Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 230 12.05.2008 Kaupunginvaltuusto 70 19.05.2008. Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen"

Transkriptio

1 Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen KH 230 Selostus: Kaupungin takausvastuut olivat ,8 miljoonaa euroa, josta konserniyhteisöjen veloista annetut takaukset olivat 29,3 miljoonaa eu roa ja muiden yhteisöjen veloista 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää enintään 2,3 miljoonan euron takauksen perustettavalle kiinteistöyhtiölle ( Kwintet Leijona Oy). Takausta ei ole vielä annettu. Kaupungin takauspolitiikan linja on muodostunut yksittäisten päätösten pohjalta. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Vastavakuuksia ei yleen sä ole edel ly tet ty. Jat kos sa ta kaus ten myön tä mi sel le on perus te lua hy väk syä ylei set pe riaat teet. Kaupungin takausperiaatteet Takauksen myöntää kaupunginvaltuusto. Takauksia myönnettäessä on noudatettava varovaisuuden periaatteita. Yhteisöt vastaavat itse rahoitus- ja pääomahuollostaan ja käyttävät en sisijaisesti omia kiinteistövakuuksia lainojensa vakuutena. Yhtiön kiinteistövakuuksien lisäksi kaupunki voi antaa omavelkaisia tai täyte ta kauksia. Täytetakaus vaihtoehto selvitetään aina, kun en si si jainen va kuus on ole massa. Täytetakauksen perusteella takaaja voidaan asettaa vastuuseen velas ta vasta sen jälkeen, kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todet tu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus syn tyy myös silloin, jos hän päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittaa velko jalle, ettei vaadi vakuuden myyntiä. Kaupunki voi myöntää omavelkaisen tai täytetakauksen pääsääntöises ti omistamalleen tytäryhteisölle. Takaukseen osallistu mista edel lyte tään myös muilta merkittäviltä osakkeen omistajilta. Poikkeuksellisesti omavelkainen tai täytetakaus voi daan myön tää myös kau pungin osak kuus yh teisölle tai kun tayh tymälle, jos sa kaupunki on mu kana enintään kaupungin omistusosuutta vastaavalle lainan mää räl le. Eh tona on, et tä muut omis tajat sa manai kai sesti osal lis tuvat yh tei sön ra hoituk seen tai ta kauk seen omistus oi keuttaan vas taa valla osuu del la. Poikkeuksellisesti omavelkainen tai täytetakaus voidaan myön tää myös sel lai sen yh tei sön hy väksi, jossa kaupunki itse ei ole osakkaana. Ehto na ta kauk sen myöntämisessä on, että yhteisö harjoittaa

2 kunnille kuu lu vaa pe rus palvelutuotantoa, jonka kaupunki ostaa ostopal velu na tai jos sa esimerkiksi kaupunki maksamallaan vuokralla kattaa toimin nan hoi to- ja pääomakustannukset ja, että takauksen perusteella kau punki alen taa sille itsel leen tulevia pääomakustannuksia. Takaus myönnetään vain rahalaitoksille seuraavien periaatteiden mu kaisesti: 1) rahoitettava han ke on hy väk sy tyn kaupungin strategian mukainen, 2) lai nat on asianmukaisesti kilpailutettu ja lainan otosta on yhteisön hal li tuk sen päätös, 3) talou delliset laskelmat osoittavat yhtiön kyvyn hoi taa lai nasta aiheu tuvat velvoitteet, 4) lainan vakuutena käytet tään ensi si jai sesti yhtiön kiinnitysva kuudet täysimääräisesti, 5) täytetakaus vaihtoehto selvitetään aina, kun ensi si jai nen va kuus on ole massa 6) pääsääntöisesti takaukselle edellytetään vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. 7) takauksesta peritään takausprovisio. Kaupunki va raa it selleen oikeuden tarvittavan rahoituksen kil pai lutta miseen ja rahoit tajan valintaan. Takausehdot Vastuuhenkilön vastuulla on laatia yksilöity sopimus kaupunginvaltuus ton päättämistä takausehdoista takausta ha ke neen yh tei sön kans sa. Sopimus liitetään rahalaitokselle annettavaan takaukseen. Tätä käytäntöä on noudatettu jo Kesamonsaaren yksityistiekunnan takauksessa, sopimus esityslistaliitteenä A 1. Myönnettävälle ta kauk selle vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuu det, pant ti kirjat tai jäl kipanttaus lai nan ensisijaisena va kuutena ole viin pant ti kir joi hin. Pan kilta otetun lainan vakuutena olevat panttikir jat on toi mi tet tava nii den va pautuessa kaupungin antaman takauk sen vasta va kuu deksi. Pankin tu lee säilyttää panttia huolellisesti jäl ki pantin saa jan lu kuun eikä panttia saa luovuttaa muulle kuin jälki pantin saa jalle pantin va pau tuessa ensi sijaisesta panttivastuusta. 2. Takauksen saaja ei saa lisätä ensisijaiseen panttiin kohdistuvaa vas tuutaan eikä muutoinkaan menetellä tavalla, joka saattaisi vaarantaa jälkipantin saajan asemaa tai oikeuksia muutoin kuin jälkipantin saajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. 3. Kaupunki ohjeistaa yhteisöjä, että yhteisön kaupungintakauksella

3 ot ta ma lai na nostetaan rakennusvaiheittain tai muun hyväksytyn rahoi tus tar peen mu kaisesti. 4. Yhteisön on toimitettava vuosittain talousarvio ja tilinpäätöstiedot ta kauk sen vastuuhenkilölle. 5. Kaupungille on toimitettava vakuutustodistus kiinteistön vakuuttami ses ta, mikäli takauslaina kohdistuu kiinteistöön. Muissa tapauksissa ta kauksen vastuuhenkilö selvittää tarvitaanko ottaa vakuutuksia. 6. Kaupunki voi irtisanoa takauksen, jos yhteisö ei noudata kaupungin valtuuston päättämiä takausehtoja. Takausprovisio 7. Kaupunki perii takauksesta takausprovision vuosittain jäljellä olevas ta lai nan määrästä. Poikkeustapauksissa takausprovisio voidaan jättää perimättä. Takausten valvominen (Käsitelty kaupunginhallituksessa ) Takausten myöntäminen on verrattavissa lainan antamiseen, koska ta kaaja sitoutuu vastaamaan takaamastaan velasta kuten omastaan. Ta kausten valvonta vaatii erityistä huolellisuutta. Savonlinnan kaupungin talousarviossa on määrätty konsernivastuuhenkilöt ja takausten seurantavastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön vastuulla on arvioida takaukseen liittyvät riskit ja valvoa takauslainan lainaehtojen noudattamista. Vastuuhenkilön vastuulla on valvoa uusissa takauksissa takauslainan nostoajankohdat. Takauksen saajan on esitettävä etukäteen maksuval miussuunnitelma takauslainan nostosta. Lainaa voidaan nostaa rahoi tustarpeen mukaan esimerkiksi rakennusvaiheittain rakentamisen edis tyessä ja lainan nostolle tarvitaan vastuuhenkilön hy väk syntä. (Valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy selostusosan mukaisen takauspolitiikan, takausehdot ja valvontasuunnitelman. Kaupungin takausvastuiden suuren määrän vuoksi takausvastuita ei voida olennaisesti kasvattaa ja myön tä-

4 misessä noudatetaan varovaisuuden periaatteita. 2. päättää, että uusista ja uudistettavista takauksista pe ri tään takaus pro vi sio vuo sittain lainan jäljellä olevasta määrästä. Poikkeustapauksissa takausprovisio voi daan jättää perimättä. Vuodelle 2008 ta kaus pro vision suu ruu deksi pää tetään 0,50 %. Takausprovision suu ruus tarkistetaan vuo sit tain ta lous ar vion yh teydes sä. 3. päättää, että kaupungin aiemmin myön tämille takauksille haetaan vastavakuudet, panttikirjat tai lainojen esi si jaisena va kuutena ole viin pant ti kir joi hin jälkipanttaus. Vastuu henkilöt laativat takauksista riski analyysit syyskuun loppuun men nessä. 4. takauksista raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin panostuksista ja vastuista laaditaan panostus- ja riskipuite, jossa näkyvät kaupungin takaukset, välityslainat ja osake pääomasijoitukset sekä vakuustilanne (vakuuksien vakuuttaminen) ja arvio riskeistä. 5. kaupunginvaltuuston päätös lähetetään konserniosille ja muille kaupungin takauksen saaneille yhteisöille käsiteltäväksi yhteisön hallituksessa. Käsittely: Päätös: Toimenpiteet: Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että vuodelle 2008 takausprovision suuruudeksi päätetään 0,50-1,00 %. ja esitykseen lisä tään kohta 6. nii den yhteistöjen osalta, jot ka ei vät ole kun ta lain ja kir jan pi to lain tar koit ta mas sa kau pun gin määräysvallassa, kaupunki takaa vain lainan pääomamäärän. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginvaltuusto KV 70 Selostus: Sopimus esi tys lis ta liit tee nä A. Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto

5 1. hyväksyy selostusosan mukaisen takauspolitiikan, takausehdot ja valvontasuunnitelman. Kaupungin takausvastuiden suuren määrän vuoksi takausvastuita ei voida olennaisesti kasvattaa ja myöntämisessä noudatetaan varovaisuuden periaatteita. 2. päättää, että uusista ja uudistettavista takauksista peritään takausprovisio vuosittain lainan jäljellä olevas ta määrästä. Poikkeustapauksissa takausprovisio voidaan jättää perimättä. Vuodelle 2008 takausprovision suuruudek si päätetään 0,50-1,00 %. Ta kausprovision suuruus tarkistetaan vuosittain talousarvion yhtey dessä. 3. päättää, että kaupungin aiemmin myöntämille takauksille haetaan vastavakuudet, pantti kirjat tai lainojen esisijaisena vakuutena oleviin panttikirjoihin jälki panttaus. Vastuuhenkilöt laativat takauksista riskianalyysit syys kuun loppuun mennessä. 4. takauksista raportoidaan kaupunginhalli tukselle ja kaupunginvaltuustolle puolivuotisraportoinnin ja tilinpää töksen yhteydessä. Kaupungin panostuksista ja vastuista laadi taan panostus- ja riskipuite, jossa näkyvät kaupungin takaukset, vä lityslainat ja osakepääomasijoitukset sekä vakuustilanne (vakuuk sien vakuuttaminen) ja arvio riskeistä. 5. kaupunginvaltuuston päätös lähetetään konserniosille ja muille kaupungin takauksen saaneille yhteisöille käsiteltäväksi yhteisön hallituksessa. 6. niiden yhteistöjen osalta, jotka eivät ole kuntalain ja kirjanpitolain tarkoittamassa kaupun gin määräysvallassa, kaupunki takaa vain lainan pääomamäärän. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Savonlinnassa

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet Puheenjohtajiston työryhmä 4 24.02.2015 Kaupunginhallitus 4 09.03.2015 Tonttien hinnat 2015 79/02.05.00/2015 Pjst 24.02.2015 4 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 06 438 4631, 044 438

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot