METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 26.11.2013"

Transkriptio

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Versio

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU... 1 TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet ja johtaminen Tietoturvallisuusohjeistuksen tarkoitus ja tavoitteet Turvallisuusjohdon organisaatio Tietoturvavastuut Ydinliiketoiminta ja tietotekniikka, riippuvuus tietotekniikasta Tarve henkilöstön tietoturvaosaamisen ylläpitämiseksi Ulkoa ostetut tietotekniikkapalvelut, sopimukset Elintärkeät toiminnot ja palvelut Rekisteri-ilmoitukset, henkilöllisyyden suoja Raportointi johdolle Tietoturvallisuustoimenpiteet ja menettelyt Henkilöstöturvallisuus Tietosuoja Ohjelmistoturvallisuus Tietoaineistoturvallisuus, varmuus- ja suojakopiointi Käyttöturvallisuus, haittaohjelmistoilta suojautuminen Fyysinen tietoturvallisuus Tietoliikenneturvallisuus Tietoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen hankintojen yhteydessä Tietoturvallisuuden seuranta, valvonta, tarkastus ja testaus Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa Koulutus Suunnitelman päivitys ja toimenpiteiden ylläpito

3 1. Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet ja johtaminen 1.1 Tietoturvallisuusohjeistuksen tarkoitus ja tavoitteet Metropolian tietoturvallisuusohjeistus on jatkuvasti ylläpidettävä ja päivitettävä kokonaisuus, joka sisältää korkeakoulun ydintoiminnan tarpeista lähtevän pelkistetyn tietoturvapolitiikkaohjeistuksen (= tämä dokumentti) sekä siihen liitettävät ohjeet, kaaviot ja ohjelmistot. Ohjeistuksen avulla pyritään varmistamaan Metropolian elintärkeiden toimintojen jatkuvuutta tunnistamalla toimintaa uhkaavat riskit ja uhat sekä niiden vaikutukset, suunnittelemalla etukäteen niiden eliminointi- tai vaikutuksen vähentämistoimenpiteet sekä toipumistoimenpiteet. Ohjeistuksen sisältö seuraa pääpiirteissään Valtiovarainministeriön julkaisemaa tietoturvaperiaatteiden ja tietoturvakäytäntöjen rakennetta. Henkilökunnalle ja opiskelijoille on tietoturvapolitiikkaohjeistuksesta julkaistu tiivistetympi tietoturvaohje (löytyy sivustolta 1.2 Turvallisuusjohdon organisaatio Metropolian johtosäännön mukaan talous- ja hallintojohtajan alaisuudessa toimivan turvallisuuspalvelujen vastuulle kuuluu turvallisuusasiat. Turvallisuuden eri osa-alueita koordinoi turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusorganisaatio koostuu turvallisuusjohdosta ja turvallisuusryhmästä. Turvallisuusjohdon muodostavat rehtori, vararehtori, talous- ja hallintojohtaja, strategia- ja viestintäjohtaja, tietohallintojohtaja, ensihoidon asiantuntija ja opintopsykologi. Turvallisuusjohdon puheenjohtajana on rehtori/toimitusjohtaja ja sihteerinä turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusjohdon tehtävänä ja vastuulla on yleisen strategian luominen, turvallisuuden eri osaalueiden koordinointi ja resursointi. Turvallisuustoiminnasta vastaa ja sitä johtaa rehtori. Muut johdon jäsenet toimivat rehtorin päätöksenteon tukena. (Turvallisuusjohdon tehtävät on määritelty tarkemmin rehtorin päätöksessä 18, ). Turvallisuusryhmä hoitaa kiinteistökohtaista turvallisuustoimintaa. Turvallisuusryhmää johtaa turvallisuuspäällikkö ja siihen kuuluvat kiinteistökohtaiset turvallisuusvastaavat. 3

4 1.3 Tietoturvavastuut Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojen käsittelyn turvaamista. Tietoturvallisuus rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä sekä lisäksi soveltuvilta osin pääsynvalvonnasta ja kiistämättömyydestä. Tietoturvallisuus nähdään yleensä laajana kenttänä, johon tietojärjestelmien lisäksi kuuluvat myös mm. henkilöturvallisuus ja fyysinen tietoturvallisuus. Tietoturvan johtamisessa korostetaan ylimmän johdon vastuuta siten, että johdolla on oltava selkeä näkemys tietotekniikan roolista ydintoiminnoille, ja että noudatettava tietohallintostrategia on riittävän liiketoimintalähtöinen. Tämän vuoksi tietoturvasta (kuten muustakin turvallisuustoiminnasta) on viime kädessä vastuussa toimitusjohtaja/rehtori, mutta sen käytännön organisointi on tarkoituksenmukaisinta hoitaa tietohallinnossa. Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvapolitiikasta toimitusjohtaja/rehtorille ja turvallisuusjohdolle. Koska henkilöriskien merkitys tietoturvassa on suuri, on myös jokaisella työntekijällä ja opiskelijalla vastuu tietoturvasta hänen käyttäessään tietotekniikkaa ja tietoverkkoja. Johdon ja tietohallintoyksikön vastuulla on antaa henkilöstölle riittävät tiedot ja ohjeet tietoturvasta. 1.4 Ydinliiketoiminta ja tietotekniikka, riippuvuus tietotekniikasta Metropolian ydintoimintaa on opetus- ja opiskeluprosessin toteuttaminen. Tieto- ja viestintätekniikan merkitys tässä ydinprosessissa on jatkuvasti kasvussa. Syitä tähän ovat mm. seuraavat: kriittiset opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja oppilashallinnon prosessit tukeutuvat tietojärjestelmiin aikuisopiskelijoiden osuus kasvaa (ml. täydennyskoulutus, ylempi amk, työssä oppiminen osaksi opintoja jne.). Tämä lisää tietotekniikasta riippuvaa etäopiskelua sosiaalisen median (toisen www-sukupolven) käyttäjien tulo opiskelijoiksi henkilöstön etätyötarpeet ovat kasvussa Kannettavien tietokoneiden, älypuhelimien ja langattomien yhteyksien käytön lisääntyminen luo haasteita tietoturvalle. Myös muiden uusien palvelujen sekä etäyhteyksien lisääntyvä tarve kasvattaa tietoturvallisuuteen liittyvien seikkojen painoarvoa. 4

5 1.5 Tarve henkilöstön tietoturvaosaamisen ylläpitämiseksi Tietohallinnon työntekijät Metropoliassa ovat yleensä viihtyneet työssään pitkään. Tämä on vähentänyt tietoturvariskiä. Tietoturvariskit kuitenkin tulevat jatkuvasti moninaisimmiksi ja tietoturvaosaamisen ylläpito vaatii jatkuvasti enemmän. Siksi tietohallinnon henkilöstön täydennyskoulutukseen on panostettava entistä enemmän myös tietoturva-asioissa. 1.6 Ulkoa ostetut tietotekniikkapalvelut, sopimukset Koska tietotekniikkatuki ja tietoverkkojen ylläpito hoidetaan omana työnä, voidaan ylläpitää omaa osaamista, joka vähentää IT -riskiä. Toisaalta tietoturvaosaaminen ei välttämättä tällä toimintatavalla ole samalla tasolla kuin jos ulkopuolinen korkeatasoinen palveluntarjoaja hoitaisi kaikki tietotekniikkapalvelut. Tärkeimmille tietoliikennelaitteille on toistaiseksi voimassa oleva huoltosopimus. Tiettyjä laitetyyppejä pidetään pieni määrä varastossa vikatilanteiden varalta. Keskeisimmät ulkopuolisten toimittajien kanssa solmitut palvelu- ja ohjelmistosopimukset on lueteltu erillisessä dokumentissa "Metropolian tietojärjestelmät sekä tietotekniikka-sopimuskumppanit". 1.7 Elintärkeät toiminnot ja palvelut Metropolian toiminnan kannalta tärkeitä ovat opetus- ja oppimisprosessin jatkuvuuteen vaikuttavat palvelut. Kriittisimpiä ovat tällöin tietoliikenneverkon (kattaen verkon, palomuurin, reitityksen, nimipalvelimen, kertakirjautumisen) ja opetusta palvelevien palvelinten toimivuus. Kriittiset järjestelmät ja niiden vastuuhenkilöt sekä lista kriittisistä sopimuskumppaneista on lueteltu erillisessä dokumentissa "Metropolian tietojärjestelmät sekä tietotekniikkasopimuskumppanit". 1.8 Rekisteri-ilmoitukset, henkilöllisyyden suoja Rekisteri-ilmoitukset (esim. tietosuojavaltuutetulle henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste) hoitaa kunkin rekisterin pääkäyttäjä ja ne arkistoidaan tietohallintoon. 1.9 Raportointi johdolle Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvatilanteesta johdolle ja turvallisuusjohdolle tarvittaessa. 5

6 2. Tietoturvallisuustoimenpiteet ja menettelyt 2.1 Henkilöstöturvallisuus Kaikkien Metropolian tietoverkkoa ja tietojärjestelmiä käyttävien on hyväksyttävä Tietojärjestelmien käyttösääntö. Tämä on luettavissa tietohallinnon tukisivustolla Tietohallinnon työntekijät allekirjoittavat Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt. Sähköpostin käsittelyssä noudatetaan Sähköpostin käsittelysääntöjä. Kaikki ym. säännöt on luettavissa tietohallinnon tukisivustolla Säännöt noudattavat yliopistojen ja korkeakoulujen yhteisiä käytäntöjä, ja ne on hyväksytty yt- komiteassa. Käyttäjätunnukset Metropolian verkkoon ja tietojärjestelmiin annetaan opiskelijoille opintojen alkaessa kuoressa. Opiskelija saa käyttäjätunnustiedot helpdeskistä, opintotoimistosta tai opintojen alkaessa tutor-opiskelijalta. Opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Käyttäjä hyväksyy tietojärjestelmien käyttösäännön aktivoidessaan ensimmäisen kerran käyttäjätunnuksensa. Työntekijä saa käyttäjätunnustiedot helpdeskistä, opintotoimistosta tai lähiesimieheltä. Työntekijän henkilöllisyys tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä ja aina, jos henkilö ei ole ennestään tuttu. Kaikilla käyttäjillä on käytössään henkilökohtainen tunnus ja salasana sekä pääsy avointen palvelujen lisäksi toimenkuvan edellyttämiin palveluihin. Erityistä painoarvoa on annettava yleisellä tasolla (mm. erillisinä tiedonantoina) sekä perehdyttämisen yhteydessä nk. Social engineering ongelmaa vastaan: tunnuksia, tietoja, avointa ohjelmistoa/työasemaa tai pääsyä suljettuun tilaan ei anneta ilman asiaankuuluvia tarkistuksia henkilöstä. Kulunvalvonta Pääosassa Metropolian kiinteistöjä on käytössä kulunvalvonta sekä tallentava kameravalvonta. Kulkutunnisteet annetaan opiskelijoille opintojen alkaessa ja henkilökunnalle työsuhteen alkaessa. Kulkutunnisteiden luovuttamisesta ja vastaanottamisesta vastaavat vahtimestarit. Kulkutunnisteen vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä ennen kulkutunnisteen luovuttamista. 6

7 Opintojen ja työsuhteen päätyttyä kulkutunniste palautetaan sen toimipisteen vahtimestarille mistä se on kuitattu vastaanotetuksi. Kulkutunnisteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi toimipisteen vahtimestarille. Kameravalvonnan tallenteiden katseluoikeus on vain turvallisuuspäälliköllä. Käyttäjähallinta Käyttäjähallinnassa noudatetaan korkeakoulujen yhteisen HAKAluottamusverkoston sääntöjä. Käyttäjähallinta (mm. kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden käyttäjätunnusten hankintaprosessit) on kuvattu tietohallinnon tukisivustolla: https://tietohallinto.metropolia.fi. Henkilökunnan vastuut Jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva on velvollinen varmistamaan että kiinteistöjen tilat (erityisesti atk-luokat ja laitetilat) ovat lukittu. Jokaisen on myös varmistettava, että laitteet ja ohjelmat on sammuttu/lukittu kun työpisteistä poistutaan. Tällä mm. voidaan estää asiaton ohjelman käyttö, asiaton urkkiminen tai tiedonsiirto. Henkilökunnalla on käytössään kuvallinen henkilökortti. Koska opiskelijoilla ei ole käytössä näkyvillä pidettäviä henkilön tunnistavia kulkukortteja, niin jokaisen henkilökuntaan kuuluvan velvollisuus on tarvittaessa tarkistaa tuntemattoman henkilön oikeus käyttää tiloja. Henkilökunnan tulee vastaanottaa vierailijat ja saattaa heidät ulos kiinteistön tiloista. Vierailijoiden valvontavastuu on kutsujalla. Sen lisäksi mitä käyttösäännössä on sanottu, on jokaisen opiskelijan ja henkilökuntaan kuuluvan ilmoitettava heti esimiehelleen/tietohallinnolle havaitsemistaan tietoturvallisuusriskeistä ja vaaratilanteista. Henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttämiseen sisällytetään tietoturvaan liittyvä osuus, jossa käydään läpi tietoturvaohje (löytyy tietohallinnon tukisivustolta: https://tietohallinto.metropolia.fi ) Vastuu henkilökunnan opastamisesta on kullakin esimiehellä omien alaistensa osalta. 7

8 2.2 Tietosuoja Olennaisimmat lait jotka säätelevät henkilökunnan ja opiskelijoiden tietosuojaa ja joiden perusteella Metropolian ylläpitohenkilöstö toimii ovat seuraavat: Perustuslaki (731/1999) Yksityiselämän suoja 2.luku 10 - Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Henkilötietolaki(523/1999) - henkilötietojen käsittely - rekisteri-ilmoitus (mm. Winha, HR, palkkahallinto, kirjastojärjestelmä, kulunvalvonta) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004, 125/2009) - Metropolia on yhteisötilaaja, koska käsittelee tietoverkossaan käyttäjien luottamuksellisia tietoja ja viestejä - tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin on tarpeen verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi - muutettu v.2009 lain 13 : yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä tunnistamistietoja mm. viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön tai yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tämän toiminnan aloittaminen vaatii kuitenkin yhteisötilaajalta useita tiedotus- ja ilmoittamisvelvollisuuksia ja muita toimenpiteitä ennen kuin luvatonta käyttöä voidaan alkaa selvittämään - mahdollisuus estää roskaposteja ja poistaa haittaohjelmia jos palvelut vaarantuvat - ei saa kuitenkaan vaarantaa sananvapautta eikä luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä viestinnän turvaamiseksi Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) - työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijaisesti työntekijältä itseltään - ohjeet työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien hakemisesta ja avaamisesta - ennen kuin voi avata posteja niin työnantajan hoidettava: 1) että työntekijä voi laittaa automaattisen poissaoloviestin ja ilmoittaa sijainen tai 2) ohjata viestit sijaiselle tai käytössänsä olevaan toiseen osoitteeseen tai 3) antaa suostumuksen että työnantajan hyväksymä toinen henkilö voi lukea postia - Tietyin edellytyksin (esim. jos työnantaja on huolehtinut edellisen kohdan toimenpiteistä ja työntekijän suostumusta ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa saada) työnantajan pääkäyttäjä voi ottaa selville onko työntekijälle poissaolon aikana tullut työnantajalle kuuluvia tärkeitä viestejä. 8

9 Otsikkotietojen käsittelystä on tehtävä allekirjoitettu selvitys, joka on toimitettava työntekijälle - avaamisesta on laadittava siihen osallistuneiden henkilöiden (ainakin pääkäyttäjä + toinen henkilö) allekirjoittama selvitys - ohjeet kuolemantapauksessa Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Viranomaisten asiakirjojen julkisuus 2.luku Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta Muut lait (mm): Rikoslaki 39/1889(38 luku Tieto- ja viestintärikoksista) Tekijänoikeuslaki Painovapauslaki Arkistolaki (831/1994) Hallintolaki (434/2003) Ammattikorkeakoululaki (351/2003 mm. luku 6:28 ; luku 9:42) Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 ; luku 6) Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 ; luku 8:1 ;) Esimerkkejä rikkomuksista Rikoslain alaisen materiaalin oikeudeton levittäminen rikoslain alaista materiaalia ovat esimerkiksi lapsiporno, eläimiin sekaantuminen, raaka väkivalta, rasistinen aineisto ja kansankiihottamismateriaali Tekijänoikeuslain alaisen materiaalin oikeudeton levittäminen Tekijänoikeuslain alaista materiaalia on esimerkiksi musiikki, videot, sarjakuvat, elokuvat, pelit ja ohjelmistot. Tunnuksen luovuttaminen toiselle käyttäjälle Tunnuksen luovuttamista on esim. salasanan kertominen toiselle käyttäjälle tai istunnon auki jättäminen niin, että joku toinen pääsee valvomattomasti käyttämään toisen tunnusta. Tiedon luottamuksellisuuden vaarantaminen, esim. ei-julkiseksi luokitellun tiedon luovuttaminen henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada sitä, esim. palvelinten käyttäjätietojen luovutus ei-julkiseksi luokitellun tiedon tietoturvan laiminlyönti, esim. puutteelliset suojaukset järjestelmässä, jossa tietoa käsitellään salassapitorikokset henkilötietolain rikkominen Henkilökohtaisen tietoturvan laiminlyönti, esimerkiksi salasanan jättäminen näkyviin. 9

10 2.3 Ohjelmistoturvallisuus Tietohallintopalvelut huolehtii ohjelmistojen päivityksistä Metropolian työasemiin, joihin ne jaetaan mahdollisimman nopeasti tietoturvajulkaisun jälkeen. Tietoturvapäivitykset Metropolian tietojärjestelmiin tehdään yhteistyössä ao. järjestelmän toimittajan suositusten kanssa. 2.3 Tietoaineistoturvallisuus, varmuus- ja suojakopiointi Henkilökunta ohjeistetaan tallentamaan omat dokumenttinsa ja muu aineisto niihin hakemistoihin, joista otetaan säännöllisesti varmistussuunnitelman mukaiset varmuuskopiot (esim. Tuubi ja verkkolevyt). Aineistojen tallettamista yksinomaan käyttäjän oman koneen kovalevylle pyritään välttämään ja tästä on annettu ohjeistus. Tietojen tallettaminen työaseman kovalevylle (tai paikkaan, josta ei oteta varmuuskopioita) on henkilön omalla vastuulla. Kannettavien päätelaitteiden (ml. älypuhelimet) varmuuskopioinnista ja tietoturvasta vastaa kannettavan käyttäjä itse. Tietohallinto avustaa arkaluontoisen materiaalin suojaamisessa sekä salausohjelmien hankinnassa. Ulkomaille vietävien kannettavien päätelaitteiden osalta on käyttäjän huolehdittava asianomaisten vakuutusten ottamisesta taloushallinnon kautta. Seuraavien tärkeimpien palvelinten tietokannat ja tiedostot varmistetaan: sähköpostipalvelimet kotihakemistopalvelimet nimi- ja hakemistopalvelimet sovelluspalvelimet virtuaalipalvelimet sellaisenaan 2.4 Käyttöturvallisuus, haittaohjelmistoilta suojautuminen Ammattikorkeakoulun kiinteään verkkoon ei saa kytkeä omia laitteita ilman verkon ylläpitäjän myöntämää lupaa. Liittämisessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Käyttäjien omille laitteille on varattu ensisijaisesti langaton verkko. Salasanojen minimipituus on oltava 8 merkkiä (erikoismerkkien ja numeroiden käyttö on suositeltavaa, mutta ei saa käyttää skandeja). Salasanan vaihto tapahtuu selaimen kautta osoitteessa 10

11 2.5 Fyysinen tietoturvallisuus Palvelin- ja muut tietoliikennehuoneet on asiallisesti suojattu vesivahingoilta, sähkö- ja jännitehäiriöiltä sekä lämpötilan ja kosteuden vaihteluilta. Palvelinhuoneisiin on kulkuoikeus vain nimetyillä tietohallinnon henkilöillä. Kiinteistöjen sähkönsyöttöä ei ole varmistettu. Turvallisuusryhmä tekee toimipistekohtaisia sisäisiä turvallisuus- ja palotarkastuksia vähintään yksi (1) / kiinteistö ja /aina tarpeen mukaan. Tarkastuspöytäkirja liitetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelman liitteeksi. 2.6 Tietoliikenneturvallisuus Tietoliikenteen häiriöt vaikuttavat eniten Metropolian elintärkeisiin toimintoihin, koska ne voivat lamauttaa kaikki palvelut. Vakavat häiriöt voivat olla seuraavanlaisia: - Runkoverkon tai ulkoisten yhteyksien valokaapelin katkeaminen - Runkoverkon tietoliikennelaitteiden vikaantuminen - Verkon ylikuormittuminen joko tahallisen hyökkäyksen, asiattoman käytön tai normaalin toiminnan johdosta. Runkoverkko rakenteeltaan neljän runkopisteen muodostama vikasietoinen neliö. Runkopisteiden aktiivilaitteet ovat modulaarisia, joissa kaikki aktiivikomponentit ovat kahdennettuja. Muut toimipisteet liittyvät runkopisteisiin, toimipisteiden yhteyksiä ei ole varmennettu. Verkon toimintaa ja kuormitusta valvotaan niin että verkon häiriöihin voidaan puuttua jo ennakolta. Lisäksi valvonta auttaa suunnittelemaan verkon konfiguraatiomuutoksia ajoissa. Verkkolaitteiden konfiguraatiot varmuuskopioidaan automaattisesti joka yö. Ylläpidosta vastaavat seuraavat palvelimien toimintaa, päivitystarvetta ja mahdollisia tietoturvaongelmia aktiivisesti. 11

12 3. Tietoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen hankintojen yhteydessä Uusien palvelujen ja sovellusten käyttöönoton yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan myös niiden tietoturva-, varmistus- ja toipumisratkaisut. Tietoturvaominaisuuksia käytetään myös valintakriteerinä valmisohjelmistojen hankinnassa. 4. Tietoturvallisuuden seuranta, valvonta, tarkastus ja testaus Tietohallinnossa käydään kerran vuodessa läpi tietoturvaan liittyvät asiat eli kaikki ohjeistuksessa olevat osa-alueet. Ohjeistus päivitetään vastaavasti. Tietoturvakartoituksia ja auditointeja teetetään ulkopuolisilla toimijoilla tarvittaessa. Teknisiä tietoturvatarkastuksia tehdään käyttäen mm. Nessus- ohjelmistoa. 5. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa Kaikilla tietojärjestelmillä pitää olla pääkäyttäjä ja hänellä varamies sekä tekninen ylläpitäjä ja hänellä varamies. Toipuminen erilaisista häiriöistä on kirjattu erilliseen Riskit, uhat ja niistä toipuminen - taulukkoon. Kriittisistä häiriöistä toipumista on harjoiteltava säännöllisesti. Toipumisharjoitusten aikataulu kirjataan em. taulukkoon. Jokaisen järjestelmän pääkäyttäjän on tehtävä suunnitelma miten toiminnan jatkaminen hoidetaan pitempiaikaisessa keskeytystilanteessa esim. manuaalisesti. Käyttäjien esimiesten tulee tarkistaa näiden vararutiinien järkevyys. Kaikista häiriöistä tiedotetaan välittömästi häiriön havaitsemisen jälkeen käyttäjille. Toipumisen jälkeen käyttäjille tiedotetaan toipumisen onnistumisesta sekä annetaan lyhyt selvitys häiriön syystä. Tarvittaessa käyttäjille annetaan myös väliaikatietoja. Poikkeusolojen toiminta pohjautuu toipumissuunnitelman varajärjestelmä-ratkaisuun (ml. Manuaaliset ratkaisut) ja viranomaisilta saatavaan lisäohjeistukseen, koska toiminnan luonne poikkeusoloissa ei muutu eikä ole kriittistä. 6. Koulutus Tietoturvan perusasiat (Tietoturvallisuusohjeet tietojärjestelmien käyttäjille ) käydään läpi uuden työntekijän perehdyttämiskoulutuksessa (myös tietojärjestelmien käyttösääntö). Kaikessa tietotekniikkaan liittyvissä henkilöstökoulutustilaisuuksissa käsitellään myös tietoturva-asioita. Tietohallinto järjestää erillisen henkilökohtaiseen tietoturvaan liittyvän koulutuksen vähintään kerran vuodessa. 12

13 Opiskelijoille käydään käyttösääntöön liittyvät asiat läpi opintoihin orientoitumisen yhteydessä. Tietohallinnon ylläpitäjien koulutukseen on panostettava riittävästi. Tietohallinnon henkilöstön osaamista ylläpidetään mm. osallistumalla Funetin CERT- verkoston toimintaan ja sen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 7. Suunnitelman päivitys ja toimenpiteiden ylläpito Tämä ohjeistus katselmoidaan ja päivitetään kerran vuodessa valmiussuunnitelman mukaisesti. Vastuu katselmoinnista on tietohallintojohtajalla. Päivitetty dokumentti hyväksytään tuvallisuusjohdossa. Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvatilanteesta johdolle normaalin toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä ja aina muulloin kun on aiheellista. Tätä asiakirjaa tukevat seuraavat dokumentit: Riskit, uhat ja niistä toipuminentaulukko https://tietohallinto.metropolia.fi/ pages/viewpage.action?pageid= Katselmointi ja päivitys Vastuu katselmoinnista 1 krt/vuosi Järjestelmäylläpidon päällikkö Hyväksyminen Tietohallintojohtaja Metropolian tietojärjestelmät ja tietotekniikkasopimuskumppanit 1 krt/vuosi Järjestelmäylläpidon päällikkö Tietohallintojohtaja Kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö Tietohallintojohtaja Tietojärjestelmien käyttösäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö, tietohallintojohtaja Sähköpostin käsittelysäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö, tietohallintojohtaja Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon Tietoturvarikkomusten seuraamuskäytäntö hallitus hallitus Tietohallintojohtaja päällikkö tarvittaessa Tietohallintojohtaja Rehtori Tietoturvaohje (henkilökunnalle ja opiskelijoille) tarvittaessa Atk-palvelupäällikkö Tietohallintojohtaja 13

14 Metropolia- ammattikorkeakoulun valmiussuunnitelma 1 krt/vuosi Turvallisuuspäällikkö Turvallisuusjohto Rekisteriselosteet tarvittaessa Järjestelmän pääkäyttäjä Tietohallintojohtaja 14

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 3.9.2015

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 3.9.2015 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Versio 3.9.2015 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU... 1 TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS... 1 1. Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE

TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE TAVOITE Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia jokaisen Metropolian palveluksessa olevan henkilön yleisohjeena tietoturvallisuuden perusasioissa. Noudattamalla

Lisätiedot

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. 28.11.2013 IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset lyhyesti Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. IT-palvelujen väärinkäytöllä tarkoitetaan IT-palvelujen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Sisällys Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka... 2 1 Johdanto... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Tarkastusviraston

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.01.2014 23 1. YLEISTÄ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka asiakirjana sisältää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

-------- = LV! "17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet

-------- = LV! 17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet -------- Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka 1. Johdanto Tietoturva nähdään julkishallinnon organisaatioissa oleellisena osana normaalia toimintaa ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt Siilinjärven kunta Opetusverkon käyttösäännöt 1 (7) Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan Siilinjärven kunnan ylläpitämän, ensisijaisesti kunnan opetustoimen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu 108 Liite 1

Ammattikorkeakoulu 108 Liite 1 2 (7) Tietoturvapolitiikka Johdanto Tietoturvapolitiikka on ammattikorkeakoulun johdon kannanotto, joka määrittelee ammattikorkeakoulun tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Ammattikorkeakoululla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Hattulan kunta

Tietoturvapolitiikka. Hattulan kunta Tietoturvapolitiikka Hattulan kunta Versio 1.0 Muutoshistoria: Versio Tekijä Sisältö Hyväksytty 1.0 Kuntien Tiera Oy Hattulan kunnan tietoturvapolitiikka 11.5.2015 Hattulan kunta Pappilanniementie 9 www.hattula.fi

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Kokemuksia tietoturvallisuuden kehittämisestä tietoturvapolitiikan viitoittamana

Kokemuksia tietoturvallisuuden kehittämisestä tietoturvapolitiikan viitoittamana Kokemuksia tietoturvallisuuden kehittämisestä tietoturvapolitiikan viitoittamana Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere-talo 26.5.2010 Antti-Olli Taipale Tietohallintojohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA -OHJEET 1.4.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA -OHJEET 1.4.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA -OHJEET 1.4.2015 ALKAEN Khall 9.3.2015 73 2 Sisältö 1. TIETOTURVAPOLITIIKKA... 3 1.1. Tietoturvatyö... 3 1.2. Tietoturvallisuuden osa alueet... 4 1.3. Vastuut ja valvonta...

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA... 1 5 TIETOTURVA JA LAATU... 2 6 TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtoryhmä 13.3.2012 Johtoryhmä 10.4.2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 2 (8) Versiohistoria: Versio Pvm: Laatija: Kommentit: 0.1 24.2.2011 Navicre Oy Katselmoitavaksi 0.2

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA Mikäli muuta ei mainita, Toimittajan (ei Asiakkaan) tulee suorittaa tässä taulukossa kuvatut toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankinnan kohteeseen eli palveluun. Tietoturvatasoj

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

6 SULKAVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA

6 SULKAVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA 6 SULKAVAN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA Tietoturvallisuuspolitiikka on lähtökohta tietoturvallisuuden ja valmiuden kehittämiselle organisaatiossa. Sen avulla määritellään tietoturvallisuuden periaatteet

Lisätiedot

Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet

Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet Tietoturva osana oppilaitosturvallisuutta ja EUn tietosuoja-asetuksen velvoitteet ammatillisen koulutuksen asiantuntija Riikka Reina, AMKE ry riikka.reina@amke.fi Turvallisuuden kokonaisuus Arjen turvallisuus

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA Hyväksytty: Hämeenkyrön lautakunta 2.11.2011 Tarkastettu 29.4.2014 OK 1. JOHDANTO Tietojenkäsittely tukee Hämeenkyrön kunnan / n terveydenhuollon toimintayksikön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2006 Tietoturvapolitiikan avulla vaikutetaan omalta osaltaan siihen, että Espoon kaupungin strategiassa määritelty Espoon

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka

Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka 4.11.2014 Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka Jämsän kaupunki Hallintopalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOTURVAPOLITIIKKA... 1 2 TIETOTURVALLISUUS... 2 2.1 Tavoitteet ja tietoturvallisuuden merkitys...

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Vantaan koulujen ja oppilaitosten langattoman verkon ja kannettavien tietokoneiden käyttöohje

Vantaan koulujen ja oppilaitosten langattoman verkon ja kannettavien tietokoneiden käyttöohje Vantaan kaupunki Tietohallinto marraskuu 2014 Vantaankoulujenjaoppilaitostenlangattomanverkonja kannettavientietokoneidenkäyttöohje Yleistälangattomistaverkoistajaniidenkäyttötarkoituksesta Syksyllä 2014

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen KUOPION KAUPUNKI POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen Hyväksytty: Kaupungin yhteistyötoimikunta 10.12.2014 Asianumero: 5445/07.01.00/2014 49

Lisätiedot

Tietoverkon käyttösäännöt

Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 1 (7) Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 2 (7) SISÄLLYS 1 TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 MÄÄRITELMÄT... 3 4 YLEISET PERIAATTEET... 3 5 KÄYTTÖOIKEUS... 3 6 YLEISET EHDOT... 4 6.1 OIKEUDET...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2016 Kh 111 31.5.2016 v1.0 19.5.2016, Seija Romo 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTURVAPOLITIIKAN TAVOITE... 1 3. TIETOTURVATOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT... 2 4. TIETORISKIEN

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikan käsittely / muutokset:

Tietoturvapolitiikan käsittely / muutokset: Tietoturvapolitiikan käsittely / muutokset: Versio Muutoksen kuvaus Tekijä Päiväys 0.7 Luonnoksen laadinta Tietoturvaryhmä 07.11.2016 0.8 Kommentointi Tulosalueiden johtoryhmät 14.11.2016 0.9 Tarkastus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 2 Sastamalan koulutuskuntayhtymän tietoturvapolitiikka... 2 3 Tietoturvaorganisaatio ja

Lisätiedot

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen TIETOTURVA Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen 24.1.2017 TIETOTURVA KÄSITTEENÄ = tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Tämän kyselyn määritelmät on kuvattu sopimuksessa.

Tämän kyselyn määritelmät on kuvattu sopimuksessa. LIITE 1 (5) KUVAUS TIETOTURVASTA JA TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1. Yleistä Tämä Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) rajapintojen käyttöä koskeva tietoturvakuvaus tulee täytettynä ja Maanmittauslaitoksen hyväksymänä

Lisätiedot

1 (9) Rauman kaupunki. Tietoturvapolitiikka. Kaupunginhallitus hyväksynyt , KH 274, RAU/522/ /2016

1 (9) Rauman kaupunki. Tietoturvapolitiikka. Kaupunginhallitus hyväksynyt , KH 274, RAU/522/ /2016 1 (9) Rauman kaupunki Tietoturvapolitiikka Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.5.2016, KH 274, RAU/522/07.03.00/2016 2 (9) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tietoturvapolitiikan tarkoitus... 3 3. Ketä tämä tietoturvapolitiikka

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.11.2007, päivitetty 16.5.2017 1. Rekisterin nimi Infoweb -www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta (ent.

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA 41 Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus, toimintakyky,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin tietoturvapolitiikka

Karkkilan kaupungin tietoturvapolitiikka Karkkilan kaupungin tietoturvapolitiikka Kaupunginhallitus 25.9.2017 Kaupungin johtoryhmä 18.4.2017 Yhteistyöryhmä 7.6.2017 Tietohallinnon ohjausryhmä (Kartio) 13.12.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Utajärven kunnan toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat keskeisiä tekijöitä

Lisätiedot

Toimitilojen tietoturva

Toimitilojen tietoturva Toimitilojen tietoturva Toimitilakonseptikoulutus Tuija Lehtinen 18.2.2014 Toimitilaturvallisuus Tarkoittaa toimitilojen fyysistä suojaamista, jonka avulla pyritään turvaamaan organisaation häiriötön toiminta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Verkkoviestinnän tietoturva Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso yrityksissä neljäs taso HTK NETCOMMUNICATION OY Ari Wikström 1 HTK NETCOMMUNICATION OY Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso neljäs

Lisätiedot

Johtokunta 7.12.2009 193. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Johtokunta 7.12.2009 193. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka Johtokunta 7.12.2009 193 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka Sisällys: 1. Johdanto 3 2. Tietoturvapolitiikan tavoitteet ja toteutuksen periaatteet 4 3. Tietosuojapolitiikan tavoitteet ja toteutuksen periaatteet

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Versio Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hyväksytty

Versio Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hyväksytty Tietoturvapolitiikka 1 (6) 26.1.2017 Hyväksytty Vahvistettu hallituksen päätöksellä 26.1.2017 n tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan tavoite... 2 2.1. Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja?

Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja? Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja? Valtion IT-johtaja Yrjö Benson 11.2.2010 Tietoturvan rakenne VAHTI Ulkokerros Hallinnollinen tietoturva Henkilöstöturvallisuus Fyysinen turvallisuus Tietoliikenneturvallisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot