KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Kyh Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus

2 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen arviointi 1.3 Henkilöstö 1.4 Tiimityö 1.5 Vastuuhoitaja 2. ASIAKKUUS 2.1 Asiakkaaksi tulo 2.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma 2.3 Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä olevat asiakkaat 2.4 Tilapäisen palvelun piirissä olevat asiakkaat 2.5 Hoitoon sitoutuminen 3. KOTIHOIDON TOIMINNAN SISÄLTÖ 3.1 Ravitsemuksesta ja nesteiden saannista huolehtiminen 3.2 Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 3.4 Liikkumisessa avustaminen 3.5 Lääkehuolto ja näytteet sekä erityistoiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 3.6 Korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet 3.7 Siivous ja vaatehuolto 3.8 Asioiminen (posti, pankki ym.) ja saattajapalvelu 3.9 Apuvälinehankinta- ja huolto 3.10 Kodin muutostyöt 4 TUKIPALVELUT 4.1 Ateriapalvelu 4.2 Päivätoiminta 4.3 Kuljetuspalvelutuki 4.4 Turvapuhelin 4.5 Kuntouttavat intervallit 5. ASIAKASPALAUTE 6. ASIAKASMAKSUT 7. HOITOON OHJAUS RAVA-INDEKSIN AVULLA 8. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU

3 3 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus Kotihoidon järjestäminen perustuu a) sosiaalihuoltolakiin, jonka mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun järjestämisestä (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) ja b) kansaterveyslakiin, joka määrittelee kotisairaanhoidon kuuluvaksi avosairaanhoitoon, jonka potilaskohtaisesta järjestämisestä päättää terveyskeskuksen vastaava lääkäri (Kansanterveyslaki 66/1972). Kunnissa tai kuntayhtymissä, joissa sosiaali- ja terveystoimi on yhdistynyt kotipalvelu ja -sairaanhoito voidaan yhdistää kotihoidoksi. Toiminta voidaan järjestää tuottamalla palvelut itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kotihoito toimii Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjassa Geriatriakeskuksessa. Toiminnan sisältö ja resurssit sekä palvelut vahvistetaan vuosittaisen talousarvion ja vuosisopimuksen yhteydessä. Linjan toiminnassa painotetaan vaikuttavaa ja oikea-aikaista palvelutarjontaa, jolla tuetaan ikäihmisen hyvän toimintakyvyn säilyttämistä korkeaan ikään asti. Palvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää kotona selviytymistä sekä myöhentää siirtymistä raskaamman hoidon pariin. Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoitoa ja hoivaa vammaisille, vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä huolehtii kotona selviytymistä edistävien tukipalvelujen järjestämisestä. Palveluja tarjotaan asiakkaan omassa kodissa. Kotihoito toimii pääsääntöisesti arkipäivin. Toimintaa ohjaavat Karviaisen ja Ikäihmisten palvelulinjan toimintaperiaatteet ja -strategiat. Karviaisen Lasten ja nuorten sekä Työikäisten palvelulinjojen kanssa tehdään yhteistyötä. Palvelun ja hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kaikkien palvelulinjojen asiakkaat voivat kuulua kotihoidon palvelun piiriin. Kotihoidon toiminnasta ja kehittämisestä vastaavat ikäihmisten linjan johtaja ja geriatriakeskuspäällikkö sekä lähiesimiestoiminnasta kotihoidon osastonhoitajat. Tiimit toimivat yhteistyössä esimiesten kanssa arvioiden toimintaa ja kehittäen sitä yhteistyössä. Asiakaskohtainen palvelun sisältö suunnitellaan (palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä hosu) ja toteutetaan moniammatillisella tiimityöskentelyllä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Toiminnassa korostuvat asiakkaan voimavarojen tukeminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavan työotteen avulla Palvelutarpeen arviointi Karviainen myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja, omaishoidon tukea, laitoshoitoa ja sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve on aina arvioitava välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla

4 4 henkilöillä. Palvelujen tarve on arvioitava kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Karviaiseen. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Osastonhoitajat arvioivat palvelutarpeen kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen osalta ja tekevät päätökset. Sosiaaliohjaajat ja veteraanineuvoja arvioivat ja tekevät päätökset asumispalvelu-, omaishoidontuki- ja shl kuljetuspalvelutukihakijoiden kohdalla. Asumispalvelujen arviointi tapahtuu SAS-ryhmän hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle on annettava kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. 1.3 Henkilöstö Henkilöstöön kuuluu osastonhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia sekä palvelukuljettaja. Alueiden esimiehinä toimivat osastonhoitajat. Ikäihmisten linjalla on tavoitteena, että hoitohenkilökunnan koulutustaso on vähintään lähihoitajan tutkinto ja sairaanhoitajien / terveydenhoitajien määrä vastaa tarvetta. Henkilöstöresurssit vahvistetaan vuosittaisen talousarvioin ja vuosisopimuksen yhteydessä. Palveluohjauksesta vastaavat kaksi sosiaaliohjaajaa ja veteraanineuvoja. Lääkäripalvelut ostetaan Työikäisten linjalta. 1.4 Tiimityö Kotihoidon henkilöstöstä on alueellisesti muodostettu tiimejä. Sairaanhoitajat toimivat tiiminsä hoitotyön asiantuntijana. Tiimit tekevät yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa asiakkaan tarpeen mukaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi. 1.5 Vastuuhoitaja Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja vastaa ensisijaisesti asiakaslähtöisen ja yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman tekemisestä Kotihoidon Pegasokseen sekä seuraa suunnitelman toteutumista ja arvioi toimintaa yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa. Vastuuhoitaja laatii asiakkaalle myös kotihoitokansion. 2. ASIAKKUUS 2.1 Asiakkaaksi tulo Asiakkaat tulevat kotihoidon palvelujen piiriin Karviaisen vuodeosastoilta, erikoissairaanhoidon sairaaloista ja hoivayksiköistä sekä asiakkaan ja omaisten yhteydenottojen kautta. Uuden asiakkaan osalta ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu aina kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee ensimmäisen arvioinnin puhelimessa palvelujen tarpeesta. Tarvittaessa osastonhoitaja käy palvelutarpeen arviointikäynnillä kotona yksin tai kotihoitotiimin jäsenen /veteraanineuvojan / sosiaaliohjaajan kanssa. Mukana voi

5 5 olla myös vammais- tai aikuissosiaalityöntekijä. Asiakkaan omaisen tai läheisen mukana olo on toivottavaa. Arvioinnin perusteella asiakas voi saada säännöllistä tai tilapäistä apua ja/tai tukipalveluja. Säännöllisen palvelun piirin tulevalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon osastonhoitaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen. Kotiutustiimin kehittämisprojektin tavoitteena kehittää kotiutustiimin toimintaa osana tulevaa kotisairaalatoimintaa. Tavoite on saada asiakas/potilassiirrot sujuvammiksi erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen organisaation sekä ostopalveluyksiköiden välillä. Tiimi osallistuu jatkohoidon ja kotiutuksen suunnitteluun, kotiutuspalavereihin, siirron valmisteluihin ja asiakkaan/potilaan vastaanottamiseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen oman organisaation sisällä. Tiimi on moniammatillinen työryhmä, jossa on työntekijä jokaisesta kunnasta. Asiakkaiden kotiutumiset tulee ilmoittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen suunniteltua kotiuttamista. Pitkän sairaala- tai hoivayksikön hoitojakson jälkeen kotiuttamisen suunnittelu ajoissa antaa hyvän lähtökohdan kotiutumiselle. Sairaalasta kotiuttamista valmistellaan yhteisillä hoitoneuvotteluilla, arvioivalla kotikäynnillä ja kotihoidon tutustumiskäynneillä. Hoitoneuvottelut toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan/potilaan ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. Läheisten aktiivinen osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Jo kotihoidon palvelun piirissä oleva asiakas voi kotiutua suoraan häntä hoitavalle tiimille viikon jokaisena päivänä, mikäli palvelun- ja hoidon tarve ei ole oleellisesti muuttunut. Palvelutarpeen muutoksissa arvioidaan tilanne uudestaan. Omaishoidettava voi olla kotihoidon asiakkaana. Asiakkuus huomioidaan silloin omaishoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja se voi vaikuttaa omaishoitajan palkkioon. Kotihoito ei sijaista omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. 2.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Asiakkaille laaditaan aina palvelu- ja hoitosuunnitelma (pahosu) ja hoitosuunnitelma (hosu) Pegasokseen. Suunnitelman tavoite on luoda asiakkaalle joustava ja hänen yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja hyödynnetään hänen omia voimavarojaan sekä sosiaalisia verkostojaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan kaikki asiakkaalle myönnetyt ja hänen muut käyttämänsä palvelut sekä läheisten antama apu. Hosuun eli hoitosuunnitelmaan kirjataan rakenteisen kirjaamisen periaatteiden mukaan asiakkaan hoivan ja hoidon sisältö ja kuvataan hoito hoidollisen päätöksenteon vaiheiden mukaan; hoitotyön ydintiedot: hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitotyön yhteenveto ja hoitoisuus. Suunnitelmia arvioidaan jatkuvasti ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Muutokset tehdään yhteistyössä asiakkaan, hänen hoitoverkostonsa ja läheistensä kanssa. Asiakkaalle tehdään kotihoitokansio. Kotihoitokansioon kerätään keskitetysti ajantasaisia palvelu- ja hoitotietoja asiakkaasta: kansio kerätään mallikansion ohjeiden mukaisesti. Sen tarkoituksena on turvata saumaton tiedon siirto asiakkaan siirtyessä kodista hoitoyksikköön ja sieltä jälleen kotiin sekä henkilöstön vaihtuessa.

6 6 Mikäli hoitohenkilökunnan sisäänpääsyn kannalta tarvitaan avain, asiakas maksaa teetettävän avaimen. Kotihoito ottaa kuittauksen avaimesta ja vastaa käyttöön luovutetusta avaimesta. Avain palautetaan kun asiakas sitä pyytää tai hoitosuhde päättyy. 2.3 Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä olevat asiakkaat Palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti asiakkaisiin, joiden toimintakyky on heikentynyt vammasta, sairaudesta tai iästä johtuen ja he tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa selviytyäkseen päivittäisissä perustoiminnoissa. Asiakkaan palvelun tarve tulee olla säännöllistä ja pitkäaikaista. Hoitosuhteen alussa toimintakykyä ja palvelun tarvetta arvioidaan Rava - toimintakykymittarilla ja lisäksi huomioidaan asiakkaan asumisympäristö (kodin sijainti, kunto ja varustetaso, esteetön liikkuminen), sosiaalinen tilanne (yksinasuminen, turvattomuus, omaiset, läheiset), taloudellinen tilanne, psyykkinen tila ja muistin toiminta. Muistihäiriön astetta arvioidaan tarvittaessa MMSE (mini mental state examination) - testin avulla. Jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään Rava-mittaus kaksi kertaa vuodessa. Mittauksien avulla seurataan palvelujen oikea-aikaista kohdentumista. 2.4 Tilapäisen palvelun piirissä olevat asiakkaat Määräaikaista, tilapäistä sekä vähäistä kotihoidon apua tarvitsevien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan tarkasti. Kotiin annetaan tilapäistä apua vain, jos asiakkaan on kohtuuttoman vaikeata liikkua esimerkiksi terveyskeskukseen. Asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden ohjataan hänet julkisten ja/ tai yksityisten palvelujen piiriin. Tilapäisiä palveluja kohdennetaan kotiutettaville asiakkaille. Karviaisen alueella valvotaan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Vain Aluehallintovirastoon (ent. Lääninhallitus) ilmoituksen tehneitä ja hyväksyttyjä palveluntuottajia voidaan suositella asiakkaille. 2.5 Hoitoon sitoutuminen Asiakkaan kanssa pyritään yhteistyössä myönteiseen hoitotulokseen. Verkottuneella työskentelyllä ja hoitoneuvotteluilla etsitään yhteinen näkemys ja selkiytetään vastuut. Tarvittaessa pyydetään lääkärin arvio asiakkaan kyvystä tehdä hoitoaan koskevia päätöksiä vaarantamatta omaa tai ulkopuolisten turvallisuutta. 3. KOTIHOIDON TOIMINNAN SISÄLTÖ Kotihoidon kaikissa toiminnoissa on lähtökohtana asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen, itsemääräämisoikeuden ja elämänkokemuksen kunnioittaminen sekä asiakkaan ilmaisema palvelutarve. Asiakasta kuunnellaan aidosti läsnä ollen ja palveluiden sisällöstä sovitaan yhteisymmärryksessä. 3.1 Ravitsemuksesta ja nesteiden saannista huolehtiminen Kotihoito auttaa elintarvikkeiden ja muiden välttämättömyystuotteiden hankinnassa korkeintaan kerran viikossa. Kauppapalvelua kehitetään ja tutkitaan mahdollisuutta

7 7 tehdä uusia sopimuksia kauppojen kanssa, jotka kotiinkuljettaisivat tavarat. Asiakas maksaa kaupalle ns. keräilypalkkion tai kotiinkuljetuksen sopimuksen mukaisesti. Vihdissä lähikaupan kanssa on jo voimassa oleva sopimus. Kotihoito välittää asiakkaan tilauksen kauppaan. Kaupassa käydään asiakkaan kanssa vain, mikäli se sisältyy palvelu- ja hoito- suunnitelman mukaiseen kuntoutumista edistävään toimintaan. Kotihoito valmistaa tarvittaessa aamiaisen, väli- ja iltapalan. Lounas ja päivällinen lämmitetään tai lounas tuotetaan tukipalveluna. Asiakasta avustetaan aterioinnissa. Neuvotaan asiakkaalle hyvän ravitsemuksen ja nesteiden saannin merkityksen tärkeys. Ravitsemustilan arviointi (MNE) tehdään tarvittaessa ja huomioidaan tulokset ravitsemuksen ohjauksessa. 3.2 Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen Asiakasta avustetaan peseytymään, kynsien leikkuussa, parranajossa, hampaiden pesussa ja suun hoidossa sekä tarvittaessa vaipan vaihdossa. Jos asiakkaalla ei ole kotona asianmukaista peseytymistilaa, hänet ohjataan tukipalveluiden piiriin. Samalla selvitetään mahdollisuus asunnon muutostöihin. 3.4 Liikkumisessa avustaminen Arvioidaan, tuetaan ja ohjataan asiakasta turvallisessa liikkumisessa kotona. Kannustetaan asiakasta omatoimiseen liikkumiseen ja toteuttamaan saamiaan liikunta- ja kuntoutusohjeita. Lihaskunnon ylläpitäminen ja tasapainon harjoittaminen vähentävät kaatumisriskiä. Liikkuminen vaikuttaa myös mielenterveyteen ja varmentaa sosiaalista toimintaa. Toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpito tukee asiakkaan kotona asumista. 3.5 Lääkehuolto ja näytteet sekä erityistoiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen Kotihoito noudattaa Karviaisen vahvistamaa lääkehoitosuunnitelmaa. Tiimistä vastaava sairaanhoitaja huolehtii tiimin jäsenten lääkehoitovalmiuksien kehittämisestä. Kotihoidossa toteutetaan myönnettyjen lupien puitteissa lääkehoitoa. Erikseen sovittujen asiakkaiden lääkkeet voivat olla kotihoidossa säilytyksessä. Lääkkeitä ei jaeta kotihoidon toimistosta asiakkaille. Asiakas kustantaa itse dosetin, johon lääkkeet jaetaan. Tarvittaessa kotihoito ostaa dosetin asiakkaan maksamana apteekkikäynnin yhteydessä. Asiakas on velvollinen avaamaan apteekkiin tilin. Kotihoidon henkilöstö huolehtii asiakkaan lääkehoidosta niiltä osin kuin asiakas ei siihen kykene tai hän ei saa apua omaisilta/läheisiltä: reseptien uusiminen lääkkeiden nouto apteekista ja vieminen asiakkaan kotiin lääkkeiden jakaminen annostelijaan (dosetti) lääkkeiden päivittäinen annostelu eri muodoissa lääkkeiden ottamisessa avustaminen lääkehoidon vaikutusten seuranta ja tarvittavat toimenpiteet

8 8 Kotihoidon alueilla siirrytään vaiheittain koneelliseen lääkeannosteluun, joka aloitetaan Kotihoito huolehtii lääkärin määräämien näytteiden ottamisesta ja kuljettamisesta vain mikäli asiakas ei kykene menemään itse tai omaisen/muun auttamana laboratorioon. Kotihoito avustaa/ohjaa tarvittaessa virtsaamis- ja/tai ulostetoimintoja sekä huolehtii hoitovälineistä (katetrit ja avanteet ym.). 3.6 Korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisen selviytymisen kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita kotihoidon sairaanhoitajan päätöksellä. Erityistarpeista tekee päätöksen kotihoidon osastonhoitaja. Asiakas saa asiasta aina kirjallisen päätöksen. Kotihoito voi viedä käyntien yhteydessä tarvikkeita, mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät kykene noutamaan niitä jakelupisteistä. Kotihoito voi tilata tarvikkeita myös suoraan tavarantoimittajalta kuljetettavaksi suoraan asiakkaan kotiin. Mikäli asiakas haluaa tarvikkeita yli myönnetyn määrän, korvaa hän ne itse. Samoin menetellään jos asiakas haluaa muita kuin myönnettyjä tarvikkeita. Jakelussa noudetaan korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeita. 3.7 Siivous ja vaatehuolto Kotihoito huolehtii päivittäisestä kodin yleisestä siisteydestä niiden asiakkaiden luona, jossa kotihoidon henkilöstö käy säännöllisesti useita kertoja viikossa/vuorokaudessa eikä asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä voi huolehtia näistä tehtävistä. Tavoitteena on että keittiö, hygieniatilat ja makuuhuone ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Yleiseen siisteyteen sisältyy ruokailuastioiden pesu roskien ulosvienti wc- ja pesutilojen siistiminen roskien ja tahrojen poisto lattialta tarvittaessa vuoteen siisteydestä huolehtiminen Kotihoidon osastonhoitaja selvittää mahdollisuuden ohjata asiakas yksityisten palveluntuottajien piiriin. Heille voidaan ohjata mm. suursiivoukset ja ikkunoiden pesut. Asiakas voi ostaa palveluja haluamaltaan taholta. Siivousta voidaan myöntää asiakaskohtaisena harkintana ostopalveluna asiakkaalle vain siinä tapauksessa että asiakkaan taloudellinen tilanne selvitetään perusteellisesti ja maksualennusperusteiden mukaiset perusteet toteutuvat. Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan vaatteiden pesusta, voi kotihoidon henkilöstö pestä asiakkaan henkilökohtaisen vaatetuksen ja vuodevaatteet asiakkaan omalla pesukoneella tai asiakkaan talon pesutuvassa. Karviaisen omaa palvelutuotantoa olevia pesuloita voidaan käyttää asiakkaiden henkilökohtaisen vaate-

9 9 tuksen ja vuodevaatteiden pesuun Nummi-Pusulan ja Karkkilan alueilla, mikäli asiakkaalla ei ole omaa pesukonetta. Suuremmat tekstiilit (verhot, matot yms.) toimittaa asiakas tai asiakkaan omainen pesulaan. Pesulapalvelut tuottaa yksityinen palveluntuottaja. 3.8 Asioiminen (posti, pankki ym.) ja saattajapalvelu Jokapäiväisessä asioimisessa käytetään pääsääntöisesti omaisia tai vapaaehtoistyöntekijöitä. Tilapäistä asiointiapua voidaan myöntää resurssien puitteissa. Saattajapalvelussa kotihoidon työntekijä voi olla mukana lääkärin vastaanotolla silloin, kun se on asiakkaan toimintakyvyn ja lääkärissä käynnin onnistumisen kannalta erityisen välttämätöntä (esim. muistihäiriöiset). Kotihoito ei kuljeta asiakasta. Asiakas maksaa itse kulkemansa matkat. Kotihoito käsittelee mahdollisimman vähän käteistä rahaa. Asiakas on velvollinen avaamaan tilin esimerkiksi ruokakauppaan ja apteekkiin. Kotihoito ei vastaanota eikä käytä asiakkaan maksukortteja. 3.9 Apuvälinehankinta- ja huolto Asiakasta avustetaan apuvälineiden hankinnassa ja ohjataan niiden käytössä. Kotihoito toimii yhteistyössä fysioterapian ja toimintaterapian kanssa. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti arvioi kotikäynneillä apuvälinetarpeen ja vastaa hankinnasta, lainauksesta ja huollosta Kodin muutostyöt Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan pienistä muutostöistä kuten tarttumakahvat, kynnyksien poistot ja kulkuluiskien rakentamiset, fysioterapeutti tai toimintaterapeutti tekee tarvearvioinnin ja toteuttamissuunnitelman. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee asiasta päätöksen. Muutostöiden tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja kotona asumisen turvaaminen. Fysio- tai toimintaterapeutin tarvearvioinnista lähteneet muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. 4 TUKIPALVELUT 4.1 Ateriapalvelu Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä kotihoidon osastonhoitajiin. Palvelun myöntämisen ehtona on heikentynyt toimintakyky niin, että asiakas ei pysty huolehtimaan kaupassakäynnistä ja ruuan valmistuksesta/lämmityksestä eikä hän saa niihin muualta apua. Ateriapalvelu voi olla kotiin kuljetettu annos tai toimipisteessä tapahtuva ruokailu. Erityisruokavaliot huomioidaan. Kotihoidon osastonhoitaja tekee päätöksen ateriapalvelujen myöntämisestä (max yksi ateria/vrk). Myönnetystä palvelusta asiakas saa kirjallisen päätöksen kotiin.

10 10 Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä; Karkkilassa Palvelukeskus, Nummella Niilonpirtti, Pusulassa terveyskeskus, Vihdin kirkonkylällä Hopearinne ja Nummelassa Terveyskeskuksen ruokala sekä Kaarikeskus. Karviainen ostaa tarvittavat ruoka-annokset peruskunnilta ja yksityisiltä palvelutaloista. Ateriapalvelu laskutetaan asiakkaalta kuukausittain jälkikäteen saatujen annosten kappalemäärän mukaisesti. 4.2 Päivätoiminta Asiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee päätöksen asiasta. Päivätoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluita, jotka tukevat kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Omaishoitajilla on mahdollisuus pitää vapaapäivä hoidettavan osallistuessa toimintaan. Päivittäisessä ohjelmassa painotetaan virkistystä, kuntoutusta, toimintakyvyn ylläpitämistä ja sosiaalista yhdessäoloa. Päivän aikana on mahdollisuus saunomiseen. Toimintaan voi osallistua kerran viikossa. Myös tilapäinen osallistuminen on mahdollista, mikäli päivätoiminnassa on tilaa. Päivän aikana tarjotaan aamiainen, lounas ja päiväkahvi. Kuljetus on järjestetty tarvitseville omana kuljetuksena tai ostopalveluna. 4.3 Kuljetuspalvelutuki Sosiaalihuoltolain ja asetuksen (607/1983) mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Tuen myötäämisen edellytyksenä on heikentynyt toimintakyky. Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Asuinpaikka lähimmästä taajamasta vaikuttaa tuen myöntämiseen kuten myös hakijan bruttotulot. Kuljetuspalvelutukea haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan hakijoilta lääkärintodistus. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajalta tai sen voi ladata sähköisesti. Hakemus palautetaan sosiaaliohjaajalle, joka tekee päätöksen kuljetustuen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Kuljetus tapahtuu taksilla tai palvelukuljettajan toimesta. Kotihoito ei kuljeta asiakkaita. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 4.4 Turvapuhelin Turvapuhelimen tarvitsija tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä alueen kotihoidon osastonhoitajaan, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhteydenonton perusteella.

11 11 Turvapalvelun myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Turvapuhelin myönnetään kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Myös sairaalasta kotiuduttua voidaan tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Päätös voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Palvelun myöntämisen edellytys on myös, että asiakkaalla on kyky käyttää laitetta. Jos asiakkaan kyky käyttää ja ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoitusta ja laitteiden toimintoja muuttuu, myönnetty turvapalvelu voidaan lopettaa. Asiakasta kohden myönnetään yksi turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen, mutta samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voi olla samaan laitteeseen liitettynä kaksi hälytintä samassa osoitteessa. Mahdolliset lisälaitteet (palo-, häkä-, ovi- tai hellahälytin) asiakas maksaa itse palveluntuottajalle. Poikkeustapauksissa asiakaskohtaisen harkinnan perusteella/maksualennusperusteiden mukaisesti Karviainen voi vuokrata lisälaitteet palvelun tarjoajalta. Kun yksin asuvan asiakkaan bruttotulot ylittävät /kk, ohjataan hänet ostamaan suoraan palvelut turvapalveluiden järjestäjältä. Pariskunnan bruttotuloraja on /kk. Tuloraja koskee uusia asiakkaita. Turvapuhelimen myöntämisessä noudetaan Karviaisen yhtymähallituksen päätöstä. 4.5 Kuntouttavat intervallit Intervallijakso voidaan myöntää akuuteissa tai traumaattisissa kriisitilanteissa, sairaalasta kotiutuksen yhteydessä tai hoitoon osallistuvan omaisen ollessa tilapäisesti estynyt auttamistehtävissä. Perusteena voi olla myös tilapäinen ympärivuorokautinen hoidon ja hoivan tarve. Intervallijakso voi tukea asiakkaan kotona asumista ja myöhentää asumispalveluun tai laitoshoitoon siirtymistä. Intervallijaksot ovat määrärahasidonnaisia ja tarveharkintaan perustuvia. Osastonhoitaja tai kotiutustiimi voi myöntää kuntouttavia intervallijaksoja yksityisiin palvelutaloihin tai Karkkilan palvelukeskukseen. Intervallijaksot sovitaan palveluntuottajan kanssa. Yksityisille palveluntuottajille tehdään aina maksusitoumus. Sosiaaliohjaaja huolehtii kuukausipalkkiota saavien omaishoitajien hoidettavien lakisääteisistä vapaapäiväjärjestelyistä ja mahdollisesti tarvittavista lisävuorokausista. Omaishoidettavien lisävuorokausia voidaan myöntää kun omaishoitaja on sairaana tai kuntoutuksessa. 5. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautetta kerätään sekä jatkuvana että joka toinen vuosi tehtävänä kyselynä. Asiakaspalautteet käydään läpi esimiehen johdolla tiimeissä ja toimintaa tarkastellaan saadun palautteen pohjalta.

12 12 6. ASIAKASMAKSUT Asiakasmaksuja peritään Kuntayhtymän hallituksen päätöksien mukaisesti. Asiakasmaksujen alennuksesta tai vapauttamisesta noudatetaan Kuntayhtymän hallituksen hyväksymiä perusteita. 7. HOITOON OHJAUS RAVA INDEKSIN AVULLA indeksin arvot 1,29 1,49 1,50 1,99 2,00 2,49 2,50 2,99 3,00 3,49 3,50 4,02 rava avun tarve luokka 1 -täysin tai lähes omatoiminen - satunnainen hoidon tarve 2 - ajoittainen hoidon / tuen tarve - tuettu hoito 3 - toistuva hoidon/tuen tarve - valvottu hoito 4 - lähes jatkuva hoidon/tuen tarve - valvottu hoito 5 - jatkuva hoidon /tuen tarve - tehostettu hoito 6 - jatkuva hoidon/tuen tarve - täysin autettava suositeltava sijoituspaikka - koti, itsenäinen asuminen / tukiverkosto/ mahd. tukipalveluja / tilapäinen kh tai tunnit alle 5h/kk - koti, itsenäinen asuminen /tukiverkosto / kh + tukipalvelut, 5-10 h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, h/kk tai h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, h/kk tai h/kk - ei-ympärivrk asumispalvelu - omaishoidontuki 3 luokka -koti, tukiverkosto/ säännölliset kh + tukipalvelut, yli 40 h/kk - ympärivrk asumispalvelu - laitoshoito - omaishoidontuki 2 luokka -koti, tukiverkosto/ tehostettu ja säännöllinen kh + tukipalvelut, yli 40 h/kk - ympärivrk asumispalvelu - laitoshoito - omaishoidontuki 1 luokka 8. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Sosiaaliohjaajat ja veteraanineuvoja vastaavat ikäihmisten ja heidän omaisten yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta. Lisätietoja voi saada vanhuksien palveluista tai jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista.

13 13 Kotihoidon toimintaa täydentävät: Asiakkaaksi ohjautuminen (prosessikuvaus) Hoitoon ohjaus rava-indeksin avulla Talousarvio ja vuosisopimukset peruskuntien kanssa Kotihoidon asiakasmaksut ja alennusperusteet Ohjeet korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista Lääkehoitosuunnitelma Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelutuki Omaishoidontuki

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja Kyh 15.12.2009 122 Kyh liite 10 SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja 1 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten linjan tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Asiakas ja omainen Palvelutarpeen arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa Moniammatillinen

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

Kotona annettava apu

Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu käsittää hoivatoimenpiteet, palvelutoimenpiteet ja turvahälyttimen. Hoivatoimenpiteet Voit saada apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2013 Sisältö 1 KOTIHOITO... 3 1.1 Kotisairaanhoito... 3 1.2 Kodinhoitoapu... 3 1.3 Maksut... 4 2 IKÄIHMISTEN TUKIPALVELUT... 5 2.1 Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot