Tilastokatsaus Kainuun soten perhepalveluihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus Kainuun soten perhepalveluihin"

Transkriptio

1 Hallitus Tilastokatsaus Kainuun soten perhepalveluihin H 199 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Useat eri tahot ovat julkaisseet tilastoraportteja, jotka koskevat vuosien toimintaa Kainuun soten perhepalveluissa. Hal li tuksel le on koottu keskeiset havainnot tilastoraporteista toi min noit tain ja osa-alueittain. Tilastotietoja on mahdollista hyödyntää toi min nan ja talouden suunnittelussa. Tiedot kuvaavat osaltaan Kainuun alueen väestön sosiaalista tilaa ja asiakkaiden tarpeita on näin mah dollis ta tarkastella osana laajempaa yhteiskunnallista kon teks tia. Tilastokatsauksen lopuksi on poimittu muutama koko sosiaali- ja tervey den huol lon taloutta koskeva tilastotieto. Aikuisten sosiaalipalvelut Kuntouttava työtoiminta 2013 kuntakyselyn osaraportin mukaan (THL 19/2014) Kainuun alueella kuntouttavan työtoiminnan asiakkai ta oli vuonna 2013 yhteensä 308. Asiakkaita alueella oli 6,2 per tu hat ta vuotiasta kohden. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkai den lukumäärä oli näin koko maan keskiarvoa alhaisempi (6,7) ja hie man Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluetta alhaisempi (6,5). Tilaston mukaan noin puolet Suomessa laadituista ak ti voin tisuun ni tel mis ta sisälsi kuntouttavaa työtoimintaa ja kuntouttavan työtoi min nan asiakkaita oli suhteellisesti eniten alle asukkaan kun nis sa ja kaupungeissa. Tilastotieto kerätään kolmen vuoden välein. Vuoden 2010 tiedoista ei ikävä kyllä ole saatavilla alueellista ver tai lu tie toa ko. sosiaalipalvelusta (THL 39/2011). Huo mion ar vois ta on se, että vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus oli Kainuun sairaanhoitopiirissä (6,1 %) koko maata yleisempää (4,6 %) vuonna 2013 (THL / SOTKAnet, id: 3071). Sosiaalisen luototus 2013 kuntakyselyn osaraportin mukaan (THL 18/2014) Suomessa vain harva kunta myöntää sosiaalista luo to tusta. Kyselyyn vastanneista 280 kunnasta vain 29 kunnassa oli käyttö mah dol lis ta ja suunnitteilla 17 kunnassa. Vuonna 2013 myön net tyjen luottojen suuruus oli keskimäärin noin euroa, kun vuonna 2010 keskimääräinen luottomäärä oli euroa (vuoden 2013 rahas sa euroa). Sosiaalista luottoa saaneista noin 40 pro sent tia oli opiskelijoita, kolmannes palkansaajia ja neljännes eläkeläisiä. Luo ton myöntämiseen syynä olivat useimmin kulutus- ja ulos ot to velat sekä talouden hallintaan saattaminen. (THL 18/2014). Toimeentulotuesta on julkaistu useita tilastoraportteja. Toi meen tu lotuen rekisteripohjainen vuositilasto julkaistaan loppuvuodesta (uusin

2 tie to tällä hetkellä v. 2012, THL 1/2014). Toimeentulotuen menoista on vuodelta 2013 (THL 14/2014) julkaistu suppeammat tiedot, joiden mukaan vastoin kansallista yleistä kehitystä toi meen tu lo tu ki menot laskivat Kainuussa (-4,4 %) ja Kainuun kunnista vain Vaalassa oli kasvua (+5,9 %). Pohjois-Suomen AVI:n alueella menot laskivat 1,2 %. Laskua oli tilaston mukaan erityisesti täydentävän toi meen tulo tuen menoissa (-10,8 %), muissa toimeentulotuen menoissa (-31,6 %) ja perustoimeentulotuen menoissa (-1,7 %). Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista on julkaistu huhtikuuta 2014 koskeva tilastoraportti (THL:n tilastokatsaus ). Kainuus sa hakemusten määrä 40,8 / 1000 asukasta kohden on val takun nan toiseksi korkein (Pohjois-Karjalassa 47,9; koko maa 26,5). Kii reel lis ten hakemusten osuus on Kainuussa hieman koko maata al hai sem pi (2,75 % vrt. 3,05 %). Toimeentulotukihakemusten kä sitte ly ajat olivat Kainuun soten alueella koko maan keskiarvoa pa remmat ja 95,08 % hakemuksista käsiteltiin lakisääteisessä mää rä ajassa (koko maassa 91,2 %). Määräaikojen tilastointiin liittyy raportissa mon ta epävarmuustekijää ja Kainuun soten sisäisen seurannan mukaan käsittelyajat toteutuvat tilastoraporttia paremmin. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut Kasvatus- ja perheneuvoloiden toiminnasta kerätään tietoja eril lissel vi tyk sin noin viiden vuoden välein. Tuorein tieto vuodelta 2012 ker too (31/2013), että kasvatus- ja perheneuvolatoiminta on jär jestet ty monin eri tavoin kunnissa. Tulevaisuudessa ko. so si aa li pal velun asiakastiedoista pyritään saamaan jatkuvan ti las toin ti jär jes telmän piiriin. THL:n SOTKAnet indikaattoritietopankin tietojen mu kaan Kainuun (shp) alueella kasvatus- ja perheneuvolan asiak kuu des sa on Kainuussa lähes kaksinkertainen määrä asiakkaita koko maa han nähden. Kainuussa on hieman useammin per he neu von nan asiakkaina 7 15 v. lapsia, kuin koko maassa keskimäärin. Asia kasmää rä on ollut laskusuuntainen viime vuosina. Lapsen elatus ja huolto 2013 raportin mukaan (THL 10/2014) Kainuus sa vahvistettuja elatusapusopimuksia oli alle 18-vuotiaita kohden 5,3 % hieman enemmän kuin koko maassa (4,5 %). Ela tus apuso pi muk sel la turvataan lapsen elatus, kun vanhemmat asuvat tai muut ta vat erilleen tai avioliitto purkautuu. Valtaosa asu mis so pi muksis ta koko maassa tehdään äidin luona asumisesta (82 %). Val taosa vanhemmista sopii keskenään asumiseen, huoltoon ja ta paa miseen liittyvistä asioista. Ristiriitatilanteissa tehtävät so si aa li vi ranomai sen lausunnot käräjäoikeuksille kasvoivat koko maassa 7 %. Lastensuojelu 2012 raportin mukaan (THL 30/2013) koko maassa (6,0 %) tehdään hieman enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin Kai nuus sa (5,2 %) vuotiaaseen lapsiväestöön nähden. Myös

3 uu det lastensuojelun avohuollon asiakkuudet tuhatta vastaavan ikäis tä vuotiasta lasta kohden olivat koko maan kolmanneksi al hai sin vuonna 2012 (Kainuussa 21 lasta, koko maassa 35 lasta). Huos tas sa olleiden lasten sijoitusmuodoissa perhehoito on Kai nuussa (55 %) hieman koko maata yleisempää (50 %), kuin myös amma til li nen perhekotihoito. Laitoshuolto oli koko maata (27 %) har vinai sem paa Kainuussa (18 %). Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut THL ylläpitää seksuaali- ja lisääntymisterveydestä useita erillisiä tilas to ja. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tietoja hallitus on kä si tellyt aikaisemmin ( , 46). Raskauden keskeytykset olivat vuon na 2012 Kainuussa (shp) tuhatta vuotiasta kohti koko maa ta harvinaisempia (Kainuu 6,6 / 1000 naista, koko maa 8,6). Ras kau den keskeytykset ovat vähentyneet niin koko maassa kuin Kai nuus sa kin 2000-luvulla. Eniten keskeytyksiä tehdään vuo ti ail le naisille. (Raskauden keskeytykset 2012; THL 18/2013) Pe rinataa li ti las ton (THL 24/2013) mukaan vuonna 2012 Kainuun (shp) alueella (14 %) oli vähiten 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä koko maahan verrattuna (19,5 %). Synnyttäjien painoindeksi (BMI) oli Kai nuus sa (25,1) hieman koko maata (24,5) huonompi. Kai nuu lai set synnyttäjät olivat näin keskimäärin koko maata useammin lie väs ti tai merkittävästi ylipainoisia ja Kainuun keskussairaalassa on jo aiemmin raportoitu (THL 27/2012) olevan eniten ylipainoisia syn nyttä jiä. Perinataalikuolleisuus per 1000 synnytystä kohden oli vuon na 2012 Kainuussa (2,8) toiseksi alhaisin koko maahan näh den (4,0). Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluiden käytöstä on saa tavil la tietoa THL:n ylläpitämästä AvoHILMO (perusterveydenhuollon avo hoi don hoitoilmoitusrekisteri) rekisteristä. AvoHILMO:n avulla saa tietoa jokaisesta terveydenhuollon toimintayksiköstä ja koottua tie toa on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin. Tietoa on saa ta villa muun muassa tapahtumista, käyntisyistä, inf luens sa seu ran nas ta sekä lääkityksistä. Käyntisyiden osalta käy ilmi, että opis ke lu ter veyden huol los sa vuonna 2013 yleisimmät käyntisyyt olivat te ki jöi tä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin ter veys pal ve lujen tuottajiin, tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sai rau det sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (ICD10-syi den kirjausaste 19 %). AvoHILMO:n tiedot ovat julkisesti saatavilla, li sätie toa: https://www2.thl.fi/avohilmo_report/. Psykiatrinen erikoissairaanhoito tilastoraportin (THL 5/2014) mu kaan lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoito oli Kainuussa (shp) koko maata yleisempää vuotiaita potilaita oli 1000 asukas ta kohden Kainuussa 1,95 (koko maa 1,41). Myös hoitopäiviä oli las ten psy kiat rial la enemmän Kainuussa (93) koko maahan nähden (68) kun hoitopäivät suhteutetaan asukasmääriin. Kainuun kes ki-

4 mää räi nen hoitoaika ei ole kirjaamiskäytännön vuoksi tilastossa luotet ta va Kainuun osalta. Kainuun (shp) alueella vuotiaiden po ti lai den määrä asukasmäärään (1000 henkilöä) suhteutettuna oli ko ko maan korkein (13,05) ja lähes kaksinkertainen koko maahan näh den (7,49). Keskimääräinen hoitoaika oli Kainuussa (37 vrk) hieman koko maata korkeampi (32). Vuodeosastohoito vuo ti ailla potilailla oli erityisesti nuorisopsykiatrialla koko maan yleisintä Kai nuus sa. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina ti las to rapor tis sa (THL 25/2013) kuvataan hoitotakuun kehitystä koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin. THL:n ylläpitämän tiivisteen avulla on mah dol lis ta tarkastella erikoissairaanhoidon saatavuutta eri kois aloittain ja tarkemmalla tasolla tilanteen mukaan hoitoa odot ta nei ta oli eniten Kainuussa erikoisaloittain kirurgiassa (1020), sil mä tau deil la (192) sekä naistentaudeilla ja synnytyksissä (88). Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli suhteellisesti eniten ki rur giassa (98,7 %). Tilastotieto on julkisesti saatavilla, lisätietoa: https://sam po.thl.fi/select?area=eshjono. Sairaaloiden tuottavuus tilastoraportin mukaan (THL 2/2014) sai raa loi den tuottavuudessa ja tuottavuuden kehityksessä on sairaa la koh tai sia eroja. Kainuun keskussairaala oli kolmanneksi tuot tavin keskussairaala vuonna 2012, kun tuottavuutta tarkastellaan episo di- ja DRG-tuottavuudella. Keskussairaaloiden välillä oli sai raa latyy peis tä suurimmat erot, jolloin tuottavimman ja tuot ta mat to mimman keskussairaalan välinen ero oli 31 %. Hoitojaksotuottavuus oli Kai nuun keskussairaalassa erikoisaloittain tarkasteltaessa suurin sisä tau deil la (106,4) ja lastenneurologiassa (103,0). Pienin hoi to jakso tuot ta vuus oli muilla erikoisaloilla (39,8) sekä iho- ja su ku puo li taudeil la (76,6). On kuitenkin huomattava, että erikoisalakohtaiset tuotta vuus erot vaihtelevat jonkin verran vuosittain, eikä poikkileikkaus ker ro kehityssuunnasta. Vammaispalvelut Vammaisten palvelut kuntakyselyn osaraportin mukaan (THL 15/2014) eri kunnilla Suomessa oli eniten vaikeuksia pal ve lu suun nitel man laatimisen määräajoissa ja vuoteen 2007 nähden pal ve lusuun ni tel mia laaditaan yhä useammalle asiakkaalle. Myös hen ki lökoh tai sen avun asiakasmäärät ovat kasvaneet Suomessa. Jär jes tämis vai keuk sia oli kunnissa vähiten kuljetuspalveluissa ja eniten henki lö koh tai sen avun järjestämisessä. THL:n SOTKAnetin mukaan Kai nuun (shp) alueella (2767) oli vuonna 2012 huomattavasti suurem pi määrä vammaispalveluiden kuljetuspalveluja saaneita asiakkai ta koko maahan (1865) verrattuna, kun kuljetuspalveluja saaneet suh teu te taan asukkaaseen. Myös henkilökohtaisen avun asiak kai ta (Kainuu 383,5 vrt. koko maa 248), asunnon muutostöitä

5 (395,2 vrt. 179,7) ja vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä ole via asiakkaita (108,5 vrt. 89,3) oli koko maata enemmän. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut tilastoraportin mukaan (THL 26/2013) kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen asiak kai ta oli Kainuun maakunnassa (3,2) reilusti enemmän kuin koko maassa (2,3) per vuotiasta. Kehitysvammaisten hen ki löi den asuminen palvelumuodoittain oli Kainuun alueella vuonna 2012 koko maata monipuolisempaa. Suhteellisia osuuksia tarkas tel taes sa autetussa ja tuetussa asumisessa oli useampi ke hi tysvam mai nen henkilö kuin koko maassa keskimäärin. Näin myös aute tun asumisen asiakkaita oli koko maahan nähden suhteellisesti vä hem män (THL / SOTKAnet). Koko Kainuun sotea koskeva tilastotieto THL on julkaissut sosiaalimenoja ja rahoitusta 2012 koskevan ti lasto ra por tin (THL 4/2014) sekä terveydenhuollon menoja ja rahoitusta 2012 koskevan tilastoraportin (THL 7/2014). Sosiaali- ja ter veys toimen nettokustannuksista (euroa/asukas) toiminnoittain on saatavilla tar kem min tietoa Kainuun sairaanhoitopiirin ja kuntien kus tan nuk sista (euroa/asukas). Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat vuonna 2012 Kainuun sairaanhoitopiirissä (3756 e/asukas) ko ko maata korkeammat (3445 e/asukas). Terveystoimen net to kus tannuk set (2030 e) olivat hieman sosiaalitoimen nettokustannuksia (1726 e) korkeammat Kainuussa. Sama ero näkyi suhteessa koko maan nettokustannuksiin siten, että terveystoimen kustannukset olivat hieman koko maata korkeammat kuin sosiaalitoimen. Lisätietoa, ks. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 tilastovertailussa (Mikkola ym. 2014; Kuntaliitto) on kuvattu so si aa li- ja terveystoimen kustannuksia osin myös ikä- ja tar ve vakioi tui na. Vertailun euroa/asukas -luvut kuvaavat taloudellisten resurs sien käyttöä ja suuremmat kustannukset voivat johtua suu remmas ta palvelujen käytöstä, laadusta tai eroista yk sik kö kus tan nuk sissa. Vertailun mukaan Kainuun sosiaali- ja terveystoimen ikä va kioidut kokonaiskustannukset (4 057 euroa/asukas) olivat vertailukuntien neljänneksi suurimmat (4,6 % keskimääräistä suurem mat). Kainuun erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon suhde on samankaltainen kuin keskisuurissa kaupungeissa keskimäärin, eri kois sai raan hoi to on avohoitopainotteinen ja sosiaalitoimen pal veluis sa on painottuneisuutta erityisryhmien palveluihin. Sosiaali- ja ter veys toi men suhde on samankaltainen kuin keskisuurissa kau pungeis sa keskimäärin. Raportissa on tietoa myös lisätyn ter vey denhuol lon kustannuksista (sis. erikoissairaanhoidon somaattinen ja psykiatrinen avo- ja laitoshoito, perusterveydenhuollon avo- ja laitos hoi to, sosiaalitoimen yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautinen hoi va

6 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: ja kotipalvelu). Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset olivat Kainuussa (2365 e) v vertailun kolmanneksi pienimmät Kuopion (2322) ja Imatran (2265) jälkeen. Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antaa perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh tai kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi. Hallitus: Puolangan kunnan edustaja osallistui tämän asian käsittelyyn. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan ehdotuksen. Oheismateriaalina tilastokatsauksen kuvioliite.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot