HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo 51 Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen 52 Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 53 Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 56 Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 57 Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 59 Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta 60 Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla 63 Syväjärven ylikulkusillan rakennustoimikunta Lausunto Aluehallinnon uudistamishankkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lyhytaikainen kassalaina, kuntatodistusohjelman nimellisarvon korottaminen 93

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 10:00-12:10 puheenjohtaja Toivanen Osmo 10:00-12:10 varapj. Hankkila Liisa 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Aira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Mira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Pertti 10:00-12:10 jäsen Keränen Taisto 10:00-12:10 jäsen Mulari Reetta 10:00-12:10 jäsen Niskanen Markku 10:00-12:10 jäsen Pesola Leila 10:00-12:10 jäsen Kemppainen Esa 10:00-12:10 kv:n puheenjohtaja Bäckman Markku 10:00-12:10 kv:n I varapj. Romppainen Mirja 10:00-12:10 kv:n II varapj. Keränen Heimo 10:00-12:10 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 10:00-12:10 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen 58 Mira Heikkinen Pertti Heikkinen

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 47 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 48 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mira Heikkinen ja Pertti Heikkinen ja varalla Taisto Keränen ja Reetta Mulari. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mira Heikkisen ja Pertti Heikkisen ja varalle Taisto Keräsen ja Reetta Mularin.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 49 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo KH 50 Pentti ja Hannele Repo ovat ilmoittaneet kirjeellään haluavansa ostaa lisämaata Hyrynsalmen kunnalta noin 674,96 neliömetriä. He tarjoavat lisämaasta 1,50 /m². Määräala (lii tekartta) sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa, Ky tö mäen kylässä, Jär virinne-nimisellä tilalla (Rn:o ). Mää rä ala on noin puolet Ukkohallan asemakaavan mukaisesta ton tista 1 kortte lissa 10. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja ra kennus tar kas taja p. (08) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy noin 674,96 ne liö metrin suuruisen liitekartan mukaisen mää räalan 1012,44 eurol la Pent ti ja Hannele Re vol le. Määräala si jaitsee Hyrynsal men kunnas sa, Ky tö mäen kylässä, Järvi rinne-nimi sellä tilalla (Rn:o ). Määräala on noin puolet Ukkohallan ase makaa van mukaisesta tontista 1 korttelissa 10. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen KH 51 Matti Manninen on neuvotellut Hyrynsalmen kunnan kanssa liittee nä ole van vuok ra so pi muk sen perustettavan yrityksen lukuun. Vuokra-aika al kaa ja jat kuu toistaiseksi. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kun nan ja perustettavan yrityksen/matti Mannisen välille laaditun vuok ra sopimuksen liitteen mukaisesti. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan lisäyksen päätösesitykseensä: Tämä päätös täytäntöön pannaan sen jälkeen kun perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma on valmis ja yritys on perustettu. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 52 Europarlamenttivaalit toimite taan sun nun tai na , en nak koää nes tys ko ti maassa , helluntaipäivänä sunnuntaina ennakkoäänestystä ei kuitenkaan vaalilain (714/1998) 48.2 :n mukaan toimiteta. Ulkomailla ennakkoäänestys on Vaalilain (714/1998) 9 : n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käytön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seuraavia seikkoja, joista useat mainitaan myös vaalilain muuttamista koskeneen hallituksen esityksen 1/2002 perusteluissa: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon äänestäjät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. 3. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 4. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 5. Ennakkoäänestystila saattaa olla sijoitettuna sellaiseen paikkaan, esimerkiksi kunnantaloon, kirjastoon tai postikonttoriin, jossa on myös muuta, paikan varsinaista toimintaa. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestyskopit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osasta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspai koista. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2009 Europarlamenttivaaleissa on kunnan talo liitteenä olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nes tyspaik ka na käytetään äänes tysau toa liit teenä ole van pysäh dys paik kaja ai ka taulusuunnitelman mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 77/04.042/2009 KH 53 Kainuussa on toiminut poikkihallinnollinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä, johon Kainuun kunnat, maakuntahallitus, sote- ja koulutuslautakunta ovat nimenneet edustajansa. Uuden valtuustokauden käynnistyttyä, maakunnallinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä esittää, että 1. Kainuun kunnat nimeävät edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään terveyden ja hyvinvoinnin val mistelu työ hön ja sen toi meen pa nosta huo lehti mi seen. 2. Kainuun kunnat nimeävät paikallisen poikkihallinnollisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh. (08) Kunnanhallitus nimeää edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään ja päättää nimetä paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän. Päätös: Kunnanhallitus nimesi maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään Hyrynsalmen kunnan edustajaksi Satu Laitisen. Lisäksi kunnanhallitus nimesi paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän, jonka jäseneksi ja koollekutsujaksi kunnanhallitus nimesi Satu Laitisen ja kun nan hal li tuk sen edus ta jaksi Mi ra Heikkisen. Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa ja ympäristölautakuntaa nimeämään edustajansa paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus 8/22.228/2009 KH 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry hakee Kainuun kunnilta avustusta yhdistyksen 15-vuotishistoriikin toimittamiseksi. Historiikin kolmensadan kappaleen kirjapainotyö maksaa noin euroa, myös historiikin toimitustyöstä muodostuu kustannuksia. Historiikki julkaistaan pidettävässä vuosijuhlassa. Kunnanhallituksen antaman vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpa no-oh jeen mukaan muut kuin talousarvioon sisältyvät avustukset käsitellään kunnanhallituksessa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta ei myönnäs avustusta Kai nuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n 15-vuotishistoriikin toimittamiskuluihin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 83/00.001/2009 KH 55 Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt Kainuun kunnilta lausuntoa kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista. Suomussalmen kunnan ja Kajaanin kaupungin edustajat ovat esittäneet neuvottelussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhe pal velujen kans sa, et tä ke hi tys vam mais ten las ten aa mu- ja il ta päi vätoiminnan jär jestä mis- ja mak suvel volli suus lin jat tai siin Kainuussa. Neuvottelussa ei päästy yksimieliseen näkemykseen asiassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se esittää seuraavaa: "Lautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain ja päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1. ja 2. -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksujen perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoidon välillä ei pystytä järjestämään koululaisten kuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjestävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetuskustannuksista." Lisätietoja asiassa antaa sivistyspalvelujen päällikkö p. (08) Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Hyrynsalmen sivistyslautakunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain (628/1998) mukaisena toimintana. Kunnalla on myös päätösvalta siinä, missä laajuudessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. Lautakunta on myös päättänyt toiminnasta perittävistä maksuista (SIV ). Opetushallituksen oh jei den mu kai ses ti kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetuk sia il ta päi vätoi min nas ta kotiin, mikäli oppilaille on tarjolla koulupäi vän jäl keen tar jolla kulje tus kotiin tai iltapäivätoimintaan. Kainuus-

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sa Kainuun maakunta -kuntayhtymälle kuuluu velvollisuus huolehtia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sää detyistä tehtävistä (laki Kainuun hallintokokeilusta 324/2003). Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia seuraavasti: Lähtökohtana voidaan pitää, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Tällöin ei ole kyseessä sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuva toiminta. Toiminnasta voidaan periä kunnan päättämä kk -maksu, enintään 80 euroa. Jos iltapäivähoito tai toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n 10 kohdan mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu maksutonta alle 16 -vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Kehitysvammaisten iltapäivähoito on erityishuolloksi katsottavaa toimintaa, jota kunnan sosiaalitoimen on järjestettävä tarvetta vastaava määrä. Koska kysymys on alle 16 -vuotiaalle kehitysvammaiselle annettavasta osittaisesta ylläpidosta, tulee iltapäivätoiminnan olla maksutonta. Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu päivä- ja iltapäivähoito on katsottava kehitysvammalain tarkoittamaksi hoidoksi ja huolenpidoksi, joka on toteutettava kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona. Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyy maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen kehitysvammaisten lasten kuljetusvastuusta, -järjestelyistä ja kustannusten jaosta. Ehdotus kehitysvammaisten perheiden toiminnan maksuttomuudesta on myös perusteltu. Hyrynsalmen kunnanhallitus katsoo, että kunnalla pitäisi olla oikeus periä kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. (Maksuttomuus myönnetään erityishuoltona ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä.) Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 3/00.001/2009 KH 56 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa men nessä viljeli jätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työ ryhmän lop pu rapor tista, MMM 2008:11. Nykytilanne Kainuussa on seuraava: Viljelijätukihallinnon hoitamiseksi Kainuun kunnat ovat jo nykyisin muodosta neet sopimuk senvaraisia yhteistoiminta-alueita. Nämä ovat Hyrynsalmi-Suo mussalmi (209 tilaa), Palta mo-puolanka-ristijärvi (210 tilaa). Sotkamolla on erikseen sopi mus Kuhmon ja Kajaanin kanssa (kaikissa yh teensä 560 tilaa). Vaala ostaa palve lut Siikalatvan kunnalta (Vaalassa 121 tilaa). Yhteensä Kai nuussa oli vuonna 2008 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen jät täneitä tiloja Jokaisessa Kainuun kunnassa on nykyisin yksi maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoi tava viran haltija. Vaala hoitaa tehtävän ostopalveluna Siikalatvan kun nalta. Lisäksi kunnissa on muuta maataloushallinnon tehtäviin osallistuvaa toimis tohenkilökuntaa. Kun nassa näitä tehtäviä hoitava viranhaltija tekee muita kin maa seudun kehittämiseen, kylätoimintaan ja kun tien yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi Suomussalmi, Puolanka ja Hyrynsalmi erottuvat muusta Kainuusta siinä, et tä ne kuuluvat poron hoitoalueeseen, jolloin huomattava osa ko ko naistyöpanok sesta käytetään nyky ään poroille aiheutuneiden vahinkojen ar viointiin. Kainuun kunnilla on yhteistyörakennelmat ja yhteistoiminta on pääosin järjestet ty koko maa kunnan kattavaksi toiminnaksi. Vaala suuntautuu kuitenkin mones sa yh teis työasiassa Poh jois-pohjanmaan suuntaan. Vähintään Kainuun kah deksan kun taa ovat mukana Kainuun hallintokokeilulain mukaisessa Kainuun maakunta -kun tayhtymässä, Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ja lähinnä hankehallin nointia hoita vassa elinkeinotoiminnan kehittämisyh tiössä Kainuun Etu Oy:ssä. Kainuussa toi mii myös kaksi leader-toimintaryhmää: Oulujär vi-leader käsittää Vaa lan, Palta mon, Puolangan ja Kajaanin; ja Kainuun Nais yrittäjyys Lea der toimii Suomussal men, Hyrynsal men, Ristijärven, Kuhmon ja Sotkamon alueella. Kainuu jakautuu Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukuntiin, joka on keinotekoinen eikä var sinkaan Ke hys-kainuun ole toiminnallinen. Myös Te-toimistot muodostavat oman aluejakonsa. Kuhmo ja Sotkamo muo dosta vat yhden, Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka toisen ja Kajaani, Risti järvi, Pal tamo ja Vaala kolman nen.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Loppuraportissaan työryhmä esittää, että paikallinen yh teistoiminta olisi organi soi tava kun tien yhteistoimintana kolmen yleisesti käytetyn yhteistoimintamallin pohjal ta: 1. Yksi kunta vastaa tehtävien hoitamisesta sopimuksen pohjalta. 2. Yksi kunta vastaa tehtä vien hoitamisesta yhteisen toimielimen ohjauksessa. 3. Teh tävien hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Esitykseen liittyvänä vaarana on, että pitkien etäisyyksien Kainuussa palvelujen keskittämi nen johtaa väistämättä niiden etääntymiseen asiakkaista. Lisäksi Kun tien maaseutuelinkei noviranomaiset ovat nykyisin hoitaneet muitakin kuin viljelijä tukihallintoon liittyviä tehtäviä. Jos he siirtyvät peruskunnista jonkin muun kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen, kun tiin ei jää heidän asiantuntemus taan maaseu dun kehittämis- ja kyläasioissa. Asiantuntijaviranhalti joiden poistu minen vaikeuttaa huomattavasti tehtävän paikal lista, sujuvaa suorittamista. Hyrynsalmen kunnanhallitus toteaa palvelujen järjestämisestä seuraavaa: - Palvelut tulee järjestää asiakaslähtöisesti siten, että viljelijöiden ei tarvitse hake musten takia tehdä useampia yli 100 kilometrin matkoja lähimpään palvelupis teeseen. Asiantuntevan henkilön tulee olla asiakkaiden tavattavissa kaikissa Kainuun kuntakeskuksissa. Asiakkaiden tulee saada palvelut henkilöltä, joka tuntee asiakkaan yritystoiminnan kokonaisuuden ja toimintaympäristön kyläyh teisössä. Palvelujen järjestämisessä tulee huomioida myös muiden maaseudun kehittämispalvelujen saavutettavuus. - Työryhmä ehdottaa, että erikseen määri teltävissä Lapin, Kainuun ja Poh jois-pohjanmaan pitkien etäisyyksien kunnissa voitaisiin poiketa tilamääriä ja henkilöstön määrää koskevista kriteereistä. Kaikille Kai nuun kunnille tulee myöntää poikkeus edellä mainittujen kriteerien osalta. - Kainuun etäisyyksillä ja nykyisillä tilamäärillä Kainuuseen on tarkoituksenmu kaista perustaa kaksi eril listä, yhteistoiminnassa toimivaa, yhteistoiminta-aluet ta. Toisen alueen voisivat muodostaa esimerkiksi Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo ja toisen Hyrynsalmi, Palta mo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi ja mahdolli sesti Vaala. (Vaalan nykyinen yhteistoiminta Siikalatvan kunnan kanssa kuiten kin jatkunee edelleen.) Ensin mainitulla alueella on 560 tilaa ja jälkimmäisellä 540 tilaa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen KH 57 Ympäristölautakunta on kokouksessaan esittänyt, että kunnanhallitus perustaisi työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää. Tällä hetkellä vähintään 1000 m:n pituiset asutut yksityistiet ja kiinteistöjen pää sytiet ovat kunnan kunnossapidossa. Kunta avustaa met rin mittaisia kiinteistön pääsyteitä 185 /km/asuttu kiinteistö talviai kaista kunnossapitovuotta kohden sekä 50 % toteutuneista kustan nuksista, mutta enintään 504 kesäkunnossapitovuotta kohden. Li säksi kunta avustaa loma-asunnon pääsyteitä 185 /km talvikunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 740. Avus tuksen edellytyksenä on, että asukas käyttää loma-asuntoaan ympä rivuotisena vakituise na asuntona ja on henkikirjoitettu ko. asuntoon. Kesäkunnossapitoa ei avusteta. Kolmivuotiset urakkasopimukset loppuvat aurauksen osalta kevään 2009 aurauskauden loppuun ja kone- ja kuljetustöiden osalta Koska sopimukset päättyvät, on järkevää suunnitella muutoksia tieavustusjärjestelmään. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p. (08) Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää ja nimeää edustajat työryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja nimesi työryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan puheenjohtajat ja kunnanrakennusmestarin, joka toimii työryhmän koollekutsujana.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 61/20.204/2009 KH 58 Kunnanvaltuusto on :ssä 84 myöntänyt Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle 2500 euroa korotonta lainaa työllistämiseen. Jatkoaikaa lainan takaisinmaksuun on myönnetty vuosittain kun nan val tuus ton päätöksellä siten, että takaisinmaksun eräpäivä on Kirkonkylän kyläyhdistys työllistää tällä hetkellä kylätalkkarin Iskun talolla. Hakemuksen mukaan yhdistyksellä on työllistämistarvetta, kos ka Iskun talon peruskorjaus on kesken. Yhdistys esittää että lainan takaisinmaksuaikaa jatkettaisiin siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuisi mennessä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n 2500 euron korottoman kassalainan takaisinmaksuun jatkoaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Mira Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta KH 59 Toimitusjohtaja Anja Heikkiselle on Kiinteistö Oy Ahma hakan hallitus myön tänyt eron toimi tusjohtajan tehtävistä lukien. Hallitus on kuitenkin päättä nyt, että Anja Heikki nen jatkaa (esimiehensä luvalla) toimi tusjohtajan tehtäviä saakka, koska toi mi tus johta jan tehtä vien jatkajasta ei ole voitu tehdä päätöstä; ja osakeyh tiöllä täy tyy olla toi mitusjohtaja. Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnan johtajan neu vottelemaan ja so pimaan Kiinteistö Oy Ahmahakan hallituk sen kans sa toimitusjohta jan teh tä vien hoi dosta ja niihin liit ty vistä jär jeste lyistä. Neu votteluja on käyty myös Ah mahakan toi mitusjohta jan ja teknisen osaston se kä hallin to-osaston elinkei nopalvelujen kanssa. Tältä pohjalta on laadittu liitteenä oleva sopimus Hy ryn sal men kunnan ja Kiinteistö Oy Ahmahakan välille. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p. (08) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanhallitus päätti että tämä päätös täytäntöönpannaan heti.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet KH 60 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimialaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta suo ritetut toimenpiteet. Myös aloitteen tekijälle ilmoitetaan suoritetut toi menpiteet. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n ja hallintosäännön 27 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloit teista on käsitelty loppuun. Vuoden 2008 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei valtuutettujen jättämiä aloitteita Keskeneräiset vuoden 2007 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei keskeneräisiä valtuutettujen jättämiä aloitteita Vuoden 2008 aikana jätetyt kuntalaisten aloitteet: Kuntalainen Riitta-Liisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen koskien Hyrynsalmen ja paikallisten nähtävyyksien saatavuudesta vierailla kielillä (mm. englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä) Toimenpiteet: Kuntatiedon ja nähtävyyksien opasinformaation kääntäminen vieraille kielille huomioidaan seuraavien matkailuhankkeiden suunnittelussa. Kuntalainen Lassi Juntunen on jättänyt aloitteen skeittialueen rakentamisesta. Toimenpiteet: Aloitteen perusteella Hyrynsalmen 4H-yhdistys on aloittanut skeittiradan rakentamishankkeen valmistelun yhdessä aloitteen tekijän ja Kainuun naisyrittäjyys Leader ry:n kanssa. Kuntalainen Martti Kyllönen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn tiedustelun koskien Asemanseudun sodanaikaista saksalaisten vankileirialuetta. Toimenpiteet: Aluearkkitehti valmistelee asiaa. Asiaa ei ole pidetty erityisen kiireelli se nä koska kohde sijaitsee kunnan omistamalla maa-alueella ja näin ollen kohde on hyvin kunnan tiedossa. Alueelle kohdistuvat toimenpiteet ovat välittömässä kunnan valvonnassa.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntalainen Marjokaisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn aloitteen lasten leikkipaikkojen ja koirapuiston rakentamisesta. Näihin asioihin liittyen on tullut erillisiä aloitteita jo aikaisemmin. Toimenpiteet: Lasten leikkipaikat on toteutettu vuoden 2008 aikana Muistotien varteen ja koi ra puis to se kä agility-alue Iskun talon läheisyyteen. Keskeneräiset aiemmin jätetyt kuntalaisten aloitteet: Nivan koulun 5A-luokka on jättänyt aloitteen Iston harjuun, Koskitien puolelle rakennettavasta pulkkamäestä. Toimenpiteet: Asia on annettu teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Liikenteeseen liittyvän vaarallisuuden vuoksi hanketta ei ole voitu toteuttaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - ei saapuneita pöytäkirjoja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa, Kuvaja Raimo Antero Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä, määräosa (2/10 osaa) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (2/10 osaa) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä määräosa (6/60) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (6/60) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Oravivaaran kylä, Paljakan koulu, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, Osuma, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, määräosa tilasta Kuusivaara, Kehityspäällikkö Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla KH 62 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion yhteydessä tämän vuoden investoinnit. Syväjärven siltahanke on budjetoitu talousarvioon kunnan netto-osuusperiaatteella : Hankkeen kustannusarvio euroa (alv 0 %) Hyrynsalmen kunnan osuus euroa Yksityisen rahoitusosuus euroa Avustus euroa Hankehakemuksen jättämisen jälkeen rahoittajan kanssa on käyty neuvotteluja ja hanketta on täsmennetty siten, että hankeen rahoitus rakentuu seuraavasti: Rahoitussuunnitelma sis.alv 22% Hakija Yh teensä Päätös Yhteensä EAKR ja valtio EAKR valtio kunta muu julkinen yksityinen Yhteensä Myönteinen rahoituspäätös edellyttää hankkeen hyvin nopeaa toteutusta ja maksatusta. Hankkeen maksatushakemus tulee jät tää rahoit tajalle viimeistään mennessä. Hankkeen kokonaisrahoitus on kasvanut euroon (sis. alv 22 %), josta Hyrynsalmen kunnan osuus on euroa (sis. alv 22 %), osuus ilman alvi:a ,00 euroa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että se hyväksyy Syväjärven ylikulkusiltahankeen rahoitusrakenteen muutoksen. Kunnanhallitus esittää kun nan valtuustolle, että hanke rahoitetaan ly hyt ai kai sella lai nanotolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot