KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan tarkastus 4 50 Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 5 51 Vastaavan lääkärin nimeäminen 6 52 Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 7 53 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 55 Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 57 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 58 Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä Saapuneet kirjeet Muut asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro Ekorre-Nummikari Sari Kapraali Riitta Korhonen Jukka Korrensalo Sisko Niskanen Jaana Pietiläinen Hannele Ketola Arja Pyykkö Aki 15:00-17:55 puheenjohtaja 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 vpj 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 varajäsen 15:00-17:05 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 15:00-17:55 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-17:55 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:00-17:55 SJ, esittelijä Hannu Rauha 15:00-17:05 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 15:00-17:55 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 15:00-17:55 sihteeri POISSA Kaarre Matti Keskikallio Raimo Miettunen Ulla Nyberg Sven Nissinen Tero jäsen jäsen jäsen jäsen kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Ekorre-Nummikari Riitta Kapraali PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon toimisto

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sari Ekorre-Nummikari ja Riitta Kapraali. Pöytäkirjan tarkastus on

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 539/ /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi vanhus- ja vam mais pal ve lujoh ta jan virkaan Rauha Hannun. Virkavaalista tehtiin valitus Rovaniemen hal linto-oi keu teen ja hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen. Rauha Hannu on ilmoittanut saapuneella kirjeellään ottavansa vanhus- ja vammaispalvelujohtajan viran vastaan alkaen. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa suoritetun vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastaavan lääkärin nimeäminen 255/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen johtosäännön 7 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tu losaluei den ja tulosyksiköiden päälliköt ja määrää niiden sijaiset. Vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäinen on määrätty hoitamaan vastaavan lää kärin tehtäviä asti. Hän on antanut suostumuksensa tehtävän hoitoon asti. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäi sen hoitamaan vastaavan lääkärin tehtäviä ajalla

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 193/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 52 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana men nes sä. Ilmoitus on julkaistu Lääkäri- ja yleislääkärilehdessä sekä TE-pal velui den sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla. Määräajan kuluessa virkaa haki kaksi hakijaa; yleislääketieteen ja psykiatrian erikois lää kä ri Mirja Remes ja toinen henkilö, joka on myöhemmin perunut ha kemuk sen sa. Koska määräajan kuluessa virkaa haki vain yksi hakija, virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi. Aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon virkaa täy tettäes sä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa avoterveydenhuollon ylilääkärin viran uudelleen haettavaksi.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 53 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen, sosiaalityön johtaja Ar to Alajärvi, terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen ja vanhus- ja vam maispal ve lu joh ta ja Rauha Hannu. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutumavertailu ja las ken nalli set ennusteet tuoteryhmittäin ja kustannuspaikoittain ovat liitteenä. Liite nro 1 Maaliskuun lopussa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menojen toteutuma on 22,770 milj ja tulojen 2,68 milj. Menoista on toteutunut 25,4 % ja tuloista 21,9 %. Maaliskuun lopun toteutumavertailun perusteella sosiaali- ja ter veys pal ve lukes kuk sen menojen laskennallinen ennuste on 93,357 milj ja tulojen 11,89 milj. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ovat kasvaneet 4,0 %. Suurinta kasvu on ollut henkilöstömenoissa. Kasvu on ollut ilman elä ke me nope rus tei sia maksuja yhteensä 8,1 %.Ostojen menot ovat kasvaneet 1,7 %, ai neiden ja tarvikkeiden 2,6 % ja muiden kulujen 5 %. Liitteenä toteutuma tuo te ryhmit täin ja menolajeittain. Liite nro 2 Hallinnon menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 25,8 %. Laskennallinen en nus te näyttää ylitystä, mutta menot tulevat tasaantumaan vuoden 2014 ai kana, koska menoihin on kirjautunut kertaluonteisia maksuja. Aikuissosiaalityön menoista on toteutunut 28,0 % ja tuloista 16,7 %. To teu tuman pe rus teel la laskennallinen ennuste näyttää menoihin ylitystä, jos ta toi meen tu lo tur va , pakolaistyö ja sosiaalityö Joh don ennusteen mukaan aikuissosiaalityön menot ylittyisivät ja tu lot Nettoylitys on Toimeentuloturvan menot ylittyisivät Ylityksestä työmarkkinatuen kun ta osuu den menojen ylitys on , täydentävän toimeentulotuen ylitys ja kuntouttavan työtoiminnan ostojen ylitys Pe rus toi meen tulo tu en tulot ylittyvät Liitteenä tilasto toimeentulotuesta ja työ mark ki natuen kuntaosuudesta. Liite nro 3 Pakolaistyön menot ylittyvät ja tulot Pakolaistyön menojen yli tys johtuu yhteisten palvelujen ja toimeentulotuen menojen ylittymisestä. Me-

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta no li säyk set johtuvat viime- ja alkuvuonna vastaanotettujen kotouttamisen piiriin tul lei den pakolaisten määrästä. Koska toimeentuloturvassa suurin ylitysennuste on työmarkkinatuen kun ta osuudes sa, menoihin on vaikea vaikuttaa omin toimenpitein muutoin kuin lisäämällä kun tout ta vaa työtoimintaa. Tämä aiheuttaa kuntouttavaan työtoimintaan li sä määrä ra ha tar peen, koska se on ainoa kunnan vastuulla oleva lakisääteinen palvelu. Mui hin toimenpiteisiin voidaan vaikuttaa vain välillisesti. Aktivointitoimenpiteissä te hos te taan tietoisesti TE-hallinnon toimenpiteiden käyttöä mm. vaikuttamalla siihen, että työkokeilussa olevien määrä lisääntyy. Työkokeilun järjestämisvastuu on TE-hallinnolla. Kuntakokeilun kehittämistyössä kehitetään prosesseja siten, et tä siirtymät lisääntyvät, aktivointipolut etenevät ja siirtymät tapahtuvat oi keasuun tai ses ti. Pakolaistyössä vähennetään/tiukennetaan palveluiden ostoa. Odotusaikojen vuok ria minimoidaan ja niihin myönnetään toimeentulotukea aina, kun se on mah dol lis ta, jolloin meno katetaan valtion korvauksilla. Kotoajan jälkeisten vuokra so pi mus ten siirtoa asiakkaiden omiin nimiin tehostetaan. Toimeentulotuen tai tulk kauk sen lakisääteisiin tai subjektiivisiin oikeuksiin liittyviin kustannuksiin ei voi da vaikuttaa. Nykyiset hankkeet, mukaan lukien kuntakokeilu toteutetaan sovitusti, mutta uusiin hankkeisiin osallistuminen jäädytetään. Perhepalveluiden menojen toteutuma on 26,1 % ja tulojen 21,7 %. Tuloista puut tuu mm. perheneuvolan laskutus kokonaisuudessaan. Maaliskuun lopun toteu tu man perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste ai heu tuu yksinomaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksista. Ylityk set johtuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten määrästä, mm. ulkopuolisiin lai toksiin on tehty viime vuoden loppupuolella enemmän sijoituksia kuin on arvioitu. Nä mä si joi tuk set päättyvät keväällä Lisäksi perhehoitoon on jouduttu te kemään ly hyt ai kai sia sijoituksia. Perhehoidon kustannuksissa näkyy myös muiden kun tien tekemiä ns. läheisverkostosijoituksia, joiden kustannusvastuu on siirtynyt si joi tus paik ka kun nal le. Em. huomioiden perhepalveluiden menot ylittyvät ja tulot Perhepalveluiden ylitykset johtuvat lasten sijoituksista, jolloin niihin on käy tännös sä vaikea vaikuttaa ja esittää toimenpiteitä menojen vähentämiseksi. Per hesi joi tuk sia voidaan painottaa, kuten lastensuojelulakikin edellyttää. Muilta osin jat ke taan tiukkaa talouskuria, jolloin saavutetut säästöt toteutuvat. Rikos- ja riita-asioi den sovittelu on jätettävä toimenpiteiden ulkopuolelle, koska se on toimek si an to so pi muk seen perustuvaa. Myöskin perhepalveluiden osalta uusiin hank kei siin osallistuminen jäädytetään. Vammaispalveluiden menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 26,9 % ja tulois ta 15,7 %. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella vammaispalveluiden lasken nal li nen ylitysennuste on Ylitysennusteesta vammaispalveluiden osuus on ja kehitysvammapalveluiden Vam mais pal ve lui-

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta den ylitysennuste johtuu pääasiassa henkilökohtaisen avun asiakasmäärän ja pal ve lu tar peen kasvusta. Kehitysvammapalveluiden ylitysennuste johtuu pääasiassa Kivikankaan pal ve luko din ja Kolpeneen laitoshoidon menojen ylittymisestä. Kivikankaan palvelukotiin on sijoitettu loppuvuodesta 2013 vaikeavammainen nuori ja henkilöstömäärää on tästä syystä lisätty. Muutosta ei ole voitu huomioida talousarviota val mis teltaes sa. Tästä aiheutuu n kustannus. Mikäli henkilö olisi sijoitettu Kolpe neel le laitoshoitoon, kustannukset olisivat 365 x 645 eli Lisäksi al ku vuo des ta asumisyksiköiden erilliskorvaukset ovat olleet sivukulut suu rem mat kuin edellisenä vuonna johtuen erilaisesta jaksotuksesta. Kolpeneen palvelukeskuksesta laitoshoidosta on poistunut yksi henkilö huh tikuus sa ja yksi henkilö on kotiutumassa omien asumispalveluiden piiriin ke säkuun alusta. Tästä aiheutuu n vähennys laitoshoidon kustannuksiin. Yli tys en nus te muutoksen jälkeen on Myös kuljetuspalveluiden kustannukset tulevat pienenemään kehitysvammaisten kou lu tuk sen siirryttyä Kemiin. Kustannus on ollut n /kk. Muina toi men pitei nä vammaispalveluiden ylitysten vähentämiseksi ovat harkinnanvaraisten vam mais pal ve lui den kriteerien tiukentaminen. Sekä vaikeavammaistenpalvelut et tä eri tyis huol to na annettavat palvelut kuuluvat subjektiivisten oikeuksien piiriin, jo ten palveluiden rajoittaminen muilta osin ei ole mahdollista. Toimintakeskus sul je taan kesällä viideksi viikoksi ja syksyllä viikoksi, jolloin henkilöstö toimii si jaisi na asu mis yk si köis sä sekä muutoinkin sijaistarpeen tarkka harkinta. Vastaanottopalveluiden menoista on toteutunut 25,8 % ja tuloista 15,6 %. Maa lis kuun lopun toteutuman perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste on terveydenhuoltopalveluissa ja yhteispäivystyksessä. Tam mi-maa lis kuus sa yhteispäivystyksen käynnit ovat vähentyneet tavoitteen mu kai ses ti 362 käyntiä, mutta kustannukset ovat nousseet Yh teis päivys tyk sen hintaluokan LKP1 hinta nousi vuoden alusta 40 % ja LKP2 28 %. Hinnan ko ro tuk set ovat kohdistuneet hintaluokkiin, joissa on eniten suoritteita. Toimenpiteenä jatketaan vastaanottopalveluiden kehittämistä yhteispäivystyksen käy tön vähentämiseksi. Liitteenä yhteispäivystyksen hintaluokat, käyttö ja kustan nuk set. Liite nro 4 Kuntoutuksen menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 30,6 %. Las ken nal linen ylitysennuste on Menojen ylitys johtuu asiakaspalvelujen ostojen ylit ty mi ses tä. Apuvälinekeskuksen laskutuskäytäntö muuttui vuoden 2014 alusta. Ai em min kalliit apuvälineet laskutettiin kunnilta kolmen vuoden aikana; vuoden 2014 alusta lähtien apuvälineet laskutetaan myönnettäessä. Muutoksesta johtuen apuvälinekeskuksen laskutus on ollut tammi-maaliskuussa suurem pi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Asiakaspalveluiden ostot ovat 64 % kuntoutuksen menoista. Kuntoutuksen henkilöstömenot ovat yhteensä / vuosi. Asiakaspalvelujen ostojen menojen kasvua ei voida kattaa kun tou tuk sen tuoteryhmän sisältä. Liitteenä kuntoutuksen ostot sekä

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014. Liite nro 5 Suun terveydenhuollon menot ja tulot ovat maaliskuun toteutuman perustella ta lous ar vion mukaiset. Työterveyshuollon menot ja tulot ovat alle talousarvion. Aikuispsykososiaalisten palvelujen menoista on toteutunut 25,3 % ja tuloista 20,9 %. Tuloista puuttuu mm. mielenterveysaseman ja A-klinikan kun ta las ku tukset kokonaisuudessaan. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa menot ovat ylit tyneet erityisesti päihdepalveluissa: Pihlassa, korvaushoitoyksikössä ja kun tou tuspal ve luis sa. Pihlassa henkilöstömenot ovat olleet suuremmat kuin edellisenä vuon na sairaspoissaoloista johtuen. Työterveyshuolto on kartoittanut henkilöstön työ hy vin voin tia ja selvityksen perusteella tullaan tekemään jatkosuunnitelmat työ hy vin voin nin ja työjärjestelyjen suhteen. Varhaisen tuen malli ja työnohjaus ovat jo käytössä. Korvaushoitoyksikön asiakasmäärää ei toistaiseksi ole saatu vähennettyä ta lousar vion tasolle, vaikka kriteereitä mm. kotilääkeoikeuksia on tiukennettu. Asiak kaita on tällä hetkellä 17. Tavoitteena on saada toiminta talousarvion mukaiseksi. Ateriapalveluiden hinnan nousu aiheuttaa Inka-kodille ja Pihlalle yhteensä n ennakoimattoman menon. Erikoissairaanhoidon menoista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 24,6 %. Menoista puuttuu kuitenkin OYS:n ostojen ja ensihoidon todelliset menot maa lis kuul ta ja ne on arvioitu aiempien kuukausien perusteella. Maaliskuun lopun toteutuman ja ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon menot jäisivät alle talousarvion. Hoito-ja hoivapalvelujen menoista on toteutunut 25 % ja tuloista 25,7 %. Maalis kuun lopun toteutuman perusteella nettomenojen laskennallinen ylitys olisi Suurimmat laskennalliset ylityspaineet ovat kotipalvelussa, pal ve lu koti Meripuistossa ja Sauvosaaren sairaalan osastolla II. Hoito- ja hoivapalveluiden palkkakustannukset ovat nousseet edellisen vuoden vas taa vaan ajankohtaan verrattuna 9,1%. Henkilöstötietojärjestelmästä otetun tilas ton mukaan hoito- ja hoivapalveluissa on ollut helmikuun loppuun mennessä 300 sairaspoissaolopäivää enemmän kuin v Sairaspoissaolot ovat li säänty neet erityisesti Palvelukoti Meripuistossa ja Oklaholman palvelukodissa. Ko tipal ve lus sa on ollut äitiyslomia aiempaa vuotta enemmän. Menot tasoittuvat loppu vuo den aikana. Hoito- ja hoivapalveluissa on maksettu erilliskorvauksia maaliskuun loppuun men nes sä sivukulut Kasvua edellisen vuoteen on 34% eli , yhteensä Erilliskorvausten kasvu johtuu mak sa tuk sen erilaisesta jaksotuksesta ( alkavan listan korvaukset ovat ol leet maksussa vasta v puolella) ja palvelukoti Meripuistossa toiminnan

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta kau pun gil le siirtymisestä aiheutuneesta muutoksesta. Yhteenveto sairaslomista ja erilliskorvauksista on liitteenä. Liite nro 6 Meri-Lapin kuntapalveluiden tekemä ateriahintojen korotus vaikuttaa erityisesti hoi to- ja hoivapalveluiden kustannuksiin. Hinnankorotus tuli tiedoksi talousarvion laa din nan jälkeen. Helmikuun toteutuman perusteella ateriakustannusten ti linpää tös en nus te on Ylitys talousarvioon verrattuna on ja tp 2013 verrattuna Liitteenä laskelma yksiköittäin. Liite nro 7 Sauvosaaren sairaalan osasto II menojen lisäys on suurin palveluiden ostoissa. Pal ve lui den ostoihin on käytetty n edellistä vuotta enemmän. Suu rimpa na kustannuksena vartijakulut Osaston hoitojaksot ovat lyhentyneet ja tästä syystä yleiskustannukset lisääntyneet. Johdon ennusteen mukaan osasto II:n ylitys on Sauvosaaren sairaalan henkilöstömenoja hillitään siten, että henkilöstön käyttöä mo lem mil la osastoilla tullaan toteuttamaan tehokkaammin. Arvio hen ki lös tö tarpees ta tehdään päivittäin. Mikäli kesäaikana potilasmäärä on alhaisempi, hen kilös tö on käytettävissä sijaisuuksiin keskustan palvelutalolla ja palvelukoti Me ripuis tos sa. Ensihoidon siirryttyä sairaanhoitopiirille, osastojen kul je tus kus tan nukset ovat lisääntyneet. Selvitetään kuljetusten järjestämistä/ kilpailuttamista. Koko tuoteryhmän osalta sijaisten käyttöä tarkennetaan huomioiden kuitenkin mi toi tuk set. Myös lyhennettyä työaikaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Uusimmat ostopalvelusopimukset ovat puitesopimuksia eikä paikkoja täytetä mikä li tilanne esim. kesäaikana sen mahdollistaa. Toimenpiteillä ei saa lisätä erikois hoi don kustannuksia. Koko palvelualueen osalta toimenpiteinä ovat pidättäytyminen hankinnoista ja va paa eh tois ten virkavapaiden käytön suosittaminen henkilöstölle. Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja ter veys lau ta kun nalta mennessä yksilöidyn selvityksen, kuinka lautakunta pysyy ta lous arvion mukaisessa tilauksessa. Liitteenä tuoteryhmäkohtaiset toimenpide-ehdotukset talousarvion mukaisessa ti lauk ses sa pysymiseksi. Liite nro 7 a

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuman tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet talousarviomenojen hillit se mi sek si. Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kau pungin hallintokunnat järjestävät yhteensä 60 aktivointipaikkaa työmarkkinatuen kunta osuu den menojen vähentämiseksi. Lisäksi lautakunta päätti jatkaa toimenpide-ehdotusten käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa klo

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 189/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 54 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungilla ja Keminmaan ja Tervolan kunnilla on kumppanuussopimus lää kä ri- ja vastaanottopalveluiden sekä päiväpäivystyksen ja kiirevastaanoton jär jes tä mi ses tä. Lisäksi Keminmaalla ja Kemillä on sopimus suun ter vey den huollon röntgenkuvauspalveluista ja toimintaterapeutin palveluista. Kumppanuussopimukseen liittyen on neuvoteltu suun terveydenhuollon hammas lää kä ri pal ve lui den myynnistä ajalla Kemi myy 50 % orientoi van vaiheen hammaslääkäripalveluista Keminmaan kunnalle. Kump pa nuus sopi mus on liitteenä. Liite nro 8 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Keminmaan kunnan kanssa neu vo tel lun sopimuksen hammaslääkäripalveluiden myynnistä ajalla

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mah dol li suut ta saada kohtuuehtoista luottoa. Yleisimmin sosiaalista luottoa käytetään ulosottojen ja erilaisten kor kea kor koisten kortti-, pika- yms. luottojen saneeraukseen. Luottoa myönnetään myös kodin han kin toi hin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämien väli nei den ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin ja muihin asiakkaan itsenäistä selviy ty mis tä tukeviin menoihin. Luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksu ky kyn sä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotos ta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Ta kai sin mak su aika na sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Liitteenä sosiaalista luottoa koskevaa tilastotietoa. Liite nro 9 Luottoja myönnettiin vuonna 2013 yhteensä 84. Kuusi luottohakemusta hylättiin. Luot to ja myönnettiin yhteensä ,94 euroa, eli vähemmän kuin edellisinä vuo si na. Keskimääräinen luoton määrä oli 1771,04 euroa. Keskimääräinen luoton määrä kokeilun alusta, vuodesta 1999, alkaen on ollut euroa. Vanhoihin rästeihin on tullut suorituksia ajalla yhteensä euroa ja rästissä luotoista oli yhteensä ,99 euroa. Viime aikoina lisääntynyt työttömyys on alkanut näkyä yhteydenottojen syynä. Eri lais ten osamaksujen ja pika- tai korttiluottojen kanssa ylivelkaantuneet asiakkaat ovat todellisuudessa siinä tilanteessa, että yrittäessään selvitä kuukausittain lan kea vis ta jopa 30% korolla olevista lyhennyksistään, ei elämiseen ole jäänyt ol len kaan varaa. Pikaluottojen (-vippien) todellinen vuosikorko on voinut olla jopa 800%. Sosiaalista luottoa hakevien asiakkaiden erittäin vaikeat taloudelliset tilan teet vaativat paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Käytännön asiakastyössä ta lous neu von nan osuus on merkittävä ja kasvava. Yhteistyössä eri toimijoiden kans sa on talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen avulla pystytty tyh jen tämään asiakkaiden ulosottoja, tai asiakas on päässyt kokonaan useasta eri kort tiluo tos ta, kun nämä on yhdistetty erilliseen sosiaaliseen luottoon. Kokemukset sosiaalisesta luototuksesta ovat Kemissä erityisesti sosiaalityön näkö kul mas ta myönteiset. Kemissä toimeentulotukea saavia kotitalouksia on erit-

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: täin paljon eikä perheiden erilaisista osamaksuista, pika- ja korttiluotoista ai heutu nei ta menoja voida koskaan hyväksyä toimeentulotuessa. Talousneuvonta ja so si aa li nen luotto ovat osa sosiaalityötä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on lisä tä ylivelkaantuneiden asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja edistää elä mänhal lin taa. Toiminnalla on pitkällä, mutta myös lyhyellä tähtäimellä toi meen tu lo tuki me no ja alentava vaikutus. Esimerkkinä voidaan mainita maksuhäiriömerkinnän vuok si ilman opintolainaa jääneet opiskelijat tai ulosoton johdosta toi meen tu lo tukea saaneiden asiakkaiden ulosoton lakkaaminen. Sisäinen tarkastaja on tarkastanut sosiaalisen luototuksen riskienhallinnan nä kökul mas ta vuonna Hän on tarkastellut toimintaan sitoutunutta pääomaa sekä talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen työprosessia. Vuosittain myönnettävän sosiaalisen luoton määrälle on vahvistettu enim mäismää räk si euroa lukien. Lisäksi yksittäisen sosiaalisen luoton enim mäis mää räk si on vahvistettu 5000 euroa ja enimmäislaina-ajaksi viisi (5) vuot ta. Samassa yhteydessä sosiaalisen luototuksen henkilöstöresurssia päätettiin vahvis taa ja lainapääoman hallintaan liittyviä tehtäviä siirtää talous- ja toi mis to hen kilös töl le. Tämä aiheuttaa uudelleenorganisointitarvetta sekä aikuissosiaalityön et tä toimistotyön prosesseissa ja henkilöstöresurssin kohdentamisessa. Muutos pro ses sin henkilöstöresurssissa suunniteltiin toteutettavaksi syksyllä Muutos ta ei ole kuitenkaan saatu toteutettua henkilöstöresurssin vaihtuvuuden ja mm. virkavapaiden vuoksi. Myös toimistotyön prosessien ja tehtävien sekä resurs si tar pei den arviointi on vasta meneillään. Sosiaalisen luototuksen toi mis totyö tä ei ole voitu erillisenä prosessina määritellä, koska samanaikaisesti on meneil lään sosiaali- ja terveyspalveluiden, hallinnon ja sosiaalityön palveluiden toimis to työn organisointi sekä koko kaupungin toimistotyötä koskeva arviointi ja uudel leen or ga ni soin ti. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaalisen luototuksen tilanteen vuodelta 2013 sekä henkilöstöresurssien organisoinnin tilanteen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 200/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 56 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kuntaliitto/ Heikki Punnonen on koonnut tietoja 58 suurimman kunnan, Eksoten ja Kainuun soten v tammi-joulukuun nettotoimintamenoista. Vertailussa ei ole mukana lasten päivähoito. Vertailu on erillisliitteenä: ERILLISLIITE nro 1 Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveystoimen net to toi min ta menot kasvoivat yhteensä 4,9 %. Edellisenä vuonna kasvu oli 6,1 %. Sosiaalitoimen net to toi min ta me not olivat 4,4 % edellistä vuotta suuremmat ( v ,0 %). Terveydenhuollon nettotoimintamenot kasvoivat puolestaan 5,2 %, kun kas vu edellisenä vuonna oli 4,8 %. Kemin sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 %. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot olivat 3607 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 2994 /asukas. Sosiaalitoimen kustannukset kas voi vat 13,5 % ja menot olivat 1292 /asukas keskimääräisten menojen ol lessa 1223 /asukas. Toimeentulotuen menot kasvoivat 9,1 % ja menot olivat 184 /asu kas kuntien keskiarvon ollessa 146 /asukas. Kemin terveystoimen nettomenot kasvoivat 9,2 %. Kansanterveystyön menot kas voi vat 3,9 % ja erikoissairaanhoidon 12,2 %. Terveystoimen menot olivat 2315 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 1776 /asukas. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Kuntaliiton raportin tiedoksi.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 57 Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Meri-Lapin siivouspalvelu on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemissä. Meri-Lapin siivouspalvelun kotikunta on Keminmaa. Toimintasuunnitelman mukaan yritys tuottaa siivouspalveluita kotitalouksille ja yrityksille. Tarkoituksena rekisteröitymiselle on tarjota siivousapua vanhuksille, jotka eivät ikääntymisen tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä yksin raskaista siivoustöistä. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 27 :n mukaan valtakunnalliseen yksityisten palveluiden antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3. kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Em. yksityisten sosiaalipalveluja koskevat ilmoitukset merkitään sen kunnan rekisteriin, jossa palvelutoimintaa tuotetaan. Ehdotus STJ Niiranen: Meri-Lapin Siivouspalvelun ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Meri-Lapin siivouspalveluiden ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 58 Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Leipätehtaan toimintakeskus pidetään suljettuna seuraavina ajankohtina: (vapun päivän jälkeinen perjantai) (helatorstain jälkeinen perjantai) kesäloma syysloma joululoma Asiakkaiden palvelutarpeet kartoitetaan hyvissä ajoin ennen Leipätehtaan toimintakeskuksen kiinnioloa. Hoitoa- ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa palvelut. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinnioloista esitetyn mukaisesti. Päätös STLTK :

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuna kesällä 2013 seuraavasti: Ehdotus STJ Niiranen: Perheneuvola Mielenterveysasema Sauvosaaren lastenneuvola/huvikumpu Rytikarin neuvola Rytikarin neuvolan sairasvastaanotto Karihaaran hammashoitola Työterveysasema Fysioterapiaosasto Haavapoliklinikka Hoitotarvikejakelu Muistihoitajan vastaanotto Sosiaalitoimiston ulko-ovet ovat suljettuna Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalve lu jen toimi pis tei den suljettuna pitämiset kesällä 2014.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot