Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 2004"

Transkriptio

1 Osallistumiskysely Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa huhtikuussa 200 Osallistumiskyselyn analyysi Riitta Savikko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 1

2 Sisällys 1 Johdanto Tampereen Lasten Parlamentti ja Nuorisofoorumi Aineisto ja menetelmät... Aineiston analyysi Lasten Parlamentti Nuorisofoorumi Pohdintaa...11 Lähteet...12 Liitteet

3 1 Johdanto Lasten parlamentin ja Nuorifoorumin toiminnan kehittämiseksi tehtiin Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa keväällä 200 osallistumiskysely. Kyselyllä pyrittiin selvittämään suurkokousedustajien kokemuksia Tampereen Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toimintaan osallistumisesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumien toiminnan kehittämistarpeista. 2 Tampereen Lasten Parlamentti ja Nuorisofoorumi Tampereella lapset ja nuoret voivat osallistua lapsia ja nuoria koskevien kunnallisten päätösten tekoon Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kautta. Edustuksellisen demokratian ajatusmallin mukaista lasten osallistumista ovat myös koulujen oppilaskuntatoiminta ja luotto-oppilastoiminta (eli 1-6 luokkalaisten oppilaskuntatoiminta). (Kuosmanen 2003, 60.) Lasten Parlamenttiin valitaan peruskouluista 67 edustajaa kahdeksi vuodeksi. Edustajat ovat 6.- ja 7. luokkalaisia, varaedustajat ovat 5. ja 7. luokkalaisia. Viimeisimmät Lasten Parlamentin vaalit olivat peruskouluissa Lasten Parlamentti on perustettu marraskuussa Se kokoontuu suurkokoukseen kaksi kertaa lukukaudessa, hallitus kokoontuu useammin. Lasten Parlamentin alaisuudessa toimii tiedotus-, koulu-, kaupunkisuunnittelu- ja vapaa-ajantoimikunta. Lasten Parlamenttia edelsi Lasten valtuusto, joka perustettiin vuonna Lasten Parlamentin toimintaa organisoi vuosina Lasten Tampere ry:n LOVEprojekti (LOVE on lyhenne sanoista lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen) (Lamberg 2003, 3). Vuoden 200 alusta lähtien Lasten Parlamentin toiminta on ollut osa Tampereen kaupungin kulttuuritoimen nuorisopalveluja. (Tampereen Lasten Parlamentti; Lasten Tampere.) Nuorisofoorumin tavoitteena on toimia kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten vaikutuskanavana. Tampereen Nuorisofoorumi on perustettu syksyllä Nuorisofoorumi järjestää vuodessa kaksi isoa kokousta, joihin kutsutaan kaksi edustajaa kaikkien Tampereen koulujen yläluokilta, ammattioppilaitoksista ja lukioista. Lisäksi Nuorisofoorumi järjestää oppilaskuntatapaamisia. Syksyisin valittavan hallituksen toimiaika on yksi vuosi. Nuorisofoorumin alaisena toimii myös tiedotus-, koulu-, kaupunkisuunnittelu- ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimikunta sekä tapahtumatoimiryhmä. Nuorisofoorumi on tehnyt aloitteita muun muassa bänditilojen lisäämiseksi, nuorisokahvilan saamiseksi Tampereelle sekä läsnäolo- ja puheoikeuden saamiseksi haluamiinsa lautakuntiin. Nuorisofoorumin toiminta on nykyisin osa Tampereen kaupungin kulttuuritoimen nuorisopalveluja. (Nuorisofoorumi.net; Tampereen Nuorisofoorumi) Lasten Parlamentti tekee saamiensa aloitteiden pohjalta aloitteita virkamiehille, lautakunnille, kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle (Lasten Tampere). Keväällä 2003 olleessa suurkokouksessa Lasten Parlamentti käsitteli muun muassa kouluruokailua ja osallistui Tampereen viheralueohjelman laadintaan sekä jakoi eri koulujen projekteille ja vaikuttajaoppilaille stipendejä (Tampereen Lasten 3

4 Parlamentti). Lasten Parlamentilta ja Nuorisofoorumilta pyydettiin vuoden 200 Tampereen talousarvion valmisteluun lausunto muun muassa siitä, miten he painottaisivat oman ikäryhmänsä palveluiden kehittämistä ja tämä lausunto esiteltiin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa. (Kuosmanen 2003, ) Keväällä 200 olleessa Lasten Parlamentin suurkokouksessa käsiteltiin Lasten Parlamentin toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodeksi 2005, perustettiin kaupunkisuunnittelutoimikunta, jaettiin stipendejä koululuokille unelmien toteuttamiseen, sekä jaettiin Vuoden nuori tamperelainen vaikuttaja ja Vuoden aikuinen tamperelainen vaikuttaja stipendit sekä noin 20 Vuoden nuori tamperelainen stipendiä eri kouluille. Lisäksi Lasten Parlamentin jäsenet osallistuivat kouluterveydenhuollon kehittämiskyselyyn ja täyttivät talousarvion painopisteitä koskevan kyselyn sekä tämän selvityksen aineistona olevan osallistumiskyselyn. Tampereen Nuorisofoorumin suurkokouksessa käsiteltiin Tampereen Nuorisofoorumin johtosääntöä, nimettiin uusia jäseniä hallitukseen ja toimikuntiin, perustettiin kaupunkisuunnittelutoimikunta ja käsiteltiin Tampereen Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamentin läsnäolo- ja puheoikeutta lapsia ja nuoria koskevissa asioissa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä koulutuslautakunnassa. Lisäksi kokousedustajat vastasivat kouluterveydenhuollon kehittämistä koskevaan kyselyyn ja talousarvion painopistealueita koskevaan kyselyyn sekä osallistumiskyselyyn. 3 Aineisto ja menetelmät Aineisto kerättiin kyselylomakkeella Lasten Parlamentin suurkokouksessa ja Nuorisofoorumin suurkokouksessa Kyselylomake löytyy liitteestä 1. Kyselylomake suunniteltiin yhteistyössä lapsiasiamies Taru Kuosmasen kanssa. Suurkokouksissa kyselylomake oli jaettu jokaisen osallistujan pöydälle valmiiksi. Kyselylomake käytiin kokouksissa ensin lyhyesti yhdessä läpi ja sitten kokousedustajat täyttivät lomakkeen itsenäisesti. Aikaa lomakkeen täyttämiseen meni noin minuuttia. Kyselylomakkeessa on eri kysymyksien vastausohjeissa määritelty eri määrä vastaukseksi rastitettavia kohtia ja välillä vastausvaihtoehtoja on rastitettu eri määrä kuin ohjeissa on esitetty. Rastitusmäärän vaihtelu on vastauksissa yleistä ja sen vuoksi kaikki vastaukset on kuitenkin otettu huomioon. Tämä tarkoittaa, että prosenttiosuuksia ei voi laskea kokousedustajien määrän mukaan, vaan kuhunkin kysymykseen vastanneiden mukaan. Lasten Parlamentin suurkokouksessa kyselyyn vastasi 63 lasta. Heistä tyttöjä oli 28 ja poikia ja 6. luokkalaisia vastaajista oli yhteensä 37, yläkoululaisia 26. Lasten Parlamentin kyselyyn vastanneista 31 on Lasten Parlamentin hallituksessa ja 20 jossakin Lasten Parlamentin toimikunnista. Lisäksi kaksi vastaajaa on lapsiasiamiehen ohjausryhmässä. Nuorisofoorumin suurkokouksessa kyselyyn vastasi 50 nuorta. Heistä tyttöjä oli 31 ja poikia 19. Vastaajista 30 opiskeli peruskoulussa, kuusi ammattioppilaitoksessa ja 1 lukiossa. Nuorisofoorumin kyselyyn vastanneista neljä on mukana Nuorisofoorumin hallituksessa ja 16 toimikunnissa.

5 Aineiston analyysi.1 Lasten Parlamentti Osallistuminen Lasten Parlamentin toimintaan Ensimmäiseksi Lasten Parlamentin suurkokouksen osallistujilta kysyttiin heidän näkemyksiään nykyisestä osallistumistavastaan Lasten Parlamentin toimintaan. 53 % kysymykseen vastanneista koki nykyisen osallistumistapansa olevan itselleen sopiva. 1 % vastanneista voisi haluta osallistua enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa. Kolmanneksi eniten kannatusta sai kohta Olen hallituksessa ja haluaisin nykyistä enemmän toimintaa. Osallistuminen suurkokoukseen Lasten Parlamentin 63 suurkokousedustajasta 52 (83 %) on valittu koulun vaaleilla. Opettaja tai rehtori on ehdottanut osallistumista 10 % osallistujista. Muutaman suurkokousedustajan on valinnut oppilaskunnan hallitus tai luokka. Lasten Parlamentin suurkokouksen päätöksistä luokkaansa viestiä kuljettaa 28 % suurkokousedustajista. Kavereilleen kokouksen annista kertoo 2 % ja luokkansa opettajalle 23 %. Koulunsa rehtorille suurkokouksesta kertoo 7 % ja oppilaskunnan hallitukselle 6 % tähän kysymykseen vastanneista. 5 % vastanneita kokee, että kukaan heidän koulullaan ei ole kiinnostunut suurkokouksen päätöksistä. Muutama edustaja kertoo suurkokouskokemuksiaan koulun lehdessä tai aamunavauksessa. KUVA 1. Lasten Parlamentin suurkokoustietojen välittyminen kouluille vastaajaa/lkm Kerron oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Kerron rehtorille. Kerron luokkani opettajalle. Kerron luokalleni. Kerron aamunavauksessa. Kerron kavereilleni. Kukaan koulullani ei ole kiinnostunut aiheesta. M uulla tavoin

6 Lasten Parlamentin vaikuttavuus Suurkokousedustajia pyydettiin myös kertomaan kolme tärkeintä asiaa, joihin he haluaisivat Lasten Parlamentin vaikuttavan. Tärkeimmäksi asiaksi suurkokousedustajat nostivat koulunkäyntiin liittyvät asiat (15 % tähän kysymykseen vastanneista), harrastusmahdollisuudet (1 %) ja liikuntapaikat (13 %). Asuinalueiden ongelmia tai työllisyyteen liittyviä huolia Lasten Parlamentin suurkokousedustajien näkemyksen mukaan hoitavat muut tahot kuin Lasten Parlamentti. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta edustajien mielestä tärkeitä vaikuttamiskohteita ovat koulukiusaamiseen tai eläimiin liittyvät asiat. Erään vastaajan mukaan on tärkeää yrittää vaikuttaa monipuolisesti kaikkeen, mikä liittyy nuoriin. KUVA 2. Asioita, joihin suurkokousedustajat haluaisivat Lasten Parlamentin vaikuttavan vastaajaa/lkm koulunkäyntiin liittyvät asiat koulujen pihojen ja rakennust en parant aminen koulujen, päiväkot ien, leikkipuist ojen, nuorisot alojen suunnit t elu koulujen, päiväkot ien, leikkipuist ojen, nuorisot alojen ympärist öjen suunnit t elu nuorisot alojen t oiminnan suunnit t elu liikuntapaikat harrast usmahdollisuudet liikennet urvallisuus rakent aminen luont oalueiden ja puist oalueiden suunnit t elu asuinalueiden ongelmat työllisyyteen liittyvät huolet rikoksiin liittyvät huolet kehit ysmaiden last en olojen parant aminen last en ja nuort en palvelut arjont a ja palvelujen kehit t äminen kaupungin t alousarvioon vaikut t aminen ympärist önsuojelu muu Tärkeimmiksi Lasten Parlamentin vaikutustasoiksi suurkokousedustajat kokevat kaupungin ja koulun. Myös kaikki muut vaihtoehdot (luokka, kaupunginosa, maakunta, Suomi, Eurooppa ja maailma) saavat ääniä. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta vaikuttamistasoksi on esitetty eläimiä ja aikuisia. Lasten Parlamentin suurkokousedustajat pitivät Lasten Parlamentin merkityksellisimpinä toimintoina mahdollisuutta saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomista viranomaisten ja poliitikkojen tietoon sekä lasten ja nuorten näkemysten huomioimisen lisäämistä yhteiskunnassa. Lasten kokemuksia Lasten Parlamentin vaikuttavuudesta kysyttiin avokysymyksellä Millaisissa asioissa koet voineesi vaikuttaa? Vastausten perusteella lapset kokevat voineensa vaikuttaa erityisesti kouluun liittyvissä asioissa ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, mutta myös monenlaisissa muissa lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa. Osa vastaajista kokee voineensa vaikuttaa melkein kaikkeen, osa kokee voineensa vaikuttaa vain Lasten Parlamentin hallituksessa käsiteltyihin asioihin ja osa kokee olleensa mukana vasta niin vähän aikaa, että ei ole vielä voinut vaikuttaa paljoakaan. Vastauksissa tulee esille se, että lapset kokevat erityisesti äänestämään 6

7 pääsemisen ja aloitteiden tekemisen vaikuttamisena, samoin Lasten Parlamentin hallituksessa ja toimikunnissa olemisen. Eräs vastaaja kuvaa vaikuttamiskokemuksiaan En ole yksin saanut aikaan mitään, mutta olen ollut mukana, esim. stipendit Yksi vastaaja muotoilee vastauksensa niin, että hän kokee voineensa vaikuttaa tärkeissä ja vähemmän tärkeissä [asioissa]. Vastaajien mielestä mukavinta Lasten Parlamentin toiminnassa on ollut tunne siitä, että voi oikeasti vaikuttaa ja on saanut olla mukana. Mukaviksi koettiin myös hallituksen ja toimikuntien kokoukset, ulkomaanmatkat ja suurkokoukset. Moni vastaaja koki kaiken Tampereen Lasten Parlamentin toiminnan mukavaksi. On mukavaa olla vaikuttamassa. Ilmapiiri on hieno. Ja sen laivareissun vois tehä uudestaan. Kaikki. Se, että on saanut paljon uusia ystäviä ja saa vaikuttaa asioihin ja tuoda omia mielipiteitä julki. Lasten Parlamentin toiminnan kehittäminen Lasten Parlamentin toimintaan osallistumista vastanneiden näkemyksen mukaan helpottaisi, jos aikuiset ottaisivat lapset ja nuoret entistä enemmän tosissaan, ja jos olisi enemmän aikaa, nykyisin vastanneilla on paljon muutakin tekemistä. Nämä molemmat kohdat saavat 16 % annetuista äänistä. Kolmanneksi eniten Lasten Parlamentin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos viranomaiset ja poliitikot suhtautuisivat Lasten Parlamentin toimintaan vakavammin (11 % annetuista äänistä). Lasten Parlamentin toiminnan kehittämiseksi suurkokousedustajat toivovat eniten koulutusta Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnasta sekä kaupungin päätöksentekotavoista. Jaetulle toiselle sijalle tulevat oppilaskuntatyöskentelyä koskeva koulutus sekä mahdollisuus osallistua lautakuntatyöskentelyyn. Lautakuntatyöskentelyyn haluaisi päästä osallistumaan 16 % vastanneista. Lasten Parlamentin jäsenet toivoisivat uusien toimikuntien perustamista, toimikuntien teemoina olisivat esimerkiksi liikunta, koulukiusaamisen lopettaminen, eläimet, hajaasutusalueen nuorisotyö ja luonto. Vastausvaihtoehtojen lisäksi eräs vastaaja toivoo, että Lasten Parlamentti järjestäisi mielenosoituksia. Toiminnan kehittämisessä tulivat esiin myös yhteydet ulkomaille Olisi kiva jos toimintaa laajennettaisiin Eurooppaan ja edustaja ohjattaisiin paremmin tehtäviinsä. Lomakkeessa kysyttiin myös ideoita siihen, miten kaikki lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Yhtenä ideana kysymyksessä esiteltiin ideapostilaatikko. Monet vastaajat toivoivat, että lapsille ja nuorille kerrottaisiin enemmän heidän vaikutusmahdollisuuksistaan, esimerkiksi opettajat voisivat kertoa niistä kouluissa. Kouluille toivottiin myös lasten näkemysten parempaa huomioimista ja vapaampaa sanaa. Vastauksissa toivottiin perinteisen ideapostilaatikon lisäksi 7

8 samantapaista postilaatikkoa nettiin, tai mahdollisuutta kertoa ideoita sähköpostin tai chatin kautta. Lasten Parlamentin nettisivujen toivottiin olevan paremmin päivitettyjä. Yhdeksi vaikuttamiskeinoksi koettiin yhteyden ottaminen koulun Lasten parlamentin edustajaan tai Lasten Parlamentissa toimiviin aikuisiin. Eräs edustaja toivoi, että kouluilta voisi tulla toimikunnan kokouksiin pääedustajan lisäksi muutamia muita asiasta eniten kiinnostuneita. Muina vaikuttamiskeinoina tulivat esille kyselyiden täyttäminen ja mielipidekirjoitusten kirjoittaminen ja nuorten lehdessä oleva vaikuttamista koskeva palsta. Kouluilla rehtoreiden & oppilaiden yhteistyötä tulisi tiedostaa ja kehittää. Tiedän, että rehtoreilla on paljon työtä ja vähän aikaa, mutta mutta mutta Aikuisten pitäisi ottaa lapset enemmän huomioon ja ajatella lasten näkemyksiä VAKAVASTI!!!.2 Nuorisofoorumi Osallistuminen Nuorisofoorumin toimintaan Nuorisofoorumin suurkokousedustajista nykyisen osallistumistapansa kokee itselleen sopivaksi 8 % kysymykseen vastanneista. 10 % vastanneista haluaisi olla hallituksessa, mutta ei ole siinä tällä hetkellä ja 5 % vastanneista ei ole tällä hetkellä toimikunnassa, mutta haluaisi olla. 13 % vastanneista haluaisi ehkä osallistua enemmän, jos tietäisi toiminnasta enemmän, 12 % haluaisi ehkä osallistua enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa. Osallistuminen suurkokoukseen Suurkokousosallistujista 3 eli 68 % on valittu koulun edustajaksi oppilaskunnan hallituksessa. Yhdeksälle osallistujalle (18 %) opettaja tai rehtori on ehdottanut osallistumista, koulun vaaleilla on valittu kaksi edustajaa ( %) ja lisäksi muutama ihminen on tullut paikalle omasta aloitteestaan, kysymällä opettajalta mahdollisuutta osallistua tai kaverin mukana. Suurkokouksen päätöksistä tieto siirtyy koululle yleisimmin niin, että suurkokousedustaja kertoo suurkokouksesta oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Oppilaskunnan hallituksen kokoukseen tietoa kyselyn mukaan vie 62 % vastanneista. Rehtorille suurkokouksesta kertoo 6 %, luokkansa opettajalle 3 %, luokalleen % ja kavereilleen 9 % vastanneista. Aamunavauksessa suurkokouksesta kertoo 6 % vastanneista. Lisäksi muutama edustaja kertoo kokouksen päätöksistä koulun infotv:ssä ja mahdollisuuksien mukaan koulun kevätkokouksessa. % vastanneista kokee, että kukaan heidän koulullaan ei ole kiinnostunut suurkokouksen päätöksistä (tosin näin vastanneista osa vastasi myös kertovansa suurkokouksen päätöksistä oppilaskunnan hallitukselle tai kavereilleen). 8

9 KUVA 3. Nuorisofoorumin suurkokoustietojen välittyminen kouluille vastaajaa/lkm Kerron oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Kerron rehtorille. Kerron luokkani opettajalle. Kerron luokalleni. Kerron aamunavauksessa. Kerron kavereilleni. Kukaan koulullani ei ole kiinnostunut aiheesta. Muulla tavoin Nuorisofoorumin vaikuttavuus Kysyttäessä millaisiin asioihin suurkokousedustajat toivoisivat Nuorisofoorumin vaikuttavan, tärkeimmiksi asioiksi nousivat harrastusmahdollisuudet (1 % äänistä), lasten ja nuorten palvelutarjonta ja palveluiden kehittäminen (13 % äänistä) sekä koulunkäyntiin liittyvät asiat (13 % äänistä). KUVA. Asioita, joihin suurkokousedustajat haluaisivat Nuorisofoorumin vaikuttavan vastaajaa/lkm koulunkäyntiin liittyvät asiat koulujen pihojen ja rakennusten parantaminen koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotalojen suunnittelu koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotalojen ympäristöjen suunnit telu nuorisotalojen toiminnan suunnittelu liikuntapaikat harrastusmahdollisuudet liikenneturvallisuus rakentaminen luontoalueiden ja puistoalueiden suunnittelu asuinalueiden ongelmat työllisyyteen liittyvät huolet rikoksiin liittyvät huolet kehitysmaiden lasten olojen parantaminen lasten ja nuorten palvelutarjonta ja palvelujen kehittäminen kaupungin talousarvioon vaikuttaminen ympäristönsuojelu muu

10 Suurkokousedustajat kokivat Nuorisofoorumin tärkeimmiksi vaikuttamisen tasoiksi kaupungin ja koulun. Kolmannelle sijalle pääsi Suomi. Kaikki muutkin vaihtoehdot (luokka, kaupunginosa, maakunta, Eurooppa, maailma) saivat hieman kannatusta. Suurkokousedustajat kokivat Nuorisofoorumin merkittävimmiksi toiminnoiksi mahdollisuuden saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomisen viranomaisten ja poliitikkojen tietoon ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen. Nuorisofoorumin edustajat kokevat voineensa vaikuttaa monenlaisiin lapsiin ja nuoriin vaikuttaviin asioihin. Nuoret kokevat voineensa vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin, koulujen tiedotukseen ja hankintoihin ja tapahtumien olemassaoloon. Myös nuoret kokevat erityisesti äänestykset ja aloitteiden tekemisen sekä toimikuntiin osallistumisen vaikuttamiseksi. Pienissä, mutta tärkeissä asioissa. Ensisijaisesti olen voinut näyttää aikuisille, että nuoretkin ajattelevat. Edustajien mielestä Nuorisofoorumin toiminnassa on ollut mukavinta vaikuttaminen, toiminnassa mukana oleminen, uusien ihmisten tapaaminen ja esiintymiskokemuksen saaminen. Tapahtumista ja niiden järjestämisestä pitää moni vastaaja. Kokousten ilmapiiri saa kehuja ja toiminta kokonaisuudessaan koetaan kiinnostavaksi ja innostavaksi. on päässyt kokeilemaan byrokratiaa....ehkä tieto- ja taitopuoli on karttunut sen verran hyvin, että se on mukavaa. Nuorisofoorumin toiminnan kehittäminen Viidennes vastanneista oli sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi eniten se, jos heillä olisi enemmän aikaa, nykyisin heillä on niin paljon muutakin tekemistä. 15 % vastanneista oli sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos viranomaiset ja poliitikot suhtautuisivat Nuorisofoorumin toimintaan vakavammin. Kolmanneksi eniten vastanneet (13 %) olivat sitä mieltä, että Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottaisi, jos tietäisi Nuorisofoorumin toiminnasta enemmän. Seuraaville sijoille kipuavat vaihtoehdot Jos aikuiset ottaisivat lapset ja nuoret enemmän tosissaan ja Jos tietäisi Nuorisofoorumissa päätettävistä asioista enemmän.. Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta muuksi Nuorisofoorumin toimintaan osallistumista helpottavaksi seikaksi nostettiin esiin se, jos Nuorisofoorumilla ja Lasten Parlamentilla olisi enemmän keinoja tiedottaa itsestään. Nuorisofoorumin kehittämiseksi vastanneet toivoivat eniten koulutusta oppilaskuntatyöskentelystä (23 % vastanneista) ja Nuorisofoorumin toiminnasta (23 % vastanneista). Yli viidennes vastaajista haluaisi osallistua lautakuntatyöskentelyyn. Vastaajilla on monia ideoita siitä, miten kaikki lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, esimerkiksi kouluilla. Nuoret toivoisivat sähköistä ideapostilaatikkoa ja nettipalstaa tai nettisivuja tai kaupungilla olevaa kaikille nuorille yhteistä idealaatikkoa. Tärkeäksi koetaan myös se, että kouluissa opettajat kertoisivat 10

11 paremmin nuorten osallistumismahdollisuuksista. Kyselyiden täyttäminen koetaan yhdeksi vaikuttamiskeinoksi. Koulujen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta koetaan hyväksi vaikuttamistavaksi, samoin koulun järjestämät tapahtumat, teemaviikot ja konsertit, varsinkin, jos niihin saa antaa ideoita ja palautetta. Yksi edustaja toi esiin sen, että koulun oppilaskunnassa vaikuttaminen on yllättävän tärkeätä ja tehokasta, jos toiminnassa on rehtorikin välillä mukana. Vaikuttamistapana koetaan myös oppilaskuntaan ja Nuorisofoorumiin liittyminen. Vastauksissa ehdotetaan oppilaskuntien yhteistyötä ja sitä, että oppilaskunnan hallituksen edustaja pääsisi opettajankokoukseen ja edistäisi sillä tavalla nuoria koskevia asioita. Vastauksissa nostetaan esille se, että ylipäätään nuorilla pitäisi olla mahdollisuuksia kertoa mieltään painavista asioista. Tuoda asiat julki, eli kertoa niistä asioista, jotka vaivaavat. Muita huomioita Muutamat nuorisofoorumiedustajat kokivat, että osaan kyselylomakkeen kysymyksistä oli vaikea vastata ensi kertaa suurkokouksessa olevana. Muutama Lasten Parlamentin edustaja koki, että rastitettavien kohtien valinta oli vaikeaa, he olisivat halunneet rastittaa useampia kohteita kuin ohjeissa esitettiin. Kyselylomaketta olisi voinut kehittää niin, että rastitusohjeet olisivat olleet yhtenäisemmät. Lomakkeen luettavuutta olisi voinut myös parantaa. Lomakkeessa esimerkiksi olisi voinut käyttää joka toisella rivillä tummennuksia tai rastituslaatikot olisi voinut siirtää vastausvaihtoehtojen eteen. Suurkokousedustajien vastauksista voi huomata, että Lasten Parlamentin tai Nuorisofoorumin hallituksessa ja/tai toimikunnassa olevat edustajat kirjoittavat vastauksiaan riviedustajia rohkeammin. 5 Pohdintaa Suurkokousedustajat kokevat Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnassa mukavimmaksi vaikuttamisen ja tunteen siitä, että on saanut olla mukana jossakin merkittävässä. Suurkokousedustajat kokevat vaikuttamiseksi erityisesti äänestämisen, aloitteiden tekemisen ja toimikuntiin osallistumisen. Tärkeimmiksi vaikutustasoiksi sekä Lasten Parlamentin että Nuorisofoorumin edustajat kokevat kaupungin ja koulun. Tärkeimmiksi vaikuttamisen kohteiksi he nimeävät koulunkäyntiin, harrastuksiin, liikuntaan ja lasten ja nuorten palvelutarjontaan liittyvät asiat. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin merkityksellisimpinä toimintoina mahdollisuutta saada vaikuttaa asioihin, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, lasten ja nuorten mielipiteiden tuomista viranomaisten ja poliitikkojen tietoon sekä lasten ja nuorten näkemysten huomioimisen lisäämistä yhteiskunnassa. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kehittämisen kannalta tärkeintä vastaajien mielestä olisi se, että aikuiset, erityisesti viranomaiset ja poliitikot, ottaisivat Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnan enemmän tosissaan. Lasten Parlamentin toiminnan kehittämiseksi suurkokousedustajat toivovat koulutusta Lasten Parlamentin toiminnasta, kaupungin päätöksentekotavoista sekä oppilaskuntatoiminnasta. Nuorisofoorumin toiminnan kehittämiseksi kyselyyn vastanneet toivoivat eniten koulutusta oppilaskuntatyöskentelystä ja Nuorisofoorumin toiminnasta. Yli viidennes Nuorisofoorumin suurkokousedustajista haluaisi osallistua lautakuntatyöskentelyyn. 11

12 Suurkokousedustajat, jo nyt toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret, toivovat, että kouluissa, internetissä ja vaikkapa lehtien palstoilla kerrottaisiin heidän ikäryhmälleen enemmän siitä, miten asioihin voi vaikuttaa ja tarjottaisiin myös enemmän vaikuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi mahdollisuuksia kertoa ideoita, huolia ja antaa palautetta. Tämä viimeksi mainittu vaikuttamisen jano ja vaikuttamistiedonjano kertoo osaltaan siitä, että Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin kautta tapahtuva osallistuminen, oppilaskuntatoiminta ja muu lasten ja nuorten edustuksellisen demokratian mallin mukainen osallistuminen on vain yksi osa lasten ja nuorten osallistumista. Lasten ja nuorten ääntä tulee yrittää kuunnella muissakin yhteyksissä, niin lasten ja nuorten arjessa kuin kaupungin päätöksenteossakin. Aikuiset eivät välttämättä ajattele, että yksi kiipeilyteline on tärkeä. Mutta lasten mielestä on! Ja siihen pitää ottaa kantaa!!! Lähteet Kuosmanen, Taru Lapset ja nuoret osallistujina ja vaikuttajina kunnallisella toimintakentällä. Nuorisotutkimus 2/2003, Lamberg, Johanna Tampereen Viheralueohjelman lasten ja nuorten viheraluekyselyn analyysi. Tampere Lasten Tampere. saatavilla verkossa viitattu Nuorisofoorumi.net. saatavilla verkossa viitattu (ei toimi tällä hetkellä) Tampereen Lasten Parlamentti. saatavilla verkossa viitattu (tuolloin osoite Tampereen Nuorisofoorumi. saatavilla verkossa viitattu Liitteet Liite 1. Kysely Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin suurkokouksissa keväällä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot