Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

2 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointihavaintojen käsittely Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Vuodelta 2013 toteutumatta jääneet tavoitteet Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 ja kehitysnäkymät Yleiset näkymät Vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallitus Yleishallinto ja kunnan johto Talous- ja hallintokeskus Kehitys- ja kaavoituskeskus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualue Hallinto ja talous Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen Ruokapalvelut Muita havaintoja Sivistysvaliokunta Hallintopalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Muita havaintoja Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta Talous- ja hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Katu- ja viheralueet Vesihuolto Toimitilat Tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa Erityinen arviointikohde Loppusanat Allekirjoitukset Arviointikertomus (19)

3 1. Alkusanat 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kunnan hallintosäännön 80 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee myös arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa. Sipoon valtuusto ei ole asettanut sitovia tavoitteita konsernijohdolle tai kunnan edustajille tytäryhteisöissä. Valtuusto ei ole myöskään asettanut sitovia tavoitteita tytäryhteisöille kunnan talousarviossa, eikä sitovia tavoitteita ole kirjattu konserniohjeeseen. Näin ollen tarkastuslautakunta ei ole voinut ulottaa vuoden 2014 arviointia kuntakonserniin. Lautakunta seuraa konserniohjeiden päivitystyötä. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Sipoon kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: Jäsen Linda Karhinen, puheenjohtaja Pentti Sittnikow, varapuheenjohtaja Hans-Peter Lindgren Vesa Lepistö Päivi Mäkelä-Bengs Henkilökohtainen varajäsen Virpi Karjalainen Maarit Virtanen Johan Isaksson Patrick Lindman Jari Vaahterikko Tarkastuslautakunnan päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan esityksestä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet koko valtuustokaudelle on määritelty vuonna Tarkempi arviointityöohjelma laaditaan vuosittain. Vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa. Lautakunta on työohjelmansa mukaisesti kokouksissaan perehtynyt eri hallintokuntien ajankohtaisiin asioihin kuulemalla kokouksissaan johtavia viranhaltijoita. on seurannut tilintarkastussuunnitelman toteutumista. on laatinut vuosittaisen arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle vuodelta Arviointi on perustunut vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin sekä viranhaltijoille esitettyihin kyselyihin. on päättänyt nostaa valtionavustuksen hakematta jättämisen erityiseksi arviointikohteeksi, jonka arviointi on esitetty tämän arviointikertomuksen kohdassa 5. Lisäksi on selvitetty terveysaseman vaihtamismahdollisuuden vaikutuksia, hoitojonojen tilannetta sekä kansalaisopistoon liittyvää toimintaa. Näihin liittyvä lautakunnan arviointi on esitetty kohdissa ja Arviointikertomus (19)

4 1.3 Tilintarkastus Sipoon kunnanvaltuusto on valinnut tilintarkastajaksi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten PwC Julkistarkastus Oy:n vastuunalaisen tilintarkastajana JHTT, KHT Outi Koskinen. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 tilintarkastuksesta kaksi kirjallista raporttia. Nämä raportit on lisäksi toimitettu kunnanjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle ja kunnankamreerille. edellyttää, että raporteissa esitetyt havainnot ja suositukset johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. 2. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointihavaintojen käsittely 2.1 Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Kunnanhallituksen vastine vuoden 2013 arviointikertomukseen valmistui valtuuston edellyttämässä ajassa. Vastineen sisältö on käsitelty tarkastuslautakunnassa. Lautakunta kiittää tulosyksikköjä, jotka ovat sisäistäneet sitovien tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden käytön oman toiminnan kehitystyökaluina. Lautakunta kiinnitti kuitenkin huomiota, että joissakin tulosyksiköissä sitovien tavoitteiden ja mittareiden käytettävyyttä voidaan parantaa entisestään. Todettakoon myös, että erityiseen arviointikohteeseen annettu vastine ei kaikilta osin vastannut tarkastuslautakunnan näkemystä hyvästä hallintatavasta. haluaa edelleen kiinnittää huomiota valiokuntatyöskentelyyn erityisesti pöytäkirjamerkintöjen osalta. Lautakunta suosittelee, että valiokunnat jatkossa aktiivisesti käyvät läpi mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta tavoitteet toteutuvat. Valiokuntien tehtäviin kuuluu seurata ja valvoa toimintakauden aikana, että tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteiden toteutumiseksi myös ryhdytään. 2.2 Vuodelta 2013 toteutumatta jääneet tavoitteet Vuoden 2013 sitovista tavoitteista toteutumatta jäi kahdeksan tavoitetta. Toteutumatta jääneet tavoitteet eivät sellaisinaan siirry automaattisesti seuraavan vuoden sitoviksi tavoitteiksi. Talousarvion laatimisen yhteydessä olisi kuitenkin suotavaa käydä läpi edelliseltä vuodelta toteutumatta jääneet tavoitteet sekä tarvittaessa nostaa ne talousarvion kautta uudelleen valtuuston käsittelyyn. Seuraavassa on esitetty vuoden 2013 toteutumatta jääneiden tavoitteiden nykytila. Tasapainoinen talous / Yleishallinto ja kunnan johto Tavoite on mukana myös vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa kattilankansiperiaatteen kautta. Tavoite on toteutunut Kunnan omistajapolitiikan ja omistajastrategian selkeyttäminen / Talous- ja hallintokeskus Tavoitetta on määrätietoisesti viety eteenpäin. On kerätty perustietoja kaikista kunnan tytär- ja vaikutusvaltayhteisöistä. Tarkoitus on vuoden 2015 aikana pitää kaikille kunnan valitsemille edustajille yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi muun muassa edustajien tehtävät ja velvollisuudet sekä raportointi kunnalle. Hyvä vastaanotto hankkeen ja Mikrosysteemihankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen / Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoite osoittautui mahdottomaksi eikä ole sen vuoksi viety vuoden 2014 talousarvioon. Lisää tästä aiheesta kohdassa Arviointikertomus (19)

5 Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen Sipoon kunnassa / Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoite on toteutunut vuoden 2014 aikana. Nuorten aikuisten työpaja Levari aloitti toimintansa lokakuussa 2014 toimintakeskus Risteykseen integroituna. Se tarjoaa nuorille aikuisille ohjausta, vertaistukea, yhdessä tekemistä, työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa sekä mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen. Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus / Rakennusvalvonta Tavoite on mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Tavoite on toteutunut. Asiakaslähtöisyys / Rakennusvalvonta Rakennusvalvontayksikön mukaan tavoite oli toteutunut, eikä tavoite ole enää mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Ajantasaiset ja selkeät ympäristönsuojelumääräykset / Ympäristönsuojelu Tavoite on mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Tavoite ei ole edelleenkään toteutunut. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen / Vesihuolto Valtuusto on hyväksynyt päivitetyn kehittämissuunnitelman 2014, joten tavoite on toteutunut. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 ja kehitysnäkymät 3.1 Yleiset näkymät Vuoden 2014 tilikauden tulos oli negatiivinen, -2,5 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeenkin vuodelta 2014 alijäämää kertyi lähes 1,3 miljoonaa euroa. Kunnan isoimpia haasteita on jo vuosien ajan ollut kustannusnousun hillitseminen. Vuonna 2014 toimintakulujen kasvu vuoteen 2013 verrattuna oli kuitenkin edellisvuotta huomattavasti pienempi (0,3 prosenttia vuonna 2014 ja 5,4 prosenttia vuonna 2013). Lautakunta toteaa, että operaatio Kattilankansi on pystynyt hidastamaan kunnan kulujen kasvua. Vuonna 2014 kustannuskehitys jopa alitti yleisen inflaatiokehityksen tason (1,0 prosenttia). Lautakunta kiittää kunnan toimia toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi. On selvää, että tämä ei ole voinut olla helppoa viedä läpi. Kunnan johto on osoittanut hyvää johtajuutta ja henkilökunta on aktiivisesti osallistunut toiminnan tehostamiseen ja sitoutunut tiukkoihin taloudellisiin tavoitteisiin, mistä heille suuri kiitos. Elämme edelleen taloudellisesti haasteellisia aikoja ja kunnan tilinpäätös on alijäämäinen jo toisena peräkkäisenä vuotena. Lautakunta on kuitenkin luottavainen operaatio Induktiolieden vaikutuksiin, että hyvä kehityssuunta jatkuu myös vuonna 2015 emmekä vajoa kriisikunnaksi. Arviointikertomus (19)

6 Asukkaat euroa Sipoon kunta Kaavio 1 Sipoon kunnan vuosittaisen toimintakulujen ja asukasmäärien muutokset ,0 8,0 7,9 7,0 6,0 6,1 5,4 5,0 4,0 Toimintakulujen muutos Asukasmäärän muutos 3,0 2,0 1,0 0,0 2,4 1,2 1,5 1,2 0,9 0,7 0, Kaavio 2 Sipoon kunnan väestömäärä sekä henkilöstö- ja ostopalvelukulut yhteensä Asukasmäärä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Arviointikertomus (19)

7 3.2 Vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelmaosassa toteutuneet kulut sisältäen sisäiset erät olivat 137,3 milj. euroa (edellisenä vuonna 135,7 milj. euroa), tuotot 42,5 milj. euroa (ed. vuonna 41,8 milj. euroa) ja toimintakate -94,7 milj. euroa (ed. vuonna -93,9 milj. euroa). Kokonaisuutena toimintakate oli 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä kuluina. Vuosikatteeksi muodostui 6,6 milj. euroa, joka on 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikate ei kata poistoja, jotka olivat 9,1 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan vuodelle 2014 asetettu sitova taloudellinen tavoite toteutui. Tavoitteeksi oli asetettu rahoitustuottojen ja -kulujen nettomääräraha, joka alittui 0,2 milj. euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettotasolla. Sitovia osastokohtaisia nettomäärärahoja ei ylitetty. Kaikkien osastojen yhteenlasketut muutetun talousarvion mukaiset nettomäärärahat, 97,7 milj. euroa alittuivat 3 milj. eurolla. Investointiosan toteutuneet menot olivat 11,8 milj. euroa (ed. vuonna 18,1 milj. euroa), tulot 3,3 milj. euroa (ed. vuonna 6,0 milj. euroa) ja nettomenot 8,4 milj. euroa (ed. vuonna 12,1 milj. euroa). Nettoinvestointimenot alittivat 5,7 milj. eurolla talousarvion, joka oli 13,7 milj. euroa. Investointiosan valtuustoon nähden sitova nettomäärärahatavoite on ylittynyt kiinteän omaisuuden osalta -1,2 milj. euroa. Kunnanvaltuusto on tilikauden päättymisen jälkeen hyväksynyt edellä mainitun investointiosan ylityksen. Rahoitusosan sitova taloudellinen tavoite toteutui. Tavoitteeksi oli asetettu lainakannan muutos. Talousarviossa oli arvioitu lainakannan muutokseksi lisäystä 0,2 milj. euroa ja lainakannan vähennys oli 9,3 milj. euroa. toteaa huojentuneena, että talousseuranta on kehittynyt ja käyttötalouden talousarviomuutos käsiteltiin lain edellyttämällä tavalla. Lautakunta korostaa, että vastaava käsittely edellytetään myös investointiosan talousarviomuutosten kohdalla. 4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014 Seuraavassa on esitetty vuoden 2014 valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kokonaisuudessaan. Arvioinnissa on käytetty seuraavia värikoodeja: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Kaavio 3 Sipoon kunnan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014 (tavoitteiden lukumäärä) Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Arviointikertomus (19)

8 painottaa edelleen, että tavoitteiden ja mittareiden tulisi olla paremmin valmisteltuja ja yksityiskohtaisemmin käsiteltyjä jo valiokunnissa. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden tulisi olla selkeässä yksiselitteisessä suhteessa toisiinsa nähden. Toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niiden avulla saavutetaan sitova tavoite. Mittarit tulee asettaa niin, että ne selkeästi todentavat miten kattavasti sitova tavoite on saavutettu. Lisäksi mittarin tulos tulee olla yksiselitteisesti tulkittavissa. Hyvä mittari myös antaa ennakoivaa tietoa tavoitteen saavuttamisesta toimenpiteiden aikana. Tätä ennakoivaa mittaustietoa voidaan hyödyntää toimenpiteiden kohdentamisessa. Sitoviksi tavoitteiksi ei pidä asettaa sellaista toimintaa, jota automaattisesti edellytetään toiminnan ja hyvän hallinnon näkökulmasta. on huomannut, että edellisessä arviointikertomuksessa esitetystä suosituksesta huolimatta sitovien tavoitteiden käsittelyä koskevat merkinnät puuttuvat edelleen valiokuntien ja jaostojen pöytäkirjoista. Lautakunta viittaa vuoden 2013 arviointikertomukseen ja suosittelee valiokuntien ja jaostojen puheenjohtajia kiinnittämään tähän huomiota. 4.1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen toimialalle oli asetettu 12 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Yleishallinto ja kunnan johto Tulosyksikölle oli asetettu kolme kunnanvaltuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. Talouden kattilankansiperiaate, sekä talousarviokurin että sopeutusohjelman osalta Jatkuva parantaminen Talous- ja hallintokeskus Yksikölle oli asetettu kolme valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Asiakaspalauteprosessin kehittäminen Johdon mittariston käyttöönottaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Tarkoitus oli asettaa selkeät, mittaristoon liittyvät talousarviotavoitteet ja mittarina oli vuoden 2015 talousarvio. Mittaristo oli kuitenkin käytössä vasta helmikuun 2015 kuukausiraportoinnin yhteydessä, jolloin tavoite ei toteutunut. Arviointikertomus (19)

9 IT-palvelujen hallinnan parantaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Tavoitteen mittarina oli 'sisäiset sopimukset käytössä'. Sisäisiä IT - sopimuksia ei kuitenkaan ole otettu käyttöön. Hallinnan parantamiseksi on kyllä tehty hyvää työtä, mutta se ei vastaa tavoitteelle asetettua toimenpidettä eikä mittaria. Näin ollen lautakunta katsoo, että tavoite ei ole toteutunut. Tavoite olisi tilikauden aikana voitu muuttaa valtuuston päätöksellä Kehitys- ja kaavoituskeskus Yksikölle oli asetettu kuusi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Tehokas tiedottaminen elokuussa 2014 tapahtuvista suurista joukkoliikennemuutoksista Osittain toteutunut Nikkilän Kulttuurikäytäväprojektiin osallistuminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Mittarina oli tulosten hyödyntäminen Nikkilän kehityskuvan päivittämisessä. Harava-kyselyn tulokset on kyllä analysoitu, mutta Nikkilän kehityskuvaa ei vielä päivitetty vuonna Elinkeino -ohjelman laatiminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Tavoite on sinänsä toteutunut, koska ohjelma on laadittu ja kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Todettakoon kuitenkin, että mittarina on 'ohjelma hyväksytty valtuustossa', joten ohjelma olisi tullut hyväksyä valtuustossa. Sitova tavoite voidaan muuttaa ainoastaan valtuuston päätöksellä. Lautakunta suosittelee, että ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Maapoliittisten pelisääntöjen selkeyttäminen Tavoite ei ole toteutunut, koska maapoliittista ohjelmaa ei ole vielä päivitetty. Kunnan kasvun kannalta tärkeiden alueiden yleiskaavoittaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnosta ei saatu nähtäville vuoden 2014 aikana. Jokilaakson asemakaavaa ei hyväksytty vuoden 2014 aikana. Nikkilän kehityskuvaa ei päivitetty vuoden 2014 aikana. Lautakunta toteaa huolestuneena, että kaavoitustyö ei ole edennyt toivotulla tavalla. Uusien alueiden kaavoitus on jäänyt murto-osaksi (1,5 ha) talousarvion määrätavoitteesta (110 ha). Kaavoituksen osalta jäätiin itse asiassa kaikista talousarvion määrätavoitteista, eli myös asemakaavamuutosten, kyläosakaavojen ja strategisten osayleiskaavojen osalta. Ei pystytty arvioimaan Matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Mittarina tavoitteelle on asetettu 'lisääntyneet matkailumäärät sekä Sipoon tunnettuus'. Ei ole kuitenkaan pystytty selvittämään, ovatko matkailumäärät lisääntyneet ja Sipoo tullut tunnetuksi matkailukohteena. Arviointikertomus (19)

10 4.2 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialalle oli asetettu 15 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: 2 13 Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualue Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualueelle ei ole asetettu sitovia tavoitteita Hallinto ja talous Hallinto ja talous tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat molemmat toteutuneet. Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu viisi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Asiakasohjauksen tarkentaminen perhepalvelukeskuksessa Asiakaslähtöisyyden lisääminen Kouluterveydenhoidon kehittäminen Osittain toteutunut Perhehoidon kehittäminen Perhehoitajista koostuva kehittämistyöryhmä on perustettu ja sitä tullaan vielä laajentamaan. Ryhmä kokoontui kerran vuoden 2014 aikana, kun tavoitteena on neljä kokoontumiskertaa vuodessa. Esikoululaisten koulutarkastusten kehittäminen Esikoululaisten koulutarkastusten siirtyminen neuvolasta kouluterveydenhoitoon on käynnistynyt, mutta tarkastuksia on tehty vasta joitakin yksittäisiä. Neuvolatarkastukset ja koululaisten terveystarkastuksista on määrätty laissa. Tiedot näistä kerätään hoitoilmoitusrekisteriin. Lautakunta toteaa, että näiden lakisääteisten tarkastusten toteuman tilastotietoa voidaan hyvin hyödyntää oman toiminnan seurannassa. Arviointikertomus (19)

11 4.2.4 Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. haluaa esittää erityiskiitoksen tulosyksikön henkilöstölle asiakaskeskeisten sitovien tavoitteiden onnistuneesta toteutuksesta. Yksikön sitovien tavoitteiden toteuma oli hyvin kuvattu suhteessa asetettuihin, selkeisiin mittareihin. Moniammatillisen työotteen vahvistaminen ja työnjaon kehittäminen avosairaanhoidon vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakkaiden ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun Yhteisen asiakas- ja omaisraadin perustaminen jokaiseen yksikköön Hoitohenkilökunnan kokonaisvaltaisen yhdessäolon ja osallistumisen lisääminen asukkaiden arjessa ja elämässä Järjestöjen, päiväkeskuksen, Elsie-kahvilan ja Risteyksen välisen yhteistyön vahvistaminen Green Care ideologian vahvistaminen jokaisessa asumisyksikössä Ruokapalvelut Tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet Muita havaintoja Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 26 prosenttia vuonna Syyskuussa 2014 kasvua oli ollut 21 prosenttia. toivoo, että tulosyksikkö selvittää syyt kasvuun ja ne ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka on suunniteltu ehkäisemään nykyinen kehitys. Toimintakertomuksesta puuttui lastensuojelun ikävakioidut kustannustiedot /asukas vuoden 2014 osalta voimaan tullut uudistettu sosiaalihuoltolaki velvoittaa entistä enemmän tarjoamaan asiakkaille kohdennettuja palveluita yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Vapaus valita terveysasema Oppilaiden ohjaaminen terveellisten ruokavalintojen tekemiseen kouluruokailussa Ruokaraatien perustaminen jokaisen koulun keskuskeittiön yhteyteen EU:n potilasdirektiivin implementointi on antanut suomalaisille vuoden 2014 alusta mahdollisuuden itse valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Sipoossa tämä nähtiin mahdollisuutena markkinoida laadukkaita terveyspalveluitamme etenkin naapurikuntien asukkaille ja vaihtomahdollisuudesta ilmoitettiin muutamissa lehdissä. Tietoa levitettiin myös suorien kyselyiden avulla. Sipoon terveyspalvelut ovat tähän mennessä valinneet 508 ulkokuntalaista. Heistä 253 ovat helsinkiläisiä, 72 tuli Vantaalta, 64 Pornaisista, 43 Porvoosta, 26 Keravalta sekä 11 Järvenpäästä. Viimeiset yksittäiset valitsijat edustavat eri kuntia ympäri maata. Mainittakoon myös, että 27 sipoolaista päättivät valita toisen terveysaseman kuin Sipoon. Lautakunta tiedusteli ylilääkäri Anders Mickokselta, miten tämä valinnanvapaus on vaikuttanut Sipoon kunnan terveyskeskuksen toimintaan ja miten terveysaseman vaihtamista on seurattu. Hänen mukaansa ulkokuntalaisten siirtyminen Sipoon ter- Arviointikertomus (19)

12 veyspalveluiden vastuulle on omalta osaltaan myötävaikuttanut ajanvarausjonojen pitenemiseen, mutta jonotilanteeseen on myös muita vähintään yhtä merkittäviä syitä. Hoitonsa Sipooseen siirtäneiden määrää seurattiin vuoden 2014 alussa noin kuukauden välein. Sen jälkeen seurantaa on harvennettu hieman. Myös ulkokuntalaisten käyntimääriä tarkasteltiin tilastoista muutaman kerran vuoden 2014 aikana. Tilastotietojen perusteella vaikuttaa siltä, että ulkokuntalaiset käyttävät palveluita keskimäärin suurin piirtein yhtä usein kuin sipoolaiset. Yksilöllisiä vaihteluja esiintyy luonnollisesti runsaasti. Sipoon terveysasemien käyttäjien asiakaspalautteita ei ole kerätty vuoden 2014 aikana. toivoo, että asiaa edelleen seurataan säännöllisesti. Hoitojonojen tilanne Sipoon kunta lähti nelisen vuotta sitten mukaan Hyvään vastaanotto -hankkeeseen, jonka puitteessa valmennettiin terveyskeskustiimejä löytämään uusia toimintatapoja etenkin kasvavien hoitojonojen kutistamiseen. Hanke oli Sipoossa erittäin onnistunut. Yksi vuoden 2013 sitovista tavoitteista oli näin ollen 'Hyvä vastaanotto -hankkeen ja Mikrosysteemi-hankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen: mittarina T3-ajat (kolmas vapaa aika); 7vrk, suun terveydenhuolto; 14 vrk ja sosiaalityöntekijä sekä toimeentulotukipäätös; 7 vrk. Tavoite ei toteutunut 2013 eikä sitä nostettu vuoden 2014 sitovaksi tavoitteeksi. Lautakunnan mielestä tavoite oli kuitenkin tärkeä ja hanke osoitti, että uusia toimintatapoja on mahdollista löytää. Tämän perusteella pyysimme ylilääkäri Anders Mickokselta selvitystä siitä, miksi tavoitetta ei ole viety eteenpäin vuonna Kysyimme myös miltä mittarina olleet jonotusajat näyttivät vuoden 2014 osalta. Hänen mukaansa tavoitteen toteuttaminen osoittautui mahdottomaksi vuonna 2013, eikä sitä siksi otettu sitovaksi tavoitteeksi vuodelle T3-ajat olivat kasvaneet hitaasti koko vuoden 2013 ja kasvoivat edelleen vuoden 2014 aikana. Tähän jonojen jatkuvaan hitaaseen kasvuun on ollut mm. seuraavat syyt: neuvola-asetuksen noudattamiseksi jouduttiin vahvistamaan kouluterveydenhuollon lääkäriresurssia (siirto vastaanotolta) syksystä 2013 akuutti- ja kuntoutusosaston tehostunut toiminta (hoitoajat lyhentyneet ja potilaskierto nopeutunut) vaati lääkäriresurssin vahvistamista ensin 1 päivällä viikossa syksyllä 2013 ja 1 päivällä lisää syksyllä 2014 Sipoon hoitopaikaksi valinneet ulkokuntalaiset aiheuttivat vuoden 2014 aikana 2,5 %:n lisäyksen hoidettavan väestön määrässä tiukempi budjetti vähensi sijaisrahoja jo 2013, ja poisti lomasijaisrahat käytännössä kokonaan vuonna Operaatio Kattilankansi tiukensi edelleen sijaiskäytäntöjä aikaisemmin oli mahdollista käyttää paikallista jononpurkusopimusta (oman henkilökunnan iltatyötä erilliskorvauksella), mutta kattilankannen myötä tämä mahdollisuus poistui taloudellisesti haasteelliset ajat ovat ajaneet väestöä julkisten palveluiden piiriin, mikä on lisännyt kysyntää ja pidentänyt jonoja. Vuoden 2014 aikana sekä avosairaanhoidon kiireettömien lääkäriaikojen että suun terveydenhuollon hammaslääkäriaikojen ajanvarausjono T3- lukuina mitattuna vaihteli pääosin kolmen ja neljän viikon välillä. Syyskuussa 2014 suun terveydenhuollon jono kasvoi nopeammin uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton ja yhden hammaslääkärin vajeen takia. Avosairaanhoidon puolella jonot kasvoivat marras-joulukuussa 2014 nopeasti muutaman lääkärin sairausloman ja yhden lääkärin irtisanoutumisen vuoksi. Näistä syistä ja osittain joululomienkin vaikutuksesta jonot käväisivät vuodenvaihteessa jopa kuudessa viikossa. Ylilääkäri korostaa, että jonotilanne koskee vain kiireettömiä lääkäri- ja hammaslääkäriaikoja, eivätkä mainitut T3-ajat siksi kuvasta hoidon saatavuutta kokonaisuutena. Kiireellisissä tilanteissa päivystysajan saa edelleen samana päivänä (sekä lääkärille että hammaslääkärille). Myös ns. puolikiireellisissä tilanteissa hoito järjestetään tilanteen vaatimalla kiireellisyydellä, esim. antamalla päivystysaika, hoitamalla asia puhelimitse tai antamalla aika hoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle. Monissa tapauksissa suositellaan muutenkin nykyään mieluummin aikaa hoitajalle, joka sitten tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Hoitajalle tai suuhygienistille kiireettömän ajan saa viikon sisällä. Ylilääkäri Anders Mickoksen mukaan lääkäri- ja hammaslääkärijonoja pyritään lyhentämään useammalla keinolla. Työskentelyprosesseja kehitetään jatkuvasti sujuvammiksi ja aikaa säästävämmiksi. Työnjakoa muuttamalla pystytään siirtämään osa käynneistä lääkäreiltä hoitajille ja fysioterapeuteille sekä vastaavasti hammaslääkäreiltä suuhygienisteille. Tarkastuskäyntien tarvetta yritetään vähentää kannustamalla asiakkaita omahoitoon. Arviointikertomus (19)

13 Osana induktioliesihanketta suunnitellaan myös uusia sähköisiä ratkaisuja työtä tehostamaan. Vuoden 2015 puolella jonoja on saatu hieman lyhennettyä mutta näyttää siltä että jonojen nopea lyhentäminen ei ole tämänhetkisillä resursseilla mahdollista. Lautakunta toivoo, että jatketaan työtä keinojen löytämistä hoitojonojen kutistamiseksi. Digitalisaatio tuo varmasti ajan mittaan uusia apukeinoja. Lautakunta suosittelee, että hoitojonojen lyhentäminen otetaan vuoden 2016 tavoitteeksi, jolloin samalla tulisi ottaa kantaa mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin. Lautakunta jakaa ylilääkärin arvion siitä, että tehokkaasti toimiva akuutti- ja kuntoutusosasto tuo merkittävää säästöä erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Lautakunta korostaa, että erikoissairaanhoidon kustannusten jakaumaa eri diagnoosiryhmien tai asiakasryhmien kesken tulisi seurata ja tämän pohjalta tehdä toimenpiteitä perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulisi saada hallintaan. 4.3 Sivistysvaliokunta Sivistysvaliokunnan toimialalle oli asetettu 18 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Hallintopalvelut Hallintopalveluiden toimialalle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Asiakaslähtöisyys Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden toimialalle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. Asiakaslähtöisyys katsoo, että tavoite on toteutunut mutta toivoo, että mittarissa olisi asetettu osallistujamäärä kynnysarvoksi Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden toimialalle oli asetettu 3 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Toiminnan tehokkuus Osa analyyseista sekä muutosten tekeminen oli vielä kesken vuoden 2014 lopussa. Toiminnan tehokkuus Koko kylä kasvattaa Palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen Osittain toteutunut Asiakaslähtöisyys Arviointikertomus (19)

14 Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Mittarina oli sähköisten oppimateriaalien käytön seuranta Webmie-seurannan ja ohjelmien lokitietojen kautta. Webmieseurantaa ei ole otettu käyttöön. Vaikka on kehitetty korvaava seurantatyökalu, sitovan tavoitteen mittaria voidaan muuttaa ainoastaan valtuuston päätöksellä. Toiminnan tehokkuus ja hyvinvoiva työyhteisö Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Lautakunnan mukaan tavoite on kuitenkin vain toteutunut osittain, koska oppilaiden luvattomat poissaolot eivät ole vähentyneet, eikä henkilökunnalle ole tehty hyvinvointiprofiilia. Koko kylä kasvattaa Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Yhtenä mittarina oleva hyvinvointiprofiili oppilaalle ei kuitenkaan ole täysin toteutunut Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikunta- ja nuorisopalveluiden toimialalle oli asetettu 5 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Toiminnan tehokkuus sekä henkilökunnan osaamisen vahvistaminen Koko kylä kasvattaa sekä kehitys- ja liikuntarajoitteisten nuorten toiminnan kehittäminen Osittain toteutunut Asiakaslähtöisyys sekä etsivän nuorisotyön toiminnan kehittäminen Mittarina oli, että nuorisotyöntekijä tapaa nuoret viikon kuluessa yhteydenotosta. Kaikkia nuoria ei ole onnistuttu tapaamaan viikon kuluessa. Koko kylä kasvattaa sekä oma-aloitteisen liikunnan mahdollisuuksien parantaminen Mittarina oli, että paikallisten yhdistysten kanssa aloitetaan suunnitelmallinen yhteistyö omaaloitteisen liikunnan edistämiseksi. Tätä yhteistyötä ei ole aloitettu. Liikuntatoimen, sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön lisääminen kuntalaisten terveyden ylläpitämiseksi Tavoite ei ole toteutunut, koska toimintasuunnitelmaa ei ole tehty Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden toimialalle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Asiakaslähtöisyys Selvitetään kurssitarjonnan hyödynnettävyyttä toisen asteen opinnoissa Toiminnan tehokkuus Osittain toteutunut Koko kylä kasvattaa Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Lautakunnan mukaan tavoite on osittain toteutunut, sillä suunnitelma (Taidekaava) ei valmistunut vuoden 2014 aikana. Arviointikertomus (19)

15 4.3.6 Muita havaintoja Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan rahoituspohja koostuu valtiolta saadusta perusrahoituksesta (vahvistettuna yksikköhintaan vaikuttaa mm. opetustuntien määrä), mahdollisesta opetus- ja kulttuuriministeriön jakamasta valtionavustuksesta, opiskelijoilta perittävistä kurssimaksuista sekä kunnan omasta rahoituksesta. Lautakunnan mielestä tulisi harkita kansalaisopiston tulojen ja menojen esittämistä talousarviossa ja tilinpäätöksessä omana kustannuspaikkana. Tämä lisäisi avoimuutta ja sitä kautta entistä enemmän kannustaisi oppilasmäärän kasvattamiseen. Toimintakertomuksessa tulisi lautakunnan mielestä myös kertoa kansalaisopiston oppilasyhdistysten toiminnasta ja niiden rahoittamisesta. Vuoden 2014 talousarvion mukaan tavoitteena on löytää asianmukaiset tilat ja toimipisteet Söderkullasta, Nikkilästä ja Talman alueelta. Näin ollen syksystä 2014 kansalaisopiston taideopetus siirrettiin niin kutsuttuun Sikalaan. Muutossa tapahtui kuitenkin viive, ja opetusta ei päästy aloittamaan suunnitellusti. Lisäksi uusissa tiloissa tapahtui myöhemmin uunihuoneessa työtapaturma. Lautakunta pyysi kulttuurijohtaja Anne Laitiselta selvityksen muuton viivästyksestä sekä sattuneesta tapaturmasta. Tapaturman johdosta Sikalaan pyydettiin työsuojeluvaltuutettu sekä palotarkastaja. Palotarkastaja kiinnitti huomiota mm. kiinteistön saavutettavuuteen sekä rakennuslupaan liittyviin kysymyksiin. Myös polttouunien vähimmäissuojaetäisyyksiä on pyydetty selvittämään uuninvalmistajalta. Työsuojeluvaltuutetun huomiot liittyivät mm. uunien käyttöön sekä paloturvallisuuteen. Turvaetäisyydet on sittemmin selvitetty ja luokkaan tehtiin uuneille lukujärjestys niin, että uunit pidetään vuorotellen päällä. Lautakunta toteaa, että tapaturmaan reagoitiin asianmukaisesti, mutta tapahtuma osoittaa sen, kuinka tärkeää on huolehtia siitä, että tilat vastaavat käyttötarkoitustaan. Jos toimintoja siirretään tilasta toiseen, tulisi muutot suunnitella niin, että mahdolliset tilojen käyttötarkoituksien muutokset tulevat tehtyä ja tarvittavat luvat sekä tarkastukset ovat suoritettuina hyvissä ajoin ennen toimintojen alkamista. 4.4 Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta Teknisen valiokunnan, Rakennus- ja ympäristövaliokunnan toimialalle oli asetettu 14 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: 3 11 Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Talous- ja hallinto Yksikölle ei asetettu sitovia tavoitteita Arviointikertomus (19)

16 4.4.2 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan toimialalle oli asetettu kolme valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Ympäristöministeriön rahoittamaan ja johtamaan SADe-ohjelmaan osallistuminen sähköisellä lupaasioinnilla Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus, hankesuunnittelu ja käynnistys Uuden selkeän ja kasvua tukevan rakennusjärjestyksen laatiminen, valmistelu ja työn jatkaminen Tavoite ei ole toteutunut, koska rekrytointiongelmat muuttivat tavoitteen priorisoinnin. korostaa, että tavoitetta ei voida muuttaa virkamiespäätöksellä. Lautakunnan mielestä tavoite olisi pitänyt tuoda uudelleen valtuuston käsittelyyn Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun toimialalle oli asetettu yksi valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite, joka ei toteutunut. Ajantasaiset ja selkeät ympäristönsuojelumääräykset Tavoite ei ole toteutunut, koska uusi lainsäädäntö viivästyi Katu- ja viheralueet Katu- ja viheralueiden toimialalle oli asetettu kolme valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Kustannusten ja toiminnan seurannan kehittäminen vastaamaan kustannustehokkaan toiminnan vaatimuksia. 10 vuoden investointiohjelma. Katurekisterin täydentäminen vastaamaan suunnitelmallisen ja ennakoivan yllä- ja kunnossapidon vaatimuksia Tavoite ei ole toteutunut. Aikataulu on venynyt päällikön poissaolon johdosta. Työ on aloitettu ja se valmistuu syksyllä Vesihuolto Vesihuollon toimialalle oli asetettu kolme valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet. Kustannusten seurantaa kehitetään vastaamaan kustannustehokkaan toiminnan vaatimuksia Vesihuollon johtamisen kehittäminen 10 vuoden investointiohjelma Arviointikertomus (19)

17 4.4.6 Toimitilat Toimitilojen toimialalle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet. Toimitilojen uudet toimintatavat Kustannusten seurannan kehittäminen 10 vuoden investointiohjelma Kiinteistöjen toimenpideohjelman (salkutus) laatiminen ja toimenpiteiden määrittäminen 4.5 Tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa Tuloslaskelmaosaan ei ollut asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita. Investointiosaan oli asetettu yksi ja rahoitusosaan kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet Investointiohjelman mukaisten kohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen Lainamäärä Laina asukasta kohden on alle euroa per Erityinen arviointikohde Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävän valtionavustuksen hakematta jättäminen Syksyllä 2014 kävi ilmi, että Sipoon kunta on jättänyt hakematta Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävää valtionavustusta. päätti selvittää yhdessä kunnan tilintarkastajan kanssa onko tästä aiheutunut kunnalle taloudellista vahinkoa. Tausta Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti joulukuussa 2013 haettavaksi avustukset sisäilma- ja kosteusvaurioita sisältävien oppilaitosten ja päiväkotien korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. Määräraha oli tarkoitettu myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtioneuvoston oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun asetuksen mukaan avustus voidaan myöntää hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja joiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Avustuksen hakuaika päättyi Tarkastuslautakunnan selvitys Lautakunta pyrki selvityksessään saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: kenen vastuulla avustuksen hakeminen on ollut kenellä on muutoin saattanut olla tietoa avustuksesta miksi avustusta ei haettu mikäli avustus olisi haettu, kuinka todennäköistä on, että valtionavustus olisi myönnetty. Vastuu ja tiedonkulku Sipoon kunnan Hallintosäännön perusteella vastuu avustusten hakemisesta voidaan katsoa olevan kunkin hallintoalan päälliköllä. Koulutoimen osalta vastuu voi myös olla opetusjohtajalla, mutta koska kunnassa ei siihen aikaan ollut vakinaista opetusjohtajaa, vastuu voidaan katsoa kuuluvan tässä asiassa ylemmälle johdolle, eli silloiselle sivistysjohtajalle. Käytännössä Nikkilän Sydän -hankkeeseen liittyvissä muissa avustushakemusasioissa ovat Arviointikertomus (19)

18 olleet mukana myös teknisen hallintoalan virkamiehiä. Tietoa mahdollisuudesta hakea avustusta oli tullut kunnan infopisteeseen ja se oli välitetty kunnankamreeri Sture Lindqvistille sekä silloiselle sivistysjohtaja Suvi-Päivi Hiipakalle. Tekninen johtaja Ilari Myllyvirta ei ole ollut tietoinen kyseisestä avustuksesta. Päätös hakematta jättämisestä Sivistysjohtaja on kertonut tarkastuslautakunnalle, että avustuksesta keskusteltiin teknisen muutaman virkamiehen kanssa ja päätettiin olla hakematta avustusta, koska sen saamisen kriteerit eivät täyttyneet, kun asiaa on tiedusteltu. Mitään kirjallista päätöstä tai muuta kirjallista materiaalia ei näistä keskusteluista ole saatavilla. Todennäköisyydestä Avustusta voitiin myöntää hankkeisiin, jotka olisi aloitettu vuonna 2013 tai Nikkilän Sydän - hankkeen projektisuunnittelu lähti siitä, että rakentaminen aloitettaisiin syys- lokakuussa Käytännössä rakennustyöt käynnistettiin marraskuussa Tältä osin hanke olisi täyttänyt avustuksen saamiselle asetetut kriteerit. Hakemukseen tuli asetuksen mukaan liittää rakennusterveysasiantuntijan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta ja tehdyistä tutkimuksista sekä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion merkityksestä rakennuksen käyttäjille. Lautakunnan tietojen mukaan kuntoarvio oli saatavilla ainakin Sipoonjoen koulun osalta. Asiantuntijalausuntoja ei korvattavasta rakennuksesta vielä ollut, mutta lautakunnan arvio on, että niitä olisi hakemusta varten voitu saada. Näin ollen tarkastuslautakunnan arvio on, että hakukriteerit täyttyivät myös tältä osin. Ratkaisevaksi tekijäksi jää näin ollen se, olisiko Nikkilän Sydän -hanke voinut valmistua vuoden 2015 aikana. Projektisuunnitelman mukaan hanke on suunniteltu valmistuvan elokuun alussa Lautakunta tiedusteli tekninen johtaja Ilari Myllyvirralta sekä rakennuttajakonsultti Pekka Pussiselta, olisiko tammikuussa 2014 ollut mahdollista esittää suunnitelma, jonka mukaan hanke valmistuisi vuoden 2015 aikana. Teknisen johtajan mukaan rakentamista olisi voitu vauhdittaa maksimissaan kahdella kuukaudella. Hänen näkemyksen mukaan ei olisi voitu laatia sellaista suunnitelmaa, jonka mukaan Nikkilän Sydän hanke tulisi valmistumaan vuoden 2015 aikana. Myös rakennuttajakonsultin näkemys on samankaltainen. Hänestä oli selvä asia, että tällä aikataululla ei olisi ollut mahdollista saada hanketta valmistumaan vuoden 2015 aikana. Hänen mukaansa hankesuunnitteluvaihe olisi siinä tapauksessa pitänyt aloittaa ainakin puolta vuotta aiemmin. Hänen laskelmiensa mukaan rakennusajassa olisi voitu vähentää korkeintaan 1-1,5 kuukautta. Siinä vaiheessa, kun avustusmahdollisuus on tullut vastuuhenkilöiden tietoon, nopeuttaminen ei siis näytä enää olleen mahdollista. Mikäli rakennusaikaa ei voitu nopeuttaa, jääkin kysymykseksi, olisiko hankesuunnitteluvaihe voitu aloittaa aikaisemmin? Hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa , eli vasta sen jälkeen, kun avustushakemuksen määräaika oli mennyt umpeen. Hanke oli syksyllä 2013 haastavassa vaiheessa liittyen ruotsinkielisten ja suomenkielisten toimintojen yhdistämiseen. Tarjouspyynnöt hankkeesta jätettiin , eli toteutussuunnittelu tapahtui puolessa vuodessa. Rakennuttajakonsultilta saadun arvion mukaan toteutussuunnittelu oli hankkeessa jo nopea - tämän kokoisessa hankkeessa toteutussuunnitteluvaihe vie yleensä vuoden. Kaiken yllä mainitun perusteella tarkastuslautakunta pitää epätodennäköisenä, että Nikkilän Sydän hanketta olisi voitu nopeuttaa niin, että se olisi voitu suunnitella valmistuvaksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Näin ollen lautakunnan mielestä ei ole riittävää näyttöä siitä, että hakematta jättämisestä olisi aiheutunut kunnalle taloudellista vahinkoa. Lautakunta kuitenkin toteaa, että tapauksesta on asianmukaisesti otettu opiksi ja kunnassa on laadittu suunnitelma siitä, miten avustusrahojen hakemisessa tulee toimia. Suunnitelman mukaisesti johtoryhmä käy kerran kuussa läpi Avustusilmoituspankkiin tulleet avustusilmoitukset sekä päättää, haetaanko avustusta vai ei. Näin ollen mahdolliset hakematta jättämiset myös kirjataan, eivätkä ne jää, kuten tässä tapauksessa, eri henkilöiden muistin ja toiminnan varaan. Arviointikertomus (19)

19 6. Loppusanat toivoo, että Sipoon kunnan päättäjät sekä koko henkilökunta käyttävät arviointikertomusta apuna työssään kunnan kehittämiseksi. Kiitämme kunnan henkilökuntaa sekä kaikkia luottamushenkilöitä menneestä kaudesta. 7. Allekirjoitukset Sipoossa 12. toukokuuta 2015 Linda Karhinen puheenjohtaja Hans-Peter Lindgren jäsen Vesa Lepistö jäsen Päivi Mäkelä-Bengs jäsen Arviointikertomus (19)

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 16.5.2011 Sipoon kunnanvaltuustolle Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 Sisällysluettelo 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan kertomus vuodelta 2013 12.5.2014 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 tehtävät... 3 1.2 kokoonpano ja toiminta... 3 1.3 Tilintarkastus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

s. 5 Monika Zakowski, ryhmäehdotus Ensimmäiseen kappaleeseen liitetään seuraava virke: Työttömyysaste on noin 4 % eli työttömiä on noin 400.

s. 5 Monika Zakowski, ryhmäehdotus Ensimmäiseen kappaleeseen liitetään seuraava virke: Työttömyysaste on noin 4 % eli työttömiä on noin 400. TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 5.11.2012 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA YLEINEN OSA 3.2 TULOPERUSTEET s. 5 nro 1 Monika Zakowski, ryhmäehdotus Ensimmäiseen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastaja Reijo Ollikka, JHTT, Lahden kaupunki Kuntalain 9 luku

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (10) Aika 27.05.2015, klo 16:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Kolmannesvuosiraportti

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2013 Työohjelma 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien

Lisätiedot