MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET 1. Hankinnasta esitetyt lisäkysymykset Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista on voinut pyytää lisätietoja sähköpostiosoitteesta viimeistään klo Suomen aikaa mennessä. Hankinnassa vastaanotettiin määräaikaan mennessä seuraavat lisäkysymykset. HUOM. Esitettyjen kysymysten johdosta tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin on tehty tarkennuksia jäljempänä esitetyn mukaisesti. Kysymys 1 Vastaus 1 Kysymys 2 Vastaus 2 Tarjouslomakkeen kohta 9 Palvelupäällikön pätevyysvaatimukset: Kohdassa 9.3 vaaditaan, että nimetyllä palvelupäälliköllä on siivousteknikon tai restonomin tutkinto tai muu vastaava ammatillinen pätevyys Täyttääkö tilaajan näkökulmasta pitkäaikainen toimiminen siivousalan yrittäjänä sekä työnohjaajana tämän määritelmän? Muuksi vastaavaksi ammatilliseksi pätevyydeksi hyväksytään muun muassa muu siivousalan tutkinto tai muulla tavoin hankittu ammatillinen pätevyys, kuten toimiminen siivousalalla useamman vuoden. Täten kohdan 9.3 mukaisen muun vastaavan ammatillisen pätevyyden voidaan katsoa täyttyvän kysymyksessä esitetyssä tilanteessa. Todettakoon vielä, että myös muiden kohdassa 9 olevien vaatimusten tulee täyttyä kohdan 9.3 lisäksi. Tuleehan sopimukseen merkintä, että vahingonkorvauksen yläraja on ? Tarjouspyynnön liitteinä 1a-1c toimitettujen tarjouslomakkeiden kohdassa 6 on edellytetty, että tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevat palvelut ja joka on arvoltaan vähintään euroa. Kohdalla on siten vaadittu, että tarjoajalla on vähintään euron suuruinen vastuuvakuutus. Kohdalla ei siten rajoiteta palveluntuottajan vahingonkorvausvelvollisuuttaa euroon. Tarjouspyynnön liitteenä 7 toimitetussa sopimusmallin kohdassa 17 Vahingonkorvaus on palveluntuottajan vahingonkorvausvelvollisuudesta todettu seuraavaa:

2 Kysymys 3 Vastaus 3 Kysymys 4 Vastaus 4 Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta Palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Lisäksi Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle aiheutuneen välillisen vahingon, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta Palveluntuottajan puolella. Välitöntä vahinkoa ovat ainakin Tilaajan oman organisaation ja ulkoisten toimittajien selvitys- ja vastaavista toimista aiheutuva henkilötyö, Tilaajan toimitiloihin aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, Tilaajaan Palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta kohdistuneista vaatimuksista ja oikeudenkäynneistä aiheutuneet kustannukset ja Tilaajan maksettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset ja muut maksut sekä Palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta tehdystä kateostosta aiheutuva hinnanero ja muut lisäkustannukset (mukaan luettuna mm. myös nykyisten palvelujen käytön jatkamisesta aiheutuneet lisäkustannukset palvelujen toimittamisen aloituksen viivästyessä sovitusta aloituspäivästä). Tilaajalla on oikeus saada Palveluntuottajalta vahingonkorvausta, jos Palveluntuottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa huolellisesti säilyttää sen haltuun annettuja Palvelun tuottamiseen tarvittavia Tilaajan välineitä. Korvattavia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi avainten kadottamisesta aiheutuvien sarjamuutosten ja vastaavien suojaustoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Palveluntuottajan vahingonkorvausvelvollisuudelle ei siten aseteta ylärajaa. Lasketaanko tarjoushinnat siten, että ikkunoiden pesut suoritetaan kerran vuodessa? Ikkunoiden pesut suoritetaan 1 x vuosi, paitsi yhtenäiskoulun neliosaisten ikkunoiden "yläikkunat" sekä kaikkien kiinteistöjen korkeiden tilojen sisä- ja ulkoikkunat pestään 3 vuoden välein. Tarjoushintaan sisältyy hinta kerran vuodessa suoritettaville ikkunoiden pesuille. Kolmen vuoden välein tai harvemmin pestävien ikkunoiden osalta sovitaan hinnat erikseen tilauksen yhteydessä. HUOM. Tämä on täsmennys tarjouspyyntöön. Lasketaanko tarjoushintaan nostimien kulut mukaan kohteen niitä vaatiessa? Tarjouslomakkeen kohdassa IV todetaan, että tarjoushinnat sisältävät kaikki palveluiden tuottamiseen liittyvät kulut, mukaan lukien tarvike-, matka-, majoitus- ja muut kulut.

3 Kysymys 5 Vastaus 5 Kysymys 6 Vastaus 6 Näin ollen mahdollisesti tarvittavien nostimien kulut sisältyvät tarjoushintaan. Lasketaanko tarjoushinnat siten, että lattioiden peruspesut suoritetaan kerran vuodessa? Lattioiden peruspesut hinnoitellaan tarjoukseen 1 krt / vuosi. Todellisuudessa tarve saattaa kuitenkin vaihdella, jolloin lattioiden peruspesun hinnasta sovitaan erikseen. Tarjouspyyntö asiakirjoissa painotus on hinnalla 70 % ja laadulla 30 %. Laadun arvioimiseksi olisi hyvä, että jokainen tarjoaja velvoitettaisiin liittämään suunnittelemansa siivousohjelma tarjoukseen. Puhtausvaatimukset on määritelty hoitotasoittain, mutta tarjoajien välillä voi esim. siivouskertojen määrässä olla vaihteluita. Näin laatuvertailu olisi kaikkien tarjoajien kannalta tasapuolista ja hankintayksikölle helpompaa. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa laatua arvioidaan tarjouspyynnössä ja tarjouslomakkeissa esitetyin kriteerein, joita ovat referenssiasiakkaan antama asiakaspalaute sekä osaamisen kehittäminen. Laadun vertailun kriteereitä ei voida muuttaa kesken tarjouskilpailun. Näin ollen tarjousten laadun vertailussa ei voida huomioida tarjoajien siivousohjelmia, minkä vuoksi tarjoajilta ei tarjousvaiheessa edellytetä siivousohjelmien liittämistä tarjoukseen. Ainoastaan valitun palveluntuottajan tai valittujen palveluntuottajien tulee laatia siivousohjelma, joka tulee osaksi sopimusta. Lisäksi on huomioitava, ettei tarjousten laadun vertailussa voida huomioida tarjoajien siivousohjelmista ilmeneviä tietoja siivoukseen käytettävistä työtunneista tai määristä. Oikeuskäytännössä (ks. esim. MAO:142/12) on katsottu, että kokonaistuntimäärä liittyy kiinteästi tarjouksen kokonaishintaan ja että vertailuperustetta kokonaistuntimäärä voidaan pitää osittain päällekkäisenä hintavertailun vertailuperusteen tarjoushinta kanssa. Tapauksessa markkinaoikeus katsoi, että hinnan suhteellinen merkitys ei kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa vastannut sille tarjouspyynnössä ilmoitettua painoarvoa. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntö on laadittu tarjouksen valintaan vaikuttavien seikkojen osalta niin epäselvästi, ettei se ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Edellä esitetyn vuoksi laadun vertailussa ei voida huomioida tarjoajien siivousohjelmia. 2. Esittelytilaisuudessa esitetyt lisäkysymykset

4 Tarjouspyynnössä on todettu, että siivouskohteiden esittelytilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä Hankintayksikkö kirjallisen koosteen, joka toimitetaan tarjoajille samassa yhteydessä kuin hankintayksikkö vastaa hankinta-asiakirjoista esitettyihin muihin lisäkysymyksiin. Esittelytilaisuuksissa esitettyjen kysymysten johdosta tarjouspyyntöön tehdään seuraavat täsmennykset: Täsmennys 1 Täsmennys 2 Täsmennys 3 Täsmennys 4 Täsmennys 5 Valmistus- ja jakelukeittiöiden siivous (koskee tiloja Päiväkoti Mustikkatassun tilaa 129 sekä Kouluruokalan tiloja 102, 103, 108, 109 ja 114): Keittiön kalusteiden ja laitteiden puhtaanapidosta vastaa keittiöhenkilökunta. Henkilökunta myös huuhtelee lattian päivittäin. Siivouspalvelun tuottaja kuitenkin puhdistaa lattiapinnan koneellisesti 1 x viikko. Muutoin ylläpito- ja perussiivous koskee kaikkia lattia-, taso-, kosketus ja kattopintoja keittiöiden kalustusta ja varusteita lukuun ottamatta. Mäntyharjun yhtenäiskoulun eskareiden tilan siivous (koskee tilaa Mäntyharjun yhtenäiskoulun tilaa 108): Puhtaustaso tilan osalta nostetaan tasosta 3 tasoon 4. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että esikoululaiset lepäävät päivittäin tilan lattioilla patjoilla, joten lattia tulee siivota tästä syystä päivittäin. Kengättömyys (koskee Mäntyharjun yhtenäiskoulun ja Mäntyharjun lukion luokkatiloja): Palveluntarjoajaa pyydetään huomioimaan, että Mäntyharjun yhtenäiskoulu ja Mäntyharjun lukio ovat ns. kengättömiä oppilaitoksia. Luokkatiloissa ollaan kengittä tai sisätossuissa/kengissä. Ulkokenkiä säilytetään pääasiassa keskitetysti aulatiloissa ja joidenkin luokkien edustalla käytävällä. Jätevedenpuhdistamon valvomon wc-tila: Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tilaluetteloon lisätään 1 wc, joka sijaitsee puhdistamorakennuksessa. Tilan puhtaustaso on 2. Askeleen kutomon lisähuone (koskee askeleen kutomon tilaa A209): Tilaluettelossa mainittu tila A209 onkin todellisuudessa tila A208 (katso pohjakuva). Tilan A208 pinta-ala on 38,5 m2, eli kaksi neliömetriä isompi kuin virheellisesti ilmoitetun tilan A209. Ominaisuuksiltaan tilat ovat vastaavia ja oikeaan tilaan on siivousalue 1:n esittelytilaisuudessa tutustuttu.

5 Täsmennys 6 Täsmennys 7 Täsmennys 8 Siivoustyöohjelmien tilaluetteloissa ja pohjakuvissa ilmoitetut neliömäärät ovat kohteiden olemassa olevien rakennuspiirustusten mukaiset. Tiloja ei ole tarkistusmitattu. Kouluruokalan tilojen 125 ja 126 kalusteiden pesu (ruokalan pöydät ja tuolit) pyyhitään kauttaaltaan puhtaaksi kesäloman aikana perussiivouksen yhteydessä. Tarjouksen tulee sisältää hankinnan kohteen kuvauksen mukaisen viherkasvien kastelun- ja lannoituksen seuraavissa tiloissa: Mäntyharjun kunnantalo: Tila 107: 1 kpl Anopinkieli 5 kpl Aasinkorva Tila 113: Tila115: 2 kpl Kliivia Tila128: 2 kpl Soihtuköynnös 1 kpl Limoviikuna Tila 201: Tila 204: 2 kpl Traakkipuu Tila 227:

6 Tila: 232: 1 kpl Limoviikuna Tila 233: Tila 235: Tila 238: 1 kpl Limoviikuna Tila 246: Tila 247: 1 kpl Limoviikuna Tila 249: Tila 303: 1 kpl Kaktus(lehti) Tila P14: Tila P15: Tila P39: 3 kpl Traakkipuu 1 kpl Kirjovehka

7 Mäntyharjun Yhtenäiskoulu: Tila 109: Tila 167: 1 kpl Jukkapalmu Tila 210: 1 kpl Anopinkieli 1 kpl Jukkapalmu Mäntyharjun lukio: Tila 108: 1 kpl Nukkumatti Tila 159: Kirjasto: Tila 102: 3 kpl Fiikus -pitkälehti 11 kpl Viirivehka 6 kpl Limoviikuna 1 kpl Palmu 1 kpl Palmuvehka Tila 107: 3 kpl Laikkuvehka 1 kpl Fiikus Tila 109: 1 kpl Palmu Päiväkoti Mustikkatassu:

8 8 kpl viherkasvia Hankinnasta ei ole esitetty muita kysymyksiä. Tarjouspyyntöön ei ole tehty muita täsmennyksiä. Mäntyharjulla Mäntyharjun kunta

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot