HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo 51 Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen 52 Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 53 Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 56 Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 57 Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 59 Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta 60 Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla 63 Syväjärven ylikulkusillan rakennustoimikunta Lausunto Aluehallinnon uudistamishankkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lyhytaikainen kassalaina, kuntatodistusohjelman nimellisarvon korottaminen 93

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 10:00-12:10 puheenjohtaja Toivanen Osmo 10:00-12:10 varapj. Hankkila Liisa 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Aira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Mira 10:00-12:10 jäsen Heikkinen Pertti 10:00-12:10 jäsen Keränen Taisto 10:00-12:10 jäsen Mulari Reetta 10:00-12:10 jäsen Niskanen Markku 10:00-12:10 jäsen Pesola Leila 10:00-12:10 jäsen Kemppainen Esa 10:00-12:10 kv:n puheenjohtaja Bäckman Markku 10:00-12:10 kv:n I varapj. Romppainen Mirja 10:00-12:10 kv:n II varapj. Keränen Heimo 10:00-12:10 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 10:00-12:10 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen 58 Mira Heikkinen Pertti Heikkinen

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 47 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 48 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mira Heikkinen ja Pertti Heikkinen ja varalla Taisto Keränen ja Reetta Mulari. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mira Heikkisen ja Pertti Heikkisen ja varalle Taisto Keräsen ja Reetta Mularin.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 49 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lisämaan myynti, Ukkohallan asemakaava-alue, Pentti ja Hannele Repo KH 50 Pentti ja Hannele Repo ovat ilmoittaneet kirjeellään haluavansa ostaa lisämaata Hyrynsalmen kunnalta noin 674,96 neliömetriä. He tarjoavat lisämaasta 1,50 /m². Määräala (lii tekartta) sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa, Ky tö mäen kylässä, Jär virinne-nimisellä tilalla (Rn:o ). Mää rä ala on noin puolet Ukkohallan asemakaavan mukaisesta ton tista 1 kortte lissa 10. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja ra kennus tar kas taja p. (08) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy noin 674,96 ne liö metrin suuruisen liitekartan mukaisen mää räalan 1012,44 eurol la Pent ti ja Hannele Re vol le. Määräala si jaitsee Hyrynsal men kunnas sa, Ky tö mäen kylässä, Järvi rinne-nimi sellä tilalla (Rn:o ). Määräala on noin puolet Ukkohallan ase makaa van mukaisesta tontista 1 korttelissa 10. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Teollisuustilan vuokrasopimus perustettavan yrityksen lukuun/ Matti Manninen KH 51 Matti Manninen on neuvotellut Hyrynsalmen kunnan kanssa liittee nä ole van vuok ra so pi muk sen perustettavan yrityksen lukuun. Vuokra-aika al kaa ja jat kuu toistaiseksi. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kun nan ja perustettavan yrityksen/matti Mannisen välille laaditun vuok ra sopimuksen liitteen mukaisesti. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan lisäyksen päätösesitykseensä: Tämä päätös täytäntöön pannaan sen jälkeen kun perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma on valmis ja yritys on perustettu. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: Yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 52 Europarlamenttivaalit toimite taan sun nun tai na , en nak koää nes tys ko ti maassa , helluntaipäivänä sunnuntaina ennakkoäänestystä ei kuitenkaan vaalilain (714/1998) 48.2 :n mukaan toimiteta. Ulkomailla ennakkoäänestys on Vaalilain (714/1998) 9 : n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käytön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seuraavia seikkoja, joista useat mainitaan myös vaalilain muuttamista koskeneen hallituksen esityksen 1/2002 perusteluissa: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon äänestäjät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. 3. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 4. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 5. Ennakkoäänestystila saattaa olla sijoitettuna sellaiseen paikkaan, esimerkiksi kunnantaloon, kirjastoon tai postikonttoriin, jossa on myös muuta, paikan varsinaista toimintaa. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestyskopit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osasta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspai koista. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2009 Europarlamenttivaaleissa on kunnan talo liitteenä olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nes tyspaik ka na käytetään äänes tysau toa liit teenä ole van pysäh dys paik kaja ai ka taulusuunnitelman mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään ja paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän nimeäminen 77/04.042/2009 KH 53 Kainuussa on toiminut poikkihallinnollinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä, johon Kainuun kunnat, maakuntahallitus, sote- ja koulutuslautakunta ovat nimenneet edustajansa. Uuden valtuustokauden käynnistyttyä, maakunnallinen terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä esittää, että 1. Kainuun kunnat nimeävät edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään terveyden ja hyvinvoinnin val mistelu työ hön ja sen toi meen pa nosta huo lehti mi seen. 2. Kainuun kunnat nimeävät paikallisen poikkihallinnollisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh. (08) Kunnanhallitus nimeää edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään ja päättää nimetä paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän. Päätös: Kunnanhallitus nimesi maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään Hyrynsalmen kunnan edustajaksi Satu Laitisen. Lisäksi kunnanhallitus nimesi paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmän, jonka jäseneksi ja koollekutsujaksi kunnanhallitus nimesi Satu Laitisen ja kun nan hal li tuk sen edus ta jaksi Mi ra Heikkisen. Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa ja ympäristölautakuntaa nimeämään edustajansa paikallisen Terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n avustushakemus 8/22.228/2009 KH 54 Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry hakee Kainuun kunnilta avustusta yhdistyksen 15-vuotishistoriikin toimittamiseksi. Historiikin kolmensadan kappaleen kirjapainotyö maksaa noin euroa, myös historiikin toimitustyöstä muodostuu kustannuksia. Historiikki julkaistaan pidettävässä vuosijuhlassa. Kunnanhallituksen antaman vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpa no-oh jeen mukaan muut kuin talousarvioon sisältyvät avustukset käsitellään kunnanhallituksessa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh. (08) Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta ei myönnäs avustusta Kai nuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n 15-vuotishistoriikin toimittamiskuluihin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista 83/00.001/2009 KH 55 Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt Kainuun kunnilta lausuntoa kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja perittävistä asiakasmaksuista. Suomussalmen kunnan ja Kajaanin kaupungin edustajat ovat esittäneet neuvottelussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhe pal velujen kans sa, et tä ke hi tys vam mais ten las ten aa mu- ja il ta päi vätoiminnan jär jestä mis- ja mak suvel volli suus lin jat tai siin Kainuussa. Neuvottelussa ei päästy yksimieliseen näkemykseen asiassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se esittää seuraavaa: "Lautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain ja päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1. ja 2. -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksujen perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoidon välillä ei pystytä järjestämään koululaisten kuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjestävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetuskustannuksista." Lisätietoja asiassa antaa sivistyspalvelujen päällikkö p. (08) Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Hyrynsalmen sivistyslautakunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain (628/1998) mukaisena toimintana. Kunnalla on myös päätösvalta siinä, missä laajuudessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. Lautakunta on myös päättänyt toiminnasta perittävistä maksuista (SIV ). Opetushallituksen oh jei den mu kai ses ti kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetuk sia il ta päi vätoi min nas ta kotiin, mikäli oppilaille on tarjolla koulupäi vän jäl keen tar jolla kulje tus kotiin tai iltapäivätoimintaan. Kainuus-

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sa Kainuun maakunta -kuntayhtymälle kuuluu velvollisuus huolehtia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sää detyistä tehtävistä (laki Kainuun hallintokokeilusta 324/2003). Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia seuraavasti: Lähtökohtana voidaan pitää, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Tällöin ei ole kyseessä sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuva toiminta. Toiminnasta voidaan periä kunnan päättämä kk -maksu, enintään 80 euroa. Jos iltapäivähoito tai toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n 10 kohdan mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu maksutonta alle 16 -vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Kehitysvammaisten iltapäivähoito on erityishuolloksi katsottavaa toimintaa, jota kunnan sosiaalitoimen on järjestettävä tarvetta vastaava määrä. Koska kysymys on alle 16 -vuotiaalle kehitysvammaiselle annettavasta osittaisesta ylläpidosta, tulee iltapäivätoiminnan olla maksutonta. Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu päivä- ja iltapäivähoito on katsottava kehitysvammalain tarkoittamaksi hoidoksi ja huolenpidoksi, joka on toteutettava kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona. Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyy maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen kehitysvammaisten lasten kuljetusvastuusta, -järjestelyistä ja kustannusten jaosta. Ehdotus kehitysvammaisten perheiden toiminnan maksuttomuudesta on myös perusteltu. Hyrynsalmen kunnanhallitus katsoo, että kunnalla pitäisi olla oikeus periä kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. (Maksuttomuus myönnetään erityishuoltona ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä.) Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista 3/00.001/2009 KH 56 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa men nessä viljeli jätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työ ryhmän lop pu rapor tista, MMM 2008:11. Nykytilanne Kainuussa on seuraava: Viljelijätukihallinnon hoitamiseksi Kainuun kunnat ovat jo nykyisin muodosta neet sopimuk senvaraisia yhteistoiminta-alueita. Nämä ovat Hyrynsalmi-Suo mussalmi (209 tilaa), Palta mo-puolanka-ristijärvi (210 tilaa). Sotkamolla on erikseen sopi mus Kuhmon ja Kajaanin kanssa (kaikissa yh teensä 560 tilaa). Vaala ostaa palve lut Siikalatvan kunnalta (Vaalassa 121 tilaa). Yhteensä Kai nuussa oli vuonna 2008 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen jät täneitä tiloja Jokaisessa Kainuun kunnassa on nykyisin yksi maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoi tava viran haltija. Vaala hoitaa tehtävän ostopalveluna Siikalatvan kun nalta. Lisäksi kunnissa on muuta maataloushallinnon tehtäviin osallistuvaa toimis tohenkilökuntaa. Kun nassa näitä tehtäviä hoitava viranhaltija tekee muita kin maa seudun kehittämiseen, kylätoimintaan ja kun tien yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi Suomussalmi, Puolanka ja Hyrynsalmi erottuvat muusta Kainuusta siinä, et tä ne kuuluvat poron hoitoalueeseen, jolloin huomattava osa ko ko naistyöpanok sesta käytetään nyky ään poroille aiheutuneiden vahinkojen ar viointiin. Kainuun kunnilla on yhteistyörakennelmat ja yhteistoiminta on pääosin järjestet ty koko maa kunnan kattavaksi toiminnaksi. Vaala suuntautuu kuitenkin mones sa yh teis työasiassa Poh jois-pohjanmaan suuntaan. Vähintään Kainuun kah deksan kun taa ovat mukana Kainuun hallintokokeilulain mukaisessa Kainuun maakunta -kun tayhtymässä, Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ja lähinnä hankehallin nointia hoita vassa elinkeinotoiminnan kehittämisyh tiössä Kainuun Etu Oy:ssä. Kainuussa toi mii myös kaksi leader-toimintaryhmää: Oulujär vi-leader käsittää Vaa lan, Palta mon, Puolangan ja Kajaanin; ja Kainuun Nais yrittäjyys Lea der toimii Suomussal men, Hyrynsal men, Ristijärven, Kuhmon ja Sotkamon alueella. Kainuu jakautuu Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukuntiin, joka on keinotekoinen eikä var sinkaan Ke hys-kainuun ole toiminnallinen. Myös Te-toimistot muodostavat oman aluejakonsa. Kuhmo ja Sotkamo muo dosta vat yhden, Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka toisen ja Kajaani, Risti järvi, Pal tamo ja Vaala kolman nen.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Loppuraportissaan työryhmä esittää, että paikallinen yh teistoiminta olisi organi soi tava kun tien yhteistoimintana kolmen yleisesti käytetyn yhteistoimintamallin pohjal ta: 1. Yksi kunta vastaa tehtävien hoitamisesta sopimuksen pohjalta. 2. Yksi kunta vastaa tehtä vien hoitamisesta yhteisen toimielimen ohjauksessa. 3. Teh tävien hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Esitykseen liittyvänä vaarana on, että pitkien etäisyyksien Kainuussa palvelujen keskittämi nen johtaa väistämättä niiden etääntymiseen asiakkaista. Lisäksi Kun tien maaseutuelinkei noviranomaiset ovat nykyisin hoitaneet muitakin kuin viljelijä tukihallintoon liittyviä tehtäviä. Jos he siirtyvät peruskunnista jonkin muun kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen, kun tiin ei jää heidän asiantuntemus taan maaseu dun kehittämis- ja kyläasioissa. Asiantuntijaviranhalti joiden poistu minen vaikeuttaa huomattavasti tehtävän paikal lista, sujuvaa suorittamista. Hyrynsalmen kunnanhallitus toteaa palvelujen järjestämisestä seuraavaa: - Palvelut tulee järjestää asiakaslähtöisesti siten, että viljelijöiden ei tarvitse hake musten takia tehdä useampia yli 100 kilometrin matkoja lähimpään palvelupis teeseen. Asiantuntevan henkilön tulee olla asiakkaiden tavattavissa kaikissa Kainuun kuntakeskuksissa. Asiakkaiden tulee saada palvelut henkilöltä, joka tuntee asiakkaan yritystoiminnan kokonaisuuden ja toimintaympäristön kyläyh teisössä. Palvelujen järjestämisessä tulee huomioida myös muiden maaseudun kehittämispalvelujen saavutettavuus. - Työryhmä ehdottaa, että erikseen määri teltävissä Lapin, Kainuun ja Poh jois-pohjanmaan pitkien etäisyyksien kunnissa voitaisiin poiketa tilamääriä ja henkilöstön määrää koskevista kriteereistä. Kaikille Kai nuun kunnille tulee myöntää poikkeus edellä mainittujen kriteerien osalta. - Kainuun etäisyyksillä ja nykyisillä tilamäärillä Kainuuseen on tarkoituksenmu kaista perustaa kaksi eril listä, yhteistoiminnassa toimivaa, yhteistoiminta-aluet ta. Toisen alueen voisivat muodostaa esimerkiksi Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo ja toisen Hyrynsalmi, Palta mo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi ja mahdolli sesti Vaala. (Vaalan nykyinen yhteistoiminta Siikalatvan kunnan kanssa kuiten kin jatkunee edelleen.) Ensin mainitulla alueella on 560 tilaa ja jälkimmäisellä 540 tilaa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tieavustusjärjestelmä, työryhmän perustaminen KH 57 Ympäristölautakunta on kokouksessaan esittänyt, että kunnanhallitus perustaisi työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää. Tällä hetkellä vähintään 1000 m:n pituiset asutut yksityistiet ja kiinteistöjen pää sytiet ovat kunnan kunnossapidossa. Kunta avustaa met rin mittaisia kiinteistön pääsyteitä 185 /km/asuttu kiinteistö talviai kaista kunnossapitovuotta kohden sekä 50 % toteutuneista kustan nuksista, mutta enintään 504 kesäkunnossapitovuotta kohden. Li säksi kunta avustaa loma-asunnon pääsyteitä 185 /km talvikunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 740. Avus tuksen edellytyksenä on, että asukas käyttää loma-asuntoaan ympä rivuotisena vakituise na asuntona ja on henkikirjoitettu ko. asuntoon. Kesäkunnossapitoa ei avusteta. Kolmivuotiset urakkasopimukset loppuvat aurauksen osalta kevään 2009 aurauskauden loppuun ja kone- ja kuljetustöiden osalta Koska sopimukset päättyvät, on järkevää suunnitella muutoksia tieavustusjärjestelmään. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p. (08) Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän valmistelemaan tieavustusjärjestelmää ja nimeää edustajat työryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ja nimesi työryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan puheenjohtajat ja kunnanrakennusmestarin, joka toimii työryhmän koollekutsujana.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 61/20.204/2009 KH 58 Kunnanvaltuusto on :ssä 84 myöntänyt Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle 2500 euroa korotonta lainaa työllistämiseen. Jatkoaikaa lainan takaisinmaksuun on myönnetty vuosittain kun nan val tuus ton päätöksellä siten, että takaisinmaksun eräpäivä on Kirkonkylän kyläyhdistys työllistää tällä hetkellä kylätalkkarin Iskun talolla. Hakemuksen mukaan yhdistyksellä on työllistämistarvetta, kos ka Iskun talon peruskorjaus on kesken. Yhdistys esittää että lainan takaisinmaksuaikaa jatkettaisiin siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuisi mennessä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n 2500 euron korottoman kassalainan takaisinmaksuun jatkoaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Mira Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Sopimus Kiinteistö Oy Ahmahakan isännöintitehtävien hoitamisesta KH 59 Toimitusjohtaja Anja Heikkiselle on Kiinteistö Oy Ahma hakan hallitus myön tänyt eron toimi tusjohtajan tehtävistä lukien. Hallitus on kuitenkin päättä nyt, että Anja Heikki nen jatkaa (esimiehensä luvalla) toimi tusjohtajan tehtäviä saakka, koska toi mi tus johta jan tehtä vien jatkajasta ei ole voitu tehdä päätöstä; ja osakeyh tiöllä täy tyy olla toi mitusjohtaja. Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnan johtajan neu vottelemaan ja so pimaan Kiinteistö Oy Ahmahakan hallituk sen kans sa toimitusjohta jan teh tä vien hoi dosta ja niihin liit ty vistä jär jeste lyistä. Neu votteluja on käyty myös Ah mahakan toi mitusjohta jan ja teknisen osaston se kä hallin to-osaston elinkei nopalvelujen kanssa. Tältä pohjalta on laadittu liitteenä oleva sopimus Hy ryn sal men kunnan ja Kiinteistö Oy Ahmahakan välille. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p. (08) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanhallitus päätti että tämä päätös täytäntöönpannaan heti.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Vuoden 2008 aikana tehdyt aloitteet KH 60 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimialaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta suo ritetut toimenpiteet. Myös aloitteen tekijälle ilmoitetaan suoritetut toi menpiteet. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n ja hallintosäännön 27 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloit teista on käsitelty loppuun. Vuoden 2008 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei valtuutettujen jättämiä aloitteita Keskeneräiset vuoden 2007 aikana jätetyt valtuustoaloitteet: - ei keskeneräisiä valtuutettujen jättämiä aloitteita Vuoden 2008 aikana jätetyt kuntalaisten aloitteet: Kuntalainen Riitta-Liisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen koskien Hyrynsalmen ja paikallisten nähtävyyksien saatavuudesta vierailla kielillä (mm. englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä) Toimenpiteet: Kuntatiedon ja nähtävyyksien opasinformaation kääntäminen vieraille kielille huomioidaan seuraavien matkailuhankkeiden suunnittelussa. Kuntalainen Lassi Juntunen on jättänyt aloitteen skeittialueen rakentamisesta. Toimenpiteet: Aloitteen perusteella Hyrynsalmen 4H-yhdistys on aloittanut skeittiradan rakentamishankkeen valmistelun yhdessä aloitteen tekijän ja Kainuun naisyrittäjyys Leader ry:n kanssa. Kuntalainen Martti Kyllönen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn tiedustelun koskien Asemanseudun sodanaikaista saksalaisten vankileirialuetta. Toimenpiteet: Aluearkkitehti valmistelee asiaa. Asiaa ei ole pidetty erityisen kiireelli se nä koska kohde sijaitsee kunnan omistamalla maa-alueella ja näin ollen kohde on hyvin kunnan tiedossa. Alueelle kohdistuvat toimenpiteet ovat välittömässä kunnan valvonnassa.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntalainen Marjokaisa Kemppainen on jättänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn aloitteen lasten leikkipaikkojen ja koirapuiston rakentamisesta. Näihin asioihin liittyen on tullut erillisiä aloitteita jo aikaisemmin. Toimenpiteet: Lasten leikkipaikat on toteutettu vuoden 2008 aikana Muistotien varteen ja koi ra puis to se kä agility-alue Iskun talon läheisyyteen. Keskeneräiset aiemmin jätetyt kuntalaisten aloitteet: Nivan koulun 5A-luokka on jättänyt aloitteen Iston harjuun, Koskitien puolelle rakennettavasta pulkkamäestä. Toimenpiteet: Asia on annettu teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Liikenteeseen liittyvän vaarallisuuden vuoksi hanketta ei ole voitu toteuttaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 61 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - ei saapuneita pöytäkirjoja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa, Kuvaja Raimo Antero Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä, määräosa (2/10 osaa) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (2/10 osaa) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Luvankylä määräosa (6/60) tilasta Laajalehto, kiinteistötunnus ja määräosa (6/60) tilasta Lisäkumpu, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Oravivaaran kylä, Paljakan koulu, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, Osuma, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Kytömäki, määräosa tilasta Kuusivaara, Kehityspäällikkö Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Syväjärven ylikulkusiltahankkeen rahoitusrakenteen muutos ja hankkeen rahoittaminen lyhytaikaisella lainanotolla KH 62 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion yhteydessä tämän vuoden investoinnit. Syväjärven siltahanke on budjetoitu talousarvioon kunnan netto-osuusperiaatteella : Hankkeen kustannusarvio euroa (alv 0 %) Hyrynsalmen kunnan osuus euroa Yksityisen rahoitusosuus euroa Avustus euroa Hankehakemuksen jättämisen jälkeen rahoittajan kanssa on käyty neuvotteluja ja hanketta on täsmennetty siten, että hankeen rahoitus rakentuu seuraavasti: Rahoitussuunnitelma sis.alv 22% Hakija Yh teensä Päätös Yhteensä EAKR ja valtio EAKR valtio kunta muu julkinen yksityinen Yhteensä Myönteinen rahoituspäätös edellyttää hankkeen hyvin nopeaa toteutusta ja maksatusta. Hankkeen maksatushakemus tulee jät tää rahoit tajalle viimeistään mennessä. Hankkeen kokonaisrahoitus on kasvanut euroon (sis. alv 22 %), josta Hyrynsalmen kunnan osuus on euroa (sis. alv 22 %), osuus ilman alvi:a ,00 euroa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että se hyväksyy Syväjärven ylikulkusiltahankeen rahoitusrakenteen muutoksen. Kunnanhallitus esittää kun nan valtuustolle, että hanke rahoitetaan ly hyt ai kai sella lai nanotolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Lapin liiton hallitus 21.09.2017 AIKA 21.-23.09.2017 PAIKKA Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse 21.-23.9.2017 välisenä aikana KÄSITELLYT ASIAT Liitteet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot