*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. %"

Transkriptio

1 1111. % (AP,OTTI *00001 %me2252g13 hp,s rynmin'bywkry ^3 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen

2 APOTTI AP,OTTI lisor P md2.2013o uv, ja sry ma l k:; Helsingin yliopistollisen keskussairaalan HVKSj sairaanhoitoalueen kunnista Helsinki,Vantaa, Kaunial - eo Kirkkonummi ja Kerava, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhohoplinn kuntayhtymä (jäljempänä HUS) ja]l-kuntahankinnat Oy pyytävät ehdokkaita lähettämään osallkrumkhakemuksen neuvottelumenette - lyynkoskienasiakas - ja potilastietojärestelmän hankintaa. 1. Hankinnan kuvaus 1.1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on HUS'.n, yllä mainittujen HVK%airaanhoitoalueen kuntien sekä kohdassa 2.1 mainittujen koassairaanhoiöon HUS yhteinen alueen kuntien asiakas käyttöön - ja potilaslinojärjestelmä tuleva ajanmukalnen, jolla sosiaali pyritään ja varmistamaan terveydenhuollon mm. saumat sekä eri - mathoitoknjutsekä sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi järjestelmään liittyvät palvelut kohdan 14 mukaisesti.. Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös HUS, kyseessä olevat HYKS-sairaanhohoalueen kunnat ja KL -Kuntahankinnat Oy ovat perustaneet han - kinnantoteuttamiseksi hankintarenkaan. KI-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä on toimia julkisista hankinnoista annetun lain 348 /2007; hanklntalakh 11 4: n mukaisena y htelshanklnt aykslkkönä ja klpallutlaa hankinta hankintalain 31 4:n mukaisena puitejärjestelynä kohdassa 2l mainitt uja HUS-alueen kuntia varten. 1.2 Hankinnan tausta Sosiaali - ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on yhtllstimässä kunnansosiaali -jat erveydenhuol - lon sekä erikoissairaanhoidon prosessit yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Yhä useammin asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä so siaalihuollon että terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaan ja potilaan a siakas ja sairauskedomustiedot tarvitaan ajantasaisina ja helposti saavutettuvina hallinnollilista rajoista riippumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein tiiviisti. Näin on erityisesti vanhusrenhuollossa, mielenterveys -, päihtlp sekä vam mals palvel uissa ja kehtysvammahuol jossa Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta ja organisaatioista riippuen. Hankinrarenkaan toimijoilla on käytössä useita eri asiakas ja potilasrietojärjestelmlä, eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat tiedot tai toiminnan ohi a u stiedot siirry sujuvasti järjestelmien välillä. Henkilöt ietoj en suojan näkökulmasta terveyd enhuolto ja sosiaalihuolto ovat etsi l isiä rekisteri npltäjlä ja lainäädäntö rajoittaa monilta osin tietojen käyttöä eri käyttötarkoituksiin reklsterinpitäjlen välillä ilman rekkterö i dyltä saatua nimenomaista suostumusta. Terveytlenhuoltolaki tuli voimaan Lain 9 4:ssä säädetään, että sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilawsiaklrjat muodostavat yhteisen terveydenhuollon porilatietoreklsterin. Tämä yhteinen potilastietoreklsteri käsittää kaikkikunnalllstentoimin - tayksiköiden asiakirjat niiden Iaatimisajankohdas ta ja tallennusavasta riippumatta Säännöksen perusteella voidaan varmistaa hyvän hoidon edellytyksenä olevien potilastietojen saatavuus sairaanhoitopiirin alueella aikaisempaa pare mmin. Terveydenhuoltolain 9 :n5 momentin mukaan miraanhoitopiiri vastaa alueellaan potilastietoreklsterin toteutuksen ja käytön e dellynämistä koordinointitehtävistä. Nykyiset siakas- ja potilastietojärjestelmh eivät tue tämän uuden lainsäädännön mahdollistamaa tietojen yhtelskäyttöä. Sosiaali huollossa sen sijaan muodostuu jokaisessa kunnassa erillisiä henkilöreklsterelä sosiaalihuollon lainsäädännössä säädettyjen eri tehtävien hoidossa esimerkiksi toimeenmlotukiasioiden hoitamisessa, lastensuojelulaissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa, kasvatus- ja perheneuvonnassa yms.) Tällä hetkellä käytössä olevat asiakas ja potilastierojärjes telmäteivat myöskään riittävällä tavalla tue sähköisiä palveluja. omahoitoa tai työntekijän ja potilaan välistä tletoturvalfna sähköistä kommunllolotia, jotka ovat välttämättömiä m uun muassa siakastyyryväisyyden ja tuottavuuden parantamisen näkökulmasta Hankintarenkaan toimija t ovat hankkineet nykyiset asiakas- ja potlastletojärjestelmänsä pääasiassa ii sensslsopimuksllla. Järjestelmät on sovitettu kunkin kunnan ja organisaation toimintaa, prosesseja, käsitteistöä, Organisaatiota ja palvelurakennet ta vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka eri kunnissa tai organisaatioissa käytössä oleva järjestelmä olisi sama, sen ominaisuudet ja halintamallit

3 e, ohii 5. Järjestelmähanklnta toteutetaan neuvottelumenettelvllä 7. Hanklttavien palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti 22 s 2013 onjauaryhmän nyveksymf, Hui :n ja mahdol- telmä. joka täyttää Tarkoituksena on hankkia Helsingin, Vantaan, Kauniai5ttn, Kirkkonummen ja Keravan lisesti muiden HOS-alueen kuntien käyttöön yhteinen asiakas ja Ilntllastietojärjes seuraavat vaatimukset Tarjoaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön asioinnin. Haen ulkopuolisen Asiakkaan tuen vahvempi tarvetta. osallistuminen, asiakkaan oman osallistumisen ja sähköisen lisää tyylyvälsy itä ja volmaantumista Toteuttaa parhaalla mahdollis ella tavalla asiakkaan ja potilaan hoidon ja palvelutapahtuman toteuttamisen koko prosessin ajan riippumatta sitä, missä organisaatiossa kukin prosessin vaihe tapahtuu. Tarjoaa sosiaali - ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen Integraation muiden organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa. Toteuttaa sen, että kulloisessakin hoi to- ja palvelutllan teessa asiakkaan la potilaan ajantasalettiedot ovat UOtettavasti käymttävissä. Tarjoaa hoito- ja palveluprosessln eri tapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan. Tukee uusien hoito. ja palvelupros essien aktiivista kehittämistä ja edistää mielen laatua, asia. kasja potilastu rvalllsu u tta sekä koston nu stehokku u tta. Tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähemäen toimintatapojen vaihtelua ja parantaen asiakas ja potlhsturvallsuutta sekä hoitotuloksia Sisältää avoimet rajapinnap joiden kautta kokonaisjärjestelmään voidaan liittää tul e vaisuuden tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia. Sisältää tiedonslirtoralapinnan muihin tarvittaviin. esimerkiksi hallinnolliiinjårjeaplmiin. On käyttäjäyitävällinen. Toteuttaa sähköis esti modernin käynöoikeushalinnan, tietoturvan ja -suojan sekä nilnnllittnät sujuvat käytännöt jhoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeudetj. Mahdollistaa yht eisen järjestelmän hallinnan ja hy dyntämi5en usean erillisen järjestelmän sijasta. Tukee vuoden 2011 alus ta voimaan tulleen kotikunmlaln muutoksen )ja terveydenhuoltolain )1326/2010 ) vuonna 2014 voimaan tulevan maanlaajuisen vapaan hakeutumisen sujuvaa toteuttamista. Tuottaa halinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja. 1.4 Hankinnan laajuus Osalllstumishakemus pyydetään järjestelmästä, joka kattaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytt öoikeudet Sekä järjestelmään liittyvät toteutus- ja k äytt öönottopalvelut. ylläpit0palvelut, järjestelmätuen, järjestelmäintegraatiot ja järjestelmän jatkokehittämisen. Järjestelmän alustava toiminnallinen laajuus ja tavaltearkkltehtuuri on esitetty liitteessä 1. Hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää haoklntamenettelyyn sisältyvien neuvottelujen aikana. Hankinnan on tässä vaiheessa suunniteltu kattavan järjestelmän tai järjestelmien käyttöolkeudet sovi tavassa laajuudessa sekä seuraavia järjestelmätoimlwkseen liittyviä palveluita: Toteutus- ja käyttöo ttopalvelut järjestelmän mukauttaminen ja k0ntigurointi hank 'mtayksiköiden tarpeisiin sopivaksi yhdessä hankearganisaation kanssa järjestelmän lobllsointi Suomeen ja kääntäminen soveltuvan osin ruotsinkieliseksi perusti MOjen luo n ti ja k0nversi0t aika isemmista ärjestplmistäsovittaws9laajuude5- o kehitys -, testi Ja koulutusympäri9ör järjesrelmätestaus iovittavassa laajuudessa

4 AP,OTTI pyymp mallrsnmenakemust en jattäm.eea ohjwx /hmen hya+ksyr e 2.2 Hankinnasta päättäminen Hanklntayksleiden hanklntayhhtavos tä koskevan sopimuksen mukaisesti HUS, HYKS alueen kunnat (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi ) ja KIKuntahanklnnatOytekevätomathankinta - päätöksensä omien päätöksentekosaantojensä mukaisesti. Hankmtaykslklt toteuttavat tarjou sten vertailun yhdessä. 2.3 Neuv ottelume nettely Hankinnan arvo Viittaa ELLkynnysmon. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskllpalu toteutetaan käyttämällä julkisista hankinnoista annetun lain 1308 / 200], hankintaa kh 25 : ssä tarkoitettua neuvottelumenenelyä. Asia kas ja potlastletojerjestelmän kehittämistä ja hankintaa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena hoito- ja palveluketjujen näkökulmasta. Näin ollen tarjouspryntöä tai tehtm - nelyä ei hankinnan luonteen vuoksi voida tehdä niin tarkoin kuin avoimen tai rajoitetun hankin tamenntelyn käyttö edellyttäisi. Myöskään etukäteinen kokonalshlnnoittelu ei ole hankinnan luonteen vuoksi mahdollista. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa toimittajia pyydetään jättämään osallistumishakemukset ttelry n. Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei Soveltuvia ehdokkaina ole vähemm än. jos ehdokkaita on enemmän, asetetaan ehdokkaat parerr. muusjärjestykseen kohdan 8 mukaisesti. Neuvotteluun voidaan valita vain sellainen ehdokas, joka täyttää ässä ilmoituksessa mainitut vähimlsedellytykset, ja joka sitou tuu tekemään sopimuksen neuvottelujen aikaisesta salessapldmta ja hanklntayksikäiden henkilös töä koskevasta rekrytomnkiellosta.sopimuksenrikkomisestavoidaanedel - lytää makset tavaksi korvausta. Sopimusta rikkova ehdokas voidaan sulkea poishankinnasta, jossopl - musnkkomusvaarantaa hankjntamenetrelyyn oselllsmnen tasapuolisen ja syrymättämän kohtelun. Neuvottelumenettelyn kulku on määritelty hankimalain 26 :s ä. Menettelyssä neuvotellaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksl hanklntalmoituksessa tai tarjouspyynnösä esitettyihin vaati mu k- sun. Hankinnan tavoitteena on hanklntalain 62 :n mukaisen kokonaistaloudellisesti edulllsimmantarjo - uksen valinta. Neuvotteluihin valituille ehdokkaille lähetetään en nen tteluiden alkamista ne ttelukueu ja aikataulu. Neuvottelut käydään suomeksi. Neuvotteluissa neuvotellaan muun muassa hankinnan laajuoden ratkaisu malleista, järjestelmän ve muksista, to teutuksesta ja käyttää notoku, h ln n olttel Y Ra, sopimusehdoista, palveluiden toimittamises ta, palvelutasoehdokä ja tlemturva - ja detosuojavaatlmuk- 519a Neuvotteluissa on tarkoituksena: Varmistaa asiakas-ja potilastietojärjestelmän osallistumispyynndn kohdassa 13 lueteltujen tavoitteiden toteutuminen Varmistaa edellytykset hankittavan järjestelmäkokonaisuuden onmstunee le kayttöönotole ja toimitukselle. mikä osaltaan tukee tavoitteiden saavuttamista Varmistaa, etu järjestelmäkokonaisuui tukee tavoitteiden mukaistatoimintamalliatarkoi - tuksenmu katsella tavalla Neuvotella hankinnan skäll611ke98 laajuudesta Tämän nan hetkisen suunnitelman mukaisesti neuvotteluiden ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankin - ällälbseen laajuuteen ja tarjottujen ratkaisujen tai tuotteiden vertailuun mä ä rlteltyjä vaatimuksia ja vrälluperu vasten. toisessa vaiheessa ärkennetaan lopullisen tarjouspyynnän peru steella savjatkuvia palveluita ja kokonakhlnnoittelua. Näihin ja muihin edellä mainittuihin uoteltav iin asioihin voi tula tarpeen mukaan lisäyksiä. Myös ehdokkaatvoivatehdottaaneuvottelu - jen kohteeksi tulevia asioita, muna hankmtaylsiköt päättivät neuvottelujen kohteesta. Neuvotteluissa mukana olevien ehdokkaiden määrää voidaan hankinälain 26 jtn mukaisesti rajoittaa neuvottelujen ai kana soveltamalla kohdassa 10 (Tarjousten vertailu ) mainittuja verälleperustelä.

5 (APOTTI 3 1. srynanlim1.ma,an nsansä srnm1m.n maa ieen MIau 4. Osallistumishakemusten jättäminen, aikataulu ja menettelyyn liittyvät kysymykset 4.1 Ehdokkaan yhteystieåot Ehdokkaan on ilmoitettava osallstumishakemuksessaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteensa ja toissgaiseni telelakslnumemnsa ehdokkaiden valinnasta tehtävän erillisen paatoksen sankoista tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava osallistumishakemuksessa omana kohtanaan. 4.2 Kysymysten esittäminen Mahdolliset osalllstumishakemuksen tekemiseen liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa KK XA,2013 mennessä osoitteeseen Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja ville "As iakas ja potllastietojärjestelmän hankinta"- Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille ja julkaistaan sähköisesti osoitteessa Tarpeen mukaan kysymyksin ja vastauksiin liittyen järjestetään ehdokkaile suunnattu tilaisuus ennen osallistumishakemussenjättämistä. Osallistu ml spyyn non mahdollisista tä siten n ykslstä ilmoitetaan edellä mainitussa Internet osoitteessa samalla kun edellä mainitut vasta u kset julkaistaan. 4.3 Hakemusten jättäminen Osalllstumishakemukset tulee toimittaa kirjeitse suomenkle lslnä kahtena (2) kappaleena tulmtettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena cdala ja ushmulstttlkulla MS Word,, MS Excel tai pdf t edonolna suljetussa kirjekuoressa viimeistään xx.xx2013 kello osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo Hank'intakesku5 PL HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite '.Suvilahdenkatu lo E, Helsinki 50) Kuoreen ja osallistu mkha kemukseen on ehdottomasti laitettava merkintä jestelme, osallktumishakemus". "Asiakas-ja pohtii stietojän Osallistumishakemusten käsite lä. Sähkopostlla hakemus on ristiridassa toimittaminen on lähettä jän vastuulla. Myöhässä saapuneita hakemuksa ei tai faksilla läheteny)ä hakemuksia ei hyväksytä. Jos paperilla oleva osalbtumis sähköisen tiedostoversion kanssa, paperila oleva versio on pätevä. 5. Osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen liittyviä vaatimuksia 5.1 Hakemuksen allekjrjoittaminen Hakemus tulee allekirjoittaa

6 APÖTTI Prynlo mallinum Oakem usbn anam Nyeusryeman hyväksi 5.7 Osallistumishakemuksee voimassaolo Oälllstumishakemuksen sen lukien. on oltava voimassa vähintään kak9toita (12) kuukautta 6. Alustava ratkaisuehdotus Ehdokasta pyydetään liittämään osaklstumizhakemukseensa alustava ratkaisuehdotus järjestelmästä, joka kattaa kohdassa 16 ja liitteessä 1 kuvatun alustavan laajuuden Alustavan ra tkaisue hdotu ksen tulee sisältää seuraavat asiat Tarjottavat sove lukset Kuvaus siltä, millaiset avoime t rajap l nnat ja lntegrolntlmahdollisuudet ehdokkaan lä rl este l ni mahdollistaa nykyisten hankinnan kohteen ulkopuol elle jäävien järjestelmien integroimieksi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti hankittavien uusien järjestelmien osalta Lähestymistapa järjestelmän toimittamiseksi ja käytt öönoton tueksi Käyttöönoton alustava aikataulu Hankinnan laajuuteen kuuluvien jatkuvien palvelujen palvelukuvaus ja palvelumalll o Kuvauksen tulee sisältää, mistä palvelut toimitetaan ja miten ne on järjestetty Alustava ratkaisuehdotus ei sido ehdokasta hankinnan jatkovalhelssa, eikä sija käytetä osallistumisen valintaperusteena. Neuvotteluun valituille ehdokkaille järjestetään mahdollisuus ratkaisun esittelyyn uvotteluiden alkuvaiheessa. Hanklntayk iköt voivat hyödyntää alustavia ratkaisuehdotuksia hankinnan jatkovaiheessa ehdotuksen tekijöiden liike - ja ammattisalaisuudet huomioiden. Hanklntayksiköiden näkemyksen mukaan alustavan ratlaisuehdotuksen tekemisella voidaan nopeuttaa hanklntamenettelyä ja edistää lopullisen tarjouksen tekemistä. 7. Ehdokkaan soveltuvuuden vaatimukset ja osalljstumishakemukseen Ijjtettävåt selvitykset Osallstumishakemuksen jättävälläehdokkaala on oltava realistiset tekniset ja taloude liset edellytykset toimittaa hankinnan kohteen mukainen järjestelmä ja toimittaa siihen liittyvät palvelut. Ehdokkaiden soveltuvuuden vaatimukset koskevat ehdokkaan rekisteröitymis tä, rahoituksellis tajataloudellistatilan - netta sekä teknistä ja ammatillista suorituskykyä. Edellytysten todistamkeksl on ehdokkaan liitettävä llttteen 6 mukainen vakuutus soveltuvuumaatlmus ten täyttämisestä. Ehdokas sitoutuu toimittamaan vaatimuksiin pittyvätselvtyksetjatodistuksethan - kintayksiköiden pyynnöstä alla kuvattujen yksityiskohtien mukaisesti. Kaikkialla soveltuvumvaatimuksiln klttyvät todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankin tavkslkdt ova t vanaanottaneet kyseiset asiakirjat Soveltuvuuden vaatimukset tulee täyttää ja selvitykset tulee pyydettäessä toimittaa myös mahdollisista a lihankkijoista, jos vaatimuksen kohdalla niin on erikseen mainittu. Yhteenllittymän jokaisen jäsenen tulee sitoutua toimittamaan ehdokkailta edellytetyt selvitykset sekä allekirjoittaa osallistu ml shakem us Toimitusten ( vaatimus 6) ja henkilöstön ( vaatimus 7) osalta voidaan vedota myös vain yhden yhteenlllttymän jäsenen toimituksiin ja henkilästöön. Jos seen ehdokas ei voi hyväksyttävästi mdist syystä u ksi a, esittää se voi erikseen osoittaa ilmat layydettäviä jollakin muulla taloudelliseen han kintayksiköiden tai h W i sym913 asakirjalla, josta vastaavat tiedot ilme n evät Ehdokkailta ja alihankkijoäta voidaan edellyttää, että väm1lm mäbvaati m uksm täyt t yväthankimailmoituk - sesa esitetyssä laajuudessa myös sopimuskaudella.

7 AP.OTTI 09,99*0 Pyyntö w.n wmi,n.mmustsn ltithn sen ohiaasrynman hait aksyma Tyäeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuu - tusmaksujensuoritlamisestataiselvityssiitä. että eräänryneitä eläkevakuutusmaksujakoskeva maksusopimus on tehty ja sitä on noudatettu Jollei ehdokkaan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyvakmlån tarjoajan edustajan spotttautumismaan lalnsåädännon mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vaatimus 3: Ehdokkaan liikevaihto Ehdokkaan kokonalsilkevalhdon tulee olla vähintään kolmekymmentä miljoonaa C0)) euroa. Jos ehdokas on tarlousyhteenllrzymä, kokonakllkevaihdolla tarkoitetaan tarlouryhteenliitymän yhteen laskettu a liikevaihtoa Ehdokkaalla tulee ola riittävä riskinkantokyky hankinnan kokoon nähden. gokonatshikevaimoa koskeva vaatimus perustuu hankinnan laatuun ja laajuuteen. Vaatimukaessa on objektiivisesti otettu huomioon julkisissa hankinnoissa noudatettavien periaatteiden mukaisesti suhteellisuuden vaatimukset. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintaykslkole seuraava selvitys'. Selvitys kokonlaisilkevaihdosta Ehdokasta koskevat vahvlstetut tihmitaätösasiaklr Itseltä tilikaudelta jat tilinpäätos ja tasetledot ) kahdelta edei- Vaatimus C Ehdokkaan taloudellinen tilanne Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloude lisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy n rabngluokituksessa vähintään tyydyttävä (Aj, tai riskiluokka on 1 2 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Aslakastleto Oy:n ratingluokiuksessa on C nokka rlskluokltuksessa 5, suljetaan tarjousk 'hpailusta. Ehdokkaat, joiden ratingluokitus on 6 tai riskiluokius on 3< voidaan sulkea tarjousklpaiiusta n jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvltmä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankmtayksikölle seuraava selvitys: Suomen Asiakastleto Oy :n gating Alfa -raportti, joka siipiä ehdokkaan risklluokrtuksen. Ehdokkaiden, joiden gating Alrz -luoklnsta ei ole saatavlla Suomen AslakastletoOy stä, tulee selvittää vakavaraisuutenm ja maksukykynä muulla yleisesti hnäksytyllä luotettavallataval- Ilmodetuista alihankkijoista ei tarvitse toimittaa edellä mainittua selvitys tä tämän vaatimuksen täyttämiseksi. Hankintaykslkot voivat tarkistaa ehdokkaan taloustietoja yleisistä hetolähtels. Vaatimus 5 Ehdokkaan vastuuvakuutus Ehdokkaalla on oltava voimassaoleva riittävä vastuuvakuutus suhteessa hankinnan laajuuteen. Hyvän syttä vä n vastuu vaku u tuksen on katettava myös alih an kkllolde n toiminnasta aiheutuneet vahingot.

8 APÖTTI 30u, n i au ryhmdn ttkn 2 i01m.hakamn nnla. 5 hy syn d 00* 00 tukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelut ryhmitelläänyleenäen - Imi Sa lma nholtopa lvelulln sisä ltyy holtotyö, joka on yksilöiden ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edl5r l mistä, sairauksien ja tapaturmlen ehk äisyin kärsimysten levitä mistä ja sairaiden ja ku olevin hoitamista monia m m atilli sessa toimin raympärkrössä. Julkisen sektorin raholttam aita en koin Erikoissairaanhoidon anhoidosta 80% toiminta oli vuonna käsittää 2010 esimerkiksi somaartisa sairaalan erlkolssairaanholtoa ja ylloplrtosalraalen ja 11% eri psykiatrista erkoisalojenpolkll hoitoa. - nikkaja päivystysmlminnan, osastoholtlon,leikkaussali - ja anesteslatolminnan, kuvantamkenja lahorator10t01minnan, joista kahta viimeksi maini t tua tuotetaan tukltolminta na myös peru rterveyde n huollo lie. Salraalatyö on monjamma tillista yhteistyötä, joten sairaalassa työskentelee useita eri terveydenhuollon ettlhenkiloitä kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, Ialuholapa, fysloterapeuttejaja prykoloeeja. Edellä mainittujen lisäksi laitoksessa työskentelee lukuisia multa amnlartenklöla kuten sostae8työntekpöltä, nhteerejä, välinehuolmjla jne. Eri ammattiryhmät tarvitsevat asiakas ja potlartiemjärjestelmää omien työtehtävlensä hoitamiseen. Suomessa soslaallhuallolla tarkoitetaan lainsäädännössä kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuutta, johon kuuluvat koko väes tön yleiset soslaa llpalvel u t, eräiden väestöryh ml en entylspa 1 velat sekä sosiaalihuollon mlmeenmloturva. Sosiaalihuollon toiminta käsittää esimerkiksi vanhusten laitos ja pameluasumisen, päadehoidon, lastensuojelun, vammaishuouon, lasten p äivähoidon ja sosaallavustus ten maksatuksen. Kuntien tehtävä on järjestää sosiaalihuollon palvelut asukkaidensa tarpeiden muhii - Ii.Suurimman osan palveluista kunnat tuottava t omana toimintanaan. Kunnat voivat järjestää panee luja myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelu t toiselta kunnaita, kansalaisjärjestöl - ä tai yksityiseltä palvelujen tuottajana. Kunnat voivat järjestä palveluja an myös palvelu setelin avulla. Releren551en vaatimuksen täyttymlren ei tarvitse olla vetoamalla julkiselle allhankklan sektorille toteutettuja referenssetlq toimituksia. tulee myös Mikäli allhankkijan ehdokas osaltatolmit osoittaa - taa tässä kohdassa pyydetty selvitys. Ehdokkaita pyydetään huomlmmaan, että referenssien lukumäärää ja sisältöä voidaan vertaila erikseen kohdan 8 mukaisesti, mikäli neuvottelumenettelyyn valittavien ehdokkaiden lukumäärää on tarve rajata oisiolistu nnuspohjimintossa mainittujen edellytysten mukaisesti. Vertailussa huomioidaan myös tähän vä- MmmalsVaetimukseen liittyvät toimitukset. Ehdokkaan on toimitettava referensslen osalta osallistumishakemukseen seuraava selvitys sekä muut liitteessä 2 pnderyt toimitukseen tai mlmituknn liittyvät kuvaukset'. Toimituksen perustiedot: asiakas, toteutuksen ajankohta Toteutuksen sisältö o toimitetut sovellukset perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto) o kuvaus toimituksen sisällöstä toimituksen sisällöllinen laajuus ll itteen 2 mukaisesti, Selvitys koko toimituksen käyttäjämäärästä ja väestöpobjasta o yhtäaikalsten käyttäjien määrä, jota toimitettu järjestelmä palvelee o järjestelmän piirissä oleva väestöpohja Asiakkaan referenssiyhteyshenkilön yhteys[ Mot o hankintaykslköllä tulee olla mahdollisuus tehdä asiakaspalautetta koskeva tiedustelu referensslkohteen loppuaslakkaalle Ja käyttää tätä tietoa referenssn kohdan 8. mukalsessa arvioinnissa 3 Referenssit tulee esittää liitteessä 2 olevaan lomakkeeseen täytettynä. Vaot mus 2' Ehdokkaan G1 mahdollisten alhannl oden soveltuvan henkilöstön määrä Ehdokkaalla tai sen mahdollisilla alihankklollle on oltava riittävästi hankkeeseen soveltuvaa ja järjestelmän toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä siten, että ehdokkaan voidaan katsoa sumiutuvan laajojen km toiminnallisten kokonaisuuksien toimittamisesta annettujen määritrelyjen ja aikataulujen puitteissa. Ehdokkaalla (mukaan lukien mahdollisin alihankkijat) on oltava vähintään viisitoista (15) projektipääl-

9 APOTTI D`Ki o Käyännötlaadukkaiden resurssien turvaamiseksi Pyynen lhjl"nmänjhyväkvyna jr! Yllä mainittua selvitystä laaduovarm1tuslärlestelmästä ei mrmtse toimittaamahdollisistaalihankkijolsta - YhteenLittymän kohdalla selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi, miten yhteenplltymä varmistaalaadun - tusjärjestelmän hyödyntämisen järjestelmän toteuttamisessa ja ylläpltovaiheessa. Hankinta yksixollä on oikeus suorittaa laa du nvarm 6tusiärjesel män au dltoln tl. Vaatimus 10: Tlttoturvalllsuus U nttosuola Ehdokkaan tulee säilntää turvallisesti järjestelmään ja tässä kuvattuihin palveluihin mahdollisesti synty vään asiakkuuteen liittyvä materiaali, tunnukset ja muu hankintayksiköitä koskeva tieto. Soveltuvat tietoturvavaatimukset tullaan liittämään hanklntasopimuksen osaksi. Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseen seuraava selvitys itsestään ja Ilmoittamistaan alihankkijoista: Kuvaus tietoturvallisuuden ja tietomolan toteuttamiseen liittyvistä keskeisista asioista: o Kuvaus sitä, miten ehdokkaan henkilökunnan perehdyttäminen tieto turvavaatimukiin toteutetaan o Kuvaus ehdokkaan käytännöistä luottamuksellisen ja sala isen materiaalin käsittelyn sä ja säilytyksessä Vaatimus 11 Lalnsäädännölllset vaatimukset Ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voi massdul evdd kansallista ja EOla lnsäädänidä, joka asettaa vaatimuksia asiakas ja poti l asti etoja rjestelmä lie ja kansalliselle terveysarkk[olle sekä resep0keskukselle. Lisäksi ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan muita asiakas ja potilastieto - järjestelmäänliittyviä nykyisiä ja tulevia kansallisen ja ELLtason lainsäädänndllklä vaatimuksia, joita on Iktam nuteessä 3. Ehdokkaan on liitettävä 0salhstumishakemukseen vakuutus llltteen 6 mukaisesti yllä mainitunlainsäädännön noudat tamisesta i tsensä.yhteenliittymän os apuolten ja ilmoitamiensa allhankkijoitlen osalta. 8. Neuvottelumenettelyyn osallistuvien toimittajien valinta Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kolme p), vähimmäisvaatimukset täyttäväthake - mukset järjestetään ehdokkaan osalllstumishakemuksessaan esitlämien tietojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Valinta suoritetaan se steln'. Ehdokkaan la mahdoilkten allhankkljolden aikaisemmat toimitukset Kohdassa 7,4 on esitetty ehdokkaiden ja sen mahdollisten olihankkijoiden aikaisempaatoimituskokemusta koskeva vähimmäisvaatimus (Vaatimus 6). Tämän lisäksi ehdokkaat voivat toimittaa vertailua varten sellaisia rekrenssejä aikaisemmista toimituksista, jotka koskevat vähintään yhtä hankinnan kohteena olevaa osa aluetta (perusterveydenhuol to. erikoissalraanhoito tai sosiaalihuolto).

10 APÖTTI Pnnltloali tlumilmemusten Vtem ren Mlausrylman 0yraksyma Vertailun kokonolsperembömehdokkaan osalta muodostetaan seuraavasti 1. Perusteen A vertailussa saadut yksinäisten referensien pisteet lasketaan kaikkien v iden rete nensan - ta yhteen ja saara yhteissumma jaetaan luvulla 5Po =5x1001. Tämä luku suhteutp taanpeusteen A makslmlpistemläään 150 p1. 2. Perusteen B vertailussa saadut yksittaisten reterenssen pisteet laskennan kaikkien viiden refm taso pe usteen osalta B yhteen maksimipiatemääråän ja saatu yhteissumma 150 pl. jaetaan luvulla 500 (-5x1001. Tämä luku suhteutp 3 Perusteiden Aja B pisteet lasketaan ehdokkaan osalta yhteen, jolloin ehdokkaan saama kokonaispistemäärä on välillä pist että. 9. Alihankkijat Ehdokas voi käyttää hankinnassa alihankkijoita. Allhankkilana pidetään toimittajaa, joka on sitoutunut suorittamaan hankmtasopimuksen mukaisesti hankinnan kohteeseen lntryviä tehtäviä hankin nnmenettelyssätarjonneen toimittajan lukuun. Alihankkija ei ole suorassa soplmussuhteesa hanklntaykslkolden kanssa. Hanklntamenettelyssä tarjouksen tehnyt toimittaja vastaa yksin hankintsoplmuksen mukaisista velvoitteista hanklnnnykslktlnnähden allhanklnta mukaan lukien. Mikäli ehdokas v etoaa osalllrtumishakemuksesaan alhankkljoldensa aikaisempiin to Ituksim ta i rsselhln, tulee ehdokkaan nimetä alihankkijat iitteessä 5. Lisäksi ehdokkaan tulee antaa alihan kkljan sitoumus silti, että referenssinä käytettyjen toimitusten ja rmuka ine nosa amine nona liha nkki - jan osalta myksee toas s a Ituksessa. Allhankkljan on sitouduttava toimimaan paävastuullisen loimuaa Jan kanssa koko hankinnan ajan. Ehdokas vastaa kokonalsvastuulbuna toimittajana allhankkilolden teosta kuin omastaan. Alihankkijat ja heidän roolinsa voidaan kuvata alustavasti jo osalb4umishakemuksessa. Mikäli alihankkija on jo tledos san altankkljasta annetaan mveltuvuuskrlteenen tnyttamista koskevat tiedot niiltä osin, kuin sitä on erikseen edellytetty. Alihankkijoita voidaan valita ja vaihtaa myös osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen en nen lopullisen tarjouksen an tamist a. Alihankkljoiden tulee täyttää kohdassa 7 llmoltetut vaatimukset niiltä osi n, ä sija kk vammua et stl edellytetty. Ehdokkaan kaaos toimitettava ualauvamtaarynn jonkajan o salta pyy pryd imiselvitykskset kohtien 7 bin 8 g mukaa n Mikäli uhtloh isk nan kas haluaa vaihtaa agehdokijäsiaa, jonka aikaisempiin t nojär i tai resva ur vitln on vedottu o edellytykset kuintulee Mtla yhd ehdokkaan ä aikaisemman ma äa allm1ankkljankin muutoksen jälkeen karvzs eenkalkkivastaastaavatvaaookseu Xankln [aykzlkdllä vaatimukset on hankinnan oikeus hyväksyä tai h ylätä aliha agm1ankkijoitlen muutokset. 10. Osallistumishakemusten sekä hankintamenettelyn aikaisten tarjousten arviointi ja vertailu 10.1 Yleistä Osalllstumishakemusten ja hankintamenettelyn myöhemmissä vaiheissa laatlltlavien tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hannntalalnsimdännön mukaisesti. Hankjntaylställlå on oikeus sulkea pois tai hylätä sisällöltään tai muodoltaan puutteellinen tai epäselvä omliistumishakemus tai tarjous. Vaadittavan live en jaltai selvityksen puuttuminen voidaan myös katsoa edellä mainituksi puutteeksi. Myöhäs myö h ä o mi tm 1 tarsh ja tarjouksia ei huomioida. mishakemurynntln Fanstsmenenelpss5 myöhemmin arjousknpellu n l sta va liatai adi tai vanhyn hylätään. äaryouspyynnnnön vastaiset osalliztumisfakemkset ja tarjoukset suljetaan pois Ehdokasta pyydetään huomioituaan jo osallistum6m1akemusvaiheessa. että tarjottavan järjestelmän tulee mahdollistaa avoimet rajaplnnat ja integroltavuus nykyisiin järjestelmän ulkopuolisiin järjestelmiin sekä tulevaisuudessa mahdollisesti laajennettaviin kolmansien osapuolten järjestelmiin. Ehdokkaan tulee rtä tältä osin hankintayksiköitlen tavoitteet täyttävä ratkaisuehdotus neuvotteluissa ja hankin. lopulliö neuvotteluissa hyväksymän ratkaisumalin tulee sizsltyb ehdokasta suunavarrat ehdokkaan lopulise en tarjouks een.

11 AP,OTTI Pyyntö aallisumishamanustien jakamiseen onleuarhma u houkom9 13. Päätös ja tiedoksianto Neuvotteluihin osallistuvien toimittajien valitsemisesta tehdään päätöi joka l jhetetadn tiedoksi kaikille otallistumishukon ukuin jät täneille. 14. Yhteyshenkilö Nenklnt lmoituksen ja osalg9um15pyynnän yhteyshenkllonä toimii N.N. 15. Liitteet Lllte 1 Alustava asiakas ja poti1astietojärlestelmån toiminnat & uukslen ja arkkitehtuurin kuvaus LI e 2: Ehdokkaan reterensst tävlettvnä osa isturnshakemuksen iitteek5 Liite 3: Esiimerkkiluettelo soveltuvasta lainsäädännöstä liite 4_ Ehdokkaan asiantuntljatj tävtettenä osa listmnshakamu ksen Rteeksi liite S: Alihankkijat ltäytettvnä osa istumshakemuksen tteeks tarpeen mukaan ) Liiteli: Listaus soveltuvuusvaatimuksista ( tävlett vn osallistumishakemuksen ll LLteeksi ) 16. Allekirjoitus

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA 1. Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on Katajan

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot