ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 M allituksen esitys Eduskunna lle laiksi valtion la inanannos ta ja va ltion takaukses ta ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdo te taan anne ttavaks i yleissäännökset valtion lam ojen yleisistä la inaehdo ista seka la inanannossa nouda tettav ista m ene tte ly tavoista Laissa säädettä isiin myös edu skunnan antam iin va ltuuks iin perus tuv ista va ltion takauks ista Ehdo tetu lla lailla pyritään yhdenm uka is ta m aan valtion la inanan toa koskev ia säännöksiä sekä yksinkerta istam aan lam ojen ho itoa la in säännökset olisivat to issijaisia N iitä ei siten sovellettaisi siltä osin ku in m uussa laissa on po ikkeavia säännöksiä Ehdo te ttu lak i korvaisi nykyisessä tu lo - ja m e- noarv ion ja tilinpää töksen perus te is ta anne tu ssa laissa olevat valtion laino ja ja takau sta koskevat saannokset V altion la ina vo ita isiin ede lleen myön tää vain turvaavaa vakuu tta vastaan, ellei laissa ole toisin säädetty tai edu skun ta ole toisin pä ättäny t. Lak iin ehdo te taan myös säännöksiä va ltion takauksen vas tavakuudes ta ja takausm ak susta la inava ro jen käy tön valvonnan tehostam iseksi ehdo te taan säännöksiä lainansaa jan tilinp idon tarkas tam ises ta, la inasop im uksen pu rkam isesta a lisäkorosta la issa olisi lisäksi viivästyskorkoa, la ino jen irtisanom ista, perin tää, maksu lykkaystä. vakuu tena olevan om aisuuden pakkohuu tokaup paa sekä eräistä la inanho ito to im enp ite is tä p er ittäviä m aksu ja koskev ia säännöksiä Laki on ta rko ite ttu tu lem aan vo im aan 1 pä ivänä he lm ikuu ta 19HH YLEISPERU ST ELU T I Yleistä Va ltion varo ista m yönne ttäv ien la ino jen vakuu tta. lainaeh to ja, valtion saam isesta pan ta tun kiin teän om aisuuden ostam ista valtio lle sekä lai nasaam isten tile istä po istam ista ja m aksuvapau den m yön täm istä koskevat säännökset sisältyvät tu lo - ja m enoarv ion a tilinpää töksen perus teista anne tun lain (1 56 /5 1 ). jä ljem pänä tiltla in 12 b 12 e : itn A ika isemm in va ltion la inanantoa koskevat vastaavat säännökset sisältyivät vuonna 1978 kum o ttuun lak iin va ltion la inausrahastosta V altion takausten m yön täm inen peru stuu joko lak iin tai edu skunnan suos tum ukseen läkaussi toum uk sen vastavakuu teen on erillisen lainsää dä nnö n puu ttuessa sove lle ttu tililam säännöstä turvaavasta vakuudes ta, ellei edu skun ta antam as saan suostumuksessa ole hyväksynyt takausta an nettavaksi ilm an vastavakuu tta T ilila in 12 f ssä on säädetty valtioneuvoston m yön täm istä va ltiontakauksista perittäv ien m aksu jen yleiset pe ru s- tee t Koska laino ja ja takauksia koskevat säännökset eivä t sisältönsä puo les ta kuu lu tililakun. olisi tarko ituksenm uka ista säätää er illinen lak i johon i?l o rn

2 mm nämä säännökset siirre ttä isiin lak i olisi to iss ija inen anne ttu ih in erity issäädöksiin nähden 2. Nykyi nen ti lanne ja ehdote tu t m u u to k s e t 2.1. Yleiset lainaehdot ia vakuus T iltla in 12 b I) ssä (1 ja 2 m om ) on yleissäännös va ltion varo ista m yönne ttäv ien la ino jen vakuudes ta sekä yleisistä la inaehdo ista Tu lo - )a m enoarv iossa tarko itukseen oso ite tu ista varo ista vo idaan. ollc i laissa ole m uu ta säädetty tai edu skun ta m aararahaa lam aa varten m yön täessään ole to isin pää ttäny t, myön tää lainaa ainoastaan turvaavaa k iinn itysvakuu tta tai m uu ta sen vero ista vakuu tta vastaan Jo lle t laissa ole to isin säädetty, vo idaan la inaa m von tää ainoastaan velkak irjaa vastaan määräalaksi )a taka isin m akse ttavaksi kuo le tusm aksum jo iden suu ruus ia erään tvm isa ika on määrä ttävä velkak irjassa V iideksi vuodeksi tai sitä Ivhyem mäksi ajaksi anne ttu la ina vo idaan määrä tä m ak settavaksi taka isin kokona isuudessaan yhdellä kertaa Yksity iskoh taiset la inaehdo t on yleensä m äärä tty erity islaeissa ja asetuksissa sekä va ltioneu * vo iton päätöksissä Mvös ve lkak irjaan voi sisäl vä lainaa koskev ia erity iseh to ja T ilila in 12 b n säännökset ehdo te taan siirret täväksi ehdo te ttuun lak iin valtion la inananno sta ja valtion takaukses ta Sam alla ehdo te taan säännöksiä vakuu tena olevan om aisuuden vakuu ttam isesta seka pien imm än m yönne ttävän lam an määrästä Lainat kunn ille ia kun tain liito ille eh - do tetaan m yönnettäväksi vakuude tta 2.2. Lainavarojen käytön valvonta T iitisissä ei ole säännöstä lainavaro jen käy tön valvonnasta Sen sijaan laino ia koskev issa eri ssteistsss eritv tsäädöksissä ia pää töksissä on y leensä tä tä koskev ia säännöksiä ja määräyksiä la inava ro jen käy tön valvonnassa on eroavuuk sis en v tranom sts ten välillä mm siksi, että valvon tsa koskevat säännökset ia oh )eet ovat epäyhtenä isiä lak iehdo tuk sen m ukaan lainan m yön täny t viranom ainen olisi oikeu tettu to im ittam asn tarkas tuksis Isinansaa jan luona Lainaa ho itavan viranom aisen asiana olisi huo leh tia siitä, että vakuuden arvo säilyy riittävän suu rena koko la ina-a ian T ilila in 12 b n 4 m om entin m ukaan lainan an taja voi irtisanoa lam an m aksettavaksi, jos la inansaa ja on jä ttäny t nouda ttam atta la inaeh to ja tai os la inas ta anne tun vakuuden arvoon alen tu nu t niin pa ljon, ette t se enää vastaa la inan m ak sam atta olevaa määrää taikka jos ne la inavaro jen käy tön ede lly tykse t, jo illa lam a on m yönne tty. ovat olenna ises ti m uu ttunee t Tämä eh to on o te ttava velkak irjaan T ilila in 12 b ^ n 5 m om en tti ehdo te taan siirrettäväksi ehdo te ttuun lak iin siten m uu te ttun a, että tarpee ton säännös irtisanom iseh to jen o ttam i- sesta velkak irjaan po istetaan Lisäksi ehdo tetaan säädettäväksi snta. m illo in laina erään tyy makset tavaksi ilm an irtisanom ista Lak iehdo tuksessa ehdo te taan myös lainasop i m uksen pu rkam ista koskevaa yleissäännöstä Törkeissä la inaeh to jen rtkkom istapauksissa tai kun v iranom ais ia on la inaa otettaessa taha llisesti har hau te ttu tulisi lainan m yön tänee llä viranom aisella olla oikeus määrä tä laina tai osa lainasta heti m akse ttavaksi taka isin Tä llö in lainansaaja tulisi myös velvo ittaa m aksam aan lisäkorkoa 2.4. Viivästyskorko m perimiskustannukset V altion varo ista m yönnettäv iä laino ja koskev issa säännöksissä on use in säädetty viivästyskorko, joka po ikkeaa ko rko la in (6 34/8 2 ) m uka ises ta viivästyskoron lasken taperus tees ta Nussa laino issa, jo iden viivästyskorosta et ole säännöksiä, on käytännössä peritty viivästyskorkona 16 prosen tin vuo tu ista korkoa Tätä koskeva eh to on otettu ve lkak irjaan Vuvästyskorkosäännös ehdo te taan otettavaksi lak iin ja viivästyskoroksi ehdo te taan ko rko lain m uka ises ti 16 prosen ttia Lakia erä iden vaha isten saatav ien perim ättä jä ttäm isestä (2 66 /1 0 ) ei vo ida soveltaa valtion la inas ta per ittäv iin viivästyskorko ih in ja perim isku stannuk sun Penm iskus tannukse t saattavat eräissä tapauksissa m uodo stua suu remm iks i ku in perittävä m aara Lakiesityksessä ehdo te taan, etta p ien ien v iivästyskorko jen perin tä vo itaisiin siirtää seuraavan lainaerän m aksun yh tey teen ja jättää v iim eisen la inaerän osa lta perim ättä

3 2 8 To im ituspa lkk io t Lainan lyhennys ten ja ko rko jen sekä viivästysko rko jen m aksam isesta vut helpo tuks ia m yön tää lainapää töksen tehny t viranom ainen Penm tsteh - täviä ho itava lla viranom aise lla ei ole tähän to im i- valtaa Po ikkeuksellisista syistä aiheu tune iden v iivästysten kohda lla olisi tarko ituksenm uka ista, että myös perim isteh täv iä ho itavalla viranom aise lla olisi oikeus lyhy taika isten m aksu lvkkävsten m yön täm iseen Lak iehdo tuksessa ehdo te taan, että lainaa ho i- tava viranom ainen voisi m yön tää lainansaa jille yh teensä en in tään yhden vuoden p itu is ia lykkäyksiä la ina-a ikaa piden täm ättä Lykkävsajalta perittä is iin korkoa V altion varo ista m yönne ttäv ien laino jen velka k irjo en laa tim ises ta ei ole säädetty perittäväksi to im itu spa lkk io ta tai lunas tus ta Va ltion varo ista tai rahas to ista m yönne ttäv iä laino ja koskevat velkak irja t ovat myös vapaat velkak irjaa anne ttaessa tai kiinn itys tä hae ttaessa suo rite ttavasta leim averosta (Le im avero l. M ) Myöskään säännöllisestä perim isestä aiheu tuv ia ku lu ta ei peritä V altion la inananno sta aiheu tuv ien ku stannu s- ten kohden tam iseks i lainansaa jille ehdo tetaan velkak irjo jen laa tim ises ta laino jen perim isestä ja m uista la inanho ttoon liittyv istä to im enp ite istä perittäväksi m aksu m aksuperus tela in periaa tte ita nouda ttaen 2.9. V altion takaus 2.6. V akuuden pakkohuu tokauppa T ilila in 12 < n no jalla vo idaan tu lo - ja m enoarviossa käy tettäväksi oso ite tu illa varo illa valtion edun turvaam iseksi ostaa va ltion la inasaam isesta pan ta ttu tai ulo sm ita ttu kiin teä om aisuus, joka myydään pakkohuu tokaupa lla V altio lle nä in lou tuneen om aisuuden käytöstä pää ttää va ltioneuvosto A sun to la ino ite tun om aisuuden käy töstä pää ttää ku itenk in ym pä ris töm in isteriö (A sun to tuo tan to L 8 5 m om ) Pakkohuu tokauppa - m ene tte ly issä nouda te ttav ia to im in tape riaa tte ita tat viranom ais ten valtuuksia koskev ia säännöksiä tai yleisluon teista oh je ita ei ole anne ttu T ilila in 12 i ehdo tetaan siirrettäväksi ehdote ttuun lak iin siten m uu tettuna, että sen pun in tulisi myös irta in om aisuus Lisäksi ehdo te taan säädettäväksi ostopää töksen tekem isessä noud a- tettav is ta yleisistä periaa tte is ta 2.7. M aksuvapau tus T ilila in 12 d n m ukaan tu lo - ja m enoarv iossa tarko itukseen osoite tu ista varo ista m yönne tyn la i- nan m aksam atta olevaa pääom aa, korkoa tai indeksihyv itystä ei saa po istaa tile istä eikä niiden m aksam isesta myön tää vapau tus ta, ellei laissa ole niin säädetty tai ellei edu skun ta ole m uu ten antanu t siihen suos tum ustaan T ilila in 12 d ft: n säännökset m aksam isesta vapau ttam ises ta olisi tarko ituksenm uka is ta ottaa ehdo tettuun lak iin V altion takaus ten m yön täm inen peru stuu joko lak iin tai edu skunnan suos tum ukseen lak iin perus tuv ia takausva ltuuks ia on anne ttu m uun m uassa va ltion takaus lait olue lle. vien titakuu lai tokselle ja valtion op in to tuk ikeskukse lle Edu skunnan an tam aan suos tum ukseen perus tuvan takauksen myön tää valtioneuvosto Näille takauksille on tilila in 12 b.n 1 m om en tin sään nöstä sove ltaen vaad ittu turvaava vakuus, ellei edu skun ta ole hyväksyny t takausta anne ttavaksi ilm an tu rvaavaa vastavakuu tta T ilila in 12 f tj ssa on säädetty valtioneuvoston m yön täm istä valtion takauks ista perittäv ien mak sujen yleiset perus teet Säännöksen m ukaan on va ltioneuvos ton myön täessään edu skunnan anta m an suo stum uk sen perus teella ko tim aisen tai ulkom aisen luo ton tai m uun siihen verrattavan sop im usve lvo itteen vakuudeksi va ltion takauksen määrä ttävä siitä suo rite ttavaksi takausluo ton pää om an tai sop im usve lvo ittees ta valtio lle aih eu tuvan vas tuun m ukaan määräytyvä m aksu Takaus m aksu kanne taan seka kertam aksuna että vuotu ism aksuna. jo iden määrä t vahv istetaan asetuk sella Takausm aksu voi olla ko tim aise lle ja ulkom aise lle luo to lle erisuu ru inen V altioneuvosto vo i erity isistä syistä pää ttää, ette t takausm aksua määrä tä Lak iehdo tuksessa ehdo te taan säädettäväksi valtion takauk sesta ja sen vastavakuudesta Vastava kuu teen ehdo te taan sovellettavaksi vastaavasti lainan vakuu tta koskev ia säännöksiä T ilila in 12 f ehdo te taan m uu ttam attom ana siirre ttäväksi ehdo te ttuun lak iin *

4 3- A s ia n v a lm i s te lu ja l a u s u n n o n a n t a j a t H allitus anto i edu skunna lle tätä esitystä asiallisesti vastaavan esityksen laiksi vai non la inanannos ta ja va ltion takaukses ta (H t n o 1)1 /1 986 vp ). Esitys ku itenk in raukesi edu skun nan hajaan tum isen vuoksi Esitys perus tu i va ltiovara inm in is teriön asetta m an V altion laina työ ryhm ä 1984 n ehdo tuk seen Työ ryhm än m uistios ta (työ ryhm äm uistio 1984 VM 51 ) on saatu lau sunno t sisäasia inm in isteriö ltä. maa- ja m etsä talousm in is teriö ltä, kauppa - ja teo llisuusm in isteriö ltä, ym pä ris töm i- nis teriö ltä. asun toha llituk se lta. U udenm aan lää m nha llituk sc lta m aanm ittau sha llituk selta, m aa tilaha llitukse lta Tekno log ian keh ittäm iskeskukselta. va ltiokon tto rilta, va ltion talouden tarkas tus virasto lta, ves iha llitukse lta K eskusm etsä lau takun ta Tap io lta ja pankk ien neuvo tte lukunna lta 4. E s i ty k s e n o r g a n i s a t o r i s e t ja t a l o u d e l l i s e t v a ik u tu k s e t Esitykseen sisältyvät lainaeh to ja ja lainanho itoa koskevat säännökset lisäävät jossain määrin va l- tion la inanan toon osallis tuv ien viranom ais ten teh täv iä seka ede lly ttävä t oh ie iden ja lom akke i- den laa tim ista ja atk järjestelm än m uu ttam is ta To isaa lta lainaeh to jen ja m ene tte ly tapo jen yh denm uka is tam incn ja selk iy ttäm inen he lpo ttaa la ino jen ho itoa mistä aiheu tuu ku stannus ten säästöä sekä va ltio lle että la inansaa jille V iivästyskoron sää täm inen ci lisää m erk ittävä» ti va ltion tu lo ja, koska jo nyky isink in yleisesti sove lle taan 16 pro sen tin vnvästyskorko tasoa to im enp idem ak sun per im inen lam anho ito teh läv istä lisäisi valtion tu lo ja arv io lta no in VK) 000 m arka lla 5. M u i ta e s i ty k s e e n v a ik u t t a v i a s e ik k o j a H allituksen tarko ituksena on an taa edus Kun nalle esitys laiksi valtion tu lo - ja m enoarv iosta, jo lla kum otta isiin laki valtion tulo- a m enoa r- vion ia tilinpää töksen perus teista (1 36 /3 1 ) Jos m ain ittua esitystä ei eduskunnassa hyväksy ttä isi tu lisi valtion la inananno sta a valtion takaukses ta anne ttavaan takun sisällv ttäa saannos, jo lla ku m otaan valtion tu lo - a m enoarv ion ja tilinpää toksen perus teista anne tun lain (I 36 M I ) 12 b. 12 c, 12 d ia 12 f Y K SI TY I SK O H T A I SE T PERU STE L U T I Luku Lain sove ltam isa la 2 Luku V altion la inanan to 1 Lain tarko ituksena on säännellä valtion lainanannossa ia lam ojen ho idossa nouda tettavaa m ene tte lyä l akiin ehdo te taan siirrettäväksi erä in tark istuks in nyky iset tilila in säännökset valtion laino ista ja takauksesta to tka ovat tilila in 12 b. 2 tj Ehdo tuksen m ukaan lak i on to issija inen m uussa laissa tai asetuksessa anne ttu ih in poik ke avun säännöksiin nähden Säännösten ollessa ristiriita iset tu lisivat erity islainsäädännön säännökset sovellettav iksi täm än lain säännös ten ase m esta Iam än lain ja erity isla in säännökset vo isivat olla mvös to isiaan täyden täv iä 3 Lainan m yön täm inen kuu luu sen m in iste riön tai m uun tiliv iraston to im iva ltaan, ionka käy ttöön lam am aarä raha on oso ite ttu Tämä viranom ainen pää ttä isi la inaehdo t valtion tu lo - ja m enoarv iossa m ahdo llises ti olev ien rajo itus ten pu itte.ssa Lainaa ho itava viranom ainen on yleen- I f : «l aki ci ho ri M isätujoko lo jalainan m yön täny t viranom ainen tai vai m enoarv ion ulkopuo lis ten rahas to jen la inanantoa tu myös keskusv irasto ille ja lään inha llituks ille tiokon tton Eräitä lam an ho ito teh täv iä on anne t Lainan ho itoon liittyv istä la inaehdo ista pää ttäm i- nen kuu lu isi lam aa ho itava lle viranom aise lle Pvkalan 2 m om en tti vastaa asiallisesti tilila in 12 b tj n 2 m om en ttia V astuusuh teiden toden tam iseksi tu lisi valtion laino ista laa tia ede lleen aina velkak irja Nyky isen tilila in säännöstä siitä, että la inaehdo t olisi määrättävä nim enom aan velkak irjassa ei pide tä tarpee llisena

5 Pykä län * m om entissa ehdo te taan, että lam an ho idon ha llinno llis ten kus tannu sten vähen täm i seksi säädettä isiin valtion varo ista m yönne ttäv ille la ino ille väh immä ismäärä Väh immä ismäärästä säädettä isiin asetukse lla T arko ituksena on aluksi säätää määräksi 10 (NK) m arkkaa 4 Pykälän I m om en tti vastaa nyky isen tilila in 1 2b n 1 m om en tin säännöstä la inan m yön täm isestä turvaavaa vakuu tta vastaan Laina vo idaan m yön tää vain turvaavaa vakuu tta vastaan ellei edu skun ta to isin pää tä Lainat kunn ille ia kun tain liito ille m yönne ttä isiin ku itenk in aina vakuude tta V akuuksien vaa tim inen kunn ilta ja kun ta in liito ilta ci olisi tarko ituksenm uka is ta V altion saatavan turvaam iseksi pykä län 2 m o- m entissa velvo ite taan lainansaa ja pitäm ään vakuu tena oleva om aisuus riittävästi vakuu te ttuna * L ainava ro in käy tön va lvonnan tehos tam i seksi ehdo tetaan lak iin va lvon taa koskevaa säännöstä V alvon taa varten lainan m yön tänee llä viranom aise lla tulisi olla oikeus to im ittaa tai to im i tu ttaa la inansaa jan ta lou tta ja to im in taa koskevia tarkas tuksia Lainansaajalla olisi velvo llisuus esittää tarv ittava t tili sekä m uu t asiak irja t ja selv i- tykset sekä avustaa m uu to ink in tarkastuksessa Lainan m yön tänee llä viranom aisella olisi oikeus määrä tä la inansaa ia to im ittam aan selv itys laina varo jen käytöstä V akuuden arvon turvaam iseksi ehdo te taan la i- naa ho itava lle viranom aise lle oikeu tta vaatia laina aikana vakuuden antaja lta tai la in an sa aj ia vakuuden arvon to team iseksi tarpee llise t tiedo t ia selvitykset 6 Pykälässä ehdo te taan säädettäväksi ta pauksista. joissa la ina vo idaan katsoa erään tyneeksi heti m aksettavaksi Lue tte lo ei ole tarko i te ttu tyh jen täväksi, vaan velkak irjaan vo idaan o ttaa myös m una erään tym iseh to ia Lainaa ho itava viranom ainen voisi ehdo tuk sen m ukaan vaatia lainan m aksettavaksi m aksun la im in lyönn in seka ulosm ittauksen konku rssin tm s syyn peru stee l- la 7 Lainavaro jen käy ttö tarko itukses ta po ikkeam inen ja viranom aisen ha rhau ttam inen oik eu t- taisivat lam an m yön täneen viranom aisen pu rka m aan lainasop im uksen ja määräämään lainan heti taka isin maksettavaksi Tä llaisessa tapaukses sa la inansaa jan tu lisi myös m aksaa lisäkorkoa L isäkoron suu ruudes ta säädettä isiin asetuksel la L isäkorkoa ehdo te taan m akse ttavaksi mvös jo taka isin m akse tu ille lainaerille siitä luk ien, kun la inansaaja on syyllistyny t v ilp illiseen m ene ttelyyn L isäkorko laske tta isiin kunk in lainaeran nostopä ivästä määrä ttyyn taka ismm aksupa ivaän Pykä län 2 m om en tti vastaa tilila in 12 h n 4 m om en tin säännö tä la inan irtisanom isesta Lainan m yön tänee llä viranom aisella olisi irtisano m iso ikcus. jos la inansaa ia ei ole nouda ttanu t la inaeh to ja tai lainavaro jen käy tön edelly tykset ovat olenna ises ti m uu ttunee t H () Lainan m aksun viivästyessä ehdo te taan perittäväksi vuo tu is ta viivästyskorkoa 16 proscn t tia erään tyneestä määrästä lam a vastaa ko rkolain (6 3 3 / H2 ) viivästyskorkoeaännosta ) Laino jen ho idon yksinkerta istam iseksi ja ha llinno llis ten ku lu jen vähen täm iseksi ehdo tetaan säännöstä, jonka m ukaan vähäiset viivästyskoro t tai perim is- ym ku lu t vo idaan periä lainan seu raavan erän yh teydessä Lainan v iim eisen erän m aksun viivästyessä voi vähä isten m aksu jen peri m isestä aiheu tua suh tee ttom an suu ria perim iskus tannuks ia Täm än vuoksi ehdo tetaan, että ne vo idaan jä ttää erikseen perim ättä Perim ältä jä tettävästä määrästä säädettä isiin asetukse lla M arkkarajaksi on tarko itus saataa aluksi 20 m arkkaa, joka on sam a ku in vähä isten vero ien perim ättä jä ttäm isessä sove lle ttu rata 10 (j Pykälässä ehdo te taan säännöstä siitä, että lainaa ho itava viranom ainen voisi sosiaalisista tai m uista erity isistä syistä m yön tää lyhy taikaisia lyk käyksiä en in tään yhdeksi vuodeksi Lyhy taikainen sairaus ja työ ttöm yys ei ku itenkaan voi olla perus teena lykkäyksen m yön täm ise lle Sen siiaan po ikkeukse llise t m aksuva ikeude t (esim olatusvel vo llisuudes ta joh tuva t) voisivat olla syvnä m aksu lykkäyksen m yön täm ise lle 11 Lainan vakuu tena oleva kiin teä om aisuus vo idaan ostaa valtio lle tilila in 12 c : n m ukaises ti V iim e vuosina on laino jen vakuudeksi hyväk sytty myös irta in ta om aisuu tta, m inkä vuoksi säännöksen soveltam isalaa tu lisi laa ien taa vastaa vasti Lainansaa jien konku rssien a vakuuksien pak kohuu tokauppo icn lisäänny ttyä» im e vuosina olisi tarpeen säännös om aisuuden valtio lle hank kim isessa nouda te ttav is ta periaa tte is ta Lak iehdotuksen m ukaan tu lisi vakuu tena olevaa om aisuu t ta ostaa valtio lle vain sillo in, kun om aisuus sove ltuu va ltion om aan käy ttöön tai kun va ltion saatava vo idaan paremm in tu rva ta myymällä om aisuus ede lleen V altio lle pakkohuu tokaupassa tu lleen om ai suuden käy töstä pää ttä isi ku ten nyky isink in, valtioneuvos to K iin teän maisuuden vä liaikaisesta ho idos ta huo leh tii käy tännössä rakennusha l litus. 12 Nyky isen tilila in 12 d : n säännökset lainan m aksam isesta vapau ttam ises ta ehdo tetaan

6 otettavaksi lak iehdo tukseen M aksuvapau tus ede lly ttä isi ede lleen edu skunnan suo stum usta 13 V elkak ir jo in laa tim ises ta, laino ien perimisestä a m uista la inanho itoon liittyv istä to i- m enp ite istä sekä la ino a koskev ien tod is tu sten ku ten saldo- ja vakuu stod is tu sten an tam ises ta ehdo tetaan perittäväksi m aksu valtion m aksupe rus telain pe riaa tte ita nouda ttaen Nyky isin nämä to im enp itee t ovat m ak suttom ia.3 lu k u V altion takaus 14 V altion takauksen vas tavakuu tta koskevien säännösten puu ttuessa on vakuus vaad ittu nouda ttaen tilila in säännöksiä la inan vakuudes ta Tämä käy tän tö ehdo te taan vahv istettavaksi o ttam alla lak iehdo tukseen nim enom ainen säännös siitä, että va ltion takaus m yönne tään vas tavakuu t- ta vastaan, elle i edu skun ta to isin pää tä Vastava kuu teen ehdo te taan sovellettavaksi lainan vakuu des ta 4 fj ssä. vakuuden arv io im isesta 5 n 3 m om entissa a pakkohuu tokaupas ta II 4):ssa olevia säännöksiä 1 ) Pykälään ehdo te taan m uu ttam attom ana siirrettäväksi tilila in 12 f : n säännökset takausm aksusta 4 Luku. A setuksenan tova ltuus ja vo im aan tu lo 16 T arkemm at säännökset lain täy tän töönpano sta ehdo tetaan anne ttavaks i asetukse lla 17 lak i olisi tarko itus saa ttaa vo im aan I päivästä he lm ikuu ta 1988 eli sam anaika isesti ku in edu skunnan käsiteltäväksi anne ttava ehdo tus laiksi va ltion tu lo - ia m enoarv ios ta Lakia sove lle tta isiin myös ennen sen vo im aan tu loa anne ttu ih in la ino ih in V iivästyskorkoa ja lisäkorkoa koskev ia säännök siä sove lle tta isiin taanneh tivas ti vain velkak irjan eh to jen sallim issa rajoissa Edellä esite tyn perus tee lla anne taan Eduskun nan hyväksyttäväksi scuraava lak iehdo tus

7 L a k i va ltion la inananno tta m va ltion takaukse tta Eduskunnan paa toksen m uka ite tti säädetään 1 Luku Lain soveltam isala H SnveltétmiiéU Tata lak ia sove lle taan va ltion tu lo - a m enoar viossa oso ite tu tta m aararahas ta myönne ttävään va ltion lainaan ia edu tkunnan suo ttum uk ten peru ttee lla m yönne ttävä in va ltion takauk teen 2 «T o m i/ m jatu Täm än lain täännoksiä sove lle taan va in. m ikä li m uussa laissa tai sen no ialla anne tussa asetuksessa ei ole to isin säädetty kuo le tu sm ak tu in V iideksi vuodeksi tai titä lyhy emm äksi ajak ti anne ttu lam a vo idaan määrätä m akse ttavaksi taka isin kokona isuude ttaan yhdellä kertaa la in an väh immä ismäärästä säädetään asetuk sella *1 Vskmm Lam a vo idaan. olle i laissa ole to isin häädetty tai edu skun ta määrärahaa m yön täessään ole to i- sin pää ttäny t, m yön tää ainoastaan turvaavaa vak u u tti vastaan Laina kunna lle a kun tain liito lle m yönne tään vakuu tta vaa tim atta la inan saa ia on velvo llinen pitäm ään vakuu tena olevan om aisuuden riittävästi vakuu tettuna V altion 2 Luku la inanan to 3! Léunéebééol V altion varo ista m yönne ttävän lam an korosta, la ina-a iasta ia m uista ehdo is ta pää ttää la inan myön tävä viranom ainen valtion tu lo ia m enoar viossa määrä ty istä rajo ista l ainan ho itoon lu tty v isti lainaehdo ista pää ttää ku itenk in la inaa hoi tava v iranom ainen Laina vo idaan m yön tää ainoastaan ve lkak ir ja vastaan m lä täa iak ti ja taka isin m aktettavak ti M Vå lvonu I ainan m yön tänee llä viranom aisella on oikeu» to im ittaa tai to im itu ttaa la inansaa ian ta lou tta a to im in taa koskev ia tarkas tuksia Um an saa ia on velvo llinen esittämään kaikk i tarv ittava t tili sekä m uu t asiak iria t ia selv itykset tekä m uu to ink in avu ttam aan tarkastuksessa La inansaaia on velvo llinen lainan m yön täneen viranom aisen määräämänä ajankoh tana si HINTTIa m aan selv ityksen la in av aro in käy tjpu V akuuden an ta ian tai l a in a n s a n on anne tta va lainaa ho itava lle viranom aite lle täm än prvn -

8 nö fta vakuuden arvon lo tnm iw k t i tarpee llise t selvitykset m akse ttava viivästyneelle määrä lle vuo tu ista viivästyskorkoa 16 p ro sen ttia eräpä ivästä luk ien M I Jin an erjjn tymm en ilm an irtisanom ista la in aa ho itava viranom ainen voi vaa tia lainan ilm an irtisanom ista heti m aksettavaksi 1) os korkoa tai Ivhennvsta ei ole m akse ttu viim eistään eräpä ivänä 2 ) os la ino ite ttu tai vakuu tena oleva om aisuus ulosm ita taan myytäväksi 5) ios lainansaa ia tai takaa ia (ou tuu konku rssiin tai hakee ako rd ia tai lakkau ttaa maksunpa taikka im takaa ia kuo lee, eikä lainansaa ia kehotuksesta aseta riittävää vakuu tta M Ljm jn m jjr jjm m rn takau sm mak settavaksi M ikäli lainansaa ia on käy ttäny t lainavaro ja m uuhun tarko itukseen kum m ih in ne on m yön tie tty, tai lainansaa ia on an tanu t lam aa hak ics saan tai sen la lkeen olenna ises ti väärän tiedon tai salannu t lam an m yön täm ispää tökseen olcnna ites ti va iku ttaneen seikan, voi lainan m von tänv t viranom ainen m aarata lainan heti osaksi tai kokonaan taka isin m akse ttavaksi Lainan m yön täny t v iranom ainen voi myös m aara ta lam an heti taka isin m akse ttavaksi os lainansaa ia ei ole noud attanu t lam ach to ia iai jos ne lainavaro jen käy tön ede lly tykse t, jo illa lam a on m yönne tty, ovat olenna ises ti m uu ttun eet Lamaa ho itava viranom ainen voi määrä tä lainan taka isinm akse ttavaks i. o< lam asta anne tun vakuuden arvo on alen tunu t niin pa ljon, ette i se enää vastaa la inan m aksam atta olevaa määrää tai jos vakuuden v llap ito on laim in lyö ty M illo in lam a tai sen osa on I m om en tin no ialla määrä tty m akse ttavaksi taka isin, lainan saaian on sam alla suo rite ttava asetukse lla sääde t- tävä lisäkorko I isakorkoa on suo rite ttava myös o laka isin m akse tu lle lam am aarä lle, os m aksu on tapah tunu t sen (aikeen kun la inanan tajaa on I m om entissa tarko ite tu lla tava lla erehdv tetty L i- säkorko laske taan kunk in lainac ran nostopä ivästä maksupä ivään tai määrä ttyyn taka ismm aksupa i vaän I Vn té ity iéo réo Lainan m aksun viivästyessä la inansaa ian on l aka isten Ijm jskon tm ten perim inen A setukse lla säädetään m arkkam aaras ta. ota vähä isemp i ko rko, v iivästyskorko tai m uu suo ritus vo idaan pena la inan K uraavana eräpä ivänä tai jä ttää viim eisen lainaerän osalta erikseen peri m ättä»0 S Maksn/ykkjyi Lainaa ho itava lla viranom aise lla on oikeus m yön tää sairauden työ ttöm yyden tai m uun erity isen syyn vuoksi lykkäystä lainan ko ron ia lyhennyksen m aksam isessa yh teensä en in tään yhdeksi vuodeksi la ina-a ikaa m uu ttam atta Ly kättä vällc lainaerä lle m akse ttavas ta korosta säädetään asetukse lla H Vakuutena ouvnu om jnnn Jen p jkknhm ttnk jupp j f V altion edun tu rvaam iseksi vo idaan tu lo - ja m enoarv iossa osoite tu illa varo illa ostaa valtion saam isen vakuu icna olevaa om aisuu tta, joka m yvdaan pakko- tai pan tnhuu tokaupa lla H uu tokaupassa tu lee valtio lle ostaa om aisuu tta va in. m ikä li se sove ltuu va ltion om aan käy ttöön tai valtion saatava vo idaan paremm in tu rva ta mvv m aila om aisuus m yöhemm in valtion to im esta V altio lle o ste tun om aisuuden käy töstä paa ttaa va ltioneuvos to M aksuv jp ju tus Lainan taka isin m aksam isesta vapau ttam iseen on saatava edu skunnan suos tum us jo llei edus kun ta ole suo stunu t siihen, että va ltioneuvos to tai lam an m yön täny t viranom ainen voi myön tää vapau tuksen lam an taka isinm aksam ises ta Totm I 3 np täem jksu t Lainan perim isestä, velkak irjan laa tim isesta, kiinn ityksen a takauksen uud is tam ises ta, jälki pan ttau ssiioum uk sen antam ises ta a m uista lainanho itoon liittyv istä to im enp ite is tä seka laino ia koskev ien tod istu sten antam ises ta vo idaan p eru

9 m aksu iai palkk io nouda ttaen nn ta valtion mak superuste la issa ( > 80 /73 ) on säädetty takausm aksu saadaan ilm an tuom io ta tai paa tos ta uloso ttaa snna laricstvksessa ku in vcro icn ia m aksu icn perim isestä ulo sotto to im in on saadem ) Luku V altion takaus M Va ltton takauk\ en vastavakuus V altion takaukse lle on vaad ittava vastavakuus, lollei cdu sk jn ta ole to isin pää ttäny t M itä ede llä 4 $ ssa ) n ) m om entissa ia 11 $ ssa on säädetty, koskee myo«va ltion takauk srlle anne ttua vas tavakuu tta l> 7okau< mak su M yöntäessään edu skunnan an tam an suostu m uksen perus teella ko tim aisen tai ulkom aisen luo ton tai m uun siihen verra ttavan sop im us velvo itteen vakuudeks i va ltion takauksen on va l- tioneuvos ton määrä ttävä siitä suo rite ttavaksi takaus luo ton pääom an tai sop im usve lvo ittees ta va l- tio lle aiheu tuvan vas tuun m ukaan määräytyvä m aksu Takausm aksu kanne taan sekä kertam ak suna että vuo tu ism aksuna, jo iden määrä t sääde tään asetukse lla Takausm aksu voi olla ko tim ai selle a ulkom aise lle luo to lle erisuu ru inen V altioneuvosto voi erity isistä syistä päättää ette i takausm aksua määrä tä 4 Luku A setuksenan tova ltuus.< vo im aan tu lo 16 Asetuksenantova ltuus Tarkemm at säännökset tämän lam täy tän töön panos ta anne taan asetukse lla Vo imaan tu lo Tämä laki tu lee vo im aan päivänä kuu ta 198 Lakia sovelletaan sen vo im aan tulopä ivästä myös sua aika isemm in syn tyne isiin lainasaam i sun Nä iden osalta peritään viivästyskorkoa ia ' ssa tarko ite ttua lisäkorkoa ku itenk in vasta vo im aantu lopä ivästä a vain ve lkak iriaeh to ien sai lim issa ratoissa V altion tulo- ia m enoarv ion ia tilinpää töksen perus teista anne tun lam 12 f n no ialla anne ttu asetus va ltion takauks is ta perittäv istä m aksu ista (9 27 /8 1 ) on vo im assa siihen saakka kunnes täm än lain I ) n no ialla anne ttava asetus tu lee vo im aan Helsing issä 2 pä ivänä lokakuu ta I9 7 Tasavallan M A I N O Presiden tti K O IV IS TO M in isteri V ila Puo lanne

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Asialle edellytetään takaajan suostumus.

Asialle edellytetään takaajan suostumus. Kunnanhallitus 218 07.10.2013 Kunnanhallitus 189 27.10.2014 Kunnanhallitus 217 08.12.2014 Valtuusto 44 15.12.2014 Kunnanhallitus 179 21.09.2015 Valtuusto 46 28.09.2015 46 KOJEX OY:N JAKAUTUMISILMOITUS

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta Kaupunginhallitus 299 02.06.2014 44 09.06.2014 Kaupunginhallitus 574 08.12.2014 127 15.12.2014 Kaupunginhallitus 151 25.03.2015 Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Valmistelija kirjastotoimenjohtaja Hanna Laitinen:

Valmistelija kirjastotoimenjohtaja Hanna Laitinen: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 9 03.03.2016 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 9 16.03.2017 TORNION KAUPUNGINKIRJASTON PERIMÄT MAKSUT 187/02.05.00/2016 KULTNUOR 03.03.2016 9 Valmistelija kirjastotoimenjohtaja

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö Oy Tornirivi on Pomarkun

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA

Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA Nakki l an kunt a Voi maantul o 1.8.2015 VESI LAI TOKSEN TAKSA ( VESI NIA KSI TAK SA) SI SÄLLYSLI 1:I1

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Kunnanhallitus 64 10.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 40/02.02.02/2017 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot