Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7"

Transkriptio

1 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta Siv.ltk t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hoitopäivän pituus Päivähoitoa iäriestetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähordossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksorsesfi enintään 10 tuntia vuorokaudessa, 'a osapäivähordossa 5 tuntia. (Asetus lasten päivähoidosta /239). Yl 10 tuntia kestävä hoitopäivä luetaan vähintään kahdeksi hoitopäiväksi. Hoitopäivän pituus määräytyy huoltajan tai huoltajien työaikojen mukaan. Perhe valitsee lapselleen joko osapäivähoidon tai kokopäivähoidon. Toimintakauden aikana muutos voidaan tehdä, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta. Kunta voi suositella lapsen hoitopäivän pituuden ja hoitopäivien määrän tilanteissa, joissa hoidontarve eijohdu vanhemman työssäolosta tai opiskelusta. Tällöin kokopäivähoiio on enintään klo ja osapäivähoito klo enintään 10 päivää kuukaudessa tai ellei erityisistä syistä muuta sovita. Hoitopäivien määrä Perhe määrittelee lapsen kuukausittaisen hoitopäivien määrän. Toimintakauden aikana hoitopäivien määrän voi muuttaa, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta. Normaali vuosiloma, koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma tai muu poissaolo (esim. omaehtoinen palkaton vapaa) työstä ei vaikuta alentavasti hoitopäivien määrään eikä päivähoitomaksuun. Muutoksen perusteena voí olla esim. lomautus. Muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Valintamahdollisuudet ovat enintään 5 hoitopäivää/kk enintään 1 0 hoitopäivää/kk enintään 15 hoitopäivää/kk tai 16 hpv -> Hoitopäivien ja hoitoaikojen varaus Perhe ilmoittaa kirjallisesti hoitopaikkaan hoidonvarauslistalla lapsen hoidontarpeen kunnan käytännön mukaan. Hoidonvarauslistoja saa hoitopaikasta tai voi tulostaa kunnan kotisívuilta. Lapsen sairastuminen ei siirrä varauksia. Vuorohoito Lapselle voidaan tarjota päivähoidon lisäksi vuorohoitoa kunnan linjausten mukaisesti. Hoitoajan pituus määräytyy huoltajan tai huoltajien työaikojen mukaan. Yli 10 tuntia kestävä yhtämittainen hoitoaika luetaan vähintään kahdeksi hoitopäiväksi. Pöytákirj antarkastajien nimikìrjaimet Lautaku nta P,C f Hallitus Va ltu u sto

2 Päivähoitomaksu Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 283 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Osapäivähoito on enintään 5 tuntia ja hoitomaksu on 60 o/o kokopäivähoidon maksusta. Mikäli 5 tuntia ylittyy satunnaisesti, peritään tällaisesta päivästä kuukausimaksun lisäksi tilapäishoidon maksu 1 0,00 euroa/päivä. M käli kuukauden sovitut hoitopäivät ylittyvät, ylittäviltä hoitopäiviltä peritään lisäksi tilapäishoidon maksu. Tílapäisen hoidon maksut ovat 10,00 euroa lpäivä (enintään 5 tuntia) ja 18 euroa/päivä (5-10 tuntia). Päivähoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Perheelle lähetetään kuukausittain yksi lasku. Maksamattoman laskun perimisen hoitaa perintätoimisto. Hirvensalmen ja Mäntyharjun kunnissa maksamattomista laskuista lähetetään yksi muistutus, jonka jäl keen edelleen suorittamatta olevat maksut lähetetään perittäväksi perintätoimiston kautta. Päivähoitomaksu peritään enintään 11 kuukaudelta/toimintakausi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien. Laki sosiaali- ja terueydenhuollon asiakasmaksursfa annetun lain muuttamrsesfa on vahvistettu Laki tuli voimaan lndeksitarkistuksista on annettu sosiaati- ja terueysministeriön ilmoitus Lasten päivähoidon asiakasmaksut muuttuvat alkaen. tndeksikorotus astuu voimaan Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistuloraian ylittävästä kuukausitulosfa. Perheen kokona otetaan huomioon yhteista- /oudessa avioliitossa tai avioliitonomarsrssa olosuhteissa elävät henkitöt seka kaii<ki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien ataikäiset tapset. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on päivähordossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja tapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neliäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä taskeffaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. Ylin päivähoidon kuukausimaksu on 283 euroa ja atin perittävä maksu on 25 euroa. Saman perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Kusfakin seuraavasta /apsesfa määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksga, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista ko,kopaivähoidon maksua. Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei itmoita perheen tutoja.

3 Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa kuukaudessa Korkein maksuprosentti 11,5 9,4 Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle <3812e I 6tt ã - 7,9 <5559e 7,9 <5692e ,9 <5824e Laskuohje: (bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = hoitomaksu Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tuloraiaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä tapsesta. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (62Anggï) mukainen maksuton esr'opeíus. ( /1292t Jos /apsen päivähoito alkaa tai loppuu kesken katenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua arhaisempana. Larssa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksun korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksitehdään asiakaskohtaiset päätökset. Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot Perheen tulee toimittaa kunnasta saatava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta. Jos tuloselvitys jaltai liitteet on toimittamatta, kunta perii korkeimman maksun. Toimitetun tuloselvityksén jälkeen uusi päätös astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Jos maksupäätös on perustunut asiakkaan antamíin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Päätettäessä /asfen päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa aviotiitossa tai avioliitonomaisrssa o/osuhferssa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosfa vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa yahyrstetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niilá prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan pääfoksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Metsätulona otetaan huomioon varojen aruostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/ S:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alatta. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenftia ia metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikälitilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdottisuuden nettoraha-aruo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätuton ja hakkuumahdottisuuden nettoraha-aruon erotuksen suuruinen. ( /1 21 7l

4 Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun tain (570/2007) mukaista etuufta, kansaneläkelain (568/20071 mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumrs/rsá ä, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakoruausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksrsfat'a kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2OO5t mukaista yttäpitokorvausta, jul_ krsesfa työvoimapalvelusta annetun lain (1295/200Ð mukaista yttäpitokoruausta, opintoien iohdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten koruauksia eikä lasten kotihoidon tukea. ( /5gs) Tuloien vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiattisista perhesuhteista iohtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräaiaksitai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki,). Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksijoko todetfavrssa olevien tai aruioitujen tulojen perusteella. (Laki sosiaati- ja terueydenhuotton asrakasmaksursfa n34, 10 a g ( /1134t ) Tulojen muuttuminen ja päivähoitomaksun tarkistaminen Perheen on ilmoitettava tuloissa tapahtuvat muutokset. Päivähoitomaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti vähintään 2 kk:n ajaksi, maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökseupäätökset m u uttuvat. Tilapäinen hoito Kunta voi tarjota perheille tilapäistä päivähoitoa joko osa- tai kokopäíväisenä mikäli on tilaa. Kyseessä ei ole avoin varhaiskasvatustoiminta. Tällöin perheillä ei ole tarvetta jatkuvaan kunnalliseen lasten päivähoitoon. Perheelle tehdään sijoituspäätös. Lasten kotihoidontuki päättyy. Tilapäisen hoidon maksut ovat 10,0 euroa/päivä (enintään 5 tuntia) ja 18 euroa/päivä (yli 5 tuntia). Ulkopaikkakuntalaiselta perittävät päivähoitomaksut ovat samat. Parkkihoito Kunta voi tarjota perheille ns. parkkihoitoa joko osa- tai kokopäivähoitona mikäli päivähoidossa on tilaa ja huomioon ottaen perheen ja päivähoídon kokonaistilanteen. parkkihoitopäätös harkinnanvarainen ja siitä päättää varhaiskasvatuksen esimies. lkäraja parkkihoitoon on 3 vuotta. Parkkihoidosta ei tehdä sijoituspäätöstä, eikä se näin ollen uailuta kotihoidontukeen. Parkkihoitoa voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää niin perhepäivähoidossa kuin vuoropäiväkodissakin. Parkkihoidon maksut ovat 10,00 euroa/päivä (enintään 5 tuntía) ja 18 euroa/päivä (yli 5 tuntia). Esiopetuksessa olevan päivähoito Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivetvoilisuusikäisiä (Laki lasten päivähoidosta /36, 2 $) Päivähoitoa järjesfeffäessä tulee huolehtia, että päivähoidossa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua I a $;n mukaiseen esiopetukseen. (Laki lasten päivähoidosta /36, 11 b S e /1290d Päivähoidon

5 maksua alentavana tekiiänä on otettava huomioon myös perusopetustain (628/1ggÐ mukainen maksuton esiopefus. ( ggg/1 2g2l Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta täydentävä yli 5 tunnin päivähoito on kokopäivähoitoa. Enintään 5 tunnin osapäivähoidosta peritään 60o/o kokopäivähoitomaksusta. Oikeus täydentävään päivähoitoon on tilanteissa, joissa molemmat vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat. Koulujen loma-aikoina, kesäkuusta elokuuhun esiopetuksen alkuun peritään kokopäivämaksu, mikäli lapsi tarvitsee yli 5 tunnin kokopäivähoitoa. Mikäli esikoululainen tarvitsee esikoulun vapaapäivinä kokopäivähoitoa ja esikoulupäivinä osapäivähoitoa, hänelle tehdään osapäivähoidon sijoitus ja - maksupäätös. Päivähoitolaskutusten yhteydessä kokopäivien osalta menee kokopäivähoidon maksu. Sama pätee myös muina koulujen loma-aikoina (syys-, joulu- ja hiihtoloma), jos esikoululaisella on kokopäivähoidon tarvetta. Koululaisten aamuhoito Koululaisille voidaan järjestää aamuhoitoa, mikäli hoitopaikoissa on tilaa. Aamuhoidon maksu määräytyy vanhempien tulojen mukaan ja on 30 o/o tulojen mukaisesta päivähoitomaksusta kuitenkin vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen alin perittävä maksu eli 26. Hoitopaikan irtisanominen Päivähoitopaikka tulee irtisanoa hoitopaikkaan kirjallisesti. Sähköpostiviesti katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi. Hoitopaikkaa ei voi sanoa irti taannehtivasti. Poi kkeu kset ku u kausimaksu un Lasten poissaoloista ei pääsääntöisesti maksua hyvitetä eti perhe maksaa kuukausimaksun päivähoitopaikasta, poikkeuksena: Jos lapsi on sairaana kaikki kalenterikuukauden päivät, kuukausi on maksuton Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet määritetystä kuukausimaksusta. Jos lapselle on sovittu enintään 15 pv/kk, ja hän on sairaana niistä I päivää, maksu ei muutu. Jos lapselle on sovittu enintään 10 päiväälkk, ja hän on sairaana niistä 6 päivää, maksu ei muutu. Jos lapselle on sovittu enintään 5 pv/kk ja hän on sairaana niistä 3 päivää, maksu ei muutu. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään tulojen mukainen kuukausimaksu suhteutettuna hoitopäivien lukumäärällä. Jos lapsen hoitopäivä kestää yli 10 tuntia/vrk, hoitomaksu peritään vähintään kahdelta hoitopäivältä. Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (esim. tasausvapaa, vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoídon, hyvitetään se hoitomaksussa. Kuukausimaksu jaetaãn 21 = päivämaksu. Perheen vuosilomien ja muiden vapaapäivien aikana hyvitystä ei suo-

6 riteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvítetä, jos perhe ei käytä varaa maansa ku n nan järjestämää vara hoitopai kkaa. Esimerkki: Perhe 1 on ilmoittanut etukäteen lapsensa hoitopäivät hoidonvarauslistalla. Perhepäivähoitaja pitää tasausvapaan tämän lapsen ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä ja muut perheet järjestävät varahoidon itse. Tässä tapauksessa muille perheille hyvitetään päivämaksu ja perheelle 1 ei. Erityistilanfeissa esim. koko henkilökunnan koulutuspäivien aikana tms. syyn takia, voidaan hyvitys myöntää, jos lapsen hoidontarve on välttämätön ja vanhemmat järjestävät itse hoidon. Kesälomakuukausina kesä-elokuussa ( ) päivähoidon laskutus tapahtuu huoltajien ennakolta varaamien hoitopäivien mukaan. Perheen tulee varata kesäajan hoitopäivät kunnasta tulevalla varauslomakkeella määräaikaan mennessä. Päivämaksun jakajana käytetään 21 eli esim. kokopäivähoidon maksu 283 euroa 21 = 13,48 euroa/hoitopäivä. Nämä perusteet on hyväksytty Hirvensalmen kunnan sivistyslautakunnassa ja otetaan käyttöön

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot