Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Luonnos Kaupunkiympäristön kehittäminen / Ympäristönsuojelu Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Termien selitys Johdanto Suunnitelman tavoite Lainsäädäntö Ennaltaehkäisevät toimet Suunnitelman rajoitukset ja liittyminen muihin suunnitelmiin Suunnitelman laatiminen Ilmanlaadun seuraaminen ja siitä tiedottaminen Ilmanlaadun ja päästöjen normaalitaso Typen oksidit Hengitettävät hiukkaset Pienhiukkaset Otsoni Muut ilmansaasteet ja ilmanlaatuindeksi Toiminta liikenteen aiheuttamassa typpidioksidipitoisuuden kohoamisessa (NO 2 episodi) Ohjeita liikenteen rajoittamisesta Toiminta katupölyepisodissa (PM 10 episodi) Toiminta savu ja pienhiukkasepisodissa (PM 2,5 episodi) Toiminta otsonipitoisuuden noustessa yli tiedotuskynnyksen tai varoituskynnyksen Kustannusvaikutukset Suunnitelman ylläpito Vastuuorganisaatioiden yhteystiedot...11 Liitteet...12 Termien selitys NO NO 2 PM 2,5 PM 10 THL WHO YTV typpimonoksidi typpidioksidi pienhiukkasten eli alle 2,5 µm kokoisten hiukkasten massapitoisuus hengitettävien hiukkasten, eli alle 10 µm kokoisten hiukkasten massapitoisuus Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, vuoden 2008 loppuun asti Kansanterveyslaitos World Health Organization, Maailman terveysjärjestö pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 1

2 1. Johdanto 1.1. Suunnitelman tavoite Varautumissuunnitelma koskee äkillistä ulkoilman laadun heikkenemistä eli ilmansaaste episodia. Tällaisia asukkaiden terveydelle tai omaisuudelle haitallisia ilmanlaadun ongelmatilanteita Tampereella voivat käytännössä aiheuttaa 1) inversiotilanteessa tapahtuva, pääasiassa liikenteen päästöistä johtuva typpidioksidipitoisuuden kasvaminen, 2) katupölystä aiheutuva hengitettävien hiukkasten pitoisuuden kasvaminen, 3) voimakkaasta kaukokulkeumasta tai tulipaloista johtuva pienhiukkasten pitoisuuden kasvaminen, ja 4) kaukokulkeumasta johtuva otsonipitoisuuden nouseminen. Varautumissuunnitelman tavoite on varoittaa asukkaita huonontuneesta ilmanlaadusta ja palauttaa huonontunut ilmanlaatu mahdollisimman nopeasti vähintään raja arvojen osoittamalle tasolle. Näin pyritään suojelemaan asukkaiden terveyttä ja viihtyisyyttä Lainsäädäntö Ilmanlaadun huononemisen varautumissuunnitelman laatimisesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 :n mukaan kunnan on varauduttava käytettävissään olevin keinoin toimiin, joilla estetään valtioneuvoston asetukseen perustuvan ilmanlaadun raja arvon mahdollinen ylittyminen kunnan alueella. Jos ilmanlaadun raja arvo ylittyy, kunnan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin tai annettava määräyksiä liikenteen rajoittamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Yleisölle on tiedotettava suunnitelman valmistelusta ja varattava mahdollisuus antaa mielipiteensä. Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksille on annettu raja arvot ilmansuojeluasetuksessa (711/2001) ja ilmanlaatudirektiivissä (hyväksytty ). Ne määrittelevät ilmansaasteiden suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet. Lisäksi Valtioneuvoston päätöksellä (VnP /480) on annettu ilmanlaadun ohjearvot, joita käytetään esimerkiksi maankäytön suunnittelun tukena (raja ja ohjearvot on esitetty liitteessä 1.). Typpidioksidi episodin osalta toimenpiteenä kyseeseen tulee tiedottaminen sekä erittäin vaikeassa tapauksessa liikenteen rajoittaminen. Pitoisuuden kohoaminen yli voimaan tulevan rajaarvon (200µg/m 3 /h, 18h) on harvinaista, mutta mahdollista. Liikenteen rajoittamisella pyritään siihen, ettei typpidioksidipitoisuus enää nouse, tilanne kuitenkin yleensä laukeaa vasta kun lämpötilainversio purkautuu sään muuttumisen seurauksena. Tämän vuoksi varautumissuunnitelmaan kirjatut toimet painottuvat tiedottamiseen. Katupölyn osalta episodeja tapahtuu vuosittain ja niiden määrään pystytään vaikuttamaan katujen puhdistamisella, pölynsidonnalla ja kastelulla. Pienhiukkas ja otsoniepisodeja koskeva varautumissuunnitelma koskee tilanteen seuraamista ja tiedottamista, koska nämä episodit johtuvat pääosin kaukokulkeumasta Ennaltaehkäisevät toimet Tampereen kaupunki edistää ilmanlaadun positiivista kehitystä valvomalla teollisuuden ja energiantuotantolaitosten ilmansuojelutoimia. Valvottavien laitosten ilmansuojelun tasoon voidaan vaikuttaa esimerkiksi ympäristölupien määräyksillä. Ilmansuojelua edistetään myös vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluhankkeisiin, neuvomalla asukkaita, sekä valitustapausten selvittelyn kautta. Näillä toimilla pyritään parantamaan kaupunki ilman laatua pysyvästi ja ennalta ehkäisemään raja arvojen ylittyminen. Ympäristöpalveluissa aloitettiin vuonna 2008 tutkimushanke, jolla selvitetään pienhiukkaspitoisuuden vaihtelua ja niistä asukkaille aiheutuvaa terveyshaittaa. Tutkimuksen jatkuessa on tarkoitus selvittää 2

3 pienhiukkasten lähteitä ja paikallisen lämmityspolton savun aiheuttamia ongelmia. Tampereen kaupunki on mukana myös katupölyn vähentämiseen tähtäävässä tutkimushankkeessa, jossa kehitetään käytännön toimenpiteitä sekä katujen kunnossapitoon ja puhdistamiseen, että hallinnollisiin toimiin Suunnitelman rajoitukset ja liittyminen muihin suunnitelmiin Varautumissuunnitelma rajataan episodityyppeihin joissa ilmanlaadun huononeminen voidaan katkaista tai sitä voidaan hidastaa kaupungin virkahenkilöstön koordinoimin toimin. Suunnitelma ei siis koske erilaisia onnettomuustilanteita, joissa toimintaa johtaa Aluepelastuskeskus ja poliisi. Tampereen kaupungilla ei ole ilmanlaadun seurannan päivystysjärjestelmää, ilmanlaatua ei siis systemaattisesti seurata iltaisin tai viikonloppuisin. Tämän vuoksi paikallisessa lyhytkestoisessa viikonloppuun ajoittuvassa ilmansaaste episodissa toimenpiteenä on jatkuva tiedotus sivustolla ja jälkitiedotus kaupungin internet sivuilla tai muussa soveltuvassa mediassa. Tampereella on laadittu myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminenvalmiussuunnitelma (YETT), joka on merkitty tiedoksi Suunnittelujaoston kokouksessa Ilmanlaadun varautumissuunnitelma liitetään osaksi YETT suunnitelmaa Suunnitelman laatiminen Varautumissuunnitelmaa valmistelleeseen työryhmään ovat kuuluneet ympäristönsuojeluyksikön ympäristönsuojelupäällikkö sekä ilmansuojelusta vastaavat terveysinsinööri ja ympäristötarkastaja, kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajaryhmän rakennuttamispäällikkö, suunnittelupäällikkö ja joukkoliikennepäällikkö sekä liikennesuunnitteluosaston suunnitteluinsinööri. Valmisteluun on osallistunut myös Kaupunkiympäristön kehittämisen lakimies. Suunnitelma on esitelty kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajaryhmän johtoryhmässä xx.xx.xxxx sekä Tampereen seudun liikenteen hallinnan johtoryhmässä xx.xx.xxxx. Kommenttien huomioiminen kirjataan tähän. Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot Aluepelastuslaitokselta, Pirkanmaan poliisilaitokselta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Hämeen Tiepiiriltä, Tiehallinnon liikennekeskukselta, Tampereen kaupungin riskienhallintapäälliköltä, Palvelupisteestä, Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen tilaajaryhmältä, ympäristöterveysyksiköltä, kaupunkikehitysryhmältä, pormestarin esikunnalta, viestintäyksiköltä, sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven kunnilta. Lausuntoja saapui XX kappaletta. Lausuntojen huomioiminen kirjataan tähän. Suunnitelma on kuulutettu Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla xx.xx. xx.xx.xxxx. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin internet sivuilla. Lisäksi suunnitelma esiteltiin kaupunkilaisille valmistelufoorumi Valmassa xx.xx.xxxx. Kuulutusaikana asiaa koskevia kommentteja saapui XX kappaletta. Kommenttien huomioiminen kirjataan tähän. Yhdyskuntalautakunnan ympäristö ja rakennusjaosto päätti kokouksessaan xx.xx.xxxx esittää varautumissuunnitelman kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi. Mahdolliset muutokset kirjataan tähän. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kaupungin varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen xx.xx.xxxx. Mahdolliset muutokset kirjataan tähän. Päätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla xx.xx.xxxx. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin internet sivuilla Ilmanlaadun seuraaminen ja siitä tiedottaminen Tampereen kaupunki tarkkailee ilmanlaatua yhteistarkkailusopimuksessa mukana olevien energiantuotanto ja teollisuuslaitosten kanssa. Tarkkailun toteuttaa kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö. Ilmanlaatua seurataan kahdella kiinteällä ja kahdella siirrettävällä mittausasemalla. Kiinteät mittausasemat sijaitsevat Pirkankadun ja Satakunnankadun kulmassa, sekä linja autoasemalla. Mittausasemilla mitataan mm. typen oksidien, otsonin, hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) ja pienhiukkasten (PM 2,5 ) pitoisuuksia ilmassa. Käytössä on lisäksi yksi oma sääasema ja Ilmatieteen laitokselta saatavat säätiedot Näsinneulan tornin eri korkeuksilta. Eri korkeuksilta saatavia lämpötilatietoja käytetään inversiotilanteiden seuraamiseen. Valvontaa ja tiedotusta hoidetaan 3

4 pääosin virka ajan puitteissa, eli seurantaan ei ole järjestetty päivystystä. Tämä vaikuttaa myös varautumissuunnitelman valmiusasteita määrittäviin pitoisuusrajoihin. Tampereen ilmanlaadusta tiedotetaan Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän internetsivuston kautta. Mittaustiedot Tampereelta sekä muista valtion ja kuntien mittausverkoista päivittyvät palveluun noin tunnin viiveellä. Ilmanlaatu.fi internet sivustolta nähdään mm. yksittäisten ilmanlaatutekijöiden pitoisuudet, ilmanlaatuindeksi, metsäpaloista lähtevien savujen leviämisennuste Suomessa ja lähialueilla sekä raja arvojen ylitykset ja niiden lukumäärät. Ilmansuojeluasetuksessa annettujen raja arvojen ylityksistä tiedotetaan asukkaille myös kaupungin internet sivujen Ilmanlaatutiedotus sivulla. Ilmanlaatutietoa on saatavilla lisäksi arkiaamuisin TV1:n klo 8.30 uutisten yhteydessä, Aamusää ohjelmassa. Tiedottamisessa sivustolla käytettävällä ilmanlaatuindeksillä kuvataan ilmanlaatua hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi, huonoksi tai erittäin huonoksi. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje ja raja arvoihin. Tampereella mitattavista ilmanlaatutekijöistä ilmanlaatuindeksin laskennassa huomioidaan typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) ja otsonin (O3) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia ilmanlaatutekijöitä, käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta näitä yhdisteitä Ilmanlaadun ja päästöjen normaalitaso Typen oksidit Typen oksideilla tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO 2 ). Typen oksidien päästöistä yli puolet on peräisin liikenteestä, loput energiantuotannosta ja teollisuudesta. Typpidioksidin kokonaispäästöt Tampereella ovat olleet lievästi laskusuunnassa, vuoden 2001 jälkeen päästöt ovat pysyneet alle 3000t/vuosi. Vuonna 2002 valmistui Ilmatieteen laitoksen toteuttama tutkimus, jossa kartoitettiin Tampereen seudun autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden pistelähteiden typenoksidipäästöt sekä arvioitiin vuoden 2020 vastaavat päästöt. Tutkimuksessa laadittiin myös mallinnukseen perustuvat kartat keskustan NO 2 pitoisuuksista. Ennusteessa Tampereen seudun typenoksidipäästöjen arvioitiin vähenevän 33% vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2010 voimaan tulevien raja arvojen vuosiraja arvo 40µg/m 3 /vuosi on ylittynyt Tampereella viimeksi vuosina 1995 ja Tuntiraja arvon tason 200µg/m 3 ylitys on viimeksi tapahtunut vuonna Typen oksideja mitataan Tampereella kolmessa mittauspisteessä. Taulukko 1. Keskustan suurimmat NO 2 tuntipitoisuudet vuosina Vuosi Mittauspaikka Suurin tuntipitoisuus 2000 Keskustori Keskustori Keskustori Keskustori Pirkankatu Pirkankatu Pirkankatu Pirkankatu Pirkankatu 153 Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksidi on typpidioksidi, joka tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Se lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla. Myös Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa vuonna 2008 todettiin tilastollisia yhteyksiä NO 2 pitoisuuden ja hengityselin ja sydänoirediagnoosien välillä. Typpidioksidi on hiukkasten ohella kriittinen ilman epäpuhtaus ohje ja raja arvojen kannalta sekä Tampereella että muissa Suomen kaupungeissa. 4

5 Hengitettävät hiukkaset Hengitettävien hiukkasten lyhenne on PM 10 (hiukkasen halkaisija <10 µm). Päästöjä aiheuttavat liikenne, teollisuus ja energiantuotanto. Hiukkaspäästömäärät ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Päästöt ovat viime vuosina pysyneet alle 200 t/vuosi. Keskusta alueella leijuvan pölyn massapitoisuudesta huomattava osa on liikenteen ja tuulen ilmaan nostamaa hiekkaa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ylittää paikoin raja arvon numeroarvon 50µg/m 3 keväällä tai talvella hiekoitushiekan pölistessä kuivalla ja lumettomalla säällä. Numeerisen raja arvotason ylityksiä on viime vuosina tapahtunut 2 17 kertaa/mittausasema. Vuosiraja arvon mukaan 50µg/m 3 /vrk ylityksiä sallitaan 35 kpl vuodessa. Tätä vuosiraja arvoa ei ole Tampereella ylitetty millään mittausasemalla. Hiekoitushiekan aiheuttamaa pölyämistä on vaikea estää liikenneturvallisuuden kärsimättä. Tampereen kaupunki onkin mukana tutkimushankkeessa, jossa kehitetään katujen talvikunnossapito, kevätpuhdistus ja hallintokäytäntöjä siten, että katupölyhaittoja saadaan vähennettyä. Taulukko 2. Raja arvotason 50µg/m 3 /vrk ylitysten määrät viime vuosina. Raja arvotason 50µg/m 3 /vrk ylityksiä sallitaan 35 kpl vuodessa. Mittausasema Vuosi Ylitysten määrä Pirkankatu Niemi Santalahti Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia on seurattu Tampereella neljällä mittausasemalla vuoden 2008 loppupuolelle asti, vuonna 2009 mittausta jatketaan kahdella tai kolmella asemalla. Suurin osa hengitettävistä hiukkasista jää ylähengitysteiden limakalvoille ja poistuu elimistöstä liman mukana. Herkistyneet ihmiset voivat kuitenkin oireilla myös katupölyn vuoksi. Viime aikoina onkin tultu siihen tulokseen että hengitettävien hiukkasten aiheuttamat terveyshaitat voivat olla vähäisempiä kuin pienhiukkasten (hiukkasen halkaisija <2,5 µm) aiheuttamat terveysvaikutukset. Tämä huomattiin myös Tampereella tehdyssä pienhiukkastutkimuksessa, mutta hengitettävien hiukkasten pitoisuudella oli tutkimuksen mukaan kuitenkin heikkoja yhteyksiä hengityselin ja sydänoireiden määrään. Hengitettävät hiukkaset aiheuttavat myös likaantumista ja ne voivat ajoittain olla merkittävä viihtyisyyshaitta Pienhiukkaset Pienhiukkasten massapitoisuuden lyhenne on PM 2,5. Vuonna 2008 EU:ssa tuli voimaan direktiivi, joka määritteli pienhiukkasten vuosiraja arvoksi 25 µg/m 3. Raja arvo tulee voimaan vuonna Vuorokausi tai tuntiraja arvoa ei ole määritelty. On todennäköistä että vuosiraja arvo 25 µg/m 3 ei tule ylittymään Tampereella. Tavoitteen saavuttamisessa auttavat myös uusille ajoneuvoille ja tulisijoille tulevaisuudessa annettavat päästörajat. Päästölähteistä suurimmat ovat kaukokulkeuma, liikenne, pienpoltto ja energiantuotanto. Episoditilanteet aiheutuvat useimmin Itä Euroopan maastopaloista. Vuonna 2006 oli kaksi voimakasta ja pitkäkestoista maastopaloepisodia, jotka toivat mukanaan savunhajua Tampereellekin. Tampereen pienhiukkaspitoisuuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan lähes kaikki suurimmat pitoisuuspiikit osuivat kaukokulkeumaepisodipäiviin. Voimakas inversio pakkaskaudella voi myös aiheuttaa pienhiukkasten massapitoisuuden kohoamista. Paikalliset päästölähteet vaikuttavat pienhiukkasten lukumääräpitoisuuksiin enemmän kuin massapitoisuuksiin, mutta lukumääräpitoisuudelle ei ole olemassa raja tai ohjearvoja. Tampereella on mitattu pienhiukkasten massa ja lukumääräpitoisuutta yhdellä asemalla vuodesta 2005 alkaen. Toinen massapitoisuuden mittaus aloitettiin vuoden 2008 lopussa ja kolmas vuoden 2009 alkupuolella. Vuoden 2009 lopulla on tarkoitus ottaa käyttöön neljäs pienhiukkasten massapitoisuutta mittaava laite. 5

6 Pienhiukkasilla on todettu huomattava määrä terveysvaikutuksia ja pitoisuuden nousu lisää hengityselin ja sydänoireita myös Tampereen pitoisuuksissa. EU:n komissio on nimennyt pienhiukkaset yhdeksi Euroopan pahimmista terveysongelmista Otsoni Otsonia muodostuu auringonvalon vaikutuksesta ilmassa typen oksidien ja hiilivetyjen välisissä kemiallisissa reaktioissa. Liikenteen päästöillä on näin ollen merkittävä vaikutus otsonin muodostuksessa. Korkeat otsonipitoisuudet aiheutuvat kaukokulkeumasta. Vuosikeskiarvo on pysynyt samantasoisena viimeisen viidentoista vuoden ajan. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan kesäisin ylittäen ajoittain WHO:n asettamat suositusarvot ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetut raja arvot. Tiedotuskynnys ei ole viime vuosina Tampereella ylittynyt. Otsonipitoisuutta mitataan Tampereella yhdellä mittausasemalla Muut ilmansaasteet ja ilmanlaatuindeksi Viime vuosina ilmanlaatu keskustassa on ilmanlaatuindeksin mukaan ollut useimpina päivinä hyvä tai tyydyttävä, jolloin epäpuhtauksien aiheuttamat terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Ulkoilman hiilimonoksidi on pääosin peräisin henkilöautojen pakokaasuista. Polttoaineiden ja moottoritekniikan parantuminen sekä pakokaasujen katalyyttinen puhdistus ovat auttaneet vähentämään ulkoilman häkäpitoisuutta merkittävästi. Pitoisuudet keskustassa ovat olleet suurimmillaankin vain noin 20 % ohjearvoista. Pitoisuudet vaihtelevat liikennemäärien mukaan ollen korkeimmillaan viikonloppuiltaisin. Rikkidioksidin pitoisuus ilmassa on pienentynyt kahdeskymmenesosaansa 1970 luvun puolivälin tilanteesta. Rikkidioksidi ei ole Tampereella terveysvaikutusten kannalta merkittävä epäpuhtaus. Rikkidioksidin mittaaminen Tampereella lopetettiin vuonna Kuva 1. Tampereen ilmanlaadun mittauspaikat ja parametrit helmikuussa

7 2. Toiminta liikenteen aiheuttamassa typpidioksidipitoisuuden kohoamisessa (NO 2 episodi) Varautuminen typpidioksidin osalta ei koske vuosiraja arvoa vaan ainoastaan episoditilannetta, jonka on aiheuttanut typpidioksidin tuntipitoisuuden kohoaminen lähinnä liikenteen päästöjen seurauksena, koska episoditilanteen syntyessä ilma on käänteisesti lämpötilakerrostunutta eivätkä epäpuhtaudet pääse laimenemaan ylempiin ilmakerroksiin. Käytännössä episodi päättyy vasta lämpötilakerrostuman purkautuessa. Liikenteen rajoittamisella estetään terveyshaittojen pahentumista jos inversiotilanne jatkuu useita päiviä. Rangaistusseuraamuksia henkilöautoilun rajoittamisella ei ole, koska valvonta on erittäin vaikea järjestää. 2. valmiusasteen laukaiseva pitoisuus ja aikaraja on sama kuin vuonna 2010 voimaan tuleva rajaarvo. 3. valmiusasteen laukaiseva aikaraja on määritetty sillä perusteella, että mikäli episodi alkaa viikonloppuna, varautumissuunnitelman mukainen toiminta voidaan käynnistää vasta maanantaiaamuna. 1. valmiusaste Ilmanlaatu: NO 2 tuntipitoisuus ylittää 150µg/m 3 6 tunnin ajan, kohonneita NO 2 pitoisuuksia havaitaan myös jollain muulla mittausasemalla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan (sää ei ole muuttumassa ja/tai inversiotilanne todennäköisesti jatkuu). Huono tai erittäin huono ilmanlaatu vähintään kahdella mittausasemalla usean tunnin ajan. 1) Ympäristönsuojelupäällikkö tekee päätöksen siirtymisestä 1. valmiusasteelle. 2) Ympäristönsuojeluyksikkö tiedottaa ilmansuojeluryhmälle siirtymisestä 1. valmiusasteelle. (Liite: ilmansuojeluryhmän yhteystiedot) Ympäristönsuojeluyksikkö on yhteydessä Tieliikennekeskukseen. 3) Pitoisuustason noususta tiedotetaan, sekä suositellaan vähentämään henkilöautoilua kaupunkialueella. 4) Tiedotuskanavat: kaupungin internet sivut, palvelupiste Frenckell, reitinopastusjärjestelmän tiedotetaulut, sekä tiedote lehdistölle ja radioon (Liite: tiedotussuunnitelma). 5) Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet pitoisuuden 150 µg/m 3 /h alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina. Valmiusasteen purkautumisesta tiedotetaan. 2. valmiusaste Ilmanlaatu: NO 2 tuntipitoisuus ylittää 200µg/m 3 /h 18 tunnin ajan 48 tunnin liukuvalla jaksolla (= vuonna 2010 voimaan tuleva raja arvo), voimakkaasti kohonneita NO 2 pitoisuuksia havaitaan myös jollain muulla mittausasemalla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan (sää ei ole muuttumassa ja/tai inversiotilanne todennäköisesti jatkuu). Erittäin huono ilmanlaatu vähintään kahdella mittausasemalla usean tunnin ajan. 1) Ympäristönsuojeluyksikkö tiedottaa ilmansuojeluryhmälle 2. valmiusasteen kynnyksen ylittymisestä ja on yhteydessä pormestariin, Tieliikennekeskukseen, sekä poliisin Tilannekeskukseen. (Liite: ilmansuojeluryhmän yhteystiedot) 2) Pormestari tekee päätöksen 2. valmiusasteelle siirtymisestä. 3) Huonosta ilmanlaadusta tiedotetaan ja suositellaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja sekä kimppakyytejä. 4) Rajoitetaan henkilöautoilua keskusta alueella, jos kyydissä on vähemmän kuin kolme matkustajaa. Rajoitus toteutetaan tiedotuksen ja reitinopastusjärjestelmän avulla. 5) Tiedotuskanavat: kaupungin internet sivut, palvelupiste Frenckell, reitinopastusjärjestelmän tiedotetaulut, tiedote lehdistölle ja radioon (Liite: tiedotussuunnitelma). 7

8 6) Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet pitoisuuden 150 µg/m 3 /h alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina. Valmiusasteen purkautumisesta tiedotetaan. 3. valmiusaste Ilmanlaatu: NO 2 tuntipitoisuus ylittää 200µg/m 3 /h 86 tunnin ajan 96 tunnin liukuvalla jaksolla, voimakkaasti kohonneita NO 2 pitoisuuksia havaitaan myös jollain muulla mittausasemalla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan (sää ei ole muuttumassa ja/tai inversiotilanne todennäköisesti jatkuu). Erittäin huono ilmanlaatu vähintään kahdella mittausasemalla usean päivän ajan. 1) Ympäristönsuojeluyksikkö tiedottaa ilmansuojeluryhmälle 3. valmiusasteen kynnyksen ylittymisestä ja on yhteydessä pormestariin, Tieliikennekeskukseen, sekä poliisin Tilannekeskukseen. (Liite: ilmansuojeluryhmän yhteystiedot) 2) Pormestari tekee päätöksen 3. valmiusasteelle siirtymisestä. 3) Erittäin huonosta ilmanlaadusta tiedotetaan ja suositellaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja. 4) Kaupungin linja autoliikenne muuttuu maksuttomaksi, vuoroja lisätään niin paljon kuin resurssien puolesta on mahdollista. 5) Rajoitetaan henkilöautoilua keskusta alueella. Rajoitus toteutetaan tiedotuksen ja reitinopastusjärjestelmän avulla. 6) Tiedotuskanavat: kaupungin internet sivut, palvelupiste Frenckell, reitinopastusjärjestelmän tiedotetaulut, tiedote lehdistölle ja radioon (Liite: tiedotussuunnitelma). 7) Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet pitoisuuden 150 µg/m 3 /h alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina. Valmiusasteen purkautumisesta tiedotetaan Ohjeita liikenteen rajoittamisesta Episoditilanteen keston arviointi on tärkeää. Valmiusasteelle 2. ja 3. siirtyminen harkitaan aina tilanteen mukaan. Ajoneuvojen määrän vähentämisen kannalta tiedotus on erittäin tärkeässä roolissa, koska episoditilanteen syntymistä ja kestoa ei yleensä voida ennustaa ja tieliikennettä ei siten voida sulkea liikennemerkeillä tms. Liityntäpysäköintialueita ei myöskään ole välttämättä tarpeeksi. Tiedottamisen avulla pyritään siihen, että ihmiset jättävät henkilöautot kotiin ja liikkuvat busseilla, polkupyörällä tai jalan, jotta ilmanlaatu ei enää heikkene. Liikennerajoitus koskee vain henkilöautoilua, lukuunottamatta inva autoja sekä viranomaisten ja terveydenhuollon henkilöstön työmatkaliikennettä. Poliisi vastaa liikenteen tehostetusta valvonnasta. Liikennerajoituksen rikkomisella ei ole rangaistuskäytäntöä. 8

9 3. Toiminta katupölyepisodissa (PM 10 episodi) 1. valmiusaste Ilmanlaatu: PM 10 vuorokausipitoisuus ylittää vuorokausikeskiarvon raja arvotason 50µg/m 3 vähintään yhdellä mittausasemalla. 1) Ympäristönsuojeluyksikkö tiedottaa sähköpostilla katupölyryhmälle ylityksestä puhdistustoimien valmiusasteen nostamiseksi. (Liite: katupölyryhmän yhteystiedot) 2) Raja arvotason ylityksestä tiedotetaan asukkaille. 3) Tiedotuskanavat: kaupungin internet sivut ja palvelupiste Frenckell. (Liite: tiedotussuunnitelma). 4) Ensimmäisestä raja arvotason ylityksestä keväällä julkistetaan myös terveysvaikutuksista ja katujen puhdistuksen etenemisestä kertova tiedote. 2. valmiusaste Ilmanlaatu: Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvon raja arvotaso 50 µg/m 3 on ylittynyt kahtena päivänä peräkkäin ja episoditilanteen oletetaan jatkuvan (sää ei ole muuttumassa kosteammaksi). 1) Ympäristönsuojeluyksikkö tiedottaa sähköpostilla katupölyryhmälle raja arvon ylityksestä puhdistus ja pölyntorjuntatoimien aloittamiseksi. 2) Rakennuttamisen ja kunnossapidon tilaajaryhmä sekä katu ja vihertuotannon kunnossapitopäällikkö päättävät katujen siivouksen tehostamisesta sekä kastelusta CaCl 2 liuoksella pölypitoisuuden laskemiseksi. CaCl 2 kastelua ei voida suorittaa kaikissa olosuhteissa. (Liite: Katupölyepisodissa erityishuomiota vaativat katuosuudet) 3) Raja arvon ylityksestä tiedotetaan asukkaille. 4) Tiedotuskanavat: kaupungin internet sivut ja palvelupiste Frenckell. (Liite: tiedotussuunnitelma). 5) Tilanne katsotaan purkautuneeksi kun vuorokausipitoisuus on laskenut alle raja arvotason 50 µg/m 3 joko katujen puhdistamisen, pölyntorjunnan tai sään muuttumisen seurauksena. Tilanteen purkautuminen ei vaadi erityistä tiedottamista. 9

10 4. Toiminta savu ja pienhiukkasepisodissa (PM 2,5 episodi) Ilmanlaatu: Pienhiukkasten massapitoisuuden kohoaminen yli vuorokausikeskiarvon 25 µg/m 3 vähintään kahdella mittausasemalla. Sää, tuuli ja muiden ennusteiden perusteella käynnistetyt toimenpiteet vaativat erittäin hyvää ennakkotietoa ja arviointia tilanteen vakavuudesta. 1) Yleensä suurin osa pienhiukkasepisodin pienhiukkasmassasta on peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta. Siksi ympäristönsuojeluyksikkö seuraa episodin aikana pääasiassa Ilmatieteen laitoksen, YTV:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (=THL, ent. KTL) ohjeita. 2) Jos ilmanlaatu on palvelun ilmanlaatuindeksin mukaan heikentynyt useita tunteja tai on syytä olettaa, että ilmanlaatu tulee äkillisesti huononemaan, ympäristönsuojeluyksikkö valmistautuu tilanteesta tiedottamiseen ja hankkii lisätietoa Ilmatieteen laitokselta, sekä Aluepelastuslaitokselta, joka saa toiminnassaan tietoja tulipalojen aiheuttamista haitoista. Taustatietoja ilmanlaadun arvioimiseksi ja ennustamiseksi saadaan myös internet osoitteista sekä Ilmatieteen laitoksen internetpalveluista (maastopalot, sadealueet, sääennusteet). 3) Jos tilanne jatkuu yli vuorokauden tai on kyseessä suurpalo ja siitä aiheutunut savuhaitta, ympäristönsuojeluyksikkö laatii tiedotteen toimenpiteistä, suosituksista ja terveysvaikutuksista. Tiedote laaditaan Ilmatieteen laitoksen ja THL:n ohjeiden mukaan. 4) Ensisijainen tiedotuskanava on kaupungin internet sivusto, tarpeen mukaan laaditaan tiedote lehdistölle. 5) Tilanne katsotaan purkautuneeksi kun vuorokausikeskiarvopitoisuus on laskenut alle 25 µg/m 3, eikä sääennusteen tai Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ole odotettavissa tilanteen uusiutumista. Tilanteen purkautumisesta tiedotetaan. 5. Toiminta otsonipitoisuuden noustessa yli tiedotuskynnyksen tai varoituskynnyksen Ilmanlaatu: Otsonipitoisuuden nousu yli tiedotuskynnyksen 180 µg/m 3 /h tai varoituskynnyksen 240 µg/m 3 /h. 1. Korkeat otsonipitoisuudet aiheutuvat kaukokulkeumasta ja tiedottaminen on ainoa käytettävissä oleva toimenpide. Episodissa seurataan siksi Ilmatieteen laitoksen ohjeita. 2. Jos tiedotus tai varoituskynnysarvo ylittyy usean tunnin ajan, ympäristönsuojeluyksikkö on yhteydessä Ilmatieteen laitokseen ongelman varmistamiseksi ja tarvittaessa laaditaan tiedote kaupungin internet sivuille. Ilmatieteen laitos seuraa tilannetta ja hoitaa maanlaajuisen tiedottamisen. 10

11 6. Kustannusvaikutukset Linja autoliikenteen muuttaminen maksuttomaksi vähentää lipputuloja arkipäivinä maanantaista perjantaihin noin /vrk, lauantaina noin /vrk ja sunnuntaina noin /vrk. Lisäksi kuluja syntyy ylityövuoroista, mahdollisista lomien peruuntumisista ja lisäkaluston käyttökustannuksista. Katujen CaCl 2 kastelusta aiheutuva kustannus on luokkaa XXXXX /kastelukerta, jos kaikki erityisesti huomioitaviksi merkityt kadut (Liite 6.) kastellaan CaCl 2 liuoksella. Kustannusvaikutuksia voidaan arvioida myös sairaanhoidon kannalta, mikäli ilmanlaadun huononeminen vaikuttaa väestön terveyteen. Esimerkiksi Helsingin kaupunki arvioi omassa varautumissuunnitelmassaan että vakavan ilmanlaatuepisodin aiheuttama 10% nousu terveyskeskusten ja sairaaloiden kävijämäärissä aiheuttaa noin kustannukset päivässä. Tampereen väestömäärän ollessa pienempi suorat kulut jäisivät hieman pienemmäksi. Välillisiä kuluja aiheutuu ainakin sairauspoissaoloista työpaikoilta. 7. Suunnitelman ylläpito Varautumissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Vastuuorganisaatioiden yhteystiedot päivittää ympäristönsuojeluyksikkö kerran vuodessa. 8. Vastuuorganisaatioiden yhteystiedot Ilmasuojeluryhmän yhteystiedot Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg , varahenkilö Tiina Ryyppö Terveysinsinööri, ilmansuojelu Ari Elsilä Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen , varahenkilö Esa Rannisto Suunnittelupäällikkö (valitaan syksyllä 2009), varahenkilö Kalevi Salonen Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita , varahenkilö Olli Kanerva Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Tilaajapäällikkö Risto Laaksonen , varahenkilö Jyrki Laiho Pormestari Timo Nieminen Apulaispormestari Timo Hanhilahti Hämeen Tiepiiri: Tieliikennekeskus xxxxxxxx, Kari Korpela Tampereen Poliisilaitos: Tilannekeskuksen poliisitoiminnan yleisjohtaja xxxxxxx (Tilannekeskus on toiminnassa päivittäin klo 7 20) Pirkanmaan ympäristökeskus: (henkilöt??) Palvelupiste Frenckellin asiakaspalvelupäällikkö Ulla Jantunen , varahenkilö Riitta Salonen Kaupunkiympäristön kehittämisen tiedostussihteeri Tarja Nikupaavo Oksanen , varahenkilö Vili Rajala Kaupunkiympäristön kehittämisen tiedotussuunnittelija Anna Leea Hyry Viestintäjohtaja Anna Maria Maunu Viestintäpäällikkö, intranet Looran päätoimittaja, Aila Rajamäki Katupölyryhmän yhteystiedot Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg , varahenkilö Tiina Ryyppö Terveysinsinööri, ilmansuojelu Ari Elsilä Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen , varahenkilö Esa Rannisto (Rakennuttamispäällikkö tiedottaa palvelujen tuottajille tilanteen ja toimenpiteet.) 11

12 Kaupunkiympäristön kehittämisen tiedostussihteeri Tarja Nikupaavo Oksanen , varahenkilö Vili Rajala Palvelupiste Frenckell , Liitteet Liite 1. Ilmanlaadun raja ja ohjearvot Liite 2. Tiedotussuunnitelmat ja tiedotepohjat typpidioksidi ja PM10 episodissa Liite 3. Päätöspohja typpidioksidiepisodissa Liite 4. Toimenpiteet typpidioksidiepisodissa Liite 5. Henkilöautoilun rajoitusalueet typpidioksidiepisodissa Liite 6. Katupölyepisodissa erityishuomiota vaativat katuosuudet (Kartta kaduista, jotka puhdistetaan tai kastellaan CaCl 2 liuoksella pölypitoisuuden alentamiseksi) Liite 7. Liikenteen ohjaustaulujen sijainti 12

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen

Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupungin ympäristökeskus jari.viinanen@hel.fi p. 09-310 31519

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö Ympäristövaliokunta 25.10.2016 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Tausta 1/3 ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön vuonna 2011 laki (13/2011)

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti /1 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO B PL 7, 3311 TAMPERE PUH. 3 55 7 FAKSI 3 55 37 Loka-joulukuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

Sirkka Manni-Loukkola

Sirkka Manni-Loukkola ESPOON KAUPUNGIN VALMIUSSUUNNITELMA KOSKIEN VARAUTUMISTA LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TYPPIOKSIDIPITOISUUDEN KOHOAMISEEN Sirkka Manni-Loukkola Espoon ympäristökeskus Monistesarja 6/2006 Kuva: Veera Miettinen

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 JPP Kalibrointi Ky 2011 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015 Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 199- ja 2-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 21-215 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskus 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Ilman epäpuhtauksien terveys-

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Sisältö. -2- Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä

Sisältö. -2- Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Päästöt...4 Ilman laadun ohje- ja raja-arvot...6 Ilmanlaatuindeksi...7 Ilman laatu...9 Bioindikaattorit...11 Ilman epäpuhtaudet ja ihmisten terveys...12 Ilman epäpuhtaudet ja luonto...13

Lisätiedot

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman 1 Jakson toukokuu heinäkuu 216 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman lla laa ja: ympäristönsuojelusuunni elija Eija Värri, p. 44 72 484 Jaksolla toukokuu heinäkuu ilma oli Kotkan ja Haminan satama-alueen

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3165/11.01.01/2013 77 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 2682/2016 11.01.01 72 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3088/11.01.01/2014 84 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 Jari Viinanen 2004 Helsingin kaupungin ympäristökeskus Toimintaohjelman rakentuminen Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelma koostuu lyhyen-

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 25.1.2012 Maria Myllynen, HSY 1 Tekstiviestipalvelu huonosta ilmanlaadusta Tavoitteena altistumisen ja terveyshaittojen

Lisätiedot

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus, THL HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 17.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2016... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Merkittävimpiä kaupunki-ilman

Merkittävimpiä kaupunki-ilman Mitä hengitämme? 2 Merkittävimpiä kaupunki-ilman saasteita Suomessa ovat hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi, hiili monoksidi ja hiilivedyt. Muutamilla teollisuuspaikkakunnilla myös haise vat rikkiyhdisteet

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005 Maria Myllynen, Päivi Aarnio, Tarja Koskentalo, Marjatta Malkki Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 25 Sisältää katsauksen kevään 26 ilmanlaatuun Mittausaineisto: Jari Bergius, Tero Humaloja, Anssi Julkunen,

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 1 ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMI UNTO HUTTUNEN ILMANSUOJELUJULKAISU 1 / 2016 2 YHTEENVETO Äänekosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Oulun ilmanlaatu Mittaustulokset 2014

Oulun ilmanlaatu Mittaustulokset 2014 Oulun ilmanlaatu Mittaustulokset 214 OULUN ILMANLAATU Mittaustulokset 214 Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi Julkaisu 2/215 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TIIVISTELMÄ 2 ILMANLAADUN SEURANTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 1 Imatran ilmanlaatuindeksi vuonna 1 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Ilmanlaatuselvitys Päivämäärä 12.12.2012 SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Päivämäärä 12.12.2012 Tekijä Tarkastaja

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2011

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 11 Mansikkalan ilmanlaatuindeksi vuonna 11 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 29 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

KUOPION ILMANLAATU 1984-2002 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/2003

KUOPION ILMANLAATU 1984-2002 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/2003 KUOPION ILMANLAATU 1984-22 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/23 JPP-kalibrointi KUOPION ILMANLAATU 1984 22 JPP-Kalibrointi Ky Risto Lahdes Juha Pulkkinen Kuopion kaupunki Ympäristökeskus Kuopio

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot