KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan tarkastus 4 50 Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 5 51 Vastaavan lääkärin nimeäminen 6 52 Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 7 53 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 55 Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 57 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 58 Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä Saapuneet kirjeet Muut asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro Ekorre-Nummikari Sari Kapraali Riitta Korhonen Jukka Korrensalo Sisko Niskanen Jaana Pietiläinen Hannele Ketola Arja Pyykkö Aki 15:00-17:55 puheenjohtaja 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 vpj 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 varajäsen 15:00-17:05 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 15:00-17:55 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-17:55 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:00-17:55 SJ, esittelijä Hannu Rauha 15:00-17:05 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 15:00-17:55 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 15:00-17:55 sihteeri POISSA Kaarre Matti Keskikallio Raimo Miettunen Ulla Nyberg Sven Nissinen Tero jäsen jäsen jäsen jäsen kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Ekorre-Nummikari Riitta Kapraali PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon toimisto

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sari Ekorre-Nummikari ja Riitta Kapraali. Pöytäkirjan tarkastus on

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 539/ /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi vanhus- ja vam mais pal ve lujoh ta jan virkaan Rauha Hannun. Virkavaalista tehtiin valitus Rovaniemen hal linto-oi keu teen ja hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen. Rauha Hannu on ilmoittanut saapuneella kirjeellään ottavansa vanhus- ja vammaispalvelujohtajan viran vastaan alkaen. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa suoritetun vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastaavan lääkärin nimeäminen 255/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen johtosäännön 7 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tu losaluei den ja tulosyksiköiden päälliköt ja määrää niiden sijaiset. Vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäinen on määrätty hoitamaan vastaavan lää kärin tehtäviä asti. Hän on antanut suostumuksensa tehtävän hoitoon asti. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäi sen hoitamaan vastaavan lääkärin tehtäviä ajalla

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 193/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 52 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana men nes sä. Ilmoitus on julkaistu Lääkäri- ja yleislääkärilehdessä sekä TE-pal velui den sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla. Määräajan kuluessa virkaa haki kaksi hakijaa; yleislääketieteen ja psykiatrian erikois lää kä ri Mirja Remes ja toinen henkilö, joka on myöhemmin perunut ha kemuk sen sa. Koska määräajan kuluessa virkaa haki vain yksi hakija, virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi. Aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon virkaa täy tettäes sä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa avoterveydenhuollon ylilääkärin viran uudelleen haettavaksi.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 53 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen, sosiaalityön johtaja Ar to Alajärvi, terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen ja vanhus- ja vam maispal ve lu joh ta ja Rauha Hannu. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutumavertailu ja las ken nalli set ennusteet tuoteryhmittäin ja kustannuspaikoittain ovat liitteenä. Liite nro 1 Maaliskuun lopussa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menojen toteutuma on 22,770 milj ja tulojen 2,68 milj. Menoista on toteutunut 25,4 % ja tuloista 21,9 %. Maaliskuun lopun toteutumavertailun perusteella sosiaali- ja ter veys pal ve lukes kuk sen menojen laskennallinen ennuste on 93,357 milj ja tulojen 11,89 milj. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ovat kasvaneet 4,0 %. Suurinta kasvu on ollut henkilöstömenoissa. Kasvu on ollut ilman elä ke me nope rus tei sia maksuja yhteensä 8,1 %.Ostojen menot ovat kasvaneet 1,7 %, ai neiden ja tarvikkeiden 2,6 % ja muiden kulujen 5 %. Liitteenä toteutuma tuo te ryhmit täin ja menolajeittain. Liite nro 2 Hallinnon menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 25,8 %. Laskennallinen en nus te näyttää ylitystä, mutta menot tulevat tasaantumaan vuoden 2014 ai kana, koska menoihin on kirjautunut kertaluonteisia maksuja. Aikuissosiaalityön menoista on toteutunut 28,0 % ja tuloista 16,7 %. To teu tuman pe rus teel la laskennallinen ennuste näyttää menoihin ylitystä, jos ta toi meen tu lo tur va , pakolaistyö ja sosiaalityö Joh don ennusteen mukaan aikuissosiaalityön menot ylittyisivät ja tu lot Nettoylitys on Toimeentuloturvan menot ylittyisivät Ylityksestä työmarkkinatuen kun ta osuu den menojen ylitys on , täydentävän toimeentulotuen ylitys ja kuntouttavan työtoiminnan ostojen ylitys Pe rus toi meen tulo tu en tulot ylittyvät Liitteenä tilasto toimeentulotuesta ja työ mark ki natuen kuntaosuudesta. Liite nro 3 Pakolaistyön menot ylittyvät ja tulot Pakolaistyön menojen yli tys johtuu yhteisten palvelujen ja toimeentulotuen menojen ylittymisestä. Me-

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta no li säyk set johtuvat viime- ja alkuvuonna vastaanotettujen kotouttamisen piiriin tul lei den pakolaisten määrästä. Koska toimeentuloturvassa suurin ylitysennuste on työmarkkinatuen kun ta osuudes sa, menoihin on vaikea vaikuttaa omin toimenpitein muutoin kuin lisäämällä kun tout ta vaa työtoimintaa. Tämä aiheuttaa kuntouttavaan työtoimintaan li sä määrä ra ha tar peen, koska se on ainoa kunnan vastuulla oleva lakisääteinen palvelu. Mui hin toimenpiteisiin voidaan vaikuttaa vain välillisesti. Aktivointitoimenpiteissä te hos te taan tietoisesti TE-hallinnon toimenpiteiden käyttöä mm. vaikuttamalla siihen, että työkokeilussa olevien määrä lisääntyy. Työkokeilun järjestämisvastuu on TE-hallinnolla. Kuntakokeilun kehittämistyössä kehitetään prosesseja siten, et tä siirtymät lisääntyvät, aktivointipolut etenevät ja siirtymät tapahtuvat oi keasuun tai ses ti. Pakolaistyössä vähennetään/tiukennetaan palveluiden ostoa. Odotusaikojen vuok ria minimoidaan ja niihin myönnetään toimeentulotukea aina, kun se on mah dol lis ta, jolloin meno katetaan valtion korvauksilla. Kotoajan jälkeisten vuokra so pi mus ten siirtoa asiakkaiden omiin nimiin tehostetaan. Toimeentulotuen tai tulk kauk sen lakisääteisiin tai subjektiivisiin oikeuksiin liittyviin kustannuksiin ei voi da vaikuttaa. Nykyiset hankkeet, mukaan lukien kuntakokeilu toteutetaan sovitusti, mutta uusiin hankkeisiin osallistuminen jäädytetään. Perhepalveluiden menojen toteutuma on 26,1 % ja tulojen 21,7 %. Tuloista puut tuu mm. perheneuvolan laskutus kokonaisuudessaan. Maaliskuun lopun toteu tu man perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste ai heu tuu yksinomaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksista. Ylityk set johtuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten määrästä, mm. ulkopuolisiin lai toksiin on tehty viime vuoden loppupuolella enemmän sijoituksia kuin on arvioitu. Nä mä si joi tuk set päättyvät keväällä Lisäksi perhehoitoon on jouduttu te kemään ly hyt ai kai sia sijoituksia. Perhehoidon kustannuksissa näkyy myös muiden kun tien tekemiä ns. läheisverkostosijoituksia, joiden kustannusvastuu on siirtynyt si joi tus paik ka kun nal le. Em. huomioiden perhepalveluiden menot ylittyvät ja tulot Perhepalveluiden ylitykset johtuvat lasten sijoituksista, jolloin niihin on käy tännös sä vaikea vaikuttaa ja esittää toimenpiteitä menojen vähentämiseksi. Per hesi joi tuk sia voidaan painottaa, kuten lastensuojelulakikin edellyttää. Muilta osin jat ke taan tiukkaa talouskuria, jolloin saavutetut säästöt toteutuvat. Rikos- ja riita-asioi den sovittelu on jätettävä toimenpiteiden ulkopuolelle, koska se on toimek si an to so pi muk seen perustuvaa. Myöskin perhepalveluiden osalta uusiin hank kei siin osallistuminen jäädytetään. Vammaispalveluiden menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 26,9 % ja tulois ta 15,7 %. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella vammaispalveluiden lasken nal li nen ylitysennuste on Ylitysennusteesta vammaispalveluiden osuus on ja kehitysvammapalveluiden Vam mais pal ve lui-

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta den ylitysennuste johtuu pääasiassa henkilökohtaisen avun asiakasmäärän ja pal ve lu tar peen kasvusta. Kehitysvammapalveluiden ylitysennuste johtuu pääasiassa Kivikankaan pal ve luko din ja Kolpeneen laitoshoidon menojen ylittymisestä. Kivikankaan palvelukotiin on sijoitettu loppuvuodesta 2013 vaikeavammainen nuori ja henkilöstömäärää on tästä syystä lisätty. Muutosta ei ole voitu huomioida talousarviota val mis teltaes sa. Tästä aiheutuu n kustannus. Mikäli henkilö olisi sijoitettu Kolpe neel le laitoshoitoon, kustannukset olisivat 365 x 645 eli Lisäksi al ku vuo des ta asumisyksiköiden erilliskorvaukset ovat olleet sivukulut suu rem mat kuin edellisenä vuonna johtuen erilaisesta jaksotuksesta. Kolpeneen palvelukeskuksesta laitoshoidosta on poistunut yksi henkilö huh tikuus sa ja yksi henkilö on kotiutumassa omien asumispalveluiden piiriin ke säkuun alusta. Tästä aiheutuu n vähennys laitoshoidon kustannuksiin. Yli tys en nus te muutoksen jälkeen on Myös kuljetuspalveluiden kustannukset tulevat pienenemään kehitysvammaisten kou lu tuk sen siirryttyä Kemiin. Kustannus on ollut n /kk. Muina toi men pitei nä vammaispalveluiden ylitysten vähentämiseksi ovat harkinnanvaraisten vam mais pal ve lui den kriteerien tiukentaminen. Sekä vaikeavammaistenpalvelut et tä eri tyis huol to na annettavat palvelut kuuluvat subjektiivisten oikeuksien piiriin, jo ten palveluiden rajoittaminen muilta osin ei ole mahdollista. Toimintakeskus sul je taan kesällä viideksi viikoksi ja syksyllä viikoksi, jolloin henkilöstö toimii si jaisi na asu mis yk si köis sä sekä muutoinkin sijaistarpeen tarkka harkinta. Vastaanottopalveluiden menoista on toteutunut 25,8 % ja tuloista 15,6 %. Maa lis kuun lopun toteutuman perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste on terveydenhuoltopalveluissa ja yhteispäivystyksessä. Tam mi-maa lis kuus sa yhteispäivystyksen käynnit ovat vähentyneet tavoitteen mu kai ses ti 362 käyntiä, mutta kustannukset ovat nousseet Yh teis päivys tyk sen hintaluokan LKP1 hinta nousi vuoden alusta 40 % ja LKP2 28 %. Hinnan ko ro tuk set ovat kohdistuneet hintaluokkiin, joissa on eniten suoritteita. Toimenpiteenä jatketaan vastaanottopalveluiden kehittämistä yhteispäivystyksen käy tön vähentämiseksi. Liitteenä yhteispäivystyksen hintaluokat, käyttö ja kustan nuk set. Liite nro 4 Kuntoutuksen menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 30,6 %. Las ken nal linen ylitysennuste on Menojen ylitys johtuu asiakaspalvelujen ostojen ylit ty mi ses tä. Apuvälinekeskuksen laskutuskäytäntö muuttui vuoden 2014 alusta. Ai em min kalliit apuvälineet laskutettiin kunnilta kolmen vuoden aikana; vuoden 2014 alusta lähtien apuvälineet laskutetaan myönnettäessä. Muutoksesta johtuen apuvälinekeskuksen laskutus on ollut tammi-maaliskuussa suurem pi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Asiakaspalveluiden ostot ovat 64 % kuntoutuksen menoista. Kuntoutuksen henkilöstömenot ovat yhteensä / vuosi. Asiakaspalvelujen ostojen menojen kasvua ei voida kattaa kun tou tuk sen tuoteryhmän sisältä. Liitteenä kuntoutuksen ostot sekä

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014. Liite nro 5 Suun terveydenhuollon menot ja tulot ovat maaliskuun toteutuman perustella ta lous ar vion mukaiset. Työterveyshuollon menot ja tulot ovat alle talousarvion. Aikuispsykososiaalisten palvelujen menoista on toteutunut 25,3 % ja tuloista 20,9 %. Tuloista puuttuu mm. mielenterveysaseman ja A-klinikan kun ta las ku tukset kokonaisuudessaan. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa menot ovat ylit tyneet erityisesti päihdepalveluissa: Pihlassa, korvaushoitoyksikössä ja kun tou tuspal ve luis sa. Pihlassa henkilöstömenot ovat olleet suuremmat kuin edellisenä vuon na sairaspoissaoloista johtuen. Työterveyshuolto on kartoittanut henkilöstön työ hy vin voin tia ja selvityksen perusteella tullaan tekemään jatkosuunnitelmat työ hy vin voin nin ja työjärjestelyjen suhteen. Varhaisen tuen malli ja työnohjaus ovat jo käytössä. Korvaushoitoyksikön asiakasmäärää ei toistaiseksi ole saatu vähennettyä ta lousar vion tasolle, vaikka kriteereitä mm. kotilääkeoikeuksia on tiukennettu. Asiak kaita on tällä hetkellä 17. Tavoitteena on saada toiminta talousarvion mukaiseksi. Ateriapalveluiden hinnan nousu aiheuttaa Inka-kodille ja Pihlalle yhteensä n ennakoimattoman menon. Erikoissairaanhoidon menoista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 24,6 %. Menoista puuttuu kuitenkin OYS:n ostojen ja ensihoidon todelliset menot maa lis kuul ta ja ne on arvioitu aiempien kuukausien perusteella. Maaliskuun lopun toteutuman ja ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon menot jäisivät alle talousarvion. Hoito-ja hoivapalvelujen menoista on toteutunut 25 % ja tuloista 25,7 %. Maalis kuun lopun toteutuman perusteella nettomenojen laskennallinen ylitys olisi Suurimmat laskennalliset ylityspaineet ovat kotipalvelussa, pal ve lu koti Meripuistossa ja Sauvosaaren sairaalan osastolla II. Hoito- ja hoivapalveluiden palkkakustannukset ovat nousseet edellisen vuoden vas taa vaan ajankohtaan verrattuna 9,1%. Henkilöstötietojärjestelmästä otetun tilas ton mukaan hoito- ja hoivapalveluissa on ollut helmikuun loppuun mennessä 300 sairaspoissaolopäivää enemmän kuin v Sairaspoissaolot ovat li säänty neet erityisesti Palvelukoti Meripuistossa ja Oklaholman palvelukodissa. Ko tipal ve lus sa on ollut äitiyslomia aiempaa vuotta enemmän. Menot tasoittuvat loppu vuo den aikana. Hoito- ja hoivapalveluissa on maksettu erilliskorvauksia maaliskuun loppuun men nes sä sivukulut Kasvua edellisen vuoteen on 34% eli , yhteensä Erilliskorvausten kasvu johtuu mak sa tuk sen erilaisesta jaksotuksesta ( alkavan listan korvaukset ovat ol leet maksussa vasta v puolella) ja palvelukoti Meripuistossa toiminnan

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta kau pun gil le siirtymisestä aiheutuneesta muutoksesta. Yhteenveto sairaslomista ja erilliskorvauksista on liitteenä. Liite nro 6 Meri-Lapin kuntapalveluiden tekemä ateriahintojen korotus vaikuttaa erityisesti hoi to- ja hoivapalveluiden kustannuksiin. Hinnankorotus tuli tiedoksi talousarvion laa din nan jälkeen. Helmikuun toteutuman perusteella ateriakustannusten ti linpää tös en nus te on Ylitys talousarvioon verrattuna on ja tp 2013 verrattuna Liitteenä laskelma yksiköittäin. Liite nro 7 Sauvosaaren sairaalan osasto II menojen lisäys on suurin palveluiden ostoissa. Pal ve lui den ostoihin on käytetty n edellistä vuotta enemmän. Suu rimpa na kustannuksena vartijakulut Osaston hoitojaksot ovat lyhentyneet ja tästä syystä yleiskustannukset lisääntyneet. Johdon ennusteen mukaan osasto II:n ylitys on Sauvosaaren sairaalan henkilöstömenoja hillitään siten, että henkilöstön käyttöä mo lem mil la osastoilla tullaan toteuttamaan tehokkaammin. Arvio hen ki lös tö tarpees ta tehdään päivittäin. Mikäli kesäaikana potilasmäärä on alhaisempi, hen kilös tö on käytettävissä sijaisuuksiin keskustan palvelutalolla ja palvelukoti Me ripuis tos sa. Ensihoidon siirryttyä sairaanhoitopiirille, osastojen kul je tus kus tan nukset ovat lisääntyneet. Selvitetään kuljetusten järjestämistä/ kilpailuttamista. Koko tuoteryhmän osalta sijaisten käyttöä tarkennetaan huomioiden kuitenkin mi toi tuk set. Myös lyhennettyä työaikaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Uusimmat ostopalvelusopimukset ovat puitesopimuksia eikä paikkoja täytetä mikä li tilanne esim. kesäaikana sen mahdollistaa. Toimenpiteillä ei saa lisätä erikois hoi don kustannuksia. Koko palvelualueen osalta toimenpiteinä ovat pidättäytyminen hankinnoista ja va paa eh tois ten virkavapaiden käytön suosittaminen henkilöstölle. Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja ter veys lau ta kun nalta mennessä yksilöidyn selvityksen, kuinka lautakunta pysyy ta lous arvion mukaisessa tilauksessa. Liitteenä tuoteryhmäkohtaiset toimenpide-ehdotukset talousarvion mukaisessa ti lauk ses sa pysymiseksi. Liite nro 7 a

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuman tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet talousarviomenojen hillit se mi sek si. Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kau pungin hallintokunnat järjestävät yhteensä 60 aktivointipaikkaa työmarkkinatuen kunta osuu den menojen vähentämiseksi. Lisäksi lautakunta päätti jatkaa toimenpide-ehdotusten käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa klo

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 189/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 54 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungilla ja Keminmaan ja Tervolan kunnilla on kumppanuussopimus lää kä ri- ja vastaanottopalveluiden sekä päiväpäivystyksen ja kiirevastaanoton jär jes tä mi ses tä. Lisäksi Keminmaalla ja Kemillä on sopimus suun ter vey den huollon röntgenkuvauspalveluista ja toimintaterapeutin palveluista. Kumppanuussopimukseen liittyen on neuvoteltu suun terveydenhuollon hammas lää kä ri pal ve lui den myynnistä ajalla Kemi myy 50 % orientoi van vaiheen hammaslääkäripalveluista Keminmaan kunnalle. Kump pa nuus sopi mus on liitteenä. Liite nro 8 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Keminmaan kunnan kanssa neu vo tel lun sopimuksen hammaslääkäripalveluiden myynnistä ajalla

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mah dol li suut ta saada kohtuuehtoista luottoa. Yleisimmin sosiaalista luottoa käytetään ulosottojen ja erilaisten kor kea kor koisten kortti-, pika- yms. luottojen saneeraukseen. Luottoa myönnetään myös kodin han kin toi hin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämien väli nei den ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin ja muihin asiakkaan itsenäistä selviy ty mis tä tukeviin menoihin. Luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksu ky kyn sä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotos ta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Ta kai sin mak su aika na sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Liitteenä sosiaalista luottoa koskevaa tilastotietoa. Liite nro 9 Luottoja myönnettiin vuonna 2013 yhteensä 84. Kuusi luottohakemusta hylättiin. Luot to ja myönnettiin yhteensä ,94 euroa, eli vähemmän kuin edellisinä vuo si na. Keskimääräinen luoton määrä oli 1771,04 euroa. Keskimääräinen luoton määrä kokeilun alusta, vuodesta 1999, alkaen on ollut euroa. Vanhoihin rästeihin on tullut suorituksia ajalla yhteensä euroa ja rästissä luotoista oli yhteensä ,99 euroa. Viime aikoina lisääntynyt työttömyys on alkanut näkyä yhteydenottojen syynä. Eri lais ten osamaksujen ja pika- tai korttiluottojen kanssa ylivelkaantuneet asiakkaat ovat todellisuudessa siinä tilanteessa, että yrittäessään selvitä kuukausittain lan kea vis ta jopa 30% korolla olevista lyhennyksistään, ei elämiseen ole jäänyt ol len kaan varaa. Pikaluottojen (-vippien) todellinen vuosikorko on voinut olla jopa 800%. Sosiaalista luottoa hakevien asiakkaiden erittäin vaikeat taloudelliset tilan teet vaativat paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Käytännön asiakastyössä ta lous neu von nan osuus on merkittävä ja kasvava. Yhteistyössä eri toimijoiden kans sa on talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen avulla pystytty tyh jen tämään asiakkaiden ulosottoja, tai asiakas on päässyt kokonaan useasta eri kort tiluo tos ta, kun nämä on yhdistetty erilliseen sosiaaliseen luottoon. Kokemukset sosiaalisesta luototuksesta ovat Kemissä erityisesti sosiaalityön näkö kul mas ta myönteiset. Kemissä toimeentulotukea saavia kotitalouksia on erit-

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: täin paljon eikä perheiden erilaisista osamaksuista, pika- ja korttiluotoista ai heutu nei ta menoja voida koskaan hyväksyä toimeentulotuessa. Talousneuvonta ja so si aa li nen luotto ovat osa sosiaalityötä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on lisä tä ylivelkaantuneiden asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja edistää elä mänhal lin taa. Toiminnalla on pitkällä, mutta myös lyhyellä tähtäimellä toi meen tu lo tuki me no ja alentava vaikutus. Esimerkkinä voidaan mainita maksuhäiriömerkinnän vuok si ilman opintolainaa jääneet opiskelijat tai ulosoton johdosta toi meen tu lo tukea saaneiden asiakkaiden ulosoton lakkaaminen. Sisäinen tarkastaja on tarkastanut sosiaalisen luototuksen riskienhallinnan nä kökul mas ta vuonna Hän on tarkastellut toimintaan sitoutunutta pääomaa sekä talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen työprosessia. Vuosittain myönnettävän sosiaalisen luoton määrälle on vahvistettu enim mäismää räk si euroa lukien. Lisäksi yksittäisen sosiaalisen luoton enim mäis mää räk si on vahvistettu 5000 euroa ja enimmäislaina-ajaksi viisi (5) vuot ta. Samassa yhteydessä sosiaalisen luototuksen henkilöstöresurssia päätettiin vahvis taa ja lainapääoman hallintaan liittyviä tehtäviä siirtää talous- ja toi mis to hen kilös töl le. Tämä aiheuttaa uudelleenorganisointitarvetta sekä aikuissosiaalityön et tä toimistotyön prosesseissa ja henkilöstöresurssin kohdentamisessa. Muutos pro ses sin henkilöstöresurssissa suunniteltiin toteutettavaksi syksyllä Muutos ta ei ole kuitenkaan saatu toteutettua henkilöstöresurssin vaihtuvuuden ja mm. virkavapaiden vuoksi. Myös toimistotyön prosessien ja tehtävien sekä resurs si tar pei den arviointi on vasta meneillään. Sosiaalisen luototuksen toi mis totyö tä ei ole voitu erillisenä prosessina määritellä, koska samanaikaisesti on meneil lään sosiaali- ja terveyspalveluiden, hallinnon ja sosiaalityön palveluiden toimis to työn organisointi sekä koko kaupungin toimistotyötä koskeva arviointi ja uudel leen or ga ni soin ti. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaalisen luototuksen tilanteen vuodelta 2013 sekä henkilöstöresurssien organisoinnin tilanteen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 200/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 56 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kuntaliitto/ Heikki Punnonen on koonnut tietoja 58 suurimman kunnan, Eksoten ja Kainuun soten v tammi-joulukuun nettotoimintamenoista. Vertailussa ei ole mukana lasten päivähoito. Vertailu on erillisliitteenä: ERILLISLIITE nro 1 Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveystoimen net to toi min ta menot kasvoivat yhteensä 4,9 %. Edellisenä vuonna kasvu oli 6,1 %. Sosiaalitoimen net to toi min ta me not olivat 4,4 % edellistä vuotta suuremmat ( v ,0 %). Terveydenhuollon nettotoimintamenot kasvoivat puolestaan 5,2 %, kun kas vu edellisenä vuonna oli 4,8 %. Kemin sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 %. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot olivat 3607 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 2994 /asukas. Sosiaalitoimen kustannukset kas voi vat 13,5 % ja menot olivat 1292 /asukas keskimääräisten menojen ol lessa 1223 /asukas. Toimeentulotuen menot kasvoivat 9,1 % ja menot olivat 184 /asu kas kuntien keskiarvon ollessa 146 /asukas. Kemin terveystoimen nettomenot kasvoivat 9,2 %. Kansanterveystyön menot kas voi vat 3,9 % ja erikoissairaanhoidon 12,2 %. Terveystoimen menot olivat 2315 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 1776 /asukas. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Kuntaliiton raportin tiedoksi.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 57 Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Meri-Lapin siivouspalvelu on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemissä. Meri-Lapin siivouspalvelun kotikunta on Keminmaa. Toimintasuunnitelman mukaan yritys tuottaa siivouspalveluita kotitalouksille ja yrityksille. Tarkoituksena rekisteröitymiselle on tarjota siivousapua vanhuksille, jotka eivät ikääntymisen tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä yksin raskaista siivoustöistä. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 27 :n mukaan valtakunnalliseen yksityisten palveluiden antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3. kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Em. yksityisten sosiaalipalveluja koskevat ilmoitukset merkitään sen kunnan rekisteriin, jossa palvelutoimintaa tuotetaan. Ehdotus STJ Niiranen: Meri-Lapin Siivouspalvelun ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Meri-Lapin siivouspalveluiden ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 58 Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Leipätehtaan toimintakeskus pidetään suljettuna seuraavina ajankohtina: (vapun päivän jälkeinen perjantai) (helatorstain jälkeinen perjantai) kesäloma syysloma joululoma Asiakkaiden palvelutarpeet kartoitetaan hyvissä ajoin ennen Leipätehtaan toimintakeskuksen kiinnioloa. Hoitoa- ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa palvelut. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinnioloista esitetyn mukaisesti. Päätös STLTK :

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuna kesällä 2013 seuraavasti: Ehdotus STJ Niiranen: Perheneuvola Mielenterveysasema Sauvosaaren lastenneuvola/huvikumpu Rytikarin neuvola Rytikarin neuvolan sairasvastaanotto Karihaaran hammashoitola Työterveysasema Fysioterapiaosasto Haavapoliklinikka Hoitotarvikejakelu Muistihoitajan vastaanotto Sosiaalitoimiston ulko-ovet ovat suljettuna Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalve lu jen toimi pis tei den suljettuna pitämiset kesällä 2014.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, Keminmaa

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, Keminmaa KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10 ) Vapaan sivistystyön jaosto 01.02.2017 AIKA 01.02.2017 klo 18:00-19:00 PAIKKA Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10 ) Tarkastuslautakunta 09.06.2015 AIKA 09.06.2015 klo 17:00-18:25 PAIKKA Ravintola Sataman Tähti, Luulajantie 7 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot