Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

2 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointihavaintojen käsittely Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Vuodelta 2013 toteutumatta jääneet tavoitteet Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 ja kehitysnäkymät Yleiset näkymät Vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallitus Yleishallinto ja kunnan johto Talous- ja hallintokeskus Kehitys- ja kaavoituskeskus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualue Hallinto ja talous Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen Ruokapalvelut Muita havaintoja Sivistysvaliokunta Hallintopalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Muita havaintoja Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta Talous- ja hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Katu- ja viheralueet Vesihuolto Toimitilat Tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa Erityinen arviointikohde Loppusanat Allekirjoitukset Arviointikertomus (19)

3 1. Alkusanat 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kunnan hallintosäännön 80 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee myös arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa. Sipoon valtuusto ei ole asettanut sitovia tavoitteita konsernijohdolle tai kunnan edustajille tytäryhteisöissä. Valtuusto ei ole myöskään asettanut sitovia tavoitteita tytäryhteisöille kunnan talousarviossa, eikä sitovia tavoitteita ole kirjattu konserniohjeeseen. Näin ollen tarkastuslautakunta ei ole voinut ulottaa vuoden 2014 arviointia kuntakonserniin. Lautakunta seuraa konserniohjeiden päivitystyötä. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Sipoon kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: Jäsen Linda Karhinen, puheenjohtaja Pentti Sittnikow, varapuheenjohtaja Hans-Peter Lindgren Vesa Lepistö Päivi Mäkelä-Bengs Henkilökohtainen varajäsen Virpi Karjalainen Maarit Virtanen Johan Isaksson Patrick Lindman Jari Vaahterikko Tarkastuslautakunnan päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan esityksestä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet koko valtuustokaudelle on määritelty vuonna Tarkempi arviointityöohjelma laaditaan vuosittain. Vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa. Lautakunta on työohjelmansa mukaisesti kokouksissaan perehtynyt eri hallintokuntien ajankohtaisiin asioihin kuulemalla kokouksissaan johtavia viranhaltijoita. on seurannut tilintarkastussuunnitelman toteutumista. on laatinut vuosittaisen arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle vuodelta Arviointi on perustunut vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin sekä viranhaltijoille esitettyihin kyselyihin. on päättänyt nostaa valtionavustuksen hakematta jättämisen erityiseksi arviointikohteeksi, jonka arviointi on esitetty tämän arviointikertomuksen kohdassa 5. Lisäksi on selvitetty terveysaseman vaihtamismahdollisuuden vaikutuksia, hoitojonojen tilannetta sekä kansalaisopistoon liittyvää toimintaa. Näihin liittyvä lautakunnan arviointi on esitetty kohdissa ja Arviointikertomus (19)

4 1.3 Tilintarkastus Sipoon kunnanvaltuusto on valinnut tilintarkastajaksi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten PwC Julkistarkastus Oy:n vastuunalaisen tilintarkastajana JHTT, KHT Outi Koskinen. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 tilintarkastuksesta kaksi kirjallista raporttia. Nämä raportit on lisäksi toimitettu kunnanjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle ja kunnankamreerille. edellyttää, että raporteissa esitetyt havainnot ja suositukset johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. 2. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointihavaintojen käsittely 2.1 Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Kunnanhallituksen vastine vuoden 2013 arviointikertomukseen valmistui valtuuston edellyttämässä ajassa. Vastineen sisältö on käsitelty tarkastuslautakunnassa. Lautakunta kiittää tulosyksikköjä, jotka ovat sisäistäneet sitovien tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden käytön oman toiminnan kehitystyökaluina. Lautakunta kiinnitti kuitenkin huomiota, että joissakin tulosyksiköissä sitovien tavoitteiden ja mittareiden käytettävyyttä voidaan parantaa entisestään. Todettakoon myös, että erityiseen arviointikohteeseen annettu vastine ei kaikilta osin vastannut tarkastuslautakunnan näkemystä hyvästä hallintatavasta. haluaa edelleen kiinnittää huomiota valiokuntatyöskentelyyn erityisesti pöytäkirjamerkintöjen osalta. Lautakunta suosittelee, että valiokunnat jatkossa aktiivisesti käyvät läpi mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta tavoitteet toteutuvat. Valiokuntien tehtäviin kuuluu seurata ja valvoa toimintakauden aikana, että tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteiden toteutumiseksi myös ryhdytään. 2.2 Vuodelta 2013 toteutumatta jääneet tavoitteet Vuoden 2013 sitovista tavoitteista toteutumatta jäi kahdeksan tavoitetta. Toteutumatta jääneet tavoitteet eivät sellaisinaan siirry automaattisesti seuraavan vuoden sitoviksi tavoitteiksi. Talousarvion laatimisen yhteydessä olisi kuitenkin suotavaa käydä läpi edelliseltä vuodelta toteutumatta jääneet tavoitteet sekä tarvittaessa nostaa ne talousarvion kautta uudelleen valtuuston käsittelyyn. Seuraavassa on esitetty vuoden 2013 toteutumatta jääneiden tavoitteiden nykytila. Tasapainoinen talous / Yleishallinto ja kunnan johto Tavoite on mukana myös vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa kattilankansiperiaatteen kautta. Tavoite on toteutunut Kunnan omistajapolitiikan ja omistajastrategian selkeyttäminen / Talous- ja hallintokeskus Tavoitetta on määrätietoisesti viety eteenpäin. On kerätty perustietoja kaikista kunnan tytär- ja vaikutusvaltayhteisöistä. Tarkoitus on vuoden 2015 aikana pitää kaikille kunnan valitsemille edustajille yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi muun muassa edustajien tehtävät ja velvollisuudet sekä raportointi kunnalle. Hyvä vastaanotto hankkeen ja Mikrosysteemihankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen / Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoite osoittautui mahdottomaksi eikä ole sen vuoksi viety vuoden 2014 talousarvioon. Lisää tästä aiheesta kohdassa Arviointikertomus (19)

5 Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen Sipoon kunnassa / Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoite on toteutunut vuoden 2014 aikana. Nuorten aikuisten työpaja Levari aloitti toimintansa lokakuussa 2014 toimintakeskus Risteykseen integroituna. Se tarjoaa nuorille aikuisille ohjausta, vertaistukea, yhdessä tekemistä, työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa sekä mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen. Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus / Rakennusvalvonta Tavoite on mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Tavoite on toteutunut. Asiakaslähtöisyys / Rakennusvalvonta Rakennusvalvontayksikön mukaan tavoite oli toteutunut, eikä tavoite ole enää mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Ajantasaiset ja selkeät ympäristönsuojelumääräykset / Ympäristönsuojelu Tavoite on mukana vuoden 2014 sitovissa tavoitteissa. Tavoite ei ole edelleenkään toteutunut. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen / Vesihuolto Valtuusto on hyväksynyt päivitetyn kehittämissuunnitelman 2014, joten tavoite on toteutunut. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 ja kehitysnäkymät 3.1 Yleiset näkymät Vuoden 2014 tilikauden tulos oli negatiivinen, -2,5 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeenkin vuodelta 2014 alijäämää kertyi lähes 1,3 miljoonaa euroa. Kunnan isoimpia haasteita on jo vuosien ajan ollut kustannusnousun hillitseminen. Vuonna 2014 toimintakulujen kasvu vuoteen 2013 verrattuna oli kuitenkin edellisvuotta huomattavasti pienempi (0,3 prosenttia vuonna 2014 ja 5,4 prosenttia vuonna 2013). Lautakunta toteaa, että operaatio Kattilankansi on pystynyt hidastamaan kunnan kulujen kasvua. Vuonna 2014 kustannuskehitys jopa alitti yleisen inflaatiokehityksen tason (1,0 prosenttia). Lautakunta kiittää kunnan toimia toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi. On selvää, että tämä ei ole voinut olla helppoa viedä läpi. Kunnan johto on osoittanut hyvää johtajuutta ja henkilökunta on aktiivisesti osallistunut toiminnan tehostamiseen ja sitoutunut tiukkoihin taloudellisiin tavoitteisiin, mistä heille suuri kiitos. Elämme edelleen taloudellisesti haasteellisia aikoja ja kunnan tilinpäätös on alijäämäinen jo toisena peräkkäisenä vuotena. Lautakunta on kuitenkin luottavainen operaatio Induktiolieden vaikutuksiin, että hyvä kehityssuunta jatkuu myös vuonna 2015 emmekä vajoa kriisikunnaksi. Arviointikertomus (19)

6 Asukkaat euroa Sipoon kunta Kaavio 1 Sipoon kunnan vuosittaisen toimintakulujen ja asukasmäärien muutokset ,0 8,0 7,9 7,0 6,0 6,1 5,4 5,0 4,0 Toimintakulujen muutos Asukasmäärän muutos 3,0 2,0 1,0 0,0 2,4 1,2 1,5 1,2 0,9 0,7 0, Kaavio 2 Sipoon kunnan väestömäärä sekä henkilöstö- ja ostopalvelukulut yhteensä Asukasmäärä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Arviointikertomus (19)

7 3.2 Vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelmaosassa toteutuneet kulut sisältäen sisäiset erät olivat 137,3 milj. euroa (edellisenä vuonna 135,7 milj. euroa), tuotot 42,5 milj. euroa (ed. vuonna 41,8 milj. euroa) ja toimintakate -94,7 milj. euroa (ed. vuonna -93,9 milj. euroa). Kokonaisuutena toimintakate oli 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä kuluina. Vuosikatteeksi muodostui 6,6 milj. euroa, joka on 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikate ei kata poistoja, jotka olivat 9,1 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan vuodelle 2014 asetettu sitova taloudellinen tavoite toteutui. Tavoitteeksi oli asetettu rahoitustuottojen ja -kulujen nettomääräraha, joka alittui 0,2 milj. euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettotasolla. Sitovia osastokohtaisia nettomäärärahoja ei ylitetty. Kaikkien osastojen yhteenlasketut muutetun talousarvion mukaiset nettomäärärahat, 97,7 milj. euroa alittuivat 3 milj. eurolla. Investointiosan toteutuneet menot olivat 11,8 milj. euroa (ed. vuonna 18,1 milj. euroa), tulot 3,3 milj. euroa (ed. vuonna 6,0 milj. euroa) ja nettomenot 8,4 milj. euroa (ed. vuonna 12,1 milj. euroa). Nettoinvestointimenot alittivat 5,7 milj. eurolla talousarvion, joka oli 13,7 milj. euroa. Investointiosan valtuustoon nähden sitova nettomäärärahatavoite on ylittynyt kiinteän omaisuuden osalta -1,2 milj. euroa. Kunnanvaltuusto on tilikauden päättymisen jälkeen hyväksynyt edellä mainitun investointiosan ylityksen. Rahoitusosan sitova taloudellinen tavoite toteutui. Tavoitteeksi oli asetettu lainakannan muutos. Talousarviossa oli arvioitu lainakannan muutokseksi lisäystä 0,2 milj. euroa ja lainakannan vähennys oli 9,3 milj. euroa. toteaa huojentuneena, että talousseuranta on kehittynyt ja käyttötalouden talousarviomuutos käsiteltiin lain edellyttämällä tavalla. Lautakunta korostaa, että vastaava käsittely edellytetään myös investointiosan talousarviomuutosten kohdalla. 4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014 Seuraavassa on esitetty vuoden 2014 valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kokonaisuudessaan. Arvioinnissa on käytetty seuraavia värikoodeja: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Kaavio 3 Sipoon kunnan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014 (tavoitteiden lukumäärä) Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Arviointikertomus (19)

8 painottaa edelleen, että tavoitteiden ja mittareiden tulisi olla paremmin valmisteltuja ja yksityiskohtaisemmin käsiteltyjä jo valiokunnissa. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden tulisi olla selkeässä yksiselitteisessä suhteessa toisiinsa nähden. Toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niiden avulla saavutetaan sitova tavoite. Mittarit tulee asettaa niin, että ne selkeästi todentavat miten kattavasti sitova tavoite on saavutettu. Lisäksi mittarin tulos tulee olla yksiselitteisesti tulkittavissa. Hyvä mittari myös antaa ennakoivaa tietoa tavoitteen saavuttamisesta toimenpiteiden aikana. Tätä ennakoivaa mittaustietoa voidaan hyödyntää toimenpiteiden kohdentamisessa. Sitoviksi tavoitteiksi ei pidä asettaa sellaista toimintaa, jota automaattisesti edellytetään toiminnan ja hyvän hallinnon näkökulmasta. on huomannut, että edellisessä arviointikertomuksessa esitetystä suosituksesta huolimatta sitovien tavoitteiden käsittelyä koskevat merkinnät puuttuvat edelleen valiokuntien ja jaostojen pöytäkirjoista. Lautakunta viittaa vuoden 2013 arviointikertomukseen ja suosittelee valiokuntien ja jaostojen puheenjohtajia kiinnittämään tähän huomiota. 4.1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen toimialalle oli asetettu 12 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Yleishallinto ja kunnan johto Tulosyksikölle oli asetettu kolme kunnanvaltuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. Talouden kattilankansiperiaate, sekä talousarviokurin että sopeutusohjelman osalta Jatkuva parantaminen Talous- ja hallintokeskus Yksikölle oli asetettu kolme valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Asiakaspalauteprosessin kehittäminen Johdon mittariston käyttöönottaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Tarkoitus oli asettaa selkeät, mittaristoon liittyvät talousarviotavoitteet ja mittarina oli vuoden 2015 talousarvio. Mittaristo oli kuitenkin käytössä vasta helmikuun 2015 kuukausiraportoinnin yhteydessä, jolloin tavoite ei toteutunut. Arviointikertomus (19)

9 IT-palvelujen hallinnan parantaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Tavoitteen mittarina oli 'sisäiset sopimukset käytössä'. Sisäisiä IT - sopimuksia ei kuitenkaan ole otettu käyttöön. Hallinnan parantamiseksi on kyllä tehty hyvää työtä, mutta se ei vastaa tavoitteelle asetettua toimenpidettä eikä mittaria. Näin ollen lautakunta katsoo, että tavoite ei ole toteutunut. Tavoite olisi tilikauden aikana voitu muuttaa valtuuston päätöksellä Kehitys- ja kaavoituskeskus Yksikölle oli asetettu kuusi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Tehokas tiedottaminen elokuussa 2014 tapahtuvista suurista joukkoliikennemuutoksista Osittain toteutunut Nikkilän Kulttuurikäytäväprojektiin osallistuminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Mittarina oli tulosten hyödyntäminen Nikkilän kehityskuvan päivittämisessä. Harava-kyselyn tulokset on kyllä analysoitu, mutta Nikkilän kehityskuvaa ei vielä päivitetty vuonna Elinkeino -ohjelman laatiminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu toteutuneeksi. Tavoite on sinänsä toteutunut, koska ohjelma on laadittu ja kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Todettakoon kuitenkin, että mittarina on 'ohjelma hyväksytty valtuustossa', joten ohjelma olisi tullut hyväksyä valtuustossa. Sitova tavoite voidaan muuttaa ainoastaan valtuuston päätöksellä. Lautakunta suosittelee, että ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Maapoliittisten pelisääntöjen selkeyttäminen Tavoite ei ole toteutunut, koska maapoliittista ohjelmaa ei ole vielä päivitetty. Kunnan kasvun kannalta tärkeiden alueiden yleiskaavoittaminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnosta ei saatu nähtäville vuoden 2014 aikana. Jokilaakson asemakaavaa ei hyväksytty vuoden 2014 aikana. Nikkilän kehityskuvaa ei päivitetty vuoden 2014 aikana. Lautakunta toteaa huolestuneena, että kaavoitustyö ei ole edennyt toivotulla tavalla. Uusien alueiden kaavoitus on jäänyt murto-osaksi (1,5 ha) talousarvion määrätavoitteesta (110 ha). Kaavoituksen osalta jäätiin itse asiassa kaikista talousarvion määrätavoitteista, eli myös asemakaavamuutosten, kyläosakaavojen ja strategisten osayleiskaavojen osalta. Ei pystytty arvioimaan Matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen Toimintakertomuksessa tavoite oli arvioitu osittain toteutuneeksi. Mittarina tavoitteelle on asetettu 'lisääntyneet matkailumäärät sekä Sipoon tunnettuus'. Ei ole kuitenkaan pystytty selvittämään, ovatko matkailumäärät lisääntyneet ja Sipoo tullut tunnetuksi matkailukohteena. Arviointikertomus (19)

10 4.2 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialalle oli asetettu 15 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: 2 13 Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualue Sosiaali- ja terveydenhuolto vastuualueelle ei ole asetettu sitovia tavoitteita Hallinto ja talous Hallinto ja talous tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat molemmat toteutuneet. Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu viisi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Asiakasohjauksen tarkentaminen perhepalvelukeskuksessa Asiakaslähtöisyyden lisääminen Kouluterveydenhoidon kehittäminen Osittain toteutunut Perhehoidon kehittäminen Perhehoitajista koostuva kehittämistyöryhmä on perustettu ja sitä tullaan vielä laajentamaan. Ryhmä kokoontui kerran vuoden 2014 aikana, kun tavoitteena on neljä kokoontumiskertaa vuodessa. Esikoululaisten koulutarkastusten kehittäminen Esikoululaisten koulutarkastusten siirtyminen neuvolasta kouluterveydenhoitoon on käynnistynyt, mutta tarkastuksia on tehty vasta joitakin yksittäisiä. Neuvolatarkastukset ja koululaisten terveystarkastuksista on määrätty laissa. Tiedot näistä kerätään hoitoilmoitusrekisteriin. Lautakunta toteaa, että näiden lakisääteisten tarkastusten toteuman tilastotietoa voidaan hyvin hyödyntää oman toiminnan seurannassa. Arviointikertomus (19)

11 4.2.4 Työikäisten väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen Tulosyksikölle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. haluaa esittää erityiskiitoksen tulosyksikön henkilöstölle asiakaskeskeisten sitovien tavoitteiden onnistuneesta toteutuksesta. Yksikön sitovien tavoitteiden toteuma oli hyvin kuvattu suhteessa asetettuihin, selkeisiin mittareihin. Moniammatillisen työotteen vahvistaminen ja työnjaon kehittäminen avosairaanhoidon vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakkaiden ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun Yhteisen asiakas- ja omaisraadin perustaminen jokaiseen yksikköön Hoitohenkilökunnan kokonaisvaltaisen yhdessäolon ja osallistumisen lisääminen asukkaiden arjessa ja elämässä Järjestöjen, päiväkeskuksen, Elsie-kahvilan ja Risteyksen välisen yhteistyön vahvistaminen Green Care ideologian vahvistaminen jokaisessa asumisyksikössä Ruokapalvelut Tulosyksikölle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet Muita havaintoja Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 26 prosenttia vuonna Syyskuussa 2014 kasvua oli ollut 21 prosenttia. toivoo, että tulosyksikkö selvittää syyt kasvuun ja ne ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka on suunniteltu ehkäisemään nykyinen kehitys. Toimintakertomuksesta puuttui lastensuojelun ikävakioidut kustannustiedot /asukas vuoden 2014 osalta voimaan tullut uudistettu sosiaalihuoltolaki velvoittaa entistä enemmän tarjoamaan asiakkaille kohdennettuja palveluita yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Vapaus valita terveysasema Oppilaiden ohjaaminen terveellisten ruokavalintojen tekemiseen kouluruokailussa Ruokaraatien perustaminen jokaisen koulun keskuskeittiön yhteyteen EU:n potilasdirektiivin implementointi on antanut suomalaisille vuoden 2014 alusta mahdollisuuden itse valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Sipoossa tämä nähtiin mahdollisuutena markkinoida laadukkaita terveyspalveluitamme etenkin naapurikuntien asukkaille ja vaihtomahdollisuudesta ilmoitettiin muutamissa lehdissä. Tietoa levitettiin myös suorien kyselyiden avulla. Sipoon terveyspalvelut ovat tähän mennessä valinneet 508 ulkokuntalaista. Heistä 253 ovat helsinkiläisiä, 72 tuli Vantaalta, 64 Pornaisista, 43 Porvoosta, 26 Keravalta sekä 11 Järvenpäästä. Viimeiset yksittäiset valitsijat edustavat eri kuntia ympäri maata. Mainittakoon myös, että 27 sipoolaista päättivät valita toisen terveysaseman kuin Sipoon. Lautakunta tiedusteli ylilääkäri Anders Mickokselta, miten tämä valinnanvapaus on vaikuttanut Sipoon kunnan terveyskeskuksen toimintaan ja miten terveysaseman vaihtamista on seurattu. Hänen mukaansa ulkokuntalaisten siirtyminen Sipoon ter- Arviointikertomus (19)

12 veyspalveluiden vastuulle on omalta osaltaan myötävaikuttanut ajanvarausjonojen pitenemiseen, mutta jonotilanteeseen on myös muita vähintään yhtä merkittäviä syitä. Hoitonsa Sipooseen siirtäneiden määrää seurattiin vuoden 2014 alussa noin kuukauden välein. Sen jälkeen seurantaa on harvennettu hieman. Myös ulkokuntalaisten käyntimääriä tarkasteltiin tilastoista muutaman kerran vuoden 2014 aikana. Tilastotietojen perusteella vaikuttaa siltä, että ulkokuntalaiset käyttävät palveluita keskimäärin suurin piirtein yhtä usein kuin sipoolaiset. Yksilöllisiä vaihteluja esiintyy luonnollisesti runsaasti. Sipoon terveysasemien käyttäjien asiakaspalautteita ei ole kerätty vuoden 2014 aikana. toivoo, että asiaa edelleen seurataan säännöllisesti. Hoitojonojen tilanne Sipoon kunta lähti nelisen vuotta sitten mukaan Hyvään vastaanotto -hankkeeseen, jonka puitteessa valmennettiin terveyskeskustiimejä löytämään uusia toimintatapoja etenkin kasvavien hoitojonojen kutistamiseen. Hanke oli Sipoossa erittäin onnistunut. Yksi vuoden 2013 sitovista tavoitteista oli näin ollen 'Hyvä vastaanotto -hankkeen ja Mikrosysteemi-hankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen: mittarina T3-ajat (kolmas vapaa aika); 7vrk, suun terveydenhuolto; 14 vrk ja sosiaalityöntekijä sekä toimeentulotukipäätös; 7 vrk. Tavoite ei toteutunut 2013 eikä sitä nostettu vuoden 2014 sitovaksi tavoitteeksi. Lautakunnan mielestä tavoite oli kuitenkin tärkeä ja hanke osoitti, että uusia toimintatapoja on mahdollista löytää. Tämän perusteella pyysimme ylilääkäri Anders Mickokselta selvitystä siitä, miksi tavoitetta ei ole viety eteenpäin vuonna Kysyimme myös miltä mittarina olleet jonotusajat näyttivät vuoden 2014 osalta. Hänen mukaansa tavoitteen toteuttaminen osoittautui mahdottomaksi vuonna 2013, eikä sitä siksi otettu sitovaksi tavoitteeksi vuodelle T3-ajat olivat kasvaneet hitaasti koko vuoden 2013 ja kasvoivat edelleen vuoden 2014 aikana. Tähän jonojen jatkuvaan hitaaseen kasvuun on ollut mm. seuraavat syyt: neuvola-asetuksen noudattamiseksi jouduttiin vahvistamaan kouluterveydenhuollon lääkäriresurssia (siirto vastaanotolta) syksystä 2013 akuutti- ja kuntoutusosaston tehostunut toiminta (hoitoajat lyhentyneet ja potilaskierto nopeutunut) vaati lääkäriresurssin vahvistamista ensin 1 päivällä viikossa syksyllä 2013 ja 1 päivällä lisää syksyllä 2014 Sipoon hoitopaikaksi valinneet ulkokuntalaiset aiheuttivat vuoden 2014 aikana 2,5 %:n lisäyksen hoidettavan väestön määrässä tiukempi budjetti vähensi sijaisrahoja jo 2013, ja poisti lomasijaisrahat käytännössä kokonaan vuonna Operaatio Kattilankansi tiukensi edelleen sijaiskäytäntöjä aikaisemmin oli mahdollista käyttää paikallista jononpurkusopimusta (oman henkilökunnan iltatyötä erilliskorvauksella), mutta kattilankannen myötä tämä mahdollisuus poistui taloudellisesti haasteelliset ajat ovat ajaneet väestöä julkisten palveluiden piiriin, mikä on lisännyt kysyntää ja pidentänyt jonoja. Vuoden 2014 aikana sekä avosairaanhoidon kiireettömien lääkäriaikojen että suun terveydenhuollon hammaslääkäriaikojen ajanvarausjono T3- lukuina mitattuna vaihteli pääosin kolmen ja neljän viikon välillä. Syyskuussa 2014 suun terveydenhuollon jono kasvoi nopeammin uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton ja yhden hammaslääkärin vajeen takia. Avosairaanhoidon puolella jonot kasvoivat marras-joulukuussa 2014 nopeasti muutaman lääkärin sairausloman ja yhden lääkärin irtisanoutumisen vuoksi. Näistä syistä ja osittain joululomienkin vaikutuksesta jonot käväisivät vuodenvaihteessa jopa kuudessa viikossa. Ylilääkäri korostaa, että jonotilanne koskee vain kiireettömiä lääkäri- ja hammaslääkäriaikoja, eivätkä mainitut T3-ajat siksi kuvasta hoidon saatavuutta kokonaisuutena. Kiireellisissä tilanteissa päivystysajan saa edelleen samana päivänä (sekä lääkärille että hammaslääkärille). Myös ns. puolikiireellisissä tilanteissa hoito järjestetään tilanteen vaatimalla kiireellisyydellä, esim. antamalla päivystysaika, hoitamalla asia puhelimitse tai antamalla aika hoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle. Monissa tapauksissa suositellaan muutenkin nykyään mieluummin aikaa hoitajalle, joka sitten tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Hoitajalle tai suuhygienistille kiireettömän ajan saa viikon sisällä. Ylilääkäri Anders Mickoksen mukaan lääkäri- ja hammaslääkärijonoja pyritään lyhentämään useammalla keinolla. Työskentelyprosesseja kehitetään jatkuvasti sujuvammiksi ja aikaa säästävämmiksi. Työnjakoa muuttamalla pystytään siirtämään osa käynneistä lääkäreiltä hoitajille ja fysioterapeuteille sekä vastaavasti hammaslääkäreiltä suuhygienisteille. Tarkastuskäyntien tarvetta yritetään vähentää kannustamalla asiakkaita omahoitoon. Arviointikertomus (19)

13 Osana induktioliesihanketta suunnitellaan myös uusia sähköisiä ratkaisuja työtä tehostamaan. Vuoden 2015 puolella jonoja on saatu hieman lyhennettyä mutta näyttää siltä että jonojen nopea lyhentäminen ei ole tämänhetkisillä resursseilla mahdollista. Lautakunta toivoo, että jatketaan työtä keinojen löytämistä hoitojonojen kutistamiseksi. Digitalisaatio tuo varmasti ajan mittaan uusia apukeinoja. Lautakunta suosittelee, että hoitojonojen lyhentäminen otetaan vuoden 2016 tavoitteeksi, jolloin samalla tulisi ottaa kantaa mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin. Lautakunta jakaa ylilääkärin arvion siitä, että tehokkaasti toimiva akuutti- ja kuntoutusosasto tuo merkittävää säästöä erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Lautakunta korostaa, että erikoissairaanhoidon kustannusten jakaumaa eri diagnoosiryhmien tai asiakasryhmien kesken tulisi seurata ja tämän pohjalta tehdä toimenpiteitä perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulisi saada hallintaan. 4.3 Sivistysvaliokunta Sivistysvaliokunnan toimialalle oli asetettu 18 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Ei pystytty arvioimaan Hallintopalvelut Hallintopalveluiden toimialalle oli asetettu kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Asiakaslähtöisyys Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden toimialalle oli asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. Asiakaslähtöisyys katsoo, että tavoite on toteutunut mutta toivoo, että mittarissa olisi asetettu osallistujamäärä kynnysarvoksi Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden toimialalle oli asetettu 3 valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti: Osittain toteutunut Toiminnan tehokkuus Osa analyyseista sekä muutosten tekeminen oli vielä kesken vuoden 2014 lopussa. Toiminnan tehokkuus Koko kylä kasvattaa Palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen Osittain toteutunut Asiakaslähtöisyys Arviointikertomus (19)

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 24.4.2015 Arviointikertomus 2014 1 (17) Sisällys Toivakka-tarina... 2 Hyödyllisiä linkkejä:... 2 Vapaus hyvä, valvonta parempi, molemmat paras totta myös Toivakassa...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Leppävirran kunta Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kuvat: Erkki Lehtimaa SISÄLLYS TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunta Tarkastuslautakunta 19.5.2014 Esitysversio Tark 19.5.2014 22, liite 1 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013-2016 ensimmäinen arviointi on tehty.

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot