Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutukehitys LEADER. www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys"

Transkriptio

1 LEADER Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maaseutukehitys Asukaslähtöistä maaseudun kehittämistä hankevaroin Tietopaketti kuntien Iuottamushenkilöille 2014 L neve) H3 iv a k k a 1 www. kes kisuomenmaaseutu.filmaaseutu kehitys Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä p , Talouspäällikkö Anja Kauppinen p ,

2 luonnonympäristöstä ra M aase ii (ii kehitys ry on pai kalliiieii 1 cder ryti iiii [ laasetitiikehitys ry on yksi Suomen 55:sta iiiaaseiidiin keliittiiiiist iiiiiiitaa varten l)eriistltusta keliittäiiiisylidis tvksesta. Yl1(listys lertis1ettiiii aliiii Ierii VIIoII 1.)7 iiiinelli liakkoi.sen k.eski Siioiiie,i llivät kylät ry ja sen toiminla aliieeseeii kuuluivat tuolloin kaakkoiseii keski Suouieii seiitiikiiiiwui viisi kuulaa: Joulsa, 1 uhanka, 1 ei voiimäki, loivakka ja 1 laiikasaliiii. Nimi muutettiin Maaseutiikeliitys ry:ksi vuonna 2000 eiisiuuuäiseu ohjeliiia kauden vaililuiiiiseii ii lä. Saiiialla toiiiiiiita aliie laapciitiii iiiyös Konneveden ja Siiiiiiaisleii kuuluu. Myölieuii mun Aäiiekoskeii ymiril1ä tapahtuneen kuiitaliitoksen myötä Suiuuiiuisleu alue on Siirtynyt osaksi Äänekoskea ja siella toiniivaa [Iaaseul(lIIu keliittäiiiisyhdislys Viisariapa 1 eivonmäestä on tullut osa JoiiPsaii kuulaa viiouuuia 200. läunänlietkiuieii toiminta alue k Itaa siis.illeeui viisi kuulaa: 1 lankasaluiii,, Konnevesi, loivakka ja 1,uhanka. Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena inaaseuuduuuu toumijana kehittää ouuiaa toiiiiinta aliiettaan yhteistyössä eri kuuuuipoideu kanssa. lavoitteeuia toiuiuiuuuialla on luoda yleisiä edellytyksiä asiiuiyiuipäristöii viilityisyydelle, ylitei söllisyydelle. iiiouiipuoliselle yrilvsloiiuiiiiiialle ja työllisyydelle. Iavoitteeui toleuultainiseksi yhdistys laatu altueel leen paikallisen. asiikkaideii oniaclitoiseeii kehittäuiiisioimiiitaan perustuvan kehittäuuiissluategian ja toteuttaa sen mukaisia kehittäulisk)illlenpiteitä erilaisia pieulilnuiotoisia asuikaslälitöisiä hankkeita rahoillaunalla. loiminnaii periaatteiula ovat: avoirnuus: hankkeet ja päätökset ovat julkisia. aktiiviuieii tiedottauiiiiieui toiminnasta, mahdollisimman laaja pohja i neii jäsenistö paikallisuus: kehittäinistarve ja toimiat omalta alueelta oniaehtoisuus: tarve, tahto ja toteutus lähtevät toiuuuljoista itsestään O O O Paikallinen kehittiiiiisstrategia työkaluna Yhdistys on kokoamassa oli jelmakaudelle yhdessä alueen eri toirnijoiden kanssa jo toimintahistoriansa neljännen paikal liseui maaseudun keliittämisstrategian. 1 uisiinuiiäiscl lii ohjelmakaudel la toteutetti iii POMO oljelmaa_ toisella kaudella AlMA ohjelmaa, koluiiauuella kaudella toimittiin Leader-rvhmä osana Manner-Suomen maaseudun keh ittämisohjelmaa. jonka kautta saadaan jatkossakin paikallis ten strategioidcn 1 eader ralioitus kaudella 20 I Maaseutukehitys strategian perimmäisenä tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen ja ihmisten elinolojen paraultamiulen. Tämä pitää sisällään palveliuiden säilymisen ja niiden saavutettavuuden turvaamisen, uusien työ ja ansiomahdollisuuksien luomisen. harrastiusmahdollisuuksien parantum isen sekä alueen viihtyvyyden ja [uoukuttelevuuden kasvam isen. Lisäksi oli jelman tärkeänä tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoisuutta, aktiivisuutta ja vaiktuttamismahdollisuuksia niin, että paikallisdemokratia toteutuu käytäuinössä. Maaseutukehitys strategian paälinjat: 1. Elinkeino! Ja vi lliäjyvs Työ- ja elinkeinornahdollisiutuksien lisääminen Olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen Yritysten aktivointi ja neuvonta Paikall isuudeui hyödyntäminen yritystoim innassa Yritysten välisen ja kansainvälisen yhteistyön edellytykset 2. Asuminen Ja Asuin ja huolehtiminen Asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen Harrastusmahdol 1 isuuksien säilyminen ja kehittäminen Paikali isten palvelujen säi lyvyys ja tuottamineji 3. Yhteisöllisy s Paikall isyhteisöjen vahvistaminen ja aktivointi Asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen U usieii taitojen hankinta ja kou luttautuminen Paikallishistorian ja kulttuuri mi tai lentam inen, vahvistaminen ja hyödyntäminen Nuorten toimintaedellvtysten parantaminen Rahoitus EU:n maaseuturahastosta Leader-rahoitus koostuu osin Euroopan Unionin maaseuturahaston hoituksesta, osin Suomen valtion kansallisesta rahoituuksestaja osin alueen kuntien rahoituksesta. Lisäksi ohjelman rahoituksessa ovat mukana hankkeita toteuttavat tahot yksityisellä rahoitusj lainen käsityöyrittäjä Anu Pylsy on hyödyntänyt toiminnas saan Leader -yritystukia.

3 IL!a:n, osta osa voi olla taiklyöti. Ktinticii IIlIoItLIS on edel Ivtykseiid muun julkisen uuliouiuksen.smniselle. Millaisia maaseu(1u n hankkeita on tarkoituksena edis(iiii? O Yritstuuei: yrityksen perustamiseen, iiivestomnteuluii ja mnnovaail oili III 1 ittyvat toiiuiet O 1 lamukeiumet: kylien. yhdistysten aktivointuin ja k)mmiiintopen kehit tanuiseen, paikallisen kulttuurin ja PeiiIiteeIi talli uitamiiisceui tai liyötlyuutämuumseeum, unamseu(lun palveltipeim niouiil)imolmstaiiuisccii, yh teisojemi toinimiitaedellytysten parantamiseen sekä msiiii1yiiiiistön Hankasalmen 4H:n Meuinytta et kunnostukseeii pa vi ihtyisyyden 1 Isaamu useemi 1 mittyvat toimet smniassa hankkeen jarjestamassa 1-lipparinki tapahtui umassa opeteltiiui Ilankevatniistelun aiheet pcriiineleikkepa kuu paikalliset toimuuijal ottavat yhteyttä toiiuuistol(e ju kertovat toi nieiipiteisii, joille tarvitmaii rahoitusta. käyiimiistyv Iiaiikevalmistelui. Käylämimiössä hankealmiiistelua telidädii yh (1eS5i liakijaii ja lienkilokuiminan kanssa. 1 lakmja laatu hamikesuuumitelman, josta selviää kaikki hankkeesta olemassa oleva tieto: tavoitteet. toimilenpiteet ja kustannukset. Suunnitelmaan liitetään kaikki mahdollisesti käsittelyssä tar vittavat asiapaperii, kuten mahdolliset viramiomaisluvat, rakennuspi irustukset, kustaminusarviot, vuokrasopimiiumkset ym. Jatkossa uiäniä toimilenpiteet voidaan tehdä myös sähköisessä muodossa internetin kautta vielä valmisteilla olevassa l IYRRA hakumpärjestelmässä. l>äätöksenteko ja käsittelymal Ii on kaksivaiheinen. Kun hakemus saapuu toirnistol le tai sähköiseen järjestelmiiään, se käsitellään Maaseutukehitys ry:n hallituksessa ja päätetään esitetäänkö hanketta rahoitettavaksi ELY keskuksel le. 1 lallitus valitsee toteutettavaksi ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttaval alueelle laadittua kehittäm is strategiaa eli tekee ni iii sanotun tarkoitimksenmukaisuusharkinnan. EI Y keskuksen maaseutuasiantuntija päättää rahoituksen niyöntämisestä hallituksen lausunnon perusteella ja tekee puolestaan niin sanotun laillisuusharkinnaii. Vain erittäin perustellusta syystä. esimii. toiminnan säädösten- tai ohjelmanvastaisuus, ELY keskus voi tehdä kiel teisen päätöksen, mikäli Leader-ryhmän hallitus on puoltanut hanketta. Hankkeiden valintaa ohjaavat kansallinen ja EU :mi lainsäädäntö, Leader ryhmälle myönnetty rahoituskehys. Manner Suomen maaseutuohjelma sekä 1 eader ryhmän oma strategia. l.cader-hankkeet ja kunnat Alueemme kunnat ovat mukana ohjelman rahoittamisessa. Ilman kuntien rahoitusosuutta ei voi saada myöskäämi EU:n ja valtion osuutta alueen hankkeisiin. Kunnat sitoutuvat rahoitukseen aina ohjelmakauden alussa, vaikkakin kuntakohtaiset rahoitusosuudet laskutetaan vuosittain. Hankkeissa pyritään 20 % kuntarahoitusosuuteen julkisesta rahoituksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdellä kunnan sijoittamalla eurolla saadaan 4 euroa alueen ulko puolista tukirahaa käyttöön oman alueen kehittämiseen. Lisäksi tietysti hakija laittaa hankkeeseen omaa rahoitusta ja työpanostaan. Hankkeita pyritään toteuttamaan alueellisesti tasapuolisesti kuntien rahoitusosuuksien suhteessa (eli käytännössä vähiten maksava ei voi toteuttaa suurinta osaa hankkeista). Asukasluku Rah Kunta % 2020 l-iankasalmi , , Konnevesi Toivakka , Luhanka 773 4, Yhteensä Taulukko]. Kuntien rahoitusos uudet koko kuntarahoituksesta kaudelle Kunkin kunnan rahoitusos uus on laskettu sen väkiluvun suhteessa koko alueen väestöön nähden vuoden 2012 lopun väestötilanleen mukaan. Sumn,nissa ovat mnitkamia sekä Leader toi,nintci että Sisä Suomnem, ka/atalousrvhn,än toiminta alueellanune. Toivakan Ruuhimäen kylällä raken nettiin hankkeella kokoontumiskota, jossa toimii muun muassa vukoittain kylän tiistaikahvila. Maaseutukehitvk sen hallitus kokouksessaan kodalla syksyllä Kokouksia kierrätetään ympäri aluetta ja samalla tutustutaan rahoitettaviin kohteisiin.

4 julkinen 1 julkinen Ilalliluksen kokoonpano Ylidistyksciiiiiic lialliliikscii jäsenet valitaait tasaptk)lisesti toimialueeit kliililisla iioiidattaen maa ja iiielsätahuis iiiiiiisterioii toiiiiiiitaryliiiiiitvähöii illäärillälihiä koliiiikantaperiaatet(a_ poss:i oli edllstetlui1i alueen julkiset Ol.!IliI saatiot, yhteisöt ja yritykset sekä aktiiviset kaiisala iset 1 Ialliliik.seii jäsenet 21) 3: Venet 20l3: 1.eeiia 1 lietala pi julkinen Joiilsa Ilannulkilkkinen k iii 1.v ifllfl VpI JuikInLn koiiiivsi Antti MLhto JulkInLn Konnvsi luomas Pietiläiiien julkinen 1 Inkasaliiui Arto Rämö julkinen 1 lankasalini Jouko Siiiidvall :!:kki Martti Markkanen julkinen Inliaiika lerttu Matilainen yhdistys lankasainii Jorma Suomäki yhdistys Ilaiika.salnii 1 ea Llina Nikkilä yhdistys Sinikka lahti yhdistys ioutsa Mmj k ikko yhdistys kot1i1lvsi Sirkku V it mnnjmnttm yiys komnrvlsi Inimo Möiiköki yhdistys 1 uhanka Amja Lukkarinen yhdistys loivakka l:iina Puttonen yksityinen 1 I nkasalnii l iina 1 lonkonen yksityinen I lankasalmi Anna liisa 1 iukkonen yksityinen Mika Sirkka yksityinen. luula Korhonen yksityinen Konnevesi Anne Laine yksityinen Konnevesi Sami Puikkonen yksityinen loivakka Marja leena 1 aitinen yksityinen loivakka kahoitetut hankkeet O POM( ) kausi yhteensä 70 hanketta O A 1 M A kaiisi yhteensä 142 hanketta O 1 iadlr-kausi yhteensä 94 hanketta Rahoituksen va ikiittavuutia ja pitkäjänteisvyttä kuvaa hyvin muun muassa seuraavien vuosina ralioitettuijen iiank keiden näkyminen edelleen alueemme ihmisten arjessa: O Venekoskcn kesäteatterin katsomorakennus. 1 lankasaimi O Kai 1 ioahon liii ja autokatokset. Fiankasal miii O M urtoisten ohscrvatorio, I-Iankasalm i O Ratakeskusalueen motocross-rata ja hiihtomaja, Hankaan Erämiesten lahtivaja valmistui O Jiinttimäenja Tammimäen patikontireitit. n Uimaniemelle vuonna O l-lanhimäemi havaintoti lan perustaminen melsätietoutta edis tämään, Jotitsa O Leivonmäen lentopaikan laajennus liidinlajien harrastus toiminnan lisäämiseksi, O Rutajärven kunnostustoimenpiteet, O Häyrylänrannan pukukopin rakentaminen sekä liyppytorn in ja laitureiden kunnostus, Konnevesi O Lapunrnäen hiihtoniaan kota, laavii, hyppyrimäki ja itiuu varustus, Konnevesi O Konneveden Opastus hankkeen rakentamat imifotaulutja levähdyspaikat, Konnevesi O Toivakaii kirkonkylän perinnepolku. Toivakka O Huikon vesiosuuskunnan rakeminusvaiheet 2-3, Toivakka Konneveden Kotiseutuyhdistys kehitti museoesittelyä teatterin keinoin toteutet O Laidonkankaan ampiimaradan kunnostusja Ruohtulan tavaksi Konneveden KOTA kehitta maastojousiammuntarata Luhanka mishankkeessaan. O Luhangan sotahistorian tai lentaminen, Luhanka Vuosina on tullut vireille yhteensä 119 hanketta, joista 37 on yritystukia, 79 yleishyödyllisiä kehittä mishankkeita ja kolme perinnebiotooppien hoitamiseen tarkoitettua erityisympäristötukea. Kaikkia vireille tulleita hankkeita on jollain lailla käsitelty, mutta kaikki niistä eivät ole välttämättä saaneet päätöstä tai osa on hakijan toimesta peruttu tai keskeytetty. Yritystukien osalta tehtiin ohjelmakauden kuluessa linjausta siitä, että Maaseutukehitys rahoittaa ELY-keskusken kanssa neuvotellen vain sellaiset yritystuet, joissa rahoitettavuus on yrityksen näkökulmasta ensisijaisesti paikalli sen Leader-ohjelman inukainen asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä yritystuista on ohjattu rahoitettavaksi suoraan ELY-keskuksesta, jossa on 01 lut varattuna merkittävä määrä yritysrahoitusta. Maaseutukehityksen rahoituskehystä on siten säästynyt enemmän yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen, koska niille

5 1:!!He toiiieiiiiteille ei hsi ollut emassa nitiin mutita rahotui:k:ivaa. Niin menetellen alueelle on pyritty iii ksiiiioiiiuatii saatavissa oleva inaaseuituiralioituis. 1 lankelistaus vuosina (11 iihoitetuista yieisliydyliisisti luiiik1eista ja Iisitietsi iahoitettujen yrilysttikieii sisillöisti ovat luettavissa iniin tietopaketin lopussa. 1 asitietoa Iiiiikkeista ja uuden sis Ilöisti Saa toiiiiistolta tai internel sivuullamme, joilta löytyvi1 Iiauikkeideui tiivisteluiit ajalta ja hauikerekisteri kaudelta () 13. Katso Iisi: 1 ea(ieu tuieila ralioitettuupeui haiikkeiden lisäksi on hankkeita olipattii ja työstetty rair)itettavaksu muista rahoutuisläh teistä, esimerkiksi lukuisia yrilystuikia japoitaitu yliteisöllisiä ja ympäristön ktiiinostuikseeui liittyviä hankkeita suo i uun II Y keskuuksesta, nuoriso ja kansainvälisyysluauikkeita ( IMO:sta sekä kulttuuriin liittv viä toimia kuulttuu rialan rahastoista. Vailitoeluloisua ualioituuskanavia ovat olleet uiivös RAY, Kotisetutuliitoui seuiraiiitalojeui kuuuinos tusavuistuikset pa Museoviraston Iiaukiuiimuivaraiset avustukset. Alkavasta oli jelma ka uidesta (1 A lustavien oli jelmal uuonuuosten mukaan tulevan kauden rahoituusmuodot eivät inerk ittävästi umuutu nykyisestä. Muutoksia on tulossa läliiiuuiä yritystukien sisältöihin, kuten uusien tuikiiiiuotojeii käyttöönotto (aloitus ja iiiiio vaat iotoiiuiet ) ja ensimmäisen työntekijän pa lkkaustuieii poistuili luen. Y leishyödyl listen hanketukien osalta kehit läminen ja investoinnit tullaan taas sallimaan saiiiassa hankkeessa eikä niiden eriyttämistä kahteen eri hankkee seeii tarvitsisi enää jatkossa tehdä. Iällä hetkellä on jo tiedossa, että alkavalla kaudella huomattavasti suurempi osa alueen yritysralioiluksesta tulee olijautuimaaui iilioitettavaksi 1 eader ryhmien rahoituskehyksestä, johtuen vallakuiinall isista ja maakuinna II isista rahoituksen työn jakoi injauksista sekä yritystukivarojen pienenernisestä. Kevään 2014 aikana paikallisen strategian va liii istelui tullaan saattaniaan loppuun. Myös kuntien sitouturninen rahoitukseen tulee varmistaa ennen kesää Ministeriö vahvistaa rahoitettavat 1.eader rvhrnät ja niiden rahoi tuskehykset vasta, kuin l( 1:n komissio on hyväksynyt kansallisen ohjelman ja sen rahoituksen. Tarkemmat aika tauilutja rahoitus vaniiistuvat vuoden 2014 aikana. Käytäniiössä hankkeiden haku alkanee vasta vuoden puolella. Manner Suouien maaseudun kehittäm isohjelma on vielä tässä vaiheessa luonnos, jonka tämänhetkistä tilaa ja sen va Imisturnista voi seurata ministeriön internetsivui lla osoitteessa: littp://w w.inmni. t/1i/index/etuusivu!niaaseuduiui keh ittani inen/oh jelmakausi2l html Strategian asukaslähtöinen valmistelu on tarkoittanut lukuisia kylä- ja kuntalaisiltoja, ideoiden ja kehittämistarpei den keräämistä sekä yhteisiä keskusteluja alueen eri toimijoiden kanssa. ssa olimme mukana myös kunnan järjestämissä kunta kylässä illoissa, jotka keräsivät kyläkohtaisesti asukkaita keskustelemaan kunnan ja kylien ajankohtaisista asioista ja kehittämistarpeista. Liittyisitkö jaseneksi? Kunnalliset luottamushenkilöt ovat yksi osa alueemme kehittäjäverkostoa. Yhdessä kuntien, asukkaiden, yritys ten, yhteisöjen ja rahoittajien kanssa voimme saada aikaan parhaat kehittämistulokset. Maaseutukehityksen tavoit teena on toimia yhtenä linkkinä näiden kaikkien toimijoiden välillä ja ottaa huomioon paikalliset tarpeet kehittä mistoimissaan. Mitä useampi taho tai asukas liittyy jäseneksemme, sitä vahvemman kehittäjäverkoston ja parem mat tiedotuskanavat pystymme yhdessä luomaan. Tule mukaan vaikuttamaan konkreettisesti paikallisiin kehittä unistoirniin!

6 .Jäsenyys ylidistykscssäninic on selkeästi k iiiilttlsjäsi1yyttä. iisciiiiiu I Y it.iiii Iiedo1Liiiiiiii ajankohtaisista iiiaa seudun keliittäiiiisasioista aktiivisesti. Jäsenyytesi on tärkeä, koska sillä ttirvataaii yli(listyksell laaja jäseiipolia. joka oii jatkossakin edellvtvkseiiä maaseiidiiii paikallisten kehittäiiiisohjeliiiieii ralloltllkselle. Maa ja Metsälalo LisiiIinisteriö mittaa 1 eader ryhiiiien yleistä liyväksyiitää niiden seiiiiiääiäiiä. lavoitteeniine onkin hankkia vii liititääri 5()() jäsentä vuoteen 2() 14 mennessä. Iällä hetkellä yhdistyksessämiiie oli yliteeiisii 4Q9 henkilö tai yhtei spiiseiitii. Piiseneksi voit liii tyä iiiaksa inal la 1 iittyni isniaksun yhd istykseii tilille Konncveden l ( )P F () läliettäiiiiillä yliteystietosi (liilili, osoite, puhelin, siiliköposti) yli(listykseii toiiiiistooii. Yksityisjäseiien liitty iiusniiksu on 10 f ja vhteisöjisen Iiittymisiiiaksu 20. Yliteisiseiieii on oltava rekisletöity. Vuosittaista jäsen niaksua Ci lerä. 1 Å Ii i i l l: Maasetitiikehitys ry:n kautta rahoitetut yritystuet kaudella : Merkittävä osa alueeiiiine yritystuista on rahoitettu suoraan l1 Y keskuksesta. Maaseuttikeliitys ry:lle vireille tulleita yritystukia on yhteensä 37 kpl. 1 lakemuksia on tullut vireille jokaisen viiden kunnaii alueen yrittäji Itä ja ne ovat pitäneet sisäl lääii kaikkia yritystuen muotoja (ensimmäisen ulkopiiol isen työntekijän palkkaus, keh ittäm iiieii ja investoinnit). Investoinnit ovat olleet sekä rakennus että laiteinvestointcja. Y rilystukien osalta hankkeiden lopullinen rahoitus ja toteutuminen on huomattavasti vaihtelevampaa veriattuiia hanketuikiimi. Yrilystuikia oli ve detty pois hakijoideii toiniesta monista eri syistä. osa on siirretty rahoilettavaksi muista ralioituslähteistä ja osa on keskeytetty hakijan toimesta. Yritysten toimialoja ovat muun muassa leipomotoiminta. maaseutumatkailu, tekstiili ja kiisityötuolleiden valmis tus, puunjalostus, korjaamopalvelut sekä vesihuoltolaitteiden valmistus ja suunmiittelu. Y ritystukien kautta rahoitettuja toimenpiteitä: O [nsini iiiäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen O Majoitustilojen ja matkailuvaunupaikkojen rakentaminen O Leipomo- ja keittiöti lojen kunnostmms O Tuotantoti lojen laajentaminen ja kunnostus O Matka i 1ukohteen pihasuunnitelman toteuttaminen O Verkkokaupan toteuttaminen O Leipomo ja teksti i lituotteiden tuotekeh itystoimenpiteet O Yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän laitteiston hankinta: mm muotohöylä, pilkekone, kourakuormain ja energiakoura maataloustraktoriin, ATK-laitteet ja ohjelmistot, leipomon ja keittiön laitteistohankinnat, valaistukseen Ii ittyvät laitteet, rikosi Imoitinjärjestel mä Puolletut yleishyödylliset hankkeet vuosittain kaudella : Puolletut hankkeet 2008 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Riion-Erän lahtivaja Lahtivajan rakentaminen Pärnämäen kylälle Uimarannan ja venevalkaman kunnostus ja ra Rutalahden uimarantaja venevalkama kentaminen Rutalahden kylälle. Iitinmäenjatkokunnostus Luhanka litinmäen tilan jatkokunnostus kylätaloksija metsästysmajaksi Lempään kylälle Poikkitaiteellisen valtakunnallisen näyttelykiertu Kulttuurin kiertotie. 037 een suunnittelu ja markkinointi. 48 Mennyttä etsimässä H:salmi Nuorille suunnattu paikallishistoriaa esittelevä ja sitä käytännön toimien kautta elävöittävä hanke Kylälaulukirja Luhanka Paikallisen laulukirjan kokoaminen Luhangan Laulajienja muiden tahojen käyttöön Kootaan Leivonmäen kansallispuiston alueen Kurki ja kuokka ympäristöön, ihmiseen sekä luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön liittyvä historiikki, tarinat ja tapahtumat materiaalikoosteeksi ja DVD:lle

7 IiiolIctii( hankkeet 2009 Kitiita 1 laii kekuvaus Kiisi. arv. Sukset siioiaan yliteisisllisyytti yli kyiiiiistetäii uusi yliteisölliiieii tuiiiiintaiiiuoto K:vesi ikäiaojen koiiiievedel la koiiiievedeii nuorten ja ikääntyvieii välille Niioiteii loivakka 1 oivak ka lyryri talon iiiodeniisoiiit i.loutsa AktiVoilla kyheii Tiiioiet tuttistiiiiiiiii 0TllilaiI is1lii1yillpäristöiiiisa ja käyttäniään vaikutiisiiiali (1011 isiiiiksiiaii 1 äninntysjäi jestelnuin uulistaniinen_ terassiii ji uu(ien iiloskdyiiiiiii rakeutniiiiien ja kilusteideii ii lis ii 1 1C Ii 34 t)7 ( f I.oiiiievedeu Iräpoik en nietsästysniaja K:vesi Metsästvsniajan! kvläii tuinniiiitilai1 rakeiitanii nen, kaiustaiiiiiien, sisnstailiiilen ja koneistaiiiiiieii Ilankasalnii Stiooker 1 l:satnii risulan Kylätalo linvakka \/enekosken vuastniial Ii 1 l:salni i Ivöväentalon käytettävyy den ja ener g i ata 1 ou dcii paran ta iii tien 1 lankasalmen asenia al ueen oslo.1(111 tsa 1 I:salni i loiiiiiiiiiaii kä viiiiistäiiiiiieii. Peitittu. 1 is tään k,iätaloii käyttöä kiiniiostiniaiia talon Li Ikonäköä ja parant nial la käylännöl 1 isyyttä ja ( eiieigiateiinkk uutta. Rakennuttaa kylän tarpeisi iii varastohali i Vene kosken Nuorisoseuran oiiiistanialle tontille, niin sose uran talon yli t ey teen. - Käyttöniukavuutta parannetaan teho.stanialla ilnianvaihtoa. tilojen välistä äänieristyslä. uudis F taiiialla kalusteita ja poislamalla liikuntaesleitä. )staa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asema alueen rakennuksineen yleishyödylliseeii käyt töön Konneveden Kota lianke K:vesi 1 lanke kokoaa nionta pientä investointi ideaa yhteen eri toiinijoilta C Lahtivaja ja lihankäsittelyti lat Joulsa Rakennetaan lahtiva ja ja siihen kuuluvat lihankä sittelytilat C Ratahanke 1 1 salmi Raviradan kunnoslaniinen ja kehittäminen lyöväentalon vat-ustetason parantam inen ja käyt Työväentalon kehittämishanke TYKE3 K:vesi täjäystävällisyysja teknisen ympäristön ajan C Digirengas 1 I:salini Kihveli Soikoon Hankasalmen Ase maila! tasalle saattaminen. Tuotetaan valmiita videoita, kuvamateriaal ia, erilaisia julkaisuja ja Power Point esityksiä kyläläisten käyttöön. Kylän korttisarjan suunnit teluja arvokkaiden kuvien kehystäminen Kylmän aseman käyttöönotto ja alueen ja tilojen C I-1:salrni siistiminenjayhteistyökumppaneiden etsiminen paikalliskulftuurin elävöittämiseksi. 1-lanke jakautuu kolmeen osioon: liikenne, kierrä tys ja järviluonto. Li ikenneosiossa mm tehdään KEKO- Kestävästi Konnevedellä K:vesi päästötöntä elämystoirnintaa. Kierrätysosiossa Itsenäisen Toivakan 100 vuotinen taival kuvinja sanoin järjestetään tuunauskursseja. Järviosiossa tutustu taanjärviluonnon eri elementteihin. Toivakan 100-vuotisesta historiasta sadan valo- Toivakka kuvan näyttely, kuvin ja sanoin pelkistetty histo riaesitys, dvd ja vihkonen. Puolletut hankkeet 2010 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Hankkeella kunnostetaan Itä-Päijänteen RHY:n Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata ampumarata ympäristöluvan vaatimusten mukai- seksi. Lisäksi parannetaan radan käyttäjien tur vallisuus -ja ammuntaolosuhteita Simolan päärakennuksen katon korjaaminen ja Kotiseututalo Simolan rakennusten maalaus, ulkoseinien korjaaminen, ulkomaalaus, korjaus- ja huoltohanke inva-luiskan rakentaminen, siivous- ja säilylys Ruuhimäen kylän kota Toivakka kaapiston rakentaminen, Rakennetaan kylätalon yhteyteen kotaja täyden netään kylätalon kalustoa. Kahvion ja keittiön uusiminen ja siistiminen. Hangan lavan uusi ilme H:salmi Portaitten kunnostusjapyörätuolirampin raken tammen. Sosiaalitilojen kunnostaminen ja inva

8 VL.SSIii r.tkciitinmuii. Iralalo elavaksi, 1 liinka lia ry 1 l:saliiu 1 alitivaan kylinin. erämajaii saliiteettitilolen ja kotlaii iakeiitaiii mcii It,ikeniictain Suojarinteel le toinen sisäfinkäyimti, knnmiostelaan pili ainetta, titisitaaim p1iivaiasto, hankitaan iliiialimipöpniiippuja, nykyaikaiset av Riitalalideim keliittännsliiuikc II.,, ja ääiientoistolaitteet sekä luiiiityökoiie ja tehdään - uusi liittymnä pil1amii. 1 etkaliiterimi rakenmietaan lisärkemmnus, invavessa, esi iiitvjieii pukuhuu ne/tau kot la Kiikoontimiimiskota, Kynsiveden Met Rakennetaan uusi ja isoinpi kuta kyläläisten käyt f sästäjät ry 1 mliii Kuntoon! 1 I:salnim tööti 1 isätään rautatieasenian rakennusten ja alueen toi nivuutta, käyttöä ja yleistä siistevttä. Raken netaan aila ta hankitaan tarvittavaa kalustoaja f iikmieita. - Rakennetaan perinteinen pisteaita tilojen rapoille, 1 lallantuvan kehittäinishankc 1 I:salnii koneliankinnoilla vannistetaan pihapiirin ja nur (- mikon leikkaus ja piimstometsäii kunnossapito 1,eader toiniintatavan ja yhteistyön Valtakun 1,eader metodin kehittämistä ja yhleistyömmedis edistäminen () 1 0 nal 1 inen tämistä valtakunnallisesti. Vihreä Väylä brändin synnyttäminen, joka Vihreä Väylä K:vcsi kattaa reitin varren toim ijat. Seutubrändi auttaa kyliä saamaan näkyvyyttä yhdessä., Pyritään lisäämään Yriltäjyyden yrittäjälomittaj ien määrää cd istäminen maatalons- 1,uhanka, sekä toimintamahdollisuuksia sekä monialayrittälo mi tu ksessa Toivakka jyyttä_maaseudulla nii Puolletut hankkeet 2011 Kunta Hankekuvaus Kust. arv. Kovalanmäeii RC-rata 1 I:salnii Kunnostetaan Kovalanmäen ajorata vastaaniaan nykysääntöjäja turvallisuusmääräyksiä C Tavoitteena on hiihtosuunnistus-ja suunnistus Moottorikelkan, -varusteiden ja gps - toiniinnan luotettavuudenja laadun lisääminen C 1 l:salmi paikannusjäijestelmän hankinta hankkinialla tämän päivän vaatimusten mukaiset varusteet. Kunnostetaan tyhj illeen jäänyt rakennus ympäri- Fantasia vuotiseen toiminnalliseen käyttöön näyttely-, harrastus ja kurssitiloiksi Toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten tietoa maaseutuammateistaja maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista työelämän ja yrittäjyyden Mahtavien mahdollisuuksien maaseutu H:salmi suhteen, sekä kasvatetaan heistä aktiivisia maa seudun toimijoita. Luodaan uusia toimintamnalleja yrittäjyyskasvatukseen, lisätään kylien yhteisölli syyttä. Ensilumen latu Rakennetaan ensilumen latupohja Lamminmäen ,50 tilojen yhteyteen ja hankitaan lumetusjärjestelmä. Tavoitteena on parantaa Venekosken kylällä Venekosken NSn rakennusten kunnos H:salmi olevien kokoontumis-, harrastus- ja j uhlati lojen tus viihtyisyyttä ja lisätä niiden käyttöä. Leppäveden Isonkylänranta veneily-ja virkistyskäyttöön Toivakka Rakennetaan venesataman palveluvarustus palve lemaan kaikkia kuntalaisiaja tarjoamaan kuntalaisille veneily- ja virkistysalueen Leppäveden rannassa Kunnostetaan nuorisoseurantaloa viihtyisämmäk Honkalan kunnostus si ja energiataloudeltaan tehokkaammaksi. Maapirtin varaston laajennus ja kylmi- Rakennetaan Maapirtin yhteyteen ön rakentaminen kylmävarasto ja kylmiötilaa. Erätaloa kunnostetaan, sähköt nykyaikaistetaan ja Erätalon sähköt. saneerausja lahtivaja rakennetaan tontille uusi lahtivaja.

9 alli suusvaat i avo it ( )ur plaiiet 11ä 1 läälumiiiutupa Autiokäiii 1 vnorelle - li)ivakka K : vesi 1JSiIiiIl )IVdk1lLtiStLII 6 28 VLI()tIiIi(lCII lasten ja iliiniteil yilil)ärlstöv;lslnilllisiintta tcciiia piivien, kilpailujen, teiiipauksieii ja lueiitojeii avulla. Rakennetaan autiotiipa 1 lääliiiiiivtiorelte Iuoiito relkeilyn edisi f 18 1)25 f.iouuiokuuuivaii aikistuiu liuituuintiliunke.luiitsa kiydään läpi Joutokaiiavan arkistoiiiateriaalia ja koostelaaii siitä iliciliieitinii (esim. kesijtililai, kuiiiialliseläiiiä, oiiliiolijeliiiat, kolillijeil Lililat jne.) dvd muotoisel julkaisut, jolla jaetaan paikal listen kyttöön ,90 Puiolletuit hankkeet 2012 II ali k asa l mcii ami i p LIII] ii md an k clii ttä iuishanke II an kasa 1 mnen tihanke ui ii a radan in vesto n Kunta 1 l:saliiii 1 I:salnii Haiikekiivauis leludään tarvittavat suuuunmiitelnial ja nnttankset radalle nykyajan melu. ympäristö ja turvalli iii usten t äyttäiii seksi. 1 leena turvata ammuntaharrastuksen sekä kilpailu j a koetoimuinnan jatkuminen 1.intusyrjämi amiupu niaradal la. 1 laiukkeella tehdään kehittänuis liaiikkeessa toteutettujen suunniteini ien ja mii ittausten poh alta radalle tarvittavat tuuiniemipiteet nykyajan mclii, ynipäristö ja turva! 1 isu usvaati mn usten täyttälui iseksi. Kiist. arv () ( Rakennetaaii parkour iiue keskeiselle paikalle Parkour-kenttä Konnevedellä. Parkour on suosittu liikunta K:vesi muoto lasten ja nuorten keskuudessa ja tavoit- teena on luoda puitteet sen harrastamiseen onialla alueella. N iemisjärven Sahan lahden uimarannan jatko ruoppausja veneiden vesillelaskulaiturin teko. Nieniisjärven kylärannan jatkotoirnet 1 l:salmi 1-lanke parantaa uintialuetta, saadaan traileri liikenne pois uinia-alueelta sekä vähennetää n mudan ajautumista uirnarannalle. Kunnostetaan Leivonmäen kirkonkylällä si Leivonmaen perhepuisto jaitsevaa perhepuistoa, joka tarjoaa uuden vurkistaytymis-ja oleskelupamkan kaikenikai sille kyläläisille ja ohikulki joille. Uudistetaan Kankaisten kyläkoulun piha Kankaisten leikkikenttä Toivakka aluetta hankkimallaja pystyttämällä uusia ja turvallisia leikkivälineitä kyläläisten toimesta. Huikon kylatalo Toivakka Kunnostetaan kylätaloa uusimalla ikkunat, siirtymällä sähkölämmityksestä maalämpöön, uusimal la vesiputket ja viemäristö, rakenta maila lisä wcja suihkutilatja uudistamalla.... keittiota toimivammaksi. Hankitaan kokouskäyttöön videotykki ja äänentoistolaitteet. Talon ulkopuolelta uusitaan palotikkaat, rännit ja sadevesiputkisto. Nvlkvvaja-ja rillmkotahanke Toivakka. Rakennetaan nylkyvaja, jossa on asianmukai hveieniavaatimukset täyttävät lihankäsit. Ii tely-ja kylmasaulytystilat. Lisaksi rakennetaan grillikota kokoontumis-ja taukotilaksi. 905, Rakennetaan kota keskeisel le paikalle kyläl le latureitin varteen. Kota palvelee hiihtäjien Nisulan kylän kota Toivakka taukotupana, kokoontumispaikkana mm. hir vimetsälle lähdettäessä ja helpottaa tapahtumi en järjestämistä. Kunnostetaan Pappisten kylätaloaja sen ym- - Pappistalon kunnostus l 276,70 parlstoa.

10 ... l--l:salrni seksi lanke kokoaa ja taileniaa tietoa Koniieveden Koiiieveden I ( )I/\ kiiittiiiiisiiaiike IK:vesi alueen klllttulirihistorialhsesti iiierkittivisui 72 4)() koliteista enlaismtoiiiieiipiieiii. 1 eider asiaiiiicshanke Koko iiaa 1 cader ioiininiatavaii ja yhteistyön edisiiiiiii nen Suomessa ()fl() ( hiollet iii ha ii kkeet 2013 Ku nta II an kekiiva tis Kust. arv. Iraktoriinaliisen teliiiiönkijin ja siihen 1 lankitaan trakkwiniallinen telainönkiji reitti liittyvien varnsteiden hankinta 1 I:salnn en kiiiinostiikseen ja ylhipitoon seki etsinii ja f plastiispalvcluiyöhön. KIIsLJ(k 1 intiisto_kuntoon) louts t Jouts ui 1 0V iciit iioii p itkokunriostust i i outsa ii Pom iii i rakentaa kai ustovaraston ensi Kalustovarasto.Ioutsa ILinieli ladun kiheisyyteen luniitykiile ja latu ,42 f koneelle seki muulle kalusiolle. i allennetaan leivonniikisti kulttuuriperintöä Opeleekion laulut kansiin ja kansalle tekeiiiilhi inottikirja omasta ja muista paikka ,94 F ali tulisi ikk iaarteista. Kootaan kotiscutuyhdistyksen a museokyhin Kotiseututyöti 60 vuotta 1 lakasalnel historia kaikkien saataville yhdeksi yhtenii i isini C la aineistoksi. Siirretty ELY-keskuksen - rahoitettavaks i. Nuorille suunnattu historian ja perinne kulttuurin siilyttimishankc, jossa itse tekemil Ennen vanhaan l oivakka lä tutustutaan siihen, miten ennen vanhaa ( elettiin. Uuden toiniintamuodon käynnistämi nen. Venekosken kesäteatteriii kehittämis. lankitaan ajanmukaiset langattornat mikrofo II:salmi hanke nltja muuta aanentoistoon liittyvaa kalustoa. Nuorisoseurantalo Honkalan katon korjaus Kunnostetaan nuorisoseurantaion kattoa ,48 C Vesikasviliisuuden niittoon soveituvan. lankitaan osakaskunnan vesistönhoitoon. laitteiston hankkiminen tarkoitettu vene ja niittokone. 100 Luhangan hevoshistoriikki Luhanka Luhangan hevoshistoriaa yksiin kan.. sun. 197,18 C 1-hankitaan Hankaan Erätalolle ajanmukaiset, Erätalon julkisten tilojen kalusteet yhtenäisetja helposti liikuteltavat penkitja pöydät.

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra Sivu 1 8.10.2014 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta

Lisätiedot

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen EU-tasolla käynnissä Kansallinen valmistelu hallinnon sisällä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013 Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 TELA 153 Liikuntapaikka- ja leikkipuistoselvitys on tehty aiemmin vuonna 2005. Pattijoen ja Raahen kuntaliitoksen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot