INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen

2

3 VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI Tilasto ja tutkimus Asematie 10 A, III kerros Julkaisun päivämäärä: Vantaa 08/2004 Tekijä(t): Saara Hämäläinen Julkaisun nimi: Internet-palvelut ihmiselle vai ihminen internet-palveluille - Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskysely Tiivistelmä: Tässä tutkimusraportissa esitetään Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset. Tavoitteena oli saada tietoa vantaalaisten internetin käytöstä sekä erityisesti heidän toiveistaan kaupungin verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset tulevat toimimaan yhtenä pohjana kaupungin palveluiden kehittämiselle. Kysely toteutettiin postittamalla vastauslomake palautuskuorineen 850 vantaalaiselle tammi-helmikuussa Vastaajat oli jaettu kahteen ositteeseen: Pakkalan kaupunginosassa asuviin sekä muualla Vantaalla asuviin. Pakkalan vastaajat edustivat varsin hyvin pakkalalaisia, mutta muun Vantaan vastaajissa naiset ja iäkkäät olivat yliedustettuina. Tämän vuoksi päädyttiin laskemaan painokertoimet, joilla aliedustettujen ryhmien vastausten painoa korostettiin. Kaikkien vastaajien yhteenlaskettu vastusprosentti oli 48.4 Vastaajille oli annettu mahdollisuus vastata myös internetin kautta. Näiden vastausten osuus kaikista vastauksista oli varsin pieni, ainoastaan 9.7 %. Kirje- ja internetvastausten erona havaittiin, että jälkimmäiset vastaajat olivat useammin miehiä sekä keskimääräistä nuorempia ja koulutetumpia. Kaiken kaikkiaan tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina, eli perusjoukkojen mielipiteitä edustavina. Keskeisimmät analyysimenetelmät, joita on käytetty aineiston tarkastelussa olivat frekvenssijakaumat ja ristiintaulukointi. Ristiintaulukointien kohdalla tulokset testattiin tilastollisilla testeillä, kuten Pearson X² ja Kruskal-Wallis. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että vantaalaiset ovat tottuneita internetkäyttäjiä, ja hyvin suurella osalla on internet käytössä. Selvä enemmistö vantaalaisista käyttää internetiä vähintään useita kertoja viikossa. Tyypillisimmät käyttötavat ovat sähköpostin kirjoittaminen, tiedonhaku ja verkkopankkiasiointi. Internetin käytön yleisyys ja käyttötapa riippuivat sukupuolesta, iästä ja koulutustasosta. Sähköisten palveluiden käytön suurimmiksi esteiksi vastaajat ilmoittivat tietoturvakysymykset ja palveluiden löytämisen. Suurimpina hyötyinä pidettiin ajan säästöä ja palvelutoiminnan joustoa. Tärkeimpinä sähköisinä palveluina pidettiin tapahtuma- ja palvelutietojen saamista sekä sähköisiä hakemuksia. Noin kaksi kolmesta vantaalaisista Internet-käyttäjistä on käynyt viimeisen vuoden aikana Vantaan sivuilla. Tyypillisin Vantaan sivuilla kävijä on vuotias, koulutettu nainen. Tavallisin syy Vantaa sivuilla käymiseen on tietojen hakeminen joko Vantaan palveluista, Vantaan erilaisista tapahtumista tai Vantaan kaupungista yleisesti. Suosituimmat sähköiset palvelut ovat kirjastopalvelut, paperisten hakemusten tulostaminen ja lähettäminen sekä kaupungin työpaikkahaku. Vantaan sivuilta toivotaan lisää selkeyttä ja löydettävyyttä sekä kattavampaa tietoa peruspalveluista. Noin kolme neljästä vantaalaisesta kannattaa sitä, että Vantaa panostaisi voimavaroja terveyspalveluiden ajanvaraukseen, palvelumaksujen maksamiseen verkossa sekä sähköiseen laskutukseen. Parhaana tunnistusmenetelmänä vantaalaiset pitävät verkkopankkitunnusten eli TUPAS -menetelmän käyttöä. Asiasanat: Internet, verkkopalvelut Julkaisija: Vantaan kaupunki, tilasto ja tutkimus Sarjan nimi ja numero: C11:2004 ISSN: ISBN: Kieli: Suomi Kokonaissivumäärä: 29 Hinta: Tiedustelut: Vantaan kaupunki, Tilasto ja tutkimus Asematie 10 A, Vantaa p , s-posti:

4

5 ESIPUHE Vantaan kaupunki uudisti keväällä 2004 Internet sivut. Verkkopalveluna sivuilta löytyy mm. tietoa kaupungin palveluista asukkaille, vierailijoille ja yrittäjille. Verkosta löytyy myös hakemuslomakkeita, joita kuntalainen voi täyttää, lähettää ja osin allekirjoittaakin. Vantaalaisten verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten valmiuksia ja tietämystä Vantaan kaupungin verkkopalveluista sekä heidän mahdollisuuttaan käyttää niitä. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää mihin palveluihin kuntalaiset toivovat kaupungin panostavan. Tutkimuksessa käytettiin ensimmäisen kerran mahdollisuutta vastata myös verkon kautta. "Internet-palvelut ihmiselle vai ihminen internet-palveluille" -raportin kirjoitti tutkimusassistentti Saara Hämäläinen, mistä hänelle erityinen kiitos. Kiitämme myös kaikkia tutkimushankkeeseen osallistuneita, erityisesti tutkija Mikael Kekkosta ja erikoistutkija Juhani Riihelää sekä muita tilasto- ja tutkimusyksikön henkilöitä, jotka auttoivat ja mahdollistivat tämän tutkimuksen teon. Kiitän myös muita kyselyn ja raportin valmistumiseen vaikuttaneita henkilöitä ja erityisesti kyselyyn vastanneita vantaalaisia. Raportti painettiin Vantaan kaupungin painossa. Toivon että raportin tuloksista on hyötyä suunniteltaessa ja toteutettaessa Vantaan kaupungin verkkopalveluja. Vantaalla Anne Lindblad-Ahonen tietohallinto projektipäällikkö Hannu Kyttälä tilasto- ja tutkimus tietopalvelupäällikkö

6

7 SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Aineisto ja menetelmät Aineiston poiminta Tilastolliset menetelmät 2 3 Vastaajat Vastaajien tausta Vastaajien edustavuus 3 4 Sähköisten palveluiden käyttö Internetin käyttö Käsitykset sähköisistä palveluista Vantaan sivujen käyttö Vantaan Energian Wivanet-palvelun käyttö Muu palaute 13 5 Alue-erojen tarkastelu 13 6 Päätelmät 13 Lähteet 14 Liite 1: Kyselylomake ja saatekirjeet 15 Liite 2: Avovastaukset 20 Liite 3: Vastaajien taustan taulukot 23 Liite 4: Muut taulukot 26

8

9 2 1 JOHDANTO Vantaan kaupunki kehittää sähköisiä palveluitaan. Kehitystyön tulosten kannalta on tärkeää, että tehdyt toimet perustuvat tutkimustietoon. Tässä sähköisten palveluiden kehittämisraportissa tarkastellaan vantaalaisten sähköisten palveluiden käyttöä. Lähestymistapa on pääosin tilastotieteellinen. Tavoitteena on saada selville, ketkä vantaalaiset osaavat käyttää sähköisiä palveluita ja keillä on siihen sopivat laitteet. On myös tarpeen tietää, kuinka halukkaita vantaalaiset ovat käyttämään sähköisiä palveluita, mitä sähköistä tunnistusmenetelmää he pitävät parhaana sekä millaista palautetta he antavat Vantaan kaupungin Internet-sivuista tai Vantaan Energian Wivanet-palvelusta. Kun kyselyä suunniteltiin, arveltiin etukäteen, että eri alueilla asuvat vantaalaiset saattavat suhtautua eri tavoin sähköisiin palveluihin. Alue-erojen tutkimiseksi päädyttiin jakamaan vantaalaiset kahteen osaan, joita voitiin tarpeen mukaan tutkia joko yhdessä tai erikseen: pakkalalaisiin ja muihin vantaalaisiin. Pakkala valittiin vertailualueeksi, koska se on vastarakennettu muuttovoittoalue, jossa asuu runsaasti nuorehkoja ja koulutettuja ihmisiä. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Aineiston poiminta Selvityksen perusjoukko koostui vuotiaista vantaalaisista. Se jaettiin kahteen ositteeseen eli osajoukkoon: Pakkalaan ja muuhun Vantaaseen. Kummankin ositteen vastaajat poimittiin erikseen yksinkertaisella satunnaisotannalla. Otokseen poimituille lähetettiin saatekirje (ks. liite 1), jossa heitä kehotettiin vastaamaan joko postitse tai Internetissä. 1 Ensimmäiset kyselylomakkeet ja saatekirjeet lähetettiin vuoden 2004 huhtikuun puolivälissä, ja viimeiset vastaukset otettiin vastaan toukokuun puolivälissä. Vastausprosentin kohottamiseksi niille, jotka eivät vastanneet nopeasti, lähetettiin karhu (ks. liite 1), joka nosti vastausprosenttia noin 15 prosenttiyksikköä eli vajaan kolmanneksen lopullisesta vastausprosentista. Pakkalan osite oli 400 henkilöä, ja vastauksia kertyi 189. Pakkalan ositteen vastausprosentti oli 47,3 prosenttia, josta 12,2 prosenttia saapui Internetin kautta. Muun Vantaan osite oli 450 henkilöä, ja vastauksia kertyi 222. Muun Vantaan ositteen vastausprosentti oli 49,3 prosenttia, josta 7,7 prosenttia saapui Internetin kautta. Lomakkeen kohdat käsittelivät Internetin käyttötapoja (ks. luku 4.1), sähköisiä palveluita koskevia asenteita ja mielipiteitä (luku 4.2), Vantaan kaupungin Internet-sivujen käyttöä (luku 4.3) ja Vantaan Energian Wivanet-palvelun käyttöä (luku 4.4). Lomakkeella oli tilaa myös vapaalle palautteelle (luku 4.5 ja liite 2). Vastaajien yksityisyyden suojelemiseksi aineisto ei sisällä heidän henkilötietojaan, vaan pelkästään lomakkeen kohtien vastaukset ja vastaajien taustatiedot, jotka tarvitaan tilastollisten menetelmien käyttöä varten. 2.2 Tilastolliset menetelmät Ensin laskettiin kunkin kohdan prosenttiset frekvenssijakaumat. Laskelmissa käytettiin painoja aineiston edustavuuden parantamiseksi (vrt. luku 3.2). Painotus mahdollistaa saatujen tulosten yleistämisen kaikkia vantaalaisia koskeviksi ja näkyy näin ollen myös selvityksen kielenkäytössä: painojen avulla saadut tulokset raportoidaan n prosenttia vantaalaisista on sitä ja sitä mieltä, ilman painoja saadut tulokset raportoidaan n prosenttia vantaalaisista vastaajista on sitä ja sitä mieltä. Sitten tarkasteltiin vastausten riippuvuutta taustatekijöistä, kuten vastaajan iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja asuinalueesta. Vain sellaiset riippuvuudet, joihin liittyi alle 5 prosentin erehtymisriski hy- 1 Postitse vastaavia varten lähetettiin paperinen kyselylomake ja palautuskuori. Internetissä vastaavia varten lähetettiin sähköisen kyselylomakkeen www-osoite ja salasana.

10 3 väksyttiin, eli vain ne testitulokset, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 95 prosenttia tai enemmän, raportoitiin. Kyselyn kohdat oli mitattu joko luokittelu- tai järjestysasteikolla. Luokitteluasteikolla mitattuihin kohtiin sovellettiin Pearsonin χ 2 -testiä. Jotta testin käyttöehdot olisivat täyttyneet, luokkia yhdisteltiin kuhunkin kohtaan sopivalla tavalla. Järjestysasteikolla mitattuihin kohtiin 2 sovellettiin Mann-Whitneyn testiä tai sen laajennusta Kruskal-Wallisin testiä. Testeihin sovellettiin painoja aina muuten paitsi silloin, kun tarkasteltiin asuinalueen vaikutusta eli vertailtiin Pakkalan ja muun Vantaan ositteita. 3 Painoista luopuminen mahdollisti Fisherin testin soveltamisen luokitteluasteikolla mitattuihin kohtiin. 3 VASTAAJAT 3.1 Vastaajien tausta Vastaajien taustatiedot on taulukoitu niin ositteittain - Pakkala vai muu Vantaa - kuin vastaustavoittain - kirje- vai Internet-vastaus - liitteessä Vastaajien sukupuoli ja ikä 47 prosenttia pakkalalaisista vastaajista oli miehiä ja 53 prosenttia naisia. 40 prosenttia muista vantaalaisista vastaajista oli miehiä ja loput 60 prosenttia naisia. Pakkalalaisten vastaajien ikäryhmistä suurin oli vuotiaat, muiden vantaalaisten vastaajien ikäryhmistä vuotiaat. Pakkalalaiset vastaajat koostuivat varsin tasaisesti kaikista ikäryhmistä; sen sijaan muut vantaalaiset vastaajat koostuivat hieman liiaksi iäkkäistä ikäryhmistä (ks. luku 3.2) Vastaajien päätoimi, ammatillinen koulutus ja perhetyyppi Yli 60 prosenttia niin pakkalalaisista kuin muista vantaalaisista vastaajista kävi vastaushetkellä päätoimisesti ansiotöissä. Loput olivat joko vanhempainlomalla, kotiäiteinä tai -isinä, opiskelemassa, työttöminä tai eläkkeellä. Pakkalalaiset vastaajat olivat muita vantaalaisia useammin kotona hoitamassa vauvaa tai lasta. Muut vantaalaiset vastaajat olivat pakkalalaisia useammin työttöminä tai eläkkeellä. Pakkalalaiset vastaajat olivat muita vantaalaisia koulutetumpia: 59 prosentilla pakkalalaisista vastaajista ja 47 prosentilla muista vantaalaisista vastaajista oli vähintään alimman korkea-asteen tutkinto. Reilu kolmannes niin pakkalalaisista kuin muista vantaalaisista vastaajista eli kaksin avo- tai avioliitossa. Tasan 45 prosenttia sekä pakkalalaisista että muista vantaalaisista asui lapsiperheissä. Loput asuivat joko yksin tai muuten Kirje- ja Internet-vastausten erot Vastaajat saivat valita vapaasti kirje- ja Internet-vastaamisen välillä. Suurin osa eli 371 vastaajaa vastasi kirjeitse. Internetissä vastasi 40 vastaajaa - eli huomattavasti harvempi. Siinä missä kirjevastaajat olivat tavallisimmin naisia, Internet-vastaajat olivat tavallisimmin miehiä. Internet-vastaajat olivat myös kirjevastaajia nuorempia - tyypillisimmin vuotiaita - ja selvästi kirjevastaajia koulutetumpia. Suurin osa heistä oli ansiotyössä, mutta 13 prosenttia opiskeli ja 3 prosenttia oli vanhempainvapaalla. Pääosa Internet-vastaajista eli kaksin avo- tai avioliitossa. 3.2 Vastaajien edustavuus Vastaajien edustavuutta tarkasteltiin vertaamalla Pakkalan ja muun Vantaan vastaajien sukupuoli- ja ikäjakaumia ositteittain Pakkalan ja muun Vantaan väestön sukupuoli- ja ikäjakaumiin, jotka saatiin Vantaan väestötietojärjestelmästä. Vertailuun käytettiin Pearsonin χ 2 -testiä. 2 Kohtien 9 12 eos- eli "ei osaa sanoa" -vastaukset jätettiin testien ajaksi pois. 3 Testeihin sovellettu otoskoko väheni juuri oikealla tavalla.

11 4 Pakkalan vastaajat edustivat melko hyvin pakkalalaisia: sukupuolijakaumat sopivat yhteen ja, vaikka ikäjakaumat eivät sopineet kovin hyvin yhteen, poikkeamat eivät olleet järjestelmällisiä. Muun Vantaan vastaajat eivät sen sijaan edustaneet kovin hyvin muita vantaalaisia: naiset ja iäkkäät ikäluokat olivat selvästi yliedustettuja. Näiden ongelmien vuoksi päädyttiin laskemaan painokertoimet, joilla aliedustettujen vastaajaryhmien miesten ja nuorten vastausten painoa lisättiin ja yliedustettujen vastaajaryhmien naisten ja iäkkäiden vastausten painoa vähennettiin. Painoja voitiin hyödyntää myös koko aineistoa koskevissa testeissä, joissa Pakkala olisi muuten ollut yliedustettu suhteessa muuhun Vantaaseen. (Painojen käytöstä ks. myös luku 2.3.) Kyselytutkimusten yleinen vaikeus on se, että vastaamaan valikoituu vain niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat tutkittavaan asiaan joko melko myönteisesti tai hyvin kielteisesti. On yleistä, että vastaajat tapaavat olla pääosaksi myönteisesti suhtautuvia. Välinpitämättömät eivät viitsi vastata. Tämä valikoituminen vääristää tuloksia. On luultavaa, että myös tämän kyselyn vastaajat ovat enemmän tai vähemmän valikoitunut osajoukko vantaalaisia. Painojen soveltaminen lievittää kuitenkin ongelmaa, ja tuloksia voidaan pitää melko luotettavina. 4 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ Tulokset esitetään kuvallisesti ja sanallisesti. Vastaajien tyypillisimmin valitsema vastaus on lihavoitu taulukoissa. Kunkin kuvan ja taulukon pääsisältö kiteytetään kuvan tai taulukon jälkeen. Samalla mainitaan, jos jokin taustatekijä vaikuttaa tuloksiin tilastollisesti merkitsevästi. Jokaisen luvun alussa on lyhyt, kursivoitu yhteenveto luvun päätuloksista. Selvityksen keskeiset tulokset esitetään kokonaisuudessaan päätelmissä (luvussa 6). 4.1 Internetin käyttö Vantaalaiset ovat tottuneita käyttämään Internetiä, ja hyvin suurella osalla on käytössä Internetliittymä yleensä joko kotona tai töissä. Suurin osa vantaalaisista käyttää Internetiä päivittäin. Vantaalaiset ovat tiheimmin yhteydessä Internetiin töistä ja seuraavaksi tiheimmin kotoa. Internetiä käytetään tyypillisesti sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedon hakemiseen tai verkkopankkiasioimiseen Internetin tunteminen Kuva 1. Miten hyvin tuntee Internetin? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei ole kuullut On kuullut, ei tunne Tuntee, ei ole käyttänyt Tuntee, on käyttänyt Vantaalaiset tuntevat Internetin hyvin: vain 13 prosenttia ei ole käyttänyt Internetiä. Espoolaiset tuntevat Internetin paremmin kuin vantaalaiset vain 6 prosenttia ei ole käyttänyt Internetiä, mutta kes-

12 5 kimääräiset suomalaiset huonommin jopa 28 prosenttia ei ole käyttänyt Internetiä (Roose ja Nivari, 3). Taustatekijöistä ainoastaan iällä ja koulutuksella on vaikutusta Internetin tuntemiseen: iäkkäät tuntevat Internetin huonommin kuin muut, koulutetut taas paremmin kuin muut Internetiin pääsy 83 prosentilla vantaalaisista on käytössä Internet-liittymä. Nuorilla on iäkkäitä useammin käytössä Internet-liittymä: yli 65-vuotialla on hyvin harvoin Internet-liittymä ja vuotiailla on hyvin usein Internet-liittymä. Samoin koulutetuilla on muita useammin käytössä Internet-liittymä. Kuva 2. Missä käytössä Internet-liittymä? % Kotona Töissä Koulussa tai oppilaitoksessa Muualla 62 prosentilla vantaalaisista on Internet-liittymä kotona, 53 prosentilla töissä, 11 prosentilla koulussa tai oppilaitoksessa ja 8 prosentilla muualla. Muista paikoista vastaajat mainitsivat useimmin kirjaston (10 vastaajaa) tai muun yhteispisteen (6 vastaajaa), tuttavat tai sukulaiset (15 vastaajaa) sekä kännykän tai kannettavan tietokoneen Internet-liittymän (8 vastaajaa). Miehillä on naisia useammin Internet-liittymä kotona. Yli 65-vuotiailla on muita harvemmin Internetliittymä kotona. Alle 25- ja yli 65-vuotiailla on muita harvemmin Internet-liittymä töissä. Nuorilla on muita useammin Internet-liittymä koulussa tai oppilaitoksessa taikka jossain muualla. Korkeasti koulutetuilla on useimmin Internet sekä töissä että kotona. Matalasti koulutetuilla on Internet harvoin työssä, mutta melko usein sen sijaan kotona. Osa kouluttamattomista on nuoria, alle 25- vuotiaita, jotka eivät arvattavasti ole töissä vaan koulussa tai opiskelemassa. 1 1 Matalasti koulutetut koostuvat paitsi niistä, jotka eivät tule koskaan kouluttautumaan kovin pitkälle, myös niistä, joiden koulutus on vielä kesken.

13 Internetin käyttötavat Kuva 3. Kuinka usein käyttää Internetiä? Päivittäin Useana päivänä viikossa Kerran viikossa 1-3 kertaa kuukaudessa Harvemmin Ei lainkaan Yli puolet vantaalaisista käyttää Internetiä päivittäin ja yli 70 prosenttia ainakin useita kertoja viikossa. 13 prosenttia vantaalaisista ei sen sijaan käytä Internetiä lainkaan. Miehet, nuoret ja koulutetut käyttävät Internetiä useammin kuin muut. Kuva 4. Mistä useimmin yhteydessä Internetiin? % Työpaikalta Kotoa Sukulaisen tai tuttavan luota Kirjastosta Opiskelupaikalta Muualta Vantaalaiset ottavat yhteyden Internetiin tavallisimmin töistä tai kotoa: 45 prosenttia niistä vantaalaisista, jotka käyttävät Internetiä, on useimmin yhteydessä Internetiin työpaikalta, 44 prosenttia kotoa, 5 prosenttia sukulaisen tai tuttavan luota, 4 prosenttia kirjastosta, prosentti koulusta tai oppilaitoksesta ja prosentti muualta. Muista paikoista vantaalaiset mainitsivat työvoimatoimiston, kioskin ja pankin (1 vastaaja kunkin). Alle 25- ja yli 65-vuotiaat ovat useimmin yhteydessä Internetiin kotoaan heillä on muita harvemmin Internet-liittymä töissä, muut ikäryhmät ovat useimmin yhteydessä Internetiin työpaikalta. Koulutetut käyttävät Internetiä useimmin töistä, kouluttamattomat sen sijaan kotoa.

14 7 Taulukko 1. Miten usein käyttää Internetiä seuraaviin toimintoihin? Usein Silloin Harvoin Ei lainkaan Lkm tällöin % % % % Sähköpostiin Tiedon hakuun Verkkopankkiasiointiin Musiikin hakuun Viranomaisasiointiin Tavaroiden ostamiseen Muihin tarkoituksiin Vantaalaiset käyttävät Internetiä ennen muuta sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedon hakemiseen ja laskujen maksamiseen: yli puolet vastaajista kertoi käyttävänsä Internetiä usein näihin tarkoituksiin. Suurin osa kertoi kuitenkin käyttävänsä Internetiä ainakin harvoin muihin kuin kysyttyihin tarkoituksiin tai viranomaisasiointiin taikka musiikin hakemiseen. Miehet käyttävät Internetiä sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, musiikkitiedostojen hakemiseen ja muihin tarkoituksiin hieman naisia useammin. Ikä vaikuttaa siihen, miten usein Internetiä käytetään mihinkin: Iäkkäät käyttävät Internetiä muita harvemmin sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedon hakemiseen, viranomaisasiointiin ja verkkokauppa-asiointiin he käyttävät muutenkin Internetiä muita harvemmin. Nuoret käyttävät Internetiä muita useammin musiikin hakemiseen tai muihin tarkoituksiin mutta muita harvemmin verkkopankkiasiointiin ja viranomaisasiointiin. Korkeasti koulutetut käyttävät Internetiä muita useammin sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedon hakemiseen, verkkopankkiasiointiin ja viranomaisasiointiin. Matalasti koulutetut käyttävät Internetiä muita useammin musiikin hakuun. 4.2 Käsitykset sähköisistä palveluista Ne vantaalaiset, joilta puuttuu tietokone tai Internet-yhteys eivät odotetusti pääse käyttämään sähköisiä palveluita yhtä helposti kuin muut. Tämän ohella sähköisten palveluiden käytön suurimmat esteet olivat tunnistamis- ja tietosuojakysymykset, Internetin käytön turvattomuus sekä sähköisten palveluiden löytyminen. Sähköisten palveluiden suurimpina hyötypuolina pidettiin yleisesti sitä, että niiden käyttö säästää asiointiaikaa, joustavoittaa palvelutoimintaa sekä nopeuttaa asioiden käsittelyä. Parhaana tunnistusmenetelmänä vantaalaiset pitivät pankkitunnusten eli TUPAS-menetelmän käyttöä. Tärkeimpinä sähköisinä palveluina pidetään tapahtuma- ja palvelutietojen saamista sekä sähköisiä hakemuksia. Myös monia muita sähköisiä palveluita pidetään tärkeinä. Noin kolme neljästä vantaalaisesta kannattaa sitä, että Vantaa panostaisi voimavaroja terveyspalveluiden ajanvaraukseen, palvelumaksujen maksamiseen verkossa sekä sähköiseen laskutukseen Käytön esteet ja hyödyt Taulukko 2. Kuinka paljon seuraavat seikat estävät tai haittaavat sähköisten palveluiden käyttöä? Paljon Jonkin Vähän Ei Eos Lkm verran lainkaan % % % % % Henkilöllisyyden tunnistaminen Internetin käytön turvattomuus ja tietosuoja Internet-yhteyden puute Vaikeudet löytää sähköisiä palveluja Oma puutteellinen osaaminen Tietokoneen puute Sähköisten palvelujen vaikeakäyttöisyys Sähköisten palvelujen vähyys Kiinteän Internet-yhteyden käytön esteet

15 8 Ne, joilta puuttui tietokone tai Internet-yhteys, kertoivat sen odotetusti estävän tai haittaavan paljon sähköisten palveluiden käyttöä. Muiden kannalta suurimman esteet ja haitat olivat tunnistamiseen liittyvät ongelmat, Internetin turvattomuus ja tietosuojakysymykset sekä vaikeudet löytää sähköisiä palveluita. Naiset ilmoittivat miehiä useammin, että oma puutteellinen osaaminen tai Internetin turvattomuus ja tietosuoja vaikeuttavat Internetin käyttöä. Miehet mainitsivat naisia useammin vaikeuden käyttää kiinteitä liittymiä matkatyön takia haittaavan Internetin käyttöään. Iäkkäät vastasivat muita useammin, että tietokoneen puute, sähköisten palveluiden vaikeakäyttöisyys, oma puutteellinen osaaminen ja vaikeus löytää Internetistä sähköisiä palveluita esti tai vaikeutti sähköisten palveluiden käyttöä. Nuoret ilmoittivat muita harvemmin, että sähköisten palveluiden vaikeakäyttöisyys esti tai vaikeutti niiden käyttöä. Koulutetut mainitsivat muita harvemmin, että tietokoneen puute tai oma puutteellinen osaaminen estivät tai haittasivat sähköisten palveluiden käyttöä. Taulukko 3. Kuinka paljon sähköiset palvelut edistävät vastaajien mielestä seuraavia seikkoja? Parantaa Parantaa Ei Heikentää Heikentää Eos Lkm paljon vähän muutosta vähän paljon % % % % % % Asiointiajan säästyminen Palvelutoiminnan joustavuus Asioiden käsittelyn nopeus Asiakkaan kustannussäästöt Kaupungin kustannussäästöt Luotettavuus ja tietoturva Palvelujen vuorovaikutteisuus Vantaalaisilta kysyttiin, missä määrin he uskoivat sähköisten palveluiden edistävän sellaisia ominaisuuksia, joita on yleensä - niin tieteessä kuin mediassa - tavattu pitää sähköisten palveluiden käyttöönoton suurimpina etuina. Vastaajat ilmoittivat tyypillisesti, että sähköiset palvelut parantavan ainakin vähän jokaista kysyttyä ominaisuutta. Optimistisimmin suhtauduttiin asiointiajan säästön, palvelutoiminnan joustavuuden sekä asioiden käsittelyn nopeuden parantumiseen. Useimmat vastaajat uskoivat lisäksi siihen, että sähköisten palveluiden ansioista asiakkaalle tulee ainakin jonkin verran kustannussäästöjä. Melko moni jätti ottamatta kantaa siihen, tuleeko kaupungille lisää kustannussäästöjä. Vastaajien mielipiteet luotettavuuden ja tietoturvan sekä palveluiden vuorovaikutteisuuden paranemisesta eivät olleet kovin selviä: moni uskoi paranemiseen, mutta melko moni uskoi myös huononemiseen. Iäkkäät olivat muita pessimistisempiä asioiden käsittelyn nopeutumisen ja asiointiajan säästymisen suhteen Tunnistusmenetelmät Kuva 5. Mikä tunnistusmenetelmä paras? % Poliisin myöntämä HSThenkilökortti Pankkien TUPASmenetelmä Jokin muu Ei osaa sanoa

16 9 Suurin osa vantaalaisista kannatti verkkopankkitunnuksiin eli pankkien TUPAS-menetelmään perustuvaa sähköistä henkilön tunnistusta; muut menetelmät saavuttivat selvästi vähemmän kannatusta. 56 prosenttia vantaalaisista piti pankkitunnuksia (TUPASia) parhaana tunnistusmenetelmänä. 11 prosenttia piti poliisin myöntämää HST-korttia parhaana tunnistusmenetelmänä. 3 prosenttia piti jotain muuta parhaana tunnistusmenetelmänä. Lisäksi muutama kannatti salasanaa (2 vastaajaa), sormenjälkeä tai Kela-korttia, ja muutama TUPASia yhteiskäytössä jonkin rinnakkaisen tunnistusmenetelmän kanssa. Melko moni ei vielä osannut kertoa, mitä tunnistusmenetelmää pitää parhaana Kunnallisten Internet-palveluiden tärkeys ja rahallinen panostus niihin Taulukko 4. Kuinka tärkeitä seuraavat sähköiset palvelut kuntalaiselle? Erittäin Melko Siltä Melko Täysin Eos Lkm tärkeä tärkeä väliltä yhden- yhdentekevä tekevä % % % % % % Tapahtuma- ja palvelutiedot Sähköiset hakemukset Terveyspalvelujen ajanvaraus Laboratoriokokeiden vastaukset Sähköinen lasku Palvelumaksujen maksaminen Sähköiset kirjastopalvelut Palaute viranomaisille Asian käsittelyn seuraaminen Äänestäminen vaaleissa Kuntalaisaloitteiden tekeminen Kaavoitukseen osallistuminen Kyselyihin vastaaminen Kaupungin tilojen varaaminen Kaupankäynti verkossa Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitivät tiettyjä sähköisiä palveluita kuntalaisen kannalta, vain harva merkitsi minkään kysytyn kohdan olevan yhdentekevä. Tärkeimpinä sähköisinä palveluina pidettiin tapahtuma- ja palvelutietojen saamista sekä sähköisiä hakemuksia: ainakin 75 prosenttia piti näitä tärkeinä. Pääosa piti myös terveyspalveluiden ajanvarausta, laboratoriokokeiden vastauspalvelua, sähköistä laskua, palvelumaksujen maksamista, sähköisiä kirjastopalveluita, palautetta viranomaiselle sekä asian käsittelyn seuraamista tärkeinä. Toisaalta 21 prosenttia vantaalaisista oli sitä mieltä, että kaupankäynti verkossa on täysin yhdentekevää kuntalaiselle. 12 prosenttia piti tutkimuksiin ja kyselyihin osallistumista täysin yhdentekevänä. 11 prosenttia piti kaupungin tilojen varaamista täysin yhdentekevänä. Samoin 10 prosenttia piti äänestämistä kansanäänestyksissä ja vaaleissa täysin yhdentekevänä sähköisenä asiointipalveluna kuntalaisen kannalta. Naiset pitivät sähköisiä kirjastopalveluita, palautteen antamista viranomaiselle ja tutkimuksiin ja kyselyihin vastaamista tärkeämpinä kuin miehet. Iäkkäiden vastaukset poikkesivat muista kaikissa muissa kohdissa paitsi tutkimuksiin ja kyselyihin vastaamisessa: he pitivät kaikkia muita kohtia yhdentekevämpinä kuin muut vantaalaiset. Koulutetut pitivät sähköistä hakemusta ja palvelumaksujen maksamista muita tärkeämpinä.

17 10 Taulukko 5. Kuinka Vantaan kaupungin pitäisi panostaa sähköisten palveluiden kehittämiseen? Paljon Jonkin Vähän Ei Eos Lkm verran lainkaan % % % % % Terveyspalvelujen ajanvaraus Palvelumaksut Sähköinen lasku Asumisilmoitukset Käsittelyn seuraaminen Kurssi- ja tapahtumailmoittautuminen Itsehoito-ohjeet Laboratoriotulospalvelu Avustushakemukset Äänestykset Rakentamishakemukset Päätöksestä tiedottaminen Koulunkäyntihakemukset Vanhustenhoidon hakemukset Kaavoitus- ja rakentamisvaikuttaminen Tilavaraukset Noin 75 prosenttia vantaalaisista kannatti sitä, että Vantaa panostaisi voimavaroja terveyspalveluiden ajanvaraukseen, palvelumaksujen verkkomaksamiseen sekä sähköiseen laskuun. Yli puolet vantaalaisista oli valmis kannattamaan sitä, että Vantaa suuntaisi ainakin hieman voimavaroja jokaiseen kysyttyyn verkkopalveluun. Toisaalta 16 prosenttia vantaalaisista ei olisi sijoittanut lainkaan Vantaan kaupungin voimavaroja äänestämiseen kansanäänestyksissä sekä vaaleissa ja 11 prosenttia ei olisi sijoittanut lainkaan voimavaroja itsehoito-ohjeiden antamiseen Internetissä. Naiset olivat miehiä valmiimpia suuntaamaan kaupungin resursseja kursseille ja tapahtumiin ilmoittautumisen kehittämiseen. Miehet taas olivat naisia valmiimpia sijoittamaan kaupungin resursseja kaavoitukseen ja rakentamiseen vaikuttamiseen. Iäkkäät olivat muita vastahakoisempia panostamaan kaupungin resursseja terveyspalveluiden ajanvaraukseen, kursseille ja tapahtumiin ilmoittautumiseen, päätöksen antamiseen sähköisen tunnisteen käyttäjille, palvelumaksujen maksamiseen sekä sähköiseen laskuun. 4.3 Vantaan sivujen käyttö Noin kaksi kolmesta vantaalaisesta Internet-käyttäjistä on käynyt viimeisen vuoden aikana Vantaan sivuilla. Tyypillisin Vantaan sivuilla kävijä on vuotias, koulutettu nainen. Tavallisin syy Vantaa sivuilla käymiseen oli tietojen hakeminen joko Vantaan palveluista, erilaisista tapahtumista Vantaalla tai Vantaan kaupungista yleisesti. Suosituimmat sähköiset palvelut olivat kirjastopalvelut, paperisten hakemusten tulostaminen ja lähettäminen sekä kaupungin työpaikkahaku. Kuva 6. Onko käynyt Vantaan kaupungin Internet-sivuilla viimeisen vuoden aikana? % Ei ole käynyt On käynyt, kerran tai pari On käynyt, noin kerran kuukaudessa On käynyt, viikoittain tai useammin

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN Opinnäytetyö Jemina Saarinen Toukokuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SAARINEN,

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään

Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Förord... 2 Eessõna... 3 1. Johdanto... 4 2. Selvityksen tavoitteet... 5 2.1 Kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot