Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys"

Transkriptio

1 LEADER Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maaseutukehitys Asukaslähtöistä maaseudun kehittämistä hankevaroin Tietopaketti kuntien Iuottamushenkilöille 2014 L neve) H3 iv a k k a 1 www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä p , Talouspäällikkö Anja Kauppinen p ,

2 luonnonympäristöstä ra M aase ii (ii kehitys ry on pai kalliiieii 1 cder ryti iiii [ laasetitiikehitys ry on yksi Suomen 55:sta iiiaaseiidiin keliittiiiiist iiiiiiitaa varten l)eriistltusta keliittäiiiisylidis tvksesta. Yl1(listys lertis1ettiiii aliiii Ierii VIIoII 1.)7 iiiinelli liakkoi.sen k.eski Siioiiie,i llivät kylät ry ja sen toiminla aliieeseeii kuuluivat tuolloin kaakkoiseii keski Suouieii seiitiikiiiiwui viisi kuulaa: Joulsa, 1 uhanka, 1 ei voiimäki, loivakka ja 1 laiikasaliiii. Nimi muutettiin Maaseutiikeliitys ry:ksi vuonna 2000 eiisiuuuäiseu ohjeliiia kauden vaililuiiiiseii ii lä. Saiiialla toiiiiiiita aliie laapciitiii iiiyös Konneveden ja Siiiiiiaisleii kuuluu. Myölieuii mun Aäiiekoskeii ymiril1ä tapahtuneen kuiitaliitoksen myötä Suiuuiiuisleu alue on Siirtynyt osaksi Äänekoskea ja siella toiniivaa [Iaaseul(lIIu keliittäiiiisyhdislys Viisariapa 1 eivonmäestä on tullut osa JoiiPsaii kuulaa viiouuuia 200. läunänlietkiuieii toiminta alue k Itaa siis.illeeui viisi kuulaa: 1 lankasaluiii,, Konnevesi, loivakka ja 1,uhanka. Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena inaaseuuduuuu toumijana kehittää ouuiaa toiiiiinta aliiettaan yhteistyössä eri kuuuuipoideu kanssa. lavoitteeuia toiuiuiuuuialla on luoda yleisiä edellytyksiä asiiuiyiuipäristöii viilityisyydelle, ylitei söllisyydelle. iiiouiipuoliselle yrilvsloiiuiiiiiialle ja työllisyydelle. Iavoitteeui toleuultainiseksi yhdistys laatu altueel leen paikallisen. asiikkaideii oniaclitoiseeii kehittäuiiisioimiiitaan perustuvan kehittäuuiissluategian ja toteuttaa sen mukaisia kehittäulisk)illlenpiteitä erilaisia pieulilnuiotoisia asuikaslälitöisiä hankkeita rahoillaunalla. loiminnaii periaatteiula ovat: avoirnuus: hankkeet ja päätökset ovat julkisia. aktiiviuieii tiedottauiiiiieui toiminnasta, mahdollisimman laaja pohja i neii jäsenistö paikallisuus: kehittäinistarve ja toimiat omalta alueelta oniaehtoisuus: tarve, tahto ja toteutus lähtevät toiuuuljoista itsestään O O O Paikallinen kehittiiiiisstrategia työkaluna Yhdistys on kokoamassa oli jelmakaudelle yhdessä alueen eri toirnijoiden kanssa jo toimintahistoriansa neljännen paikal liseui maaseudun keliittämisstrategian. 1 uisiinuiiäiscl lii ohjelmakaudel la toteutetti iii POMO oljelmaa_ toisella kaudella AlMA ohjelmaa, koluiiauuella kaudella toimittiin Leader-rvhmä osana Manner-Suomen maaseudun keh ittämisohjelmaa. jonka kautta saadaan jatkossakin paikallis ten strategioidcn 1 eader ralioitus kaudella 20 I Maaseutukehitys strategian perimmäisenä tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen ja ihmisten elinolojen paraultamiulen. Tämä pitää sisällään palveliuiden säilymisen ja niiden saavutettavuuden turvaamisen, uusien työ ja ansiomahdollisuuksien luomisen. harrastiusmahdollisuuksien parantum isen sekä alueen viihtyvyyden ja [uoukuttelevuuden kasvam isen. Lisäksi oli jelman tärkeänä tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoisuutta, aktiivisuutta ja vaiktuttamismahdollisuuksia niin, että paikallisdemokratia toteutuu käytäuinössä. Maaseutukehitys strategian paälinjat: 1. Elinkeino! Ja vi lliäjyvs Työ- ja elinkeinornahdollisiutuksien lisääminen Olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen Yritysten aktivointi ja neuvonta Paikall isuudeui hyödyntäminen yritystoim innassa Yritysten välisen ja kansainvälisen yhteistyön edellytykset 2. Asuminen Ja Asuin ja huolehtiminen Asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen Harrastusmahdol 1 isuuksien säilyminen ja kehittäminen Paikali isten palvelujen säi lyvyys ja tuottamineji 3. Yhteisöllisy s Paikall isyhteisöjen vahvistaminen ja aktivointi Asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen U usieii taitojen hankinta ja kou luttautuminen Paikallishistorian ja kulttuuri mi tai lentam inen, vahvistaminen ja hyödyntäminen Nuorten toimintaedellvtysten parantaminen Rahoitus EU:n maaseuturahastosta Leader-rahoitus koostuu osin Euroopan Unionin maaseuturahaston hoituksesta, osin Suomen valtion kansallisesta rahoituuksestaja osin alueen kuntien rahoituksesta. Lisäksi ohjelman rahoituksessa ovat mukana hankkeita toteuttavat tahot yksityisellä rahoitusj lainen käsityöyrittäjä Anu Pylsy on hyödyntänyt toiminnas saan Leader -yritystukia.

3 IL!a:n, osta osa voi olla taiklyöti. Ktinticii IIlIoItLIS on edel Ivtykseiid muun julkisen uuliouiuksen.smniselle. Millaisia maaseu(1u n hankkeita on tarkoituksena edis(iiii? O Yritstuuei: yrityksen perustamiseen, iiivestomnteuluii ja mnnovaail oili III 1 ittyvat toiiuiet O 1 lamukeiumet: kylien. yhdistysten aktivointuin ja k)mmiiintopen kehit tanuiseen, paikallisen kulttuurin ja PeiiIiteeIi talli uitamiiisceui tai liyötlyuutämuumseeum, unamseu(lun palveltipeim niouiil)imolmstaiiuisccii, yh teisojemi toinimiitaedellytysten parantamiseen sekä msiiii1yiiiiistön Hankasalmen 4H:n Meuinytta et kunnostukseeii pa vi ihtyisyyden 1 Isaamu useemi 1 mittyvat toimet smniassa hankkeen jarjestamassa 1-lipparinki tapahtui umassa opeteltiiui Ilankevatniistelun aiheet pcriiineleikkepa kuu paikalliset toimuuijal ottavat yhteyttä toiiuuistol(e ju kertovat toi nieiipiteisii, joille tarvitmaii rahoitusta. käyiimiistyv Iiaiikevalmistelui. Käylämimiössä hankealmiiistelua telidädii yh (1eS5i liakijaii ja lienkilokuiminan kanssa. 1 lakmja laatu hamikesuuumitelman, josta selviää kaikki hankkeesta olemassa oleva tieto: tavoitteet. toimilenpiteet ja kustannukset. Suunnitelmaan liitetään kaikki mahdollisesti käsittelyssä tar vittavat asiapaperii, kuten mahdolliset viramiomaisluvat, rakennuspi irustukset, kustaminusarviot, vuokrasopimiiumkset ym. Jatkossa uiäniä toimilenpiteet voidaan tehdä myös sähköisessä muodossa internetin kautta vielä valmisteilla olevassa l IYRRA hakumpärjestelmässä. l>äätöksenteko ja käsittelymal Ii on kaksivaiheinen. Kun hakemus saapuu toirnistol le tai sähköiseen järjestelmiiään, se käsitellään Maaseutukehitys ry:n hallituksessa ja päätetään esitetäänkö hanketta rahoitettavaksi ELY keskuksel le. 1 lallitus valitsee toteutettavaksi ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttaval alueelle laadittua kehittäm is strategiaa eli tekee ni iii sanotun tarkoitimksenmukaisuusharkinnan. EI Y keskuksen maaseutuasiantuntija päättää rahoituksen niyöntämisestä hallituksen lausunnon perusteella ja tekee puolestaan niin sanotun laillisuusharkinnaii. Vain erittäin perustellusta syystä. esimii. toiminnan säädösten- tai ohjelmanvastaisuus, ELY keskus voi tehdä kiel teisen päätöksen, mikäli Leader-ryhmän hallitus on puoltanut hanketta. Hankkeiden valintaa ohjaavat kansallinen ja EU :mi lainsäädäntö, Leader ryhmälle myönnetty rahoituskehys. Manner Suomen maaseutuohjelma sekä 1 eader ryhmän oma strategia. l.cader-hankkeet ja kunnat Alueemme kunnat ovat mukana ohjelman rahoittamisessa. Ilman kuntien rahoitusosuutta ei voi saada myöskäämi EU:n ja valtion osuutta alueen hankkeisiin. Kunnat sitoutuvat rahoitukseen aina ohjelmakauden alussa, vaikkakin kuntakohtaiset rahoitusosuudet laskutetaan vuosittain. Hankkeissa pyritään 20 % kuntarahoitusosuuteen julkisesta rahoituksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdellä kunnan sijoittamalla eurolla saadaan 4 euroa alueen ulko puolista tukirahaa käyttöön oman alueen kehittämiseen. Lisäksi tietysti hakija laittaa hankkeeseen omaa rahoitusta ja työpanostaan. Hankkeita pyritään toteuttamaan alueellisesti tasapuolisesti kuntien rahoitusosuuksien suhteessa (eli käytännössä vähiten maksava ei voi toteuttaa suurinta osaa hankkeista). Asukasluku Rah Kunta % 2020 l-iankasalmi , , Konnevesi Toivakka , Luhanka 773 4, Yhteensä Taulukko]. Kuntien rahoitusos uudet koko kuntarahoituksesta kaudelle Kunkin kunnan rahoitusos uus on laskettu sen väkiluvun suhteessa koko alueen väestöön nähden vuoden 2012 lopun väestötilanleen mukaan. Sumn,nissa ovat mnitkamia sekä Leader toi,nintci että Sisä Suomnem, ka/atalousrvhn,än toiminta alueellanune. Toivakan Ruuhimäen kylällä raken nettiin hankkeella kokoontumiskota, jossa toimii muun muassa vukoittain kylän tiistaikahvila. Maaseutukehitvk sen hallitus kokouksessaan kodalla syksyllä Kokouksia kierrätetään ympäri aluetta ja samalla tutustutaan rahoitettaviin kohteisiin.

4 julkinen 1 julkinen Ilalliluksen kokoonpano Ylidistyksciiiiiic lialliliikscii jäsenet valitaait tasaptk)lisesti toimialueeit kliililisla iioiidattaen maa ja iiielsätahuis iiiiiiisterioii toiiiiiiitaryliiiiiitvähöii illäärillälihiä koliiiikantaperiaatet(a_ poss:i oli edllstetlui1i alueen julkiset Ol.!IliI saatiot, yhteisöt ja yritykset sekä aktiiviset kaiisala iset 1 Ialliliik.seii jäsenet 21) 3: Venet 20l3: 1.eeiia 1 lietala pi julkinen Joiilsa Ilannulkilkkinen k iii 1.v ifllfl VpI JuikInLn koiiiivsi Antti MLhto JulkInLn Konnvsi luomas Pietiläiiien julkinen 1 Inkasaliiui Arto Rämö julkinen 1 lankasalini Jouko Siiiidvall :!:kki Martti Markkanen julkinen Inliaiika lerttu Matilainen yhdistys lankasainii Jorma Suomäki yhdistys Ilaiika.salnii 1 ea Llina Nikkilä yhdistys Sinikka lahti yhdistys ioutsa Mmj k ikko yhdistys kot1i1lvsi Sirkku V it mnnjmnttm yiys komnrvlsi Inimo Möiiköki yhdistys 1 uhanka Amja Lukkarinen yhdistys loivakka l:iina Puttonen yksityinen 1 I nkasalnii l iina 1 lonkonen yksityinen I lankasalmi Anna liisa 1 iukkonen yksityinen Mika Sirkka yksityinen. luula Korhonen yksityinen Konnevesi Anne Laine yksityinen Konnevesi Sami Puikkonen yksityinen loivakka Marja leena 1 aitinen yksityinen loivakka kahoitetut hankkeet O POM( ) kausi yhteensä 70 hanketta O A 1 M A kaiisi yhteensä 142 hanketta O 1 iadlr-kausi yhteensä 94 hanketta Rahoituksen va ikiittavuutia ja pitkäjänteisvyttä kuvaa hyvin muun muassa seuraavien vuosina ralioitettuijen iiank keiden näkyminen edelleen alueemme ihmisten arjessa: O Venekoskcn kesäteatterin katsomorakennus. 1 lankasaimi O Kai 1 ioahon liii ja autokatokset. Fiankasal miii O M urtoisten ohscrvatorio, I-Iankasalm i O Ratakeskusalueen motocross-rata ja hiihtomaja, Hankaan Erämiesten lahtivaja valmistui O Jiinttimäenja Tammimäen patikontireitit. n Uimaniemelle vuonna O l-lanhimäemi havaintoti lan perustaminen melsätietoutta edis tämään, Jotitsa O Leivonmäen lentopaikan laajennus liidinlajien harrastus toiminnan lisäämiseksi, O Rutajärven kunnostustoimenpiteet, O Häyrylänrannan pukukopin rakentaminen sekä liyppytorn in ja laitureiden kunnostus, Konnevesi O Lapunrnäen hiihtoniaan kota, laavii, hyppyrimäki ja itiuu varustus, Konnevesi O Konneveden Opastus hankkeen rakentamat imifotaulutja levähdyspaikat, Konnevesi O Toivakaii kirkonkylän perinnepolku. Toivakka O Huikon vesiosuuskunnan rakeminusvaiheet 2-3, Toivakka Konneveden Kotiseutuyhdistys kehitti museoesittelyä teatterin keinoin toteutet O Laidonkankaan ampiimaradan kunnostusja Ruohtulan tavaksi Konneveden KOTA kehitta maastojousiammuntarata Luhanka mishankkeessaan. O Luhangan sotahistorian tai lentaminen, Luhanka Vuosina on tullut vireille yhteensä 119 hanketta, joista 37 on yritystukia, 79 yleishyödyllisiä kehittä mishankkeita ja kolme perinnebiotooppien hoitamiseen tarkoitettua erityisympäristötukea. Kaikkia vireille tulleita hankkeita on jollain lailla käsitelty, mutta kaikki niistä eivät ole välttämättä saaneet päätöstä tai osa on hakijan toimesta peruttu tai keskeytetty. Yritystukien osalta tehtiin ohjelmakauden kuluessa linjausta siitä, että Maaseutukehitys rahoittaa ELY-keskusken kanssa neuvotellen vain sellaiset yritystuet, joissa rahoitettavuus on yrityksen näkökulmasta ensisijaisesti paikalli sen Leader-ohjelman inukainen asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä yritystuista on ohjattu rahoitettavaksi suoraan ELY-keskuksesta, jossa on 01 lut varattuna merkittävä määrä yritysrahoitusta. Maaseutukehityksen rahoituskehystä on siten säästynyt enemmän yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen, koska niille

5 1:!!He toiiieiiiiteille ei hsi ollut emassa nitiin mutita rahotui:k:ivaa. Niin menetellen alueelle on pyritty iii ksiiiioiiiuatii saatavissa oleva inaaseuituiralioituis. 1 lankelistaus vuosina (11 iihoitetuista yieisliydyliisisti luiiik1eista ja Iisitietsi iahoitettujen yrilysttikieii sisillöisti ovat luettavissa iniin tietopaketin lopussa. 1 asitietoa Iiiiikkeista ja uuden sis Ilöisti Saa toiiiiistolta tai internel sivuullamme, joilta löytyvi1 Iiauikkeideui tiivisteluiit ajalta ja hauikerekisteri kaudelta () 13. Katso Iisi: 1 ea(ieu tuieila ralioitettuupeui haiikkeiden lisäksi on hankkeita olipattii ja työstetty rair)itettavaksu muista rahoutuisläh teistä, esimerkiksi lukuisia yrilystuikia japoitaitu yliteisöllisiä ja ympäristön ktiiinostuikseeui liittyviä hankkeita suo i uun II Y keskuuksesta, nuoriso ja kansainvälisyysluauikkeita ( IMO:sta sekä kulttuuriin liittv viä toimia kuulttuu rialan rahastoista. Vailitoeluloisua ualioituuskanavia ovat olleet uiivös RAY, Kotisetutuliitoui seuiraiiitalojeui kuuuinos tusavuistuikset pa Museoviraston Iiaukiuiimuivaraiset avustukset. Alkavasta oli jelma ka uidesta (1 A lustavien oli jelmal uuonuuosten mukaan tulevan kauden rahoituusmuodot eivät inerk ittävästi umuutu nykyisestä. Muutoksia on tulossa läliiiuuiä yritystukien sisältöihin, kuten uusien tuikiiiiuotojeii käyttöönotto (aloitus ja iiiiio vaat iotoiiuiet ) ja ensimmäisen työntekijän pa lkkaustuieii poistuili luen. Y leishyödyl listen hanketukien osalta kehit läminen ja investoinnit tullaan taas sallimaan saiiiassa hankkeessa eikä niiden eriyttämistä kahteen eri hankkee seeii tarvitsisi enää jatkossa tehdä. Iällä hetkellä on jo tiedossa, että alkavalla kaudella huomattavasti suurempi osa alueen yritysralioiluksesta tulee olijautuimaaui iilioitettavaksi 1 eader ryhmien rahoituskehyksestä, johtuen vallakuiinall isista ja maakuinna II isista rahoituksen työn jakoi injauksista sekä yritystukivarojen pienenernisestä. Kevään 2014 aikana paikallisen strategian va liii istelui tullaan saattaniaan loppuun. Myös kuntien sitouturninen rahoitukseen tulee varmistaa ennen kesää Ministeriö vahvistaa rahoitettavat 1.eader rvhrnät ja niiden rahoi tuskehykset vasta, kuin l( 1:n komissio on hyväksynyt kansallisen ohjelman ja sen rahoituksen. Tarkemmat aika tauilutja rahoitus vaniiistuvat vuoden 2014 aikana. Käytäniiössä hankkeiden haku alkanee vasta vuoden puolella. Manner Suouien maaseudun kehittäm isohjelma on vielä tässä vaiheessa luonnos, jonka tämänhetkistä tilaa ja sen va Imisturnista voi seurata ministeriön internetsivui lla osoitteessa: littp://w w.inmni. t/1i/index/etuusivu!niaaseuduiui keh ittani inen/oh jelmakausi2l html Strategian asukaslähtöinen valmistelu on tarkoittanut lukuisia kylä- ja kuntalaisiltoja, ideoiden ja kehittämistarpei den keräämistä sekä yhteisiä keskusteluja alueen eri toimijoiden kanssa. ssa olimme mukana myös kunnan järjestämissä kunta kylässä illoissa, jotka keräsivät kyläkohtaisesti asukkaita keskustelemaan kunnan ja kylien ajankohtaisista asioista ja kehittämistarpeista. Liittyisitkö jaseneksi? Kunnalliset luottamushenkilöt ovat yksi osa alueemme kehittäjäverkostoa. Yhdessä kuntien, asukkaiden, yritys ten, yhteisöjen ja rahoittajien kanssa voimme saada aikaan parhaat kehittämistulokset. Maaseutukehityksen tavoit teena on toimia yhtenä linkkinä näiden kaikkien toimijoiden välillä ja ottaa huomioon paikalliset tarpeet kehittä mistoimissaan. Mitä useampi taho tai asukas liittyy jäseneksemme, sitä vahvemman kehittäjäverkoston ja parem mat tiedotuskanavat pystymme yhdessä luomaan. Tule mukaan vaikuttamaan konkreettisesti paikallisiin kehittä unistoirniin!

6 .Jäsenyys ylidistykscssäninic on selkeästi k iiiilttlsjäsi1yyttä. iisciiiiiu I Y it.iiii Iiedo1Liiiiiiii ajankohtaisista iiiaa seudun keliittäiiiisasioista aktiivisesti. Jäsenyytesi on tärkeä, koska sillä ttirvataaii yli(listyksell laaja jäseiipolia. joka oii jatkossakin edellvtvkseiiä maaseiidiiii paikallisten kehittäiiiisohjeliiiieii ralloltllkselle. Maa ja Metsälalo LisiiIinisteriö mittaa 1 eader ryhiiiien yleistä liyväksyiitää niiden seiiiiiääiäiiä. lavoitteeniine onkin hankkia vii liititääri 5()() jäsentä vuoteen 2() 14 mennessä. Iällä hetkellä yhdistyksessämiiie oli yliteeiisii 4Q9 henkilö tai yhtei spiiseiitii. Piiseneksi voit liii tyä iiiaksa inal la 1 iittyni isniaksun yhd istykseii tilille Konncveden l ( )P F () läliettäiiiiillä yliteystietosi (liilili, osoite, puhelin, siiliköposti) yli(listykseii toiiiiistooii. Yksityisjäseiien liitty iiusniiksu on 10 f ja vhteisöjisen Iiittymisiiiaksu 20. Yliteisiseiieii on oltava rekisletöity. Vuosittaista jäsen niaksua Ci lerä. 1 Å Ii i i l l: Maasetitiikehitys ry:n kautta rahoitetut yritystuet kaudella : Merkittävä osa alueeiiiine yritystuista on rahoitettu suoraan l1 Y keskuksesta. Maaseuttikeliitys ry:lle vireille tulleita yritystukia on yhteensä 37 kpl. 1 lakemuksia on tullut vireille jokaisen viiden kunnaii alueen yrittäji Itä ja ne ovat pitäneet sisäl lääii kaikkia yritystuen muotoja (ensimmäisen ulkopiiol isen työntekijän palkkaus, keh ittäm iiieii ja investoinnit). Investoinnit ovat olleet sekä rakennus että laiteinvestointcja. Y rilystukien osalta hankkeiden lopullinen rahoitus ja toteutuminen on huomattavasti vaihtelevampaa veriattuiia hanketuikiimi. Yrilystuikia oli ve detty pois hakijoideii toiniesta monista eri syistä. osa on siirretty rahoilettavaksi muista ralioituslähteistä ja osa on keskeytetty hakijan toimesta. Yritysten toimialoja ovat muun muassa leipomotoiminta. maaseutumatkailu, tekstiili ja kiisityötuolleiden valmis tus, puunjalostus, korjaamopalvelut sekä vesihuoltolaitteiden valmistus ja suunmiittelu. Y ritystukien kautta rahoitettuja toimenpiteitä: O [nsini iiiäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen O Majoitustilojen ja matkailuvaunupaikkojen rakentaminen O Leipomo- ja keittiöti lojen kunnostmms O Tuotantoti lojen laajentaminen ja kunnostus O Matka i 1ukohteen pihasuunnitelman toteuttaminen O Verkkokaupan toteuttaminen O Leipomo ja teksti i lituotteiden tuotekeh itystoimenpiteet O Yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän laitteiston hankinta: mm muotohöylä, pilkekone, kourakuormain ja energiakoura maataloustraktoriin, ATK-laitteet ja ohjelmistot, leipomon ja keittiön laitteistohankinnat, valaistukseen Ii ittyvät laitteet, rikosi Imoitinjärjestel mä Puolletut yleishyödylliset hankkeet vuosittain kaudella : Puolletut hankkeet 2008 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Riion-Erän lahtivaja Lahtivajan rakentaminen Pärnämäen kylälle Uimarannan ja venevalkaman kunnostus ja ra Rutalahden uimarantaja venevalkama kentaminen Rutalahden kylälle. Iitinmäenjatkokunnostus Luhanka litinmäen tilan jatkokunnostus kylätaloksija metsästysmajaksi Lempään kylälle Poikkitaiteellisen valtakunnallisen näyttelykiertu Kulttuurin kiertotie. 037 een suunnittelu ja markkinointi. 48 Mennyttä etsimässä H:salmi Nuorille suunnattu paikallishistoriaa esittelevä ja sitä käytännön toimien kautta elävöittävä hanke Kylälaulukirja Luhanka Paikallisen laulukirjan kokoaminen Luhangan Laulajienja muiden tahojen käyttöön Kootaan Leivonmäen kansallispuiston alueen Kurki ja kuokka ympäristöön, ihmiseen sekä luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön liittyvä historiikki, tarinat ja tapahtumat materiaalikoosteeksi ja DVD:lle

7 IiiolIctii( hankkeet 2009 Kitiita 1 laii kekuvaus Kiisi. arv. Sukset siioiaan yliteisisllisyytti yli kyiiiiistetäii uusi yliteisölliiieii tuiiiiintaiiiuoto K:vesi ikäiaojen koiiiievedel la koiiiievedeii nuorten ja ikääntyvieii välille Niioiteii loivakka 1 oivak ka lyryri talon iiiodeniisoiiit i.loutsa AktiVoilla kyheii Tiiioiet tuttistiiiiiiiii 0TllilaiI is1lii1yillpäristöiiiisa ja käyttäniään vaikutiisiiiali (1011 isiiiiksiiaii 1 äninntysjäi jestelnuin uulistaniinen_ terassiii ji uu(ien iiloskdyiiiiiii rakeutniiiiien ja kilusteideii ii lis ii 1 1C Ii 34 t)7 ( f I.oiiiievedeu Iräpoik en nietsästysniaja K:vesi Metsästvsniajan! kvläii tuinniiiitilai1 rakeiitanii nen, kaiustaiiiiiien, sisnstailiiilen ja koneistaiiiiiieii Ilankasalnii Stiooker 1 l:satnii risulan Kylätalo linvakka \/enekosken vuastniial Ii 1 l:salni i Ivöväentalon käytettävyy den ja ener g i ata 1 ou dcii paran ta iii tien 1 lankasalmen asenia al ueen oslo.1(111 tsa 1 I:salni i loiiiiiiiiiaii kä viiiiistäiiiiiieii. Peitittu. 1 is tään k,iätaloii käyttöä kiiniiostiniaiia talon Li Ikonäköä ja parant nial la käylännöl 1 isyyttä ja ( eiieigiateiinkk uutta. Rakennuttaa kylän tarpeisi iii varastohali i Vene kosken Nuorisoseuran oiiiistanialle tontille, niin sose uran talon yli t ey teen. - Käyttöniukavuutta parannetaan teho.stanialla ilnianvaihtoa. tilojen välistä äänieristyslä. uudis F taiiialla kalusteita ja poislamalla liikuntaesleitä. )staa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asema alueen rakennuksineen yleishyödylliseeii käyt töön Konneveden Kota lianke K:vesi 1 lanke kokoaa nionta pientä investointi ideaa yhteen eri toiinijoilta C Lahtivaja ja lihankäsittelyti lat Joulsa Rakennetaan lahtiva ja ja siihen kuuluvat lihankä sittelytilat C Ratahanke 1 1 salmi Raviradan kunnoslaniinen ja kehittäminen lyöväentalon vat-ustetason parantam inen ja käyt Työväentalon kehittämishanke TYKE3 K:vesi täjäystävällisyysja teknisen ympäristön ajan C Digirengas 1 I:salini Kihveli Soikoon Hankasalmen Ase maila! tasalle saattaminen. Tuotetaan valmiita videoita, kuvamateriaal ia, erilaisia julkaisuja ja Power Point esityksiä kyläläisten käyttöön. Kylän korttisarjan suunnit teluja arvokkaiden kuvien kehystäminen Kylmän aseman käyttöönotto ja alueen ja tilojen C I-1:salrni siistiminenjayhteistyökumppaneiden etsiminen paikalliskulftuurin elävöittämiseksi. 1-lanke jakautuu kolmeen osioon: liikenne, kierrä tys ja järviluonto. Li ikenneosiossa mm tehdään KEKO- Kestävästi Konnevedellä K:vesi päästötöntä elämystoirnintaa. Kierrätysosiossa Itsenäisen Toivakan 100 vuotinen taival kuvinja sanoin järjestetään tuunauskursseja. Järviosiossa tutustu taanjärviluonnon eri elementteihin. Toivakan 100-vuotisesta historiasta sadan valo- Toivakka kuvan näyttely, kuvin ja sanoin pelkistetty histo riaesitys, dvd ja vihkonen. Puolletut hankkeet 2010 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Hankkeella kunnostetaan Itä-Päijänteen RHY:n Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata ampumarata ympäristöluvan vaatimusten mukai- seksi. Lisäksi parannetaan radan käyttäjien tur vallisuus -ja ammuntaolosuhteita Simolan päärakennuksen katon korjaaminen ja Kotiseututalo Simolan rakennusten maalaus, ulkoseinien korjaaminen, ulkomaalaus, korjaus- ja huoltohanke inva-luiskan rakentaminen, siivous- ja säilylys Ruuhimäen kylän kota Toivakka kaapiston rakentaminen, Rakennetaan kylätalon yhteyteen kotaja täyden netään kylätalon kalustoa. Kahvion ja keittiön uusiminen ja siistiminen. Hangan lavan uusi ilme H:salmi Portaitten kunnostusjapyörätuolirampin raken tammen. Sosiaalitilojen kunnostaminen ja inva

8 VL.SSIii r.tkciitinmuii. Iralalo elavaksi, 1 liinka lia ry 1 l:saliiu 1 alitivaan kylinin. erämajaii saliiteettitilolen ja kotlaii iakeiitaiii mcii It,ikeniictain Suojarinteel le toinen sisäfinkäyimti, knnmiostelaan pili ainetta, titisitaaim p1iivaiasto, hankitaan iliiialimipöpniiippuja, nykyaikaiset av Riitalalideim keliittännsliiuikc II.,, ja ääiientoistolaitteet sekä luiiiityökoiie ja tehdään - uusi liittymnä pil1amii. 1 etkaliiterimi rakenmietaan lisärkemmnus, invavessa, esi iiitvjieii pukuhuu ne/tau kot la Kiikoontimiimiskota, Kynsiveden Met Rakennetaan uusi ja isoinpi kuta kyläläisten käyt f sästäjät ry 1 mliii Kuntoon! 1 I:salnim tööti 1 isätään rautatieasenian rakennusten ja alueen toi nivuutta, käyttöä ja yleistä siistevttä. Raken netaan aila ta hankitaan tarvittavaa kalustoaja f iikmieita. - Rakennetaan perinteinen pisteaita tilojen rapoille, 1 lallantuvan kehittäinishankc 1 I:salnii koneliankinnoilla vannistetaan pihapiirin ja nur (- mikon leikkaus ja piimstometsäii kunnossapito 1,eader toiniintatavan ja yhteistyön Valtakun 1,eader metodin kehittämistä ja yhleistyömmedis edistäminen () 1 0 nal 1 inen tämistä valtakunnallisesti. Vihreä Väylä brändin synnyttäminen, joka Vihreä Väylä K:vcsi kattaa reitin varren toim ijat. Seutubrändi auttaa kyliä saamaan näkyvyyttä yhdessä., Pyritään lisäämään Yriltäjyyden yrittäjälomittaj ien määrää cd istäminen maatalons- 1,uhanka, sekä toimintamahdollisuuksia sekä monialayrittälo mi tu ksessa Toivakka jyyttä_maaseudulla nii Puolletut hankkeet 2011 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Kovalanmäeii RC-rata 1 I:salnii Kunnostetaan Kovalanmäen ajorata vastaaniaan nykysääntöjäja turvallisuusmääräyksiä C Tavoitteena on hiihtosuunnistus-ja suunnistus Moottorikelkan, -varusteiden ja gps - toiniinnan luotettavuudenja laadun lisääminen C 1 l:salmi paikannusjäijestelmän hankinta hankkinialla tämän päivän vaatimusten mukaiset varusteet. Kunnostetaan tyhj illeen jäänyt rakennus ympäri- Fantasia vuotiseen toiminnalliseen käyttöön näyttely-, harrastus ja kurssitiloiksi Toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten tietoa maaseutuammateistaja maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista työelämän ja yrittäjyyden Mahtavien mahdollisuuksien maaseutu H:salmi suhteen, sekä kasvatetaan heistä aktiivisia maa seudun toimijoita. Luodaan uusia toimintamnalleja yrittäjyyskasvatukseen, lisätään kylien yhteisölli syyttä. Ensilumen latu Rakennetaan ensilumen latupohja Lamminmäen ,50 tilojen yhteyteen ja hankitaan lumetusjärjestelmä. Tavoitteena on parantaa Venekosken kylällä Venekosken NSn rakennusten kunnos H:salmi olevien kokoontumis-, harrastus- ja j uhlati lojen tus viihtyisyyttä ja lisätä niiden käyttöä. Leppäveden Isonkylänranta veneily-ja virkistyskäyttöön Toivakka Rakennetaan venesataman palveluvarustus palve lemaan kaikkia kuntalaisiaja tarjoamaan kuntalaisille veneily- ja virkistysalueen Leppäveden rannassa Kunnostetaan nuorisoseurantaloa viihtyisämmäk Honkalan kunnostus si ja energiataloudeltaan tehokkaammaksi. Maapirtin varaston laajennus ja kylmi- Rakennetaan Maapirtin yhteyteen ön rakentaminen kylmävarasto ja kylmiötilaa. Erätaloa kunnostetaan, sähköt nykyaikaistetaan ja Erätalon sähköt. saneerausja lahtivaja rakennetaan tontille uusi lahtivaja.

9 alli suusvaat i avo it ( )ur plaiiet 11ä 1 läälumiiiutupa Autiokäiii 1 vnorelle - li)ivakka K : vesi 1JSiIiiIl )IVdk1lLtiStLII 6 28 VLI()tIiIi(lCII lasten ja iliiniteil yilil)ärlstöv;lslnilllisiintta tcciiia piivien, kilpailujen, teiiipauksieii ja lueiitojeii avulla. Rakennetaan autiotiipa 1 lääliiiiiivtiorelte Iuoiito relkeilyn edisi f 18 1)25 f.iouuiokuuuivaii aikistuiu liuituuintiliunke.luiitsa kiydään läpi Joutokaiiavan arkistoiiiateriaalia ja koostelaaii siitä iliciliieitinii (esim. kesijtililai, kuiiiialliseläiiiä, oiiliiolijeliiiat, kolillijeil Lililat jne.) dvd muotoisel julkaisut, jolla jaetaan paikal listen kyttöön ,90 Puiolletuit hankkeet 2012 II ali k asa l mcii ami i p LIII] ii md an k clii ttä iuishanke II an kasa 1 mnen tihanke ui ii a radan in vesto n Kunta 1 l:saliiii 1 I:salnii Haiikekiivauis leludään tarvittavat suuuunmiitelnial ja nnttankset radalle nykyajan melu. ympäristö ja turvalli iii usten t äyttäiii seksi. 1 leena turvata ammuntaharrastuksen sekä kilpailu j a koetoimuinnan jatkuminen 1.intusyrjämi amiupu niaradal la. 1 laiukkeella tehdään kehittänuis liaiikkeessa toteutettujen suunniteini ien ja mii ittausten poh alta radalle tarvittavat tuuiniemipiteet nykyajan mclii, ynipäristö ja turva! 1 isu usvaati mn usten täyttälui iseksi. Kiist. arv () ( Rakennetaaii parkour iiue keskeiselle paikalle Parkour-kenttä Konnevedellä. Parkour on suosittu liikunta K:vesi muoto lasten ja nuorten keskuudessa ja tavoit- teena on luoda puitteet sen harrastamiseen onialla alueella. N iemisjärven Sahan lahden uimarannan jatko ruoppausja veneiden vesillelaskulaiturin teko. Nieniisjärven kylärannan jatkotoirnet 1 l:salmi 1-lanke parantaa uintialuetta, saadaan traileri liikenne pois uinia-alueelta sekä vähennetää n mudan ajautumista uirnarannalle. Kunnostetaan Leivonmäen kirkonkylällä si Leivonmaen perhepuisto jaitsevaa perhepuistoa, joka tarjoaa uuden vurkistaytymis-ja oleskelupamkan kaikenikai sille kyläläisille ja ohikulki joille. Uudistetaan Kankaisten kyläkoulun piha Kankaisten leikkikenttä Toivakka aluetta hankkimallaja pystyttämällä uusia ja turvallisia leikkivälineitä kyläläisten toimesta. Huikon kylatalo Toivakka Kunnostetaan kylätaloa uusimalla ikkunat, siirtymällä sähkölämmityksestä maalämpöön, uusimal la vesiputket ja viemäristö, rakenta maila lisä wcja suihkutilatja uudistamalla.... keittiota toimivammaksi. Hankitaan kokouskäyttöön videotykki ja äänentoistolaitteet. Talon ulkopuolelta uusitaan palotikkaat, rännit ja sadevesiputkisto. Nvlkvvaja-ja rillmkotahanke Toivakka. Rakennetaan nylkyvaja, jossa on asianmukai hveieniavaatimukset täyttävät lihankäsit. Ii tely-ja kylmasaulytystilat. Lisaksi rakennetaan grillikota kokoontumis-ja taukotilaksi. 905, Rakennetaan kota keskeisel le paikalle kyläl le latureitin varteen. Kota palvelee hiihtäjien Nisulan kylän kota Toivakka taukotupana, kokoontumispaikkana mm. hir vimetsälle lähdettäessä ja helpottaa tapahtumi en järjestämistä. Kunnostetaan Pappisten kylätaloaja sen ym- - Pappistalon kunnostus l 276,70 parlstoa.

10 ... l--l:salrni seksi lanke kokoaa ja taileniaa tietoa Koniieveden Koiiieveden I ( )I/\ kiiittiiiiisiiaiike IK:vesi alueen klllttulirihistorialhsesti iiierkittivisui 72 4)() koliteista enlaismtoiiiieiipiieiii. 1 eider asiaiiiicshanke Koko iiaa 1 cader ioiininiatavaii ja yhteistyön edisiiiiiii nen Suomessa ()fl() ( hiollet iii ha ii kkeet 2013 Ku nta II an kekiiva tis Kust. arv. Iraktoriinaliisen teliiiiönkijin ja siihen 1 lankitaan trakkwiniallinen telainönkiji reitti liittyvien varnsteiden hankinta 1 I:salnn en kiiiinostiikseen ja ylhipitoon seki etsinii ja f plastiispalvcluiyöhön. KIIsLJ(k 1 intiisto_kuntoon) louts t Jouts ui 1 0V iciit iioii p itkokunriostust i i outsa ii Pom iii i rakentaa kai ustovaraston ensi Kalustovarasto.Ioutsa ILinieli ladun kiheisyyteen luniitykiile ja latu ,42 f koneelle seki muulle kalusiolle. i allennetaan leivonniikisti kulttuuriperintöä Opeleekion laulut kansiin ja kansalle tekeiiiilhi inottikirja omasta ja muista paikka ,94 F ali tulisi ikk iaarteista. Kootaan kotiscutuyhdistyksen a museokyhin Kotiseututyöti 60 vuotta 1 lakasalnel historia kaikkien saataville yhdeksi yhtenii i isini C la aineistoksi. Siirretty ELY-keskuksen - rahoitettavaks i. Nuorille suunnattu historian ja perinne kulttuurin siilyttimishankc, jossa itse tekemil Ennen vanhaan l oivakka lä tutustutaan siihen, miten ennen vanhaa ( elettiin. Uuden toiniintamuodon käynnistämi nen. Venekosken kesäteatteriii kehittämis. lankitaan ajanmukaiset langattornat mikrofo II:salmi hanke nltja muuta aanentoistoon liittyvaa kalustoa. Nuorisoseurantalo Honkalan katon korjaus Kunnostetaan nuorisoseurantaion kattoa ,48 C Vesikasviliisuuden niittoon soveituvan. lankitaan osakaskunnan vesistönhoitoon. laitteiston hankkiminen tarkoitettu vene ja niittokone. 100 Luhangan hevoshistoriikki Luhanka Luhangan hevoshistoriaa yksiin kan.. sun. 197,18 C 1-hankitaan Hankaan Erätalolle ajanmukaiset, Erätalon julkisten tilojen kalusteet yhtenäisetja helposti liikuteltavat penkitja pöydät.

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus,

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.201 C(201) 10 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakiran Komission delegoitu asetus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta

Viisari. Saarijärven kyläilta Viisari Saarijärven kyläilta 4.12.2014 Viisari 2014-2020 OHJELMAKAUDEN 2014+ VALMISTELUSTA -Linkki Viisarin strategiaehdotukseen: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/1046/viisarin_strategialuonnos_mmm.pdf

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Tiedotustilaisuudet Karstun seuratalolla 9.8.2016 Salon kaupungintalolla 10.8.2016 Jaana Joutsen Teemahanke yleisesti Leader-ryhmän kehittämishanke, jossa

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus. 12.3.2015 Siilinjärvi

TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus. 12.3.2015 Siilinjärvi TERVETULOA! Rahoitusinfotilaisuus 12.3.2015 Siilinjärvi Illan ohjelma torstaina 12.3.2015 17.30 Kahvitarjoilu, Kalakukko ry 17.45 Tervetuloa, Vesa Lötjönen, kunnanjohtaja 18.00 Rahoitusmahdollisuudet yrityksille

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot