OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 Koululiikuntaliiton kanta tiivistetysti Opetussuunnitelman perusteisiin lukuihin 1-12 sekä Liikunta-oppiaineeseen eri vuosiluokilla 1 Koululiikuntaliitto ottaa jäljempänä erikseen kantaa Liikunnan opetussuunnitelman perusteisiin eri vuosiluokilla. Seuraavat havainnot ovat yleisiä kannanottoja lukuihin 1-12: Yleisesti OPS 2016 tavoitteet ja laatukriteerit tukevat hyvin monimuotoista oppimista ja kokemuksellisuutta sekä ohjaa opetusta tiedon etsimiseen, ajattelun kehittämiseen, ongelmaratkaisutaitojen oppimiseen sekä yritteliäisyyteen. Tavoitteet ovat korkeat ja vaativat toteutuakseen paljon toimenpiteitä mm. mallinnusta, täydennyskoulutusta ja arvioinnin laajentamista opettajan itsearvioinnista laajempaan opettajan/opetuksen arviointiin. Koulun arjessa on monenlaisia haasteita. Siksi on tärkeää panostaa opettajien osaamisen täydennyskoulutukseen sekä tekniikan mahdollisuuksien ymmärtämiseen pedagogisena välineinä. Tarpeen tulee kyseenalaistaa vanhanaikaisia käytäntöjä. Diginatiivit omaksuvat tietoa kaikkialta, monien eri kanavien välityksellä ja tätä tulee hyödyntää kouluopetuksessa. Arvioinnin osalta tavoitteet ovat oikean suuntaisia, mutta käytännössä tarvitaan mittareita ja ohjeistuksia siitä, mitä ja miten arvioidaan kannustavasti. Käytäntö vaihtelee paljon koulujen välillä ja jopa koulun sisällä samalla luokka-asteella. Arviointia pitää tehdä myös opetuksesta ja opettajasta. Tämä edistää sekä henkilökohtaista kehittymistä, esimiestyötä ja opettajayhteisön kehittämistoimenpiteitä. Arviointi edistää vuoropuhelua kodin, koulun ja oppilaan kanssa ja on dialogia kaksisuuntaista. Ehkä arvioinnissa voidaan tulevaisuudessa järjestää internet-selainpohjaisia valtakunnallisia kokeita, jotka arvostellaan samoin tavoin. Luku 1 Paikallinen opetussuunnitelma ja arviointi suhteessa valtakunnallisiin laatukriteereihin edellyttää hyvää laatukriteereiden jalkauttamista ja tiedostamista. Miten varmistetaan paikallinen ja valtakunnallinen opetuksen taso, yhdenmukaisuus ja arviointi? Paikallisten opetussuunnitelmien täytyy olla yhtenevät valtakunnallisiin tavoitteisiin ja tulee selkeästi määrittää, mistä asioista käytännössä voidaan, ja ei voida paikallisesti joustaa. Asiaa edistää se, että opetussuunnitelma tunnetaan hyvin ja sitä työstetään kouluyhteisössä yhdessä. Luku 1 arvioinnin yhdenmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota, kuten myös siihen, että arvioinnin välineinä käytetään yhä enemmän monimuotoisempaa oppimista. Pelkät kirjalliset kokeet ja detaljetieto ei saa ratkaista oppilaan arvosanaa. Koulujen ja luokkien välillä on hyvin eri käytäntöjä riippuen siitä, opettaako samassa koulussa samaa luokka-astetta alakoulussa esim. luokanopettaja vai aineopettaja. Toisin sanoen arviointi on enemmän tai vähemmän subjektiivista, mikäli

2 arviointikriteerejä ei tarkasti ohjeisteta, sovita ja noudateta. Luku 2 Kodin- ja koulun yhteistyölle pitää asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimintamuotoja eri luokka-asteille. Dialogia on, mutta usein se nähdään vielä toimintakulttuuria tukevana varainhankintana. Dialogi nousee uudelle tasolle esim. kaksisuuntaisen arvioinnin myötä. 2 Luku 3 Oppimiskäsitys ja laatukriteerit sekä lapsen oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa tulee käytännössä ilmentyä esim. oppimiskäsityksen laajentamisena. Tavoitteet ovat hyviä ja ottaa huomioon ympäröivän maailman olosuhteet ja kehityksen. Monimuotoinen oppiminen pitää terminä konkretisoida koulujen esimiehille ja opettajille. Erilaiset oppijat motivoituvat koulutyöhön paremmin, kun opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisen keinoja, vahvuuksia tuetaan ja kannustetaan kokemuksellisuuden kautta. On tärkeämpää oppia valmiuksia (mediakriittisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja, tiedon etsintää ja lähdekritiikiä) kuin ulkoaoppia tietoa, joka on helposti todennettavissa ja löydettävissä. Oppimateriaaleissa ja kokeissa kysytään yhä yllättävän paljon nippelitietoa, jonka ulkoaoppimisella ei niinkään kannusteta oppimaan, vaan itsetarkoitus on saada hajontaa arvosanoihin. Kannustaminen tarkoitti aikaisemmin arvioinnissa sitä, että pienestäkin tiedonjyvästä palkittiin. Arviointikriteerit eivät kuitenkaan ole yhdenmukaiset tai niitä ei tulkita yhdenmukaisesti. Luku 3 Uuden oppimiskäsityksen omaksuminen ja käytäntöön vieminen edellyttää kahta asiaa: 1) opettajan täydennyskoulutusta ja 2) panostuksia ajanmukaisen tekniikan hyödyntämiseen, joka ei tarkoita sitä, että koulun tehtävä on kustantaa välineet kaikille. Monen kotoa löytyy viimeisin atkvälineistö ja ohjelmat ja verkko-oppimista tulee tukea niin, että tekniikka on ajantasaista ja sitä on riittävästi. Luku 3 Laatukriteerit ovat erinomaisia ja näiden taitojen omaksuminen ja tukeminen kannustaa laajempaan kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Luku 4 Toimintakulttuurin rakentaminen on osa kansalaisdemokratiakasvatusta, jonka tulee ilmentyä jatkuvana vuoropuheluna kouluyhteisön sisällä, mutta myös suhteessa ulkopuolisiinkin esim. 3.sektorin toimijoihin. Toimintaan pitää osallistaa lapset ikänsä ja kykynsä mukaan ja koulun tulee tukea eri tavoin informaalista oppimista taito- ja taideaineiden keinoin. On huomioitava eri tavoin motivoituvat oppilaat. Toimintakulttuuri pitää nähdä laajasti - koulun pitää voida lähettää oppilaitaan eri tapahtumiin koulun edustajina. Toimintakulttuuri ei saa olla sisäänpäin kääntyvää, vaan osallistuminen koulun ulkopuolisiinkin asioihin ja tapahtumiin luo yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Luku 5 perusopetusta tukeva muu toiminta mm. koulun kerhotoiminnassa tulee ottaa huomioon pitkäjänteinen kehittäminen, pedagoginen osaaminen ja toiminta tukee koulun informaalista toimintakulttuuria. Ulkopuolisten toimijoiden tulee toimia koulun tavoitteiden suuntaisesti.

3 Luku 5 koulumatkojen kulkeminen terveyttä ja kuntoa edistävin tavoin vaatii kannustamista ja erilaisia käytännön toimenpiteitä, jotka usein ovat edullisempia kuin perinteiset koulukuljetukset. Liikkumattomuuden hinta on 1-2mrd /vuosittain terveydenhuoltomenoissa. Fyysinen aktiivisuus edistää tutkitusti oppimista, joten esteiden rakentamisen sijaan, tulee etsiä keinoja turvalliseen koulumatkakulkemiseen omin voimin. 3 Luku 6 Oppimisen arvioinnin tavoitteet ovat hyviä, mutta käytännön toteutus vaatii selkeitä esimerkkejä ja täydennyskoulutusta. Rohkaiseminen ja kannustaminen tulee konkretisoida mitä sillä tarkoitetaan ja miten se näkyy koulutyön arvioinnissa. Arvosanan tulee muodostua suuremmasta kokonaisuudesta kuin kirjallisista kokeista, esim. projekteista, yksilötöistä, suullisista yms. arvioinneista. Monimuotoiset työskentelymuodot paitsi kehittävät oppilasta itseään, myös tuovat erilaisia valmiuksia tulevaan opiskeluun ja työelämään. Luku 6 Oppilaan arvioinnin lisäksi myös opetusta ja opettajaa tulee arvioida. Tämä on varsin tavallista yliopistomaailmassa. Opettaja tarvitsee myös palautetta työstään sekä opetusmetodeistaan ihan yhtä lailla kuin oppilas. Kodin näkökulmasta käytännöt ovat hyvin erilaisia samassa koulussa ja usein jopa subjektiivisia, toisin kun tavoitteet. Opetuksen arvioinnin pitää sisältää opettajan arviointia, opetusmenetelmien monimuotoisuuden arviointia yms. Opettaja- ja opetuksen arvioinnin tulee toimia työkaluna ja palautteena sekä opettajalle henkilökohtaisesti, rehtorille esimiehen ja kouluyhteisön kehittämisen näkökulmasta sekä lisää myös vuoropuhelua koti-koulu asioissa. Arviointia ei tule pelätä siinä on mahdollisuus kehittää itseään ja toiminta-tapojaan ja tällainen on varsin tavallista yliopistoissa sekä työelämässä. OPS 2016 / Liikunnan opetussuunnitelman perusteet Koululiikuntaliiton kanta tiivistetysti Koululiikuntaliitto KLL ry lausuu OPS 2016 Liikunnan opetussuunnitelman perusteista tiivistetysti seuraavaa: Koululiikuntaliitto kannattaa lämpimästi liikunnan opetussuunnitelman kokonaisvaltaista uudistusta. Opetussuunnitelmassa kiteytyy erinomaisesti liikunnan opetuksen tehtävä: kokonaisvaltainen hyvinvointi ja myönteinen omaan kehoon suhtautuminen SEKÄ uusina painotuksina sosiaalisten ja psyykkisten taitojen harjaannuttaminen. Oppiaineen tehtävä on hyvin kuvattu ja muotoiltu. Liikunnan opetuksen tavoitteina ovat fyysisten taitojen lisäksi sosiaaliset vuorovaikutuksen taidot, vastuullisuuteen ja psyykkiseen hyvinvointiin kasvaminen liikunnan avulla ja keinoin. Koululiikuntaliiton näkemys on, että oppilas nähdään psyko-fyysisenä kokonaisuutena ja tavoitteet on asetettu ikä- ja kehitystaso huomioiden. Uima- ja pelastautumistaidot ovat kaikkien ikäluokkien tavoitteena. Uiminen on kansalaistaito, mutta myös liikuntamuotona sellainen, joka erilaisille liikkujille hyvin soveltuu ja on matalakynnyksinen liikuntamuoto iästä, varallisuudesta ja taidoista riippumatta. Yhtälailla vesillä

4 liikkumisen taitoihin kuuluu pelastautuminen tuhansien järvien maassa, kun elämme. Koululiikuntaliiton mielestä tämä selkeä tavoite kaikilla vuosiluokilla on kannatettavaa ja tukee erilaisia liikkujia jatkossakin ohjautumaan liikunnalliseen elämäntapaan. Opetussuunnitelma antaa liikuntaa opettavalle opettajalle enemmän liikkumisvaraa ja mahdollisuuksia soveltaa esim. liikuntalajeja erilaisille oppilasryhmille eri oppimisympäristöissä. Asiallinen ja turvallinen toiminta yhtälailla kuin kanssaliikkujien huomioiminen ovat taitoja, joita tarvitaan matkalla yhteiskunnan täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Kannustavuus kantaa hedelmää koulun tehtävä on opettaa perusvalmiuksia. o Ohjeet arvioinnin osalta ovat selkeitä ja toivottavaa on, että opettajat sitoutuvat kannustavaan dialogiin oppilaansa kanssa. Tärkeää on huomioida erilaiset liikkujat ja liikunnallinen elämäntapa. Liikunta edistää tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä ja luo mahdollisuuksia koulun oman toimintakulttuurin kehittymiselle. Koulun oman toimintakulttuurin kehittäminen onnistuu parhaiten yhdessä tekemällä liikunnan keinot ovat moninaiset myös siinä ja sitä tulisi kouluissa myös tukea. Toiminnallinen oppiminen yhdistää eri aineet fyysiseen aktiivisuuteen eli liikunnan keinoin oppimiseen. Tutkitusti toiminnallisuus lisää kokemuksellisuutta ja edistää oppimista istumisen sijaan. 4 Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Koululiikuntaliitto puoltaa vuosiluokkien 1-2 tavoitteita. Perustaidot, erilaisten asioiden kokeileminen ja niihin rohkaiseminen ja erityisesti kannustava suhtautuminen edesauttaa myönteisen minä-kuvan syntyä, kuten myös tunteiden käsittelyä ja sosiaalisia taitoja mm. erilaisten liikuntaleikkien avulla. Itseluottamuksen kasvaessa oppilas oppii säätelemään tunteitaan suhteessa omaan ja muiden toimintaan ja oppilas oppii ratkaisukeskeiseen toimintatapaan. Havaintomotoristen taitojen opettaminen tukee muuta oppimista ja koulunkäyntiä. Tärkein asia pienillä koululaisilla on kuitenkin onnistumisen kokemukset ja liikunnan ilo, joita opitaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja alustoilla eri vuodenaikoina. Ensikokemukset liikuntatunneista ovat tärkeitä siksi, että niillä vaikutetaan asenteisiin ja harrastuneisuuteen ja ne kokemukset vaikuttavat myöhempiin valintoihin. Taito- ja taideaineet ovat oppiaineita, joista syntyvät joko mieluisimmat tai karvaisimmat oppimismuistot. Täydennyskoulutuksen merkitys kasvaa erityisesti liikuntaa opettavien opettajien keskuudessa alakouluissa. Arvioinnin osalta palautteen tulee olla kannustavaa. Liikunnan ei tule sulkea pois erityisryhmiä, vaan opetuksessa ja arvioinnissa tulee huomioida erityistarpeet. Oppilaan itsearviointi ja kuuleminen ovat tärkeitä asioita rehellinen, valmentava ja kannustava palaute kannustaa kokeilemaan omia rajojaan ja ylittämään itsensä. Eri tavoin liikuntaan motivoituvat oppilaat löytävät liikunnan eri keinoin moniarvoisuus on arvo sinänsä. Vuosiluokat 3-6 Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen Tavoitteet tukevat oppilaiden ikä- ja kehitystasoa koulun yleisten tavoitteiden mukaisesti. Perustaitojen vakiinnuttaminen, vastuun ottaminen ja osallistaminen kasvattavat paitsi liikunnalliseen elämäntapaan myös aktiiviseksi toimijaksi. Perusliikuntataidot opitaan alakoulussa, kuten myös turvalliset toimintatavat ja hygieniasta huolehtiminen. Lasta kuunnellaan osallistamalla ja kannustamalla parhaansa yrittäen. Psyykkistä toimintakykyä edistetään pitkäjännitteisillä tehtävillä ja tavoitteen asettelulla sekä kannustavalla ja ohjaavalla palautteella. Yhteisöllisyys ja itse-säätely ovat niitä asioita, joita liikunnan avulla opitaan. Move-mittaukset

5 on tervetullut toimintakykyarviointi, joka luo vuoropuhelua oppilaan, vanhempien, terveydenhoitajan ja koulun välillä. On hyvä luoda keinoja ja jatkumoa lapsen kehityksen seurantaan neuvolan jälkeen. Arviointi on haastava ja mahdollistava, kun paikallisten opetussuunnitelmien tavoitteet huomioidaan. Arvosana kahdeksan kriteerit ovat selvät ja arviointiperusteet ovat hyvin laajat. Tärkeää on myös T12 eli myönteisen palautteen antaminen, vaikka ei ihan joka tavoitetta saavuttaisikaan. 5 Vuosiluokat 7-9 Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen Murrosikä on koululaiselle haasteellisin aika liikkua. Opetuksen peruspohjaa koetellaan yläkoulussa ja omat haasteensa siihen tuo puberteetti, kaverisuhteet, pidemmät koulupäivät ja uudet kiinnostuksen kohteet. Yläkouluikä on monelle myös kriisin paikka harrastuksia mm. urheiluseuroissa lopetetaan. Minäkäsitys voi vaihdella, kaverien mielipiteet vaikuttavat enemmän kuin kodin. Soveltaminen antaa pätevälle opettajalle erilaisia mahdollisuuksia motivoida oppilaitaan. Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet mahdollistavat laajempaa ja itsenäisempää toimintaa ja tuo liikunnan oppiaineeseen uudenlaista kokemuksellisuutta eri liikuntamuotojen ja sovellusten kautta. Perustaitojen oppimisen jälkeen kasvatetaan oppilas itse kokemaan erilaisia liikuntamuotoja ja löytämään itselleen elämäntapa liikkumisesta. Yläkoulu mahdollistaa ryhmäytymisen uusin tavoin. Move-mittaukset antavat hyvän perusarvioinnin fyysisestä toimintakyvystä ja kannustaa kehittymään. Arvioinnissa puolestaan on positiivista se, että siinä kannustetaan ja kompensoidaan eri taitoja, joka saattaa myös kannustaa omalta osaltaan liikunnalliseen elämäntapaan. Opetussuunnitelman 2016 on perusopetuksen tavoitteiden ja erityisesti liikunnan opetuksen osalta onnistunut kokonaisuus. Suurin haaste on tavoitteiden viemisessä käytäntöön ja yhä edelleen käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Liikunnan opetussuunnitelman osalta, toteamme, että oppiaine ottaa oppilaan psyko-fyysisen sekä sosiaalisen kokonaiskehityksen huomioon ja antaa opettajalle uudenlaisia keinoja toteuttaa liikuntaa paikallisesti. Liikunnan soveltaminen omalta osaltaan pitää sisällään tuttujakin asioita, mutta tärkeintä on sovellusmahdollisuus silloin, kun perinteiset keinot eivät riitä. Liikunta OPS 2016 huomioi oppilaan psykofyysisenä, aktiivisena ja sosiaalisena toimijana. Koululiikuntaliitto KLL ry uskoo, että tällä uudistuksella kasvatetaan kouluissa liikuntamyönteisempiä ja terveisiin elämäntapoihin ohjautuvia koululaisia, joille liikkuminen aikuisena on yhtä luonnollista kuin se on sitä pienelle lapsellekin. Koululiikuntaliitto tukee myös Osaamiskeskus Opinkirjon lausumaa opetussuunnitelman perusteista. Helsingissä Koululiikuntaliitto KLL ry:n hallituksen puolesta Kristiina Jakobsson toiminnanjohtaja

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot