Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys"

Transkriptio

1 LEADER Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maaseutukehitys Asukaslähtöistä maaseudun kehittämistä hankevaroin Tietopaketti kuntien Iuottamushenkilöille 2014 L neve) H3 iv a k k a 1 www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä p , Talouspäällikkö Anja Kauppinen p ,

2 luonnonympäristöstä ra M aase ii (ii kehitys ry on pai kalliiieii 1 cder ryti iiii [ laasetitiikehitys ry on yksi Suomen 55:sta iiiaaseiidiin keliittiiiiist iiiiiiitaa varten l)eriistltusta keliittäiiiisylidis tvksesta. Yl1(listys lertis1ettiiii aliiii Ierii VIIoII 1.)7 iiiinelli liakkoi.sen k.eski Siioiiie,i llivät kylät ry ja sen toiminla aliieeseeii kuuluivat tuolloin kaakkoiseii keski Suouieii seiitiikiiiiwui viisi kuulaa: Joulsa, 1 uhanka, 1 ei voiimäki, loivakka ja 1 laiikasaliiii. Nimi muutettiin Maaseutiikeliitys ry:ksi vuonna 2000 eiisiuuuäiseu ohjeliiia kauden vaililuiiiiseii ii lä. Saiiialla toiiiiiiita aliie laapciitiii iiiyös Konneveden ja Siiiiiiaisleii kuuluu. Myölieuii mun Aäiiekoskeii ymiril1ä tapahtuneen kuiitaliitoksen myötä Suiuuiiuisleu alue on Siirtynyt osaksi Äänekoskea ja siella toiniivaa [Iaaseul(lIIu keliittäiiiisyhdislys Viisariapa 1 eivonmäestä on tullut osa JoiiPsaii kuulaa viiouuuia 200. läunänlietkiuieii toiminta alue k Itaa siis.illeeui viisi kuulaa: 1 lankasaluiii,, Konnevesi, loivakka ja 1,uhanka. Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena inaaseuuduuuu toumijana kehittää ouuiaa toiiiiinta aliiettaan yhteistyössä eri kuuuuipoideu kanssa. lavoitteeuia toiuiuiuuuialla on luoda yleisiä edellytyksiä asiiuiyiuipäristöii viilityisyydelle, ylitei söllisyydelle. iiiouiipuoliselle yrilvsloiiuiiiiiialle ja työllisyydelle. Iavoitteeui toleuultainiseksi yhdistys laatu altueel leen paikallisen. asiikkaideii oniaclitoiseeii kehittäuiiisioimiiitaan perustuvan kehittäuuiissluategian ja toteuttaa sen mukaisia kehittäulisk)illlenpiteitä erilaisia pieulilnuiotoisia asuikaslälitöisiä hankkeita rahoillaunalla. loiminnaii periaatteiula ovat: avoirnuus: hankkeet ja päätökset ovat julkisia. aktiiviuieii tiedottauiiiiieui toiminnasta, mahdollisimman laaja pohja i neii jäsenistö paikallisuus: kehittäinistarve ja toimiat omalta alueelta oniaehtoisuus: tarve, tahto ja toteutus lähtevät toiuuuljoista itsestään O O O Paikallinen kehittiiiiisstrategia työkaluna Yhdistys on kokoamassa oli jelmakaudelle yhdessä alueen eri toirnijoiden kanssa jo toimintahistoriansa neljännen paikal liseui maaseudun keliittämisstrategian. 1 uisiinuiiäiscl lii ohjelmakaudel la toteutetti iii POMO oljelmaa_ toisella kaudella AlMA ohjelmaa, koluiiauuella kaudella toimittiin Leader-rvhmä osana Manner-Suomen maaseudun keh ittämisohjelmaa. jonka kautta saadaan jatkossakin paikallis ten strategioidcn 1 eader ralioitus kaudella 20 I Maaseutukehitys strategian perimmäisenä tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen ja ihmisten elinolojen paraultamiulen. Tämä pitää sisällään palveliuiden säilymisen ja niiden saavutettavuuden turvaamisen, uusien työ ja ansiomahdollisuuksien luomisen. harrastiusmahdollisuuksien parantum isen sekä alueen viihtyvyyden ja [uoukuttelevuuden kasvam isen. Lisäksi oli jelman tärkeänä tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoisuutta, aktiivisuutta ja vaiktuttamismahdollisuuksia niin, että paikallisdemokratia toteutuu käytäuinössä. Maaseutukehitys strategian paälinjat: 1. Elinkeino! Ja vi lliäjyvs Työ- ja elinkeinornahdollisiutuksien lisääminen Olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen Yritysten aktivointi ja neuvonta Paikall isuudeui hyödyntäminen yritystoim innassa Yritysten välisen ja kansainvälisen yhteistyön edellytykset 2. Asuminen Ja Asuin ja huolehtiminen Asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen Harrastusmahdol 1 isuuksien säilyminen ja kehittäminen Paikali isten palvelujen säi lyvyys ja tuottamineji 3. Yhteisöllisy s Paikall isyhteisöjen vahvistaminen ja aktivointi Asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen U usieii taitojen hankinta ja kou luttautuminen Paikallishistorian ja kulttuuri mi tai lentam inen, vahvistaminen ja hyödyntäminen Nuorten toimintaedellvtysten parantaminen Rahoitus EU:n maaseuturahastosta Leader-rahoitus koostuu osin Euroopan Unionin maaseuturahaston hoituksesta, osin Suomen valtion kansallisesta rahoituuksestaja osin alueen kuntien rahoituksesta. Lisäksi ohjelman rahoituksessa ovat mukana hankkeita toteuttavat tahot yksityisellä rahoitusj lainen käsityöyrittäjä Anu Pylsy on hyödyntänyt toiminnas saan Leader -yritystukia.

3 IL!a:n, osta osa voi olla taiklyöti. Ktinticii IIlIoItLIS on edel Ivtykseiid muun julkisen uuliouiuksen.smniselle. Millaisia maaseu(1u n hankkeita on tarkoituksena edis(iiii? O Yritstuuei: yrityksen perustamiseen, iiivestomnteuluii ja mnnovaail oili III 1 ittyvat toiiuiet O 1 lamukeiumet: kylien. yhdistysten aktivointuin ja k)mmiiintopen kehit tanuiseen, paikallisen kulttuurin ja PeiiIiteeIi talli uitamiiisceui tai liyötlyuutämuumseeum, unamseu(lun palveltipeim niouiil)imolmstaiiuisccii, yh teisojemi toinimiitaedellytysten parantamiseen sekä msiiii1yiiiiistön Hankasalmen 4H:n Meuinytta et kunnostukseeii pa vi ihtyisyyden 1 Isaamu useemi 1 mittyvat toimet smniassa hankkeen jarjestamassa 1-lipparinki tapahtui umassa opeteltiiui Ilankevatniistelun aiheet pcriiineleikkepa kuu paikalliset toimuuijal ottavat yhteyttä toiiuuistol(e ju kertovat toi nieiipiteisii, joille tarvitmaii rahoitusta. käyiimiistyv Iiaiikevalmistelui. Käylämimiössä hankealmiiistelua telidädii yh (1eS5i liakijaii ja lienkilokuiminan kanssa. 1 lakmja laatu hamikesuuumitelman, josta selviää kaikki hankkeesta olemassa oleva tieto: tavoitteet. toimilenpiteet ja kustannukset. Suunnitelmaan liitetään kaikki mahdollisesti käsittelyssä tar vittavat asiapaperii, kuten mahdolliset viramiomaisluvat, rakennuspi irustukset, kustaminusarviot, vuokrasopimiiumkset ym. Jatkossa uiäniä toimilenpiteet voidaan tehdä myös sähköisessä muodossa internetin kautta vielä valmisteilla olevassa l IYRRA hakumpärjestelmässä. l>äätöksenteko ja käsittelymal Ii on kaksivaiheinen. Kun hakemus saapuu toirnistol le tai sähköiseen järjestelmiiään, se käsitellään Maaseutukehitys ry:n hallituksessa ja päätetään esitetäänkö hanketta rahoitettavaksi ELY keskuksel le. 1 lallitus valitsee toteutettavaksi ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttaval alueelle laadittua kehittäm is strategiaa eli tekee ni iii sanotun tarkoitimksenmukaisuusharkinnan. EI Y keskuksen maaseutuasiantuntija päättää rahoituksen niyöntämisestä hallituksen lausunnon perusteella ja tekee puolestaan niin sanotun laillisuusharkinnaii. Vain erittäin perustellusta syystä. esimii. toiminnan säädösten- tai ohjelmanvastaisuus, ELY keskus voi tehdä kiel teisen päätöksen, mikäli Leader-ryhmän hallitus on puoltanut hanketta. Hankkeiden valintaa ohjaavat kansallinen ja EU :mi lainsäädäntö, Leader ryhmälle myönnetty rahoituskehys. Manner Suomen maaseutuohjelma sekä 1 eader ryhmän oma strategia. l.cader-hankkeet ja kunnat Alueemme kunnat ovat mukana ohjelman rahoittamisessa. Ilman kuntien rahoitusosuutta ei voi saada myöskäämi EU:n ja valtion osuutta alueen hankkeisiin. Kunnat sitoutuvat rahoitukseen aina ohjelmakauden alussa, vaikkakin kuntakohtaiset rahoitusosuudet laskutetaan vuosittain. Hankkeissa pyritään 20 % kuntarahoitusosuuteen julkisesta rahoituksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdellä kunnan sijoittamalla eurolla saadaan 4 euroa alueen ulko puolista tukirahaa käyttöön oman alueen kehittämiseen. Lisäksi tietysti hakija laittaa hankkeeseen omaa rahoitusta ja työpanostaan. Hankkeita pyritään toteuttamaan alueellisesti tasapuolisesti kuntien rahoitusosuuksien suhteessa (eli käytännössä vähiten maksava ei voi toteuttaa suurinta osaa hankkeista). Asukasluku Rah Kunta % 2020 l-iankasalmi , , Konnevesi Toivakka , Luhanka 773 4, Yhteensä Taulukko]. Kuntien rahoitusos uudet koko kuntarahoituksesta kaudelle Kunkin kunnan rahoitusos uus on laskettu sen väkiluvun suhteessa koko alueen väestöön nähden vuoden 2012 lopun väestötilanleen mukaan. Sumn,nissa ovat mnitkamia sekä Leader toi,nintci että Sisä Suomnem, ka/atalousrvhn,än toiminta alueellanune. Toivakan Ruuhimäen kylällä raken nettiin hankkeella kokoontumiskota, jossa toimii muun muassa vukoittain kylän tiistaikahvila. Maaseutukehitvk sen hallitus kokouksessaan kodalla syksyllä Kokouksia kierrätetään ympäri aluetta ja samalla tutustutaan rahoitettaviin kohteisiin.

4 julkinen 1 julkinen Ilalliluksen kokoonpano Ylidistyksciiiiiic lialliliikscii jäsenet valitaait tasaptk)lisesti toimialueeit kliililisla iioiidattaen maa ja iiielsätahuis iiiiiiisterioii toiiiiiiitaryliiiiiitvähöii illäärillälihiä koliiiikantaperiaatet(a_ poss:i oli edllstetlui1i alueen julkiset Ol.!IliI saatiot, yhteisöt ja yritykset sekä aktiiviset kaiisala iset 1 Ialliliik.seii jäsenet 21) 3: Venet 20l3: 1.eeiia 1 lietala pi julkinen Joiilsa Ilannulkilkkinen k iii 1.v ifllfl VpI JuikInLn koiiiivsi Antti MLhto JulkInLn Konnvsi luomas Pietiläiiien julkinen 1 Inkasaliiui Arto Rämö julkinen 1 lankasalini Jouko Siiiidvall :!:kki Martti Markkanen julkinen Inliaiika lerttu Matilainen yhdistys lankasainii Jorma Suomäki yhdistys Ilaiika.salnii 1 ea Llina Nikkilä yhdistys Sinikka lahti yhdistys ioutsa Mmj k ikko yhdistys kot1i1lvsi Sirkku V it mnnjmnttm yiys komnrvlsi Inimo Möiiköki yhdistys 1 uhanka Amja Lukkarinen yhdistys loivakka l:iina Puttonen yksityinen 1 I nkasalnii l iina 1 lonkonen yksityinen I lankasalmi Anna liisa 1 iukkonen yksityinen Mika Sirkka yksityinen. luula Korhonen yksityinen Konnevesi Anne Laine yksityinen Konnevesi Sami Puikkonen yksityinen loivakka Marja leena 1 aitinen yksityinen loivakka kahoitetut hankkeet O POM( ) kausi yhteensä 70 hanketta O A 1 M A kaiisi yhteensä 142 hanketta O 1 iadlr-kausi yhteensä 94 hanketta Rahoituksen va ikiittavuutia ja pitkäjänteisvyttä kuvaa hyvin muun muassa seuraavien vuosina ralioitettuijen iiank keiden näkyminen edelleen alueemme ihmisten arjessa: O Venekoskcn kesäteatterin katsomorakennus. 1 lankasaimi O Kai 1 ioahon liii ja autokatokset. Fiankasal miii O M urtoisten ohscrvatorio, I-Iankasalm i O Ratakeskusalueen motocross-rata ja hiihtomaja, Hankaan Erämiesten lahtivaja valmistui O Jiinttimäenja Tammimäen patikontireitit. n Uimaniemelle vuonna O l-lanhimäemi havaintoti lan perustaminen melsätietoutta edis tämään, Jotitsa O Leivonmäen lentopaikan laajennus liidinlajien harrastus toiminnan lisäämiseksi, O Rutajärven kunnostustoimenpiteet, O Häyrylänrannan pukukopin rakentaminen sekä liyppytorn in ja laitureiden kunnostus, Konnevesi O Lapunrnäen hiihtoniaan kota, laavii, hyppyrimäki ja itiuu varustus, Konnevesi O Konneveden Opastus hankkeen rakentamat imifotaulutja levähdyspaikat, Konnevesi O Toivakaii kirkonkylän perinnepolku. Toivakka O Huikon vesiosuuskunnan rakeminusvaiheet 2-3, Toivakka Konneveden Kotiseutuyhdistys kehitti museoesittelyä teatterin keinoin toteutet O Laidonkankaan ampiimaradan kunnostusja Ruohtulan tavaksi Konneveden KOTA kehitta maastojousiammuntarata Luhanka mishankkeessaan. O Luhangan sotahistorian tai lentaminen, Luhanka Vuosina on tullut vireille yhteensä 119 hanketta, joista 37 on yritystukia, 79 yleishyödyllisiä kehittä mishankkeita ja kolme perinnebiotooppien hoitamiseen tarkoitettua erityisympäristötukea. Kaikkia vireille tulleita hankkeita on jollain lailla käsitelty, mutta kaikki niistä eivät ole välttämättä saaneet päätöstä tai osa on hakijan toimesta peruttu tai keskeytetty. Yritystukien osalta tehtiin ohjelmakauden kuluessa linjausta siitä, että Maaseutukehitys rahoittaa ELY-keskusken kanssa neuvotellen vain sellaiset yritystuet, joissa rahoitettavuus on yrityksen näkökulmasta ensisijaisesti paikalli sen Leader-ohjelman inukainen asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä yritystuista on ohjattu rahoitettavaksi suoraan ELY-keskuksesta, jossa on 01 lut varattuna merkittävä määrä yritysrahoitusta. Maaseutukehityksen rahoituskehystä on siten säästynyt enemmän yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen, koska niille

5 1:!!He toiiieiiiiteille ei hsi ollut emassa nitiin mutita rahotui:k:ivaa. Niin menetellen alueelle on pyritty iii ksiiiioiiiuatii saatavissa oleva inaaseuituiralioituis. 1 lankelistaus vuosina (11 iihoitetuista yieisliydyliisisti luiiik1eista ja Iisitietsi iahoitettujen yrilysttikieii sisillöisti ovat luettavissa iniin tietopaketin lopussa. 1 asitietoa Iiiiikkeista ja uuden sis Ilöisti Saa toiiiiistolta tai internel sivuullamme, joilta löytyvi1 Iiauikkeideui tiivisteluiit ajalta ja hauikerekisteri kaudelta () 13. Katso Iisi: 1 ea(ieu tuieila ralioitettuupeui haiikkeiden lisäksi on hankkeita olipattii ja työstetty rair)itettavaksu muista rahoutuisläh teistä, esimerkiksi lukuisia yrilystuikia japoitaitu yliteisöllisiä ja ympäristön ktiiinostuikseeui liittyviä hankkeita suo i uun II Y keskuuksesta, nuoriso ja kansainvälisyysluauikkeita ( IMO:sta sekä kulttuuriin liittv viä toimia kuulttuu rialan rahastoista. Vailitoeluloisua ualioituuskanavia ovat olleet uiivös RAY, Kotisetutuliitoui seuiraiiitalojeui kuuuinos tusavuistuikset pa Museoviraston Iiaukiuiimuivaraiset avustukset. Alkavasta oli jelma ka uidesta (1 A lustavien oli jelmal uuonuuosten mukaan tulevan kauden rahoituusmuodot eivät inerk ittävästi umuutu nykyisestä. Muutoksia on tulossa läliiiuuiä yritystukien sisältöihin, kuten uusien tuikiiiiuotojeii käyttöönotto (aloitus ja iiiiio vaat iotoiiuiet ) ja ensimmäisen työntekijän pa lkkaustuieii poistuili luen. Y leishyödyl listen hanketukien osalta kehit läminen ja investoinnit tullaan taas sallimaan saiiiassa hankkeessa eikä niiden eriyttämistä kahteen eri hankkee seeii tarvitsisi enää jatkossa tehdä. Iällä hetkellä on jo tiedossa, että alkavalla kaudella huomattavasti suurempi osa alueen yritysralioiluksesta tulee olijautuimaaui iilioitettavaksi 1 eader ryhmien rahoituskehyksestä, johtuen vallakuiinall isista ja maakuinna II isista rahoituksen työn jakoi injauksista sekä yritystukivarojen pienenernisestä. Kevään 2014 aikana paikallisen strategian va liii istelui tullaan saattaniaan loppuun. Myös kuntien sitouturninen rahoitukseen tulee varmistaa ennen kesää Ministeriö vahvistaa rahoitettavat 1.eader rvhrnät ja niiden rahoi tuskehykset vasta, kuin l( 1:n komissio on hyväksynyt kansallisen ohjelman ja sen rahoituksen. Tarkemmat aika tauilutja rahoitus vaniiistuvat vuoden 2014 aikana. Käytäniiössä hankkeiden haku alkanee vasta vuoden puolella. Manner Suouien maaseudun kehittäm isohjelma on vielä tässä vaiheessa luonnos, jonka tämänhetkistä tilaa ja sen va Imisturnista voi seurata ministeriön internetsivui lla osoitteessa: littp://w w.inmni. t/1i/index/etuusivu!niaaseuduiui keh ittani inen/oh jelmakausi2l html Strategian asukaslähtöinen valmistelu on tarkoittanut lukuisia kylä- ja kuntalaisiltoja, ideoiden ja kehittämistarpei den keräämistä sekä yhteisiä keskusteluja alueen eri toimijoiden kanssa. ssa olimme mukana myös kunnan järjestämissä kunta kylässä illoissa, jotka keräsivät kyläkohtaisesti asukkaita keskustelemaan kunnan ja kylien ajankohtaisista asioista ja kehittämistarpeista. Liittyisitkö jaseneksi? Kunnalliset luottamushenkilöt ovat yksi osa alueemme kehittäjäverkostoa. Yhdessä kuntien, asukkaiden, yritys ten, yhteisöjen ja rahoittajien kanssa voimme saada aikaan parhaat kehittämistulokset. Maaseutukehityksen tavoit teena on toimia yhtenä linkkinä näiden kaikkien toimijoiden välillä ja ottaa huomioon paikalliset tarpeet kehittä mistoimissaan. Mitä useampi taho tai asukas liittyy jäseneksemme, sitä vahvemman kehittäjäverkoston ja parem mat tiedotuskanavat pystymme yhdessä luomaan. Tule mukaan vaikuttamaan konkreettisesti paikallisiin kehittä unistoirniin!

6 .Jäsenyys ylidistykscssäninic on selkeästi k iiiilttlsjäsi1yyttä. iisciiiiiu I Y it.iiii Iiedo1Liiiiiiii ajankohtaisista iiiaa seudun keliittäiiiisasioista aktiivisesti. Jäsenyytesi on tärkeä, koska sillä ttirvataaii yli(listyksell laaja jäseiipolia. joka oii jatkossakin edellvtvkseiiä maaseiidiiii paikallisten kehittäiiiisohjeliiiieii ralloltllkselle. Maa ja Metsälalo LisiiIinisteriö mittaa 1 eader ryhiiiien yleistä liyväksyiitää niiden seiiiiiääiäiiä. lavoitteeniine onkin hankkia vii liititääri 5()() jäsentä vuoteen 2() 14 mennessä. Iällä hetkellä yhdistyksessämiiie oli yliteeiisii 4Q9 henkilö tai yhtei spiiseiitii. Piiseneksi voit liii tyä iiiaksa inal la 1 iittyni isniaksun yhd istykseii tilille Konncveden l ( )P F () läliettäiiiiillä yliteystietosi (liilili, osoite, puhelin, siiliköposti) yli(listykseii toiiiiistooii. Yksityisjäseiien liitty iiusniiksu on 10 f ja vhteisöjisen Iiittymisiiiaksu 20. Yliteisiseiieii on oltava rekisletöity. Vuosittaista jäsen niaksua Ci lerä. 1 Å Ii i i l l: Maasetitiikehitys ry:n kautta rahoitetut yritystuet kaudella : Merkittävä osa alueeiiiine yritystuista on rahoitettu suoraan l1 Y keskuksesta. Maaseuttikeliitys ry:lle vireille tulleita yritystukia on yhteensä 37 kpl. 1 lakemuksia on tullut vireille jokaisen viiden kunnaii alueen yrittäji Itä ja ne ovat pitäneet sisäl lääii kaikkia yritystuen muotoja (ensimmäisen ulkopiiol isen työntekijän palkkaus, keh ittäm iiieii ja investoinnit). Investoinnit ovat olleet sekä rakennus että laiteinvestointcja. Y rilystukien osalta hankkeiden lopullinen rahoitus ja toteutuminen on huomattavasti vaihtelevampaa veriattuiia hanketuikiimi. Yrilystuikia oli ve detty pois hakijoideii toiniesta monista eri syistä. osa on siirretty rahoilettavaksi muista ralioituslähteistä ja osa on keskeytetty hakijan toimesta. Yritysten toimialoja ovat muun muassa leipomotoiminta. maaseutumatkailu, tekstiili ja kiisityötuolleiden valmis tus, puunjalostus, korjaamopalvelut sekä vesihuoltolaitteiden valmistus ja suunmiittelu. Y ritystukien kautta rahoitettuja toimenpiteitä: O [nsini iiiäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen O Majoitustilojen ja matkailuvaunupaikkojen rakentaminen O Leipomo- ja keittiöti lojen kunnostmms O Tuotantoti lojen laajentaminen ja kunnostus O Matka i 1ukohteen pihasuunnitelman toteuttaminen O Verkkokaupan toteuttaminen O Leipomo ja teksti i lituotteiden tuotekeh itystoimenpiteet O Yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän laitteiston hankinta: mm muotohöylä, pilkekone, kourakuormain ja energiakoura maataloustraktoriin, ATK-laitteet ja ohjelmistot, leipomon ja keittiön laitteistohankinnat, valaistukseen Ii ittyvät laitteet, rikosi Imoitinjärjestel mä Puolletut yleishyödylliset hankkeet vuosittain kaudella : Puolletut hankkeet 2008 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Riion-Erän lahtivaja Lahtivajan rakentaminen Pärnämäen kylälle Uimarannan ja venevalkaman kunnostus ja ra Rutalahden uimarantaja venevalkama kentaminen Rutalahden kylälle. Iitinmäenjatkokunnostus Luhanka litinmäen tilan jatkokunnostus kylätaloksija metsästysmajaksi Lempään kylälle Poikkitaiteellisen valtakunnallisen näyttelykiertu Kulttuurin kiertotie. 037 een suunnittelu ja markkinointi. 48 Mennyttä etsimässä H:salmi Nuorille suunnattu paikallishistoriaa esittelevä ja sitä käytännön toimien kautta elävöittävä hanke Kylälaulukirja Luhanka Paikallisen laulukirjan kokoaminen Luhangan Laulajienja muiden tahojen käyttöön Kootaan Leivonmäen kansallispuiston alueen Kurki ja kuokka ympäristöön, ihmiseen sekä luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön liittyvä historiikki, tarinat ja tapahtumat materiaalikoosteeksi ja DVD:lle

7 IiiolIctii( hankkeet 2009 Kitiita 1 laii kekuvaus Kiisi. arv. Sukset siioiaan yliteisisllisyytti yli kyiiiiistetäii uusi yliteisölliiieii tuiiiiintaiiiuoto K:vesi ikäiaojen koiiiievedel la koiiiievedeii nuorten ja ikääntyvieii välille Niioiteii loivakka 1 oivak ka lyryri talon iiiodeniisoiiit i.loutsa AktiVoilla kyheii Tiiioiet tuttistiiiiiiiii 0TllilaiI is1lii1yillpäristöiiiisa ja käyttäniään vaikutiisiiiali (1011 isiiiiksiiaii 1 äninntysjäi jestelnuin uulistaniinen_ terassiii ji uu(ien iiloskdyiiiiiii rakeutniiiiien ja kilusteideii ii lis ii 1 1C Ii 34 t)7 ( f I.oiiiievedeu Iräpoik en nietsästysniaja K:vesi Metsästvsniajan! kvläii tuinniiiitilai1 rakeiitanii nen, kaiustaiiiiiien, sisnstailiiilen ja koneistaiiiiiieii Ilankasalnii Stiooker 1 l:satnii risulan Kylätalo linvakka \/enekosken vuastniial Ii 1 l:salni i Ivöväentalon käytettävyy den ja ener g i ata 1 ou dcii paran ta iii tien 1 lankasalmen asenia al ueen oslo.1(111 tsa 1 I:salni i loiiiiiiiiiaii kä viiiiistäiiiiiieii. Peitittu. 1 is tään k,iätaloii käyttöä kiiniiostiniaiia talon Li Ikonäköä ja parant nial la käylännöl 1 isyyttä ja ( eiieigiateiinkk uutta. Rakennuttaa kylän tarpeisi iii varastohali i Vene kosken Nuorisoseuran oiiiistanialle tontille, niin sose uran talon yli t ey teen. - Käyttöniukavuutta parannetaan teho.stanialla ilnianvaihtoa. tilojen välistä äänieristyslä. uudis F taiiialla kalusteita ja poislamalla liikuntaesleitä. )staa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asema alueen rakennuksineen yleishyödylliseeii käyt töön Konneveden Kota lianke K:vesi 1 lanke kokoaa nionta pientä investointi ideaa yhteen eri toiinijoilta C Lahtivaja ja lihankäsittelyti lat Joulsa Rakennetaan lahtiva ja ja siihen kuuluvat lihankä sittelytilat C Ratahanke 1 1 salmi Raviradan kunnoslaniinen ja kehittäminen lyöväentalon vat-ustetason parantam inen ja käyt Työväentalon kehittämishanke TYKE3 K:vesi täjäystävällisyysja teknisen ympäristön ajan C Digirengas 1 I:salini Kihveli Soikoon Hankasalmen Ase maila! tasalle saattaminen. Tuotetaan valmiita videoita, kuvamateriaal ia, erilaisia julkaisuja ja Power Point esityksiä kyläläisten käyttöön. Kylän korttisarjan suunnit teluja arvokkaiden kuvien kehystäminen Kylmän aseman käyttöönotto ja alueen ja tilojen C I-1:salrni siistiminenjayhteistyökumppaneiden etsiminen paikalliskulftuurin elävöittämiseksi. 1-lanke jakautuu kolmeen osioon: liikenne, kierrä tys ja järviluonto. Li ikenneosiossa mm tehdään KEKO- Kestävästi Konnevedellä K:vesi päästötöntä elämystoirnintaa. Kierrätysosiossa Itsenäisen Toivakan 100 vuotinen taival kuvinja sanoin järjestetään tuunauskursseja. Järviosiossa tutustu taanjärviluonnon eri elementteihin. Toivakan 100-vuotisesta historiasta sadan valo- Toivakka kuvan näyttely, kuvin ja sanoin pelkistetty histo riaesitys, dvd ja vihkonen. Puolletut hankkeet 2010 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Hankkeella kunnostetaan Itä-Päijänteen RHY:n Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata ampumarata ympäristöluvan vaatimusten mukai- seksi. Lisäksi parannetaan radan käyttäjien tur vallisuus -ja ammuntaolosuhteita Simolan päärakennuksen katon korjaaminen ja Kotiseututalo Simolan rakennusten maalaus, ulkoseinien korjaaminen, ulkomaalaus, korjaus- ja huoltohanke inva-luiskan rakentaminen, siivous- ja säilylys Ruuhimäen kylän kota Toivakka kaapiston rakentaminen, Rakennetaan kylätalon yhteyteen kotaja täyden netään kylätalon kalustoa. Kahvion ja keittiön uusiminen ja siistiminen. Hangan lavan uusi ilme H:salmi Portaitten kunnostusjapyörätuolirampin raken tammen. Sosiaalitilojen kunnostaminen ja inva

8 VL.SSIii r.tkciitinmuii. Iralalo elavaksi, 1 liinka lia ry 1 l:saliiu 1 alitivaan kylinin. erämajaii saliiteettitilolen ja kotlaii iakeiitaiii mcii It,ikeniictain Suojarinteel le toinen sisäfinkäyimti, knnmiostelaan pili ainetta, titisitaaim p1iivaiasto, hankitaan iliiialimipöpniiippuja, nykyaikaiset av Riitalalideim keliittännsliiuikc II.,, ja ääiientoistolaitteet sekä luiiiityökoiie ja tehdään - uusi liittymnä pil1amii. 1 etkaliiterimi rakenmietaan lisärkemmnus, invavessa, esi iiitvjieii pukuhuu ne/tau kot la Kiikoontimiimiskota, Kynsiveden Met Rakennetaan uusi ja isoinpi kuta kyläläisten käyt f sästäjät ry 1 mliii Kuntoon! 1 I:salnim tööti 1 isätään rautatieasenian rakennusten ja alueen toi nivuutta, käyttöä ja yleistä siistevttä. Raken netaan aila ta hankitaan tarvittavaa kalustoaja f iikmieita. - Rakennetaan perinteinen pisteaita tilojen rapoille, 1 lallantuvan kehittäinishankc 1 I:salnii koneliankinnoilla vannistetaan pihapiirin ja nur (- mikon leikkaus ja piimstometsäii kunnossapito 1,eader toiniintatavan ja yhteistyön Valtakun 1,eader metodin kehittämistä ja yhleistyömmedis edistäminen () 1 0 nal 1 inen tämistä valtakunnallisesti. Vihreä Väylä brändin synnyttäminen, joka Vihreä Väylä K:vcsi kattaa reitin varren toim ijat. Seutubrändi auttaa kyliä saamaan näkyvyyttä yhdessä., Pyritään lisäämään Yriltäjyyden yrittäjälomittaj ien määrää cd istäminen maatalons- 1,uhanka, sekä toimintamahdollisuuksia sekä monialayrittälo mi tu ksessa Toivakka jyyttä_maaseudulla nii Puolletut hankkeet 2011 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Kovalanmäeii RC-rata 1 I:salnii Kunnostetaan Kovalanmäen ajorata vastaaniaan nykysääntöjäja turvallisuusmääräyksiä C Tavoitteena on hiihtosuunnistus-ja suunnistus Moottorikelkan, -varusteiden ja gps - toiniinnan luotettavuudenja laadun lisääminen C 1 l:salmi paikannusjäijestelmän hankinta hankkinialla tämän päivän vaatimusten mukaiset varusteet. Kunnostetaan tyhj illeen jäänyt rakennus ympäri- Fantasia vuotiseen toiminnalliseen käyttöön näyttely-, harrastus ja kurssitiloiksi Toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten tietoa maaseutuammateistaja maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista työelämän ja yrittäjyyden Mahtavien mahdollisuuksien maaseutu H:salmi suhteen, sekä kasvatetaan heistä aktiivisia maa seudun toimijoita. Luodaan uusia toimintamnalleja yrittäjyyskasvatukseen, lisätään kylien yhteisölli syyttä. Ensilumen latu Rakennetaan ensilumen latupohja Lamminmäen ,50 tilojen yhteyteen ja hankitaan lumetusjärjestelmä. Tavoitteena on parantaa Venekosken kylällä Venekosken NSn rakennusten kunnos H:salmi olevien kokoontumis-, harrastus- ja j uhlati lojen tus viihtyisyyttä ja lisätä niiden käyttöä. Leppäveden Isonkylänranta veneily-ja virkistyskäyttöön Toivakka Rakennetaan venesataman palveluvarustus palve lemaan kaikkia kuntalaisiaja tarjoamaan kuntalaisille veneily- ja virkistysalueen Leppäveden rannassa Kunnostetaan nuorisoseurantaloa viihtyisämmäk Honkalan kunnostus si ja energiataloudeltaan tehokkaammaksi. Maapirtin varaston laajennus ja kylmi- Rakennetaan Maapirtin yhteyteen ön rakentaminen kylmävarasto ja kylmiötilaa. Erätaloa kunnostetaan, sähköt nykyaikaistetaan ja Erätalon sähköt. saneerausja lahtivaja rakennetaan tontille uusi lahtivaja.

9 alli suusvaat i avo it ( )ur plaiiet 11ä 1 läälumiiiutupa Autiokäiii 1 vnorelle - li)ivakka K : vesi 1JSiIiiIl )IVdk1lLtiStLII 6 28 VLI()tIiIi(lCII lasten ja iliiniteil yilil)ärlstöv;lslnilllisiintta tcciiia piivien, kilpailujen, teiiipauksieii ja lueiitojeii avulla. Rakennetaan autiotiipa 1 lääliiiiiivtiorelte Iuoiito relkeilyn edisi f 18 1)25 f.iouuiokuuuivaii aikistuiu liuituuintiliunke.luiitsa kiydään läpi Joutokaiiavan arkistoiiiateriaalia ja koostelaaii siitä iliciliieitinii (esim. kesijtililai, kuiiiialliseläiiiä, oiiliiolijeliiiat, kolillijeil Lililat jne.) dvd muotoisel julkaisut, jolla jaetaan paikal listen kyttöön ,90 Puiolletuit hankkeet 2012 II ali k asa l mcii ami i p LIII] ii md an k clii ttä iuishanke II an kasa 1 mnen tihanke ui ii a radan in vesto n Kunta 1 l:saliiii 1 I:salnii Haiikekiivauis leludään tarvittavat suuuunmiitelnial ja nnttankset radalle nykyajan melu. ympäristö ja turvalli iii usten t äyttäiii seksi. 1 leena turvata ammuntaharrastuksen sekä kilpailu j a koetoimuinnan jatkuminen 1.intusyrjämi amiupu niaradal la. 1 laiukkeella tehdään kehittänuis liaiikkeessa toteutettujen suunniteini ien ja mii ittausten poh alta radalle tarvittavat tuuiniemipiteet nykyajan mclii, ynipäristö ja turva! 1 isu usvaati mn usten täyttälui iseksi. Kiist. arv () ( Rakennetaaii parkour iiue keskeiselle paikalle Parkour-kenttä Konnevedellä. Parkour on suosittu liikunta K:vesi muoto lasten ja nuorten keskuudessa ja tavoit- teena on luoda puitteet sen harrastamiseen onialla alueella. N iemisjärven Sahan lahden uimarannan jatko ruoppausja veneiden vesillelaskulaiturin teko. Nieniisjärven kylärannan jatkotoirnet 1 l:salmi 1-lanke parantaa uintialuetta, saadaan traileri liikenne pois uinia-alueelta sekä vähennetää n mudan ajautumista uirnarannalle. Kunnostetaan Leivonmäen kirkonkylällä si Leivonmaen perhepuisto jaitsevaa perhepuistoa, joka tarjoaa uuden vurkistaytymis-ja oleskelupamkan kaikenikai sille kyläläisille ja ohikulki joille. Uudistetaan Kankaisten kyläkoulun piha Kankaisten leikkikenttä Toivakka aluetta hankkimallaja pystyttämällä uusia ja turvallisia leikkivälineitä kyläläisten toimesta. Huikon kylatalo Toivakka Kunnostetaan kylätaloa uusimalla ikkunat, siirtymällä sähkölämmityksestä maalämpöön, uusimal la vesiputket ja viemäristö, rakenta maila lisä wcja suihkutilatja uudistamalla.... keittiota toimivammaksi. Hankitaan kokouskäyttöön videotykki ja äänentoistolaitteet. Talon ulkopuolelta uusitaan palotikkaat, rännit ja sadevesiputkisto. Nvlkvvaja-ja rillmkotahanke Toivakka. Rakennetaan nylkyvaja, jossa on asianmukai hveieniavaatimukset täyttävät lihankäsit. Ii tely-ja kylmasaulytystilat. Lisaksi rakennetaan grillikota kokoontumis-ja taukotilaksi. 905, Rakennetaan kota keskeisel le paikalle kyläl le latureitin varteen. Kota palvelee hiihtäjien Nisulan kylän kota Toivakka taukotupana, kokoontumispaikkana mm. hir vimetsälle lähdettäessä ja helpottaa tapahtumi en järjestämistä. Kunnostetaan Pappisten kylätaloaja sen ym- - Pappistalon kunnostus l 276,70 parlstoa.

10 ... l--l:salrni seksi lanke kokoaa ja taileniaa tietoa Koniieveden Koiiieveden I ( )I/\ kiiittiiiiisiiaiike IK:vesi alueen klllttulirihistorialhsesti iiierkittivisui 72 4)() koliteista enlaismtoiiiieiipiieiii. 1 eider asiaiiiicshanke Koko iiaa 1 cader ioiininiatavaii ja yhteistyön edisiiiiiii nen Suomessa ()fl() ( hiollet iii ha ii kkeet 2013 Ku nta II an kekiiva tis Kust. arv. Iraktoriinaliisen teliiiiönkijin ja siihen 1 lankitaan trakkwiniallinen telainönkiji reitti liittyvien varnsteiden hankinta 1 I:salnn en kiiiinostiikseen ja ylhipitoon seki etsinii ja f plastiispalvcluiyöhön. KIIsLJ(k 1 intiisto_kuntoon) louts t Jouts ui 1 0V iciit iioii p itkokunriostust i i outsa ii Pom iii i rakentaa kai ustovaraston ensi Kalustovarasto.Ioutsa ILinieli ladun kiheisyyteen luniitykiile ja latu ,42 f koneelle seki muulle kalusiolle. i allennetaan leivonniikisti kulttuuriperintöä Opeleekion laulut kansiin ja kansalle tekeiiiilhi inottikirja omasta ja muista paikka ,94 F ali tulisi ikk iaarteista. Kootaan kotiscutuyhdistyksen a museokyhin Kotiseututyöti 60 vuotta 1 lakasalnel historia kaikkien saataville yhdeksi yhtenii i isini C la aineistoksi. Siirretty ELY-keskuksen - rahoitettavaks i. Nuorille suunnattu historian ja perinne kulttuurin siilyttimishankc, jossa itse tekemil Ennen vanhaan l oivakka lä tutustutaan siihen, miten ennen vanhaa ( elettiin. Uuden toiniintamuodon käynnistämi nen. Venekosken kesäteatteriii kehittämis. lankitaan ajanmukaiset langattornat mikrofo II:salmi hanke nltja muuta aanentoistoon liittyvaa kalustoa. Nuorisoseurantalo Honkalan katon korjaus Kunnostetaan nuorisoseurantaion kattoa ,48 C Vesikasviliisuuden niittoon soveituvan. lankitaan osakaskunnan vesistönhoitoon. laitteiston hankkiminen tarkoitettu vene ja niittokone. 100 Luhangan hevoshistoriikki Luhanka Luhangan hevoshistoriaa yksiin kan.. sun. 197,18 C 1-hankitaan Hankaan Erätalolle ajanmukaiset, Erätalon julkisten tilojen kalusteet yhtenäisetja helposti liikuteltavat penkitja pöydät.

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s.

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s. Isojoki Kurikan Jurva Karijoki Kauhajoki - Teuva Suupohjan Kehittämisyhdistyksen leadertiedotuslehti 2012 meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto Julkinen tuki EU, valtio ja kunnat Muu rahoitus yksityinen rah. ja talkootyö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot