PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilastopäivän opiskelijamäärä 6 3 Taitaja Seuraava kokous ja muut asiat 8 5 Kampushalliin tutustuminen 9

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kampushalli, Teknologiakatu 8 Läsnä Puolimatka Pekka Puheenjohtaja Orjala Tapani Varapuheenjohtaja Honga Joakim Kuikka Heidi Palola Taina Varajäsen Purontaus Sirkku Rehtori Toivonen Elina Töyräskoski Miika Opiskelijoiden edustaja Silvennoinen Sanna Sihteeri Poissa Heiermann Dieter Opettajien edustaja Ojatalo Annika Siirilä-Hyyppä Sanna Muun henkilökunnan edustaja Timonen Annika Timonen Marlén Hallituksen edustaja Uusitalo Matti Varila Tero Käsitellyt asiat 1-5 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Kuikka ja Elina Toivonen. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja ollut nähtävänä Pekka Puolimatka puheenjohtaja Heidi Kuikka pöytäkirjantarkastaja koulutusyhtymän toimistolla Sanna Silvennoinen pöytäkirjanpitäjä Sanna Silvennoinen pöytäkirjanpitäjä Elina Toivonen pöytäkirjantarkastaja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 AMMJK 1 Vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Vuosi 2014 on ollut organisaatioja johtamisjärjestelmäuudistuksen viemistä käytäntöön. Nuorten am ma til linen koulutus ja aikuiskoulutus koottiin omiksi tulosalueikseen, jotka saivat ni met Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan ai kuis kou lutus. Yhteiset tuki- ja hallintopalvelut järjesteltiin uudelleen kon ser ni pal veluik si. Vuoden aikana koulutuksen tarjonnan suunnittelussa ja pää tök senteos sa varauduttiin tuleviin opiskelijamäärävähennyksiin. Tarkasteluja tehtiin koko koulutustarjonnan osalta ja vuoropuhelua käytiin jäsenkuntien kans sa. Ammatillisen koulutuksen vetovoima heikkeni vuonna 2014 verrattuna edel lis vuo teen. Sama suuntaus oli usealla koulutuksen järjestäjällä. Syinä oli vat yhteishaku- ja valintajärjestelmän muutokset sekä nuorisoikäluokkien ti la päi nen lasku. Koulutusyhtymässä ensisijaisten hakijoiden määrä oli 1,05 aloi tus paik kaa kohti. Ammatillisen peruskoulutuksen painotettu ko ko naisopis ke li ja mää rä vuonna 2014 oli opiskelijaa. Järjestämisluvan paikka mää rä jäi 43 opiskelijaa vajaaksi. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiske li ja mää rä väheni edellisvuodesta. Oppisopimuksen peruskoulutuksessa opis ke li ja mää rä pysyi lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Oppi so pi muk sen lisäkoulutuksen paikkakiintiö väheni 324:stä 303:ään. Taloudellisesti vuosi 2014 sujui ennakoitua paremmin. Tilikauden 2014 tulok sek si muodostui euroa ja tilikauden ylijäämä oli eu roa. Vuosikatteeksi jäi euroa, joka riittää hyvin noin 3,1 milj. eu ron poistoihin. Vuoden 2014 toimintatuotot olivat 45,2 milj. euroa, kun ne edellisvuonna oli vat 47,7 milj.. Toimintatuotot ovat pudonneet 2,5 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarviossa toimintatuottojen taso oli arvioitu n. 45 milj. euroksi, jo ten toimintatuotot toteutuivat hyvin lähelle arviota. Talousarviossa ei oltu kui ten kaan huomioitu tulosrahoitusta, jota saatiin 1,1 milj. euroa. Vuoden 2014 toimintakulut olivat 40,5 milj. euroa, kun ne edellisvuonna oli vat 43,4 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa oli varauduttu 41,7 milj. euron toimintakuluihin, joten säästöjen määrä oli todella merkittävä. Säästöjä saa tiin aikaiseksi palveluostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa. Hen ki lö työvuo sia toteutui vuonna 2014 yhteensä 538, kun ne edellisvuonna olivat 573. Vuoden 2014 investoinnit, yhteensä 3,4 m, jäivät alle talousarviossa hyväk sy tyn määrän. Uutta lainaa investointeihin tarvittiin vain miljoona euroa, kun talousarviossa oli varauduttu kaikkiaan 4 milj. euronlainan ottoon. Pois tot kasvoivat n. 3,1 milj. euroon. Kassavarat vuoden lopussa olivat 5,1 m ja ne riittävät keskimäärin 39,45 päivän maksuvalmiuteen

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Tuloslaskelmat Tuloslaskelmien vertailusta voidaan todeta että toimintatuotot ovat las keneet 6,5 % vuodesta 2012 vuoteen Toimintakuluissa on saatu vas taavas ti säästöjä aikaiseksi 10 prosenttia. Rahoituskuluissa on ollut vain pientä kas vua johtuen korkojen matalasta tasosta. Poistot ovat nousseet n. 20 % kah den vuoden aikana. Kustannusrakenteen muutos on ollut odotetun mukai nen. Positiivista on vuosikatteen säilyminen hyvällä tasolla, jo ka mahdol lis taa investointien tekemisen jatkossakin. Kokonaisuutena yhtymän talous on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuo sina Valtiontalouden säästöohjelman seurauksena toimintatuotot

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta ovat laskeneet merkittävästi, mutta toimintakulujen sopeuttamisessa on tähän mennessä onnistuttu odotettua nopeammin. Oheisaineistona tilinpäätös ja toimintakertomuksen ammattiopiston sivut. Ehdotus Päätös Kuullaan rehtorin esitys ja merkitään asia tiedoksi. Kuultiin rehtorin esitys ja merkittiin asia tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Tilastopäivän opiskelijamäärä AMMJK 2 Ammatillisissa perustutkinnoissa sekä niihin ohjaavissa ja valmistavissa kou lu tuk sis sa oli yhteensä opiskelijaa. Koulutusyhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä vuodelle 2015 on yhteeensä 2.646, jonka tammikuun opiskelijamäärä ylittää 14 opiske li jal la. Käynnissä olevien erillisrahoitusten kautta 10 opiskelijaa oli mahdol lis ta kirjata nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja 5 opiskelijaa ai kuisten osaamisperustan vahvistamisohjelmaan. Oppisopimuskoulutuksessa oli 94 perustutkinto-opiskelijaa, opson am ma tilli ses sa lisäkoulutuksessa 316 opiskelijaa ja opson nuorten aikuisten osaamis oh jel mas sa 2 opiskelijaa. Syksyn opiskelijamäärä on tavanomaisesti ollut aina tammikuun opis ke li jamää rää suurempi, joten vuoden 2015 järjestämisluvan mukainen opis ke li jamää rä tulee todennäköisesti täyttymään ja mahdollisesti hieman ylittymään. Tilastopäivän opiskelijamäärät oheisaineistona. Ehdotus Päätös Merkitään tammikuun tilastopäivän ammattillisen pe rus kou lutuk sen opiskelijamäärä tiedoksi. Merkittiin tammikuun tilastopäivän ammatillisen pe rus kou lu tuksen opiskelijamäärä tiedoksi.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Taitaja 2015 AMMJK 3 Ennätykselliset 18 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijaa selviytyi Tu rus sa toukokuussa järjestettävään kolmipäiväiseen nuorten am mat ti taidon SM-kilpailuihin Taitaja2015-tapahtumaan. Seuraavassa ovat finalistien nimet ja heidän lajinsa: Kokkolan Ammattikampus: Simo Kivelä, autonasennus; Henri Salonen, kul je tus lo gis tiik ka; Santeri Hietalahti, kuljetuslogistiikka; Mika Kivijärvi, CAD-suun nit te lu; Olli Kalliokoski, automaatioasennus; Lasse Kalliokoski, au to maa tio asen nus; Jarno Rantala, ilmastointiasennus; Tiia Sipi, maalaus ja ta pe toin ti; Sini Muhonen, asiakaspalvelu ja myynti; Roni Saarinen, tie to jenkä sit te ly; Miika Töyräskoski, yrittäjyys (joukkuelaji, jossa kolme opis ke lijaa/jouk kue); Sofia Savonen, yrittäjyys; Harri Leskelä, yrittäjyys Kannuksen toimipaikka: Eeva Moilanen, eläintenhoito; Alina Metsä-Ketelä, eläin ten hoi to; Milla Tuovinen, eläintenhoito Kaustisen toimipaikka: Petra Sulkunen, hevostenhoito; Henna Lehtomäki, he vos ten hoi to Finalistit on karsittu alkukarsintojen ja semifinaalien kautta. Lähes nuor ta pääsi semifinaalivaiheeseen, joten jo finaaliin selviytyminen on erinomai nen suoritus. Taitaja on vuosittain järjestettävä alle 20-vuotiaiden ja kil pai lu vuon na 20 vuotta täyttävien ammattitaidon SM-kilpailu. Turun Taitaja2015-finaaleissa kilpailee 45 ammattitaitolajin suo men mes taruuk sis ta noin 450 oman alansa osaajaa. Suomen suurimpaan ammatillisen kou lu tuk sen tapahtumaan odotetaan noin katsojaa. Ehdotus Päätös Kuullaan rehtorin esitys ja merkitään asia tiedoksi. Kuultiin rehtorin esitys ja merkittiin asia tiedoksi.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Seuraava kokous ja muut asiat AMMJK 4 Päätös Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Sovittiin, että tarvittaessa kokoonnutaan vielä kerran kevään aikana. Muutoin vasta syksyllä myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Muut asiat Koulutusyhtymässä on toteutettu Opetus- ja Kulttuuriministeriön edel lyt tämä it sear vi oin nin ryhmäkohtaiset arvioinnit viikolla 7. Kuultiin rehtorin yhteen ve to itsearvioinnin toteuttamisesta.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Ammattiopetuksen johtokunta Kampushalliin tutustuminen AMMJK 5 Ehdotus Päätös Kampushallin toiminta on käynnistetty Sinne siirtyy Am mat tikam puk sen liikunnan, pääosin terveystiedon, turvallisuusalan opetus ja koko alueen, myös Centria Ammattikorkeakoulun opiskelijaterveydenhuolto. Hal li on lisäksi Torkinmäen koulun käytössä päivisin. Johtokunta tekee tutustumiskierroksen Kampushallissa ja kuulee rehtorin esittelyn. Johtokunta teki tutustumiskierroksen Kampushallissa ja kuuli rehtorin esittelyn.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS Johtokunnan pää tökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täytäntöön panoa, on oi keutettu ha kemaan muu tosta jo kainen sillä pe rusteella, et tä hänen oikeut taan, velvollisuuttaan tai etuaan on lou kattu, kunta, jo ka kuuluu koulutus yhtymään sekä koulutus yh ty mään kuuluvan kun nan jä sen. Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hal li tukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan it sensä tai hänen val tuut tamansa asiamiehen toimitettava yhtymä hallitukselle vii meistään oikaisuvaatimus ajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki oloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päi vä nä lu ettuna siitä päiväs tä, kun päätös on säädetyllä tavalla ase tettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tie doksian topäivästä. Mää räai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on ase tettu nähtäväksi, lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöy tä kir jan sii tä pää tök sestä, josta hae taan oikaisua se kä sel vi tys sii tä päi västä, mis tä oi kaisu vaati mus aika on edellä sanotun mu kaan las ket tu. Oikaisuvaatimusviranomainen: Hallitus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Närvilänkatu KOKKOLA Puheenjohtaja Pekka Puolimatka Pöytäkirjanpitäjä Sanna Silvennoinen

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot