TAMPEREEN KAUPUNGIN RISKIPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGIN RISKIPOLITIIKKA"

Transkriptio

1

2 RISKIPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET RISKIENHALLINTAMENETELMÄT RISKIEN RAHOITTAMINEN VAKUUTUKSILLA KAUPUNGIN RISKIRAHASTOT OMAVASTUUN KATTAMISESSA RISKIENHALLINNAN VASTUUTUS RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN RISKIENHALLINNASSA RISKIENHALLINNALLINEN KOULUTUS...10 LIITTEET RISKIENHALLINNAN PROSESSIKAAVIO..12 VAKUUTTAMISPROSESSIKAAVIO..13 RISKIRAHASTOJEN PROSESSIKAAVIO 14

3 2 Riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa organisaatio tai henkilö kokee huomattavia menetyksiä. Riski-sanan vastineita ovat vahingonvaara, vahingonuhka ja tappionuhka. Riskin yhtenä olennaisena tunnusmerkkinä on sattumanvaraisuus, jolloin on ennalta tietämätöntä, toteutuuko riski ja kuinka suurena se toteutuu. Riskin toteutuminen ei saa riippua vahingon kohteena olevan omasta tahdosta. Riskit voivat olla - todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan tunnettuja - todennäköisyydeltään tai vakavuudeltaan tuntemattomia, jolloin todennäköisyyden tai vakavuuden arvio sisältää virheriskin - ei-tiedettyjä, jolloin ei tiedetä, että riskiä ei tunneta - epämääräisiä tai mahdottomia määritellä Riskin laajuudella tarkoitetaan sitä kokonaismenetystä, joka ei-toivotussa tapahtumassa syntyy tai arvioidaan syntyvän. Riskin toteutumisen todennäköisyydellä tarkoitetaan sitä aikaväliä, jonka kuluttua riskin toteutuminen on todennäköistä. Riskienhallinta on systemaattinen menetelmä riskitilanteisiin varautumiseksi riskipolitiikan asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Riskipolitiikassa ilmaistaan riskienhallintatoiminnalle annetut päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot, joilla pyritään saavuttamaan organisaatiolle tavoiteltu turvallisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen taso pienimmillä mahdollisilla kokonaiskustannuksilla, jotka syntyvät arvioitujen menetysten ja riskinhallinnan kustannusten summasta. Riskipolitiikka kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet. 1 RISKIPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Riskipolitiikan päämääränä on kaupungin konsernihallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden ja konserniyksiköiden henkilökunnan, omaisuuden ja tavoitteellisen toiminnan turvaaminen tapahtumilta, joissa niitä voisi kohdata huomattava menetys tai tavoitteiden taikka lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisen estyminen kuitenkin niin, että vahinkojen haittavaikutusten ja torjunnasta aiheutuvien kustannusten summa minimoituu. Riskipolitiikan tavoitteena on, että Tampereen kaupungin konsernihallinnossa, toimialoilla, liikelaitoksissa, palvelutuotannosta vastaavissa organisaatioissa, tytäryhtiöissä ja soveltuvin osin muissa konserniyksiköissä on käytössään riskitilanteisiin varautumiseksi systemaattinen ja kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä. Riskienhallinta on prosessi, jota sovelletaan strategiaa asetettaessa ja organisaation koko toiminnassa. Siinä tunnistetaan organisaation toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle ja annetaan kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta koskien

4 3 - strategisia tavoitteita - operatiivisia tavoitteita - raportoinnin luotettavuutta - lakien ja ohjeiden noudattamista. Sellaisissa toimintaympäristöissä, joissa keskitetyillä palveluilla sekä ulkopuolisilla palveluntuottajilla on merkittävä osuus myös riskienhallinnallisesta näkökulmasta, on huolehdittava siitä, että riskejä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sisällyttämällä toimintayksikön riskeihin keskitettyjen palvelujen ja ulkopuolisten palveluntuottajien mukanaan tuomat riskit. Taloussäännön 5 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin riskienhallinnasta. Se voi siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Riskienhallinta kuuluu kaupungin ja sen toimintayksiköiden johdon normaaleihin toiminnallisiin vastuisiin. Toimintayksikössä esimies voi antaa vastuullaan olevan riskienhallinnan tehtäväksi nimetylle henkilölle, koska järjestelmän ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen on pysyvää toimintaa. Tarkastustoimikunta käsittelee ja arvioi tarkastusjohtajan esittelystä kaupungin riskienhallinnan tilaa säännöllisesti. 2 RISKIENHALLINTAMENETELMÄT Systemaattiseen riskienhallintaprosessiin kuuluu - riskien tunnistaminen kartoituksin - riskien arvioiminen ja analysointi - suojatoimenpiteiden suunnittelu ja - riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen sekä - toteutettujen riskienhallintaratkaisujen arviointi. Riskienhallintamenetelmät jakautuvat kahteen osaan, jotka ovat - riskien kontrollointi ja - riskien rahoitus. Riskien kontrolloinnissa päätöksenteon huomio kohdistuu riskin syihin. Riskin rahoittamisessa on kysymys riskien taloudellisista seurausvaikutuksista. Yleiset riskien kontrollointivälineet ovat riskin välttäminen, riskin jakaminen, riskin siirtäminen (vastuista vapautuminen), vahingontorjunta ja seuraamuksiin varautuminen toiminnallisesti. Riskin välttäminen on riskienhallinnan peruskeino. Riskien pienentämisellä pienennetään vahinkotapahtuman todennäköisyyttä tai seurauksia. Varautumalla riskien seuraamuksiin toiminnallisesti varmistetaan toiminnan jatkuvuus niissä tilanteissa, joissa riski mahdollisesti toteutuu. Toteutuneiden riskien rahoitusmenetelmiä ovat omalle vastuulle jättäminen ja riskien siirtäminen vakuutussopimuksin. Riskienhallintasuunnitelmissa esitetään tunnistettujen merkittävien riskien laajuuden ja todennäköisyyden pohjalta niiden kontrollointi- ja rahoitusmenetelmät.

5 4 Riskien käsittelyn pohjana on tarkoituksenmukaista käyttää seuraavaa, riskilajien ryhmittelyä: a) palvelujärjestelmän riskit ja liiketaloudelliset riskit b) vahinkoriskit, joita ovat - henkilöriskit ja - omaisuusriskit, joita ovat - - esineriskit ja - - varallisuusriskit, jotka käsittävät toiminnan vastuuriskit, tuoteriskit, ympäristöriskit, kuljetusriskit, keskeytysriskit, riippuvuusriskit, tietotekniikkariskit, rikollisten toimintojen aiheuttamat riskit Riskien jakamisessa erilaisiin lajeihin käytetään tyypillisenä vedenjakajana riskin toteutumisen mahdollisia seurausvaikutuksia. Toteutuessaan pelkästään vahinkoa aiheuttava riski edustaa puhdasta vahinkoriskiä. Vahinkoriskin toteutuminen merkitsee aina toimintayksikölle tappiota eikä siihen missään olosuhteissa liity hyödyn mahdollisuutta. Riskin toteuduttua sen seuraukset ovat aina haitallisia. Vahinkoriskit ovat luonteeltaan vakuuttamiskelpoisia riskejä. Riskin toteutuminen saattaa tappion ohella merkitä myös tavoitteiden tai lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisen estymistä taikka tuotto-odotusten toteutumatta jäämistä. Tällaisia riskejä pidetään julkisten palvelujen ollessa kyseessä palvelujärjestelmän riskinä, tai liikelaitoksen taikka liikeyrityksen ollessa kyseessä liiketaloudellisena riskinä. Nämä riskit liittyvät kaupungin tai sen toimintayksiköiden tekemiin päätöksiin. Palvelujärjestelmän riskiä tai liikeriskiä ei periaatteessa ole mahdollista vakuuttaa, vaan kaupungin ja sen toimintayksiköiden on itse kannettava riskistä aiheutuvat seuraukset. Palvelujärjestelmän riskien ja liikeriskin analysointi ja suojaustoimien suunnittelu kuuluvat normaalisti hyvään johtamistaitoon. Ilman kattavaa palvelujärjestelmän riskien tai liikeriskien tuntemusta kaupunki ja sen toimintayksiköt eivät pysty tekemään strategisia päätöksiä. Näiden riskien tuntemus ei voi koskaan olla täysin kattava, koska ne ovat luonteeltaan nopeasti muuttuvia. Henkilövahingoissa vakavan loukkaantumisen ja kuoleman riskiä ei tule hyväksyä. Henkilöturvallisuusriskit on laajennettava koskemaan myös kaupungin järjestämän toiminnan asiakkaat. Kaupungin oman henkilöstön osalta korostuvat nykyisin päällekarkaus-, väkivalta- ja vaaratilanteet. Merkittävinä riskilajeina on huomioitava sopimus- ja vastuuriskit, joita tilaaja-tuottaja-malli tuo aikaisempaan toimintamalliin nähden enemmän. Lait kilpailun rajoittamisesta ja julkisista hankinnoista edellyttävät huolellisuutta kilpailuttamistilanteissa. Riskin siirtäminen sopimuksilla ei poista kaupungin joutumista korvausvaatimusten kohteeksi, vaikka kaupunki voisikin periä vahingonkorvauksen sopimuskumppaniltaan. Toiminnan jatkuvuus erittäin suurten riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin. Tällaisia suunnitelmia ovat

6 5 - pelastuslaitoksen koordinoimana laadittu lakisääteinen valmiussuunnitelma (erityisesti suuronnettomuuksien varalle), - sähkölaitoksen johdolla laadittu voimanhuoltosuunnitelma, - pelastuslaitoksen johdolla ja valvonnassa laaditut toimintayksiköiden lakisääteiset pelastussuunnitelmat, - toimintayksiköiden erilaisten totaalisten vahinkotilanteiden varalle laatimat katastrofisuunnitelmat sekä niiden toipumis- ja jälleenrakennussuunnitelmat ja - toimintayksiköiden laatimat erilaiset uhkatilanteiden toimintasuunnitelmat, joita ovat muun muassa pommiuhka, ryöstötilanne, panttivankitilanne, sähkökatko ja tietoyhteyksien katkeaminen. Tietoturvan osalta kaupunginjohtaja on hyväksynyt Tampereen kaupungin tietoturvapolitiikan periaateohjelman, jossa määritellään tietoturvallisuuden päämäärät ja tavoitteet sekä tietoturvan toteutuskeinot. Tietoturvapolitiikan periaateohjelma kuvaa lisäksi tietoturvan toteuttamisen organisoinnin ja vastuut sekä tiedottamisen ja seurannan yleisperiaatteet. 3 RISKIEN RAHOITTAMINEN VAKUUTUKSILLA Vakuuttamisella voidaan sattumanvarainen, suuri vahinkomeno muuntaa ennalta määrätyksi, tasaiseksi vuosikustannukseksi. Vakuutus voi koskea vain ennalta sovittua korvausta mahdollisen taloudellisen vahingon varalta. Vahingon varalta voidaan vakuuttaa jokainen laillinen etuus, jonka saattaa arvioida rahassa. Koska vakuutus voi koskea vain etuutta tappion varalta, omaisuuden tuhoutuessa voidaan korvata vain enintään todellinen tappio. Vakuuttamista tai vakuuttamatta jättämistä harkittaessa on otettava huomioon myös se palvelu, joka kuuluu vakuutuslaitoksen vahingonselvittelyyn. Erityisesti jos on kysymyksessä henkilövahinkojen korvaaminen tai yleensäkin sivulliselle suoritettavien syystä tai toisesta syntyneiden korvausten maksaminen, vakuutuslaitosten näihin tehtäviin erikoistuneiden organisaatioiden hyväksikäyttö voi olla kannattavaa. Riskienhallintaan liittyviä lakisääteisiä vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus, potilasvahinkovakuutus ja liikennevakuutus. Sopimuksilla pakollisiksi määrättyjä vakuutuksia ovat ryhmähenkivakuutus ja lääkevahinkovakuutus. Tavallisimpia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat omaisuuteen sekä henkilöstön ja yrityksen toimintaan liittyvät vakuutukset. Riskin siirtäminen vakuutusyhtiön kannettavaksi on aina yksilöllinen riskienhallintapäätös. Vakuutussopimuksiin otetaan yleisesti ns. omavastuu, jolloin korvaus ei peitä koko menetystä, vaan osa siitä jää vahingonkärsineelle. Omavastuuosuuden suuruus pienentää vakuutusmaksun määrää. Omavastuiden avulla säästytään aivan pienten korvausten suorittamisesta aiheutuvilta hallintokuluilta. Lisäksi vakuutuksenottajalla on intressiä esim. sopivalla varovaisuudella ja varotoimin tehokkaammin ennakolta estää vahingonvaaraa. Vakuuttamisen prosessi käsittää seuraavat vaiheet: - vakuutustarpeen arviointi - vakuuttamisen sisällöllinen päättäminen

7 6 - vakuutuslaitosten kilpailuttaminen, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu ja vakuutuslaitoksen valinta - vakuutussopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen - vakuuttamisesta tiedottaminen asianosaisille - vakuutussopimuksen valvonta ja vakuutussopimusasiakirjan säilyttäminen - mahdollisissa vahinkotapauksissa vahingosta ilmoittaminen ja korvausprosessin valvominen - muutoksista tiedottaminen vakuutuslaitokselle ja vakuutuslaitoksesta saadun informaation käsittely - vakuutustarpeen uudelleenarviointi ja vakuutuslaitosten uudelleen kilpailuttaminen Vakuuttaminen perustuu konsernihallinnon, toimialojen, kaupungin liikelaitoksien, palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden tai laajemmissa riskienhallintasuunnitelmissa tehtyihin vakuuttamissuunnitelmiin. Konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmä koordinoi vakuuttamista ja vakuutusturvan kattavuutta sekä antaa tarvittaessa vakuuttamista koskevia ohjeita. Vakuutusten kilpailutuksessa materiaalikeskus toimii teknisenä asiantuntijana. Kaupunginhallitus määrittää kaupungin omavastuun ylärajat riskilajeille. Omavastuurajan ylittävät riskit vakuutetaan tai vakuuttamatta jättämisestä tehdään erillinen päätös. Vastaavasti tytäryhtiön hallitus määrittää yhtiölle omavastuun ylärajat. Kaupunginhallitus päättää kaupungin vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin omaisuuden vakuuttamisen yleisistä periaatteista. Riskienhallintapäällikön tehtävänä on vakuutusten koordinointi. 4 KAUPUNGIN RISKIRAHASTOT OMAVASTUUN KATTAMISESSA Kaupunki on muodostanut omalle vastuulleen jättämien vahinkojen kattamiseen riskirahastoja, jotka ovat palovahinkorahasto, autovahinkorahasto, tapaturmarahasto ja korvausrahasto. Riskienhallintapäällikön tehtävänä on korvauskäsittelyn organisointi. Palovahinkorahaston tarkoituksena on korvata kaupungin vakuuttamattoman kiinteän ja irtaimen omaisuuden palovahingot sekä vakuuttamattoman irtaimen omaisuuden vahingot, jotka aiheutuvat ilkivallasta, varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Autovahinkorahaston tarkoituksena on korvata kaupungin omistamille moottoriajoneuvoille sattuneet sellaiset vahingot, jotka autovakuutuksia myöntävät vakuutuslaitokset yleisten vakuutusehtojen mukaisesti vakuutussopimusten perusteella korvaavat vakuuttajien omille moottoriajoneuvoille vaunuvahinko- ja varkaustapauksissa sekä tulipalojen sattuessa. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta siltä osalta, joka saadaan joltakin muulta kuin vahingoittuneen moottoriajoneuvon kaupungin palveluksessa olevalta kuljettajalta tai vakuutusyhtiöltä. Tapaturmarahaston tarkoituksena on korvata kaupungin töissä sattuneissa tapaturmissa vahingoittuneille tai heidän omaisilleen joko suoraan tai vakuutuslaitoksen välityksellä ne maksut ja korvaukset, jotka lain mukaan on heille suoritettava.

8 7 Korvausrahaston tarkoituksena on korvata ne vahingot, joihin kaupunki voidaan velvoittaa vahingonkorvauslain perusteella sekä niissä tapauksissa, joissa kaupunki katsotaan lainsäädännön puuttuessa korvausvelvolliseksi vahingonkorvauslain edellyttämästä tuottamuksesta riippumatta. Lisäksi rahastosta suoritetaan korvaukset erityislaeissa olevien säännösten perusteella lukuun ottamatta vakuutussopimuslain palovakuutusta koskevassa luvussa, liikennevakuutuslaissa ja tapaturmavakuutuslaissa mainittuja tapauksia. Tämä rahasto ei koske sopimuksiin perustuvia vahingonkorvauksia, ellei kaupunginhallitus poikkeustapauksissa toisin päätä. Lisäksi korvausrahastosta voidaan korvata kaupungin luottamus- ja työtehtävien hoitamista koskevista vaatimuksista johtuvat oikeudenkäynti- ja muut asianhoitokulut, mikäli vaatimukset ovat ennalta arvioiden perusteettomia tai mikäli vaatimukset johtuvat syistä, jotka eivät olleet luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän vältettävissä. Korvauksen saaja on velvollinen siirtämään kaupungille oikeutensa saada kulujen korvausta vastapuolelta. Rahastosta voidaan suorittaa korvausta myös kaupungin työntekijän tai viranhaltijan omaisuuden rikkoutumisesta työtehtäviä hoidettaessa, mikäli työtehtävien luonne tai muut olosuhteet huomioon ottaen korvaus katsotaan perustelluksi. Riskirahastoista voidaan rahoittaa rahaston tarkoitukseen liittyvää riskienhallinta- ja vahingontorjuntatyötä. Kaupunginhallitus päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä sekä lautakuntien, muiden toimielinten ja viranhaltijoiden valtuuksista myöntää vahingonkorvauksia. Kaupunginjohtaja päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä asetettujen rajojen puitteissa sekä päättää alaisensa hallinnon osalta kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. Lautakunta ja johtokunta päättää alaisensa toiminnan osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen päättämään rajaan asti. Apulaiskaupunginjohtaja päättää toimialan palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vapautuksen myöntämisestä päättää muu apulaiskaupunginjohtajan määräämä viranhaltija. Liikelaitoksen toimitusjohtaja, yhdyskuntatuotannon johtaja, perusopetuksen johtaja, päivähoidon johtaja, ammattiopiston johtava rehtori ja lukiotoimen johtava rehtori päättää alaisensa toiminnan osalta kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella Yli euron suuruisten vahinkojen korvauksista päättää kuitenkin kaupunginhallitus.

9 8 3 RISKIENHALLINNAN VASTUUTUS Riskienhallinta on osa johtamisen jokapäiväistä toimintaa. Riskienhallinnan vastuu kuuluu kaikille, erityisesti esimiehille johtamansa toiminnan osalta. Riskienhallinnasta vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon tehtävä ja/tai omaisuus on uskottu. Kaupungin yleisestä riskienhallintajärjestelmästä vastaa kaupunginhallitus sekä sen alainen konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmä ja riskienhallintapäällikkö, jotka antavat riskienhallintaa koskevia yleisohjeita. Riskienhallintapäällikkö huolehtii, että kaupungilla on toimiva riskienhallintaprosessi. Riskienhallintapäällikön tehtävänä on konsernitason riskipolitiikan luonti ja sen vieminen käytäntöön sisältäen mm. riskipolitiikan raportoinnin, vakuutustoiminnan koordinoinnin, omalle vastuulle jätettyjen riskien rahoituksen riskirahastoinnilla sekä riskienhallintaorganisaation ja korvauskäsittelyn organisoinnin. Riskienhallintapäällikön apuna toimii koko kaupungin riskienhallinnan johtoryhmä, joka laatii ja ylläpitää riskipolitiikan mukaiset koko kaupunkia koskevat riskienhallinnalle asetetut tavoitteet ja periaatteet sekä valvoo niiden toteutumista. Riskienhallintapäällikkö ja riskienhallinnan johtoryhmä laativat myös osaltaan riskien hallintaan liittyviä toimintamalleja ja hankkivat kaikille yhteiseen käyttöön tarkoitettuja riskienhallinnan tietojärjestelmiä sekä edistävät yleistä riskienhallinnan tuntemusta ja koordinoivat henkilöstön riskienhallintakoulutusta. Apulaiskaupunginjohtajan tehtäviin kuuluu vastata riskienhallinnasta toimialallaan. Kaupungin liikelaitosten johtokuntien, yhdyskuntatuotannon johtokunnan, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sekä toisen asteen koulutuspalvelujen johtokunnan tehtäviin kuuluu hyväksyä riskienhallinnan suunnitelma ja ohjeistus. Vastaavasti tytäryhtiön hallitus hyväksyy yhtiölle riskienhallinnan suunnitelman ja ohjeen. Kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien, kaupungin liikelaitosten toimitusjohtajien, sekä ammattikorkeakoulun rehtorin tehtäviin kuuluu toimivallassaan olevan toiminnan johtaminen ja organisointi siten, että myös riskienhallinnallinen vastuu on kattavasti määritelty. Konsernihallintoon, toimialoille, palvelutuotannosta vastaaviin organisaatioihin ja kaupungin liikelaitoksille nimetään riskienhallinnan yhdyshenkilöt ja heidän apunaan toimivat riskienhallintaryhmät. Riskienhallinnan yhdyshenkilöiden tehtävänä on huolehtia vastuualueidensa riskienhallinnan prosessien ylläpidosta ja toimivuudesta sekä riskienhallintasuunnitelmien ja niihin liittyvien vakuuttamis- ym. tietojen käytettävyydestä. Riskienhallinnan yhdyshenkilö raportoi oman vastuualueensa johdolle riskienhallintatoiminnan suunnitelmista sekä riskien toteutumista ja aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Kaupungin liikelaitoksissa ja palvelutuotannosta vastaavissa organisaatioissa raportti esitellään johtokunnalle. Vastaavasti tytäryhtiön toimitusjohtajan vastuulla on organisoida toiminta siten, että riskienhallinnalliset vastuut on kattavasti määritelty ja yhtiölle on nimetty riskienhallinnan yhdyshenkilöt, heidän apunaan toimivat riskienhallintaryhmät sekä heidän tehtävänsä ja raportointivelvollisuudet.

10 9 Riskienhallinnan käytännön toteutus tapahtuu konsernihallinnossa, toimialoilla, kaupungin liikelaitoksissa ja palvelutuotannosta vastaavissa organisaatioissa sekä muissa konserniyksiköissä, jotka vastaavat omien yksikköjensä ja prosessiensa yleisestä riskienhallinnasta ja sen ohjeistamisesta. Toimintayksikön esimies vastaa oman vastuualueensa riskien hallinnasta, sen kehittämisestä ja valvonnasta, riskiarviointien toteuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnittelusta yhteistyössä asianomaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Työsuojelutoiminta on organisaation linjajohdon vastuulla. Konsernihallinnon hallinto- ja henkilöstöryhmän ja työympäristöpäällikön vastuualueella on työsuojelun kehittäminen ja henkilöstön turvallisuuteen liittyvien menetelmien kehittäminen. Kaupunginhallitus päättää kaupungin vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin omaisuuden vakuuttamisen yleisistä perusteista. Kaupungin henkilöstön velvollisuutena on huolehtia siitä, että kaupungin omistamaa ja kaupungin hallussa olevaa omaisuutta ei katoa, omaisuus pidetään kunnossa ja että sitä käytetään ja hoidetaan taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kokonaisvastuu teknisen tietoturvan toteutumisesta on hallinto- ja henkilöstöryhmän tietohallintoyksiköllä ja tietohallintojohtajalla. Tietoturvaa koordinoi kaupunginjohtajan asettama tietohallinnon johtoryhmä, joka tekee tietoturvaan liittyvät linjaukset ja antaa ohjeita. Tietoverkkojen ja muusta käytännön tietoteknisestä tietoturvasta ja sen ohjeistuksesta vastaa tietotekniikkakeskuksen tietoturvayksikkö tietohallinnon johtoryhmän linjausten mukaan. Tietoturvayksikkö laatii kaupungin tietoturvasuunnitelman, jonka tietohallinnon johtoryhmä hyväksyy ja jota tarkistetaan säännöllisesti. Kaikkien kaupungin tietoverkkojen ja tietojärjestelmien käyttäjien tulee noudattaa hyväksyttyjä tietoturvaohjeita. Jokaisella kaupungin tietojärjestelmällä on yksikäsitteinen omistaja yksikkö tai vastaava, joka osaltaan vastaa tietojärjestelmän tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmien omistajayksiköt vastaavat osaltaan tietoturvan toteutumisesta, erityisesti järjestelmien käytettävyydestä ja luottamuksellisuudesta, jatkuvuus- ja toipumissuunnittelusta sekä annettujen ohjeiden noudattamisesta. Omistajayksiköiden on myös kartoitettava tietojärjestelmiensä toimintaan liittyvät riskit sekä käytössä että kehitteillä olevien sovellusten osalta. Lakisääteiset pelastussuunnitelmien laadinta on kunkin toimintayksikön omalla vastuulla. Pelastusviranomaisen tehtävänä on valistaa, neuvoa ja ohjata omatoimisen varautumisen järjestelyjä sekä valvoa, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. Toimitilojen omistajan velvollisuus on avustaa suunnitelmien laatimista sekä huolehtia varustelusta rakennuksen ja sen tekniikan osalta. Pelastussuunnitelma on osana toimintayksikön riskienhallintasuunnitelmaa. Konsernihallintoon kuuluvan sisäisen tarkastuksen yksikön tehtäviin kuuluu tarkastaa, arvioida ja kehittää riskienhallintaa.

11 10 Tarkastustoimikunnan tehtäviin kuuluu käsitellä ja arvioida kaupungin riskienhallinnan tilaa. 4 RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN RISKIENHALLINNASSA Riskienhallinnan asiakirjoja ovat muun muassa riskienhallinnan suunnitelmat ja raportit, riskikartoitukset, -arviot ja -analyysit, pelastussuunnitelmat, erityisten uhkatilanteiden toimintasuunnitelmat, tiedotussuunnitelmat, vakuutussuunnitelmat, vakuutusasiakirjat, yhteenvedot vakuutuksista, ilmoitukset riskirahastoille koskien omalle vastuulle jätettyä kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vahinkoraportit, korvaushakemukset ja päätökset (sekä riskirahastoilta että vakuutuslaitoksista). Riskienhallinnan yhdyshenkilön tehtävänä on huolehtia asiakirjahallinnasta näiden osalta sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmään. Riskienhallintatoimintaa raportoitaessa esitetään riskienhallintasuunnitelmien kattavuus, vakuutusten kattavuus, maksut riskirahastoille, maksut vakuutuslaitoksille, toteutuneet riskit, niiden laajuus sekä rahoitus. Riskienhallinnan raportointi tapahtuu vuosittain. Raportointitasot ovat: - konsernitaso - toimialataso - palvelutuotannosta vastaavat organisaatiot ja kaupungin liikelaitokset - erityisriskialueet (kaikille yhteiset riskit) Ylemmän tason raportti on yhdistelmä alemman tason vuosiraporteista sekä erityisraporteista. Täten esimerkiksi kaupunginhallitukselle esitettävä koko kaupungin raportti on yhdistelmä toimialojen, palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden ja kaupungin liikelaitosten ja erityisriskialueiden vuosiraporteista. Riskienhallinnan suunnitelma- ja raporttidokumentteja käytetään hyväksi myös kaupungin sisäisessä tarkastustoiminnassa. Riskienhallintasuunnitelmat ja niiden erityisosat eivät ole kaikilta osin julkisia asiakirjoja, mutta niistä tulee tiedottaa henkilökunnalle tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Asiakirjojen julkisuudesta samoin kuin riskienhallintaan liittyvästä tiedottamisesta päätetään riskienhallintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Oleellisen tärkeää on, että tarpeelliset suunnitelmat ovat kaikkien tiedossa ja aina tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla nähtävillä. Tiedottaminen on esimiesten tehtävä. Tietoturva-asioista tiedottaa toimialoille ja toimintayksiköille tietohallinnon johtoryhmä ja tietotekniikkakeskuksen tietoturvayksikkö. Toimintayksiköt hoitavat itse sisäisen tiedottamisen. Ulkoisesta tietoturvatiedotuksesta vastaa tietohallintojohtaja ja tietoturvapäällikkö. 5 RISKIENHALLINNALLINEN KOULUTUS Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että henkilöstö tietää työhön ja ympäristöön liittyvät vaarat ja kokee turvallisuudesta huolehtimisen tärkeäksi ja omaan

12 11 vastuualueeseensa kuuluvaksi asiaksi. Perehdytys, neuvonta, koulutus, viestintäkoulutus ja kannustus sekä työpaikan turvallisuussäännöistä sopiminen rakentavat turvallisuuskulttuuria. Henkilökunnan valistuksen ja avainryhmien koulutuksen kautta riskipolitiikka ja sen pohjalta laaditut riskienhallintasuunnitelmat tulee saada päivittäistä toimintaa ohjaavaksi. Varsinkin henkilöriskit ehkäisevän vahingontorjunnan onnistumiseen on jatkuvalla koulutuksella ja valistuksella ratkaiseva merkitys. Vastuu riskienhallinnallisesta koulutuksesta on toiminnan ja omaisuuden haltijalla. Riskienhallintaan liittyvästä koulutuksesta pidetään koulutusrekisteriä, josta ilmenee toimipisteittäin koulutuksen ajankohta, koulutuksen pääsisältö, koulutukseen osallistujien lukumäärä. Tieto koulutuksen määrästä ja ajankohdasta liitetään toimipistekohtaisiin riskienhallinnan tietoihin. Tieto koulutuksesta raportoidaan riskienhallintapäällikölle. Riskienhallintapäällikkö koordinoi kaupungin yleistä riskienhallintakoulutusta, työsuojelukoulutuksen osalta koordinointivastuu on työsuojelupäälliköllä. Erityiskoulutuksesta vastuu on kyseisen toiminnan johdolla.

13 12 kh, kv konserni- hallinnon ryhmät toimialat, liikelaitokset toiminta- yksiköt RISKIPOLITIIKAN JA SALLITUN RISKINOTTOTASON MÄÄRITTÄMINEN (RISKIRAHASTOT) RISKIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA ANALYSOINTI RAPOR- TOINTI KOULUTUS JA TIEDOT- TAMINEN RISKIEN HALLINTA- SUUNNI- TELMIEN ARVIOINTI RISKIENHALLINTAPROSESSI RISKIENHALLINTA- JA VARAUTUMISSUUNNITELMIEN KOORDINOINTI sisäinen tarkastus yhteisöt, yksityis- henkilöt riskien- hallinta vakuutus- laitokset SUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA RISKI- RAHASTO VAKUUTUS- LAITOS VAHINKO- TAPAHTUMA HAKEMUS TOTEU- TUNEEN RISKIN RAHOIT- TAMISEKSI KORVAUS- KÄSITTELY PÄÄTÖS RISKIEN- HALLINTA- SUUNNI- TELMASTA: RISKIEN KONTROL- LOINTI RISKIEN RAHOITUS PÄÄTÖS SUUNNITEL- MIKSI VARAUTU- MISESTA HÄIRIÖ- TILANTEISIIN ALOITUS

14 13 VAKUUTTAMISPROSESSI kh konserni- hallinnon ryhmät toimialat, liikelaitokset toiminta- yksiköt VAKUUTTAMIS- TARPEEN ARVIOINTI RISKIENHALLINTA- SUUNNITELMIEN POHJALTA JA VAKUUTUKSEN SISÄLLÖLLINEN MÄÄRITTÄMINEN OMAVASTUUN MÄÄRITTÄMINEN PÄÄTÖS VAKUUTTAMISESTA JA VAKUUTUS- LAITOKSEN VALINTA VAKUUTUKSESTA TIEDOTTAMINEN ASIANOSAISILLE VAKUUTETUN VELVOLLI- SUUDET (maksut, suojaus, muutosten tiedotus) VAKUUTUS- SOPIMUS TIETOJEN ANTAMINEN VAHINKO- ILMOI- TUKSEEN VAKUUTUS- LAITOK- SELTA SAADUN INFORMAA- TION KÄSITTELY JA OIKEEL- LISUUDEN VALVONTA VAKUUTUS- TARPEEN UUDELLEEN- ARVIOINTI yhteisöt, yksityis- henkilöt VAHINGON- KORVAUS vakuutus- laitokset sisäinen tarkastus riskien- hallinta VAKUUTUS- SOPIMUS TARJOUS RAPOR- TOINTI VAHINKO- ILMOITUS VAKUUTUS- LAITOKSEN KÄSITTELY RAPOR- TOINTI VAHINKO- TAPAH- TUMA ALOITUS

15 14 RISKIRAHASTOJEN PROSESSI kh, kv riskien- hallinta toimialat, liikelaitokset toiminta- yksiköt RISKIRAHASTOJEN SÄÄNNÖT RISKIRAHASTOJEN TOIMINTA- PERIAATTEET OMISTAJAN VELVOLLI- SUUKSISTA HUOLEHTI- MINEN (luettelointi, suojaus, maksut, ym.) VAHINKO- TAPAHTUMA KORVAUS- PÄÄTÖS KORVAAVAN HYÖDYKKEEN HANKINTA MAKSU- SUORITUKSET VAHINKO- ILMOITUKSEN JA KORVAUS- HAKEMUS- ASIAKIRJOJEN ANTAMINEN RAPOR- TOINTI yhteisöt, yksityis- henkilöt konserni- hallinnon ryhmät sisäinen tarkastus MAKSU- SUORITUKSET ILMOITUKSET RISKI- RAHASTOILLE OMALLE VASTUULLE JÄTETYISTÄ RISKEISTÄ ALOITUS RAPOR- TOINTI

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin vakuutuspolitiikka

Espoon kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1 (5) 5.4.2012 Espoon kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Vastuut ja roolit vakuuttamisessa... 2 3. Vakuuttamisen periaatteet Espoon kaupungissa... 3 3.1

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Forssan kaupunki FORSSAN KAUPUNKIKONSERNIN RISKIENHALLINTAPOLITIIIKKA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2011 1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA 1 (6) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 28.1.2013 2 (6) 1 Johdanto Satakunnan sairaanhoitopiiri tuntee vastuunsa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallituksen käsittely 3.2.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.2.2014 Voimaantulo 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2016 Kh 111 31.5.2016 v1.0 19.5.2016, Seija Romo 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTURVAPOLITIIKAN TAVOITE... 1 3. TIETOTURVATOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT... 2 4. TIETORISKIEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka Hallitus 13.4.2015 2(9) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Riskienhallinnan periaatteet... 3 3 Riskienhallinnan vastuut ja toimeenpano... 5 4 Riskien arviointi... 6 5 Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot