjestetty millään tavalla. (Jokinen 2005, 15.) Tämä asiakasryhmä on sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäyttäjiä. He tarvitsevat päihdehuoltoa, mielenterveystyötä, erikoissairaanhoitoa, lastensuojelua, toimeentulotukea, työhön kuntoutusta, velkaneuvontaa, ensihoitoa jne. Mäen mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolla tulisi olla nykyistä suurempi kiinnostus uusintarikollisuuden vähentämiseen. Tällöin säästettäisiin myös kustannuksissa. Yhtenä ratkaisuna hän ehdottaa kriminaalihuollon alueyksikön toteuttamaa palveluohjausta, joka sovittaisi yhteen hallintokuntien rajat ylittäviä palveluita. (Salo 2001, 23.) Kysymys rikostaustaisen henkilön palveluiden järjestämisestä ja koordinoinnista on siis myös kustannuspoliittinen. Helsingin kriminaalijohtaja Lasse Rautniemi toteaa antamassaan haastattelussa, että resursseja haaskataan, jos vankilassa

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Liisa Ruottinen-Partanen TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Vanajan vankilassa Pasuri, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Saa justiin semmosta

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana Poutala, Pirjo 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

Järjestöasiantuntijoiden näkemyksiä tukihenkilötoiminnan

Järjestöasiantuntijoiden näkemyksiä tukihenkilötoiminnan Järjestöasiantuntijoiden näkemyksiä tukihenkilötoiminnan kehittämisestä vankilasta vapautuville romaninaisille Mustonen, Henna Rautio, Riina 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Järjestöasiantuntijoiden

Lisätiedot

Nyt tämä on minun ikkuna

Nyt tämä on minun ikkuna Nyt tämä on minun ikkuna Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari monikulttuurisena olohuoneena Katri Savolainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa Hanna-Kaisa Ahonen Diakonia-ammattikorkeakoulu; Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot