KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Kyh Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus

2 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen arviointi 1.3 Henkilöstö 1.4 Tiimityö 1.5 Vastuuhoitaja 2. ASIAKKUUS 2.1 Asiakkaaksi tulo 2.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma 2.3 Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä olevat asiakkaat 2.4 Tilapäisen palvelun piirissä olevat asiakkaat 2.5 Hoitoon sitoutuminen 3. KOTIHOIDON TOIMINNAN SISÄLTÖ 3.1 Ravitsemuksesta ja nesteiden saannista huolehtiminen 3.2 Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 3.4 Liikkumisessa avustaminen 3.5 Lääkehuolto ja näytteet sekä erityistoiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 3.6 Korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet 3.7 Siivous ja vaatehuolto 3.8 Asioiminen (posti, pankki ym.) ja saattajapalvelu 3.9 Apuvälinehankinta- ja huolto 3.10 Kodin muutostyöt 4 TUKIPALVELUT 4.1 Ateriapalvelu 4.2 Päivätoiminta 4.3 Kuljetuspalvelutuki 4.4 Turvapuhelin 4.5 Kuntouttavat intervallit 5. ASIAKASPALAUTE 6. ASIAKASMAKSUT 7. HOITOON OHJAUS RAVA-INDEKSIN AVULLA 8. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU

3 3 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus Kotihoidon järjestäminen perustuu a) sosiaalihuoltolakiin, jonka mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun järjestämisestä (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) ja b) kansaterveyslakiin, joka määrittelee kotisairaanhoidon kuuluvaksi avosairaanhoitoon, jonka potilaskohtaisesta järjestämisestä päättää terveyskeskuksen vastaava lääkäri (Kansanterveyslaki 66/1972). Kunnissa tai kuntayhtymissä, joissa sosiaali- ja terveystoimi on yhdistynyt kotipalvelu ja -sairaanhoito voidaan yhdistää kotihoidoksi. Toiminta voidaan järjestää tuottamalla palvelut itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kotihoito toimii Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjassa Geriatriakeskuksessa. Toiminnan sisältö ja resurssit sekä palvelut vahvistetaan vuosittaisen talousarvion ja vuosisopimuksen yhteydessä. Linjan toiminnassa painotetaan vaikuttavaa ja oikea-aikaista palvelutarjontaa, jolla tuetaan ikäihmisen hyvän toimintakyvyn säilyttämistä korkeaan ikään asti. Palvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää kotona selviytymistä sekä myöhentää siirtymistä raskaamman hoidon pariin. Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoitoa ja hoivaa vammaisille, vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä huolehtii kotona selviytymistä edistävien tukipalvelujen järjestämisestä. Palveluja tarjotaan asiakkaan omassa kodissa. Kotihoito toimii pääsääntöisesti arkipäivin. Toimintaa ohjaavat Karviaisen ja Ikäihmisten palvelulinjan toimintaperiaatteet ja -strategiat. Karviaisen Lasten ja nuorten sekä Työikäisten palvelulinjojen kanssa tehdään yhteistyötä. Palvelun ja hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kaikkien palvelulinjojen asiakkaat voivat kuulua kotihoidon palvelun piiriin. Kotihoidon toiminnasta ja kehittämisestä vastaavat ikäihmisten linjan johtaja ja geriatriakeskuspäällikkö sekä lähiesimiestoiminnasta kotihoidon osastonhoitajat. Tiimit toimivat yhteistyössä esimiesten kanssa arvioiden toimintaa ja kehittäen sitä yhteistyössä. Asiakaskohtainen palvelun sisältö suunnitellaan (palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä hosu) ja toteutetaan moniammatillisella tiimityöskentelyllä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Toiminnassa korostuvat asiakkaan voimavarojen tukeminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavan työotteen avulla Palvelutarpeen arviointi Karviainen myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja, omaishoidon tukea, laitoshoitoa ja sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve on aina arvioitava välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla

4 4 henkilöillä. Palvelujen tarve on arvioitava kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Karviaiseen. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Osastonhoitajat arvioivat palvelutarpeen kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen osalta ja tekevät päätökset. Sosiaaliohjaajat ja veteraanineuvoja arvioivat ja tekevät päätökset asumispalvelu-, omaishoidontuki- ja shl kuljetuspalvelutukihakijoiden kohdalla. Asumispalvelujen arviointi tapahtuu SAS-ryhmän hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle on annettava kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. 1.3 Henkilöstö Henkilöstöön kuuluu osastonhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia sekä palvelukuljettaja. Alueiden esimiehinä toimivat osastonhoitajat. Ikäihmisten linjalla on tavoitteena, että hoitohenkilökunnan koulutustaso on vähintään lähihoitajan tutkinto ja sairaanhoitajien / terveydenhoitajien määrä vastaa tarvetta. Henkilöstöresurssit vahvistetaan vuosittaisen talousarvioin ja vuosisopimuksen yhteydessä. Palveluohjauksesta vastaavat kaksi sosiaaliohjaajaa ja veteraanineuvoja. Lääkäripalvelut ostetaan Työikäisten linjalta. 1.4 Tiimityö Kotihoidon henkilöstöstä on alueellisesti muodostettu tiimejä. Sairaanhoitajat toimivat tiiminsä hoitotyön asiantuntijana. Tiimit tekevät yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa asiakkaan tarpeen mukaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi. 1.5 Vastuuhoitaja Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja vastaa ensisijaisesti asiakaslähtöisen ja yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman tekemisestä Kotihoidon Pegasokseen sekä seuraa suunnitelman toteutumista ja arvioi toimintaa yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa. Vastuuhoitaja laatii asiakkaalle myös kotihoitokansion. 2. ASIAKKUUS 2.1 Asiakkaaksi tulo Asiakkaat tulevat kotihoidon palvelujen piiriin Karviaisen vuodeosastoilta, erikoissairaanhoidon sairaaloista ja hoivayksiköistä sekä asiakkaan ja omaisten yhteydenottojen kautta. Uuden asiakkaan osalta ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu aina kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee ensimmäisen arvioinnin puhelimessa palvelujen tarpeesta. Tarvittaessa osastonhoitaja käy palvelutarpeen arviointikäynnillä kotona yksin tai kotihoitotiimin jäsenen /veteraanineuvojan / sosiaaliohjaajan kanssa. Mukana voi

5 5 olla myös vammais- tai aikuissosiaalityöntekijä. Asiakkaan omaisen tai läheisen mukana olo on toivottavaa. Arvioinnin perusteella asiakas voi saada säännöllistä tai tilapäistä apua ja/tai tukipalveluja. Säännöllisen palvelun piirin tulevalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon osastonhoitaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen. Kotiutustiimin kehittämisprojektin tavoitteena kehittää kotiutustiimin toimintaa osana tulevaa kotisairaalatoimintaa. Tavoite on saada asiakas/potilassiirrot sujuvammiksi erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen organisaation sekä ostopalveluyksiköiden välillä. Tiimi osallistuu jatkohoidon ja kotiutuksen suunnitteluun, kotiutuspalavereihin, siirron valmisteluihin ja asiakkaan/potilaan vastaanottamiseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen oman organisaation sisällä. Tiimi on moniammatillinen työryhmä, jossa on työntekijä jokaisesta kunnasta. Asiakkaiden kotiutumiset tulee ilmoittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen suunniteltua kotiuttamista. Pitkän sairaala- tai hoivayksikön hoitojakson jälkeen kotiuttamisen suunnittelu ajoissa antaa hyvän lähtökohdan kotiutumiselle. Sairaalasta kotiuttamista valmistellaan yhteisillä hoitoneuvotteluilla, arvioivalla kotikäynnillä ja kotihoidon tutustumiskäynneillä. Hoitoneuvottelut toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan/potilaan ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. Läheisten aktiivinen osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Jo kotihoidon palvelun piirissä oleva asiakas voi kotiutua suoraan häntä hoitavalle tiimille viikon jokaisena päivänä, mikäli palvelun- ja hoidon tarve ei ole oleellisesti muuttunut. Palvelutarpeen muutoksissa arvioidaan tilanne uudestaan. Omaishoidettava voi olla kotihoidon asiakkaana. Asiakkuus huomioidaan silloin omaishoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja se voi vaikuttaa omaishoitajan palkkioon. Kotihoito ei sijaista omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. 2.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Asiakkaille laaditaan aina palvelu- ja hoitosuunnitelma (pahosu) ja hoitosuunnitelma (hosu) Pegasokseen. Suunnitelman tavoite on luoda asiakkaalle joustava ja hänen yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja hyödynnetään hänen omia voimavarojaan sekä sosiaalisia verkostojaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan kaikki asiakkaalle myönnetyt ja hänen muut käyttämänsä palvelut sekä läheisten antama apu. Hosuun eli hoitosuunnitelmaan kirjataan rakenteisen kirjaamisen periaatteiden mukaan asiakkaan hoivan ja hoidon sisältö ja kuvataan hoito hoidollisen päätöksenteon vaiheiden mukaan; hoitotyön ydintiedot: hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitotyön yhteenveto ja hoitoisuus. Suunnitelmia arvioidaan jatkuvasti ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Muutokset tehdään yhteistyössä asiakkaan, hänen hoitoverkostonsa ja läheistensä kanssa. Asiakkaalle tehdään kotihoitokansio. Kotihoitokansioon kerätään keskitetysti ajantasaisia palvelu- ja hoitotietoja asiakkaasta: kansio kerätään mallikansion ohjeiden mukaisesti. Sen tarkoituksena on turvata saumaton tiedon siirto asiakkaan siirtyessä kodista hoitoyksikköön ja sieltä jälleen kotiin sekä henkilöstön vaihtuessa.

6 6 Mikäli hoitohenkilökunnan sisäänpääsyn kannalta tarvitaan avain, asiakas maksaa teetettävän avaimen. Kotihoito ottaa kuittauksen avaimesta ja vastaa käyttöön luovutetusta avaimesta. Avain palautetaan kun asiakas sitä pyytää tai hoitosuhde päättyy. 2.3 Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä olevat asiakkaat Palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti asiakkaisiin, joiden toimintakyky on heikentynyt vammasta, sairaudesta tai iästä johtuen ja he tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa selviytyäkseen päivittäisissä perustoiminnoissa. Asiakkaan palvelun tarve tulee olla säännöllistä ja pitkäaikaista. Hoitosuhteen alussa toimintakykyä ja palvelun tarvetta arvioidaan Rava - toimintakykymittarilla ja lisäksi huomioidaan asiakkaan asumisympäristö (kodin sijainti, kunto ja varustetaso, esteetön liikkuminen), sosiaalinen tilanne (yksinasuminen, turvattomuus, omaiset, läheiset), taloudellinen tilanne, psyykkinen tila ja muistin toiminta. Muistihäiriön astetta arvioidaan tarvittaessa MMSE (mini mental state examination) - testin avulla. Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään Rava-mittaus kaksi kertaa vuodessa. Mittauksien avulla seurataan palvelujen oikea-aikaista kohdentumista. 2.4 Tilapäisen palvelun piirissä olevat asiakkaat Määräaikaista, tilapäistä sekä vähäistä kotihoidon apua tarvitsevien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan tarkasti. Kotiin annetaan tilapäistä apua vain, jos asiakkaan on kohtuuttoman vaikeata liikkua esimerkiksi terveyskeskukseen. Asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden ohjataan hänet julkisten ja/ tai yksityisten palvelujen piiriin. Tilapäisiä palveluja kohdennetaan kotiutettaville asiakkaille. Karviaisen alueella valvotaan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Vain Aluehallintovirastoon (ent. Lääninhallitus) ilmoituksen tehneitä ja hyväksyttyjä palveluntuottajia voidaan suositella asiakkaille. 2.5 Hoitoon sitoutuminen Asiakkaan kanssa pyritään yhteistyössä myönteiseen hoitotulokseen. Verkottuneella työskentelyllä ja hoitoneuvotteluilla etsitään yhteinen näkemys ja selkiytetään vastuut. Tarvittaessa pyydetään lääkärin arvio asiakkaan kyvystä tehdä hoitoaan koskevia päätöksiä vaarantamatta omaa tai ulkopuolisten turvallisuutta. 3. KOTIHOIDON TOIMINNAN SISÄLTÖ Kotihoidon kaikissa toiminnoissa on lähtökohtana asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen, itsemääräämisoikeuden ja elämänkokemuksen kunnioittaminen sekä asiakkaan ilmaisema palvelutarve. Asiakasta kuunnellaan aidosti läsnä ollen ja palveluiden sisällöstä sovitaan yhteisymmärryksessä. 3.1 Ravitsemuksesta ja nesteiden saannista huolehtiminen Kotihoito auttaa elintarvikkeiden ja muiden välttämättömyystuotteiden hankinnassa korkeintaan kerran viikossa. Kauppapalvelua kehitetään ja tutkitaan mahdollisuutta

7 7 tehdä uusia sopimuksia kauppojen kanssa, jotka kotiinkuljettaisivat tavarat. Asiakas maksaa kaupalle ns. keräilypalkkion tai kotiinkuljetuksen sopimuksen mukaisesti. Vihdissä lähikaupan kanssa on jo voimassa oleva sopimus. Kotihoito välittää asiakkaan tilauksen kauppaan. Kaupassa käydään asiakkaan kanssa vain, mikäli se sisältyy palvelu- ja hoito- suunnitelman mukaiseen kuntoutumista edistävään toimintaan. Kotihoito valmistaa tarvittaessa aamiaisen, väli- ja iltapalan. Lounas ja päivällinen lämmitetään tai lounas tuotetaan tukipalveluna. Asiakasta avustetaan aterioinnissa. Neuvotaan asiakkaalle hyvän ravitsemuksen ja nesteiden saannin merkityksen tärkeys. Ravitsemustilan arviointi (MNE) tehdään tarvittaessa ja huomioidaan tulokset ravitsemuksen ohjauksessa. 3.2 Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen Asiakasta avustetaan peseytymään, kynsien leikkuussa, parranajossa, hampaiden pesussa ja suun hoidossa sekä tarvittaessa vaipan vaihdossa. Jos asiakkaalla ei ole kotona asianmukaista peseytymistilaa, hänet ohjataan tukipalveluiden piiriin. Samalla selvitetään mahdollisuus asunnon muutostöihin. 3.4 Liikkumisessa avustaminen Arvioidaan, tuetaan ja ohjataan asiakasta turvallisessa liikkumisessa kotona. Kannustetaan asiakasta omatoimiseen liikkumiseen ja toteuttamaan saamiaan liikunta- ja kuntoutusohjeita. Lihaskunnon ylläpitäminen ja tasapainon harjoittaminen vähentävät kaatumisriskiä. Liikkuminen vaikuttaa myös mielenterveyteen ja varmentaa sosiaalista toimintaa. Toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpito tukee asiakkaan kotona asumista. 3.5 Lääkehuolto ja näytteet sekä erityistoiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen Kotihoito noudattaa Karviaisen vahvistamaa lääkehoitosuunnitelmaa. Tiimistä vastaava sairaanhoitaja huolehtii tiimin jäsenten lääkehoitovalmiuksien kehittämisestä. Kotihoidossa toteutetaan myönnettyjen lupien puitteissa lääkehoitoa. Erikseen sovittujen asiakkaiden lääkkeet voivat olla kotihoidossa säilytyksessä. Lääkkeitä ei jaeta kotihoidon toimistosta asiakkaille. Asiakas kustantaa itse dosetin, johon lääkkeet jaetaan. Tarvittaessa kotihoito ostaa dosetin asiakkaan maksamana apteekkikäynnin yhteydessä. Asiakas on velvollinen avaamaan apteekkiin tilin. Kotihoidon henkilöstö huolehtii asiakkaan lääkehoidosta niiltä osin kuin asiakas ei siihen kykene tai hän ei saa apua omaisilta/läheisiltä: reseptien uusiminen lääkkeiden nouto apteekista ja vieminen asiakkaan kotiin lääkkeiden jakaminen annostelijaan (dosetti) lääkkeiden päivittäinen annostelu eri muodoissa lääkkeiden ottamisessa avustaminen lääkehoidon vaikutusten seuranta ja tarvittavat toimenpiteet

8 8 Kotihoidon alueilla siirrytään vaiheittain koneelliseen lääkeannosteluun, joka aloitetaan Kotihoito huolehtii lääkärin määräämien näytteiden ottamisesta ja kuljettamisesta vain mikäli asiakas ei kykene menemään itse tai omaisen/muun auttamana laboratorioon. Kotihoito avustaa/ohjaa tarvittaessa virtsaamis- ja/tai ulostetoimintoja sekä huolehtii hoitovälineistä (katetrit ja avanteet ym.). 3.6 Korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisen selviytymisen kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita kotihoidon sairaanhoitajan päätöksellä. Erityistarpeista tekee päätöksen kotihoidon osastonhoitaja. Asiakas saa asiasta aina kirjallisen päätöksen. Kotihoito voi viedä käyntien yhteydessä tarvikkeita, mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät kykene noutamaan niitä jakelupisteistä. Kotihoito voi tilata tarvikkeita myös suoraan tavarantoimittajalta kuljetettavaksi suoraan asiakkaan kotiin. Mikäli asiakas haluaa tarvikkeita yli myönnetyn määrän, korvaa hän ne itse. Samoin menetellään jos asiakas haluaa muita kuin myönnettyjä tarvikkeita. Jakelussa noudetaan korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeita. 3.7 Siivous ja vaatehuolto Kotihoito huolehtii päivittäisestä kodin yleisestä siisteydestä niiden asiakkaiden luona, jossa kotihoidon henkilöstö käy säännöllisesti useita kertoja viikossa/vuorokaudessa eikä asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä voi huolehtia näistä tehtävistä. Tavoitteena on että keittiö, hygieniatilat ja makuuhuone ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Yleiseen siisteyteen sisältyy ruokailuastioiden pesu roskien ulosvienti wc- ja pesutilojen siistiminen roskien ja tahrojen poisto lattialta tarvittaessa vuoteen siisteydestä huolehtiminen Kotihoidon osastonhoitaja selvittää mahdollisuuden ohjata asiakas yksityisten palveluntuottajien piiriin. Heille voidaan ohjata mm. suursiivoukset ja ikkunoiden pesut. Asiakas voi ostaa palveluja haluamaltaan taholta. Siivousta voidaan myöntää asiakaskohtaisena harkintana ostopalveluna asiakkaalle vain siinä tapauksessa että asiakkaan taloudellinen tilanne selvitetään perusteellisesti ja maksualennusperusteiden mukaiset perusteet toteutuvat. Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan vaatteiden pesusta, voi kotihoidon henkilöstö pestä asiakkaan henkilökohtaisen vaatetuksen ja vuodevaatteet asiakkaan omalla pesukoneella tai asiakkaan talon pesutuvassa. Karviaisen omaa palvelutuotantoa olevia pesuloita voidaan käyttää asiakkaiden henkilökohtaisen vaate-

9 9 tuksen ja vuodevaatteiden pesuun Nummi-Pusulan ja Karkkilan alueilla, mikäli asiakkaalla ei ole omaa pesukonetta. Suuremmat tekstiilit (verhot, matot yms.) toimittaa asiakas tai asiakkaan omainen pesulaan. Pesulapalvelut tuottaa yksityinen palveluntuottaja. 3.8 Asioiminen (posti, pankki ym.) ja saattajapalvelu Jokapäiväisessä asioimisessa käytetään pääsääntöisesti omaisia tai vapaaehtoistyöntekijöitä. Tilapäistä asiointiapua voidaan myöntää resurssien puitteissa. Saattajapalvelussa kotihoidon työntekijä voi olla mukana lääkärin vastaanotolla silloin, kun se on asiakkaan toimintakyvyn ja lääkärissä käynnin onnistumisen kannalta erityisen välttämätöntä (esim. muistihäiriöiset). Kotihoito ei kuljeta asiakasta. Asiakas maksaa itse kulkemansa matkat. Kotihoito käsittelee mahdollisimman vähän käteistä rahaa. Asiakas on velvollinen avaamaan tilin esimerkiksi ruokakauppaan ja apteekkiin. Kotihoito ei vastaanota eikä käytä asiakkaan maksukortteja. 3.9 Apuvälinehankinta- ja huolto Asiakasta avustetaan apuvälineiden hankinnassa ja ohjataan niiden käytössä. Kotihoito toimii yhteistyössä fysioterapian ja toimintaterapian kanssa. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti arvioi kotikäynneillä apuvälinetarpeen ja vastaa hankinnasta, lainauksesta ja huollosta Kodin muutostyöt Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan pienistä muutostöistä kuten tarttumakahvat, kynnyksien poistot ja kulkuluiskien rakentamiset, fysioterapeutti tai toimintaterapeutti tekee tarvearvioinnin ja toteuttamissuunnitelman. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee asiasta päätöksen. Muutostöiden tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja kotona asumisen turvaaminen. Fysio- tai toimintaterapeutin tarvearvioinnista lähteneet muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. 4 TUKIPALVELUT 4.1 Ateriapalvelu Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä kotihoidon osastonhoitajiin. Palvelun myöntämisen ehtona on heikentynyt toimintakyky niin, että asiakas ei pysty huolehtimaan kaupassakäynnistä ja ruuan valmistuksesta/lämmityksestä eikä hän saa niihin muualta apua. Ateriapalvelu voi olla kotiin kuljetettu annos tai toimipisteessä tapahtuva ruokailu. Erityisruokavaliot huomioidaan. Kotihoidon osastonhoitaja tekee päätöksen ateriapalvelujen myöntämisestä (max yksi ateria/vrk). Myönnetystä palvelusta asiakas saa kirjallisen päätöksen kotiin.

10 10 Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä; Karkkilassa Palvelukeskus, Nummella Niilonpirtti, Pusulassa terveyskeskus, Vihdin kirkonkylällä Hopearinne ja Nummelassa Terveyskeskuksen ruokala sekä Kaarikeskus. Karviainen ostaa tarvittavat ruoka-annokset peruskunnilta ja yksityisiltä palvelutaloista. Ateriapalvelu laskutetaan asiakkaalta kuukausittain jälkikäteen saatujen annosten kappalemäärän mukaisesti. 4.2 Päivätoiminta Asiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee päätöksen asiasta. Päivätoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluita, jotka tukevat kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Omaishoitajilla on mahdollisuus pitää vapaapäivä hoidettavan osallistuessa toimintaan. Päivittäisessä ohjelmassa painotetaan virkistystä, kuntoutusta, toimintakyvyn ylläpitämistä ja sosiaalista yhdessäoloa. Päivän aikana on mahdollisuus saunomiseen. Toimintaan voi osallistua kerran viikossa. Myös tilapäinen osallistuminen on mahdollista, mikäli päivätoiminnassa on tilaa. Päivän aikana tarjotaan aamiainen, lounas ja päiväkahvi. Kuljetus on järjestetty tarvitseville omana kuljetuksena tai ostopalveluna. 4.3 Kuljetuspalvelutuki Sosiaalihuoltolain ja asetuksen (607/1983) mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Tuen myötäämisen edellytyksenä on heikentynyt toimintakyky. Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Asuinpaikka lähimmästä taajamasta vaikuttaa tuen myöntämiseen kuten myös hakijan bruttotulot. Kuljetuspalvelutukea haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan hakijoilta lääkärintodistus. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajalta tai sen voi ladata sähköisesti. Hakemus palautetaan sosiaaliohjaajalle, joka tekee päätöksen kuljetustuen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Kuljetus tapahtuu taksilla tai palvelukuljettajan toimesta. Kotihoito ei kuljeta asiakkaita. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 4.4 Turvapuhelin Turvapuhelimen tarvitsija tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä alueen kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhteydenonton perusteella.

11 11 Turvapalvelun myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Turvapuhelin myönnetään kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Myös sairaalasta kotiuduttua voidaan tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Päätös voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Palvelun myöntämisen edellytys on myös, että asiakkaalla on kyky käyttää laitetta. Jos asiakkaan kyky käyttää ja ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoitusta ja laitteiden toimintoja muuttuu, myönnetty turvapalvelu voidaan lopettaa. Asiakasta kohden myönnetään yksi turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen, mutta samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voi olla samaan laitteeseen liitettynä kaksi hälytintä samassa osoitteessa. Mahdolliset lisälaitteet (palo-, häkä-, ovi- tai hellahälytin) asiakas maksaa itse palveluntuottajalle. Poikkeustapauksissa asiakaskohtaisen harkinnan perusteella/maksualennusperusteiden mukaisesti Karviainen voi vuokrata lisälaitteet palvelun tarjoajalta. Kun yksin asuvan asiakkaan bruttotulot ylittävät /kk, ohjataan hänet ostamaan suoraan palvelut turvapalveluiden järjestäjältä. Pariskunnan bruttotuloraja on /kk. Tuloraja koskee uusia asiakkaita. Turvapuhelimen myöntämisessä noudetaan Karviaisen yhtymähallituksen päätöstä. 4.5 Kuntouttavat intervallit Intervallijakso voidaan myöntää akuuteissa tai traumaattisissa kriisitilanteissa, sairaalasta kotiutuksen yhteydessä tai hoitoon osallistuvan omaisen ollessa tilapäisesti estynyt auttamistehtävissä. Perusteena voi olla myös tilapäinen ympärivuorokautinen hoidon ja hoivan tarve. Intervallijakso voi tukea asiakkaan kotona asumista ja myöhentää asumispalveluun tai laitoshoitoon siirtymistä. Intervallijaksot ovat määrärahasidonnaisia ja tarveharkintaan perustuvia. Osastonhoitaja tai kotiutustiimi voi myöntää kuntouttavia intervallijaksoja yksityisiin palvelutaloihin tai Karkkilan palvelukeskukseen. Intervallijaksot sovitaan palveluntuottajan kanssa. Yksityisille palveluntuottajille tehdään aina maksusitoumus. Sosiaaliohjaaja huolehtii kuukausipalkkiota saavien omaishoitajien hoidettavien lakisääteisistä vapaapäiväjärjestelyistä ja mahdollisesti tarvittavista lisävuorokausista. Omaishoidettavien lisävuorokausia voidaan myöntää kun omaishoitaja on sairaana tai kuntoutuksessa. 5. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautetta kerätään sekä jatkuvana että joka toinen vuosi tehtävänä kyselynä. Asiakaspalautteet käydään läpi esimiehen johdolla tiimeissä ja toimintaa tarkastellaan saadun palautteen pohjalta.

12 12 6. ASIAKASMAKSUT Asiakasmaksuja peritään Kuntayhtymän hallituksen päätöksien mukaisesti. Asiakasmaksujen alennuksesta tai vapauttamisesta noudatetaan Kuntayhtymän hallituksen hyväksymiä perusteita. 7. HOITOON OHJAUS RAVA INDEKSIN AVULLA indeksin arvot 1,29 1,49 1,50 1,99 2,00 2,49 2,50 2,99 3,00 3,49 3,50 4,02 rava avun tarve luokka 1 -täysin tai lähes omatoiminen - satunnainen hoidon tarve 2 - ajoittainen hoidon / tuen tarve - tuettu hoito 3 - toistuva hoidon/tuen tarve - valvottu hoito 4 - lähes jatkuva hoidon/tuen tarve - valvottu hoito 5 - jatkuva hoidon /tuen tarve - tehostettu hoito 6 - jatkuva hoidon/tuen tarve - täysin autettava suositeltava sijoituspaikka - koti, itsenäinen asuminen / tukiverkosto/ mahd. tukipalveluja / tilapäinen kh tai tunnit alle 5h/kk - koti, itsenäinen asuminen /tukiverkosto / kh + tukipalvelut, 5-10 h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, h/kk tai h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, h/kk tai h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu - omaishoidontuki 3 luokka -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, yli 40 h/kk - ympärivrk asumispalvelu - laitoshoito - omaishoidontuki 2 luokka -koti, tukiverkosto/ tehostettu ja säännöllinen kh + tukipalvelut, yli 40 h/kk - ympärivrk asumispalvelu - laitoshoito - omaishoidontuki 1 luokka 8. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Sosiaaliohjaajat ja veteraanineuvoja vastaavat ikäihmisten ja heidän omaisten yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta. Lisätietoja voi saada vanhuksien palveluista tai jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista.

13 13 Kotihoidon toimintaa täydentävät: Asiakkaaksi ohjautuminen (prosessikuvaus) Hoitoon ohjaus rava-indeksin avulla Talousarvio ja vuosisopimukset peruskuntien kanssa Kotihoidon asiakasmaksut ja alennusperusteet Ohjeet korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista Lääkehoitosuunnitelma Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelutuki Omaishoidontuki

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 2 YLEISET OHJEET JA PERUSTEET ASIAKKAALLE ANNETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa, voidaan

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA OHJEET 8.4.2010 2 YLEISET OHJEET JA PERUSTEET ASIAKKAALLE ANNETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa, voidaan

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja Kyh 15.12.2009 122 Kyh liite 10 SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja 1 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten linjan tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä.

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä. HANGON PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERIAATTEET IKÄÄNTYNEIDEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUJEN MYÖNTÄMISELLE Iäkkäiden palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. Pyhtään kunta

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. Pyhtään kunta Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit Pyhtään kunta Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3 Kotisairaanhoito...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. Kotka

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. Kotka n kotihoidon kriteerit Kotka Kotihoito 2015 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvinvointia edistävät palvelut (Neuvontapalvelut)... 3 Kotipalvelut... 4 Kotisairaanhoito... 4 Kriteerit

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot