METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 26.11.2013"

Transkriptio

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Versio

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU... 1 TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet ja johtaminen Tietoturvallisuusohjeistuksen tarkoitus ja tavoitteet Turvallisuusjohdon organisaatio Tietoturvavastuut Ydinliiketoiminta ja tietotekniikka, riippuvuus tietotekniikasta Tarve henkilöstön tietoturvaosaamisen ylläpitämiseksi Ulkoa ostetut tietotekniikkapalvelut, sopimukset Elintärkeät toiminnot ja palvelut Rekisteri-ilmoitukset, henkilöllisyyden suoja Raportointi johdolle Tietoturvallisuustoimenpiteet ja menettelyt Henkilöstöturvallisuus Tietosuoja Ohjelmistoturvallisuus Tietoaineistoturvallisuus, varmuus- ja suojakopiointi Käyttöturvallisuus, haittaohjelmistoilta suojautuminen Fyysinen tietoturvallisuus Tietoliikenneturvallisuus Tietoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen hankintojen yhteydessä Tietoturvallisuuden seuranta, valvonta, tarkastus ja testaus Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa Koulutus Suunnitelman päivitys ja toimenpiteiden ylläpito

3 1. Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet ja johtaminen 1.1 Tietoturvallisuusohjeistuksen tarkoitus ja tavoitteet Metropolian tietoturvallisuusohjeistus on jatkuvasti ylläpidettävä ja päivitettävä kokonaisuus, joka sisältää korkeakoulun ydintoiminnan tarpeista lähtevän pelkistetyn tietoturvapolitiikkaohjeistuksen (= tämä dokumentti) sekä siihen liitettävät ohjeet, kaaviot ja ohjelmistot. Ohjeistuksen avulla pyritään varmistamaan Metropolian elintärkeiden toimintojen jatkuvuutta tunnistamalla toimintaa uhkaavat riskit ja uhat sekä niiden vaikutukset, suunnittelemalla etukäteen niiden eliminointi- tai vaikutuksen vähentämistoimenpiteet sekä toipumistoimenpiteet. Ohjeistuksen sisältö seuraa pääpiirteissään Valtiovarainministeriön julkaisemaa tietoturvaperiaatteiden ja tietoturvakäytäntöjen rakennetta. Henkilökunnalle ja opiskelijoille on tietoturvapolitiikkaohjeistuksesta julkaistu tiivistetympi tietoturvaohje (löytyy sivustolta 1.2 Turvallisuusjohdon organisaatio Metropolian johtosäännön mukaan talous- ja hallintojohtajan alaisuudessa toimivan turvallisuuspalvelujen vastuulle kuuluu turvallisuusasiat. Turvallisuuden eri osa-alueita koordinoi turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusorganisaatio koostuu turvallisuusjohdosta ja turvallisuusryhmästä. Turvallisuusjohdon muodostavat rehtori, vararehtori, talous- ja hallintojohtaja, strategia- ja viestintäjohtaja, tietohallintojohtaja, ensihoidon asiantuntija ja opintopsykologi. Turvallisuusjohdon puheenjohtajana on rehtori/toimitusjohtaja ja sihteerinä turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusjohdon tehtävänä ja vastuulla on yleisen strategian luominen, turvallisuuden eri osaalueiden koordinointi ja resursointi. Turvallisuustoiminnasta vastaa ja sitä johtaa rehtori. Muut johdon jäsenet toimivat rehtorin päätöksenteon tukena. (Turvallisuusjohdon tehtävät on määritelty tarkemmin rehtorin päätöksessä 18, ). Turvallisuusryhmä hoitaa kiinteistökohtaista turvallisuustoimintaa. Turvallisuusryhmää johtaa turvallisuuspäällikkö ja siihen kuuluvat kiinteistökohtaiset turvallisuusvastaavat. 3

4 1.3 Tietoturvavastuut Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojen käsittelyn turvaamista. Tietoturvallisuus rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä sekä lisäksi soveltuvilta osin pääsynvalvonnasta ja kiistämättömyydestä. Tietoturvallisuus nähdään yleensä laajana kenttänä, johon tietojärjestelmien lisäksi kuuluvat myös mm. henkilöturvallisuus ja fyysinen tietoturvallisuus. Tietoturvan johtamisessa korostetaan ylimmän johdon vastuuta siten, että johdolla on oltava selkeä näkemys tietotekniikan roolista ydintoiminnoille, ja että noudatettava tietohallintostrategia on riittävän liiketoimintalähtöinen. Tämän vuoksi tietoturvasta (kuten muustakin turvallisuustoiminnasta) on viime kädessä vastuussa toimitusjohtaja/rehtori, mutta sen käytännön organisointi on tarkoituksenmukaisinta hoitaa tietohallinnossa. Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvapolitiikasta toimitusjohtaja/rehtorille ja turvallisuusjohdolle. Koska henkilöriskien merkitys tietoturvassa on suuri, on myös jokaisella työntekijällä ja opiskelijalla vastuu tietoturvasta hänen käyttäessään tietotekniikkaa ja tietoverkkoja. Johdon ja tietohallintoyksikön vastuulla on antaa henkilöstölle riittävät tiedot ja ohjeet tietoturvasta. 1.4 Ydinliiketoiminta ja tietotekniikka, riippuvuus tietotekniikasta Metropolian ydintoimintaa on opetus- ja opiskeluprosessin toteuttaminen. Tieto- ja viestintätekniikan merkitys tässä ydinprosessissa on jatkuvasti kasvussa. Syitä tähän ovat mm. seuraavat: kriittiset opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja oppilashallinnon prosessit tukeutuvat tietojärjestelmiin aikuisopiskelijoiden osuus kasvaa (ml. täydennyskoulutus, ylempi amk, työssä oppiminen osaksi opintoja jne.). Tämä lisää tietotekniikasta riippuvaa etäopiskelua sosiaalisen median (toisen www-sukupolven) käyttäjien tulo opiskelijoiksi henkilöstön etätyötarpeet ovat kasvussa Kannettavien tietokoneiden, älypuhelimien ja langattomien yhteyksien käytön lisääntyminen luo haasteita tietoturvalle. Myös muiden uusien palvelujen sekä etäyhteyksien lisääntyvä tarve kasvattaa tietoturvallisuuteen liittyvien seikkojen painoarvoa. 4

5 1.5 Tarve henkilöstön tietoturvaosaamisen ylläpitämiseksi Tietohallinnon työntekijät Metropoliassa ovat yleensä viihtyneet työssään pitkään. Tämä on vähentänyt tietoturvariskiä. Tietoturvariskit kuitenkin tulevat jatkuvasti moninaisimmiksi ja tietoturvaosaamisen ylläpito vaatii jatkuvasti enemmän. Siksi tietohallinnon henkilöstön täydennyskoulutukseen on panostettava entistä enemmän myös tietoturva-asioissa. 1.6 Ulkoa ostetut tietotekniikkapalvelut, sopimukset Koska tietotekniikkatuki ja tietoverkkojen ylläpito hoidetaan omana työnä, voidaan ylläpitää omaa osaamista, joka vähentää IT -riskiä. Toisaalta tietoturvaosaaminen ei välttämättä tällä toimintatavalla ole samalla tasolla kuin jos ulkopuolinen korkeatasoinen palveluntarjoaja hoitaisi kaikki tietotekniikkapalvelut. Tärkeimmille tietoliikennelaitteille on toistaiseksi voimassa oleva huoltosopimus. Tiettyjä laitetyyppejä pidetään pieni määrä varastossa vikatilanteiden varalta. Keskeisimmät ulkopuolisten toimittajien kanssa solmitut palvelu- ja ohjelmistosopimukset on lueteltu erillisessä dokumentissa "Metropolian tietojärjestelmät sekä tietotekniikka-sopimuskumppanit". 1.7 Elintärkeät toiminnot ja palvelut Metropolian toiminnan kannalta tärkeitä ovat opetus- ja oppimisprosessin jatkuvuuteen vaikuttavat palvelut. Kriittisimpiä ovat tällöin tietoliikenneverkon (kattaen verkon, palomuurin, reitityksen, nimipalvelimen, kertakirjautumisen) ja opetusta palvelevien palvelinten toimivuus. Kriittiset järjestelmät ja niiden vastuuhenkilöt sekä lista kriittisistä sopimuskumppaneista on lueteltu erillisessä dokumentissa "Metropolian tietojärjestelmät sekä tietotekniikkasopimuskumppanit". 1.8 Rekisteri-ilmoitukset, henkilöllisyyden suoja Rekisteri-ilmoitukset (esim. tietosuojavaltuutetulle henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste) hoitaa kunkin rekisterin pääkäyttäjä ja ne arkistoidaan tietohallintoon. 1.9 Raportointi johdolle Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvatilanteesta johdolle ja turvallisuusjohdolle tarvittaessa. 5

6 2. Tietoturvallisuustoimenpiteet ja menettelyt 2.1 Henkilöstöturvallisuus Kaikkien Metropolian tietoverkkoa ja tietojärjestelmiä käyttävien on hyväksyttävä Tietojärjestelmien käyttösääntö. Tämä on luettavissa tietohallinnon tukisivustolla Tietohallinnon työntekijät allekirjoittavat Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt. Sähköpostin käsittelyssä noudatetaan Sähköpostin käsittelysääntöjä. Kaikki ym. säännöt on luettavissa tietohallinnon tukisivustolla Säännöt noudattavat yliopistojen ja korkeakoulujen yhteisiä käytäntöjä, ja ne on hyväksytty yt- komiteassa. Käyttäjätunnukset Metropolian verkkoon ja tietojärjestelmiin annetaan opiskelijoille opintojen alkaessa kuoressa. Opiskelija saa käyttäjätunnustiedot helpdeskistä, opintotoimistosta tai opintojen alkaessa tutor-opiskelijalta. Opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Käyttäjä hyväksyy tietojärjestelmien käyttösäännön aktivoidessaan ensimmäisen kerran käyttäjätunnuksensa. Työntekijä saa käyttäjätunnustiedot helpdeskistä, opintotoimistosta tai lähiesimieheltä. Työntekijän henkilöllisyys tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä ja aina, jos henkilö ei ole ennestään tuttu. Kaikilla käyttäjillä on käytössään henkilökohtainen tunnus ja salasana sekä pääsy avointen palvelujen lisäksi toimenkuvan edellyttämiin palveluihin. Erityistä painoarvoa on annettava yleisellä tasolla (mm. erillisinä tiedonantoina) sekä perehdyttämisen yhteydessä nk. Social engineering ongelmaa vastaan: tunnuksia, tietoja, avointa ohjelmistoa/työasemaa tai pääsyä suljettuun tilaan ei anneta ilman asiaankuuluvia tarkistuksia henkilöstä. Kulunvalvonta Pääosassa Metropolian kiinteistöjä on käytössä kulunvalvonta sekä tallentava kameravalvonta. Kulkutunnisteet annetaan opiskelijoille opintojen alkaessa ja henkilökunnalle työsuhteen alkaessa. Kulkutunnisteiden luovuttamisesta ja vastaanottamisesta vastaavat vahtimestarit. Kulkutunnisteen vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä ennen kulkutunnisteen luovuttamista. 6

7 Opintojen ja työsuhteen päätyttyä kulkutunniste palautetaan sen toimipisteen vahtimestarille mistä se on kuitattu vastaanotetuksi. Kulkutunnisteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi toimipisteen vahtimestarille. Kameravalvonnan tallenteiden katseluoikeus on vain turvallisuuspäälliköllä. Käyttäjähallinta Käyttäjähallinnassa noudatetaan korkeakoulujen yhteisen HAKAluottamusverkoston sääntöjä. Käyttäjähallinta (mm. kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden käyttäjätunnusten hankintaprosessit) on kuvattu tietohallinnon tukisivustolla: https://tietohallinto.metropolia.fi. Henkilökunnan vastuut Jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva on velvollinen varmistamaan että kiinteistöjen tilat (erityisesti atk-luokat ja laitetilat) ovat lukittu. Jokaisen on myös varmistettava, että laitteet ja ohjelmat on sammuttu/lukittu kun työpisteistä poistutaan. Tällä mm. voidaan estää asiaton ohjelman käyttö, asiaton urkkiminen tai tiedonsiirto. Henkilökunnalla on käytössään kuvallinen henkilökortti. Koska opiskelijoilla ei ole käytössä näkyvillä pidettäviä henkilön tunnistavia kulkukortteja, niin jokaisen henkilökuntaan kuuluvan velvollisuus on tarvittaessa tarkistaa tuntemattoman henkilön oikeus käyttää tiloja. Henkilökunnan tulee vastaanottaa vierailijat ja saattaa heidät ulos kiinteistön tiloista. Vierailijoiden valvontavastuu on kutsujalla. Sen lisäksi mitä käyttösäännössä on sanottu, on jokaisen opiskelijan ja henkilökuntaan kuuluvan ilmoitettava heti esimiehelleen/tietohallinnolle havaitsemistaan tietoturvallisuusriskeistä ja vaaratilanteista. Henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttämiseen sisällytetään tietoturvaan liittyvä osuus, jossa käydään läpi tietoturvaohje (löytyy tietohallinnon tukisivustolta: https://tietohallinto.metropolia.fi ) Vastuu henkilökunnan opastamisesta on kullakin esimiehellä omien alaistensa osalta. 7

8 2.2 Tietosuoja Olennaisimmat lait jotka säätelevät henkilökunnan ja opiskelijoiden tietosuojaa ja joiden perusteella Metropolian ylläpitohenkilöstö toimii ovat seuraavat: Perustuslaki (731/1999) Yksityiselämän suoja 2.luku 10 - Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Henkilötietolaki(523/1999) - henkilötietojen käsittely - rekisteri-ilmoitus (mm. Winha, HR, palkkahallinto, kirjastojärjestelmä, kulunvalvonta) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004, 125/2009) - Metropolia on yhteisötilaaja, koska käsittelee tietoverkossaan käyttäjien luottamuksellisia tietoja ja viestejä - tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin on tarpeen verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi - muutettu v.2009 lain 13 : yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä tunnistamistietoja mm. viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön tai yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tämän toiminnan aloittaminen vaatii kuitenkin yhteisötilaajalta useita tiedotus- ja ilmoittamisvelvollisuuksia ja muita toimenpiteitä ennen kuin luvatonta käyttöä voidaan alkaa selvittämään - mahdollisuus estää roskaposteja ja poistaa haittaohjelmia jos palvelut vaarantuvat - ei saa kuitenkaan vaarantaa sananvapautta eikä luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä viestinnän turvaamiseksi Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) - työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijaisesti työntekijältä itseltään - ohjeet työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien hakemisesta ja avaamisesta - ennen kuin voi avata posteja niin työnantajan hoidettava: 1) että työntekijä voi laittaa automaattisen poissaoloviestin ja ilmoittaa sijainen tai 2) ohjata viestit sijaiselle tai käytössänsä olevaan toiseen osoitteeseen tai 3) antaa suostumuksen että työnantajan hyväksymä toinen henkilö voi lukea postia - Tietyin edellytyksin (esim. jos työnantaja on huolehtinut edellisen kohdan toimenpiteistä ja työntekijän suostumusta ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa saada) työnantajan pääkäyttäjä voi ottaa selville onko työntekijälle poissaolon aikana tullut työnantajalle kuuluvia tärkeitä viestejä. 8

9 Otsikkotietojen käsittelystä on tehtävä allekirjoitettu selvitys, joka on toimitettava työntekijälle - avaamisesta on laadittava siihen osallistuneiden henkilöiden (ainakin pääkäyttäjä + toinen henkilö) allekirjoittama selvitys - ohjeet kuolemantapauksessa Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Viranomaisten asiakirjojen julkisuus 2.luku Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta Muut lait (mm): Rikoslaki 39/1889(38 luku Tieto- ja viestintärikoksista) Tekijänoikeuslaki Painovapauslaki Arkistolaki (831/1994) Hallintolaki (434/2003) Ammattikorkeakoululaki (351/2003 mm. luku 6:28 ; luku 9:42) Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 ; luku 6) Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 ; luku 8:1 ;) Esimerkkejä rikkomuksista Rikoslain alaisen materiaalin oikeudeton levittäminen rikoslain alaista materiaalia ovat esimerkiksi lapsiporno, eläimiin sekaantuminen, raaka väkivalta, rasistinen aineisto ja kansankiihottamismateriaali Tekijänoikeuslain alaisen materiaalin oikeudeton levittäminen Tekijänoikeuslain alaista materiaalia on esimerkiksi musiikki, videot, sarjakuvat, elokuvat, pelit ja ohjelmistot. Tunnuksen luovuttaminen toiselle käyttäjälle Tunnuksen luovuttamista on esim. salasanan kertominen toiselle käyttäjälle tai istunnon auki jättäminen niin, että joku toinen pääsee valvomattomasti käyttämään toisen tunnusta. Tiedon luottamuksellisuuden vaarantaminen, esim. ei-julkiseksi luokitellun tiedon luovuttaminen henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada sitä, esim. palvelinten käyttäjätietojen luovutus ei-julkiseksi luokitellun tiedon tietoturvan laiminlyönti, esim. puutteelliset suojaukset järjestelmässä, jossa tietoa käsitellään salassapitorikokset henkilötietolain rikkominen Henkilökohtaisen tietoturvan laiminlyönti, esimerkiksi salasanan jättäminen näkyviin. 9

10 2.3 Ohjelmistoturvallisuus Tietohallintopalvelut huolehtii ohjelmistojen päivityksistä Metropolian työasemiin, joihin ne jaetaan mahdollisimman nopeasti tietoturvajulkaisun jälkeen. Tietoturvapäivitykset Metropolian tietojärjestelmiin tehdään yhteistyössä ao. järjestelmän toimittajan suositusten kanssa. 2.3 Tietoaineistoturvallisuus, varmuus- ja suojakopiointi Henkilökunta ohjeistetaan tallentamaan omat dokumenttinsa ja muu aineisto niihin hakemistoihin, joista otetaan säännöllisesti varmistussuunnitelman mukaiset varmuuskopiot (esim. Tuubi ja verkkolevyt). Aineistojen tallettamista yksinomaan käyttäjän oman koneen kovalevylle pyritään välttämään ja tästä on annettu ohjeistus. Tietojen tallettaminen työaseman kovalevylle (tai paikkaan, josta ei oteta varmuuskopioita) on henkilön omalla vastuulla. Kannettavien päätelaitteiden (ml. älypuhelimet) varmuuskopioinnista ja tietoturvasta vastaa kannettavan käyttäjä itse. Tietohallinto avustaa arkaluontoisen materiaalin suojaamisessa sekä salausohjelmien hankinnassa. Ulkomaille vietävien kannettavien päätelaitteiden osalta on käyttäjän huolehdittava asianomaisten vakuutusten ottamisesta taloushallinnon kautta. Seuraavien tärkeimpien palvelinten tietokannat ja tiedostot varmistetaan: sähköpostipalvelimet kotihakemistopalvelimet nimi- ja hakemistopalvelimet sovelluspalvelimet virtuaalipalvelimet sellaisenaan 2.4 Käyttöturvallisuus, haittaohjelmistoilta suojautuminen Ammattikorkeakoulun kiinteään verkkoon ei saa kytkeä omia laitteita ilman verkon ylläpitäjän myöntämää lupaa. Liittämisessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Käyttäjien omille laitteille on varattu ensisijaisesti langaton verkko. Salasanojen minimipituus on oltava 8 merkkiä (erikoismerkkien ja numeroiden käyttö on suositeltavaa, mutta ei saa käyttää skandeja). Salasanan vaihto tapahtuu selaimen kautta osoitteessa 10

11 2.5 Fyysinen tietoturvallisuus Palvelin- ja muut tietoliikennehuoneet on asiallisesti suojattu vesivahingoilta, sähkö- ja jännitehäiriöiltä sekä lämpötilan ja kosteuden vaihteluilta. Palvelinhuoneisiin on kulkuoikeus vain nimetyillä tietohallinnon henkilöillä. Kiinteistöjen sähkönsyöttöä ei ole varmistettu. Turvallisuusryhmä tekee toimipistekohtaisia sisäisiä turvallisuus- ja palotarkastuksia vähintään yksi (1) / kiinteistö ja /aina tarpeen mukaan. Tarkastuspöytäkirja liitetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelman liitteeksi. 2.6 Tietoliikenneturvallisuus Tietoliikenteen häiriöt vaikuttavat eniten Metropolian elintärkeisiin toimintoihin, koska ne voivat lamauttaa kaikki palvelut. Vakavat häiriöt voivat olla seuraavanlaisia: - Runkoverkon tai ulkoisten yhteyksien valokaapelin katkeaminen - Runkoverkon tietoliikennelaitteiden vikaantuminen - Verkon ylikuormittuminen joko tahallisen hyökkäyksen, asiattoman käytön tai normaalin toiminnan johdosta. Runkoverkko rakenteeltaan neljän runkopisteen muodostama vikasietoinen neliö. Runkopisteiden aktiivilaitteet ovat modulaarisia, joissa kaikki aktiivikomponentit ovat kahdennettuja. Muut toimipisteet liittyvät runkopisteisiin, toimipisteiden yhteyksiä ei ole varmennettu. Verkon toimintaa ja kuormitusta valvotaan niin että verkon häiriöihin voidaan puuttua jo ennakolta. Lisäksi valvonta auttaa suunnittelemaan verkon konfiguraatiomuutoksia ajoissa. Verkkolaitteiden konfiguraatiot varmuuskopioidaan automaattisesti joka yö. Ylläpidosta vastaavat seuraavat palvelimien toimintaa, päivitystarvetta ja mahdollisia tietoturvaongelmia aktiivisesti. 11

12 3. Tietoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen hankintojen yhteydessä Uusien palvelujen ja sovellusten käyttöönoton yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan myös niiden tietoturva-, varmistus- ja toipumisratkaisut. Tietoturvaominaisuuksia käytetään myös valintakriteerinä valmisohjelmistojen hankinnassa. 4. Tietoturvallisuuden seuranta, valvonta, tarkastus ja testaus Tietohallinnossa käydään kerran vuodessa läpi tietoturvaan liittyvät asiat eli kaikki ohjeistuksessa olevat osa-alueet. Ohjeistus päivitetään vastaavasti. Tietoturvakartoituksia ja auditointeja teetetään ulkopuolisilla toimijoilla tarvittaessa. Teknisiä tietoturvatarkastuksia tehdään käyttäen mm. Nessus- ohjelmistoa. 5. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa Kaikilla tietojärjestelmillä pitää olla pääkäyttäjä ja hänellä varamies sekä tekninen ylläpitäjä ja hänellä varamies. Toipuminen erilaisista häiriöistä on kirjattu erilliseen Riskit, uhat ja niistä toipuminen - taulukkoon. Kriittisistä häiriöistä toipumista on harjoiteltava säännöllisesti. Toipumisharjoitusten aikataulu kirjataan em. taulukkoon. Jokaisen järjestelmän pääkäyttäjän on tehtävä suunnitelma miten toiminnan jatkaminen hoidetaan pitempiaikaisessa keskeytystilanteessa esim. manuaalisesti. Käyttäjien esimiesten tulee tarkistaa näiden vararutiinien järkevyys. Kaikista häiriöistä tiedotetaan välittömästi häiriön havaitsemisen jälkeen käyttäjille. Toipumisen jälkeen käyttäjille tiedotetaan toipumisen onnistumisesta sekä annetaan lyhyt selvitys häiriön syystä. Tarvittaessa käyttäjille annetaan myös väliaikatietoja. Poikkeusolojen toiminta pohjautuu toipumissuunnitelman varajärjestelmä-ratkaisuun (ml. Manuaaliset ratkaisut) ja viranomaisilta saatavaan lisäohjeistukseen, koska toiminnan luonne poikkeusoloissa ei muutu eikä ole kriittistä. 6. Koulutus Tietoturvan perusasiat (Tietoturvallisuusohjeet tietojärjestelmien käyttäjille ) käydään läpi uuden työntekijän perehdyttämiskoulutuksessa (myös tietojärjestelmien käyttösääntö). Kaikessa tietotekniikkaan liittyvissä henkilöstökoulutustilaisuuksissa käsitellään myös tietoturva-asioita. Tietohallinto järjestää erillisen henkilökohtaiseen tietoturvaan liittyvän koulutuksen vähintään kerran vuodessa. 12

13 Opiskelijoille käydään käyttösääntöön liittyvät asiat läpi opintoihin orientoitumisen yhteydessä. Tietohallinnon ylläpitäjien koulutukseen on panostettava riittävästi. Tietohallinnon henkilöstön osaamista ylläpidetään mm. osallistumalla Funetin CERT- verkoston toimintaan ja sen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 7. Suunnitelman päivitys ja toimenpiteiden ylläpito Tämä ohjeistus katselmoidaan ja päivitetään kerran vuodessa valmiussuunnitelman mukaisesti. Vastuu katselmoinnista on tietohallintojohtajalla. Päivitetty dokumentti hyväksytään tuvallisuusjohdossa. Tietohallintojohtaja raportoi tietoturvatilanteesta johdolle normaalin toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä ja aina muulloin kun on aiheellista. Tätä asiakirjaa tukevat seuraavat dokumentit: Riskit, uhat ja niistä toipuminentaulukko https://tietohallinto.metropolia.fi/ pages/viewpage.action?pageid= Katselmointi ja päivitys Vastuu katselmoinnista 1 krt/vuosi Järjestelmäylläpidon päällikkö Hyväksyminen Tietohallintojohtaja Metropolian tietojärjestelmät ja tietotekniikkasopimuskumppanit 1 krt/vuosi Järjestelmäylläpidon päällikkö Tietohallintojohtaja Kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö Tietohallintojohtaja Tietojärjestelmien käyttösäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö, tietohallintojohtaja Sähköpostin käsittelysäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon päällikkö, tietohallintojohtaja Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt tarvittaessa Järjestelmäylläpidon Tietoturvarikkomusten seuraamuskäytäntö hallitus hallitus Tietohallintojohtaja päällikkö tarvittaessa Tietohallintojohtaja Rehtori Tietoturvaohje (henkilökunnalle ja opiskelijoille) tarvittaessa Atk-palvelupäällikkö Tietohallintojohtaja 13

14 Metropolia- ammattikorkeakoulun valmiussuunnitelma 1 krt/vuosi Turvallisuuspäällikkö Turvallisuusjohto Rekisteriselosteet tarvittaessa Järjestelmän pääkäyttäjä Tietohallintojohtaja 14

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen KUOPION KAUPUNKI POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen Hyväksytty: Kaupungin yhteistyötoimikunta 10.12.2014 Asianumero: 5445/07.01.00/2014 49

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Tietoverkon käyttösäännöt

Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 1 (7) Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 2 (7) SISÄLLYS 1 TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 MÄÄRITELMÄT... 3 4 YLEISET PERIAATTEET... 3 5 KÄYTTÖOIKEUS... 3 6 YLEISET EHDOT... 4 6.1 OIKEUDET...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2016 Kh 111 31.5.2016 v1.0 19.5.2016, Seija Romo 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTURVAPOLITIIKAN TAVOITE... 1 3. TIETOTURVATOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT... 2 4. TIETORISKIEN

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA Mikäli muuta ei mainita, Toimittajan (ei Asiakkaan) tulee suorittaa tässä taulukossa kuvatut toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankinnan kohteeseen eli palveluun. Tietoturvatasoj

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2006 Tietoturvapolitiikan avulla vaikutetaan omalta osaltaan siihen, että Espoon kaupungin strategiassa määritelty Espoon

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

1 (9) Rauman kaupunki. Tietoturvapolitiikka. Kaupunginhallitus hyväksynyt , KH 274, RAU/522/ /2016

1 (9) Rauman kaupunki. Tietoturvapolitiikka. Kaupunginhallitus hyväksynyt , KH 274, RAU/522/ /2016 1 (9) Rauman kaupunki Tietoturvapolitiikka Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.5.2016, KH 274, RAU/522/07.03.00/2016 2 (9) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tietoturvapolitiikan tarkoitus... 3 3. Ketä tämä tietoturvapolitiikka

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Utajärven kunnan toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat keskeisiä tekijöitä

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 Laurea-ammattikorkeakoulu tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu Tekija Tietohallinto Laurean tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot Muutoshistoria: Muutos ajan-

Lisätiedot

IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT

IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT IT-palvelujen ylläpitosäännöt 1/8 IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmät... 1 1.2 Ylläpitäjän valtuudet... 2 2 Vastuut... 2 3 Toimintaperiaatteet... 3 3.1 Hyvä

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

T Yritysturvallisuuden

T Yritysturvallisuuden T-110.260 Yritysturvallisuuden perusteet Henkilöstöturvallisuus 11.2.2004 Ronja Addams-Moring Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedialaboratorio http://www.tml.hut.fi/opinnot/t-110.260/

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUS. KPA:n TIETOTURVAPOLITIIKKA 2012 ja tietoturvamääräykset

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUS. KPA:n TIETOTURVAPOLITIIKKA 2012 ja tietoturvamääräykset KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUS KPA:n TIETOTURVAPOLITIIKKA 2012 ja tietoturvamääräykset Versio 1.2 Versio 2.0 20.3.2012 / MTU 26.3.2012 / MTU 1. TIETOTURVALLISUUS - MITÄ SE ON Tietoturvallisuuteen kuuluvat

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 1.0 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden ylläpitosäännöt

Tietotekniikkapalveluiden ylläpitosäännöt Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikkapalveluiden 1 (6) Tietotekniikkapalveluiden Määritelmät Ylläpidolla tarkoitetaan tietojärjestelmien pitämistä toimintakuntoisina ja tietoturvallisina, tarpeelliseksi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIETOTURVAOHJE

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIETOTURVAOHJE 1(6) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 15.3.2010 TIETOTURVAOHJE 1. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tietoturva tarkoittaa sellaisia menettelytapoja, joilla estetään tietokoneella tai manuaalisesti käsiteltävien tietojen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Tietoturvakäytännön toimintaperiaatteet ja ohjeisto

Tietoturvapolitiikka. Tietoturvakäytännön toimintaperiaatteet ja ohjeisto Tietoturvapolitiikka Tietoturvakäytännön toimintaperiaatteet ja ohjeisto 25.1.2011 Sisällysluettelo TIETOTURVAPOLITIIKKA... 3 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Tavoite... 3 1.3 Vaatimuksenmukaisuus...

Lisätiedot

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laadittu/päivitetty 1.6.2011/28.9.2012/4.6.2013 REKISTERINPITÄJÄ SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tietoturva hallinnossa Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija

Tietoturva hallinnossa Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija Tietoturva hallinnossa 13.12.2016 Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija Esityksen sisältö Tietoturvallisuuden organisointi ja vastuut (LAP) Työntekijän vastuu tietoturva-asioissa Mistä tietoa löytyy?

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tietohallintotyöryhmä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 27.2.2002 (Päivitetty 30.12.2004) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 27.2.2002 2 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot