*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. %"

Transkriptio

1 1111. % (AP,OTTI *00001 %me2252g13 hp,s rynmin'bywkry ^3 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen

2 APOTTI AP,OTTI lisor P md2.2013o uv, ja sry ma l k:; Helsingin yliopistollisen keskussairaalan HVKSj sairaanhoitoalueen kunnista Helsinki,Vantaa, Kaunial - eo Kirkkonummi ja Kerava, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhohoplinn kuntayhtymä (jäljempänä HUS) ja]l-kuntahankinnat Oy pyytävät ehdokkaita lähettämään osallkrumkhakemuksen neuvottelumenette - lyynkoskienasiakas - ja potilastietojärestelmän hankintaa. 1. Hankinnan kuvaus 1.1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on HUS'.n, yllä mainittujen HVK%airaanhoitoalueen kuntien sekä kohdassa 2.1 mainittujen koassairaanhoiöon HUS yhteinen alueen kuntien asiakas käyttöön - ja potilaslinojärjestelmä tuleva ajanmukalnen, jolla sosiaali pyritään ja varmistamaan terveydenhuollon mm. saumat sekä eri - mathoitoknjutsekä sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi järjestelmään liittyvät palvelut kohdan 14 mukaisesti.. Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös HUS, kyseessä olevat HYKS-sairaanhohoalueen kunnat ja KL -Kuntahankinnat Oy ovat perustaneet han - kinnantoteuttamiseksi hankintarenkaan. KI-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä on toimia julkisista hankinnoista annetun lain 348 /2007; hanklntalakh 11 4: n mukaisena y htelshanklnt aykslkkönä ja klpallutlaa hankinta hankintalain 31 4:n mukaisena puitejärjestelynä kohdassa 2l mainitt uja HUS-alueen kuntia varten. 1.2 Hankinnan tausta Sosiaali - ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on yhtllstimässä kunnansosiaali -jat erveydenhuol - lon sekä erikoissairaanhoidon prosessit yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Yhä useammin asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä so siaalihuollon että terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaan ja potilaan a siakas ja sairauskedomustiedot tarvitaan ajantasaisina ja helposti saavutettuvina hallinnollilista rajoista riippumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein tiiviisti. Näin on erityisesti vanhusrenhuollossa, mielenterveys -, päihtlp sekä vam mals palvel uissa ja kehtysvammahuol jossa Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta ja organisaatioista riippuen. Hankinrarenkaan toimijoilla on käytössä useita eri asiakas ja potilasrietojärjestelmlä, eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja koskevat tiedot tai toiminnan ohi a u stiedot siirry sujuvasti järjestelmien välillä. Henkilöt ietoj en suojan näkökulmasta terveyd enhuolto ja sosiaalihuolto ovat etsi l isiä rekisteri npltäjlä ja lainäädäntö rajoittaa monilta osin tietojen käyttöä eri käyttötarkoituksiin reklsterinpitäjlen välillä ilman rekkterö i dyltä saatua nimenomaista suostumusta. Terveytlenhuoltolaki tuli voimaan Lain 9 4:ssä säädetään, että sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilawsiaklrjat muodostavat yhteisen terveydenhuollon porilatietoreklsterin. Tämä yhteinen potilastietoreklsteri käsittää kaikkikunnalllstentoimin - tayksiköiden asiakirjat niiden Iaatimisajankohdas ta ja tallennusavasta riippumatta Säännöksen perusteella voidaan varmistaa hyvän hoidon edellytyksenä olevien potilastietojen saatavuus sairaanhoitopiirin alueella aikaisempaa pare mmin. Terveydenhuoltolain 9 :n5 momentin mukaan miraanhoitopiiri vastaa alueellaan potilastietoreklsterin toteutuksen ja käytön e dellynämistä koordinointitehtävistä. Nykyiset siakas- ja potilastietojärjestelmh eivät tue tämän uuden lainsäädännön mahdollistamaa tietojen yhtelskäyttöä. Sosiaali huollossa sen sijaan muodostuu jokaisessa kunnassa erillisiä henkilöreklsterelä sosiaalihuollon lainsäädännössä säädettyjen eri tehtävien hoidossa esimerkiksi toimeenmlotukiasioiden hoitamisessa, lastensuojelulaissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa, kasvatus- ja perheneuvonnassa yms.) Tällä hetkellä käytössä olevat asiakas ja potilastierojärjes telmäteivat myöskään riittävällä tavalla tue sähköisiä palveluja. omahoitoa tai työntekijän ja potilaan välistä tletoturvalfna sähköistä kommunllolotia, jotka ovat välttämättömiä m uun muassa siakastyyryväisyyden ja tuottavuuden parantamisen näkökulmasta Hankintarenkaan toimija t ovat hankkineet nykyiset asiakas- ja potlastletojärjestelmänsä pääasiassa ii sensslsopimuksllla. Järjestelmät on sovitettu kunkin kunnan ja organisaation toimintaa, prosesseja, käsitteistöä, Organisaatiota ja palvelurakennet ta vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka eri kunnissa tai organisaatioissa käytössä oleva järjestelmä olisi sama, sen ominaisuudet ja halintamallit

3 e, ohii 5. Järjestelmähanklnta toteutetaan neuvottelumenettelvllä 7. Hanklttavien palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti 22 s 2013 onjauaryhmän nyveksymf, Hui :n ja mahdol- telmä. joka täyttää Tarkoituksena on hankkia Helsingin, Vantaan, Kauniai5ttn, Kirkkonummen ja Keravan lisesti muiden HOS-alueen kuntien käyttöön yhteinen asiakas ja Ilntllastietojärjes seuraavat vaatimukset Tarjoaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön asioinnin. Haen ulkopuolisen Asiakkaan tuen vahvempi tarvetta. osallistuminen, asiakkaan oman osallistumisen ja sähköisen lisää tyylyvälsy itä ja volmaantumista Toteuttaa parhaalla mahdollis ella tavalla asiakkaan ja potilaan hoidon ja palvelutapahtuman toteuttamisen koko prosessin ajan riippumatta sitä, missä organisaatiossa kukin prosessin vaihe tapahtuu. Tarjoaa sosiaali - ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen Integraation muiden organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa. Toteuttaa sen, että kulloisessakin hoi to- ja palvelutllan teessa asiakkaan la potilaan ajantasalettiedot ovat UOtettavasti käymttävissä. Tarjoaa hoito- ja palveluprosessln eri tapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan. Tukee uusien hoito. ja palvelupros essien aktiivista kehittämistä ja edistää mielen laatua, asia. kasja potilastu rvalllsu u tta sekä koston nu stehokku u tta. Tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähemäen toimintatapojen vaihtelua ja parantaen asiakas ja potlhsturvallsuutta sekä hoitotuloksia Sisältää avoimet rajapinnap joiden kautta kokonaisjärjestelmään voidaan liittää tul e vaisuuden tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia. Sisältää tiedonslirtoralapinnan muihin tarvittaviin. esimerkiksi hallinnolliiinjårjeaplmiin. On käyttäjäyitävällinen. Toteuttaa sähköis esti modernin käynöoikeushalinnan, tietoturvan ja -suojan sekä nilnnllittnät sujuvat käytännöt jhoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeudetj. Mahdollistaa yht eisen järjestelmän hallinnan ja hy dyntämi5en usean erillisen järjestelmän sijasta. Tukee vuoden 2011 alus ta voimaan tulleen kotikunmlaln muutoksen )ja terveydenhuoltolain )1326/2010 ) vuonna 2014 voimaan tulevan maanlaajuisen vapaan hakeutumisen sujuvaa toteuttamista. Tuottaa halinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja. 1.4 Hankinnan laajuus Osalllstumishakemus pyydetään järjestelmästä, joka kattaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytt öoikeudet Sekä järjestelmään liittyvät toteutus- ja k äytt öönottopalvelut. ylläpit0palvelut, järjestelmätuen, järjestelmäintegraatiot ja järjestelmän jatkokehittämisen. Järjestelmän alustava toiminnallinen laajuus ja tavaltearkkltehtuuri on esitetty liitteessä 1. Hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää haoklntamenettelyyn sisältyvien neuvottelujen aikana. Hankinnan on tässä vaiheessa suunniteltu kattavan järjestelmän tai järjestelmien käyttöolkeudet sovi tavassa laajuudessa sekä seuraavia järjestelmätoimlwkseen liittyviä palveluita: Toteutus- ja käyttöo ttopalvelut järjestelmän mukauttaminen ja k0ntigurointi hank 'mtayksiköiden tarpeisiin sopivaksi yhdessä hankearganisaation kanssa järjestelmän lobllsointi Suomeen ja kääntäminen soveltuvan osin ruotsinkieliseksi perusti MOjen luo n ti ja k0nversi0t aika isemmista ärjestplmistäsovittaws9laajuude5- o kehitys -, testi Ja koulutusympäri9ör järjesrelmätestaus iovittavassa laajuudessa

4 AP,OTTI pyymp mallrsnmenakemust en jattäm.eea ohjwx /hmen hya+ksyr e 2.2 Hankinnasta päättäminen Hanklntayksleiden hanklntayhhtavos tä koskevan sopimuksen mukaisesti HUS, HYKS alueen kunnat (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi ) ja KIKuntahanklnnatOytekevätomathankinta - päätöksensä omien päätöksentekosaantojensä mukaisesti. Hankmtaykslklt toteuttavat tarjou sten vertailun yhdessä. 2.3 Neuv ottelume nettely Hankinnan arvo Viittaa ELLkynnysmon. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskllpalu toteutetaan käyttämällä julkisista hankinnoista annetun lain 1308 / 200], hankintaa kh 25 : ssä tarkoitettua neuvottelumenenelyä. Asia kas ja potlastletojerjestelmän kehittämistä ja hankintaa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena hoito- ja palveluketjujen näkökulmasta. Näin ollen tarjouspryntöä tai tehtm - nelyä ei hankinnan luonteen vuoksi voida tehdä niin tarkoin kuin avoimen tai rajoitetun hankin tamenntelyn käyttö edellyttäisi. Myöskään etukäteinen kokonalshlnnoittelu ei ole hankinnan luonteen vuoksi mahdollista. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa toimittajia pyydetään jättämään osallistumishakemukset ttelry n. Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei Soveltuvia ehdokkaina ole vähemm än. jos ehdokkaita on enemmän, asetetaan ehdokkaat parerr. muusjärjestykseen kohdan 8 mukaisesti. Neuvotteluun voidaan valita vain sellainen ehdokas, joka täyttää ässä ilmoituksessa mainitut vähimlsedellytykset, ja joka sitou tuu tekemään sopimuksen neuvottelujen aikaisesta salessapldmta ja hanklntayksikäiden henkilös töä koskevasta rekrytomnkiellosta.sopimuksenrikkomisestavoidaanedel - lytää makset tavaksi korvausta. Sopimusta rikkova ehdokas voidaan sulkea poishankinnasta, jossopl - musnkkomusvaarantaa hankjntamenetrelyyn oselllsmnen tasapuolisen ja syrymättämän kohtelun. Neuvottelumenettelyn kulku on määritelty hankimalain 26 :s ä. Menettelyssä neuvotellaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksl hanklntalmoituksessa tai tarjouspyynnösä esitettyihin vaati mu k- sun. Hankinnan tavoitteena on hanklntalain 62 :n mukaisen kokonaistaloudellisesti edulllsimmantarjo - uksen valinta. Neuvotteluihin valituille ehdokkaille lähetetään en nen tteluiden alkamista ne ttelukueu ja aikataulu. Neuvottelut käydään suomeksi. Neuvotteluissa neuvotellaan muun muassa hankinnan laajuoden ratkaisu malleista, järjestelmän ve muksista, to teutuksesta ja käyttää notoku, h ln n olttel Y Ra, sopimusehdoista, palveluiden toimittamises ta, palvelutasoehdokä ja tlemturva - ja detosuojavaatlmuk- 519a Neuvotteluissa on tarkoituksena: Varmistaa asiakas-ja potilastietojärjestelmän osallistumispyynndn kohdassa 13 lueteltujen tavoitteiden toteutuminen Varmistaa edellytykset hankittavan järjestelmäkokonaisuuden onmstunee le kayttöönotole ja toimitukselle. mikä osaltaan tukee tavoitteiden saavuttamista Varmistaa, etu järjestelmäkokonaisuui tukee tavoitteiden mukaistatoimintamalliatarkoi - tuksenmu katsella tavalla Neuvotella hankinnan skäll611ke98 laajuudesta Tämän nan hetkisen suunnitelman mukaisesti neuvotteluiden ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankin - ällälbseen laajuuteen ja tarjottujen ratkaisujen tai tuotteiden vertailuun mä ä rlteltyjä vaatimuksia ja vrälluperu vasten. toisessa vaiheessa ärkennetaan lopullisen tarjouspyynnän peru steella savjatkuvia palveluita ja kokonakhlnnoittelua. Näihin ja muihin edellä mainittuihin uoteltav iin asioihin voi tula tarpeen mukaan lisäyksiä. Myös ehdokkaatvoivatehdottaaneuvottelu - jen kohteeksi tulevia asioita, muna hankmtaylsiköt päättivät neuvottelujen kohteesta. Neuvotteluissa mukana olevien ehdokkaiden määrää voidaan hankinälain 26 jtn mukaisesti rajoittaa neuvottelujen ai kana soveltamalla kohdassa 10 (Tarjousten vertailu ) mainittuja verälleperustelä.

5 (APOTTI 3 1. srynanlim1.ma,an nsansä srnm1m.n maa ieen MIau 4. Osallistumishakemusten jättäminen, aikataulu ja menettelyyn liittyvät kysymykset 4.1 Ehdokkaan yhteystieåot Ehdokkaan on ilmoitettava osallstumishakemuksessaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteensa ja toissgaiseni telelakslnumemnsa ehdokkaiden valinnasta tehtävän erillisen paatoksen sankoista tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava osallistumishakemuksessa omana kohtanaan. 4.2 Kysymysten esittäminen Mahdolliset osalllstumishakemuksen tekemiseen liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa KK XA,2013 mennessä osoitteeseen Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja ville "As iakas ja potllastietojärjestelmän hankinta"- Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille ja julkaistaan sähköisesti osoitteessa Tarpeen mukaan kysymyksin ja vastauksiin liittyen järjestetään ehdokkaile suunnattu tilaisuus ennen osallistumishakemussenjättämistä. Osallistu ml spyyn non mahdollisista tä siten n ykslstä ilmoitetaan edellä mainitussa Internet osoitteessa samalla kun edellä mainitut vasta u kset julkaistaan. 4.3 Hakemusten jättäminen Osalllstumishakemukset tulee toimittaa kirjeitse suomenkle lslnä kahtena (2) kappaleena tulmtettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena cdala ja ushmulstttlkulla MS Word,, MS Excel tai pdf t edonolna suljetussa kirjekuoressa viimeistään xx.xx2013 kello osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo Hank'intakesku5 PL HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite '.Suvilahdenkatu lo E, Helsinki 50) Kuoreen ja osallistu mkha kemukseen on ehdottomasti laitettava merkintä jestelme, osallktumishakemus". "Asiakas-ja pohtii stietojän Osallistumishakemusten käsite lä. Sähkopostlla hakemus on ristiridassa toimittaminen on lähettä jän vastuulla. Myöhässä saapuneita hakemuksa ei tai faksilla läheteny)ä hakemuksia ei hyväksytä. Jos paperilla oleva osalbtumis sähköisen tiedostoversion kanssa, paperila oleva versio on pätevä. 5. Osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen liittyviä vaatimuksia 5.1 Hakemuksen allekjrjoittaminen Hakemus tulee allekirjoittaa

6 APÖTTI Prynlo mallinum Oakem usbn anam Nyeusryeman hyväksi 5.7 Osallistumishakemuksee voimassaolo Oälllstumishakemuksen sen lukien. on oltava voimassa vähintään kak9toita (12) kuukautta 6. Alustava ratkaisuehdotus Ehdokasta pyydetään liittämään osaklstumizhakemukseensa alustava ratkaisuehdotus järjestelmästä, joka kattaa kohdassa 16 ja liitteessä 1 kuvatun alustavan laajuuden Alustavan ra tkaisue hdotu ksen tulee sisältää seuraavat asiat Tarjottavat sove lukset Kuvaus siltä, millaiset avoime t rajap l nnat ja lntegrolntlmahdollisuudet ehdokkaan lä rl este l ni mahdollistaa nykyisten hankinnan kohteen ulkopuol elle jäävien järjestelmien integroimieksi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti hankittavien uusien järjestelmien osalta Lähestymistapa järjestelmän toimittamiseksi ja käytt öönoton tueksi Käyttöönoton alustava aikataulu Hankinnan laajuuteen kuuluvien jatkuvien palvelujen palvelukuvaus ja palvelumalll o Kuvauksen tulee sisältää, mistä palvelut toimitetaan ja miten ne on järjestetty Alustava ratkaisuehdotus ei sido ehdokasta hankinnan jatkovalhelssa, eikä sija käytetä osallistumisen valintaperusteena. Neuvotteluun valituille ehdokkaille järjestetään mahdollisuus ratkaisun esittelyyn uvotteluiden alkuvaiheessa. Hanklntayk iköt voivat hyödyntää alustavia ratkaisuehdotuksia hankinnan jatkovaiheessa ehdotuksen tekijöiden liike - ja ammattisalaisuudet huomioiden. Hanklntayksiköiden näkemyksen mukaan alustavan ratlaisuehdotuksen tekemisella voidaan nopeuttaa hanklntamenettelyä ja edistää lopullisen tarjouksen tekemistä. 7. Ehdokkaan soveltuvuuden vaatimukset ja osalljstumishakemukseen Ijjtettävåt selvitykset Osallstumishakemuksen jättävälläehdokkaala on oltava realistiset tekniset ja taloude liset edellytykset toimittaa hankinnan kohteen mukainen järjestelmä ja toimittaa siihen liittyvät palvelut. Ehdokkaiden soveltuvuuden vaatimukset koskevat ehdokkaan rekisteröitymis tä, rahoituksellis tajataloudellistatilan - netta sekä teknistä ja ammatillista suorituskykyä. Edellytysten todistamkeksl on ehdokkaan liitettävä llttteen 6 mukainen vakuutus soveltuvuumaatlmus ten täyttämisestä. Ehdokas sitoutuu toimittamaan vaatimuksiin pittyvätselvtyksetjatodistuksethan - kintayksiköiden pyynnöstä alla kuvattujen yksityiskohtien mukaisesti. Kaikkialla soveltuvumvaatimuksiln klttyvät todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankin tavkslkdt ova t vanaanottaneet kyseiset asiakirjat Soveltuvuuden vaatimukset tulee täyttää ja selvitykset tulee pyydettäessä toimittaa myös mahdollisista a lihankkijoista, jos vaatimuksen kohdalla niin on erikseen mainittu. Yhteenllittymän jokaisen jäsenen tulee sitoutua toimittamaan ehdokkailta edellytetyt selvitykset sekä allekirjoittaa osallistu ml shakem us Toimitusten ( vaatimus 6) ja henkilöstön ( vaatimus 7) osalta voidaan vedota myös vain yhden yhteenlllttymän jäsenen toimituksiin ja henkilästöön. Jos seen ehdokas ei voi hyväksyttävästi mdist syystä u ksi a, esittää se voi erikseen osoittaa ilmat layydettäviä jollakin muulla taloudelliseen han kintayksiköiden tai h W i sym913 asakirjalla, josta vastaavat tiedot ilme n evät Ehdokkailta ja alihankkijoäta voidaan edellyttää, että väm1lm mäbvaati m uksm täyt t yväthankimailmoituk - sesa esitetyssä laajuudessa myös sopimuskaudella.

7 AP.OTTI 09,99*0 Pyyntö w.n wmi,n.mmustsn ltithn sen ohiaasrynman hait aksyma Tyäeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuu - tusmaksujensuoritlamisestataiselvityssiitä. että eräänryneitä eläkevakuutusmaksujakoskeva maksusopimus on tehty ja sitä on noudatettu Jollei ehdokkaan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyvakmlån tarjoajan edustajan spotttautumismaan lalnsåädännon mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vaatimus 3: Ehdokkaan liikevaihto Ehdokkaan kokonalsilkevalhdon tulee olla vähintään kolmekymmentä miljoonaa C0)) euroa. Jos ehdokas on tarlousyhteenllrzymä, kokonakllkevaihdolla tarkoitetaan tarlouryhteenliitymän yhteen laskettu a liikevaihtoa Ehdokkaalla tulee ola riittävä riskinkantokyky hankinnan kokoon nähden. gokonatshikevaimoa koskeva vaatimus perustuu hankinnan laatuun ja laajuuteen. Vaatimukaessa on objektiivisesti otettu huomioon julkisissa hankinnoissa noudatettavien periaatteiden mukaisesti suhteellisuuden vaatimukset. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintaykslkole seuraava selvitys'. Selvitys kokonlaisilkevaihdosta Ehdokasta koskevat vahvlstetut tihmitaätösasiaklr Itseltä tilikaudelta jat tilinpäätos ja tasetledot ) kahdelta edei- Vaatimus C Ehdokkaan taloudellinen tilanne Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloude lisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy n rabngluokituksessa vähintään tyydyttävä (Aj, tai riskiluokka on 1 2 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Aslakastleto Oy:n ratingluokiuksessa on C nokka rlskluokltuksessa 5, suljetaan tarjousk 'hpailusta. Ehdokkaat, joiden ratingluokitus on 6 tai riskiluokius on 3< voidaan sulkea tarjousklpaiiusta n jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvltmä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankmtayksikölle seuraava selvitys: Suomen Asiakastleto Oy :n gating Alfa -raportti, joka siipiä ehdokkaan risklluokrtuksen. Ehdokkaiden, joiden gating Alrz -luoklnsta ei ole saatavlla Suomen AslakastletoOy stä, tulee selvittää vakavaraisuutenm ja maksukykynä muulla yleisesti hnäksytyllä luotettavallataval- Ilmodetuista alihankkijoista ei tarvitse toimittaa edellä mainittua selvitys tä tämän vaatimuksen täyttämiseksi. Hankintaykslkot voivat tarkistaa ehdokkaan taloustietoja yleisistä hetolähtels. Vaatimus 5 Ehdokkaan vastuuvakuutus Ehdokkaalla on oltava voimassaoleva riittävä vastuuvakuutus suhteessa hankinnan laajuuteen. Hyvän syttä vä n vastuu vaku u tuksen on katettava myös alih an kkllolde n toiminnasta aiheutuneet vahingot.

8 APÖTTI 30u, n i au ryhmdn ttkn 2 i01m.hakamn nnla. 5 hy syn d 00* 00 tukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelut ryhmitelläänyleenäen - Imi Sa lma nholtopa lvelulln sisä ltyy holtotyö, joka on yksilöiden ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edl5r l mistä, sairauksien ja tapaturmlen ehk äisyin kärsimysten levitä mistä ja sairaiden ja ku olevin hoitamista monia m m atilli sessa toimin raympärkrössä. Julkisen sektorin raholttam aita en koin Erikoissairaanhoidon anhoidosta 80% toiminta oli vuonna käsittää 2010 esimerkiksi somaartisa sairaalan erlkolssairaanholtoa ja ylloplrtosalraalen ja 11% eri psykiatrista erkoisalojenpolkll hoitoa. - nikkaja päivystysmlminnan, osastoholtlon,leikkaussali - ja anesteslatolminnan, kuvantamkenja lahorator10t01minnan, joista kahta viimeksi maini t tua tuotetaan tukltolminta na myös peru rterveyde n huollo lie. Salraalatyö on monjamma tillista yhteistyötä, joten sairaalassa työskentelee useita eri terveydenhuollon ettlhenkiloitä kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, Ialuholapa, fysloterapeuttejaja prykoloeeja. Edellä mainittujen lisäksi laitoksessa työskentelee lukuisia multa amnlartenklöla kuten sostae8työntekpöltä, nhteerejä, välinehuolmjla jne. Eri ammattiryhmät tarvitsevat asiakas ja potlartiemjärjestelmää omien työtehtävlensä hoitamiseen. Suomessa soslaallhuallolla tarkoitetaan lainsäädännössä kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuutta, johon kuuluvat koko väes tön yleiset soslaa llpalvel u t, eräiden väestöryh ml en entylspa 1 velat sekä sosiaalihuollon mlmeenmloturva. Sosiaalihuollon toiminta käsittää esimerkiksi vanhusten laitos ja pameluasumisen, päadehoidon, lastensuojelun, vammaishuouon, lasten p äivähoidon ja sosaallavustus ten maksatuksen. Kuntien tehtävä on järjestää sosiaalihuollon palvelut asukkaidensa tarpeiden muhii - Ii.Suurimman osan palveluista kunnat tuottava t omana toimintanaan. Kunnat voivat järjestää panee luja myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelu t toiselta kunnaita, kansalaisjärjestöl - ä tai yksityiseltä palvelujen tuottajana. Kunnat voivat järjestä palveluja an myös palvelu setelin avulla. Releren551en vaatimuksen täyttymlren ei tarvitse olla vetoamalla julkiselle allhankklan sektorille toteutettuja referenssetlq toimituksia. tulee myös Mikäli allhankkijan ehdokas osaltatolmit osoittaa - taa tässä kohdassa pyydetty selvitys. Ehdokkaita pyydetään huomlmmaan, että referenssien lukumäärää ja sisältöä voidaan vertaila erikseen kohdan 8 mukaisesti, mikäli neuvottelumenettelyyn valittavien ehdokkaiden lukumäärää on tarve rajata oisiolistu nnuspohjimintossa mainittujen edellytysten mukaisesti. Vertailussa huomioidaan myös tähän vä- MmmalsVaetimukseen liittyvät toimitukset. Ehdokkaan on toimitettava referensslen osalta osallistumishakemukseen seuraava selvitys sekä muut liitteessä 2 pnderyt toimitukseen tai mlmituknn liittyvät kuvaukset'. Toimituksen perustiedot: asiakas, toteutuksen ajankohta Toteutuksen sisältö o toimitetut sovellukset perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto) o kuvaus toimituksen sisällöstä toimituksen sisällöllinen laajuus ll itteen 2 mukaisesti, Selvitys koko toimituksen käyttäjämäärästä ja väestöpobjasta o yhtäaikalsten käyttäjien määrä, jota toimitettu järjestelmä palvelee o järjestelmän piirissä oleva väestöpohja Asiakkaan referenssiyhteyshenkilön yhteys[ Mot o hankintaykslköllä tulee olla mahdollisuus tehdä asiakaspalautetta koskeva tiedustelu referensslkohteen loppuaslakkaalle Ja käyttää tätä tietoa referenssn kohdan 8. mukalsessa arvioinnissa 3 Referenssit tulee esittää liitteessä 2 olevaan lomakkeeseen täytettynä. Vaot mus 2' Ehdokkaan G1 mahdollisten alhannl oden soveltuvan henkilöstön määrä Ehdokkaalla tai sen mahdollisilla alihankklollle on oltava riittävästi hankkeeseen soveltuvaa ja järjestelmän toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä siten, että ehdokkaan voidaan katsoa sumiutuvan laajojen km toiminnallisten kokonaisuuksien toimittamisesta annettujen määritrelyjen ja aikataulujen puitteissa. Ehdokkaalla (mukaan lukien mahdollisin alihankkijat) on oltava vähintään viisitoista (15) projektipääl-

9 APOTTI D`Ki o Käyännötlaadukkaiden resurssien turvaamiseksi Pyynen lhjl"nmänjhyväkvyna jr! Yllä mainittua selvitystä laaduovarm1tuslärlestelmästä ei mrmtse toimittaamahdollisistaalihankkijolsta - YhteenLittymän kohdalla selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi, miten yhteenplltymä varmistaalaadun - tusjärjestelmän hyödyntämisen järjestelmän toteuttamisessa ja ylläpltovaiheessa. Hankinta yksixollä on oikeus suorittaa laa du nvarm 6tusiärjesel män au dltoln tl. Vaatimus 10: Tlttoturvalllsuus U nttosuola Ehdokkaan tulee säilntää turvallisesti järjestelmään ja tässä kuvattuihin palveluihin mahdollisesti synty vään asiakkuuteen liittyvä materiaali, tunnukset ja muu hankintayksiköitä koskeva tieto. Soveltuvat tietoturvavaatimukset tullaan liittämään hanklntasopimuksen osaksi. Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseen seuraava selvitys itsestään ja Ilmoittamistaan alihankkijoista: Kuvaus tietoturvallisuuden ja tietomolan toteuttamiseen liittyvistä keskeisista asioista: o Kuvaus sitä, miten ehdokkaan henkilökunnan perehdyttäminen tieto turvavaatimukiin toteutetaan o Kuvaus ehdokkaan käytännöistä luottamuksellisen ja sala isen materiaalin käsittelyn sä ja säilytyksessä Vaatimus 11 Lalnsäädännölllset vaatimukset Ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voi massdul evdd kansallista ja EOla lnsäädänidä, joka asettaa vaatimuksia asiakas ja poti l asti etoja rjestelmä lie ja kansalliselle terveysarkk[olle sekä resep0keskukselle. Lisäksi ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan muita asiakas ja potilastieto - järjestelmäänliittyviä nykyisiä ja tulevia kansallisen ja ELLtason lainsäädänndllklä vaatimuksia, joita on Iktam nuteessä 3. Ehdokkaan on liitettävä 0salhstumishakemukseen vakuutus llltteen 6 mukaisesti yllä mainitunlainsäädännön noudat tamisesta i tsensä.yhteenliittymän os apuolten ja ilmoitamiensa allhankkijoitlen osalta. 8. Neuvottelumenettelyyn osallistuvien toimittajien valinta Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kolme p), vähimmäisvaatimukset täyttäväthake - mukset järjestetään ehdokkaan osalllstumishakemuksessaan esitlämien tietojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Valinta suoritetaan se steln'. Ehdokkaan la mahdoilkten allhankkljolden aikaisemmat toimitukset Kohdassa 7,4 on esitetty ehdokkaiden ja sen mahdollisten olihankkijoiden aikaisempaatoimituskokemusta koskeva vähimmäisvaatimus (Vaatimus 6). Tämän lisäksi ehdokkaat voivat toimittaa vertailua varten sellaisia rekrenssejä aikaisemmista toimituksista, jotka koskevat vähintään yhtä hankinnan kohteena olevaa osa aluetta (perusterveydenhuol to. erikoissalraanhoito tai sosiaalihuolto).

10 APÖTTI Pnnltloali tlumilmemusten Vtem ren Mlausrylman 0yraksyma Vertailun kokonolsperembömehdokkaan osalta muodostetaan seuraavasti 1. Perusteen A vertailussa saadut yksinäisten referensien pisteet lasketaan kaikkien v iden rete nensan - ta yhteen ja saara yhteissumma jaetaan luvulla 5Po =5x1001. Tämä luku suhteutp taanpeusteen A makslmlpistemläään 150 p1. 2. Perusteen B vertailussa saadut yksittaisten reterenssen pisteet laskennan kaikkien viiden refm taso pe usteen osalta B yhteen maksimipiatemääråän ja saatu yhteissumma 150 pl. jaetaan luvulla 500 (-5x1001. Tämä luku suhteutp 3 Perusteiden Aja B pisteet lasketaan ehdokkaan osalta yhteen, jolloin ehdokkaan saama kokonaispistemäärä on välillä pist että. 9. Alihankkijat Ehdokas voi käyttää hankinnassa alihankkijoita. Allhankkilana pidetään toimittajaa, joka on sitoutunut suorittamaan hankmtasopimuksen mukaisesti hankinnan kohteeseen lntryviä tehtäviä hankin nnmenettelyssätarjonneen toimittajan lukuun. Alihankkija ei ole suorassa soplmussuhteesa hanklntaykslkolden kanssa. Hanklntamenettelyssä tarjouksen tehnyt toimittaja vastaa yksin hankintsoplmuksen mukaisista velvoitteista hanklnnnykslktlnnähden allhanklnta mukaan lukien. Mikäli ehdokas v etoaa osalllrtumishakemuksesaan alhankkljoldensa aikaisempiin to Ituksim ta i rsselhln, tulee ehdokkaan nimetä alihankkijat iitteessä 5. Lisäksi ehdokkaan tulee antaa alihan kkljan sitoumus silti, että referenssinä käytettyjen toimitusten ja rmuka ine nosa amine nona liha nkki - jan osalta myksee toas s a Ituksessa. Allhankkljan on sitouduttava toimimaan paävastuullisen loimuaa Jan kanssa koko hankinnan ajan. Ehdokas vastaa kokonalsvastuulbuna toimittajana allhankkilolden teosta kuin omastaan. Alihankkijat ja heidän roolinsa voidaan kuvata alustavasti jo osalb4umishakemuksessa. Mikäli alihankkija on jo tledos san altankkljasta annetaan mveltuvuuskrlteenen tnyttamista koskevat tiedot niiltä osin, kuin sitä on erikseen edellytetty. Alihankkijoita voidaan valita ja vaihtaa myös osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen en nen lopullisen tarjouksen an tamist a. Alihankkljoiden tulee täyttää kohdassa 7 llmoltetut vaatimukset niiltä osi n, ä sija kk vammua et stl edellytetty. Ehdokkaan kaaos toimitettava ualauvamtaarynn jonkajan o salta pyy pryd imiselvitykskset kohtien 7 bin 8 g mukaa n Mikäli uhtloh isk nan kas haluaa vaihtaa agehdokijäsiaa, jonka aikaisempiin t nojär i tai resva ur vitln on vedottu o edellytykset kuintulee Mtla yhd ehdokkaan ä aikaisemman ma äa allm1ankkljankin muutoksen jälkeen karvzs eenkalkkivastaastaavatvaaookseu Xankln [aykzlkdllä vaatimukset on hankinnan oikeus hyväksyä tai h ylätä aliha agm1ankkijoitlen muutokset. 10. Osallistumishakemusten sekä hankintamenettelyn aikaisten tarjousten arviointi ja vertailu 10.1 Yleistä Osalllstumishakemusten ja hankintamenettelyn myöhemmissä vaiheissa laatlltlavien tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hannntalalnsimdännön mukaisesti. Hankjntaylställlå on oikeus sulkea pois tai hylätä sisällöltään tai muodoltaan puutteellinen tai epäselvä omliistumishakemus tai tarjous. Vaadittavan live en jaltai selvityksen puuttuminen voidaan myös katsoa edellä mainituksi puutteeksi. Myöhäs myö h ä o mi tm 1 tarsh ja tarjouksia ei huomioida. mishakemurynntln Fanstsmenenelpss5 myöhemmin arjousknpellu n l sta va liatai adi tai vanhyn hylätään. äaryouspyynnnnön vastaiset osalliztumisfakemkset ja tarjoukset suljetaan pois Ehdokasta pyydetään huomioituaan jo osallistum6m1akemusvaiheessa. että tarjottavan järjestelmän tulee mahdollistaa avoimet rajaplnnat ja integroltavuus nykyisiin järjestelmän ulkopuolisiin järjestelmiin sekä tulevaisuudessa mahdollisesti laajennettaviin kolmansien osapuolten järjestelmiin. Ehdokkaan tulee rtä tältä osin hankintayksiköitlen tavoitteet täyttävä ratkaisuehdotus neuvotteluissa ja hankin. lopulliö neuvotteluissa hyväksymän ratkaisumalin tulee sizsltyb ehdokasta suunavarrat ehdokkaan lopulise en tarjouks een.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot