ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 M allituksen esitys Eduskunna lle laiksi valtion la inanannos ta ja va ltion takaukses ta ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdo te taan anne ttavaks i yleissäännökset valtion lam ojen yleisistä la inaehdo ista seka la inanannossa nouda tettav ista m ene tte ly tavoista Laissa säädettä isiin myös edu skunnan antam iin va ltuuks iin perus tuv ista va ltion takauks ista Ehdo tetu lla lailla pyritään yhdenm uka is ta m aan valtion la inanan toa koskev ia säännöksiä sekä yksinkerta istam aan lam ojen ho itoa la in säännökset olisivat to issijaisia N iitä ei siten sovellettaisi siltä osin ku in m uussa laissa on po ikkeavia säännöksiä Ehdo te ttu lak i korvaisi nykyisessä tu lo - ja m e- noarv ion ja tilinpää töksen perus te is ta anne tu ssa laissa olevat valtion laino ja ja takau sta koskevat saannokset V altion la ina vo ita isiin ede lleen myön tää vain turvaavaa vakuu tta vastaan, ellei laissa ole toisin säädetty tai edu skun ta ole toisin pä ättäny t. Lak iin ehdo te taan myös säännöksiä va ltion takauksen vas tavakuudes ta ja takausm ak susta la inava ro jen käy tön valvonnan tehostam iseksi ehdo te taan säännöksiä lainansaa jan tilinp idon tarkas tam ises ta, la inasop im uksen pu rkam isesta a lisäkorosta la issa olisi lisäksi viivästyskorkoa, la ino jen irtisanom ista, perin tää, maksu lykkaystä. vakuu tena olevan om aisuuden pakkohuu tokaup paa sekä eräistä la inanho ito to im enp ite is tä p er ittäviä m aksu ja koskev ia säännöksiä Laki on ta rko ite ttu tu lem aan vo im aan 1 pä ivänä he lm ikuu ta 19HH YLEISPERU ST ELU T I Yleistä Va ltion varo ista m yönne ttäv ien la ino jen vakuu tta. lainaeh to ja, valtion saam isesta pan ta tun kiin teän om aisuuden ostam ista valtio lle sekä lai nasaam isten tile istä po istam ista ja m aksuvapau den m yön täm istä koskevat säännökset sisältyvät tu lo - ja m enoarv ion a tilinpää töksen perus teista anne tun lain (1 56 /5 1 ). jä ljem pänä tiltla in 12 b 12 e : itn A ika isemm in va ltion la inanantoa koskevat vastaavat säännökset sisältyivät vuonna 1978 kum o ttuun lak iin va ltion la inausrahastosta V altion takausten m yön täm inen peru stuu joko lak iin tai edu skunnan suos tum ukseen läkaussi toum uk sen vastavakuu teen on erillisen lainsää dä nnö n puu ttuessa sove lle ttu tililam säännöstä turvaavasta vakuudes ta, ellei edu skun ta antam as saan suostumuksessa ole hyväksynyt takausta an nettavaksi ilm an vastavakuu tta T ilila in 12 f ssä on säädetty valtioneuvoston m yön täm istä va ltiontakauksista perittäv ien m aksu jen yleiset pe ru s- tee t Koska laino ja ja takauksia koskevat säännökset eivä t sisältönsä puo les ta kuu lu tililakun. olisi tarko ituksenm uka ista säätää er illinen lak i johon i?l o rn

2 mm nämä säännökset siirre ttä isiin lak i olisi to iss ija inen anne ttu ih in erity issäädöksiin nähden 2. Nykyi nen ti lanne ja ehdote tu t m u u to k s e t 2.1. Yleiset lainaehdot ia vakuus T iltla in 12 b I) ssä (1 ja 2 m om ) on yleissäännös va ltion varo ista m yönne ttäv ien la ino jen vakuudes ta sekä yleisistä la inaehdo ista Tu lo - )a m enoarv iossa tarko itukseen oso ite tu ista varo ista vo idaan. ollc i laissa ole m uu ta säädetty tai edu skun ta m aararahaa lam aa varten m yön täessään ole to isin pää ttäny t, myön tää lainaa ainoastaan turvaavaa k iinn itysvakuu tta tai m uu ta sen vero ista vakuu tta vastaan Jo lle t laissa ole to isin säädetty, vo idaan la inaa m von tää ainoastaan velkak irjaa vastaan määräalaksi )a taka isin m akse ttavaksi kuo le tusm aksum jo iden suu ruus ia erään tvm isa ika on määrä ttävä velkak irjassa V iideksi vuodeksi tai sitä Ivhyem mäksi ajaksi anne ttu la ina vo idaan määrä tä m ak settavaksi taka isin kokona isuudessaan yhdellä kertaa Yksity iskoh taiset la inaehdo t on yleensä m äärä tty erity islaeissa ja asetuksissa sekä va ltioneu * vo iton päätöksissä Mvös ve lkak irjaan voi sisäl vä lainaa koskev ia erity iseh to ja T ilila in 12 b n säännökset ehdo te taan siirret täväksi ehdo te ttuun lak iin valtion la inananno sta ja valtion takaukses ta Sam alla ehdo te taan säännöksiä vakuu tena olevan om aisuuden vakuu ttam isesta seka pien imm än m yönne ttävän lam an määrästä Lainat kunn ille ia kun tain liito ille eh - do tetaan m yönnettäväksi vakuude tta 2.2. Lainavarojen käytön valvonta T iitisissä ei ole säännöstä lainavaro jen käy tön valvonnasta Sen sijaan laino ia koskev issa eri ssteistsss eritv tsäädöksissä ia pää töksissä on y leensä tä tä koskev ia säännöksiä ja määräyksiä la inava ro jen käy tön valvonnassa on eroavuuk sis en v tranom sts ten välillä mm siksi, että valvon tsa koskevat säännökset ia oh )eet ovat epäyhtenä isiä lak iehdo tuk sen m ukaan lainan m yön täny t viranom ainen olisi oikeu tettu to im ittam asn tarkas tuksis Isinansaa jan luona Lainaa ho itavan viranom aisen asiana olisi huo leh tia siitä, että vakuuden arvo säilyy riittävän suu rena koko la ina-a ian T ilila in 12 b n 4 m om entin m ukaan lainan an taja voi irtisanoa lam an m aksettavaksi, jos la inansaa ja on jä ttäny t nouda ttam atta la inaeh to ja tai os la inas ta anne tun vakuuden arvoon alen tu nu t niin pa ljon, ette t se enää vastaa la inan m ak sam atta olevaa määrää taikka jos ne la inavaro jen käy tön ede lly tykse t, jo illa lam a on m yönne tty. ovat olenna ises ti m uu ttunee t Tämä eh to on o te ttava velkak irjaan T ilila in 12 b ^ n 5 m om en tti ehdo te taan siirrettäväksi ehdo te ttuun lak iin siten m uu te ttun a, että tarpee ton säännös irtisanom iseh to jen o ttam i- sesta velkak irjaan po istetaan Lisäksi ehdo tetaan säädettäväksi snta. m illo in laina erään tyy makset tavaksi ilm an irtisanom ista Lak iehdo tuksessa ehdo te taan myös lainasop i m uksen pu rkam ista koskevaa yleissäännöstä Törkeissä la inaeh to jen rtkkom istapauksissa tai kun v iranom ais ia on la inaa otettaessa taha llisesti har hau te ttu tulisi lainan m yön tänee llä viranom aisella olla oikeus määrä tä laina tai osa lainasta heti m akse ttavaksi taka isin Tä llö in lainansaaja tulisi myös velvo ittaa m aksam aan lisäkorkoa 2.4. Viivästyskorko m perimiskustannukset V altion varo ista m yönnettäv iä laino ja koskev issa säännöksissä on use in säädetty viivästyskorko, joka po ikkeaa ko rko la in (6 34/8 2 ) m uka ises ta viivästyskoron lasken taperus tees ta Nussa laino issa, jo iden viivästyskorosta et ole säännöksiä, on käytännössä peritty viivästyskorkona 16 prosen tin vuo tu ista korkoa Tätä koskeva eh to on otettu ve lkak irjaan Vuvästyskorkosäännös ehdo te taan otettavaksi lak iin ja viivästyskoroksi ehdo te taan ko rko lain m uka ises ti 16 prosen ttia Lakia erä iden vaha isten saatav ien perim ättä jä ttäm isestä (2 66 /1 0 ) ei vo ida soveltaa valtion la inas ta per ittäv iin viivästyskorko ih in ja perim isku stannuk sun Penm iskus tannukse t saattavat eräissä tapauksissa m uodo stua suu remm iks i ku in perittävä m aara Lakiesityksessä ehdo te taan, etta p ien ien v iivästyskorko jen perin tä vo itaisiin siirtää seuraavan lainaerän m aksun yh tey teen ja jättää v iim eisen la inaerän osa lta perim ättä

3 2 8 To im ituspa lkk io t Lainan lyhennys ten ja ko rko jen sekä viivästysko rko jen m aksam isesta vut helpo tuks ia m yön tää lainapää töksen tehny t viranom ainen Penm tsteh - täviä ho itava lla viranom aise lla ei ole tähän to im i- valtaa Po ikkeuksellisista syistä aiheu tune iden v iivästysten kohda lla olisi tarko ituksenm uka ista, että myös perim isteh täv iä ho itavalla viranom aise lla olisi oikeus lyhy taika isten m aksu lvkkävsten m yön täm iseen Lak iehdo tuksessa ehdo te taan, että lainaa ho i- tava viranom ainen voisi m yön tää lainansaa jille yh teensä en in tään yhden vuoden p itu is ia lykkäyksiä la ina-a ikaa piden täm ättä Lykkävsajalta perittä is iin korkoa V altion varo ista m yönne ttäv ien laino jen velka k irjo en laa tim ises ta ei ole säädetty perittäväksi to im itu spa lkk io ta tai lunas tus ta Va ltion varo ista tai rahas to ista m yönne ttäv iä laino ja koskevat velkak irja t ovat myös vapaat velkak irjaa anne ttaessa tai kiinn itys tä hae ttaessa suo rite ttavasta leim averosta (Le im avero l. M ) Myöskään säännöllisestä perim isestä aiheu tuv ia ku lu ta ei peritä V altion la inananno sta aiheu tuv ien ku stannu s- ten kohden tam iseks i lainansaa jille ehdo tetaan velkak irjo jen laa tim ises ta laino jen perim isestä ja m uista la inanho ttoon liittyv istä to im enp ite istä perittäväksi m aksu m aksuperus tela in periaa tte ita nouda ttaen 2.9. V altion takaus 2.6. V akuuden pakkohuu tokauppa T ilila in 12 < n no jalla vo idaan tu lo - ja m enoarviossa käy tettäväksi oso ite tu illa varo illa valtion edun turvaam iseksi ostaa va ltion la inasaam isesta pan ta ttu tai ulo sm ita ttu kiin teä om aisuus, joka myydään pakkohuu tokaupa lla V altio lle nä in lou tuneen om aisuuden käytöstä pää ttää va ltioneuvosto A sun to la ino ite tun om aisuuden käy töstä pää ttää ku itenk in ym pä ris töm in isteriö (A sun to tuo tan to L 8 5 m om ) Pakkohuu tokauppa - m ene tte ly issä nouda te ttav ia to im in tape riaa tte ita tat viranom ais ten valtuuksia koskev ia säännöksiä tai yleisluon teista oh je ita ei ole anne ttu T ilila in 12 i ehdo tetaan siirrettäväksi ehdote ttuun lak iin siten m uu tettuna, että sen pun in tulisi myös irta in om aisuus Lisäksi ehdo te taan säädettäväksi ostopää töksen tekem isessä noud a- tettav is ta yleisistä periaa tte is ta 2.7. M aksuvapau tus T ilila in 12 d n m ukaan tu lo - ja m enoarv iossa tarko itukseen osoite tu ista varo ista m yönne tyn la i- nan m aksam atta olevaa pääom aa, korkoa tai indeksihyv itystä ei saa po istaa tile istä eikä niiden m aksam isesta myön tää vapau tus ta, ellei laissa ole niin säädetty tai ellei edu skun ta ole m uu ten antanu t siihen suos tum ustaan T ilila in 12 d ft: n säännökset m aksam isesta vapau ttam ises ta olisi tarko ituksenm uka is ta ottaa ehdo tettuun lak iin V altion takaus ten m yön täm inen peru stuu joko lak iin tai edu skunnan suos tum ukseen lak iin perus tuv ia takausva ltuuks ia on anne ttu m uun m uassa va ltion takaus lait olue lle. vien titakuu lai tokselle ja valtion op in to tuk ikeskukse lle Edu skunnan an tam aan suos tum ukseen perus tuvan takauksen myön tää valtioneuvosto Näille takauksille on tilila in 12 b.n 1 m om en tin sään nöstä sove ltaen vaad ittu turvaava vakuus, ellei edu skun ta ole hyväksyny t takausta anne ttavaksi ilm an tu rvaavaa vastavakuu tta T ilila in 12 f tj ssa on säädetty valtioneuvoston m yön täm istä valtion takauks ista perittäv ien mak sujen yleiset perus teet Säännöksen m ukaan on va ltioneuvos ton myön täessään edu skunnan anta m an suo stum uk sen perus teella ko tim aisen tai ulkom aisen luo ton tai m uun siihen verrattavan sop im usve lvo itteen vakuudeksi va ltion takauksen määrä ttävä siitä suo rite ttavaksi takausluo ton pää om an tai sop im usve lvo ittees ta valtio lle aih eu tuvan vas tuun m ukaan määräytyvä m aksu Takaus m aksu kanne taan seka kertam aksuna että vuotu ism aksuna. jo iden määrä t vahv istetaan asetuk sella Takausm aksu voi olla ko tim aise lle ja ulkom aise lle luo to lle erisuu ru inen V altioneuvosto vo i erity isistä syistä pää ttää, ette t takausm aksua määrä tä Lak iehdo tuksessa ehdo te taan säädettäväksi valtion takauk sesta ja sen vastavakuudesta Vastava kuu teen ehdo te taan sovellettavaksi vastaavasti lainan vakuu tta koskev ia säännöksiä T ilila in 12 f ehdo te taan m uu ttam attom ana siirre ttäväksi ehdo te ttuun lak iin *

4 3- A s ia n v a lm i s te lu ja l a u s u n n o n a n t a j a t H allitus anto i edu skunna lle tätä esitystä asiallisesti vastaavan esityksen laiksi vai non la inanannos ta ja va ltion takaukses ta (H t n o 1)1 /1 986 vp ). Esitys ku itenk in raukesi edu skun nan hajaan tum isen vuoksi Esitys perus tu i va ltiovara inm in is teriön asetta m an V altion laina työ ryhm ä 1984 n ehdo tuk seen Työ ryhm än m uistios ta (työ ryhm äm uistio 1984 VM 51 ) on saatu lau sunno t sisäasia inm in isteriö ltä. maa- ja m etsä talousm in is teriö ltä, kauppa - ja teo llisuusm in isteriö ltä, ym pä ris töm i- nis teriö ltä. asun toha llituk se lta. U udenm aan lää m nha llituk sc lta m aanm ittau sha llituk selta, m aa tilaha llitukse lta Tekno log ian keh ittäm iskeskukselta. va ltiokon tto rilta, va ltion talouden tarkas tus virasto lta, ves iha llitukse lta K eskusm etsä lau takun ta Tap io lta ja pankk ien neuvo tte lukunna lta 4. E s i ty k s e n o r g a n i s a t o r i s e t ja t a l o u d e l l i s e t v a ik u tu k s e t Esitykseen sisältyvät lainaeh to ja ja lainanho itoa koskevat säännökset lisäävät jossain määrin va l- tion la inanan toon osallis tuv ien viranom ais ten teh täv iä seka ede lly ttävä t oh ie iden ja lom akke i- den laa tim ista ja atk järjestelm än m uu ttam is ta To isaa lta lainaeh to jen ja m ene tte ly tapo jen yh denm uka is tam incn ja selk iy ttäm inen he lpo ttaa la ino jen ho itoa mistä aiheu tuu ku stannus ten säästöä sekä va ltio lle että la inansaa jille V iivästyskoron sää täm inen ci lisää m erk ittävä» ti va ltion tu lo ja, koska jo nyky isink in yleisesti sove lle taan 16 pro sen tin vnvästyskorko tasoa to im enp idem ak sun per im inen lam anho ito teh läv istä lisäisi valtion tu lo ja arv io lta no in VK) 000 m arka lla 5. M u i ta e s i ty k s e e n v a ik u t t a v i a s e ik k o j a H allituksen tarko ituksena on an taa edus Kun nalle esitys laiksi valtion tu lo - ja m enoarv iosta, jo lla kum otta isiin laki valtion tulo- a m enoa r- vion ia tilinpää töksen perus teista (1 36 /3 1 ) Jos m ain ittua esitystä ei eduskunnassa hyväksy ttä isi tu lisi valtion la inananno sta a valtion takaukses ta anne ttavaan takun sisällv ttäa saannos, jo lla ku m otaan valtion tu lo - a m enoarv ion ja tilinpää toksen perus teista anne tun lain (I 36 M I ) 12 b. 12 c, 12 d ia 12 f Y K SI TY I SK O H T A I SE T PERU STE L U T I Luku Lain sove ltam isa la 2 Luku V altion la inanan to 1 Lain tarko ituksena on säännellä valtion lainanannossa ia lam ojen ho idossa nouda tettavaa m ene tte lyä l akiin ehdo te taan siirrettäväksi erä in tark istuks in nyky iset tilila in säännökset valtion laino ista ja takauksesta to tka ovat tilila in 12 b. 2 tj Ehdo tuksen m ukaan lak i on to issija inen m uussa laissa tai asetuksessa anne ttu ih in poik ke avun säännöksiin nähden Säännösten ollessa ristiriita iset tu lisivat erity islainsäädännön säännökset sovellettav iksi täm än lain säännös ten ase m esta Iam än lain ja erity isla in säännökset vo isivat olla mvös to isiaan täyden täv iä 3 Lainan m yön täm inen kuu luu sen m in iste riön tai m uun tiliv iraston to im iva ltaan, ionka käy ttöön lam am aarä raha on oso ite ttu Tämä viranom ainen pää ttä isi la inaehdo t valtion tu lo - ja m enoarv iossa m ahdo llises ti olev ien rajo itus ten pu itte.ssa Lainaa ho itava viranom ainen on yleen- I f : «l aki ci ho ri M isätujoko lo jalainan m yön täny t viranom ainen tai vai m enoarv ion ulkopuo lis ten rahas to jen la inanantoa tu myös keskusv irasto ille ja lään inha llituks ille tiokon tton Eräitä lam an ho ito teh täv iä on anne t Lainan ho itoon liittyv istä la inaehdo ista pää ttäm i- nen kuu lu isi lam aa ho itava lle viranom aise lle Pvkalan 2 m om en tti vastaa asiallisesti tilila in 12 b tj n 2 m om en ttia V astuusuh teiden toden tam iseksi tu lisi valtion laino ista laa tia ede lleen aina velkak irja Nyky isen tilila in säännöstä siitä, että la inaehdo t olisi määrättävä nim enom aan velkak irjassa ei pide tä tarpee llisena

5 Pykä län * m om entissa ehdo te taan, että lam an ho idon ha llinno llis ten kus tannu sten vähen täm i seksi säädettä isiin valtion varo ista m yönne ttäv ille la ino ille väh immä ismäärä Väh immä ismäärästä säädettä isiin asetukse lla T arko ituksena on aluksi säätää määräksi 10 (NK) m arkkaa 4 Pykälän I m om en tti vastaa nyky isen tilila in 1 2b n 1 m om en tin säännöstä la inan m yön täm isestä turvaavaa vakuu tta vastaan Laina vo idaan m yön tää vain turvaavaa vakuu tta vastaan ellei edu skun ta to isin pää tä Lainat kunn ille ia kun tain liito ille m yönne ttä isiin ku itenk in aina vakuude tta V akuuksien vaa tim inen kunn ilta ja kun ta in liito ilta ci olisi tarko ituksenm uka is ta V altion saatavan turvaam iseksi pykä län 2 m o- m entissa velvo ite taan lainansaa ja pitäm ään vakuu tena oleva om aisuus riittävästi vakuu te ttuna * L ainava ro in käy tön va lvonnan tehos tam i seksi ehdo tetaan lak iin va lvon taa koskevaa säännöstä V alvon taa varten lainan m yön tänee llä viranom aise lla tulisi olla oikeus to im ittaa tai to im i tu ttaa la inansaa jan ta lou tta ja to im in taa koskevia tarkas tuksia Lainansaajalla olisi velvo llisuus esittää tarv ittava t tili sekä m uu t asiak irja t ja selv i- tykset sekä avustaa m uu to ink in tarkastuksessa Lainan m yön tänee llä viranom aisella olisi oikeus määrä tä la inansaa ia to im ittam aan selv itys laina varo jen käytöstä V akuuden arvon turvaam iseksi ehdo te taan la i- naa ho itava lle viranom aise lle oikeu tta vaatia laina aikana vakuuden antaja lta tai la in an sa aj ia vakuuden arvon to team iseksi tarpee llise t tiedo t ia selvitykset 6 Pykälässä ehdo te taan säädettäväksi ta pauksista. joissa la ina vo idaan katsoa erään tyneeksi heti m aksettavaksi Lue tte lo ei ole tarko i te ttu tyh jen täväksi, vaan velkak irjaan vo idaan o ttaa myös m una erään tym iseh to ia Lainaa ho itava viranom ainen voisi ehdo tuk sen m ukaan vaatia lainan m aksettavaksi m aksun la im in lyönn in seka ulosm ittauksen konku rssin tm s syyn peru stee l- la 7 Lainavaro jen käy ttö tarko itukses ta po ikkeam inen ja viranom aisen ha rhau ttam inen oik eu t- taisivat lam an m yön täneen viranom aisen pu rka m aan lainasop im uksen ja määräämään lainan heti taka isin maksettavaksi Tä llaisessa tapaukses sa la inansaa jan tu lisi myös m aksaa lisäkorkoa L isäkoron suu ruudes ta säädettä isiin asetuksel la L isäkorkoa ehdo te taan m akse ttavaksi mvös jo taka isin m akse tu ille lainaerille siitä luk ien, kun la inansaaja on syyllistyny t v ilp illiseen m ene ttelyyn L isäkorko laske tta isiin kunk in lainaeran nostopä ivästä määrä ttyyn taka ismm aksupa ivaän Pykä län 2 m om en tti vastaa tilila in 12 h n 4 m om en tin säännö tä la inan irtisanom isesta Lainan m yön tänee llä viranom aisella olisi irtisano m iso ikcus. jos la inansaa ia ei ole nouda ttanu t la inaeh to ja tai lainavaro jen käy tön edelly tykset ovat olenna ises ti m uu ttunee t H () Lainan m aksun viivästyessä ehdo te taan perittäväksi vuo tu is ta viivästyskorkoa 16 proscn t tia erään tyneestä määrästä lam a vastaa ko rkolain (6 3 3 / H2 ) viivästyskorkoeaännosta ) Laino jen ho idon yksinkerta istam iseksi ja ha llinno llis ten ku lu jen vähen täm iseksi ehdo tetaan säännöstä, jonka m ukaan vähäiset viivästyskoro t tai perim is- ym ku lu t vo idaan periä lainan seu raavan erän yh teydessä Lainan v iim eisen erän m aksun viivästyessä voi vähä isten m aksu jen peri m isestä aiheu tua suh tee ttom an suu ria perim iskus tannuks ia Täm än vuoksi ehdo tetaan, että ne vo idaan jä ttää erikseen perim ättä Perim ältä jä tettävästä määrästä säädettä isiin asetukse lla M arkkarajaksi on tarko itus saataa aluksi 20 m arkkaa, joka on sam a ku in vähä isten vero ien perim ättä jä ttäm isessä sove lle ttu rata 10 (j Pykälässä ehdo te taan säännöstä siitä, että lainaa ho itava viranom ainen voisi sosiaalisista tai m uista erity isistä syistä m yön tää lyhy taikaisia lyk käyksiä en in tään yhdeksi vuodeksi Lyhy taikainen sairaus ja työ ttöm yys ei ku itenkaan voi olla perus teena lykkäyksen m yön täm ise lle Sen siiaan po ikkeukse llise t m aksuva ikeude t (esim olatusvel vo llisuudes ta joh tuva t) voisivat olla syvnä m aksu lykkäyksen m yön täm ise lle 11 Lainan vakuu tena oleva kiin teä om aisuus vo idaan ostaa valtio lle tilila in 12 c : n m ukaises ti V iim e vuosina on laino jen vakuudeksi hyväk sytty myös irta in ta om aisuu tta, m inkä vuoksi säännöksen soveltam isalaa tu lisi laa ien taa vastaa vasti Lainansaa jien konku rssien a vakuuksien pak kohuu tokauppo icn lisäänny ttyä» im e vuosina olisi tarpeen säännös om aisuuden valtio lle hank kim isessa nouda te ttav is ta periaa tte is ta Lak iehdotuksen m ukaan tu lisi vakuu tena olevaa om aisuu t ta ostaa valtio lle vain sillo in, kun om aisuus sove ltuu va ltion om aan käy ttöön tai kun va ltion saatava vo idaan paremm in tu rva ta myymällä om aisuus ede lleen V altio lle pakkohuu tokaupassa tu lleen om ai suuden käy töstä pää ttä isi ku ten nyky isink in, valtioneuvos to K iin teän maisuuden vä liaikaisesta ho idos ta huo leh tii käy tännössä rakennusha l litus. 12 Nyky isen tilila in 12 d : n säännökset lainan m aksam isesta vapau ttam ises ta ehdo tetaan

6 otettavaksi lak iehdo tukseen M aksuvapau tus ede lly ttä isi ede lleen edu skunnan suo stum usta 13 V elkak ir jo in laa tim ises ta, laino ien perimisestä a m uista la inanho itoon liittyv istä to i- m enp ite istä sekä la ino a koskev ien tod is tu sten ku ten saldo- ja vakuu stod is tu sten an tam ises ta ehdo tetaan perittäväksi m aksu valtion m aksupe rus telain pe riaa tte ita nouda ttaen Nyky isin nämä to im enp itee t ovat m ak suttom ia.3 lu k u V altion takaus 14 V altion takauksen vas tavakuu tta koskevien säännösten puu ttuessa on vakuus vaad ittu nouda ttaen tilila in säännöksiä la inan vakuudes ta Tämä käy tän tö ehdo te taan vahv istettavaksi o ttam alla lak iehdo tukseen nim enom ainen säännös siitä, että va ltion takaus m yönne tään vas tavakuu t- ta vastaan, elle i edu skun ta to isin pää tä Vastava kuu teen ehdo te taan sovellettavaksi lainan vakuu des ta 4 fj ssä. vakuuden arv io im isesta 5 n 3 m om entissa a pakkohuu tokaupas ta II 4):ssa olevia säännöksiä 1 ) Pykälään ehdo te taan m uu ttam attom ana siirrettäväksi tilila in 12 f : n säännökset takausm aksusta 4 Luku. A setuksenan tova ltuus ja vo im aan tu lo 16 T arkemm at säännökset lain täy tän töönpano sta ehdo tetaan anne ttavaks i asetukse lla 17 lak i olisi tarko itus saa ttaa vo im aan I päivästä he lm ikuu ta 1988 eli sam anaika isesti ku in edu skunnan käsiteltäväksi anne ttava ehdo tus laiksi va ltion tu lo - ia m enoarv ios ta Lakia sove lle tta isiin myös ennen sen vo im aan tu loa anne ttu ih in la ino ih in V iivästyskorkoa ja lisäkorkoa koskev ia säännök siä sove lle tta isiin taanneh tivas ti vain velkak irjan eh to jen sallim issa rajoissa Edellä esite tyn perus tee lla anne taan Eduskun nan hyväksyttäväksi scuraava lak iehdo tus

7 L a k i va ltion la inananno tta m va ltion takaukse tta Eduskunnan paa toksen m uka ite tti säädetään 1 Luku Lain soveltam isala H SnveltétmiiéU Tata lak ia sove lle taan va ltion tu lo - a m enoar viossa oso ite tu tta m aararahas ta myönne ttävään va ltion lainaan ia edu tkunnan suo ttum uk ten peru ttee lla m yönne ttävä in va ltion takauk teen 2 «T o m i/ m jatu Täm än lain täännoksiä sove lle taan va in. m ikä li m uussa laissa tai sen no ialla anne tussa asetuksessa ei ole to isin säädetty kuo le tu sm ak tu in V iideksi vuodeksi tai titä lyhy emm äksi ajak ti anne ttu lam a vo idaan määrätä m akse ttavaksi taka isin kokona isuude ttaan yhdellä kertaa la in an väh immä ismäärästä säädetään asetuk sella *1 Vskmm Lam a vo idaan. olle i laissa ole to isin häädetty tai edu skun ta määrärahaa m yön täessään ole to i- sin pää ttäny t, m yön tää ainoastaan turvaavaa vak u u tti vastaan Laina kunna lle a kun tain liito lle m yönne tään vakuu tta vaa tim atta la inan saa ia on velvo llinen pitäm ään vakuu tena olevan om aisuuden riittävästi vakuu tettuna V altion 2 Luku la inanan to 3! Léunéebééol V altion varo ista m yönne ttävän lam an korosta, la ina-a iasta ia m uista ehdo is ta pää ttää la inan myön tävä viranom ainen valtion tu lo ia m enoar viossa määrä ty istä rajo ista l ainan ho itoon lu tty v isti lainaehdo ista pää ttää ku itenk in la inaa hoi tava v iranom ainen Laina vo idaan m yön tää ainoastaan ve lkak ir ja vastaan m lä täa iak ti ja taka isin m aktettavak ti M Vå lvonu I ainan m yön tänee llä viranom aisella on oikeu» to im ittaa tai to im itu ttaa la inansaa ian ta lou tta a to im in taa koskev ia tarkas tuksia Um an saa ia on velvo llinen esittämään kaikk i tarv ittava t tili sekä m uu t asiak iria t ia selv itykset tekä m uu to ink in avu ttam aan tarkastuksessa La inansaaia on velvo llinen lainan m yön täneen viranom aisen määräämänä ajankoh tana si HINTTIa m aan selv ityksen la in av aro in käy tjpu V akuuden an ta ian tai l a in a n s a n on anne tta va lainaa ho itava lle viranom aite lle täm än prvn -

8 nö fta vakuuden arvon lo tnm iw k t i tarpee llise t selvitykset m akse ttava viivästyneelle määrä lle vuo tu ista viivästyskorkoa 16 p ro sen ttia eräpä ivästä luk ien M I Jin an erjjn tymm en ilm an irtisanom ista la in aa ho itava viranom ainen voi vaa tia lainan ilm an irtisanom ista heti m aksettavaksi 1) os korkoa tai Ivhennvsta ei ole m akse ttu viim eistään eräpä ivänä 2 ) os la ino ite ttu tai vakuu tena oleva om aisuus ulosm ita taan myytäväksi 5) ios lainansaa ia tai takaa ia (ou tuu konku rssiin tai hakee ako rd ia tai lakkau ttaa maksunpa taikka im takaa ia kuo lee, eikä lainansaa ia kehotuksesta aseta riittävää vakuu tta M Ljm jn m jjr jjm m rn takau sm mak settavaksi M ikäli lainansaa ia on käy ttäny t lainavaro ja m uuhun tarko itukseen kum m ih in ne on m yön tie tty, tai lainansaa ia on an tanu t lam aa hak ics saan tai sen la lkeen olenna ises ti väärän tiedon tai salannu t lam an m yön täm ispää tökseen olcnna ites ti va iku ttaneen seikan, voi lainan m von tänv t viranom ainen m aarata lainan heti osaksi tai kokonaan taka isin m akse ttavaksi Lainan m yön täny t v iranom ainen voi myös m aara ta lam an heti taka isin m akse ttavaksi os lainansaa ia ei ole noud attanu t lam ach to ia iai jos ne lainavaro jen käy tön ede lly tykse t, jo illa lam a on m yönne tty, ovat olenna ises ti m uu ttun eet Lamaa ho itava viranom ainen voi määrä tä lainan taka isinm akse ttavaks i. o< lam asta anne tun vakuuden arvo on alen tunu t niin pa ljon, ette i se enää vastaa la inan m aksam atta olevaa määrää tai jos vakuuden v llap ito on laim in lyö ty M illo in lam a tai sen osa on I m om en tin no ialla määrä tty m akse ttavaksi taka isin, lainan saaian on sam alla suo rite ttava asetukse lla sääde t- tävä lisäkorko I isakorkoa on suo rite ttava myös o laka isin m akse tu lle lam am aarä lle, os m aksu on tapah tunu t sen (aikeen kun la inanan tajaa on I m om entissa tarko ite tu lla tava lla erehdv tetty L i- säkorko laske taan kunk in lainac ran nostopä ivästä maksupä ivään tai määrä ttyyn taka ismm aksupa i vaän I Vn té ity iéo réo Lainan m aksun viivästyessä la inansaa ian on l aka isten Ijm jskon tm ten perim inen A setukse lla säädetään m arkkam aaras ta. ota vähä isemp i ko rko, v iivästyskorko tai m uu suo ritus vo idaan pena la inan K uraavana eräpä ivänä tai jä ttää viim eisen lainaerän osalta erikseen peri m ättä»0 S Maksn/ykkjyi Lainaa ho itava lla viranom aise lla on oikeus m yön tää sairauden työ ttöm yyden tai m uun erity isen syyn vuoksi lykkäystä lainan ko ron ia lyhennyksen m aksam isessa yh teensä en in tään yhdeksi vuodeksi la ina-a ikaa m uu ttam atta Ly kättä vällc lainaerä lle m akse ttavas ta korosta säädetään asetukse lla H Vakuutena ouvnu om jnnn Jen p jkknhm ttnk jupp j f V altion edun tu rvaam iseksi vo idaan tu lo - ja m enoarv iossa osoite tu illa varo illa ostaa valtion saam isen vakuu icna olevaa om aisuu tta, joka m yvdaan pakko- tai pan tnhuu tokaupa lla H uu tokaupassa tu lee valtio lle ostaa om aisuu tta va in. m ikä li se sove ltuu va ltion om aan käy ttöön tai valtion saatava vo idaan paremm in tu rva ta mvv m aila om aisuus m yöhemm in valtion to im esta V altio lle o ste tun om aisuuden käy töstä paa ttaa va ltioneuvos to M aksuv jp ju tus Lainan taka isin m aksam isesta vapau ttam iseen on saatava edu skunnan suos tum us jo llei edus kun ta ole suo stunu t siihen, että va ltioneuvos to tai lam an m yön täny t viranom ainen voi myön tää vapau tuksen lam an taka isinm aksam ises ta Totm I 3 np täem jksu t Lainan perim isestä, velkak irjan laa tim isesta, kiinn ityksen a takauksen uud is tam ises ta, jälki pan ttau ssiioum uk sen antam ises ta a m uista lainanho itoon liittyv istä to im enp ite is tä seka laino ia koskev ien tod istu sten antam ises ta vo idaan p eru

9 m aksu iai palkk io nouda ttaen nn ta valtion mak superuste la issa ( > 80 /73 ) on säädetty takausm aksu saadaan ilm an tuom io ta tai paa tos ta uloso ttaa snna laricstvksessa ku in vcro icn ia m aksu icn perim isestä ulo sotto to im in on saadem ) Luku V altion takaus M Va ltton takauk\ en vastavakuus V altion takaukse lle on vaad ittava vastavakuus, lollei cdu sk jn ta ole to isin pää ttäny t M itä ede llä 4 $ ssa ) n ) m om entissa ia 11 $ ssa on säädetty, koskee myo«va ltion takauk srlle anne ttua vas tavakuu tta l> 7okau< mak su M yöntäessään edu skunnan an tam an suostu m uksen perus teella ko tim aisen tai ulkom aisen luo ton tai m uun siihen verra ttavan sop im us velvo itteen vakuudeks i va ltion takauksen on va l- tioneuvos ton määrä ttävä siitä suo rite ttavaksi takaus luo ton pääom an tai sop im usve lvo ittees ta va l- tio lle aiheu tuvan vas tuun m ukaan määräytyvä m aksu Takausm aksu kanne taan sekä kertam ak suna että vuo tu ism aksuna, jo iden määrä t sääde tään asetukse lla Takausm aksu voi olla ko tim ai selle a ulkom aise lle luo to lle erisuu ru inen V altioneuvosto voi erity isistä syistä päättää ette i takausm aksua määrä tä 4 Luku A setuksenan tova ltuus.< vo im aan tu lo 16 Asetuksenantova ltuus Tarkemm at säännökset tämän lam täy tän töön panos ta anne taan asetukse lla Vo imaan tu lo Tämä laki tu lee vo im aan päivänä kuu ta 198 Lakia sovelletaan sen vo im aan tulopä ivästä myös sua aika isemm in syn tyne isiin lainasaam i sun Nä iden osalta peritään viivästyskorkoa ia ' ssa tarko ite ttua lisäkorkoa ku itenk in vasta vo im aantu lopä ivästä a vain ve lkak iriaeh to ien sai lim issa ratoissa V altion tulo- ia m enoarv ion ia tilinpää töksen perus teista anne tun lam 12 f n no ialla anne ttu asetus va ltion takauks is ta perittäv istä m aksu ista (9 27 /8 1 ) on vo im assa siihen saakka kunnes täm än lain I ) n no ialla anne ttava asetus tu lee vo im aan Helsing issä 2 pä ivänä lokakuu ta I9 7 Tasavallan M A I N O Presiden tti K O IV IS TO M in isteri V ila Puo lanne

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot