HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo 51 Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen 52 Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 53 Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 56 Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 57 Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 59 Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta 60 Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla 63 Syväjärven ylikulkusillan rakennustoimikunta Lausunto Aluehallinnon uudistamishankkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lyhytaikainen kassalaina, kuntatodistusohjelman nimellisarvon korottaminen 93

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 10:00-12:10 puheenjohtaja Toivanen Osmo 10:00-12:10 varapj. Hankkila Liisa 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Aira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Mira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Pertti 10:00-12:10 jäsen Keränen Taisto 10:00-12:10 jäsen Mulari Reetta 10:00-12:10 jäsen Niskanen Markku 10:00-12:10 jäsen Pesola Leila 10:00-12:10 jäsen Kemppainen Esa 10:00-12:10 kv:n puheenjohtaja Bäckman Markku 10:00-12:10 kv:n I varapj. Romppainen Mirja 10:00-12:10 kv:n II varapj. Keränen Heimo 10:00-12:10 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 10:00-12:10 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen 58 Mira Heikkinen Pertti Heikkinen

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 47 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 48 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mira Heikkinen ja Pertti Heikkinen ja varalla Taisto Keränen ja Reetta Mulari. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mira Heikkisen ja Pertti Heikkisen ja varalle Taisto Keräsen ja Reetta Mularin.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 49 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo KH 50 Pentti ja Hannele Repo ovat ilmoittaneet kirjeellään haluavansa ostaa lisämaata Hyrynsalmen kunnalta noin 674,96 neliömetriä. He tarjoavat lisämaasta 1,50 /m². Määräala (lii tekartta) sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa, Ky tö mäen kylässä, Jär virinne-nimisellä tilalla (Rn:o ). Mää rä ala on noin puolet Ukkohallan asemakaavan mukaisesta ton tista 1 kortte lissa 10. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja ra kennus tar kas taja p. (08) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy noin 674,96 ne liö metrin suuruisen liitekartan mukaisen mää räalan 1012,44 eurol la Pent ti ja Hannele Re vol le. Määräala si jaitsee Hyrynsal men kunnas sa, Ky tö mäen kylässä, Järvi rinne-nimi sellä tilalla (Rn:o ). Määräala on noin puolet Ukkohallan ase makaa van mukaisesta tontista 1 korttelissa 10. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen KH 51 Matti Manninen on neuvotellut Hyrynsalmen kunnan kanssa liittee nä ole van vuok ra so pi muk sen perustettavan yrityksen lukuun. Vuokra-aika al kaa ja jat kuu toistaiseksi. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kun nan ja perustettavan yrityksen/matti Mannisen välille laaditun vuok ra sopimuksen liitteen mukaisesti. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan lisäyksen päätösesitykseensä: Tämä päätös täytäntöön pannaan sen jälkeen kun perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma on valmis ja yritys on perustettu. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 52 Europarlamenttivaalit toimite taan sun nun tai na , en nak koää nes tys ko ti maassa , helluntaipäivänä sunnuntaina ennakkoäänestystä ei kuitenkaan vaalilain (714/1998) 48.2 :n mukaan toimiteta. Ulkomailla ennakkoäänestys on Vaalilain (714/1998) 9 : n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käytön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seuraavia seikkoja, joista useat mainitaan myös vaalilain muuttamista koskeneen hallituksen esityksen 1/2002 perusteluissa: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon äänestäjät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. 3. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 4. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 5. Ennakkoäänestystila saattaa olla sijoitettuna sellaiseen paikkaan, esimerkiksi kunnantaloon, kirjastoon tai postikonttoriin, jossa on myös muuta, paikan varsinaista toimintaa. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestyskopit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osasta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspai koista. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2009 Europarlamenttivaaleissa on kunnan talo liitteenä olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nes tyspaik ka na käytetään äänes tysau toa liit teenä ole van pysäh dys paik kaja ai ka taulusuunnitelman mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 77/04.042/2009 KH 53 Kainuussa on toiminut poikkihallinnollinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä, johon Kainuun kunnat, maakuntahallitus, sote- ja koulutuslautakunta ovat nimenneet edustajansa. Uuden valtuustokauden käynnistyttyä, maakunnallinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä esittää, että 1. Kainuun kunnat nimeävät edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään terveyden ja hyvinvoinnin val mistelu työ hön ja sen toi meen pa nosta huo lehti mi seen. 2. Kainuun kunnat nimeävät paikallisen poikkihallinnollisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh. (08) Kunnanhallitus nimeää edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään ja päättää nimetä paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän. Päätös: Kunnanhallitus nimesi maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään Hyrynsalmen kunnan edustajaksi Satu Laitisen. Lisäksi kunnanhallitus nimesi paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän, jonka jäseneksi ja koollekutsujaksi kunnanhallitus nimesi Satu Laitisen ja kun nan hal li tuk sen edus ta jaksi Mi ra Heikkisen. Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa ja ympäristölautakuntaa nimeämään edustajansa paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus 8/22.228/2009 KH 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry hakee Kainuun kunnilta avustusta yhdistyksen 15-vuotishistoriikin toimittamiseksi. Historiikin kolmensadan kappaleen kirjapainotyö maksaa noin euroa, myös historiikin toimitustyöstä muodostuu kustannuksia. Historiikki julkaistaan pidettävässä vuosijuhlassa. Kunnanhallituksen antaman vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpa no-oh jeen mukaan muut kuin talousarvioon sisältyvät avustukset käsitellään kunnanhallituksessa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta ei myönnäs avustusta Kai nuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n 15-vuotishistoriikin toimittamiskuluihin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 83/00.001/2009 KH 55 Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt Kainuun kunnilta lausuntoa kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista. Suomussalmen kunnan ja Kajaanin kaupungin edustajat ovat esittäneet neuvottelussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhe pal velujen kans sa, et tä ke hi tys vam mais ten las ten aa mu- ja il ta päi vätoiminnan jär jestä mis- ja mak suvel volli suus lin jat tai siin Kainuussa. Neuvottelussa ei päästy yksimieliseen näkemykseen asiassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se esittää seuraavaa: "Lautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain ja päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1. ja 2. -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksujen perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoidon välillä ei pystytä järjestämään koululaisten kuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjestävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetuskustannuksista." Lisätietoja asiassa antaa sivistyspalvelujen päällikkö p. (08) Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Hyrynsalmen sivistyslautakunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain (628/1998) mukaisena toimintana. Kunnalla on myös päätösvalta siinä, missä laajuudessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. Lautakunta on myös päättänyt toiminnasta perittävistä maksuista (SIV ). Opetushallituksen oh jei den mu kai ses ti kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetuk sia il ta päi vätoi min nas ta kotiin, mikäli oppilaille on tarjolla koulupäi vän jäl keen tar jolla kulje tus kotiin tai iltapäivätoimintaan. Kainuus-

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sa Kainuun maakunta -kuntayhtymälle kuuluu velvollisuus huolehtia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sää detyistä tehtävistä (laki Kainuun hallintokokeilusta 324/2003). Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia seuraavasti: Lähtökohtana voidaan pitää, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Tällöin ei ole kyseessä sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuva toiminta. Toiminnasta voidaan periä kunnan päättämä kk -maksu, enintään 80 euroa. Jos iltapäivähoito tai toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n 10 kohdan mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu maksutonta alle 16 -vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Kehitysvammaisten iltapäivähoito on erityishuolloksi katsottavaa toimintaa, jota kunnan sosiaalitoimen on järjestettävä tarvetta vastaava määrä. Koska kysymys on alle 16 -vuotiaalle kehitysvammaiselle annettavasta osittaisesta ylläpidosta, tulee iltapäivätoiminnan olla maksutonta. Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu päivä- ja iltapäivähoito on katsottava kehitysvammalain tarkoittamaksi hoidoksi ja huolenpidoksi, joka on toteutettava kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona. Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyy maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen kehitysvammaisten lasten kuljetusvastuusta, -järjestelyistä ja kustannusten jaosta. Ehdotus kehitysvammaisten perheiden toiminnan maksuttomuudesta on myös perusteltu. Hyrynsalmen kunnanhallitus katsoo, että kunnalla pitäisi olla oikeus periä kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. (Maksuttomuus myönnetään erityishuoltona ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä.) Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 3/00.001/2009 KH 56 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa men nessä viljeli jätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työ ryhmän lop pu rapor tista, MMM 2008:11. Nykytilanne Kainuussa on seuraava: Viljelijätukihallinnon hoitamiseksi Kainuun kunnat ovat jo nykyisin muodosta neet sopimuk senvaraisia yhteistoiminta-alueita. Nämä ovat Hyrynsalmi-Suo mussalmi (209 tilaa), Palta mo-puolanka-ristijärvi (210 tilaa). Sotkamolla on erikseen sopi mus Kuhmon ja Kajaanin kanssa (kaikissa yh teensä 560 tilaa). Vaala ostaa palve lut Siikalatvan kunnalta (Vaalassa 121 tilaa). Yhteensä Kai nuussa oli vuonna 2008 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen jät täneitä tiloja Jokaisessa Kainuun kunnassa on nykyisin yksi maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoi tava viran haltija. Vaala hoitaa tehtävän ostopalveluna Siikalatvan kun nalta. Lisäksi kunnissa on muuta maataloushallinnon tehtäviin osallistuvaa toimis tohenkilökuntaa. Kun nassa näitä tehtäviä hoitava viranhaltija tekee muita kin maa seudun kehittämiseen, kylätoimintaan ja kun tien yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi Suomussalmi, Puolanka ja Hyrynsalmi erottuvat muusta Kainuusta siinä, et tä ne kuuluvat poron hoitoalueeseen, jolloin huomattava osa ko ko naistyöpanok sesta käytetään nyky ään poroille aiheutuneiden vahinkojen ar viointiin. Kainuun kunnilla on yhteistyörakennelmat ja yhteistoiminta on pääosin järjestet ty koko maa kunnan kattavaksi toiminnaksi. Vaala suuntautuu kuitenkin mones sa yh teis työasiassa Poh jois-pohjanmaan suuntaan. Vähintään Kainuun kah deksan kun taa ovat mukana Kainuun hallintokokeilulain mukaisessa Kainuun maakunta -kun tayhtymässä, Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ja lähinnä hankehallin nointia hoita vassa elinkeinotoiminnan kehittämisyh tiössä Kainuun Etu Oy:ssä. Kainuussa toi mii myös kaksi leader-toimintaryhmää: Oulujär vi-leader käsittää Vaa lan, Palta mon, Puolangan ja Kajaanin; ja Kainuun Nais yrittäjyys Lea der toimii Suomussal men, Hyrynsal men, Ristijärven, Kuhmon ja Sotkamon alueella. Kainuu jakautuu Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukuntiin, joka on keinotekoinen eikä var sinkaan Ke hys-kainuun ole toiminnallinen. Myös Te-toimistot muodostavat oman aluejakonsa. Kuhmo ja Sotkamo muo dosta vat yhden, Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka toisen ja Kajaani, Risti järvi, Pal tamo ja Vaala kolman nen.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Loppuraportissaan työryhmä esittää, että paikallinen yh teistoiminta olisi organi soi tava kun tien yhteistoimintana kolmen yleisesti käytetyn yhteistoimintamallin pohjal ta: 1. Yksi kunta vastaa tehtävien hoitamisesta sopimuksen pohjalta. 2. Yksi kunta vastaa tehtä vien hoitamisesta yhteisen toimielimen ohjauksessa. 3. Teh tävien hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Esitykseen liittyvänä vaarana on, että pitkien etäisyyksien Kainuussa palvelujen keskittämi nen johtaa väistämättä niiden etääntymiseen asiakkaista. Lisäksi Kun tien maaseutuelinkei noviranomaiset ovat nykyisin hoitaneet muitakin kuin viljelijä tukihallintoon liittyviä tehtäviä. Jos he siirtyvät peruskunnista jonkin muun kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen, kun tiin ei jää heidän asiantuntemus taan maaseu dun kehittämis- ja kyläasioissa. Asiantuntijaviranhalti joiden poistu minen vaikeuttaa huomattavasti tehtävän paikal lista, sujuvaa suorittamista. Hyrynsalmen kunnanhallitus toteaa palvelujen järjestämisestä seuraavaa: - Palvelut tulee järjestää asiakaslähtöisesti siten, että viljelijöiden ei tarvitse hake musten takia tehdä useampia yli 100 kilometrin matkoja lähimpään palvelupis teeseen. Asiantuntevan henkilön tulee olla asiakkaiden tavattavissa kaikissa Kainuun kuntakeskuksissa. Asiakkaiden tulee saada palvelut henkilöltä, joka tuntee asiakkaan yritystoiminnan kokonaisuuden ja toimintaympäristön kyläyh teisössä. Palvelujen järjestämisessä tulee huomioida myös muiden maaseudun kehittämispalvelujen saavutettavuus. - Työryhmä ehdottaa, että erikseen määri teltävissä Lapin, Kainuun ja Poh jois-pohjanmaan pitkien etäisyyksien kunnissa voitaisiin poiketa tilamääriä ja henkilöstön määrää koskevista kriteereistä. Kaikille Kai nuun kunnille tulee myöntää poikkeus edellä mainittujen kriteerien osalta. - Kainuun etäisyyksillä ja nykyisillä tilamäärillä Kainuuseen on tarkoituksenmu kaista perustaa kaksi eril listä, yhteistoiminnassa toimivaa, yhteistoiminta-aluet ta. Toisen alueen voisivat muodostaa esimerkiksi Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo ja toisen Hyrynsalmi, Palta mo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi ja mahdolli sesti Vaala. (Vaalan nykyinen yhteistoiminta Siikalatvan kunnan kanssa kuiten kin jatkunee edelleen.) Ensin mainitulla alueella on 560 tilaa ja jälkimmäisellä 540 tilaa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen KH 57 Ympäristölautakunta on kokouksessaan esittänyt, että kunnanhallitus perustaisi työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää. Tällä hetkellä vähintään 1000 m:n pituiset asutut yksityistiet ja kiinteistöjen pää sytiet ovat kunnan kunnossapidossa. Kunta avustaa met rin mittaisia kiinteistön pääsyteitä 185 /km/asuttu kiinteistö talviai kaista kunnossapitovuotta kohden sekä 50 % toteutuneista kustan nuksista, mutta enintään 504 kesäkunnossapitovuotta kohden. Li säksi kunta avustaa loma-asunnon pääsyteitä 185 /km talvikunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 740. Avus tuksen edellytyksenä on, että asukas käyttää loma-asuntoaan ympä rivuotisena vakituise na asuntona ja on henkikirjoitettu ko. asuntoon. Kesäkunnossapitoa ei avusteta. Kolmivuotiset urakkasopimukset loppuvat aurauksen osalta kevään 2009 aurauskauden loppuun ja kone- ja kuljetustöiden osalta Koska sopimukset päättyvät, on järkevää suunnitella muutoksia tieavustusjärjestelmään. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p. (08) Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää ja nimeää edustajat työryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja nimesi työryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan puheenjohtajat ja kunnanrakennusmestarin, joka toimii työryhmän koollekutsujana.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 61/20.204/2009 KH 58 Kunnanvaltuusto on :ssä 84 myöntänyt Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle 2500 euroa korotonta lainaa työllistämiseen. Jatkoaikaa lainan takaisinmaksuun on myönnetty vuosittain kun nan val tuus ton päätöksellä siten, että takaisinmaksun eräpäivä on Kirkonkylän kyläyhdistys työllistää tällä hetkellä kylätalkkarin Iskun talolla. Hakemuksen mukaan yhdistyksellä on työllistämistarvetta, kos ka Iskun talon peruskorjaus on kesken. Yhdistys esittää että lainan takaisinmaksuaikaa jatkettaisiin siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuisi mennessä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n 2500 euron korottoman kassalainan takaisinmaksuun jatkoaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Mira Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta KH 59 Toimitusjohtaja Anja Heikkiselle on Kiinteistö Oy Ahma hakan hallitus myön tänyt eron toimi tusjohtajan tehtävistä lukien. Hallitus on kuitenkin päättä nyt, että Anja Heikki nen jatkaa (esimiehensä luvalla) toimi tusjohtajan tehtäviä saakka, koska toi mi tus johta jan tehtä vien jatkajasta ei ole voitu tehdä päätöstä; ja osakeyh tiöllä täy tyy olla toi mitusjohtaja. Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnan johtajan neu vottelemaan ja so pimaan Kiinteistö Oy Ahmahakan hallituk sen kans sa toimitusjohta jan teh tä vien hoi dosta ja niihin liit ty vistä jär jeste lyistä. Neu votteluja on käyty myös Ah mahakan toi mitusjohta jan ja teknisen osaston se kä hallin to-osaston elinkei nopalvelujen kanssa. Tältä pohjalta on laadittu liitteenä oleva sopimus Hy ryn sal men kunnan ja Kiinteistö Oy Ahmahakan välille. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p. (08) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanhallitus päätti että tämä päätös täytäntöönpannaan heti.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet KH 60 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimialaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta suo ritetut toimenpiteet. Myös aloitteen tekijälle ilmoitetaan suoritetut toi menpiteet. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n ja hallintosäännön 27 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloit teista on käsitelty loppuun. Vuoden 2008 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei valtuutettujen jättämiä aloitteita Keskeneräiset vuoden 2007 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei keskeneräisiä valtuutettujen jättämiä aloitteita Vuoden 2008 aikana jätetyt kuntalaisten aloitteet: Kuntalainen Riitta-Liisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen koskien Hyrynsalmen ja paikallisten nähtävyyksien saatavuudesta vierailla kielillä (mm. englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä) Toimenpiteet: Kuntatiedon ja nähtävyyksien opasinformaation kääntäminen vieraille kielille huomioidaan seuraavien matkailuhankkeiden suunnittelussa. Kuntalainen Lassi Juntunen on jättänyt aloitteen skeittialueen rakentamisesta. Toimenpiteet: Aloitteen perusteella Hyrynsalmen 4H-yhdistys on aloittanut skeittiradan rakentamishankkeen valmistelun yhdessä aloitteen tekijän ja Kainuun naisyrittäjyys Leader ry:n kanssa. Kuntalainen Martti Kyllönen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn tiedustelun koskien Asemanseudun sodanaikaista saksalaisten vankileirialuetta. Toimenpiteet: Aluearkkitehti valmistelee asiaa. Asiaa ei ole pidetty erityisen kiireelli se nä koska kohde sijaitsee kunnan omistamalla maa-alueella ja näin ollen kohde on hyvin kunnan tiedossa. Alueelle kohdistuvat toimenpiteet ovat välittömässä kunnan valvonnassa.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntalainen Marjokaisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn aloitteen lasten leikkipaikkojen ja koirapuiston rakentamisesta. Näihin asioihin liittyen on tullut erillisiä aloitteita jo aikaisemmin. Toimenpiteet: Lasten leikkipaikat on toteutettu vuoden 2008 aikana Muistotien varteen ja koi ra puis to se kä agility-alue Iskun talon läheisyyteen. Keskeneräiset aiemmin jätetyt kuntalaisten aloitteet: Nivan koulun 5A-luokka on jättänyt aloitteen Iston harjuun, Koskitien puolelle rakennettavasta pulkkamäestä. Toimenpiteet: Asia on annettu teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Liikenteeseen liittyvän vaarallisuuden vuoksi hanketta ei ole voitu toteuttaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - ei saapuneita pöytäkirjoja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa, Kuvaja Raimo Antero Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä, määräosa (2/10 osaa) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (2/10 osaa) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä määräosa (6/60) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (6/60) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Oravivaaran kylä, Paljakan koulu, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, Osuma, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, määräosa tilasta Kuusivaara, Kehityspäällikkö Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla KH 62 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion yhteydessä tämän vuoden investoinnit. Syväjärven siltahanke on budjetoitu talousarvioon kunnan netto-osuusperiaatteella : Hankkeen kustannusarvio euroa (alv 0 %) Hyrynsalmen kunnan osuus euroa Yksityisen rahoitusosuus euroa Avustus euroa Hankehakemuksen jättämisen jälkeen rahoittajan kanssa on käyty neuvotteluja ja hanketta on täsmennetty siten, että hankeen rahoitus rakentuu seuraavasti: Rahoitussuunnitelma sis.alv 22% Hakija Yh teensä Päätös Yhteensä EAKR ja valtio EAKR valtio kunta muu julkinen yksityinen Yhteensä Myönteinen rahoituspäätös edellyttää hankkeen hyvin nopeaa toteutusta ja maksatusta. Hankkeen maksatushakemus tulee jät tää rahoit tajalle viimeistään mennessä. Hankkeen kokonaisrahoitus on kasvanut euroon (sis. alv 22 %), josta Hyrynsalmen kunnan osuus on euroa (sis. alv 22 %), osuus ilman alvi:a ,00 euroa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että se hyväksyy Syväjärven ylikulkusiltahankeen rahoitusrakenteen muutoksen. Kunnanhallitus esittää kun nan valtuustolle, että hanke rahoitetaan ly hyt ai kai sella lai nanotolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 06.02.2012 klo 10:00-12:10 Paikka Kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 211

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 211 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 211 Kunnanhallitus 02.06.2009 AIKA 02.06.2009 klo 12:00-13:55 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot