- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Vallakatu KEM TARJOUSPYYNT Kemin kaupunki pyytea tarjoustanne: Koivuharjun kourun (vanhakatu 15, 9400 Kemi) rdhiriikuntapaikan hiekkatekonurmesta, areenasta ja vdlineistost6 paikalleen ioimitettuna ja asennettuna. Liitteend piirustus Koivuharjun koulun ldhiliikuntapaikasti. Areenan koko on 12 m x 21 m. 1. Tarjouspyynncin sisdltii 1 '1. Tekonurmi ja areena asennettuna Koivuharjun kourun arueeila jo sijaitsevan asfalfti_kivituhkakentdn pidlle. Arueen kayttajinii ovat kourup6ivisin Koivuharjun kourun oppiraat ja muina aikoina vapaat keytt6jriryhmet sekd urheiluseirrat p ia4esiot. Ldhiliikuntapaikka tulee toimimaan monitoimikenttdna, jossa harrastetaan mm. jalkapalloa, sdhlyd ja koripalloa Tarjouspyynn6n sis6ltci Tarjouksessa on mainittava ja kuvattava: ^ - Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi - Areenan mitat ja materiaalit - Areenan surjettavat sahrymaarit, jarkapailomaarit, koripailokorit ja taustalevyt - Huoltoporttipienkoneelle Muut tarvikkeet, jotka sisdltyvdt tarjoukseen Tekonurmen ja areenan hoito_ohjeet Tekonurmen ja areenan arvioitu i<eyttoikd vuosina - Vdhintddn kolme referenssid tarjoajan vastaavisti kohteista 2.Tilaaja KEMIN KAUPUNKI Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut yallakalu KEM

2 Yhteyshenkild Liikuntasihteeri llkka Kotala Kemin liikuntatoimisto Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinta ylittaa hankintalain 15 S:n kansallisen kynnysarvon. Tarjouskilpailussa kaytetaen avointa menettelye. Hankintapaat6s edeltyttee Lapin atuehaiintoviraston lehiliikuntapaikkaavustusta kyseiseen kohteeseen Kemin kaupungille vuonna Mikali avustusta ei mydnnete, hankintaa ei tehda ja kilpailutus keskeyteteen. 4. Hankinnalle asetettavat ehdottomat vahimmaisvaatimukset -Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja runsaaseen liikuntakaytt66n suunniteltuja ja testattuja seka niilta tulee o a EU-direktiivin mukainen CE-merkinte. -Tuotteiden kayttdohjeet tulee olla suomen kielella. - Areenalle on oltava erillinen kuvallinen ja suomen kielinen ohjetaulu asiakkaita varten. -Tuotteiden tulee edustaa nykyaikaista ja turvallista muotoilua. -Toimitettavista tuotteista on oltava neliverinen kuvallinen esite. -Toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteisiin varaosia 1O vuoden ajan. 5. Huolto ja varaosien saatavuus Tarjouksessa on selostettava huoltopalvelun sisdlt<i, ilmoitettava huoltopalvelun tuottaja seke ilmoitettava arvio vuosittaisista huoltokustannuksista. Huollon tulee olla saatavilla viimeistean 7 vrk:n kuluessa siita, kun luotteen toimittajaa on asiasta informoitu. Toimittajan on taattava alkuperdisvaraosien saalavuus tilaajalle kahden (2) viikon kuluessa varaosien tilauksesta vahintaan 1O vuoden 4an.

3 6. Takuu Takuuaika valmistus- ja materiaalivirheista on oltava vahintaan 5 vuotta, muilta osin vahintadn 24 kuukautta vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuuaika ja takuun kattavuus on ilmoitettava tarjouksessa. 7. Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset 8. Toimitusehto Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyveksyta. Toimitettuna perille, paikalleen asennettuna, pakkausmateriaalit poisvievna ja toimitus- ja asennuspaikka siivottuna. 9. Toimitusaika ja sanktio toimitusajan ylityksesta 10. Tarjoushinta Toimitus ja asennus on suoritettava 10.g.2015 mennessa tai sopimuksessa mainittuna ajankohtana. Mikali toimitus mydhastyy toimitusajankohdasta, laskuda vehennetadn 300 Jmyohestynyt p6ive. Tarjoushinta on ilmoilettava arvonliseverottomana kokonaishintana, joka sisatae kaikki tarjouspyynnosse mainitut kulut. Tilaaja ei hyvaksy erillisia toimitusmaksuja, kesittelykuluja, laskutuslisie tai miteen muita vastaavia lisamaksuja. 1'1. Tarjouksen siseltti ja muotoseikat Tarjouksessa on oltava kaikki tarjouspyynn6ssa vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjouksessa on oltava seuraavat tiedot tarjouslomakkeella ja tarvittaessa erillisille liitteilla: - Toimituksen ehdot - Tiedot tuotteista kuvien ja perustustietojen kanssa - 'nedot takuuehdoista ja varaosien saatavuudesta Tarjouksen muotoseikat: - Kansilehti, jossa on otsikko:,,tarjous Koivuharjun lahiliikuntapaikasta,, seka tarjouksen jettavdn yrityksen nimi seka yhteysaiedot - Sisellysluettelo ja sivunumerot - Tarjouksen jasenlelyn on oltava mahdollisimman johdonmukainen tarjouspyynn6n jesentelyn kanssa 12. Vakuutukset ja vastuut Toimittaja vastaa vakuutuksista seka kuljetuksen ja asennuksen aikana sattuneista vaurioista ja vahingoista siihen asti, kun tilaaja on hyvaksynyt loimituksen vaslaanotetuksi.

4 4 13. Laskutus Laskutus- tai muita lisid ei hyvdksytd. Laskutuksen edellytyksend on, ettd tuotteet on kokonaan hyvdksytysti vastaanotettu. Laskutusosoite: Kemin kaupunki Talousosasto Valtakatu KEM Viite: Koivuharjun koulun ldhiliikuntapaikka Kemin kaupungilla on kdytossd sahkoinen laskutus. 14. Maksuehto i Tavara voidaan raskuttaa, kun se on hyvdksytysti toimitettu, asennettu ja vastaanotettu. Huomioi tarjouspyynnon kohta'g. Tarjouksen maksuehto on 21 pdivdd raskun pdivdyksestd. Maksujen viiviistyessd viiviistysko rko mdilrdylyy korkoiain mukaa n. I 5. Tarjousten kdsiftely Tarjousvertailuun otetaan tarjoukset, jotka on tehty tdmdn tariouspyvnndn ehtojen mukaisesti. Tarjouksen turee sisdrt6d vanintaen ta"idirrililpyynnoss6 vaaditut tiedot. Tiraaja varaa mahdoilisuuden oila hyvdksymdftd mitadn tarjouksista. Tarjoukset kdsitel166n seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. 2. Tarjousten taiouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapddtos 5. Hankintasopimus 1 6. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on annettava tarjouksen yhteydessd liitteelld seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset : - 1 ' Selvitys merkinndstii ennakkoperintdrekisteriin ja tycinantajarekisteriin seka arvonrisdverorain mukaiseen arvonrisiiverovervolisien ret<isteriin. 2. Kaupparekisteriote.

5 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitd, ettd verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistus eldkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erddntyneiden eldkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta. 5. servitys tyohon soveilettavasta tyoehtosopimuksesta tai keskeisistd tyoehdoista. Todistukset ja servitykset eiv6t saa oila kormea kuukautta vanhempia Tarjousten tarjouspyynncin mukaisuus Tarjoajan on anneftava liitteelld seuraavat selvitykset: 1. Tarjoaja hyvdksyy tarjouspyynnosse esitetyt hankintaa koskevat ehdot ja vaatimukset Tarjousten vertailu 2. Kuvailiset tuoteservitykset, joista servida tarjouspyynnon tuotteista esitettyjen teknisten vaatimusten tayftyminen. 19. Hankintapidtiis Tarjouksista, jotka t6yttdvdt t arsoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, tehdd6n hintavertailu. Hankinnan valiniaperusteena on hinta. 20. Hankintasopimus Tdmdn kilpailutuksen hankintapddt<iksen tekee Kemin kaupungin kurttuurirautakunta tai hankintaoikeuden omaava viranhartija. - Hankintapddtoksen tekemisen jdrkeen tiraaja tekee valiturta toimittajarta kilpailutusasiakirjoihin perustuvan hankintasopimuksen. Asiakirjojen pdtemisjdrjestys on seuraava: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntciasiakirjat liitteineen. 3. JYSE 2014tavarat. 4. Tarjousasiakirjat liitteineen. 21. Liike- ja ammattisataisuus Tarjousasiakirjat ovat siltd osin julkisia, kuin ne eivdt lain mukaan ole salassa pideftiivid ja ne tulevat julkisiksi sopimuksen tefemisen;atfeen. Mikdli tarjouksentekijd katsoo, ettd joku osa tarjoukses"" on lik"- tai ammatti_ salaisuuden ruonteisena sarassa pidettrive, turee iaiia erikseen mainita tarjouksessa ja esitt66 tiedot eriilisesse riitteessd. iinlti"oot or"t kuitenrin julkisia.

6 Ini"t'xx;TIH3 Qolo) mukaisesti sekii petikenttii ja tekonurmi toimittajien

7

8 TARJOUSPYYNTo ON LAHETETW : 'l Lappset Group Oy Ltd Hattitie 17, po. Box ROVANIEMI 2 Saltex Oy Sahatie ALAJARVI 3 Kerko Sport Oy Pienteollisuustie PORVOO 4 KOMPAN Suomi Oy Teknikantie ESPOO 5 Carousel Oy Vapaudentie 22 A ROVANIEMI 6 Aaba Kotikentat Oy Annakatu 16 E HELS NK llmoitus nro on julkaisu HILMA:ssa 1O.O4.2O15

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot