KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan tarkastus 4 50 Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 5 51 Vastaavan lääkärin nimeäminen 6 52 Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 7 53 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 55 Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 57 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 58 Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä Saapuneet kirjeet Muut asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro Ekorre-Nummikari Sari Kapraali Riitta Korhonen Jukka Korrensalo Sisko Niskanen Jaana Pietiläinen Hannele Ketola Arja Pyykkö Aki 15:00-17:55 puheenjohtaja 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 vpj 15:00-17:55 jäsen 15:00-17:55 varajäsen 15:00-17:05 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 15:00-17:55 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-17:55 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:00-17:55 SJ, esittelijä Hannu Rauha 15:00-17:05 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 15:00-17:55 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 15:00-17:55 sihteeri POISSA Kaarre Matti Keskikallio Raimo Miettunen Ulla Nyberg Sven Nissinen Tero jäsen jäsen jäsen jäsen kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Ekorre-Nummikari Riitta Kapraali PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon toimisto

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sari Ekorre-Nummikari ja Riitta Kapraali. Pöytäkirjan tarkastus on

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen 539/ /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi vanhus- ja vam mais pal ve lujoh ta jan virkaan Rauha Hannun. Virkavaalista tehtiin valitus Rovaniemen hal linto-oi keu teen ja hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen. Rauha Hannu on ilmoittanut saapuneella kirjeellään ottavansa vanhus- ja vammaispalvelujohtajan viran vastaan alkaen. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa suoritetun vanhus- ja vammaispalvelujohtajan virkavaalin.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastaavan lääkärin nimeäminen 255/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen johtosäännön 7 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tu losaluei den ja tulosyksiköiden päälliköt ja määrää niiden sijaiset. Vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäinen on määrätty hoitamaan vastaavan lää kärin tehtäviä asti. Hän on antanut suostumuksensa tehtävän hoitoon asti. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä vanhustyön ylilääkäri Mari Kärkkäi sen hoitamaan vastaavan lääkärin tehtäviä ajalla

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka 193/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 52 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana men nes sä. Ilmoitus on julkaistu Lääkäri- ja yleislääkärilehdessä sekä TE-pal velui den sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla. Määräajan kuluessa virkaa haki kaksi hakijaa; yleislääketieteen ja psykiatrian erikois lää kä ri Mirja Remes ja toinen henkilö, joka on myöhemmin perunut ha kemuk sen sa. Koska määräajan kuluessa virkaa haki vain yksi hakija, virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi. Aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon virkaa täy tettäes sä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa avoterveydenhuollon ylilääkärin viran uudelleen haettavaksi.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 53 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen, sosiaalityön johtaja Ar to Alajärvi, terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen ja vanhus- ja vam maispal ve lu joh ta ja Rauha Hannu. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutumavertailu ja las ken nalli set ennusteet tuoteryhmittäin ja kustannuspaikoittain ovat liitteenä. Liite nro 1 Maaliskuun lopussa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menojen toteutuma on 22,770 milj ja tulojen 2,68 milj. Menoista on toteutunut 25,4 % ja tuloista 21,9 %. Maaliskuun lopun toteutumavertailun perusteella sosiaali- ja ter veys pal ve lukes kuk sen menojen laskennallinen ennuste on 93,357 milj ja tulojen 11,89 milj. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ovat kasvaneet 4,0 %. Suurinta kasvu on ollut henkilöstömenoissa. Kasvu on ollut ilman elä ke me nope rus tei sia maksuja yhteensä 8,1 %.Ostojen menot ovat kasvaneet 1,7 %, ai neiden ja tarvikkeiden 2,6 % ja muiden kulujen 5 %. Liitteenä toteutuma tuo te ryhmit täin ja menolajeittain. Liite nro 2 Hallinnon menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 25,8 %. Laskennallinen en nus te näyttää ylitystä, mutta menot tulevat tasaantumaan vuoden 2014 ai kana, koska menoihin on kirjautunut kertaluonteisia maksuja. Aikuissosiaalityön menoista on toteutunut 28,0 % ja tuloista 16,7 %. To teu tuman pe rus teel la laskennallinen ennuste näyttää menoihin ylitystä, jos ta toi meen tu lo tur va , pakolaistyö ja sosiaalityö Joh don ennusteen mukaan aikuissosiaalityön menot ylittyisivät ja tu lot Nettoylitys on Toimeentuloturvan menot ylittyisivät Ylityksestä työmarkkinatuen kun ta osuu den menojen ylitys on , täydentävän toimeentulotuen ylitys ja kuntouttavan työtoiminnan ostojen ylitys Pe rus toi meen tulo tu en tulot ylittyvät Liitteenä tilasto toimeentulotuesta ja työ mark ki natuen kuntaosuudesta. Liite nro 3 Pakolaistyön menot ylittyvät ja tulot Pakolaistyön menojen yli tys johtuu yhteisten palvelujen ja toimeentulotuen menojen ylittymisestä. Me-

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta no li säyk set johtuvat viime- ja alkuvuonna vastaanotettujen kotouttamisen piiriin tul lei den pakolaisten määrästä. Koska toimeentuloturvassa suurin ylitysennuste on työmarkkinatuen kun ta osuudes sa, menoihin on vaikea vaikuttaa omin toimenpitein muutoin kuin lisäämällä kun tout ta vaa työtoimintaa. Tämä aiheuttaa kuntouttavaan työtoimintaan li sä määrä ra ha tar peen, koska se on ainoa kunnan vastuulla oleva lakisääteinen palvelu. Mui hin toimenpiteisiin voidaan vaikuttaa vain välillisesti. Aktivointitoimenpiteissä te hos te taan tietoisesti TE-hallinnon toimenpiteiden käyttöä mm. vaikuttamalla siihen, että työkokeilussa olevien määrä lisääntyy. Työkokeilun järjestämisvastuu on TE-hallinnolla. Kuntakokeilun kehittämistyössä kehitetään prosesseja siten, et tä siirtymät lisääntyvät, aktivointipolut etenevät ja siirtymät tapahtuvat oi keasuun tai ses ti. Pakolaistyössä vähennetään/tiukennetaan palveluiden ostoa. Odotusaikojen vuok ria minimoidaan ja niihin myönnetään toimeentulotukea aina, kun se on mah dol lis ta, jolloin meno katetaan valtion korvauksilla. Kotoajan jälkeisten vuokra so pi mus ten siirtoa asiakkaiden omiin nimiin tehostetaan. Toimeentulotuen tai tulk kauk sen lakisääteisiin tai subjektiivisiin oikeuksiin liittyviin kustannuksiin ei voi da vaikuttaa. Nykyiset hankkeet, mukaan lukien kuntakokeilu toteutetaan sovitusti, mutta uusiin hankkeisiin osallistuminen jäädytetään. Perhepalveluiden menojen toteutuma on 26,1 % ja tulojen 21,7 %. Tuloista puut tuu mm. perheneuvolan laskutus kokonaisuudessaan. Maaliskuun lopun toteu tu man perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste ai heu tuu yksinomaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksista. Ylityk set johtuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten määrästä, mm. ulkopuolisiin lai toksiin on tehty viime vuoden loppupuolella enemmän sijoituksia kuin on arvioitu. Nä mä si joi tuk set päättyvät keväällä Lisäksi perhehoitoon on jouduttu te kemään ly hyt ai kai sia sijoituksia. Perhehoidon kustannuksissa näkyy myös muiden kun tien tekemiä ns. läheisverkostosijoituksia, joiden kustannusvastuu on siirtynyt si joi tus paik ka kun nal le. Em. huomioiden perhepalveluiden menot ylittyvät ja tulot Perhepalveluiden ylitykset johtuvat lasten sijoituksista, jolloin niihin on käy tännös sä vaikea vaikuttaa ja esittää toimenpiteitä menojen vähentämiseksi. Per hesi joi tuk sia voidaan painottaa, kuten lastensuojelulakikin edellyttää. Muilta osin jat ke taan tiukkaa talouskuria, jolloin saavutetut säästöt toteutuvat. Rikos- ja riita-asioi den sovittelu on jätettävä toimenpiteiden ulkopuolelle, koska se on toimek si an to so pi muk seen perustuvaa. Myöskin perhepalveluiden osalta uusiin hank kei siin osallistuminen jäädytetään. Vammaispalveluiden menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 26,9 % ja tulois ta 15,7 %. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella vammaispalveluiden lasken nal li nen ylitysennuste on Ylitysennusteesta vammaispalveluiden osuus on ja kehitysvammapalveluiden Vam mais pal ve lui-

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta den ylitysennuste johtuu pääasiassa henkilökohtaisen avun asiakasmäärän ja pal ve lu tar peen kasvusta. Kehitysvammapalveluiden ylitysennuste johtuu pääasiassa Kivikankaan pal ve luko din ja Kolpeneen laitoshoidon menojen ylittymisestä. Kivikankaan palvelukotiin on sijoitettu loppuvuodesta 2013 vaikeavammainen nuori ja henkilöstömäärää on tästä syystä lisätty. Muutosta ei ole voitu huomioida talousarviota val mis teltaes sa. Tästä aiheutuu n kustannus. Mikäli henkilö olisi sijoitettu Kolpe neel le laitoshoitoon, kustannukset olisivat 365 x 645 eli Lisäksi al ku vuo des ta asumisyksiköiden erilliskorvaukset ovat olleet sivukulut suu rem mat kuin edellisenä vuonna johtuen erilaisesta jaksotuksesta. Kolpeneen palvelukeskuksesta laitoshoidosta on poistunut yksi henkilö huh tikuus sa ja yksi henkilö on kotiutumassa omien asumispalveluiden piiriin ke säkuun alusta. Tästä aiheutuu n vähennys laitoshoidon kustannuksiin. Yli tys en nus te muutoksen jälkeen on Myös kuljetuspalveluiden kustannukset tulevat pienenemään kehitysvammaisten kou lu tuk sen siirryttyä Kemiin. Kustannus on ollut n /kk. Muina toi men pitei nä vammaispalveluiden ylitysten vähentämiseksi ovat harkinnanvaraisten vam mais pal ve lui den kriteerien tiukentaminen. Sekä vaikeavammaistenpalvelut et tä eri tyis huol to na annettavat palvelut kuuluvat subjektiivisten oikeuksien piiriin, jo ten palveluiden rajoittaminen muilta osin ei ole mahdollista. Toimintakeskus sul je taan kesällä viideksi viikoksi ja syksyllä viikoksi, jolloin henkilöstö toimii si jaisi na asu mis yk si köis sä sekä muutoinkin sijaistarpeen tarkka harkinta. Vastaanottopalveluiden menoista on toteutunut 25,8 % ja tuloista 15,6 %. Maa lis kuun lopun toteutuman perusteella laskennallinen ylitysennuste on Ylitysennuste on terveydenhuoltopalveluissa ja yhteispäivystyksessä. Tam mi-maa lis kuus sa yhteispäivystyksen käynnit ovat vähentyneet tavoitteen mu kai ses ti 362 käyntiä, mutta kustannukset ovat nousseet Yh teis päivys tyk sen hintaluokan LKP1 hinta nousi vuoden alusta 40 % ja LKP2 28 %. Hinnan ko ro tuk set ovat kohdistuneet hintaluokkiin, joissa on eniten suoritteita. Toimenpiteenä jatketaan vastaanottopalveluiden kehittämistä yhteispäivystyksen käy tön vähentämiseksi. Liitteenä yhteispäivystyksen hintaluokat, käyttö ja kustan nuk set. Liite nro 4 Kuntoutuksen menoista on maaliskuun lopussa toteutunut 30,6 %. Las ken nal linen ylitysennuste on Menojen ylitys johtuu asiakaspalvelujen ostojen ylit ty mi ses tä. Apuvälinekeskuksen laskutuskäytäntö muuttui vuoden 2014 alusta. Ai em min kalliit apuvälineet laskutettiin kunnilta kolmen vuoden aikana; vuoden 2014 alusta lähtien apuvälineet laskutetaan myönnettäessä. Muutoksesta johtuen apuvälinekeskuksen laskutus on ollut tammi-maaliskuussa suurem pi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Asiakaspalveluiden ostot ovat 64 % kuntoutuksen menoista. Kuntoutuksen henkilöstömenot ovat yhteensä / vuosi. Asiakaspalvelujen ostojen menojen kasvua ei voida kattaa kun tou tuk sen tuoteryhmän sisältä. Liitteenä kuntoutuksen ostot sekä

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014. Liite nro 5 Suun terveydenhuollon menot ja tulot ovat maaliskuun toteutuman perustella ta lous ar vion mukaiset. Työterveyshuollon menot ja tulot ovat alle talousarvion. Aikuispsykososiaalisten palvelujen menoista on toteutunut 25,3 % ja tuloista 20,9 %. Tuloista puuttuu mm. mielenterveysaseman ja A-klinikan kun ta las ku tukset kokonaisuudessaan. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa menot ovat ylit tyneet erityisesti päihdepalveluissa: Pihlassa, korvaushoitoyksikössä ja kun tou tuspal ve luis sa. Pihlassa henkilöstömenot ovat olleet suuremmat kuin edellisenä vuon na sairaspoissaoloista johtuen. Työterveyshuolto on kartoittanut henkilöstön työ hy vin voin tia ja selvityksen perusteella tullaan tekemään jatkosuunnitelmat työ hy vin voin nin ja työjärjestelyjen suhteen. Varhaisen tuen malli ja työnohjaus ovat jo käytössä. Korvaushoitoyksikön asiakasmäärää ei toistaiseksi ole saatu vähennettyä ta lousar vion tasolle, vaikka kriteereitä mm. kotilääkeoikeuksia on tiukennettu. Asiak kaita on tällä hetkellä 17. Tavoitteena on saada toiminta talousarvion mukaiseksi. Ateriapalveluiden hinnan nousu aiheuttaa Inka-kodille ja Pihlalle yhteensä n ennakoimattoman menon. Erikoissairaanhoidon menoista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 24,6 %. Menoista puuttuu kuitenkin OYS:n ostojen ja ensihoidon todelliset menot maa lis kuul ta ja ne on arvioitu aiempien kuukausien perusteella. Maaliskuun lopun toteutuman ja ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon menot jäisivät alle talousarvion. Hoito-ja hoivapalvelujen menoista on toteutunut 25 % ja tuloista 25,7 %. Maalis kuun lopun toteutuman perusteella nettomenojen laskennallinen ylitys olisi Suurimmat laskennalliset ylityspaineet ovat kotipalvelussa, pal ve lu koti Meripuistossa ja Sauvosaaren sairaalan osastolla II. Hoito- ja hoivapalveluiden palkkakustannukset ovat nousseet edellisen vuoden vas taa vaan ajankohtaan verrattuna 9,1%. Henkilöstötietojärjestelmästä otetun tilas ton mukaan hoito- ja hoivapalveluissa on ollut helmikuun loppuun mennessä 300 sairaspoissaolopäivää enemmän kuin v Sairaspoissaolot ovat li säänty neet erityisesti Palvelukoti Meripuistossa ja Oklaholman palvelukodissa. Ko tipal ve lus sa on ollut äitiyslomia aiempaa vuotta enemmän. Menot tasoittuvat loppu vuo den aikana. Hoito- ja hoivapalveluissa on maksettu erilliskorvauksia maaliskuun loppuun men nes sä sivukulut Kasvua edellisen vuoteen on 34% eli , yhteensä Erilliskorvausten kasvu johtuu mak sa tuk sen erilaisesta jaksotuksesta ( alkavan listan korvaukset ovat ol leet maksussa vasta v puolella) ja palvelukoti Meripuistossa toiminnan

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta kau pun gil le siirtymisestä aiheutuneesta muutoksesta. Yhteenveto sairaslomista ja erilliskorvauksista on liitteenä. Liite nro 6 Meri-Lapin kuntapalveluiden tekemä ateriahintojen korotus vaikuttaa erityisesti hoi to- ja hoivapalveluiden kustannuksiin. Hinnankorotus tuli tiedoksi talousarvion laa din nan jälkeen. Helmikuun toteutuman perusteella ateriakustannusten ti linpää tös en nus te on Ylitys talousarvioon verrattuna on ja tp 2013 verrattuna Liitteenä laskelma yksiköittäin. Liite nro 7 Sauvosaaren sairaalan osasto II menojen lisäys on suurin palveluiden ostoissa. Pal ve lui den ostoihin on käytetty n edellistä vuotta enemmän. Suu rimpa na kustannuksena vartijakulut Osaston hoitojaksot ovat lyhentyneet ja tästä syystä yleiskustannukset lisääntyneet. Johdon ennusteen mukaan osasto II:n ylitys on Sauvosaaren sairaalan henkilöstömenoja hillitään siten, että henkilöstön käyttöä mo lem mil la osastoilla tullaan toteuttamaan tehokkaammin. Arvio hen ki lös tö tarpees ta tehdään päivittäin. Mikäli kesäaikana potilasmäärä on alhaisempi, hen kilös tö on käytettävissä sijaisuuksiin keskustan palvelutalolla ja palvelukoti Me ripuis tos sa. Ensihoidon siirryttyä sairaanhoitopiirille, osastojen kul je tus kus tan nukset ovat lisääntyneet. Selvitetään kuljetusten järjestämistä/ kilpailuttamista. Koko tuoteryhmän osalta sijaisten käyttöä tarkennetaan huomioiden kuitenkin mi toi tuk set. Myös lyhennettyä työaikaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Uusimmat ostopalvelusopimukset ovat puitesopimuksia eikä paikkoja täytetä mikä li tilanne esim. kesäaikana sen mahdollistaa. Toimenpiteillä ei saa lisätä erikois hoi don kustannuksia. Koko palvelualueen osalta toimenpiteinä ovat pidättäytyminen hankinnoista ja va paa eh tois ten virkavapaiden käytön suosittaminen henkilöstölle. Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja ter veys lau ta kun nalta mennessä yksilöidyn selvityksen, kuinka lautakunta pysyy ta lous arvion mukaisessa tilauksessa. Liitteenä tuoteryhmäkohtaiset toimenpide-ehdotukset talousarvion mukaisessa ti lauk ses sa pysymiseksi. Liite nro 7 a

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuman tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet talousarviomenojen hillit se mi sek si. Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kau pungin hallintokunnat järjestävät yhteensä 60 aktivointipaikkaa työmarkkinatuen kunta osuu den menojen vähentämiseksi. Lisäksi lautakunta päätti jatkaa toimenpide-ehdotusten käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa klo

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sopimus suun terveydenhuollon hammaslääkäripalveluiden myymisestä Keminmaan kunnalle 189/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 54 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungilla ja Keminmaan ja Tervolan kunnilla on kumppanuussopimus lää kä ri- ja vastaanottopalveluiden sekä päiväpäivystyksen ja kiirevastaanoton jär jes tä mi ses tä. Lisäksi Keminmaalla ja Kemillä on sopimus suun ter vey den huollon röntgenkuvauspalveluista ja toimintaterapeutin palveluista. Kumppanuussopimukseen liittyen on neuvoteltu suun terveydenhuollon hammas lää kä ri pal ve lui den myynnistä ajalla Kemi myy 50 % orientoi van vaiheen hammaslääkäripalveluista Keminmaan kunnalle. Kump pa nuus sopi mus on liitteenä. Liite nro 8 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Keminmaan kunnan kanssa neu vo tel lun sopimuksen hammaslääkäripalveluiden myynnistä ajalla

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mah dol li suut ta saada kohtuuehtoista luottoa. Yleisimmin sosiaalista luottoa käytetään ulosottojen ja erilaisten kor kea kor koisten kortti-, pika- yms. luottojen saneeraukseen. Luottoa myönnetään myös kodin han kin toi hin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämien väli nei den ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin ja muihin asiakkaan itsenäistä selviy ty mis tä tukeviin menoihin. Luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksu ky kyn sä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotos ta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Ta kai sin mak su aika na sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Liitteenä sosiaalista luottoa koskevaa tilastotietoa. Liite nro 9 Luottoja myönnettiin vuonna 2013 yhteensä 84. Kuusi luottohakemusta hylättiin. Luot to ja myönnettiin yhteensä ,94 euroa, eli vähemmän kuin edellisinä vuo si na. Keskimääräinen luoton määrä oli 1771,04 euroa. Keskimääräinen luoton määrä kokeilun alusta, vuodesta 1999, alkaen on ollut euroa. Vanhoihin rästeihin on tullut suorituksia ajalla yhteensä euroa ja rästissä luotoista oli yhteensä ,99 euroa. Viime aikoina lisääntynyt työttömyys on alkanut näkyä yhteydenottojen syynä. Eri lais ten osamaksujen ja pika- tai korttiluottojen kanssa ylivelkaantuneet asiakkaat ovat todellisuudessa siinä tilanteessa, että yrittäessään selvitä kuukausittain lan kea vis ta jopa 30% korolla olevista lyhennyksistään, ei elämiseen ole jäänyt ol len kaan varaa. Pikaluottojen (-vippien) todellinen vuosikorko on voinut olla jopa 800%. Sosiaalista luottoa hakevien asiakkaiden erittäin vaikeat taloudelliset tilan teet vaativat paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Käytännön asiakastyössä ta lous neu von nan osuus on merkittävä ja kasvava. Yhteistyössä eri toimijoiden kans sa on talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen avulla pystytty tyh jen tämään asiakkaiden ulosottoja, tai asiakas on päässyt kokonaan useasta eri kort tiluo tos ta, kun nämä on yhdistetty erilliseen sosiaaliseen luottoon. Kokemukset sosiaalisesta luototuksesta ovat Kemissä erityisesti sosiaalityön näkö kul mas ta myönteiset. Kemissä toimeentulotukea saavia kotitalouksia on erit-

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: täin paljon eikä perheiden erilaisista osamaksuista, pika- ja korttiluotoista ai heutu nei ta menoja voida koskaan hyväksyä toimeentulotuessa. Talousneuvonta ja so si aa li nen luotto ovat osa sosiaalityötä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on lisä tä ylivelkaantuneiden asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja edistää elä mänhal lin taa. Toiminnalla on pitkällä, mutta myös lyhyellä tähtäimellä toi meen tu lo tuki me no ja alentava vaikutus. Esimerkkinä voidaan mainita maksuhäiriömerkinnän vuok si ilman opintolainaa jääneet opiskelijat tai ulosoton johdosta toi meen tu lo tukea saaneiden asiakkaiden ulosoton lakkaaminen. Sisäinen tarkastaja on tarkastanut sosiaalisen luototuksen riskienhallinnan nä kökul mas ta vuonna Hän on tarkastellut toimintaan sitoutunutta pääomaa sekä talousneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen työprosessia. Vuosittain myönnettävän sosiaalisen luoton määrälle on vahvistettu enim mäismää räk si euroa lukien. Lisäksi yksittäisen sosiaalisen luoton enim mäis mää räk si on vahvistettu 5000 euroa ja enimmäislaina-ajaksi viisi (5) vuot ta. Samassa yhteydessä sosiaalisen luototuksen henkilöstöresurssia päätettiin vahvis taa ja lainapääoman hallintaan liittyviä tehtäviä siirtää talous- ja toi mis to hen kilös töl le. Tämä aiheuttaa uudelleenorganisointitarvetta sekä aikuissosiaalityön et tä toimistotyön prosesseissa ja henkilöstöresurssin kohdentamisessa. Muutos pro ses sin henkilöstöresurssissa suunniteltiin toteutettavaksi syksyllä Muutos ta ei ole kuitenkaan saatu toteutettua henkilöstöresurssin vaihtuvuuden ja mm. virkavapaiden vuoksi. Myös toimistotyön prosessien ja tehtävien sekä resurs si tar pei den arviointi on vasta meneillään. Sosiaalisen luototuksen toi mis totyö tä ei ole voitu erillisenä prosessina määritellä, koska samanaikaisesti on meneil lään sosiaali- ja terveyspalveluiden, hallinnon ja sosiaalityön palveluiden toimis to työn organisointi sekä koko kaupungin toimistotyötä koskeva arviointi ja uudel leen or ga ni soin ti. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaalisen luototuksen tilanteen vuodelta 2013 sekä henkilöstöresurssien organisoinnin tilanteen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2013 tammi-joulukuun toimintamenojen vertailu/ Heikki Punnonen 200/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 56 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kuntaliitto/ Heikki Punnonen on koonnut tietoja 58 suurimman kunnan, Eksoten ja Kainuun soten v tammi-joulukuun nettotoimintamenoista. Vertailussa ei ole mukana lasten päivähoito. Vertailu on erillisliitteenä: ERILLISLIITE nro 1 Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveystoimen net to toi min ta menot kasvoivat yhteensä 4,9 %. Edellisenä vuonna kasvu oli 6,1 %. Sosiaalitoimen net to toi min ta me not olivat 4,4 % edellistä vuotta suuremmat ( v ,0 %). Terveydenhuollon nettotoimintamenot kasvoivat puolestaan 5,2 %, kun kas vu edellisenä vuonna oli 4,8 %. Kemin sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 %. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot olivat 3607 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 2994 /asukas. Sosiaalitoimen kustannukset kas voi vat 13,5 % ja menot olivat 1292 /asukas keskimääräisten menojen ol lessa 1223 /asukas. Toimeentulotuen menot kasvoivat 9,1 % ja menot olivat 184 /asu kas kuntien keskiarvon ollessa 146 /asukas. Kemin terveystoimen nettomenot kasvoivat 9,2 %. Kansanterveystyön menot kas voi vat 3,9 % ja erikoissairaanhoidon 12,2 %. Terveystoimen menot olivat 2315 /asukas, kun menot keskimäärin olivat 1776 /asukas. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Kuntaliiton raportin tiedoksi.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Meri-lapin siivouspalvelu 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 57 Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Meri-Lapin siivouspalvelu on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemissä. Meri-Lapin siivouspalvelun kotikunta on Keminmaa. Toimintasuunnitelman mukaan yritys tuottaa siivouspalveluita kotitalouksille ja yrityksille. Tarkoituksena rekisteröitymiselle on tarjota siivousapua vanhuksille, jotka eivät ikääntymisen tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä yksin raskaista siivoustöistä. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 27 :n mukaan valtakunnalliseen yksityisten palveluiden antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3. kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Em. yksityisten sosiaalipalveluja koskevat ilmoitukset merkitään sen kunnan rekisteriin, jossa palvelutoimintaa tuotetaan. Ehdotus STJ Niiranen: Meri-Lapin Siivouspalvelun ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Meri-Lapin siivouspalveluiden ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinniolot 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 58 Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Leipätehtaan toimintakeskus pidetään suljettuna seuraavina ajankohtina: (vapun päivän jälkeinen perjantai) (helatorstain jälkeinen perjantai) kesäloma syysloma joululoma Asiakkaiden palvelutarpeet kartoitetaan hyvissä ajoin ennen Leipätehtaan toimintakeskuksen kiinnioloa. Hoitoa- ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa palvelut. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Leipätehtaan toimintakeskuksen kesän ja syksyn kiinnioloista esitetyn mukaisesti. Päätös STLTK :

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuna kesällä 2013 seuraavasti: Ehdotus STJ Niiranen: Perheneuvola Mielenterveysasema Sauvosaaren lastenneuvola/huvikumpu Rytikarin neuvola Rytikarin neuvolan sairasvastaanotto Karihaaran hammashoitola Työterveysasema Fysioterapiaosasto Haavapoliklinikka Hoitotarvikejakelu Muistihoitajan vastaanotto Sosiaalitoimiston ulko-ovet ovat suljettuna Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalve lu jen toimi pis tei den suljettuna pitämiset kesällä 2014.

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2014

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 53 29.04.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 65 21.05.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2014 163/02.02.01/2014 Sosiaali- ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (10 ) Tarkastuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 14:30-16:55 PAIKKA Kaupungintalon 3.krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2.

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2. LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 15:00-16:20 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI/Luokka 207, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 05.04.2016 AIKA 05.04.2016 klo 15:00-15:36 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, luokka 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, KEMI

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, KEMI LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 15:00-17:30 PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, 94100 KEMI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot