*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. %"

Transkriptio

1 1111. % (AP,OTTI *00001 %me2252g13 hp,s rynmin'bywkry ^3 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen

2 APOTTI AP,OTTI lisor P md2.2013o uv, ja sry ma l k:; Helsingin yliopistollisen keskussairaalan HVKSj sairaanhoitoalueen kunnista Helsinki,Vantaa, Kaunial - eo Kirkkonummi ja Kerava, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhohoplinn kuntayhtymä (jäljempänä HUS) ja]l-kuntahankinnat Oy pyytävät ehdokkaita lähettämään osallkrumkhakemuksen neuvottelumenette - lyynkoskienasiakas - ja potilastietojärestelmän hankintaa. 1. Hankinnan kuvaus 1.1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on HUS'.n, yllä mainittujen HVK%airaanhoitoalueen kuntien sekä kohdassa 2.1 mainittujen koassairaanhoiöon HUS yhteinen alueen kuntien asiakas käyttöön - ja potilaslinojärjestelmä tuleva ajanmukalnen, jolla sosiaali pyritään ja varmistamaan terveydenhuollon mm. saumat sekä eri - mathoitoknjutsekä sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi järjestelmään liittyvät palvelut kohdan 14 mukaisesti.. Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös HUS, kyseessä olevat HYKS-sairaanhohoalueen kunnat ja KL -Kuntahankinnat Oy ovat perustaneet han - kinnantoteuttamiseksi hankintarenkaan. KI-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä on toimia julkisista hankinnoista annetun lain 348 /2007; hanklntalakh 11 4: n mukaisena y htelshanklnt aykslkkönä ja klpallutlaa hankinta hankintalain 31 4:n mukaisena puitejärjestelynä kohdassa 2l mainitt uja HUS-alueen kuntia varten. 1.2 Hankinnan tausta Sosiaali - ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on yhtllstimässä kunnansosiaali -jat erveydenhuol - lon sekä erikoissairaanhoidon prosessit yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Yhä useammin asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä so siaalihuollon että terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaan ja potilaan a siakas ja sairauskedomustiedot tarvitaan ajantasaisina ja helposti saavutettuvina hallinnollilista rajoista riippumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein tiiviisti. Näin on erityisesti vanhusrenhuollossa, mielenterveys -, päihtlp sekä vam mals palvel uissa ja kehtysvammahuol jossa Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta ja organisaatioista riippuen. Hankinrarenkaan toimijoilla on käytössä useita eri asiakas ja potilasrietojärjestelmlä, eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat tiedot tai toiminnan ohi a u stiedot siirry sujuvasti järjestelmien välillä. Henkilöt ietoj en suojan näkökulmasta terveyd enhuolto ja sosiaalihuolto ovat etsi l isiä rekisteri npltäjlä ja lainäädäntö rajoittaa monilta osin tietojen käyttöä eri käyttötarkoituksiin reklsterinpitäjlen välillä ilman rekkterö i dyltä saatua nimenomaista suostumusta. Terveytlenhuoltolaki tuli voimaan Lain 9 4:ssä säädetään, että sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilawsiaklrjat muodostavat yhteisen terveydenhuollon porilatietoreklsterin. Tämä yhteinen potilastietoreklsteri käsittää kaikkikunnalllstentoimin - tayksiköiden asiakirjat niiden Iaatimisajankohdas ta ja tallennusavasta riippumatta Säännöksen perusteella voidaan varmistaa hyvän hoidon edellytyksenä olevien potilastietojen saatavuus sairaanhoitopiirin alueella aikaisempaa pare mmin. Terveydenhuoltolain 9 :n5 momentin mukaan miraanhoitopiiri vastaa alueellaan potilastietoreklsterin toteutuksen ja käytön e dellynämistä koordinointitehtävistä. Nykyiset siakas- ja potilastietojärjestelmh eivät tue tämän uuden lainsäädännön mahdollistamaa tietojen yhtelskäyttöä. Sosiaali huollossa sen sijaan muodostuu jokaisessa kunnassa erillisiä henkilöreklsterelä sosiaalihuollon lainsäädännössä säädettyjen eri tehtävien hoidossa esimerkiksi toimeenmlotukiasioiden hoitamisessa, lastensuojelulaissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa, kasvatus- ja perheneuvonnassa yms.) Tällä hetkellä käytössä olevat asiakas ja potilastierojärjes telmäteivat myöskään riittävällä tavalla tue sähköisiä palveluja. omahoitoa tai työntekijän ja potilaan välistä tletoturvalfna sähköistä kommunllolotia, jotka ovat välttämättömiä m uun muassa siakastyyryväisyyden ja tuottavuuden parantamisen näkökulmasta Hankintarenkaan toimija t ovat hankkineet nykyiset asiakas- ja potlastletojärjestelmänsä pääasiassa ii sensslsopimuksllla. Järjestelmät on sovitettu kunkin kunnan ja organisaation toimintaa, prosesseja, käsitteistöä, Organisaatiota ja palvelurakennet ta vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka eri kunnissa tai organisaatioissa käytössä oleva järjestelmä olisi sama, sen ominaisuudet ja halintamallit

3 e, ohii 5. Järjestelmähanklnta toteutetaan neuvottelumenettelvllä 7. Hanklttavien palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti 22 s 2013 onjauaryhmän nyveksymf, Hui :n ja mahdol- telmä. joka täyttää Tarkoituksena on hankkia Helsingin, Vantaan, Kauniai5ttn, Kirkkonummen ja Keravan lisesti muiden HOS-alueen kuntien käyttöön yhteinen asiakas ja Ilntllastietojärjes seuraavat vaatimukset Tarjoaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön asioinnin. Haen ulkopuolisen Asiakkaan tuen vahvempi tarvetta. osallistuminen, asiakkaan oman osallistumisen ja sähköisen lisää tyylyvälsy itä ja volmaantumista Toteuttaa parhaalla mahdollis ella tavalla asiakkaan ja potilaan hoidon ja palvelutapahtuman toteuttamisen koko prosessin ajan riippumatta sitä, missä organisaatiossa kukin prosessin vaihe tapahtuu. Tarjoaa sosiaali - ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen Integraation muiden organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa. Toteuttaa sen, että kulloisessakin hoi to- ja palvelutllan teessa asiakkaan la potilaan ajantasalettiedot ovat UOtettavasti käymttävissä. Tarjoaa hoito- ja palveluprosessln eri tapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan. Tukee uusien hoito. ja palvelupros essien aktiivista kehittämistä ja edistää mielen laatua, asia. kasja potilastu rvalllsu u tta sekä koston nu stehokku u tta. Tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähemäen toimintatapojen vaihtelua ja parantaen asiakas ja potlhsturvallsuutta sekä hoitotuloksia Sisältää avoimet rajapinnap joiden kautta kokonaisjärjestelmään voidaan liittää tul e vaisuuden tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia. Sisältää tiedonslirtoralapinnan muihin tarvittaviin. esimerkiksi hallinnolliiinjårjeaplmiin. On käyttäjäyitävällinen. Toteuttaa sähköis esti modernin käynöoikeushalinnan, tietoturvan ja -suojan sekä nilnnllittnät sujuvat käytännöt jhoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeudetj. Mahdollistaa yht eisen järjestelmän hallinnan ja hy dyntämi5en usean erillisen järjestelmän sijasta. Tukee vuoden 2011 alus ta voimaan tulleen kotikunmlaln muutoksen )ja terveydenhuoltolain )1326/2010 ) vuonna 2014 voimaan tulevan maanlaajuisen vapaan hakeutumisen sujuvaa toteuttamista. Tuottaa halinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja. 1.4 Hankinnan laajuus Osalllstumishakemus pyydetään järjestelmästä, joka kattaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytt öoikeudet Sekä järjestelmään liittyvät toteutus- ja k äytt öönottopalvelut. ylläpit0palvelut, järjestelmätuen, järjestelmäintegraatiot ja järjestelmän jatkokehittämisen. Järjestelmän alustava toiminnallinen laajuus ja tavaltearkkltehtuuri on esitetty liitteessä 1. Hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää haoklntamenettelyyn sisältyvien neuvottelujen aikana. Hankinnan on tässä vaiheessa suunniteltu kattavan järjestelmän tai järjestelmien käyttöolkeudet sovi tavassa laajuudessa sekä seuraavia järjestelmätoimlwkseen liittyviä palveluita: Toteutus- ja käyttöo ttopalvelut järjestelmän mukauttaminen ja k0ntigurointi hank 'mtayksiköiden tarpeisiin sopivaksi yhdessä hankearganisaation kanssa järjestelmän lobllsointi Suomeen ja kääntäminen soveltuvan osin ruotsinkieliseksi perusti MOjen luo n ti ja k0nversi0t aika isemmista ärjestplmistäsovittaws9laajuude5- o kehitys -, testi Ja koulutusympäri9ör järjesrelmätestaus iovittavassa laajuudessa

4 AP,OTTI pyymp mallrsnmenakemust en jattäm.eea ohjwx /hmen hya+ksyr e 2.2 Hankinnasta päättäminen Hanklntayksleiden hanklntayhhtavos tä koskevan sopimuksen mukaisesti HUS, HYKS alueen kunnat (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi ) ja KIKuntahanklnnatOytekevätomathankinta - päätöksensä omien päätöksentekosaantojensä mukaisesti. Hankmtaykslklt toteuttavat tarjou sten vertailun yhdessä. 2.3 Neuv ottelume nettely Hankinnan arvo Viittaa ELLkynnysmon. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskllpalu toteutetaan käyttämällä julkisista hankinnoista annetun lain 1308 / 200], hankintaa kh 25 : ssä tarkoitettua neuvottelumenenelyä. Asia kas ja potlastletojerjestelmän kehittämistä ja hankintaa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena hoito- ja palveluketjujen näkökulmasta. Näin ollen tarjouspryntöä tai tehtm - nelyä ei hankinnan luonteen vuoksi voida tehdä niin tarkoin kuin avoimen tai rajoitetun hankin tamenntelyn käyttö edellyttäisi. Myöskään etukäteinen kokonalshlnnoittelu ei ole hankinnan luonteen vuoksi mahdollista. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa toimittajia pyydetään jättämään osallistumishakemukset ttelry n. Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei Soveltuvia ehdokkaina ole vähemm än. jos ehdokkaita on enemmän, asetetaan ehdokkaat parerr. muusjärjestykseen kohdan 8 mukaisesti. Neuvotteluun voidaan valita vain sellainen ehdokas, joka täyttää ässä ilmoituksessa mainitut vähimlsedellytykset, ja joka sitou tuu tekemään sopimuksen neuvottelujen aikaisesta salessapldmta ja hanklntayksikäiden henkilös töä koskevasta rekrytomnkiellosta.sopimuksenrikkomisestavoidaanedel - lytää makset tavaksi korvausta. Sopimusta rikkova ehdokas voidaan sulkea poishankinnasta, jossopl - musnkkomusvaarantaa hankjntamenetrelyyn oselllsmnen tasapuolisen ja syrymättämän kohtelun. Neuvottelumenettelyn kulku on määritelty hankimalain 26 :s ä. Menettelyssä neuvotellaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksl hanklntalmoituksessa tai tarjouspyynnösä esitettyihin vaati mu k- sun. Hankinnan tavoitteena on hanklntalain 62 :n mukaisen kokonaistaloudellisesti edulllsimmantarjo - uksen valinta. Neuvotteluihin valituille ehdokkaille lähetetään en nen tteluiden alkamista ne ttelukueu ja aikataulu. Neuvottelut käydään suomeksi. Neuvotteluissa neuvotellaan muun muassa hankinnan laajuoden ratkaisu malleista, järjestelmän ve muksista, to teutuksesta ja käyttää notoku, h ln n olttel Y Ra, sopimusehdoista, palveluiden toimittamises ta, palvelutasoehdokä ja tlemturva - ja detosuojavaatlmuk- 519a Neuvotteluissa on tarkoituksena: Varmistaa asiakas-ja potilastietojärjestelmän osallistumispyynndn kohdassa 13 lueteltujen tavoitteiden toteutuminen Varmistaa edellytykset hankittavan järjestelmäkokonaisuuden onmstunee le kayttöönotole ja toimitukselle. mikä osaltaan tukee tavoitteiden saavuttamista Varmistaa, etu järjestelmäkokonaisuui tukee tavoitteiden mukaistatoimintamalliatarkoi - tuksenmu katsella tavalla Neuvotella hankinnan skäll611ke98 laajuudesta Tämän nan hetkisen suunnitelman mukaisesti neuvotteluiden ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankin - ällälbseen laajuuteen ja tarjottujen ratkaisujen tai tuotteiden vertailuun mä ä rlteltyjä vaatimuksia ja vrälluperu vasten. toisessa vaiheessa ärkennetaan lopullisen tarjouspyynnän peru steella savjatkuvia palveluita ja kokonakhlnnoittelua. Näihin ja muihin edellä mainittuihin uoteltav iin asioihin voi tula tarpeen mukaan lisäyksiä. Myös ehdokkaatvoivatehdottaaneuvottelu - jen kohteeksi tulevia asioita, muna hankmtaylsiköt päättivät neuvottelujen kohteesta. Neuvotteluissa mukana olevien ehdokkaiden määrää voidaan hankinälain 26 jtn mukaisesti rajoittaa neuvottelujen ai kana soveltamalla kohdassa 10 (Tarjousten vertailu ) mainittuja verälleperustelä.

5 (APOTTI 3 1. srynanlim1.ma,an nsansä srnm1m.n maa ieen MIau 4. Osallistumishakemusten jättäminen, aikataulu ja menettelyyn liittyvät kysymykset 4.1 Ehdokkaan yhteystieåot Ehdokkaan on ilmoitettava osallstumishakemuksessaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteensa ja toissgaiseni telelakslnumemnsa ehdokkaiden valinnasta tehtävän erillisen paatoksen sankoista tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava osallistumishakemuksessa omana kohtanaan. 4.2 Kysymysten esittäminen Mahdolliset osalllstumishakemuksen tekemiseen liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa KK XA,2013 mennessä osoitteeseen Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja ville "As iakas ja potllastietojärjestelmän hankinta"- Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille ja julkaistaan sähköisesti osoitteessa Tarpeen mukaan kysymyksin ja vastauksiin liittyen järjestetään ehdokkaile suunnattu tilaisuus ennen osallistumishakemussenjättämistä. Osallistu ml spyyn non mahdollisista tä siten n ykslstä ilmoitetaan edellä mainitussa Internet osoitteessa samalla kun edellä mainitut vasta u kset julkaistaan. 4.3 Hakemusten jättäminen Osalllstumishakemukset tulee toimittaa kirjeitse suomenkle lslnä kahtena (2) kappaleena tulmtettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena cdala ja ushmulstttlkulla MS Word,, MS Excel tai pdf t edonolna suljetussa kirjekuoressa viimeistään xx.xx2013 kello osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo Hank'intakesku5 PL HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite '.Suvilahdenkatu lo E, Helsinki 50) Kuoreen ja osallistu mkha kemukseen on ehdottomasti laitettava merkintä jestelme, osallktumishakemus". "Asiakas-ja pohtii stietojän Osallistumishakemusten käsite lä. Sähkopostlla hakemus on ristiridassa toimittaminen on lähettä jän vastuulla. Myöhässä saapuneita hakemuksa ei tai faksilla läheteny)ä hakemuksia ei hyväksytä. Jos paperilla oleva osalbtumis sähköisen tiedostoversion kanssa, paperila oleva versio on pätevä. 5. Osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen liittyviä vaatimuksia 5.1 Hakemuksen allekjrjoittaminen Hakemus tulee allekirjoittaa

6 APÖTTI Prynlo mallinum Oakem usbn anam Nyeusryeman hyväksi 5.7 Osallistumishakemuksee voimassaolo Oälllstumishakemuksen sen lukien. on oltava voimassa vähintään kak9toita (12) kuukautta 6. Alustava ratkaisuehdotus Ehdokasta pyydetään liittämään osaklstumizhakemukseensa alustava ratkaisuehdotus järjestelmästä, joka kattaa kohdassa 16 ja liitteessä 1 kuvatun alustavan laajuuden Alustavan ra tkaisue hdotu ksen tulee sisältää seuraavat asiat Tarjottavat sove lukset Kuvaus siltä, millaiset avoime t rajap l nnat ja lntegrolntlmahdollisuudet ehdokkaan lä rl este l ni mahdollistaa nykyisten hankinnan kohteen ulkopuol elle jäävien järjestelmien integroimieksi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti hankittavien uusien järjestelmien osalta Lähestymistapa järjestelmän toimittamiseksi ja käytt öönoton tueksi Käyttöönoton alustava aikataulu Hankinnan laajuuteen kuuluvien jatkuvien palvelujen palvelukuvaus ja palvelumalll o Kuvauksen tulee sisältää, mistä palvelut toimitetaan ja miten ne on järjestetty Alustava ratkaisuehdotus ei sido ehdokasta hankinnan jatkovalhelssa, eikä sija käytetä osallistumisen valintaperusteena. Neuvotteluun valituille ehdokkaille järjestetään mahdollisuus ratkaisun esittelyyn uvotteluiden alkuvaiheessa. Hanklntayk iköt voivat hyödyntää alustavia ratkaisuehdotuksia hankinnan jatkovaiheessa ehdotuksen tekijöiden liike - ja ammattisalaisuudet huomioiden. Hanklntayksiköiden näkemyksen mukaan alustavan ratlaisuehdotuksen tekemisella voidaan nopeuttaa hanklntamenettelyä ja edistää lopullisen tarjouksen tekemistä. 7. Ehdokkaan soveltuvuuden vaatimukset ja osalljstumishakemukseen Ijjtettävåt selvitykset Osallstumishakemuksen jättävälläehdokkaala on oltava realistiset tekniset ja taloude liset edellytykset toimittaa hankinnan kohteen mukainen järjestelmä ja toimittaa siihen liittyvät palvelut. Ehdokkaiden soveltuvuuden vaatimukset koskevat ehdokkaan rekisteröitymis tä, rahoituksellis tajataloudellistatilan - netta sekä teknistä ja ammatillista suorituskykyä. Edellytysten todistamkeksl on ehdokkaan liitettävä llttteen 6 mukainen vakuutus soveltuvuumaatlmus ten täyttämisestä. Ehdokas sitoutuu toimittamaan vaatimuksiin pittyvätselvtyksetjatodistuksethan - kintayksiköiden pyynnöstä alla kuvattujen yksityiskohtien mukaisesti. Kaikkialla soveltuvumvaatimuksiln klttyvät todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankin tavkslkdt ova t vanaanottaneet kyseiset asiakirjat Soveltuvuuden vaatimukset tulee täyttää ja selvitykset tulee pyydettäessä toimittaa myös mahdollisista a lihankkijoista, jos vaatimuksen kohdalla niin on erikseen mainittu. Yhteenllittymän jokaisen jäsenen tulee sitoutua toimittamaan ehdokkailta edellytetyt selvitykset sekä allekirjoittaa osallistu ml shakem us Toimitusten ( vaatimus 6) ja henkilöstön ( vaatimus 7) osalta voidaan vedota myös vain yhden yhteenlllttymän jäsenen toimituksiin ja henkilästöön. Jos seen ehdokas ei voi hyväksyttävästi mdist syystä u ksi a, esittää se voi erikseen osoittaa ilmat layydettäviä jollakin muulla taloudelliseen han kintayksiköiden tai h W i sym913 asakirjalla, josta vastaavat tiedot ilme n evät Ehdokkailta ja alihankkijoäta voidaan edellyttää, että väm1lm mäbvaati m uksm täyt t yväthankimailmoituk - sesa esitetyssä laajuudessa myös sopimuskaudella.

7 AP.OTTI 09,99*0 Pyyntö w.n wmi,n.mmustsn ltithn sen ohiaasrynman hait aksyma Tyäeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuu - tusmaksujensuoritlamisestataiselvityssiitä. että eräänryneitä eläkevakuutusmaksujakoskeva maksusopimus on tehty ja sitä on noudatettu Jollei ehdokkaan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyvakmlån tarjoajan edustajan spotttautumismaan lalnsåädännon mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vaatimus 3: Ehdokkaan liikevaihto Ehdokkaan kokonalsilkevalhdon tulee olla vähintään kolmekymmentä miljoonaa C0)) euroa. Jos ehdokas on tarlousyhteenllrzymä, kokonakllkevaihdolla tarkoitetaan tarlouryhteenliitymän yhteen laskettu a liikevaihtoa Ehdokkaalla tulee ola riittävä riskinkantokyky hankinnan kokoon nähden. gokonatshikevaimoa koskeva vaatimus perustuu hankinnan laatuun ja laajuuteen. Vaatimukaessa on objektiivisesti otettu huomioon julkisissa hankinnoissa noudatettavien periaatteiden mukaisesti suhteellisuuden vaatimukset. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintaykslkole seuraava selvitys'. Selvitys kokonlaisilkevaihdosta Ehdokasta koskevat vahvlstetut tihmitaätösasiaklr Itseltä tilikaudelta jat tilinpäätos ja tasetledot ) kahdelta edei- Vaatimus C Ehdokkaan taloudellinen tilanne Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloude lisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy n rabngluokituksessa vähintään tyydyttävä (Aj, tai riskiluokka on 1 2 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Aslakastleto Oy:n ratingluokiuksessa on C nokka rlskluokltuksessa 5, suljetaan tarjousk 'hpailusta. Ehdokkaat, joiden ratingluokitus on 6 tai riskiluokius on 3< voidaan sulkea tarjousklpaiiusta n jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvltmä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankmtayksikölle seuraava selvitys: Suomen Asiakastleto Oy :n gating Alfa -raportti, joka siipiä ehdokkaan risklluokrtuksen. Ehdokkaiden, joiden gating Alrz -luoklnsta ei ole saatavlla Suomen AslakastletoOy stä, tulee selvittää vakavaraisuutenm ja maksukykynä muulla yleisesti hnäksytyllä luotettavallataval- Ilmodetuista alihankkijoista ei tarvitse toimittaa edellä mainittua selvitys tä tämän vaatimuksen täyttämiseksi. Hankintaykslkot voivat tarkistaa ehdokkaan taloustietoja yleisistä hetolähtels. Vaatimus 5 Ehdokkaan vastuuvakuutus Ehdokkaalla on oltava voimassaoleva riittävä vastuuvakuutus suhteessa hankinnan laajuuteen. Hyvän syttä vä n vastuu vaku u tuksen on katettava myös alih an kkllolde n toiminnasta aiheutuneet vahingot.

8 APÖTTI 30u, n i au ryhmdn ttkn 2 i01m.hakamn nnla. 5 hy syn d 00* 00 tukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelut ryhmitelläänyleenäen - Imi Sa lma nholtopa lvelulln sisä ltyy holtotyö, joka on yksilöiden ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edl5r l mistä, sairauksien ja tapaturmlen ehk äisyin kärsimysten levitä mistä ja sairaiden ja ku olevin hoitamista monia m m atilli sessa toimin raympärkrössä. Julkisen sektorin raholttam aita en koin Erikoissairaanhoidon anhoidosta 80% toiminta oli vuonna käsittää 2010 esimerkiksi somaartisa sairaalan erlkolssairaanholtoa ja ylloplrtosalraalen ja 11% eri psykiatrista erkoisalojenpolkll hoitoa. - nikkaja päivystysmlminnan, osastoholtlon,leikkaussali - ja anesteslatolminnan, kuvantamkenja lahorator10t01minnan, joista kahta viimeksi maini t tua tuotetaan tukltolminta na myös peru rterveyde n huollo lie. Salraalatyö on monjamma tillista yhteistyötä, joten sairaalassa työskentelee useita eri terveydenhuollon ettlhenkiloitä kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, Ialuholapa, fysloterapeuttejaja prykoloeeja. Edellä mainittujen lisäksi laitoksessa työskentelee lukuisia multa amnlartenklöla kuten sostae8työntekpöltä, nhteerejä, välinehuolmjla jne. Eri ammattiryhmät tarvitsevat asiakas ja potlartiemjärjestelmää omien työtehtävlensä hoitamiseen. Suomessa soslaallhuallolla tarkoitetaan lainsäädännössä kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuutta, johon kuuluvat koko väes tön yleiset soslaa llpalvel u t, eräiden väestöryh ml en entylspa 1 velat sekä sosiaalihuollon mlmeenmloturva. Sosiaalihuollon toiminta käsittää esimerkiksi vanhusten laitos ja pameluasumisen, päadehoidon, lastensuojelun, vammaishuouon, lasten p äivähoidon ja sosaallavustus ten maksatuksen. Kuntien tehtävä on järjestää sosiaalihuollon palvelut asukkaidensa tarpeiden muhii - Ii.Suurimman osan palveluista kunnat tuottava t omana toimintanaan. Kunnat voivat järjestää panee luja myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelu t toiselta kunnaita, kansalaisjärjestöl - ä tai yksityiseltä palvelujen tuottajana. Kunnat voivat järjestä palveluja an myös palvelu setelin avulla. Releren551en vaatimuksen täyttymlren ei tarvitse olla vetoamalla julkiselle allhankklan sektorille toteutettuja referenssetlq toimituksia. tulee myös Mikäli allhankkijan ehdokas osaltatolmit osoittaa - taa tässä kohdassa pyydetty selvitys. Ehdokkaita pyydetään huomlmmaan, että referenssien lukumäärää ja sisältöä voidaan vertaila erikseen kohdan 8 mukaisesti, mikäli neuvottelumenettelyyn valittavien ehdokkaiden lukumäärää on tarve rajata oisiolistu nnuspohjimintossa mainittujen edellytysten mukaisesti. Vertailussa huomioidaan myös tähän vä- MmmalsVaetimukseen liittyvät toimitukset. Ehdokkaan on toimitettava referensslen osalta osallistumishakemukseen seuraava selvitys sekä muut liitteessä 2 pnderyt toimitukseen tai mlmituknn liittyvät kuvaukset'. Toimituksen perustiedot: asiakas, toteutuksen ajankohta Toteutuksen sisältö o toimitetut sovellukset perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto) o kuvaus toimituksen sisällöstä toimituksen sisällöllinen laajuus ll itteen 2 mukaisesti, Selvitys koko toimituksen käyttäjämäärästä ja väestöpobjasta o yhtäaikalsten käyttäjien määrä, jota toimitettu järjestelmä palvelee o järjestelmän piirissä oleva väestöpohja Asiakkaan referenssiyhteyshenkilön yhteys[ Mot o hankintaykslköllä tulee olla mahdollisuus tehdä asiakaspalautetta koskeva tiedustelu referensslkohteen loppuaslakkaalle Ja käyttää tätä tietoa referenssn kohdan 8. mukalsessa arvioinnissa 3 Referenssit tulee esittää liitteessä 2 olevaan lomakkeeseen täytettynä. Vaot mus 2' Ehdokkaan G1 mahdollisten alhannl oden soveltuvan henkilöstön määrä Ehdokkaalla tai sen mahdollisilla alihankklollle on oltava riittävästi hankkeeseen soveltuvaa ja järjestelmän toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä siten, että ehdokkaan voidaan katsoa sumiutuvan laajojen km toiminnallisten kokonaisuuksien toimittamisesta annettujen määritrelyjen ja aikataulujen puitteissa. Ehdokkaalla (mukaan lukien mahdollisin alihankkijat) on oltava vähintään viisitoista (15) projektipääl-

9 APOTTI D`Ki o Käyännötlaadukkaiden resurssien turvaamiseksi Pyynen lhjl"nmänjhyväkvyna jr! Yllä mainittua selvitystä laaduovarm1tuslärlestelmästä ei mrmtse toimittaamahdollisistaalihankkijolsta - YhteenLittymän kohdalla selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi, miten yhteenplltymä varmistaalaadun - tusjärjestelmän hyödyntämisen järjestelmän toteuttamisessa ja ylläpltovaiheessa. Hankinta yksixollä on oikeus suorittaa laa du nvarm 6tusiärjesel män au dltoln tl. Vaatimus 10: Tlttoturvalllsuus U nttosuola Ehdokkaan tulee säilntää turvallisesti järjestelmään ja tässä kuvattuihin palveluihin mahdollisesti synty vään asiakkuuteen liittyvä materiaali, tunnukset ja muu hankintayksiköitä koskeva tieto. Soveltuvat tietoturvavaatimukset tullaan liittämään hanklntasopimuksen osaksi. Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseen seuraava selvitys itsestään ja Ilmoittamistaan alihankkijoista: Kuvaus tietoturvallisuuden ja tietomolan toteuttamiseen liittyvistä keskeisista asioista: o Kuvaus sitä, miten ehdokkaan henkilökunnan perehdyttäminen tieto turvavaatimukiin toteutetaan o Kuvaus ehdokkaan käytännöistä luottamuksellisen ja sala isen materiaalin käsittelyn sä ja säilytyksessä Vaatimus 11 Lalnsäädännölllset vaatimukset Ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voi massdul evdd kansallista ja EOla lnsäädänidä, joka asettaa vaatimuksia asiakas ja poti l asti etoja rjestelmä lie ja kansalliselle terveysarkk[olle sekä resep0keskukselle. Lisäksi ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan muita asiakas ja potilastieto - järjestelmäänliittyviä nykyisiä ja tulevia kansallisen ja ELLtason lainsäädänndllklä vaatimuksia, joita on Iktam nuteessä 3. Ehdokkaan on liitettävä 0salhstumishakemukseen vakuutus llltteen 6 mukaisesti yllä mainitunlainsäädännön noudat tamisesta i tsensä.yhteenliittymän os apuolten ja ilmoitamiensa allhankkijoitlen osalta. 8. Neuvottelumenettelyyn osallistuvien toimittajien valinta Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kolme p), vähimmäisvaatimukset täyttäväthake - mukset järjestetään ehdokkaan osalllstumishakemuksessaan esitlämien tietojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Valinta suoritetaan se steln'. Ehdokkaan la mahdoilkten allhankkljolden aikaisemmat toimitukset Kohdassa 7,4 on esitetty ehdokkaiden ja sen mahdollisten olihankkijoiden aikaisempaatoimituskokemusta koskeva vähimmäisvaatimus (Vaatimus 6). Tämän lisäksi ehdokkaat voivat toimittaa vertailua varten sellaisia rekrenssejä aikaisemmista toimituksista, jotka koskevat vähintään yhtä hankinnan kohteena olevaa osa aluetta (perusterveydenhuol to. erikoissalraanhoito tai sosiaalihuolto).

10 APÖTTI Pnnltloali tlumilmemusten Vtem ren Mlausrylman 0yraksyma Vertailun kokonolsperembömehdokkaan osalta muodostetaan seuraavasti 1. Perusteen A vertailussa saadut yksinäisten referensien pisteet lasketaan kaikkien v iden rete nensan - ta yhteen ja saara yhteissumma jaetaan luvulla 5Po =5x1001. Tämä luku suhteutp taanpeusteen A makslmlpistemläään 150 p1. 2. Perusteen B vertailussa saadut yksittaisten reterenssen pisteet laskennan kaikkien viiden refm taso pe usteen osalta B yhteen maksimipiatemääråän ja saatu yhteissumma 150 pl. jaetaan luvulla 500 (-5x1001. Tämä luku suhteutp 3 Perusteiden Aja B pisteet lasketaan ehdokkaan osalta yhteen, jolloin ehdokkaan saama kokonaispistemäärä on välillä pist että. 9. Alihankkijat Ehdokas voi käyttää hankinnassa alihankkijoita. Allhankkilana pidetään toimittajaa, joka on sitoutunut suorittamaan hankmtasopimuksen mukaisesti hankinnan kohteeseen lntryviä tehtäviä hankin nnmenettelyssätarjonneen toimittajan lukuun. Alihankkija ei ole suorassa soplmussuhteesa hanklntaykslkolden kanssa. Hanklntamenettelyssä tarjouksen tehnyt toimittaja vastaa yksin hankintsoplmuksen mukaisista velvoitteista hanklnnnykslktlnnähden allhanklnta mukaan lukien. Mikäli ehdokas v etoaa osalllrtumishakemuksesaan alhankkljoldensa aikaisempiin to Ituksim ta i rsselhln, tulee ehdokkaan nimetä alihankkijat iitteessä 5. Lisäksi ehdokkaan tulee antaa alihan kkljan sitoumus silti, että referenssinä käytettyjen toimitusten ja rmuka ine nosa amine nona liha nkki - jan osalta myksee toas s a Ituksessa. Allhankkljan on sitouduttava toimimaan paävastuullisen loimuaa Jan kanssa koko hankinnan ajan. Ehdokas vastaa kokonalsvastuulbuna toimittajana allhankkilolden teosta kuin omastaan. Alihankkijat ja heidän roolinsa voidaan kuvata alustavasti jo osalb4umishakemuksessa. Mikäli alihankkija on jo tledos san altankkljasta annetaan mveltuvuuskrlteenen tnyttamista koskevat tiedot niiltä osin, kuin sitä on erikseen edellytetty. Alihankkijoita voidaan valita ja vaihtaa myös osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen en nen lopullisen tarjouksen an tamist a. Alihankkljoiden tulee täyttää kohdassa 7 llmoltetut vaatimukset niiltä osi n, ä sija kk vammua et stl edellytetty. Ehdokkaan kaaos toimitettava ualauvamtaarynn jonkajan o salta pyy pryd imiselvitykskset kohtien 7 bin 8 g mukaa n Mikäli uhtloh isk nan kas haluaa vaihtaa agehdokijäsiaa, jonka aikaisempiin t nojär i tai resva ur vitln on vedottu o edellytykset kuintulee Mtla yhd ehdokkaan ä aikaisemman ma äa allm1ankkljankin muutoksen jälkeen karvzs eenkalkkivastaastaavatvaaookseu Xankln [aykzlkdllä vaatimukset on hankinnan oikeus hyväksyä tai h ylätä aliha agm1ankkijoitlen muutokset. 10. Osallistumishakemusten sekä hankintamenettelyn aikaisten tarjousten arviointi ja vertailu 10.1 Yleistä Osalllstumishakemusten ja hankintamenettelyn myöhemmissä vaiheissa laatlltlavien tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hannntalalnsimdännön mukaisesti. Hankjntaylställlå on oikeus sulkea pois tai hylätä sisällöltään tai muodoltaan puutteellinen tai epäselvä omliistumishakemus tai tarjous. Vaadittavan live en jaltai selvityksen puuttuminen voidaan myös katsoa edellä mainituksi puutteeksi. Myöhäs myö h ä o mi tm 1 tarsh ja tarjouksia ei huomioida. mishakemurynntln Fanstsmenenelpss5 myöhemmin arjousknpellu n l sta va liatai adi tai vanhyn hylätään. äaryouspyynnnnön vastaiset osalliztumisfakemkset ja tarjoukset suljetaan pois Ehdokasta pyydetään huomioituaan jo osallistum6m1akemusvaiheessa. että tarjottavan järjestelmän tulee mahdollistaa avoimet rajaplnnat ja integroltavuus nykyisiin järjestelmän ulkopuolisiin järjestelmiin sekä tulevaisuudessa mahdollisesti laajennettaviin kolmansien osapuolten järjestelmiin. Ehdokkaan tulee rtä tältä osin hankintayksiköitlen tavoitteet täyttävä ratkaisuehdotus neuvotteluissa ja hankin. lopulliö neuvotteluissa hyväksymän ratkaisumalin tulee sizsltyb ehdokasta suunavarrat ehdokkaan lopulise en tarjouks een.

11 AP,OTTI Pyyntö aallisumishamanustien jakamiseen onleuarhma u houkom9 13. Päätös ja tiedoksianto Neuvotteluihin osallistuvien toimittajien valitsemisesta tehdään päätöi joka l jhetetadn tiedoksi kaikille otallistumishukon ukuin jät täneille. 14. Yhteyshenkilö Nenklnt lmoituksen ja osalg9um15pyynnän yhteyshenkllonä toimii N.N. 15. Liitteet Lllte 1 Alustava asiakas ja poti1astietojärlestelmån toiminnat & uukslen ja arkkitehtuurin kuvaus LI e 2: Ehdokkaan reterensst tävlettvnä osa isturnshakemuksen iitteek5 Liite 3: Esiimerkkiluettelo soveltuvasta lainsäädännöstä liite 4_ Ehdokkaan asiantuntljatj tävtettenä osa listmnshakamu ksen Rteeksi liite S: Alihankkijat ltäytettvnä osa istumshakemuksen tteeks tarpeen mukaan ) Liiteli: Listaus soveltuvuusvaatimuksista ( tävlett vn osallistumishakemuksen ll LLteeksi ) 16. Allekirjoitus

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 6 Listaus soveltuvuusvaatimuksista ja osallistumishakemukseen liitettävistä selvityksistä Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A)

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) 1 (9) Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JA KAAVAKE 1. Osallistumishakemus tulee tehdä tämän ohjeen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Tämä lomake on palautettava osallistumishakemuksen yhteydessä täytettynä.

Tämä lomake on palautettava osallistumishakemuksen yhteydessä täytettynä. LIITE 3 REFERENSSILOMAKE Hakemuslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä VÄHIMMÄISVAATIMUKSENA VAADITTAVAT REFERENSSIT OHJEET: Tämä lomake on palautettava osallistumishakemuksen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1 Sisällysluettelo 1. Hankinnan kuvaus 4 1.1 Hankinnan kohde ja hankintayksikkö 4 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (7) 168 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA 1(6) Hankintasäännön D 2 liite 2 MALLITARJOUSPYYNTÖ XX.XX.201X Mallitarjouspyyntö soveltuu käytettäväksi kansallisen kynnysarvon alittavien ja ylittävien tavara- ja palveluhankintojen valmistelussa. Mallitekstit

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA Turun seudun puhdistamo Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (8) 227 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n vakuutuspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot