Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 2004"

Transkriptio

1 Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 200 Osallistumiskyselyn analyysi Riitta Savikko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 1

2 Sisällys 1 Johdanto Tampereen Lasten Parlamentti ja Nuorisofoorumi Aineisto ja menetelmät... Aineiston analyysi Lasten Parlamentti Nuorisofoorumi Pohdintaa...11 Lähteet...12 Liitteet

3 1 Johdanto Lasten parlamentin ja Nuorifoorumin toiminnan kehittämiseksi tehtiin Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa keväällä 200 osallistumiskysely. Kyselyllä pyrittiin selvittämään suurkokousedustajien kokemuksia Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toimintaan osallistumisesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumien toiminnan kehittämistarpeista. 2 Tampereen Lasten Parlamentti ja Nuorisofoorumi Tampereella lapset ja nuoret voivat osallistua lapsia ja nuoria koskevien kunnallisten päätösten tekoon Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kautta. Edustuksellisen demokratian ajatusmallin mukaista lasten osallistumista ovat myös koulujen oppilaskuntatoiminta ja luotto-oppilastoiminta (eli 1-6 luokkalaisten oppilaskuntatoiminta). (Kuosmanen 2003, 60.) Lasten Parlamenttiin valitaan peruskouluista 67 edustajaa kahdeksi vuodeksi. Edustajat ovat 6.- ja 7. luokkalaisia, varaedustajat ovat 5. ja 7. luokkalaisia. Viimeisimmät Lasten Parlamentin vaalit olivat peruskouluissa Lasten Parlamentti on perustettu marraskuussa Se kokoontuu suurkokoukseen kaksi kertaa lukukaudessa, hallitus kokoontuu useammin. Lasten Parlamentin alaisuudessa toimii tiedotus-, koulu-, kaupunkisuunnittelu- ja vapaa-ajantoimikunta. Lasten Parlamenttia edelsi Lasten valtuusto, joka perustettiin vuonna Lasten Parlamentin toimintaa organisoi vuosina Lasten Tampere ry:n LOVEprojekti (LOVE on lyhenne sanoista lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen) (Lamberg 2003, 3). Vuoden 200 alusta lähtien Lasten Parlamentin toiminta on ollut osa Tampereen kaupungin kulttuuritoimen nuorisopalveluja. (Tampereen Lasten Parlamentti; Lasten Tampere.) Nuorisofoorumin tavoitteena on toimia kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten vaikutuskanavana. Tampereen Nuorisofoorumi on perustettu syksyllä Nuorisofoorumi järjestää vuodessa kaksi isoa kokousta, joihin kutsutaan kaksi edustajaa kaikkien Tampereen koulujen yläluokilta, ammattioppilaitoksista ja lukioista. Lisäksi Nuorisofoorumi järjestää oppilaskuntatapaamisia. Syksyisin valittavan hallituksen toimiaika on yksi vuosi. Nuorisofoorumin alaisena toimii myös tiedotus-, koulu-, kaupunkisuunnittelu- ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimikunta sekä tapahtumatoimiryhmä. Nuorisofoorumi on tehnyt aloitteita muun muassa bänditilojen lisäämiseksi, nuorisokahvilan saamiseksi Tampereelle sekä läsnäolo- ja puheoikeuden saamiseksi haluamiinsa lautakuntiin. Nuorisofoorumin toiminta on nykyisin osa Tampereen kaupungin kulttuuritoimen nuorisopalveluja. (Nuorisofoorumi.net; Tampereen Nuorisofoorumi) Lasten Parlamentti tekee saamiensa aloitteiden pohjalta aloitteita virkamiehille, lautakunnille, kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle (Lasten Tampere). Keväällä 2003 olleessa suurkokouksessa Lasten Parlamentti käsitteli muun muassa kouluruokailua ja osallistui Tampereen viheralueohjelman laadintaan sekä jakoi eri koulujen projekteille ja vaikuttajaoppilaille stipendejä (Tampereen Lasten 3

4 Parlamentti). Lasten Parlamentilta ja Nuorisofoorumilta pyydettiin vuoden 200 Tampereen talousarvion valmisteluun lausunto muun muassa siitä, miten he painottaisivat oman ikäryhmänsä palveluiden kehittämistä ja tämä lausunto esiteltiin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa. (Kuosmanen 2003, ) Keväällä 200 olleessa Lasten Parlamentin suurkokouksessa käsiteltiin Lasten Parlamentin toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodeksi 2005, perustettiin kaupunkisuunnittelutoimikunta, jaettiin stipendejä koululuokille unelmien toteuttamiseen, sekä jaettiin Vuoden nuori tamperelainen vaikuttaja ja Vuoden aikuinen tamperelainen vaikuttaja stipendit sekä noin 20 Vuoden nuori tamperelainen stipendiä eri kouluille. Lisäksi Lasten Parlamentin jäsenet osallistuivat kouluterveydenhuollon kehittämiskyselyyn ja täyttivät talousarvion painopisteitä koskevan kyselyn sekä tämän selvityksen aineistona olevan osallistumiskyselyn. Tampereen Nuorisofoorumin suurkokouksessa käsiteltiin Tampereen Nuorisofoorumin johtosääntöä, nimettiin uusia jäseniä hallitukseen ja toimikuntiin, perustettiin kaupunkisuunnittelutoimikunta ja käsiteltiin Tampereen Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamentin läsnäolo- ja puheoikeutta lapsia ja nuoria koskevissa asioissa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä koulutuslautakunnassa. Lisäksi kokousedustajat vastasivat kouluterveydenhuollon kehittämistä koskevaan kyselyyn ja talousarvion painopistealueita koskevaan kyselyyn sekä osallistumiskyselyyn. 3 Aineisto ja menetelmät Aineisto kerättiin kyselylomakkeella Lasten Parlamentin suurkokouksessa ja Nuorisofoorumin suurkokouksessa Kyselylomake löytyy liitteestä 1. Kyselylomake suunniteltiin yhteistyössä lapsiasiamies Taru Kuosmasen kanssa. Suurkokouksissa kyselylomake oli jaettu jokaisen osallistujan pöydälle valmiiksi. Kyselylomake käytiin kokouksissa ensin lyhyesti yhdessä läpi ja sitten kokousedustajat täyttivät lomakkeen itsenäisesti. Aikaa lomakkeen täyttämiseen meni noin minuuttia. Kyselylomakkeessa on eri kysymyksien vastausohjeissa määritelty eri määrä vastaukseksi rastitettavia kohtia ja välillä vastausvaihtoehtoja on rastitettu eri määrä kuin ohjeissa on esitetty. Rastitusmäärän vaihtelu on vastauksissa yleistä ja sen vuoksi kaikki vastaukset on kuitenkin otettu huomioon. Tämä tarkoittaa, että prosenttiosuuksia ei voi laskea kokousedustajien määrän mukaan, vaan kuhunkin kysymykseen vastanneiden mukaan. Lasten Parlamentin suurkokouksessa kyselyyn vastasi 63 lasta. Heistä tyttöjä oli 28 ja poikia ja 6. luokkalaisia vastaajista oli yhteensä 37, yläkoululaisia 26. Lasten Parlamentin kyselyyn vastanneista 31 on Lasten Parlamentin hallituksessa ja 20 jossakin Lasten Parlamentin toimikunnista. Lisäksi kaksi vastaajaa on lapsiasiamiehen ohjausryhmässä. Nuorisofoorumin suurkokouksessa kyselyyn vastasi 50 nuorta. Heistä tyttöjä oli 31 ja poikia 19. Vastaajista 30 opiskeli peruskoulussa, kuusi ammattioppilaitoksessa ja 1 lukiossa. Nuorisofoorumin kyselyyn vastanneista neljä on mukana Nuorisofoorumin hallituksessa ja 16 toimikunnissa.

5 Aineiston analyysi.1 Lasten Parlamentti Osallistuminen Lasten Parlamentin toimintaan Ensimmäiseksi Lasten Parlamentin suurkokouksen osallistujilta kysyttiin heidän näkemyksiään nykyisestä osallistumistavastaan Lasten Parlamentin toimintaan. 53 % kysymykseen vastanneista koki nykyisen osallistumistapansa olevan itselleen sopiva. 1 % vastanneista voisi haluta osallistua enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa. Kolmanneksi eniten kannatusta sai kohta Olen hallituksessa ja haluaisin nykyistä enemmän toimintaa. Osallistuminen suurkokoukseen Lasten Parlamentin 63 suurkokousedustajasta 52 (83 %) on valittu koulun vaaleilla. Opettaja tai rehtori on ehdottanut osallistumista 10 % osallistujista. Muutaman suurkokousedustajan on valinnut oppilaskunnan hallitus tai luokka. Lasten Parlamentin suurkokouksen päätöksistä luokkaansa viestiä kuljettaa 28 % suurkokousedustajista. Kavereilleen kokouksen annista kertoo 2 % ja luokkansa opettajalle 23 %. Koulunsa rehtorille suurkokouksesta kertoo 7 % ja oppilaskunnan hallitukselle 6 % tähän kysymykseen vastanneista. 5 % vastanneita kokee, että kukaan heidän koulullaan ei ole kiinnostunut suurkokouksen päätöksistä. Muutama edustaja kertoo suurkokouskokemuksiaan koulun lehdessä tai aamunavauksessa. KUVA 1. Lasten Parlamentin suurkokoustietojen välittyminen kouluille vastaajaa/lkm Kerron oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Kerron rehtorille. Kerron luokkani opettajalle. Kerron luokalleni. Kerron aamunavauksessa. Kerron kavereilleni. Kukaan koulullani ei ole kiinnostunut aiheesta. M uulla tavoin

6 Lasten Parlamentin vaikuttavuus Suurkokousedustajia pyydettiin myös kertomaan kolme tärkeintä asiaa, joihin he haluaisivat Lasten Parlamentin vaikuttavan. Tärkeimmäksi asiaksi suurkokousedustajat nostivat koulunkäyntiin liittyvät asiat (15 % tähän kysymykseen vastanneista), harrastusmahdollisuudet (1 %) ja liikuntapaikat (13 %). Asuinalueiden ongelmia tai työllisyyteen liittyviä huolia Lasten Parlamentin suurkokousedustajien näkemyksen mukaan hoitavat muut tahot kuin Lasten Parlamentti. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta edustajien mielestä tärkeitä vaikuttamiskohteita ovat koulukiusaamiseen tai eläimiin liittyvät asiat. Erään vastaajan mukaan on tärkeää yrittää vaikuttaa monipuolisesti kaikkeen, mikä liittyy nuoriin. KUVA 2. Asioita, joihin suurkokousedustajat haluaisivat Lasten Parlamentin vaikuttavan vastaajaa/lkm koulunkäyntiin liittyvät asiat koulujen pihojen ja rakennust en parant aminen koulujen, päiväkot ien, leikkipuist ojen, nuorisot alojen suunnit t elu koulujen, päiväkot ien, leikkipuist ojen, nuorisot alojen ympärist öjen suunnit t elu nuorisot alojen t oiminnan suunnit t elu liikuntapaikat harrast usmahdollisuudet liikennet urvallisuus rakent aminen luont oalueiden ja puist oalueiden suunnit t elu asuinalueiden ongelmat työllisyyteen liittyvät huolet rikoksiin liittyvät huolet kehit ysmaiden last en olojen parant aminen last en ja nuort en palvelut arjont a ja palvelujen kehit t äminen kaupungin t alousarvioon vaikut t aminen ympärist önsuojelu muu Tärkeimmiksi Lasten Parlamentin vaikutustasoiksi suurkokousedustajat kokevat kaupungin ja koulun. Myös kaikki muut vaihtoehdot (luokka, kaupunginosa, maakunta, Suomi, Eurooppa ja maailma) saavat ääniä. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta vaikuttamistasoksi on esitetty eläimiä ja aikuisia. Lasten Parlamentin suurkokousedustajat pitivät Lasten Parlamentin merkityksellisimpinä toimintoina mahdollisuutta saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomista viranomaisten ja poliitikkojen tietoon sekä lasten ja nuorten näkemysten huomioimisen lisäämistä yhteiskunnassa. Lasten kokemuksia Lasten Parlamentin vaikuttavuudesta kysyttiin avokysymyksellä Millaisissa asioissa koet voineesi vaikuttaa? Vastausten perusteella lapset kokevat voineensa vaikuttaa erityisesti kouluun liittyvissä asioissa ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, mutta myös monenlaisissa muissa lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa. Osa vastaajista kokee voineensa vaikuttaa melkein kaikkeen, osa kokee voineensa vaikuttaa vain Lasten Parlamentin hallituksessa käsiteltyihin asioihin ja osa kokee olleensa mukana vasta niin vähän aikaa, että ei ole vielä voinut vaikuttaa paljoakaan. Vastauksissa tulee esille se, että lapset kokevat erityisesti äänestämään 6

7 pääsemisen ja aloitteiden tekemisen vaikuttamisena, samoin Lasten Parlamentin hallituksessa ja toimikunnissa olemisen. Eräs vastaaja kuvaa vaikuttamiskokemuksiaan En ole yksin saanut aikaan mitään, mutta olen ollut mukana, esim. stipendit Yksi vastaaja muotoilee vastauksensa niin, että hän kokee voineensa vaikuttaa tärkeissä ja vähemmän tärkeissä [asioissa]. Vastaajien mielestä mukavinta Lasten Parlamentin toiminnassa on ollut tunne siitä, että voi oikeasti vaikuttaa ja on saanut olla mukana. Mukaviksi koettiin myös hallituksen ja toimikuntien kokoukset, ulkomaanmatkat ja suurkokoukset. Moni vastaaja koki kaiken Tampereen Lasten Parlamentin toiminnan mukavaksi. On mukavaa olla vaikuttamassa. Ilmapiiri on hieno. Ja sen laivareissun vois tehä uudestaan. Kaikki. Se, että on saanut paljon uusia ystäviä ja saa vaikuttaa asioihin ja tuoda omia mielipiteitä julki. Lasten Parlamentin toiminnan kehittäminen Lasten Parlamentin toimintaan osallistumista vastanneiden näkemyksen mukaan helpottaisi, jos aikuiset ottaisivat lapset ja nuoret entistä enemmän tosissaan, ja jos olisi enemmän aikaa, nykyisin vastanneilla on paljon muutakin tekemistä. Nämä molemmat kohdat saavat 16 % annetuista äänistä. Kolmanneksi eniten Lasten Parlamentin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos viranomaiset ja poliitikot suhtautuisivat Lasten Parlamentin toimintaan vakavammin (11 % annetuista äänistä). Lasten Parlamentin toiminnan kehittämiseksi suurkokousedustajat toivovat eniten koulutusta Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnasta sekä kaupungin päätöksentekotavoista. Jaetulle toiselle sijalle tulevat oppilaskuntatyöskentelyä koskeva koulutus sekä mahdollisuus osallistua lautakuntatyöskentelyyn. Lautakuntatyöskentelyyn haluaisi päästä osallistumaan 16 % vastanneista. Lasten Parlamentin jäsenet toivoisivat uusien toimikuntien perustamista, toimikuntien teemoina olisivat esimerkiksi liikunta, koulukiusaamisen lopettaminen, eläimet, hajaasutusalueen nuorisotyö ja luonto. Vastausvaihtoehtojen lisäksi eräs vastaaja toivoo, että Lasten Parlamentti järjestäisi mielenosoituksia. Toiminnan kehittämisessä tulivat esiin myös yhteydet ulkomaille Olisi kiva jos toimintaa laajennettaisiin Eurooppaan ja edustaja ohjattaisiin paremmin tehtäviinsä. Lomakkeessa kysyttiin myös ideoita siihen, miten kaikki lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Yhtenä ideana kysymyksessä esiteltiin ideapostilaatikko. Monet vastaajat toivoivat, että lapsille ja nuorille kerrottaisiin enemmän heidän vaikutusmahdollisuuksistaan, esimerkiksi opettajat voisivat kertoa niistä kouluissa. Kouluille toivottiin myös lasten näkemysten parempaa huomioimista ja vapaampaa sanaa. Vastauksissa toivottiin perinteisen ideapostilaatikon lisäksi 7

8 samantapaista postilaatikkoa nettiin, tai mahdollisuutta kertoa ideoita sähköpostin tai chatin kautta. Lasten Parlamentin nettisivujen toivottiin olevan paremmin päivitettyjä. Yhdeksi vaikuttamiskeinoksi koettiin yhteyden ottaminen koulun Lasten parlamentin edustajaan tai Lasten Parlamentissa toimiviin aikuisiin. Eräs edustaja toivoi, että kouluilta voisi tulla toimikunnan kokouksiin pääedustajan lisäksi muutamia muita asiasta eniten kiinnostuneita. Muina vaikuttamiskeinoina tulivat esille kyselyiden täyttäminen ja mielipidekirjoitusten kirjoittaminen ja nuorten lehdessä oleva vaikuttamista koskeva palsta. Kouluilla rehtoreiden & oppilaiden yhteistyötä tulisi tiedostaa ja kehittää. Tiedän, että rehtoreilla on paljon työtä ja vähän aikaa, mutta mutta mutta Aikuisten pitäisi ottaa lapset enemmän huomioon ja ajatella lasten näkemyksiä VAKAVASTI!!!.2 Nuorisofoorumi Osallistuminen Nuorisofoorumin toimintaan Nuorisofoorumin suurkokousedustajista nykyisen osallistumistapansa kokee itselleen sopivaksi 8 % kysymykseen vastanneista. 10 % vastanneista haluaisi olla hallituksessa, mutta ei ole siinä tällä hetkellä ja 5 % vastanneista ei ole tällä hetkellä toimikunnassa, mutta haluaisi olla. 13 % vastanneista haluaisi ehkä osallistua enemmän, jos tietäisi toiminnasta enemmän, 12 % haluaisi ehkä osallistua enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa. Osallistuminen suurkokoukseen Suurkokousosallistujista 3 eli 68 % on valittu koulun edustajaksi oppilaskunnan hallituksessa. Yhdeksälle osallistujalle (18 %) opettaja tai rehtori on ehdottanut osallistumista, koulun vaaleilla on valittu kaksi edustajaa ( %) ja lisäksi muutama ihminen on tullut paikalle omasta aloitteestaan, kysymällä opettajalta mahdollisuutta osallistua tai kaverin mukana. Suurkokouksen päätöksistä tieto siirtyy koululle yleisimmin niin, että suurkokousedustaja kertoo suurkokouksesta oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Oppilaskunnan hallituksen kokoukseen tietoa kyselyn mukaan vie 62 % vastanneista. Rehtorille suurkokouksesta kertoo 6 %, luokkansa opettajalle 3 %, luokalleen % ja kavereilleen 9 % vastanneista. Aamunavauksessa suurkokouksesta kertoo 6 % vastanneista. Lisäksi muutama edustaja kertoo kokouksen päätöksistä koulun infotv:ssä ja mahdollisuuksien mukaan koulun kevätkokouksessa. % vastanneista kokee, että kukaan heidän koulullaan ei ole kiinnostunut suurkokouksen päätöksistä (tosin näin vastanneista osa vastasi myös kertovansa suurkokouksen päätöksistä oppilaskunnan hallitukselle tai kavereilleen). 8

9 KUVA 3. Nuorisofoorumin suurkokoustietojen välittyminen kouluille vastaajaa/lkm Kerron oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Kerron rehtorille. Kerron luokkani opettajalle. Kerron luokalleni. Kerron aamunavauksessa. Kerron kavereilleni. Kukaan koulullani ei ole kiinnostunut aiheesta. Muulla tavoin Nuorisofoorumin vaikuttavuus Kysyttäessä millaisiin asioihin suurkokousedustajat toivoisivat Nuorisofoorumin vaikuttavan, tärkeimmiksi asioiksi nousivat harrastusmahdollisuudet (1 % äänistä), lasten ja nuorten palvelutarjonta ja palveluiden kehittäminen (13 % äänistä) sekä koulunkäyntiin liittyvät asiat (13 % äänistä). KUVA. Asioita, joihin suurkokousedustajat haluaisivat Nuorisofoorumin vaikuttavan vastaajaa/lkm koulunkäyntiin liittyvät asiat koulujen pihojen ja rakennusten parantaminen koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotalojen suunnittelu koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotalojen ympäristöjen suunnit telu nuorisotalojen toiminnan suunnittelu liikuntapaikat harrastusmahdollisuudet liikenneturvallisuus rakentaminen luontoalueiden ja puistoalueiden suunnittelu asuinalueiden ongelmat työllisyyteen liittyvät huolet rikoksiin liittyvät huolet kehitysmaiden lasten olojen parantaminen lasten ja nuorten palvelutarjonta ja palvelujen kehittäminen kaupungin talousarvioon vaikuttaminen ympäristönsuojelu muu

10 Suurkokousedustajat kokivat Nuorisofoorumin tärkeimmiksi vaikuttamisen tasoiksi kaupungin ja koulun. Kolmannelle sijalle pääsi Suomi. Kaikki muutkin vaihtoehdot (luokka, kaupunginosa, maakunta, Eurooppa, maailma) saivat hieman kannatusta. Suurkokousedustajat kokivat Nuorisofoorumin merkittävimmiksi toiminnoiksi mahdollisuuden saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomisen viranomaisten ja poliitikkojen tietoon ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen. Nuorisofoorumin edustajat kokevat voineensa vaikuttaa monenlaisiin lapsiin ja nuoriin vaikuttaviin asioihin. Nuoret kokevat voineensa vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin, koulujen tiedotukseen ja hankintoihin ja tapahtumien olemassaoloon. Myös nuoret kokevat erityisesti äänestykset ja aloitteiden tekemisen sekä toimikuntiin osallistumisen vaikuttamiseksi. Pienissä, mutta tärkeissä asioissa. Ensisijaisesti olen voinut näyttää aikuisille, että nuoretkin ajattelevat. Edustajien mielestä Nuorisofoorumin toiminnassa on ollut mukavinta vaikuttaminen, toiminnassa mukana oleminen, uusien ihmisten tapaaminen ja esiintymiskokemuksen saaminen. Tapahtumista ja niiden järjestämisestä pitää moni vastaaja. Kokousten ilmapiiri saa kehuja ja toiminta kokonaisuudessaan koetaan kiinnostavaksi ja innostavaksi. on päässyt kokeilemaan byrokratiaa....ehkä tieto- ja taitopuoli on karttunut sen verran hyvin, että se on mukavaa. Nuorisofoorumin toiminnan kehittäminen Viidennes vastanneista oli sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi eniten se, jos heillä olisi enemmän aikaa, nykyisin heillä on niin paljon muutakin tekemistä. 15 % vastanneista oli sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos viranomaiset ja poliitikot suhtautuisivat Nuorisofoorumin toimintaan vakavammin. Kolmanneksi eniten vastanneet (13 %) olivat sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos tietäisi Nuorisofoorumin toiminnasta enemmän. Seuraaville sijoille kipuavat vaihtoehdot Jos aikuiset ottaisivat lapset ja nuoret enemmän tosissaan ja Jos tietäisi Nuorisofoorumissa päätettävistä asioista enemmän.. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta muuksi Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottavaksi seikaksi nostettiin esiin se, jos Nuorisofoorumilla ja Lasten Parlamentilla olisi enemmän keinoja tiedottaa itsestään. Nuorisofoorumin kehittämiseksi vastanneet toivoivat eniten koulutusta oppilaskuntatyöskentelystä (23 % vastanneista) ja Nuorisofoorumin toiminnasta (23 % vastanneista). Yli viidennes vastaajista haluaisi osallistua lautakuntatyöskentelyyn. Vastaajilla on monia ideoita siitä, miten kaikki lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, esimerkiksi kouluilla. Nuoret toivoisivat sähköistä ideapostilaatikkoa ja nettipalstaa tai nettisivuja tai kaupungilla olevaa kaikille nuorille yhteistä idealaatikkoa. Tärkeäksi koetaan myös se, että kouluissa opettajat kertoisivat 10

11 paremmin nuorten osallistumismahdollisuuksista. Kyselyiden täyttäminen koetaan yhdeksi vaikuttamiskeinoksi. Koulujen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta koetaan hyväksi vaikuttamistavaksi, samoin koulun järjestämät tapahtumat, teemaviikot ja konsertit, varsinkin, jos niihin saa antaa ideoita ja palautetta. Yksi edustaja toi esiin sen, että koulun oppilaskunnassa vaikuttaminen on yllättävän tärkeätä ja tehokasta, jos toiminnassa on rehtorikin välillä mukana. Vaikuttamistapana koetaan myös oppilaskuntaan ja Nuorisofoorumiin liittyminen. Vastauksissa ehdotetaan oppilaskuntien yhteistyötä ja sitä, että oppilaskunnan hallituksen edustaja pääsisi opettajankokoukseen ja edistäisi sillä tavalla nuoria koskevia asioita. Vastauksissa nostetaan esille se, että ylipäätään nuorilla pitäisi olla mahdollisuuksia kertoa mieltään painavista asioista. Tuoda asiat julki, eli kertoa niistä asioista, jotka vaivaavat. Muita huomioita Muutamat nuorisofoorumiedustajat kokivat, että osaan kyselylomakkeen kysymyksistä oli vaikea vastata ensi kertaa suurkokouksessa olevana. Muutama Lasten Parlamentin edustaja koki, että rastitettavien kohtien valinta oli vaikeaa, he olisivat halunneet rastittaa useampia kohteita kuin ohjeissa esitettiin. Kyselylomaketta olisi voinut kehittää niin, että rastitusohjeet olisivat olleet yhtenäisemmät. Lomakkeen luettavuutta olisi voinut myös parantaa. Lomakkeessa esimerkiksi olisi voinut käyttää joka toisella rivillä tummennuksia tai rastituslaatikot olisi voinut siirtää vastausvaihtoehtojen eteen. Suurkokousedustajien vastauksista voi huomata, että Lasten Parlamentin tai Nuorisofoorumin hallituksessa ja/tai toimikunnassa olevat edustajat kirjoittavat vastauksiaan riviedustajia rohkeammin. 5 Pohdintaa Suurkokousedustajat kokevat Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnassa mukavimmaksi vaikuttamisen ja tunteen siitä, että on saanut olla mukana jossakin merkittävässä. Suurkokousedustajat kokevat vaikuttamiseksi erityisesti äänestämisen, aloitteiden tekemisen ja toimikuntiin osallistumisen. Tärkeimmiksi vaikutustasoiksi sekä Lasten Parlamentin että Nuorisofoorumin edustajat kokevat kaupungin ja koulun. Tärkeimmiksi vaikuttamisen kohteiksi he nimeävät koulunkäyntiin, harrastuksiin, liikuntaan ja lasten ja nuorten palvelutarjontaan liittyvät asiat. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin merkityksellisimpinä toimintoina mahdollisuutta saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomista viranomaisten ja poliitikkojen tietoon sekä lasten ja nuorten näkemysten huomioimisen lisäämistä yhteiskunnassa. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kehittämisen kannalta tärkeintä vastaajien mielestä olisi se, että aikuiset, erityisesti viranomaiset ja poliitikot, ottaisivat Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnan enemmän tosissaan. Lasten Parlamentin toiminnan kehittämiseksi suurkokousedustajat toivovat koulutusta Lasten Parlamentin toiminnasta, kaupungin päätöksentekotavoista sekä oppilaskuntatoiminnasta. Nuorisofoorumin toiminnan kehittämiseksi kyselyyn vastanneet toivoivat eniten koulutusta oppilaskuntatyöskentelystä ja Nuorisofoorumin toiminnasta. Yli viidennes Nuorisofoorumin suurkokousedustajista haluaisi osallistua lautakuntatyöskentelyyn. 11

12 Suurkokousedustajat, jo nyt toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret, toivovat, että kouluissa, internetissä ja vaikkapa lehtien palstoilla kerrottaisiin heidän ikäryhmälleen enemmän siitä, miten asioihin voi vaikuttaa ja tarjottaisiin myös enemmän vaikuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi mahdollisuuksia kertoa ideoita, huolia ja antaa palautetta. Tämä viimeksi mainittu vaikuttamisen jano ja vaikuttamistiedonjano kertoo osaltaan siitä, että Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kautta tapahtuva osallistuminen, oppilaskuntatoiminta ja muu lasten ja nuorten edustuksellisen demokratian mallin mukainen osallistuminen on vain yksi osa lasten ja nuorten osallistumista. Lasten ja nuorten ääntä tulee yrittää kuunnella muissakin yhteyksissä, niin lasten ja nuorten arjessa kuin kaupungin päätöksenteossakin. Aikuiset eivät välttämättä ajattele, että yksi kiipeilyteline on tärkeä. Mutta lasten mielestä on! Ja siihen pitää ottaa kantaa!!! Lähteet Kuosmanen, Taru Lapset ja nuoret osallistujina ja vaikuttajina kunnallisella toimintakentällä. Nuorisotutkimus 2/2003, Lamberg, Johanna Tampereen Viheralueohjelman lasten ja nuorten viheraluekyselyn analyysi. Tampere Lasten Tampere. saatavilla verkossa viitattu Nuorisofoorumi.net. saatavilla verkossa viitattu (ei toimi tällä hetkellä) Tampereen Lasten Parlamentti. saatavilla verkossa viitattu (tuolloin osoite Tampereen Nuorisofoorumi. saatavilla verkossa viitattu Liitteet Liite 1. Kysely Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa keväällä

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Nuorisofoorumin osallistuminen lauta ja johtokuntien sekä kaupunginvaltuuston toimintaan

Nuorisofoorumin osallistuminen lauta ja johtokuntien sekä kaupunginvaltuuston toimintaan Nuorisofoorumin osallistuminen lauta ja johtokuntien sekä kaupunginvaltuuston toimintaan TAMPEREEN KAUPUNKI 2012 Kulttuuri ja nuorisopalvelut Kuntademokratiayksikkö Tiina Nurminen Raportti Tampereen Nuorisofoorumin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Nuorisovaltuustovaalit 2012

Nuorisovaltuustovaalit 2012 Nuorisovaltuustovaalit 2012 Aikataulu Viikko 47, 22.11. klo 16.00 mennessä ehdokkaiden nimet Anne Luirolle. Nuorisovaltuuston esittely luokissa ja ehdokkaiden asettuminen ehdolle Viikko 48 Vaalimainosten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Mielestäni ei ole nuorten asioita ja aikuisten asioita, vaan kaikkien yhteisiä asioita.

Mielestäni ei ole nuorten asioita ja aikuisten asioita, vaan kaikkien yhteisiä asioita. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Innovaatiopalvelut Nuorisopalvelut Mielestäni ei ole nuorten asioita ja aikuisten asioita, vaan kaikkien yhteisiä asioita. 5-29 -vuotiaiden jyväskyläläisten näkemyksiä omista osallistumis-

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Maria Kaisa Aula Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi kunta- ja palvelumuutoksissa seminaari 11.6.2008 Suolahtisalissa 1 Uutta lapsipolitiikkaa Suomessa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika6.4.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä)

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) MTK-Pohjois-Savo ry Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2.12.2013 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot