EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo Vainio Maaret Virta Jukka Kyllöinen Päivi Vihervuori Juhani Junkkala Juho jäsen jäsen puheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen 1. varapuheenjohtaja varajäsen Poissa Mäkitalo Esa jäsen Muut saapuvilla olleet Kalli Timo Virtanen Kari Perttu Jouko Lahtinen Matti Jantunen Antti Kotiranta Maili valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. vpj valtuuston 2. vpj kunnanjohtaja, esittelijä apulaiskunnanjohtaja vt.hallintosiht., pöytäkirjanp. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Maili Kotiranta pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kyllöinen ja Juhani Vihervuori. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Päivi Kyllöinen Juhani Vihervuori Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Vt.hallintosihteeri Maili Kotiranta

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Käsitellyt asiat Sivu 20 Valtuuston päätösten täytäntöönpano 4 21 Kuntajohtaminen tulosalueen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma 22 Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, europarlamenttivaalit Koroton työllistämislaina, Mannilan kylätoimintayhdistys ry, jatkohakemus Ilmoitusasiat Muut asiat 12

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Khall 20 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa valtuuston pitämän kokouk sen pöytäkirja. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi." Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh , hallinto- ja henkilöstöpääll. Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, ovat lainmukaisia sekä muutoinkin täytäntöönpanokelpoisia ja kunnanhallitus päät tää panna valtuuston tekemät päätökset täytäntöön Kunnanhallitus:

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Kuntajohtaminen tulosalueen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma 1074/ /2014 Khall 21 Kuntajohtamisen tulosalueen talousarvio vuodelle 2014 on tehty vas tuualueittain. Jokaiselle vastuualueelle on määritelty omat tavoitteet ja määrärahat tilikohtaisesti.talousarviossa on uutena vastuualueena "Ruokapalve lut", mikä eriytettiin omaksi vastuualueekseen "Hallintopalvelut" vastuualu eelta. Vuoden 2013 talousarviossa kustannuspaikka 1076 Tietohallinto siirrettiin vastuualueelta "Hallintopalvelut" vastuualueelle "Talous". Vuoden 2014 talous ar vios sa Tietohallinto on erehdyksessä liitetty Hallintopalveluihin. Liitteenä olevissa vastuualuekohtaisissa talousarvioluvuissa asia on korjattu vastaamaan vuoden 2013 valtuuston päätöstä. Tulosyksikkökohtaista käyttösuunnitelmaa tavoitteineen ei tarvitse erik seen määritellä. Talousarvion vastuualuekohtaisiin teksteihin on kuitenkin tarpeen tehdä eräitä määrärahojen käyttöön liittyviä tarkennuksia: Vastuualue 1000 Johtaminen ja tukipalvelut Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolla on ollut välivuokrattuna Petrinpuisto- nimi nen taloyksikkö. Kohteen omistaa YH Kodit Oy. Yhtiö on valmis luopu maan Petrinpuistosta ja on esittänyt että Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto os taisi rakennukset. Kunnan osalta kyseeseen tulisivat rahoitukseen liittyvät ratkaisut. Vastuualue 1025 Elinkeinot Euran elinkeinopalvelut antaa elinkeinoneuvontaa euralaisille, köyliöläisille ja säkyläläisille uusille ja toimiville yrityksille. Neuvontatyöhön liittyen elinkeinopalvelut tekee Satakunnan TE-toimistolle ja Finnveran Porin kontto rille rahoitushakemuksista lausuntoja. Elinkeinopalvelut kehittää teollisuuden ja teollisuutta palvelevan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä parantamalla yritysten verkkonäkyvyyttä, verkostoitumista, vientiä ja myyntiä. Selvitetään yhdessä kauppiaiden kanssa erikoisliikkeiden muuttunutta markkinatilannetta ja laaditaan toimenpide suunnitelma kauppojen liiketoiminnan parantamiseksi. Vastuualue Hallinto - ja henkilöstöpalvelut Ruukinpuiston matkailu- ja palvelutoimintojen kehittämisprojekti on käynnistynyt EU hankkeena. Hankkeelle on palkattu osa-aikainen työntekijä. Talousarviossa on euron määräraha hankkeen toteutukseen. Vuoden aikana laaditaan koko kuntaa koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, minkä perusteella voidaan hakea koulutuskustannuksiin kor-

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus vausta työttömyysvakuutusrahastolta. Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä koskevaa päätöstä on tarkistettu henkilöstöjaoston pitämässä kokouksessa. Työntekijöiden työsuo je luvaltuutetun ajankäytöksi vahvistettiin 24 tuntia viikos sa se kä esimiesten ja opetta jien työsuojeluvaltuutetun ajan käytöksi 6 tuntia viikossa. Muutoksen seurauksena henkilöstöhallinnon palkkakus tannukset li sääntyvät nykyiseen verrattuna arviolta kaksinkertaisiksi eli noin euroksi ilman palkan sivukuluja. Talousarviossa palkkavaraus on euroa mutta ei aiheuta tässä vaiheessa muutoksia talousarvi oon. Kunnanhallitus siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön kuluvan vuoden aika na. Tavoitteena on vähentää oleellisesti esityslistoihin käytettävän paperin kulutusta. Vastuualue 1090 Talous Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskeva kuntalain 69 muutos tuli voimaan vuonna Sen mukaan kuntaa ja kunnan konserniyhtiöitä koskevassa toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä Koko kuntaa koskeva riskienhallintasuunnitelman käyttöönotto on meneil lään ja sen en sim mäi sen vaiheen valmistumiselle on asetettu tavoitteek si maaliskuun al ku. Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelua koskevassa ohjeessa on kehotettu tulosalueita valmistautumaan siihen, että toimintakertomuksessa on esitettävä raportti ao. tulosalueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisistä toimenpiteistä. Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyy myös koko kuntaa koske van tietoturvasuunnitelman tekeminen. Suunnitelman tekemisestä vastaa tietohallinto. Tavoitteena on että suunnitelma on valmis kesäkuun loppuun mennessä. Esityslistan liitteenä on edellä olevan mukaisesti muutettujen vastuu alueiden talousarviot sekä koko tulosalueen talousarvio. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion Kuntajohtami sen tu losalueen käyt tösuunnitelmaksi edellä olevin tarkennuksin ja lisäyk sin. Kunnanhallitus:

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, europarlamenttivaalit / /2013 Khall 22 Vaalilain 4 :n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyksen järjestämiseksi kotimaassa vastaa kunta. Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ul ko mailla Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta Eurassa noudatetaan voimassa olevaa äänestysaluejakoa (päätetty valtuustossa ). Vaalilain 48 :n 1 momentin 1, 3 ja 5 -kohdan mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona: 1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää ei kä kello 18:n jälkeen: 3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina; 5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkoina ovat olleet Kauttuan koulu, Euran koulukeskus, Euran kirkonkylän koulu, Sorkkisten koulu, Honkilah den koulu, Hinnerjoen koulu, Kiukaisten kirjasto ja Panelian kirjasto. Oikeusministeriön ohjeen mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, paikkojen tulee olla helposti saavutettavissa ja niiden tulisi olla mahdollisimman pysyviä. Ennakkoäänestyspaikat Eurassa ovat Euran kirjasto, Kiukaisten kirjasto, Honkilahden koulu ja Hinnerjoen koulu. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää määrätä vaalilain 9 :n säännösten perusteella vuoden 2014 europarlamenttivaalien osalta äänestyspai kois ta seu raa vaa: Varsinaisen vaalipäivän, sunnuntai , osalta äänestyspaikat ovat Euran koulukeskus, Euran kirkonkylän koulu, Honkilah den koulu, Hinner joen koulu, Kauttuan koulu, Kiukaisten kirjasto, Panelian kirjasto ja Sork kisten koulu. Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: Euran kirjasto,

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus arkisin klo 9-19 ja lauantaina ja sunnuntai na klo Kiukaisten kirjasto, arkisin klo ja lauantaina ja sun nun tai na klo Honkilahden koulu, torstaina klo Hinnerjoen koulu, perjantaina klo Laitosäänestyspaikkana on Euran terveyskeskuksen päivätoimintakeskus. Laitosäänestyksen aikataulusta päättää vaalitoimikunta. Kunnanhallitus:

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koroton työllistämislaina, Mannilan kylätoimintayhdistys ry, jatkohakemus 707/ /2013 Khall Mannilan Kylätoimintayhdistys anoo kunnalta euron suuruista koro ton ta lainaa tukityöllistääkseen pitkäaikais- tai vaikeammin työllistävän henkilön kylä talk karin teh tä viin ajak si Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle oikeuden myöntää ti la päis tä lainaa kunnan alueella toteu tettaviin ja kunnan toimintastrategiaa tu keviin ke hittä mis hankkeisiin. Lainaa on myönnetty TT&ee -hankkeen kuin Zemp pi -työllistämispalvelun kautta. TT&ee hanke on Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella toimiva työvoimapoliittinen hanke, jota hallinnoi Lännen Kyläyhdistys ry. Lainasta ei peritä korkoa ja se on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämisjakson päät ty misestä lukien. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistys ry:lle euron suu rui sen ko rot toman työllistämislainan. Laina on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämislainajakson päättymisestä lukien. Kunnanhallitus Khall Mannilan kylätoimintayhdistys anoo jatkoaikaa kunnan myöntämän korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle saak ka. Jatkoai kaa hae taan työl lis tä mi sen jat kues sa suoraan uuden pitkään työt tö mä nä ol leen henkilön kanssa Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistykselle jatkoaikaa myönnetyn euron suuruisen korottaman työllistämislainan takaisinmaksulle saakka. Laina on maksettava takaisin kuukauden kuluessa työllistämislainajakson

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättymisestä lukien. Khall 23 Kunnanhallitus: Mannilan kylätoimintayhdys anoo kirjeellä jatkoa kunnan yh distykselle myöntämän korottoman työllistämislainan takaisin maksulle. Jatkoaikaa haetaan työllistämisen jatkuessa suoraan uuden pit kään työttö mänä olleen henkilön kanssa ajalla Kunnanhallitus päättää myöntää Mannilan kylätoimintayhdistykselle euron korot toman työllistämislainan takaisinmaksulle jatkoaikaa saakka. Kunnanhallitus:

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - jätelautakunta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: - päätös 965/2013/VAR/2 Loi maa-lappi seututie 210, nopeusrajoitus, Eura, - poikkeamispäätös ; Impivaara Mannila Oy 3. Kuntaliiton yleiskirje ; Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Valtiovarainministeriö ; - Maksuerittely ; Kunnan peruspalvelujen valtion osuus ja ope tus toi men muu ra hoi tus vuonna 2014, - kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2014 (VM/2969/ /2013) 5. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 valtionosuus- ja rahoituspäätöksiä sekä esi- ja perusopetuksen yksikköhintapäätöksiä ja/tai perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta- ja ohjaustuntipäätöksiä, läh.pv (1070/2014). 6. Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä, kutsu yhtiökokoukseen Tehtävien hoitaminen hallinto- ja henkilöstöpäällikön opintovapaan aikana/kunnanjohtajan päätös Tarkastuslautakunnan tiedote Aluehallintovirasto ; Pelastusopisto, Varautumisen pe ruskurs si 20504P/ Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, hallinto- ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirjat aj Ajankohtaiskatsaus. 12. Kehityskeskustelumuistio Timo Kalli, Harri Lehtonen/Matti Lahtinen Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) Kunnanhallitus Muut asiat Khall 25 Kunnanhallituksen kokous esitettiin siirrettäväksi Kunnanhallitus päättää siirtää sovitun kokouksen pidettäväksi Kunnanhallitus:

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (13) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 20, 21, 24 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 22, 23, 25 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot