VALTUUSTOALOITTEET VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTOALOITTEET VUONNA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Aloiteluettelo / /2015 KHALL Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tie toon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuu lu vis sa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen pi teet. Kunnan hallintosäännön 68 :n mukaan kun nan hal li tuksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val tuustol le luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toi min taa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimen pi teis tä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on kä si telty loppuun. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen vi ran omai sen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen te ki jäl le kahden viikon kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu kä sit te ly aika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä tai muussa joh to sään nös sä annetaan määräyksiä valtuutetun aloitteen kä sitte-lys tä. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan val tuus toryh-mäl lä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toi min taa ja hallintoa koskevista asioista. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen muutoksen mu kaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen te kemis tä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen puolivuotiskauden loppuun mennessä ole lopullisesti kä sitel lyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun. Osa vuonna 2013 ja 2014 tehdyistä aloitteista on käsitelty ja todettu jo val tuus tos sa loppuun käsitellyiksi. Seuraavaan listaan on koottu ne aloit teet, joita ei tähän mennessä vuoden 2015 aikana ole to det tu lop puun käsitellyksi. VALTUUSTOALOITTEET VUONNA Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käy tös tä Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

2 Lähetetty varhaiskasvatusjohtokunnalle valmisteltavaksi. Kunnanhallitus esitti valtuustolle , että valtuustoaloitteen mu kais ta palvelusetelijärjestelmää ei oteta käyttöön Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa, koska palvelusetelin käyttöönotto vaatii lisä re sur soin tia eikä palveluseteli tuo tällä hetkellä merkittävää pa rannus ta palvelutuotantoon. Asikkalan kunta seuraa kuitenkin ak tii vi sesti seudullista keskustelua palvelusetelin käyttöönotosta. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val mis teluun. Varhaiskasvatusjohtokunta on valmistellut asiaa uudelleen ja päätti esittää, ettei valtuustoaloitteen mukaista pal velu se te li jär jes tel mää oteta käyttöön Asikkalan kunnan lasten päi vä hoidos sa, koska palvelusetelin käyttöönotto vaatii lisäresursointia ei kä palveluseteli tuo tällä hetkellä merkittävää parannusta pal ve lu tuo tantoon.tällä hetkellä käytössä oleva yksityisen hoidon tuen kun ta li sä antaa huoltajille laajemman mahdollisuuden valita. Kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle, ettei val tuus to aloit teen mukaista palvelusetelijärjestelmää oteta käyttöön Asik ka lan kunnan lasten päivähoidossa, koska palvelusetelin käyttöön ot to vaatii lisäresursointia eikä palveluseteli tuo tällä hetkellä mer kit tä vää parannusta palvelutuotantoon.tällä hetkellä käytössä ole va yksityisen hoidon tuen kuntalisä antaa huoltajille laajemman mah dol li suu den valita. 2. Katja Riihilahden ym. valtuustoaloite li sä ra hoi tukses ta Ve si jär vi sää tiön toimintaan Lähetetty ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi. Ympäristölautakunta on käsitellyt aloitetta ja päät tänyt pyytää Vesijärvisäätiöltä tarkempia tietoja mahdollisen li sä ra hoituk sen kohdistamisesta. Vuosi sitten Vesijärvisäätiön oh jel ma joh tajal le Heikki Mäkiselle toimitettiin kirjallinen selvityspyyntö Ve si jär vi sää tiön toiminnasta Asikkalassa. Koska Vesijärvisäätiö ei ollut maaliskuun 2014 loppuun mennessä vastannut sel vi tys pyyn töön päätettiin käsittelyä jatkaa talousarvion 2015 valmistelun yh tey des sä mikäli pyydetty selvitys Vesijärvisäätiöltä saataisiin. Vesijärvisäätiöltä saatiin asiaan sähköpostitse selvitys

3 Ympäristölautakunta päätti , että lautakunta pitää erittäin tärkeänä vesien tilan parantamiseksi tehtävää työtä ja ar vos taa Vesijärvisäätiön toimintaa Vesijärven tilan parantamiseksi. Ym pä ristö lau ta kun ta kuitenkin toteaa, että ympäristötoimelle osoitetuilla mää rä ra hoil la ei ole mahdollisuutta tässä vaiheessa kasvattaa Ve sijär vi sää tiön rahoitusta. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. 3. Kari Lyyrylän ym. valtuustoaloite koskien maantien 3141 Kirkkotie kunnostamiseksi raskaan liikenteen tarpeita vas taa vak si Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Asia on lähetetty Uudenmaan Ely:yyn tiedoksi. Asian käsittelyn jatkos ta päätetään Elyn vastauksen jälkeen. Uudenmaan Elystä ei ole saa tu vastausta, mutta hanketta ei näy millään Elyn listatoilla, eikä Elyl lä ole riittävää rahoitusta muidenkaan hankkeiden eteenpäin viemi seen. Asia viedään käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan toukokuussa. 4. Arto Mielosen ym. valtuustoaloite Vääksyn jä te veden puh dis ta mon biokaasun hyödyntämiseksi energiaksi Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Tutustuttu biolaitokseen Joutsassa , mutta kan nat ta vuuslas kel mia Asikkalan laitosta varten ei ole saatu. Alustavasti ura koit sija totesi, että jätevesilietteen energiamäärä on pieni, joten to den näköi ses ti tarvittaisiin muutakin biojätettä kannattavuuden pa ran ta misek si. Asia tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn maaliskuussa, mutta hank keel la ei ole taloudellisia edellytyksiä toteutua ja asia siirretään Asik ka lan vesi ja satama Oy:lle jatkoselvittelyyn. VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2014

4 1. Aaro Moilasen valtuustoaloite koskien it se pal ve lutoi min taa kirjastossa Lähetetty sivistyslautakunnalle ja kirjastonjohtajalle val mistel ta vak si. Asia käsitelty. Resurssit varattu vuoden 2015 talousarvioon ja toi minta alkaa vuonna Hannu Mäkisen ym. valtuustoaloite Asikkalan ja Hol lo lan kunnan kuntarajan tarkistamiseksi Vesijärven itä puo lisel la Vesikansan alueella Lähetetty lähetetään valmisteltavaksi kunnanjohtajalle. Kuntalainen itse voi tehdä aloitteen valtioneuvostolle kuntarajan muu tok sis ta, kunta ei ole aloitteellinen kuntarajan muutoksessa. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. 3. Tommi Piekkolan ym. valtuustoaloite koskien poik keus olo jen tietopaketin kokoamista asukkaille Lähetetty valmisteltavaksi kunnanvirastolle. Vuoden 2014 kesäpostissa, joka jaetaan kaikkiin vakinaisiin ta louksiin ja vapaa-ajanasukkaille, oli tietoa turvallisuusriskeistä ja ko ti varas ta. Tiedottamista jatketaan poikkeusolojen tiedotustoiminnan toi mesta.kunnan internetsivuille laitetaan tietoa kohtaan päivystysnumerot. Si vuil le linkitetään myös viralliset ohjeistukset, jotka koskevat yli päätään varautumista eri tilanteisiin; luonnonmullistuksiin, säh kö kat koksiin jne. Kyläkokouksessa otetaan erikseen esille kylien va rau tu minen. Jatkossa kerätään myös kunnanvirastolta haettavissa oleva tieto pa ket ti ja yksi voisi olla selailtavissa kirjastolla.

5 4. Seija Upolan ym. valtuustoaloite Vesivehmaan kou lun kattoremontista ja laajennuksesta vuonna 2015 Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Vesivehmaan vesikattoa ei sen kunnon vuoksi ole vielä tarvetta korja ta ja laajennukseen otetaan kantaa, kun koulutuslautakunta kä sitte lee Itä-Asikkalan koulujen tilannetta. Lautakuntaan katon korjaus vie dään, jos muuta lisärakentamista Vesivehmaalle tulee. 5. Arto Mielosen ym. valtuustoaloite Urajärven ja Vieru mäen alueen kouluyhteistyön kartoittamiseksi Lähetetty sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi. Asiasta keskusteltu lautakunnassa useaan otteeseen. Itä-Asikkalan kou lu olo ja pohtinut työryhmä käsitteli Vierumäkiyhteistyön yhtenä vaih to eh to na. Tämä ei saanut kannatusta. Asia tulee valtuus toon. 6. Mira Niemisen ym. valtuustoaloite kunnan omis tamien kiinteistöjen huoltosuunnitelmista ja huoltokirjoista Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Tekniset palvelut valmistelevat asiaa. Tilanne tuodaan tekniseen lautakuntaan huhtikuussa Matti Raunion ym. valtuustoaloite sähkön tuo tannos ta Vääksyn joesta Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

6 Lahti Aqua Oy:llä on ympäristölupa laimennusveden ottoon Ve si järves tä Porvoonjokeen sekä siihen liittyvät velvoitteet veden pinnan val von taan ja säätelyyn, jossa Vääksynjoen pato ja virtaama ovat kes kei ses sä asemassa. Mahdolliset muutosten suunnittelu tulee läh teä viranomaisten lupaprosesseista, joiden kautta selviää ja sel vite tään mahdollisuudet näihin. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa maaliskuussa Aulis Lehdon ym. valtuustoaloite neljän kylän markki noin ti mah dol li suuk sien selvittämisestä Lähetetty kehittämislautakunnalle valmisteltavaksi. Kehittämislautakunta on ja käsitellyt asiaa ja hyväk sy nyt esitetyt kyläkoulujen markkinointitoimenpiteet: Asikkalan kunta on toteuttanut vuoden 2014 aikana monia erilaisia mark ki noin ti toi men pi tei tä ja markkinoinut kyläkouluja osana muuta mark ki noin tia. Osa markkinoinnista toteutetaan Lahti Regionin kaut ta ja kylät sekä kyläkoulut on tuotu esiin myös näissä yhteyksissä. Kunnan asumisen- ja tonttimarkkinoinnin yhteydessä on esitelty ky lät palveluineen ja niiden tarjoamat mahdollisuudet perheille. Kyläkoulut tullaan jatkossakin huomioimaan osana kunnan mark kinoin ti vies tin tää. Syksyllä valmistuvilla uusilla internetsivuilla on mahdol li suus tuoda kyläkouluja entistä tehokkaammin esille. Lisäksi kylien toivotaan myös itse aktiivisesti järjestävän tapahtumia ja muuta toi min taa, jotka toisivat samalla kouluja esille. Kunnan mark ki noinnis sa voidaan tuoda näitä tapahtumia esiin esimerkiksi internetsivuja hyö dyn täen. Aloite katsotaan loppuunkäsitellyksi. 9. Arto Mielosen ym. valtuustoaloite tähderuoan hyö ty käy tös tä Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Tukipalvelut valmistelevat asiaa ja keräävät tarvittavia tietoja

7 Tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn kevään 2015 aikana. 10. Kari Lyyrylän valtuustoaloite katuvalojen saa misek si MT 314 Pulkkilaan Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Asiaa selvitellään, mutta tässä vaiheessa tekniset palvelut ovat uu simas sa valaistusta, jotta sähkön kulutusta saadaan piennennettyä eikä lisärakentamiseseen ole määrärahoja. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloiteluettelon toi men pide sel vi tyk si neen. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Valtuusto merkitsee aloiteluettelon toi men pi de sel vi tyk si neen tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot